ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska

23. 2. 2006 - (KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Marianne Thyssen


Postup : 2005/0042B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0032/2006

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska

(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0115)[1],

–   s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013), aby byl přidělen jak Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, tak Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k vypracování dvou samostatných zpráv,

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 153 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0225/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A6‑0032/2005),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  zdůrazňuje, že finanční položky uvedené v návrhu Komise pro období po roce 2006 podléhají rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci;

3.  vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila návrh na úpravu finanční referenční částky tohoto programu, až bude přijat příští víceletý finanční rámec;

4.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Název programu

zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013)

zavádí akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele (2007–2013)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 2

Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 152 a 153 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 153 této smlouvy,

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 1

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti veřejného zdraví a ochrany spotřebitele může Společenství přispět k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

(1) Prostřednictvím akcí v oblasti ochrany spotřebitele může Společenství přispět k ochraně bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 2

(2) Proto je vhodné zavést akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, kterým se nahradí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se zřizuje obecný rámec financování opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007. Uvedená rozhodnutí by proto měla být zrušena.

(2) Proto je vhodné zavést akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, kterým se nahradí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se zřizuje obecný rámec financování opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007. Uvedené rozhodnutí by pro

to mělo být zrušeno.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 3

(3) Zatímco budou zachovány zásadní prvky a specifika akcí v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, měl by integrovaný program přispět k maximalizaci součinnosti mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení akcí v těchto oblastech. Sloučení činností v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do jednoho jediného programu by mělo přispět k dosažení společných cílů týkajících se ochrany občanů před riziky a ohroženími, lepší schopnosti občanů získávat znalosti a využívat možnost rozhodovat se v jejich vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik a činností Společenství. Sloučení administrativních struktur a systémů by mělo umožnit účinnější provádění programu a přispět k optimálnímu využití dostupných zdrojů Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele.

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 4

(4) Politiky v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele sledují společné cíle, pokud jde o ochranu proti rizikům, lepší schopnost občanů rozhodovat se a o začlenění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik Společenství, a rovněž využívají společné nástroje jako komunikace, posílení způsobilosti občanské společnosti v otázkách zdraví a ochrany spotřebitele, jakož i podpora mezinárodní spolupráce v těchto otázkách. Otázky jako je výživa a obezita, spotřeba tabáku a další spotřebitelská rozhodnutí související se zdravím, jsou příklady průřezových otázek, které se týkají jak zdraví, tak i ochrany spotřebitele. Sloučením těchto společných cílů a nástrojů bude možné účinněji a efektivněji provádět společné činnosti v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Jak oblast zdraví, tak oblast ochrany spotřebitele však mají své samostatné cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím akcí a nástrojů specifických pro každou danou oblast.

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 5

(5) Koordinace s ostatními politikami a programy Společenství je klíčovým bodem společného cíle, kterým je začlenění politik v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do ostatních politik. Ve snaze podpořit součinnost a zabránit dvojímu provádění akcí se vhodným způsobem použijí další finanční prostředky a programy Společenství, včetně rámcových programů Společenství pro výzkum a jejich výsledků, strukturálních fondů a statistického programu Společenství.

(5) Začlenění zájmů spotřebitele do všech politik Společenství v souladu s článkem 153 Smlouvy by se mělo chápat jako velká priorita, stejně tak jako začlenění cílů spotřebitelské politiky, které jsou stanoveny v tomto programu. Koordinace s ostatními politikami a programy Společenství je klíčovým bodem začlenění ochrany spotřebitele do ostatních politik. Ve snaze podpořit součinnost a zabránit dvojímu provádění akcí by další finanční prostředky a programy Společenství měly poskytnout finanční podporu na to, aby začlenily zájmy spotřebitele do svých příslušných oblastí.

Odůvodnění

Více zdůrazňuje potřebu integrované politiky na ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 6

(6) Obecným evropským zájmem je, aby zdraví, bezpečnost a hospodářské zájmy občanů, jakož i zájmy spotřebitelů v rámci vytváření norem pro výrobky a služby, byly zastoupeny na úrovni Společenství. Dosažení klíčových cílů programu může rovněž záležet na existenci specializovaných sítí, k jejichž fungování a rozvoji musí Společenství rovněž přispět, S ohledem na zvláštní povahu příslušných organizací a v případech výjimečné užitečnosti se na obnovení podpory Společenství ve prospěch fungování takovýchto organizací nevztahuje zásada postupného snižování podpory Společenství.

(6) Obecným evropským zájmem je, aby bezpečnost služeb a nepotravinářských výrobků a hospodářské zájmy občanů, jakož i zájmy spotřebitelů v rámci vytváření norem pro výrobky a služby, byly zastoupeny na úrovni Společenství. Dosažení klíčových cílů programu může rovněž záležet na existenci specializovaných sítí, k jejichž fungování a rozvoji musí Společenství rovněž přispět, S ohledem na zvláštní povahu příslušných organizací a v případech výjimečné užitečnosti se na obnovení podpory Společenství ve prospěch fungování takovýchto organizací nevztahuje zásada postupného snižování podpory Společenství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 7

(7) Provádění programu by mělo vycházet ze stávajících akcí a strukturálních nástrojů v oblasti veřejného zdraví a ochrany spotřebitele a rozvíjet je, a to včetně výkonné agentury pro program veřejného zdraví zřízené podle rozhodnutí Komise 2004/858/ES. Provádění by mělo být zajištěno za úzké spolupráce s příslušnými organizacemi a agenturami, zejména s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí zřízeným podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004.

(7) Provádění programu by mělo vycházet ze stávajících akcí a strukturálních nástrojů v oblasti ochrany spotřebitele a rozvíjet je. Provádění by mělo být zajištěno za úzké spolupráce s příslušnými organizacemi a agenturami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Při provádění programu by se mělo přihlédnout k tomu, že vnitřní trh nebude správně fungovat, pokud budou spotřebitelé v některých členských státech chráněni méně než v ostatních. Program by se proto měl speciálně zaměřit na posílení ochrany spotřebitele a vnímavosti spotřebitele v nových členských státech v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2005 o podpoře a ochraně zájmů spotřebitele v nových členských státech1.

_________________________

1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0526.

Odůvodnění

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jednomyslně přijal zprávu o podpoře a ochraně spotřebitelů v nových členských státech a význam závazku Parlamentu posílit ochranu spotřebitele v nových členských státech je jasný. Je proto důležité, aby k cílům této zprávy přihlédla při provádění spotřebitelského programu 2007–2013 jak Komise, tak členské státy.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 9

(9) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“) stanoví pro oblast zdraví a ochrany spotřebitele spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru (dále jen „země ESVO/EHP“), na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit opatření pro otevření programu pro další země, zejména sousední země Společenství, země, které podaly žádost o přistoupení, kandidátské země nebo země přistupující do Společenství, zejména s ohledem na možná ohrožení zdraví, která vznikají v jiných zemích a mohou se projevit ve Společenství.

(9) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“) stanoví pro oblast ochrany spotřebitele spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru (dále jen „země ESVO/EHP“), na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit opatření pro otevření programu pro další země, zejména sousední země Společenství, země, které podaly žádost o přistoupení, kandidátské země nebo země přistupující do Společenství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 11

(11) Je vhodné rozvíjet spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi jako například Organizací spojených národů jejími specializovanými agenturami, včetně Světové zdravotnické organizace, jakož i s Radou Evropy a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve snaze provádět program prostřednictvím maximalizace účinnosti a výkonnosti akcí pro zdraví a ochranu spotřebitele na mezinárodní úrovni a úrovni Společenství s ohledem na zvláštní povahu a role různých organizací.

(11) Je vhodné rozvíjet spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi ve snaze provádět program prostřednictvím maximalizace účinnosti a výkonnosti akcí pro ochranu spotřebitele na mezinárodní úrovni a úrovni Společenství s ohledem na zvláštní povahu a role různých organizací.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 12

(12) Ve snaze zvýšit hodnotu a dopad programu je třeba pravidelně sledovat a hodnotit přijatá opatření, a to včetně nezávislých externích hodnocení.

(12) Ve snaze zvýšit hodnotu a dopad programu je třeba pravidelně sledovat a hodnotit přijatá opatření, a to včetně nezávislých externích hodnocení. Pro účely hodnocení politik ochrany spotřebitele by bylo pokud možno potřeba formulovat měřitelné cíle a vyvinout platné ukazatele.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 12a (nový)

 

(12a) Vzhledem k úloze, kterou v každodenním životě hrají malé podniky a řemeslná odvětví, když podávají zákazníkům informace a rady jak o výrobcích a službách, tak pokud jde o případy zdravotní krize nebo rizika týkající se používání určitých materiálů, je třeba podpořit činnost těchto podniků odvětví a činnost jejich organizací ve prospěch zákazníků na všech úrovních a dbát na to, aby malé podniky a řemeslná odvětví mohly používat právní předpisy Společenství.

Odůvodnění

Drobní podnikatelé hrají zásadní roli v každodenním životě, pokud jde o podávání informací a rad zákazníkům, s nimiž jsou v přímém vztahu. Proto je podstatné co nejvíce dbát na to, aby malé podniky mohly přímo provádět evropské politiky na ochranu spotřebitelů. V tomto ohledu je zásadní, aby se před přijetím jakékoli nové směrnice systematicky prováděly studie dopadu na řemeslná odvětví a malé podniky.

Pozměňovací návrh 15

Bod odůvodnění 13

(13) Jelikož sledovaných cílů akce v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a to z důvodu mezistátní povahy těchto otázek, a proto je možné snadněji dosáhnout těchto cílů na úrovni Společenství, neboť akce Společenství v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů jsou účinnější a efektivnější než akce na vnitrostátní úrovni, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(13) Jelikož sledovaných cílů akce v oblasti ochrany spotřebitele nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a to z důvodu mezistátní povahy těchto otázek, a proto je možné snadněji dosáhnout těchto cílů na úrovni Společenství, neboť akce Společenství v oblasti ochrany bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů jsou účinnější a efektivnější než akce na vnitrostátní úrovni, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 16

Bod odůvodnění 14

(14) Komise by měla zajistit vhodný přechod mezi tímto programem a dvěma programy, které nahrazuje, a to zejména s ohledem na pokračování víceletých opatření a administrativní podpůrné struktury, jako je například Výkonná agentura pro program veřejného zdraví.

(14) Komise by měla zajistit vhodný přechod mezi tímto programem a programem, který nahrazuje, a to zejména s ohledem na pokračování víceletých opatření a rovněž na hodnocení úspěchů předchozího programu a oblastí, kterým je třeba věnovat více pozornosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 17

Bod odůvodnění 14a (nový)

 

(14a) Pokud se Komise rozhodne převést odpovědnost za logistickou a administrativní stránku realizace tohoto programu, měla by tak učinit po analýze nákladů a výnosů, která přinese kladný výsledek, a zjistit, zda není vhodnější rozšířit pravomoci „výkonné agentury pro program veřejného zdraví“ než zřídit další výkonnou agenturu.

Pozměňovací návrh 18

Článek 1

Zavádí se akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, který se vztahuje na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, dále jen „program“.

Zavádí se akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, který se vztahuje na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, dále jen „program“.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 19

Čl. 2 odst. 1

1 Program doplňuje a podporuje politiky členských států a přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

1. Program doplňuje a podporuje politiky členských států a přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů prostřednictvím přínosných kroků.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 20

Čl. 2 odst. 2

2. Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn prostřednictvím společných cílů a specifických cílů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele.

2. Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn prostřednictvím následujících cílů, jichž bude dosaženo prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených v příloze 3:

a) Společné cíle v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, které jsou uskutečňovány prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených v příloze 1 tohoto rozhodnutí, jsou tyto:

 

ochrana občanů před riziky a ohroženími, na které nemá jednotlivec vliv;

 

zlepšit schopnost občanů rozhodovat o jejich zdraví a jejich zájmech jakožto spotřebitelů;

 

a začlenit zdraví a ochranu spotřebitele do ostatních politik.

 

b) Specifické cíle v oblasti zdraví, které jsou uskutečňovány prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených v příloze 2 tohoto rozhodnutí, jsou tyto:

 

ochrana občanů před ohroženími zdraví a podpora politik, které směřují ke zdravějšímu způsobu života;

 

přispět ke snížení výskytu nejvážnějších nemocí;

 

a zvýšit účinnost a efektivnost zdravotních systémů.

 

c)Specifické cíle v oblasti ochrany spotřebitele, které jsou uskutečňovány prostřednictvím akcí a nástrojů stanovených v příloze 3 tohoto rozhodnutí, jsou tyto:

 

– lepší znalost spotřebitelů a trhů;

– lepší znalost spotřebitelů a trhů, přičemž zvláštní pozornost je věnována odlišným potřebám různých věkových skupin;

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele;

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně větší účasti zástupců spotřebitelů, jiných zúčastněných stran a výzkumných subjektů občanské společnosti, které mohou malé podniky a řemeslná odvětví dodržovat;

– lepší vymáhání právních předpisů, kontrola a domáhání se práv;

– lepší vymáhání právních předpisů, kontrola a soudní a mimosoudní domáhání se práv; a

a lepší informovanost, vzdělání a odpovědnost spotřebitelů.

– lepší informovanost, vzdělání a odpovědnost spotřebitelů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 21

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

a) 60 % nákladů na akci zaměřenou na podporu dosažení cíle, který je součástí politiky Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 80 %; a 

a) 50 % nákladů na akci zaměřenou na podporu dosažení cíle, který je součástí politiky Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 80 %, podle podmínek stanovených v příloze 3a;

Pozměňovací návrh 22

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který sleduje účel obecného evropského zájmu, pokud je podpora nezbytná pro zajištění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na úrovni Společenství nebo pro provádění klíčových cílů programu, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 95 %. Obnovení takových finančních příspěvků může být osvobozeno od zásady postupného snižování.

b) 50 % výdajů na fungování subjektu, který sleduje účel obecného evropského zájmu, pokud je podpora nezbytná pro zajištění zájmů v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni Společenství nebo pro provádění klíčových cílů programu, podle podmínek stanovených v příloze 3a; a

Pozměňovací návrh 23

Čl. 3 odst. 2 písm. ba) (nové)

 

ba) 95 % výdajů na provoz evropských spotřebitelských organizací zastupujících zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství, podle podmínek stanovených v příloze 3a.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 3 odst. 2a (nový)

 

2a Obnovení finančních příspěvků na akce stanovené v odstavci 2b a 2ba může být osvobozeno od zásady postupného snižování.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 3 odst. 3

3. Pro účely výše uvedeného odst. 1 písm. a) mohou finanční příspěvky Společenství, pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož má být dosaženo, zahrnovat společné financování Společenstvím a jedním nebo více členskými státy či Společenstvím a příslušnými orgány dalších účastnících se zemí. V takovém případě nepřekročí příspěvek Společenství 50 %, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 70 %. Tyto příspěvky Společenství lze poskytnout veřejnému orgánu nebo neziskovému subjektu, který určí členský stát či příslušný orgán a který schválí Komise.

3. Pro účely výše uvedeného odst. 1 písm. a) mohou finanční příspěvky Společenství, pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož má být dosaženo, zahrnovat společné financování Společenstvím a jedním nebo více členskými státy či Společenstvím a příslušnými orgány dalších účastnících se zemí. V takovém případě nepřekročí příspěvek Společenství 50 %, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 70 %.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 3 odst. 4a (nový)

V ročním plánu práce uvedeném v čl. 7 odst. 1 písm. a) budou předem vytvořena kritéria, která budou hodnotit, zda se nejedná o případ výjimečné užitečnosti uvedený v odst. 2 písm. a) a v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 5 odst. 1

1. Finanční rámec pro provádění programu v období uvedeném v článku 1 činí 1 203 milionů eur.

1. Orientační finanční rámec pro provádění tohoto programu v sedmiletém období počínaje 1. lednem 2007 se stanoví na 23 346 milionů eur.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví) a z usnesení EP o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–2013 ze dne 8. června 2005 (Finanční výhledy – Bögeho zpráva).

Pozměňovací návrh 28

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

a) roční plán práce pro provádění programu, který stanoví priority a akce, které mají být provedeny, včetně přidělení zdrojů a příslušných kritérií;

a) roční plán práce pro provádění programu, který stanoví priority a akce, které mají být provedeny, včetně přidělení zdrojů a příslušných kritérií; mj. použití výběrových a nabídkových kritérií a kritérií pro procento finančního příspěvku Společenství;

Pozměňovací návrh 29

Článek 11

Zrušují se rozhodnutí 1786/2002/ES a 20/2004/ES.

Zrušuje se rozhodnutí 20/2004/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 30

Článek 12

Komise přijme všechna nezbytná opatření, aby zajistila přechod mezi opatřeními přijatými na základě rozhodnutí 1785/2002/ES a 20/2004/ES a opatřeními, která se mají provádět podle tohoto programu.

Komise přijme všechna nezbytná opatření, aby zajistila přechod mezi opatřeními přijatými na základě rozhodnutí 20/2004/ES a opatřeními, která se mají provádět podle tohoto programu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 31

Příloha 1

Tato příloha se zrušuje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 32

Příloha 2

Tato příloha se zrušuje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 33

Příloha 3a (nová)

 

Příloha 3a:

Příjemci – Kritéria pro uplatnění článku 3

 

1. Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. a) mohou být přiděleny jakékoli právnické osobě nebo sdružení právnických osob, včetně příslušných nezávislých veřejných subjektů nebo regionálních spotřebitelských organizací, jež jednají nezávisle na průmyslu a obchodu a zodpovídají za realizaci projektů.

 

2. Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. b) mohou být přiděleny spotřebitelským organizacím Společenství, které:

 

a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných neslučitelných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je podpora a ochrana zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů ve Společenství;

 

b) pověřily zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství národní spotřebitelské organizace nejméně v polovině členských států, které zastupují spotřebitele v souladu s národními ustanoveními nebo postupy a jsou aktivní na regionální nebo celostátní úrovni, a

 

c) předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a finanční zdroje.

 

3. Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. ba) mohou být přiděleny spotřebitelským organizacím Společenství, které:

 

a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných sporných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je hájit zájmy spotřebitelů v procesech vytváření norem na úrovni Společenství;

 

b) byly ve dvou třetinách členských států pověřeny zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství:

 

– subjekty zastupujícími v souladu s národními pravidly nebo postupy národní spotřebitelské organizace členských států nebo

 

– neexistují-li takové subjekty, pak národními spotřebitelskými organizacemi členských států, které v souladu s národními ustanoveními a postupy reprezentují spotřebitele a jsou aktivní na celostátní úrovni; a

 

c) předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a finanční zdroje.

 

4. Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 3 mohou být přiděleny veřejnému subjektu nebo neziskové organizaci určené členským státem nebo příslušným kompetentním úřadem a schválené Komisí.

Pozměňovací návrh 34

Název přílohy 3

PŘÍLOHA 3: Spotřebitelská politika – Akce a podpůrná opatření

PŘÍLOHA: Akce a nástroje uvedené v článku 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (ochrana spotřebitele a zdraví).

Pozměňovací návrh 35

Příloha 3 sekce „Cíl I“ akce 3

Akce 3: Shromažďování, výměna, analýza údajů a rozvoj nástrojů hodnocení představujících vědeckou znalostní základnu o vystavení spotřebitelů chemickým látkám uvolňovaným z výrobků.

Akce 3: Shromažďování, výměna, analýza údajů a rozvoj nástrojů hodnocení představujících vědeckou znalostní základnu o bezpečnosti spotřebitelských výrobků a služeb, včetně vystavení spotřebitelů chemickým látkám uvolňovaným z výrobků.

Pozměňovací návrh 36

Příloha 3 sekce „Cíl I“ akce 3a (nová)

 

Akce 3a: Zavedení mechanismu pravidelného podávání zpráv o spotřebě a ochraně spotřebitelů na evropském trhu založeného na zřízení stálého systému podávání informací spotřebitelům a sledování vývoje ve spotřebitelské oblasti na evropské úrovni, který bude shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje, jež lze použít k poskytování objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací, které Společenství a členským státům umožní přijmout opatření na ochranu spotřebitelů, vyhodnotit výsledky těchto opatření, podpořit výměnu informací o nejlepších postupech a zaručit správné informování veřejnosti o stavu spotřeby na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Takový nástroj by zlepšil politický dopad spotřebitelské politiky na evropské úrovni a pomohl by zahájit rozsáhlou veřejnou debatu o změnách ve spotřebě a v ochraně spotřebitelů, která by se konala každé dva nebo tři roky.

Pozměňovací návrh 37

Příloha 3 sekce „Cíl I“ akce 3b (nová)

 

Akce 3b: zjištění stavu právních předpisů, nařízení a postupů používaných v různých členských státech a opatření na provedení právních předpisů Společenství v členských státech.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byl zjištěn stav právních předpisů, nařízení a postupů používaných v různých členských státech. Ochrana spotřebitelů je totiž tématem, které berou v úvahu jak mnohé členské státy, tak podniky bez ohledu na velikost. Je třeba dbát na to, aby Evropská unie přihlédla k současným právním předpisům a zajistila, aby bylo členským státům, které takové právní předpisy nemají, doporučeno tuto mezeru doplnit.

Pozměňovací návrh 38

Příloha 3 sekce „Cíl II“

Cíl II – Lepší předpisy v oblasti ochrany spotřebitele

Cíl II – Lepší předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a sladění zákonů v této oblasti

Akce 4: Příprava právních předpisů a dalších regulačních iniciativ a podpora samoregulačních iniciativ, včetně:

Akce 4: Příprava právních předpisů a dalších regulačních iniciativ a podpora samoregulačních iniciativ a dohled na účast dotyčných zúčastněných stran, zejména organizací malých a středních podniků, mikropodniků a řemeslných odvětví, včetně:

4.1. Komparativní analýzy trhů a právních řádů.

4.1. Komparativní analýzy trhů a právních řádů.

4.2. Právní a technické odborné znalosti pro tvorbu politiky v oblasti bezpečnosti služeb.

4.2. Právní a technické odborné znalosti pro tvorbu politiky v oblasti bezpečnosti služeb.

4.3. Technické odborné znalosti pro posouzení potřeby norem týkajících se bezpečnosti výrobků a vypracování norem CEN (Evropský výbor pro normalizaci) pro výrobky a služby.

4.3. Technické odborné znalosti pro posouzení potřeby norem týkajících se bezpečnosti výrobků a vypracování norem CEN (Evropský výbor pro normalizaci) pro výrobky a služby.

4.4. Právní a technické odborné znalosti pro rozvoj politiky týkající se hospodářských zájmů spotřebitelů.

4.4. Právní a technické odborné znalosti pro rozvoj politiky týkající se hospodářských zájmů spotřebitelů.

4.5. Pracovní skupiny se zainteresovanými stranami a odborníky.

4.5. Pracovní skupiny se zainteresovanými stranami a odborníky.

 

4.5a Dialog mezi evropskými spotřebitelskými organizacemi, zástupci podnikatelských kruhů – se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky – a Komisí.

 

4.5b Právní a odborné posouzení tvorby nástroje na sladění ochrany spotřebitelů a přeshraničních dohod.

 

4.5c Právní a odborné posouzení tvorby směrnic pro zákonné obchodní postupy, podle nichž musí výrobce být schopen na požádání prokázat tvrzení o svých výrobcích nebo službách a musí zákazníkům předem předložit informace o podmínkách prodeje.

Pozměňovací návrh 39

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 5a (nová)

 

Akce 5a: Zřízení obecného institucionálního a právního rámce pro spolupráci členských států při uplatňování právních předpisů.

Odůvodnění

Na jednotném, čím dál propojenějším trhu jsou národní úřady odpovědné za skutečné dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů. Tuto povinnost nemají pouze ve vztahu ke svým spotřebitelům, ale rovněž ve vztahu ke všem spotřebitelům EU. Potřebný institucionální a právní rámec neexistuje nebo je v zárodečném stádiu.

Pozměňovací návrh 40

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 7 bod 3a (nový)

 

7.3a Podpora vědeckých doporučení a hodnocení rizik včetně úkolů nezávislých vědeckých výborů ustanovených rozhodnutím Komise 2004/210/ES1.

___________

1 Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.

Pozměňovací návrh 41

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 7 bod 4a (nový)

 

7.4a Analýza údajů o zraněních a vypracování pokynů pro nejlepší postupy v oblasti bezpečnosti spotřebitelských výrobků a služeb a zpřístupnění těchto informací spotřebitelům.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (spotřebitel a zdraví).

Pozměňovací návrh 42

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 7 bod 4b (nový)

 

7.4b Vypracování metod a vedení databáze pro shromažďování údajů o zraněních v souvislosti s bezpečností spotřebitelských výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh 43

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 9

Akce 9: Sledování transpozice a provádění právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v členských státech, zejména směrnice o nekalých obchodních praktikách, jakož i v oblasti národních spotřebitelských politik.

Akce 9: Sledování transpozice a provádění právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v členských státech, zejména směrnice o nekalých obchodních praktikách a nařízení o správní spolupráci, jakož i v oblasti národních spotřebitelských politik.

Odůvodnění

Toto nařízení je důležitým pokrokem, který zajistí spolupráci členských států při vymáhání dodržování politik na ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 44

Příloha 3 sekce „Cíl III“ akce 10

Akce 10: Poskytnout spotřebitelským organizacím specifické technické a právní informace a podpořit tak jejich přínos pro akce zaměřené na vymáhání právních předpisů a na dohled.

Akce 10: Poskytnout spotřebitelským organizacím, zejména pak spotřebitelským organizacím v nových členských státech, specifické technické a právní informace a podpořit tak jejich přínos pro akce zaměřené na vymáhání právních předpisů a na dohled.

Pozměňovací návrh 45

Příloha 3 sekce „Cíl IV“ akce 10a (nová)

 

Akce 10a: Zlepšit komunikaci s občany EU o otázkách ochrany spotřebitelů, zahrnující:

 

10.1.   konference, semináře a setkání odborníků a zúčastněných stran

 

10.2.   publikace o otázkách týkajících se spotřebitelské politiky

 

10.3.   poskytování informací on-line.

Pozměňovací návrh 46

Příloha 3 název sekce „Cíl IV“

Cíl IV. Lépe informovaní a vzdělanější a odpovědnější spotřebitelé

Cíl IV – Zvýšená schopnost občanů lépe se rozhodovat o svých zájmech coby spotřebitelé – lépe informovaní a vzdělanější a odpovědnější spotřebitelé

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (spotřebitel a zdraví).

Pozměňovací návrh 47

Příloha 3 sekce „Cíl IV“ akce 12

Akce 12: Informační akce o opatřeních pro ochranu spotřebitele, zejména v nových členských státech, ve spolupráci s tamními spotřebitelskými organizacemi.

Akce 12: Informační akce o opatřeních pro ochranu spotřebitele a právech spotřebitele, zejména v nových členských státech, ve spolupráci s tamními spotřebitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh 48

Příloha 3 sekce „Cíl IV“ akce 13

Akce 13: Vzdělávání spotřebitelů, včetně akcí zaměřených na mladé spotřebitele, a rozvoj vzdělávacích interaktivních nástrojů pro spotřebitele.

Akce 13: Vzdělávání spotřebitelů, včetně konkrétních akcí zaměřených na mladé spotřebitele, starší spotřebitele a specifické skupiny spotřebitelů, kteří jsou zjevně méně schopni chránit své zájmy, a rozvoj vzdělávacích interaktivních nástrojů pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 49

Příloha 3 cíl IV akce 16

Akce 16: Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k vhodným řešením sporů (síť evropských spotřebitelských center).

Akce 16: Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k právní pomoci a poradenství, zprostředkování a jiným druhům alternativního řešení sporů, včetně systému Komise SOLVIT, přičemž všechny má zaštiťovat síť evropských spotřebitelských center. Zvláštní pozornost bude věnována pomoci novým členským státům a přistupujícím zemím.

Odůvodnění

Rozsah této akce by měl být co nejširší a měl by jasně pokrýt stávající mechanismy, které má občan k dispozici, včetně systému SOLVIT. Zvláštní pozornost musí být věnována novým členským státům nebo přistupujícím zemím kvůli podpoře jejich méně rozvinutých spotřebitelských organizací.

Pozměňovací návrh 50

Příloha 3 sekce „Cíl IV“ akce 18a (nová)

 

Akce 18a: Posílení schopností spotřebitelských organizací v členských státech, které mají krátkodobější tradici ochrany spotřebitelů a účasti spotřebitelů na vytváření politik, tím že jim zajistí školení k získání odborných znalostí a finanční podporu na informační kampaně a kontrolu právních předpisů na ochranu spotřebitelů Společenství.

Odůvodnění

Spotřebitelské organizace nových členských států potřebují zejména posílit své schopnosti, protože většina z nich se teprve začíná rozvíjet. Mnoho z těchto organizací nedostává žádnou vládní podporu a nejsou ani schopny rozvíjet své služby, za něž by spotřebitelé platili, protože spotřebitelé ani nevědí, že mají nějaká práva. Těmto organizacím tudíž chybí finanční zdroje a nemohou rozvíjet odborné znalosti. Existuje zde rovněž problém s informovaností nejen spotřebitelů, ale také politiků v nových členských státech, kteří neměli stejnou zkušenost s prací se spotřebitelskými organizacemi jako jejich kolegové ze starých členských států.

Pozměňovací návrh 51

Příloha 3 sekce „Cíl IVa“ (nový)

 

Cíl IVa – Zvýšená účast občanské společnosti, výzkumných subjektů a zúčastněných stran na vytváření politik na ochranu spotřebitelů a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu ochrany spotřebitelů, aby se splnily potřeby společnosti a nedošlo k překrývání.

 

Akce 19a. Podpora a posílení spotřebitelských organizací na úrovni Společenství.

 

Akce 19b: Vytváření sítě nevládních spotřebitelských organizací a jiných zúčastněných stran.

 

Akce 19c: Posílení poradních orgánů a mechanismů na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (spotřebitel a zdraví).

Pozměňovací návrh 52

Příloha 3 sekce „Cíl IVb“ (nový)

 

Cíl IVb – Začlenění cílů politiky na ochranu spotřebitelů

 

Akce 19d: Rozvoj a používání metod hodnocení dopadu politik a činností Společenství na zájmy spotřebitelů.

 

Akce 19e: Výměna nejlepších postupů s členskými státy v oblasti národních politik.

Pozměňovací návrh 53

Příloha 3 sekce „Cíl IVc“ (nový)

Cíl IVc – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele.

 

Akce 19f: Opatření pro spolupráci s mezinárodními organizacemi.

 

Akce 19g: Opatření pro spolupráci se třetími zeměmi, které se neúčastní programu.

 

Akce 19h: Podpora dialogu mezi spotřebitelskými organizacemi.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit program na dílčí části (spotřebitel a zdraví).

Pozměňovací návrh 54

Příloha 3 sekce „Společné akce pro všechny cíle“ akce 20

Akce 20: Finanční příspěvky na specifické projekty na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni za účelem uskutečnění dalších cílů spotřebitelské politiky.

Akce 20: Finanční příspěvky na specifické projekty na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni za účelem uskutečnění cílů spotřebitelské politiky, včetně projektů na podporu přeshraniční výměny informací a nejlepších postupů.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Background to, and structure of, the new strategy and the decision proposed by the Commission

A ‚programme of Community action in the field of public health (2003-2008)‘, established by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and the Council on the basis of Article 152 of the Treaty, is currently in place. Separately from this, there is also a programme of action ‚establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004 to 2007‘. The decision establishing this programme, Decision No 20/2004/EC, was taken on the basis of Article 153 of the Treaty.

The Commission is proposing that these two decisions be repealed before the programmes are due to expire and replaced by an integrated programme running for seven years, beginning in 2007. The Commission is convinced that its proposal to integrate the programmes will make Community policy more efficient, coherent and visible, given that both areas have certain shared objectives and similar types of actions are often used to pursue them. Thanks to streamlined administrative and budgetary procedures and with the help of a joint ‚executive agency‘, a joint programme would, in the Commission‘s view, ultimately deliver savings.

In order to exploit the synergies three ‚core joint objectives‘ and six ‚common actions‘ are set out in the proposal. A budget line is also proposed, with an amount of EUR 1 203 million. In addition, the executive agency set up in 2004 for the public health programme is to be extended and will encompass consumer protection.

In order to respond to stakeholders‘ expectations, the specific nature of the two policy areas continues to be taken into account and the programme is to retain the specific features of actions in each area and further develop them. Consequently, in addition to the section on common action there is also a separate section on health and a separate section on consumer policy actions and support measures.

2. Rapporteur‘s comments on the integrated action programme structure

Your rapporteur advocates splitting the integrated programme into a new consumer protection programme and a new public health programme. Neither the practical nor the policy arguments in favour of integrating the aforementioned action programmes are convincing. The synergies aimed at will in practice be much smaller than hoped for. And the economies of scale to which the Commission refers are nowhere demonstrated in the impact study, which runs to many pages. Another argument against an integrated programme relates to the Commission‘s powers in the two areas, which are too different.

The idea of integrating the programmes also does not square well with the respective social objectives of the civil society organisations involved in the two fields. The same applies to the way in which powers are allocated internally in the Member States, and the fact that, as a rule, they are not only spread across the various departments but, in federal states, also across various policy levels. Furthermore, users of public health services cannot in every respect be treated in the same way as ‚pure‘ consumers.

In addition to these substantive and institutional reasons, there are also budgetary considerations justifying keeping the two programmes separate. Each sector has greater certainty when it has its own budget line. It is also striking that no one has requested this ‚merger‘ and that, in general, stakeholders (certainly on the consumer side) do not support it.

Your rapporteur therefore proposes - in consultation with the rapporteur for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and with the endorsement of the Conference of Presidents - that the proposal be split and that the Committee on the Internal Market and Consumer Protection look only at consumer protection. The following comments therefore deal solely with the consumer protection aspects of the proposed multiannual programme.

3. Rapporteur‘s comments on the action programme on consumer protection

Article 1 establishes the programme for a seven-year period (2007-2013) as the successor to the current programme, which is repealed in Article 11. This is wholly in accordance with the request made earlier by the Parliament to the Commission (resolution of 8 June 2005 on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Böge report). Although the current consumer programme has not yet expired, it is appropriate to begin in good time with the legislative programme and have it run for a period coinciding with the (hoped-for) interinstitutional agreement on the financial perspective.

Article 2 sets out the objectives, which are fleshed out with actions and instruments in the annex. The key elements of the current programme are retained, but reordered and extended. In future, for example, attention will be paid to deepening knowledge of, and extending scientific data on, consumer demand and behaviour and markets. The development of reliable indicators and benchmarks for consumer policy is also new. If these are subsequently used as an instrument for evaluating the results of programmes, progress will also be possible in this area. In your rapporteur‘s view, the indicators used up to now are, regrettably, too one-sidedly quantitative and too subjective and could therefore well be improved.

As a consequence of the split, some objectives and actions set out in the list of common objectives and in the annex must be reformulated and moved.

As regards the substance of the concrete actions, more - and explicit - attention needs to be paid to:

· the new Member States, where there is often a less long‑standing tradition in the area of consumer protection and consumer involvement in policy, as a result of which awareness of consumer rights and consumer organisations‘ capabilities are still too limited;

· the ageing of the population, bearing in mind that some older people are among those consumers less able to defend their interests;

· making vulnerable consumers, for whom it is not always possible to guarantee adequate, legally secure protection under the law, and to whom additional attention should therefore be paid in action programmes, more able to defend their interests.

Article 3 lays down the methods of implementation and the maximum amount of the Community‘s contribution to actions and expenditure for the functioning of certain organisations. It is noticeable that the ceilings for the Community‘s financial contribution have been considerably increased and the criteria for allocation, as well as the conditions for exceptionally applying higher ceilings, are much less clear than in the current programme. Little justification for this is to be found in the impact study. It is therefore better - unless adequate additional arguments are given by the Commission - to keep the normal maximum at 50% and to agree to the exceptional maxima at the increased level provided that systematic, explicit justification is given for the ‚exceptional utility‘ which is the reason for applying the higher ceiling.

Articles 4, 6 and 7 entrust implementation to the Commission, which is to be assisted by a committee (under the commitology procedure).

Article 5 lays down, subject to later approval by the budgetary authority, the total budget for the whole period of the programme. In view of the splitting of the proposed programme into two separate programmes, this budget should be adjusted. For this purpose, your rapporteur has applied the distribution formula used by the Commission itself, giving a total sum of EUR 233.46 million. This sum represents a considerable increase in the financial resources allocated to the consumer programme. This is justified in the light of - inter alia - the impact of the previous enlargement of the European Union and the future enlargement to include countries with a less deep-rooted tradition of consumer protection. It is also in accordance with the aforementioned Parliament resolution of 8 June 2005.

Articles 8 and 9 deal with international aspects. Unlike under the previous programme, provision is rightly made for possible participation by countries covered by neighbourhood agreements, countries involved in accession procedures or applying for membership and certain western Balkan countries.

Article 10 relates to monitoring, (interim) evaluation and dissemination of results.

Article 12 charges the Commission with taking any necessary transitional measures.

Executive agency

In the articles of the proposal there is no reference to possible delegation of implementing powers in respect of the programme to an ‚executive agency‘. However, mention is made of this in recital 14 and in the Communication from the Commission which is contained together with the proposal in the same Commission document.

In your rapporteur‘s view, there would be benefits to a decision by the Commission to delegate powers. The Commission would have more room to pursue its policy tasks and would be able to put more of its efforts into adapting the ‚acquis‘ more quickly, taking account of the objectives of ‚better regulation‘. If the Commission plans to take a decision to delegate powers, your rapporteur recommends that a cost-effectiveness analysis is first carried out, that delegated powers are restricted to logistical and administrative tasks and that they are entrusted to the executive agency set up for the public health programme, the name of which should if necessary be changed. The consumer protection section of the agency should preferably not be called an ‚institute‘. This would be very misleading in relation to its powers.

Language

Finally, your rapporteur wishes to complain about the inadequate attention, or the complete lack of attention, paid to the translation of Commission documents in this dossier. The extended impact study is available only in a panaché language version (alternately French and English, even within a single chapter). And, moreover, even the two annexes that form part of the communication (which has itself been translated) setting out the strategy and contained in the same COM document, are - in all of the language versions of the document - regrettably only available in English.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (27. 1. 2006)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Navrhovatelka: Brigitte Douay

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

PREAMBULE

Cette communication vise à établir un programme commun de santé publique et de protection des consommateurs. Le volet santé publique relève de la compétence de la commission environnement et sera traité séparément. Le présent document vise à présenter un avis à l'intention de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, pour le volet protection des consommateurs.

INTRODUCTION

L'objectif de ce programme est d'harmoniser la protection des consommateurs sur l'ensemble du marché intérieur de telle sorte que les citoyens puissent se déplacer et acheter des biens avec la même confiance que s'ils se trouvaient dans leur pays d'origine.

Le programme s'organisera autour des objectifs communs à la santé et à la protection des consommateurs et des objectifs spécifiques à chacun des deux volets.

Les objectifs communs aux volets santé et protection des consommateurs sont[1] :

•.      Protéger les citoyens des risques et menaces qui échappent à la maîtrise d'un individu isolé et contre lesquels les États membres ne peuvent lutter individuellement de manière efficace (par exemple les menaces pour la santé, les produits dangereux, les pratiques commerciales déloyales).

•       Accroître la capacité des citoyens de prendre de meilleures décisions concernant leur santé et leurs intérêts en tant que consommateurs.

•       Intégrer les objectifs en matière de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires afin de placer les questions touchant à la santé et aux consommateurs au centre de l'élaboration des politiques.

La protection des consommateurs est orientée autour d'objectifs spécifiques qui sont dans la lignée de ceux poursuivis dans le programme 2002-2006:

•       mieux comprendre les consommateurs et les marchés;

•       mieux réglementer la protection des consommateurs

•       améliorer le contrôle de l'application de la législation, le suivi et les voies de recours.

•       améliorer l'information et l'éducation des consommateurs

L'ensemble de ces objectifs doivent être mis en œuvre par la recherche de synergies avec les autres politiques communautaires. Plus généralement une coordination entre la politique de protection des consommateurs et les autres politiques (recherche ou politiques structurelles) devrait être encouragée et ainsi permettre sa généralisation.

MOYENS FINANCIERS

L'enveloppe financière prévue pour la période est de 1 203M€ (hors dépenses administratives) répartis sur cinq lignes budgétaires (3 pour la santé publique, 2 pour la protection des consommateurs: 17 02 01 et 17 01 04 03) et prévoit le recours à une agence exécutive. En effet, la commission recommande l'extension du champ de compétence de l'agence exécutive pour la santé afin que cette dernière puisse assurer l'assistance technique requise par ce programme, de manière rationnelle et efficace, compte tenu du doublement de crédits par rapport au programme actuel.

L'enveloppe financière, pour l'ensemble de la période, se répartit comme suit :

110.981 M€ pour les actions communes aux deux politiques

804.995 M€ pour la santé

193.838 M€ pour la protection des consommateurs

93.185 M€ destiné au financement de l'Institut des Consommateurs, "Consumer Institute" (agence exécutive)

COMMENTAIRES

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission, notamment l'augmentation conséquente du budget alloué à la protection des consommateurs et la volonté de la Commission d'intégrer cette politique à l'ensemble des programmes et instruments communautaires.

Le rapporteur formule cependant les remarques suivantes:

1.   il convient de souligner que le montant indiqué à l'article 5 doit être considéré comme purement indicatif jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu sur les perspectives financières;

2.   la contrefaçon qui a d'abord touché l'industrie du luxe, par la copie frauduleuse des marques, des dessins et modèles concerne aujourd'hui tous les secteurs économiques. Elle ne touche plus seulement les grandes sociétés mais aussi les PME et surtout les consommateurs. En effet les contrefaçons présentent de plus en plus un risque pour la sécurité et la santé des consommateurs, qu'il s'agisse de médicaments frelatés, d'appareillages électriques défectueux, de pièces détachées non conformes, de cosmétiques qui sont de véritables poisons ou de jouets dangereux, pour ne citer que quelques exemples. C'est pourquoi il importe de mieux informer les consommateurs, clients potentiels volontaires, naïfs ou ignorants des contrefacteurs, sur les dangers réels pour eux-mêmes et leurs proches et sur les potentielles sanctions judiciaires encourues;

3.   toutes les synergies pouvant exister entre instruments communautaires en matière de protection du consommateur, doivent être mobilisées afin d'optimiser la performance de ce programme dont l'enveloppe financière est relativement limitée au vu de l'importance des enjeux;

4.   dès lors, la Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le meilleur coût-efficacité de ce programme et démontrer, par la production d'un rapport d'évaluation intermédiaire, les progrès réalisés, sur une période de cinq ans, en ce domaine.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a. zdůrazňuje, že finanční položky uvedené v legislativním návrhu pro období po roce 2006 podléhají rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci;

Pozměňovací návrh 2

Bod 1b (nový)

1b. vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila návrh na úpravu finanční referenční částky tohoto programu, až bude přijat příští víceletý finanční rámec;

Odůvodnění

Finanční referenční částka může být stanovena až poté, co bude definitivně přijat finanční výhled. Po přijetí rozhodnutí bude Komise muset předložit legislativní návrh s cílem určit referenční částku, přičemž zohlední příslušný strop finančního rámce.

Návrh rozhodnutí

Znění navržené Komisí[2]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4

(4) Politiky v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele sledují společné cíle, pokud jde o ochranu proti rizikům, lepší schopnost občanů rozhodovat se a o začlenění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik Společenství, a rovněž využívají společné nástroje jako komunikace, posílení způsobilosti občanské společnosti v otázkách zdraví a ochrany spotřebitele, jakož i podpora mezinárodní spolupráce v těchto otázkách. Otázky, jako je výživa a obezita, spotřeba tabáku a další spotřebitelská rozhodnutí související se zdravím, jsou příklady průřezových otázek, které se týkají jak zdraví, tak i ochrany spotřebitele. Sloučením těchto společných cílů a nástrojů bude možné účinněji a efektivněji provádět společné činnosti v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Jak oblast zdraví, tak oblast ochrany spotřebitele však mají své samostatné cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím akcí a nástrojů specifických pro každou danou oblast.

(4) Politiky v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele sledují společné cíle, pokud jde o ochranu proti rizikům, lepší schopnost občanů rozhodovat se a o začlenění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik Společenství, a rovněž využívají společné nástroje jako komunikace, posílení způsobilosti občanské společnosti v otázkách zdraví a ochrany spotřebitele, jakož i podpora mezinárodní spolupráce v těchto otázkách. Otázky, jako je výživa a obezita, spotřeba tabáku, rizikové chování a další spotřebitelská rozhodnutí související se zdravím, jsou příklady průřezových otázek, které se týkají jak zdraví, tak i ochrany spotřebitele. Na evropské úrovni je také třeba rázně bojovat proti padělkům, kterými jsou spotřebitelé klamáni a které ohrožují jejich zdraví. Sloučením těchto společných cílů a nástrojů bude možné účinněji a efektivněji provádět společné činnosti v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Jak oblast zdraví, tak oblast ochrany spotřebitele však mají své samostatné cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím akcí a nástrojů specifických pro každou danou oblast.

Odůvodnění

Je zapotřebí posílit na evropské a mezinárodní úrovni boj proti padělkům, které jsou totéž jako krádež výrobků a značek: klamou spotřebitele, ohrožují jejich zdraví a poškozují pracovní místa (odhaduje se, že padělání každoročně způsobuje ztrátu 100 000 pracovních míst v Evropské unii).

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který sleduje účel obecného evropského zájmu, pokud je podpora nezbytná pro zajištění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na úrovni Společenství nebo pro provádění klíčových cílů programu, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 95 %. Obnovení takových finančních příspěvků může být osvobozeno od zásady postupného snižování.

b) 60 % výdajů na fungování subjektu, který sleduje účel obecného evropského zájmu, pokud je podpora nezbytná pro zajištění zájmů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na úrovni Společenství nebo pro provádění klíčových cílů programu, kromě případů výjimečné užitečnosti, například v případě organizací zastupujících spotřebitele v souvislosti s normalizací, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 95 %.

Komise může zpravidla každé dva roky zajistit základní financování prostřednictvím rámcové dohody o partnerství. Podle článku 163 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech finančního nařízení1 stanoví tato rámcová dohoda o partnerství dlouhodobou spolupráci mezi příjemcem a Komisí, která ovšem nesmí překročit dva roky.

 

1Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).

Odůvodnění

Uplatňování článku 163 prováděcích pravidel finančního nařízení poskytne příslušným organizacím spotřebitelů více finanční jistoty a sníží administrativní zátěž Komise i evropských organizací spotřebitelů. Na rozdíl od finančních prostředků na projekty je základní financování svou povahou určeno organizacím, které sledují dlouhodobé cíle. Možnost vytvoření dlouhodobé spolupráce je proto vhodná zejména pro žadatele o základní financování.

Pozměňovací návrh 5

Článek 4

Komise zajistí provádění programu v souladu s ustanoveními článku 7.

Komise zajistí provádění programu v souladu s ustanoveními článku 7, přičemž se bude opírat zejména o činnosti a opatření, které v oblasti zdraví a ochrany spotřebitelů již existují, aby podpořila synergické působení a zaručila úspěšnou koordinaci a vysokou viditelnost uskutečňovaných činností.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 5 odst. 1

1. Finanční rámec pro provádění programu v období uvedeném v článku 1 činí 1 203 milionů eur.

 

1. Orientační finanční rámec pro provádění tohoto programu v sedmiletém období počínaje 1. lednem 2007 se stanoví na 1 203 milionů eur.

Odůvodnění

Než bude definitivně přijat finanční výhled, je finanční referenční částka orientační. Po přijetí rozhodnutí bude Komise muset předložit legislativní návrh s cílem určit referenční částku, přičemž zohlední příslušný strop finančního rámce (viz pozměňovací návrh k legislativnímu usnesení).

Pozměňovací návrh 7

Čl. 5 odst. 2a (nový)

 

2a. Celkové administrativní výdaje programu včetně vnitřních výdajů a výdajů na řízení výkonné agentury uvedené v čl. 3 odst. 1a by měly být úměrné úkolům stanoveným v daném  programu a podléhají rozhodnutím rozpočtových a zákonodárných orgánů.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 7 odst. 1 úvodní část

1. Opatření nezbytná pro provádění tohoto rozhodnutí se přijmou řídícím postupem podle čl. 6 odst. 2, pokud jde o:

1. Opatření nezbytná pro provádění tohoto rozhodnutí se přijmou řídícím postupem podle čl. 6 odst. 3, pokud jde o:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 9

Článek 9a (nový)

 

Článek 9a

Ochrana finančních zájmů Společenství

 

1. Komise zajistí, aby při uskutečňování činností financovaných podle tohoto rozhodnutí byla dodržována ustanovení finančního nařízení a chráněny finanční zájmy Společenství uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a všem dalším nezákonným činnostem, a to účinnými kontrolami a vymáháním neoprávněně vyplacených částek a, budou-li konstatovány nesrovnalosti, účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství1, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem2 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)3.

2. Pokud jde o činnosti Společenství financované podle tohoto rozhodnutí, pojmem „nesrovnalost“ uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 se rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství nebo jakékoli porušení smluvní povinnosti vyplývající z činu nebo opomenutí hospodářského subjektu, které poškozuje nebo by mohlo poškodit souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty spravované Společenstvím formou neoprávněného výdaje.

3. Komise dohlédne na to, aby při financování činností Společenství podle tohoto rozhodnutí bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti nákladů.

__________________

1Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

2 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

3 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

Odůvodnění

Finanční nařízení představuje hlavní právní text o ochraně finančních zájmů.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 10 odst. 3

3. Komise zajistí, aby bylo hodnocení programu provedeno tři roky po jeho začátku a následně po jeho ukončení. Komise sdělí závěry těchto hodnocení, k nimž doplní své připomínky, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

3. Komise zajistí, aby bylo hodnocení programu provedeno tři roky po jeho začátku, dva roky před jeho ukončením a následně po jeho ukončení. Komise sdělí závěry těchto hodnocení, k nimž doplní své připomínky, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Odůvodnění

V případě prodloužení programu je potřeba, aby bylo k dispozici nedávné hodnocení.

Pozměňovací návrh 11

Příloha 1 bod 1.1a (nový)

 

1.1a Informování spotřebitelů o nebezpečí, které padělané výrobky představují pro jejich zdraví a bezpečnost.

Odůvodnění

Je potřeba lépe informovat spotřebitele o tom, že některé padělané výrobky (například léky, kosmetické výrobky, hračky, automobilové součástky atd.) ohrožují jejich zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 12

Příloha 3 Cíl IV akce 18

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací na úrovni Společenství.

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací na úrovni Společenství, a zejména v nových členských státech.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že většina organizací spotřebitelů v nových členských státech vznikla teprve nedávno a nedostává žádné prostředky od vlády, existuje naléhavá potřeba tyto organizace v zájmu rozvoje jejich kapacit financovat.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska

Referenční údaje

KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
7.7.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

Ne

Navrhovatelka
  Datum jmenování

Brigitte Douay

4.7.2005

Předchozí navrhovatel

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

25.1.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

jednomyslně

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (1. 2. 2006)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007-2013) – spotřebitelská hlediska
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Navrhovatel: Aloyzas Sakalas

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The Commission's proposal brings together both public health and consumer protection policies under one programme framework. In response to the main committees' (Internal Market and Environment) request, the Conference of Presidents decided on 30 June 2005 to split the proposal. The Committee on Legal Affairs wishes to express its support for this decision, because of the risk that public health policy would override the policy of consumer protection. Moreover, the economies of scale are not made out by the extended impact assessment prepared by the European Commission. The Committee has nevertheless concentrated on those parts of the proposal that fall within its competence, as defined by the Rules of Procedure. Accordingly, this opinion is addressed to the Internal Market Committee, which is responsible for the consumer protection part of the proposal.

The proposal establishes a seven-year programme as the successor to the current programme, based on Decision 20/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007. The Committee on Legal Affairs considers it appropriate that the duration of the programme should correspond to that of the Financial Perspective of the Union, finally adopted during the December 2005 European Council. The extension of the consumer protection objectives is also welcome. However, the Committee would like to propose some amendments in order to contribute to the improvement of the European consumer protection policy.

The decision establishing the current programme was taken on the basis of Article 153 of the Treaty and the same legal basis is proposed now. The Committee on Legal Affairs takes the view that the legal basis for this proposal is properly chosen. The principle of subsidiarity is respected, since the Decision establishing a Programme is the most appropriate instrument to achieve the objectives pursued, establishing a framework for supporting the actions of the Member States.

The extended impact assessment of the strategy and programme states in point 2.2 that there are challenges that "only action on EU level can tackle" and that national action should be complemented by Community measures. For this purpose the Commission also plans to extend the scope of action of the public health programme executive agency, in order to establish a European Consumer Institute to implement the actions for consumer protection. The Committee on Legal Affairs supports the idea, but suggests that an analysis should be carried out prior to this proposal. It proposes that the European agency for consumer protection should be a separate body from the Health Agency, although they could have a common infrastructure and share facilities and resources.

The proposed programme seems to provide added value on top of the existing measures in consumer protection field, bearing in mind that new Member States joined the EU in 2004, and that in some of these countries the traditions of consumer protection and consumer involvement in policy-making is significantly less long-standing. Another issue, relevant to the whole Union, is that consumers still do not take full advantage of the Internal Market because of lack of confidence, insufficient reference to consumer interests in framing other European policies and the weak self-organisation of consumers. Moreover, the presently available financial and human resources do not allow the Commission systematically and consistently to collect data about various consumer protection aspects and develop a knowledge base for the development of consumer protection at EU level.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí[1]

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrhy k návrhu 1

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3

(3) Zatímco budou zachovány zásadní prvky a specifika akcí v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, měl by integrovaný program přispět k maximalizaci součinnosti mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení akcí v těchto oblastech. Sloučení činností v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do jednoho jediného programu by mělo přispět k dosažení společných cílů týkajících se ochrany občanů před riziky a ohroženími, lepší schopnosti občanů získávat znalosti a využívat možnost rozhodovat se v jejich vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik a činností Společenství. Sloučení administrativních struktur a systémů by mělo umožnit účinnější provádění programu a přispět k optimálnímu využití dostupných zdrojů Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele.

(3) Zatímco budou zachovány zásadní prvky a specifika akcí v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, měl by integrovaný program přispět k maximalizaci součinnosti mezi cíli a účinnosti, pokud jde o řízení akcí v těchto oblastech. Sloučení činností v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do jednoho jediného programu by mělo přispět k dosažení společných cílů týkajících se zvyšování důvěry občanů ve vnitřní trh, ochrany občanů před riziky a ohroženími, lepší schopnosti občanů získávat znalosti a využívat možnost rozhodovat se v jejich vlastním zájmu, jakož i k začlenění cílů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele do všech politik a činností Společenství. Sloučení administrativních struktur a systémů by mělo umožnit účinnější provádění programu a přispět k optimálnímu využití dostupných zdrojů Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele.

Odůvodnění

Cíle politiky uskutečňované v oblasti zdraví a záležitostí spotřebitelů by měly zlepšit kvalitu života občanů EU z hlediska jejich zdraví a zvýšit bezpečnost výrobků vnitřního trhu a důvěru v ně.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 14a (nový)

 

(14a) Komise by měla připravit návrh na založení agentury, která by plnila úkoly zamýšleného Institutu spotřebitele jako agentury oddělené od výkonné agentury pro program veřejného zdraví, ale využívající společnou infrastrukturu a zařízení.

Odůvodnění

Je potřeba podpořit Komisi při řízení akcí na ochranu spotřebitele, jakož i při řízení orgánu, který by byl schopen provádět veškeré analýzy dat, které jsou důležité pro dosažení cílů ochrany spotřebitele. Vzhledem k rozdělení původního návrhu do dvou částí by „Institut spotřebitele“ (vhodné jméno bude zvoleno při jeho založení) neměl tvořit součást agentury pro veřejné zdraví, ale z hlediska hospodárnosti by bylo rozumné, aby se obě instituce dělily o prostředky.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 14b (nový)

 

(14b) Generální ředitelství Komise pro zdraví a ochranu spotřebitele by se mělo zavázat k úzké spolupráci s dalšími generálními ředitelstvími v Komisi od co možná nejranější fáze, kdy má jejich práce vliv na ochranu spotřebitele. To je považováno za obzvlášť důležité v případě generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, pokud jde o jeho práci v oblasti občanského práva (soukromé mezinárodní právo, zprostředkování, alternativní řešení sporů, právní pomoc), a v případě generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby.

Odůvodnění

Mnohé legislativní návrhy, které vypracovalo GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, se týkají i ochrany spotřebitelů. Evropská komise by měla být povinna uskutečňovat příslušné interní konzultace. Tento pozměňovací návrh reaguje na potřebu začlenit politiku ochrany spotřebitelů do ostatních politik Společenství.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 2 odst. 1

1. Program doplňuje a podporuje politiky členských států a přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

1. Program doplňuje a podporuje politiky členských států a přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů prostřednictvím přínosných kroků.

Odůvodnění

Zlepšení zdraví občanů EU je základním cílem veškerých činností prováděných v oblasti zdraví v kontextu Smlouvy a jeho modernizace pomocí výzkumu je nezbytná.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 odst. 2 písm. c) druhá odrážka

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele;

– lepší právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele; konkrétně lepší začlenění politiky ochrany spotřebitele do ostatních politik Společenství, zejména v oblasti občanského práva;

Odůvodnění

Potřeba zajistit shodu s dalšími politikami Společenství by měla být zvláštním cílem programu.

Pozměňovací návrh 6

Článek 3a (nový)

 

Článek 3a

Příjemci

1. Finanční příspěvky pro společné akce 6 a 16 mohou být poskytnuty veřejnému orgánu nebo neziskovému orgánu, který určí členský stát nebo zainteresovaný orgán s příslušnou kompetencí a schválí Komise.

2. Finanční příspěvky pro akci 17 mohou být poskytnuty evropským spotřebitelským organizacím, které:

a) jsou nevládní, neziskové a nezávislé na průmyslových, komerčních a obchodních nebo jiných střetech zájmů a které mají jako svůj základní cíl a náplň zastupování spotřebitelských zájmů v procesu normalizace na úrovni Společenství, a

b) mají pověření od alespoň dvou třetin členských států k zastupování zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství:

– od orgánů zastupujících v souladu s národními předpisy nebo praxí národní spotřebitelské organizace v členských státech, nebo

– neexistují-li takové orgány, od národních spotřebitelských organizací v členských státech, které jsou zástupci spotřebitelů v souladu s národními předpisy nebo praxí a aktivně působí na národní úrovni.

3. Finanční příspěvky pro akci 18 mohou být poskytnuty evropským spotřebitelským organizacím, které:

a) jsou nevládní, neziskové a nezávislé na průmyslových, komerčních a obchodních nebo jiných střetech zájmů a které mají jako svůj základní cíl a náplň podporu a ochranu zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů ve Společenství, a

b) mají pověření zastupovat zájmy spotřebitelů na úrovni Společenství od národních spotřebitelských organizací v alespoň polovině členských států, jsou zástupci spotřebitelů v souladu s národními předpisy nebo praxí a aktivně působí na regionální nebo národní úrovni, a

c) předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a finanční zdroje.

Odůvodnění

Podmínky, které mají splnit organizace financované v rámci programu, by měly zůstat stejné, jako jsou uvedeny v článku 7 stávajícího rozhodnutí 20/2004/ES Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje obecný rámec financování opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004–2007.

Pozměňovací návrh 7

Článek 9

Během provádění programu jsou podporovány vztahy se třetími zeměmi, které se neúčastní programu, a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Během provádění programu jsou podporovány vztahy se třetími zeměmi, které se neúčastní programu, a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s ohledem na bezpečnosti výrobků a zacházení s nepoctivými obchodníky.

Odůvodnění

Zvyšování způsobilosti občanů přijímat ve vlastním zájmu lepší rozhodnutí v oblasti zdraví i jako spotřebitelé a rozvíjení součinnosti mezi různými službami členských států je nezbytné pro proces formování politiky Společenství v oblasti zdraví a ochrany občanů EU.

Pozměňovací návrh 8

Příloha 3 Cíl I Akce 2

Shromažďování a výměna údajů a informací, které představují vědomostní základnu pro rozvoj spotřebitelské politiky a pro začlenění spotřebitelských zájmů do ostatních politik Společenství, včetně průzkumu přístupu spotřebitelů a podniků, výzkumných prací zaměřených na spotřebitele a trhy v oblasti finančních služeb, shromažďování a analýzy statistických a jiných příslušných údajů, jejichž statistické prvky budou v případě potřeby vyvíjeny prostřednictvím statistického programu Společenství.

Shromažďování a výměna údajů a informací, které představují vědomostní základnu pro rozvoj spotřebitelské politiky a pro začlenění spotřebitelských zájmů do ostatních politik Společenství, včetně průzkumu přístupu spotřebitelů a podniků, konkrétně způsobu, jakým odlišné právní režimy a nedostatek účinných přeshraničních mechanismů opravných prostředků ovlivňují spotřebitelské chování na vnitřním trhu, výzkumných prací zaměřených na spotřebitele a trhy v oblasti finančních služeb, shromažďování a analýzy statistických a jiných příslušných údajů, jejichž statistické prvky budou v případě potřeby vyvíjeny prostřednictvím statistického programu Společenství.

Odůvodnění

Existuje mnoho důkazů, které naznačují, že odlišné právní režimy mají odrazující vliv na spotřebitele, který vykonává své právo na přeshraniční nákupy.

Pozměňovací návrh 9

Příloha 3 Cíl II Akce 4 bod 4.4.

Právní a technické odborné znalosti pro rozvoj politiky týkající se hospodářských zájmů spotřebitelů.

Právní a technické odborné znalosti pro rozvoj politiky týkající se hospodářských zájmů spotřebitelů, za účelem nepřetržitého posuzování modelu evropské skupinové žaloby.

Pozměňovací návrh 10

Příloha 3 cíl III akce 6

Finanční příspěvek na společné specifické akce zaměřené na dohled a vymáhání právních předpisů s cílem zlepšit administrativní spolupráci a spolupráci při provádění právních předpisů Společenství na ochranu spotřebitele, včetně směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, a ostatní akce v oblasti administrativní spolupráce.

Finanční příspěvek na společné specifické akce zaměřené na dohled a vymáhání právních předpisů s cílem zlepšit administrativní spolupráci a spolupráci při provádění právních předpisů Společenství na ochranu spotřebitele, včetně směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, a ostatní akce v oblasti administrativní spolupráce, podle podmínek uvedených v čl. 3a odst. 1.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný v důsledku pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 11

Příloha 3 cíl IV akce 16

Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k vhodným řešením sporů (síť evropských spotřebitelských center).

Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k vhodným řešením sporů (síť evropských spotřebitelských center), podle podmínek uvedených v čl. 3a odst. 1.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný v důsledku pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 12

Příloha 3 cíl IV akce 16

Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k vhodným řešením sporů (síť evropských spotřebitelských center).

Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k právní pomoci a poradenství, zprostředkování a jiným druhům alternativního řešení sporů, včetně systému Komise SOLVIT, přičemž všechny má zaštiťovat síť evropských spotřebitelských center. Zvláštní pozornost bude věnována pomoci novým členským státům a přistupujícím zemím.

Odůvodnění

Rozsah této akce by měl být co nejširší a měl by jasně pokrýt stávající mechanismy, které má občan k dispozici, včetně systému SOLVIT. Zvláštní pozornost musí být věnována novým členským státům nebo přistupujícím zemím kvůli podpoře jejich méně rozvinutých spotřebitelských organizací.

Pozměňovací návrh 13

Příloha 3 cíl IV akce 17

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací Společenství, které zastupují zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství.

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací Společenství, které zastupují zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství, podle podmínek uvedených v čl. 3a odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný v důsledku pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 14

Příloha 3 cíl IV akce 18

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací na úrovni Společenství.

Finanční příspěvky na fungování spotřebitelských organizací na úrovni Společenství, podle podmínek uvedených v čl. 3a odst. 3.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný v důsledku pozměňovacího návrhu 3.

PROCEDURE

Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007-2013) – spotřebitelská hlediska

Referenční údaje

KOM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

JURI
13.10.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

Ne

Navrhovatel
  Datum jmenování

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

28.11.2005

 

 

 

 

Datum přijetí

31.1.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska

Referenční údaje

KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Datum předložení EP

6.7.2005

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO
7.7.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG
7.7.2005

JURI
13.10.2005

ENVI

7.7.2005

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

ENVI

14.9.2005

 

 

 

 

Užší spolupráce

Datum oznámení na zasedání

Ne

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

/

JURI
31.1.2006

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

/

BUDG
2.2.2006

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Datum přijetí

21.2.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

23.2.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...