RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

6.2.2006 - (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)) - *

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Dimitrios Papadimoulis


Menetlus : 2005/0052(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0027/2006

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

(KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0113)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308 ja Euratomi lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6-0181/2005);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6‑0027/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  täpsustab, et määruse ettepanekus märgitud assigneeringud on üksnes juhiseks kuni kokkuleppe saavutamiseni 2007. aastal ja sellele järgnevate aastate finantsperspektiivi osas;

3.   palub komisjonil kinnitada järgmise finantsperspektiivi vastuvõtmise järel summad, mis on esitatud määruse ettepanekus, või vajaduse tekkimisel esitada korrigeeritud summad Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks, tagades sellega nende vastavuse ülemmääradele;

4.  palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

6.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles käsitlema muudetud õiguslikust alusest lähtuvalt käesolevat arvamust kui esimest lugemist kaasotsustamismenetluse alusel;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekParlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

 

(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti suhtes kõikjal, kus nimetatakse valmisolekut ja kiirreageerimist.)

Justification

The Commission proposal does not address prevention. This issue is essential, since an integrated emergency management comprises preventive measures, as well as preparedness and response. Besides, some of the eligible actions apply not only to preparedness but to prevention as well.

Muudatusettepanek 2

Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

Justification

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Muudatusettepanek 3

Teine viide

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

välja jäetud

Justification

Nuclear accidents should be dealt with in a separate legislative instrument..

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 1

(1) Vastavalt EÜ asutamislepingu artkli 3 lõike 1 punktile u peab ühenduse tegevus hõlmama kodanikukaitse alaseid meetmeid.

(1) Suurõnnetused võivad tõsiselt mõjutada nii rahvatervist kui keskkonda. Euroopa Ühenduse asutamislepingus on olemas õiguslik alus, mis hõlmab nii keskkonna kui rahvatervise kaitsmist – artikli 175 lõige 1 –, millel see rahastamisvahend peaks seetõttu põhinema.

Justification

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 2

(2) Selleks loodi nõukogu otsusega 2001/792/EÜ, Euratom ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel.

(2) Nõukogu otsusega 2001/792/EÜ, Euratom loodi ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel.

Justification

Consequent to the change in Recital 1.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) Kliimamuutustel on märkimisväärne negatiivne üleilmne keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne mõju, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed. Ilmastikuga seotud loodusõnnetustest tulenev majanduskahju on viimasel aastakümnel suurenenud 1960. aastate tasemega võrreldes kuus korda.

 

Justification

The Commission text does not make specific reference to climate change but it is linked indirectly to climate change issues. It refers to many hazards but makes no specific mention of climate change. It is important to consider many of the issues mentioned in the light of climate change scenarios.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 2 b (uus)

 

(2 b) Katastroofiohu vähendamine, sealhulgas kaitsetuse vähendamine loodusõnnetuste ees on säästva arengu lahutamatu osa ja üks oluline aastatuhande arengueesmärkide saavutamise eeltingimus.

 

Justification

The Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development requests an integrated, multi-hazard, inclusive approach to address risk, assessment and disaster management, including prevention, mitigation, preparedness, response and recovery.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 2 c (uus)

 

(2 c) Maaharimine ja maakasutus on suurõnnetuste ennetamise ja leevendamise poliitika ja kavade tähtis osa. Seetõttu peaksid kavad ja poliitika rakendama keskkonna ja loodusvarade ühtse haldamise lähenemisviisi, mis hõlmab katastroofiohu vähendamise meetodeid, nagu näiteks üleujutuste ja metsade ühtset haldamist, märgalade ja muude tundlike ökosüsteemidega alade sobivat haldamist ning linna-alade riski hindamist.

Justification

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 2 d (uus)

 

(2 d) ELi isoleeritud ja äärepoolseimatel piirkondadel on nende geograafilisest asendist, topograafiast ning sotsiaalsetest ja majanduslikest asjaoludest tulenevad iseärasused ja vajadused. Neil võib olla negatiivne mõju, sest nad raskendavad abi ja päästevahendite kohaletoimetamist ning tekitavad suurõnnetuse korral erilisi vajadusi.

Justification

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community mechanisms and instruments

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 3

(3) On vaja sisse seada suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, mille alusel saab anda rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks valmisoleku ja neile reageerimise süsteemide tõhusust.

(3) Eelkõige otsusega 2001/792/EÜ, Euratom loodud seire- ja teabekeskuse raames on vaja sisse seada suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, mille alusel saab anda rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks valmisoleku ja neile reageerimise süsteemide tõhusust.

Justification

Following the change in the title.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 4

(4) Rahastamisvahend väljendab selgelt ühenduse solidaarsust suurõnnetuste tõttu kannatanud riikide suhtes, soodustades liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides vastastiku abi andmist.

(4) Rahastamisvahend väljendab selgelt ühenduse solidaarsust riikide suhtes, nii ELis kui ka väljaspool ELi piire, mis puutuvad kokku loodus-, tööstus- või tehnoloogilistest katastroofidest, sealhulgas merereostusest, või terroriaktidest tulenevate suurõnnetustega, soodustades liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides vastastikuse abi andmist.

Justification

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 4 a (uus)

 

(4 a) Nõukogu võttis vastu järeldused Euroopa kodanikukaitse suutlikkuse suurendamise kohta1;

 

1 ELT C 304, 1.12.2005, lk 1.

Justification

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 4 b (uus)

 

(4 b) Rahastamisvahendit peaks olema võimalik kasutada meetmeteks nii ELi piirides kui ka väljaspool ELi piire, et tagada solidaarsus ja toetada kolmandates riikides abi vajavaid ELi kodanikke.

Justification

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Muudatusettepanek 14

Põhjendus 4 c (uus)

 

(4 c) Kui rahastamisvahendit kasutatakse väljaspool ELi territoriaalpiiri, on oluline kooskõlastada tegevus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga.

Justification

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Muudatusettepanek 15

Põhjendus 4 d (uus)

 

(4 d) Ühenduse meetmed ei tohiks vähendada nende kolmandate isikute vastutust, kes „saastaja maksab” põhimõtte kohaselt kannavad esmajärjekorras vastutust enda tekitatud kahju eest.

Justification

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has caused the resulting damage.

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 4 e (uus)

 

(4 e) On vaja edasist koostööd, et tõsta loodusõnnetustest või inimese tekitatud katastroofidest tingitud kodanikukaitsealase tegevusega seotud sõjalisi vahendeid ja võimsust käsitleva andmebaasi tõhusust.

Or. en

Justification

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Muudatusettepanek 17

Põhjendus 4 f (uus)

 

(4 f) Et hõlbustada ja tagada suurõnnetuste parem ennetamine, nendeks valmisolek ja nendele kiirreageerimine, on vaja läbi viia nii ulatuslikke teabekampaaniaid kui ka teadmiste ja teadlikkuse tõstmisele kaasa aitavaid algatusi, mis on suunatud üldsusele ja eelkõige noortele, eesmärgiga tõsta katastroofide korral vajaliku enese kaitsmise oskuse ja ettevaatusabinõude taset.

Justification

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Muudatusettepanek 18

Põhjendus 4 g (uus)

 

(4 g) Vabatahtlikud on suurõnnetuste likvideerimise juhtimisel väga väärtuslikud, nad etendavad olulist osa kodanikukaitsega seotud tegevuses ja pakuvad suurõnnetusteks ettevalmistamisel ja nendele reageerimisel erinevat abi kas vabatahtlike organisatsioonide liikmetena või üksikisikutena.

Justification

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Muudatusettepanek 19

Põhjendus 6 a (uus)

 

(6 a) Õnnetuste ja katastroofide puhul kolmandate riikidega solidaarsuse väljendamine on olnud juba mitmeid aastaid osa ELi välispoliitikast ning kooskõlas solidaarsuspõhimõttega; kodanikukaitse laiendamine EList väljapoole tagaks lisandväärtuse ja suurendaks rahastamisvahendi tulemuslikkust ja tõhusust.

Justification

The EU should show its concrete solidarity, in the event of major emergencies with third countries, in particular with developing countries where the number and scale of natural disasters and their increasing impact within recent years, have resulted in massive loss of life and long-term negative social, economic and environmental consequences.

Muudatusettepanek 20

Põhjendus 7

(7) Järjepidevuse huvides on vajalik, et väljaspool ühendust rakendatavad kiirreageerimismeetmed oleksid hõlmatud nõukogu [kuupäev] määrusega (EÜ) nr […]/2005, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend. Samal põhjusel ei tohiks rahastamisvahendit kohaldada meedete suhtes, mis kuuluvad nõukogu otsuse […]/2005, millega kehtestatakse eriprogramm „Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede likvideerimise korraldamine“ kohaldamisalasse või mis on seotud avaliku korra säilitamise ning sisejulgeoleku kaitsmisega.

(7) Järjepidevuse huvides ei tohiks rahastamisvahendit kohaldada meetmete suhtes, mis kuuluvad nõukogu otsuse […]/2005, millega kehtestatakse eriprogramm „Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede likvideerimise korraldamine“ kohaldamisalasse või mis on seotud avaliku korra säilitamise ning sisejulgeoleku kaitsmisega.

Justification

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

The proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630) which is currently under discussion in the Council could not achieve the same objective even if it was to include civil protection actions outside the European Union, given its wide scope (promotion of peace and stability; safety and security of the civilian population in third countries).

Muudatusettepanek 21

Põhjendus 9

(9) Riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste andmine käesoleva määruse alusel tuleb viia läbi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. Kodanikukaitsealase tegevuse eripära tõttu on vaja sätestada, et toetusi võib anda ka füüsilistele isikutele.

(9) Riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste andmine käesoleva määruse alusel tuleb viia läbi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. Kodanikukaitsealase tegevuse eripära tõttu on vaja sätestada, et toetusi võib anda ka füüsilistele isikutele ja valitsusvälistele organisatsioonidele.

Justification

It is appropriate to consider the implication for expansion of NGO involvement in preparing for and responding to emergencies.

Muudatusettepanek 22

Põhjendus 10

(10) Kolmandate riikide osalemine peaks olema võimalik, kuna see suurendaks rahastamisvahendi kohaldamise tulemuslikkust ja tõhusust.

(10) Kolmandate riikide osalemine on soovitav, kuna suurõnnetused kolmandates riikides võivad ELi liikmesriike oluliselt mõjutada ning lisaks suurendaks see rahastamisvahendi kohaldamise tulemuslikkust ja tõhusust.

Or. de

Justification

Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member States.

Muudatusettepanek 23

Põhjendus 11 a (uus)

 

(11 a) Käesoleva määruse tõhusa rakendamise võimaldamiseks peaks komisjon koostöös liikmesriikidega esimesel võimalusel koostama ELis olemasolevate kodanikukaitse ressursside (personal, varustus, jne) üksikasjaliku nimistu.

Justification

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Muudatusettepanek 24

Põhjendus 12

(12) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi saavate meetmete rakendamise nõuetekohane järelevalve.

(12) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi saavate meetmete rakendamise nõuetekohane järelevalve. Ühenduse rahalise abi rakendamisel tuleb kindlustada nii suurim läbipaistvus kui ka nõuetekohane kontroll rahaliste vahendite kasutamise üle.

Justification

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase accountability and transparency of EU Institutions.

Muudatusettepanek 25

Põhjendus 16 a (uus)

 

(16 a) Ühenduse meetmed kodanikukaitse valdkonnas täiendavad riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste poliitikat. Piirkondi ja haldusüksusi mõjutavad katastroofid kõigepealt ja seetõttu peaks neid kodanikukaitsepoliitika planeerimisse, rakendamisse ja selle seiresse täielikult kaasama.

Justification

The usual and proper response to a routine disruptive incident will be at the local/regional level rather than national or supra-national. Preparation for emergency response should therefore also be at local level, as plans should be developed on the basis of local knowledge.

Muudatusettepanek 26

Põhjendus 16 b (uus)

 

(16 b) 6. mail 1999 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktis 33 määratletud finantsraamistik on lisatud käesolevasse otsusesse programmi kogu kestuse ajal, mõjutamata seejuures asutamislepingus määratletud eelarvepädevate institutsioonide volitusi.

____________

1 EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.

Justification

Refers to the codecision procedure, following the change of the legal basis.

Muudatusettepanek 27

Põhjendus 17

(17) Euroopa Ühenduse asutamislepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus ei nähta käesoleva määruse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale nende, mis on sätestatud vastavalt artiklite 308 ja 203 alusel,

välja jäetud

Justification

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Muudatusettepanek 28

Põhjendus 17 a (uus)

 

(17 a) Euroopa Parlament on pärast loodusõnnetusi vastu võtnud mitmeid resolutsioone, sealhulgas 8. septembri 2005. aasta resolutsioon*, milles Euroopa Parlament kutsus komisjoni ja liikmesriike üles loodusõnnetuste korral kodanikukaitsemeetmete osas töötama tihedama koostöö suunas eesmärgiga ära hoida ja minimeerida loodusõnnetuste laastavat mõju, eriti kodanikukaitse lisaressursside kättesaadavaks tegemisega.

 

* Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0334, lõige 9.

Muudatusettepanek 29

Artikli 1 lõige 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi „rahastamisvahend“, mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara kaitsmisel.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetuste ennetamise, neile kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi „rahastamisvahend“, mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, rahvatervise ja rahva turvalisuse, keskkonna, vara ja kultuuripärandi kaitsmisel.

Justification

Following the change in the title.

Muudatusettepanek 30

Artikli 1 lõige 2

Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise abi andmiseks meedetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse valmisolekut suurõnnetusteks.

Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise ja tehnilise abi andmiseks meetmetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse riskide ennetamise suutlikkust ja valmisolekut suurõnnetusteks ja sätestab katseprojektid, mis arendavad Euroopa üldhuvi valdkondi ja/või toetavad vastavate võrgustike tugevdamist või loomist Euroopa tasandil.

Justification

Technical assistance is provided for in Article 10.

Muudatusettepanek 31

Artikli 1 lõige 3

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise ja tehnilise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.

Justification

Technical assistance is provided for in Article 10.

Muudatusettepanek 32

Artikli 1 lõige 3 a (uus)

 

3 a. See näeb samuti ette ohuallikate (nagu ladustatud materjalid) ning vahendite, eeskätt nappide ressursside, mida saab erinevate suurõnnetuste puhul kasutusele võtta, põhjalikku läbivaatamist ja liigitamist ning taolise teabe vahetamise hõlbustamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 33

Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse suurõnnetusteks valmisoleku suhtes, olenemata nende laadist.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 punktis 1 määratletud igat laadi suurõnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja nendele kiirreageerimise suhtes nii ühenduse sees kui ka väljaspool ühendust, põhirõhuga rahvatervisel.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja otsusega 2001/792 loodud ühenduse mehhanismis osalevates riikides.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja väljaspool ühendust asuvates riikides.

Samuti kohaldatakse käesolevat määrust valmisoleku ja kiirreageerimise kindlustamise suhtes seoses suurõnnetustega kaasnevate mõjudega rahvatervisele.

 

Justification

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Muudatusettepanek 34

Artikli 2 esimene lõik a (uus)

 

1 a. Rahastamisvahendi toimimisviis võtab nõuetekohaselt arvesse vastavat piirkondlikku mõõdet. Kui liikmesriikides kohaldatavad õigusnormid seda võimaldavad, teevad komisjon ja liikmesriigid rahastamisvahendi määratlemise ja haldamise osas võimalikult tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike ametivõimudega.

Muudatusettepanek 35

Artikkel 2 a (uus)

 

Artikkel 2 a

Kestus ja eelarvevahendid

 

Käesolev määrus kehtib 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

 

Käesoleva rahastamisvahendi rakendamise finantsraamistikuks ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 (seitse aastat) määratakse 278 miljardit eurot.

Justification

Following the amendment to include external actions in the scope of this Regulation, the budget needs to be increased; an additional amount of euro 105 mio for the 7 year period seems appropriate.

Muudatusettepanek 36

Artikli 3 punkt 1

(1) suurõnnetus – olukord, millel on või võib olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale või varale ning mis võib tingida abipalve;

1) suurõnnetus – sündmus või olukord, millel on või võib olla kahjulik mõju inimestele, rahvatervisele ja rahva turvalisusele, varale, kultuuripärandile või keskkonnale ja mille põhjustajaks on loodus-, tööstus- või tehnoloogiline katastroof, sealhulgas merereostus, või terroriaktid.

Justification

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the Regulation.

Muudatusettepanek 37

Artikli 3 punkt 1 a (uus)

 

(1 a) ennetamine – igasugune tegevus selle nimel, et tagada ohu kahjuliku mõju tegelik vältimine, ning igasugused vahendid selleks, et minimeerida sellega seotud looduslikke või inimese tekitatud õnnetusi;

Justification

Prevention is part of the subject matter of this Regulation.

Muudatusettepanek 38

Artikli 3 punkt 3

(3)       valmisolek – tõhusa kiirreageerimise tagamiseks eelnevalt võetud meetmed.

3) valmisolek – eelnevalt võetud meetmed, et tagada tõhus kiirreageerimine looduslike ja tehnoloogiliste ohtude ja keskkonna olukorra halvenemise mõjule, sealhulgas õigeaegsed ja tulemuslikud varajased hoiatamised.

Justification

Preparedness and response alone do not suffice for risk reduction, unless they are accompanied by early warning. They cannot be separated as early warning is decisive for setting the right direction for measures to be taken.

Muudatusettepanek 39

Artikli 3 punkt 3 a (uus)

 

3 a) varajane hoiatamine – õigeaegse ja tulemusliku teabe andmine, mis võimaldab võtta meetmeid, et vältida või vähendada ohtusid ja tagada valmisolek tulemuslikuks reageerimiseks.

Justification

Early warning is a major element of disaster risk reduction.

Muudatusettepanek 40

Artikli 3 punkt 3 a (uus)

 

3 a) nimistu – ELi kodanikukaitse vahendite ja personali register. Komisjon täiendab nimistut regulaarselt.

Justification

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Muudatusettepanek 41

Artikkel 3 a (uus)

 

Artikkel 3 a

 

Äärepoolsed piirkonnad

 

Määrus tagab piisava ja võrdse abi kõikidele piirkondadele, kindlustades raskemini juurdepääsetavates äärepoolseimates, isoleeritud, saartel paiknevates ja kõrvalistes piirkondades elavatele kodanikele samaväärse ohutuse taseme kui teiste ELi piirkondade elanikele. Selliste piirkondade tarbeks peaks olema kasutusvalmis eriväljaõppega päästemeeskonnad.

Justification

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Muudatusettepanek 42

Artikli 4 sissejuhatav osa

Rahastamisvahendi alusel on abikõlblikud järgmised meetmed:

Rahastamisvahendi alusel on muu hulgas abikõlblikud järgmised nii ELi piirides kui ka väljaspool ELi piire võetavad meetmed:

Justification

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Muudatusettepanek 43

Artikli 4 punkt 1

(1) uuringud, kaardistamine, mudelite ja stsenaariumide väljatöötamine ning situatsiooniplaneerimine;

1) uuringud, kaardistamine, mudelite ja kodanikukaitsemissioonidega seotud stsenaariumide väljatöötamine ning situatsiooniplaneerimine;

Justification

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Muudatusettepanek 44

Artikli 4 punkt 2

(2) suutlikkuse suurendamine;

2) suutlikkuse suurendamine ja tegevuse kooskõlastamine;

Justification

Action coordination is of central importance to the regulation's success.

Muudatusettepanek 45

Artikli 4 punkt 3

(3) koolitus, õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide vahetus;

3) koolitus, kohtumised, õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide vahetus;

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepanek 46

Artikli 4 punkt 3 a (uus)

 

3 a) suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku tegevuses osaleva personali eriväljaõpe, mille eesmärgiks on puudega inimeste erivajadustega parem toimetulemine;

Justification

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects relating to the particular circumstances of the disabled.

Muudatusettepanek 47

Artikli 4 punkt 4

(4) näidisprojektid;

4) näidisprojektid ja -programmid;

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepanek 48

Artikli 4 punkt 5

(5) tehnosiire;

5) teadmiste ja eriteadmiste edastamine, tehnosiire ning saadud kogemuste ja parimate tavade jagamine;

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepanek 49

Artikli 4 punkt 6

(6) teadlikkuse suurendamise ja info levitamisega seonduvad meetmed;

6) teadlikkuse suurendamise ja info levitamisega seonduvad meetmed, mille eesmärgiks on eelkõige ergutada kodanikke olema valvsad;

Justification

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant and at the same time informing them of the penalties applicable is a useful means of prevention.

Muudatusettepanek 50

Artikli 4 punkt 7 a (uus)

 

7 a) häire-, varajase hoiatamise ja reageerimissüsteemide võrgustike loomine;

Justification

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Muudatusettepanek 51

Artikli 4 punkt 9

(9) turvaliste sidesüsteemide ja -vahendite loomine ja hooldus;

9) turvaliste ja usaldusväärsete sidesüsteemide ja -vahendite loomine ja hooldus;

Justification

See justification above.

Muudatusettepanek 52

Artikli 4 punkt 12

(12) ekspertide, kontakametnike ja vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine;

12) ekspertide, kontaktametnike ja vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine koos sobivate vahendite ja varustusega;

Justification

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Muudatusettepanek 53

Artikli 4 punkt 12 a (uus)

 

12 a) kohaliku riski hindamise ja katastroofiks valmisoleku programmide ja tegevuse rakendamise edendamine koolides ja kõrgkoolides ning muude kanalite kaudu noortele ja lastele teabe edastamise edendamine;

Or. en

Justification

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Muudatusettepanek 54

Artikli 4 punkt 14 a (uus)

 

14 a) suurõnnetuste ennetamise ja nendele reageerimise lähenemisviiside, meetodite ja vahendite ühtlustamismenetluste edendamine;

Justification

A certain degree of harmonisation is necessary in order to achieve better efficiency.

Muudatusettepanek 55

Artikli 4 punkt 14 b (uus)

 

14 b) sarnase katastroofiohuga piirkondade vaheliste partnerlussuhete arendamine, mille eesmärgiks on vahetada oskusteavet suurõnnetuste likvideerimise juhtimise kohta.

Justification

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Muudatusettepanek 56

Artikli 5 punkt 4 a (uus)

 

4 a) loodus-, tööstus- või tehnoloogiliste katastroofide ennetamist käsitlevate riiklike, piirkondlike ja kohalike algatustega seotud kogemuste vahetamine ja parimate tavade kindlakstegemine ja rakendamine;

Justification

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Muudatusettepanek 57

Artikli 5 punkt 4 b (uus)

 

4 b) enese kaitsmise oskuse suurendamist taotlevate üldsusele ja eelkõige noortele suunatud riiklike, piirkondlike ja kohalike algatustega seotud kogemuste vahetamine ja parimate tavade kindlakstegemine ja rakendamine;

Justification

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Muudatusettepanek 58

Artikli 5 punkt 5

(5) oskusteabe ja kogemuste vahetuse stimuleerimine, soodustamine ja toetamine seoses suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise korraldamise ning vastava tehnoloogiaga;

5) eelkõige suurõnnetuste ennetusabinõude ja tagajärgede likvideerimise korraldamisega seotud oskusteabe ja kogemuste ning vastava tehnoloogia ja personali vahetuse stimuleerimine, soodustamine ja toetamine;

Justification

Prevention plays an important role in risk reduction. It is people who have know-how and experience.

Muudatusettepanek 59

Artikli 5 punkt 9

(9) liikuvate laborite ja kõrgetele turvanõuetele vastavate mobiilsete rajatiste kättesaadavuse ning transpordi tagamine.

9) kodanikukaitsega seotud eritehnoloogia ja -varustuse, nagu liikuvate laborite ja kõrgetele turvanõuetele vastavate mobiilsete rajatiste kättesaadavuse ning transpordi tagamine.

Justification

Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.

Muudatusettepanek 60

Artikli 5 esimene lõik a (uus)

 

Käesoleva määrusega rahastatavate meetmete õigusraamistik võimaldab asjassepuutuvatel valdkondadel tulla vajadusel toime uute kohustustega ja näeb ette, et kõik sooritatavad tegevused oleks ranges vastavuses põhiõigustega.

Muudatusettepanek 61

Artikkel 5 a (uus)

 

Artikkel 5 a

 

Sidusus ja meetmete kooskõlastamine

 

Komisjon tagab, et rahastamisvahend ning häire-, varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemid on tõhusad ja ühendatud ühenduse muude hoiatussüsteemidega.

Justification

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the alert, early warning and response systems.

Muudatusettepanek 62

Artikkel 5 b (uus)

 

Artikkel 5 b

 

Tegevuse kvaliteet

 

Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega häire-, varajase hoiatuse ja reageerimisalast tegevust kontrollides, kooskõlastades ja hinnates meetmete kvaliteedi, eesmärgiga tagada rahastamisvahendi optimaalne toimimine.

Justification

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

Muudatusettepanek 63

Artikkel 5 c (uus)

 

Artikkel 5 c

 

Vabatahtlikud

 

Vabatahtlike valmisolek inimtegevusest tingitud katastroofideks või loodusõnnetusteks ja nendele reageerimine peaks alati olema kohalike täitevasutuste järelevalve all ning vabatahtlikud peaksid läbima eriväljaõppe, mis suurendab nende suutlikkust suurõnnetusi või katastroofiolukordi tuvastada, neile reageerida ja nendest toibuda.

Justification

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Muudatusettepanek 64

Artikli 7 lõige 4

4. Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud korras.

4. Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud korras. Iga-aastane tööprogramm saadetakse kohe vastuvõtmise järel eelarvepädevale institutsioonile teadmiseks.

Muudatusettepanek 65

Artikli 8 lõige 2

 

Kui rahastamisvahendi raamesse jäävaid meetmeid kohaldatakse väljaspool ELi territoriaalpiiri, kooskõlastatakse meetmed Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga, välja arvatud juhul, kui ilmnevad konkreetsed põhjused seda mitte teha.

Justification

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Muudatusettepanek 66

Artikkel 8 a (uus)

 

Artikkel 8 a

 

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

 

Kordamise vältimiseks, jagatud teabel rajaneva tõhusa suurõnnetustele reageerimise organiseerimise suurendamiseks ja kõikide vahendite kasutamise optimeerimiseks tuleks rahvusvaheliste organisatsioonidega sisse seada tihedamad sidemed ning tõhustatud, korrastatud ja pidev koostöö.

Justification

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital importance. The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Muudatusettepanek 67

Artikli 9 esimene lõik a (uus)

 

1 a. Kui lõike 1 kohaselt esitatud teave viitab sellele, et rahalist toetust on saadud muudest allikatest, on käesoleva rahastamisvahendi raames saadav abi piiratud maksimaalselt taotluse selle osaga, mis pole veel muude rahaliste vahenditega kaetud.

Justification

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the other sources from which an action can be financed.

Muudatusettepanek 68

Artikli 9 lõige 2

2. Taotletakse sünergiat ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega.

2. Taotletakse sünergiat, järjepidevust ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega, sealhulgas Euroopa Liidu solidaarsusfondi, stabiliseerimisvahendi ja Euroopa Ühenduste Humanitaarabiametiga (ECHO), et vältida kordamist ja tagada vahendite optimaalne lisandväärtus ja kasutamine. See kehtib eriti ettepaneku suhtes võtta vastu komisjoni otsus katseprojekti rahastamise kohta, mis hõlmab ennetavaid meetmeid terrorismivastase võitluse tugevdamiseks, millega rahastatakse turvalist üldist kiirhoiatussüsteemi (ARGUS) ja kriitilise infrastruktuuri kaitse Euroopa programmi (EPCIP), et tagada kriitilise infrastruktuuri ja kodanikukaitse valdkondade sidusus.

Justification

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-ordination.

Muudatusettepanek 69

Artikli 10 lõike 1 teine lõik

Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata teabevahetusega seonduvaid uuringuid, kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, kulutusi informaatikavõrgustikele (ja seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi tehnilisele ja haldusabile, mida komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva määruse rakendamisel.

Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata teabevahetusega seonduvaid uuringuid, kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, kulutusi informaatikavõrgustikele (ja seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi tehnilisele ja haldusabile ning personalile, mida komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva määruse rakendamisel.

Muudatusettepanek 70

Artikkel 10 a (uus)

 

Artikkel 10 a

 

Meetmete rakendamine ja koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel

 

1. Komisjon tagab tihedas koostöös liikmesriikidega, et rahastamisvahendi raames võetavad abinõud ja meetmed rakendatakse kooskõlas artikli 13 sätetega, tagades sidus ja tasakaalustatud areng.

 

2. Rakendamise soodustamiseks tagab komisjon, et suurõnnetuste häire-, varajase hoiatamise ja kiirreageerimise võrgustikud ja süsteemid on kooskõlas ja integreeritud.

 

3. Komisjon ja liikmesriigid võtavad oma pädevuse piires meetmeid, et tagada rahastamisvahendi tõhus toimimine ja töötada ühenduse ning liikmesriikide tasandil välja mehhanismid rahastamisvahendi eesmärkide saavutamiseks. Nad tagavad, et rahastamisvahendi raames toetust saavate meetmete kohta esitatakse vajalik teave ja et kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt rakendatud meetmetest osavõtt on võimalikult laiaulatuslik.

Muudatusettepanek 71

Artikli 12 lõige 4

4. Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud või meetme rakendamisel saavutatud edu õigustab ainult osa eraldatud rahalise toetuse kasutamist, nõuab komisjon abisaajalt selgituse esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Kui abisaaja ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon ülejäänud rahalise toetuse andmise tühistada ja nõuda juba makstud summade tagasimaksmist.

4. Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud või meetme rakendamisel saavutatud edu õigustab ainult osa eraldatud rahalise toetuse kasutamist, nõuab komisjon abisaajalt selgituse esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Kui abisaaja ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon nõuda selgitust või edasisi seletusi. Kui vastus on endiselt mitterahuldav, siis tühistab komisjon ülejäänud rahalise toetuse andmise ja nõuab juba makstud summade tagasimaksmist.

Justification

If the beneficiary's response remains unsatisfactory after the previous request for clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and demands repayment of the sums already paid.

Muudatusettepanek 72

Artikli 13 lõige 1

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi „komitee“.

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad, sealhulgas esindajad kohalikest ja piirkondlikest ametiasutustest, ja eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi „komitee“.

Justification

Regional and local authorities should play a central role in disaster prevention and management.

Muudatusettepanek 73

Artikli 14 lõike 2 punkt a

a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise vahearuande käesoleva määruse rakendamisel saavutatud tulemuste ja rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite kohta;

a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise vahearuande käesoleva määruse rakendamisel saavutatud tulemuste ja rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite kohta; aruanne sisaldab eelkõige teavet esitatud taotluste, tehtud abi andmise otsuste ja antava abi lõpetamise kohta;

Justification

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the effective use of the funds committed.

Muudatusettepanek 74

Artikli 14 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Komisjon kohustub seda esialgset, peamiselt rahalist algatust edasi arendama, esitades Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti muudatusettepanekud nõukogu otsuse 2001/792/EÜ kohta.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another reminder that natural hazards are a global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law enforcement are concerned.

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM (2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to facilitate a rapid and effective response thereto.

Committee’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection measures.

The committee suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health and the environment.

Scope

Prevention

The Commission proposal does not address prevention .

The committee suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU

The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that.

The committee suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution

Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from other states.

Definitions

It is the committee’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed EU definition of “civil protection” and associated terminology. It thinks that further clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be useful.

Subsidiarity principle

The committee agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with Member States. It would like to highlight that Community action in this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

Legal type of Instrument

The committee agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal instrument.

Budget

As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the experience of the current civil protection instruments.

Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce certain new expenditures. Also the committee’s amendment to include in the scope the financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be increased; therefore, an additional amount of € 105 mio. for the 7 year period seems appropriate.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Õiguskomisjon

Esimees

Hr Karl-Heinz Florenz

Esimees

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))[1], õiguslik alus

Austatud esimees

18. juuli 2005. aasta kirjas tegite vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 õiguskomisjonile ülesandeks kontrollida eespool nimetatud komisjoni ettepaneku õigusliku aluse õigsust ja sobivust.

Ettepaneku õiguslikuks aluseks on võetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 308 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikkel 203. Teie väidate, et kuna ettepaneku peamine eesmärk on rahvatervise- ja keskkonnakaitse, peaks ettepaneku õiguslik alus olema Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 175 lõige 1.

Parlamendikomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 15. septembri 2005. aasta koosolekul.

Määruse ettepaneku eesmärk on suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahendi kehtestamine. Parlamendikomisjon märkas, et ettepanekus viidatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 3 lõike 1 punktile u, mille kohaselt peab ühenduse tegevus hõlmama kodanikukaitse alaseid meetmeid, mis on eraldiseisev tegevus või poliitikavaldkond artikli 3 lõike 1 punktis l toodud keskkonnapoliitikast. Samuti võttis komisjon arvesse asjaolu, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 6 kohaselt peab artiklis 3 osutatud ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse integreerima keskkonnakaitse nõuded ja et Euroopa Ühenduse asutamislepingus ega Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus ei ole õiguslikku alust kodanikukaitse jaoks.

Seega on oluline kaaluda, võttes arvesse Euroopa Kohtu traditsioonilisi kontrollmehhanisme, kas ettepaneku raskuskese on kodanikukaitse, mis puhul on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 308 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikkel 203 ainuke sobiv õiguslik alus, või on see rahvatervise- ja keskkonnakaitse, mis puhul oleks sobiv õiguslik alus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 175 lõige 1.

Seoses sellega on oluline märkida, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 308 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203 võib kasutada õigusliku alusena vaid juhul, kui asutamislepingute teised osad ei võimalda vajalikku alust[2].

Vastavalt Euroopa Kohtule ei saa õigusliku aluse valik olla subjektiivne, vaid peab põhinema objektiivsetel teguritel, mida kohus saab kontrollida[3], näiteks kõnealuse meetme sisul ja eesmärgil[4]. Lisaks peab meetme peamine eesmärk olema otsustav tegur[5].

Määruse ettepaneku põhjenduste ja jõustamistingimuste hoolikas analüüs näitab, et raskuskese on kodanikukaitsel. Ilmselgelt on kodanikukaitse meetmetel mõju keskkonna- ja rahvatervisekaitsele. Pakutud rahastamisvahendi eesmärgiks on aga vahendite ja varustuse mobiliseerimine, et tagada suurõnnetusteks valmisolek (vt artikkel 2 (reguleerimisala) koos artikliga 4 (abikõlblikud meetmed) ja artikliga 5 (kriteeriumid)). Järelikult ei ole mainitud meede iseenesest mõeldud keskkonna- ega rahvatervise kaitseks.

Ettepaneku tekstis ei ole ühtegi põhjust, miks määruse ettepanek peaks põhinema nii Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 308 kui ka Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklil 203.

Seetõttu on nõukogu määruse ettepaneku sobiv õiguslik alus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 308.

15. septembri 2005. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon vastavalt arvamuse koostaja Antonio López-Instúriz White'i ettepanekule (15 poolt, 2 vastu, 4 erapooletut[6]) soovitada, et viide Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 203 kustutataks ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 308 jäetaks ainukeseks õiguslikuks aluseks.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1493, punkt 13.
  • [3]  Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1493, punkt 5.
  • [4]  Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10.
  • [5]  Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punkt 27, milles tsiteeritakse otsust kohtuasjas C-155/91: komisjon v. nõukogu, EKL 1993, lk I-939, punktid 19-21.
  • [6]  Hääletamise ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Rainer Wieland (aseesimees), Antonio López-Istśriz White (arvamuse koostaja), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (Syed Kamalli esindaja), Janelly Fourtou (Diana Wallise esindaja), Monica Frassoni, Adeline Hazan (Katalin Lévai esindaja), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (Alain Lipietzi esindaja), Toine Manders (Viktória Mohįcsi esindaja), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (Piia-Noora Kauppi esindaja), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (28.11.2005)

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend
(KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Arvamuse koostaja: Janusz Lewandowski

SHORT JUSTIFICATION

In its first reading of the 2006 Budget the European Parliament adopted a pilot project on cross border cooperation in the fight against natural disasters. It intends to raise the awareness for cooperation and provide a framework to develop closer cooperation on civil protection measures with a view on preventing or at least minimising the consequences of such disasters by developing cross border early warning, coordination and logistical tools (EP-resolution of 8 September 2005).

In its Communication on the Financial Perspectives 2007-2013, adopted on 14 July 2004, the Commission called for action at European level to provide a common response to emergency situations of different origin in an efficient and coordinated manner.

The proposal aims to establish a Preparedness and Rapid Response Instrument for major emergencies, which should contribute to the development and implementation of Community civil protection measures, in order to provide for Community financial assistance to support and complement the efforts of Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency.

The solidarity strand is developed through a complementary proposal of a “European Union Solidarity Fund” (EUFS).

The Commission's proposal

The Community has adopted two main Council decisions which contain a series of measures and actions in the field of civil protection to reinforce the cooperation and the assistance between Members States.

This proposal will constitute, once adopted, the new legal basis for granting Community financial support to civil protection actions and measures in the field of preparedness and rapid response. It is based on article 308 TCE and article 203 Euratom.

This Instrument is settled on the principle of subsidiarity which implies that a Community mechanism would provide added value in supporting and supplementing national policies in the field of mutual civil protection assistance.

Indeed this proposal will give the civil protection actors within Member States who fulfil an essential role in responding at very short notice, the means to improve their effectiveness and efficiency in preparing in advance at the Community level for the adequate means and equipment to be dispatched on site, in facilitating a pooling of resources and mutual assistance.

In that context the Commission proposes to intensify the effort made until now by the Community and to focus it on two priorities: disaster response and the preparedness.

Over the 2007-2013 period, the indicative budget for this Instrument is estimated to be EUR 173 million.

The financial assistance will be made in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[1] and may take the form of grants or public procurement contracts according to the annual work program adopted by the Commission. The implementation of the Regulation will be controlled by the Commission and the Court of Auditors.

Moreover, the Commission has taken particular attention to ensure that the procedures to be followed in the event of rapid response to major emergencies, provide for the required flexibility allowing urgent action to be taken.

Remarks

The draftsman welcomes the Commission's proposal, particularly the proposed simplification in case of rapid response due to major emergencies, and accordingly calls on the Commission to ensure that the programme is implemented in a transparent and consistent manner.

Over and above the measures put forward by the Commission, the draftsman has the following proposals to make:

1.  It needs to be emphasised that the amount shown in the legislative financial statement is for guidance only, until an agreement is reached on the 2007-2013 financial perspective.

2. Note that the amount shown in the legislative financial statement is not part of the Council decision. Consider that this amount should be added as an indicative budget for the seven-year period from 1 January 2007.

3. The information to the Budgetary Authority is not foreseen before the third year of implementation of the Instrument. Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument. Therefore it is proposed to ask the Commission to transmit for information the annual work program to the Budgetary Authority.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1

Lõige 1 a (uus)

1 a.   täpsustab, et määruse ettepanekus märgitud assigneeringud on üksnes juhiseks kuni kokkuleppe saavutamiseni 2007. aasta ja sellele järgnevate aastate finantsperspektiivi osas;

Muudatusettepanek 2

Lõige 1 b (uus)

1 b.   palub komisjonil kinnitada järgmise finantsperspektiivi vastuvõtmise järel summad, mis on esitatud määruse ettepanekus või vajaduse tekkimisel esitada korrigeeritud summad Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks, tagades sellega nende vastavuse ülemmääradega;

Määruse ettepanek

Komisjoni ettepanek[2]Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3

Artikkel 2 a (uus)

 

2 a. Selle instrumendi vahendid kohustuste täitmiseks määratakse suunavalt eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe lõike 34 kohaselt1 ning need on 173 miljonit eurot seitsmeks aastaks alates 1. jaanuarist 2007.

1. EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet muudeti viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).

Justification

Once a decision is reached, the Commission shall present, if necessary, a legislative proposal to set the reference amount with respect to the appropriate ceiling of the financial perspective (see amendment to the legislative resolution). The reference amount is entered under the conditions spelled out in the article 34 of the Interinstitutional Agreement (non co-decision).

Muudatusettepanek 4

Artikli 7 lõige 4

4. Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud korras.

4. Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud korras. Iga-aastane tööprogramm saadetakse kohe vastuvõtmise järel eelarvepädevale institutsioonile teadmiseks.

Justification

Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

Muudatusettepanek 5

Artikkel 10

1. Komisjoni algatusel võib rahastamisvahend katta ka järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja hindamisega seotud kulusid, mis on käesoleva määruse rakendamiseks otseselt vajalikud.

Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata teabevahetusega seonduvaid uuringuid, kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, kulutusi informaatikavõrgustikele (ja seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi tehnilisele ja haldusabile, mida komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva määruse rakendamisel.

Esimesed ja teises lõigus osutatud kulud ei tohi ületada 4% eelarvest.

2. Lõikes 1 osutatud meetmetega seotud eelarveosa täidab komisjon tsentraliseeritult otse oma talitustes vastavalt finantsmääruse artikkel 53 lõikele 2.

välja jäetud

 

Justification

The administration of the instrument must be carried out by Commission staff through the available funds for administration. The funding of administration through operational programs conflicts with the budgetary principle of specification, can lead to lack of transparency, and sidesteps the financial regulation.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

Viited

KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)           
  istungil teadaandmise kuupäev

BUDG
9.6.2005

 


 

 

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Janusz Lewandowski
9.6.2005

 

Arutamine parlamendikomisjonis

23.11.2005

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2005

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Peter Šťastný

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

  • [1]  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  ELT C ... / ELTs seni avaldamata.

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI arvamus (23.1.2006)

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend
(KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Arvamuse koostaja: Stavros Lambrinidis

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

 

(Sõna "ennetamine" lisatakse kogu tekstis kohtadesse, kus mainitakse valmisolekut ja kiirreageerimist.)

Muudatusettepanek 2

Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

Selgitus

Määruse peamine eesmärk on inimeste tervise kaitse ja keskkonnakaitse, nagu on selgelt väljendatud määruse esimeses artiklis (sisu). Kõik ettepaneku alusel rahastatavad tegevused teenivad rahvatervise ja keskkonnakaitse põhieesmärki.

Muudatusettepanek 3

Teine viide

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

(välja jäetud)

Selgitus

Tuumaõnnetusi tuleks käsitleda eraldiseisvas õigusaktis.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) Ühenduse isoleeritud ja äärepoolseimatel piirkondadel on nende geograafilisest asendist, topograafiast ning sotsiaalsetest ja majanduslikest asjaoludest tulenevad iseärasused ja vajadused. Need negatiivsed mõjud raskendavad eriti abi ja päästevahendite õigeaegset kohaletoimetamist ning tekitavad suurõnnetuste korral erilisi vajadusi.

Selgitus

Äärepoolseimad või isoleeritud piirkonnad vajavad erinevates ühenduse mehhanismides ja õigusaktides suuremat tähelepanu.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 4 a (uus)

 

(4 a) Et hõlbustada ja tagada suurõnnetuste parem ennetamine, nendeks valmisolek ja nendele kiirreageerimine, on vaja läbi viia nii ulatuslikke teabekampaaniaid kui ka viia ellu teadmiste ja teadlikkuse tõstmisele kaasa aitavaid algatusi, mis on suunatud laiale üldsusele ja eelkõige noortele, eesmärgiga tõsta katastroofide korral vajaliku enese kaitsmise oskuse ja ettevaatusabinõude taset.

Selgitus

Kodanikukaitsemeetmed tuleb lisada õppekavadesse ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse, et tõsta teadlikkust seoses suurõnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja nendele reageerimise vajadusega ning tagada kodanikuühiskonna osalemine ennetus- ja reageerimistegevuses.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 6 a (uus)

 

(6 a) Õnnetuste ja katastroofide puhul kolmandate riikidega solidaarsuse väljendamine on olnud juba mitmeid aastaid osa ühenduse välispoliitikast ning kooskõlas solidaarsuspõhimõttega. Ühenduse kodanikukaitse laiendamine väljapoole ühendust peaks lisaks ühenduse humanitaar- ja solidaarsuskohustustega tegelemisele pakkuma ka lisandväärtust ning suurendama rahastamisvahendi toimimise tõhusust ja mõjusust.

Selgitus

EL peaks suurõnnetuste puhul näitama üles reaalset solidaarsust kolmandate riikidega, eriti arengumaadega, kus loodusõnnetuste arv ja ulatus ning suurenenud mõju on viimastel aastatel põhjustanud suuri inimkaotusi ning pikaajalisi negatiivseid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid tagajärgi.

Muudatusettepanek 7

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi „rahastamisvahend“, mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara kaitsmisel.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi „rahastamisvahend“, mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, rahvatervise, keskkonna, vara ja kultuuripärandi kaitsmisel.

Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise abi andmiseks meedetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse valmisolekut suurõnnetusteks.

Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise abi andmiseks meetmetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse valmisolekut suurõnnetusteks ja sätestab katseprojektid, mis arendavad Euroopa üldhuvi valdkondi ja/või toetavad vastavate võrgustike tugevdamist või loomist Euroopa tasandil.

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.

Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.

 

See näeb samuti ette ohuallikate (nagu ladustatud materjalid) ning vahendite, eeskätt nappide ressursside, mida saab erinevate suurõnnetuste puhul kasutusele võtta, põhjalikku läbivaatamist ja liigitamist ning taolise teabe vahetamise hõlbustamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 8

Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse suurõnnetusteks valmisoleku suhtes, olenemata nende laadist.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 punktis 1 määratletud igat laadi suurõnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja nendele kiirreageerimise suhtes nii ühenduse sees kui ka väljaspool ühendust, põhirõhuga rahvatervise aspektidel.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja otsusega 2001/792 loodud ühenduse mehhanismis osalevates riikides.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja väljaspool ühendust asuvates riikides.

Samuti kohaldatakse käesolevat määrust valmisoleku ja kiirreageerimise kindlustamise suhtes seoses suurõnnetustega kaasnevate mõjudega rahvatervisele.

 

Selgitus

Ühendus peaks suutma näidata üles solidaarsust kolmandate riikidega, reageerides nende territooriumil toimunud õnnetustele. Seetõttu tuleks kiirreageerimine väljaspool ELi toimunud suurõnnetustele lisada õigusakti reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 9

Artikli 2 esimene lõik a (uus)

 

1 a. Rahastamisvahendi toimimisviis võtab nõuetekohaselt arvesse vastavat piirkondlikku mõõdet. Kui liikmesriikides kohaldatavad õigusnormid seda võimaldavad, teevad komisjon ja liikmesriigid rahastamisvahendi määratlemise ja haldamise osas võimalikult tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike ametivõimudega.

Muudatusettepanek 10

Artikkel 2 a (uus)

 

Artikkel 2 a

 

Kestus ja eelarvevahendid

 

Käesolevat määrust rakendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013.

 

Õigusakti rakendamise finantsraamistikuks ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 (seitse aastat) nähakse ette 278 miljonit eurot.

Selgitus

Seoses muudatusettepanekuga, millega lisatakse välispoliitika käesoleva määruse reguleerimisalasse, tuleb suurendada eelarvet. Seitsmeaastaseks ajavahemikuks oleks vaja 105 miljoni euro suuruse täiendava summa eraldamist.

Muudatusettepanek 11

Artikli 5 esimene lõik a (uus)

 

Rahastatavate meetmete õigusraamistik võimaldab asjassepuutuvatel valdkondadel tulla vajadusel toime uute kohustustega ja tagab, et kõik sooritatavad tegevused oleks ranges vastavuses põhiõigustega.

Muudatusettepanek 12

Artikli 9 lõige 2

2. Taotletakse sünergiat ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega.

2. Taotletakse sünergiat ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega, eriti ettepanekuga võtta vastu komisjoni otsus katseprojekti rahastamise kohta, mis hõlmab ennetavaid meetmeid terrorismivastase võitluse tugevdamiseks, millega rahastatakse turvalist üldist kiirhoiatussüsteemi (ARGUS) ja kriitilise infrastruktuuri kaitse Euroopa programmi (EPCIP), et tagada kriitilise infrastruktuuri ja kodanikukaitse valdkondade sidusus.

Selgitus

On oht, et mõned ülalnimetatud fondide ja rahastamisvahenditega seotud tegevused on nii sarnased, et tõhusa koordineerimiseta võib tekkida segadus või dubleerimine.

Muudatusettepanek 13

Artikli 14 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Komisjon kohustub seda esialgset, peamiselt rahalist algatust edasi arendama, esitades Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti muudatusettepanekud hädaolukordades kohaldatava kodanikukaitsealast tegevusprogrammi käsitleva nõukogu otsuse kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

Viited

KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teadaandmise kuupäev

LIBE
9.6.2005

Tõhustatud koostöö – istungil teadaandmise kuupäev

 

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Stavros Lambrinidis
4.7.2005

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.1.2006

23.1.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

 

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend

Viited

KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

7.6.2005

Vastutav komisjon

        istungil teadaandmise kuupäev

ENVI
9.6.2005

Arvamuse esitaja(d)

        istungil teadaandmise kuupäev

BUDG

9.6.2005

LIBE

9.6.2005

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

        otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö

        istungil teadaandmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)

        nimetamise kuupäev

Dimitrios Papadimoulis

24.5.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Tõhustatud koostöö – otsuse kuupäev  otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

        JURI arvamuse kuupäev

JURI

15.9.2005

/

 

Rahaeraldise määra muutmine

        BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteega – istungil teadaandmise kuupäev

 

Konsulteerimine regioonide komiteega – otsuse kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.11.2005

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2005

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

49

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

6.2.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...