Betänkande - A6-0412/2005Betänkande
A6-0412/2005

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG

16.12.2005 - (KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Jacques Toubon


Förfarande : 2004/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0412/2005

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG

(KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0708)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0160/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0412/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 4

(4) Tvingande konsumentskyddshänsyn som gör det nödvändigt att bevara nominella mängder torde knappast föreligga, eftersom konsumentskyddet tryggas genom en rad direktiv som har antagits efter direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter.

(4) Konsumentskyddet underlättas genom direktiv som har antagits efter direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter.

Motivering

Direktivet om prismärkning är bara ett sätt att skydda konsumenterna. Kommissionens undersökningar visar att jämförpriser i allmänhet varken används eller förstås av konsumenterna. Dessutom tillämpas de inte på alla försäljningsställen, och för vissa produkter är jämförpriser ett otillräckligt och ibland vilseledande sätt att ge den information konsumenter behöver för att kunna göra ett medvetet köp. Därför kan jämförpriser i sig inte betraktas som ett konsumentskydd.

Ändringsförslag 2

SKÄL 5

(5) En konsekvensbedömning, där ett brett samråd med alla berörda parter ingick, gav vid handen att fria nominella mängder ökar producenternas frihet att tillhandahålla varor enligt konsumenternas efterfrågan och ökar konkurrensen i fråga om kvalitet och pris på den inre marknaden.

(5) En konsekvensbedömning, där ett samråd med alla berörda parter ingick, gav vid handen att inom många sektorer ökar fria nominella mängder producenternas frihet att tillhandahålla varor enligt konsumenternas efterfrågan och ökar konkurrensen i fråga om kvalitet och pris på den inre marknaden. Inom andra sektorer är det däremot lämpligare att i konsumenternas och näringsidkarnas intresse tills vidare behålla obligatoriska nominella mängder.

Motivering

Under samrådet med intressenterna, däribland konsumentföreningar – främst företrädare för utsatta grupper och miljöorganisationer – men även brottsbekämpningsorgan och branschföreträdare, framgick det att enigheten var stor om att obligatoriska mängdserier borde behållas. Innan obligatoriska mängdserier infördes fanns det dessutom så många snarlika storlekar som låg nära de mest sålda storlekarna att det rådde allmän förvirring bland konsumenterna.

Ändringsförslag 3

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Genomförandet av direktivet bör åtföljas av en informationskampanj riktad till konsumenterna och näringsidkarna för att begreppet jämförpris skall uppfattas på rätt sätt.

Ändringsförslag 4

SKÄL 5B (nytt)

 

(5b) En målgruppsundersökning om direktivets konsekvenser för de mest utsatta konsumenterna (äldre, synskadade, funktionshindrade, lågutbildade konsumenter med flera) har bekräftat teorin att en avreglering av förpackningsstorlekarna skulle innebära stora nackdelar för dessa konsumenter; en avreglering skulle dessutom leda till en minskning av antalet märken som erbjuds konsumenten och alltså begränsa dennes valfrihet samt, som en följd av detta, konkurrensen på marknaden.

Motivering

Europaparlamentet lät i augusti 2005 göra en konsekvensbedömning om hur utsatta konsumentkategorier skulle komma att påverkas av den föreslagna avregleringen. Resultatet av denna undersökning visar att teorin om att en avreglering automatiskt skulle leda till ökad konkurrens kan ifrågasättas. Undersökningen ger dessutom klart stöd åt tanken att man bör överväga att införa ett undantag från avregleringen för vissa produktserier för att skydda de mest utsatta konsumentgrupperna.

Ändringsförslag 5

SKÄL 7

(7) Inom vissa sektorer kan dock en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag. För dessa sektorer bör därför den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för att se till att nominella gemenskapsmängder fastställs åtminstone för de varor som i störst omfattning säljs till konsumenter.

(7) Inom andra sektorer gav emellertid fria storlekar tidigare upphov till en allvarlig ökning av antalet förpackningsstorlekar och komplikationer på marknaderna. Inom dessa sektorer kan en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag, och till förvirring bland konsumenterna. Vidare skulle fördelarna med användning av miljövänligt lättviktsglas kunna äventyras genom en avreglering. För dessa sektorer bör därför den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för att se till att nominella gemenskapsmängder fastställs för de storlekar som är vanligast inom handeln.

Motivering

Innan obligatoriska storlekar infördes salufördes inom vissa sektorer en mängd olika storlekar som ofta låg nära de mest sålda mängderna vilket ledde till allmän förvirring bland konsumenterna och extra kostnader för framför allt små tillverkare. Avregleringen riskerar att på nytt leda till en mängd olika storlekar till nackdel för konsumenten. Därför bör man påpeka att de obligatoriska mängderna inte bara motiveras av produktionskostnadsskäl.

Ändringsförslag 6

SKÄL 8

(8) Eftersom bibehållandet av obligatoriska nominella mängder bör betraktas som ett undantag, bör det vara tidsbegränsat, med hänsyn tagen till den aktuella investeringscykeln för utrustningen inom respektive sektor. För dessa sektorer måste dock den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheten, i synnerhet för att begränsa de fastställda nominella gemenskapsmängderna till endast de som i störst omfattning säljs till konsumenter.

(8) Även om bibehållandet av obligatoriska nominella mängder kan motiveras för vissa sektorer, mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att tillgodose konsumenternas behov, bör gemenskapslagstiftningen ses över regelbundet. Man bör även i framtiden undersöka om lagstiftningen fortfarande tillgodoser konsumenternas och producenternas behov.

Motivering

Avregleringen riskerar att på nytt leda till en mängd olika storlekar till nackdel för konsumenten. Därför bör man påpeka att de obligatoriska mängderna inte bara motiveras av produktionskostnadsskäl.

Ändringsförslag 7

SKÄL 9

(9) För överskådlighetens skull bör alla nominella mängder för färdigförpackade varor anges i en enda rättsakt, och direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG bör upphävas.

(9) För överskådlighetens skull bör alla nominella mängder för färdigförpackade varor anges i en enda rättsakt, och direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG bör upphävas. Kommissionen bör undersöka vilka initiativ som bör vidtas eller främjas för att göra vikt- och måttangivelserna på konsumentprodukternas märkning mer lättlästa. Detta i kombination med att man behåller de obligatoriska mängdserierna för vissa basvaror skulle kunna vara till stor nytta för vissa utsatta konsumentkategorier, till exempel funktionshindrade eller äldre.

Motivering

Föredraganden är medveten om vilka problem en avreglering av mängdserierna kan innebära för funktionshindrade och äldre. Dessa grupper motsätter sig att mängdserierna slopas. Det är också ett av skälen till förslaget om att behålla mängdserierna för vissa basvaror. Det bör påpekas att dessa personer oftare besöker närbutiker som även är undantagna från kravet på jämförprismärkning. En avreglering av mängdserierna späder därför bara ytterligare på dessa personers osäkerhet när det gäller att bedöma mängden och värdet av det de köper.

Ändringsförslag 8

SKÄL 10A (nytt)

 

(10a) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bör medlemsstaterna uppmanas att i sitt eget och i gemenskapens intresse utarbeta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och genomförandeåtgärderna samt offentliggöra dessa tabeller.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 1

I detta direktiv anges bestämmelser för nominella mängder för färdigförpackade varor. Det skall tillämpas på färdigförpackade varor och färdigförpackningar enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 76/211/EEG.

I detta direktiv anges bestämmelser för nominella mängder för färdigförpackade varor. Det skall tillämpas på färdigförpackade varor och färdigförpackningar enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 76/211/EEG. Det skall inte tillämpas på färdigförpackat bröd, bredbara fetter, smör, te eller kaffe, för vilka nationella bestämmelser om nominella mängder skall fortsätta att gälla.

Motivering

Förpackningen av baslivsmedel varierar vanligen från medlemsstat till medlemsstat. Det är viktigt att behålla gällande nationella nominella mängdserier för att skydda konsumenterna. Om avregleringen genomfördes fullt ut inom denna sektor skulle dessutom kostnaderna för många små och medelstora företag som försöker tävla med snabbköp och större företag kunna bli oproportionerligt höga och i vissa fall oöverkomliga. Genom den föreslagna lösningen kan nationella förpackningsstorlekar behållas, samtidigt som import av färdigförpackade produkter av olika vikt och volym från andra EU-länder inte förhindras.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 1, STYCKE 1A (nytt)

 

Detta direktiv skall inte tillämpas på varor förtecknade i bilagan som säljs i taxfreebutiker och som är avsedda att konsumeras utanför EU.

Motivering

Varor som säljs i taxfreebutiker omfattas inte av EU:s regler om obligatoriska förpackningsstorlekar eftersom de konsumeras utanför den inre marknaden. Om detta undantag inte förs in i den nya lagstiftningen kommer de storlekar som används att bli olagliga. Det vore också ologiskt att i ett direktiv som syftar till att förenkla den befintliga lagstiftningen och avreglera flertalet sektorer införa bestämmelser avseende försäljningsställen som i nuläget inte omfattas av direktivet, när detta inte tillför något mervärde.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 3

Till och med [20 år efter det datum som anges i artikel 9] skall medlemsstaterna se till att de varor som anges i punkt 3 i bilagan och som färdigförpackas i de intervall som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan får släppas ut på marknaden endast om de är färdigförpackade i de nominella mängder som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan.

Medlemsstaterna skall se till att de varor som anges i punkt 3 i bilagan och som färdigförpackas i de intervall som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan får släppas ut på marknaden endast om de är färdigförpackade i de nominella mängder som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan.

Motivering

Det är inte rimligt att redan 2005 besluta om det regelverk som skall tillämpas 2025, när man i dag inte vet något om de marknadsvillkor som kommer att gälla i en så avlägsen framtid.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 4

1. Medlemsstaterna får inte av skäl som hänför sig till nominella mängder vägra, förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av färdigförpackade varor som säljs i aerosolform och förtecknas i punkt 4 i bilagan och uppfyller direktivets krav.

 

2. På aerosolbehållarna skall anges nominell kapacitet i enlighet med punkt 4 a i bilagan. Angivelsen får inte utformas så att den föranleder förväxling med den nominella volymen.

1. På aerosolbehållarna skall anges total nominell kapacitet. Angivelsen får inte utformas så att den föranleder förväxling med den nominella volymen av innehållet.

3. Med avvikelse från artikel 8.1 e i rådets direktiv 75/324/EEG behöver varor som säljs i aerosolform och som överensstämmer med detta direktiv inte märkas med behållarens nominella vikt.

2. Med avvikelse från artikel 8.1 e i rådets direktiv 75/324/EEG behöver varor som säljs i aerosolbehållare inte märkas med behållarens nominella vikt.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 skall, när två eller flera individuella färdigförpackningar utgör ett flerpack, de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på varje individuell färdigförpackning.

1. Vid tillämpningen av artikel 3 skall, när två eller flera individuella färdigförpackningar utgör ett flerpack, de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på varje individuell färdigförpackning.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 8, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall senast den [12 månader efter det datum som anges i artikel 9] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall omedelbart till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser samt en jämförelsetabell mellan de bestämmelserna och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall senast den [12 månader efter det datum som anges i artikel 9] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall omedelbart till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 8, PUNKT 2A (ny)

 

2a. De nominella mängder inom de intervall som för närvarande säljs men som inte längre är förtecknade i bilagan kan fortsätta att släppas ut på marknaden fram till dess lagren är slut under 18 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

Motivering

Enligt det nya direktivet kommer vissa storlekar som för närvarande är tillåtna inte längre att kunna säljas. Det kan därför vara lämpligt att införa en övergångsperiod så att de ekonomiska aktörerna inte missgynnas av den nya lagstiftningen.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 8A (ny)

 

Artikel 8a

 

Rapport

 

Kommissionen skall lägga fram en rapport om tillämpningen och effekterna av detta direktiv för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast [åtta år efter det datum som anges i artikel 9] och därefter vart tionde år. Denna rapport skall vid behov kompletteras med ett förslag till översyn.

Motivering

Vi anser att en översynsklausul är lämpligare än en bestämmelse om att den rättsliga ramen inte längre kommer att gälla 2025, eftersom vi inte vet något om marknadsvillkoren i en så avlägsen framtid.

Ändringsförslag 17

BILAGA, PUNKT 1, NY RAD I TABELLEN

 

Konsumtionsmjölk

 

I intervallet 100 ml–1 500 ml endast följande sju storlekar:

 

ml: 100 200 250 500 750 1 000 1 500

Motivering

Konsumenterna köper av vana vissa förpackningsstorlekar. Om storleksserierna avregleras skulle det kunna leda till att distributörerna börjar bjuda över varandra genom att minska varje förpackning för att vinna en liten extramarginal. Eftersom konsumenterna har för vana att köpa vissa förpackningsstorlekar skulle de kunna bli vilseledda när de köper en billigare mjölkförpackning utan att märka att volymen är mindre (även om priset per liter är utsatt).

Ändringsförslag 18

BILAGA, PUNKT 1, NY RAD I TABELLEN

 

För konsumtionsmjölk som säljs i returförpackningar får följande storlekar också användas:

 

ml: 189 – 284 och flerpack av dessa

Motivering

Konsumtionsmjölk utgör ett baslivsmedel för den genomsnittlige konsumenten. Förpackningsstorleken för sådan mjölk bör därför regleras. Hänsyn bör också tas till nationella traditioner och till miljöfördelarna med förpackningar som kan återanvändas.

Ändringsförslag 19

BILAGA, PUNKT 1, NY RAD I TABELLEN

 

Eller, om brittiska måttenheter används:

 

I intervallet en tredjedels pint–6 pint endast följande åtta storlekar:

 

Pint: 1/3 – 1/2 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Motivering

Konsumenterna köper vanligtvis vissa bestämda storlekar. Om storlekarna avreglerades skulle distributörerna kunna försöka att bjuda under varandra genom att minska varje storlek för att göra en marginell vinst. Eftersom konsumenterna av vana köper vissa storlekar skulle de dessutom kunna förledas att köpa en billigare flaska mjölk utan att inse att den innehåller en mindre volym (även om priset per liter/pint anges).

Ändringsförslag 20

BILAGA, PUNKT 1, RAD 6 I TABELLEN

Spritdrycker

Spritdrycker

I intervallet 100 ml–1500 ml endast följande sju storlekar:

I intervallet 100 ml–2 000 ml endast följande nio storlekar:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000— 1500

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

Motivering

Större förpackningar betyder ofta att det är möjligt att erbjuda lägre priser och på så sätt bli mer attraktiv för konsumenterna. Trenden på de europeiska marknader där man är medveten om detta visar att det finns en allt större preferens för stora förpackningar. Med nuvarande storleksserier som går upp till 4,5 liter skulle en avreglering av stora förpackningar kunna leda till att konsumenterna blir missledda om det plötsligt finns en mängd snarlika förpackningsstorlekar. Å andra sidan skulle producenterna kunna dra nytta av skalfördelarna tack vare möjligheten att saluföra en ny storlek på EU-marknaden som tidigare bara varit tillåten i tredjeland. Om denna storlek skiljer sig tillräckligt mycket från de andra storlekarna inom serien riskerar konsumenten inte att ta fel.

Ändringsförslag 21

BILAGA, PUNKT 2, NY RAD I TABELLEN

 

Smör

 

I intervallet 100 g–1 000 g endast följande sex storlekar:

 

g: 100 125 200 (endast för förpackningar med kvantiteter på 50 g eller mindre som inte är avsedda att säljas individuellt) 250 500 — 1 000

Motivering

Om förpackningsstorlekarna avreglerades skulle det kunna leda till att distributörerna börjar bjuda över varandra genom att minska varje förpackning för att vinna en liten extramarginal. Eftersom konsumenterna har för vana att köpa vissa förpackningsstorlekar kan de bli vilseledda när de köper ett paket smör som är billigare utan att märka att vikten är lägre (även om priset per kilo är utsatt).

Ändringsförslag 22

BILAGA, PUNKT 2, NY RAD I TABELLEN

 

Malet eller omalet rostat kaffe

 

I intervallet 250 g–1 000 g endast följande fyra storlekar:

 

g: 250 500 — 750 — 1 000

Motivering

Nuvarande förpackningsstorlekar bör behållas, inte minst för att skydda de mest utsatta konsumenterna.

Ändringsförslag 23

BILAGA, PUNKT 2, NY RAD I TABELLEN

 

Torra pastaprodukter

 

I intervallet 125 g–10 000 g endast följande tio storlekar:

 

g: 125 250 — 500 — 1 000 1 500 — 2 000 — 3 000 4 000 5 000 10 000

Motivering

Nuvarande förpackningsstorlekar bör behållas, inte minst för att skydda de mest utsatta konsumenterna.

Ändringsförslag 24

BILAGA, PUNKT 2, NY RAD I TABELLEN

 

Ris

 

I intervallet 125 g–10 000 g endast följande åtta storlekar:

 

g: 125 250 — 500 — 1 000 2 000 — 2 500 5 000 10 000

Motivering

Nuvarande förpackningsstorlekar bör behållas, inte minst för att skydda de mest utsatta konsumenterna.

Ändringsförslag 25

BILAGA, PUNKT 2, NY RAD I TABELLEN

 

Brunt socker

 

I intervallet 250 g–1 500 g endast följande fem storlekar:

 

g: 250 — 500 — 750 000 — 1 500

Ändringsförslag 26

BILAGA, PUNKT 3, NY RAD I TABELLEN

 

Smör

 

Produkter enligt definitionen i del A (mjölkfetter) i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter1 och som levereras direkt till slutkonsumenten.

 

_________

1 EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.

Motivering

Den nya kategorin smör i bilagan till direktivet bör kompletteras med en definition av de produkter som ingår i smör, dvs. samtliga produkter där fettet uteslutande kommer från mjölk.

Denna kategori omfattar ”smör”, ”smör med låg fetthalt”, ”halvfett smör” och ”bredbart smör”, produkter som utgör grundstommen i vår dagliga kost.

Genom att behålla förpackningsstorlekarna för dessa produkter blir det möjligt att

– minimera risken för att konsumenten förväxlar dessa baslivsmedel, med tanke på att det inte räcker med enbart priset per måttenhet (jämförpris) för att snabbt kunna jämföra två produkter med olika volym,

– optimera anläggningarna för att på så sätt kunna erbjuda konsumenten ett bättre pris,

– undvika att distributörerna bjuder över varandra, vilket skulle kunna leda till att de levererar smör i mindre förpackningar för att göra en marginell extraförtjänst. (Detta skulle emellertid leda till mycket höga investeringskostnader för producenterna).

Ändringsförslag 27

BILAGA, PUNKT 3, NY RAD I TABELLEN

 

Malet eller omalet rostat kaffe

 

Malet eller omalet rostat kaffe, koffeinfritt eller koffeinhaltigt kaffe, enligt nummer 09.01 i gemensamma tulltaxan.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att lägga till en definition i bilagan för att förtydliga ändringsförslag 17 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 28

BILAGA, PUNKT 3, NY RAD I TABELLEN

 

Torra pastaprodukter

 

Pastaprodukter enligt nummer 19.03 i gemensamma tulltaxan.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att lägga till en definition i bilagan för att förtydliga ändringsförslag 18 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 29

BILAGA, PUNKT 3, NY RAD I TABELLEN

 

Ris

 

Ris enligt nummer 10.06 i gemensamma tulltaxan.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att lägga till en definition i bilagan för att förtydliga ändringsförslag 19 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 30

BILAGA, PUNKT 3, NY RAD I TABELLEN

 

Konsumtionsmjölk

 

Produkter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 och som är avsedda att levereras direkt till slutkonsumenten.

Motivering

Bilagan till direktivet bör kompletteras med definitionen av en ny kategori, nämligen konsumtionsmjölk.

Denna kategori avser den ”vita” mjölk som konsumeras i stor mängd och som utgör grundstommen i vår dagliga kost.

Genom att behålla mängdserierna för dessa produkter blir det möjligt att

– minimera risken för att konsumenten förväxlar dessa baslivsmedel, med tanke på att det inte räcker med enbart priset per måttenhet (jämförpris) för att snabbt kunna jämföra två produkter med olika volym,

– optimera anläggningarna för att på så sätt kunna erbjuda konsumenten ett bättre pris,

– undvika att distributörerna bjuder över varandra, vilket skulle kunna leda till att de levererar mjölk i mindre förpackningar för att göra en marginell extraförtjänst. (Detta skulle emellertid leda till mycket höga investeringskostnader för tillverkarna.)

De produkter på marknaden som konsumeras på annat sätt än ”vit” mjölk både när det gäller volym och konsumtionstillfälle, t.ex. smaksatt mjölk och mjölkbaserade drycker, berörs alltså inte av denna serie. I detta sammanhang måste man ge tillverkarna frihet att utveckla nya produkter och konsumenten frihet att välja mellan dessa specialprodukter.

Ändringsförslag 31

BILAGA, PUNKT 4, INLEDNINGEN

Serierna nedan är tillämpliga på alla varor som säljs i aerosolform, med undantag för aromatiskt vatten, hårlotion, pre‑shave‑lotion och after-shave-lotion innehållande under 3 volymprocent naturlig eller syntetisk parfymolja och under 70 volymprocent ren etanol, samt läkemedel.

Serierna nedan är tillämpliga på alla varor som säljs i aerosolform, med undantag för:

 

a) alkoholbaserade kosmetiska produkter innehållande över 3 volymprocent naturlig eller syntetisk parfymolja och över 70 volymprocent ren etanol,

 

b) läkemedel.

Motivering

Trots sin avsikt behåller kommissionens förslag inte de nuvarande undantagen i direktiv 80/232/EEG. Ändringsförslaget rättar till detta misstag och gör texten mer begriplig.

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Syftet med denna översyn är att samla den befintliga lagstiftningen i en enda rättsakt och upphäva (eller avreglera) alla nuvarande förpackningsstorlekar och samtidigt behålla gällande regelverk på grundval av en fullständig harmonisering inom vissa specifika områden. Sett i ett övergripande perspektiv ingår detta förslag i en flerårig strategi för att förenkla den inre marknadens lagstiftning som har stöd av medlemsstaternas regeringar.

1. Lagstiftningsläget

När man på 1960‑talet upptäckte att skillnaderna i de nationella bestämmelserna om det nominella innehållet i färdigförpackningar utgjorde ett hinder för den fria rörligheten för varor, inledde gemenskapen arbetet med en harmonisering. Såvitt vi vet har den aktuella gemenskapslagstiftningen, som vid flera tillfällen har ändrats, aldrig konsoliderats eller kodifierats, men lagstiftningens detaljnivå är imponerande[1].

Samtidigt som dessa åtgärder vidtogs såg man till att företag som enbart verkade på den inhemska marknaden inte behövde följa de nya gemenskapsbestämmelserna. Harmoniseringsbestämmelserna hade en frivillig karaktär och innebar att endast produkter som uppfyllde gemenskapslagstiftningens krav omfattades av den fria rörligheten.

För vissa produkter infördes dock krav på en fullständig harmonisering, vilket innebar att alla nationella förpackningsstorlekar slopades och att aktörerna ålades att använda gemenskapsstorlekar. Den första gemenskapslagstiftningen om olika förpackningsstorlekar för färdigförpackade produkter tillkom 1975[2].

Under årens lopp har behovet av en översyn blivit uppenbart. Genomförandet av ovannämnda direktiv har nämligen visat sig vara vanskligt, framför allt på grund av de många olika regler och metoder som tillämpas för förpackningsstorlekar. Vissa har blivit obligatoriska, medan andra fortfarande är frivilliga. Medlemsstaterna har följaktligen behållit rätten att fastställa förpackningsstorlekar för dessa produkter på nationell nivå. Det yviga regelverket har i vissa fall lett till en fragmentering med olika nationella marknader inom Europeiska gemenskapen.

EG‑domstolen har dessutom bekräftat denna svårighet i målet Cidrerie Ruwet[3]. I sin dom anser domstolen att rättspraxis om ömsesidigt erkännande (Cassis de Dijon-principen) även skall tillämpas på nationella förpackningsstorlekar[4].

Efter att ha genomfört en konsekvensanalys ansåg kommissionen att alternativet med valfria förpackningsstorlekar var den bästa lösningen, eftersom den garanterade företagen helt fri konkurrens och konsumenterna valfrihet, utan negativa effekter för gemenskapens miljömål. Kommissionen framhåller emellertid i sitt förslag att vissa sektorer bör fortsätta att omfattas av gällande regelverk på grundval av en fullständig harmonisering. Det är nämligen motiverat med obligatoriska förpackningsstorlekar inom mycket specifika sektorer, där det redan har införts ett gemensamt regelverk med krav på harmoniserade förpackningsstorlekar. Så är fallet i fråga om vin, starksprit, pulverkaffe, aerosolbehållare och vitt socker.

Enligt detta förslag skall dock kvarvarande obligatoriska nominella vikter och volymer för förpackningar endast utgöra ett undantag från den generella policyn att avreglera nominella vikter och volymer och tidsbegränsas till en period av 20 år.

2. Kortfattad motivering

Den obligatoriska standardiseringen av förpackningsstorlekar tycks ha den uppenbara fördelen att skydda konsumenterna från förekommande fusk med vikt och volym, eftersom dessa storlekar är välbekanta för allmänheten, enkla att förstå och har en enhetlig utformning på alla försäljningsställen inom EU. Härigenom säkerställs även lojal konkurrens mellan producenterna.

För många produkter, särskilt livsmedel, anser i gengäld vissa bedömare i likhet med Europeiska kommissionen att en avreglering av förpackningsstorlekarna kan stimulera konkurrensen genom innovation och samtidigt ge konsumenterna ett bredare utbud att välja från, med tanke på att deras vanor hela tiden utvecklas.

Inom olika sektorer finns det mycket skilda synsätt på huruvida det krävs en avreglering eller ej. Förespråkarna av att befintliga direktiv skall upphävas stöder sig framför allt på att tillräcklig information ges i den obligatoriska jämförprismärkningen (direktiv 98/6[5]). Motståndarna till att slopa förpackningsstorlekarna betonar särskilt att på förhand fastställda förpackningsstorlekar underlättar användningen och gör att man inte behöver läsa etiketten.

Efter att ha samrått med olika branscher och konsumentorganisationer anser föredraganden att den avreglering som kommissionen föreslår i stort sett framstår som välgrundad. Genom direktiv 98/6 infördes obligatorisk jämförprismärkning, vilket för övrigt har undanröjt en av orsakerna till att detta regelverk tillkom. Många vittnar om att denna märkning erbjuder ett gott konsumentskydd, samtidigt som den möjliggör forskning och innovation.

Även sektorn för storskalig distribution verkar stödja kommissionens strategi, eftersom man menar att slopade förpackningsstorlekar skulle göra produkterna alltmer konkurrenskraftiga.

Med beaktande av dessa olika synpunkter anser föredraganden emellertid att vissa basprodukter bör undantas från avregleringen och fortsätta att omfattas av kravet på fastställda förpackningsstorlekar. Även om dessa sektorer inte alltid har lyckats träffa en överenskommelse på EU‑nivå visar ett stort antal ställningstaganden att de slår vakt om gällande regler med obligatoriska förpackningsstorlekar. Föredraganden anser att det finns skäl att beakta de fall då en viss sektor (på nationell nivå eller EU‑nivå) har uttalat sitt stöd för den befintliga lagstiftningen.

Så är fallet i fråga om kaffe, smör, salt, ris, pastaprodukter och konsumtionsmjölk. Dessa produkter utgör basen i vårt dagliga livsmedelsintag. För dessa produkter erbjuder det gällande regelverket konsumenten ett tillräckligt brett sortiment för att uppfylla hans eller hennes konsumtionsrelaterade förväntningar och behov, och erbjuder samtidigt en hållpunkt vid jämförelser mellan produkter i ett EU med 25 medlemsstater. En avreglering skulle medföra kostnader i form av investeringar, samtidigt som produktionsredskapen skulle riskera att snabbt bli obrukbara. Sådana effekter skulle utan tvekan försätta små och medelstora företag i svårigheter. Föredraganden är därför övertygad om att det är motiverat med förpackningsstorlekar för ovannämnda sektorer. I vissa fall bör rentav andra sektorer komma i fråga. Dessa förpackningsstorlekar garanterar fullständig insyn för konsumenterna och lojal konkurrens för företagen.

Producenter av spritdrycker, som omfattas av obligatorisk standardisering av förpackningsstorlekar, anser också att förslaget täcker ett alltför snävt förpackningsintervall som inte tar hänsyn till de försäljningstrender som kan skönjas. Försäljningen av dessa produkter går nämligen mot allt fler inköp av större volymer på över en till en och en halv liter. Föredraganden föreslår att förpackningsstorlekarna skall utökas till att omfatta tvålitersförpackningar för att täcka in den framtida marknadsutvecklingen.

Taxfreeförsäljning av varor omfattas inte av krav på obligatoriska förpackningsstorlekar inom EU, eftersom varorna konsumeras utanför den inre marknaden. Om inte detta undantag bevaras i det nya förslaget kommer de förpackningsstorlekar som används att bli olagliga. Det vore ologiskt att i ett direktiv som syftar till att förenkla den befintliga lagstiftningen och avreglera flertalet sektorer införa en bestämmelse avseende försäljningsställen som i nuläget inte omfattas av denna lagstiftning, när detta inte tillför något mervärde.

Enligt förslaget får vidare förpackningsstorlekarna för de produkter som förtecknas i bilagan endast behållas under en övergångsperiod, eftersom de skall slopas automatiskt efter 20 år (artikel 3). Denna bestämmelse förefaller knappast motiverad. Hur skall man redan 2005 kunna fastställa vilket regelverk som skall tillämpas 2025, med tanke på att man i dag inte har den minsta kunskap om vilka marknadsvillkor som kommer att gälla i en så avlägsen framtid. Föredraganden föreslår följaktligen att denna bestämmelse ändras och att en klausul införs om översyn efter tio år.

Föredraganden är slutligen medveten om att avregleringen av förpackningsstorlekarna vållar problem för funktionshindrade och äldre. Dessa grupper motsätter sig att storlekarna slopas. Det är också ett av skälen till förslaget om att behålla förpackningsstorlekar för vissa basvaror. Noteras bör att dessa personer oftare besöker närbutiker som även är undantagna från kravet på jämförprismärkning. En avreglering av förpackningsstorlekarna späder därför bara ytterligare på dessa personers osäkerhet om vikt, volym och värde på vad de köper.

I linje med det direktiv om illojala affärsmetoder som Europaparlamentet antog den 23 februari 2005, och som bland annat syftar till att skydda utsatta konsumenter, uppmanas Europeiska kommissionen att undersöka vad som lämpligen kan göras på EU‑nivå för att vikt- och volymangivelser skall bli lättare att tyda och tolka för utsatta personer. Även medlemsstaterna uppmanas att förstärka sina insatser inom detta område.

Europaparlamentet lät också göra en konsekvensbedömning 2005 för att undersöka följderna av den föreslagna avregleringen för utsatta konsumentkategorier (äldre, synskadade, funktionshindrade, lågutbildade konsumenter m.m.). Det är alltså första gången som en föredragandes ursprungliga förslag blir föremål för en konsekvensbedömning på begäran av parlamentet. Resultatet av denna undersökning visar att de flesta konsumenter inte känner till systemet med jämförpriser. Dessutom ifrågasätts kommissionens teori om att en avreglering automatiskt skulle leda till ökad konkurrens på marknaden, eftersom antalet märken som erbjuds konsumenterna skulle minska till följd av avregleringen. Undersökningen ger klart stöd åt förslaget att vissa livsmedelsprodukter skall undantas från avregleringen för att man skall kunna skydda de mest utsatta konsumenterna. Den visar också att en avreglering av förpackningsstorlekarna varken garanterar ökad konkurrens mellan producenterna eller ökad valfrihet för konsumenterna och att den inte heller tillgodoser den största och svagaste konsumentgruppens behov.

 • [1]  Som ett exempel anges i bilagorna till direktiv 80/232 det nominella innehållet i färdigförpackningar för följande produkter: MATVAROR SOM SÄLJS EFTER VIKT – Bland annat smör, margarin, emulgerade eller ickeanimaliska och vegetabiliska fetter, bordsmargarin med låg fetthalt; bords- och koksalt, ris, färdigberedda spannmålsprodukter och flingor;
  FÄRDIGBLANDADE MÅLARFÄRGER OCH FERNISSOR (MED ELLER UTAN TILLSATS AV LÖSNINGSMEDEL), LIM OCH KLISTER I FAST ELLER PULVERISERAD FORM, RENGÖRINGSMEDEL – Produkter för bl.a. läder och skodon, trä och golvbeläggningar, ugnar och metaller inklusive i bilar, fönster och speglar inklusive i bilar; fläckborttagningsmedel, stärkelse och färgämnen för hushållsbruk, bekämpningsmedel mot insekter för hushållsbruk, avkalkningsmedel, luktborttagningsmedel för hushållsbruk, ickefarmaceutiska desinfektionsmedel; KOSMETIKA. SKÖNHETS- OCH TOALETTARTIKLAR – Hudprodukter och produkter för munhygien, rakkrämer, krämer och lotion för universalbruk, handkrämer och handlotion, solskyddsprodukter, munhygienprodukter; tandkräm; hårvårdsprodukter (utom hårfärgningsmedel) och badprodukter, hårspray, schampo, hårsköljningsmedel, hårnäring, pomada, hårkräm, ”skumbad” och andra skumprodukter för bad och dusch; alkoholbaserade produkter: aromatiskt vatten, hårlotion, pre‑shave och after‑shave lotion; deodoranter och produkter för den personliga hygienen; talkpuder; TVÄTTMEDEL – Toalett- och hushållstvålar i fast form; flytande tvål; tvålflingor, tvätt-, rengörings- och skurmedel i vätskeform samt övriga dylika hjälpmedel och hypokloritpreparat, skurpulver, förtvätt- och blötläggningsmedel i pulverform; SMÖRJOLJOR; KONSERVER OCH HALVKONSERVER I BURKAR ELLER GLASBEHÅLLARE; VEGETABILISKA PRODUKTER (FRUKT, GRÖNSAKER, TOMATER, POTATIS, MED UNDANTAG AV SPARRIS, SOPPOR, FRUKT- ELLER GRÖNSAKSJUICER OCH FRUKTNEKTAR) FÖR KONSUMTION; SPECIALPRODUKTER – Tryffel; tomater: koncentrat, skalade eller oskalade, fruktcocktails, frukt i sockerlag; VÄTSKEHALTIG HUND- OCH KATTMAT; TVÄTT- OCH RENGÖRINGSMEDEL I PULVERFORM.
 • [2]  Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym, EGT L 46, 21.2.1976, s. 1.
  Rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym, EGT L 42, 15.2.1975, s. 1.
  Rådets direktiv 80/232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varor, EGT L 51, 25.2.1980, s. 1.
 • [3]  Dom av den 12 oktober 2000 i mål C‑3/99 Cidrerie Ruwet SA mot Cidre Stassen SA och H.P. Bulmer Ltd, REG 2000, s. I‑8749.
 • [4]  ”Artikel 30 i fördraget (nu artikel 28 EG i ändrad lydelse) skall tolkas på så sätt att den inte tillåter att en medlemsstat förbjuder saluföring av en färdigförpackning med en nominell volym som inte ingår i den mängdserie som gemenskapsrätten föreskriver i direktiv 75/106 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym, i dess lydelse enligt direktiven 79/1005, 85/10, 88/316 och 89/676, och som lagligen tillverkats och saluförts i en annan medlemsstat, om inte ett sådant förbud är betingat av tvingande hänsyn i fråga om konsumentskydd, om förbudet är tillämpligt utan åtskillnad på inhemska produkter och på importerade produkter, om det är nödvändigt för att tillgodose hänsynen i fråga och står i proportion till det mål som skall uppnås och om detta mål inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre begränsning av handeln inom gemenskapen. För att bedöma om det faktiskt föreligger en risk för att konsumenten vilseleds genom förekomsten av nominella volymer av en och samma vätska som ligger alltför nära varandra, skall den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter och som referens använda en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.” (stycke 2 i domens sammanfattning).
 • [5]  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, EGT L 80, 18.3.1998, s. 27.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (26.4.2005)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG
(KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

Föredragande: John Purvis

KORTFATTAD MOTIVERING

Den nuvarande lagstiftningen om förpackningsstorlekar för färdigförpackade varor är komplex och har brister i fråga om insyn. Lagstiftningen omfattar ungefär 40 produkter. För vissa av dem (som vin och sprit) har obligatoriska storlekar fastställts på gemenskapsnivå. För andra varor finns det frivilliga storleksregler, medan medlemsstaterna har kvar rätten att fastställa mängdserier på nationell nivå. Detta har lett till en mångfald av gemenskapsregler och nationella regler för storlekar och medfört allmän förvirring på den inre marknaden, särskilt efter det att det genom Cidrerie-Ruwet-målet blev möjligt att i hela EU saluföra nationellt tillåtna storlekar.

Genom detta förslag avskaffas alla befintliga obligatoriska och frivilliga fastställda förpackningsstorlekar, med undantag för ett fåtal särskilda områden (det vill säga vin, sprit, snabbkaffe och vitt socker) där obligatoriska storlekar inom vissa mängdserier bibehålls. Kommissionen föreslår att även detta undantag bör löpa ut efter 20 år. Föredraganden föreslår i stället att översyner bör göras med ungefär tio års mellanrum.

Allmänt sett välkomnas kommissionens förslag i detta yttrande. Förslaget utgör ett gott exempel på avreglering och förenkling av EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning.

Frihet i fråga om storlek ökar företagens flexibilitet när det gäller att anpassa sina produktstorlekar till nya konsumentbehov och en förändrad efterfrågan. Denna frihet kommer att ge ett uppsving åt nyskapandet och öka konsumenternas valfrihet. Erfarenheten visar att på områden där storlekarna inte är reglerade har företagen en tendens att rikta in sig mer på konsumentbehovet och koncentrera sig på nyskapande i fråga om produkter. Denna produktinnovation öppnar och utvecklar ofta nya marknader och går hand i hand med processinnovation.

Lagstiftning om märkning, jämförpriser och vilseledande reklam är viktigare för konsumentskyddet än att begränsa konsumenternas valfrihet genom att fastställa storlekar.

På vissa särskilda områden finns det emellertid skäl att hålla fast vid obligatoriska fastställda storlekar. För det första kan obligatoriska storlekar hjälpa vissa mer småskaliga tillverkare med att minska sina kostnader genom stordriftsfördelar och effektivare flasktappning. Utan obligatoriska storlekar skulle de kunna ställas inför krav från stora återförsäljare och distributörer att regelbundet ändra förpackningsstorlekarna. För det andra konfronterades konsumenterna, innan obligatoriska storlekar infördes, på vissa områden med en snabb ökning av antalet förpackningsstorlekar. Dessa storleksskillnader var ofta omöjliga att upptäcka med blotta ögat, vilket ledde till omfattande förvirring bland konsumenterna. Därför föreslår kommissionen att fastställda förpackningsstorlekar även i fortsättningen bör vara obligatoriska på ett begränsat antal områden för att gynna mer småskaliga tillverkares intressen och konsumentskyddsintressena. I detta yttrande instäms i detta, med förbehåll för några mindre ändringar när det gäller de tillåtna mängdserierna.

Föredraganden håller också med kommissionen om att detta direktiv inte bör innehålla några ändringar i fråga om färdigförpackade produkter som säljs i aerosolbehållare, eftersom dessa inom en snar framtid kommer att omfattas av översynen av rådets direktiv 75/324/EEG.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 5

(5) En konsekvensbedömning, där ett brett samråd med alla berörda parter ingick, gav vid handen att fria nominella mängder ökar producenternas frihet att tillhandahålla varor enligt konsumenternas efterfrågan och ökar konkurrensen i fråga om kvalitet och pris på den inre marknaden.

(5) En konsekvensbedömning, där ett brett samråd med alla berörda parter ingick, gav vid handen att fria nominella mängder på många områden ökar producenternas frihet att tillhandahålla varor enligt konsumenternas efterfrågan och ökar konkurrensen i fråga om kvalitet och pris på den inre marknaden.

Motivering

Fria nominella mängder kan uppmuntra industrins nyskapande och öka konsumenternas valfrihet, men detta gäller inte på alla områden.

Ändringsförslag 2

SKÄL 7

(7) Inom vissa sektorer kan dock en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag. För dessa sektorer bör därför den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för att se till att nominella gemenskapsmängder fastställs åtminstone för de varor som i störst omfattning säljs till konsumenter.

(7) Inom andra sektorer gav emellertid fria storlekar tidigare upphov till en allvarlig ökning av antalet förpackningsstorlekar och komplikationer på marknaderna. Inom dessa sektorer kan en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag, och till förvirring bland konsumenterna. Vidare skulle fördelarna med användning av miljövänligt lättviktsglas kunna äventyras genom en avreglering. För dessa sektorer bör därför den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för att se till att nominella gemenskapsmängder fastställs för de storlekar som är vanligast inom handeln.

Motivering

Innan obligatoriska storlekar infördes fanns det inom vissa sektorer ett antal olika saluförda storlekar, som ofta bildade klungor kring de vanligaste mängderna inom handeln, vilket ledde till en utbredd förvirring bland konsumenterna och extrakostnader särskilt för små tillverkare. Om obligatoriska storlekar avskaffades inom dessa sektorer skulle detta på nytt kunna skapa omständigheter under vilka dessa svårigheter skulle kunna uppstå igen, vilket kunde förorsaka problem för både tillverkare och konsumenter.

Ändringsförslag 3

SKÄL 8

(8) Eftersom bibehållandet av obligatoriska nominella mängder bör betraktas som ett undantag, bör det vara tidsbegränsat, med hänsyn tagen till den aktuella investeringscykeln för utrustningen inom respektive sektor. För dessa sektorer måste dock den befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheten, i synnerhet för att begränsa de fastställda nominella gemenskapsmängderna till endast de som i störst omfattning säljs till konsumenter.

(8) Samtidigt som bibehållandet av obligatoriska nominella mängder kan motiveras för vissa sektorer mot bakgrund av erfarenheten och på grundval av behovet av konsumentskydd, bör gemenskapslagstiftningen icke desto mindre bli föremål för en översyn där man anstränger sig för att fastställa om dessa obligatoriska storlekar fortfarande återspeglar konsumenternas och tillverkarnas behov. För att se till att marknaden förblir stabil och förutsägbar, och för att inte äventyra kapitalinvesteringar i förpackningsutrustning, bör sådana översyner genomföras endast vart tionde år.

Motivering

Att bibehålla obligatoriska storlekar inom vissa sektorer skulle gagna både industrin och konsumenterna lika mycket. Det är svårt att förutsäga hur marknadsvillkoren kommer att se ut i framtiden och huruvida ett avskaffande av alla obligatoriska storlekar skulle vara fördelaktigt. Det vore därför bättre att genomföra en översyn efter en rimligt lång tidsperiod för att utvärdera om det behövs några ändringar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 4

SKÄL 9A (nytt)

 

(9a) För att främja konsumentskyddet bör nya åtgärder vidtas för att göra uppgifterna om vikt och sammansättning på varuetiketterna lättare att läsa.

Motivering

Detta skulle innebära att man garanterar ett effektivare skydd för konsumenterna, som härigenom får tillgång till läslig information om produkten på varuetiketten, vilket ger dem möjlighet att göra en snabb jämförelse mellan olika färdigförpackade varor.

Ändringsförslag 5

SKÄL 10A (nytt)

 

(10a) För varor med flytande konsistens men hög densitet, det vill säga varor som förpackaren kan förpacka som en fast eller flytande vara och som därför kan mätas i volymenheter eller viktenheter och vars förpackningar kan ange någon av dessa enheter, bör en harmonisering föreslås i fråga om de måttenheter som innehållet i dessa produkter skall mätas i för att konsumenterna skall kunna jämföra priserna på en och samma vara.

Motivering

Vissa varor, såsom lack, fernissa, färg och glass kan mätas antingen i volymenheter eller viktenheter. Detta gör att konsumenterna inte kan jämföra priserna på en och samma vara och kan få dem att fatta fel beslut. Därför, och för att förbättra konsumentskyddet, bör mätenheterna harmoniseras.

Ändringsförslag 6

ARTIKEL 1

I detta direktiv anges bestämmelser för nominella mängder för färdigförpackade varor. Det skall tillämpas på färdigförpackade varor och färdigförpackningar enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 76/211/EEG.

I detta direktiv anges bestämmelser för nominella mängder för färdigförpackade varor. Det skall tillämpas på färdigförpackade varor och färdigförpackningar enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 76/211/EEG. Detta direktiv skall inte tillämpas på varor som förtecknas i bilagan och som säljs i taxfreebutiker för konsumtion utanför Europeiska unionen.

Motivering

Varor som säljs i affärer som ”skattefria” flygplatsbutiker och för export utanför Europeiska unionen omfattas för närvarande inte av EU:s obligatoriska mängdserier, eftersom de konsumeras utanför den inre marknaden. Denna bestämmelse bör bibehållas, så att de storlekar som för närvarande säljs i sådana affärer inte blir olagliga.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 3

Till och med [20 år efter det datum som anges i artikel 9] skall medlemsstaterna se till att de varor som anges i punkt 3 i bilagan och som färdigförpackas i de intervall som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan får släppas ut på marknaden endast om de är färdigförpackade i de nominella mängder som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan.

Medlemsstaterna skall se till att de varor som anges i punkt 3 i bilagan och som färdigförpackas i de intervall som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan får släppas ut på marknaden endast om de är färdigförpackade i de nominella mängder som anges i punkterna 1 och 2 i bilagan. Förteckningen över varor i punkt 3 i bilagan skall ses över vart tionde år i syfte att utvärdera om den bör bibehållas och/eller ändras.

Motivering

Det är svårt att förutsäga hur marknadsvillkoren kommer att se ut i framtiden och huruvida ett avskaffande av alla obligatoriska storlekar skulle vara fördelaktigt. Det vore därför bättre att genomföra en översyn efter en rimligt lång tidsperiod för att utvärdera om det behövs några ändringar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 skall, när två eller flera individuella färdigförpackningar utgör ett flerpack, de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på varje individuell färdigförpackning.

1. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 skall, när två eller flera individuella färdigförpackningar som är förpackade i de mängder som anges i bilagan och som kan säljas separat säljs i ett flerpack, de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på varje individuell färdigförpackning i ett flerpack.

Motivering

Detta innebär ett förtydligande. Varor som säljs i flerpack måste antingen var och en för sig ha en förpackningsstorlek som är tillåten enligt detta direktiv eller sammanlagt utgöra en förpackningsstorlek som är tillåten enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. När en färdigförpackning utgörs av två eller flera individuella förpackningar som inte är avsedda att säljas individuellt, skall de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på färdigförpackningen.

2. När ett flerpack innehåller två eller flera individuella förpackningar som inte är förpackade i de mängder som anges i bilagan och som till följd av detta inte kan säljas individuellt, skall de nominella mängder som förtecknas i bilagan vara tillämpliga på det sammanlagda innehållet i flerpacket.

Motivering

Detta innebär ett förtydligande. Varor som säljs i flerpack måste antingen var och en för sig ha en förpackningsstorlek som är tillåten enligt detta direktiv eller sammanlagt utgöra en förpackningsstorlek som är tillåten enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 8A (ny)

 

Artikel 8a

 

Översyn

 

Under det tionde året efter detta direktivs ikraftträdande skall kommissionen lämna en rapport till parlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet och vid behov utfärda rekommendationer i fråga om ändringar av direktivet.

Motivering

Kommissionen bör genomföra en översyn efter en rimligt lång tidsperiod för att utvärdera om det behövs några ändringar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 8B (ny)

 

Artikel 8b

 

Undantag

 

Varor som förpackats i storlekar som var obligatoriska omedelbart före detta direktivs ikraftträdande, men som inte omfattas av de intervall som anges i bilagan, och som tillverkats senast på dagen för direktivets ikraftträdande får fortsatt släppas ut på marknaden under 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Vissa storlekar som för närvarande är tillåtna kommer inte längre att kunna säljas i enlighet med villkoren i detta direktiv. Det är därför lämpligt med en utfasningsperiod.

Ändringsförslag 12

BILAGA, TABELL 1, RAD 6, KOLUMN 2

I intervallet 100 ml – 1500 ml endast följande sju storlekar:

I intervallet 100 ml – 2000 ml endast följande tio storlekar:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000— 1500

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 750 — 1000— 1500 1750 2000

Motivering

Större storlekar för spritdrycker har föredragits i ökad utsträckning. Det är därför lämpligt att utöka antalet obligatoriska storlekar till att omfatta större storlekar för att undvika en ökning av likartade flaskstorlekar på dessa nivåer. Tillverkarna bör även få sälja spritdrycker i flaskor med en volym på 750 ml, eftersom sådana redan tillverkas för exportmarknaden och detta även är den normala storleken på vinflaskor.

Ändringsförslag 13

BILAGA, TABELL 2, RAD 2A (ny)

 

farinsocker: mellan 250 g och 1 500 g, endast följande fem storlekar:

 

g: 250 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG

Referensnummer

KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

Ansvarigt utskott

IMCO

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
27.10.2004

Förstärkt samarbete

nej

Föredragande av yttrande Utnämning

John Purvis
27.1.2005

Behandling i utskott

31.3.2005

 

 

 

 

Antagande av ändringsförslag

26.4.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

37

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG

Referensnummer

KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

Framläggande för parlamentet

25.10.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO
27.10.2004

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
27.10.2004

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jacques Toubon
30.11.2004

Behandling i utskott

11.7.2005

5.10.2005

22.11.2005

12.12.2005

 

Antagande

12.12.2005

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Benoît Hamon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

16.12.2005

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...