SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

6.2.2006 - (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)) - *

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Dimitrios Papadimoulis


Postup : 2005/0052(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0027/2006

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

(KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0113)[1],

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy Euratom, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0181/2005),

–   so zreteľom na názor Výboru pre právne veci o navrhnutom právnom základe,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0027/2005),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  spresňuje, že výška rozpočtových prostriedkov uvedených v návrhu nariadenia je výlučne orientačná, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o finančnom výhľade na rok 2007 a nasledujúce roky;

3.  vyzýva Komisiu, aby po prijatí finančného výhľadu potvrdila sumy uvedené v návrhu nariadenia alebo aby, ak to bude potrebné, predložila upravené sumy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade, čím zabezpečí ich zlučiteľnosť s hornou hranicou;

4.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES a s článkom 119 druhým pododsekom Zmluvy o Euratome;

5.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6a. vyzýva Radu a Komisiu, aby považovali tento posudok ako prvé čítanie v rámci spolurozhodovacieho postupu v súlade so zmeneným právnym základom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Názov

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovuje nástroj prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte všade tam, kde sa uvádza pripravenosť a rýchla reakcia).

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa nedotýka prevencie. Otázka prevencie je potrebná, pretože integrovaný manažment núdzových situácií zahŕňa preventívne opatrenia, ako aj pripravenosť a reakciu. Okrem toho sa niektoré spôsobilé akcie nevzťahujú iba na pripravenosť, ale aj na prevenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Citácia 1

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky činnosti oprávnené na financovanie v rámci návrhu slúžia základnému cieľu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Citácia 2

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 203,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nukleárnymi nehodami by sa mal zaoberať osobitný legislatívny nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 1

(1) Činnosti Spoločenstva zahŕňajú opatrenia v oblasti civilnej ochrany podľa článku 3 ods. 1 písm. u) Zmluvy o ES.

(1) Závažné núdzové situácie môžu vážne ovplyvniť tak verejné zdravie, ako aj životné prostredie. V Zmluve o ES existuje právny základ zahŕňajúci tak životné prostredie, ako aj ochranu verejného zdravia (článok 175 ods. 1), z ktorého by preto mal vychádzať tento nástroj .

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky činnosti oprávnené na financovanie v rámci návrhu slúžia základnému cieľu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 2

(2) V tomto zmysle sa zriadil mechanizmus Spoločenstva na uľahčenie posilnenej

spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany prostredníctvom rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom.

(2) Zriadil sa mechanizmus Spoločenstva na uľahčenie posilnenej spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany prostredníctvom rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom.

Odôvodnenie

V náväznosti na zmenu v odôvodnení 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Klimatické zmeny majú značný negatívny globálny dosah na životné prostredie, hospodárstvo a sociálnu sféru s potencionálne katastrofickými následkami. V poslednom desaťročí sa hospodárske straty, ktoré spôsobili prírodné katastrofy súvisiace s počasím, v porovnaní s rokom 1960 šesťnásobne zvýšili .

Odôvodnenie

Text Komisie sa konkrétne nezmieňuje o klimatických zmenách, ale s otázkami klimatických zmien nepriamo súvisí. Poukazuje na mnohé riziká, ale nehovorí konkrétne o klimatických zmenách. Je dôležité zaoberať sa mnohými zo spomínaných otázok v súvislosti s možným vývojom klimatických zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 2b (nové)

 

(2b) Znižovanie rizík katastrof vrátane znižovania náchylnosti na prírodné katastrofy je integrálnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja a jedným z nevyhnutných predpokladov na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia.

Odôvodnenie

Plán implementácie zo Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu vyžaduje integrovaný, mnohorizikový, inkluzívny prístup k riešeniu rizika, hodnotiaci manažment a manažment katastrof vrátane prevencie, zmiernenia, pripravenosti, reakcie a obnovy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 2c (nové)

 

(2c )Manažment pôdy a jej využívanie sú dôležitou časťou politík a plánov na prevenciu a zmiernenie katastrof. Plány a politiky by preto mali uplatňovať integrované prístupy riadenia environmentálnych a prírodných zdrojov, ktoré zahŕňajú znižovanie rizika katastrof, integrované riadenie povodní a lesov, náležité riadenie mokradí a iných krehkých ekosystémov a hodnotenie rizík v mestských oblastiach.

Odôvodnenie

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 2d (nové)

 

(2d) Izolované a okrajové regióny EÚ majú vďaka svojej polohe, terénu a sociálnym a hospodárskym podmienkam osobitné znaky a potreby. Toto môže mať nepriaznivý účinok a sťažovať poskytnutie pomoci a zásahových zdrojov, a v prípade závažnej núdzovej situácie vytvoriť osobitné potreby.

Odôvodnenie

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community mechanisms and instruments

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 3

(3) Je nevyhnutné zriadiť nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti, v rámci ktorého je

možné obdržať finančnú pomoc ako príspevok k zlepšeniu účinnosti systémov na pripravenosť a reakciu na závažné núdzové situácie, najmä v oblasti pôsobnosti rozhodnutia 2001/792/ES.

(3) Je nevyhnutné zriadiť nástroj prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti, v rámci ktorého je

možné obdržať finančnú pomoc ako príspevok k zlepšeniu účinnosti systémov na pripravenosť a reakciu na závažné núdzové situácie, najmä v oblasti pôsobnosti monitorovacieho a informačného strediska zriadeného rozhodnutím 2001/792/ES.

Odôvodnenie

V náväznosti na zmenu v názve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 4

(4) Tento nástroj zabezpečí jasné vyjadrenie solidarity Spoločenstva s krajinami postihnutými závažnými núdzovými situáciami tým, že uľahčí poskytnutie vzájomnej pomoci prostredníctvom mobilizácie zásahových aktivít členských štátov.

(4) Tento nástroj zabezpečí jasné vyjadrenie solidarity Spoločenstva s krajinami na území EÚ alebo mimo jej územia, ktoré čelia závažným núdzovým situáciám v dôsledku prírodných, priemyselných alebo technologických katastrof vrátane znečistenia mora alebo v dôsledku teroristických útokov, tým, že uľahčí poskytnutie vzájomnej pomoci prostredníctvom mobilizácie zásahových aktivít členských štátov.

Odôvodnenie

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster management has become a critical priority, requiring the sound management of natural resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and livelihoods.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 4a (nové)

 

(4a) Rada prijala závery o zlepšení európskych spôsobilostí civilnej ochrany,

 

1 Ú. v. EÚ C 304, 1.12. 2005, s. 1.

Odôvodnenie

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 4b (nové)

 

(4b) Malo by byť možné využívať nástroj na činnosti v rámci územných hraníc Európskej únie i mimo nich, a to z dôvodu solidarity a s cieľom pomôcť občanom EÚ v tretích krajinách, ktorí sa ocitli v núdzi.

Odôvodnenie

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 4c (nové)

 

(4c) Ak sa nástroj využíva mimo územných hraníc EÚ, je dôležité, aby bola činnosť v súlade s Organizáciou spojených národov.

Odôvodnenie

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 4d (nové)

 

(4d) Činnosti Spoločenstva by nemali zbaviť zodpovednosti tie tretie strany, ktoré sú v súlade so „zásadou znečisťovateľ platí“ predovšetkým zodpovedné za škodu, ktorú spôsobia.

Odôvodnenie

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has caused the resulting damage.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 4e (nové)

 

(4e) Je potrebná ďalšia spolupráca na zvýšenie účinnosti databázy vojenských zdrojov a kapacít dôležitých pre operácie civilnej ochrany v dôsledku prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených človekom.

Odôvodnenie

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 4f (nové)

 

(4f) Na zjednodušenie a zabezpečenie lepšej prevencie, pripravenosti a reakcie na závažné núdzové situácie je nevyhnutné usporiadať rozsiahle informačné kampane, ako aj vzdelávacie iniciatívy a iniciatívy zvyšovania uvedomelosti určené verejnosti, a najmä mladým ľuďom, s cieľom zvýšiť úroveň vlastnej ochrany a preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade katastrof.

Odôvodnenie

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 4g (nové)

 

(4g) Dobrovoľníci sú pri riadení katastrof cenným prínosom, majú významnú úlohu pri aktivitách súvisiacich s civilnou ochranou a poskytujú širokú škálu služieb pri príprave na závažné núdzové situácie a pri reakcii na ne, či už ako členovia dobrovoľníckych organizácií alebo ako jednotlivci.

Odôvodnenie

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Odôvodnenie 6a(nové)

 

(6a) Prejav solidarity s tretími krajinami postihnutými katastrofami a núdzovými situáciami je už mnoho rokov súčasťou vonkajšej činnosti EÚ a je v súlade so zásadou solidarity; rozšírenie civilnej ochrany EÚ za hranice Únie zabezpečí pridanú hodnotu a zvýši účinnosť a efektívnosť fungovania tohto nástroja.

Odôvodnenie

EÚ by mala ukázať svoju aktívnu solidaritu v prípade závažných núdzových situácií s tretími krajinami, najmä s rozvojovými krajinami, kde množstvo a škála prírodných katastrof a ich vzrastajúci dosah v rámci posledných rokov majú za následok obrovské straty na životoch a dlhotrvajúce negatívne sociálne, ekonomické následky, ako aj následky na životnom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 7

(7) Z dôvodov koherencie je vhodné, aby činnosti rýchlej reakcie, ktoré sa realizujú

mimo Spoločenstva, spadali do pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. […] z […], ktorým sa ustanovuje nástroj stability. Z rovnakých dôvodov by činnosti spadajúce do pôsobnosti rozhodnutia Rady […], ktorým sa ustanovuje „špecifický program prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu“ alebo súvisiace so zachovaním práva a poriadku a zaručením vnútornej bezpečnosti nemali byť v pôsobnosti tohto nástroja.

(7) Z dôvodov koherencie je vhodné, činnosti spadajúce do pôsobnosti rozhodnutia Rady […], ktorým sa ustanovuje špecifický program „prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu“ alebo súvisiace so zachovaním práva a poriadku a zaručením vnútornej bezpečnosti nemali byť v pôsobnosti tohto nástroja.

Odôvodnenie

Spoločenstvo by malo prejavovať solidaritu s tretími krajinami odpovedaním na núdzové situácie na ich území. Rýchla reakcia na závažné núdzové situácie mimo EÚ by preto mala byť zahrnutá do rozsahu pôsobnosti nástroja.

Návrh o nástroji stability (KOM(2004)630), ktorý je v súčasnosti predmetom diskusií Rady, nemohol dosiahnuť ten istý cieľ, aj keď mal zahŕňať činnosti civilnej ochrany mimo Európskej únie, vzhľadom na jeho široký rozsah pôsobnosti (podpora mieru a stability; bezpečnosť civilného obyvateľstva v tretích krajinách).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Odôvodnenie 9

(9) Udelenie kontraktov a grantov verejného obstarávania podľa tohto nariadenia by sa malo realizovať v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Z dôvodu osobitného charakteru činností v oblasti civilnej ochrany je vhodné zabezpečiť, aby granty mohli získať aj fyzické osoby.

(9) Udelenie kontraktov a grantov verejného obstarávania podľa tohto nariadenia by sa malo realizovať v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Z dôvodu osobitného charakteru činností v oblasti civilnej ochrany je vhodné zabezpečiť, aby granty mohli získať aj fyzické osoby a mimovládne organizácie.

Odôvodnenie

Je vhodné posúdiť dosah šírenia zainteresovanosti mimovládnych organizácií v príprave a reakcii na núdzové situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Odôvodnenie 10

(10) Umožnenie účasti tretích strán zvýši účinnosť a efektivitu fungovania tohto nástroja.

(10) Umožnenie účasti tretích strán je žiaduce, pretože núdzové situácie v tretích krajinách môžu mať podstatný vplyv na členské štáty EÚ, a toto by okrem toho zvýšilo účinnosť a efektivitu fungovania tohto nástroja.

Odôvodnenie

Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Odôvodnenie 11a (nové)

 

(11a) S cieľom účinne vykonávať toto nariadenie by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi čo najskôr pripraviť podrobný zoznam zdrojov civilnej ochrany (personál, vybavenie atď.), ktoré v rámci Európskej únie existujú.

Odôvodnenie

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Odôvodnenie 12

(12) Na zabezpečenie vhodného monitorovania realizácie činností, ktoré získavajú finančnú pomoc v rámci nástroja je potrebné prijať príslušné ustanovenia.

(12) Na zabezpečenie vhodného monitorovania realizácie činností, ktoré získavajú finančnú pomoc v rámci nástroja je potrebné prijať príslušné ustanovenia. Pri realizácii finančnej pomoci Spoločenstva sa vyžaduje maximálna miera transparentnosti, ako aj náležité monitorovanie využívania prostriedkov.

Odôvodnenie

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase accountability and transparency of EU Institutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Odôvodnenie 16a (nové)

 

(16a) Činnosti Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany dopĺňajú politiky národných, regionálnych a miestnych orgánov. Prípadné katastrofy sa v prvom rade týkajú regiónov a miestnych orgánov, a preto by mali byť plne zapojené do koncepcie, vykonávania a monitorovania politík civilnej ochrany.

Odôvodnenie

Zvyčajná a primeraná reakcia na bežnú rušivú udalosť sa nachádza skôr na miestnej/regionálnej úrovni ako na úrovni národnej či nadnárodnej. Príprava na reakciu na núdzové situácie by preto mala tiež prebiehať na miestnej úrovni, keďže plány by sa mali vypracovať na základe miestnych poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Odôvodnenie 16b (nové)

 

(16b) Finančný rámec v zmysle bodu 33 Medziinštitučnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym Parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu je v tomto nariadení zahrnutý na celé obdobie trvania programu, bez dotknutia právomocí rozpočtových orgánov, ako sú ustanovené v Zmluve.

____________

1 Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1.

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na spolurozhodovací postup, na základe zmeny právneho základu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Odôvodnenie 17

(17) Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu neustanovuje iné právomoci na prijatie tohto nariadenia ako tie podľa článkov 308 a 203, v uvedenom poradí,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako je to jasne vyjadrené v jeho prvom článku (predmet). Všetky akcie spôsobilé pre financovanie v rámci návrhu majú za základný cieľ ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Odôvodnenie 17a (nové)

 

(17a) Európsky Parlament prijal v rámci reakcie na prírodné katastrofy niekoľko uznesení vrátane uznesenia z 8. septembra 2005*, v ktorom vyzval Komisiu a členské štáty na užšiu spolupráci, poiaľ ide o opatrenia civilnej ochrany v prípade prírodných katastrof, s cieľom predchádzať ich ničivému dosahu a tento dosah minimalizovať, predovšetkým sprístupnením dodatočných zdrojov civilnej ochrany.

 

* Prijaté texty P6_TA -PROV(2005)0334, odsek 9

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 1 odsek 1

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti, ďalej len „nástroj“, na podporu a doplnenie úsilia členských štátov pri ochrane obyvateľstva, životného prostredia a majetku v prípade závažnej núdzovej situácie.

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti, ďalej len „nástroj“ na podporu a doplnenie úsilia členských štátov pri ochrane obyvateľstva, verejného zdravia a bezpečnosti, životného prostredia, majetku a kultúrneho dedičstva v prípade závažnej núdzovej situácie.

Odôvodnenie

Following the change in the title.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 1 odsek 2

Ustanovuje pravidlá poskytovania finančnej pomoci v rámci nástroja na činnosti, ktoré zlepšujú situáciu pripravenosti Spoločenstva na závažné núdzové situácie.

Ustanovuje pravidlá poskytovania finančnej a technickej pomoci v rámci nástroja na činnosti, ktoré zlepšujú schopnosť prevencie rizík Spoločenstva a pripravenosť Spoločenstva reagovať na závažné núdzové situácie, a obsahuje ustanovenia o „pilotných“ projektoch, ktoré by mali rozvíjaťsúbor tém všeobecného európskeho záujmu a/alebo prispievať k posilneniu alebo zriadeniu sietí na európskej úrovni.

Odôvodnenie

Technical assistance is provided for in Article 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 1 odsek 3

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o finančnej pomoci v prípade závažnej núdzovej situácie, s cieľom uľahčiť rýchlu a účinnú reakciu.

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o finančnej a technickej pomoci v prípade závažnej núdzovej situácie, s cieľom uľahčiť rýchlu a účinnú reakciu.

Odôvodnenie

Technická pomoc sa uvádza v článku 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 1 odsek 3a (nový)

 

3a. Obsahuje tiež ustanovenia o vykonávaní komplexnej revízie a katalogizácie zdrojov nebezpečenstva (napr. pokiaľ ide o skladovací materiál), a prostriedkov, najmä vzácnych zdrojov, ktoré možno mobilizovať v reakcii na rôzne druhy závažných núdzových situácií, a zahŕňa ustanovenia na uľahčenie výmeny takýchto informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 2 odsek 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na pripravenosť v prípade závažných núdzových situácií bez ohľadu na ich charakter.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prevenciu, pripravenosť a rýchlu reakciu na všetky formy závažných núdzových situácií, ako je vymedzené v článku 3 písm. a), v Spoločenstve aj mimo neho, s mimoriadnym dôrazom na verejné zdravie.

Taktiež sa uplatňuje pri riadení bezprostredných dôsledkov týchto závažných núdzových situácií v rámci Spoločenstva a krajín, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Spoločenstva stanovenom rozhodnutím 2001/792/ES

Taktiež sa uplatňuje pri riadení bezprostredných dôsledkov týchto závažných núdzových situácií v rámci Spoločenstv aj mimo neho.

Uplatňuje sa aj pri pripravenosti a rýchlej reakcii na dopady na verejné zdravie vyplývajúce z takýchto závažných núdzových situácií.

 

Odôvodnenie

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 2 odsek 1a (nový)

 

1a. Spôsob fungovania nástroja primerane zohľadní príslušné regionálne hľadisko. Komisia a členské štáty budú čo najužšie spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi na vymedzení a riadení nástroja, pokiaľ to umožnia právne ustanovenia platné v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 2a (nový)

 

Článok 2a

Dĺžka trvania a rozpočtové zdroje

 

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januárom 2007 a stráca účinnosť 31. decembra 2013.

 

Finančný rámec na realizáciu tohto nástroja je stanovený na 278 miliónov EUR na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 (sedem rokov).

Odôvodnenie

Na základe pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu na zahrnutie vonkajších činností do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa rozpočet musí zvýšiť; dodatočné množstvo 105 miliónov na obdobie 7 rokov sa zdá byť primerané .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 3 bod a)

a) pojem „závažná núdzová situácia“ označuje akúkoľvek situáciu, ktorá má alebo môže mať nepriaznivý dopad na obyvateľstvo, majetok alebo životné prostredie a môže spôsobiť výzvu o pomoc

a) pojem „závažná núdzová situácia“ označuje akúkoľvek udalosť alebo situáciu, ktorá má alebo môže mať nepriaznivý dosah na obyvateľstvo, verejné zdravie a bezpečnosť, majetok, kultúrne dedičstvo alebo životné prostredie, a ktorú spôsobili prírodné, priemyselné alebo technologické katastrofy vrátane znečistenia mora alebo teroristických útokov;

Odôvodnenie

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 3 bod aa) (nový)

 

aa) pojem „prevencia“ označuje akúkoľvek činnosť na zabezpečenie skutočného zamedzenia nepriaznivého dopadu rizík a akékoľvek prostriedky na minimalizáciu súvisiacich prírodných alebo človekom spôsobených katastrôf;

Odôvodnenie

Prevencia je súčasťou predmetu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 3 bod c)

c) „pripravenosť“ znamená akúkoľvek činnosť vykonanú vopred na zabezpečenie

účinnej rýchlej reakcie.

c) „pripravenosť“ znamená akúkoľvek činnosť vykonanú vopred na zabezpečenie

účinnej rýchlej reakcie na dosahy prírodných a technologických rizík a zhoršovania životného prostredia vrátane vydania včasných a účinných varovaní.

Odôvodnenie

Pripravenosť and reakcia sami osebe nestačia na zníženie rizika, pokiaľ nie sú sprevádzané včasnými varovaniami. Nemôžu byť oddelené, nakoľko včasné varovanie je rozhodujúcim pre určenie správneho smeru vykonania opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 3 bod ca) (nový)

 

ca) „včasné varovanie“ znamená poskytnutie včasnej a účinnej informácie, ktorá umožní vykonať činnosť, ktorou sa predíde alebo zníži riziko, a zabezpečí pripravenosť na účinnú reakciu.

Odôvodnenie

Včasné varovanie je hlavným prvkom zníženia rizika katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 3 bod ca (nový)

 

ca) „zoznam“ znamená evidenciu zariadení civilnej ochrany a personálu v Európskej únii. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.

Odôvodnenie

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

Vzdialené regióny

 

Toto nariadenie poskytuje primeranú a rovnocennú pomoc pre všetky oblasti a zabezpečí, aby občania z okrajových, izolovaných, ostrovných alebo odľahlých regiónov, ktoré nie sú ľahko dostupné, boli zabezpečení na podobnej úrovni ako v iných oblastiach EÚ. Za spomínané oblasti by mali niesť zodpovednosť špecializované zásahové tímy.

Odôvodnenie

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 4 úvodná časť

V rámci nástroja sa môžu financovať tieto činnosti:

V rámci nástroja sa môžu okrem iného financovať činnosti v rámci územných hraníc Európskej únie aj mimo nich:

Odôvodnenie

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 4 bod a)

a) štúdie, prieskumy, modelovanie, vytváranie scenárov a plánovanie eventualít;

a) štúdie, prieskumy, modelovanie, vytváranie scenárov súvisiacich so zásahmi v oblasti civilnej ochrany a plánovanie eventualít;

Odôvodnenie

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 4 bod b)

b) pomoc pri budovaní kapacít;

b) pomoc pri budovaní kapacít a pri koordinácii činností;

Odôvodnenie

Action coordination is of central importance to the regulation's success.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 4 bod c)

c) výcvik, cvičenia, tvorivé dielne, výmena personálu a odborníkov;

c) výcvik, stretnutia, cvičenia, tvorivé dielne, výmena personálu a odborníkov;

Odôvodnenie

Na doplnenie oprávnených činností uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 4 bod ca) (nový)

 

ca) osobitné školenie pre tých zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na operáciách súvisiacich s prevenciou, rýchlou reakciou a pripravenosťou na závažné núdzové situácie s cieľom lepšie riešiť konkrétne potreby postihnutých osôb;

Odôvodnenie

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects relating to the particular circumstances of the disabled.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 4 bod d)

d) demonštračné projekty;

d) demonštračné projekty a programy;

Odôvodnenie

Pozri vyššie uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 4 bod e)

e) transfer technológií;

e) prenos vedomostí, technológií a odborných znalostí a podelenie sa o nadobudnuté skúsenosti a osvedčené postupy;

Odôvodnenie

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 4 bod f)

f) činnosti verejného povedomia a rozširovania informácií

f) činnosti verejného povedomia a rozširovania informácií zameraných predovšetkým na podporu opatrnosti ľudí;

Odôvodnenie

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant and at the same time informing them of the penalites applicable is a useful means of prevention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 4 bod ga) (nový)

 

ga) prepojenie poplašných systémov, systémov včasného varovania a reakcie,

Odôvodnenie

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert and early warning systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 4 bod i)

i) zriadenie a udržovanie bezpečných komunikačných systémov a nástrojov;

i) zriadenie a udržovanie spoľahlivých a bezpečných komunikačných systémov a nástrojov;

Odôvodnenie

Pozri vyššie uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 4 bod l)

l) vysielanie odborníkov, styčných dôstojníkov a pozorovateľov;

l) vysielanie odborníkov, styčných dôstojníkov a pozorovateľov s náležitými prostriedkami a zariadením;

Odôvodnenie

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 4 bod la) (nový)

 

la) podpora vykonávania miestneho hodnotenia rizík a programov pripravenosti na katastrofy a činností v školách a inštitúciách vyššieho vzdelávania a využívanie ďalších spôsobov odovzdávania informácií mladým ľuďom a deťom;

Odôvodnenie

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 4 bod na) (nový)

 

na) propagácia postupov na harmonizáciu prístupov, metódy a prostriedky pre prevenciu a reakciu na závažné núdzové situácie;

Odôvodnenie

Na dosiahnutie vyššej účinnosti je potrebný určitý stupeň harmonizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 4 bod nb) (nový)

 

nb) rozvoj partnerstva medzi regiónmi, ktoré sú ohrozené podobnými rizikami katastrof, aby si tieto mohli navzájom vymieňať poznatky o riadení núdzových situácií.

Odôvodnenie

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 5 bod da) (nový)

 

da) spoločné využívanie skúseností a identifikácia a vykonávanie osvedčených postupov týkajúcich sa národných, regionálnych a miestnych iniciatív, ktoré sa realizujú ako prevencia pred prírodnými, priemyselnými alebo technologickými katastrofami;

Odôvodnenie

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 5 bod db) (nový)

 

db) spoločné využívanie skúseností a vykonávanie osvedčených postupov týkajúcich sa iniciatív na národnej, regionálnej a miestnejúrovni, ktoré sa orientujú na verejnosť a predovšetkým na mladých ľudí s cieľom zvýšenia stupňa vlastnej ochrany;

Odôvodnenie

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 5 bod e)

e) oživenie, podpora a pomoc pri výmene know-how a poznatkov týkajúcich sa riadenia okamžitých dôsledkov závažných núdzových situácií a súvisiacich technológií;

e) oživenie, podpora a pomoc pri výmene know-how a poznatkov týkajúcich sa predovšetkým preventívnych opatrení a riadenia okamžitých dôsledkov závažných núdzových situácií a súvisiacich technológií a zamestnancov;

Odôvodnenie

Prevention plays an important role in risk reduction

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 5 bod i)

i) zabezpečenie dostupnosti a dopravy mobilných laboratórií a mobilných zariadení vysokého zabezpečenia.

i) zabezpečenie dostupnosti a dopravy technológií a vybavenia špeciálnej civilnej ochrany, ako mobilných laboratórií a mobilných zariadení vysokého zabezpečenia.

Odôvodnenie

Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 5 odsek 1a (nový)

 

Právny rámec opatrení financovaných v rámci tohto nariadenia umožní príslušným sektorom, v prípade potreby, plniť nové úlohy a bude vyžadovať, aby akékoľvek prijaté opatrenia boli v prísnom súlade so základnými právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 5a (nový)

 

Článok 5α

 

Súdržnosť a koordinácia opatrení

 

Komisia zabezpečí, aby nástroj a poplašné systémy, systémy včasného varovania a reakcie boli účinné a prepojené s ďalšími systémami varovania Spoločenstva.

Odôvodnenie

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the alert, early warning and response systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 5b (nový)

 

Článok 5b

 

Kvalita činností

 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí kvalitu opatrení prostredníctvom monitorovania, koordinácie a vyhodnotenia činností týkajúcich sa poplachu, včasného varovania a reakcie s cieľom zabezpečiť optimálne fungovanie nástroja.

Odôvodnenie

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 5c (nový)

 

Článok 5c

 

Dobrovoľníci

 

Pripravenosť dobrovoľníkov na reakciu v prípade závažnej núdzovej situácie spôsobenej človekom alebo prírodnou katastrofou by mala byť vždy pod kontrolou a dohľadom miestneho zákonného orgánu a dobrovoľníci by mali dostať osobitnú odbornú prípravu, ktorá by zvýšila ich schopnosť identifikovať závažnú núdzovú situáciu alebo katastrofu a reagovať na ňu.

Odôvodnenie

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 7 odsek 4

4. Ročné pracovné programy sa príjmu v súlade s postupmi uvedenými v článku 14 ods. 2.

4. Ročné pracovné programy sa prijmú v súlade s postupmi uvedenými v článku 14 ods. 2. Prijaté ročné pracovné programy sa poskytnú rozpočtovému orgánu pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 8 odsek 2 (nový)

 

Ak sa činnosti v rámci tohto nástroja vykonávajú mimo územných hraníc Európskej únie, zosúladia sa s Organizáciou spojených národov, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody na to, aby sa tak nestalo.

Odôvodnenie

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 8a (nový)

 

Článok 8a

 

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

 

S cieľom zníženia duplicity, zvýšenia organizácie opatrení účinnej reakcie na núdzovú situáciu, založených na spoločných informáciách a s cieľom optimalizácie využitia všetkých zdrojov je potrebné, aby sa s medzinárodnými organizáciami vytvorili užšie vzťahy a posilnená, štruktúrovaná a nepretržitá spolupráca.

Odôvodnenie

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital importance.The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with its counterparts in the UN system.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 9 odsek 1a (nový)

 

1a. Ak sa na základe informácií predložených v súlade s odsekom 1 ukáže, že finančná pomoc prišla z iných zdrojov, finančná pomoc poskytnutá v rámci tohto nástroja bude obmedzená maximálne na tú časť žiadosti, pre ktorú nie sú zatiaľ dostupné iné finančné zdroje.

Odôvodnenie

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the other sources from which an action can be financed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 9 odsek 2

2. Je potrebné usilovať sa o spoluprácu a komplementaritu medzi ostatnými nástrojmi Európskej únie alebo Spoločenstva.

2. Je potrebné usilovať sa o spoluprácu, súdržnosť a komplementaritu medzi ostatnými nástrojmi Európskej únie alebo Spoločenstva okrem iného s Fondom solidarity Európskej únie, nástrojom stability a ECHO-m, aby sa tak predišlo duplicite a zabezpečila sa pridaná hodnota a využívanie zdrojov. Toto platí najmä v súvislosti s návrhom rozhodnutia Komisie o financovaní pilotného projektu, ktorý obsahuje súbor prípravných krokov s cieľom posilniť boj proti terorizmu), ktorý umožní financovanie bezpečného všeobecného systému rýchleho varovania (ARGUS) a Európskeho programu na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP), s cieľom zaručiť súdržnosť v oblastiach ochrany najdôležitejšej infraštruktúry a civilnej ochrany.

Odôvodnenie

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-ordination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 10 odsek 1 pododsek 2

Tieto výdavky môžu pokryť najmä štúdie, stretnutia, informačné činnosti, publikácie, výdavky na informačné siete (a príslušné vybavenie) na výmenu informácií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu podporu, na ktorú sa Komisia môže odvolať na účely realizácie tohto nariadenia.

Tieto výdavky môžu pokryť najmä štúdie, stretnutia, informačné činnosti, publikácie, výdavky na informačné siete (a príslušné vybavenie) na výmenu informácií a ostatné výdavky na technickú, a administratívnu podporu a zamestnancov, na ktorú sa Komisia môže odvolať na účely realizácie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 10a (nový)

 

Článok 10α

 

Vykonávanie činností a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi

 

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby činnosti a opatrenia prijaté v rámci nástroja boli vykonávané v súlade s ustanoveniami článku 13 a aby sa tak zabezpečil súdržný a vyvážený rozvoj.

 

2. Komisia na podporu vykonávania zabezpečí, aby siete a systémy poplachu, včasného varovania a rýchlej reakcie na závažné núdzové situácie boli koordinované a integrované.

 

3. Komisia a členské štáty prijmú opatrenia v rámci svojich právomocí, aby sa zabezpečilo, že nástroj bude fungovať účinne a vyvinú sa mechanizmy na úrovni Spoločenstva a členských štátov zamerané na dosiahnutie cieľov nástroja. Zabezpečia, aby sa poskytovali nevyhnutné informácie o činnostiach podporovaných nástrojom a čo možno najširšiu účasť na činnostiach vykonávaných miestnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 12 odsek 4

4.Ak nie sú dodržané časové limity alebo ak je iba časť pridelených finančných prostriedkov oprávnená vývojom pri realizácii činnosti, Komisia požiada príjemcu o predloženie pripomienok v stanovenej časovej lehote. V prípade, že príjemca nepredloží postačujúcu odpoveď, Komisia môže zastaviť poskytovanie zvyšnej finančnej pomoci a požadovať vrátenie vyplatenej sumy.

4. Ak nie sú dodržané časové limity alebo ak je iba časť pridelených finančných prostriedkov oprávnená podľa vývoja situácie pri realizácii činnosti, Komisia požiada príjemcu o predloženie pripomienok v stanovenej časovej lehote. V prípade, že príjemca nedá postačujúcu odpoveď, Komisia môže žiadať objasnenie alebo ďalšie vysvetlenia. Ak bude odpoveď i naďalej neuspokojivá, Komisia zruší poskytovanie zvyšnej finančnej pomoci a bude požadovať vrátenie vyplatenej sumy.

Odôvodnenie

If the beneficiary's response remains unsatisfactory after the previous request for clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and demands repayment of the sums already paid.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 13 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie, ďalej len „výbor“.

1. Komisii pomáha výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov vrátane zástupcov miestnych a regionálnych orgánov, a ktorému predsedá zástupca Komisie, ďalej len „výbor“.

Odôvodnenie

Regionálne a miestne orgány by mali mať hlavnú úlohu v predchádzaní katastrofám a pri ich riadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 14 odsek 2 bod a)

a) dočasnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch realizácie tohto nariadenia, najneskôr do 31. decembra 2010;

a) dočasnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch realizácie tohto nariadenia, najneskôr do 31. decembra 2010. Táto správa bude predovšetkým obsahovať informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach o podpore a vyrovnaní poskytnutej finančnej pomoci.

Odôvodnenie

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the effective use of the funds committed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 14 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia sa zaväzuje rýchlo nadviazať na túto prvú iniciatívu, ktorá je v zásade finančnej povahy, a predložiť Európskemu parlamentu čo najskôr svoje návrhy na zmenu a doplnenie rozhodnutia Rady 2001/792/ES.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another reminder that natural hazards are a global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law enforcement are concerned.

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM (2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to facilitate a rapid and effective response thereto.

Committee’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection measures.

The committee suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health and the environment.

Scope

Prevention

The Commission proposal does not address prevention .

The committee suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU

The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that.

The committee suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution

Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from other states.

Definitions

It is the committee’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed EU definition of “civil protection” and associated terminology. It thinks that further clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be useful.

Subsidiarity principle

The committee agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with Member States. It would like to highlight that Community action in this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

Legal type of Instrument

The committee agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal instrument.

Budget

As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the experience of the current civil protection instruments.

Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce certain new expenditures. Also the committee’s amendment to include in the scope the financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be increased; therefore, an additional amount of € 105 mio. for the 7 year period seems appropriate.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Výbor pre právne veci

predseda

Vážený pán

Karl-Heinz Florenz

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUXELLES

Vec:                Právny základ návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie (KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))[1]

Vážený pán predseda,

listom z 18. júla 2005 ste podľa článku 35 ods. 2 rokovacieho poriadku poverili Výbor pre právne veci preskúmaním platnosti a správnosti právneho základu pre uvedený návrh Komisie.

Vzhľadom na to, že právnym základom návrhu je článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy o Euratome, poznamenávate, že prvoradým účelom návrhu je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, a že jeho právnym základom by mal byť článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES.

Výbor posúdil túto otázku na schôdzi dňa 15. septembra 2005.

Návrh nariadenia si kladie za cieľ ustanoviť nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie. Výbor poznamenal, že v návrhu sa cituje článok 3 ods. 1 písm. u) Zmluvy o ES v súvislosti s tým, že do činností Spoločenstva sa majú začleniť opatrenia v oblasti civilnej ochrany, ktorá predstavuje samostatnú oblasť činností či politík vzhľadom na politiku v oblasti životného prostredia uvedenú v článku 3 ods. 1 prvom pododseku. Výbor tiež venoval pozornosť skutočnosti, že podľa článku 6 Zmluvy o ES sa musia požiadavky ochrany životného prostredia začleniť do vymedzenia pojmov a uskutočňovania politík a činností Spoločenstva, ktoré sa uvádzajú v článku 3 a že nejestvuje žiaden právny základ ad hoc pre civilnú ochranu ani v Zmluve o ES, ani v Zmluve o Euratome.

Bolo teda potrebné posúdiť s ohľadom na tradičné kontroly vykonávané Súdnym dvorom, či ťažiskom návrhu je civilná ochrana, v prípade ktorej sú jedinou možnosťou dodatočného právneho základu článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy o Euratome alebo či sa namiesto civilnej ochrany nezameriava na zdravie a životné prostredie, v prípade ktorých by bol náležitým právnym základom článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES.

V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy o Euratome možno použiť ako právny základ len vtedy, ak sa na inom mieste v Zmluvách neustanovuje potrebná právomoc[2].

Podľa Súdneho dvora nemá byť voľba právneho základu subjektívna, ale sa „musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne preskúmané“[3]. K týmto faktorom patrí cieľ a obsah daného opatrenia[4]. Okrem toho by mal byť rozhodujúcim činiteľom hlavný cieľ opatrenia[5].

Podrobná analýza odôvodnení a normatívnych ustanovení návrhu nariadenia ukazuje, že v skutočnosti sa návrh zameriava na civilnú ochranu. Opatrenia civilnej ochrany majú jednoznačný význam pre ochranu životného prostredia a verejného zdravia. Navrhovaný nástroj sa však zaoberá tým, ako je možné zmobilizovať prostriedky a zariadenia tak, aby sa zabezpečila pripravenosť na závažné núdzové situácie (pozri článok 2 (rozsah pôsobnosti) v spojení s článkom 5 (kritériá poskytovania pomoci)). Vzhľadom na to, navrhované opatrenie sa vo svojej podstate nezaoberá ochranou životného prostredia a ochranou ľudského zdravia.

Ale zdá sa, že v texte návrhu chýba odôvodnenie toho, aby sa navrhované nariadenie zakladalo na oboch článkoch, článku 308 Zmluvy o ES a článku 203 Zmluvy o Euratome.

V súlade s uvedeným tvorí náležitý právny základ návrhu nariadenia Rady článok 308 Zmluvy o ES.

V dôsledku toho sa Výbor pre právne veci rozhodol na schôdzi dňa 15. septembra 2005 v súlade s návrhom svojho navrhovateľa pána Antonia Lópeza-Instúriza Whitea pomerom hlasov 15 ku 2 a 4 poslanci sa zdržali hlasovania[6], že odporučí nepoužiť odkaz na článok 203 Zmluvy o Euratome a ponechať článok 308 Zmluvy o ES ako jediný právny základ.

S pozdravom,

Giuseppe Gargani

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
  • [2]  Vec 45/86, Komisia / Rada [1987] Zbierka rozhodnutí ESD 1439, ods. 13.
  • [3]  Vec 45/86, Komisia / Rada [1987] Zbierka rozhodnutí ESD 1439, ods. 5.
  • [4]  Vec C-300/89, Komisia / Rada [1991] Zbierka rozhodnutí ESD I – 287, ods. 10.
  • [5]  Vec C-377/98, Holandsko / Európsky parlament a Rada [2001] Zbierka rozhodnutí ESD I-7079, ods. 27, cituje sa vec C-155/91, Komisia / Rada, supra č. 1993, ods. 19 – 21.
  • [6]  Hlasovania sa zúčastnili títo poslanci: Giuseppe Gargani (predseda), Rainer Wieland (podpredseda), Antonio López-Istúriz White (navrhovateľ), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (za Syed Kamall), Janelly Fourtou (za Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (za Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (za Alain Lipietz), Toine Manders (za Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (za Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (28.11.2005)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Rady ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie
(KOM(2005)/0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Janusz Lewandowski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

In its first reading of the 2006 Budget the European Parliament adopted a pilot project on cross border cooperation in the fight against natural disasters. It intends to raise the awareness for cooperation and provide a framework to develop closer cooperation on civil protection measures with a view on preventing or at least minimising the consequences of such disasters by developing cross border early warning, coordination and logistical tools (EP-resolution of 8 September 2005).

In its Communication on the Financial Perspectives 2007-2013, adopted on 14 July 2004, the Commission called for action at European level to provide a common response to emergency situations of different origin in an efficient and coordinated manner.

The proposal aims to establish a Preparedness and Rapid Response Instrument for major emergencies, which should contribute to the development and implementation of Community civil protection measures, in order to provide for Community financial assistance to support and complement the efforts of Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency.

The solidarity strand is developed through a complementary proposal of a “European Union Solidarity Fund” (EUFS).

The Commission's proposal

The Community has adopted two main Council decisions which contain a series of measures and actions in the field of civil protection to reinforce the cooperation and the assistance between Members States.

This proposal will constitute, once adopted, the new legal basis for granting Community financial support to civil protection actions and measures in the field of preparedness and rapid response. It is based on article 308 TCE and article 203 Euratom.

This Instrument is settled on the principle of subsidiarity which implies that a Community mechanism would provide added value in supporting and supplementing national policies in the field of mutual civil protection assistance.

Indeed this proposal will give the civil protection actors within Member States who fulfil an essential role in responding at very short notice, the means to improve their effectiveness and efficiency in preparing in advance at the Community level for the adequate means and equipment to be dispatched on site, in facilitating a pooling of resources and mutual assistance.

In that context the Commission proposes to intensify the effort made until now by the Community and to focus it on two priorities: disaster response and the preparedness.

Over the 2007-2013 period, the indicative budget for this Instrument is estimated to be EUR 173 million.

The financial assistance will be made in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[1] and may take the form of grants or public procurement contracts according to the annual work program adopted by the Commission. The implementation of the Regulation will be controlled by the Commission and the Court of Auditors.

Moreover, the Commission has taken particular attention to ensure that the procedures to be followed in the event of rapid response to major emergencies, provide for the required flexibility allowing urgent action to be taken.

Remarks

The draftsman welcomes the Commission's proposal, particularly the proposed simplification in case of rapid response due to major emergencies, and accordingly calls on the Commission to ensure that the programme is implemented in a transparent and consistent manner.

Over and above the measures put forward by the Commission, the draftsman has the following proposals to make:

1.  It needs to be emphasised that the amount shown in the legislative financial statement is for guidance only, until an agreement is reached on the 2007-2013 financial perspective.

2. Note that the amount shown in the legislative financial statement is not part of the Council decision. Consider that this amount should be added as an indicative budget for the seven-year period from 1 January 2007.

3. The information to the Budgetary Authority is not foreseen before the third year of implementation of the Instrument. Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument. Therefore it is proposed to ask the Commission to transmit for information the annual work program to the Budgetary Authority.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odsek 1a (nový)

1a.    spresňuje, že výška rozpočtových prostriedkov uvedených v návrhu nariadenia je výlučne orientačná, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o finančnom výhľade na rok 2007 a nasledujúce roky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odsek 1b (nový)

1b.    vyzýva Komisiu, aby po prijatí finančného výhľadu potvrdila sumy uvedené v návrhu nariadenia alebo aby, ak to bude potrebné, predložila upravené sumy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade, čím zabezpečí ich zlučiteľnosť s hornou hranicou;

Návrh nariadenia

Text navrhnutý Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 2a (nový)

 

2a. Zdroje určené na záväzky z nástroja sa podľa podmienok uvedených v odseku 34 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu stanovia na orientačnom základe vo výške 173 miliónov eur na obdobie 7 rokov, ktoré sa začne 1. januára 2007.

1. Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2005/708/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).

Odôvodnenie

Once a decision is reached, the Commission shall present, if necessary, a legislative proposal to set the reference amount with respect to the appropriate ceiling of the financial perspective (see amendment to the legislative resolution). The reference amount is entered under the conditions spelled out in the article 34 of the Interinstitutional Agreement (non co-decision).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 7 odsek 4

4. Ročné pracovné programy sa príjmu v súlade s postupmi uvedenými v článku 14 ods. 2.

4. Ročné pracovné programy sa prijmú v súlade s postupmi uvedenými v článku 14 ods. 2. Prijaté ročné pracovné programy sa pre informáciu poskytnú rozpočtovému orgánu.

Odôvodnenie

Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 10

1. Z iniciatívy Spoločenstva môže nástroj priamo pokrývať výdavky spojené s monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením potrebným na realizáciu tohto nariadenia.

Tieto výdavky môžu pokryť najmä štúdie, stretnutia, informačné činnosti, publikácie, výdavky na informačné siete (a príslušné vybavenie) na výmenu informácií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu podporu, na ktorú sa Komisia môže odvolať na účely realizácie tohto nariadenia.

Výdavky uvedené v prvom a druhom pododseku nesmú prekročiť 4 % rozpočtu.

2. Komisia realizuje rozpočet pre činnosti uvedené v odseku 1 na centralizovanom základe a priamo prostredníctvom svojich oddelení v súlade s článkom 53 ods. 2 finančného nariadenia.

vypúšťa sa

 

Odôvodnenie

The administration of the instrument must be carried out by Commission staff through the available funds for administration. The funding of administration through operational programs conflicts with the budgetary principle of specification, can lead to lack of transparency, and sidesteps the financial regulation.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

Referenčné čísla

KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

BUDG
9.6.2005

 


 

 

Navrhovateľ
  dátum menovania

Janusz Lewandowski
9.6.2005

 

Prerokovanie vo výbore

23.11.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

23.11.2005

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Peter Šťastný

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

  • [1]  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (23.1.2006)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie
(KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Stavros Lambrinidis

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Názov

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovuje nástroj prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

 

(Slovo „prevencia“ sa pridáva v celom texte tam, kde sa spomína pripravenosť a rýchla reakcia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

Odôvodnenie

Hlavným cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, čo jasne vyjadruje jeho prvý článok (predmet úpravy). Všetky činnosti, ktoré možno financovať na základe tohto návrhu, sú zamerané na konečný cieľ, ktorým je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 2

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 203,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Jadrovými haváriami by sa mal zaoberať osobitný legislatívny nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Izolované a najvzdialenejšie regióny Spoločenstva majú osobitné charakteristické znaky a potreby vyplývajúce z ich geografickej polohy, terénu a sociálnych a hospodárskych podmienok. Tieto nepriaznivé podmienky sťažujú najmä včasné poskytovanie pomoci a intervenčných zdrojov, ako aj uspokojovanie osobitných potrieb v prípade závažných núdzových situácií.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby rôzne mechanizmy a nástroje Spoločenstva venovali väčšiu pozornosť najvzdialenejším a izolovaným regiónom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 4a (nové)

 

(4a) Aby bolo možné uľahčiť a zabezpečiť lepšiu prevenciu, pripravenosť a reakciu na závažné núdzové situácie, je potrebné organizovať rozsiahle informačné kampane a začať vzdelávacie a osvetové iniciatívy zamerané na širokú verejnosť, a najmä na mladých ľudí, s cieľom zvýšiť úroveň vlastnej ochrany a preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade katastrof.

Odôvodnenie

Opatrenia civilnej ochrany je potrebné zahrnúť do výukových programov a osvetových kampaní, aby sa zvýšilo povedomie o potrebe prevencie, pripravenosti a reakcie na závažné katastrofy a aby sa zabezpečila účasť občianskej spoločnosti na činnostiach prevencie a reakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 6a (nové)

 

(6a) Solidarita s tretími krajinami, ktoré čelia katastrofám a núdzovým situáciám, sa uplatňuje už veľa rokov ako súčasť vonkajšej činnosti Spoločenstva a v súlade so zásadou solidarity. Civilná ochrana Spoločenstva uskutočňovaná aj mimo Spoločenstva by okrem plnenia zodpovednosti Spoločenstva v humanitárnej oblasti a v oblasti solidarity poskytovala pridanú hodnotu a zvýšila účinnosť a efektívnosť uplatňovania tohto nástroja.

Odôvodnenie

EÚ by mala v prípade závažných núdzových situácií prejaviť konkrétnu solidaritu s tretími krajinami, najmä s rozvojovými krajinami, v ktorých počet a rozsah prírodných katastrof a ich rastúci dosah v ostatných rokoch spôsobili veľké straty na životoch a majú dlhodobé negatívne sociálne, hospodárske a environmentálne následky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti, ďalej len „nástroj“, na podporu a doplnenie úsilia členských štátov pri ochrane obyvateľstva, životného prostredia a majetku v prípade závažnej núdzovej situácie.

Toto nariadenie stanovuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 nástroj prevencie, rýchlej reakcie a pripravenosti, ďalej len „nástroj“, na podporu a doplnenie úsilia členských štátov pri ochrane obyvateľstva, verejného zdravia, životného prostredia, majetku a kultúrneho dedičstva v prípade závažnej núdzovej situácie.

Ustanovuje pravidlá poskytovania finančnej pomoci v rámci nástroja na činnosti, ktoré zlepšujú situáciu pripravenosti Spoločenstva na závažné núdzové situácie.

Ustanovuje pravidlá poskytovania finančnej pomoci v rámci nástroja na činnosti, ktoré zlepšujú situáciu pripravenosti Spoločenstva na závažné núdzové situácie a obsahuje ustanovenia o „pilotných“ projektoch, ktoré by mali rozvíjať súbor tém všeobecného európskeho záujmu a/alebo prispievajú k posilneniu alebo zriadeniu sietí na európskej úrovni.

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o finančnej pomoci v prípade závažnej núdzovej situácie, s cieľom uľahčiť rýchlu a účinnú reakciu.

Taktiež zabezpečuje ustanovenia o finančnej pomoci v prípade závažnej núdzovej situácie, s cieľom uľahčiť rýchlu a účinnú reakciu.

 

Obsahuje tiež ustanovenia o vykonávaní komplexnej revízie a katalogizácie zdrojov nebezpečenstva (napr. pokiaľ ide o skladovací materiál), a prostriedkov, najmä vzácnych zdrojov, ktoré možno mobilizovať v reakcii na rôzne druhy závažných núdzových situácií, a zahŕňa ustanovenia na uľahčenie výmeny takýchto informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 odsek 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na pripravenosť v prípade závažných núdzových situácií bez ohľadu na ich charakter.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prevenciu, pripravenosť a rýchlu reakciu na všetky druhy závažných núdzových situácií, ako je stanovené v článku 3 písm. a), v rámci Spoločenstva aj mimo neho, s osobitným dôrazom na aspekty verejného zdravia.

Taktiež sa uplatňuje pri riadení bezprostredných dôsledkov týchto závažných núdzových situácií v rámci Spoločenstva a krajín, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Spoločenstva stanovenom rozhodnutím 2001/792.

Taktiež sa uplatňuje pri riadení bezprostredných dôsledkov týchto závažných núdzových situácií v rámci Spoločenstva aj mimo neho.

Uplatňuje sa aj pri pripravenosti a rýchlej reakcii na dopady na verejné zdravie vyplývajúce z takýchto závažných núdzových situácií.

 

Odôvodnenie

Spoločenstvo by malo byť schopné preukázať solidaritu s tretími krajinami reakciou na núdzové situácie na ich území. Rýchla reakcia na závažné núdzové situácie mimo EÚ by preto mala byť zahrnutá do rozsahu pôsobnosti tohto nástroja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 odsek 1a (nový)

 

1a. Spôsob fungovania nástroja primerane zohľadní príslušné regionálne hľadisko. Komisia a členské štáty budú čo najužšie spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi pri definovaní a riadení nástroja,, pokiaľ to umožnia právne ustanovenia platné v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2a (nový)

 

Článok 2a

 

Dĺžka trvania a rozpočtové zdroje

 

Vykonávanie tohto nariadenia začne 1. januára 2007 a skončí 31. decembra 2013.

 

Finančný rámec na vykonávanie tohto nástroje pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 (sedem rokov) je stanovený na 278 miliónov EUR.

Odôvodnenie

V dôsledku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu na zahrnutie vonkajších činností do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky; pre obdobie 7 rokov sa zdá byť vhodná dodatočná suma 105 miliónov eur.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 5 odsek 1a (nový)

 

Právny rámec financovaných opatrení umožní príslušným sektorom, v prípade potreby, vyrovnať sa s novými povinnosťami a zabezpečí, aby akékoľvek prijaté opatrenia boli v prísnom súlade so základnými právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 9 odsek 2

2. Je potrebné usilovať sa o spoluprácu a komplementaritu medzi ostatnými nástrojmi Európskej únie alebo Spoločenstva.

2. Je potrebné usilovať sa o spoluprácu a komplementaritu medzi ostatnými nástrojmi Európskej únie alebo Spoločenstva, najmä s návrhom rozhodnutia Komisie o financovaní pilotného projektu, ktorý obsahuje súbor prípravných krokov s cieľom posilniť boj proti terorizmu, ktorý umožní financovanie bezpečného všeobecného systému rýchleho varovania (ARGUS) a Európskeho programu na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP), s cieľom zaručiť koherenciu v oblastiach ochrany najdôležitejšej infraštruktúry a civilnej ochrany.

Odôvodnenie

Existuje riziko, že niektoré z činností zahrnutých do vyššie uvedených fondov a nástrojov sú navzájom tak podobné, že môže dôjsť k nejasnostiam alebo zdvojeniu, ak nebude fungovať účinná koordinácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 14 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia sa zaväzuje rýchlo nadviazať na túto prvú iniciatívu, ktorá je v zásade finančnej povahy, a predložiť Európskemu parlamentu čo najskôr svoje návrhy na zmenu a doplnenie rozhodnutia Rady o mechanizme civilnej ochrany.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

Referenčné čísla

KOM(2005)0113 – C6‑0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Gestorský výbor

ENVI

Stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
9.6.2005

Rozšírená spolupráca –
  dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Stavros Lambrinidis
4. 7. 2005

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

16. 1. 2006

23. 1. 2006

 

 

 

Dátum prijatia

23. 1. 2006

Výsledok záverečného hlasovania

 

+:

–:

0:

15

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie

Referenčné čísla

KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.6.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
9.6.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
9.6.2005

LIBE
9.6.2005

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Dimitrios Papadimoulis
24.5.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu
  Dátum stanoviska JURI

JURI
15.9.2005

/

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2005

Výsledok záverečného hlasovania

                           

+:

–:

0:

49

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

6.2.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...