SPRÁVA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcom akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007 – 2013)

9. 2. 2006 - (KOM(2005)0115 – C6‑0097/2005 – 2005/0042A(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Antonios Trakatellis


Postup : 2005/0042A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0030/2006

NÁVRH PRÁVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcom akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007 – 2013)

(KOM(2005)0115 – C6‑0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0115)[1],

–   so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 152 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6‑0097/2005),

–   so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 30. júna 2005 rozdeliť návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ustanovujúce akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013) za účelom jeho prisúdenia tak Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a ochranu potravín, ako aj Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby zostavili dve samostatné správy;

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6 0030/2005),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby stanovisko Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Nadpis

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ustanovujúceho akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ustanovujúceho druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Tento program predstavuje pokračovanie a rozvoj prvého jednotného akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 152 a 153,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 152,

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 1

(1) Spoločenstvo môže prispieť k ochrane zdravia, bezpečnosti a ekonomickým záujmom občanov akciami v oblastiach verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa.

(1) Spoločenstvo sa zaväzuje podporovať a zlepšovať zdravie obyvateľov, predchádzať chorobám a čeliť prípadným zdravotným ohrozeniam. Musí sa koordinovane a súdržne zaoberať obavami verejnosti a jej očakávaniami. Spoločenstvo môže prispieť k ochrane zdravia a bezpečnosti občanov činnosťami v oblasti verejného zdravia, ktoré pridávajú hodnotu činnostiam členských štátov.

 

Odôvodnenie

Verejné zdravie je primárne dôležité a jeho ochrana sa týka každého bez výnimky. Článok 152 Zmluvy o ES zaväzuje Spoločenstvo k presadzovaniu a zlepšovaniu zdravia, predchádzaniu ľudským chorobám a predchádzaniu ohrozeniu ľudského zdravia. Splnenie týchto cieľov v oblasti zdravia si vyžaduje koordinované a súdržné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 1a (nové)

 

(1a) Pri vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva by sa mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany zdravia. Podľa článku 152 zmluvy sa od Spoločenstva vyžaduje, aby zohrávalo aktívnu úlohu pri zavádzaní opatrení, ktoré nemôžu zaviesť jednotlivé členské štáty a pri koordinácii opatrení zavedených členskými štátmi, v súlade s princípom subsidiarity. Spoločenstvo plne rešpektuje výhradné práva členských štátov v organizácii a poskytovaní zdravotných služieb a lekárskej starostlivosti.

Odôvodnenie

Zmluvy vyžadujú, aby Spoločenstvo zohrávalo aktívnu úlohu zavádzaním opatrení, ktoré nemôžu zaviesť členské štáty. Posilnené ustanovenia článku 152 Amsterdamskej zmluvy predstavovali kvantitatívny a kvalitatívny krok vpred zahrnutím trojnásobných cieľov zlepšenia verejného zdravia, predchádzania chorobám vo všetkých ich formách a predchádzania zdrojom ohrozenia. Treba poznamenať, že kompetentnosť a zodpovednosť za zdravotné služby (nemocnice atď.) ležia v rukách členských štátov (princíp subsidiarity).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 1b (nové)

 

(1b) Okrem toho, že sa Spoločenstvo zaväzuje zachovávať a zlepšovať zdravie svojich občanov, malo by zároveň vziať do úvahy etické hodnoty, aby sa neporušovali jestvujúce kódexy správania.

 

Odôvodnenie

A sentence in the preamble to the decision N:3.1 "Making European citizens healthier is the ultimate goal of all health activities pursued under the Treaty" needed clarification, since, legally and ethically, the goal cannot be pursued by all available means, which would ultimately lead to the improvement of citizens' health.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 1c (nové)

 

(1c) Sektor zdravia sa na jednej strane vyznačuje významným potenciálom rastu, inovácie a dynamiky a na strane druhej výzvami, ktorým čelí, pokiaľ ide o finančnú a sociálnu udržateľnosť a účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti okrem iného v dôsledku predlžujúcej sa priemernej dĺžky života a lekárskeho pokroku.

 

Odôvodnenie

Replaces amendment 5. There have been rapid developments in the health sector in financial terms with an increase in investment and rising employment, as well as the introduction of technology and innovation, particularly in the developed countries. At the same time, there has been an increase in spending on health and health care of almost 10% of GDP of the Member States, taking into account the increase in life expectancy and the fact that the health sector constitutes an important part of the Member States' social security systems.


Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 1d (nové)

 

(1d) Akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) bol prvým jednotným programom Európskeho spoločenstva v tejto oblasti a zaslúžil sa už o niekoľko dôležitých pokrokov a zlepšení.

Odôvodnenie

Prvý jednotný akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia je program platný pre roky 2003 - 2008 a je jasný rozdiel v jeho celkovej filozofii v porovnaní s predchádzajúcimi podobnými iniciatívami. Aj keď boli v minulosti riešené dôležité otázky v oblasti zdravia, ako napríklad program proti rakovine, podpora zdravia, AIDS, drogová závislosť, monitorovanie zdravia, zranenia, vzácne choroby, choroby súvisiace so znečistením, boli riešené nesúvisle, väčšinou izolovane od seba. Tento program má tri hlavné ciele – a) zlepšenie informovanosti, b) posilnenie schopnosti rýchlo a koordinovane reagovať na ohrozenia zdravia a c) presadzovanie zdravia a predchádzanie chorobám určením zdravotných faktorov – a po dvoch rokoch realizácie boli už prostredníctvom opatrení Spoločenstva dosiahnuté prvé pozitívne výsledky a rozvoj mechanizmov na základe jednotného prístupu k verejnému zdraviu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 1e (nové)

 

(1e) Existujú mnohé závažné cezhraničné zdravotné ohrozenia s možným celosvetovým rozmerom a vznikajú nové, ktoré si vyžadujú ďalšiu činnosť Spoločenstva. Spoločenstvo by sa malo predovšetkým zaoberať vážnymi cezhraničnými zdravotnými ohrozeniami. Monitorovanie, včasné varovanie pred závažnými ohrozeniami zdravia a boj proti nim si vyžadujú, aby Spoločenstvo bolo schopné zasiahnuť účinne a koordinovane.

Odôvodnenie

Pokračujúca potravinová kríza, celosvetová panika spôsobená vírusom SARS, ktorý sa po prvý krát objavil v Číne, vtáčia chrípka a možnosť chrípkovej epidémie v blízkej budúcnosti, ktorá by mohla stáť milióny životov a environmentálne problémy ovplyvňujúce verejné zdravie upozorňujú na mimoriadny význam verejného zdravia a následne na význam jeho ochrany pre občanov, čo si vyžaduje efektívne kroky na úrovni Únie. Okrem toho si mobilita európskych občanov a sloboda pohybu osôb v rámci EÚ vyžadujú ostražitosť v súvislosti s vážnymi cezhraničnými ohrozeniami a včasné varovanie a odvrátenie takýchto ohrození.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 1f (nové)

 

(1f) Pokiaľ ide o roky života v zhoršenom zdraví (Disability Adjusted Life-Years, DALYs), sú podľa európskej zdravotnej správy Svetovej zdravotníckej organizácie za rok 2005 najčastejšími chorobami v regióne neprenosné choroby (77 % zo všetkých), vonkajšie príčiny poranenia a otrava (14 %) a prenosné choroby (9 %). Sedem hlavných ťažkostí – ischemické ochorenie srdca, unipolárne depresívne poruchy, cerebrovaskulárne ochorenie, alkoholová závislosť, chronické choroby pľúc, rakovina pľúc a dopravné úrazy – čo predstavuje 34 % rokov v regióne. Sedem hlavných rizikových faktorov – tabak, alkohol, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, nadváha, nízka konzumácia ovocia a zeleniny a fyzická nečinnosť – predstavuje 60 % rokov života v zhoršenom zdraví. Okrem toho sa aj prenosné choroby, ako napríklad HIV/AIDS, chrípka, tuberkulóza a malária, ako aj antimikrobiálna odolnosť, stávajú nebezpečné pre zdravie ľudí v Európe. Dôležitou úlohou programu bude lepšie identifikovať hlavné zdravotné ohrozenia v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Pri zostavovaní programu verejného zdravia v Únii je absolútne nevyhnutné viať do úvahy smerodajné údaje Svetovej zdravotníckej organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 1g (nové)

 

(1g) Medzi osem hlavných príčin úmrtia na neprenosné choroby patrí v európskom regióne WHO kardiovaskulárne choroby, neuropsychiatrické poruchy, rakovina, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby dýchacích ciest, poruchy zmyslových orgánov, choroby pohybového ústrojenstva a diabetes mellitus. Zistenia nedávnej štúdie založenej na modeli chorôb používanom WHO okrem toho ukazujú, že úmrtnosť pripisovaná cukrovke je pravdepodobne podstatne vyššia ako sú predchádzajúce celkové odhady na základe úmrtných listov, pretože jednotlivci s cukrovkou najčastejšie zomierajú na kardiovaskulárne choroby a choroby obličiek.

 

Odôvodnenie

This amendment is related to the previous amendment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 1h (nové)

 

(1h) Cukrovka a obezita vážne ohrozujú občanov Európskej únie a preto by sa mal program zaoberať týmito dôležitými otázkami okrem iného na základe zhromažďovania a analýzy príslušných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 1i (nové)

 

(1i) Vysokému percentu všetkých rakovinových chorôb možno predísť. Vyžaduje sa neustále úsilie o zintenzívnenie a zrýchlenie využitia poznatkov o prevencii a liečbe rakovinových chorôb v činnostiach v oblasti verejného zdravia.

Odôvodnenie

According to WHO, cancer rates are set to increase dramatically due to Europe’s ageing population and the rise of the cancer epidemic is attributed to increased exposure to tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, some infections and carcinogens. One in 3 Europeans is diagnosed with cancer and the disease kills 1 in 4 people in Europe. Prevention offers the most effective long-term strategy for the control of cancer.

For example the European Cancer Code could provide a new impetus to tackling cancer in new Member States which have the greatest cancer survival deficits.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 1j (nové)

 

(1j) Zdravie obyvateľov v Európe začína ohrozovať mikrobiálna odolnosť na antibiotiká a nozokomiálne infekcie. Nedostatočný výskum zameraný na nové antibiotiká, ako aj náležité používanie existujúcich antibiotík sú závažným problémom. Preto je dôležité zhromažďovať a analyzovať príslušné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 1k (nové)

 

(1k) Posilnenia úlohy Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb je dôležité v záujme centrálneho zníženia vplyvu prenosných chorôb.

Odôvodnenie

This amendment seeks to underline the important role of the ECDC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 2

(2) Je preto vhodné stanoviť akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, nahrádzajúc rozhodnutie 1786/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008) a rozhodnutie 20/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení Spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007. Tieto rozhodnutia by preto mali byť zrušené.

 

(2) Ďalšie úsilie je potrebné na splnenie cieľov stanovených Spoločenstvom v oblasti verejného zdravia. Je preto vhodné stanoviť druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 – 2013, „program“) stanovený v tomto rozhodnutí, nahrádzajúc rozhodnutie 1786/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), ktoré by preto malo byť zrušené.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Spoločenstvo čelí vážnym výzvam v odvetví zdravotníctva, ktoré si vyžadujú odpoveď na úrovni Spoločenstva a následne akciu Spoločenstva v podobe druhého programu v oblasti verejného zdravia (2007-2013), ktorý bude predstavovať pokračovanie a rozvoj prvého jednotného akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Program je založený na štruktúre, mechanizmoch a aktivitách predchádzajúceho akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), s novými cieľmi a výhodami vyplývajúcimi zo skúseností a poznatkov získaných počas implementácie akcií a opatrení. Prispeje k dosiahnutiu vysokej úrovne fyzického a duševného zdravia a väčšej rovnosti v otázkach zdravia v celom Spoločenstve nasmerovaním akcií k zlepšeniu verejného zdravia, predchádzaniu ľudským chorobám a poruchám a odvráteniu zdrojov ohrozenia zdravia za účelom boja proti chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, berúc do úvahy rodové hľadisko, etnický pôvod a vek.

Odôvodnenie

Druhý program bude založený na štruktúrach, mechanizmoch a aktivitách prvého programu, na získaných skúsenostiach a s pridaním nových cieľov. Prispeje k boju proti ohrozeniam zdravia, dosiahnutiu vysokej úrovne fyzického a duševného zdravia a väčšej rovnosti v otázkach zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 2b (nové)

 

(2b) Program bude klásť osobitný dôraz na zlepšovanie zdravotného stavu a na podporu zdravého životného štýlu detí a mladých ľudí.

Odôvodnenie

Regarding the fact that the prevention of illnesses in adults can most effectively be achieved by adopting a healthy lifestyle from the early stages of life, it seems necessary to concentrate the resources of the Programme on improving the health of the young generations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 3

(3) Zatiaľ, čo sa uchovávajú základné prvky a špecifiká akcií pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, jednotný integrovaný program by mal pomôcť pri umocňovaní synergií cieľov a účinnosti spravovania akcií v týchto oblastiach.Zlúčením aktivít týkajúcich sa zdravia a ochrany spotrebiteľa do jednotného programu by malo pomôcť pri plnení spoločných cieľov ochrany občanov pred rizikami a ohrozeniami, pričom pre občanov rastie možnosť získať znalosti a príležitosť rozhodovania sa o svojich záujmoch a podporovanie hlavných trendov pri cieľoch v oblasti zdravia a spotrebiteľa vo všetkých politikách a činnostiach Spoločenstva. Zlúčenie administratívnych štruktúr a systémov by malo umožniť efektívnejšiu implementáciu programu a napomôcť čo najlepšiemu využitiu zdrojov Spoločenstva na zdravie a ochranu spotrebiteľa.

(3) Program by mal pomôcť pri plnení cieľov ochrany občanov pred zdravotnými rizikami a ohrozeniami vrátane tých, ktoré nemôžu kontrolovať jednotlivci, ako závislosť na liekoch na lekársky predpis, a pomôcť im zachovať si najpriaznivejší stav ich telesného a duševného zdravia, poskytnúť im lepší prístup k informáciam o takýchto rizikách a ohrozeniach a tým zvýšiť ich schopnosť prijímať rozhodnutia, ktoré čo najlepšie zohľadnia ich záujmy.

Justification

Τhe programme should strengthen the capacity to provide citizens with information on health matters, broadening the scope of knowledge and choice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Odôvodnenie 3a (nové)

 

(3a) Program by mal presadzovať význam cieľov v oblasti zdravia vo všetkých politikách a aktivitách Spoločenstva.

Odôvodnenie

Program bude zahŕňať a presadzovať význam cieľov v oblasti zdravia vo všetkých politikách a aktivitách Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 3b (nové)

 

(3b) Zvýšenie počtu rokov zdravého života (Healthy Life Years, HLY)), zvaného tiež ukazovateľ pravdepodobnej dĺžky života bez invalidity, predchádzaním chorobám a podporovaním starnutia v dobrom zdraví je dôležité pre pohodu občanov EÚ a pomáha plniť ciele Lisabonského procesu, pokiaľ ide o vedomostnú spoločnosť a udržateľnosť verejných financií, ktoré sú pod tlakom spôsobeným zvyšovaním nákladov na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie.

Odôvodnenie

Zdravie prispieva k produktivite, zamestnanosti a následne k ekonomickému rastu. Investície do prevencie zlepšujú nielen zdravie, ale aj ekonomiku. Kategórie ukazovateľov zdravia (negatívnych a pozitívnych) pomáhajú pri meraní úrovne zdravia obyvateľstva. Podľa záverov Lisabonského procesu „bude najväčšou výzvou zmiernenie veľkých rozdielov medzi členskými štátmi v zmysle pravdepodobnej dĺžky života, výskytu vážnych chorôb a zdravotnej schopnosti. Modernizácia odvetvia zdravotníctva (…) môže významne prispieť k udržaniu ponuky pracovných síl“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Odôvodnenie 3c (nové)

 

(3c) Rozšírenie Európskej únie prinieslo ďalšie problémy v súvislosti so zdravotnými nerovnosťami v rámci EÚ, ktoré sa pri ďalších rozšíreniach pravdepodobne ešte zvýraznia. Táto záležitosť by preto mala byť jednou z priorít programu.

Odôvodnenie

Rozšírenie prehlbuje nerovnosti v odvetví zdravotníctva. Medzi členskými štátmi existujú dnes veľké rozdiely, okrem iného v súvislosti s priemernou dĺžkou života občanov, ich zdravotným stavom a ich prístupom ku starostlivosti. Tieto nerovnosti vedú k nerovnostiam v ekonomickom raste, a preto je dôležité, aby boli v rámci programu podniknuté kroky na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Odôvodnenie 3d (nové)

 

(3d) Program by mal pomôcť pri určovaní príčin nerovnosti v oblasti zdravia a podporiť okrem iného výmenu osvedčených postupov na ich odstraňovanie.

 

Odôvodnenie

The programme should focus, inter alia, on measures which help to reduce inequalities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Odôvodnenie 3e (nové)

 

(3e) Je nevyhnutné systematicky zhromažďovať, spracúvať a analyzovať porovnateľné údaje na účinné monitorovanie zdravotného stavu v Európskej únii. Komisii a členským štátom to umožní zlepšiť informovanie verejnosti a stanoviť vhodné stratégie, politiky a činnosti na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia. Kompatibilita a vzájomné prepojenie systémov a sietí na výmenu informácií a údajov o vývoji verejného zdravia by mali byť súčasťou akcií a podporných opatrení. Pohlavie, vek a etnický pôvod sú dôležité zdravotné hľadiská. Vzhľadom na ne by sa preto mali analyzovať príslušné údaje.

Justification

Without systematic collection, processing and analysis of data at Community level, there can be no effective monitoring of health. It is therefore essential to draw on objective, reliable, compatible, comparable and exchangeable information at Community level. It is equally important that compatible and interoperable systems and networks are operating in the health sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Odôvodnenie 3f (nové)

 

(3f) Zhromažďovanie údajov musí byť v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Odôvodnenie 3g (nové)

 

(3g) Osvedčené postupy sú tou najlepšou možnosťou, pretože podpora zdravia, prevencia a liečba chorôb a zranení by sa mala merať na základe účinnosti a efektívnosti, a nie iba z hľadiska ekonomiky. Je preto veľmi dôležité stanoviť usmernenia a ukazovatele a zorganizovať výmenu osvedčených postupov.

Odôvodnenie

Určenie osvedčených postupov a stanovenie usmernení sú najlepšími preventívnymi opatreniami v oblasti zdravia, liečby chorôb a zranení a sú v súlade s princípom subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Odôvodnenie 3h (nové)

 

(3h) Je dôležité podporovať osvedčené postupy a najnovšie metódy liečby chorôb a zranení, aby sa mohlo predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu zdravia, a vytvoriť referenčné strediská pre konkrétne druhy chorôb. Zároveň je dôležité podporovať správne alternatívy, ktoré možno uprednostniť zo sociálnych, etických a iných individuálnych dôvodov.

Odôvodnenie

It is important to take into account that medical care is so good now that someone may choose a method of treatment, because of social, religious or other individual preferences, which is not, objectively, exactly as good as another. For instance, someone dying of cancer may prefer to be close to relatives rather than prolong his/her life; someone may choose, on religious grounds, not to accept a blood donation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Odôvodnenie 3i (nové)

 

(3i) Mali by sa podniknúť kroky na predchádzanie zraneniam zhromažďovaním údajov, zisťovaním faktorov zranení a šírením príslušných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Odôvodnenie 3j (nové)

 

(3j) Program by mal prispieť k zhromažďovaniu údajov a k podpore príslušných politík, pokiaľ ide o mobilitu pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Mal by uľahčiť ďalší vývoj európskej oblasti e-zdravia a najmä európskeho preukazu zdravotného poistenia prostredníctvom spoločných európskych iniciatív s ďalšími oblasťami politík EÚ a súčasne stanoviť prísne kritériá pre tvorbu internetových stránok súvisiacich so zdravím.

Odôvodnenie

The mobility of patients and health professionals is a basic challenge in the health sector in the Union. In the light of the case law of the Court of Justice of the European Communities, which recognises the right of patients to the refund of medical expenses incurred in another Member State but distinguishes between hospital and non-hospital care and links the exercise of this right with certain conditions to ensure financial balance and social security with the aim of safeguarding a high level of health protection, Community action is required to deal with the issues associated with patient mobility and the promotion of the e-health initiatives and, in particular the further development of the ‘European health insurance card’.

The internet may have considerable added value in offering a platform providing for complementary health related information and services. However, the programme should provide for the necessary measures establishing quality criteria for health related websites in order to assure that the European e-Health area provides reliable and safe health related information and services.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Odôvodnenie 3k (nové)

 

(3k) Podpora aplikácií telemedicíny môže prispieť k mobilite pacientov a k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti doma, čím sa zmierni nápor na základnú starostlivosť a zníži sa záťaž spôsobená chorobami a zraneniami.

Odôvodnenie

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and appropriate access to health services while, at the same time, helping to reduce the impact of disease and injury, and rationalising expenditure in the health sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Odôvodnenie 3l (nové)

 

(3l) Znečisťovanie životného prostredia predstavuje vážne ohrozenie zdravia a hlavný zdroj znepokojenia občanov Európy. Osobitná činnosť by sa mala zamerať na deti a ostatné skupiny, ktoré sú najviac vystavené nebezpečným podmienkam životného prostredia. Program by mal dopĺňať činnosti uskutočňované v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 2004 – 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Odôvodnenie 3m (nové)

 

(3m) Program by sa tiež mal konkrétne zamerať na choroby súvisiace s pohlavím (ako rakovina pŕs a prostaty, osteoporóza a i.)

Justification

Many illnesses of high prevalence are gender-specific, therefore it is necessary to address these specifically.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Odôvodnenie 3n (nové)

 

(3n) Program by mal pomôcť v boji proti predsudkom na základe pohlavia a veku v priebehu klinickej liečby pacientov, v systémoch zdravotnej starostlivosti, vo výskume a vo vládnych politikách.

Odôvodnenie

One of the common objectives of the programme should be to reduce inequality between men and women in health care.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Odôvodnenie 3o (nové)

 

(3o) Náležitá pozornosť by sa rovnako mala zamerať na zdravotné činitele, ktoré prispievajú k znižovaniu pôrodnosti v Európe.

 

Odôvodnenie

The age-related decline in fertility, along with a lack of access to adequate intervention for those who may benefit, is likely to exacerbate the impact on populations in Europe, and further contribute to the associated problems of Europe’s changing demographics. The Community should commit to recommending and supporting fair and equitable access to appropriate services across Europe in an effort to reverse the trend in falling birth rates and avert this pending population crisis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Odôvodnenie 3p (nové)

 

(3p) Zásada predchádzania dôsledkom a hodnotenie rizika sú základné faktory ochrany ľudského zdravia, a mali by byť preto súčasťou intenzívnejšieho začlenenia do ďalších politík a činností Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Odôvodnenie 3q (nové)

 

(3q) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň koordinácie medzi akciami a iniciatívami Spoločenstva a členských štátov pri vykonávaní programu je potrebné podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a zvýšiť efektívnosť existujúcich a budúcich sietí v oblasti verejného zdravia.

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi sú absolútne nevyhnutné pre efektívnu implementáciu programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Odôvodnenie 3r (nové)

 

(3r) Mala by sa vziať do úvahy účasť národných, národných, regionálnych a miestnych úradov na príslušnej úrovni v súlade s vnútroštátnymi systémami pri vykonávaní programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Odôvodnenie 4

(4) Politiky zdravia a ochrany spotrebiteľa zdieľajú spoločné ciele, ktoré súvisia s ochranou pred rizikami, zlepšovaním rozhodovania občanov a integrovaním záujmov zdravia a ochrany spotrebiteľa do všetkých politík Spoločenstva, ako aj so spoločnými nástrojmi, ako sú komunikácia, budovanie kapacít pre občiansku spoločnosť v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, a presadzovaním medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. Otázky, ako sú výživa, obezita, tabak a iné voľby spojené so spotrebou, sú príkladmi záležitostí s presahom do viacerých oblastí, ktoré ovplyvňujú ako zdravie tak ochranu spotrebiteľa. Pri združenom prístupe k týmto spoločným cieľom a nástrojom bude umožnené, aby činnosti spoločné pre zdravie aj ochranu spotrebiteľa boli uskutočňované účinne a hospodárne. Sú tu ale aj samostatné ciele, ktoré jednotlivo súvisia s každou s týchto dvoch oblastí, zdravím a ochranou spotrebiteľa, ktoré by sa mali dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov, ktoré sú špecifické pre každú z týchto dvoch oblastí.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím konferencie predsedov rozdeliť program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Odôvodnenie 5

(5) Koordinácia s ostatnými politikami a programami je kľúčovou časťou združeného cieľa vkladania hlavných trendov politík zdravia a ochrany spotrebiteľa do ostatných politik. S cieľom presadzovania synergií, a aby sa predišlo duplikácii, treba vhodne využívať fondy Spoločenstva a programy, vrátane rámcových programov Spoločenstva pre výskum a ich výsledkov, štrukturálnych fondov a štatistického programu Spoločenstva.

 

(5) Koordinácia s ostatnými politikami a programami je kľúčovou časťou cieľa vkladania hlavných trendov politík zdravia do ostatných politik. S cieľom presadzovania synergií, a aby sa predišlo duplikácii, uskutočnia sa jednotné akcie v rámci príslušných programov a činností Spoločenstva a budú sa vhodne využívať fondy Spoločenstva a programy, vrátane rámcových programov Spoločenstva pre výskum a ich výsledkov, štrukturálnych fondov, fondu súdržnosti, Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, európskeho fondu solidarity a štatistického programu Spoločenstva. Malo by sa tiež zabezpečiť, aby všetky obsiahli zdravotné hľadisko.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Je nevyhnutné usilovať sa o synergiu medzi akciami v rámci programu a ostatnými programami, akciami a fondmi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) Je potrebné zvýšiť investície EÚ do ochrany zdravia a do projektov súvisiacich s ochranou zdravia. Členské štáty by mali v tomto ohľade stanoviť zlepšovanie zdravotného stavu ako jednu z priorít ich národných programov. Je potrebné zvýšiť informovanosť o možnostiach financovania ochrany zdravia zo strany EÚ. Je nutné podporiť výmenu skúseností medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o financovanie ochrany zdravia z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Odôvodnenie

In order to finance health through structural funds health has to be included as a priority in Member States' national programmes. Awareness among the population needs to be raised as there is not enough information about this possibility.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Odôvodnenie 6

(6) Je vo všeobecnom európskom záujme, aby záujmy občanov v oblastiach zdravia, bezpečnosti a hospodárstva, takisto ako spotrebiteľské záujmy pri vývoji noriem výrobkov a služieb, boli zastúpené na úrovni Spoločenstva. Kľúčové ciele programu môžu tiež závisieť na existencii špecializovaných sietí, čo si tiež vyžaduje príspevky od Spoločenstva, aby sa mohli rozvíjať a fungovať. V prípade osobitého charakteru príslušnej organizácie a v prípade výnimočnej užitočnosti, nebude obnova podpory Spoločenstva pre fungovanie takýchto organizácií podliehať princípu postupného zmenšovania rozsahu podpory Spoločenstva.

 

(6) Aj mimovládne organizácie a špecializované siete majú dôležitú úlohu pri presadzovaní ochrany verejného zdravia a pri zastupovaní záujmov občanov v zdravotnej politike Spoločenstva. Vyžadujú si príspevky od Spoločenstva, aby sa mohli rozvíjať a fungovať. V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť kritériá a ustanovenia spôsobilosti týkajúce sa finančnej transparentnosti mimovládnych organizácií a špecializovaných sietí, ktoré sa uchádzajú o podporu Spoločenstva. V prípade osobitého charakteru príslušnej organizácie a v prípade výnimočnej užitočnosti, nebude obnova podpory Spoločenstva pre fungovanie takýchto organizácií podliehať princípu postupného zmenšovania rozsahu podpory Spoločenstva.

Odôvodnenie

NGOs and specialised networks play an important role in promoting health and, consequently should take part in the programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Odôvodnenie 7

(7) Implementácia programu by mala byť založená na existujúcich akciách a štrukturálnych opatreniach v oblastiach verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa, ktoré by sa mali rozšíriť, vrátane Výkonnej agentúry pre verejné zdravie založenej rozhodnutím Komisie 2004/858/ES. Implementácia by sa mala vykonávať v úzkej spolupráci s príslušnými organizáciami a agentúrami, najmä s Európskym Centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré bolo zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 851/2004.

 

(7) Implementácia programu by mala zahŕňať Výkonnú agentúru pre verejné zdravie založenú rozhodnutím Komisie 2004/858/ES, ako aj úzku spoluprácu s príslušnými organizáciami a agentúrami, najmä s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré bolo zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 851/2004. Komisia by mala oznámiť ECDC všetky informácie a údaje zhromaždené v rámci programu, ktoré sú dôležité pre jeho poslanie.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa. Je dôležité, aby Komisia spolupracovala a komunikovala s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Odôvodnenie 9

(9) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len Dohoda o EHP) stanovuje spoluprácu v oblastiach zdravia a ochrany spotrebiteľa medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len krajiny EZVO/EHP), na strane druhej. Potrebné je aj opatrenie týkajúce sa otvorenia programu pre účasť ďalších krajín, najmä susedných krajín Spoločenstva, krajín ktoré sa uchádzajú o členstvo v ňom, krajín ktoré sú kandidátskymi krajinami, alebo pristupujú do Spoločenstva, berúc pritom osobitý zreteľ na potencionálne ohrozenia zdravia, ktoré vznikajú v iných krajinách a môžu mať dopad na Spoločenstvo.

(9) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len Dohoda o EHP) stanovuje spoluprácu v oblasti zdravia medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len krajiny EZVO/EHP), na strane druhej. Potrebné je aj opatrenie týkajúce sa otvorenia programu pre účasť ďalších krajín, najmä susedných krajín Spoločenstva, krajín ktoré sa uchádzajú o členstvo v ňom, krajín ktoré sú kandidátskymi krajinami, alebo pristupujú do Spoločenstva, berúc pritom osobitý zreteľ na potencionálne ohrozenia zdravia, ktoré vznikajú v iných krajinách a môžu mať dopad na Spoločenstvo.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Odôvodnenie 11

(11) Berúc do úvahy príslušnú kapacitu a úlohy rozdielnych organizácií, je vhodné rozvinúť spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia Spojených národov a špecializované agentúry vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj Rady Európy a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s cieľom implementácie programu prostredníctvom zvyšovania účinnosti a hospodárnosti akcií, ktoré sa týkajú zdravia a ochrany spotrebiteľa na medzinárodnej úrovni a úrovni Spoločenstva.

 

(11) S cieľom maximalizovania efektívnosti akcií súvisiacich so zdravím na medzinárodnej úrovni a úrovni Spoločenstva, je vhodné rozvinúť spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia Spojených národov a špecializované agentúry vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj Rady Európy a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Odôvodnenie 12

(12) Na zvýšenie hodnoty a dopadu programu je potrebné prijaté opatrenia pravidelne monitorovať a hodnotiť, vrátane nezávislých vonkajších hodnotení.

 

(12) Pokrok v plnení cieľov v oblasti zdravia v rámci tohto programu musí byť meraný a hodnotený s cieľom zvýšiť hodnoty a dosah programu. Je potrebné prijaté opatrenia pravidelne monitorovať a hodnotiť, vrátane nezávislých vonkajších hodnotení.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Odôvodnenie 13

(13) Keďže ciele tejto akcie, ktorá sa má uskutočniť v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, sa nedajú dosiahnuť v dostatočnej miere na úrovni členských štátov, vzhľadom na nadnárodný charakter tejto problematiky, a môžu sa teda ľahšie dosiahnuť akciou na úrovni Spoločenstva, ktorá môže byť účinnejšia a účelnejšia ako akcia iba na vnútroštátnej úrovni, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality tak, ako je stanovené v tom článku, toto rozhodnutie nepresahuje to, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

 

(13) V súlade s princípmi subsidiarity a proporcionality ustanovenými v článku 5 zmluvy, by mali byť opatrenia Spoločenstva v otázkach, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Spoločenstva, ako napríklad akcie v oblasti verejného zdravia, sa majú vykonať iba vtedy, ak v dôsledku ich rozsahu alebo účinku môže Spoločenstvo lepšie dosiahnuť ich cieľ. Ciele programu nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť z dôvodu zložitosti, nadnárodného charakteru a nedostatku celkovej kontroly nad faktormi ovplyvňujúcimi zdravie na úrovni členských štátov, a preto by mal program podporovať a dopĺňať akcie a opatrenia členských štátov. Program môže poskytnúť významnú pridanú hodnotu k presadzovaniu zdravia a k zdravotným systémom v Spoločenstve podporovaním štruktúr a programov, ktoré zvyšujú schopnosti jednotlivcov, inštitúcií, združení, organizácií a orgánov v oblasti zdravia uľahčením výmeny skúseností a osvedčených postupov a poskytnutím základu pre spoločnú analýzu faktorov ovplyvňujúcich verejné zdravie. Program môže mať pridanú hodnotu aj v prípade ohrození verejného zdravia cezhraničnej povahy, ako sú prenosné choroby, znečistenie životného prostredia alebo kontaminácia potravín do tej miery, že si vyžadujú spoločné stratégie a akcie za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti, podpory ekonomických záujmov občanov v oblasti zdravia a zmenšenia ekonomického zaťaženia občanov Európy ako pacientov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Program zdravia by sa mal zaoberať aj aspektmi súvisiacimi s úlohou občanov ako pacientov využívajúcich zdravotné služby. Akcie v rámci programu by mali prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti cezhraničnej starostlivosti za účelom zaistenia účinnej alebo súrnej liečby a presadzovania zdravia pacientov za účelom zlepšenia vzájomného dopĺňania sa zdravotných služieb v pohraničných regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Odôvodnenie 13a (nové)

 

(13a) V súlade s článkom 2 zmluvy, v ktorom sa ustanovuje, že rovnosť medzi mužmi a ženami je zásada Európskeho spoločenstva a podľa článku 3 ods. 2 zmluvy, v ktorom sa ustanovuje, že Spoločenstvo sa vo všetkých činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami vrátane dosiahnutia vysokej úrovne ochrany zdravia, sa budú všetky ciele a akcie, na ktoré sa vzťahuje program činnosti Spoločenstva v oblasti zdravia, usilovať o lepšie porozumenie a rozpoznanie potrieb mužov a žien a ich prístupu k zdraviu.

Odôvodnenie

By Treaty provision [Articles 2 and 3(2) EC] and according to the Community commitments for gender mainstreaming, gender must be explicitly referred to in the programme which objective is to contribute to a high level of health protection. Therefore, the proposed Recital should be introduced on the same level as the subsidiarity and proportionality EC Treaty principles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Odôvodnenie 14

(14) Komisia by mala zabezpečiť vhodný prechod medzi týmto programom a dvomi programami, ktoré nahrádza, najmä pokračovanie viacročných opatrení a štruktúr podpory správ, ako je Výkonná agentúra pre program verejného zdravia.

 

(14) Komisia by mala zabezpečiť vhodný prechod medzi programom a prvým programom, ktorý nahrádza, najmä splnenie prevzatých finančných záväzkov.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 1

Zriadenie programu

Zriadenie druhého programu

Týmto sa zriaďuje akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, ktorý pokrýva obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, ďalej len „program“.

 

Týmto sa zriaďuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia, ktorý pokrýva obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, ďalej len „program“.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 2

1. Program dopĺňa a podporuje politiky členských štátov a prispieva k ochrane zdravia, bezpečnosti a hospodárskym záujmom občanov.

Program dopĺňa, podporuje a pridáva hodnotu politikám členských štátov a prispieva k ochrane a podpore ľudského zdravia a bezpečnosti, predchádzaniu ľudským chorobám a zraneniam a k zlepšovaniu verejného zdravia.

2. Účel uvedený v odseku 1 sa dosahuje prostredníctvom spoločných cieľov spolu so špecifickými cieľmi v oblastiach zdravia a ochrany spotrebiteľa.

 

(a) Spoločné ciele pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov stanovených v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu, sú tieto:

 

– ochraňovať občanov pred rizikami a ohrozeniami, ktoré presahujú hranice kontroly jednotlivcov;

 

– zvyšovanie schopnosti občanov prijímať lepšie rozhodnutia o svojom zdraví a spotrebiteľských záujmoch;

 

– a zaradenie cieľov politiky zdravia a spotrebiteľa do hlavných trendov politiky .

 

(b) Špecifické zdravotné ciele, ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov stanovených v prílohe 2 k tomuto rozhodnutiu:

Ciele, ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov stanovených v prílohe k tomuto rozhodnutiu:

– ochraňovať občanov pred zdravotnými ohrozeniami;

– ochraňovať občanov pred zdravotnými ohrozeniami;

– presadzovanie politík, ktoré vedú k zdravšiemu spôsobu života;

– presadzovanie politík, ktoré vedú k zdravšiemu spôsobu života;

– prispievať k znižovaniu výskytu vážnych chorôb;

– prispievať k znižovaniu výskytu vážnych chorôb a zranení a s nimi spojenej chorobnosti a úmrtnosti;

a zlepšiť účinnosť a hospodárnosť zdravotných systémov.

– zlepšiť účinnosť a hospodárnosť zdravotníckych systémov a

 

– zlepšiť informovanie a poznatky potrebné na rozvoj verejného zdravia a prispieť k začleneniu cieľov v oblasti zdravia do politík.

(c) Špecifické ciele ochrany spotrebiteľa, ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov stanovených v prílohe 3 k tomuto rozhodnutiu:

– lepšie porozumenie spotrebiteľov a trhov;

– lepšia regulácia ochrany spotrebiteľa;

– lepšie presadzovanie, monitorovanie a odškodnenie;

– a lepšie informovaní, vzdelávaní a zodpovední spotrebitelia.

 

Odôvodnenie

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split the programme. Consequently, it is necessary to modify the aims and objectives of the programme to correspond to Article 152 of the EC Treaty. The actions corresponding to the objectives are presented in the Annex. This is an essential addendum in order to clarify the definition of the aims and objectives of the programme. A notable addendum is the reduction in the mortality and morbidity of major diseases and injuries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 2 odsek 2a (nový)

 

2a. Program ďalej prispieva k:

 

(a) zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia pri vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva prostredníctvom podpory mnohostranného prístupu k zdraviu;

 

(b) odstráneniu rozdielov všetkého druhu v oblasti zdravia, ktoré existujú medzi členskými štátmi a v jednotlivých členských štátoch, aby mali všetci občania EÚ prístup k zdravotnej starostlivosti porovnateľnej kvality bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, vzdelanie alebo miesto bydliska;

 

(c) povzbudeniu spolupráce medzi členskými štátmi v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 152 zmluvy a posilneniu právomocí občanov uľahčením mobility pacientov a zvýšením transparentnosti medzi rozličnými zdravotnými systémami v jednotlivých krajinách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 3 odsek 1 úvodná časť

1. Akcie na dosiahnutie účelov a cieľov stanovených v článku 2 naplno využijú metódy, ktoré sú k dispozícii, na implementáciu, najmä vrátane:

 

1. Akcie na dosiahnutie účelov a cieľov stanovených v článku 2 naplno využijú metódy na implementáciu a financovanie prijaté v súlade s riadiacim postupom stanoveným v článku 6 ods. 2, najmä vrátane:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Spôsoby implementácie programu a podmienky financovania budú definované riadiacim výborom programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 3 odsek 2 bod (a)

(a) 60% na akciu plánovanú na pomoc dosiahnutia cieľa, ktorý predstavuje časť politiky Spoločenstva v rámci oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 80%; a,

(a) 60% na akciu plánovanú na pomoc dosiahnutia cieľa, ktorý predstavuje časť politiky Spoločenstva v rámci oblasti zdravia, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 80%; a,

Odôvodnenie

This amendment is in accordance with the decision of Conference of Presidents to split the programme into two parts.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 3 odsek 2 bod (b)

(b) 60% na výdavky na fungovanie orgánu, ktorý sa usiluje o napĺňanie cieľa všeobecného európskeho záujmu v prípade, keď je takáto podpora nevyhnutná na zabezpečenie zastúpenia záujmov v oblasti zdravia a spotrebiteľa na úrovni Spoločenstva alebo na implementáciu kľúčových cieľov programu, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 95%. Obnovenie takýchto finančných príspevkov môže byť vyňaté z princípu postupného znižovania

(b) 75 % na výdavky na fungovanie orgánu alebo špecializovanej siete, ktorá sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov, ktorých členská základňa je aspoň z polovice členských štátov, v ktorých si takáto mimovládna organizácia alebo špecializovaná sieť kladie za prvoradý cieľ v Európskom spoločenstve podporovať zdravie, predchádzať ľudským chorobám alebo ich liečbu, a to vtedy, keď je takáto podpora potrebná na zabezpečenie zastúpenia záujmov na úrovni Spoločenstva alebo na vykonanie hlavných cieľov programu. Žiadatelia musia Komisii poskytnúť úplné a aktualizované zúčtovanie svojho členstva, vnútorných pravidiel a zdrojov financovania. V prípadoch osobitej užitočnosti nesmie príspevok Spoločenstva presiahnuť 95%. Kritériá hodnotenia sa stanovia vopred v ročnom pláne práce uvedenom v článku 7 ods. 1 písm. a) bez ohľadu na to, či sa uplatňuje výnimočná užitočnosť, a uverejnia sa. Obnovenie takýchto finančných príspevkov mimovládnym organizáciám a špecializovaným sieťam môže byť vyňaté z princípu postupného znižovania.

Komisia by sa podľa všeobecného pravidla mala usilovať o zabezpečenie základného financovania každé dva roky prostredníctvom rámcovej partnerskej dohody.V súlade s článkom 163 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavuje takéto partnerstvo dlhodobú spoluprácu medzi príjemcom a Komisiou, ale nesmie presiahnuť dva roky.

Odôvodnenie

Participation of civil society is vitally important for the formulation and implementation of European health policy. The EU provides core funding so that health interests could be effectively represented at the Community level. The specification of NGOs, which play an important role in promoting health and are able to take part in the programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under the programme. Further, establishing in advance the criteria for assessing whether or not exceptional utility applies should also give more legal certainty for funding.

The application of Article 163 of the Implementing Rules of the Financial Regulation will provide the relevant health organisations with more financial certainty and reduce the administrative burden of both the Commission and the European health organisations. Core financing is, contrary to project funding, by nature distributed to organisations which pursue long term objectives. Therefore, the possibility of establishing a long-term co-operation is especially suited to applicants for core funding.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 3 odsek 3

3. Na účel odseku 1(a) uvedeného vyššie, môžu finančné príspevky Spoločenstva podľa potreby a za podmienky, že je to vhodné pre splnenie cieľa, zahrnúť spoločné financovanie Spoločenstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo Spoločenstvom a príslušnými orgánmi ostatných zúčastnených krajín. V tomto prípade, príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 50%, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 70%.Tieto príspevky Spoločenstva možno udeliť verejnému orgánu alebo neziskovému orgánu, ktorý určil členský štát alebo príslušný oprávnený úrad a schválila ho Komisia.

 

3. Na účel odseku 1(a) uvedeného vyššie, môžu finančné príspevky Spoločenstva podľa potreby a za podmienky, že je to vhodné pre splnenie cieľa, zahrnúť spoločné financovanie Spoločenstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo Spoločenstvom a príslušnými orgánmi ostatných zúčastnených krajín. V tomto prípade, príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 50%, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 70%.Tieto príspevky Spoločenstva možno udeliť verejnému orgánu alebo neziskovému orgánu, ktorý určil členský štát alebo príslušný oprávnený úrad a schválila ho Komisia. Tieto príspevky Spoločenstva by sa mali poskytnúť na základe kritérií pre organizácie pacientov a spotrebiteľov prijatých Európskou agentúrou pre lieky (v septembri 2005).

Odôvodnenie

It is in the public interest that these Community contributions to patients’ and consumers’ organisations can be made available as soon as possible after the adoption of the programme of community action in the field of health (2007-2013). Relevant criteria already exists and have been officially adopted by the European Medicines Agency (EMEA) in September 2005. Where both the European Commission and the EMEA use the same criteria in consistency will be ensured at the EU level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 4

Komisia zabezpečí implementáciu programu v súlade s ustanoveniami článku 7.

 

1. Komisia zabezpečí v úzkej spolupráci s členskými štátmi implementáciu akcií a opatrení stanovených v programe v súlade s ustanoveniami článkov 6 a 7 a harmonický a vyvážený rozvoj.

Odôvodnenie

Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je predpokladom pre efektívnu implementáciu programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 4 odsek 1a (nový)

 

1a. S cieľom pomoci pri vykonávaní Komisia zabezpečí koordináciu a, ak je to potrebné, integráciu sietí na monitorovanie zdravia a rýchlu odpoveď na zdravotné ohrozenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 4 odsek 1b (nový)

 

1b. Komisia a členské štáty podniknú v rámci svojich príslušných právomocí kroky na zabezpečenie účinného fungovania programu a na vytvorenie mechanizmov na úrovni Spoločenstva a členských štátov na dosiahnutie cieľov programu. Zabezpečia poskytnutie náležitých informácií o akciách podporovaných programom a čo najvyššiu účasť na akciách, ktoré si vyžadujú vykonávanie prostredníctvom miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií.

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je absolútne nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 4 pododsek 1c (nový)

 

1c. Komisia zabezpečí, aby všetky činnosti týkajúce sa zaznamenávania, spracúvania a oznamovania údajov boli v súlade s celkovým prístupom Otvorenej metódy koordinácie zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

It should be made clear that avoiding duplication of effort must receive ample attention. In particular, however, it seems important to put in order the terminology relating to the recording, processing and communication of data and to render it semantically unambiguous.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 4 odsek 1d (nový)

 

1d. Komisia sa bude v úzkej spolupráci s členskými štátmi usilovať o porovnateľnosť údajov a informácií a o kompatibilitu a vzájomné prepojenie systémov a sietí na výmenu údajov a informácií o zdraví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 4 odsek 1e (nový)

 

1e. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zabezpečí v záujme dosiahnutia cieľov programu potrebnú spoluprácu a komunikáciu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Odôvodnenie

Koordinácia a spolupráca medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb je absolútne nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 4 odsek 1f (nový)

 

1f. Pri vykonávaní programu Komisia spolu s členskými štátmi zabezpečí dodržiavanie všetkých príslušných právnych ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ak to bude vhodné, zavedenie mechanizmov na zabezpečenie dôveryhodnosti a bezpečnosti týchto údajov.

Odôvodnenie

Zhromažďovanie príslušných údajov je nevyhnutnou súčasťou programu. Za účelom garantovania jeho legitímnosti a dôveryhodnosti musia byť dodržané všetky príslušné právne ustanovenia o ochrane údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 4 odsek 1g (nový)

 

1g. Komisia, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, zabezpečí prechod medzi akciami vytvorenými v rámci prvého programu prijatého rozhodnutím uvedeným v článku 11, ktoré prispievajú k dosiahnutiu priorít stanovených v tomto programe, a akciami, ktoré sa majú vykonať v rámci tohto programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 4a (nový)

 

Článok 4a

 

Spoločné stratégie a akcie

 

 

1. Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia pri vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva a aby sa podporilo zahrnutie cieľov v oblasti zdravia do všetkých politík a činností Spoločenstva, ciele programu možno vykonávať ako spoločné stratégie a jednotné akcie prostredníctvom ich prepojenia s príslušnými programami Spoločenstva, akciami a fondmi.

 

 

2. Komisia zabezpečí, aby bol program v súlade s inými programami, akciami a fomdmi Spoločenstva.Vplyv programu v oblasti zdravia by mala posilniť najmä spolupráca so 7. rámcovým programom výskumu.

Odôvodnenie

It is necessary to develop joint strategies and actions by promoting Community synergy and maximising the impact of the programme on other Community measures, actions and funds.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 5 odsek 1

1. Finančný rámec pre implementáciu programu na obdobie upresnené v článku 1 je 1203 miliónov EUR.

 

1. Finančný rámec pre implementáciu programu je stanovené na 1 500 miliónov EUR na sedemročné obdobie od 1. januára 2007.

 

Odôvodnenie

The budget for the programme should be increased to cover the addition of new actions and measures and to ensure its integrated and effective implementation.
The amendment emphazises that the amount proposed is subject to confirmation by a possible multiannual financial framework.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 5 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia zabezpečí, aby finančné ustanovenia upravujúce financovanie programu boli v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Odôvodnenie

Každá odchýlka v základnom akte by mala byť v súlade s ustanoveniami rozpočtových pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 7 odsek 1 bod (a)

a) ročný plán práce na implementáciu programu, kde sú stanovené priority a akcie, ktoré sa majú vykonať, vrátane rozmiestnenia zdrojov a príslušných kritérií;

a) ročný plán práce na implementáciu programu, kde sú stanovené priority a akcie, ktoré sa majú vykonať, vrátane rozmiestnenia zdrojov;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a nasledujúcich návrhov je urobiť ustanovenia o implementácii jasnejšími a presnejšími.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 7 odsek 1 bod (aa) (nový)

 

(aa) dohody, kritériá, opatrenia na transparentnosť a postupy pre výber a financovanie akcií programu;

Odôvodnenie

Tieto otázky si vyžadujú prijatie opatrení na implementáciu riadiacim výborom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 7 odsek 1 bod (ab) (nový)

 

(ab) dohody o koordinácii, prenose, výmene a šírení informácií a duševného vlastníctva a uchovaní údajov týkajúcich sa akcií a opatrení uvedených v prílohe.

Odôvodnenie

Tieto otázky si vyžadujú prijatie opatrení na implementáciu riadiacim výborom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 7 odsek 2

2. Komisia prijme akékoľvek ďalšie opatrenia dôležité z hľadiska implementácie tohto rozhodnutia. Výbor o nich bude informovaný.

 

2. Komisia prijme akékoľvek ďalšie opatrenia dôležité z hľadiska implementácie tohto rozhodnutia v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 6 ods. 3.

 

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej jasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 9

Počas implementácie programu sa budú podporovať vzťahy s tretími krajinami, ktoré sa nezúčastňujú na programe, príslušné medzinárodné organizácie sú tiež vyzvané.

 

Počas implementácie programu sa budú podporovať vzťahy s tretími krajinami, ktoré sa nezúčastňujú na programe, príslušné medzinárodné organizácie, najmä Svetová zdravotnícka organizácia, sú tiež vyzvané.

 

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia by tu mala byť konkrétne menovaná, keďže ide o najdôležitejšiu medzinárodnú organizáciu v oblasti zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 10 odsek 2

2. Na požiadanie Komisie členské štáty poskytnú informácie o implementácii a dopade tohto programu.

2. Komisia poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

 

(a) vonkajšiu a nezávislú dočasnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch implementácie programu tri roky po jeho prijatí; správa umožní predovšetkým vplyv opatrení na všetky krajiny; správa bude obsahovať zhrnutie hlavných záverov a poznámok Komisie;

 

(b) oznámenie o pokračovaní programu najneskôr do štyroch rokov po jeho prijatí;

 

(c) najneskôr do 31. decembra 2015 podrobnú vonkajšiu a nezávislú ex-post hodnotiacu správu pokrývajúcu implementáciu a výsledky programu, ktorá bude zostavená po dokončení jeho implementácie.

Odôvodnenie

Nezávislé hodnotenie výsledkov programu sa považuje za nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 10 odsek 3

3. Komisia zaručí, že program bude zhodnotený tri roky po jeho začatí a po jeho skončení. Komisia oznámi vyplývajúce uzávery, kde sú priložené jej pripomienky, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obsah tohto odseku je zapracovaný v jasnejšej a presnejšej podobe do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 10 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 10 odsek 3a (nový)

 

3a. Komisia uverejní každé dva roky po prijatí programu správu o stave zdravia v Európskej únii opierajúcu sa o všetky údaje a ukazovatele, ktorá bude zahŕňať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu.

Odôvodnenie

A periodical report should be published on health in the Union based on data and indicators derived from implementation of the measures under the programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 11

Rozhodnutia 1786/2002/ES a 20/2004/ES sa rušia.

 

Rozhodnutie 1786/2002/ES sa ruší.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 12

Komisia prijme akékoľvek opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie prechodu medzi opatreniami prijatými podľa rozhodnutí 1786/2002/ES a 20/2004/ES a tých, ktoré sa majú vykonať na základe tohto programu.

 

Komisia prijme akékoľvek opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie prechodu medzi opatreniami prijatými podľa rozhodnutia 1786/2002/ES a opatreniami, ktoré sa majú vykonať na základe tohto programu.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov rozdeliť program. Vypustené časti sú zahrnuté v správe o Programe ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Príloha 1

 

Táto príloha sa vypúšťa

Odôvodnenie

Všetky prvky dôležité pre program zdravia by mali byť zahrnuté v prílohe 2, aby program obsahoval iba jednu prílohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Príloha 2 názov

PRÍLOHA 2 - ZDRAVIE

PRÍLOHA

Odôvodnenie

Keďže príloha 1 je zlúčená s prílohou 2 a príloha 3 pokrýva program ochrany spotrebiteľa, je iba jedna príloha programu verejného zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Príloha 2 cieľ 1 bod 1

1. Zlepšenie dohľadu a kontroly ohrození zdravia prostredníctvom

 

1.1. Zlepšenie dohľadu a kontroly ohrození zdravia prostredníctvom

 

 

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 1.1.1., 1.1.2, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Príloha 2 cieľ 1 bod 1 podbod 1.1.

1.1. Zvyšovanie schopnosti vysporiadať sa s prenosnými chorobami podporou ďalšej implementácie rozhodnutia č. 2119/98 o sieti Spoločenstva pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb;

1.1. Zvyšovanie schopnosti vysporiadať sa s prenosnými chorobami podporou ďalšej implementácie rozhodnutia č. 2119/98 o sieti Spoločenstva pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb a s prihliadnutím na činnosť Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb;

Odôvodnenie

It is important that the role already performed by the European Centre for Disease Prevention and Control is not duplicated through the implementation of this programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Príloha 2 cieľ 1 bod 1 podbod 1.3.

1.3. Výmena informácií o stratégiách a vývoj spoločných stratégií na zistenie a získanie spoľahlivých informácií o ohrozeniach zdravia z fyzikálnych, chemických alebo biologických zdrojov, vrátane tých, ktoré sa týkajú úmyselného vypustenia, a vývoj a použitie prístupov a mechanizmov Spoločenstva v prípade potreby;

1.3. Výmena informácií o stratégiách a vývoj spoločných stratégií na zistenie a získanie spoľahlivých informácií o ohrozeniach zdravia z fyzikálnych, chemických alebo biologických zdrojov, vrátane tých, ktoré sa týkajú úmyselného vypustenia, a vývoj a použitie prístupov a mechanizmov Spoločenstva v prípade potreby v koordinácii s Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Príloha 2 cieľ 1 bod 1 podbod 1.5.a (nový)

 

1.5.a Monitorovanie odolnosti baktérií voči antibiotikám a nozokomiálnych infekcií a rozvoj stratégií na ich prevenciu a liečbu.

Odôvodnenie

The increase in resistance to antibiotics and the increase in nosocomial infections are of particular concern at the present time. There is, therefore, a need to collect data, to monitor and to develop strategies to treat them.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Príloha 2 cieľ 1 bod 1 podbod 1.6.a (nový)

 

1.6.a Vypracovanie opatrení na predchádzanie chorobám a zraneniam spoločensky izolovaných jednotlivcov a zvýšenie povedomia prisťahovalcov k otázkam zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Príloha 2 cieľ 1 bod 1 podbod 1.6.b (nový)

 

1.6.b. Stimulovanie členských štátov pri zriaďovaní skutočne nezávislých kontrolných rád pre lieky, ktoré by monitorovali užívanie a účinky všetkých nových liekov na lekársky predpis odo dňa ich schválenia.

Odôvodnenie

Self-explanatory. Stress should be placed on the need for such boards to be genuinely independent and free from influence by pharmaceuticals companies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Príloha 2 cieľ 1 bod 2

2. Schopnosť reakcie na zdravotné ohrozenia prostredníctvom

1.2. Schopnosť reakcie na zdravotné ohrozenia prostredníctvom

 

 

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 1.2.1., 1.2.2, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Príloha 2 cieľ 1 bod 2 podbod 2.1.

2.1 Vytvorenie postupov manažmentu rizika pre zdravotné mimoriadne situácie a zlepšovania schopnosti koordinovanej reakcie na mimoriadne zdravotné stavy

2.1. Vytvorenie postupov manažmentu rizika pre mimoriadne situácie týkajúce sa zdravia vrátane postupov vzájomnej pomoci v prípade pandémií a zlepšovania schopnosti koordinovanej reakcie na mimoriadne zdravotné stavy;

Odôvodnenie

Flu pandemics and the growing threat of other diseases exposes the gap between the richer and poorer countries in the Union. Some can cope with the challenge posed by diseases, while others cannot. It is therefore proposed that provision be made for procedures and assistance in such cases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Príloha 2 cieľ 2 bod 3

3. Presadzovanie zdravia prostredníctvom riešenia oblasti determinantov

2. Presadzovanie zdravia prostredníctvom riešenia oblasti determinantov

 

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 2.1., 2.2., atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.1.

3.1. Determinanty zdravia spojené so závislosťami, najmä tabakom, alkoholom a drogamiostatné návykové látky;

 

3.1. Determinanty zdravia spojené so závislosťami, najmä tabakom, alkoholom, liekmi na lekársky predpis, nezákonnými drogamiostatnými návykovými látkami;

 

Odôvodnenie

Decision No 1786/2002/EC adopting a programme of Community action in the field of public health (2003- 2008) includes drug prevention under the health determinants strand of the public health programme. It is important to acknowledge here the problem of drugs- related health damage caused by addiction to (legal) prescription drugs by identifying the latter as health determinants. The consequences for individuals can be akin to those created by heroin and alcohol addiction.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.1.a (nový)

 

3.1.a. Postupy, ktoré vedú k zdravšiemu životu, aby sa zlepšilo zdravie detí;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.2.

3.2. Determinanty zdravia spojené so životným štýlom, najmä výživa a fyzická aktivita, sexuálne zdravie a reprodukčné zdravie;

3.2. Determinanty zdravia spojené so životným štýlom, najmä výživa a fyzická aktivita, sexuálne zdravie a reprodukčné zdravie a duševné zdravie;

Odôvodnenie

Lifestyle determinants are having an increasing impact on mental health, for example occupational stress and depression.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.2.a (nový)

 

3.2.a Zdravotné determinanty súvisiace so zraneniami;

Odôvodnenie

Identifikácia determinantov súvisiacich so zraneniami by mohla zlepšiť ich prevenciu a lekársku starostlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.3

3.3 Sociálne a ekonomické determinanty zdravia zamerané najmä na rozdiely v zdraví a na dopad, ktorý majú sociálne a ekonomické faktory na zdravie

3.3. Sociálne a ekonomické determinanty zdravia zamerané najmä na rozdiely v zdraví, na dopad, ktorý majú sociálne a ekonomické faktory na zdravie a na diskrimináciu zraniteľných skupín;

Or. el

Odôvodnenie

It is essential to include measures to reduce discrimination against vulnerable groups in matters of health, such as the disabled.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.3a (nový)

 

3.3.a Identifikácia príčin nerovností v oblasti zdravia, ktoré majú vplyv na prevenciu a optimálnu zdravotnú starostlivosť s osobitným dôrazom na nerovnosti v oblasti zdravia v nových členských štátoch;

 

Odôvodnenie

There are currently major differences between the Member States and within them in terms of average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. This is particularly true for the new Member States. Consequently, it is essential that the programme takes measures to reduce them and involve the new Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.4.

3.4. Environmentálne determinanty zdravia zamerané najmä na dopad environmentálnych faktorov na zdravie;

3.4. Environmentálne determinanty zdravia zamerané najmä na dopad environmentálnych faktorov na zdravie, vrátane kvality vzduchu vo vnútri budov a expozície voči toxickým chemikáliám, ako sú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické látky a alergény;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.4.a (nový)

 

3.4.a Analýza genetických determinantov a osobných a biologických činiteľov vážnych chorôb a vývoj stratégií zameraných na prevenciu vrátane genetického skríningu;

Odôvodnenie

These issues were specifically listed in the legal text of the current Public Health Programme but are missing in the text of the new Health Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.5.a (nový)

 

3.5.a Vývoj stratégií a výmena správnych postupov s cieľom predchádzať zdravotnej neschopnosti, ak je to možné, a podporovať zdravie zdravotne postihnutých osôb;

Odôvodnenie

It is essential to include measures to develop strategies and exchange correct practices to prevent disability, where feasible, and to promote the health of people with disabilities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.5.b (nový)

 

3.5.b Podpora rozvoja jednotiek vzdelávania o výžive určených rodičom a deťom s činnosťami, ktoré sa vzťahujú aj na spoločenské vrstvy so sťaženým prístupom k vzdelávaniu.

Odôvodnenie

Overweight and obesity among children, who are likely to carry the condition on into adulthood, due to wrong diets, is a growing problem in Europe. Targeted measures, which are also perceived by strata remote from education, should tackle the problem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.5.c (nový)

 

3.5.c Podpora stratégií na stimulovanie starostlivosti o zdravie v podnikoch;

Odôvodnenie

'Health promotion building blocks' should be made available to businesses which they can use to provide health education for their employees and to protect their health.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.5.d (nový)

 

3.5.d Podpora činností na zlepšenie diagnostiky a liečby starších osôb;

Odôvodnenie

The field of geriatric medicine should receive support in the EU Member States. Diagnosis and therapy for older persons suffering from so-called diseases of old age require separate attention and separate methods.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Príloha 2 cieľ 2 bod 3 podbod 3.5.e (nový)

 

3.5.e Stránky zdravia súvisiace s pohlavím a vekom.

Odôvodnenie

Gender aspects of health are not acknowledged despite recent work to highlight the gender differences and inequalities in health of both women and men. Ageing appears in the introduction of the proposal but is absent in the draft legal text.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Príloha 2 cieľ 3

Cieľ 3: prispievať k znižovaniu výskytu vážnych chorôb

 

Cieľ 3: prispievať k znižovaniu výskytu, chorobnosti a úmrtnosti z dôvodu vážnych chorôb a zranení

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh za účelom zlučiteľnosti s návrhom k časti článku 2, týkajúcej sa cieľov programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Príloha 2 cieľ 3 bod 4

4. Prevencia chorôb a zranení

3. Prevencia chorôb a zranení

 

 

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 3.1., 3.2., atď.)

Odôvodnenie

Zmena číslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Príloha 2 cieľ 3 úvodná veta

Pri koordinácii s prácou na zdravotných determinantoch program podporí nasledujúce:

 

Pri koordinácii s prácou na determinantoch program podporí nasledujúce:

 

Odôvodnenie

Za účelom väčšej jasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.1.

4.1. Rozvoj a implementácia akcií pre vážne choroby osobitého významu so zreteľom na celkové zaťaženie chorobou v Spoločenstve, keď môže akcia Spoločenstva poskytnúť pridanú hodnotu k národným snahám;

4.1. Rozvoj a vykonávanie činností pre vážne choroby osobitého významu so zreteľom na celkové zaťaženie chorobou a hlavné príčiny prípadných stratených rokov života a nespôsobilosti v Spoločenstve, keď môže činnosť Spoločenstva poskytnúť pridanú hodnotu k národným snahám;

Odôvodnenie

The emphasis is placed on the diseases themselves but also on their causes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.2.

4.2 Príprava a implementácia stratégií a opatrení prevencie chorôb, najmä určenie osvedčených postupov a tvorba usmernení a odporúčaní, vrátane druhotnej prevencie, skríningu a skorého odhalenia;

4.2 Príprava a vykonávanie stratégií a opatrení týkajúcich sa prevencie chorôb a rehabilitácie, najmä v prípade vážnych ochorení prostredníctvom:

– zamerania sa na primárnu prevenciu (predchádzanie nebezpečenstvu vývoja chorôb počas nasledujúcich generácií),

– rozvoja primárnej prevencie chorôb asymptomatických dospelých osôb vrátane stratégií hromadnej prevencie a stratégií v prípadoch vysokého nebezpečenstva,

určenia osvedčených postupov a tvorby usmernení a odporúčaní (s osobitným dôrazom na stratégie zamerané na prekonávanie rozdielov medzi usmerneniami, odporúčaniami a konkrétnymi postupmi) vrátane druhotnej prevencie, napríklad skríningu a skorého odhalenia;

podpory a rozvoja nástrojov na hodnotenie nebezpečenstva a

– riešenia rodových rozdielov a starnutia obyvateľstva.

Odôvodnenie

Prevention is to be addressed globally, i.e. early and late in life, in the male and female population not at risk as well as in the population having suffered from disease in the past. This can be done simply by giving primary care professionals and general practitioners access to risk-assessment tools. A special focus on the medical profession education is needed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.2. pododsek 1a (nový)

 

V súlade s tým Komisia predloží počas uskutočňovania tohto rámcového programu návrhy odporúčaní Rady o prevencii, diagnostikovaní a kontrole vážnych ochorení.

 

Odôvodnenie

The transferring of best practice across Europe for these four diseases will undoubtedly add value to national health strategies. EU actions are also justified in terms of efficiency as well as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national policies. The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and control in these areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.2.a (nový)

 

4.2.a Príprava stratégií a opatrení na imunizáciu a vakcináciu a odporúčaní na ich vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.3.a (nový)

 

4.3.a Vytvorenie stratégií a opatrení na určenie príčin a nápravu nerovností v oblasti zdravia;

Odôvodnenie

Nevyžaduje si vysvetlenie, keďže zmiernenie nerovností je jednou z priorít programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.3.b (nový)

 

4.3.b Presadzovanie osvedčených postupov pri chorobách a zraneniach na zabránenie ďalšieho zhoršenia zdravotného stavu;

Odôvodnenie

Nevyžaduje si vysvetlenie, keďže zmiernenie nerovností je jednou z priorít programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.3.c (nový)

 

4.3.c Podpora telemedicíny s cieľom vytvárať siete zdravotných služieb, uľahčiť mobilitu pacientov a poskytovanie starostlivosti doma, najmä starším, zdravotne postihnutým alebo izolovaným jednotlivcom;

Odôvodnenie

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and appropriate access to health services. At the same time, providing care at home, also by way of telemedicine, to elderly, disabled or isolated individuals helps to reduce the impact of disease and injury, and rationalise expenditure in the health sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.4.

4.4. Príprava a implementácia stratégií a opatrení pri prevencii zranení,

 

4.4. Príprava a implementácia stratégií a opatrení pri prevencii zranení, na základe determinantov zranení;

Odôvodnenie

Akcia musí byť založená na determinantoch zranení určených analýzou údajov o zraneniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.4.a (nový)

 

4.4.a Rozvoj osvedčených postupov a usmernení v oblasti zranení, založených na analýze zhromaždených údajov;

Odôvodnenie

Určenie osvedčených postupov a usmernení je najlepšou alternatívou preventívnych opatrení a lekárskej starostlivosti v oblasti zranení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Príloha 2 cieľ 3 bod 4 podbod 4.5.a (nový)

 

4.5.a Zistenie rozdielov v poznatkoch s cieľom bojovať proti vážnym chorobám a poskytnúť podnety na výskum vo výskumných programoch EÚ.

Odôvodnenie

The EU should also join forces to identify knowledge gaps and there should be a link to FP7 programme. A more pro-active research policy and public expenditure may reduce the treatment gaps that still exists in diseases areas that are not profitable for the pharmaceutical industry to develop.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Príloha 2 cieľ 4 bod 5

5. Dosiahnutie súčinnosti medzi národnými zdravotnými systémami postredníctvom :

 

4. Dosiahnutie súčinnosti medzi národnými zdravotnými systémami postredníctvom :

 

 

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 4.1., 4.2., atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.1.

5.1. Umožňovania cezhraničného nákupu a poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane zbierania informácií a výmeny, aby sa uľahčilo zdieľanie kapacity a využitie cezhraničnej starostlivosti;

5.1. Umožňovania cezhraničného nákupu a poskytovania služieb prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť komplementaritu ich zdravotníckych služieb v cezhraničných oblastiach a mobilitu pacientov a medziiným aj:

 

- zhromažďovaním a výmenou informácií s cieľom umožniť zdieľanie kapacít a využívanie cezhraničnej starostlivosti predovšetkým v prípade zriedkavých a veľmi zriedkavých chorôb;

 

- informáciami o poskytovateľoch zdravotníckych služieb a o službách dostupných v zahraničí ako aj o pravidlách náhrad nákladov za zdravotnú starostlivosť;

 

- informáciami o liečebných postupoch, ktoré nie sú dostupné v členskom štáte pôvodu pacienta s prihliadnutím na postupy, ktoré napriek tomu, že sú súrne, sa nemôžu poskytnúť bezodkladne v členskom štáte pôvodu pacienta;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.2.

5.2. Zdieľania informácií o mobilite zdravotných pracovníkov a riešení ich následkov;

 

5.2. Zhromažďovania údajov a zdieľania informácií o mobilite zdravotných pracovníkov a riešení jej následkov a podporou politík v oblasti mobility pacientov;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.3.

5.3. Zriadenia systému Spoločenstva pre spoluprácu v oblasti referenčných centier a iných štruktúr so spoluprácou medzi zdravotnými systémami viac ako jedného členského štátu;

5.3. Zriadenia systému Spoločenstva pre spoluprácu v oblasti referenčných centier a iných štruktúr so spoluprácou medzi zdravotnými systémami viac ako jedného členského štátu, ktorý umožní lekárom a iným pracovníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti, aby uplatnili osvedčené postupy a vedomosti týkajúce sa prevencie a liečby dostupnej v rámci EÚ.

Odôvodnenie

Establishment of European centres of reference for each important diseases area (for instance, cardio-vascular, diabetes, lung diseases, mental health, ...) can spread knowledge and best practices both for prevention and treatment throughout the Union. These centres may also contribute to inform citizens/patients on diseases, thus creating more awareness on the possibilities of prevention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.3.a (nový)

 

5.3.a Používania normalizovaných údajov a spoločných ukazovateľov inštitúciami EÚ pri meraní rodových nerovností pri poskytovaní lekárskych a zdravotných služieb v EÚ;

Odôvodnenie

Gathering knowledge and building up health systems which are specifically geared to the needs of those groups which suffer greatest disadvantage and discrimination help to generate standardised data, although it is essential to apply the subsidiarity principle strictly and take account of the specific characteristics of the health systems of the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.5.

5.5. Poskytnutia informácií pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík, o zdravotných systémoch a zdravotnej starostlivosti v spojení s akciami pre celkové zdravotné informácie a vrátane mechanizmov pre zdieľanie a šírenie informácií spolu s akčným plánom pre oblasť európskeho e-zdravia;

5.5. Poskytnutia informácií pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík o zdravotných systémoch a zdravotnej starostlivosti v spojení s akciami pre celkové zdravotné informácie a vrátane mechanizmov pre zdieľanie a šírenie informácií spolu s akčným plánom pre oblasť európskeho e-zdravia a zároveň prostredníctvom stanovenia prísnych kritérií kvality internetových stránok týkajúcich sa oblasti zdravia;

Odôvodnenie

The internet can play an important role in offering medical information. However, public funding should only go to e-health information that is subject to strict quality criteria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.6.

5.6. Vývoja nástrojov pre hodnotenie dopadu politík Spoločenstva v oblasti zdravotných systémov;

5.6. Vývoja nástrojov pre hodnotenie vplyvu politík Spoločenstva v oblasti zdravotných systémov, vrátane dôsledkov rozšírenia a lisabonskej stratégie;

Odôvodnenie

Enlargement as well as the Lisbon strategy are likely to have very significant impact on health systems and should therefore be mentioned specifically.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

Príloha 2 cieľ 4 bod 5 podbod 5.7.a (nový)

 

5.7.a Presadzovania dostupnosti orgánov a látok ľudského pôvodu vysokej kvality a bezpečnosti pre lekárske využitie v celom Spoločenstve.

Odôvodnenie

Odsek 6.4 pôvodnej prílohy 1 je lepšie umiestnený za cieľom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

Príloha 2 cieľ 5 (nový)

 

Cieľ 5: zlepšenie informácií o zdraví a znalostí na rozvoj verejného zdravia a prispenie k zaradeniu zdravotných cieľov do hlavných trendov politiky.

Odôvodnenie

Nový cieľ na základe novej formulácie článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

Príloha 2 cieľ 5 úvodná časť

Akcie prispievajúce ku všetkým vyššie uvedeným cieľom:

Akcie a nástroje prispievajúce ku všetkým vyššie uvedeným cieľom:

Odôvodnenie

Za účelom väčšej jasnosti a zosúladenia s pozmeneným textom prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

Príloha 2 cieľ 5 podnázov 1 (nový) za úvodnou časťou

 

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV, MONITOROVANIE ZDRAVIA A INFORMÁCIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

Príloha 2 cieľ 5 bod 6

6. Zlepšenie informácií o zdraví a znalostí na rozvoj verejného zdravia prostredníctvom:

 

5.1. Zhromažďovanie údajov, monitorovanie zdravia a šírenie informácií

(Očíslovanie podbodov by malo byť zmenené, t.j. 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, atď.)

Odôvodnenie

Zmena očíslovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

Príloha 2 bod 6 podbod 6.1.a (nový)

 

6.1.a Zlepšovania poznania zdravotného stavu rozličných skupín a toho, ako sú ich potreby v oblasti starostlivosti v spoločnosti naplnené napríklad prostredníctvom zhromažďovania, spracúvania a analýzy štatistických údajov podľa spoločenskej skupiny, etnického pôvodu a pohlavia;

Odôvodnenie

Greater understanding of the health of various groups is required to form a sound basis for measures to promote more equal health.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.1.b (nový)

 

6.1.b Zhromažďovania a analýzy údajov týkajúcich sa činiteľov súvisiacich so životným štýlom (napr. výživou, spotrebou tabaku a alkoholu) a zraneniami, vytvorenie celoeurópskych registrov vážnych chorôb (napr. rakoviny), vývoj metodológií a udržiavanie databáz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.7.

6.7. Zameranie sa na poskytnutie pravidelného a spoľahlivého zdroja informácií pre občanov, pre ľudí na rozhodujúcich pozíciách, pre pacientov, ošetrovateľov, zdravotných pracovníkov a ostatné zainteresované strany;

6.7. Zamerania sa na poskytnutie pravidelného a spoľahlivého zdroja informácií občanom, vrátane v podobe dostupnej zdravotne postihnutým osobám, a ľuďom na rozhodujúcich pozíciách, pacientom, ošetrovateľom, zdravotníckym pracovníkom a ostatným zainteresovaným stranám;

Odôvodnenie

It is crucial that the most vulnerable groups, which are often the ones also excluded from access to mainstream information, are provided with health information as elaborated within this programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.7.a (nový)

 

6.7.a Zhromažďovania a analýzy údajov o zdravotných postihnutiach, ako aj boja s nimi a ich predchádzania;

Odôvodnenie

It is essential to include actions relating to the collection and analysis of data concerning disabled people.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.8.a (nový)

 

6.8.a Zhromažďovania a analýzy údajov o zníženej plodnosti;

Odôvodnenie

One in six couples at the present time have fertility problems. It is therefore worth studying the situation and identifying the factors which affect fertility, which could also be attributable to environmental factors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

Príloha 2 cieľ 5 bod 6 podbod 6.8.b (nový)

 

6.8.b Poskytovania aktualizovaných informácií o cene jednotlivých farmaceutických výrobkov v rozličných členských štátoch na základe aktívnej zložky;

Odôvodnenie

Prices of similar pharmaceutical products with the same active ingredient vary to a very large extent from one Member State to another. EU citizens should be able to inform themselves about these price differences as a means to increase competition in the pharmaceutical sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.2. (nový)

 

5.2.     Zlepšiť komunikáciu s občanmi eú v otázkach zdravia pridaním hodnoty iniciatívam Spoločenstva a členských štátov

 

5.2.1.  Kampane na zvýšenie povedomia.

 

5.2.2.  Prieskumy.

 

5.2.3.  Konferencie, semináre, stretnutia expertov a zúčastnených strán.

 

5.2.4.  Publikácie o otázkach politiky zdravia.

 

5.2.5.  Poskytovanie on-line informácií.

 

5.2.6.  Vývoj a využitie informačných miest.

Odôvodnenie

Change of numbering. Modified version of the point 1 of original Annex. Member States are best placed to communicate directly to citizens in their countries. The Commission can add value by encouraging exchange of good practice and comparing successful public health initiatives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

Príloha 2 cieľ 5 podnázov 2 (nový) po bode 5.2. (nový)

 

SPOLUPRÁCA A INTEGRÁCIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.3. (nový)

 

5.3.     Rast občianskej spoločnosti a účasti zúčastnených strán pri tvorbe politík týkajúcih sa zdravia

 

5.3.1.  Presadzovanie a posilňovanie zdravotných organizácií na úrovni Spoločenstva.

 

5.3.2.  Školenia a budovanie kapacít pre zdravotné organizácie.

 

5.3.3.  Vytváranie sietí mimovládnych zdravotných organizácií a iných zúčastnených strán.

 

5.3.4.  Posilňovanie poradných orgánov a mechanizmov na úrovni Spoločenstva.

 

5.3.5.  Uznávanie skutočnosti, že pacienti majú práva aj ako klienti zdravotníckych služieb.

Odôvodnenie

Change of numbering. Modified version of the point 2 of original Annex 1.
Patients in the EU today are healthier and better informed than ever. Health care has changed and become more professional, embracing a broader spectrum of players. Patients now need not only protection but also the ability to make use of the medical advances and differentiation in the health sector, which should be reflected in the legislation, particularly in terms of information and the right to freedom of choice in health care.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

Príloha 2 cieľ 5 podbod 5.4. (nový)

 

5.4 VYTVORENIE PRÍSTUPU TÝKAJÚCEHO SA

ZAČLENENIA ZDRAVOTNÝCH OTÁZOK DO POLITÍK SPOLOČENSTVA

 

 

5.4.1. Vývoj a uplatňovanie metód na posúdenie vplyvu politík a činností Spoločenstva na zdravie.

 

5.4.2. Výmena osvedčených postupov v oblasti národných politík s členskými štátmi.

 

5.4.3. Štúdie o vplyve ďalších politík na zdravie.

 

5.4.4 Vývoj spoločných stratégií a jednotných akcií vytvorením prepojení a synergií s príslušnými programami Spoločenstva, činnosťami a fondmi.

 

Odôvodnenie

Replaces amendment 86.There must be close coordination between health actions and other community policies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135

Príloha 2 cieľ 5 podnázov 3 (nový) po bode 5.5.

 

RIZIKO, BEZPEČNOSŤ A HORIZONTÁLNE OTÁZKY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.5. (nový)

 

5.5.     Presadzovanie medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa zdravia

 

5.5.1.  Opatrenia o spolupráci s medzinárodnými organizáciami.

 

 

5.5.2.  Opatrenia o spolupráci s tretími krajinami, ktoré sa programu nezúčastňujú.

 

5.5.3.  Podporenie dialógu medzi organizáciami pre zdravie

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 4 pôvodnej prílohy 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.6.(nový)

 

5.6.      Zlepšenie skorého odhaľovania, hodnotenia a oznamovania rizík prostredníctvom:

 

5.6.1.   Podporovania vedeckého poradenstva a hodnotenia rizika, vrátane úloh nezávislých vedeckých výborov zriadených rozhodnutím Komisie 2004/210/ES[2].

 

5.6.2.   Zhromažďovania a spracovania informácií a zriadenia sietí špecialistov a inštitútov.

 

5.6.3.  Presadzovania rozvoja a harmonizácie metodológií hodnotenia rizika.

 

 

5.6.4.   Akcií na zhromažďovanie a hodnotenie informácií o vystavení obyvateľstva a podskupín obyvateľstva chemickým, biologickým a fyzikálnym nebezpečenstvám pre zdravie.

 

5.6.5.  Zriadenia mechanizmov na skoré zistenie objavujúcich sa rizík a činnosti týkajúcej sa novo identifikovaných rizík.

 

 

5.6.6.   Stratégií na zlepšenie komunikácie v prípade rizika.

 

5.6.7.  Školenií v oblasti hodnotenia rizika.

 

 

1 Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.

Odôvodnenie

Zmena očíslovania. Upravená verzia bodu 5 pôvodnej prílohy 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.7. (nový)

 

5.7.     Presadzovanie bezpečnosti orgánov a látok ľudského pôvodu, krvi a krvných derivátov

 

 

5.7.1.  Aktivity na zvýšenie bezpečnosti a kvality orgánov a látok ľudského pôvodu, vrátane krvi, zložiek krvi a prekurzorov krvných buniek.

 

 

5.7.2.  Podpora stratégií a mechanizmov na presadzovanie darcovských transplantácií a na vyrovnanie sa s problémom nedostatku orgánov s prihliadnutím na etnické otázky.

 

 

5.7.3.  Vytvorenie a fungovanie spoločných platforiem medzi darcami a príjemcami orgánov a látok ľudského pôvodu na určenie osvedčených postupov.

 

5.7.4.  Vytvorenie Európskej karty darcu orgánov.

Odôvodnenie

First sub-point originally in Annex 1, point 6.5. The two new sub-points complement the first one. Additional improvement and development of measures in the field of organ transplants.
Creating an organ donor card valid throughout Europe will help to make valuable and safe organs and substances of human origin available for purposes of medical treatment throughout Europe and afford access to them everywhere in the Community.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139

Príloha 2 cieľ 5 bod 5.8. (nový)

 

5.8. Horizontálne otázky

 

Technická pomoc pri analýze výsledkov súvisiacich s vytvorením a implementáciou politík a legislatívy.

Odôvodnenie

Additional improvement and development of joint actions to promote Community synergy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140

Príloha 3

 

Táto príloha sa vypúšťa

Odôvodnenie

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the programme. Annex 3 is covered by the report on the Consumer Protection Programme.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Public health is a commodity of prime importance and its protection concerns everyone without exception. The introduction of health protection into the Charter of Fundamental Rights (Article 11-35) officially sets out this generally held conviction and, at the same time, the obligation to give it prominence as a major priority of the European Union.

In particular, the Treaties require the Community to play an active role in the field of public health by taking measures which cannot be taken by the Member States. Article 152 of the Treaty sets out three objectives for Community action - improving public health, preventing disease in all its forms and obviating sources of danger. It also provides for Community coordination and cooperation with the Member States to support actions in the field of public health, while competence and responsibility for health services (hospitals etc.), lie with the Member States (subsidiarity principle). Drawing up action programmes allows the Commission to shape and develop policy and action in the field of public health in order to achieve the objectives of the Treaty.

1.        Background to the proposal for a decision

On 6 April 2005, the Commission submitted a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council[3] establishing a programme of Community action in the field of health and consumer protection 2007-2013; Article 251 was specified as the procedure under which that decision would be taken, i.e. the co-decision procedure between the European Parliament and the Council. In specific terms, the proposal for a decision concerns the establishment of a programme covering two separate articles of the EC Treaty, Article 152 concerning public health and Article 153 concerning consumer protection. The Community has in fact previously adopted two separate programmes on the basis of these articles, viz. the general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007[4], with a budget of € 81.8 million (annual average € 20.45 million), and the current Community action programme in the field of public health 2003-2008[5], with a budget of € 354 million (annual average of € 59 million), which is the first integrated programme in the field of public health.

2.        Remarks on procedure - decision to split the programme

In the explanatory memorandum to the proposal for a decision, the Commission points out that the programmes in the Union are fragmented and that the actions in the fields of consumer protection and public health share common objectives. Although the simplification and rationalisation of Community programmes may be an objective, the merger of the two areas of policy into a single programme cannot disguise the different nature of those areas of policy and the different level of involvement of the Union.

On 30 June 2005, the Conference of Presidents of the European Parliament approved splitting the proposal into two parts, while the two committees responsible (the Committee on the Environment and the Committee on the Internal Market) were asked to ensure that the reports to be submitted would not contain contradictory amendments to one or the other part of the legislative proposal, and that the splitting of the proposal would enable the Committee on Budgets to examine the budgetary aspects of all elements of the proposal.

Your rapporteur must also stress that each area, i.e. public health and consumer protection, has its own priorities and specific features, and each is both multi-faceted and complex. Consequently, when we address both of these vast and sensitive areas simultaneously, there is a risk that we focus our attention only on their common points and do not cover all of the aspects involved. Everything therefore points to two separate programmes so that each subject can be dealt with fully. This does not prevent the Commission's departments from managing the two programmes jointly, in particular on points where they overlap.

Review of the Union's second health programme

The split into two programmes has prompted your rapporteur to submit a number of amendments to produce a cohesive and substantive health programmes which meets the requirements of the EU and the aspirations as well as the needs of the public for better health for all. Without a doubt, the experience gained from the first programme, for which it was my honour to be the EP's rapporteur, has made an instrumental contribution to my proposal.

Two additional points in the second programme, ensuing from the experience already gained from implementation of the first programme, distinguish it from the first: (a) synergy between the national health systems with a view to improving efficiency and effectiveness as an individual objective and (b) additional actions to consolidate further the capacity to achieve the individual objectives.

As with the first programme, the new programme is characterised by a holistic approach both towards health and towards the means, mechanisms and practices for tackling health problems. It is the approach which must be adopted in order to improve, at Community level, not only the quantity of information disseminated but also its quality and, at the same time achieve more effective support and coordination for everyone involved in the health sector. Whether in the private or public sector, help must be given to stakeholders to draw up and develop the priorities of the programme, focusing throughout on the cohesion and coordination of its actions.

Among those actions, prominence should be given to the correct treatment of diseases and injuries through information about best medical practice in order to prevent further loss of health status. However, even in the case of chronic diseases and disabilities, care should be available which enables sufferers to have a better quality of life. Consequently, a significant part of the actions should concern medical care and treatment.

The programme is an invitation and, at the same time, a challenge to all to contribute to ensuring more effective prevention, improved health services, and a better quality of life. It should not be overlooked in this respect that there are existing differences in health services between the Member States and between areas within the same Member State as well as inequalities in access to good health services for citizens. Bridging these gaps, in combination with synergy between the national health services, is therefore an important aspect of the programme.

The objectives of the programme

The objectives of the programme as set out in my proposal are as follows:

-  to protect citizens against health threats,

-  to promote policies that lead to a healthier way of life,

-  to contribute to the development of more effective and efficient health systems,

-  to improve information and knowledge in order to further the development of health and to incorporate the objectives of the policy implemented in the fields of health in other Community policies (mainstreaming)..

The programme will also contribute to:

-  ensuring a high level of protection for human health when formulating and implementing all Community policies and activities,

-  promoting a holistic approach to health,

-  tackling health inequalities,

-  encouraging cooperation between the Member States in the fields covered by Article 152 of the Treaty.

Actions and support measures for the objectives

The new programme includes the following actions:

- promoting health and access to information so that European citizens are in a position to make beneficial choices for health,

- responding to health threats in a coordinated manner at European level, as in the case of epidemics, diseases such as HIV/AIDS, bioterrorism etc.,

- preventing disease by tackling health determinants such as those related to lifestyle (diet, smoking, consumption of alcohol) as well as to additional factors, genetic, environmental, socio-economic etc. which demonstrably affect both physical and mental health,

- preventing further loss of health status of an individual by means of applying sound medical practice and the most modern methods of treating diseases. It is also obvious that the criterion for evaluating treatment cannot be the financial cost but the effectiveness, which is also a long-term financial consideration.

- ensuring, by means of information, the best possible treatment for sufferers of chronic disease and disabilities, which will offer them a corresponding quality of life,

- bridging the gaps at the level of Member States' health systems and the inequalities faced by European citizens in gaining access to good health services, and the appropriate treatment. These inequalities as a rule affect social groups with shared characteristics, be they unemployed, isolated, with personal and family difficulties, often immigrants, with chronic diseases, often mental illness and/or disability,

- collecting and analysing data through the programme in order accurately to inventory 'health status' in the European Union and to promote actions to restore a converging tendency in the Member States in this field by means of information, information campaigns, synergy with other Community actions and funds, through non-governmental organisations and the promotion of best practice,

- improving communication with citizens by providing them with the necessary information on how to stay in good health, the effects of lifestyle, appropriate treatment options when they are ill and how to lead a better life with a chronic disease or a disability.

Implementation and coordination

The cooperation of the Commission both with the Member States and international organisations, such as the World Health Organisation, and specialised centres, such as the European Centre for Disease Prevention and Control, is essential for exchanges of views and the promotion of health measures. The Member States are also required to play an important role given that much of the data will come from them. Their cooperation is essential for the collection and processing of data and potential implementation of new policies and approaches with appropriate coordination on health-related matters, as important mechanisms and instruments are available to them. Your rapporteur considers that coordination of the programme is a substantial and essential factor in its success and that the 'open coordination method' may help in matters relating to subsidiarity by strengthening strategies in the field of health and healthcare, such as patient mobility.

Budget

One aspect which your rapporteur considers to be extremely important is the budget. The objectives must always be matched by the resources available to achieve them. In your rapporteur's view, there is no guaranteed match between these two in the proposed programme. The actions under the programme, as described, are extremely wide-ranging and ambitious and therefore cannot be achieved with a limited budget. Moreover, the Commission's proposal contained another two new objectives in addition to the three declared objectives of the first programme.

Your rapporteur therefore proposes the amount of € 1, 200 million in the certainty that the Council and the Commission will realise that this proposal is perfectly reasonable and will facilitate the smooth implementation of the 2007-2013 health programme. Neither should we overlook for one moment the fact that public health is one of the EU's major priorities compared with all other policies. This development demonstrates the exceptional importance of public health and, therefore, its protection as a response to existing needs and challenges as well as the great interest shown by European citizens who are also demanding effective action in this field.

27. 1. 2006

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúceho akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013)

(KOM(2005)0115 – C6‑0097/2005 – 2005/0042A(COD))

Spravodajca: Anders Samuelsen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

BACKGROUND

On April 6 2005, the Commission submitted a proposal for a decision establishing a programme for Community action in the field of Health and Consumer Protection.

Merging the two previous and distinct programmes for health and consumer protection into one common framework based on different legal bases, the Commission estimates that a common framework would create synergies between the two policy areas because there are considerable overlaps in objectives, strategies and tools.

On June 30 2005, the Conference of Presidents of the European Parliament decided to split up the programme anew. The health related part was directed to the Environment Committee as lead.

In both responsible committees, the rapporteurs favoured a permanent separation of the programme.

The total financial framework including human resources proposed by the Commission for the period January 1 2007 to December 31 2013 is EUR 1 203 million. The schedule of commitments/appropriations proposed concerning the Health part including cost of human resources is as follows:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 and later

TOTAL

Operational Expenditure

Common objectives Health and consumers CA

7,606

9,532

11,146

13,890

18,767

24,146

25,895

110,981

Operational Expenditure

Health Part -CA

49,928

64,34

76,042

96,411

135,62

183,495

199,159

804,995

Administrative Expenditure

8,945

10,681

12,543

14,102

15,332

15,535

16,046

93,185

C.A. + Admin. Expenditure

66,479

84,553

99,731

124,403

169,719

223,176

241,1

1009,161

With respect to the allocation of resources, the Commission proposes the following breakdown of the total EUR 1 109 815 million budgeted for operational expenditures from 2007-2013:

· EUR 110 981 million (10%) are to be spent on common objectives,

· EUR 804 995 million (72,5%) are to be spent on protecting citizens against health threats,

· EUR 193 818 million (17,5%) are to be spent on consumer protection.

DRAFTSMAN PROPOSAL

The two responsible rapporteurs suggest substantial increases in the financial framework (EUR 1 200 million for the Health Protection Programme and EUR 233,46 million for the Consumer Protection Programme). Your draftsman wants to point out that the appropriations indicated in the proposal for a decision are purely for guidance until an agreement is reached on the financial perspective for the period 2007-2013. Regarding this particular point, two amendments are tabled to the draft legislative resolution and one to Article 5.

Your draftsman supports the request to separate the programme and underlines that separate programmes do not prevent the Commission from managing the two programmes jointly, in particular on points where they overlap.

There are well founded concerns that the expected synergies will not be as substantial as expected and relevant stakeholders have made a strong case that health and consumer interests are served best in a separate framework. Whilst it is commonly agreed that actions in the fields of consumer protection and public health share common objectives, it is also true that the areas are different in nature and characterised by a different level of involvement of the Union. Hence, a program that addresses the two complex areas simultaneously has a built-in risk of ignoring aspects that are unique to one of the two areas:

· On the macro level, the policy-areas rely on a different legal basis within the European Community. On the micro level users of public health services cannot in every respect be treated as 'pure' consumers. This might constrain rather than evoke mutual benefits.

· Each sector has greater certainty when it has its own budget. For instance, the 'consumer side' has voiced concern that it - already the budgetary minor - will lose funding because savings on health protection could be argued to have more dramatic (short term) consequences than savings on consumer policy.

· The economics of scale suggested by the Commission are not sufficiently substantiated by the extended impact assessment (SEC(2005)0425).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

I. Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odsek 1a (nový)

1a. Zdôrazňuje, že finančné prostriedky uvedené v legislatívnom návrhu na obdobie po roku 2006 sú predmetom rozhodnutia o budúcom viacročnom finančnom rámci;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odsek 1b (nový)

1b. Žiada Komisiu, aby po prijatí budúceho viacročného finančného rámca predložila podľa potreby návrh na úpravu finančnej referenčnej sumy tohto programu;

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú, že navrhnuté sumy musí potvrdiť prípadný viacročný finančný rámec.

II. Návrh rozhodnutia

Text navrhnutý Komisiou[6]

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 3

(3) Zatiaľ, čo sa uchovávajú základné prvky a špecifiká akcií pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, jednotný integrovaný program by mal pomôcť pri umocňovaní synergií cieľov a účinnosti spravovania akcií v týchto oblastiach. Zlúčenie aktivít týkajúcich sa zdravia a ochrany spotrebiteľa do jednotného programu by malo pomôcť pri plnení spoločných cieľov ochrany občanov pred rizikami a ohrozeniami, pričom pre občanov rastie možnosť získať znalosti a príležitosť rozhodovania sa o svojich záujmoch a podporovanie hlavných trendov pri cieľoch v oblasti zdravia a spotrebiteľa vo všetkých politikách a činnostiach Spoločenstva. Zlúčenie administratívnych štruktúr a systémov by malo umožniť efektívnejšiu implementáciu programu a napomôcť čo najlepšiemu využitiu zdrojov Spoločenstva na zdravie a ochranu spotrebiteľa.

(3) Zatiaľ, čo sa uchovávajú základné prvky a špecifiká akcií pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, jednotný integrovaný program by mal pomôcť pri umocňovaní synergií cieľov a účinnosti spravovania akcií v týchto oblastiach. Zlúčenie administratívnych štruktúr a systémov by malo umožniť efektívnejšiu implementáciu programu a napomôcť čo najlepšiemu využitiu zdrojov Spoločenstva na zdravie a ochranu spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Úspory z rozsahu, ktoré Komisia predpokladala pri spájaní programov v oblasti zdravia a spotrebiteľa, nie sú podstatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 4

(4) Politiky zdravia a ochrany spotrebiteľa zdieľajú spoločné ciele, ktoré súvisia s ochranou pred rizikami, zlepšovaním rozhodovania občanov a integrovaním záujmov zdravia a ochrany spotrebiteľa do všetkých politík Spoločenstva, ako aj so spoločnými nástrojmi, ako sú komunikácia, budovanie kapacít pre občiansku spoločnosť v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa, a presadzovaním medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. Otázky, ako sú výživa, obezita, tabak a iné voľby spojené so spotrebou, sú príkladmi záležitostí s presahom do viacerých oblastí, ktoré ovplyvňujú ako zdravie tak ochranu spotrebiteľa. Pri združenom prístupe k týmto spoločným cieľom a nástrojom bude umožnené, aby činnosti spoločné pre zdravie aj ochranu spotrebiteľa boli uskutočňované účinne a hospodárne. Sú tu ale aj samostatné ciele, ktoré jednotlivo súvisia s každou s týchto dvoch oblastí, zdravím a ochranou spotrebiteľa, ktoré by sa mali dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov, ktoré sú špecifické pre každú z týchto dvoch oblastí.

 

(4) Politiky zdravia a ochrany spotrebiteľa zdieľajú spoločné ciele, ktoré súvisia s ochranou pred rizikami, zlepšovaním rozhodovania občanov a integrovaním záujmov zdravia a ochrany spotrebiteľa do všetkých politík Spoločenstva. Otázky, ako sú výživa, obezita, tabak a iné voľby spojené so spotrebou, a tiež vysokorizikové správanie sa, sú príkladmi záležitostí s presahom do viacerých oblastí, ktoré ovplyvňujú ako zdravie tak ochranu spotrebiteľa. Falšovanie, ktoré klame spotrebiteľov a predstavuje aj nebezpečenstvo pre ich zdravie, by sa malo na európskej úrovni aktívne potláčať. Sú tu ale aj samostatné ciele, ktoré jednotlivo súvisia s každou s týchto dvoch oblastí, zdravím a ochranou spotrebiteľa, ktoré by sa mali dosahovať prostredníctvom akcií a nástrojov, ktoré sú špecifické pre každú z týchto dvoch oblastí.

Odôvodnenie

Opatrenia na boj s falšovaním, ktoré je krádežou výrobkov a ochranných známok, sa musia posilniť na európskej a medzinárodnej úrovni. Falšovanie klame spotrebiteľov, je nebezpečné pre zdravie a likviduje pracovné miesta (odhaduje sa, že v dôsledku falšovania sa každý rok stratí v Európskej únii 100 000 pracovných miest).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 6

(6) Je vo všeobecnom európskom záujme, aby záujmy občanov v oblastiach zdravia, bezpečnosti a hospodárstva, takisto ako spotrebiteľské záujmy pri vývoji noriem výrobkov a služieb, boli zastúpené na úrovni Spoločenstva. Kľúčové ciele programu môžu tiež závisieť na existencii špecializovaných sietí, čo si tiež vyžaduje príspevky od Spoločenstva, aby sa mohli rozvíjať a fungovať. V prípade osobitého charakteru príslušnej organizácie a v prípade výnimočnej užitočnosti, nebude obnova podpory Spoločenstva pre fungovanie takýchto organizácií podliehať princípu postupného zmenšovania rozsahu podpory Spoločenstva.

 

(6) Je vo všeobecnom európskom záujme, aby záujmy občanov v oblastiach zdravia, bezpečnosti a hospodárstva, takisto ako spotrebiteľské záujmy pri vývoji noriem výrobkov a služieb, boli zastúpené na úrovni Spoločenstva. Kľúčové ciele programu môžu tiež závisieť od existencie špecializovaných sietí, čo si tiež vyžaduje príspevky od Spoločenstva, aby sa mohli rozvíjať a fungovať. Preto sa musí plne využiť nástroj „rámcovej partnerskej dohody“, ktorý navrhujú vykonávacie pravidlá k rozpočtovým pravidlám. V prípade osobitého charakteru príslušnej organizácie a v prípade výnimočnej užitočnosti, nebude obnova podpory Spoločenstva pre fungovanie takýchto organizácií podliehať princípu postupného zmenšovania rozsahu podpory Spoločenstva.

Odôvodnenie

Článok 163 vykonávacích pravidiel k rozpočtovým pravidlám umožňuje Komisii, aby s určitou organizáciou vytvorila dlhodobejšie partnerstvo. Plné využívanie tohto nástroja poskytne príslušným zdravotníckym organizáciám väčšiu finančnú istotu a zníži administratívnu záťaž na Komisiu ako aj na európske zdravotnícke organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3 odsek 2 bod (b)

(b) 60% na výdavky na fungovanie orgánu, ktorý sa usiluje o napĺňanie cieľa všeobecného európskeho záujmu v prípade, keď je takáto podpora nevyhnutná na zabezpečenie zastúpenia záujmov v oblasti zdravia a spotrebiteľa na úrovni Spoločenstva alebo na implementáciu kľúčových cieľov programu, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 95%. Obnovenie takýchto finančných príspevkov môže byť vyňaté z princípu postupného znižovania.

(b) 60% na výdavky na fungovanie orgánu, ktorý sa usiluje o napĺňanie cieľa všeobecného európskeho záujmu v prípade, keď je takáto podpora nevyhnutná na zabezpečenie zastúpenia záujmov v oblasti zdravia a spotrebiteľa na úrovni Spoločenstva alebo na implementáciu kľúčových cieľov programu, okrem prípadov osobitej užitočnosti, keď príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 95%.

V zásade sa môže Komisia snažiť poskytovať základné financovanie na dvojročnej báze prostredníctvom rámcovej partnerskej dohody. V súlade s článkom 163 vykonávacích pravidiel k rozpočtovým pravidlám predstavuje takéto partnerstvo dlhodobú spoluprácu medzi príjemcom a Komisiou, ale nesmie presiahnuť dva roky.

Odôvodnenie

Uplatňovanie článku 163 vykonávacích pravidiel k rozpočtovým pravidlám poskytne príslušným zdravotníckym organizáciám viac finančnej istoty a zníži administratívnu záťaž na Komisiu ako aj na európske zdravotnícke organizácie. Základné financovanie sa v protiklade k projektovému financovaniu prirodzene rozdeľuje v prospech organizácií, ktoré sa usilujú o dlhodobé ciele. Preto je možnosť vytvorenia dlhodobej spolupráce zvlášť vhodná pre žiadateľov o základné financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 5 odsek 1

1. Finančný rámec pre implementáciu programu na obdobie upresnené v článku 1 je 1203 miliónov EUR.

1. Indikatívny finančný rámec pre implementáciu tohto nástroja je určený vo výške 1203 miliónov EUR na obdobie 7 rokov od 1. januára 2007.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú, že navrhnuté sumy musí potvrdiť prípadný viacročný finančný rámec. Po prijatí rozhodnutia Komisia predloží legislatívny návrh s cieľom určiť konečnú referenčnú sumu. Po tom, čo sa o ňom rozhodne, predloží Komisia legislatívny návrh s cieľom určiť konečnú referenčnú sumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 5 odsek 1a (nový)

 

1a. Celkové administratívne výdavky programu, vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej agentúry a sú uvedené v čl. 3 odsek 1a, by mali byť primerané úlohám ustanoveným v príslušnom programe a vzťahuje sa na ne rozhodnutie rozpočtových a legislatívnych orgánov.

Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky pre agentúru by mali byť v súlade s celkovým stropom stanoveným pre agentúry. Zabezpečí sa tým dostupnosť zdrojov na financovanie opatrení v rámci programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 5 odsek 2 a (nový)

 

2a. Komisia zabezpečí, aby finančné ustanovenia upravujúce financovanie programu boli v súlade s ustanoveniami rozpočtových pravidiel, ktoré sa uplatňujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Odôvodnenie

Každá odchýlka v základnom akte by mala byť v súlade s ustanoveniami rozpočtových pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 5 odsek 2b (nový)

 

2b. Prístup k financovaniu sa zjednoduší uplatnením zásady proporcionality, čo sa týka predkladaných dokumentov a vytvorením databázy na predkladanie žiadostí.

Odôvodnenie

Metódy a postupy je treba zjednodušiť, aby sa posilnila transparentnosť výberového postupu a uľahčil sa prístup k programu.

Pozmeňujúci a doplňujúco návrh 11

Článok 10 odsek 3

3. Komisia zaručí, že program bude zhodnotený tri roky po jeho začatí a po jeho skončení. Komisia oznámi vyplývajúce uzávery, kde sú priložené jej pripomienky, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

3. Komisia zaručí, že program bude zhodnotený tri roky po jeho začatí, dva roky pred ukončením a po jeho skončení. Komisia oznámi vyplývajúce závery, kde sú priložené jej pripomienky, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Odôvodnenie

Budúcnosť programu by sa mala posúdiť v čase, ktorý umožní pozorné plánovanie a demokratickú diskusiu o možných reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Príloha 1 bod 1.1a (nový)

 

1.1a. Lepšie poskytovanie informácií spotrebiteľom o rizikách, ktoré predstavujú pre ich zdravie falšované výrobky určené na liečbu a iné výrobky .

Odôvodnenie

Falšovanie klame spotrebiteľov a je nebezpečné pre ich zdravie.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúceho akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013)

Referenčné čísla

KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)

Gestorský výbor

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
9.6.2005

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Anders Samuelsen
9.6.2005

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2006

25.1.2006

 

 

 

Dátum prijatia

25.1.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

jednomyseľne

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Marilisa Xenogiannakopoulou

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013)

Referenčné čísla

KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)

Dátum postúpenia do Parlamentu

6. 4. 2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
9.6.2005

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
9.6.2005

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

IMCO
4.7.2005

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Antonios Trakatellis
24.5.2005

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2005

28.11.2005

23.1.2006

31.1.2006

 

Dátum prijatia

31.01.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53
1
1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Karin Jöns, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

9.2.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]               Ú.v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.
  • [3]  COM(2005) 115 final.
  • [4]  Decision No. 20/2004, OJ L5, 09.01.2004.
  • [5]  Decision No 1786/2002/EC, OJ L 271, 9.10.2002.
  • [6]  Ú. v. C .., zo dňa 8.12.2005, str......