SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

  6.12.2005 - ***I

  (COM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))
  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  Sprawozdawca: Jacques Toubon


  Procedura : 2004/0248(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0412/2005

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

  (COM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

  (Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0708)[1],

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0160/2004),

  –   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6‑0412/2005),

  1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  PUNKT UZASADNIENIA 4

  (4) nieprawdopodobne jest wystąpienie nadrzędnych wymogów związanych z ochroną konsumenta, narzucających utrzymanie ilości nominalnych, ponieważ interesy konsumentów chroni wiele dyrektyw uchwalonych po dyrektywach 75/106/EWG i 80/232/EWG, zwłaszcza dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przed podawaniem cen produktów oferowanych konsumentom.

  (4) ochronę konsumenta ułatwiają dyrektywy uchwalone po dyrektywach 75/106/EWG i 80/232/EWG, zwłaszcza dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom,

  Uzasadnienie

  The directive on the indication of prices is just one of the means for protecting consumers. Studies carried out by the Commission show that, in general, the unit price information is neither used nor understood by consumers. What is more, it is not applied at all points of sale and, for certain products, is an unsatisfactory and sometimes misleading method of providing the information consumers need to make properly informed purchasing decisions. Therefore it should not be considered as ensuring protection of consumers on its own.

  Poprawka 2

  PUNKT UZASADNIENIA 5

  (5) ocena skutków, obejmująca szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi wykazała, że dowolność ilości nominalnych zwiększa swobodę producentów w zakresie dostawy towarów odpowiadających gustom konsumentów i stymuluje konkurencję na rynku wewnętrznym w zakresie jakości i cen;

  (5) ocena skutków, obejmująca konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi wykazała, że w wielu sektorach dowolność ilości nominalnych zwiększa swobodę producentów w zakresie dostawy towarów odpowiadających gustom konsumentów i stymuluje konkurencję na rynku wewnętrznym w zakresie jakości i cen; natomiast w innych sektorach najbardziej odpowiednie w interesie konsumentów i przedsiębiorców jest tymczasowe utrzymanie obowiązkowych ilości nominalnych,

  Uzasadnienie

  During the consultation of stakeholders, which included not only consumer associations, particularly those representing vulnerable groups, and environmentalist organisations but also anti-fraud offices and industry representatives, it was apparent that a broad consensus existed in favour of maintaining mandatory ranges. Furthermore, before mandatory ranges were brought in there was such a proliferation of similar sizes around the sizes which sold most that consumer confusion had become widespread.

  Poprawka 3

  PUNKT UZASADNIENIA 5a (nowy)

   

  (5a) mając na uwadze, że wykonaniu dyrektywy powinna towarzyszyć kampania informacyjna skierowana do konsumentów i przedsiębiorców zmierzająca do właściwego zrozumienia pojęcia ceny jednostki miary,

  Poprawka 4

  PUNKT UZASADNIENIA 5 b (nowy)

   

  (5b) mając na uwadze, że badania dotyczące oceny wpływu dyrektywy na konsumentów najbardziej wrażliwych (osoby starsze, niedowidzące, niepełnosprawne, o niskim poziomie wykształcenia itd.) potwierdziły tezę, że deregulacja formatów opakowań oznacza dla tych konsumentów znaczne utrudnienia, prowadząc do ograniczenia liczby marek towarów oferowanych konsumentom, a więc zmniejszenia wyboru, a w konsekwencji zmniejszenia konkurencji na rynku,

  Uzasadnienie

  In August 2005 Parliament commissioned an impact study aimed at analysing the consequences of the proposed deregulation for the vulnerable categories of consumer, the findings of which not only call into question the theory that deregulation would automatically entail a boost to competitiveness but also very clearly underline the need to consider a derogation from liberalisation for a certain range of products aimed at protecting these more vulnerable categories of consumer.

  Poprawka 5

  PUNKT UZASADNIENIA 7

  (7) jednak w niektórych sektorach taka deregulacja mogłaby spowodować nieproporcjonalnie wysokie koszty, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza po to, aby zapewnić ustalenie wspólnotowych ilości nominalnych przynajmniej w przypadku produktów najczęściej sprzedawanych konsumentom;

  (7) jednak w innych sektorach dowolność rozmiarów spowodowała uprzednio znaczny wzrost rozmiarów opakowań i doprowadziła do zakłóceń na rynku. W tych sektorach taka deregulacja mogłaby spowodować nieproporcjonalnie wysokie koszty, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przyczynić się do zdezorientowania konsumentów. Co więcej – deregulacja mogłaby zagrozić korzyściom wynikającym z używania przyjaznego dla środowiska lekkiego szkła, dlatego w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza po to, aby zapewnić ustalenie wspólnotowych ilości nominalnych w przypadku najczęściej sprzedawanych i kupowanych rozmiarów.

  Uzasadnienie

  In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

  Poprawka 6

  PUNKT UZASADNIENIA 8

  (8) Z uwagi na to, że utrzymanie obowiązkowych ilości nominalnych należy uznać za odstępstwo, powinno ono być ograniczone w czasie z uwzględnieniem odpowiedniego cyklu inwestycji w urządzenia w zainteresowanych sektorach; jednak w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza w celu ograniczenia wspólnotowych stałych ilości nominalnych tylko do tych, które są najczęściej sprzedawane konsumentom,

  (8) nawet jeżeli utrzymanie obowiązkowych ilości nominalnych może być uzasadnione dla niektórych sektorów w świetle zdobytych doświadczeń i przez wzgląd na potrzeby konsumentów, to przepisy wspólnotowe powinny być poddawane regularnym kontrolom. W przyszłości należy sprawdzać, czy przepisy odpowiadają potrzebom konsumentów i producentów,

  Uzasadnienie

  As deregulation carries the risk of again causing a proliferation of sizes to the detriment of consumers, it should be stressed that mandatory quantities are not justified solely for reasons to do with production costs.

  Poprawka 7

  PUNKT UZASADNIENIA 9

  (9) W celu propagowania przejrzystości, wszystkie ilości nominalne produktów w opakowaniach jednostkowych należy uwzględnić w jednym akcie prawnym, a dyrektywy 75/106/EWG i 80/232/EWG należy uchylić;

  (9) w celu propagowania przejrzystości, wszystkie ilości nominalne produktów w opakowaniach jednostkowych należy uwzględnić w jednym akcie prawnym, a dyrektywy 75/106/EWG i 80/232/EWG należy uchylić; Komisja powinna sprawdzić, jakie inicjatywy należy podejmować lub wspierać w celu osiągnięcia poprawy czytelności wskaźników wagi i wielkości umieszczanych na etykietach wyrobów konsumenckich. Takie działania w połączeniu z utrzymaniem obowiązkowych ilości nominalnych dla niektórych produktów podstawowych mogłyby być bardzo korzystne dla pewnych wrażliwych grup konsumentów, takich jak osoby niepełnosprawne lub osoby starsze,

  Uzasadnienie

  The rapporteur recognises the problems that liberalising ranges causes for the disabled and for the elderly. These groups are opposed to the abolition of ranges. Indeed, this is one of the reasons why maintaining ranges for certain basic products was suggested. It is easier for these groups to use local shops, which in any case tend to ignore the obligation to indicate unit prices. Deregulation of sizes would thus merely increase these people’s lack of certainty as to the quantity and value of their purchases.

  Poprawka 8

  PUNKT UZASADNIENIA 10 a (nowy)

   

  (10a) zgodnie z ust. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, zachęca się państwa członkowskie do sporządzania dla siebie i w interesie Wspólnoty swoich własnych tabel, które będą, tak dalece jak to tylko możliwe, odzwierciedlać współzależności pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, i do ich publikowania,

  Poprawka 9

  ARTYKUŁ 1

  Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące ilości nominalnych produktów pakowanych w opakowania jednostkowe. Ma ona zastosowanie do produktów pakowanych w opakowania jednostkowe zgodnie z definicją podaną w art. 2 dyrektywy 76/211/EWG.

  Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące ilości nominalnych produktów pakowanych w opakowania jednostkowe. Ma ona zastosowanie do produktów pakowanych w opakowania jednostkowe zgodnie z definicją podaną w art. 2 dyrektywy 76/211/EWG. Nie ma ona zastosowania do pakowanego chleba, tłuszczów do smarowania, masła, herbaty, lub kawy, co do których mają zastosowanie krajowe przepisy dotyczące ilości nominalnych produktów.

  Uzasadnienie

  The packaging of staple foods traditionally differs from Member State to Member State. It is important to maintain existing national ranges on nominal quantities in the interests of consumer protection. Moreover, if deregulation was fully implemented in this sector, the costs to many small and medium-sized enterprises of trying to compete with supermarkets and larger companies would be likely to be disproportionate and in some cases prohibitive. The solution proposed would allow national packaging ranges to be maintained whilst not impeding the import of pre-packaged products of any weight or volume from other EU countries.

  Poprawka 10

  ARTYKUŁ 1 AKAPIT 1 a (nowy)

   

  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do produktów wymienionych w Załączniku, sprzedawanych w sklepach wolnocłowych z przeznaczeniem na wywóz przez konsumentów poza granice UE.

  Uzasadnienie

  Goods sold in duty-free shops are not subject to EU mandatory pack sizes because they are used outside the internal market. If this exemption is not retained in the new legislation the sizes used will become illegal. It would also be contradictory for a directive that sought to simplify the existing legislation and deregulate most sectors to introduce a provision concerning points of sale to which the existing legislation does not apply and whose application would bring no additional benefit.

  Poprawka 11

  ARTYKUŁ 3

  Do [20 lat po dacie wymienionej w art. 9] państwa członkowskie zapewnią, aby produkty wymienione w pkt. 3 Załącznika i opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy będą one opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach nominalnych wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika.

  Państwa Członkowskie zapewnią, aby produkty wymienione w pkt. 3 Załącznika i opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy będą one opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach nominalnych wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika.

  Uzasadnienie

  It is inappropriate to determine in 2005 the regulatory framework that will be applicable in 2025 when we have no idea now of the market conditions that will prevail so far in the future.

  Poprawka 12

  ARTYKUŁ 4

  1. Państwa Członkowskie nie mogą, z przyczyn związanych z wielkościami nominalnymi, odmawiać, zabraniać lub ograniczać wprowadzania do obrotu produktów opakowanych w opakowania jednostkowe sprzedawanych w postaci aerozoli, wymienionych w pkt. 4 Załącznika i spełniających wymogi niniejszej dyrektywy.

   

  2. Na pojemnikach aerozoli podaje się ich pojemność nominalną zgodnie z pkt. 4 lit. a) Załącznika. Informację tę podaje się w sposób nie powodujący jej mylnej interpretacji jako objętości nominalnej.

  1. Na zasobnikach aerozoli podaje się ich całkowitą pojemność nominalną. Informację tę podaje się w sposób nie powodujący jej mylnej interpretacji jako objętości nominalnej zawartości zasobnika.

  3. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 75/324/EWG, produkty sprzedawane w postaci aerozoli, zgodne z niniejszą dyrektywą, nie muszą być oznakowane informacją o nominalnej wadze ich zawartości.

  W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 75/324/EWG, produkty sprzedawane w dystrybutorach aerozoli nie muszą być oznakowane informacją o nominalnej wadze ich zawartości.

  Poprawka 13

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

  1. Dla celów art. 3 i 4, jeżeli dwa lub więcej opakowań jednostkowych tworzy wielopak, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą każdego opakowania jednostkowego.

  1. Dla celów art. 3, jeżeli dwa lub więcej opakowań jednostkowych tworzy wielopak, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą każdego opakowania jednostkowego.

  Poprawka 14

  ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 AKAPIT 1

  1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do [12 miesięcy po dacie wymienionej w art. 9] przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Przekażą one Komisji niezwłocznie teksty tych przepisów oraz tabele współzależności między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

  1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do [12 miesięcy po dacie wymienionej w art. 9] przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Przekażą one Komisji niezwłocznie teksty tych przepisów.

  Poprawka 15

  ARTYKUŁ 8 USTĘP 2 a (nowy)

   

  2a. Nominalne ilości, które są obecnie w sprzedaży, lecz nie pojawiają się już w zakresach wymienionych w Załączniku, mogą być nadal wprowadzane do obrotu aż do wyczerpania zapasów w ciągu osiemnastu miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Under the new Directive certain sizes currently authorised will no longer be able to be sold. It seems appropriate therefore to provide for an adjustment phase so that economic operators are not disadvantaged by the new legislation.

  Poprawka 16

  ARTYKUŁ 8 a (nowy)

   

  Artykuł 8a

  Sprawozdanie

  Najpóźniej [8 lat po dacie wymienionej w art. 9], a następnie co każde 10 lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów sprawozdanie z wykonania oraz skutków niniejszej dyrektywy. W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszy wniosek dotyczący odpowiednich zmian.

  Uzasadnienie

  We believe that a revision clause is more appropriate than a provision stipulating that the regulatory framework will no longer be applicable in 2025 because we have no idea now of the market conditions that will prevail so far in the future.

  Poprawka 17

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Mleko spożywcze

  W zakresie 100 ml - 1 500 ml tylko 7 poniższych rozmiarów:

  Ml: 100 — 200 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

  Uzasadnienie

  Consumers habitually buy certain sizes. If ranges were liberalised, distributors could try to undercut each other by reducing each size in order to make a slightly bigger profit. Furthermore, as consumers are used to buying certain sizes they could be misled into buying a cheaper bottle of milk without realising that it contained a smaller volume (even if the price per litre is indicated).

  Poprawka 18

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 NOWY WPIS DO TABELI

   

  W przypadku mleka spożywczego sprzedawanego w opakowaniach zwrotnych można stosować następujące objętości:

   

  Ml: 189-284 i ich wielokrotność

  Uzasadnienie

  Drinking milk is a staple part of the average consumer's diet. It should, therefore, be subject to mandatory sizes. Provision should also be made for national traditions, having regard also to the environmental benefits to be gained by the reuse of containers.

  Poprawka 19

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 NOWY WPIS DO TABELI

  x

  Lub tam, gdzie obowiązują jednostki miar Brytyjskiej Wspólnoty Narodów:

  W przedziale od jednej trzeciej pinty do 6 pint tylko 8 następujących objętości:

   

  Pinta: 1/3-1/2-1-2-3-4-5-6

  Uzasadnienie

  Consumers habitually buy certain sizes. If ranges were liberalised, distributors could try to undercut each other by reducing each size in order to make a slightly bigger profit. Furthermore, as consumers are used to buying certain sizes they could be misled into buying a cheaper bottle of milk without realising that it contained a smaller volume (even if the price per litre/pint is indicated.)

  Poprawka 20

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 SZÓSTY WPIS DO TABELI

  Napoje spirytusowe

  W zakresie 100ml – 1 500 ml tylko 7 poniższych rozmiarów:

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000— 1 500

  Napoje spirytusowe

  W zakresie 100 ml – 2000 ml tylko 9 poniższych rozmiarów:

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

  Uzasadnienie

  Bigger pack sizes often mean that lower prices can be offered, which can make products more attractive to consumers. The trend in European markets where this is recognised is an increasing preference for these large sizes. With a range that currently goes up to 4.5 litres, deregulation of large sizes could cause consumers to make mistakes if there were a proliferation of very similar bottle sizes. On the other hand, producers could benefit from economies of scale if they were able to place on the EU market a new size that was authorised only in third countries. If that size were sufficiently different from others in the range it would not cause consumers to make mistakes.

  Poprawka 21

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Masło

  W zakresie 100 g - 1 000 g tylko 6 poniższych rozmiarów:

  g: 100 - 125 - 200 (tylko dla wielopaków o wielkości do 50 g nieprzewidzianych do sprzedaży detalicznej) - 250 - 500 - 1 000

  Uzasadnienie

  If ranges were liberalised, distributors could try to undercut each other by reducing each size in order to make a slightly bigger profit. Furthermore, as consumers are used to buying certain sizes they could be misled into buying a cheaper pack of butter without realising that it weighed less (even if the price per kilo is indicated).

  Poprawka 22

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Kawa palona mielona lub ziarnista

  W zakresie 250 g -1 000 g tylko 4 poniższe rozmiary:

  g: 250 - 500 - 750 - 1 000

  Uzasadnienie

  The existing ranges should be maintained, particularly in the interests of the most vulnerable consumers.

  Poprawka 23

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Makarony

  W zakresie 125 g - 10 000 g

  tylko 10 poniższych rozmiarów:

  g: 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

  Uzasadnienie

  The existing ranges should be maintained, particularly in the interests of the most vulnerable consumers.

  Poprawka 24

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Ryż

  W zakresie 125 g - 10 000 g

  tylko 8 poniższych rozmiarów:

  g: 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000 - 10 000

  Uzasadnienie

  The existing ranges should be maintained, particularly in the interests of the most vulnerable consumers.

  Poprawka 25

  ZAŁĄCZNIK TABELA 2 RZĄD 2a (nowy)

   

  Brązowy cukier: W zakresie 250g - 1500g tylko 5 poniższych rozmiarów:

  g: 250 500 750 1000 1500

  Poprawka 26

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Masło

   

  Produkty określone w części A (tłuszcze mleczne) załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. określającego normy dla tłuszczów do smarowania1 i dostarczone bezpośrednio końcowemu konsumentowi.

   

  1 Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str. 2.

  Uzasadnienie

  This provides a definition of the new category, ‘butter’, in the directive’s annex by defining the products it comprises, i.e. all products with exclusively milk-originated fat.

  This covers the ‘butter’, ‘low-fat butter’, ‘half-butter’ and ‘spreadable milk fats’ that are everyday staple foods.

  Maintaining a range for these products makes it possible to:

  -          minimise consumer confusion about these basic products, since unit pricing is not  sufficient to enable them to make a rapid comparison between two products with   different volumes,

  -          optimise the use of industrial plant and thus offer better prices to consumers,

  -          prevent distributors undercutting each other by reducing pack sizes to make a slightly      higher profit (which, however, entails very expensive investment for the industry).

  Poprawka 27

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Kawa palona mielona lub ziarnista

   

  Kawa palona mielona lub ziarnista bezkofeinowa lub z kofeiną objęta pozycją 09.01 Wspólnej Taryfy Celnej.

  Uzasadnienie

  This amendment aims to include a definition in the annex to clarify Amendment 17 in the draft report.

  Poprawka 28

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Makarony

   

  Makarony objęte pozycją 19.03 Wspólnej Taryfy Celnej.

  Uzasadnienie

  This amendment aims to include a definition in the annex to clarify Amendment 18 in the draft report.

  Poprawka 29

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Ryż

   

  Ryż objęty pozycją 10.06 Wspólnej Taryfy Celnej.

  Uzasadnienie

  This amendment aims to include a definition in the annex to clarify Amendment 19 in the draft report.

  Poprawka 30

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 NOWY WPIS DO TABELI

   

  Mleko spożywcze

   

  Produkty określone w rozporządzeniu nr 2597/97 z dnia 18 grudnia 1997 r., przeznaczone dla końcowego konsumenta.

  Uzasadnienie

  This is to include in the annex to the directive a definition of the new category, ‘drinking milk’.

  This covers ‘white’ milk which is widely consumed and is an everyday staple food.

  Maintaining a range for these products makes it possible to:

  - minimise consumer confusion about these basic products, since unit pricing is not sufficient to enable them to make a rapid comparison between two products with different volumes,

  - optimise the use of industrial plant and thus offer better prices to consumers,

  - prevent distributors undercutting each other by reducing pack sizes to make a slightly higher profit (which, however, entails very expensive investment for the industry).

  Consequently, this range does not cover products such as flavoured milk and milk-based drinks, which are produced in different volumes, for a different market, and are consumed on different occasions, from ‘white’ milk. With regard to these specialised products the industry must be left free to innovate and develop new products and the consumer must be free to choose them.

  Poprawka 31

  ZAŁĄCZNIK PUNKT 4 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

  Poniższe zakresy dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych w formie aerozoli z wyjątkiem wód aromatycznych, płynów do włosów, płynów przed i po goleniu zawierających objętościowo mniej niż 3% naturalnych lub syntetycznych olejków aromatycznych i mniej niż 70% objętościowo czystego alkoholu etylowego oraz produktów leczniczych.

  Poniższe zakresy dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych w formie aerozoli z wyjątkiem:

  a) wyrobów kosmetycznych na bazie alkoholu zawierających objętościowo więcej niż 3% naturalnych lub syntetycznych olejków aromatycznych i objętościowo więcej niż 70% czystego alkoholu etylowego

  b) produktów leczniczych.

  Uzasadnienie

  Despite its intention, the Commission proposal does not maintain the existing exceptions under Directive 80/232/EEC. This amendment rectifies that error in a more readable form.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

  UZASADNIENIE (wersja w języku angielskim)

  This revision aims to consolidate the existing legislation in a single act and to repeal (or deregulate) all existing pack sizes, while maintaining the existing regulation based on total harmonisation in certain specific sectors. In general terms, this proposal is part of a multiannual drive, backed by the EU governments, to simplify the internal market legislation.

  1. Current legislative situation

  When it was realised, in the 1960s, that different national rules on nominal quantities of pre-packed products were an obstacle to the free movement of goods, the Community set about harmonising them. To our knowledge, the Community legislation in question, which has been amended several times, has never been consolidated or codified, even though it is highly detailed[1].

  Despite the measures taken, those undertakings operating solely on the national market were not obliged to adhere to the new Community provisions. The harmonising regulation was of an optional nature and stipulated that only products conforming to Community legislation would benefit from free circulation.

  Certain products, however, were subject to total harmonisation, which meant that all national sizes for these products were abolished and Community sizes became mandatory for all operators. The first Community legislation on ranges of sizes for pre-packed products dates from 1975[2].

  Over the years the need for a revision became apparent as the aforementioned directives proved difficult to implement, particularly as a result of the wide variety of rules and practices applying to ranges: certain ranges had been made mandatory while others had remained optional. Member States therefore retained the right to fix ranges for these products at the national level. In certain cases the variety of rules led to a compartmentalisation into different national markets within the European Community.

  Furthermore, the Court of Justice of the European Communities confirmed this difficulty in the Cidrerie Ruwet case[3]. The Court ruled that mutual recognition case law (‘Cassis de Dijon’) also applied to national pack sizes[4].

  After carrying out an impact assessment the Commission found free sizes to be the best solution as they allow full competition for industry and freedom of choice for consumers without compromising the environmental aims of the Community. However, in its proposal it also supports maintaining the existing regulation based on total harmonisation in certain sectors. Mandatory ranges could be justified in very specific sectors where Community rules had already fixed harmonised mandatory sizes: i.e. wines, spirits, soluble coffee, aerosols and white sugar.

  Under this same proposal, however, the maintenance of mandatory nominal quantities would only be a derogation from the general policy to deregulate nominal quantities, and would be subject to a time limit of 20 years.

  2. Short justification

  Mandatory standardisation of pack sizes seems to have the clear benefit of protecting consumers against being misled over volumes because standard sizes are well known, easy to understand and the same in all points of sale in the EU. It would also ensure fair competition between producers.

  On the other hand, some, such as the European Commission, believe that for many products, particularly food products, liberalising pack sizes would promote competition through innovation, while offering a wider choice for consumers, whose habits change with time.

  Opinions differ considerably, depending on the sector concerned, about whether deregulation is necessary. Those in favour of repealing the existing directives point, in particular, to the obligation to indicate unit prices (Directive 98/6[5]), which they claim provide sufficient information, while those opposed to abolishing ranges highlight the ease of using established ranges, which means there is no need to read labels.

  Having consulted various sectors and consumer organisations, the rapporteur believes that the deregulation proposed by the Commission is broadly well-founded. Directive 98/6, which lays down an obligation to indicate the unit price, removed one of the motivations for this regulation and, according to many sources, offers considerable consumer protection while also allowing for research and innovation.

  Major retailers also seem to support the Commission’s approach, believing that the abolition of ranges would allow them to offer increasingly competitive products.

  Taking into account these different opinions, the rapporteur nevertheless believes that a derogation should apply to certain basic products which should continue to be subject to mandatory ranges. While the sectors concerned have not always been able to reach agreement at European level, many of the views expressed indicate that these sectors are committed to maintaining the existing mandatory ranges. The rapporteur felt that when a particular sector (at national or European level) was in favour of maintaining the existing legislation then that view should be taken into account.

  This is the case with coffee, butter, salt, rice, pasta and drinking milk. These products form the basis of our daily diet. For them, the existing rules offer consumers a sufficiently wide range to meet their expectations in terms of consumption needs and to allow for product comparison in a 25-member European Union. Deregulation would create costs relating to investment and, at the same time, there would be a risk of production tools rapidly becoming obsolete. This would undoubtedly cause problems for small and medium-sized enterprises. The rapporteur is therefore convinced that ranges are useful in the sectors mentioned. There is even a case for supplementing them. These ranges provide an assurance of complete transparency for consumers and of fair competition for industry.

  In addition, spirit producers subject to mandatory standardisation of pack sizes believe that the proposal covers an interval which is too limited and does not take into account the foreseeable sales trend, which is towards increasing sales of larger volumes, over a litre, or even a litre and a half. The rapporteur suggests extending the range up to two litres to allow for future developments in the market.

  Goods sold in duty-free shops are not subject to mandatory pack sizes in the EU because they are used outside the internal market. If this exemption is not retained in this new proposal the sizes used would become illegal. It would be contradictory if a directive that sought to simplify the existing legislation and deregulate most sectors were to introduce a provision concerning points of sale to which the existing legislation does not apply and whose application would bring no additional benefit.

  Moreover, the proposal only envisages maintaining the ranges for the products listed in the Annex for a transitional period, as it provides for the automatic abolition of the ranges after 20 years (Article 3). There seems little justification for this provision. After all, how can we decide in 2005 the regulatory framework that will be applicable in 2025 when we have no idea now of the market conditions that will prevail so far in the future. Consequently, the rapporteur proposes amending this provision and suggests including a clause providing for a ten-yearly review.

  Finally, the rapporteur recognises the problems that liberalising ranges causes for the disabled and for the elderly. These groups are opposed to the abolition of ranges. Indeed, this is one of the reasons why maintaining ranges for certain products was suggested. It is easier for these groups to use local shops, which in any case tend to ignore the obligation to indicate unit prices. Deregulation of sizes would thus merely increase these people’s lack of certainty as to the quantity and value of their purchases.

  Bearing in mind the directive adopted by the European Parliament on 23 February 2005 on unfair commercial practices, one of the aims of which is to protect vulnerable consumers, the Commission is asked to examine what it could do at Community level to improve the readability for vulnerable consumers of weight and volume indications. The Member States are also asked to make a greater effort in this regard.

  The European Parliament also commissioned in August 2005 an impact study to analyse the consequences of the proposed deregulation on the vulnerable categories of consumer (the elderly, the visually impaired, the disabled, consumers with a low level of educational attainment, etc.). This is the first time therefore that the original proposals of a rapporteur have been the subject of an impact study requested by Parliament. The findings of this study concluded that the majority of consumers are not aware of unit prices; furthermore, the findings challenged the Commission's theory that deregulation would automatically entail a boost to competition in the market place since the number of brands on offer to consumers would be reduced accordingly. The study provides clear backing for the proposal to derogate from liberalisation for certain basic foodstuffs in order to protect the most vulnerable consumers. It also demonstrates that the liberalisation of packaging guarantees neither increased competition between producers nor increased choice for consumers nor a satisfactory response to the needs of the largest and weakest categories of consumer.

  • [1]  For example, the annexes to Directive 80/232 lay down the nominal quantity ranges for the following products: FOOD PRODUCTS SOLD BY WEIGHT: including butter, margarine, emulsified or non-animal and vegetable fats, low-fat spreads. Table and cooking salt, rice, ready-to-eat cereals and cereal flakes.
   READY-TO-USE PAINTS AND VARNISHES (WITH OR WITHOUT ADDED SOLVENTS); SOLID OR POWDERED GLUES AND ADHESIVES; CLEANING PRODUCTS (including products for leather and footwear, wood and floor coverings, ovens and metals including for cars, windows and mirrors including for cars; stain removers, starches and dyes for household use, household insecticides, descalers, household deodorisers, non-pharmaceutical disinfectants; COSMETICS: BEAUTY AND TOILET PREPARATIONS – Products for skin and oral hygiene, shaving creams, all-purpose creams and lotions, hand creams and lotions, sun products, oral-hygiene products; toothpaste; hair-care products (except dyes)and bath products; lacquer, shampoos, rinsing products, strengtheners, brilliantines, hair cream, ‘bubble baths’ and other foaming products for bath and shower; alcohol-based products; aromatic waters, hair lotions, pre-shave and after-shave lotions; deodorants and personal-hygiene products; talcum powders; WASHING PRODUCTS – Solid toilet and household soaps; soft soaps; soap in flakes, chips, etc., liquid washing, cleaning and scouring products and auxiliary products and hypochlorite preparations, scouring powder, pre-wash and soaking products in powder form; LUBRICATING OILS; PRESERVES AND SEMI-PRESERVES IN TINS AND GLASS CONTAINERS: VEGETABLE PRODUCTS (FRUIT, VEGETABLES, TOMATOES, POTATOES, WITH THE EXCEPTION OF ASPARAGUS, SOUPS, FRUIT OR VEGETABLE JUICES AND FRUIT NECTARS) FOR HUMAN CONSUMPTION; SPECIAL PRODUCTS – truffles; tomatoes: concentrates: peeled or unpeeled, fruit cocktails, fruit in syrup; MOIST PET FOOD FOR CATS AND DOGS; WASHING AND CLEANING PRODUCTS IN POWDER FORM.
  • [2]  Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products, OJ L 46, 21.2.1976, p. 1.
   Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids, OJ L 42, 15.2.1975, p. 1.
   Council Directive 80/232/EEC of 15 January 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products, OJ L 51, 25.2.1980, p. 1.
  • [3]  Judgment of 12 October 2000, Case C-3/99 Cidrerie Ruwet SA v. Cidre Stassen SA and HP Bulmer Ltd, ECR 2000, p. I-8749.
  • [4]  ‘Article 30 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 28 EC) must be construed as precluding a Member State from prohibiting the marketing of a prepackage having a nominal volume not included in the Community range provided for in Directive 75/106 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids, amended by Directives 79/1005, 85/10, 88/316 and 89/676, which is lawfully manufactured and marketed in another Member State, unless such a prohibition is designed to meet an overriding requirement relating to consumer protection, applies without distinction to national and imported products alike, is necessary in order to meet the requirement in question and is proportionate to the objective pursued, and that objective cannot be achieved by measures which are less restrictive of intra-Community trade.
   In order to determine whether there is in fact a risk that consumers will be misled by excessively close nominal volumes of the same liquid, a national court must have regard to all relevant factors, taking as its reference point the average consumer, reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.’ (Paragraph 2 of the summary of the judgment.)
  • [5]  Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers, OJ L 80, 18.03.1998, p. 27.

  OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII (26.4.2005)

  dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG
  (COM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: John Purvis

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (wersja angielska)

  The current legislation on pack sizes for pre-packed products is complex and lacks transparency. The legislation covers some 40 products. For some of them (like wine and spirits) mandatory sizes are fixed at Community level. For others, optional Community rules on sizes are in place, but Member States retain the right to fix ranges at national level. This has led to a variety of Community and national rules on sizes and a general confusion in the internal market, especially after the Cidrerie-Ruwet case permitted the marketing throughout the EU of nationally sanctioned sizes.

  In this proposal, all existing mandatory or optional fixed pack sizes are abolished, with the exception of a few specific sectors (i.e. wine, spirits, soluble coffee and white sugar) where mandatory sizes within certain ranges are maintained. The Commission proposes even this should lapse after 20 years. Your draftsman suggests instead reviews at approximately ten year intervals.

  In general, this opinion welcomes the Commission's proposal. It is a good example of deregulation and simplification of EU and national legislation.

  Free sizes increase the flexibility for companies to adapt their product sizes to new consumer needs and changing demands. They will boost innovation and increase consumer choice. Experience has shown that in sectors where sizes are free, companies tend to focus more on consumer demand and concentrate on product innovation. This product innovation often opens up and develops new markets and goes hand in hand with process innovation.

  Legislation on labelling, unit pricing and misleading advertising is more important to consumer protection than limiting consumer choice by fixing sizes.

  However, in some specific sectors there is a case to retain mandatory fixed sizes. Firstly, mandatory sizes can help some smaller-scale producers reduce costs through economies of scale and more efficient bottling line operations. Without mandatory sizes they might face demands from large retailers and distributors to regularly change pack sizes. Secondly, in some sectors prior to the introduction of mandatory sizes, consumers were faced with a proliferation of pack sizes. These differences in size were often indistinguishable to the eye resulting in widespread consumer confusion. Therefore the Commission proposes that fixed pack sizes should continue to be mandatory in a limited number of sectors in the interests of smaller-scale producers and consumer protection. This opinion agrees with this, subject to some minor changes in the range of sizes to be permitted.

  Your draftsman also agrees with the Commission that there should be no changes included in this Directive for pre-packed products which are sold in aerosols, as this will be covered in the revision of Council Directive 75/324/EEC in the near future.

  POPRAWKI

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  PUNKT UZASADNIENIA 5

  (5) ocena skutków, obejmująca szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi wykazała, że dowolność ilości nominalnych zwiększa swobodę producentów w zakresie dostawy towarów odpowiadających gustom konsumentów i stymuluje konkurencję na rynku wewnętrznym w zakresie jakości i cen;

  (5) ocena skutków, obejmująca szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi wykazała, że w wielu sektorach dowolność ilości nominalnych zwiększa swobodę producentów w zakresie dostawy towarów odpowiadających gustom konsumentów i stymuluje konkurencję na rynku wewnętrznym w zakresie jakości i cen;

  Uzasadnienie

  Free nominal quantities can encourage industry innovation and increase consumer choice, but not in all sectors.

  Poprawka 2

  PUNKT UZASADNIENIA 7

  (7) jednak w niektórych sektorach taka deregulacja mogłaby spowodować nieproporcjonalnie wysokie koszty, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza po to, aby zapewnić ustalenie wspólnotowych ilości nominalnych przynajmniej w przypadku produktów najczęściej sprzedawanych konsumentom;

  (7) jednak w innych sektorach dowolność rozmiarów spowodowała uprzednio znaczny wzrost rozmiarów opakowań i doprowadziła do zakłóceń na rynku. W tych sektorach taka deregulacja mogłaby spowodować nieproporcjonalnie wysokie koszty, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przyczynić się do zdezorientowania konsumentów. Co więcej – deregulacja mogłaby zagrozić korzyściom wynikającym z używania przyjaznego dla środowiska lekkiego szkła, dlatego w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza po to, aby zapewnić ustalenie wspólnotowych ilości nominalnych w przypadku najczęściej sprzedawanych i kupowanych rozmiarów.

  Uzasadnienie

  In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

  Poprawka 3

  PUNKT UZASADNIENIA 8

  (8) z uwagi na to, że utrzymanie obowiązkowych ilości nominalnych należy uznać za odstępstwo, powinno ono być ograniczone w czasie z uwzględnieniem odpowiedniego cyklu inwestycji w urządzenia w zainteresowanych sektorach; jednak w tych sektorach aktualne przepisy wspólnotowe należy dostosować zgodnie z doświadczeniem, zwłaszcza w celu ograniczenia wspólnotowych stałych ilości nominalnych tylko do tych, które są najczęściej sprzedawane konsumentom;

  (8) mimo iż utrzymanie obowiązkowych ilości nominalnych może być w niektórych sektorach uzasadnione, zgodnie z doświadczeniem i w oparciu o potrzebę zapewnienia ochrony konsumentom przepisy wspólnotowe powinny podlegać weryfikacji w celu określenia, czy takie obowiązkowe rozmiary w dalszym ciągu odzwierciedlają potrzeby konsumentów i producentów. Aby zapewnić stabilność i przewidywalność rynkową oraz nie narazić na szwank inwestycji kapitałowych w sprzęt do pakowania, weryfikacje takie powinny być przeprowadzane nie częściej niż co dziesięć lat.

  Uzasadnienie

  The maintenance of mandatory sizes in some sectors would benefit both industry and consumers alike. It is difficult to predict future market conditions and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Poprawka 4

  PUNKT UZASADNIENIA 9 A (nowy)

   

  (9a) w interesie ochrony konsumenta należy wprowadzić nowe środki służące poprawie czytelności informacji na temat wagi i składu na etykietach produktów.

  Uzasadnienie

  De esta manera se garantiza una protección más eficiente del consumidor que dispondrá de toda la información sobre el producto de manera legible en el etiquetado, lo que le permitirá comparar rápidamente productos envasados en tamaños diferentes.

  Poprawka 5

  PUNKT UZASADNIENIA 10 A (nowy)

   

  (10a) należy zaproponować harmonizację jednostek miary, w których opisuje się zawartość produktów o konsystencji płynnej i dużej gęstości (czyli produktów, które zgodnie z wolą pakującego mogą zostać zapakowane jako produkty płynne lub stałe, w konsekwencji mierzone albo w jednostkach pojemności albo w jednostkach wagi, których opakowanie może wskazywać albo jeden albo drugi rodzaj jednostek), w celu umożliwienia konsumentom porównania cen tego samego produktu.

  Uzasadnienie

  Existen determinados productos tales como lacas, barnices, pinturas, helados que desde la óptica metrológica se pueden cuantificar en unidades de capacidad o de masa, lo que impide al consumidor llevar a cabo una comparación del precio de un mismo producto y puede inducir a una elección errónea; por ello y para una mayor protección del consumidor se pide una armonización al respecto de las unidades de medida.

  Poprawka 6

  ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

  Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące ilości nominalnych produktów pakowanych w opakowania jednostkowe. Ma ona zastosowanie do produktów pakowanych w opakowania jednostkowe zgodnie z definicją podaną w art. 2 dyrektywy 76/211/EWG.

  Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące ilości nominalnych produktów pakowanych w opakowania jednostkowe. Ma ona zastosowanie do produktów pakowanych w opakowania jednostkowe zgodnie z definicją podaną w art. 2 dyrektywy 76/211/EWG. Niniejsza dyrektywa nie obejmuje produktów wymienionych w Załączniku, które są sprzedawane w sklepach wolnocłowych w celu konsumpcji poza obszarem Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  Goods on sale in outlets such as airport "tax free" shops and for export outwith the European Union are currently not subject to the EU's mandatory ranges since they are consumed outwith the Single Market. This provision should be retained so that sizes currently sold in such outlets do not become illegal.

  Poprawka 7

  ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

  Do [20 lat po dacie wymienionej w art. 9] Państwa Członkowskie zapewnią, aby produkty wymienione w pkt. 3 Załącznika i opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy będą one opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach nominalnych wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika.

  Państwa Członkowskie zapewnią, aby produkty wymienione w pkt. 3 Załącznika i opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy będą one opakowane w opakowania jednostkowe o wielkościach nominalnych wymienionych w pkt. 1 i 2 Załącznika. Lista produktów wymienionych w punkcie 3 Załącznika jest weryfikowana co dziesięć lat w celu ocenienia, czy należy ją utrzymać i/lub zmienić.

  Uzasadnienie

  It is difficult to predict market conditions in the future and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Poprawka 8

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

  1. Dla celów art. 3 i 4, jeżeli dwa lub więcej opakowań jednostkowych tworzy wielopak, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą każdego opakowania jednostkowego.

  1. Dla celów art. 3 i 4, jeżeli dwa lub więcej opakowań jednostkowych, które są zapakowane w ilościach określonych w Załączniku i mogą być sprzedawane oddzielnie, są sprzedawane jako wielopak, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą każdego opakowania jednostkowego wewnątrz wielopaku.

  Uzasadnienie

  A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

  Poprawka 9

  ARTYKUŁ 5 USTĘP 2

  2. Jeżeli opakowanie jednostkowe zawiera dwa lub więcej pojedynczych opakowań nie przeznaczonych do sprzedaży indywidualnej, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą opakowania jednostkowego.

  2. Jeżeli wielopak składa się z dwóch lub więcej opakowań jednostkowych, które nie są zapakowane w ilościach określonych w Załączniku i w związku z tym nie mogą być przeznaczone do sprzedaży indywidualnej, ilości nominalne wymienione w Załączniku dotyczą całej zawartości wielopaku.

  Uzasadnienie

  A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

  Poprawka 10

  ARTYKUŁ 8 A (nowy)

   

  Artykuł 8a

   

  Weryfikacja

   

  W okresie dziesięciu lat następujących po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja składa Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z jej stosowania i, w razie potrzeby, przedstawia zalecenia dotyczące ewentualnych zmian.

  Uzasadnienie

  The Commission should conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Poprawka 11

  ARTYKUŁ 8 B (nowy)

   

  Artykuł 8b

  Odstępstwa

   

  Produkty zapakowane w ilościach, które obowiązywały bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, ale nie mieszczą się w przedziałach określonych w Załączniku, oraz których dzień produkcji to dzień wejścia w życie niniejszej dyrektywy lub wcześniejszy, mogą w dalszym ciągu być wprowadzane do obrotu w okresie 18 miesięcy następujących po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Some sizes which are currently permitted will no longer be able to be sold under the terms of this Directive. It is appropriate, therefore, to have a phasing-out period.

  Poprawka 12

  ZAŁĄCZNIK TABELA 1 RZĄD 6 KOLUMNA 2

  W zakresie 100ml – 1500ml tylko 7 poniższych rozmiarów:

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000— 1500

  W zakresie 100ml – 2000ml tylko 10 poniższych rozmiarów:

   

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 750 — 1000— 1500 — 1750 2000

  Uzasadnienie

  There has been an increased preference for larger sizes in spirit drinks. It is therefore appropriate to extend the mandatory sizes to include larger sizes to avoid the proliferation of similar bottle sizes at these levels. Producers should also be allowed to sell spirits in 750ml bottles since these are already produced for the export market and this is also the normal size for wine bottles.

  Poprawka 13

  ZAŁĄCZNIK TABELA 2 RZĄD 2 A (nowy)

   

  Brązowy cukier: W zakresie 250g - 1500g tylko 5 poniższych rozmiarów:

  g: 250 500 750 1000 1500

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

  Odsyłacze

  COM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  IMCO

  Komisja wyznaczona do wydania opinii
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE
  27.10.2004

  Ściślejsza współpraca

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej
    Data powołania

  John Purvis
  27.1.2005

  Rozpatrzenie w komisji

  31.3.2005

   

   

   

   

  Data zatwierdzenia poprawek

  26.4.2005

  Wynik głosowania końcowego

  za:

  przeciw:

  wstrzymujących się:

  37

  2

  0

  Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

  Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

  Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

  Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda

  Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

   

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wniosek dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

  Odsyłacze

  COM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

  Data przedstawienia w PE

  25.10.2005

  Komisja przedmiotowo właściwa
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO
  27.10.2004

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE
  27.10.2004

   

   

   

   

  Sprawozdawca(y)
    Data powołania

  Jacques Toubon
  30.11.2004

   

  Rozpatrzenie w komisji

  11.7.2005

  5.10.2005

  22.11.2005

  12.12.2005

   

  Data przyjęcia

  12.12.2005

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Benoît Hamon

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

   

  Data złożenia

  16.12.2005

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

  ...