JELENTÉS az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról – fogyasztói szempontok

23.2.2006 - (COM(2005)0115 – C6–0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Marianne Thyssen


Eljárás : 2005/0042B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0032/2006

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról – fogyasztói szempontok

(COM(2005)0115 – C6–0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0115)[1],

–   tekintettel az Elnökök Értekezlete 2005. június 30-i határozatára, amely szerint ketté kell bontani az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak érdekében, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz, illetve a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz utalhassák két külön jelentés elkészítése céljából,

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 153. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0225/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A6–0032/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  hangsúlyozza, hogy a bizottsági javaslatban a 2006 utáni időszakra megjelölt előirányzatok a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó határozattól függenek;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keret elfogadásakor szükség esetén terjesszen elő javaslatot e program pénzügyi referenciaösszegének kiigazítására;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

A program címe

az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozására

a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozására

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 2

Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. és 153. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 153. cikkére,

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 3

(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség a közegészségügy és a fogyasztóvédelem területén történő fellépéssel hozzájárulhat a polgárok egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

(1) A Közösség a fogyasztóvédelem területén történő fellépéssel hozzájárulhat a polgárok biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 4

(2) preambulumbekezdés

(2) Ezért az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén célszerű létrehozni egy, a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat és a 2004–2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat helyére lépő közösségi cselekvési programot. Az említett határozatokat ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(2) Ezért a fogyasztóvédelem területén célszerű létrehozni egy, a 2004–2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat helyére lépő közösségi cselekvési programot. Az említett határozatot ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 5

(3) preambulumbekezdés

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi cselekvések központi elemeinek és jellegzetességeinek fenntartása mellett az egyetlen, egységes program segít az e területeken végrehajtott cselekvések célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás hatékonyságának növelésében. Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi tevékenységek egységes programba foglalása segít megvalósítani a két terület közös célkitűzéseit: a polgárok kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni megvédését, a polgárok abbéli képességének fejlesztését, hogy kellő tudással és lehetőségekkel rendelkezzenek saját érdekeiket érintő döntéseik meghozatalában, valamint annak támogatását, hogy az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések valamennyi közösségi politikába és tevékenységbe beépüljenek. Az igazgatási struktúrák és rendszerek egységesítése lehetővé teszi a program hatékonyabb végrehajtását, és segíti az egészségügy és a fogyasztóvédelem számára rendelkezésre álló közösségi erőforrások optimális felhasználását.

törölve

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 6

(4) preambulumbekezdés

(4) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika közös célkitűzései: a kockázatokkal szembeni védelem biztosítása, a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása és az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi érdekek valamennyi közösségi politikába történő beépítése mellett közös eszközökkel is rendelkezik: ilyen például a kommunikáció, a civil társadalom egészségüggyel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kapacitásainak kiépítése vagy e kérdések terén a nemzetközi együttműködés előmozdítása. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem érdekkörébe egyaránt beletartozó konkrét ügyekre példa az étrenddel és az elhízással, a dohányzással és más, az egészséget érintő fogyasztási szokásokkal kapcsolatos döntések kérdése. E közös célkitűzések és eszközök egységes kezelése lehetővé teszi az egészségügy és a fogyasztóvédelem közös tevékenységeinek hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem ugyanakkor önálló célkitűzésekkel is rendelkezik, amelyeket az egyes területeken elkülönült cselekvéssel és eszközökkel kell megvalósítani.

törölve

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 7

(5) preambulumbekezdés

(5) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika más politikákba történő beépítésére irányuló közös célkitűzés fontos eleme a más közösségi politikákkal és programokkal való összehangolás. A szinergiák kiaknázása és a feleslegesen végzett munka elkerülése érdekében alkalmas módon más közösségi alapokat és programokat is fel kell használni, így különösen a közösségi kutatási keretprogramokat és azok eredményeit, a strukturális alapokat és a közösségi statisztikai programot.

(5) A Szerződés 153. cikkének megfelelően elsőbbségi kérdésként kellene kezelni a fogyasztói érdekek beépítését valamennyi közösségi politikába, csakúgy, mint a fogyasztóvédelmi politika jelen programban meghatározott célkitűzéseit. A fogyasztóvédelem más politikákba történő beépítésére irányuló célkitűzés fontos eleme a más közösségi politikákkal és programokkal való összehangolás. A szinergiák kiaknázása és a feleslegesen végzett munka elkerülése érdekében más közösségi alapoknak és programnak is forrásokat kellene biztosítaniuk a fogyasztói érdekek saját területükre történő beépítése céljára.

Indokolás

Seeks to provide a firmer basis for the integrated policy which is needed in the interest of consumer protection.

Módosítás: 8

(6) preambulumbekezdés

(6) Általános európai érdek, hogy a polgárok egészsége, biztonsága és gazdasági érdekei, valamint a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó szabványok kidolgozása során a fogyasztói érdekek közösségi szintű védelmet élvezzenek. A program kulcsfontosságú célkitűzései függhetnek továbbá olyan szakosodott hálózatok lététől, amelyek kialakításukhoz és működésükhöz ugyancsak közösségi hozzájárulást igényelnek. Az érintett szervezetek jellegénél fogva és kivételes hasznosságuk esetén nem kívánatos, hogy e szervezetek működésére nyújtott közösségi támogatás megújítására vonatkozzék a közösségi támogatás mértékének fokozatos csökkentésére vonatkozó elv.

(6) Általános európai érdek, hogy a szolgáltatások és az élelmiszertől különböző termékek biztonsága, a polgárok gazdasági érdekei, valamint a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó szabványok kidolgozása során a fogyasztói érdekek közösségi szintű védelmet élvezzenek. A program kulcsfontosságú célkitűzései függhetnek továbbá olyan szakosodott hálózatok lététől, amelyek kialakításukhoz és működésükhöz ugyancsak közösségi hozzájárulást igényelnek. Az érintett szervezetek jellegénél fogva és kivételes hasznosságuk esetén nem kívánatos, hogy e szervezetek működésére nyújtott közösségi támogatás megújítására vonatkozzék a közösségi támogatás mértékének fokozatos csökkentésére vonatkozó elv.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 9

(7) preambulumbekezdés

(7) A program végrehajtását azok kiterjesztésével a közegészségügy és a fogyasztóvédelem területén meglévő cselekvésekre és strukturális intézményekre, így különösen a 2004/858/EK bizottsági határozattal létrehozott, „Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala” elnevezésű hivatalra kell alapozni. A végrehajtás során szoros együttműködésben kell eljárni az érintett szervezetekkel és hivatalokkal, így különösen a 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal.

(7) A program végrehajtását azok kiterjesztésével a fogyasztóvédelem területén meglévő cselekvésekre és strukturális intézményekre kell alapozni.

A végrehajtás során szoros együttműködésben kell eljárni az érintett szervezetekkel és hivatalokkal.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 10

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) A program megvalósítása során figyelembe kell venni, hogy a belső piac nem működhet megfelelően, ha a fogyasztók egyes tagállamokban alacsonyabb szintű védelemben részesülnek, mint másokban. A fogyasztói érdekek az új tagállamokban való érvényesülésének előmozdításáról és védelméről szóló 2005. december 15-i európai parlamenti állásfoglalásnak1 megfelelően a programnak ezért különösen nagy hangsúlyt kellene fektetnie a fogyasztóvédelem erősítésére és a figyelemfelkeltésre a tíz új tagállamban.

 

__________

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0526.

Indokolás

The Committee on Internal Market and Consumer protection has adopted the report on Promotion and Protection of Consumers in the new Member States unanimously, and a great commitment by Parliament to strengthening of consumer protection in the new Member States is clear. It is therefore important that the objectives of this report are kept in mind both by the Commission and the Member States when implementing the Consumer programme 2007-2013.

Módosítás: 11

(9) preambulumbekezdés

(9) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: „EGT-megállapodás”) rendelkezik az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Európai Gazdasági Térségben részt vevő országai (a továbbiakban: „EFTA/EGT-államok”) közötti együttműködésről. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a program nyitott legyen más országok, különösen a Közösség szomszédságában fekvő, valamint a közösségi tagságot kérelmező, arra jelölt vagy a csatlakozási folyamatban részt vevő országok részvétele előtt is, különös tekintettel azokra a potenciális egészségügyi fenyegetésekre, amelyek harmadik országokban kialakulhatnak, és hatással lehetnek a Közösségre.

(9) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: „EGT-megállapodás”) rendelkezik a fogyasztóvédelem területén egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Európai Gazdasági Térségben részt vevő országai (a továbbiakban: „EFTA/EGT-államok”) közötti együttműködésről. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a program nyitott legyen más országok, különösen a Közösség szomszédságában fekvő, valamint a közösségi tagságot kérelmező, arra jelölt vagy a csatlakozási folyamatban részt vevő országok részvétele előtt is.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 12

(11) preambulumbekezdés

(11) Hatás- és szerepkörük figyelembevételével együttműködést kell kialakítani az érintett nemzetközi szervezetekkel, így különösen az Egyesült Nemzetekkel és annak szakosított intézményeivel, például az Egészségügyi Világszervezettel, valamint az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel annak érdekében, hogy a program végrehajtása során az egészségügyet és a fogyasztóvédelmet közösségi és nemzetközi szinten érintő cselekvések minél hatékonyabbak és eredményesebbek lehessenek.

(11) Hatás- és szerepkörük figyelembevételével együttműködést kell kialakítani az érintett nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy a program végrehajtása során a fogyasztóvédelmet közösségi és nemzetközi szinten érintő cselekvések minél hatékonyabbak és eredményesebbek lehessenek.

Módosítás: 13

(12) preambulumbekezdés

(12) A programmal létrehozott érték és a kifejtett hatás növelése érdekében a megtett intézkedéseket rendszeres jelleggel felügyelni és értékelni kell, és ennek keretében független külső értékelést is kell végezni.

(12) A programmal létrehozott érték és a kifejtett hatás növelése érdekében a megtett intézkedéseket rendszeres jelleggel felügyelni és értékelni kell, és ennek keretében független külső értékelést is kell végezni. A fogyasztóvédelmi politika értékelhetősége érdekében lehetőleg mérhető célkitűzéseket kell megfogalmazni, és megbízható mutatókat kell kifejleszteni.

Módosítás: 14

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Tekintettel a kis- és kézművesipari vállalkozások mindennapi szerepére a fogyasztók tájékoztatása és tanácsokkal történő ellátása terén mind a termékek és szolgáltatások, mind a bizonyos anyagok felhasználása során előforduló egészségügyi vagy egyéb kockázatok tekintetében, minden szinten támogatni kell ezen kis- és kézművesipari vállalkozások és szervezeteik tevékenységét a fogyasztók irányában, továbbá biztosítani kell azt, hogy alkalmazni tudják az uniós jogszabályokat.

Indokolás

Small business operators play an essential day-to-day role in informing and advising the consumers with whom they come into direct contact. It is thus essential to ensure, as far upstream as possible, that European consumer protection policy can be directly implemented by these small businesses. In this context it is essential, before any new direction is taken, to carry out systematic impact studies on craft industries and small businesses.

Módosítás: 15

(13) preambulumbekezdés

(13) Mivel az érintett kérdéskörök nemzeteket átívelő jellege miatt az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén megteendő cselekvések céljainak eléréséről a tagállamok megfelelő szinten nem képesek gondoskodni, és ezért mivel a közösségi fellépés a kizárólagos nemzeti fellépéshez képest hatékonyabbnak és eredményesebbnek ígérkezik a polgárok egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelmére, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően rendelkezéseket állapíthat meg. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Mivel az érintett kérdéskörök nemzeteket átívelő jellege miatt a fogyasztóvédelem területén megteendő cselekvések céljainak eléréséről a tagállamok megfelelő szinten nem képesek gondoskodni, és ezért mivel a közösségi fellépés a kizárólagos nemzeti fellépéshez képest hatékonyabbnak és eredményesebbnek ígérkezik a polgárok biztonságának és gazdasági érdekeinek védelmére, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően rendelkezéseket állapíthat meg. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 16

(14) preambulumbekezdés

(14) A Bizottság köteles gondoskodni a program és a két előzményprogram közötti megfelelő átmenetről, különösen a több évre kiterjedő intézkedések és az igazgatási támogató struktúrák, így például a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala folyamatosságáról.

(14) A Bizottság köteles gondoskodni a program és az előzményprogram közötti megfelelő átmenetről, különösen a többéves intézkedések, az előzményprogram eredményeinek értékelése és a kiemelt figyelmet igénylő területek szempontjából.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 17

(14a) preambulumbekezdés (új)

 

(14a) Amennyiben a Bizottság e program végrehajtásának logisztikai és adminisztratív vonatkozásai tekintetében hatáskörök átadása mellett határoz, ezt egy pozitív költség/haszon elemzés után kívánatos megtennie, és tanácsos megvizsgálnia, hogy azt nem lehetne-e a „közegészségügyi program végrehajtó ügynöksége” hatásköreinek kiterjesztésével hatékonyabban megvalósítani, mint egy további végrehajtó ügynökség felállításával.

Módosítás: 18

1. cikk

A 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén létrejön egy közösségi cselekvési program (a továbbiakban: „program”).

A 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a fogyasztóvédelem területén létrejön egy közösségi cselekvési program (a továbbiakban: „program”).

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 19

2. cikk (1) bekezdés

(1) A program kiegészíti és támogatja a tagállamok politikáit, és hozzájárul a polgárok egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

(1) A program kiegészíti és támogatja a tagállamok politikáit, és értékteremtő intézkedések révén hozzájárul a polgárok biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 20

2. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében közös célkitűzések, valamint az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén különös célkitűzések megvalósítására kell törekedni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a 3. mellékletben meghatározott cselekvések és eszközök révén elérendő alábbi célkitűzések megvalósítására kell törekedni:

a) A határozat 1. mellékletében meghatározott cselekvések és eszközök révén az egészségügy és a fogyasztóvédelem következő közös célkitűzéseinek megvalósítására kell törekedni:

 

- a polgárok megvédése azon kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek az egyén szintjén nem befolyásolhatók;

 

- a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása egészségügyi és fogyasztói érdekeik területén;

 

- az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések beépítése más szakpolitikai területekbe.

 

b) A határozat 2. mellékletében meghatározott cselekvések és eszközök révén az egészségügy következő különös célkitűzéseinek megvalósítására kell törekedni:

 

- a polgárok megvédése az emberi egészséget érintő fenyegetésektől;

 

- azon politikák támogatása, amelyek egészségesebb életmódhoz vezetnek;

 

- az egészségügyi rendszerek hatékonyságának és eredményességének javítása.

 

c) A határozat 3. mellékletében meghatározott cselekvések és eszközök révén a fogyasztóvédelem következő különös célkitűzéseinek megvalósítására kell törekedni:

 

- a fogyasztók és a piacok jobb megértése;

- a fogyasztók és a piacok jobb megértése, kiemelt figyelmet fordítva a különböző korcsoportok eltérő szükségleteire;

- jobb fogyasztóvédelmi szabályozás;

- jobb fogyasztóvédelmi szabályozás, amelyet a kis- és kézművesipari vállalkozások be tudnak tartani, és amelynek megalkotásába a fogyasztói érdekképviseletek, más civil társadalmi szereplők és kutatócsoportok fokozottabban bevonásra kerülnek;

- jobb jogalkalmazás, monitoring és jogérvényesítés;

- jobb jogalkalmazás, monitoring és peres vagy peren kívüli jogérvényesítés; valamint

- tájékozottabb és bővebb ismeretekkel rendelkező, felelős fogyasztók.

- tájékozottabb, bővebb ismeretekkel rendelkező és felelős fogyasztók.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 21

3. cikk (2) bekezdés a) pont

a) A 60 %-ot az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén valamely közösségi program valamely célkitűzésének megvalósítását segítő cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú esetekben azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 % is lehet; és

a) az 50 %-ot a fogyasztóvédelem területén valamely közösségi program valamely célkitűzésének megvalósítását segítő cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú esetekben a 3a. mellékletben foglalt feltételek szerint azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 % is lehet;

Módosítás: 22

3. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a kiadások 60 %-át olyan testület működése esetén, amely általános európai érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben ez a támogatás az egészségügyi vagy a fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű képviseletéhez vagy a program kulcsfontosságú célkitűzéseinek megvalósításához szükséges, a kivételes hasznosságú esetekben azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E pénzügyi hozzájárulás megújítása mentesíthető a fokozatos csökkentés elve alól.

b) a kiadások 50 %-át olyan testület működése esetén, amely általános európai érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben ez a támogatás a fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű képviseletéhez vagy a program kulcsfontosságú célkitűzéseinek megvalósításához szükséges, a 3a. mellékletben foglalt feltételek szerint; és

Módosítás: 23

3. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) a működési kiadások 95 %-át olyan európai fogyasztói szervezetek esetén, amelyek a fogyasztói érdekeket közösségi szinten képviselik a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó normák kidolgozása során, a 3a. mellékletben foglalt feltételek szerint;

Módosítás: 24

3. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A (2) bekezdés b) illetve ba) pontjában említett cselekvéseknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás megújítása mentesíthető a fokozatos csökkentés elvének alkalmazása alól.

Módosítás: 25

3. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában, amennyiben azt a megvalósítandó célkitűzés jellege indokolja, a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható a Közösség és egy vagy több tagállam, vagy a Közösség és más résztvevő országok illetékes hatóságai által közösen nyújtott finanszírozás részeként. Ilyenkor a közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg az 50 %-ot, a kivételes hasznosságú esetekben azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 70 % is lehet. E közösségi hozzájárulás odaítélhető a tagállam vagy az érintett illetékes hatóság által megjelölt, a Bizottság által jóváhagyott köztestületnek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületnek.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában, amennyiben azt a megvalósítandó célkitűzés jellege indokolja, a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható a Közösség és egy vagy több tagállam, vagy a Közösség és más résztvevő országok illetékes hatóságai által közösen nyújtott finanszírozás részeként. Ilyenkor a közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg az 50 %-ot, a kivételes hasznosságú esetekben azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 70 % is lehet.

Módosítás: 26

3. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (3) bekezdésben említett kivételes hasznosság megítélésére vonatkozó kritériumokat előzetesen határozzák meg a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett éves munkatervben.

Módosítás: 27

5. cikk (1) bekezdés

(1) A program végrehajtására előirányzott pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott időszakra 1203 millió euró.

(1) A jelenlegi program végrehajtására javasolt előirányzott pénzügyi keret a 2007. január 1-jével kezdődő hét éves időszakra 23 346 millió EUR.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health) and teh ZP resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013 from 8 June 2005 (Financial Perspectives - Böge Report).

Módosítás: 28

7. cikk (1) bekezdés a) pont

a) A program végrehajtásának éves munkatervét, amely megállapítja a prioritásokat és az elvégzendő cselekvéseket, valamint a források elosztását és a vonatkozó kritériumokat;

a) A program végrehajtásának éves munkatervét, amely megállapítja a prioritásokat és az elvégzendő cselekvéseket, valamint a források elosztását és a vonatkozó kritériumokat (többek között a kiválasztás és az odaítélés, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás százalékos arányának alkalmazandó kritériumait);

Módosítás: 29

11. cikk

Az 1786/2002/EK és a 20/2004/EK határozat hatályát veszti.

A 20/2004/EK határozat hatályát veszti.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 30

12. cikk

A Bizottság elfogadja mindazokat az intézkedéseket, amelyek az 1786/2002/EK és a 20/2004/EK határozat keretében elfogadott intézkedések és a jelen program alapján végrehajtandó intézkedések közötti átmenet biztosításához szükségesek.

A Bizottság elfogadja mindazokat az intézkedéseket, amelyek a 20/2004/EK határozat keretében elfogadott intézkedések és a jelen program alapján végrehajtandó intézkedések közötti átmenet biztosításához szükségesek.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 31

1. melléklet

 

Ez a melléklet törölve.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 32

2. melléklet

 

Ez a melléklet törölve.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 33

3a. melléklet (új)

 

3a. melléklet: Kedvezményezettek - a 3. cikk alkalmazásának kritériumai

 

1. A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás olyan jogi személyeknek vagy jogi személyek társulásainak nyújtható – beleértve bizonyos független köztestületeket és regionális fogyasztói érdekvédelmi szervezeteket – amelyek az ipari és kereskedelemi érdekektől függetlenül tevékenykednek, és a projekt végrehajtásáért felelősek.

 

2. A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás olyan közösségi fogyasztói szervezeteknek nyújtható, amelyek:

 

a) nem kormányzati jellegűek és nem profitorientáltak, nem állnak érdekütközésben ipari, kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, s amelyeknek tevékenységi köre és fő célkitűzése a fogyasztók egészségének, biztonságának és érdekeinek előmozdítása és védelme a Közösségben;

 

b) a tagállamok legalább felében megbízatást kaptak nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetektől a fogyasztók érdekeinek közösségi szintű képviseletére, a nemzeti szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően a fogyasztókat képviselik, és regionális vagy nemzeti szinten tevékenykednek, valamint

 

c) tagságukról, belső szabályzatukról és pénzügyi forrásaikról kielégítő beszámolót adtak a Bizottságnak.

 

3. A 3. cikk (2) bekezdésének ba) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás olyan közösségi fogyasztói szervezeteknek nyújtható, amelyek:

 

a) nem kormányzati jellegűek és nem profitorientáltak, nem állnak érdekütközésben ipari, kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, s amelyeknek tevékenységi köre és fő célkitűzése a fogyasztók érdekeinek képviselete a közösségi szintű szabályozási folyamat során, és

 

b) megbízatást kaptak a fogyasztók érdekeinek közösségi szintű képviseletére legalább a tagállamok két harmadában:

 

– a tagállamok nemzeti fogyasztói szervezeteit képviselő szervektől a nemzeti szabályozásnak vagy gyakorlatnak megfelelően, vagy

 

– ilyen szervek hiányában a tagállamok fogyasztóit képviselő nemzeti fogyasztói szervezetektől a nemzeti szabályozásnak vagy gyakorlatnak megfelelően, s amelyek nemzeti szinten folytatják tevékenységüket.

 

c) tagságukról, belső szabályzatukról és pénzügyi forrásaikról kielégítő beszámolót adtak a Bizottságnak.

 

 

4. A 3. cikk (3) bekezdésében említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás a tagállam vagy az érintett illetékes hatóság által megjelölt, a Bizottság által jóváhagyott köztestületnek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületnek ítélhető oda.

Módosítás: 34

3. melléklet cím

3. MELLÉKLET: Fogyasztóvédelmi politika Cselekvések és támogató intézkedések

MELLÉKLET: A 2. cikkben említett cselekvések és eszközök

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer protection and health).

Módosítás: 35

3. melléklet „I. célkitűzés” szakasz 3. cselekvés

3. cselekvés: Olyan adatok összegyűjtése, cseréje és elemzése, valamint értékelési eszközök kidolgozása, amelyek tudományos alapot szolgáltatnak a termékekből származó vegyi anyagoknak való fogyasztói kitettség szempontjából.

3. cselekvés: Olyan adatok összegyűjtése, cseréje és elemzése, valamint értékelési eszközök kidolgozása, amelyek tudományos alapot szolgáltatnak a fogyasztói javak és szolgáltatások biztonsága szempontjából, beleértve a termékekből származó vegyi anyagoknak való fogyasztói kitettséget is.

Módosítás: 36

3. melléklet „I. célkitűzés” szakasz 3a. cselekvés (új)

 

3a. cselekvés: Az európai piacon belüli fogyasztásról és fogyasztóvédelemről szóló állandó, európai szintű fogyasztói információs és megfigyelési rendszeren alapuló rendszeres jelentési mechanizmusának kialakítása, amely összegyűjti, feldolgozza és elemzi az objektív, megbízható és összehasonlítható tájékoztatás nyújtásához felhasználható adatokat, és lehetővé teszi a Közösség és a tagállamok számára, hogy intézkedéseket hozzanak a fogyasztók védelmében, értékeljék ezen intézkedések hatásait, ösztönözzék a legjobb gyakorlatokról való információcserét, és biztosítsák a közvélemény korrekt tájékoztatását a fogyasztás helyzetéről a belső piacon.

Indokolás

An instrument of this kind would improve the political impact of consumer policy at European level and help to launch a major public debate every two or three years on the changes linked to consumption and consumer protection.

Módosítás: 37

3. melléklet, „I. célkitűzés” szakasz 3b. cselekvés (új)

 

3b. cselekvés: Átfogó jelentés készítése a tagállamokban érvényben lévő jogszabályokról, szabályozásokról és gyakorlatokról, valamint a közösségi jogszabályok egyes tagállamokban történő végrehajtásának értékelése.

Indokolás

It is essential to carry out an inventory of the existing legislation, regulations and practices in the various Member States. Consumer protection is a subject taken into account both by a number of Member States and also by businesses, whatever their size. Steps should be taken to ensure that the European Union takes account of existing legislation and endeavours to ensure that the Member States without such legislation are encouraged to remedy this deficiency.

Módosítás: 38

3. melléklet „II. célkitűzés” szakasz

II. célkitűzés - Jobb fogyasztóvédelmi szabályozás

II. célkitűzés - Jobb és egységes fogyasztóvédelmi szabályozás

4. cselekvés: Jogalkotási és más szabályozási kezdeményezések kidolgozása és az önszabályozási kezdeményezések elősegítése, beleértve a következőket is:

4. cselekvés: Jogalkotási és más szabályozási kezdeményezések kidolgozása és az önszabályozási kezdeményezések elősegítése az érintett szereplők, mint például a kis- és középvállalkozások, a mikrovállalkozások és a kézművesipari vállalkozások részvételének biztosításával, beleértve a következőket is:

4.1. a piacok és a szabályozó rendszerek összehasonlító elemzését;

4.1. a piacok és a szabályozó rendszerek összehasonlító elemzését;

4.2. a szolgáltatások biztonságával összefüggő politikai döntéshozatalhoz szükséges jogi és műszaki szakértelmet;

4.2. a szolgáltatások biztonságával összefüggő politikai döntéshozatalhoz szükséges jogi és műszaki szakértelmet;

4.3 a termékbiztonsági szabványok szükségességének megítéléséhez és a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó, a CEN számára adandó szabványosítási megbízások megszövegezéséhez szükséges műszaki szakértelmet;

4.3 a termékbiztonsági szabványok szükségességének megítéléséhez és a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó, a CEN számára adandó szabványosítási megbízások megszövegezéséhez szükséges műszaki szakértelmet;

4.4 a fogyasztók gazdasági érdekeivel összefüggő politikák kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet;

4.4 a fogyasztók gazdasági érdekeivel összefüggő politikák kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet;

4.5 az érdekeltek és a szakértők részvételével tartott munkaértekezleteket.

4.5 az érdekeltek és a szakértők részvételével tartott munkaértekezleteket;

 

4.5a Az európai fogyasztói szervezetek, az üzleti élet képviselői – különös tekintettel a KKV-kra – és az Európai Bizottság közötti párbeszédet.

 

4.5b Fogyasztóvédelemhez és a határokon átnyúló megállapodásokhoz kapcsolódó harmonizációs eszköz kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet;

 

4.5c A helyes üzleti gyakorlati útmutatók kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet, beleértve azt is, hogy a termelőnek kérésre tudnia kell bizonyítani a termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó állításokat, és köteles előre tájékoztatást nyújtani vevőinek az eladási feltételekről.

Módosítás: 39

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 5a. cselekvés (új)

 

5a. cselekvés: a jogszabályok alkalmazása terén a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó általános intézményi és jogi keret kialakítását.

Indokolás

In an increasingly integrated single market national authorities are responsible for actual compliance with laws in the sphere of consumer protection. This obligation applies not only to their own consumers, but to all consumers in the EU. The required institutional and legal framework either does not exist or is at an embryonic stage.

Módosítás: 40

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 7. cselekvés 3a. pont (új)

 

7.3a. Tudományos tanácsadás és kockázatértékelés támogatását, ideértve a 2004/210/EK1 bizottsági határozattal létrehozott független tudományos bizottságok munkáját is;

___________

1 HL L 66, 2004.3.4., 45. o.

Módosítás: 41

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 7. cselekvés 4a. pont (új)

 

7.4a. A sérülésekre vonatkozó adatok elemzését és a legjobb gyakorlatokról szóló iránymutatások kidolgozását a fogyasztói javak és szolgáltatások biztonsága terén, valamint az ilyen információhoz való hozzáférés megkönnyítését a fogyasztók számára;

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Módosítás: 42

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 7. cselekvés 4b. pont (új)

 

7.4b. A fogyasztói javak és szolgáltatások biztonságához kapcsolódó sérülésekre vonatkozó adatgyűjtési módszerek kifejlesztését és adatbázisok fenntartását ezen a területen.

Módosítás: 43

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 9. cselekvés

9. cselekvés: A fogyasztóvédelmi jogszabályok, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv tagállami átültetésének és végrehajtásának, valamint a tagállamok fogyasztóvédelmi politikáinak figyelemmel kísérése.

9. cselekvés: A fogyasztóvédelmi jogszabályok, különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv illetve a közigazgatási együttműködésről szóló rendelet tagállamok által történő átültetésének és végrehajtásának, valamint a tagállamok fogyasztóvédelmi politikáinak figyelemmel kísérése.

Indokolás

This rule constitutes an important step forward in ensuring that the Member States work together to ensure respect for consumer policy.

Módosítás: 44

3. melléklet „III. célkitűzés” szakasz 10. cselekvés

10. cselekvés: Konkrét műszaki és jogi szaktanácsadás a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a felügyeleti és jogalkalmazást ellenőrző tevékenységekhez történő hozzájárulásuk támogatása érdekében.

10. cselekvés: Konkrét műszaki és jogi szaktanácsadás a fogyasztóvédelmi szervezeteknek – és különösen az új tagállamok fogyasztói szervezeteinek – a felügyeleti és jogalkalmazást ellenőrző tevékenységekhez történő hozzájárulásuk támogatása érdekében.

Módosítás: 45

3. melléklet „IV. célkitűzés” szakasz 10a. cselekvés (új)

 

10a. cselekvés: Az európai uniós polgárokkal folytatott kommunikáció javítása a fogyasztóvédelem területén, beleértve:

 

10.1. konferenciákat és előadásokat, valamint a szakértők és az érdekeltek találkozóit;

 

10.2. a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szóló kiadványok megjelentetését;

 

10.3. az on-line információközlést.

Módosítás: 46

3. melléklet „IV. célkitűzés” szakasz cím

IV. célkitűzés: tájékozottabb és bővebb ismeretekkel rendelkező, felelős fogyasztók

IV. célkitűzés: A polgárok fogyasztói érdekeivel kapcsolatos döntési képességének növelése – tájékozottabb, bővebb ismeretekkel rendelkező, felelős fogyasztók.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Módosítás: 47

3. melléklet „IV. célkitűzés” szakasz 12. cselekvés

12. cselekvés: Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi intézkedésekről, különösen az új tagállamokban, azok fogyasztó szervezeteivel együttműködve.

12. cselekvés: Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi intézkedésekről és a fogyasztók jogairól, különösen az új tagállamokban, azok fogyasztói szervezeteivel együttműködve.

Módosítás: 48

3. melléklet „IV. célkitűzés” szakasz 13. cselekvés

13. cselekvés: A fogyasztók oktatása, beleértve a fiatal fogyasztókat célzó kezdeményezéseket is, továbbá interaktív eszközök fejlesztése a fogyasztók oktatásához.

13. cselekvés: A fogyasztók oktatása, beleértve a fiatal fogyasztókat, az idősebb fogyasztókat valamint az egyértelműen gyengébb érvényesítési képességgel rendelkező fogyasztók meghatározott csoportjait célzó konkrét kezdeményezéseket is, továbbá interaktív eszközök fejlesztése a fogyasztók oktatásához.

Módosítás: 49

3. melléklet IV. célkitűzés 16. cselekvés

16. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a megfelelő vitarendezési fórumokhoz való hozzáférésben (az európai fogyasztói központok hálózata).

16. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában, valamint jogsegélyhez és jogi tanácshoz, közvetítéshez és az alternatív vitarendezés egyéb formáihoz való hozzáférésben – beleértve a Bizottság SOLVIT-rendszerét –, amelyeket az európai fogyasztói központok hálózatának égisze alá kell hozni.

Megkülönböztetett figyelmet fog kapni az új tagállamok és a csatlakozó országok támogatása.

Indokolás

The scope of this action should be as broad as possible and clearly cover the existing mechanisms that are available to the citizen, including the SOLVIT system. Particular attention for new or acceding Member States is necessary to support their less well-developed consumer organisations.

Módosítás: 50

3. melléklet „IV. célkitűzés” szakasz 18a. cselekvés (új)

 

18a. cselekvés: A fogyasztói szervezetek cselekvési kapacitásának kiterjesztése azokban a tagállamokban, amelyek nem rendelkeznek régi hagyományokkal a fogyasztóvédelem és a fogyasztóknak a fogyasztóvédelmi politikák kidolgozásába történő bevonása terén azáltal, hogy tájékoztató kampányok rendezése és a közösségi fogyasztóvédelmi szabályok nyomon követése céljából szaktudást biztosító képzést és pénzügyi forrásokat bocsátanak rendelkezésükre.

Indokolás

Consumer organisations in the new Member States are in particular need of capacity building as most of them are just starting to develop. Many of these organisations do not receive any government support, nor are they able to develop services for which consumers would pay, as consumers are not even aware that they have rights. They therefore lack financial resources and cannot build up expertise. There is also an awareness problem, not only among consumers, but also among politicians from the new Member States, who have not had the same experience working with consumer organisations as their counterparts from the old Member States.

Módosítás: 51

3. melléklet „IVa. célkitűzés” szakasz (új)

 

IVa. Célkitűzés: ‑ A civil társadalom, a kutatási intézmények és az érdekelt szereplők részvételének fokozása a fogyasztóvédelmi politikák kidolgozásában, valamint a nemzetközi együttműködés fejlesztése a fogyasztókkal kapcsolatos kutatások területén a társadalmi szükségleteknek való megfelelés és a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében.

 

19a. cselekvés: A közösségi szintű fogyasztói szervezetek tevékenységének elősegítése és erősítése.

 

19b. cselekvés: A nem kormányzati fogyasztói szervezetek és egyéb érdekeltek hálózatának létrehozása.

 

19c. cselekvés: A közösségi szintű tanácsadói testületek és mechanizmusok megerősítése.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Módosítás: 52

3. melléklet „IVb. célkitűzés” szakasz (új)

 

IVb. célkitűzés: A fogyasztóvédelmi politika célkitűzéseinek felvétele a központi témák sorába

 

19d. cselekvés: A fogyasztóvédelmi érdekeket érintő közösségi politikák és tevékenységek hatásának értékelésére szolgáló módszerek kifejlesztése és alkalmazása.

 

19e. cselekvés: A nemzeti politikák legjobb gyakorlati megoldásainak cseréje a tagállamok között.

Módosítás 53

3. melléklet „IVc. célkitűzés” szakasz (új)

 

IVc. célkitűzés: A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés előmozdítása

 

19f. cselekvés: Együttműködési intézkedések nemzetközi szervezetekkel.

 

19g. cselekvés: Együttműködési intézkedések a programban részt nem vevő harmadik országokkal.

 

19h. cselekvés: A fogyasztói szervezetek közötti párbeszéd serkentése.

Indokolás

This amendment follows from the Decision of the Conference of Presidents from 30 June 2005 to split the programme into its component parts (consumer and health).

Módosítás: 54

3. melléklet „Valamennyi célkitűzéshez kapcsolódóan” szakasz 20. cselekvés

20. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a fogyasztóvédelmi politika egyéb céljainak megvalósítására irányuló tartozó, közösségi vagy nemzeti szintű konkrét projektekhez.

20. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a fogyasztóvédelmi politika céljainak megvalósítására irányuló, közösségi vagy nemzeti szintű konkrét projektekhez, beleértve a határokon átnyúló információcserét és a legjobb gyakorlatok terjesztését ösztönző projekteket is.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

1. Background to, and structure of, the new strategy and the decision proposed by the Commission

A 'programme of Community action in the field of public health (2003-2008)', established by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and the Council on the basis of Article 152 of the Treaty, is currently in place. Separately from this, there is also a programme of action 'establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004 to 2007'. The decision establishing this programme, Decision No 20/2004/EC, was taken on the basis of Article 153 of the Treaty.

The Commission is proposing that these two decisions be repealed before the programmes are due to expire and replaced by an integrated programme running for seven years, beginning in 2007. The Commission is convinced that its proposal to integrate the programmes will make Community policy more efficient, coherent and visible, given that both areas have certain shared objectives and similar types of actions are often used to pursue them. Thanks to streamlined administrative and budgetary procedures and with the help of a joint 'executive agency', a joint programme would, in the Commission's view, ultimately deliver savings.

In order to exploit the synergies three 'core joint objectives' and six 'common actions' are set out in the proposal. A budget line is also proposed, with an amount of EUR 1 203 million. In addition, the executive agency set up in 2004 for the public health programme is to be extended and will encompass consumer protection.

In order to respond to stakeholders' expectations, the specific nature of the two policy areas continues to be taken into account and the programme is to retain the specific features of actions in each area and further develop them. Consequently, in addition to the section on common action there is also a separate section on health and a separate section on consumer policy actions and support measures.

2. Rapporteur's comments on the integrated action programme structure

Your rapporteur advocates splitting the integrated programme into a new consumer protection programme and a new public health programme. Neither the practical nor the policy arguments in favour of integrating the aforementioned action programmes are convincing. The synergies aimed at will in practice be much smaller than hoped for. And the economies of scale to which the Commission refers are nowhere demonstrated in the impact study, which runs to many pages. Another argument against an integrated programme relates to the Commission's powers in the two areas, which are too different.

The idea of integrating the programmes also does not square well with the respective social objectives of the civil society organisations involved in the two fields. The same applies to the way in which powers are allocated internally in the Member States, and the fact that, as a rule, they are not only spread across the various departments but, in federal states, also across various policy levels. Furthermore, users of public health services cannot in every respect be treated in the same way as 'pure' consumers.

In addition to these substantive and institutional reasons, there are also budgetary considerations justifying keeping the two programmes separate. Each sector has greater certainty when it has its own budget line. It is also striking that no one has requested this 'merger' and that, in general, stakeholders (certainly on the consumer side) do not support it.

Your rapporteur therefore proposes - in consultation with the rapporteur for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and with the endorsement of the Conference of Presidents - that the proposal be split and that the Committee on the Internal Market and Consumer Protection look only at consumer protection. The following comments therefore deal solely with the consumer protection aspects of the proposed multiannual programme.

3. Rapporteur's comments on the action programme on consumer protection

Article 1 establishes the programme for a seven-year period (2007-2013) as the successor to the current programme, which is repealed in Article 11. This is wholly in accordance with the request made earlier by the Parliament to the Commission (resolution of 8 June 2005 on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Böge report). Although the current consumer programme has not yet expired, it is appropriate to begin in good time with the legislative programme and have it run for a period coinciding with the (hoped-for) interinstitutional agreement on the financial perspective.

Article 2 sets out the objectives, which are fleshed out with actions and instruments in the annex. The key elements of the current programme are retained, but reordered and extended. In future, for example, attention will be paid to deepening knowledge of, and extending scientific data on, consumer demand and behaviour and markets. The development of reliable indicators and benchmarks for consumer policy is also new. If these are subsequently used as an instrument for evaluating the results of programmes, progress will also be possible in this area. In your rapporteur's view, the indicators used up to now are, regrettably, too one-sidedly quantitative and too subjective and could therefore well be improved.

As a consequence of the split, some objectives and actions set out in the list of common objectives and in the annex must be reformulated and moved.

As regards the substance of the concrete actions, more - and explicit - attention needs to be paid to:

- the new Member States, where there is often a less long‑standing tradition in the area of consumer protection and consumer involvement in policy, as a result of which awareness of consumer rights and consumer organisations' capabilities are still too limited;

- the ageing of the population, bearing in mind that some older people are among those consumers less able to defend their interests;

- making vulnerable consumers, for whom it is not always possible to guarantee adequate, legally secure protection under the law, and to whom additional attention should therefore be paid in action programmes, more able to defend their interests.

Article 3 lays down the methods of implementation and the maximum amount of the Community's contribution to actions and expenditure for the functioning of certain organisations. It is noticeable that the ceilings for the Community's financial contribution have been considerably increased and the criteria for allocation, as well as the conditions for exceptionally applying higher ceilings, are much less clear than in the current programme. Little justification for this is to be found in the impact study. It is therefore better - unless adequate additional arguments are given by the Commission - to keep the normal maximum at 50% and to agree to the exceptional maxima at the increased level provided that systematic, explicit justification is given for the 'exceptional utility' which is the reason for applying the higher ceiling.

Articles 4, 6 and 7 entrust implementation to the Commission, which is to be assisted by a committee (under the commitology procedure).

Article 5 lays down, subject to later approval by the budgetary authority, the total budget for the whole period of the programme. In view of the splitting of the proposed programme into two separate programmes, this budget should be adjusted. For this purpose, your rapporteur has applied the distribution formula used by the Commission itself, giving a total sum of EUR 233.46 million. This sum represents a considerable increase in the financial resources allocated to the consumer programme. This is justified in the light of - inter alia - the impact of the previous enlargement of the European Union and the future enlargement to include countries with a less deep-rooted tradition of consumer protection. It is also in accordance with the aforementioned Parliament resolution of 8 June 2005.

Articles 8 and 9 deal with international aspects. Unlike under the previous programme, provision is rightly made for possible participation by countries covered by neighbourhood agreements, countries involved in accession procedures or applying for membership and certain western Balkan countries.

Article 10 relates to monitoring, (interim) evaluation and dissemination of results.

Article 12 charges the Commission with taking any necessary transitional measures.

Executive agency

In the articles of the proposal there is no reference to possible delegation of implementing powers in respect of the programme to an 'executive agency'. However, mention is made of this in recital 14 and in the Communication from the Commission which is contained together with the proposal in the same Commission document.

In your rapporteur's view, there would be benefits to a decision by the Commission to delegate powers. The Commission would have more room to pursue its policy tasks and would be able to put more of its efforts into adapting the 'acquis' more quickly, taking account of the objectives of 'better regulation'. If the Commission plans to take a decision to delegate powers, your rapporteur recommends that a cost-effectiveness analysis is first carried out, that delegated powers are restricted to logistical and administrative tasks and that they are entrusted to the executive agency set up for the public health programme, the name of which should if necessary be changed. The consumer protection section of the agency should preferably not be called an 'institute'. This would be very misleading in relation to its powers.

Language

Finally, your rapporteur wishes to complain about the inadequate attention, or the complete lack of attention, paid to the translation of Commission documents in this dossier. The extended impact study is available only in a panaché language version (alternately French and English, even within a single chapter). And, moreover, even the two annexes that form part of the communication (which has itself been translated) setting out the strategy and contained in the same COM document, are - in all of the language versions of the document - regrettably only available in English.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (27.1.2006)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0115– C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

A vélemény előadója: Brigitte Douay

RÖVID INDOKOLÁS

PREAMBULE

Cette communication vise à établir un programme commun de santé publique et de protection des consommateurs. Le volet santé publique relève de la compétence de la commission environnement et sera traité séparément. Le présent document vise à présenter un avis à l'intention de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, pour le volet protection des consommateurs.

INTRODUCTION

L'objectif de ce programme est d'harmoniser la protection des consommateurs sur l'ensemble du marché intérieur de telle sorte que les citoyens puissent se déplacer et acheter des biens avec la même confiance que s'ils se trouvaient dans leur pays d'origine.

Le programme s'organisera autour des objectifs communs à la santé et à la protection des consommateurs et des objectifs spécifiques à chacun des deux volets.

Les objectifs communs aux volets santé et protection des consommateurs sont[1] :

•.      Protéger les citoyens des risques et menaces qui échappent à la maîtrise d'un individu isolé et contre lesquels les États membres ne peuvent lutter individuellement de manière efficace (par exemple les menaces pour la santé, les produits dangereux, les pratiques commerciales déloyales).

•       Accroître la capacité des citoyens de prendre de meilleures décisions concernant leur santé et leurs intérêts en tant que consommateurs.

•       Intégrer les objectifs en matière de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires afin de placer les questions touchant à la santé et aux consommateurs au centre de l'élaboration des politiques.

La protection des consommateurs est orientée autour d'objectifs spécifiques qui sont dans la lignée de ceux poursuivis dans le programme 2002-2006:

•       mieux comprendre les consommateurs et les marchés;

•       mieux réglementer la protection des consommateurs

•       améliorer le contrôle de l'application de la législation, le suivi et les voies de recours.

•       améliorer l'information et l'éducation des consommateurs

L'ensemble de ces objectifs doivent être mis en œuvre par la recherche de synergies avec les autres politiques communautaires. Plus généralement une coordination entre la politique de protection des consommateurs et les autres politiques (recherche ou politiques structurelles) devrait être encouragée et ainsi permettre sa généralisation.

MOYENS FINANCIERS

L'enveloppe financière prévue pour la période est de 1 203M€ (hors dépenses administratives) répartis sur cinq lignes budgétaires (3 pour la santé publique, 2 pour la protection des consommateurs: 17 02 01 et 17 01 04 03) et prévoit le recours à une agence exécutive. En effet, la commission recommande l'extension du champ de compétence de l'agence exécutive pour la santé afin que cette dernière puisse assurer l'assistance technique requise par ce programme, de manière rationnelle et efficace, compte tenu du doublement de crédits par rapport au programme actuel.

L'enveloppe financière, pour l'ensemble de la période, se répartit comme suit :

110.981 M€ pour les actions communes aux deux politiques

804.995 M€ pour la santé

193.838 M€ pour la protection des consommateurs

93.185 M€ destiné au financement de l'Institut des Consommateurs, "Consumer Institute" (agence exécutive)

COMMENTAIRES

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission, notamment l'augmentation conséquente du budget alloué à la protection des consommateurs et la volonté de la Commission d'intégrer cette politique à l'ensemble des programmes et instruments communautaires.

Le rapporteur formule cependant les remarques suivantes:

1.   il convient de souligner que le montant indiqué à l'article 5 doit être considéré comme purement indicatif jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu sur les perspectives financières;

2.   la contrefaçon qui a d'abord touché l'industrie du luxe, par la copie frauduleuse des marques, des dessins et modèles concerne aujourd'hui tous les secteurs économiques. Elle ne touche plus seulement les grandes sociétés mais aussi les PME et surtout les consommateurs. En effet les contrefaçons présentent de plus en plus un risque pour la sécurité et la santé des consommateurs, qu'il s'agisse de médicaments frelatés, d'appareillages électriques défectueux, de pièces détachées non conformes, de cosmétiques qui sont de véritables poisons ou de jouets dangereux, pour ne citer que quelques exemples. C'est pourquoi il importe de mieux informer les consommateurs, clients potentiels volontaires, naïfs ou ignorants des contrefacteurs, sur les dangers réels pour eux-mêmes et leurs proches et sur les potentielles sanctions judiciaires encourues;

3.   toutes les synergies pouvant exister entre instruments communautaires en matière de protection du consommateur, doivent être mobilisées afin d'optimiser la performance de ce programme dont l'enveloppe financière est relativement limitée au vu de l'importance des enjeux;

4.        dès lors, la Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le meilleur coût-efficacité de ce programme et démontrer, par la production d'un rapport d'évaluation intermédiaire, les progrès réalisés, sur une période de cinq ans, en ce domaine.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

(1a) hangsúlyozza, hogy a jogalkotási tervezetben 2006 utáni időszakra megjelölt keretek a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó határozattól függnek;

Módosítás: 2

(1b) bekezdés (új)

(1b) felhívja a Bizottságot, hogy amikor a többéves pénzügyi keret elfogadásra kerül, szükség esetén terjesszen elő javaslatot e program pénzügyi referenciaösszegének kiigazítására.

Indokolás

A pénzügyi referenciaösszeg addig nem állapítható meg, amíg a végleges pénzügyi keretet el nem fogadják. Amint megszületik a döntés, a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell benyújtania a pénzügyi referenciaösszeg megállapítása céljából a pénzügyi keret plafonértékének figyelembe vételével.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg[2]A Parlament módosításai

Módosítás: 3

(4) preambulumbekezdés

(4) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika közös célkitűzései: a kockázatokkal szembeni védelem biztosítása, a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása és az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi érdekek valamennyi közösségi politikába történő beépítése mellett közös eszközökkel is rendelkezik: ilyen például a kommunikáció, a civil társadalom egészségüggyel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kapacitásainak kiépítése vagy e kérdések terén a nemzetközi együttműködés előmozdítása. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem érdekkörébe egyaránt beletartozó konkrét ügyekre példa az étrenddel és az elhízással, a dohányzással és más, az egészséget érintő fogyasztási szokásokkal kapcsolatos döntések kérdése. E közös célkitűzések és eszközök egységes kezelése lehetővé teszi az egészségügy és a fogyasztóvédelem közös tevékenységeinek hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem ugyanakkor önálló célkitűzésekkel is rendelkezik, amelyeket az egyes területeken elkülönült cselekvéssel és eszközökkel kell megvalósítani.

(4) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika közös célkitűzései: a kockázatokkal szembeni védelem biztosítása, a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása és az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi érdekek valamennyi közösségi politikába történő beépítése mellett közös eszközökkel is rendelkezik: ilyen például a kommunikáció, a civil társadalom egészségüggyel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kapacitásainak kiépítése vagy e kérdések terén a nemzetközi együttműködés előmozdítása. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem érdekkörébe egyaránt beletartozó konkrét ügyekre példa az étrenddel és az elhízással, a dohányzással, a kockázatos magatartással és más, az egészséget érintő fogyasztási szokásokkal kapcsolatos döntések kérdése. Határozottan fel kell venni a harcot európai szinten a hamisítás ellen is, amely egyrészt megtéveszti a fogyasztókat, másrészt veszélyezteti egészségüket. E közös célkitűzések és eszközök egységes kezelése lehetővé teszi az egészségügy és a fogyasztóvédelem közös tevékenységeinek hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását. Az egészségügy és a fogyasztóvédelem ugyanakkor önálló célkitűzésekkel is rendelkezik, amelyeket az egyes területeken elkülönült cselekvéssel és eszközökkel kell megvalósítani.

Indokolás

Fontos európai és nemzetközi szinten fokozni a hamisítás elleni küzdelmet, mivel a hamisítás a termék- és márkalopás rokona: megtéveszti a fogyasztókat, veszélyezteti egészségüket, károsan hat a foglalkoztatásra (becslések szerint évente 100 000-re tehető az Európai Unióban a hamisítás miatt megszűnő munkahelyek száma).

Módosítás: 4

3. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a kiadások 60 %-át olyan testület működése esetén, amely általános európai érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben ez a támogatás az egészségügyi vagy a fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű képviseletéhez vagy a program kulcsfontosságú célkitűzéseinek megvalósításához szükséges, a kivételes hasznosságú esetekben azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E pénzügyi hozzájárulás megújítása mentesíthető a fokozatos csökkentés elve alól.

b) a kiadások 60 %-át olyan testület működése esetén, amely általános európai érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben ez a támogatás az egészségügyi vagy a fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű képviseletéhez vagy a program kulcsfontosságú célkitűzéseinek megvalósításához szükséges, a kivételes hasznosságú esetekben – például a fogyasztókat a szabványosítás kérdésében képviselő szervezetek esetében – azonban a közösségi hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet.

A tanácsadó bizottság általánosságban törekedhet arra, hogy kétéves időszakra, hálózati partnerségi megállapodás révén biztosítsa az alapvető finanszírozást. A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet1 163. cikkével összhangban ez a partnerség hosszú távú együttműködést hoz létre a kedvezményezett és a Bizottság között, ám tartama két évnél hosszabb nem lehet.

__________________

1Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom (2002. december 23.) bizottsági rendelet (HL L 357, 2002.12.31., 1.o.)

Indokolás

A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 163. cikkének alkalmazása nagyobb pénzügyi biztonságot nyújt az érintett fogyasztói szervezetek számára és csökkenti mind a Bizottság, mind az európai fogyasztói szervezetek adminisztrációs terheit. Az alapvető finanszírozást a projektfinanszírozással ellentétben – jellegénél fogva – hosszú távú célkitűzések elérésén fáradozó szervezeteknek nyújtják. Ezért a hosszú távú együttműködés lehetősége különösen az alapvető finanszírozásra pályázóknak szól.

Módosítás: 5

4. cikk

A Bizottság a 7. cikk előírásainak megfelelően gondoskodik a program végrehajtásáról.

A Bizottság a 7. cikk előírásainak megfelelően gondoskodik a program végrehajtásáról, különösen a fogyasztóvédelem területein már létező cselekvésekre és rendelkezésekre támaszkodva az együttműködés elősegítése és a jó együttműködés garantálása, valamint a megvalósított cselekvések jó láthatósága érdekében.

Módosítás: 6

5. cikk (1) bekezdés

(1) A program végrehajtására előirányzott pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott időszakra 1203 millió euro.

(1) A program végrehajtására javasolt előirányzott pénzügyi keret a 2007. január 1-jével kezdődő hét éves időszakra 1203 millió euro.

Indokolás

A pénzügyi referenciaösszeg a pénzügyi keret végleges elfogadásáig csupán javasolt összeg. Amint megszületik a döntés, a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell benyújtania a pénzügyi referenciaösszeg megállapítása céljából a pénzügyi keret plafonértékének figyelembe vételével (lásd a jogalkotási állásfoglaláshoz fűzött módosítást).

Módosítás: 7

5. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A program teljes adminisztrációs költségének – beleértve a 3. cikk (1a) bekezdésében említett végrehajtó ügynökség belső és irányítási költségeit is – arányban kell lennie az érintett program által ellátott feladatokkal, és összege a költségvetési és jogalkotó hatóságok döntésétől függ.

Módosítás: 8

7. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az e határozat végrehajtásához szükséges, a következő területeket érintő intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében hivatkozott irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

(1) Az e határozat végrehajtásához szükséges, a következő területeket érintő intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében hivatkozott irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

Indokolás

A 6. cikk (3) bekezdésének megemlítése utal a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkére. Az Európai Parlament tájékozódási és ellenőrzési jogkörének a program működésére nézve történő megerősítése érdekében megfelelőbbnek tűnik a konzultációs bizottság megoldása.

Módosítás: 9

9a. cikk (új)

 

9a. cikk

 

A közösségi pénzügyi érdekek védelme

 

1. A Bizottság ügyel arra, hogy a jelen határozat alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során tartsák tiszteletben a költségvetési rendelet rendelkezéseit, a Közösség pénzügyi érdekei pedig védve legyenek a csalást, a korrupciót és minden egyéb törvénytelen tevékenységet megelőző intézkedések alkalmazása, hatékony ellenőrzések és a jogosulatlanul folyósított összegek behajtása révén, és amennyiben szabálytalanságokat állapítanak meg, hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók révén, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1998. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek1, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendeletnek2 és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek3 megfelelően.

 

2. A jelen határozat alapján finanszírozott közösségi cselekvések esetében a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint szabálytalanság a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár indokolatlan kiadási tételek miatt .

 

3. A Bizottság ügyel arra, hogy a jelen határozat alapján finanszírozott közösségi cselekvések esetében a legjobb költség/hatékonyság arány valósuljon meg.

__________________

1HL L 312., 1995.12.23., 1.o.

2 HL L 292., 1996.11.15., 2.o.

3 HL L 136., 1999.5.31., 1.o.

Indokolás

A pénzügyi érdekek védelme terén a költségvetési rendelet a legfontosabb jogszabály.

Módosítás: 10

10. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a program értékelésére annak megkezdését követően három évvel, valamint annak végét követően sor kerüljön. A Bizottság az értékelés következtetéseit saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a program értékelésére annak megkezdését követően három évvel, a vége előtt két évvel, valamint annak végét követően sor kerüljön. A Bizottság az értékelés következtetéseit saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Indokolás

Fontos, hogy a program meghosszabbítása esetén friss értékelés álljon rendelkezésre.

Módosítás: 11

1. melléklet 1.1a. pont (új)

 

1.1a. A fogyasztók tájékoztatása arról, hogy milyen veszélyekkel járhatnak egészségükre és biztonságukra a hamisított termékek.

Indokolás

Szükséges jobb tájékoztatást nyújtani a fogyasztók számára arról, hogy milyen veszélyekkel járhatnak egészségükre és biztonságukra bizonyos hamisított termékek; például a gyógyszerek, kozmetikumok, játékok, gépjárműalkatrészek stb.

Módosítás: 12

III. melléklet IV. célkitűzés 18. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás a közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez.

Pénzügyi hozzájárulás a közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez, különösen az új tagállamokban.

Indokolás

Az új tagállamokban a fogyasztókat képviselő szervezeteknek sürgető szükségük van a pénzügyi támogatásra kapacitásaik növelése érdekében, hiszen ezek az új szervezetek semmilyen finanszírozásra nem számíthatnak kormányaik részéről.

ELJÁRÁS

Cím

Az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

BUDG

7.7.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Brigitte Douay
4.7.2005

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2006

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

25.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

egyhangúság

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (1.2.2006)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - fogyasztói szemlélet
(COM(2005)0115– C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

A vélemény előadója: Aloyzas Sakalas

RÖVID INDOKOLÁS

The Commission's proposal brings together both public health and consumer protection policies under one programme framework. In response to the main committees' (Internal Market and Environment) request, the Conference of Presidents decided on 30 June 2005 to split the proposal. The Committee on Legal Affairs wishes to express its support for this decision, because of the risk that public health policy would override the policy of consumer protection. Moreover, the economies of scale are not made out by the extended impact assessment prepared by the European Commission. The Committee has nevertheless concentrated on those parts of the proposal that fall within its competence, as defined by the Rules of Procedure. Accordingly, this opinion is addressed to the Internal Market Committee, which is responsible for the consumer protection part of the proposal.

The proposal establishes a seven-year programme as the successor to the current programme, based on Decision 20/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007. The Committee on Legal Affairs considers it appropriate that the duration of the programme should correspond to that of the Financial Perspective of the Union, finally adopted during the December 2005 European Council. The extension of the consumer protection objectives is also welcome. However, the Committee would like to propose some amendments in order to contribute to the improvement of the European consumer protection policy.

The decision establishing the current programme was taken on the basis of Article 153 of the Treaty and the same legal basis is proposed now. The Committee on Legal Affairs takes the view that the legal basis for this proposal is properly chosen. The principle of subsidiarity is respected, since the Decision establishing a Programme is the most appropriate instrument to achieve the objectives pursued, establishing a framework for supporting the actions of the Member States.

The extended impact assessment of the strategy and programme states in point 2.2 that there are challenges that "only action on EU level can tackle" and that national action should be complemented by Community measures. For this purpose the Commission also plans to extend the scope of action of the public health programme executive agency, in order to establish a European Consumer Institute to implement the actions for consumer protection. The Committee on Legal Affairs supports the idea, but suggests that an analysis should be carried out prior to this proposal. It proposes that the European agency for consumer protection should be a separate body from the Health Agency, although they could have a common infrastructure and share facilities and resources.

The proposed programme seems to provide added value on top of the existing measures in consumer protection field, bearing in mind that new Member States joined the EU in 2004, and that in some of these countries the traditions of consumer protection and consumer involvement in policy-making is significantly less long-standing. Another issue, relevant to the whole Union, is that consumers still do not take full advantage of the Internal Market because of lack of confidence, insufficient reference to consumer interests in framing other European policies and the weak self-organisation of consumers. Moreover, the presently available financial and human resources do not allow the Commission systematically and consistently to collect data about various consumer protection aspects and develop a knowledge base for the development of consumer protection at EU level.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]

 

A Parlament módosításai

AZ 1. JAVASLAT MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 1

(3) preambulumbekezdés

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi cselekvések központi elemeinek és jellegzetességeinek fenntartása mellett az egyetlen, egységes program segít az e területeken végrehajtott cselekvések célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás hatékonyságának növelésében. Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi tevékenységek egységes programba foglalása segít megvalósítani a két terület közös célkitűzéseit: a polgárok kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni megvédését, a polgárok abbéli képességének fejlesztését, hogy kellő tudással és lehetőségekkel rendelkezzenek saját érdekeiket érintő döntéseik meghozatalában, valamint annak támogatását, hogy az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések valamennyi közösségi politikába és tevékenységbe beépüljenek. Az igazgatási struktúrák és rendszerek egységesítése lehetővé teszi a program hatékonyabb végrehajtását, és segíti az egészségügy és a fogyasztóvédelem számára rendelkezésre álló közösségi erőforrások optimális felhasználását.

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi cselekvések központi elemeinek és jellegzetességeinek fenntartása mellett az egyetlen, egységes program segít az e területeken végrehajtott cselekvések célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás hatékonyságának növelésében. Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi tevékenységek egységes programba foglalása segít megvalósítani a két terület közös célkitűzéseit: a polgárok belső piacba vetett bizalmának erősítését, a polgárok kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni megvédését, a polgárok abbéli képességének fejlesztését, hogy kellő tudással és lehetőségekkel rendelkezzenek saját érdekeiket érintő döntéseik meghozatalában, valamint annak támogatását, hogy az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések valamennyi közösségi politikába és tevékenységbe beépüljenek. Az igazgatási struktúrák és rendszerek egységesítése lehetővé teszi a program hatékonyabb végrehajtását, és segíti az egészségügy és a fogyasztóvédelem számára rendelkezésre álló közösségi erőforrások optimális felhasználását.

Indokolás

Az egészségügy és fogyasztóvédelem területén alkalmazott politikának azt a cél kell szolgálnia, hogy javítsa az EU polgárainak életminőségét egészségügyi szempontból, valamint fokozza a belső piaci termékek biztonságát és a fogyasztók bizalmát.

Módosítás: 2

(14a) preambulumbekezdés (új)

 

(14a) A Bizottság köteles javaslatot kidolgozni a tervezett Fogyasztóvédelmi Intézet feladatait végrehajtó ügynökség felállítására, amely független a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalától, de vele közösen használja az infrastruktúrát és a létesítményeket.

Indokolás

There is a need for the Commission to be supported in the management of the consumer protection actions, as well as a body that would be capable of undertaking all the data analysis relevant for the consumer protection objectives. With regard to the split of the original proposal into two parts, a 'Consumer Institute' (proper name to be chosen at the moment of establishment) should not form part of the Public Health Agency, but it could be reasonable that both of them share resources for the reason of economy.

Módosítás: 3

(14b) preambulumbekezdés (új)

 

(14b) A Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának a lehető legkorábbi szakasztól szorosan együtt kell működnie a Bizottságban a többi főigazgatósággal olyan esetekben, amikor azok tevékenysége kihat a fogyasztóvédelemre. Ez különösen fontos az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága esetében, annak a magánjog területén végzett munkájára vonatkozóan (nemzetközi magánjog, közvetítés, alternatív vitarendezés, jogsegély), valamint a Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatósága esetében.

Indokolás

Many of the legislative proposals prepared by the DG for Justice, Freedom and Security are relevant to consumer protection. The European Commission should be obliged to undertake the adequate internal consultations. This amendment responds to the need to integrate consumer-protection policy with other Community policies.

Módosítás: 4

2. cikk (1) bekezdés

(1) A program kiegészíti és támogatja a tagállamok politikáit, és hozzájárul a polgárok egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

(1) A program kiegészíti és támogatja a tagállamok politikáit, és értékteremtő intézkedések révén hozzájárul a polgárok egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez.

Indokolás

A Szerződés értelmében az egészségügy területén kifejtett minden tevékenység végső célja az európai polgárok egészségének javítása, és így e tevékenységek kutatásokon keresztüli modernizációja létfontosságú.

Módosítás: 5

2. cikk (2) bekezdés c) pont második francia bekezdés

– jobb fogyasztóvédelmi szabályozás;

– jobb fogyasztóvédelmi szabályozás; nevezetesen a fogyasztóvédelmi politika jobb integrálása a többi közösségi politikába, különösen polgári jog területén;

Indokolás

A többi közösségi politikával való konzisztencia biztosítását a program egyik sajátos célkitűzésévé kellene tenni.

Módosítás: 6

3a. cikk (új)

3a. cikk

Kedvezményezettek

1. A 6. és 16. közös cselekvés pénzügyi támogatása a tagállam vagy az érintett illetékes hatóság által megjelölt, a Bizottság által jóváhagyott köztestületnek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületnek ítélhető oda.

2. A 17. cselekvés pénzügyi támogatása azon európai fogyasztói szervezeteknek ítélhető meg, amelyek:

(a) nem kormányzati jellegűek és nem profitorientáltak, nem kerülhetnek érdekütközésbe ipari, kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, s amelyeknek tevékenységi köre és fő célkitűzése a fogyasztók érdekeinek képviselete a közösségi szintű szabályozási folyamat során, és

(b) megbízatást kaptak a fogyasztók érdekeinek közösségi szintű képviseletére legalább a tagállamok kétharmadában:

- a tagállamok nemzeti fogyasztói szervezeteit képviselő szervektől a nemzeti szabályozásnak vagy gyakorlatnak megfelelően, vagy

- ilyen szervek hiányában a tagállamok fogyasztóit képviselő nemzeti fogyasztói szervezetektől a nemzeti szabályozásnak vagy gyakorlatnak megfelelően, s amelyek nemzeti szinten aktív tevékenységet folytatnak.

3. A 18. cselekvés pénzügyi támogatása azon európai fogyasztói szervezeteknek ítélhető meg, amelyek:

(a) nem kormányzati jellegűek és nem profitorientáltak, nem kerülhetnek érdekütközésbe ipari, kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, s amelyeknek tevékenységi köre és fő célkitűzése a fogyasztók érdekeinek képviselete a közösségi szintű szabályozási folyamat során, és

b) a nemzeti fogyasztói szervezetektől megbízatást kaptak a fogyasztók érdekeinek közösségi szintű képviseletére legalább a tagállamok felében, a fogyasztók képviselői a nemzeti szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően és regionális vagy nemzeti szinten tevékenykednek, valamint

c) a tagságukról, belső szabályzatukról és pénzügyi forrásaikról kielégítő beszámolót adtak a Bizottságnak.

Indokolás

The conditions to be fulfilled by the organisations financed in the framework of the programme should remain the same as specified in Article 7 of the existing Decision 20/2004/EC of the European Parliament and of the Council, establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007.

Módosítás: 7

9. cikk

A program végrehajtása során ösztönözni kell a programban részt nem vevő harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolatokat.

A program végrehajtása során ösztönözni kell a programban részt nem vevő harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolatokat, különös tekintettel a termékbiztonságra és a tisztességtelen kereskedőkel szembeni fellépésre.

Indokolás

A polgárok azon képességének fejlesztése, hogy egészségügyi kérdésekben és fogyasztóként érdekeinek megfelelő döntéseket tudjanak hozni, valamint a tagállamok különböző szolgáltatásai közötti együttműködés fejlesztése alapvető fontosságú az európai polgárok védelmében és egészségével kapcsolatban létrehozandó közösségi politika felvázolásának folyamatában.

Módosítás: 8

3. melléklet I. célkitűzés 2. cselekvés

Olyan adatok és információk összegyűjtése és cseréje, amelyek megalapozzák a fogyasztóvédelmi politika kialakítását és a fogyasztói érdekek más közösségi politikákba való beépítését, beleértve a fogyasztói és az üzleti attitűdök tanulmányozását, a fogyasztókra irányuló és más természetű piackutatást a pénzügyi szolgáltatások területén, továbbá statisztikai és más, érdeklődésre számot tartó adatok gyűjtését és értékelését is, ahol a statisztikai elemet szükség szerint a közösségi statisztikai program felhasználásával kell fejleszteni.

Olyan adatok és információk összegyűjtése és cseréje, amelyek megalapozzák a fogyasztóvédelmi politika kialakítását és a fogyasztói érdekek más közösségi politikákba való beépítését, beleértve a fogyasztói és az üzleti attitűdök, és különösen annak tanulmányozását, hogy a különböző jogi rendszerek és a határokon átívelő hatékony joggyakorlati lehetőségek hiánya hogyan befolyásolja a fogyasztók belső piaci magatartását, a fogyasztókra irányuló és más természetű piackutatást a pénzügyi szolgáltatások területén, továbbá statisztikai és más, érdeklődésre számot tartó adatok gyűjtését és értékelését is, ahol a statisztikai elemet szükség szerint a közösségi statisztikai program felhasználásával kell fejleszteni

Indokolás

Sok bizonyíték van arra, hogy a jogrendszerek eltérősége eltántorítja a fogyasztókat külföldi vásárlásoktól.

Módosítás: 9

3. melléklet II. célkitűzés 4. cselekvés 4.4) pont

A fogyasztók gazdasági érdekeivel összefüggő politikák kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet

A fogyasztók gazdasági érdekeivel összefüggő politikák kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szakértelmet, beleértve egy európai csoportos perlési modell folyamatos mérlegelését

Módosítás: 10

3. melléklet III. célkitűzés 6. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás konkrét közös felügyeleti és jogalkalmazói cselekvésekhez a közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos közigazgatási és jogalkalmazói együttműködés jobbítása érdekében, beleértve az általános termékbiztonságról szóló irányelvet is, továbbá a közigazgatási együttműködésen belül más cselekvésekhez.

Pénzügyi hozzájárulás konkrét közös felügyeleti és jogalkalmazói cselekvésekhez a közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos közigazgatási és jogalkalmazói együttműködés jobbítása érdekében, beleértve az általános termékbiztonságról szóló irányelvet is, továbbá a közigazgatási együttműködésen belül más cselekvésekhez, a 3a. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

Indokolás

Amendment necessary as a consequence of Amendment 3.

Módosítás: 11

3. melléklet IV. célkitűzés 16. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a megfelelő vitarendezési fórumokhoz való hozzáférésben (az európai fogyasztói központok hálózata).

Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a megfelelő vitarendezési fórumokhoz való hozzáférésben (az európai fogyasztói központok hálózata), a 3a. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

Indokolás

Amendment necessary as a consequence of Amendment 3.

Módosítás: 12

3. melléklet IV. célkitűzés 16. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a megfelelő vitarendezési fórumokhoz való hozzáférésben (az európai fogyasztói központok hálózata).

Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi hálózatba szerveződött köztestületek vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő más testületek közös cselekvéseire, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a fogyasztóknak jogaik gyakorlásában, valamint jogsegélyhez és jogi tanácshoz, közvetítéshez és az alternatív vitarendezés egyéb formáihoz való hozzáférésben – beleértve a Bizottság SOLVIT-rendszerét –, amelyeket az európai fogyasztói központok hálózatának égisze alá kell hozni.

Megkülönböztetett figyelmet fog kapni az új tagállamok és a csatlakozó országok támogatása.

Indokolás

The scope of this action should be as broad as possible and clearly cover the existing mechanisms that are available to the citizen, including the SOLVIT system. Particular attention for new or acceding Member States is necessary to support their less well-developed consumer organisations.

Módosítás: 13

3. melléklet IV. célkitűzés 17. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi szintű szabványok kidolgozásában a fogyasztói érdekeket képviselő közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez.

Pénzügyi hozzájárulás a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi szintű szabványok kidolgozásában a fogyasztói érdekeket képviselő közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez, a 3a. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

Indokolás

Amendment necessary as a consequence of Amendment 3.

Módosítás: 14

3. melléklet IV. célkitűzés 18. cselekvés

Pénzügyi hozzájárulás a közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez.

Pénzügyi hozzájárulás a közösségi fogyasztói szervezetek működéséhez, a 3a. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

Indokolás

Amendment necessary as a consequence of Amendment 3.

ELJÁRÁS

Cím

Az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - fogyasztói szemlélet

Hivatkozások

COM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

JURI
13.10.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2005

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

31.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról - fogyasztói szemlélet

Hivatkozások

COM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.7.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

IMCO
7.7.2005

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

BUDG

7.7.2005

JURI

13.10.2005

ENVI

7.7.2005

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

ENVI
14.9.2005

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

Nincs

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

/

JURI
31.1.2006

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

/

BUDG
2.2.2006

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Az elfogadás dátuma

21.2.2006

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

30

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

23.2.2006

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...