JELENTÉS a gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

6.2.2006 - (COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)) - *

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
Előadó: Dimitrios Papadimoulis


Eljárás : 2005/0052(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0027/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0027/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÓI HATÁROZATTERVEZETE

a gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által a Tanácsnak benyújtott javaslatra (COM(2005)0113)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére és az Euratom-Szerződés 203. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0181/2005),

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–   tekintettel az Eljárási Szabályzat 51. és 35. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság jelentésére, és a Költségvetési Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6‑0027/2005),

1.  az alábbi módosításokkal jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  megállapítja, hogy a rendeletre irányuló javaslatban jelzett előirányzatok a 2007-re és az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi tervről szóló megállapodás megszületéséig csupán iránymutatás jellegűek;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadását követően hagyja jóvá a rendeletre irányuló javaslatban jelzett összegeket, vagy, ha szükséges, a kiigazított összegeket terjessze az Európai Parlament és a Tanács elé, ezáltal biztosítva azok plafonértéknek való megfelelését;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően dolgozza át javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése, és az Euratom-Szerződés 119. cikkének második bekezdése szerint;

5.  felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, amennyiben el kíván térni a Parlament által jóváhagyott szövegtől;

6.  felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben jelentősen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6a. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ezt a véleményt első olvasataként kezeljék a módosított jogalap szerinti együttdöntési eljárás értelmében;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

Cím

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

megelőzési, gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról

 

(Ezt a módosítást az egész szövegben alkalmazni kell, ha a felkészültséget és a gyors intézkedést említik).

Indokolás

The Commission proposal does not address prevention. This issue is essential, since an integrated emergency management comprises preventive measures, as well as preparedness and response. Besides, some of the eligible actions apply not only to preparedness but to prevention as well.

Módosítás: 2

első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

Indokolás

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Módosítás: 3

a második bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikkére,

törölve

Indokolás

Nuclear accidents should be dealt with in a separate legislative instrument.

Módosítás: 4

(1) preambulumbekezdés

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3. cikke (1) bekezdése u) albekezdésének értelmében a Közösség tevékenységei közé tartoznak a polgári védelem területén hozott intézkedések.

(1) A súlyos vészhelyzetek jelentős hatással lehetnek a közegészségügyre és a környezetre. Az EK-Szerződésben létezik olyan jogalap - a 175. cikk (1) bekezdése -, amely kiterjed mind a környezet, mind az emberi egészség védelmére, és amelyre ezért ezt az eszközt alapozni kell.

Indokolás

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Módosítás: 5

(2) preambulumbekezdés

(2) E célból a 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén egy fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárást alakított ki.

(2) A 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén egy fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárást alakított ki.

Indokolás

Consequent to the change in Recital 1.

Módosítás: 6

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Az éghajlatváltozások az egész világon jelentős, negatív hatást gyakorolnak a környezetre, a gazdaságra és a társadalomra, és katasztrofális következményekkel járhatnak. Az időjárással kapcsolatos természeti katasztrófák által okozott gazdasági veszteségek az 1960-as szint hatszorosára emelkedtek az elmúlt évtizedben.

Indokolás

The Commission text does not make specific reference to climate change but it is linked indirectly to climate change issues. It refers to many hazards but makes no specific mention of climate change. It is important to consider many of the issues mentioned in the light of climate change scenarios.

Módosítás: 7

(2b) preambulumbekezdés (új)

 

(2b) A katasztrófák kockázatának csökkentése - beleértve a természeti katasztrófákkal szembeni sebezhetőség csökkentését - a fenntartható fejlődés szerves része, és a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának egyik fontos előfeltétele.

Indokolás

The Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development requests an integrated, multi-hazard, inclusive approach to address risk, assessment and disaster management, including prevention, mitigation, preparedness, response and recovery.

Módosítás: 8

(2c) preambulumbekezdés (új)

 

(2c) A tájgazdálkodás és a földhasználat a katasztrófamegelőzési és –csökkentési politikák és tervek lényeges része. Ezért a terveknek és politikáknak olyan integrált környezeti és természetierőforrás-gazdálkodási megközelítéseket kell megvalósítaniuk, amelyek magukban foglalják a katasztrófák kockázatának csökkentését, mint például az integrált árvízkezelés és erdőgazdálkodás, a vizes élőhelyekkel és egyéb érzékeny ökoszisztémákkal való megfelelő gazdálkodás, valamint a városi területek kockázatértékelése.

Indokolás

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

Módosítás: 9

(2d) preambulumbekezdés (új)

 

(2d) Az EU elszigetelt és legkülső régióit földrajzi, területi, társadalmi és gazdasági körülményeik miatt különleges tulajdonságok és igények jellemzik. Ezek a körülmények kedvezőtlen hatással járhatnak, és megnehezíthetik a segítségnyújtást és az intervenciós erőforrások eljuttatását, és sajátos igényeket teremthetnek súlyos vészhelyzet esetén.

Indokolás

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community mechanisms and instruments

Módosítás: 10

(3) preambulumbekezdés

(3) Létre kell hozni egy olyan felkészültségi és gyors válaszadási eszközt, amely keretében hozzájárulásként pénzügyi támogatás nyújtható a súlyos vészhelyzetre történő felkészülést és válaszadást szolgáló rendszerek hatékonyságának javításához, különösen a 2001/792/EK határozat összefüggésében.

(3) Létre kell hozni egy olyan megelőzési, felkészültségi és gyors válaszadási eszközt, amely keretében hozzájárulásként pénzügyi támogatás nyújtható a súlyos vészhelyzetre történő felkészülést és válaszadást szolgáló rendszerek hatékonyságának javításához, különösen a 2001/792/EK, Euratom határozat által létrehozott megfigyelési és tájékoztatási központ összefüggésében.

Indokolás

Following the change in the title.

Módosítás: 11

(4) preambulumbekezdés

(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség szolidaritásának látható kifejezését a súlyos vészhelyzet által érintett országok felé, azáltal hogy a beavatkozási eszközök mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös segítségnyújtást.

(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség szolidaritásának látható kifejezését a mind az EU-n belüli, mind az EU-n kívüli, természeti, ipari vagy technológiai katasztrófák, illetve terrorista cselekmények eredményeképpen kialakuló súlyos vészhelyzettel szembenéző országok felé, azáltal hogy a beavatkozási eszközök mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös segítségnyújtást.

Indokolás

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

Módosítás: 12

(4a) preambulumbekezdés (új)

 

(4α) A Tanács következtetéseket fogadott el az európai polgári védelmi képességek fejlesztéséről1,

 

1 HL C 304 2005.12.1., 1. o.

Indokolás

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Módosítás: 13

(4b) preambulumbekezdés (új)

 

(4b) Lehetőséget kell biztosítani az eszköznek mind az Európai Unió határain belüli, mind az azon kívüli intézkedésekhez – szolidaritási indokokkal, illetve a harmadik országokban rászoruló EU polgárok megsegítése érdekében – történő felhasználására.

Indokolás

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Módosítás: 14

(4c) preambulumbekezdés (új)

 

(4c) Ha az eszköz az EU határain kívül kerül felhasználásra, fontos, hogy a fellépésre az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködésben kerüljön sor.

Indokolás

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Módosítás: 15

(4d) preambulumbekezdés (új)

 

(4d) A közösségi intézkedések nem mentesítik felelősségük alól azon harmadik feleket, akik a „szennyező fizet”elv alapján elsősorban felelnek az általuk okozott károkért.

Indokolás

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has caused the resulting damage.

Módosítás: 16

(4e) preambulumbekezdés (új)

 

(4e) Szükség van a természeti vagy ember által okozott katasztrófák által megkívánt polgári védelmi műveletekkel kapcsolatos katonai eszközök és képességek adatbázisa hatékonyságának javítását célzó további együttműködésre.

Indokolás

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Módosítás: 17

(4f) preambulumbekezdés (új)

 

(4f) A súlyos vészhelyzetek jobb megelőzése, az azokra való jobb felkészültség és válaszadás elősegítése és biztosítása érdekében a nyilvánosságot és különösen a fiatalokat célzó széles körű tájékoztató kampányokra, valamint oktatási és tudatosságnövelő kezdeményezésekre van szükség, amelyek célja a katasztrófa bekövetkezése esetén az önvédelmi és óvintézkedések mértékének növelése.

Indokolás

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Módosítás: 18

(4g) preambulumbekezdés (új)

 

(4g) Az önkéntesek – akár önkéntes szervezetek tagjai, akár egyének – értékes hozzájárulást jelentenek a katasztrófakezeléshez, fontos szerepet játszanak a polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységekben, valamint széles körű lehetőségeket biztosítanak a súlyos vészhelyzetekkel kapcsolatos tervezéshez és az azokra történő válaszadáshoz.

Indokolás

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Módosítás: 19

(6a) preambulumbekezdés (új)

 

(6a) A harmadik országokkal való szolidaritás kifejezése katasztrófák és vészhelyzet esetén már sok éve az EU külpolitikai intézkedéseinek részét alkotja és tiszteletben tartja a szolidaritás elvét; az Unió határain kívülre kiterjesztett polgári védelem hozzáadott értékkel bírna és növelné az eszköz működésének eredményességét és hatékonyságát.

Indokolás

The EU should show its concrete solidarity, in the event of major emergencies with third countries, in particular with developing countries where the number and scale of natural disasters and their increasing impact within recent years, have resulted in massive loss of life and long-term negative social, economic and environmental consequences.

Módosítás: 20

(7) preambulumbekezdés

(7) A koherencia céljából helyénvaló, hogy a Közösség területén kívül megvalósuló gyorsintézkedési cselekvéseket a stabilitási eszköz létrehozásáról szóló, [...]-i …/…/EK tanácsi rendelet szabályozza. Ugyanezen okból nem tartoznak az eszköz hatálya alá azok a cselekvések, amelyeket a „Megelőzés, felkészültség és következmény-kezelés a terrorizmusra vonatkozóan” egyedi program létrehozásáról szóló [...] tanácsi határozat szabályoz, vagy amelyek a közrend fenntartására, valamint a belső biztonság megőrzésére vonatkoznak.

(7) A koherencia céljából helyénvaló, hogy nem tartoznak az eszköz hatálya alá azok az intézkedések, amelyeket a „Megelőzés, felkészültség és következménykezelés a terrorizmusra vonatkozóan” egyedi program létrehozásáról szóló [...] tanácsi határozat szabályoz, vagy amelyek a közrend fenntartására, valamint a belső biztonság megőrzésére vonatkoznak.

Indokolás

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

The proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630) which is currently under discussion in the Council could not achieve the same objective even if it was to include civil protection actions outside the European Union, given its wide scope (promotion of peace and stability; safety and security of the civilian population in third countries)..

Módosítás: 21

(9) preambulumbekezdés

(9) A közbeszerzési szerződések és támogatások e rendelet értelmében történő odaítélését az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban kell végrehajtani. A polgári védelmi cselekvések különleges jellegének következtében helyénvaló előírni, hogy a támogatás természetes személyek számára is odaítélhető legyen.

(9) A közbeszerzési szerződések és támogatások e rendelet értelmében történő odaítélését az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban kell végrehajtani. A polgári védelmi intézkedések különleges jellegének következtében helyénvaló előírni, hogy a támogatás természetes személyek és nem kormányzati szervezetek számára is odaítélhető legyen.

Indokolás

It is appropriate to consider the implication for expansion of NGO involvement in preparing for and responding to emergencies.

Módosítás: 22

(10) preambulumbekezdés

(10) A harmadik országok részvételét is lehetségessé kell tenni, mivel ez növeli az eszköz működtetésének hatékonyságát és hatásosságát.

(10) A harmadik országok részvételét is lehetővé kell tenni, mivel a harmadik országokban bekövetkező vészhelyzetek jelentős hatással lehetnek az EU tagállamaira, továbbá ez növeli az eszköz működtetésének eredményességét és hatékonyságát.

Indokolás

Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member States.

Módosítás: 23

(11a) preambulumbekezdés (új)

 

(11a) E rendelet hatékony végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve a lehető legrövidebb határidőn belül részletes leltárt készít az Európai Unión belüli polgári védelmi erőforrásokról (személyzet, berendezések stb.).

Indokolás

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Módosítás: 24

(12) preambulumbekezdés

(12) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az eszköz keretében pénzügyi támogatást kapó cselekvések végrehajtása megfelelő monitoringjának biztosítása érdekében.

(12) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az eszköz keretében pénzügyi támogatásban részesülő intézkedések végrehajtása megfelelő monitoringjának biztosítása érdekében. A közösségi pénzügyi támogatás nyújtása során maximális átláthatóságra, valamint a források felhasználásának helyes ellenőrzésére van szükség.

Indokolás

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase accountability and transparency of EU Institutions.

Módosítás: 25

(16a) preambulumbekezdés (új)

 

(16a) A polgári védelem területén végrehajtott közösségi fellépés kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által alkalmazott politikákat. Egy esetleges katasztrófa elsődlegesen a régiókat és az önkormányzatokat érinti, ezért teljes mértékben be kell őket vonni a polgári védelmi politikák megfogalmazásába, végrehajtásába és ellenőrzésébe.

Indokolás

The usual and proper response to a routine disruptive incident will be at the local/regional level rather than national or supra-national. Preparation for emergency response should therefore also be at local level, as plans should be developed on the basis of local knowledge.

Módosítás: 26

(16b) preambulumbekezdés (új)

 

(16b) E rendelet a program teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i, intézményközi megállapodás1 33. pontja szerinti pénzügyi keretről, a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározott hatásköreinek érintése nélkül.

____________

1 HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

Indokolás

Refers to the codecision procedure, following the change of the legal basis.

Módosítás: 27

(17) preambulumbekezdés

(17) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kizárólag a 308., illetve a 203. cikkben ad felhatalmazást e rendelet elfogadásához,

törölve

Indokolás

The preponderant purpose of the Regulation is the protection of people's health and the environment as expressed clearly in its first article (subject-matter). All the actions eligible for financing under the proposal serve the ultimate purpose of protecting human health and the environment.

Módosítás: 28

(17a) preambulumbekezdés (új)

 

(17a) Az Európai Parlament számos állásfoglalást fogadott el természeti katasztrófákat követően, beleértve a legutóbbi, 2005. szeptember 8-i*állásfoglalását, amelyben a Bizottságot és a tagállamokat szorosabb együttműködésre hívja fel a polgári védelmi intézkedések terén a természeti katasztrófák bekövetkezése esetén, azzal a céllal, hogy megelőzzék vagy minimalizálják a katasztrófák pusztító hatását, különösen azáltal, hogy további polgári védelmi forrásokat bocsátanak rendelkezésre.

 

* Elfogadott szövegek, P6_TA -PROV(2005)0334, 9. bekezdés

Módosítás: 29

1. cikk (1) bekezdés

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra egy gyorsintézkedési és felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok által, súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a környezet és a vagyon védelmére tett erőfeszítéseket.

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra egy megelőzési, gyors intézkedési és felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok által súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a közegészségügy és a közbiztonság, a környezet, a vagyontárgyak és a kulturális örökség védelmére tett erőfeszítéseket.

Indokolás

Following the change in the title.

Módosítás: 30

1. cikk második bekezdés

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos vészhelyzeti felkészültségi állapotának fejlesztésére tervezett cselekvésekre az eszköz keretében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó szabályokat.

E rendelet megállapítja a Közösség kockázatmegelőzési képességének és súlyos vészhelyzeti felkészültségi állapotának fejlesztésére tervezett intézkedésekre az eszköz keretében nyújtandó pénzügyi és technikai támogatásra vonatkozó szabályokat, és olyan kísérleti projektekről rendelkezik, amelyek általános európai érdekeknek megfelelő témaköröket dolgoznak ki, és/vagy hozzájárulnak a megfelelő európai szintű hálózatok megerősítéséhez vagy létrehozásához.

Indokolás

Technical assistance is provided for in Article 10.

Módosítás: 31

1. cikk harmadik bekezdés

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozóan, annak érdekében, hogy elősegítse a gyors és hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó pénzügyi támogatásra és technikai segítségnyújtásra vonatkozóan, annak érdekében, hogy elősegítse a gyors és hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

Indokolás

Technical assistance is provided for in Article 10.

Módosítás: 32

1. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) Rendelkezik továbbá a veszélyforrások (például az anyagok tárolása tekintetében történő), valamint a különböző súlyos vészhelyzetek esetén mozgósítható eszközök – különösen a szűkös erőforrások – részletes felülvizsgálatáról és katalogizálásáról, és az ezekre vonatkozó információ tagállamok közötti cseréjének megkönnyítéséről.

Módosítás: 33

2. cikk (1) bekezdés

(1) Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetre való felkészültségre kell alkalmazni, tekintet nélkül a vészhelyzet jellegére.

(1) Ezt a rendeletet a 3. cikk (a) bekezdés szerinti, a Közösségen belüli és kívüli súlyos vészhelyzet minden formájának megelőzésére, az azokra való felkészültségre és gyors intézkedésre kell alkalmazni – különös tekintettel a közegészségügyi szempontokra.

Ezt a rendeletet a Közösségen és a 2001/792/EK határozatban megállapított közösségi eljárásban résztvevő országokon belüli súlyos vészhelyzet közvetlen következményeinek kezelésére is alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet a Közösségen belüli és kívüli súlyos vészhelyzet közvetlen következményeinek kezelésére is alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetek közegészségügyi hatásaira való felkészültségre és azok esetén történő gyors intézkedésre is alkalmazni kell.

 

Indokolás

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Módosítás: 34

2. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Az eszköz működési mechanizmusának kellő mértékben figyelembe veszi az érintett terület jellegzetességeit. A Bizottság és a tagállamok a lehető legszorosabban együttműködnek a helyi és regionális hatóságokkal az eszköz meghatározását és kezelését illetően, amennyiben a tagállamok jogszabályai ezt lehetővé teszik.

Módosítás: 35

2a. cikk (új)

 

2a. cikk

Érvényesség és költségvetési források

 

E rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni és 2013. december 31-én veszti hatályát.

 

Az ezen eszköz végrehajtásához szükséges pénzügyi keretet 278 millió euróban állapították meg, a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra (hét év).

Indokolás

Following the amendment to include external actions in the scope of this Regulation, the budget needs to be increased; an additional amount of euro 105 mio for the 7 year period seems appropriate.

Módosítás: 36

3. cikk a) pont

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan helyzet, amelynek az emberekre, a tulajdonra vagy a környezetre káros hatása van, vagy lehet, és segítségnyújtás kérelmezéséhez vezethet;

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan – természeti, ipari vagy technológiai katasztrófák, köztük tengeri környezetszennyezés, illetve terrorista cselekmények eredményeképpen bekövetkező – esemény vagy helyzet, amelynek az emberekre, a közegészségügyre és közbiztonságra, a vagyontárgyakra, a kulturális örökségre vagy a környezetre káros hatása van, vagy lehet;

Indokolás

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the Regulation.

Módosítás: 37

3. cikk aa) pont (új)

 

aa) „megelőzés” minden olyan intézkedés, amely biztosítja a kockázatokból eredő kedvezőtlen hatások tényleges elkerülését, illetve azokat az eszközöket, amelyekkel minimálisra mérsékelhetők a kapcsolódó természeti vagy ember által okozott katasztrófák;

Indokolás

Prevention is part of the subject matter of this Regulation.

Módosítás: 38

3. cikk c) pont

c) „felkészültség” minden olyan előzetes cselekvés, amelyet a hatékony gyors intézkedés biztosítása érdekében tettek.

 

c) „felkészültség” minden olyan előzetes intézkedés, amelyet a természeti vagy technológiai kockázatok és a környezeti pusztulás hatásaira válaszul alkalmazott, hatékony, gyors intézkedés biztosítása érdekében tettek, beleértve a kellő időben kiadott és hatékony korai előrejelzéseket.

Indokolás

Preparedness and response alone do not suffice for risk reduction, unless they are accompanied by early warning. They cannot be separated as early warning is decisive for setting the right direction for measures to be taken.

Módosítás: 39

3. cikk ca) pont (új)

 

ca) „korai előrejelzés” a kellő időben biztosított hatékony tájékoztatás, amely lehetővé teszi a kockázatok elkerülésére vagy csökkentésére irányuló intézkedést, és a hatékony válaszintézkedésre való felkészültség biztosítását.

Indokolás

Early warning is a major element of disaster risk reduction.

Módosítás: 40

3. cikk ca) pont (új)

 

ca) „leltár” az Európai Unión belüli polgári védelmi eszközök és személyzet nyilvántartása. A Bizottság rendszeres időközönként naprakész állapotba hozza a leltárt.

Indokolás

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Módosítás: 41

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

Távoli régiók

 

E rendelet megfelelő és egyforma segítséget biztosít minden területnek, biztosítva, hogy a nehezen megközelíthető legkülső, elszigetelt, vagy távoli régiókban, illetve szigeteken élő polgárok az EU más területein tapasztalhatóhoz hasonló szintű biztonságban részesüljenek. Az ilyen területeken különleges beavatkozó csoportoknak kell rendelkezésre állniuk.

Indokolás

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Módosítás: 42

4. cikk bevezető rész

Az eszköz keretében a következő cselekvések jogosultak támogatásra:

Az eszköz keretében az Európai Unió határain belül és kívül többek között a következő intézkedések jogosultak támogatásra:

Indokolás

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Módosítás: 43

4. cikk a) pont

a) tanulmányok, felmérések, modellezés, forgatókönyvek és vészhelyzeti intézkedési terv kidolgozása;

a) tanulmányok, felmérések, modellezés, polgári védelmi beavatkozásokra vonatkozó forgatókönyvek és vészhelyzeti intézkedési terv kidolgozása;

Indokolás

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Módosítás: 44

4. cikk b) pont

b) kapacitás kiépítési támogatás;

b) kapacitásbővítési és az intézkedések összehangolására irányuló támogatás;

Indokolás

Action coordination is of central importance to the regulation's success.

Módosítás: 45

4. cikk c) pont

c) képzés, gyakorlatok, workshop, alkalmazottak és szakértők cseréje;

c) képzés, találkozók, gyakorlatok, workshop, alkalmazottak és szakértők cseréje;

Indokolás

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Módosítás: 46

4. cikk ca) pont (új)

 

ca) különleges képzés a súlyos vészhelyzetekkel kapcsolatban végrehajtandó megelőzési, gyors intézkedési és felkészültségi műveletekben részt vevő személyzet számára, hogy jobban tudják kezelni a fogyatékkal élők sajátos igényeit;

Indokolás

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects relating to the particular circumstances of the disabled.

Módosítás: 47

4. cikk d) pont

d) demonstrációs projektek;

d) demonstrációs projektek és programok;

Indokolás

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Módosítás: 48

4. cikk e) pont

e) technológiaátadás;

e) tudás, technológia és szakértelem átadása, valamint a megszerzett tapasztalatok és a bevált gyakorlat megosztása;

Indokolás

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Módosítás: 49

4. cikk f) pont

f) tudatosító és információ-terjesztési cselekvések;

f) tudatosító és az információk terjesztésére irányuló intézkedések, amelyek célja különösen az emberek arra való ösztönzése, hogy éberek maradjanak;

Indokolás

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant and at the same time informing them of the penalties applicable is a useful means of prevention.

Módosítás: 50

4. cikk ga) pont (új)

 

ga) figyelmeztető, korai előrejelző és válaszadási rendszerek hálózatba foglalása;

Indokolás

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Módosítás: 51

4. cikk i) pont

i) biztonságos kommunikációs rendszerek és eszközök létrehozása és fenntartása;

i) megbízható és biztonságos kommunikációs rendszerek és eszközök létrehozása és fenntartása;

Indokolás

See justification above.

Módosítás: 52

4. cikk l) pont

l) szakértők, összekötő tisztviselők és megfigyelők bevetés-tervezése és kiküldetése;

l) szakértők, összekötő tisztviselők és megfigyelők bevetéstervezése és kiküldetése megfelelő eszközökkel és berendezésekkel;

Indokolás

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Módosítás: 53

4. cikk la) pont (új)

 

la) az iskolákban és a felsőoktatási intézményekben a helyi kockázatfelmérési és katasztrófafelkészültségi programok megvalósításának, valamint a fiatalok és gyermekek információval történő ellátására szolgáló egyéb csatornák használatának előmozdítása;

Indokolás

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Módosítás: 54

4. cikk na) pont (új)

 

na) olyan eljárások támogatása, amelyekkel harmonizálhatók a súlyos vészhelyzetek megelőzését célzó, illetve az ilyen vészhelyzetekre válaszul alkalmazott intézkedésekkel kapcsolatos megközelítések, módszerek és eszközök.

Indokolás

A certain degree of harmonisation is necessary in order to achieve better efficiency.

Módosítás: 55

4. cikk nb) pont (új)

 

nb) partnerség kialakítása hasonló katasztrófakockázatok által fenyegetett régiók között a vészhelyzetkezelésre vonatkozó ismeretek cseréje érdekében;

Indokolás

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Módosítás: 56

5. cikk da) pont (új)

 

da) a tapasztalatok összegyűjtése és a természeti, ipari vagy technológiai katasztrófák megelőzésére foganatosított nemzeti, regionális és helyi kezdeményezések bevált gyakorlatainak feltárása és alkalmazása;

Indokolás

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Módosítás: 57

5. cikk db) pont (új)

 

db) a tapasztalatok összegyűjtése, valamint – az önvédelem mértékének emelése céljából – a nyilvánosságot és különösen a fiatalokat célzó nemzeti, regionális és helyi szintű kezdeményezésekre vonatkozó bevált gyakorlat alkalmazása;

Indokolás

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Módosítás: 58

5. cikk e) pont

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének ösztönzése, elősegítése és támogatása a súlyos vészhelyzet közvetlen következményeinek és a vonatkozó technológiának a kezelésére vonatkozóan;

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének ösztönzése, elősegítése és támogatása, különösen a megelőző intézkedésekre és a súlyos vészhelyzet közvetlen következményeinek és a vonatkozó technológiának a kezelésére, illetve a személyzet irányítására vonatkozóan;

Indokolás

Prevention plays an important role in risk reduction. It is people who have know-how and experience.

Módosítás: 59

5. cikk i) pont

i) mozgó laboratóriumok, magas biztonsági szintű mozgó berendezések hozzáférhetőségének és szállításának biztosítása.

i) különleges polgári védelmi technológia és berendezések, úgymint mozgó laboratóriumok, magas biztonsági szintű mozgó berendezések hozzáférhetőségének és szállításának biztosítása.

Indokolás

Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.

Módosítás: 60

5. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Az ezen rendelet értelmében finanszírozott intézkedésekre vonatkozó jogi keret lehetővé teszi az érintett ágazatok számára, hogy szükség esetén új kötelezettségeket teljesítsenek, illetve megköveteli, hogy a végrehajtandó intézkedések szigorú összhangban legyenek az alapvető jogokkal.

Módosítás: 61

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

 

Az intézkedések kohéziója és összehangolása

 

A Bizottság biztosítja, hogy a figyelmeztető, korai előrejelző és válaszadási rendszerek hatékonyak legyenek és kapcsolódjanak a Közösség más figyelmeztető rendszereihez.

Indokolás

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the alert, early warning and response systems.

Módosítás: 62

5b. cikk (új)

 

5b. cikk

 

Az intézkedések minősége

 

Az eszköz optimális működtetésének biztosítása céljából a Bizottság a tagállamokkal együttműködve a figyelmeztető, korai előrejelző és válaszadási tevékenységek monitoringja, összehangolása és értékelése révén biztosítja az intézkedések minőségét.

Indokolás

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

Módosítás: 63

5c. cikk (új)

 

5c. cikk

 

Önkéntesek

 

Az önkéntesek ember által okozott vagy természeti katasztrófákra történő felkészültségének és válaszadásának mindig a helyi törvényes hatóság irányítása mellett kell megvalósulnia, és az önkénteseknek különleges oktatást kell kapniuk, amely fokozza azt a képességüket, hogy felismerjék a súlyos vészhelyzetet vagy katasztrófahelyzetet, reagáljanak rá és helyreállítást végezzenek.

Indokolás

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Módosítás: 64

7. cikk (4) bekezdés

4. Az éves munkaprogramokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) Az éves munkaprogramokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Az éves munkaprogramot elfogadását követően tájékoztatás céljából be kell nyújtani a költségvetési hatósághoz.

Módosítás: 65

8. cikk második bekezdés

 

Amikor az eszköz keretében az Európai Unió határain kívül kerül sor intézkedésekre, akkor azokat össze kell hangolni az Egyesült Nemzetek Szervezetével, amennyiben ez ellen nem szól valamilyen különleges indok.

Indokolás

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Módosítás: 66

8a. cikk (új)

 

8a. cikk

 

Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

 

A párhuzamos munkavégzés csökkentése, a megosztott információkon alapuló, hatékony szükséghelyzeti intézkedés szervezettségének és az összes erőforrás igénybevételének optimalizálása érdekében szorosabb kapcsolatokat, valamint fokozott, strukturált és folyamatos együttműködést kell kialakítani a nemzetközi szervezetekkel.

Indokolás

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital importance. The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Módosítás: 67

9. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Amennyiben az (1) bekezdés alapján nyújtott tájékoztatás szerint más forrásokból már nyújtottak pénzügyi támogatást, az ezen eszköz keretében biztosított maximális pénzügyi támogatást a kérelemnek arra a részére kell korlátozni, amelyhez még nem áll rendelkezésre egyéb finanszírozás.

Indokolás

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the other sources from which an action can be financed.

Módosítás: 68

9. cikk (2) bekezdés

(2) Az Európai Unió vagy a Közösség más eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására kell törekedni.

(2) Az Európai Unió vagy a Közösség más eszközeivel, többek között az Európai Unió Szolidaritási Alapjával, a Stabilitási Eszközzel és az ECHO-val való szinergiák, megegyezés és komplementaritás megvalósítására kell törekedni a párhuzamos munka elkerülése, valamint az optimális hozzáadott érték és erõforrás-felhasználás biztosítása érdekében. Ez különösen a terrorizmus elleni küzdelem megerősítését célzó előkészítő intézkedéseket tartalmazó kísérleti projekt finanszírozásáról szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatra vonatkozik, amely gondoskodik az általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) és a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program (EPCIP) finanszírozását, a létfontosságú infrastruktúrák védelme és a polgári védelem közötti koherencia biztosítása érdekében.

Indokolás

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-ordination.

Módosítás: 69

10. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Ezek különösen lehetnek tanulmányok, ülések, tájékoztatási tevékenységek, kiadványok megjelentetésével kapcsolatos kiadások, az információcserét szolgáló informatikai hálózatokkal (és a kapcsolódó berendezésekkel) kapcsolatos kiadások, valamint minden egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás, amelyeket a Bizottságnak igénybe kell vennie a rendelet végrehajtásának céljából.

Ezek lehetnek különösen tanulmányok, ülések, tájékoztatási tevékenységek, kiadványok megjelentetésével kapcsolatos kiadások, az információcserét szolgáló informatikai hálózatokkal (és a kapcsolódó berendezésekkel) kapcsolatos kiadások, valamint minden egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos, illetve személyzeti kiadás, amelyeket a Bizottságnak igénybe kell vennie a rendelet végrehajtása céljából.

Módosítás: 70

10a. cikk (új)

 

10a. cikk

 

Az intézkedések végrehajtása és a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés

 

(1) A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja, hogy az eszköz keretében végrehajtott intézkedések és intézkedések a 13. cikk rendelkezései szerint kerüljenek végrehajtásra, ami biztosítja az eszköz kohéziós/következetes és kiegyensúlyozott fejlődését.

 

(2) A Bizottság a végrehajtás támogatása érdekében biztosítja, hogy a súlyos vészhelyzetre vonatkozó figyelmeztető, korai előrejelző és gyors intézkedési hálózatok és rendszerek össze legyenek hangolva és egységesek legyenek.

 

(3) Saját hatáskörükön belül a Bizottság és a tagállamok intézkedéseket hoznak az eszköz hatékony működésének biztosítására, valamint az eszköz célkitűzései elérésének érdekében közösségi és tagállami szintű mechanizmusok kidolgozására. Biztosítják az eszköz keretében támogatott intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást, valamint a lehető legszélesebb részvételt a helyi, a regionális hatóságok és a nem kormányzati szervezetek által végrehajtott intézkedésekben.

Módosítás: 71

12. cikk (4) bekezdés

(4) Amennyiben az időbeli korlátozásokat nem tartották be, vagy amennyiben a cselekvés végrehajtása által elért haladás csak a kiutalt pénzügyi támogatás egy részét teszi indokolttá, a Bizottság felkéri a kedvezményezettet, hogy a megadott határidőig nyújtsa be észrevételeit. Amennyiben a kedvezményezett nem szolgál kielégítő válasszal, a Bizottság a fennmaradó pénzügyi támogatást visszavonhatja és a már kifizetett összegek visszafizetését követelheti.

(4) Amennyiben az időbeli korlátozásokat nem tartották be, vagy amennyiben az intézkedés végrehajtása által elért haladás csak a kiutalt pénzügyi támogatás egy részét teszi indokolttá, a Bizottság felkéri a kedvezményezettet, hogy a megadott határidőig nyújtsa be észrevételeit. Amennyiben a kedvezményezett nem szolgál kielégítő válasszal, a Bizottság pontosítást, illetve további magyarázatot kérhet. Amennyiben a válasz továbbra is elégtelen, a Bizottság visszavonja a fennmaradó pénzügyi támogatást és követeli a már kifizetett összegek visszafizetését.

Indokolás

If the beneficiary's response remains unsatisfactory after the previous request for clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and demands repayment of the sums already paid.

Módosítás: 72

13. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottságot egy bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll és elnöke a Bizottság képviselője.

(1) A Bizottságot egy bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti, amely a tagállamok, többek között a helyi és regionális hatóságok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

Indokolás

Regional and local authorities should play a central role in disaster prevention and management.

Módosítás: 73

14. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) legkésőbb 2010. december 31-ig az elért eredményekről, valamint e rendelet végrehajtásával kapcsolatos minőségi és mennyiségi szempontokról szóló időközi értékelő jelentést;

(a) legkésőbb 2010. december 31-ig az elért eredményekről, valamint e rendelet végrehajtásával kapcsolatos minőségi és mennyiségi szempontokról szóló időközi értékelő jelentést. Ez a jelentés különösen a benyújtott kérvények, a meghozott odaítélési határozatok és az odaítélt pénzügyi támogatás lebonyolítására vonatkozóan tartalmaz információkat;

Indokolás

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the effective use of the funds committed.

Módosítás: 74

14. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A Bizottság vállalja, hogy minél előbb nyomon követi ezt a kezdeti, főleg pénzügyi jellegű kezdeményezést, és a 2001/792/EK tanácsi határozattal kapcsolatos módosító javaslatait a lehető leghamarabb benyújtja az Európai Parlamentnek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another reminder that natural hazards are a global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law enforcement are concerned.

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM (2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to facilitate a rapid and effective response thereto.

Committee’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection measures.

The committee suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health and the environment.

Scope

Prevention

The Commission proposal does not address prevention .

The committee suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU

The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that.

The committee suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution

Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from other states.

Definitions

It is the committee’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed EU definition of “civil protection” and associated terminology. It thinks that further clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be useful.

Subsidiarity principle

The committee agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with Member States. It would like to highlight that Community action in this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

Legal type of Instrument

The committee agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal instrument.

Budget

As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the experience of the current civil protection instruments.

Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce certain new expenditures. Also the committee’s amendment to include in the scope the financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be increased; therefore, an additional amount of € 105 mio. for the 7 year period seems appropriate.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről a jogalapról

Jogi Bizottság

Az elnök

Karl-Heinz Florenz

Elnök

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             a gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))[1]

Tisztelt Florenz úr!

2005. július 18-i levelében Ön az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fentiekben említett európai bizottsági javaslat jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

Mivel a javaslat jogalapja az EK-Szerződés 308. cikke és az EAEK-Szerződés 203. cikke, Ön arra utal, hogy annak meghatározó jelentőségű célja az emberek egészsége és a környezet védelme, és annak jogalapja ezért az EK-Szerződés 175. cikke (1) bekezdése legyen.

A bizottság e kérdést a 2005. szeptember 15-i ülésén vizsgálta meg.

A rendeletre irányuló javaslat célja létrehozni egy „gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére”. A Jogi Bizottság megjegyezte, hogy az EK-Szerződés 3. cikke (1) bekezdése u) pontjára hivatkozott, amennyiben a Közösség tevékenységeinek tartalmaznia kellene intézkedéseket a polgári védelem területén, melyek a 3. cikk (1) bekezdése 1) pontjában említett „politika a környezetvédelem területén” kérdésétől elkülönített tevékenységek vagy politikák. A Jogi Bizottság tekintettel volt továbbá arra, hogy az EK-Szerződés 6. cikke alapján a környezetvédelmi követelményeket integrálni kell a közösségi politikák és a 3. cikkben említett tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába, valamint arra, hogy a polgári védelemnek nincs ad hoc jogalapja sem az EK-Szerződésben sem az EAEK-Szerződésben.

Következésképp az Európai Bíróság által alkalmazott hagyományos vizsgálatok tükrében szükséges volt átgondolni, hogy a javaslat súlypontja a polgári védelem-e, amely esetben az EK-Szerződés 308. cikke és az EAEK-Szerződés 203. cikkének kiegészítő jogalapja az egyetlen lehetőség, vagy a fentiek helyett a közegészségügy védelme és a környezetvédelem, amely esetben az EK-Szerződés 175. cikke (1) bekezdése a megfelelő jogalap.

Ezzel összefüggésben fontos megjegyezni, hogy az EK-Szerződés 308. cikke és az EAEK-Szerződés 203. cikke csak akkor használható fel jogalapként, ha a Szerződések nem biztosították a szükséges hatásköröket máshol[2].

Az Európai Bíróság szerint a jogalap megválasztása nem lehet szubjektív, hanem „a bírósági felülvizsgálat által nyomon követhető objektív tényezőkön kell alapulnia”[3], mint a kérdéses intézkedés célja és tartalma[4]. Továbbá a döntő tényező az intézkedés fő célja kell, hogy legyen[5].

A rendeletre irányuló javaslat preambulumbekezdéseinek és rendelkező részének alapos elemzése azt mutatja, hogy annak súlypontja valójában a polgári védelem. A polgári védelmi intézkedéseknek nyilvánvalóan vannak környezetvédelmi és közegészségügyi vonatkozásai. A javasolt eszköz azonban az eszközök és a felszerelések mozgósításának módjával foglakozik a súlyos vészhelyzet esetérő történő felkészültség biztosítása érdekében (lásd a 2. cikk (hatály) a 4. cikkel (Támogatásra jogosult cselekvések) és az 5. cikkel (a segítségnyújtás kritériumai) összefüggésben). Következésképpen a javasolt intézkedés nem önmagában a környezetvédelemről és az egészségügyről szól.

A jelek szerint a szöveg nem indokolja azonban azt, hogy a javasolt rendelet mind az EK-szerződés 308. cikkén, mind az EAEK-Szerződés 203. cikkén alapuljon.

A tanácsi rendeletre irányuló javaslat helyes jogalapja ennek megfelelően az EK-Szerződés 308. cikke.

2005. szeptember 15-i ülésén a Jogi Bizottság a vélemény előadója, Antonio López-Istúriz White javaslatával összhangban tehát úgy határozott, hogy 15 szavazattal 2 ellenszavazattal 4 tartózkodással[6], a következőket ajánlja, hogy az EAEK-Szerződés 203. cikkére történő hivatkozást távolítsák el, és az EK-Szerződés 308. cikke legyen a kizárólagos jogalap.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé..
  • [2]  A C-45/86 számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1987., 1493. o.), 13. pontja.
  • [3]  A C-45/86 számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1987., 1493. o.), 5. pontja.
  • [4]  A C-300/89, számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1991., I-287. o.), 10 pontja.
  • [5]  A C-377/98, számú Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2001., I-7079. o.), 27 pontja, mely a C-115/91 számú Bizottság kontra. Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1993., I- 939. o.), 19-21. pontjára hivatkozik.
  • [6]  A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök) Rainer Wieland (alelnök), Antonio López-Istúriz White (a vélemény előadója), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (Diana Wallis-t helyettesítve), Monica Frassoni, Adeline Hazan (Katalin Lévait helyettesítve), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (Alain Lipietz-t helyettesítve), Toine Manders (Mohácsit Viktória helyettesítve), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (Piia-Noora Kauppi-t helyettesítve), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (28.12.2005)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0013 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

A vélemény előadója: Janusz Lewandowski

RÖVID INDOKOLÁS

In its first reading of the 2006 Budget the European Parliament adopted a pilot project on cross border cooperation in the fight against natural disasters. It intends to raise the awareness for cooperation and provide a framework to develop closer cooperation on civil protection measures with a view on preventing or at least minimising the consequences of such disasters by developing cross border early warning, coordination and logistical tools (EP-resolution of 8 September 2005).

In its Communication on the Financial Perspectives 2007-2013, adopted on 14 July 2004, the Commission called for action at European level to provide a common response to emergency situations of different origin in an efficient and coordinated manner.

The proposal aims to establish a Preparedness and Rapid Response Instrument for major emergencies, which should contribute to the development and implementation of Community civil protection measures, in order to provide for Community financial assistance to support and complement the efforts of Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency.

The solidarity strand is developed through a complementary proposal of a “European Union Solidarity Fund” (EUFS).

The Commission's proposal

The Community has adopted two main Council decisions which contain a series of measures and actions in the field of civil protection to reinforce the cooperation and the assistance between Members States.

This proposal will constitute, once adopted, the new legal basis for granting Community financial support to civil protection actions and measures in the field of preparedness and rapid response. It is based on article 308 TCE and article 203 Euratom.

This Instrument is settled on the principle of subsidiarity which implies that a Community mechanism would provide added value in supporting and supplementing national policies in the field of mutual civil protection assistance.

Indeed this proposal will give the civil protection actors within Member States who fulfil an essential role in responding at very short notice, the means to improve their effectiveness and efficiency in preparing in advance at the Community level for the adequate means and equipment to be dispatched on site, in facilitating a pooling of resources and mutual assistance.

In that context the Commission proposes to intensify the effort made until now by the Community and to focus it on two priorities: disaster response and the preparedness.

Over the 2007-2013 period, the indicative budget for this Instrument is estimated to be EUR 173 million.

The financial assistance will be made in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[1] and may take the form of grants or public procurement contracts according to the annual work program adopted by the Commission. The implementation of the Regulation will be controlled by the Commission and the Court of Auditors.

Moreover, the Commission has taken particular attention to ensure that the procedures to be followed in the event of rapid response to major emergencies, provide for the required flexibility allowing urgent action to be taken.

Remarks

The draftsman welcomes the Commission's proposal, particularly the proposed simplification in case of rapid response due to major emergencies, and accordingly calls on the Commission to ensure that the programme is implemented in a transparent and consistent manner.

Over and above the measures put forward by the Commission, the draftsman has the following proposals to make:

1.  It needs to be emphasised that the amount shown in the legislative financial statement is for guidance only, until an agreement is reached on the 2007-2013 financial perspective.

2. Note that the amount shown in the legislative financial statement is not part of the Council decision. Consider that this amount should be added as an indicative budget for the seven-year period from 1 January 2007.

3. The information to the Budgetary Authority is not foreseen before the third year of implementation of the Instrument. Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument. Therefore it is proposed to ask the Commission to transmit for information the annual work program to the Budgetary Authority.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

(1a)  kimondja, hogy a rendeletre irányuló javaslatban jelzett előirányzatok a 2007. és az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi tervről szóló megállapodás megszületéséig csupán iránymutatás jellegűek;

Módosítás: 2

(1b) bekezdés (új)

(1b)  felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadását követően hagyja jóvá a rendeletre irányuló javaslatban jelzett összegeket vagy, ha szükséges, a kiigazított összegeket terjessze az Európai Parlament és a Tanács elé, ezáltal biztosítva, hogy megfelelnek a plafonértéknek;

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg[2]A Parlament módosításai

Módosítás: 3

2a. cikk (új)

 

2a. A jelen eszközhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás forrásait a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (34) bekezdésében1 foglaltak szerint indikatív jelleggel 173 millió euróban kell megállapítani a 2007. január 1-jével kezdődő 7 éves időszakra.

1 HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2005/708/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosított megállapodás. HL L 269., 2005.10.14., 24. o.

Justification

Once a decision is reached, the Commission shall present, if necessary, a legislative proposal to set the reference amount with respect to the appropriate ceiling of the financial perspective (see amendment to the legislative resolution). The reference amount is entered under the conditions spelled out in the article 34 of the Interinstitutional Agreement (non co-decision).

Módosítás: 4

7. cikk (4) bekezdés

4. Az éves munkaprogramokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) Az éves munkaprogramokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Az éves munkaprogram az elfogadását követően tájékoztatásul benyújtásra kerül a költségvetési hatósághoz.

Justification

Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

Módosítás: 5

10. cikk

(1) A Bizottság kezdeményezésére az eszközt e rendelet végrehajtásához közvetlenül szükséges monitoringra, ellenőrzésre, pénzügyi ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó kiadások fedezésére is fel lehet használni.

Ezek különösen lehetnek tanulmányok, ülések, tájékoztatási tevékenységek, kiadványok megjelentetésével kapcsolatos kiadások, az információcserét szolgáló informatikai hálózatokkal (és a kapcsolódó berendezésekkel) kapcsolatos kiadások, valamint minden egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás, amelyeket a Bizottságnak igénybe kell vennie a rendelet végrehajtásának céljából.

Az első és második albekezdésben említett kiadások nem haladhatják meg a költségvetés 4%-át.

(2) A Bizottság az első bekezdésben említett cselekvésekre vonatkozó költségvetést centralizált alapon és közvetlenül szervezeti egységei által hajtja végre, a költségvetési rendelet 53. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

törölve

Justification

The administration of the instrument must be carried out by Commission staff through the available funds for administration. The funding of administration through operational programs conflicts with the budgetary principle of specification, can lead to lack of transparency, and sidesteps the financial regulation

ELJÁRÁS

Cím

A gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0113 – C6 0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Illetékes bizottság

ENVI

Vélemény:            
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
9.6.2005

 


 

 

Fogalmazó:
  A kijelölés dátuma

Janusz Lewandowski
9.6.2005

 

Vizsgálat a bizottságban

23.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Peter Šťastný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (23.1.2006)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0113– C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

A vélemény előadója: Stavros Lambrinidis

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

Cím

A gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

A megelőzési, gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

 

(A „megelőzés” szót a szöveg többi részében is be kell illeszteni a felkészültség és a gyors válasz említésekor.)

Módosítás: 2

1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

Indokolás

A rendelet legfontosabb célja az emberi egészség és a környezet védelme, amint azt az első cikk (tárgy) világosan meghatározza. A javaslat alá tartozó valamennyi finanszírozásra jogosult cselekvés az emberi egészség és a környezet védelmére irányuló végső célt szolgálja.

Módosítás: 3

2. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 203. cikkére,

törölve

Indokolás

A nukleáris balesetekkel külön jogalkotási eszköznek kell foglalkoznia.

Módosítás: 4

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Földrajzi, területi, társadalmi és gazdasági körülményeik miatt a Közösség elszigetelt és legkülső régiói sajátos jellegűek és szükségleteik is különlegesek. Ezek a kedvezőtlen körülmények különösen megnehezítik a segítség és a beavatkozási eszközök időben történő érkezését, illetve súlyos vészhelyzetek esetén a különleges szükségletek kielégítését.

Indokolás

A legkülső vagy elszigetelt régiók nagyobb figyelmet igényelnek az egyes közösségi mechanizmusok és eszközök során.

Módosítás: 5

(4a) preambulumbekezdés (új)

 

(4a) A súlyos vészhelyzetek megelőzésének, az azokra való felkészülésnek és gyors intézkedések megkönnyítése érdekében szükség van kiterjedt információs kampány lebonyolítására, ezen kívül hozzá kell látni a közvéleményt, főleg a fiatalokat célzó oktatási és a tudatosságot javító kezdeményezések végrehajtásához, azzal a céllal, hogy katasztrófahelyzetek esetén emelkedjen az önvédelmi és elővigyázatossági intézkedések foka.

Indokolás

A polgári védelmi intézkedéseket integrálni kell a tanrendekbe és a tudatosságot javító kampányokba annak érdekében, hogy erősödjön a súlyos balesetek megelőzése, az azokra való felkészültség és gyors intézkedés szükségességére vonatkozó tudatosság, valamint a civil társadalom vegyen részt a megelőző és reagáló tevékenységekben.

Módosítás: 6

(6a) preambulumbekezdés (új)

 

(6a) A harmadik országokkal szemben tanúsított szolidaritás kifejezése katasztrófa- és vészhelyzetek esetén már évek óta a Közösség külső fellépéseinek részét képezi és összhangban áll a szolidaritás elvével. A Közösség területén kívülre kiterjesztett közösségi polgári védelem a Közösség humanitárius és szolidaritási feladatainak irányításán túl növelné az eszköz működésének értékét és fokozná annak hatékonyságát és eredményességét.

Indokolás

Az EU konkrét esetekben is kimutathatná szolidaritását harmadik országokban, de különösen fejlődő országokban bekövetkező súlyos vészhelyzetek esetében, ahol a természeti katasztrófák száma és mérete, valamint az elmúlt években erősödő hatása rengeteg ember halálát okozta és hosszú távú negatív társadalmi, gazdasági és környezeti következményekkel járt.

Módosítás: 7

1. cikk

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra egy gyorsintézkedési és felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok által, súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a környezet és a vagyon védelmére tett erőfeszítéseket.

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra egy megelőzési, gyors intézkedési és felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok által, súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a közegészségügy, a környezet, a vagyon és a kulturális örökség védelmére tett erőfeszítéseket.

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos vészhelyzeti felkészültségi állapotának fejlesztésére tervezett cselekvésekre az eszköz keretében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó szabályokat.

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos vészhelyzeti felkészültségi állapotának fejlesztésére tervezett cselekvésekre az eszköz keretében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó szabályokat, és olyan kísérleti projektekről rendelkezik, amelyek általános európai érdekeknek megfelelő témaköröket dolgoznak ki, és/vagy hozzájárulnak a megfelelő európai szintű hálózatok megerősítéséhez vagy létrehozásához.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozóan, annak érdekében, hogy elősegítse a gyors és hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozóan, annak érdekében, hogy elősegítse a gyors és hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

 

Rendelkezik továbbá a veszélyforrások (például az anyagok tárolására vonatkozó), valamint a különböző súlyos vészhelyzetek esetén mozgósítható eszközök – különösen a szűkös erőforrások – részletes áttekintéséről és katalogizálásáról, és az ezekre vonatkozó, tagállamok közötti információcsere megkönnyítéséről.

Módosítás: 8

2. cikk (1) bekezdés

(1) Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetre való felkészültségre kell alkalmazni, tekintet nélkül a vészhelyzet jellegére.

(1) Ezt a rendeletet a Közösségen belüli és kívüli súlyos vészhelyzetek megelőzésére, az azokra történő felkészülésre és a velük kapcsolatos gyors intézkedésre kell alkalmazni, különös tekintettel a közegészségügyi szempontokra.

Ezt a rendeletet a Közösségen és a 2001/792/EK határozatban megállapított közösségi eljárásban résztvevő országokon belüli súlyos vészhelyzet közvetlen következményeinek kezelésére is alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet a Közösségen belüli és az azon kívüli súlyos vészhelyzet következményeinek kezelésére is alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetek közegészségügyi hatásaira való felkészültségre és azok esetén történő gyors intézkedésre is alkalmazni kell.

 

Indokolás

A Közösségnek ki kellene mutatnia szolidaritását a harmadik országok felé, a területükön bekövetkező vészhelyzetekre adott válasz során. Így be kellene vonni az eszközök közé az EU-n kívüli súlyos vészhelyzetek esetén történő gyors intézkedés alkalmazását is.

A módosítás a spanyol verziót érinti. A javaslat szövegezésének összhangja érdekében a pontos meghatározás „közegészségügy”, mivel ez a fogalom jelenti a betegségek leküzdésére irányuló rendszert, amellett, hogy ezt a meghatározást alkalmazza a jogalkotási szövegtervezet is.

Módosítás: 9

2. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Az eszköz működési mechanizmusának kellő mértékben figyelemmel kell lennie az érintett terület jellegzetességeire. A Bizottság és a tagállamok, ahol a tagállamok jogszabályai ezt lehetővé teszik, a lehető legszorosabban működnek együtt a helyi és regionális hatóságokkal az eszköz meghatározását és kezelését illetően.

Módosítás: 10

2a. cikk (új)

 

2a. cikk

 

Érvényességi idő és költségvetési források

 

E rendeletet 2007. január 1. és 2013. december 31. között kell végrehajtani.

 

Az eszköz 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti (7 évre) meghatározott pénzügyi kerete 278 millió euró.

Indokolás

A rendelet hatáskörének külső cselekvéssel történő kibővítésére irányuló módosítás következtében a költségvetés megnövelésére van szükség; a 7 éves időszakra egy 105 millió eurós kiegészítő összeg megfelelőnek tűnik.

Módosítás: 11

5. cikk (1a) bekezdés (új)

 

A finanszírozott intézkedésekre vonatkozó jogi keret lehetővé teszi az érintett ágazatok számára, hogy szükség esetén új kötelezettségeket teljesítsenek, illetve biztosítja, hogy a végrehajtandó intézkedések szigorú összhangban legyenek az alapvető jogokkal.

Módosítás: 12

9. cikk (2) bekezdés

2. Az Európai Unió vagy a Közösség más eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására kell törekedni.

2. Az Európai Unió vagy a Közösség más eszközeivel való szinergiák és kiegészítő jelleg megvalósítására kell törekedni, különösen a terrorizmus elleni küzdelem megerősítését célzó előkészítő lépéseket tartalmazó kísérleti projekt finanszírozásáról szóló bizottsági határozatra irányuló javaslat révén, amely biztosítja az általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) és a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program (EPCIP) finanszírozását, a létfontosságú infrastruktúrák védelme és a polgári védelem közötti koherencia garantálása érdekében.

Indokolás

A fenti alapokhoz és eszközökhöz tartozó cselekvések nagymértékű hasonlósága miatt fennáll annak a kockázata, hogy elégtelen koordináció esetén összetévesztik vagy megduplázzák azokat.

Módosítás: 13

14. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A Bizottság vállalja, hogy gyorsan megválaszolja ezt a főleg pénzügyi jellegű kezdeményezést, és a (vészhelyzetekre vonatkozó polgári védelmi mechanizmusról szóló) tanácsi határozattal kapcsolatos módosító javaslatait a lehető leghamarabb benyújtja az Európai Parlamentnek.

ELJÁRÁS

Cím

A gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

LIBE
9.6.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Stavros Lambrinidis
4.7.2005

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

16.1.2006

23.1.2006

 

 

 

Elfogadás dátuma

23.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

  • [1]  a Hivatalos Lapban még nem tették közzé

ELJÁRÁS

Cím

A gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

A Parlamenttel folytatott konzultáció időpontja

7.6.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI
9.6.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
9.6.2005

LIBE
9.6.2005

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma:

Dimitrios Papadimoulis
24.5.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás –    A határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

JURI
15.9.2005

/

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

Konzultáció az Európai Szociális és Gazdasági Bizottsággal
– a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával
– a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Benyújtás dátuma

6.2.2006

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...