RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused

9.2.2006 - (KOM(2005)0115 – C6‑0097-2005 – 2005/0042A(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Antonios Trakatellis


Menetlus : 2005/0042A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0030/2006
Esitatud tekstid :
A6-0030/2006
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused

(KOM(2005)0115 – C6‑0097-2005 – 2005/0042A(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0115)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 152, mille kohaselt komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6‑0097/2005);

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi 30. juuni 2005. aasta otsust jagada ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013, kahte ossa, et anda need keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile, tehes kummalegi ülesandeks koostada eraldi raport;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0030/2005),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekParlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Pealkiri

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervise tegevusprogramm aastateks 2007–2013

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection Programme. This programme constitutes a continuation and development of the first integrated Community action programme in the field of public health (2003-2008).

Muudatusettepanek 2

Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 152 ja 153;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 152;

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection Programme.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 1

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele rahvatervise ja tarbijakaitse valdkonna meetmetega.

(1) Ühendus on kohustunud tervist edendama ja parandama, haigusi ennetama ja vähendama ning potentsiaalseid terviseohte ära hoidma. Ta peab kooskõlastatult ja sidusalt vastama rahva muredele ja ootustele. Ühendus võib aidata kaasa kodanike tervise ja turvalisuse kaitsele rahvatervise valdkonna meetmetega, mis liikmesriikide meetmetele väärtust lisavad.

Justification

Public health is a common good of prime importance and its protection concerns everyone without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to the promotion and improvement of health, the prevention of human illness and obviating sources of danger to human health. Meeting the challenges in the field of health calls for coordinated and cohesive measures to ensure a high level of protection of public health. A sound public health policy adapted to the challenges of the 21st Century must strive for a reduction of disease to avoid further health loss.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 1 a (uus)

 

(1 a) Kõigi ühenduse poliitikavaldkondade ja tegevuste määratlemisel ning rakendamisel tuleks tagada tervisekaitse kõrge tase. Vastavalt asutamislepingu artiklile 152 peab ühendus aktiivselt tegutsema, võttes meetmeid, mida üksikud liikmesriigid võtta ei saa, ning kooskõlastades liikmesriikides lähimuspõhimõtte kohaselt võetud meetmeid. Ühendus austab täielikult liikmesriikide õigusi tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ning teostamisel.

Justification

The Treaties require the Community to play an active role, by taking measures which cannot be taken by the Member States. The strengthened provisions of Article 152 of the Treaty of Amsterdam constituted a quantitative and qualitative leap forward in containing the three-fold objectives of improving public health, preventing disease in all its forms and obviating sources of danger. It should be noted that competence and responsibility for health services (hospitals etc.), lie with the Member States (subsidiarity principle).

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 1 b (uus)

 

(1 b) Lisaks kohustusele säilitada ja parandada oma kodanike tervist peaks ühendus võtma arvesse ka eetilisi väärtusi, et mitte rikkuda olemasolevaid käitumisreegleid.

Justification

A sentence in the preamble to the decision N:3.1 "Making European citizens healthier is the ultimate goal of all health activities pursued under the Treaty" needed clarification, since, legally and ethically, the goal cannot be pursued by all available means, which would ultimately lead to the improvement of citizens' health.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 1 c (uus)

 

(1 c) Tervishoiusektorit iseloomustab ühest küljest märkimisväärne kasvupotentsiaal, uuenduslikkus ja dünaamilisus, teisest küljest rahandusliku ja sotsiaalse püsivuse ning tervishoiusüsteemide tõhususega seotud raskused, mis tulenevad muuhulgas keskmise eluea pikenemisest ja arstiteaduse edusammudest.

 

Justification

There have been rapid developments in the health sector in financial terms with an increase in investment and rising employment, as well as the introduction of technology and innovation, particularly in the developed countries. At the same time, there has been an increase in spending on health and health care of almost 10% of GDP of the Member States, taking into account the increase in life expectancy and the fact that the health sector constitutes an important part of the Member States' social security systems.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 1 d (uus)

 

(1 d) Ühenduse rahvatervise valdkonna tegevusprogramm aastateks 2003–2008 oli Euroopa Ühenduse esimene sellealane ühtne programm, mille raames on juba tehtud mitmeid olulisi muudatusi ja edusamme.

Justification

Τhe first integrated Community action programme in the field of public health is the programme in force for 2003-2008 and there is a clear difference in its entire philosophy compared with previous such initiatives in that, although in the past important health issues, such as the anti-cancer programme, health promotion, AIDS, drug addiction, health monitoring, injuries, rare diseases, pollution-related diseases, were being addressed, they were dealt with in a piecemeal manner, mainly in isolation from one another. This programme has three general objectives - (a) improving information, (b) strengthening the capacity for a rapid coordinated response to health threats and (c) the promotion of health and prevention of disease through addressing health determinants - and after two years of implementation, the first positive results have already been obtained with Community measures and the development of mechanisms on the basis of an integrated approach to public health.


Muudatusettepanek 8

Põhjendus 1 e (uus)

 

(1 e) Leidub rida tõsiseid piiriüleseid terviseohte, mis võivad omandada ülemaailmsed mõõtmed, ja tekkimas on uued ohud, mis nõuavad ühenduselt edasist tegevust. Ühendus peaks käsitlema esmajärjekorras tõsiseid piiriüleseid terviseohte. Tõsiste piiriüleste terviseohtude jälgimiseks, varajaseks hoiatamiseks nende eest ja nendega võitlemiseks peab ühendus suutma kooskõlastatult ja tõhusalt tegutseda.

Justification

The successive food crises, the worldwide panic caused by SARS, which first appeared in China, avian influenza and the possibility of an influenza pandemic in the immediate future, which may claim millions of lives, and the environmental problems affecting public health highlight the exceptional importance of public health and, consequently, the importance of protecting it for citizens who are calling for effective action at Union level. Moreover, the mobility of European citizens and the freedom of movement of individuals within the EU call for vigilance in order to be alert to serious cross-border threats, and to give early warning of and combat such threats.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 1 f (uus)

 

(1 f) Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. aasta Euroopa tervisearuande kohaselt on haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastate (DALY) mõttes piirkonna tähtsaimad haiguskoormuse põhjustajad mittenakkuslikud haigused (77%), välised vigastuste ja mürgituste põhjused (14%) ja nakkushaigused (9%). Seitse juhtivat haigusseisundit – südame isheemiatõbi, unipolaarsed depressiivsed häired, peaaju veresoonte haigused, alkoholitarvitamisest põhjustatud häired, kroonilised hingamisteede haigused, kopsuvähk ja liiklusõnnetustes saadud vigastused – moodustavad Euroopa piirkonnas 34 % DALY aastatest. Seitse juhtivat riskitegurit – tubakas, alkohol, kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase, ülekaalulisus, vähene puu- ja köögiviljade söömine ja füüsilise tegevuse puudus – moodustavad 60% DALY aastatest. Lisaks on kõigi Euroopa elanike tervisele ohtlikuks kujunemas ka nakkushaigused nagu HIV/AIDS, gripp, tuberkuloos ja malaaria. Üheks programmi tähtsamaks ülesandeks oleks ühenduse peamiste haiguskoormuse põhjustajate parem kindlakstegemine.

Justification

It is absolutely essential to take account of the WHO's authoritative data in drawing up the public health programme in the Union.

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 1 g (uus)

 

(1 g) Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonnas on kaheksa juhtivat surmapõhjust mittenakkuslike haiguste tagajärjel südameveresoonkonna haigused, neuropsühhiaatrilised häired, vähktõbi, seedeelundite haigused, hingamisteede haigused, meeleelundite haigused, tugi- ja liikumiselundite haigused ning diabeet. Lisaks viitavad hiljuti WHO kasutatava haigusmudeli alusel korraldatud uuringu tulemused, et suremus diabeedi tagajärjel on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem kui senised surmatunnistustel põhinevad ülemaailmsed hinnangud on näidanud, kuna diabeetikud surevad kõige sagedamini südame-veresoonkonna haiguste ja neeruhaiguste tõttu.

 

Justification

This amendment is related to the previous amendment.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 1 h (uus)

 

(1 h) Diabeet ja rasvumine on Euroopa Liidu kodanikele tõsiseks ohuks ning seetõttu peaks programm käsitlema ka seda tähtsat teemat, muuhulgas asjakohaste andmete kogumise ja analüüsi põhjal.

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 1 i (uus)

 

(1 i) Suur osa kõigist vähktõve vormidest on ennetatavad. Tuleb teha jätkuvaid jõupingutusi, et tõhustada ja kiirendada vähktõve ennetamist ja kontrollimist puudutavate teadmiste rakendamist tervisemeetmetes.

Justification

According to WHO, cancer rates are set to increase dramatically due to Europe’s ageing population and the rise of the cancer epidemic is attributed to increased exposure to tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, some infections and carcinogens. One in 3 Europeans is diagnosed with cancer and the disease kills 1 in 4 people in Europe. Prevention offers the most effective long-term strategy for the control of cancer.

For example the European Cancer Code could provide a new impetus to tackling cancer in new Member States which have the greatest cancer survival deficits.

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 1 j (uus)

 

(1 j) Mikroobide resistentsus antibiootikumidele ja haiglanakkused on Euroopas terviseohuks kujunemas. Suureks probleemiks on uusi antibiootikume käsitlevate teadusuuringute puudumine ning olemasolevate antibiootikumide nõuetekohane kasutamine. Seetõttu on tähtis koguda ja analüüsida asjakohaseid andmeid.

Muudatusettepanek 14

Põhjendus 1 k (uus)

 

(1 k) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse rolli tugevdamine on tähtis nakkushaiguste mõju tsentraalse vähendamise huvides.

Justification

This amendment seeks to underline the important role of the ECDC.

Muudatusettepanek

Põhjendus 2

(2) Seetõttu on asjakohane kehtestada ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm, asendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta otsuse 1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas aastateks 2003–2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsuse 20/2004/EÜ, millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007 . Nimetatud otsused tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(2) Eesmärkide saavutamiseks, mida ühendus on rahvatervise valdkonnas püstitanud, tuleb teha jätkuvaid jõupingutusi. Seetõttu on asjakohane kehtestada teine ühenduse tervise tegevusprogramm (2007–2013, edaspidi "programm"), nagu käesolevas otsuses sätestatud, asendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta otsuse 1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas aastateks 2003–2008, mis tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

Justification

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection Programme. The Community is facing serious challenges in the health sector which call for a response at Community level and, consequently, Community action is required in the form of a second programme in the field of health (2007-2013) which will constitute a continuation and development of the first integrated Community action programme in the field of public health (2003-2008).

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) Programm tugineb ühenduse eelmise rahvatervise valdkonna tegevusprogrammi (2003–2008) ülesehitusele, mehhanismidele ja meetmetele, lisab uusi eesmärke ja kasutab rakendatud meetmetest saadud kogemusi ja teadmisi. See aitab kaasa hea füüsilise ja vaimse tervise seisundi ning suurema võrdsuse saavutamisele heaolu ja tervise küsimustes kogu ühenduse ulatuses, suunates tegevust rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ja tervisehäirete ennetamisele ning terviseohu allikate kõrvaldamisele, et võidelda haigestumuse ja enneaegse suremuse vastu, võttes arvesse sugu, etnilist päritolu ja vanuserühma .

Justification

The second programme will build on the structures, mechanisms and activities of the first programme, the experience gained and the addition of new objectives, contributing to combating health threats, attaining a high level of physical and mental health and well-being and greater equality in health matters.

Muudatusettepanek 17

Põhjendus 2 b (uus)

 

(2 b) Programm paneb rõhku tervisliku seisundi parandamisele ning tervisliku eluviisi edendamisele laste ja noorte seas.

Justification

Regarding the fact that the prevention of illnesses in adults can most effectively be achieved by adopting a healthy lifestyle from the early stages of life, it seems necessary to concentrate the resources of the Programme on improving the health of the young generations.

Muudatusettepanek 18

Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse meetmete kombineerimine ühes programmis peaks aitama saavutada ühiseid eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja võimalusi langetada nende huve puudutavaid otsuseid ning toetada tervise- ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

(3) Programm peaks aitama saavutada eesmärke – kaitsta kodanikke terviseriskide ja ohtude eest, sh need riskid ja ohud, mida inimesed ei suuda kontrollida, nt sõltuvus retseptiravimitest, aitama neil oma füüsilise ja vaimse tervise taset optimeerida, võimaldama neile parema juurdepääsu taolisi riske ja ohtusid puudutavale teabele ning sellega suurendama nende võimalusi langetada nende huvidele kõige paremini vastavaid otsuseid.

Justification

Τhe programme should strengthen the capacity to provide citizens with information on health matters, broadening the scope of knowledge and choice.

Muudatusettepanek 19

Põhjendus 3 a (uus)

 

(3 a) Programm peaks toetama tervishoiueesmärkide süvalaiendamist kõigis ühenduse poliitikavaldkondades ja meetmetes.

Justification

The programme will cover and support the mainstreaming of health objectives in all Community policies and activities.

Muudatusettepanek 20

Põhjendus 3 b (uus)

 

(3 b) Hea tervise aastate (Healthy Life Years, HLY) – mida nimetatakse ka tervena elatud keskmise eluea näitajaks – arvu suurendamine haiguste ennetamise ja haigusteta vananemise soodustamise teel on ELi kodanike heaolule tähtis ja aitab vastata Lissaboni protsessi väljakutsetele seoses teadmisteühiskonnaga ja rahanduse jätkusuutlikkusega, mida ohustavad kasvavad tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskulud.

Justification

Health contributes to productivity, employment and consequently to economic growth. Investment in prevention improves not only health, but also the economy. The categories of health indicator (negative and positive) help to measure the population's level of health. According to the conclusions of the Lisbon Process, 'a major challenge will be to reduce the important differences between Member States in terms of life expectancy, incidence of major diseases and health capability. Modernising the health sector (…) can make a substantial contribution to sustain labour supply'.

Muudatusettepanek 21

Põhjendus 3 c (uus)

 

(3 c) Euroopa Liidu laienemine on kaasa toonud uusi probleeme seoses tervisealase ebavõrdsusega ELis ning liidu edasise laienemisega muutub see tõenäoliselt veelgi märgatavamaks. Seetõttu peaks see teema olema üks programmi prioriteete.

Justification

Enlargement has exacerbated inequalities in the health sector. There are currently major differences between the Member States and within them in terms of average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. These inequalities in turn lead to inequalities in growth and, consequently, it is essential that the programme takes measures to reduce them.

Muudatusettepanek 22

Põhjendus 3 d (uus)

 

(3 d) Programm peaks aitama kindlaks teha tervisealase ebavõrdsuse põhjusi ning ergutama muuhulgas ka parimate tavade vahetamist ebavõrdsuse vähendamiseks.

 

Justification

The programme should focus, inter alia, on measures which help to reduce inequalities.

Muudatusettepanek 23

Põhjendus 3 e (uus)

 

(3 e) Oluline on süstemaatiliselt koguda, töödelda ja analüüsida võrreldavaid andmeid, et tõhusalt jälgida rahvatervise seisu Euroopa Liidus. See võimaldab komisjonil ja liikmesriikidel avalikkust paremini teavitada ning sõnastada asjakohane strateegia, poliitika ja meetmed inimeste tervisekaitse kõrge taseme saavutamiseks. Tegevuses ja toetavates meetmetes tuleks püüelda rahvatervise arendamisel teabe ja andmete vahetamiseks kasutatavate süsteemide ja võrgustike kokkusobivuse ja koostalitlusvõime poole. Sugu, vanus ja etniline päritolu on tervise seisukohast olulised tegurid. Seetõttu tuleks neid puudutavaid andmeid vastavalt analüüsida.

Justification

Without systematic collection, processing and analysis of data at Community level, there can be no effective monitoring of health. It is therefore essential to draw on objective, reliable, compatible, comparable and exchangeable information at Community level. It is equally important that compatible and interoperable systems and networks are operating in the health sector.

Muudatusettepanek 24

Põhjendus 3 f (uus)

 

(3 f) Andmete kogumine peab vastama asjakohastele isikuandmete kaitset puudutavatele õigussätetele.

Muudatusettepanek 25

Põhjendus 3 g (uus)

 

(3 g) Hea tava on sobivaim valik, sest tervise edendamist, haiguste ennetamist ning haiguste ja vigastuste ravimist tuleks mõõta tõhususe ja mõjususe järgi, mitte puhtalt majanduslikust seisukohast. Seetõttu on ülimalt tähtis kehtestada suuniseid ja näitajaid ning korraldada parimate tavade vahetamist.

Justification

The development of best practice and guidelines is the best option for prevention measures in the field of health, treatment of diseases and injuries and is in keeping with the subsidiarity principle.

Muudatusettepanek 26

Põhjendus 3 h (uus)

 

(3 h) Oluline on edendada parimaid tavasid ning uusimaid haiguste ja vigastuste ravimeetodeid, et edasist tervisekaotust vältida, ning arendada teatavatele haigustele spetsialiseerunud referentslaboreid. Samuti on tähtis edendada usaldatavaid alternatiive, mida võidakse eelistada sotsiaalsetel, eetilistel või muudel individuaalsetel põhjustel.

 

Justification

It is important to take into account that medical care is so good now that someone may choose a method of treatment, because of social, religious or other individual preferences, which is not, objectively, exactly as good as another. For instance, someone dying of cancer may prefer to be close to relatives rather than prolong his/her life; someone may choose, on religious grounds, not to accept a blood donation.

Muudatusettepanek 27

Põhjendus 3 i (uus)

 

(3 i) Tuleks astuda samme vigastuste vältimiseks, kogudes andmeid, määratledes ohutegureid ja levitades asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 28

Põhjendus 3 j (uus)

 

(3 j) Programm peaks kaasa aitama andmete kogumisele ja vajaliku poliitika edendamisele patsientide ning tervishoiuspetsialistide liikuvuse kohta. See peaks hõlbustama Euroopa e-tervisepiirkonna edasist arendamist ja eriti Euroopa ravikindlustuskaardi kasutuselevõtmist Euroopa ühisalgatuste kaudu teiste ELi poliitikavaldkondadega, kehtestades tervisekaitsega seotud veebilehtedele ranged kvaliteedinõuded.

Justification

The mobility of patients and health professionals is a basic challenge in the health sector in the Union. In the light of the case law of the Court of Justice of the European Communities, which recognises the right of patients to the refund of medical expenses incurred in another Member State but distinguishes between hospital and non-hospital care and links the exercise of this right with certain conditions to ensure financial balance and social security with the aim of safeguarding a high level of health protection, Community action is required to deal with the issues associated with patient mobility and the promotion of the e-health initiatives and, in particular the further development of the ‘European health insurance card’.

The internet may have considerable added value in offering a platform providing for complementary health related information and services. However, the programme should provide for the necessary measures establishing quality criteria for health related websites in order to assure that the European e-Health area provides reliable and safe health related information and services.

Muudatusettepanek 29

Põhjendus 3 k (uus)

 

(3 k)Telemeditsiinirakenduste kasutamine võib kaasa aidata patsientide liikuvusele ja meditsiinilise abi andmisele kodus, leevendades niiviisi survet esimese etapi arstiabile ning vähendades haiguste ja vigastuste põhjustatud koormust.

Justification

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and appropriate access to health services while, at the same time, helping to reduce the impact of disease and injury, and rationalising expenditure in the health sector.

Muudatusettepanek 30

Põhjendus 3 l (uus)

 

(3 l) Keskkonnareostus kujutab endast tõsist terviseohtu ning teeb Euroopa kodanikele suurt muret. Eraldi tegevus peaks keskenduma lastele ja teistele ohtlike keskkonnatingimuste suhtes eriti kaitsetutele elanikkonnarühmadele. Programm peaks täiendama Euroopa keskkonna- ja tervishoiualase tegevuskava (2004–2010) raames võetud meetmeid.

Muudatusettepanek 31

Põhjendus 3 m (uus)

 

(3 m) Programm peaks käsitlema ka sooga seotud haigusi (nt rinna- ja eesnäärmevähk, osteoporoos jne).

Justification

Many illnesses of high prevalence are gender-specific, therefore it is necessary to address these specifically.

Muudatusettepanek 32

Põhjendus 3 n (uus)

 

(3 n) Programm peaks aitama võidelda soo ja vanusega seotud eelarvamuste vastu patsientide kliinilises ravis, tervishoiusüsteemides, teadusuuringutes ja riiklikus poliitikas.

Justification

One of the common objectives of the programme should be to reduce inequality between men and women in health care.

Muudatusettepanek 33

Põhjendus 3 o (uus)

 

(3 o) Piisavalt tuleks tegelda ka Euroopas sündimuse langust soodustavate terviseteguritega.

 

Justification

The age-related decline in fertility, along with a lack of access to adequate intervention for those who may benefit, is likely to exacerbate the impact on populations in Europe, and further contribute to the associated problems of Europe’s changing demographics. The Community should commit to recommending and supporting fair and equitable access to appropriate services across Europe in an effort to reverse the trend in falling birth rates and avert this pending population crisis.

Muudatusettepanek 34

Põhjendus 3 p (uus)

 

(3 p) Ettevaatuspõhimõte ja riskianalüüs on inimeste tervise kaitsmisel võtmetegurid ja neid tuleks seetõttu tihedamalt ühenduse muusse poliitikasse ning tegevusse kaasata.

Muudatusettepanek 35

Põhjendus 3 q (uus)

 

(3 q) Et tagada ühenduse ja liikmesriikide meetmete ning algatuste kõrgetasemelist kooskõlastatust programmi rakendamisel, tuleb soodustada liikmesriikide koostööd ja suurendada olemasolevate ning tulevaste rahvatervise valdkonna võrgustike tõhusust.

Justification

Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely essential for effective implementation of the programme.

Muudatusettepanek 36

Põhjendus 3 r (uus)

 

(3 r) Programmi rakendamisel tuleks arvesse võtta riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste osalemist sobival tasandil vastavalt riiklikele süsteemidele.

Muudatusettepanek 37

Põhjendus 4

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid, nagu teabevahetus, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse küsimustega ning nende valdkondade rahvusvahelise koostöö edendamine. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

välja jäetud

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme.

Muudatusettepanek 38

Põhjendus 5

(5) Kooskõlastamine teiste ühenduse poliitikasuundade ja programmidega on tervise- ja tarbijapoliitika teistesse poliitikavaldkondadesse kaasamise ühiseesmärgi alus. Koostoime saavutamiseks ja dubleerimise vältimiseks kasutatakse asjakohasel viisil muid ühenduse rahalisi vahendeid ja programme, sealhulgas ühenduse teadusuuringute raamprogramme ja nende tulemusi, struktuurifonde ja ühenduse statistikaprogrammi.

(5) Kooskõlastamine teiste ühenduse poliitikasuundade ja programmidega on tervisepoliitika teistesse poliitikavaldkondadesse kaasamise eesmärgi alus. Koostoime saavutamiseks ja dubleerimise vältimiseks võetakse ühiseid meetmeid ühenduse vastavate programmide ja meetmetega ning kasutatakse asjakohasel viisil muid ühenduse rahalisi vahendeid ja programme, sealhulgas ühenduse teadusuuringute raamprogramme ja nende tulemusi, struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi, Euroopa Solidaarsusfondi ja ühenduse statistikaprogrammi. Ühtlasi tuleks tagada, et kõik nad kaasaksid tervishoiuaspekti.

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection programme. It is essential to aim for synergy between the actions under the programme and other Community programmes, actions and funds.

Muudatusettepanek 39

Põhjendus 5 a (uus)

 

(5 a) On vaja suurendada ELi investeeringuid tervishoidu ja tervishoiuga seotud projektidesse. Sellega seoses peaksid liikmesriigid tervise parandamisele oma riiklikes programmides esmajärgulise tähtsuse omistama. Vaja on suuremat teadlikkust ELi rahastamisvõimalustest tervishoiu alal. Tuleb julgustada liikmesriikide kogemustevahetust tervishoiu rahastamise kohta struktuurifondide kaudu.

Justification

In order to finance health through structural funds health has to be included as a priority in Member States' national programmes. Awareness among the population needs to be raised as there is not enough information about this possibility.

Muudatusettepanek 40

Põhjendus 6

(6) Kogu EL huvides on kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide, samuti toodete ja teenuste standardimisega seotud tarbijahuvide käsitlemine ühenduse tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad sõltuda ka erivõrgustikest, mille arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

 

(6) Rahvatervise edendamisel ja kodanike huvide esindamisel ühenduse tervisepoliitikas on tähtis osa ka valitsusvälistel organisatsioonidel ja erivõrgustikel. Nende arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Otsuses tuleks määratleda abikõlblikkuse kriteeriumid ja sätted, mis puudutavad ühenduse toetuse saamiseks sobivate valitsusväliste organisatsioonide ja erivõrgustike rahanduslikku läbipaistvust. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

Justification

NGOs and specialised networks play an important role in promoting health and, consequently should take part in the programme.

Muudatusettepanek 41

Põhjendus 7

(7) Programmi rakendamine peaks tuginema rahvatervise ja tarbijakaitse valdkonna olemasolevatele meetmetele ja struktuurilisele korraldusele ning neid laiendama, sealhulgas tuleks kasutada rahvatervise programmi täitevasutust, mis on loodud komisjoni otsusega 2004/858/EÜ. Rakendamine peaks toimuma tihedas koostöös asjaomaste organisatsioonide ja asutustega, eriti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 851/2004.

(7) Programmi rakendamine peaks hõlmama rahvatervise programmi täitevasutust, mis on loodud komisjoni otsusega 2004/858/EÜ, samuti tihedat koostööd asjaomaste organisatsioonide ja asutustega, eriti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC), mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 851/2004. Komisjon peaks ECDCle edastama kogu programmi raames kogutud teabe ja kõik andmed, mis keskuse ülesannetega seostuvad.

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection programme. It is important that the Commission should cooperate and communicate with the European Centre for Disease Prevention and Control.

Muudatusettepanek 42

Põhjendus 9

(9) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (edaspidi „EMP leping“) nähakse ette koostöö rahvatervise ja tarbijakaitse valdkondades ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid“) vahel. Tuleks ette näha programmis osalemise võimalus teistele riikidele, eelkõige ühenduse naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad ühenduse liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja ühinejariikidele, võttes arvesse võimalust, et teistes riikides tekkivad terviseohud võivad avaldada mõju ka ühenduses.

(9) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (edaspidi „EMP leping“) nähakse ette koostöö rahvatervise valdkonnas ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid“) vahel. Tuleks ette näha programmis osalemise võimalus teistele riikidele, eelkõige ühenduse naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad ühenduse liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja ühinejariikidele, võttes arvesse võimalust, et teistes riikides tekkivad terviseohud võivad avaldada mõju ka ühenduses.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection Programme.

Muudatusettepanek 43

Põhjendus 11

(11) On asjakohane teha koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO ja selle spetsialiseeritud asutused, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsioon, samuti Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga, pidades silmas programmi rahvatervise ja tarbijakaitse meetmete tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamist ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil ning võttes arvesse erinevate organisatsioonide suutlikkust ja ülesandeid.

(11) Et tervishoiuga seotud meetmete tõhusus ja mõjusus ühenduse ning rahvusvahelisel tasandil oleks võimalikult suur, on asjakohane teha koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO ja selle spetsialiseeritud asutused, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsioon, samuti Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga.

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme.

Muudatusettepanek 44

Põhjendus 12

(12) Programmi väärtuse ja mõju suurendamiseks on vaja võetud meetmete regulaarset seiret ja hindamist, sealhulgas sõltumatuid eksperdihinnanguid.

(12) Programmi väärtuse ja mõju suurendamiseks tuleb tervishoiueesmärkide täitmisel tehtavaid edusamme mõõta ja hinnata. On vaja võetud meetmete regulaarset seiret ja hindamist, sealhulgas sõltumatuid eksperdihinnanguid.

Muudatusettepanek 45

Põhjendus 13

(13) Et tervise ja tarbijakaitse valdkonna meetmete eesmärke ei saa piisavalt kõrgel tasemel saavutada liikmesriikide tasandil küsimuste riigiülese loomuse tõttu ja et ühenduse meede võib olla kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsmisel riiklikust meetmest tõhusam ja tulemuslikum, võib neid eesmärke paremini saavutada ühenduse meetmetega, seega võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13) Vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsus- ja proportsionaalsuspõhimõttele peaks ühendus küsimustes, mis ei kuulu tema ainupädevusse, nagu näiteks rahvatervise valdkonna küsimused, tegutsema ainult siis ja niivõrd, kui tegevuse ulatuse või mõju tõttu on selle eesmärki ühenduse tasandil kergem saavutada. Programmi eesmärkide keerukuse ja riigiülese iseloomu tõttu ning kuna tervist mõjutavaid tegureid pole võimalik liikmesriikide tasandil täielikult kontrollida, ei saa liikmesriigid neid eesmärke piisaval määral täita, seetõttu peaks programm liikmesriikide tegevust ja meetmeid toetama ning täiendama. Programm võib anda tervise edendamisel ja ühenduse tervishoiusüsteemides olulist lisaväärtust toetavate struktuuride ja programmide abil, mis suurendavad üksikisikute, asutuste, ühenduste, organisatsioonide ja organite suutlikkust tervise valdkonnas, hõlbustades kogemuste ja parimate tavade vahetamist ning andes aluse rahvatervist mõjutavate tegurite ühiseks analüüsimiseks. Peale selle võib programm anda lisaväärtust ka piiriülese iseloomuga terviseohtude puhul, nagu nakkushaigused, keskkonnareostus või toidu saastumine, soodustades ühiseid strateegiaid ja tegevust tervise ja turvalisuse kaitseks, kodanike tervisega seotud majandushuvide edendamiseks ning Euroopa kodanike kui patsientide majandusliku koormuse leevendamiseks.

Justification

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split the programme. The Health Programme should also deal with aspects relating to the role of citizens as patients in the reception of health services. The actions under the programme may encourage cooperation between the Member States on cross-border care in order to ensure effective or urgent treatment and the promotion of patients’ health with a view to improving the complementarity of health services in border regions.

Muudatusettepanek 46

Põhjendus 13 a (uus)

 

(13 a) Vastavalt asutamislepingu artiklile 2, milles sätestatakse, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus on Euroopa Ühenduse põhimõte, ja vastavalt asutamislepingu artikli 3 lõikele 2, milles sätestatakse, et ühenduse eesmärk on kaotada ebavõrdsus ja edendada meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust kõigis ühenduse tegevustes, sealhulgas tervisekaitse kõrge taseme saavutamisel, aitavad kõik ühenduse tervishoiu tegevusprogrammiga hõlmatud eesmärgid ja meetmed kaasa meeste ja naiste tervishoiualaste vajaduste ja hoiakute paremale mõistmisele ning tunnustamisele.

Justification

By Treaty provision [Articles 2 and 3(2) EC] and according to the Community commitments for gender mainstreaming, gender must be explicitly referred to in the programme which objective is to contribute to a high level of health protection. Therefore, the proposed Recital should be introduced on the same level as the subsidiarity and proportionality EC Treaty principles.

Muudatusettepanek 47

Põhjendus 14

(14) Komisjon peaks tagama sujuva ülemineku käesoleva programmi ja nende kahe programmi vahel, mida see asendab, pidades eriti silmas mitmeaastaste meetmete ja halduslike tugistruktuuride, näiteks rahvatervise programmi täitevasutuse töö jätkumist.

(14) Komisjon peaks tagama sujuva ülemineku käesoleva programmi ja esimese programmi vahel, mida see asendab, pidades eriti silmas võetud rahastamiskohustuste täitmist.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme.

Muudatusettepanek 48

Artikkel 1

Programmi kehtestamine

Teise programmi kehtestamine

Käesolevaga kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse valdkonna tegevusprogramm, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013.

Käesolevaga kehtestatakse ühenduse rahvatervise valdkonna teine tegevusprogramm, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection programme.

Muudatusettepanek 49

Artikkel 2

1. Programm täiendab ja toetab liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele.

Programm täiendab ja toetab liikmesriikide ja ühenduse poliitikat ja annab neile lisaväärtust ning aitab kaasa inimeste tervise ja turvalisuse kaitsele ja edendamisele, haiguste ja vigastuste ennetamisele ning rahvatervise parandamisele.

2. Lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel lähtutakse tervise- ja tarbijakaitse valdkonna ühiseesmärkidest ning kummagi valdkonna erieesmärkidest.

 

a) Käesoleva otsuse 1. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tervise- ja tarbijakaitse ühiseesmärke:

 

– kaitsta kodanikke üksikisikust mitteolenevate riskide ja ohtude eest;

 

– suurendada kodanike võimet langetada paremaid otsuseid seoses tervise ja enda kui tarbija huvidega;

 

– kaasata tervise- ja tarbijakaitsepoliitika eesmärgid teistesse poliitikavaldkondadesse.

 

(b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tervisekaitse erieesmärke:

Käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi eesmärke:

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest;

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad saavutada tervislikumaid eluviise;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad saavutada tervislikumaid eluviise;

– vähendada raskete haiguste esinemist;

– vähendada raskete haiguste ja vigastuste esinemist, neisse haigestumust ja suremust;

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja tulemuslikkust.

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja tulemuslikkust ja

 

– suurendada teavet ja teadmisi rahvatervise arendamise eesmärgil ning osaleda tervise-eesmärkide süvalaiendamisel.

(c) Käesoleva otsuse 3. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tarbijakaitse erieesmärke:

– tarbijate ja turgude parem mõistmine;

– paremad tarbijakaitsenormid;

– parem õigusaktide jõustamine, seire ja kaebuste lahendamine;

– teadlikumad, haritumad ja vastutustundlikumad tarbijad.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split the programme. Consequently, it is necessary to modify the aims and objectives of the programme to correspond to Article 152 of the EC Treaty. The actions corresponding to the objectives are presented in the Annex. This is an essential addendum in order to clarify the definition of the aims and objectives of the programme. A notable addendum is the reduction in the mortality and morbidity of major diseases and injuries.

Muudatusettepanek 50

Artikli 2 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Lisaks aitab programm:

 

a) tagada kogu ühenduse poliitika ja kõigi meetmete rakendamisel inimeste tervise kõrgetasemelist kaitset, edendades mitmekülgset lähenemist tervisele;

 

b) võidelda tervishoiu valdkonnas esineva ebavõrdsuse vastu liikmesriikides ja erinevate liikmesriikide vahel, et kõigil ELi kodanikel oleks võrreldava tasemega juurdepääs tervishoiule, vaatamata nende soole, vanusele, etnilisele päritolule, haridusele või elukohale;

 

c) ergutada liikmesriikide koostööd asutamislepingu artikli 152 alla kuuluvates valdkondades ja suurendada kodanike võimalusi, hõlbustades patsientide liikuvust ning suurendades erinevate riikide tervishoiusüsteemide vahelist läbipaistvust;

Muudatusettepanek 51

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Artiklis 2 sätestatud ülesannete ja eesmärkide täitmiseks võetavates meetmetes kasutatakse täiel määral olemaolevaid rakendusmeetodeid, eelkõige järgmisi:

1. Artiklis 2 sätestatud ülesannete ja eesmärkide täitmiseks võetavates meetmetes kasutatakse täiel määral sobivaid rakendus- ja rahastamismeetodeid, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 6 lõikes 2 viidatud menetluskorraga, eelkõige järgmisi:

Justification

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split the programme. The methods of implementing the programme and the terms of funding will be defined by the programme’s management committee.

Muudatusettepanek 52

Artikli 3 lõike 2 punkt a

 

 

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 80%; ning

 

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa ühenduse tervisepoliitikast, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 80%; ning

 

 

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision of Conference of Presidents to split the programme into two parts.

Muudatusettepanek 53

Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 75% sellise asutuse või erivõrgustiku tööga seotud kuludest, mis on valitsusväline, mittetulunduslik, ei sõltu tööstuse, kaubanduse, äri ega muudest vastuolulistest huvidest, millel on liikmeid vähemalt pooltes liikmesriikides ja mille peamisteks eesmärkideks on tervise edendamine, haiguste ennetamine ja ravimine, kui selline toetus on vajalik huvide esindatuse tagamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks. Taotlejad peavad komisjonile esitama täielikud ja ajakohastatud ülevaated oma liikmeskonna, sise-eeskirjade ja rahastamisallikate kohta. Erilise kasulikkuse juhtudel on ühenduse toetus kuni 95%. Kriteeriumid, mille põhjal hinnatakse, kas tegu on erilise kasulikkusega, määratletakse eelnevalt iga-aastases tööplaanis, millele viidatakse artikli 7 lõike 1 punktis a, ning avaldatakse. Valitsusvälistele organisatsioonidele ja erivõrgustikele antava rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

 

Üldjuhul võib komisjoni eesmärk olla põhiosa kaheaastane rahastamine võrgupartnerluslepingu abil. Finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 163 kohaselt loob niisugune partnerlus pikaajalise koostöösuhte abisaaja ja komisjoni vahel, kuid selle kestus ei või ületada kaht aastat.

Justification

Participation of civil society is vitally important for the formulation and implementation of European health policy. The EU provides core funding so that health interests could be effectively represented at the Community level. The specification of NGOs, which play an important role in promoting health and are able to take part in the programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under the programme. Further, establishing in advance the criteria for assessing whether or not exceptional utility applies should also give more legal certainty for funding.

The application of Article 163 of the Implementing Rules of the Financial Regulation will provide the relevant health organisations with more financial certainty and reduce the administrative burden of both the Commission and the European health organisations. Core financing is, contrary to project funding, by nature distributed to organisations which pursue long term objectives. Therefore, the possibility of establishing a long-term co-operation is especially suited to applicants for core funding.

Muudatusettepanek 54

Artikli 3 lõige 3

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või ühenduse ja muude osalisriikide pädevate asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 70%. Ühenduse toetust võib anda avalik-õiguslikule asutusele või mittetulundusühingule, mille on määranud liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja kinnitanud komisjon.

 

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või ühenduse ja muude osalisriikide pädevate asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 70%. Ühenduse toetust võib anda avalik-õiguslikule asutusele või mittetulundusühingule, mille on määranud liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja kinnitanud komisjon. Need ühenduse toetused tuleks anda patsiendi- ja tarbijaorganisatsioonide kriteeriumide põhjal, mille on vastu võtnud Euroopa Ravimiamet (september 2005).

Justification

It is in the public interest that these Community contributions to patients’ and consumers’ organisations can be made available as soon as possible after the adoption of the programme of community action in the field of health (2007-2013). Relevant criteria already exists and have been officially adopted by the European Medicines Agency (EMEA) in September 2005. Where both the European Commission and the EMEA use the same criteria in consistency will be ensured at the EU level.

Muudatusettepanek 55

Artikkel 4

Komisjon tagab programmi rakendamise vastavalt artiklile 7.

1. Komisjon tagab tihedas koostöös liikmesriikidega programmis toodud meetmete rakendamise vastavalt artiklitele 6 ja 7 ning kindlustab selle harmoonilise ja tasakaalustatud arengu.

Justification

Cooperation between the Commission and the Member States is a precondition for effective implementation of the programme.

Muudatusettepanek 56

Artikli 4 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Et rakendamisele kaasa aidata, tagab komisjon terviseseirevõrgustike kooskõlastatuse ja vajaduse korral ka integreerituse ning kiire reageerimise terviseohtudele.

Muudatusettepanek 57

Artikli 4 lõige 1 b (uus)

 

1 b. Komisjon ja liikmesriigid võtavad oma pädevuse piires sobivaid meetmeid, et tagada programmi tõhus toimimine ja töötada ühenduse ning liikmesriikide tasandil välja mehhanismid programmi eesmärkide saavutamiseks. Nad hoolitsevad, et programmi raames toetatavate meetmete kohta antaks asjakohast teavet ning et meetmete puhul, mille rakendamine peab toimuma kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide kaudu, saavutataks võimalikult ulatuslik osavõtt.

Justification

Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely essential for effective implementation of the programme.

Muudatusettepanek 58

Artikli 4 lõige 1 c (uus)

 

1 c. Komisjon tagab, et kõik andmete salvestamise, töötlemise ja edastamisega seotud meetmed vastaksid üldisele lähenemisele “Avatud kooskõlastamismeetod tervishoius”.

Justification

It should be made clear that avoiding duplication of effort must receive ample attention. In particular, however, it seems important to put in order the terminology relating to the recording, processing and communication of data and to render it semantically unambiguous.

Muudatusettepanek 59

Artikli 4 lõige 1 d (uus)

 

1 d. Komisjon taotleb tihedas koostöös liikmesriikidega andmete ja teabe võrreldavust ning tervisealaste andmete ja teabe vahetamise süsteemide ja võrgustike kokkusobivust ja koostalitlusvõimet.

Muudatusettepanek 60

Artikli 4 lõige 1 e (uus)

 

1 e. Komisjon tagab tihedas koostöös liikmesriikidega programmi eesmärkide saavutamiseks vajaliku koostöö ja suhtlemise Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega.

Justification

Coordination and cooperation between the Commission, the Member States and the ECDC is absolutely necessary for the effective implementation of the objectives of the programme.

Muudatusettepanek 61

Artikli 4 lõige 1 f (uus)

 

1 f. Programmi rakendamisel tagab komisjon koos liikmesriikidega kinnipidamise kõigist asjassepuutuvaist isikuandmete kaitset käsitlevaist õigusnormidest ja vajaduse korral andmete konfidentsiaalsust ja turvalisust tagavate mehhanismide kasutuselevõtu.

Justification

Collection of relevant data is an essential part of the programme. In order to guarantee its legitimacy and credibility, it must comply with all relevant legal provisions on data protection.

Muudatusettepanek 62

Artikli 4 lõige 1 g (uus)

 

1 g. Komisjon tagab tihedas koostöös liikmesriikidega ülemineku meetmetelt, mis koostati artiklis 11 viidatud otsusega vastuvõetud esimese programmi raames ja toetavad käesoleva programmi prioriteete, käesoleva programmi raames rakendatavatele meetmetele.

Muudatusettepanek 63

Artikkel 4 a (uus)

 

Artikkel 4 a

 

Ühised strateegiad ja tegevus

 

 

1. Et tagada inimeste tervisekaitse kõrge tase kogu ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisel ning elluviimisel ning soodustada tervise-eesmärkide süvalaiendamist, võib programmi eesmärke täide viia ka ühiste strateegiate ja meetmetena, luues seoseid vastavate ühenduse programmide, meetmete ja vahenditega.

 

 

2. Komisjon tagab programmi optimaalse seostumise teiste ühenduse programmide, meetmete ja fondidega. Terviseprogrammi mõju peaks võimendama eriti koostöö seitsmenda teadusuuringute raamprogrammiga.

Justification

It is necessary to develop joint strategies and actions by promoting Community synergy and maximising the impact of the programme on other Community measures, actions and funds.

Muudatusettepanek 64

Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud ajavahemikul määratakse 1203 miljonit eurot.

 

1. Programmi rakendamise soovituslikuks finantsraamistikuks seitsmeaastasel ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2007 määratakse 1500 miljonit eurot.

 

Justification

The budget for the programme should be increased to cover the addition of new actions and measures and to ensure its integrated and effective implementation.
The amendment emphazises that the amount proposed is subject to confirmation by a possible multiannual financial framework.

Muudatusettepanek 65

Artikli 5 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Komisjon tagab, et programmi rahastamise finantssätted vastavad Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse sätetele.

Justification

Any derogation within the basic act should be in line with the provisions the Financial Regulation.

Muudatusettepanek 66

Artikli 7 lõike 1 punkt a

a) programmi rakendamise iga-aastane tööplaan, milles määratakse kindlaks prioriteedid ja võetavad meetmed, samuti vahendite eraldamine ja asjaomased nõuded;

a) programmi rakendamise iga-aastane tööplaan, milles määratakse kindlaks prioriteedid ja võetavad meetmed, samuti vahendite eraldamine;

Justification

This amendment together with subsequent amendments aims to make the provisions on implementation clearer and more precise.

Muudatusettepanek 67

Artikli 7 lõike 1 punkt a a (uus)

 

a a) Programmi raames võetavate meetmete valimise ja rahastamise kord, nõuded, läbipaistvusmeetmed ja menetlus;

Justification

These matters call, in procedural terms, for the adoption of implementing measures by the management committee.

Muudatusettepanek 68

Artikli 7 lõike 1 punkt a b (uus)

 

a b) teabe ja intellektuaalse omandi kooskõlastamise, edastamise, vahetamise ja levitamise ning lisas viidatud toimingute ja meetmetega seotud andmete kinnipidamise kord.

Justification

These matters call, in procedural terms, for the adoption of implementing measures by the management committee.

Muudatusettepanek 69

Artikli 7 lõige 2

2. Komisjon võtab vastu kõik muud käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed. Neist teatatakse komiteele.

2. Komisjon võtab vastu kõik muud käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed vastavalt artikli 6 lõikes 3 viidatud nõuandemenetlusele.

Justification

Provides greater clarity.

Muudatusettepanek 70

Artikkel 9

Programmi rakendamisel soodustatakse suhteid kolmandate riikidega, kes programmis ei osale, ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Programmi rakendamisel soodustatakse suhteid kolmandate riikidega, kes programmis ei osale, ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, eriti WHOga.

Justification

The World Health Organisation should be specifically named here, as it is the most important international organisation in the field of health.

Muudatusettepanek 71

Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid annavad komisjoni taotlusel teavet programmi rakendamise ja mõju kohta.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele:

 

a) väljaspoolse ja sõltumatu vahehindamisaruande saavutatud tulemuste ning programmi rakendamise kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide kohta kolm aastat pärast selle vastuvõtmist; eriti võimaldab aruanne hinnata meetmete mõju kõigile riikidele; aruanne sisaldab kokkuvõtet komisjoni peamistest järeldustest ja märkustest;

 

b) teatise programmi jätkamise kohta mitte hiljem kui neli aastat pärast selle vastuvõtmist;

 

c) hiljemalt 31. detsembriks 2015 üksikasjaliku väljaspoolse ja sõltumatu järelhindamisaruande, mis hõlmab programmi rakendamist ja tulemusi ja mis koostatakse pärast programmi rakendamise lõppu.

Justification

An independent evaluation of the results of the programme is considered essential.

Muudatusettepanek 72

Artikli 10 lõige 3

3. Komisjon tagab, et programmi tulemuslikkust hinnatakse kolm aastat pärast selle algust ja pärast programmi lõppu. Komisjon edastab selle põhjal tehtud järeldused koos oma kommentaaridega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

välja jäetud

Justification

The contents of this paragraph are incorporated in a clearer and more precise form in amendment to Article 10, paragraph 2.

Muudatusettepanek 73

Artikli 10 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Pärast programmi vastuvõtmist avaldab komisjon iga kahe aasta järel kõigil andmetel ja näitajatel põhineva ning kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi sisaldava aruande rahva tervislikust seisundist Euroopa Liidus.

Justification

A periodical report should be published on health in the Union based on data and indicators derived from implementation of the measures under the programme.

Muudatusettepanek 74

Artikkel 11

Otsused nr 1786/2002/EÜ ja nr 20/2004/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

 

Otsus nr 1786/2002/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection Programme.

Muudatusettepanek 75

Artikkel 12

Komisjon võtab vastu kõik meetmed, mis on vajalikud üleminekuks otsustega 1786/2002/EÜ ja 20/2004/EÜ kehtestatud meetmetelt käesolevas otsuses sätestatud programmi raames rakendatavatele meetmetele.

Komisjon võtab vastu kõik meetmed, mis on vajalikud üleminekuks otsusega 1786/2002/EÜ kehtestatud meetmetelt käesolevas otsuses sätestatud programmi raames rakendatavatele meetmetele.

 

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection programme.

Muudatusettepanek 76

1. lisa

 

See lisa on välja jäetud

Justification

All the elements relevant to the Health Programme should be included in Annex 2, so that the programme would contain only one single Annex.

Muudatusettepanek 77

2. lisa pealkiri

2. LISA – TERVIS

LISA

Justification

As Annex 1 is merged with Annex 2 and Annex 3 covers the Consumer Protection programme, there will only be one annex in the Public Health Programme.

Muudatusettepanek 78

2. lisa 1. eesmärgi punkt 1

1. TERVISEOHTUDE SEIRE JA TÕRJE TUGEVDAMINE

 

1.1. TERVISEOHTUDE SEIRE JA TÕRJE TUGEVDAMINE

 

 

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 1.1.1, 1.1.2, jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 79

2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.1

1.1. Nakkushaiguste vastu võitlemise suutlikkuse parandamine, toetades ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustiku moodustamist käsitleva otsuse 2119/98/EÜ edasist rakendamist.

1.1. Nakkushaiguste vastu võitlemise suutlikkuse parandamine, toetades ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustiku moodustamist käsitleva otsuse 2119/98/EÜ edasist rakendamist, võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tegevust;

Justification

It is important that the role already performed by the European Centre for Disease Prevention and Control is not duplicated through the implementation of this programme.

Muudatusettepanek 80

2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.3

1.3. Füüsikalistest, keemilistest või bioloogilistest allikatest pärinevate, sealhulgas tahtliku keskkonda viimisega tekitatud terviseohtude avastamise ja nende kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste strateegiate arendamine ja neid strateegiaid käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse korral ühenduse lähenemisviiside ja mehhanismide arendamine ja kasutamine.

1.3. Füüsikalistest, keemilistest või bioloogilistest allikatest pärinevate, sealhulgas tahtliku keskkonda viimisega tekitatud terviseohtude avastamise ja nende kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste strateegiate arendamine ja neid strateegiaid käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse korral ühenduse lähenemisviiside ja mehhanismide arendamine ja kasutamine kooskõlastatult Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega.

Muudatusettepanek 81

2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt1.5.a (uus)

 

1.5. a. Bakterite antibiootikumiresistentsuse ja haiglanakkuste seire ning strateegiate väljatöötamine nende ennetamiseks ja raviks.

Justification

The increase in resistance to antibiotics and the increase in nosocomial infections are of particular concern at the present time. There is, therefore, a need to collect data, to monitor and to develop strategies to treat them.

Muudatusettepanek 82

2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.6. a (uus)

 

1.6.a. Meetmete väljatöötamine sotsiaalselt eraldatud inimeste haiguste ja vigastuste ennetamiseks ning immigrantide teadlikkuse suurendamiseks terviseküsimustes.

Muudatusettepanek 83

2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.6. b (uus)

 

1.6.b. Liikmesriikide julgustamine täiesti sõltumatute ravimikontrollinõukogude loomisele, et jälgida kõigi uute retseptiravimite kasutamist ja mõjusid alates nende heakskiitmise kuupäevast.

 

Justification

Self-explanatory. Stress should be placed on the need for such boards to be genuinely independent and free from influence by pharmaceuticals companies.

Muudatusettepanek 84

2. lisa 1. eesmärgi punkt 2

2. REAGEERIMINE TERVISEOHTUDELE

1.2. REAGEERIMINE TERVISEOHTUDELE

 

 

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 1.2.1, 1.2.2, jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 85

2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.1

2.1. Tervist ohustavate hädaolukordade riskijuhtimise korra täiustamine ja hädaolukordade koordineeritud lahendamise suutlikkuse tõstmine.

2.1. Tervist ohustavate hädaolukordade riskijuhtimise korra täiustamine, kaasa arvatud vastastikuse abistamise kord pandeemiate korral, ja hädaolukordade koordineeritud lahendamise suutlikkuse tõstmine;

Justification

Flu pandemics and the growing threat of other diseases exposes the gap between the richer and poorer countries in the Union. Some can cope with the challenge posed by diseases, while others cannot. It is therefore proposed that provision be made for procedures and assistance in such cases.

Muudatusettepanek 86

2. lisa 2. eesmärgi punkt 3

3. TERVISE EDENDAMINE TERVISETEGURITE MÕJUTAMISE ABIL

2. TERVISE EDENDAMINE TERVISETEGURITE MÕJUTAMISE ABIL

 

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 2.1., 2.2., jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 87

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.1

3.1. Sõltuvushäiretega ning eriti tubaka, alkoholi, uimastite ja muude sõltuvust põhjustavate ainetega seotud tervisetegurid.

 

3.1. Sõltuvushäiretega ning eriti tubaka, alkoholi, retseptiravimite, ebaseaduslike uimastite ja muude sõltuvust põhjustavate ainetega seotud tervisetegurid.

 

Justification

Decision No 1786/2002/EC adopting a programme of Community action in the field of public health (2003- 2008) includes drug prevention under the health determinants strand of the public health programme. It is important to acknowledge here the problem of drugs- related health damage caused by addiction to (legal) prescription drugs by identifying the latter as health determinants. The consequences for individuals can be akin to those created by heroin and alcohol addiction.

Muudatusettepanek 88

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.1.a (uus)

 

3.1.a. Tervislikumale elule kaasa aitavad tavad, et parandada laste tervist.

 

Muudatusettepanek 89

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.2

3.2. Eluviisiga, eriti toitumise ja füüsilise aktiivsusega, seksuaaltervise ja reproduktiivtervisega seotud tervisetegurid.

3.2. Eluviisiga, eriti toitumise ja füüsilise aktiivsusega, seksuaal- ja reproduktiivtervise ning vaimse tervisega seotud tervisetegurid.

Justification

Lifestyle determinants are having an increasing impact on mental health, for example occupational stress and depression.

Muudatusettepanek 90

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.2.a (uus)

 

3.2.a. Vigastustega seotud tervisetegurid.

Justification

The identification of injury-related determinants could improve their prevention and medical care.

Muudatusettepanek 91

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.3

3.3. Sotsiaalsed ja majanduslikud tervisetegurid, eelkõige tervisega seotud ebavõrdsus ning sotsiaalsete ja majanduslike tegurite mõju tervisele.

3.3. Sotsiaalsed ja majanduslikud tervisetegurid, eelkõige tervisega seotud ebavõrdsus, sotsiaalsete ja majanduslike tegurite mõju tervisele ning sotsiaalselt kaitsetute rühmade diskrimineerimine.

Justification

It is essential to include measures to reduce discrimination against vulnerable groups in matters of health, such as the disabled.

Muudatusettepanek 92

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.3.a (uus)

 

3.3.a. Tervisega seotud ebavõrdsuse põhjuste kindlakstegemine, mis mõjutavad haiguste ennetamist ja optimaalset tervishoidu, pöörates erilist tähelepanu tervisega seotud ebavõrdsusele uutes liikmesriikides.

 

Justification

There are currently major differences between the Member States and within them in terms of average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. This is particularly true for the new Member States. Consequently, it is essential that the programme takes measures to reduce them and involve the new Member States.

Muudatusettepanek 93

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.4

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele.

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele, sealhulgas õhu kvaliteet siseruumides ja kokkupuutumine mürgiste kemikaalidega, näiteks kantserogeensed, mutageensed, reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ja allergeensed ained.

Muudatusettepanek 94

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.4.a (uus)

 

3.4.a. Geneetiliste ning isiklike ja bioloogiliste tegurite analüüs raskete haiguste puhul ja ennetusstrateegiate kujundamine, kaasa arvatud geneetiline skriinimine.

Justification

These issues were specifically listed in the legal text of the current Public Health Programme but are missing in the text of the new Health Programme.

Muudatusettepanek 95

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5.a (uus)

 

3.5.a. Strateegiate väljatöötamine ja õigete tavade vahetamine, et võimaluse korral puudeid ennetada ning puuetega inimeste tervist edendada.

Justification

It is essential to include measures to develop strategies and exchange correct practices to prevent disability, where feasible, and to promote the health of people with disabilities.

Muudatusettepanek 96

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5.b (uus)

 

3.5.b. Lapsevanematele ja lastele mõeldud toitumiskoolituse väljatöötamise toetamine meetmete abil, mis jõuavad ka haridusest eemal olevate kihtideni.

Justification

Overweight and obesity among children, who are likely to carry the condition on into adulthood, due to wrong diets, is a growing problem in Europe. Targeted measures, which are also perceived by strata remote from education, should tackle the problem.

Muudatusettepanek 97

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5.c (uus)

 

3.5.c. Tervise edendamise strateegiate toetamine ettevõtetes.

Justification

'Health promotion building blocks' should be made available to businesses which they can use to provide health education for their employees and to protect their health.

Muudatusettepanek 98

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5.d (uus)

 

3.5.d. Vanemate inimeste diagnoosi ja ravi parandamise meetmete toetamine.

Justification

The field of geriatric medicine should receive support in the EU Member States. Diagnosis and therapy for older persons suffering from so-called diseases of old age require separate attention and separate methods.

Muudatusettepanek 99

2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5.e (uus)

 

3.5.e. Soo ja vanusega seotud terviseaspektid.

Justification

Gender aspects of health are not acknowledged despite recent work to highlight the gender differences and inequalities in health of both women and men. Ageing appears in the introduction of the proposal but is absent in the draft legal text.

Muudatusettepanek 100

2. lisa 3. eesmärk

3. eesmärk: – vähendada raskete haiguste esinemist

 

3. eesmärk: – vähendada raskete haiguste ja vigastuste esinemist, neisse haigestumust ja suremust

Justification

Amendment for consistency with amendment of part of Article 2 concerning the objectives of the programme.

Muudatusettepanek 101

2. lisa 3. eesmärgi punkt 4

4. HAIGUSTE JA VIGASTUSTE VÄLTIMINE

3. HAIGUSTE JA VIGASTUSTE VÄLTIMINE

 

 

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 3.1., 3.2., jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 102

2. lisa 3. eesmärgi sissejuhatus

Kooskõlas terviseteguritele suunatud tööga toetab programm järgmist:

Kooskõlas teguritele suunatud tööga toetab programm järgmist:

Justification

Provides greater clarity.

Muudatusettepanek 103

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.1

4.1. Selliste meetmete arendamine ja rakendamine, mis on suunatud rasketele, suure osa ühenduse haiguskoormusest põhjustavatele haigustele, mille puhul ühenduse meede võib pakkuda riiklike abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja rakendamine, mis on suunatud rasketele, suure osa ühenduse haiguskoormusest põhjustavatele haigustele ja võimalike eluaastate kaotuse põhjustele ning töövõimetusele, mille puhul ühenduse meede võib pakkuda riiklike abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

Justification

The emphasis is placed on the diseases themselves but also on their causes.

Muudatusettepanek 104

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute ja varase avastamise strateegiate ja meetmete ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja soovituste koostamise abil.

4.2. Haiguste ennetamise ja rehabilitatsiooni strateegiate ja meetmete ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige raskete haiguste puhul, järgmisel viisil:

– keskendudes varajasele ennetusele (haiguseohu arengu ennetamiseks järgmistel põlvkondadel);

– esmase ennetuse väljatöötamise abil asümptomaatiliste täiskasvanute seas, kaasa arvatud massiennetus ja kõrge riskiga strateegiad;

heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja soovituste koostamise abil (pannes erilist rõhku strateegiatele, mille eesmärgiks on juhiste, soovituste ja tegeliku praktika vahelise lõhe kaotamine), sealhulgas sekundaarne ennetustegevus, sõeluuringud ja varane avastamine;

riskianalüüsivahendite edendamise ja arendamise abil, ja

– pöörates tähelepanu soolistele erinevustele ja elanikkonna vananemisele.

Justification

Prevention is to be addressed globally, i.e. early and late in life, in the male and female population not at risk as well as in the population having suffered from disease in the past. This can be done simply by giving primary care professionals and general practitioners access to risk-assessment tools. A special focus on the medical profession education is needed.

Muudatusettepanek 105

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkti 4.2 esimene lõik a (uus)

 

Sellest tulenevalt esitab komisjon käesoleva raamprogrammi käigus ettepanekud nõukogu soovituste kohta, mis käsitlevad raskete haiguste ennetamist, diagnoosimist ja kontrolli.

Justification

The transferring of best practice across Europe for major diseases will undoubtedly add value to national health strategies. EU actions are also justified in terms of efficiency as well as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national policies. The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and control in these areas.

Muudatusettepanek 106

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2.a (uus)

 

4.2.a. Strateegiate ja meetmete ettevalmistamine immuniseerimise ja vaktsineerimise kohta ning soovitused nende elluviimiseks.

Muudatusettepanek 107

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3.a (uus)

 

4.3.a. Strateegiate ja meetmete koostamine tervisega seotud ebavõrdsuse põhjuste käsitlemiseks ja olukorra parandamiseks.

Justification

Self-explanatory as a reduction in inequalities is one of the priorities of the programme.

Muudatusettepanek 108

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3.b (uus)

 

4.3.b. Parimate tavade edendamine haiguste ja vigastuste puhul, et ennetada edasist tervisekaotust.

Justification

Self-explanatory as a reduction in inequalities is one of the priorities of the programme.

Muudatusettepanek 109

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3.c (uus)

 

4.3.c. Telemeditsiini edendamine eesmärgiga võrgustada tervishoiuteenuseid, hõlbustada patsientide liikuvust ja võimaldada ravi kodus, peamiselt vanuritele, puuetega või isoleeritud inimestele.

Justification

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and appropriate access to health services. At the same time, providing care at home, also by way of telemedicine, to elderly, disabled or isolated individuals helps to reduce the impact of disease and injury, and rationalise expenditure in the health sector.

Muudatusettepanek 110

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.4

4.4. Vigastuste vältimise strateegiate ja meetmete ettevalmistamine ja rakendamine.

4.4. Vigastuste vältimise strateegiate ja meetmete ettevalmistamine ja rakendamine vigastustegurite põhjal.

Justification

Action must be based on injury determinants identified by the analysis of injury data.

Muudatusettepanek 111

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.4.a (uus)

 

4.4.a. Vigastuste kohta parimate tavade ja suuniste koostamine kogutud andmete analüüsi põhjal.

Justification

Development of best practice and guidelines is the best option for preventive measures and medical care of injuries.

Muudatusettepanek 112

2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.5.a (uus)

 

4.5.a. Teadmistes leiduvate lünkade kindlakstegemine, et võidelda raskete haigustega ja ergutada teadusuuringutele ELi uurimisprogrammide raames.

Justification

The EU should also join forces to identify knowledge gaps and there should be a link to FP7 programme. A more pro-active research policy and public expenditure may reduce the treatment gaps that still exists in diseases areas that are not profitable for the pharmaceutical industry to develop.

Muudatusettepanek 113

2. lisa 4. eesmärgi punkt 5

5. RIIKIDE TERVISESÜSTEEMIDE KOOSTOIME SAAVUTAMINE

4. RIIKIDE TERVISESÜSTEEMIDE KOOSTOIME SAAVUTAMINE

 

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 4.1., 4.2., jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 114

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe kogumine ja vahetamine, et võimaldada ressursside jagamist ja piiriülese tervishoiuteenuse kasutamist.

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja pakkumise hõlbustamine liikmesriikidevahelise koostöö kaudu nende tervishoiuteenuste vastastikuse täiendavuse parandamiseks piiriülestel aladel ning patsientide liikuvuse kaudu, sealhulgas:

 

teabe kogumine ja vahetamine, et võimaldada ressursside jagamist ja piiriülese tervishoiuteenuse kasutamist, eriti haruldaste ja väga haruldaste haiguste puhul;

 

 

– teave tervishoiuteenuse pakkujate ja kättesaadavate teenuste kohta välismaal, samuti tervishoiukulude hüvitamise eeskirjad;

 

– teave ravivõimaluste kohta, mis ei ole patsiendi päritoluriigis kättesaadavad, ning juurdepääsu kohta edasilükkamatule ravile, mida ei ole patsiendi päritolumaal kohe võimalik saada.

Muudatusettepanek 115

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.2

5.2. Teabe jagamine tervisespetsialistide liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega toimetulek.

 

5.2. Andmete kogumine ja teabe jagamine tervisespetsialistide ja patsientide liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega toimetulek ning patsientide liikuvust soodustava poliitika edendamine.

 

Muudatusettepanek 116

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.3

5.3. Referentslaboreid ja muid mitme liikmesriigi tervisesüsteemide koostööstruktuure hõlmava ühenduse koostöösüsteemi loomine.

5.3. Referentslaboreid ja muid mitme liikmesriigi tervisesüsteemide koostööstruktuure hõlmava ühenduse koostöösüsteemi loomine, mis lubaks arstidel ja teistel tervishoiutöötajatel rakendada parimaid ELis kasutusel olevaid ennetust ja ravi puudutavaid tavasid ning teadmisi.

Justification

Establishment of European centres of reference for each important diseases area (for instance, cardio-vascular, diabetes, lung diseases, mental health, ...) can spread knowledge and best practices both for prevention and treatment throughout the Union. These centres may also contribute to inform citizens/patients on diseases, thus creating more awareness on the possibilities of prevention.

Muudatusettepanek 117

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.3.a (uus)

 

5.3.a. Standardandmete ja ühisnäitajate kasutamine ELi institutsioonide poolt, et mõõta ELi meditsiini- ja terviseteenustes esinevat soolist ebavõrdsust.

Justification

Gathering knowledge and building up health systems which are specifically geared to the needs of those groups which suffer greatest disadvantage and discrimination help to generate standardised data, although it is essential to apply the subsidiarity principle strictly and take account of the specific characteristics of the health systems of the Member States.

Muudatusettepanek 118

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.5

5.5. Patsientidele, tervisespetsialistidele ja poliitika kujundajatele tervisesüsteemide ja meditsiinilise abi kohta teabe pakkumine üldiste terviseteabe meetmete kaasabil, sealhulgas mehhanismid teabe jagamiseks ja edastamiseks Euroopa e-tervise tegevuskava raames.

5.5. Patsientidele, tervisespetsialistidele ja poliitika kujundajatele tervisesüsteemide ja meditsiinilise abi kohta teabe pakkumine üldiste terviseteabe meetmete kaasabil, sealhulgas mehhanismid teabe jagamiseks ja edastamiseks Euroopa e-tervise tegevuskava raames, ühtlasi kehtestades tervisega seotud veebisaitidele ranged kvaliteedinõuded.

Justification

The internet can play an important role in offering medical information. However, public funding should only go to e-health information that is subject to strict quality criteria.

Muudatusettepanek 119

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.6

5.6. Vahendid, mis võimaldavad hinnata ühenduse poliitikasuundade mõju tervisesüsteemidele.

5.6. Vahendid, mis võimaldavad hinnata ühenduse poliitikasuundade mõju tervisesüsteemidele, kaasa arvatud laienemise ja Lissaboni strateegia tagajärjed.

Justification

Enlargement as well as the Lisbon strategy are likely to have very significant impact on health systems and should therefore be mentioned specifically.

Muudatusettepanek 120

2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.7.a (uus)

 

5.7. a. Kõrgekvaliteediliste ja meditsiiniliseks kasutuseks ohutute inimorganite ja inimpäritolu ainete kättesaadavuse ning juurdepääsetavuse edendamine kogu ühenduse ulatuses.

Justification

Paragraph 6.4 of the original Annex 1 is better placed after Objective 4.

Muudatusettepanek 121

2. lisa 5. eesmärk (uus)

 

5. eesmärk: Tervishoiuteabe ja teadmiste suurendamine rahvatervise arendamise eesmärgil ning tervise-eesmärkide süvalaiendamise toetamine.

Justification

A new objective following the reformulation of Article 2.

Muudatusettepanek 122

2. lisa 5. eesmärgi sissejuhatus

Kõiki eespool loetletud eesmärke toetavad meetmed:

Kõiki eespool loetletud eesmärke toetavad meetmed ja vahendid:

Justification

Provides greater clarity and is in keeping with the amended text of the Annex.

Muudatusettepanek 123

2. lisa 5. eesmärgi esimene alapealkiri (uus) pärast sissejuhatust

 

ANDMETE KOGUMINE, TERVISESEIRE JA TEAVE

 

Muudatusettepanek 124

2. lisa 5. eesmärgi punkt 6

6. TERVISETEABE JA -TEADMISTE TÄIENDAMINE RAHVATERVISE ARENDAMISEKS

5.1. ANDMETE KOGUMINE, TERVISESEIRE JA TEABE LEVITAMINE

(alapunktide numeratsiooni tuleks vastavalt muuta, nt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, jne)

Justification

Change of numbering.

Muudatusettepanek 125

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.1 a (uus)

 

6.1.a. Arusaamise suurendamine eri ühiskonnarühmade tervislikust seisundist ja nende hooldusvajaduste täitmisest ühiskonnas, näiteks sotsiaalse rühma, etnilise tausta ja soo alusel jaotatud statistiliste andmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise abil.

Justification

Greater understanding of the health of various groups is required to form a sound basis for measures to promote more equal health.

Muudatusettepanek 126

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.1.b (uus)

 

6.1.b. Andmete kogumine ja analüüsimine eluviisiga seotud tegurite (näiteks toitumine ning tubaka- ja alkoholitarbimine) ja vigastuste kohta, üleeuroopaliste registrite koostamine raskete haiguste kohta (nt vähktõbi) ning metoodika ja andmebaaside hoolduse täiustamine.

Muudatusettepanek 127

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.7

6.7. Regulaarse ja usaldusväärse teabeallika loomine kodanikele, otsustajatele, patsientidele, hooldustöötajatele, tervisespetsialistidele ja muudele huvitatud isikutele.

6.7. Regulaarse ja usaldusväärse teabeallika loomine kodanikele, sealhulgas ka puuetega inimestele kättesaadavas vormis, otsustajatele, patsientidele, hooldustöötajatele, tervisespetsialistidele ja muudele huvitatud isikutele.

Justification

It is crucial that the most vulnerable groups, which are often the ones also excluded from access to mainstream information, are provided with health information as elaborated within this programme.

Muudatusettepanek 128

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.7.a (uus)

 

6.7.a. Puudeid käsitlevate andmete kogumine ja analüüsimine ning puuete vastu võitlemine ja nende ennetamine.

Justification

It is essential to include actions relating to the collection and analysis of data concerning disabled people.

Muudatusettepanek 129

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.8.a (uus)

 

6.8.a. Viljatust käsitlevate andmete kogumine ja analüüsimine.

Justification

One in six couples at the present time have fertility problems. It is therefore worth studying the situation and identifying the factors which affect fertility, which could also be attributable to environmental factors.

Muudatusettepanek 130

2. lisa 5. eesmärgi punkti 6 alapunkt 6.8.b (uus)

 

6.8.b. Ajakohastatud teabe andmine üksikute farmaatsiatoodete hindade kohta erinevates liikmesriikides, võttes aluseks toimeaine.

Justification

Prices of similar pharmaceutical products with the same active ingredient vary to a very large extent from one Member State to another. EU citizens should be able to inform themselves about these price differences as a means to increase competition in the pharmaceutical sector.

Muudatusettepanek 131

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.2 (uus)

 

5.2.     TERVISEALASE TEABEVAHETUSE TÄIUSTAMINE ELi KODANIKEGA, LISADES VÄÄRTUST LIIKMESRIIKIDE ALGATUSTELE

 

5.2.1.  Teadlikkuse suurendamise kampaaniad.

 

5.2.2.  Uuringud.

 

5.2.3.  Konverentsid, seminarid, ekspertide ja huvirühmade kohtumised.

 

5.2.4.  Olulisi tervishoiuteemasid käsitlevad trükised.

 

5.2.5.  On-line teabe esitamine.

 

5.2.6.  Teabepunktide rajamine ja kasutamine.

Justification

Change of numbering. Modified version of the point 1 of original Annex. Member States are best placed to communicate directly to citizens in their countries. The Commission can add value by encouraging exchange of good practice and comparing successful public health initiatives.

Muudatusettepanek 132

2. lisa 5. eesmärgi teine alapealkiri (uus) pärast punkti 5.2 (uus)

 

KOOSTÖÖ JA INTEGRATSIOON

Muudatusettepanek 133

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.3 (uus)

 

5.3.     kodanikuühiskonna ja huvirühmade osaluse suurendamine tervisega seotud poliitika kujundamises

 

5.3.1.  Ühenduse tasandi terviseorganisatsioonide edendamine ja tugevdamine.

 

5.3.2.  Terviseorganisatsioonide koolitamine ja suutlikkuse suurendamine.

 

5.3.3.  Valitsusväliste terviseorganisatsioonide ning muude huvirühmade koostöövõrkude loomine.

 

5.3.4.  Ühenduse tasandi nõuanderühmade ja –mehhanismide tugevdamine.

 

5.3.5. Patsientide kui tervishoiutarbijate õiguste tunnustamine.

Justification

Change of numbering. Modified version of the point 2 of original Annex 1.
Patients in the EU today are healthier and better informed than ever. Health care has changed and become more professional, embracing a broader spectrum of players. Patients now need not only protection but also the ability to make use of the medical advances and differentiation in the health sector, which should be reflected in the legislation, particularly in terms of information and the right to freedom of choice in health care.

Muudatusettepanek 134

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.4 (uus)

 

5.4. LÄHENEMISE VÄLJATÖÖTAMINE

TERVISHOIUKÜSIMUSTE KAASAMISEKS TEISTESSE ÜHENDUSE POLIITIKAVALDKONDADESSE

 

 

5.4.1. Hindamismeetodite väljatöötamine ja kohaldamine ühenduse terviseküsimustega seotud poliitika ja tegevuse mõju kohta.

 

5.4.2. Riikliku poliitika parimate kogemuste vahetamine liikmesriikidega.

 

5.4.3. Uuringud teiste poliitikasuundade mõju kohta tervishoiule.

 

5.4.4. Ühisstrateegiate ja ühismeetmete väljatöötamine, luues seoseid ja sünergiaid ühenduse vastavate programmide, meetmete ja vahenditega.

 

Justification

Replaces amendment 86.There must be close coordination between health actions and other community policies.

Muudatusettepanek 135

2. lisa 5. eesmärgi kolmas alapealkiri (uus) pärast punkti 5.5

 

RISKID, OHUTUS JA HORISONTAALSED KÜSIMUSED

Muudatusettepanek 136

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.5 (uus)

 

5.5.     tervisega seotud rahvusvahelise koostöö soodustamine

 

5.5.1.  Koostöömeetmed rahvusvaheliste organisatsioonidega.

 

5.5.2.  Koostöömeetmed kolmandate riikidega, kes programmis ei osale.

 

5.5.3.  Terviseorganisatsioonide dialoogi julgustamine.

Justification

Change of numbering. Modified version of the point 4 of original Annex 1.

Muudatusettepanek 137

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.6 (uus)

 

5.6.      riskide varase avastamise, hindamise ja nendest teatamise täiustamine

 

5.6.1.   Teaduslike nõuannete kogumise ja riskihindamise toetamine, sealhulgas komisjoni otsusega 2004/210/Eܹ loodud sõltumatute teaduskomiteede töö toetamine.

 

5.6.2.   Teabe kogumine ja võrdlemine ning spetsialistide ja teadusasutuste võrgu loomine.

 

5.6.3.   Riskihindamismeetodite arendamine ja ühtlustamine.

 

5.6.4.   Meetmed elanikkonna ja selle rühmade keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste terviseohtudega kokkupuutumist ning selle tagajärgi käsitleva teabe kogumiseks ja hindamiseks.

 

5.6.5.   Kujunevate riskide varase avastamise mehhanismide kujundamine ja meetmete kavandamine avastatud riskide suhtes.

 

5.6.6.   Riskidest teavitamise parandamise strateegiad.

 

5.6.7.   Riskihindamisega seotud väljaõpe.

 

________

1 ELT L 66, 04.03.04, lk 45.

Justification

Change of numbering. Modified version of the point 5 of original Annex 1.

Muudatusettepanek 138

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.7 (uus)

 

5.7.     organite, inimpäritolu ainete, vere ja vereasendajate ohutuse edendamine

 

 

5.7.1.  Tegevused, mis aitavad suurendada inimpäritolu organite ja ainete, sh vere, verekomponentide ja vereloome tüvirakkude ohutust ja kvaliteeti.

 

 

5.7.2.  Elavalt doonorilt siirdamist soodustavate ja siirdatavate organite nappust leevendavate strateegiate ja mehhanismide toetamine, võttes arvesse eetilisi kaalutlusi.

 

 

5.7.3.  Doonorite ja retsipientide ühiste tegevusprogrammide koostamine parimate tavade kujundamiseks organite ja inimpäritolu ainete kasutamisel.

 

5.7.4.  Euroopa organidoonori kaardi loomine.

Justification

First sub-point originally in Annex 1, point 6.5. The two new sub-points complement the first one. Additional improvement and development of measures in the field of organ transplants.
Creating an organ donor card valid throughout Europe will help to make valuable and safe organs and substances of human origin available for purposes of medical treatment throughout Europe and afford access to them everywhere in the Community.

Muudatusettepanek 139

2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.8 (uus)

 

5.8. HORISONTAALSED KÜSIMUSED

 

Tehniline abi poliitika ja õigusloome arengu ning rakendamisega seotud küsimuste analüüsimiseks.

 

 

 

 

Justification

Additional improvement and development of joint actions to promote Community synergy.

Muudatusettepanek 140

3. lisa

 

See lisa on välja jäetud

Justification

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. Annex 3 is covered by the report on the Consumer Protection Programme.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Public health is a commodity of prime importance and its protection concerns everyone without exception. The introduction of health protection into the Charter of Fundamental Rights (Article 11-35) officially sets out this generally held conviction and, at the same time, the obligation to give it prominence as a major priority of the European Union.

In particular, the Treaties require the Community to play an active role in the field of public health by taking measures which cannot be taken by the Member States. Article 152 of the Treaty sets out three objectives for Community action - improving public health, preventing disease in all its forms and obviating sources of danger. It also provides for Community coordination and cooperation with the Member States to support actions in the field of public health, while competence and responsibility for health services (hospitals etc.), lie with the Member States (subsidiarity principle). Drawing up action programmes allows the Commission to shape and develop policy and action in the field of public health in order to achieve the objectives of the Treaty.

1.        Background to the proposal for a decision

On 6 April 2005, the Commission submitted a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council[2] establishing a programme of Community action in the field of health and consumer protection 2007-2013; Article 251 was specified as the procedure under which that decision would be taken, i.e. the co-decision procedure between the European Parliament and the Council. In specific terms, the proposal for a decision concerns the establishment of a programme covering two separate articles of the EC Treaty, Article 152 concerning public health and Article 153 concerning consumer protection. The Community has in fact previously adopted two separate programmes on the basis of these articles, viz. the general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007[3], with a budget of € 81.8 million (annual average € 20.45 million), and the current Community action programme in the field of public health 2003-2008[4], with a budget of € 354 million (annual average of € 59 million), which is the first integrated programme in the field of public health.

2.        Remarks on procedure - decision to split the programme

In the explanatory memorandum to the proposal for a decision, the Commission points out that the programmes in the Union are fragmented and that the actions in the fields of consumer protection and public health share common objectives. Although the simplification and rationalisation of Community programmes may be an objective, the merger of the two areas of policy into a single programme cannot disguise the different nature of those areas of policy and the different level of involvement of the Union.

On 30 June 2005, the Conference of Presidents of the European Parliament approved splitting the proposal into two parts, while the two committees responsible (the Committee on the Environment and the Committee on the Internal Market) were asked to ensure that the reports to be submitted would not contain contradictory amendments to one or the other part of the legislative proposal, and that the splitting of the proposal would enable the Committee on Budgets to examine the budgetary aspects of all elements of the proposal.

Your rapporteur must also stress that each area, i.e. public health and consumer protection, has its own priorities and specific features, and each is both multi-faceted and complex. Consequently, when we address both of these vast and sensitive areas simultaneously, there is a risk that we focus our attention only on their common points and do not cover all of the aspects involved. Everything therefore points to two separate programmes so that each subject can be dealt with fully. This does not prevent the Commission's departments from managing the two programmes jointly, in particular on points where they overlap.

Review of the Union's second health programme

The split into two programmes has prompted your rapporteur to submit a number of amendments to produce a cohesive and substantive health programmes which meets the requirements of the EU and the aspirations as well as the needs of the public for better health for all. Without a doubt, the experience gained from the first programme, for which it was my honour to be the EP's rapporteur, has made an instrumental contribution to my proposal.

Two additional points in the second programme, ensuing from the experience already gained from implementation of the first programme, distinguish it from the first: (a) synergy between the national health systems with a view to improving efficiency and effectiveness as an individual objective and (b) additional actions to consolidate further the capacity to achieve the individual objectives.

As with the first programme, the new programme is characterised by a holistic approach both towards health and towards the means, mechanisms and practices for tackling health problems. It is the approach which must be adopted in order to improve, at Community level, not only the quantity of information disseminated but also its quality and, at the same time achieve more effective support and coordination for everyone involved in the health sector. Whether in the private or public sector, help must be given to stakeholders to draw up and develop the priorities of the programme, focusing throughout on the cohesion and coordination of its actions.

Among those actions, prominence should be given to the correct treatment of diseases and injuries through information about best medical practice in order to prevent further loss of health status. However, even in the case of chronic diseases and disabilities, care should be available which enables sufferers to have a better quality of life. Consequently, a significant part of the actions should concern medical care and treatment.

The programme is an invitation and, at the same time, a challenge to all to contribute to ensuring more effective prevention, improved health services, and a better quality of life. It should not be overlooked in this respect that there are existing differences in health services between the Member States and between areas within the same Member State as well as inequalities in access to good health services for citizens. Bridging these gaps, in combination with synergy between the national health services, is therefore an important aspect of the programme.

The objectives of the programme

The objectives of the programme as set out in my proposal are as follows:

-  to protect citizens against health threats,

-  to promote policies that lead to a healthier way of life,

-  to contribute to the development of more effective and efficient health systems,

-  to improve information and knowledge in order to further the development of health and to incorporate the objectives of the policy implemented in the fields of health in other Community policies (mainstreaming)..

The programme will also contribute to:

-  ensuring a high level of protection for human health when formulating and implementing all Community policies and activities,

-  promoting a holistic approach to health,

-  tackling health inequalities,

-  encouraging cooperation between the Member States in the fields covered by Article 152 of the Treaty.

Actions and support measures for the objectives

The new programme includes the following actions:

- promoting health and access to information so that European citizens are in a position to make beneficial choices for health,

- responding to health threats in a coordinated manner at European level, as in the case of epidemics, diseases such as HIV/AIDS, bioterrorism etc.,

- preventing disease by tackling health determinants such as those related to lifestyle (diet, smoking, consumption of alcohol) as well as to additional factors, genetic, environmental, socio-economic etc. which demonstrably affect both physical and mental health,

- preventing further loss of health status of an individual by means of applying sound medical practice and the most modern methods of treating diseases. It is also obvious that the criterion for evaluating treatment cannot be the financial cost but the effectiveness, which is also a long-term financial consideration.

- ensuring, by means of information, the best possible treatment for sufferers of chronic disease and disabilities, which will offer them a corresponding quality of life,

- bridging the gaps at the level of Member States' health systems and the inequalities faced by European citizens in gaining access to good health services, and the appropriate treatment. These inequalities as a rule affect social groups with shared characteristics, be they unemployed, isolated, with personal and family difficulties, often immigrants, with chronic diseases, often mental illness and/or disability,

- collecting and analysing data through the programme in order accurately to inventory 'health status' in the European Union and to promote actions to restore a converging tendency in the Member States in this field by means of information, information campaigns, synergy with other Community actions and funds, through non-governmental organisations and the promotion of best practice,

- improving communication with citizens by providing them with the necessary information on how to stay in good health, the effects of lifestyle, appropriate treatment options when they are ill and how to lead a better life with a chronic disease or a disability.

Implementation and coordination

The cooperation of the Commission both with the Member States and international organisations, such as the World Health Organisation, and specialised centres, such as the European Centre for Disease Prevention and Control, is essential for exchanges of views and the promotion of health measures. The Member States are also required to play an important role given that much of the data will come from them. Their cooperation is essential for the collection and processing of data and potential implementation of new policies and approaches with appropriate coordination on health-related matters, as important mechanisms and instruments are available to them. Your rapporteur considers that coordination of the programme is a substantial and essential factor in its success and that the 'open coordination method' may help in matters relating to subsidiarity by strengthening strategies in the field of health and healthcare, such as patient mobility.

Budget

One aspect which your rapporteur considers to be extremely important is the budget. The objectives must always be matched by the resources available to achieve them. In your rapporteur's view, there is no guaranteed match between these two in the proposed programme. The actions under the programme, as described, are extremely wide-ranging and ambitious and therefore cannot be achieved with a limited budget. Moreover, the Commission's proposal contained another two new objectives in addition to the three declared objectives of the first programme.

Your rapporteur therefore proposes the amount of € 1, 200 million in the certainty that the Council and the Commission will realise that this proposal is perfectly reasonable and will facilitate the smooth implementation of the 2007-2013 health programme. Neither should we overlook for one moment the fact that public health is one of the EU's major priorities compared with all other policies. This development demonstrates the exceptional importance of public health and, therefore, its protection as a response to existing needs and challenges as well as the great interest shown by European citizens who are also demanding effective action in this field.

  • [1]  ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
  • [2]  COM(2005) 115 final.
  • [3]  Decision No. 20/2004, OJ L5, 09.01.2004.
  • [4]  Decision No 1786/2002/EC, OJ L 271, 9.10.2002.

eelarvekomisjonI ARVAMUS  (27.1.2006)

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused
(KOM(2005)0115 – C6‑0097/2005 – 2005/0042A(COD))

Arvamuse koostaja: Anders Samuelsen

LÜHISELGITUS

TAUST

6. aprillil 2005 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervishoiu ja tarbijakaitse valdkonna tegevusprogramm.

Kahe endise ja erineva tervishoiu ja tarbijakaitse programmi ühendamine üheks ühtseks ning erineval õiguslikul alusel põhinevaks raamistikuks looks komisjoni hinnangul sünergia kahe poliitikavaldkonna vahel, kuna need kattuvad märkimisväärselt nii eesmärkide, meetodite kui ka vahendite osas.

30. juunil 2005 otsustas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents jagada programmi uutmoodi. Tervishoiuga seotud osa juhtimine anti keskkonnakomisjonile.

Mõlema vastutava komisjoni raportöörid pooldasid programmi alalist lahushoidmist.

Komisjoni ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 ette nähtud kogu finantsraamistik, mis hõlmab ka personali, on 1,203 miljardit eurot. Tervishoiu valdkonna, sealhulgas personalikulud, ette nähtud kulukohustuste assigneeringute graafik on järgmine:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 ja hiljem

KOKKU

Tegevuskulud

Tervishoiu ja tarbijakaitse üldeesmärgid – KA

7,606

9,532

11,146

13,890

18,767

24,146

25,895

110,981

Tegevuskulud

Tervishoiu osa – KA

49,928

64,34

76,042

96,411

135,62

183,495

199,159

804,995

Halduskulud

8,945

10,681

12,543

14,102

15,332

15,535

16,046

93,185

KA + halduskulud

66,479

84,553

99,731

124,403

169,719

223,176

241,1

1009,161

Komisjon näeb ette ajavahemikuks 2007–2013 tegevuskuludeks eraldatud 1 109 815 miljoni euro järgmist jaotust:

· 110 981 miljonit eurot (10%) tuleb kulutada üldeesmärkidele,

· 804 995 miljonit eurot (72,5%) tuleb kulutada kodanike kaitsmiseks terviseohtude eest,

· 193 818 miljonit eurot (17,5%) tuleb kulutada tarbijakaitsele.

ARVAMUSE KOOSTAJA ETTEPANEK

Kaks vastutavat raportööri soovitavad finantsraamistiku olulist suurendamist (1 200 miljonit eurot tervisekaitse programmile ja 233,46 miljonit eurot tarbijakaitse programmile). Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et otsuse ettepanekus märgitud assigneeringud on üksnes suuniseks, kuni saavutatakse kokkulepe ajavahemikku 2007–2013 hõlmava finantsperspektiivi osas. Seda arvestades esitatakse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti kohta kaks muudatusettepanekut ja artikli 5 kohta üks muudatusettepanek.

Arvamuse koostaja toetab soovi jaotada programm osadeks ning rõhutab, et eraldiseisvad programmid ei takista komisjoni hallata kaht programmi koos, eriti nende kattuvates osades.

On tõsine põhjus muretseda, et oodatav sünergia ei saa olema nii märkimisväärne kui algselt oodati ning asjaomased sidusrühmad on selgelt näidanud, et tervishoiu ja tarbijakaitse eesmärke saavutatakse kõige paremini eraldiseisvates raamistikes. Kuigi üldiselt ollakse nõus, et tarbijakaitse ja rahvatervise valdkondadel on ühised üldeesmärgid, on samuti tõsi, et valdkonnad on erinevad oma olemuselt ning neil on erinev liidu sekkumise tase. Seega programmiga, mis tegeleb samaaegselt kahe keerulise valdkonnaga, kaasneb oht, et tähelepanuta jäetakse valdkonnapõhised küsimused:

· Makrotasandil toetuvad poliitikavaldkonnad Euroopa Ühenduses erinevale õiguslikule alusele. Mikrotasandil ei saa tervishoiuteenuste kasutajaid käsitada kõikides küsimustes "tavalise" tarbijana. See võib pigem takistada kui tuua vastastikust kasu.

· Igal valdkonnal on suurem kindlus, kui sel on oma eelarve. Näiteks on "tarbijate pool" väljendanud muret, et nad, olles juba praegu eelarves ebasoodsamas olukorras, kaotavad rahastamises, kuna saab väita, et tervisekaitselt kokkuhoiul on (lühiajaliselt) dramaatilisemad tagajärjed kui tarbijakaitselt kokkuhoiul.

· Komisjoni esitatud mastaabisäästu ei ole piisavalt põhjendatud laiendatud mõjuhindamisega (SEK(2005)0425).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

I. Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1

Lõige 1 a (uus)

1 a.     rõhutab, et pärast 2006. aastat algavat perioodi käsitlevas õigusloomealases ettepanekus toodud assigneeringud sõltuvad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevast otsusest;

Muudatusettepanek 2

Lõige 1 b (uus)

1 b.     kutsub komisjoni üles esitama vajadusel ettepanek kõnealuse programmi lähtesumma kohandamiseks niipea, kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik on vastu võetud;

Selgitus

Muudatusettepanekutega rõhutatakse, et ettepanekus esitatud summade puhul tuleb saada kinnitus võimalikus mitmeaastases finantsraamistikus.

II. Ettepanek võtta vastu otsus

Komisjoni ettepanek[1]Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse meetmete kombineerimine ühes programmis peaks aitama saavutada ühiseid eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja võimalusi langetada nende huve puudutavaid otsuseid ning toetada tervise- ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

Selgitus

Komisjoni välja pakutud mastaabisääst pole tervishoiu ja tarbijakaitse programmide ühendamisel märkimisväärne.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 4

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid, nagu teabevahetus, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse küsimustega ning nende valdkondade rahvusvahelise koostöö edendamine. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused ning kõrge riskiastmega käitumisviisid on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Tarbijat eksitavate ja nende tervist ohustavate võltsingutega tuleks ka Euroopa tasandil jõuliselt võidelda. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

Selgitus

Võitlemist võltsingutega, mis on samaväärsed toote või kaubamärgi vargusega, tuleks kiirendada Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Võltsingud eksitavad tarbijat, ohustavad nende tervist ja kaotab töökohti (hinnanguliselt kaob võltsingute tõttu Euroopa Liidus igal aastal 100 000 töökohta).

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 6

(6) Kogu EL huvides on kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide, samuti toodete ja teenuste standardimisega seotud tarbijahuvide käsitlemine ühenduse tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad sõltuda ka erivõrgustikest, mille arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

(6) Kogu EL huvides on kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide, samuti toodete ja teenuste standardimisega seotud tarbijahuvide käsitlemine ühenduse tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad sõltuda ka erivõrgustikest, mille arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Seepärast tuleb finantsmääruse rakenduseeskirjades määratletud vahendi "Partnerluse raamleping" võimalused täielikult ära kasutada. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

Selgitus

Finantsmääruse rakenduseeskirjade artikkel 163 võimaldab komisjonil luua pikemaajalise partnerluse antud organisatsioonidega. Selle vahendi täielik kasutamine annab asjaomastele tervishoiuorganisatsioonidele suurema rahalise kindluse ning vähendab nii komisjoni kui Euroopa tervishoiuorganisatsioonide halduskoormust.

Muudatusettepanek 6

Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%.

 

Üldjuhul võiks komisjoni eesmärk olla põhiosa kaheaastane rahastamine võrgupartnerluslepingu abil. Finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 163 kohaselt loob niisugune partnerlus pikaajalise koostöösuhte abisaaja ja komisjoni vahel, kuid selle kestus ei või ületada kaht aastat.

Selgitus

Finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 163 kohaldamine annab asjaomastele terviseorganisatsioonidele suuremat rahalist kindlust ja vähendab nii komisjoni kui ka Euroopa terviseorganisatsioonide halduskoormust. Vastupidiselt projekti rahastamisele on põhiosa rahastamine ette nähtud organisatsioonidele, millel on pikaajalised eesmärgid. Seetõttu sobib pikaajalise koostöö loomise võimalus eelkõige põhiosa rahastamise taotlejatele.

Muudatusettepanek 7

Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud ajavahemikul määratakse 1203 miljonit eurot.

1. Käesoleva vahendi rakendamise suunavaks finantsraamistikuks määratakse 1203 miljonit eurot seitsmeaastaseks perioodiks alates 1. jaanuarist 2007.

Selgitus

Muudatusettepanekutega rõhutatakse, et ettepanekus esitatud summade puhul tuleb saada kinnitus võimalikus mitmeaastases finantsraamistikus. Pärast kokkuleppe saavutamist esitab komisjon õigusloomega seotud ettepaneku, milles määratakse kindlaks lõplik lähtesumma.

Muudatusettepanek 8

Artikli 5 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Programmi üldised halduskulud, sealhulgas artikli 3 lõike 1 punktis a nimetatud täitevasutuse sise- ja juhtimiskulud, peaksid olema proportsionaalsed asjaomases programmis ette nähtud ülesannetega ning sõltuma eelarvepädevate ja seadusandlike institutsioonide otsusest.

Selgitus

Täitevasutusele eraldatud assigneeringud peaksid olema kooskõlas asutustele kehtestatud üldise ülemmääraga. Sellega tagatakse programmi meetmete rahastamiseks vajalike vahendite olemasolu.

Muudatusettepanek 9

Artikli 5 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Komisjon tagab, et programmi rahastamise finantssätted vastavad Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse sätetele.

Selgitus

Kõik põhiõigusaktis sätestatud erandid peaksid olema kooskõlas finantsmääruse sätetega.

Muudatusettepanek 10

Artikli 5 lõige 2 b (uus)

 

2 b. Juurdepääsu lihtsustamiseks rahastamisvõimalustele kohaldatakse esitatavate dokumentide osas proportsionaalsuse põhimõtet ja luuakse taotluste esitamise tarbeks andmebaas.

Selgitus

Meetodeid ja menetlusi tuleb lihtsustada, et saavutada kiiremini valiku menetluste läbipaistvus ja soodustada juurdepääsu programmile.

Muudatusettepanek 11

Artikli 10 lõige 3

3. Komisjon tagab, et programmi tulemuslikkust hinnatakse kolm aastat pärast selle algust ja pärast programmi lõppu. Komisjon edastab selle põhjal tehtud järeldused koos oma kommentaaridega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

3. Komisjon tagab, et programmi tulemuslikkust hinnatakse kolm aastat pärast selle algust, kaks aastat enne selle lõppu ja pärast programmi lõppu. Komisjon edastab selle põhjal tehtud järeldused koos oma kommentaaridega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

Selgitus

Programmi tuleviku üle tuleks arutada õigeaegselt, et tagada võimalike reformide hoolikas kavandamine ja demokraatlik arutelu.

Muudatusettepanek 12

Lisa 1 punkt 1.1 a (uus)

 

1.1 a. Tarbijate parem teavitamine võltsitud ravimite ja muude toodete ohust nende tervisele.

Selgitus

Võltsingud eksitavad tarbijaid ja ohustavad nende tervist.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused

Viited

KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)

Vastutav komisjon

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Arvamuse esitaja(d)

        istungil teada andmise kuupäev

BUDG
9.6.2005

Tõhustatud koostöö – istungil teadaandmise kuupäev

Ei

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Anders Samuelsen
9.6.2005

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine komisjonis

24.1.2006

25.1.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

ühehäälselt

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Marilisa Xenogiannakopoulou

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margarita Starkevičiūtė

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed olemas vaid ühes keeles)

...

  • [1]  ELT C..., 8.12.2005, lk....

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused

Viited

KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.4.2005

Vastutav komisjon
  istungil teadaandmise kuupäev

ENVI
9.6.2005

Arvamuse esitaja(d)
  teadaandmise kuupäev

BUDG
9.6.2005

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

IMCO
4.7.2005

 

 

 

 

Raportöör
  nimetamise kuupäev

Antonios Trakatellis
24.5.2005

 

Arutamine parlamendikomisjonis

10.10.2005

28.11.2005

23.1.2006

31.1.2006

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.01.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

53
1
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Karin Jöns, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

9.2.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)