RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused

23.2.2006 - (KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Marianne Thyssen


Menetlus : 2005/0042B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0032/2006

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused

(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0115)[1];

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi 30. juuni 2005. aasta otsust jagada ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013, kahte ossa, et anda need keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile, tehes kummalegi ülesandeks koostada eraldi raport;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 153, mille kohaselt komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6‑0225/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamust (A6‑0032/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  rõhutab, et komisjoni ettepanekus nimetatud assigneeringud 2006. aastale järgnevaks perioodiks sõltuvad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku puudutavast otsusest;

3.  kutsub komisjoni üles vajadusel esitama ettepanekut praeguse programmi võrdlussumma kohandamiseks, kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik on vastu võetud;

4.  palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Programmi nimi

millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013

millega kehtestatakse ühenduse tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 2

Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 152 ja 153;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 153;

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 1

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele rahvatervise ja tarbijakaitse valdkonna meetmetega.

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike turvalisuse ja majandushuvide kaitsele tarbijakaitse valdkonna meetmetega.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 2

(2) Seetõttu on asjakohane kehtestada ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm, asendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta otsuse 1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas aastateks 2003–2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsuse 20/2004/EÜ, millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007. Nimetatud otsused tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(2) Seetõttu on asjakohane kehtestada ühenduse tarbijakaitse tegevusprogramm, asendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsuse 20/2004/EÜ, millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007. Nimetatud otsus tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse meetmete kombineerimine ühes programmis peaks aitama saavutada ühiseid eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja võimalusi langetada nende huve puudutavaid otsuseid ning toetada tervise- ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

välja jäetud

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 4

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid, nagu teabevahetus, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse küsimustega ning nende valdkondade rahvusvahelise koostöö edendamine. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

välja jäetud

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 5

(5) Kooskõlastamine teiste ühenduse poliitikasuundade ja programmidega on tervise- ja tarbijapoliitika teistesse poliitikavaldkondadesse kaasamise ühiseesmärgi alus. Koostoime saavutamiseks ja dubleerimise vältimiseks kasutatakse asjakohasel viisil muid ühenduse rahalisi vahendeid ja programme, sealhulgas ühenduse teadusuuringute raamprogramme ja nende tulemusi, struktuurifonde ja ühenduse statistikaprogrammi.

(5) Lisaks käesolevas programmis püstitatud tarbijapoliitika eesmärkidele tuleks oluliseks pidada ka tarbijate huvide arvestamist kõikides ühenduse poliitikavaldkondades vastavalt asutamislepingu artiklile 153. Kooskõlastamine teiste ühenduse poliitikasuundade ja programmidega on tarbijakaitse teistesse poliitikavaldkondadesse kaasamise alus. Koostoime saavutamiseks ja dubleerimise vältimiseks tuleks muudest ühenduse rahastamisvahenditest ja programmidest anda rahalist toetust tarbijahuvide arvestamiseks vastavates valdkondades.

Justification

Seeks to provide a firmer basis for the integrated policy which is needed in the interest of consumer protection.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 6

(6) Kogu EL huvides on kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide, samuti toodete ja teenuste standardimisega seotud tarbijahuvide käsitlemine ühenduse tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad sõltuda ka erivõrgustikest, mille arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

(6) Kogu ELi huvides on teenuste ja toiduks mittekasutatavate toodete turvalisuse ja kodanike majandushuvide, samuti toodete ja teenuste standardimisega seotud tarbijahuvide käsitlemine ühenduse tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad sõltuda ka erivõrgustikest, mille arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse panust. Arvestades asjaomaste organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende organisatsioonide tööks antava ühenduse toetuse uuendamisel kohaldada toetuse järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 7

(7) Programmi rakendamine peaks tuginema rahvatervise ja tarbijakaitse valdkonna olemasolevatele meetmetele ja struktuurilisele korraldusele ning neid laiendama, sealhulgas tuleks kasutada rahvatervise programmi täitevasutust, mis on loodud komisjoni otsusega 2004/858/EÜ. Rakendamine peaks toimuma tihedas koostöös asjaomaste organisatsioonide ja asutustega, eriti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 851/2004.

(7) Programmi rakendamine peaks tuginema tarbijakaitse valdkonna olemasolevatele meetmetele ja struktuurilisele korraldusele ning neid laiendama. Rakendamine peaks toimuma tihedas koostöös asjaomaste organisatsioonide ja asutustega.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 8 a (uus)

 

(8 a) Programmi rakendamisel tuleks arvesse võtta, et siseturg ei toimi nõuetekohaselt, kui tarbijad on mõnedes liikmesriikides halvemini kaitstud kui teistes. Seetõttu peaks programm eriti keskenduma tarbijakaitse tugevdamisele ja tarbijate teadlikkuse tõstmisele uutes liikmesriikides vastavalt Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2005. aasta resolutsioonile tarbijate huvide edendamise ja kaitsmise kohta uutes liikmesriikides1.

_________________________

1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0526.

Justification

The Committee on Internal Market and Consumer protection has adopted the report on Promotion and Protection of Consumers in the new Member States unanimously, and a great commitment by Parliament to strengthening of consumer protection in the new Member States is clear. It is therefore important that the objectives of this report are kept in mind both by the Commission and the Member States when implementing the Consumer programme 2007-2013.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 9

(9) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (edaspidi „EMP leping") nähakse ette koostöö rahvatervise ja tarbijakaitse valdkondades ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid") vahel. Tuleks ette näha programmis osalemise võimalus teistele riikidele, eelkõige ühenduse naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad ühenduse liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja ühinejariikidele, võttes arvesse võimalust, et teistes riikides tekkivad terviseohud võivad avaldada mõju ka ühenduses.

(9) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (edaspidi "EMP" leping) nähakse ette koostöö tarbijakaitse valdkonnas ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi "EFTA/EMP riigid") vahel. Tuleks ette näha programmis osalemise võimalus teistele riikidele, eelkõige ühenduse naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad ühenduse liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja ühinejariikidele.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 11

(11) On asjakohane teha koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO ja selle spetsialiseeritud asutused, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsioon, samuti Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga, pidades silmas programmi rahvatervise ja tarbijakaitse meetmete tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamist ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil ning võttes arvesse erinevate organisatsioonide suutlikkust ja ülesandeid.

(11) On asjakohane teha koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, pidades silmas programmi tarbijakaitse meetmete tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamist ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil ning võttes arvesse erinevate organisatsioonide suutlikkust ja ülesandeid.

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 12

(12) Programmi väärtuse ja mõju suurendamiseks on vaja võetud meetmete regulaarset seiret ja hindamist, sealhulgas sõltumatuid eksperdihinnanguid.

(12) Programmi väärtuse ja mõju suurendamiseks on vaja võetud meetmete regulaarset seiret ja hindamist, sealhulgas sõltumatuid eksperdihinnanguid. Tarbijapoliitika hindamiseks tuleks võimaluse korral sõnastada mõõdetavad eesmärgid ja töötada välja asjakohased näitajad.

Muudatusettepanek 14

Põhjendus 12 a (uus)

 

(12 a) Arvestades väikeettevõtjate ja käsitööettevõtjate igapäevast rolli tarbijate teavitamisel ja nõustamisel toodete ja teenuste osas ning teatud materjalide kasutamisest tingitud terviseriskide suhtes, tuleks selliste ettevõtjate ja nende organisatsioonide igal tasandil tarbijate heaks tehtavat tööd toetada, ning tagada, et nad võivad kohaldada ühenduse õigusakte.

Justification

Small business operators play an essential day-to-day role in informing and advising the consumers with whom they come into direct contact. It is thus essential to ensure, as far upstream as possible, that European consumer protection policy can be directly implemented by these small businesses. In this context it is essential, before any new direction is taken, to carry out systematic impact studies on craft industries and small businesses.

Muudatusettepanek 15

Põhjendus 13

(13) Et tervise ja tarbijakaitse valdkonna meetmete eesmärke ei saa piisavalt kõrgel tasemel saavutada liikmesriikide tasandil küsimuste riigiülese loomuse tõttu ja et ühenduse meede võib olla kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsmisel riiklikust meetmest tõhusam ja tulemuslikum, võib neid eesmärke paremini saavutada ühenduse meetmetega, seega võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13) Et tarbijakaitse valdkonna meetmete eesmärke ei saa piisavalt kõrgel tasemel saavutada liikmesriikide tasandil küsimuste riigiülese loomuse tõttu ja et ühenduse meede võib olla kodanike turvalisuse ja majandushuvide kaitsmisel riiklikust meetmest tõhusam ja tulemuslikum, võib neid eesmärke paremini saavutada ühenduse meetmetega, seega võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 14

(14) Komisjon peaks tagama sujuva ülemineku käesoleva programmi ja nende kahe programmi vahel, mida see asendab, pidades eriti silmas mitmeaastaste meetmete ja halduslike tugistruktuuride, näiteks rahvatervise programmi täitevasutuse töö jätkumist.

(14) Komisjon peaks tagama sujuva ülemineku käesoleva programmi ja selle programmi vahel, mida see asendab, pidades eriti silmas mitmeaastaste meetmete jätkumist, samuti hindama eelmise programmi edu ja nimetama valdkonnad, millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 17

Põhjendus 14 a (uus)

 

(14 a) Kui komisjon võtab vastu otsuse käesoleva programmi logistiliste ja haldusaspektide rakendamise volituste delegeerimiseks, siis on seda soovitav teha pärast positiivsete tulemustega tasuvusanalüüsi tegemist ja uurida, kas ei oleks mõistlikum laiendada rahvatervise programmi täitevasutuse volitusi, selle asemel et luua lisaks uus täitevasutus.

Muudatusettepanek 18

Artikkel 1

Käesolevaga kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse valdkonna tegevusprogramm, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013.

Käesolevaga kehtestatakse ühenduse tarbijakaitse valdkonna tegevusprogramm, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 19

Artikli 2 lõige 1

1. Programm täiendab ja toetab liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele.

1. Programm täiendab ja toetab liikmesriikide poliitikat ning aitab lisandväärtust tootvate meetmete abil kaasa kodanike turvalisuse ja majandushuvide kaitsele.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 20

Artikli 2 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel lähtutakse tervise- ja tarbijakaitse valdkonna ühiseesmärkidest ning kummagi valdkonna erieesmärkidest.

2. Lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel lähtutakse järgmistest eesmärkidest, mis tuleb saavutada 3. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil:

a) Käesoleva otsuse 1. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tervise- ja tarbijakaitse ühiseesmärke:

 

– kaitsta kodanikke üksikisikust mitteolenevate riskide ja ohtude eest;

 

– suurendada kodanike võimet langetada paremaid otsuseid seoses tervise ja enda kui tarbija huvidega;

 

– kaasata tervise- ja tarbijakaitsepoliitika eesmärgid teistesse poliitikavaldkondadesse.

 

b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tervisekaitse erieesmärke:

 

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad saavutada tervislikumaid eluviise;

 

– vähendada raskete haiguste esinemist;

 

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja tulemuslikkust.

 

c) Käesoleva otsuse 3. lisas sätestatud meetmete ja vahendite abil püütakse saavutada järgmisi tarbijakaitse erieesmärke:

 

– tarbijate ja turgude parem mõistmine;

– tarbijate ja turgude parem mõistmine, pöörates erilist tähelepanu eri vanuserühmade erinevatele vajadustele;

– paremad tarbijakaitsenormid;

– paremad tarbijakaitsenormid ning tarbijate esindajate, muude kodanikuühiskonna sidusrühmade ja teadusasutuste osaluse suurendamine viisil, millega nõustuvad väikeettevõtjad ja käsitööettevõtjad;

– parem õigusaktide jõustamine, seire ja kaebuste lahendamine;

– parem õigusaktide jõustamine, seire ning kohtulik ja kohtuväline kaebuste lahendamine; ja

 

 

– teadlikumad, haritumad ja vastutustundlikumad tarbijad.

– teadlikumad, haritumad ja vastutustundlikumad tarbijad.

 

 

 

 

 

 

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 21

Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 80%; ning

a) 50% meetme puhul, mille eesmärk on osa ühenduse tarbijapoliitikast, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on 3. lisas a sätestatud tingimustel kuni 80%;

Muudatusettepanek 22

Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 50% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks 3. lisas a sätestatud tingimustel; ja

Muudatusettepanek 23

Artikli 3 lõike 2 punkt b a (uus)

 

b a) 95% ühenduse toote- ja teenusestandardite väljatöötamisel tarbijate huve esindavate ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööga seotud kuludest 3. lisas a sätestatud tingimustel.

Muudatusettepanek 24

Artikli 3 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Lõike 2 punktides b ja b a sätestatud meetmetele mõeldud rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

Muudatusettepanek 25

Artikli 3 lõige 3

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või ühenduse ja muude osalisriikide pädevate asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 70%. Ühenduse toetust võib anda avalik-õiguslikule asutusele või mittetulundusühingule, mille on määranud liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja kinnitanud komisjon.

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või ühenduse ja muude osalisriikide pädevate asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 70%.

Muudatusettepanek 26

Artikli 3 lõige 4 a (uus)

 

4 a. Hindamiskriteeriumid lõike 2 punktis a ja lõikes 3 nimetatud erilise kasulikkuse üle otsustamiseks kehtestatakse eelnevalt artikli 7 lõike 1 punktis a nimetatud iga-aastases tööplaanis.

Muudatusettepanek 27

Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud ajavahemikul määratakse 1203 miljonit eurot.

1. Käesoleva programmi rakendamise suunavaks finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud seitsmeaastasel ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2007 määratakse 23 346 miljonit eurot.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health) and the EP resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013 from 8 June 2005 (Financial Perspectives - Böge Report).

Muudatusettepanek 28

Artikli 7 lõike 1 punkt a

a) programmi rakendamise iga-aastane tööplaan, milles määratakse kindlaks prioriteedid ja võetavad meetmed, samuti vahendite eraldamine ja asjaomased nõuded;

a) programmi rakendamise iga-aastane tööplaan, milles määratakse kindlaks prioriteedid ja võetavad meetmed, samuti vahendite eraldamine ja asjaomased nõuded, muu hulgas valiku- ja toetuse andmise kriteeriumid ning ühenduse antava rahalise toetuse osakaalu kriteeriumid;

Muudatusettepanek 29

Artikkel 11

Otsused 1786/2002/EÜ ja 20/2004/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Otsus nr 20/2004/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 30

Artikkel 12

Komisjon võtab vastu kõik meetmed, mis on vajalikud üleminekuks otsustega 1786/2002/EÜ ja 20/2004/EÜ kehtestatud meetmetelt käesolevas otsuses sätestatud programmi raames rakendatavatele meetmetele.

Komisjon võtab vastu kõik meetmed, mis on vajalikud üleminekuks otsusega 20/2004/EÜ kehtestatud meetmetelt käesolevas otsuses sätestatud programmi raames rakendatavatele meetmetele.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 31

1. lisa

 

Käesolev lisa jäetakse välja.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 32

2. lisa

 

Käesolev lisa jäetakse välja.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 33

3. lisa a (uus)

 

3. LISA a: Toetuse saajad – artikli 3 kohaldamise kriteeriumid

 

1. Artikli 3 lõike 2 punktis a nimetatud meetmetele mõeldud rahalist toetust võib anda igale juriidilisele isikule või juriidiliste isikute ühendusele – sh kohastele sõltumatutele avaliku sektori asutustele ja piirkondlikele tarbijaorganisatsioonidele –, mis tegutseb tööstusest ja kaubandusest sõltumatult ning vastutab projektide elluviimise eest.

 

2. Artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud meetmetele mõeldud rahalist toetust võib anda ühenduse tarbijaorganisatsioonidele, mis:

 

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärk ja -tegevus on seotud ühenduse tarbijate tervise, ohutuse ja majanduslike huvide edendamise ja kaitsega;

 

b) on volitatud esindama tarbijate huvisid ühenduse tasandil vähemalt poolte liikmesriikiide siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijaid ja tegutsevad piirkondlikul või riiklikul tasandil; ja

 

c) on esitanud komisjonile rahuldavad andmed oma liikmeskonna, sisekorra ja rahastamisallikate kohta.

 

3. Artikli 3 lõike 2 punktis b a nimetatud meetmetele mõeldud rahalist toetust võib anda ühenduse tarbijaorganisatsioonidele, mis:

 

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärk ja -tegevus on seotud tarbijate huvide esindamisega standardimisprotsessis ühenduse tasandil;

 

b) on volitatud esindama ühenduse tasandil tarbijahuvisid vähemalt kahes kolmandikus liikmesriikidest:

 

– organite poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad liikmesriikide siseriiklikke tarbijaorganisatsioone, või

 

– selliste organite puudumisel liikmesriikide siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijate huvisid ning tegutsevad riiklikul tasandil; ja

 

c) on esitanud komisjonile rahuldavad andmed oma liikmeskonna, sisekorra ja rahastamisallikate kohta.

 

4. Artikli 3 lõikes 3 nimetatud meetmetele mõeldud rahalist toetust võib anda avalik-õiguslikule asutusele või liikmesriigi või asjaomase pädeva asutuse poolt määratud ja komisjoni poolt heaks kiidetud mittetulundusasutusele.

Muudatusettepanek 34

3. lisa pealkiri

3. LISA: Tarbijapoliitika – meetmed ja toetusmeetmed

LISA: Artiklis 2 nimetatud meetmed ja vahendid

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Muudatusettepanek 35

3. lisa jao "I eesmärk" meede 3

Meede 3: Tarbijate kokkupuutumist toodetest vabanevate kemikaalidega teaduslikult tõendavate andmete kogumine, vahetamine ja analüüs ning hindamisvahendite väljatöötamine.

Meede 3: Tarbekaupade ja teenuste turvalisust, sh tarbijate kokkupuutumist toodetest vabanevate kemikaalidega teaduslikult tõendavate andmete kogumine, vahetamine ja analüüs ning hindamisvahendite väljatöötamine.

Muudatusettepanek 36

3. lisa jao "I eesmärk" meede 3 a (uus)

 

Meede 3 a: Tarbimist ja tarbijakaitset Euroopa turul puudutava teabe regulaarse edastamise mehhanismi loomine. See põhineb püsiva Euroopa tasandi tarbijateabe- ja vaatlussüsteemi rajamisel, et koguda, töödelda ja analüüsida andmeid, mida saab kasutada objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava teabe pakkumiseks, et ühendus ja liikmesriigid võiksid võtta tarbijakaitsemeetmeid, hinnata nende meetmete tulemusi, ergutada teabe ja parimate tavade vahetust ning tagada, et üldsus on siseturu tarbijaküsimustest asjakohaselt teavitatud.

Justification

An instrument of this kind would improve the political impact of consumer policy at European level and help to launch a major public debate every two or three years on the changes linked to consumption and consumer protection.

Muudatusettepanek 37

3. lisa jao "I eesmärk" meede 3 b (uus)

 

Meede 3 b: Liikmesriikide olemasolevate õigusaktide, eeskirjade ja tavade ülevaatamine ning ühenduse õigusaktide liikmesriikides rakendamise määra hindamine.

Justification

It is essential to carry out an inventory of the existing legislation, regulations and practices in the various Member States. Consumer protection is a subject taken into account both by a number of Member States and also by businesses, whatever their size. Steps should be taken to ensure that the European Union takes account of existing legislation and endeavours to ensure that the Member States without such legislation are encouraged to remedy this deficiency.

Muudatusettepanek 38

3. lisa jagu "II eesmärk"

II eesmärk – paremad tarbijakaitsenormid

II eesmärk – paremad ja ühtsed tarbijakaitsenormid

Meede 4:         Õigus- ja muude normidega seotud algatuste ettevalmistamine ja iseregulatsiooni algatuste toetamine, sealhulgas:

Meede 4:         Õigus- ja muude normidega seotud algatuste ettevalmistamine ja iseregulatsiooni algatuste toetamine, tagades asjaomaste ettevõtjate – näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, mikroettevõtjate ja käsitööettevõtjate organisatsioonide – osalemise, sealhulgas:

4.1. Turgude ja reguleerimissüsteemide võrdlev analüüs.

4.1. Turgude ja reguleerimissüsteemide võrdlev analüüs.

4.2. Teenuste ohutuse poliitika kujundamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

4.2. Teenuste ohutuse poliitika kujundamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

4.3. Tooteohutusstandardite vajaduse hindamiseks ning tooteid ja teenuseid hõlmavate Euroopa Standardikomitee (CEN) standardimisvolituste kavandamiseks vajalik tehniline pädevus.

4.3. Tooteohutusstandardite vajaduse hindamiseks ning tooteid ja teenuseid hõlmavate Euroopa Standardikomitee (CEN) standardimisvolituste kavandamiseks vajalik tehniline pädevus.

4.4. Tarbijate majandushuvide poliitika väljatöötamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

4.4. Tarbijate majandushuvide poliitika väljatöötamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

4.5. Seminarid koos huvirühmade ja ekspertidega.

4.5. Seminarid koos huvirühmade ja ekspertidega.

 

4.5. a Arutelu Euroopa tarbjaorganisatsioonide, ettevõtjate esindajate – pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele – ning komisjoni vahel.

 

4.5. b Tarbijakaitse ja piiriüleste kokkulepete ühtlustamisvahendi väljaarendamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

 

4.5. c Õiguslik ja tehniline pädevus, mis on vajalik selleks, et arendada välja hea äritava suunised, mis sisaldavad nõudeid selle kohta, et tootjad peavad taotlusel tõestama tooteid ja teenuseid puudutavaid väiteid ning andma tarbijatele eelnevalt teavet ostu tingimuste kohta.

Muudatusettepanek 39

3. lisa jao "III eesmärk" meede 5 a (uus)

 

Meede 5 a: Üldise institutsioonilise ja õigusraamistiku loomine liikmesriikide koostööks õigusaktide kohaldamisel.

Justification

In an increasingly integrated single market national authorities are responsible for actual compliance with laws in the sphere of consumer protection. This obligation applies not only to their own consumers, but to all consumers in the EU. The required institutional and legal framework either does not exist or is at an embryonic stage.

Muudatusettepanek 40

3. lisa jao "III eesmärk" meetme 7 punkt 3 a (uus)

 

7.3a. Teaduslike nõuannete kogumise ja riskihindamise toetamine, sealhulgas komisjoni otsusega 2004/210/Eܹ loodud sõltumatute teaduskomiteede töö toetamine.

___________

1 ELT L 66, 4.3.2004, lk 45.

Muudatusettepanek 41

3. lisa jao "III eesmärk" meetme 7 punkt 4 a (uus)

 

7.4a Esinenud kahjude andmete analüüs, tarbekaupade ja teenuste turvalisusega seotud parimate tavade suuniste väljatöötamine ning selle teabe tarbijatele hõlpsasti kättesaadavaks tegemine.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Muudatusettepanek 42

3. lisa jao "III eesmärk" meetme 7 punkt 4 b (uus)

 

7.4b. Metoodika väljatöötamine ja andmebaasi pidamine eesmärgiga koguda andmeid tarbekaupade ja teenuste turvalisusega seotud kahjude kohta.

Muudatusettepanek 43

3. lisa jao "III eesmärk" meede 9

Meede 9: Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide, eelkõige ebaausate kaubandusvõtete direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise ja rakendamise ning riikide tarbijakaitsepoliitika seire.

Meede 9: Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide, eelkõige ebaausate kaubandusvõtete direktiivi ja halduskoostöö määruse liikmesriikide õigusesse ülevõtmise ja rakendamise ning riikide tarbijakaitsepoliitika seire.

Justification

This rule constitutes an important step forward in ensuring that the Member States work together to ensure respect for consumer policy.

Muudatusettepanek 44

3. lisa jao "III eesmärk" meede 10

Meede 10: Tarbijaorganisatsioonidele tehnika- ja õigusalase eksperdiabi andmine, et toetada nende osalemist jõustamis- ja järelevalvemeetmetes.

Meede 10: Tarbijaorganisatsioonidele, eelkõige uute liikmesriikide tarbijaorganisatsioonidele tehnika- ja õigusalase eksperdiabi andmine, et toetada nende osalemist jõustamis- ja järelevalvemeetmetes.

Muudatusettepanek 45

3. lisa jao "IV eesmärk" meede 10 a (uus)

 

Meede 10 a: ELi kodanikega toimuva tarbimisalase teabevahetuse täiustamine, sealhulgas:

 

10.1. Konverentsid ja seminarid ning ekspertide ja sidusrühmade kohtumised

 

10.2. Tarbijapoliitika seisukohalt olulisi teemasid käsitlevad trükised

 

10.3. On-line-teabe pakkumine.

Muudatusettepanek 46

3. lisa jao "IV eesmärk" pealkiri

IV eesmärk – Teadlikumad, haritumad ja vastutustundlikumad tarbijad

IV eesmärk – Kodanike suurem võime langetada paremaid otsuseid seoses enda kui tarbija huvidega: teadlikumad, haritumad ja vastutustundlikumad tarbijad.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Muudatusettepanek 47

3. lisa jao "IV eesmärk" meede 12

Meede 12: Tarbijakaitsemeetmeid käsitlev teavitamine, eelkõige uutes liikmesriikides koostöös nende tarbijaorganisatsioonidega.

Meede 12: Tarbijakaitsemeetmeid ja tarbijate õigusi käsitlev teavitamine, eelkõige uutes liikmesriikides koostöös nende tarbijaorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek 48

3. lisa jao "IV eesmärk" meede 13

Meede 13: Tarbijate harimine, sealhulgas noortele tarbijatele suunatud meetmed ja interaktiivsete tarbija harimise vahendite arendamine.

Meede 13: Tarbijate harimine, sealhulgas noortele tarbijatele, vanematele tarbijatele ja teatud tarbijarühmadele, kes on selgelt vähem võimelised oma huve kaitsma, suunatud erimeetmed ja interaktiivsete tarbija harimise vahendite arendamine.

Muudatusettepanek 49

3. lisa jao "IV eesmärk" meede 16

Meede 16: Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendamise võimalusi (Euroopa tarbijakeskuste võrk).

Meede 16: Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja et neil oleks juurdepääs õigusabile ja nõustamisele, vahendamisele ja muudele alternatiivsetele vaidluste lahendamise võimalustele, sh komisjoni süsteemile SOLVIT, mis kõik tuleb koondada Euroopa tarbijakeskuste võrgu alla.

Erilist tähelepanu pööratakse uute liikmesriikide ja ühinejariikide abistamisele.

Justification

The scope of this action should be as broad as possible and clearly cover the existing mechanisms that are available to the citizen, including the SOLVIT system. Particular attention for new or acceding Member States is necessary to support their less well-developed consumer organisations.

Muudatusettepanek 50

3. lisa jao "IV eesmärk" meede 18 a (uus)

 

Meede 18 a: Tarbijaorganisatsioonide suutlikkuse suurendamine liikmesriikides, kus on lühemaajalised traditsioonid tarbijakaitse ja tarbijate poliitikas osalemise valdkonnas, pakkudes neile koolitust asjatundlikkuse suurendamiseks ning rahalist abi teavituskampaaniate korraldamiseks ja ühenduse tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide täitmise jälgimiseks.

Justification

Consumer organisations in the new Member States are in particular need of capacity building as most of them are just starting to develop. Many of these organisations do not receive any government support, nor are they able to develop services for which consumers would pay, as consumers are not even aware that they have rights. They therefore lack financial resources and cannot build up expertise. There is also an awareness problem, not only among consumers, but also among politicians from the new Member States, who have not had the same experience working with consumer organisations as their counterparts from the old Member States.

Muudatusettepanek 51

3. lisa jagu "IV eesmärk" a (uus)

 

IV eesmärk a – Kodanikuühiskonna, teadusasutuste ja sidusrühmade suurem osalemine tarbijakaitsega seotud poliitika kujundamisel ning rahvusvahelise koostöö arendamisel tarbimist käsitleva teadustegevuse valdkonnas, et rahuldada ühiskonna vajadused ja vältida topelttööd

 

Meede 19 a: Ühenduse tasandi tarbijaorganisatsioonide edendamine ja tugevdamine.

 

Meede 19 b: Valitsusväliste tarbijaorganisatsioonide ning muude sidusrühmade koostöövõrkude loomine.

 

Meede 19 c: Ühenduse tasandi nõuandeasutuste ja –mehhanismide tugevdamine.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Muudatusettepanek 52

3. lisa jagu "IV eesmärk" b (uus)

 

IV eesmärk b – Tarbijapoliitika eesmärkide süvalaiendamine

 

Meede 19 d: Meetodite väljatöötamine ja rakendamine mõju hindamiseks, mida ühenduse poliitika ja tegevus avaldab tarbijate huvidele.

 

Meede 19 e: Riikliku poliitika parimate tavade vahetamine liikmesriikidega.

Justification

Muudatusettepanek 53

3. lisa jagu "IV eesmärk" c (uus)

 

IV eesmärk c – Tarbijakaitsega seotud rahvusvahelise koostöö edendamine

 

Meede 19 f: Koostöömeetmed rahvusvaheliste organisatsioonidega.

 

Meede 19 g: Koostöömeetmed kolmandate riikidega, kes programmis ei osale.

 

Meede 19 h: Tarbijaorganisatsioonide dialoogi ergutamine.

Justification

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents of 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Muudatusettepanek 54

3. lisa jao "Kõiki eesmärke toetav meede" meede 20

Meede 20: Rahaline toetus konkreetsetele ühenduse või riikliku tasandi projektidele, millega toetatakse muid tarbijapoliitika eesmärke.

Meede 20: Rahaline toetus konkreetsetele ühenduse või riikliku tasandi projektidele, millega toetatakse tarbijapoliitika eesmärke, sh projektidele, mis edendavad piiriülest teabe ja parimate tavade vahetust.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Background to, and structure of, the new strategy and the decision proposed by the Commission

A 'programme of Community action in the field of public health (2003-2008)', established by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and the Council on the basis of Article 152 of the Treaty, is currently in place. Separately from this, there is also a programme of action 'establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004 to 2007'. The decision establishing this programme, Decision No 20/2004/EC, was taken on the basis of Article 153 of the Treaty.

The Commission is proposing that these two decisions be repealed before the programmes are due to expire and replaced by an integrated programme running for seven years, beginning in 2007. The Commission is convinced that its proposal to integrate the programmes will make Community policy more efficient, coherent and visible, given that both areas have certain shared objectives and similar types of actions are often used to pursue them. Thanks to streamlined administrative and budgetary procedures and with the help of a joint 'executive agency', a joint programme would, in the Commission's view, ultimately deliver savings.

In order to exploit the synergies three 'core joint objectives' and six 'common actions' are set out in the proposal. A budget line is also proposed, with an amount of EUR 1 203 million. In addition, the executive agency set up in 2004 for the public health programme is to be extended and will encompass consumer protection.

In order to respond to stakeholders' expectations, the specific nature of the two policy areas continues to be taken into account and the programme is to retain the specific features of actions in each area and further develop them. Consequently, in addition to the section on common action there is also a separate section on health and a separate section on consumer policy actions and support measures.

2. Rapporteur's comments on the integrated action programme structure

Your rapporteur advocates splitting the integrated programme into a new consumer protection programme and a new public health programme. Neither the practical nor the policy arguments in favour of integrating the aforementioned action programmes are convincing. The synergies aimed at will in practice be much smaller than hoped for. And the economies of scale to which the Commission refers are nowhere demonstrated in the impact study, which runs to many pages. Another argument against an integrated programme relates to the Commission's powers in the two areas, which are too different.

The idea of integrating the programmes also does not square well with the respective social objectives of the civil society organisations involved in the two fields. The same applies to the way in which powers are allocated internally in the Member States, and the fact that, as a rule, they are not only spread across the various departments but, in federal states, also across various policy levels. Furthermore, users of public health services cannot in every respect be treated in the same way as 'pure' consumers.

In addition to these substantive and institutional reasons, there are also budgetary considerations justifying keeping the two programmes separate. Each sector has greater certainty when it has its own budget line. It is also striking that no one has requested this 'merger' and that, in general, stakeholders (certainly on the consumer side) do not support it.

Your rapporteur therefore proposes - in consultation with the rapporteur for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and with the endorsement of the Conference of Presidents - that the proposal be split and that the Committee on the Internal Market and Consumer Protection look only at consumer protection. The following comments therefore deal solely with the consumer protection aspects of the proposed multiannual programme.

3. Rapporteur's comments on the action programme on consumer protection

Article 1 establishes the programme for a seven-year period (2007-2013) as the successor to the current programme, which is repealed in Article 11. This is wholly in accordance with the request made earlier by the Parliament to the Commission (resolution of 8 June 2005 on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Böge report). Although the current consumer programme has not yet expired, it is appropriate to begin in good time with the legislative programme and have it run for a period coinciding with the (hoped-for) interinstitutional agreement on the financial perspective.

Article 2 sets out the objectives, which are fleshed out with actions and instruments in the annex. The key elements of the current programme are retained, but reordered and extended. In future, for example, attention will be paid to deepening knowledge of, and extending scientific data on, consumer demand and behaviour and markets. The development of reliable indicators and benchmarks for consumer policy is also new. If these are subsequently used as an instrument for evaluating the results of programmes, progress will also be possible in this area. In your rapporteur's view, the indicators used up to now are, regrettably, too one-sidedly quantitative and too subjective and could therefore well be improved.

As a consequence of the split, some objectives and actions set out in the list of common objectives and in the annex must be reformulated and moved.

As regards the substance of the concrete actions, more - and explicit - attention needs to be paid to:

- the new Member States, where there is often a less long‑standing tradition in the area of consumer protection and consumer involvement in policy, as a result of which awareness of consumer rights and consumer organisations' capabilities are still too limited;

- the ageing of the population, bearing in mind that some older people are among those consumers less able to defend their interests;

- making vulnerable consumers, for whom it is not always possible to guarantee adequate, legally secure protection under the law, and to whom additional attention should therefore be paid in action programmes, more able to defend their interests.

Article 3 lays down the methods of implementation and the maximum amount of the Community's contribution to actions and expenditure for the functioning of certain organisations. It is noticeable that the ceilings for the Community's financial contribution have been considerably increased and the criteria for allocation, as well as the conditions for exceptionally applying higher ceilings, are much less clear than in the current programme. Little justification for this is to be found in the impact study. It is therefore better - unless adequate additional arguments are given by the Commission - to keep the normal maximum at 50% and to agree to the exceptional maxima at the increased level provided that systematic, explicit justification is given for the 'exceptional utility' which is the reason for applying the higher ceiling.

Articles 4, 6 and 7 entrust implementation to the Commission, which is to be assisted by a committee (under the commitology procedure).

Article 5 lays down, subject to later approval by the budgetary authority, the total budget for the whole period of the programme. In view of the splitting of the proposed programme into two separate programmes, this budget should be adjusted. For this purpose, your rapporteur has applied the distribution formula used by the Commission itself, giving a total sum of EUR 233.46 million. This sum represents a considerable increase in the financial resources allocated to the consumer programme. This is justified in the light of - inter alia - the impact of the previous enlargement of the European Union and the future enlargement to include countries with a less deep-rooted tradition of consumer protection. It is also in accordance with the aforementioned Parliament resolution of 8 June 2005.

Articles 8 and 9 deal with international aspects. Unlike under the previous programme, provision is rightly made for possible participation by countries covered by neighbourhood agreements, countries involved in accession procedures or applying for membership and certain western Balkan countries.

Article 10 relates to monitoring, (interim) evaluation and dissemination of results.

Article 12 charges the Commission with taking any necessary transitional measures.

Executive agency

In the articles of the proposal there is no reference to possible delegation of implementing powers in respect of the programme to an 'executive agency'. However, mention is made of this in recital 14 and in the Communication from the Commission which is contained together with the proposal in the same Commission document.

In your rapporteur's view, there would be benefits to a decision by the Commission to delegate powers. The Commission would have more room to pursue its policy tasks and would be able to put more of its efforts into adapting the 'acquis' more quickly, taking account of the objectives of 'better regulation'. If the Commission plans to take a decision to delegate powers, your rapporteur recommends that a cost-effectiveness analysis is first carried out, that delegated powers are restricted to logistical and administrative tasks and that they are entrusted to the executive agency set up for the public health programme, the name of which should if necessary be changed. The consumer protection section of the agency should preferably not be called an 'institute'. This would be very misleading in relation to its powers.

Language

Finally, your rapporteur wishes to complain about the inadequate attention, or the complete lack of attention, paid to the translation of Commission documents in this dossier. The extended impact study is available only in a panaché language version (alternately French and English, even within a single chapter). And, moreover, even the two annexes that form part of the communication (which has itself been translated) setting out the strategy and contained in the same COM document, are - in all of the language versions of the document - regrettably only available in English.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (27.1.2006)

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Arvamuse koostaja: Brigitte Douay

SHORT JUSTIFICATION

PREAMBLE

This communication aims to set up a joint health and consumer protection programme. The public health aspect falls within the remit of the environment committee and will be dealt with separately. The purpose of the present document is to deliver an opinion on the consumer protection aspect for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, the committee responsible.

INTRODUCTION

The aim of this programme is to harmonise consumer protection throughout the single market, so that citizens can move around the Union and buy goods with the same confidence as in their countries of origin.

The programme will be organised around objectives that are common to health and consumer protection and around objectives that are specific to each of them.

The common objectives of the health and consumer protection aspects are:[1]

· To protect citizens from risks and threats which are beyond the control of individuals and that cannot be effectively tackled by individual Member States alone (e.g. health threats, unsafe products, unfair commercial practices).

· To increase the ability of citizens to take better decisions about their health and consumer interests.

· To mainstream health and consumer policy objectives across all Community policies in order to put health and consumer issues at the centre of policy-making.

Consumer protection is organised around four specific objectives, which are based on those pursued in the 2002-2006 programme:

· Better understanding of consumers and markets;

· Better consumer protection regulation;

· Better enforcement, monitoring and redress;

· Better-informed and -educated consumers.

All of these objectives must be implemented by seeking synergies with other Community policies. In more general terms, coordination between consumer protection policy and other policies (research or structural policies) should be encouraged, so that it can become the norm.

FINANCIAL RESOURCES

The budget allocated for the period amounts to € 1 203 million (excluding administrative costs), spread over five budget items (3 for public health, 2 for consumer protection: 17 02 01 and 17 01 04 03), and calls for the use of an executive agency. On this subject, the committee recommends that the remit of the executive agency for health be extended, so that the latter can provide the technical assistance required by this programme in a rational and effective fashion, bearing in mind the doubling of appropriations in comparison with the current programme.

The budget allocation for the whole period is divided up as follows:

           € 110 981 million for measures common to the two policies

€ 804 995 million for health

€ 193 838 million for consumer protection

€ 93 185 million allocated to funding the Consumer Institute (executive agency).

COMMENTS

The rapporteur welcomes the Commission proposal, particularly the significant increase in the budget allocated to consumer protection, and the Commission’s wish to incorporate this policy in all Community programmes and instruments.

The rapporteur nevertheless wishes to make the following comments:

1.        It should be pointed out that the amount referred to in Article 5 must be regarded as purely indicative until final agreement has been reached on the financial perspectives.

2.        Counterfeiting, which initially affected luxury industries in the form of fraudulent copying of trademarks, designs and models, has now spread to all areas of the economy. It no longer affects only major companies, but also SMEs and, above all, consumers, since counterfeit products pose an increasing risk to consumer health and safety, whether in the form of adulterated medicines, defective electrical appliances, substandard spare parts, cosmetics which are nothing short of toxic, or dangerous toys. This is why consumers, who – knowingly, naively or unwittingly – are the potential customers of counterfeiters, must be better informed of the real dangers to themselves and their families, and the legal penalties that can be incurred.

3.        All possible synergies between Community instruments on consumer protection must be set in motion in order to optimise the performance of this programme, the budget for which is relatively limited given the importance of what is at stake.

4.        The Commission must therefore take all necessary measures to ensure that the programme is as cost-effective as possible, and show in an interim evaluation report the progress achieved in this area over a period of five years.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1

Lõige 1 a (uus)

1 a.     rõhutab, et õigusloomega seotud ettepanekus nimetatud assigneeringud 2006. aastale järgnevaks perioodiks sõltuvad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku puudutavast otsusest;

Muudatusettepanek 2

Lõige 1 b (uus)

1 b.      kutsub komisjoni üles vajadusel esitama ettepanekut praeguse programmi võrdlussumma kohandamiseks, kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik on vastu võetud;

Selgitus

Võrdlussummat ei saa kindlaks määrata enne finantsperspektiivi lõplikku vastuvõtmist. Kui see otsus on tehtud, peab komisjon esitama õigusloomega seotud ettepaneku võrdlussumma kindlaksmääramiseks, võttes arvesse vastavat finantsraamistiku ülemmäära.

Ettepanek võtta vastu otsus

Komisjoni ettepanek[2]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 4

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid, nagu teabevahetus, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse küsimustega ning nende valdkondade rahvusvahelise koostöö edendamine. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on seotud riskide eest kaitsmise, kodanike otsustusvõime parandamise ning tervise- ja tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse, on tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka ühised vahendid, nagu teabevahetus, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse küsimustega ning nende valdkondade rahvusvahelise koostöö edendamine. Sellised küsimused nagu toitumine ja ülekaalulisus, suitsetamine, riskikäitumine ja muud tervist mõjutavad tarbimisharjumused on näited valdkondadevahelistest küsimustest, mis mõjutavad nii tervishoidu kui ka tarbijakaitset. Samuti tuleb Euroopa tasandil tõhusalt võidelda võltsimise vastu, mis on tarbijate petmine ja mis ohustab nende tervist. Ühine lähenemine nendele eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja vahenditega.

Selgitus

Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil tuleb tõhustada võitlust võltsimise vastu, mida võib pidada toodete ja kaubamärkide varastamiseks: sellega petetakse tarbijaid, see ohustab tervist ning kahjustab tööhõivet (võltsimise tulemusena kaob Euroopa Liidus igal aastal hinnanguliselt 100 000 töökohta).

Muudatusettepanek 4

Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

 

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva asutuse tööga seotud kuludest, kui selline toetus on vajalik tervise või tarbimisega seotud huvide esindamiseks ühenduse tasandil või programmi põhieesmärkide täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, näiteks tarbijaid standardimise valdkonnas esindavate asutuste puhul, mil ühenduse toetus on kuni 95%.

Üldreeglina peaks komisjon tagama põhilise rahastamise kahe aasta kaupa partnerluse raamlepingu abil. Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse finantsmääruse rakenduseeskirjad1, artiklile 163, loob partnerluse raamleping abisaaja ja komisjoni vahel pikaajalise koostöösuhte, mis ei tohi siiski kesta kauem kui kaks aastat.

1Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1).

Selgitus

Finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 163 kohaldamine võimaldab asjakohastele tarbijaorganisatsioonidele rohkem rahalist kindlust ja vähendab nii komisjoni kui ka Euroopa tarbijaorganisatsioonide halduskoormust. Erinevalt projekti rahastamisest on põhiline rahastamine oma olemuselt mõeldud organisatsioonidele, millel on pikaajalised eesmärgid. Seega on pikaajalise koostöö sisseseadmise võimalus põhilise rahastamise taotlejatele eriti sobilik.

Muudatusettepanek 5

Artikkel 4

Komisjon tagab programmi rakendamise vastavalt artiklile 7.

Komisjon tagab programmi rakendamise vastavalt artiklile 7, tuginedes eelkõige tarbijakaitse valdkonnas juba olemasolevatele meetmetele ja korraldustele, et edendada sünergiat ning tagada elluviidud meetmete tõhus koordineerimine ja nähtavus.

Muudatusettepanek 6

Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud ajavahemikul määratakse 1203 miljonit eurot.

1. Käesoleva programmi rakendamise soovituslikuks finantsraamistikuks seitsme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2007 on määratud 1203 miljonit eurot.

Selgitus

Võrdlussummat ei saa kindlaks määrata enne finantsperspektiivi lõplikku vastuvõtmist. Kui see otsus on tehtud, peab komisjon esitama õigusloomega seotud ettepaneku võrdlussumma kindlaksmääramiseks, võttes arvesse vastavat finantsraamistiku ülemmäära (vt õigusloomega seotud resolutsiooni muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 7

Artikli 5 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Programmi üldised halduskulud, sealhulgas artikli 3 lõike 1 punktis a nimetatud täitevasutuse sise- ja juhtimiskulud, peaksid olema proportsionaalsed asjaomases programmis ette nähtud ülesannetega ning sõltuma eelarvepädevate ja seadusandlike institutsioonide otsusest.

Muudatusettepanek 8

Artikli 7 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on seotud allpool nimetatud küsimustega, võetakse vastu artikli 6 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt:

1. Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on seotud allpool nimetatud küsimustega, võetakse vastu artikli 6 lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt:

Selgitus

Viide artikli 6 lõikele 3 osutab otsuse 1999/468/EÜ (millega sätestatakse komisjonile antud rakendusvolituste kasutamise menetlus) artiklitele 3 ja 7. Et tugevdada Euroopa Parlamendi teabevolitusi ja volitusi kontrollida programmi tööd, tundub nõuandekomitee vorm sobivam.

Muudatusettepanek 9

Artikkel 9 a (uus)

 

Artikkel 9 a

Ühenduse finantshuvide kaitse

 

1. Komisjon tagab, et käesoleva otsuse alusel rahastatavate meetmete rakendamisel kaitstakse ühenduse finantshuve, kohaldades ennetusmeetmeid pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vältimiseks, teostades tõhusat järelevalvet ja nõudes tagasi alusetult tasutud summad, ning, juhul kui esineb eeskirjade eiramist, kohaldades tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone vastavalt nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta1, nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramise eest2, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta3.

2. Käesoleva otsuse alusel rahastatavate ühenduse meetmete puhul tähendab nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 1 lõikes 2 nimetatud eeskirjade eiramine ühenduse õiguse mis tahes sätte või lepingulise kohustuse rikkumist ettevõtja tegevuse või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks ühenduste üldeelarvet või nende juhitavaid eelarveid põhjendamatu kuluartikli tõttu.

3. Komisjon tagab, et käesolevast otsusest tulenevate ühenduse meetmete rahastamisel saavutatakse võimalikult suur tasuvus.

__________________

1EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

Selgitus

Finantsmäärus on peamine õigusakt finantshuvide kaitse kohta.

Muudatusettepanek 10

Artikli 10 lõige 3

3. Komisjon tagab, et programmi tulemuslikkust hinnatakse kolm aastat pärast selle algust ja pärast programmi lõppu. Komisjon edastab selle põhjal tehtud järeldused koos oma kommentaaridega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

3. Komisjon tagab, et programmi tulemuslikkust hinnatakse kolm aastat pärast selle algust, kaks aastat enne selle lõppu ja pärast programmi lõppu. Komisjon edastab selle põhjal tehtud järeldused koos oma kommentaaridega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Selgitus

On oluline, et programmi pikendamise korral oleks kättesaadav värske hinnang.

Muudatusettepanek 11

1. lisa punkt 1.1 a (uus)

 

1.1 a Tarbijate teavitamine võltsitud kaupadega seonduvatest ohtudest nende tervisele ja turvalisusele.

Selgitus

Tarbijaid tuleb tõhusamalt teavitada ohtudest, mida teatud võltsitud tooted, nagu ravimid, kosmeetika, mänguasjad, autode varuosad jne võivad põhjustada nende tervisele ja turvalisusele.

Muudatusettepanek 12

3. lisa IV eesmärgi meede 18

Rahaline toetus ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle.

Rahaline toetus ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle, eriti uutes liikmesriikides.

Selgitus

Uutes liikmesriikides on hädasti vaja rahastada tarbijakaitseorganisatsioone, et arendada nende võimalusi, sest enamik nendest organisatsioonidest on loodud üsna hiljuti ega saa oma valitsuselt mingit toetust.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused

Viited

(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

BUDG
7.7.2005

Tõhustatud koostöö – istungil teada andmise kuupäev

Ei

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Brigitte Douay

4.7.2005

Endine arvamuse koostaja

 

 

Arutamine komisjonis

25.1.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

ühehäälselt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on saadaval ühes keeles)

...

õiguskomisjonI ARVAMUS (1.2.2006)

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Arvamuse koostaja: Aloyzas Sakalas

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek koondab ühe programmi raamistiku alla nii rahvatervise kui ka tarbijakaitse. Vastuseks vastutavate komisjonide (siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni) palvele otsustas esimeeste konverents 30. juunil 2005 jagada ettepaneku kaheks. Õiguskomisjon toetab seda otsust, kuna rahvatervise valdkond võib tarbijakaitsepoliitika varju jätta. Lisaks ei selgu Euroopa Komisjoni koostatud ulatuslikust mõjuhinnangust, et see annaks mastaabisäästu. Õiguskomisjon keskendus sellegipoolest ettepaneku neile osadele, mis jäävad kodukorra alusel tema pädevusse. Seetõttu on käesolev arvamus adresseeritud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile, kes vastutab ettepaneku tarbijakaitse osa eest.

Ettepanekuga luuakse seitsme aasta programm, mis oleks järg praegusele programmile, mis põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 20/2004/EÜ, millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007. Õiguskomisjoni arvates on kohane, et programmi kestus vastab ELi finantsperspektiivile, mille Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembris lõpuks vastu võttis. Samuti on teretulnud tarbijakaitse eesmärkide laiendamine. Õiguskomisjon sooviks siiski välja pakkuda mõned muudatusettepanekud, et aidata kaasa Euroopa tarbijakaitsepoliitika täiustamisele.

Praeguse programmi kehtestamise otsus võeti vastu asutamislepingu artikli 153 alusel ja see õiguslik alus on ka uues ettepanekus. Õiguskomisjoni arvates on õiguslik alus valitud õigesti. Liikmesriikide meetmete toetamise raamistiku kehtestamisel järgitakse subsidiaarsuspõhimõtet, kuna programmi kehtestamise otsus on kõige kohasem vahend soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Strateegia ja programmi ulatusliku mõju hindamise punktis 2.2 on mainitud probleeme, mida "suudab lahendada vaid ELi tasandi meede", ning seda, et riiklikke meetmeid peavad toetama ühenduse meetmed. Sel otstarbel kavatseb komisjon laiendada rahvatervise programmi täitevasutuse tegevusvaldkonda, et luua Euroopa tarbijainstituut, kes viiks ellu tarbijakaitsemeetmed. Õiguskomisjon pooldab seda ideed, kuid soovitab enne ettepaneku esitamist teha analüüsi. Õiguskomisjoni arvates peaks Euroopa tarbijakaitseamet olema terviseametist eraldi asutus, kuigi nad võiksid jagada ühist infrastruktuuri ja ühiseid ressursse.

Tundub, et kavandatud programm pakub olemasolevatele tarbijakaitsemeetmetele lisaväärtust, kuna 2004. aastal ühinesid ELiga uued liikmesriigid, millest mõnes on tarbijakaitse- ja tarbijate poliitika koostamises osalemise traditsioonid eksisteerinud palju lühemat aega. Veel üks küsimus, mis puudutab kogu liitu, on see, et tarbijad ei kasuta ikka veel täielikult siseturu pakutavaid võimalusi, kuna puudub kindlustunne, Euroopa teiste poliitikavaldkondade raamistike koostamisel ei arvestata piisavalt nende huve ning tarbijad on vähe organiseerunud. Lisaks sellele ei võimalda hetkel olemasolevad rahalised ja inimressursid komisjonil koguda süstemaatiliselt ja järjepidevalt andmeid erinevate tarbijakaitseaspektide kohta ega arendada välja teadmistebaasi tarbijakaitse arendamiseks ELi tasandil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

1. ettepaneku muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse meetmete kombineerimine ühes programmis peaks aitama saavutada ühiseid eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja võimalusi langetada nende huve puudutavaid otsuseid ning toetada tervise- ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse meetmete peamised eripärad, peaks ühtne integreeritud programm aitama saavutada nendes valdkondades võimalikult suurt eesmärkide koostoimet ja meetmete juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse meetmete kombineerimine ühes programmis peaks aitama saavutada ühiseid eesmärke – suurendada kodanike usaldust siseturu vastu, kaitsta kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja võimalusi langetada nende huve puudutavaid otsuseid ning toetada tervise- ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –süsteemide ühendamine peaks võimaldama programmi tõhusamalt rakendada ning aitama ühenduse olemasolevaid ressursse tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige paremini kasutada.

Selgitus

Tervishoiu ja tarbijakaitse valdkonna poliitika eesmärk peaks olema tõsta ELi kodanike elukvaliteeti nende tervise seisukohalt, suurendada turvalisust ja usaldust siseturu toodete vastu.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Komisjon peaks koostama ettepaneku luua asutus, mis viiks ellu tarbijainstituudi ülesanded ja tegutseks rahvatervise programmi täitevasutusest eraldi seisva asutusena, kuid kasutaks sellega ühist infrastruktuuri ja vahendeid.

Selgitus

Komisjonile on vaja abi tarbijakaitsemeetmete juhtimisel. Samuti on vaja asutust, mis suudaks tegeleda tarbijakaitse-eesmärkide seisukohalt olulise andmeanalüüsiga. Seoses algse ettepaneku jagamisega kaheks ei peaks "tarbijainstituut" (kohane nimi valitakse asutamisel) olema rahvatervise asutuse osa, kuid on mõistlik, et nad kasutavad kokkuhoiu mõttes samu ressursse.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 14 b (uus)

(14 b) Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat kohustub tegema võimalikult varakult tihedat koostööd komisjoni teiste peadirektoraatidega, juhul kui nende töö puudutab tarbijakaitset. Eriti oluliseks peetakse seda õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi tsiviilõigusega (rahvusvaheline eraõigus, vahendus, alternatiivne vaidluste lahendamine, õigusabi) seotud töö puhul ning siseturu ja teenuste peadirektoraadi puhul.

Selgitus

Paljud õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi õigusloomega seotud ettepanekud on tarbijakaitse seisukohalt olulised. Komisjonil peaks olema kohustus piisavalt institutsioonisiseselt nõu pidada. See muudatusettepanek on vastus vajadusele siduda tarbijakaitsepoliitika ühenduse teiste poliitikavaldkondadega.

Muudatusettepanek 4

Artikli 2 lõige 1

1. Programm täiendab ja toetab liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele.

1. Programm täiendab ja toetab liikmesriikide poliitikat ning aitab lisandväärtust tootvate meetmete abil kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja majandushuvide kaitsele.

Selgitus

Kõikide tervishoiuvaldkonnas asutamislepingu alusel võetavate meetmete lõppeesmärk on Euroopa kodanike parem tervis ning tervishoiuvaldkonna moderniseerimine teadustegevuse abil on hädavajalik.

Muudatusettepanek 5

Artikli 2 lõike 2 punkti c teine taane

– paremad tarbijakaitsenormid;

– paremad tarbijakaitsenormid; eelkõige tarbijakaitsepoliitika parem sidumine ühenduse teiste poliitikasuundadega, eriti tsiviilõiguse valdkonnas.

Selgitus

Vajadus tagada kooskõla ühenduse teiste poliitikatega tuleks programmi konkreetseks eesmärgiks seada.

Muudatusettepanek 6

Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a

Toetuse saajad

 

1. Ühismeetmetele 6 ja 16 mõeldud rahalist toetust võib anda avalik-õiguslikule asutusele või liikmesriigi või asjaomase pädeva asutuse poolt määratud ja komisjoni poolt heaks kiidetud mittetulundusasutusele.

2. Meetme 17 puhul võib rahalist toetust anda Euroopa tarbijaorganisatsioonidele, mis:

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärk ja -tegevus on seotud tarbijate huvide esindamisega standardimisprotsessis ühenduse tasandil; ja

b) on volitatud esindama ühenduse tasandil tarbijahuvisid vähemalt kahes kolmandikus liikmesriikidest:

– organite poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad liikmesriikide siseriiklikke tarbijaorganisatsioone, või

– selliste organite puudumisel liikmesriikide siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijate huvisid ning tegutsevad riiklikul tasandil.

3. Meetme 18 puhul võib rahalist toetust anda Euroopa tarbijaorganisatsioonidele, mis:

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärk ja -tegevus on seotud ühenduse tarbijate tervise, ohutuse ja majanduslike huvide edendamise ja kaitsega; ja

b) on volitatud esindama tarbijate huvisid ühenduse tasandil vähemalt poolte liikmesriikide siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijaid ja tegutsevad piirkondlikul või riigi tasandil; ja

c) on esitanud komisjonile rahuldavad andmed oma liikmeskonna, sisekorra ja rahastamisallikate kohta.

Selgitus

Programmi raames rahastatavatele organisatsioonidele seatavad nõuded peaksid jääma samaks, mis on sätestatud olemasoleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 20/2004/EÜ (millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007) artiklis 7.

Muudatusettepanek 7

Artikkel 9

Programmi rakendamisel soodustatakse suhteid kolmandate riikidega, kes programmis ei osale, ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Programmi rakendamisel soodustatakse suhteid kolmandate riikidega, kes programmis ei osale, ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige seoses tooteohutusega ja ebaausaid kaupmehi puudutavate meetmetega.

Selgitus

Euroopa kodanike tervist ja kaitset käsitleva ühenduse poliitika kujundamiseks on hädavajalik ühelt poolt tõsta kodanike suutlikkust langetada tervise valdkonnas ja tarbijatena enda huvides paremaid otsuseid ning teiselt poolt arendada sünergiat eri liikmesriikide teenistuste vahel.

Muudatusettepanek 8

3. lisa I eesmärgi meede 2

Tarbijapoliitika väljatöötamisel ja tarbija huvide kaasamisel muudesse ühenduse poliitikavaldkondadesse vajaliku teadmistebaasi jaoks andmete ja teabe kogumine ja vahetamine, kasutades tarbijate ja ettevõtjate hoiakute uuringuid, tarbimis- ja muid turu-uuringuid finantsteenuste valdkonnas ning statistiliste ja muude asjakohaste andmete kogumist ja analüüsi; statistikavahendite väljatöötamiseks võib vajaduse korral kasutada ühenduse statistikaprogrammi.

Tarbijapoliitika väljatöötamisel ja tarbija huvide kaasamisel muudesse ühenduse poliitikavaldkondadesse vajaliku teadmistebaasi jaoks andmete ja teabe kogumine ja vahetamine, kasutades tarbijate ja ettevõtjate hoiakute uuringuid – eriti selliseid, kus uuritakse, kuidas erinevad õiguslikud režiimid ja tõhusate piiriüleste hüvitusmehhanismide puudumine mõjutavad tarbijate käitumist siseturul –, tarbimis- ja muid turu-uuringuid finantsteenuste valdkonnas ning statistiliste ja muude asjakohaste andmete kogumist ja analüüsi; statistikavahendite väljatöötamiseks võib vajaduse korral kasutada ühenduse statistikaprogrammi.

Selgitus

On suur hulk tõendeid, mis viitavad sellele, et erinevad õiguslikud režiimid vähendavad tarbijate innukust kasutada oma õigust sooritada oste teises riigis.

Muudatusettepanek 9

3. lisa II eesmärgi meetme 4 punkt 4.4

Tarbijate majandushuvide poliitika väljatöötamiseks vajalik õiguslik ja tehniline pädevus.

Õiguslik ja tehniline pädevus, mis on vajalik tarbijate majandushuvide poliitika väljatöötamiseks, jätkuvalt tuleb kaaluda ka Euroopa rühmahagi mudelit.

Muudatusettepanek 10

3. lisa III eesmärgi meede 6

Rahaline toetus spetsiaalsetele ühtsetele järelevalve- ja jõustamismeetmetele, mis on kavandatud ühenduse tarbijakaitsenormide, sh üldise tooteohutuse direktiivi haldamise ja jõustamisega seotud koostöö parandamiseks, samuti muudele halduskoostöö meetmetele.

Rahaline toetus spetsiaalsetele ühtsetele järelevalve- ja jõustamismeetmetele, mis on kavandatud ühenduse tarbijakaitsenormide, sh üldise tooteohutuse direktiivi haldamise ja jõustamisega seotud koostöö parandamiseks, samuti muudele halduskoostöö meetmetele vastavalt artikli 3 a lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik muudatusettepaneku 3 tõttu.

Muudatusettepanek 11

3. lisa IV eesmärgi meede 16

Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendamise võimalusi (Euroopa tarbijakeskuste võrk).

Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendamise võimalusi (Euroopa tarbijakeskuste võrk), vastavalt artikli 3 a lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik muudatusettepaneku 3 tõttu.

Muudatusettepanek 12

3. lisa IV eesmärgi meede 16

Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja asjakohaseid vaidluste lahendamise võimalusi (Euroopa tarbijakeskuste võrk).

Rahaline toetus ühistele meetmetele avalik-õiguslike asutuste või mittetulundusühingutega, mis kuuluvad ühenduse võrku, mille eesmärk on tarbijate teavitamine ja abistamine, et nad võiksid kasutada oma õigusi ja et neil oleks juurdepääs õigusabile ja nõustamisele, vahendamisele ja muudele alternatiivsetele vaidluste lahendamise võimalustele, sh komisjoni süsteemile SOLVIT, mis kõik tuleb koondada Euroopa tarbijakeskuste võrgu alla.

Erilist tähelepanu pööratakse uute liikmesriikide ja ühinejariikide abistamisele.

Selgitus

Selle meetme rakendusala peaks olema võimalikult lai ning katma selgelt kõik kodanikele kättesaadavad mehhanismid, k.a süsteemi SOLVIT. Eriline tähelepanu uutele liikmesriikidele ja ühinejariikidele on vajalik selleks, et toetada nende vähemarenenud tarbijaorganisatsioone.

Muudatusettepanek 13

3. lisa IV eesmärgi meede 17

Rahaline toetus ühenduse toote- ja teenusestandardite väljatöötamisel tarbija huve esindavate ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle.

Rahaline toetus ühenduse toote- ja teenusestandardite väljatöötamisel tarbija huve esindavate ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle, vastavalt artikli 3 a lõikes 2 sätestatud tingimustele.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik muudatusettepaneku 3 tõttu.

Muudatusettepanek 14

3. lisa IV eesmärgi meede 18

Rahaline toetus ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle.

Rahaline toetus ühenduse tarbijaorganisatsioonide tööle, vastavalt artikli 3 a lõikes 3 sätestatud tingimustele.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik muudatusettepaneku 3 tõttu.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused

Viited

KOM(2005)0115 – C6–0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)

        istungil teadaandmise kuupäev

JURI
13.10.2005

Tõhustatud koostöö – istungil teadaandmise kuupäev

Ei

Arvamuse koostaja

        nimetamise kuupäev

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.11.2005

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – tarbijakaitseküsimused

Viited

KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.7.2005

Vastutav komisjon
  Date announced in plenary

IMCO
7.7.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teadaandmise kuupäev

BUDG
7.7.2005

JURI
13.10.2005

ENVI

7.7.2005

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

ENVI

14.9.2005

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teadaandmise kuupäev

Ei

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

/

JURI
31.1.2006

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

/

BUDG
2.2.2006

Konsulteerimine regioonide komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine regioonide komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

30

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

23.2.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...