ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  6. 2. 2006 - (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)) - *

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Zpravodaj: Dimitrios Papadimoulis


  Postup : 2005/0052(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0027/2006

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0113)[1],

  –   s ohledem na články 308 Smlouvy o ES a 203 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0181/2005),

  –   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

  –   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0027/2005),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  upřesňuje, že položky uvedené v návrhu nařízení jsou pouze orientační, dokud nebude uzavřena dohoda o finančním výhledu na období roku 2007 a další roky;

  3.  vyzývá Komisi, aby potvrdila částky uvedené v návrhu nařízení, jakmile bude přijat příští finanční výhled, nebo, kdyby k tomu došlo, aby předložila upravené částky ke schválení Evropskému parlamentu a Radě, čímž zajistí nepřekročení horní hranice;

  4.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu patřičně změnila;

  5.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament v případě, že bude mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  6.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem v případě, že bude mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  6a. vyzývá Radu a Komisi, aby projednaly současné stanovisko při prvním čtení na základě procesu spolurozhodování podle pozměněného právního základu;

  7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  Název

  Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

   

  Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  (Tato změna platí v textu všude tam, kde se mluví o připravenosti a rychlé reakci.)

  Odůvodnění

  The Commission proposal does not address prevention. This issue is essential, since an integrated emergency management comprises preventive measures, as well as preparedness and response. Besides, some of the eligible actions apply not only to preparedness but to prevention as well.

  Pozměňovací návrh 2

  Bod právního východiska 1

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

   

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

   

  Odůvodnění

  The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

  Pozměňovací návrh 3

  Bod právního východiska 2

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

   

  vypouští se

  Odůvodnění

  Nuclear accidents should be dealt with in a separate legislative instrument.

  Pozměňovací návrh 4

  Bod odůvodnění 1

  (1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. u) Smlouvy o ES mají činnosti Společenství zahrnovat opatření v oblasti civilní ochrany.

   

  (1) Mimořádně vážné události mohou mít vážný dopad na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Ve Smlouvě o ES existuje právní základ zabývající se jak životním prostředím, tak ochranou zdraví veřejnosti – čl. 175 odst. 1 – z něhož by měl tudíž vycházet i tento nástroj.

  Odůvodnění

  The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

  Pozměňovací návrh 5

  Bod odůvodnění 2

  (2) Za tím účelem byl rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom vytvořen mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany.

  (2) Rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom byl vytvořen mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany.

  Odůvodnění

  Consequent to the change in Recital 1.

  Pozměňovací návrh 6

  Bod odůvodnění 2a (nový)

   

  (2a) Změna klimatu má významný nepříznivý hospodářský a sociální dopad a dopad na životní prostředí v celém světě s možnými katastrofálními důsledky. Hospodářské ztráty způsobené v posledním desetiletí přírodními pohromami, které souvisí s počasím, se oproti úrovni v 60. letech 20. století zvýšily koeficientem šest.

  Odůvodnění

  The Commission text does not make specific reference to climate change but it is linked indirectly to climate change issues. It refers to many hazards but makes no specific mention of climate change. It is important to consider many of the issues mentioned in the light of climate change scenarios.

  Pozměňovací návrh 7

  Bod odůvodnění 2b (nový)

   

  (2b) Snížení rizika pohrom, včetně snížení náchylnosti k přírodním pohromám, je nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje a jedním ze základních předpokladů pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.

  Odůvodnění

  The Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development requests an integrated, multi-hazard, inclusive approach to address risk, assessment and disaster management, including prevention, mitigation, preparedness, response and recovery.

  Pozměňovací návrh 8

  Bod odůvodnění 2c (nový)

   

  (2c) Obhospodařování a využívání půdy jsou důležitou součástí politik a plánů na prevenci pohrom a zmírnění jejich následků. Proto by plány a politiky měly uplatňovat integrované přístupy řízení environmentálních a přírodních zdrojů, které zahrnují snižování rizika živelných pohrom, jako je integrované řízení povodní a lesů, vhodné spravování mokřin a ostatních křehkých ekosystémů i vyhodnocování rizik v městských oblastech.

  Odůvodnění

  Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods

  Pozměňovací návrh 9

  Bod odůvodnění 2d (nový)

   

  (2d) Izolované a nejvzdálenější regiony EU mají zvláštní vlastnosti a potřeby dané jejich polohou, terénem a sociálními a hospodářskými okolnostmi. Ty mohou mít nepříznivý účinek, znesnadňovat doručení pomoci a intervenčních zdrojů a v případě mimořádně vážné události mohou vytvářet zvláštní potřeby.

  Odůvodnění

  Outermost or isolated regions require more attention under the various Community mechanisms and instruments.

  Pozměňovací návrh 10

  Bod odůvodnění 3

  (3) Je nutné zřídit Nástroj pro rychlou reakci a připravenost, na jehož základě lze poskytovat finanční pomoc jako přínos ke zlepšování účinnosti systémů pro přípravu a reakci na mimořádně vážné události, zejména v souvislosti s rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom.

  (3) Je nutné zřídit Nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost, na jehož základě lze poskytovat finanční pomoc jako přínos ke zlepšování účinnosti systémů pro přípravu a reakci na mimořádně vážné události, zejména v souvislosti s kontrolním a informačním střediskem zřízeným na základě rozhodnutí 2001/792/ES, Euratom.

  Odůvodnění

  Following the change in the title.

  Pozměňovací návrh 11

  Bod odůvodnění 4

  (4) Tento nástroj zaručí zřetelné projevení solidarity Společenství vůči zemím zasaženým mimořádně vážnými událostmi tím, že usnadní poskytování vzájemné pomoci prostřednictvím mobilizace zásahových prostředků členských států.

  (4) Tento nástroj zaručí zřetelné projevení solidarity Společenství vůči zemím uvnitř i mimo EU, které čelí mimořádně vážným událostem vyplývajícím z přírodních, průmyslových nebo technologických pohrom, včetně znečištění moře, nebo z teroristických činů, tím, že usnadní poskytování vzájemné pomoci prostřednictvím mobilizace zásahových prostředků členských států.

  Odůvodnění

  Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

  Pozměňovací návrh 12

  Bod odůvodnění 4a (nový)

   

  (4a) Rada přijala závěry o zlepšení evropských schopností civilní ochrany1,

   

  1 Úř. věst. C 304 1.12.2005, s. 1.

  Odůvodnění

  It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

  Pozměňovací návrh 13

  Bod odůvodnění 4b (nový)

   

  (4b) Z důvodu solidarity a na pomoc občanům EU ve třetích zemích, kteří jsou v nouzi, by mělo být možné využívat nástroj pro akce jak uvnitř, tak vně územních hranic Evropské unie.

  Odůvodnění

  Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

  Pozměňovací návrh 14

  Bod odůvodnění 4c (nový)

   

  (4c) Pokud je nástroj použit mimo územní hranice EU, je důležité, aby byla činnost koordinována s Organizací spojených národů.

  Odůvodnění

  The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

  Pozměňovací návrh 15

  Bod odůvodnění 4d (nový)

   

  (4d) Činnost Společenství by neměla zbavovat odpovědnosti ty třetí strany, které jsou podle zásady „znečišťovatel platí“ primárně odpovědné za škodu, kterou způsobily.

  Odůvodnění

  The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has caused the resulting damage.

  Pozměňovací návrh 16

  Bod odůvodnění 4e (nový)

   

  (4e) Je třeba další spolupráce k posílení účinnosti databáze vojenských prostředků a možností použitelných při operacích civilní ochrany v důsledku přírodních nebo člověkem způsobených pohrom.

  Odůvodnění

  To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

  Pozměňovací návrh 17

  Bod odůvodnění 4f (nový)

   

  (4f) Z důvodu usnadnění a zajištění lepší prevence, připravenosti a reakce na mimořádně vážné události je třeba pořádat rozsáhlé informační kampaně, vzdělávací a osvětové iniciativy zaměřené na veřejnost, a zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň vlastní ochrany i preventivních opatření, které je třeba v případě pohrom učinit.

  Odůvodnění

  Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

  Pozměňovací návrh 18

  Bod odůvodnění 4g (nový)

   

  (4g) Dobrovolníci znamenají při řízení pohrom cenný přínos, hrají významnou úlohu při činnostech spojených s civilní ochranou a poskytují širokou škálu služeb při přípravě a reagování na mimořádně vážné události, ať už jako členové dobrovolnických organizací nebo jako jednotlivci.

  Odůvodnění

  The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

  Pozměňovací návrh 19

  Bod odůvodnění 6a (nový)

   

  (6a) Solidarita s třetími zeměmi postiženými pohromami a mimořádnými událostmi je projevována už mnoho let jako součást vnější činnosti Společenství a v souladu se zásadou solidarity; rozšíření civilní ochrany EU i mimo EU by bylo přínosem a zvýšilo by účinnost a efektivitu tohoto nástroje.

  Odůvodnění

  The EU should show its concrete solidarity, in the event of major emergencies with third countries, in particular with developing countries where the number and scale of natural disasters and their increasing impact within recent years, have resulted in massive loss of life and long-term negative social, economic and environmental consequences.

  Pozměňovací návrh 20

  Bod odůvodnění 7

  (7) Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se na akce rychlé reakce prováděné mimo Společenství vztahovalo nařízení Rady (ES) č. […]/2005 ze dne […], kterým se zřizuje nástroj stability. Z téhož důvodu by se nástroj neměl vztahovat na akce spadající pod rozhodnutí Rady […], kterým se zřizuje zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“, nebo související se zachováním práva a pořádku a zajištěním vnitřní bezpečnosti.

  (7) Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se nástroj nevztahoval na akce spadající pod rozhodnutí Rady […], kterým se vytváří zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ nebo související se zachováním práva a pořádku a zajištěním vnitřní bezpečnosti.

  Odůvodnění

  The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

  The proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630) which is currently under discussion in the Council could not achieve the same objective even if it was to include civil protection actions outside the European Union, given its wide scope (promotion of peace and stability;

  Pozměňovací návrh 21

  Bod odůvodnění 9

  (9) Zadávání smluv či grantů na veřejné zakázky podle tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze akce v oblasti civilní ochrany je vhodné stanovit, že granty lze zadávat i fyzickým osobám.

  (9) Uzavírání smluv či přidělování grantů na veřejné zakázky by se podle tohoto nařízení mělo provádět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení, které se vztahuje na souhrnný rozpočet Evropských společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze akce v oblasti civilní ochrany je vhodné stanovit, že granty lze přidělovat i fyzickým osobám a nevládním organizacím.

  Odůvodnění

  It is appropriate to consider the implication for expansion of NGO involvement in preparing for and responding to emergencies.

  Pozměňovací návrh 22

  Bod odůvodnění 10

  (10) Měla by být možná účast třetích zemí, neboť se tak zvýší účinnost a hospodárnost fungování nástroje.

  (10) Měla by být možná účast třetích zemí, neboť mimořádné události ve třetích zemích mohou mít významný dopad na členské státy EU, a navíc se tak zvýší účinnost a hospodárnost fungování nástroje.

  Odůvodnění

  Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member States.

  Pozměňovací návrh 23

  Bod odůvodnění 11a (nový)

   

  (11a) Aby bylo možné toto nařízení účinně provádět, měla by Komise ve spolupráci s členskými státy co nejdříve připravit podrobný inventář zdrojů pro civilní ochranu (personál, zařízení atd.), které v rámci Evropské unie existují.

  Odůvodnění

  In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

  Pozměňovací návrh 24

  Bod odůvodnění 12

  (12) Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, aby se zajistilo náležité monitorování provádění akcí, na které se poskytuje finanční pomoc podle nástroje.

  (12) Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, aby se zajistilo náležité monitorování provádění akcí, na které se poskytuje finanční pomoc podle nástroje. Při poskytování finanční pomoci Společenství se vyžaduje maximální průhlednost a náležité sledování využívání zdrojů.

  Odůvodnění

  In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase accountability and transparency of EU Institutions.

  Pozměňovací návrh 25

  Bod odůvodnění 16a (nový)

   

  (16a) Činnost Společenství v oblasti civilní ochrany doplňuje politiky státních, regionálních a místních orgánů. Případné pohromy se v první řadě týkají regionů a měst, a ty by proto měly být plně zapojeny do koncepce, uskutečňování a sledování politik civilní ochrany.

  Odůvodnění

  The usual and proper response to a routine disruptive incident will be at the local/regional level rather than national or supra-national. Preparation for emergency response should therefore also be at local level, as plans should be developed on the basis of local knowledge.

  Pozměňovací návrh 26

  Bod odůvodnění 16b (nový)

   

  (16b) Finanční rámec ve smyslu bodu 33 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zlepšení rozpočtového procesu1 je zahrnut do tohoto nařízení po celou dobu trvání programu, aniž by tím byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, jak je definuje Smlouva.

  ____________

  1 Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

  Odůvodnění

  Refers to the codecision procedure, following the change of the legal basis.

  Pozměňovací návrh 27

  Bod odůvodnění 17

  (17) Smlouva o založení Evropského společenství ani Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii nestanoví kromě pravomocí podle článku 308, popř. článku 203, žádné pravomoci k přijetí tohoto nařízení,

  vypouští se

  Odůvodnění

  The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

  Pozměňovací návrh 28

  Bod odůvodnění 17a (nový)

   

  (17a) V reakci na přírodní pohromy přijal Evropský parlament řadu usnesení, včetně usnesení ze dne 8. září 2005*, v němž vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na užší spolupráci co se týče opatření civilní ochrany v případě přírodních pohrom s cílem zabránit jejich zničujícímu dopadu a tento dopad minimalizovat, zvláště zpřístupněním dalších prostředků civilní ochrany.

  * Přijaté texty, P6_TA -PROV(2005)0334, odstavec 9.

  Pozměňovací návrh 29

  Čl. 1 odst. 1

  Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro rychlou reakci a připravenost, dále jen „nástroj“, na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, životní prostředí a majetek při mimořádně vážných událostech.

  Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost, dále jen „nástroj“, na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, veřejné zdraví a bezpečnost, životní prostředí, majetek a kulturní dědictví při mimořádně vážných událostech.

  Odůvodnění

  Following the change in the title.

  Pozměňovací návrh 30

  Čl. 1 odst. 2

  Stanoví pravidla pro poskytování finanční pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení připravenosti Společenství na mimořádně vážné události.

  Stanoví pravidla pro poskytování finanční a technické pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení schopnosti prevence rizik a připravenosti Společenství reagovat na mimořádně vážné události, a obsahuje ustanovení týkající se pilotních projektů, které mají rozvíjet soubor témat obecně evropského zájmu nebo přispívat k posílení nebo vytvoření příslušných sítí na evropské úrovni.

  Odůvodnění

  Technical assistance is provided for in Article 10.

  Pozměňovací návrh 31

  Čl. 1 odst. 3

  Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost.

  Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční a technickou pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost.

  Odůvodnění

  Technical assistance is provided for in Article 10.

  Pozměňovací návrh 32

  Čl. 1 odst. 3a (nový)

   

  3a. Také obsahuje ustanovení pro provedení vyčerpávajícího přezkumu a katalogizace zdrojů nebezpečí (např. pokud jde o skladování materiálu) a prostředků, zejména nedostatkových zdrojů, které lze využít v reakci na různé druhy mimořádně vážných událostí, a k usnadnění výměny těchto informací mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh 33

  Čl. 2 odst. 1

  1. Toto nařízení se vztahuje na připravenost na mimořádně vážné události, a to bez ohledu na jejich povahu.

  1. Toto nařízení se vztahuje na prevenci, připravenost a rychlou reakci na všechny podoby mimořádně vážné události podle definice uvedené v čl. 3 písm. a, uvnitř i vně Společenství, se zvláštním důrazem na aspekty veřejného zdraví.

  Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř Společenství a v zemích podílejících se na mechanismu Společenství zřízeném rozhodnutím 2001/792 ES, Euratom.

  Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř a vně Společenství.

  Rovněž se vztahuje na připravenost a rychlou reakci na dopady mimořádně vážných událostí na veřejné zdraví.

   

  Odůvodnění

  The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

  Pozměňovací návrh 34

  Čl. 2 odst. 1a (nový)

   

  1a. Modus operandi nástroje náležitě zohlední příslušné regionální hledisko. Komise a členské státy budou co nejtěsněji spolupracovat s místními a regionálními úřady, pokud to právní ustanovení platná v členských státech umožní, na vymezení a řízení nástroje.

  Pozměňovací návrh 35

  Článek 2a (nový)

   

  Článek 2a

  Trvání a rozpočtové zdroje

  Platnost tohoto nařízení začíná dne 1. ledna 2007 a končí dne 31. prosince 2013.

  Pro provádění tohoto nařízení v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (sedm let) jsou určeny prostředky ve výši 278 milionů eur.

  Odůvodnění

  Following the amendment to include external actions in the scope of this Regulation, the budget needs to be increased; an additional amount of euro 105 mio for the 7 year period seems appropriate.

  Pozměňovací návrh 36

  Čl. 3 písm. a)

  a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí jakákoli situace, která má či může mít nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo životní prostředí a v jejímž důsledku lze vyžadovat pomoc;

  a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí jakákoli událost nebo situace, která má či může mít nepříznivý dopad na lidi, veřejné zdraví a bezpečnost, majetek, kulturní dědictví nebo životní prostředí, způsobená přírodními, průmyslovými nebo technologickými pohromami, včetně znečištění moře nebo teroristických činů;

  Odůvodnění

  The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the Regulation.

  Pozměňovací návrh 37

  Čl. 3 písm. aa) (nové)

   

  aa) „prevencí“ rozumí jakákoli akce, která pomůže skutečně odvrátit nepříznivý dopad nebezpečných situací, a jakékoli prostředky, které pomohou minimalizovat přírodní nebo uměle vyvolané pohromy;

  Odůvodnění

  Prevention is part of the subject matter of this Regulation.

  Pozměňovací návrh 38

  Čl. 3 písm. c)

  c) „připraveností“ rozumí jakákoli akce provedená předem s cílem zajistit účinnou rychlou reakci.

  c) „připraveností“ rozumí jakákoli akce provedená předem s cílem zajistit účinnou rychlou reakci na následky přírodních a technologických pohrom a zhoršování životního prostředí, včetně vydání včasného a účinného varování.

  Odůvodnění

  Preparedness and response alone do not suffice for risk reduction, unless they are accompanied by early warning. They cannot be separated as early warning is decisive for setting the right direction for measures to be taken.

  Pozměňovací návrh 39

  Čl. 3 písm. ca) (nové)

   

  ca) „včasným varováním“ rozumí poskytnutí včasných a užitečných informací, na jejichž základě je možno provést akci, kterou se předejde nebo sníží nebezpečí a zajistí připravenost k účinné reakci.

  Odůvodnění

  Early warning is a major element of disaster risk reduction.

  Pozměňovací návrh 40

  Čl. 3 písm. ca) (nové)

   

  ca) „inventářem“ rozumí evidence zařízení a personálu určených k civilní ochraně v Evropské unii. Komise bude inventář pravidelně aktualizovat.

  Odůvodnění

  In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

  Pozměňovací návrh 41

  Článek 3a (nový)

   

  Článek 3a

   

  Odlehlé regiony

   

  Toto nařízení poskytne přiměřenou a rovnou pomoc všem oblastem a zajistí, aby občané, kteří žijí v nejvzdálenějších, izolovaných, ostrovních nebo odlehlých regionech, které nejsou snadno dostupné, byli zabezpečeni na podobné úrovni jako občané v ostatních oblastech EU. Pro tyto oblasti by měly být k dispozici specializované zásahové jednotky.

  Odůvodnění

  Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

  Pozměňovací návrh 42

  Čl. 4 úvodní část

  Pro finanční pomoc na základě nástroje jsou způsobilé následující akce:

  Pro finanční pomoc uvnitř i vně územních hranic Evropské unie jsou na základě nástroje způsobilé mimo jiné následující akce:

  Odůvodnění

  Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

  Pozměňovací návrh 43

  Čl. 4 písm. a)

  a) studie, průzkumy, modelování, vytváření různých situací a pohotovostní plánování;

  a) studie, průzkumy, modelování, vytváření různých situací týkajících se zásahů v oblasti civilní ochrany a pohotovostní plánování;

  Odůvodnění

  As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

  Pozměňovací návrh 44

  Čl. 4 písm. b)

  b) pomoc při tvorbě kapacit;

  b) pomoc při tvorbě kapacit a koordinaci činností;

  Odůvodnění

  Action coordination is of central importance to the regulation's success.

  Pozměňovací návrh 45

  Čl. 4 písm. c)

  c) školení, cvičení, pracovní dílny, výměna zaměstnanců a odborníků;

  c) školení, schůze, cvičení, pracovní dílny, výměna zaměstnanců a odborníků;

  Odůvodnění

  To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

  Pozměňovací návrh 46

  Čl. 4 písm. ca) (nové)

   

  ca) zvláštní školení pro personál, který se bude účastnit operací souvisejících s rychlou reakcí a připraveností na mimořádně vážné situace a jejich prevencí, aby mohl lépe řešit konkrétní potřeby zdravotně postižených osob;

  Odůvodnění

  Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects relating to the particular circumstances of the disabled.

  Pozměňovací návrh 47

  Čl. 4 písm. d)

  d) demonstrační projekty;

  d) demonstrační projekty a programy;

  Odůvodnění

  See justification above.

  Pozměňovací návrh 48

  Čl. 4 písm. e)

  e) převod technologií;

  e) převod vědomostí, technologií a odborných znalostí a sdílení nabytých zkušeností a osvědčených postupů;

  Odůvodnění

  To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

  Pozměňovací návrh 49

  Čl. 4 písm. f)

  f) akce na zvýšení povědomí a šíření informací;

  f) akce na zvýšení povědomí a šíření informací zaměřené zvláště na podporu ostražitosti lidí;

  Odůvodnění

  Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant and at the same time informing them of the penalites applicable is a useful means of prevention.

  Pozměňovací návrh 50

  Čl. 4 písm. ga) (nové)

   

  ga) propojení poplašných systémů, systémů včasného varování a reakce;

  Odůvodnění

  It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

  Pozměňovací návrh 51

  Čl. 4 písm. i)

  i) zřízení a údržba systémů a nástrojů pro bezpečnou komunikaci;

  i) zřízení a údržba spolehlivých a bezpečných komunikačních systémů a nástrojů;

  Odůvodnění

  See justification above.

  Pozměňovací návrh 52

  Čl. 4 písm. l)

  l) vypravování a vysílání odborníků, kontaktních osob a pozorovatelů;

  l) vypravování a vysílání odborníků, kontaktních osob a pozorovatelů s vhodnými prostředky a vybavením;

  Odůvodnění

  As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

  Pozměňovací návrh 53

  Čl. 4 písm. la) (nové)

   

  la) podpora provádění místního hodnocení rizik a programů připravenosti na pohromy a činností ve školách a institucích vyššího vzdělávání i využívání dalších možností, jak předávat informace mladým lidem a dětem;

  Odůvodnění

  Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in preventive and response action.

  Pozměňovací návrh 54

  Čl. 4 písm. na) (nové)

   

  na) podpora postupů za účelem harmonizace přístupů, metod a prostředků při prevenci mimořádně vážných událostí a reakci na ně;

  Odůvodnění

  A certain degree of harmonisation is necessary in order to achieve better efficiency.

  Pozměňovací návrh 55

  Čl. 4 písm. na) (nové)

   

  na) rozvoj partnerství mezi regiony čelícími podobným rizikům pohrom za účelem výměny know-how o krizovém řízení.

  Odůvodnění

  To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

  Pozměňovací návrh 56

  Čl. 5 písm. da) (nové)

   

  da) sdílení zkušeností a stanovení a provádění osvědčených postupů v rámci národních, regionálních a místních iniciativ uskutečňovaných pro prevenci přírodních, průmyslových nebo technologických pohrom;

  Odůvodnění

  Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

  Pozměňovací návrh 57

  Čl. 5 písm. db) (nové)

   

  db) sdílení zkušeností a provádění osvědčených postupů v rámci iniciativ uskutečňovaných na národní, regionální a místní úrovni zaměřených na veřejnost, a zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň vlastní ochrany;

  Odůvodnění

  Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

  Pozměňovací návrh 58

  Čl. 5 písm. e)

  e) podněcování, prosazování a podpora výměny know-how a zkušeností souvisejících se zvládáním okamžitých následků mimořádně vážných událostí a náležitých technologií;

  e) podněcování, prosazování a podpora výměny know-how a zkušeností, a to zejména pokud souvisejí s preventivními opatřeními a se zvládáním okamžitých následků mimořádně vážných událostí, a náležitých technologií a personálu;

  Odůvodnění

  Prevention plays an important role in risk reduction.

  Pozměňovací návrh 59

  Čl. 5 písm. i)

  i) zajištění dostupnosti a přepravy mobilních laboratoří a vysoce bezpečných pohyblivých zařízení.

  i) zajištění dostupnosti a přepravy speciálních technologií a zařízení určených k civilní ochraně, jako jsou mobilní laboratoře a vysoce bezpečná pohyblivá zařízení.

  Odůvodnění

  Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.

  Pozměňovací návrh 60

  Čl. 5 odst. 1a (nový)

   

  Právní rámec pro opatření financovaná na základě tohoto nařízení umožní příslušným odvětvím, bude-li to nutné, dostát novým povinnostem a bude vyžadovat, aby jakékoli podniknuté kroky byly v přísném souladu se základními právy.

  Pozměňovací návrh 61

  Článek 5a (nový)

   

  Článek 5a

   

  Soudržnost a koordinace akcí

   

  Komise zajistí, aby nástroj, poplašné systémy a systémy včasného varování a reakce byly účinné a propojené s ostatními varovnými systémy Společenství.

  Odůvodnění

  The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the alert, early warning and response systems.

  Pozměňovací návrh 62

  Článek 5b (nový)

   

  Článek 5b

   

  Kvalita akcí

   

  Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí kvalitu akcí pomocí sledování, koordinace a vyhodnocování činností spojených se spuštěním poplachu, včasným varováním a reakcí s cílem zajistit optimální fungování nástroje.

  Odůvodnění

  It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

  Pozměňovací návrh 63

  Článek 5c (nový)

   

  Článek 5c

   

  Dobrovolníci

   

  Připravenost dobrovolníků a jejich reakce na vážné pohromy způsobené člověkem nebo na přírodní pohromy by vždy měla být pod kontrolou a dohledem místního statutárního orgánu a dobrovolníci by měli projít zvláštní odbornou přípravou, která posílí jejich schopnost mimořádně vážnou událost nebo pohromu rozpoznat, reagovat na ni a vyrovnat se s ní.

  Odůvodnění

  Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

  Pozměňovací návrh 64

  Čl. 7 odst. 4

  4. Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2.

  4. Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2. Jakmile budou roční pracovní programy přijaty, předají se pro informaci rozpočtovému orgánu.

  Pozměňovací návrh 65

  Čl. 8 odst. 2

   

  V případě, že jsou činnosti v rámci tohoto nástroje prováděny mimo územní hranice Evropské unie, budou koordinovány s Organizací spojených národů, pokud neexistují specifické důvody, aby tomu tak nebylo.

  Odůvodnění

  The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

  Pozměňovací návrh 66

  Článek 8a (nový)

   

  Článek 8a

   

  Spolupráce s mezinárodními organizacemi

   

  K minimalizaci zdvojování a k organizaci maximálně účinné reakce na mimořádné události založené na sdílených informacích a k optimalizaci využití všech zdrojů by měly být vytvořeny těsnější vazby s mezinárodními organizacemi a užší, strukturovaná a nepřetržitá spolupráce.

  Odůvodnění

  The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital importance.

  Pozměňovací návrh 67

  Čl. 9 odst. 1a (nový)

   

  1a. Pokud informace poskytnuté podle odstavce 1 ukáží, že byla obdržena finanční pomoc z jiných zdrojů, bude finanční pomoc poskytnutá v rámci tohoto nástroje omezena maximálně na tu část žádosti, pro kterou není žádné jiné financování zatím k dispozici.

  Odůvodnění

  Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the other sources from which an action can be financed.

  Pozměňovací návrh 68

  Čl. 9 odst. 2

  2. Bude se usilovat o synergii a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství.

  2. Bude se usilovat o synergii, konzistentnost a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství, mimo jiné s Fondem solidarity Evropské unie, nástrojem stability a GŘ Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), aby nedocházelo ke zdvojování a byl zajištěn optimální přínos a využívání zdrojů. Totéž platí zejména v souvislosti s návrhem rozhodnutí Komise o financování pilotního projektu obsahujícího soubor přípravných kroků s cílem posílit boj proti terorismu, který poskytne financování pro bezpečný všeobecný systém rychlého varování (ARGUS) a pro Evropský program na ochranu kritických infrastruktur (EPCIP), aby byla zaručena koherence v oblasti ochrany kritických infrastruktur a civilní ochrany.

  Odůvodnění

  There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-ordination.

  Pozměňovací návrh 69

  Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2

  Takové výdaje mohou zahrnovat zejména studie, setkání, informační činnosti, publikace, výdaje na informační sítě (a související vybavení) pro výměnu informací a jakékoli další výdaje na technickou a administrativní pomoc, k níž se Komise bude případně muset při provádění tohoto nařízení uchýlit.

  Takové výdaje mohou zahrnovat zejména studie, setkání, informační činnosti, publikace, výdaje na informační sítě (a související vybavení) pro výměnu informací a jakékoli další výdaje na technickou a administrativní pomoc a na personál, k nimž se Komise bude případně muset při provádění tohoto nařízení uchýlit.

  Pozměňovací návrh 70

  Článek 10a (nový)

   

  Článek 10a

   

  Provádění akcí a spolupráce mezi Komisí a členskými státy

   

  1. Komise v úzké spolupráci s členskými státy zajistí, aby akce a opatření přijaté v rámci nástroje byly prováděny v souladu s ustanoveními článku 13, což zajistí soudržný a vyvážený rozvoj.

   

  2. Na podporu realizace Komise zajistí, aby sítě a systémy určené k poplachu, včasnému varování a rychlé reakci při mimořádně vážných událostech byly koordinovány a integrovány.

   

  3. V rámci svých příslušných oblastí odpovědnosti přijmou Komise a členské státy vhodná opatření k zajištění účinného fungování nástroje a k vypracování mechanismů na úrovni Společenství a členských států zaměřených na splnění cílů nástroje. Zajistí, aby o činnostech podporovaných nástrojem byly poskytovány potřebné informace a aby docházelo k co nejširší účasti na akcích uskutečňovaných místními a regionálními orgány a nevládními organizacemi.

  Pozměňovací návrh 71

  Čl. 12 odst. 4

  4. Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud je pouze část přidělené finanční pomoci zdůvodněna pokrokem v provádění akce, Komise bude od příjemce pomoci požadovat, aby v určité lhůtě předložil připomínky. Pokud příjemce neposkytne uspokojivou odpověď, Komise může zbývající finanční pomoc zrušit a požadovat vrácení již vyplacených částek.

  4. Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud je pouze část přidělené finanční pomoci zdůvodněna pokrokem v provádění akce, Komise bude od příjemce pomoci požadovat, aby v určité lhůtě předložil připomínky. Pokud příjemce neposkytne uspokojivou odpověď, Komise může žádat objasnění nebo další vysvětlení. Je-li odpověď i nadále neuspokojivá, zruší Komise zbývající finanční pomoc a požádá o vrácení již vyplacených částek.

  Odůvodnění

  If the beneficiary's response remains unsatisfactory after the previous request for clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and demands repayment of the sums already paid.

  Pozměňovací návrh 72

  Čl. 13 bod 1

  1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise, dále jen „výbor“.

  1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, mezi nimiž jsou i zástupci místních a regionálních orgánů, kterému předsedá zástupce Komise, dále jen „výbor“.

  Odůvodnění

  Regional and local authorities should play a central role in disaster prevention and management.

  Pozměňovací návrh 73

  Čl. 14 odst. 2 písm. a)

  a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a kvalitativních a množstevních aspektech provádění tohoto nařízení;

  a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a kvalitativních a množstevních aspektech provádění tohoto nařízení. Tato zpráva musí zejména obsahovat informace o podaných žádostech, přijatých rozhodnutích ohledně grantů a o vyplácení poskytované finanční pomoci;

  Odůvodnění

  A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the effective use of the funds committed.

  Pozměňovací návrh 74

  Čl. 14 odst. 2a (nový)

   

  2a. Komise se zavazuje rychle navázat na tuto první iniciativu, která je v zásadě finanční povahy, a předložit v co nejkratším termínu Evropskému parlamentu návrhy na změnu rozhodnutí 2001/792/ES.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Introduction

  The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another reminder that natural hazards are a global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate objective and not wait for another disaster.

  Background

  The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

  For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

  - The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of major disasters.

  - The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

  - The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law enforcement are concerned.

  - The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM (2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to facilitate a rapid and effective response thereto.

  Committee’s recommendations

  Legal basis

  The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection measures.

  The committee suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health and the environment.

  Scope

  Prevention

  The Commission proposal does not address prevention .

  The committee suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of for e.g. long-term flood risk management measures.

  Action outside the EU

  The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that.

  The committee suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

  Marine pollution

  Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from other states.

  Definitions

  It is the committee’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed EU definition of “civil protection” and associated terminology. It thinks that further clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be useful.

  Subsidiarity principle

  The committee agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with Member States. It would like to highlight that Community action in this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

  Legal type of Instrument

  The committee agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal instrument.

  Budget

  As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the experience of the current civil protection instruments.

  Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce certain new expenditures. Also the committee’s amendment to include in the scope the financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be increased; therefore, an additional amount of € 105 mio. for the 7 year period seems appropriate.

  STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI k PRÁVNÍMu ZÁKLADu

  Výbor pro právní záležitosti

  předseda

  Karl-Heinz Florenz

  předseda

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  Brusel

  Věc:                Právní základ návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))[1]

  Vážený pane předsedo,

  dopisem ze dne 18. července 2005 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

  Právním základem tohoto návrhu je článek 308 Smlouvy o ES a článek 203 Smlouvy o Euratomu, avšak Vy navrhujete, že jeho převažujícím účelem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí a že by jeho právním základem tudíž měl být čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES.

  Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 15. září 2005.

  Návrh nařízení má za cíl zřídit „Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události“. Výbor vzal na vědomí, že mají-li činnosti Společenství zahrnovat opatření v oblasti civilní ochrany, jež je činností či oblastí politiky oddělenou od „politiky v oblasti životního prostředí“, ke které se odkazuje v čl. 3 odst. 1 písm. l), pak návrh odkazuje na čl. 3 odst. 1 písm. u) Smlouvy o ES. Výbor rovněž přihlédl ke skutečnosti, že podle článku 6 Smlouvy o ES musejí být požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v článku 3 a že ani ve Smlouvě o ES, ani ve smlouvě o Euratomu neexistuje právní základ ad hoc pro civilní ochranu.

  Proto bylo třeba zvážit, vzhledem k tradičnímu přezkoumávání prováděnému Soudním dvorem, zda je těžištěm návrhu civilní ochrana, v kterémžto případě jsou jedinými možnými dodatečnými právními základy článek 308 Smlouvy o ES a článek 203 Smlouvy o Euratomu, anebo zdali je to spíše ochrana lidského zdraví a životního prostředí, v kterémžto případě by byl náležitým právním základem čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES.

  V této souvislosti je důležité vzít na vědomí, že článek 308 Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o Euratomu lze použít jako právního základu pouze tehdy, nestanoví-li tyto smlouvy nezbytné pravomoci jinde[2].

  Podle Soudního dvora není výběr právního základu subjektivní záležitostí, nýbrž „musí být založen na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu“[3] co do cíle a obsahu dotyčného opatření[4]. A dále, rozhodujícím faktorem má být hlavní předmět nařízení[5].

  Pečlivá analýza bodů odůvodnění a hlavních ustanovení návrhu nařízení ukazuje, že jeho těžištěm je ve skutečnosti civilní ochrana. Opatření civilní ochrany mají zjevně důsledky pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Avšak navrhovaný nástroj se týká způsobu mobilizace prostředků a zařízení k zajištění připravenosti na mimořádně vážné události (viz článek 2 (rozsah) spolu s článkem 4 (způsobilé činnosti) a článkem 5 (kritéria poskytování podpory)). Navrhované nařízení tudíž samo o sobě není o ochraně životního prostředí a lidském zdraví.

  Dokument však zřejmě neobsahuje žádné důvody pro založení navrhovaného nařízení na článku 308 Smlouvy o ES a zároveň na článku 203 Smlouvy o Euratomu.

  Náležitým právním základem návrhu rozhodnutí Rady je tudíž článek 308 Smlouvy o ES.

  Na schůzi dne 15. září 2005 rozhodl Výbor pro právní záležitosti 15 hlasy proti 2, přičemž 4 členové se hlasování zdrželi[6], že Vám doporučí, aby byl odkaz na článek 203 Smlouvy o Euratomu odstraněn a aby jediným právním základem zůstal článek 308 Smlouvy o ES.

  S úctou

  Giuseppe Gargani

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Věc 45/86, Komise v. Rada [1987], Recueil, s. 1493, bod 13.
  • [3]  Věc 45/86, Komise v. Rada [1987], Recueil, s. 1439, bod 5.
  • [4]  Věc C-300/89, Komise v. Rada [1991], Recueil, s. I-287, bod 10.
  • [5]  Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada [2001], Recueil, s. I-7079, bod 27, kde se cituje věc C-155/91, Komise v. Rada [1993], Recueil, s. I-939, body 19-21.
  • [6]  Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Giuseppe Gargani (předseda), Rainer Wieland (místopředseda), Antonio López-Istúriz White (navrhovatel), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (za Syeda Kamalla), Janelly Fourtou (za Dianu Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (za Katalinu Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (za Alaina Lipietze), Toine Manders (za Viktórii Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (za Piia-Nooru Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (28. 11. 2005)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádné nouzové situace
  (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

  Navrhovatel: Janusz Lewandowski

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  In its first reading of the 2006 Budget the European Parliament adopted a pilot project on cross border cooperation in the fight against natural disasters. It intends to raise the awareness for cooperation and provide a framework to develop closer cooperation on civil protection measures with a view on preventing or at least minimising the consequences of such disasters by developing cross border early warning, coordination and logistical tools (EP-resolution of 8 September 2005).

  In its Communication on the Financial Perspectives 2007-2013, adopted on 14 July 2004, the Commission called for action at European level to provide a common response to emergency situations of different origin in an efficient and coordinated manner.

  The proposal aims to establish a Preparedness and Rapid Response Instrument for major emergencies, which should contribute to the development and implementation of Community civil protection measures, in order to provide for Community financial assistance to support and complement the efforts of Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency.

  The solidarity strand is developed through a complementary proposal of a “European Union Solidarity Fund” (EUFS).

  The Commission's proposal

  The Community has adopted two main Council decisions which contain a series of measures and actions in the field of civil protection to reinforce the cooperation and the assistance between Members States.

  This proposal will constitute, once adopted, the new legal basis for granting Community financial support to civil protection actions and measures in the field of preparedness and rapid response. It is based on article 308 TCE and article 203 Euratom.

  This Instrument is settled on the principle of subsidiarity which implies that a Community mechanism would provide added value in supporting and supplementing national policies in the field of mutual civil protection assistance.

  Indeed this proposal will give the civil protection actors within Member States who fulfil an essential role in responding at very short notice, the means to improve their effectiveness and efficiency in preparing in advance at the Community level for the adequate means and equipment to be dispatched on site, in facilitating a pooling of resources and mutual assistance.

  In that context the Commission proposes to intensify the effort made until now by the Community and to focus it on two priorities: disaster response and the preparedness.

  Over the 2007-2013 period, the indicative budget for this Instrument is estimated to be EUR 173 million.

  The financial assistance will be made in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[1] and may take the form of grants or public procurement contracts according to the annual work program adopted by the Commission. The implementation of the Regulation will be controlled by the Commission and the Court of Auditors.

  Moreover, the Commission has taken particular attention to ensure that the procedures to be followed in the event of rapid response to major emergencies, provide for the required flexibility allowing urgent action to be taken.

  Remarks

  The draftsman welcomes the Commission's proposal, particularly the proposed simplification in case of rapid response due to major emergencies, and accordingly calls on the Commission to ensure that the programme is implemented in a transparent and consistent manner.

  Over and above the measures put forward by the Commission, the draftsman has the following proposals to make:

  1.  It needs to be emphasised that the amount shown in the legislative financial statement is for guidance only, until an agreement is reached on the 2007-2013 financial perspective.

  2. Note that the amount shown in the legislative financial statement is not part of the Council decision. Consider that this amount should be added as an indicative budget for the seven-year period from 1 January 2007.

  3. The information to the Budgetary Authority is not foreseen before the third year of implementation of the Instrument. Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument. Therefore it is proposed to ask the Commission to transmit for information the annual work program to the Budgetary Authority.

  POZMĚŇUJÍCÍ NÁVRHY

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy zapracoval výše uvedené pozměňovací návrhy:

  Návrh legislativního usnesení

  Pozměňovací návrh 1

  Odstavec 1 a (nový)

  1a.    upřesňuje, že položky uvedené v návrhu nařízení jsou pouze orientační, dokud nebude uzavřena dohoda o finančním výhledu na období roku 2007 a další roky;

  Pozměňovací návrh 2

  Odstavec 1b (nový)

  1b.    vyzývá Komisi, aby potvrdila částky uvedené v návrhu nařízení, jakmile bude přijat příští finanční výhled, nebo, kdyby k tomu došlo, aby předložila upravené částky ke schválení Evropskému parlamentu a Radě, čímž zajistí nepřekročení horní hranice;

  Návrh nařízení

  Znění navržené Komisí[2] Pozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 3

  Odstavec 2 a (nový)

   

  2a. Zdroje pro závazek z tohoto nástroje mají být stanoveny orientačně
  ve smyslu odstavce 34 interinstitucionální dohody ze dne

  6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí

  o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu
  1 na 173 milionů eur na období 7 let, které začne
  1. ledna 2007.

  1. Úř. věst. L 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda
  ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).

  Odůvodnění

  Once a decision is reached, the Commission shall present, if necessary, a legislative proposal to set the reference amount with respect to the appropriate ceiling of the financial perspective (see amendment to the legislative resolution). The reference amount is entered under the conditions spelled out in the article 34 of the Interinstitutional Agreement (non co-decision).

  Pozměňovací návrh 4

  Čl. 7 odst. 4

  4. Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2.

   

  4. Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2. Jakmile budou roční pracovní programy přijaty, budou předány pro informaci rozpočtovému orgánu.

  Odůvodnění

  Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

  Pozměňovací návrh 5

  Článek 10

  1. Z podnětu Komise se nástroj rovněž může vztahovat na výdaje spojené s monitorováním, kontrolou, auditem a vyhodnocením, které jsou přímo nezbytné k provedení tohoto nařízení.

  Takové výdaje mohou zahrnovat zejména studie, setkání, informační činnosti, publikace, výdaje na informační sítě (a související vybavení) pro výměnu informací a jakékoli další výdaje na technickou a administrativní pomoc, k níž se Komise bude případně muset při provádění tohoto nařízení uchýlit.

  Výdaje uvedené v prvním a druhém pododstavci nesmějí přesáhnout 4 % rozpočtu.

  2. Rozpočet pro akce uvedené v odstavci 1 provedou centralizovaně přímo útvary Komise v souladu s čl. 53 odst. 2 finančního nařízení.

  vypouští se

   

  Odůvodnění

  The administration of the instrument must be carried out by Commission staff through the available funds for administration. The funding of administration through operational programs conflicts with the budgetary principle of specification, can lead to lack of transparency, and sidesteps the financial regulation.

  POSTUP

  Název

  Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádné nouzové situace

  Referenční údaje

  KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

  Příslušný výbor

  ENVI

  Výbor, který zaujal stanovisko
    Datum oznámení na zasedání

  BUDG
  9.6.2005

   


   

   

  Navrhovatel          

  Datum jmenování

  Janusz Lewandowski
  9.6.2005

   

  Projednání ve výboru

  23.11.2005

   

   

   

   

  Datum přijetí

  23.11.2005

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  20

   

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel

  Náhradník přítomný při závěrečném hlasování

  Peter Šťastný

  Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní
  při závěrečném hlasování

   

  Poznámky (k dispozici pouze v jednom jazyce)

  ...

  • [1]  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  Úř. věst. C... /Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

  STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (23. 1. 2006)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události
  (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

  Navrhovatel: Stavros Lambrinidis

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  Název

  Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

   

  (Slovo „prevence“ se přidává v celém dokumentu, kdekoli se zmiňuje připravenost a rychlá reakce.)

  Pozměňovací návrh 2

  Právní východisko 1

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

  Odůvodnění

  Hlavním cílem tohoto nařízení je ochrana zdraví občanů a životního prostředí, což jasně vyjadřuje jeho první článek (předmět). Všechny činnosti způsobilé k tomu, aby byly na základě tohoto návrhu financovány, slouží v posledku k ochraně zdraví občanů a životního prostředí.

  Pozměňovací návrh 3

  Právní východisko 2

  S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

  vypouští se

  Odůvodnění

  Jadernými haváriemi by se měl zabývat odlišný právní nástroj.

  Pozměňovací návrh 4

  Bod odůvodnění 2a (nový)

   

  (2a) Izolované a nejvzdálenější regiony Společenství mají zvláštní charakteristiku a potřeby dané jejich polohou, terénem a sociálními a hospodářskými okolnostmi. Tyto nepříznivé okolnosti zejména znesnadňují včasné doručení pomoci a intervenčních zdrojů a reakci na zvláštní potřeby v případě mimořádně vážné události.

  Odůvodnění

  Je třeba, aby různé mechanismy a nástroje Společenství věnovaly nejvzdálenějším a izolovaným regionům větší pozornost.

  Pozměňovací návrh 5

  Bod odůvodnění 4a (nový)

   

  (4a) Z důvodu usnadnění a zajištění lepší prevence, připravenosti a reakce na mimořádně vážné události je třeba pořádat rozsáhlé informační kampaně a zahájit vzdělávací a osvětové iniciativy zaměřené na širokou veřejnost, a zejména pak na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň vlastní ochrany a preventivních opatření, které je třeba v případě pohrom učinit.

  Odůvodnění

  Opatření civilní ochrany musejí být zahrnuta do výukových programů a osvětových kampaní, aby se pozvedlo povědomí o nezbytnosti prevence, připravenosti a reakce na mimořádně vážné nehody a aby se zajistila účast občanské společnosti na činnostech prevence a reakce.

  Pozměňovací návrh 6

  Bod odůvodnění 6a (nový)

   

  (6a) Solidarita s třetími zeměmi postiženými pohromami a mimořádnými událostmi je projevována už mnoho let jako součást vnější činnosti Společenství a v souladu se zásadou solidarity. Civilní ochrana Společenství poskytovaná i mimo Společenství by kromě toho, že by naplňovala humanitární odpovědnost Společenství i jeho odpovědnost v oblasti solidarity, byla přínosem a zvýšila by účinnost a působnost používání nástroje.

  Odůvodnění

  V případě mimořádně vážných událostí by EU měla projevit konkrétní solidaritu se třetími zeměmi, zejména s rozvojovými zeměmi, ve kterých počet a rozsah přírodních pohrom a jejich vzrůstající dopady v posledních letech způsobily veliké ztráty na životech a dlouhodobé nepříznivé sociální, hospodářské a environmentální důsledky.

  Pozměňovací návrh 7

  Článek 1

  Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro rychlou reakci a připravenost, dále jen „nástroj“, na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, životní prostředí a majetek při mimořádně vážných událostech

  Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost, dále jen „nástroj“, na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, veřejné zdraví, životní prostředí a majetek a kulturní dědictví při mimořádně vážných událostech.

  Stanoví pravidla pro poskytování finanční pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení připravenosti Společenství na mimořádně vážné události.

  Stanoví pravidla pro poskytování finanční pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení připravenosti Společenství na mimořádně vážné události, a obsahuje ustanovení týkající se pilotních projektů, které mají rozvíjet soubor témat obecně evropského zájmu nebo přispívat k posílení nebo vytvoření příslušných sítí na evropské úrovni.

  Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost

  Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost.

   

  Také obsahuje ustanovení pro provedení vyčerpávajícího přezkumu a katalogizace zdrojů nebezpečí (např. pokud jde o skladování materiálu) a prostředků, zejména nedostatkových zdrojů, které lze využít v reakci na různé druhy mimořádně vážných událostí, a k usnadnění výměny těchto informací mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh 8

  Čl. 2 odst. 1

  1. Toto nařízení se vztahuje na připravenost na mimořádně vážné události, a to bez ohledu na jejich povahu.

  1. Toto nařízení se vztahuje na prevenci, připravenost a rychlou reakci na všechny formy mimořádně vážných událostí, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. a), uvnitř i mimo Společenství, se zvláštním důrazem na aspekty veřejného zdraví.

  Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř Společenství a v zemích podílejících se na mechanismu Společenství zřízeném rozhodnutím 2001/792.

  Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř i mimo Společenství.

  Rovněž se vztahuje na připravenost a rychlou reakci na dopady mimořádně vážných událostí na veřejné zdraví.

   

  Odůvodnění

  Společenství má být schopno prokázat solidaritu s třetími zeměmi reakcí na vážné situace na jejich území. Rychlá reakce na mimořádně vážné události mimo EU by tudíž měla být začleněna do působnosti nástroje.

  Pozměňovací návrh 9

  Čl. 2 odst. 1a (nový)

   

  1a. Modus operandi nástroje náležitě zohlední příslušné regionální hledisko. Komise a členské státy budou co nejtěsněji spolupracovat s místními a regionálními úřady, pokud to právní ustanovení platná v členských státech umožní, na vymezení a řízení nástroje.

  Pozměňovací návrh 10

  Článek 2a (nový)

   

  Článek 2a

   

  Trvání a rozpočtové zdroje

   

  Toto nařízení se začne uplatňovat od 1. ledna 2007 a jeho platnost skončí 31. prosince 2013.

   

  Finanční rámec pro provádění tohoto nástroje v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (sedm let) je stanoven na 278 milionů eur.

  Odůvodnění

  V důsledku pozměňovacího návrhu na začlenění vnějších činností do působnosti tohoto nařízení je třeba zvýšit rozpočtové prostředky; pro dané sedmileté období se zdá vhodná dodatečná částka 105 milionů eur.

  Pozměňovací návrh 11

  Čl. 5 odst. 1a (nový)

   

  Právní rámec pro financovaná opatření umožní příslušným odvětvím, bude-li to nutné, dostát novým povinnostem a zajistí, aby jakékoli podniknuté kroky byly v přísném souladu se základními právy.

  Pozměňovací návrh 12

  Čl. 9 odst. 2

  2. Bude se usilovat o synergii a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství.

   

  2. Bude se usilovat o synergii a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství, zvláště s návrhem rozhodnutí Komise o financování pilotního projektu obsahujícího soubor přípravných kroků s cílem posílit boj proti terorismu, který poskytne financování pro bezpečný všeobecný systém rychlého varování (ARGUS) a pro Evropský program na ochranu kritických infrastruktur (EPCIP), aby byla zaručena koherence v oblasti ochrany kritických infrastruktur a civilní ochrany.

  Odůvodnění

  Existuje nebezpečí, že některé z činností, kterých se týkají výše uvedené fondy a nástroje, si jsou natolik podobné, že může dojít ke zmatení nebo duplikaci, nebude-li probíhat účinná koordinace.

  Pozměňovací návrh 13

  Čl. 14 odst. 2a (nový)

   

  2a. Komise se zavazuje rychle navázat na tuto první iniciativu, která je v zásadě finanční povahy, a předložit v co nejkratším termínu Evropskému parlamentu návrhy na změnu rozhodnutí Rady [o mechanismu civilní ochrany v případě mimořádných událostí].

  POSTUP

  Název

  Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  Referenční údaje

  KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)

  Příslušný výbor

  ENVI

  Výbor, který zaujal stanovisko
    Datum oznámení na zasedání

  LIBE
  9.6.2005

  Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

   

  Navrhovatel
    Datum jmenování

  Stavros Lambrinidis
  4.7.2005

  Předchozí navrhovatel

   

  Projednání ve výboru

  16.1.2006

  23.1.2006

   

   

   

  Datum přijetí

  23.1.2006

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

  Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

  Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

   

  Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

   

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

  POSTUP

  Název

  Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události

  Referenční údaje

  KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

  Datum konzultace s Parlamentem

  7.6.2005

  Příslušný výbor
    Datum oznámení na zasedání

  ENVI
  9.6.2005

  Výbory požádané o stanovisko
    Datum oznámení na zasedání

  BUDG
  9.6.2005

  LIBE
  9.6.2005

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko
    Datum rozhodnutí

   

   

   

   

   

  Užší spolupráce
    Datum oznámení na zasedání

   

   

   

   

   

  Zpravodaj
    Datum jmenování

  Dimitrios Papadimoulis
  24.5.2005

   

  Předchozí zpravodaj(ové)

   

   

  Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

   

  Zpochybnění právního základu
    Datum, kdy Výbor JURI zaujal stanovisko

  JURI
  15.9.2005

  /

   

  Změna finanční dotace
    Datum, kdy Výbor BUDG zaujal stanovisko

   

   

   

  Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

   

  Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

   

  Projednání ve výboru

  22.11.2005

   

   

   

   

  Datum přijetí

  24.1.2005

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  49

  1

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

  Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

  Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

  Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

   

  Datum předložení

  6.2.2006

   

  Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

  ...