SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 – aspekty dotyczące konsumentów

23.2.2006 - (COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Marianne Thyssen


Procedura : 2005/0042B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0032/2006

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 – aspekty dotyczące konsumentów

(COM (2005)0115 – C6‑0225/2005 –2005/0042B (COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0155)[1],

–   uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie podzielenia wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013, w celu przydzielenia go zarówno Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i sporządzenia dwóch osobnych sprawozdań,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 153 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0225/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Budżetowej (A6‑0032/2006) oraz Komisji Prawnej,

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  podkreśla, że środki wskazane w projekcie legislacyjnym Komisji na okres po roku 2006 są uzależnione od decyzji dotyczącej następnych wieloletnich ram finansowych;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia, w razie potrzeby, projektu mającego na celu przystosowanie kwoty odniesienia finansowego obecnego programu podczas przyjmowania następnych wieloletnich ram finansowych;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Tytuł programu

ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013

ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów na lata 2007-2013

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 2

Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 i 153,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 153.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 1

Wspólnota może przyczynić się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli poprzez działania w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów.

Wspólnota może przyczynić się do ochrony bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli poprzez działania w dziedzinie ochrony konsumentów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 2

(2) Właściwym jest zatem ustanowienie programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów zastępując decyzję 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. przyjmującą program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008) oraz decyzję 20/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe finansowania działań Wspólnoty wspomagających politykę ochrony konsumentów w latach 2004-2007. Należy zatem uchylić wymienione decyzje.

(2) Właściwym jest zatem ustanowienie programu działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów zastępując decyzję 20/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe finansowania działań Wspólnoty wspomagających politykę ochrony konsumentów w latach 2004-2007. Należy zatem uchylić wymienioną decyzję.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i specyfiki działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów wspólny zintegrowany program powinien przyczynić się do jak największej synergii pomiędzy celami a skutecznością zarządzania działaniami w tych obszarach. Połączenie działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów we wspólny program powinno umożliwić osiąganie wspólnych celów w zakresie ochrony obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, a także zwiększenie umiejętności obywateli w zdobywaniu wiedzy i możliwości podejmowania decyzji w ich interesie, a także wspieraniu włączania celów związanych ze zdrowiem i ochroną konsumentów do wszystkich polityk i działalności Wspólnoty. Połączenie struktur i systemów administracyjnych powinno umożliwić lepszą skuteczność wdrażania programu i lepsze wykorzystanie dostępnych wspólnotowych zasobów przeznaczonych na zdrowie i ochronę konsumentów.

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 4

(4) Polityki zdrowia i ochrony konsumentów mają wspólne cele związane z ochroną przed ryzykiem, zwiększeniem możliwości podejmowania decyzji przez obywateli oraz włączeniem interesów w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów do wszystkich polityk Wspólnoty, a także wspólne instrumenty takie jak komunikacja, zwiększenie możliwości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów oraz promowania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak odżywianie i otyłość, palenie papierosów oraz inne wybory dotyczące konsumpcji wywierające wpływ na zdrowie są przykładami międzysektorowych rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów. Przyjęcie wspólnego podejścia do wspólnych celów i instrumentów umożliwi podjęcie bardziej efektywnych i skutecznych działań wspólnych dla obszarów zdrowia i ochrony konsumentów. Każdy z tych obszarów ma również odrębne cele, które powinny być osiągane poprzez działania i instrumenty specyficzne dla tych obszarów.

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 5

(5) Koordynacja z innymi politykami i programami Wspólnoty stanowi kluczowy element wspólnego celu jakim jest włączenie polityk zdrowia i ochrony konsumentów do innych polityk. W celu promowania synergii oraz uniknięcia nakładania się działań inne fundusze i programy Wspólnoty będą właściwie wykorzystane, w tym ramowe programy wspólnotowe badań i ich wyniki, fundusze strukturalne i Wspólnotowy Program Statystyczny.

(5) Należałoby nadać szczególny priorytet włączaniu interesów konsumentów do wszystkich polityk Wspólnoty, zgodnie z art. 153 Traktatu, a także włączaniu celów polityki ochrony konsumentów, które zostały określone w niniejszym programie. Koordynacja z innymi politykami i programami Wspólnoty stanowi kluczowy element celu jakim jest włączenie ochrony konsumentów do innych polityk. W celu promowania synergii oraz uniknięcia nakładania się działań inne fundusze i programy Wspólnoty powinny przewidywać pomoc finansową na potrzeby włączenia interesów konsumentów w dziedziny, których dotyczą.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni, podkreśla w sposób bardziej zdecydowany potrzebę zintegrowanej polityki na rzecz ochrony konsumentów.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 6

(6) W ogólnym interesie Europy leży ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli na poziomie Wspólnoty, a także interesów konsumentów w ramach udoskonalania norm dla produktów i usług. Realizacja kluczowych celów programu może również zależeć od istnienia wyspecjalizowanych sieci, które wymagają także wkładu Wspólnoty, aby mogły się rozwijać i funkcjonować. Zważywszy na szczególny charakter organizacji, branych pod uwagę oraz w przypadkach wyjątkowej użyteczności, wznowienie wsparcia Wspólnoty na działanie takich organizacji nie powinno podlegać zasadzie stopniowej degresji zakresu wsparcia Wspólnoty.

(6) W ogólnym interesie Europy leży ochrona bezpieczeństwa usług oraz produktów nieżywnościowych i ekonomicznych interesów obywateli na poziomie Wspólnoty, a także interesów konsumentów w ramach udoskonalania norm dla produktów i usług. Realizacja kluczowych celów programu może również zależeć od istnienia wyspecjalizowanych sieci, które wymagają także wkładu Wspólnoty, aby mogły się rozwijać i funkcjonować. Zważywszy na szczególny charakter organizacji, branych pod uwagę oraz w przypadkach wyjątkowej użyteczności, wznowienie wsparcia Wspólnoty na działanie takich organizacji nie powinno podlegać zasadzie stopniowej degresji zakresu wsparcia Wspólnoty.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 7

(7) Realizacja programu powinna opierać się na istniejących działaniach i uzgodnieniach strukturalnych w dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, a także takie działania i uzgodnienia rozszerzać, łącznie z Agencją wykonawczą programu zdrowia publicznego ustanowioną w decyzji Komisji 2004/858/WE. Realizacja powinna przebiegać w bliskiej współpracy z właściwymi organizacjami i agencjami, w szczególności z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ustanowionym w rozporządzeniu (WE) 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(7) Realizacja programu powinna opierać się na istniejących działaniach i uzgodnieniach strukturalnych w dziedzinie ochrony konsumentów, a także takie działania i uzgodnienia rozszerzać. Realizacja powinna przebiegać w bliskiej współpracy z właściwymi organizacjami i agencjami.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

 

(8a) Przy wdrażaniu programu należy uwzględnić fakt, że rynek wewnętrzny nie będzie funkcjonował należycie, jeżeli w niektórych Państwach Członkowskich interesy konsumentów będą chronione w mniejszym stopniu niż w innych Państwach Członkowskich. W konsekwencji program powinien kłaść szczególny nacisk na wzmocnienie ochrony konsumentów i działania informacyjne skierowane do nich w nowych Państwach Członkowskich, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie promowania i ochrony praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich1.

 

____________

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0526.

Uzasadnienie

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła jednomyślnie sprawozdanie w sprawie promowania i ochrony praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich, a Parlament jest mocno zaangażowany we wzmacnianie ochrony konsumentów w nowych Państwach Członkowskich. Dlatego też Komisja i Państwa Członkowskie powinny pamiętać o celach określonych w wyżej wymienionym sprawozdaniu podczas wdrażania programu działań w dziedzinie ochrony konsumentów na lata 2007-2013.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 9

(9) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) przewiduje współpracę w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów pomiędzy Wspólnotą Europejską a jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanymi dalej „państwami EFTA/EOG”), z drugiej strony. Należy również prowadzić przepis otwierający program dla uczestnictwa innych krajów, w szczególności krajów sąsiadujących ze Wspólnotą, ubiegających się o członkostwo, kandydujących lub przystępujących do Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka jakie stanowią na terytorium Wspólnoty zagrożenia występujące w innych krajach.

(9) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) przewiduje współpracę w dziedzinie ochrony konsumentów pomiędzy Wspólnotą Europejską a jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanymi dalej „państwami EFTA/EOG”), z drugiej strony. Należy również prowadzić przepis otwierający program dla uczestnictwa innych krajów, w szczególności krajów sąsiadujących ze Wspólnotą, ubiegających się o członkostwo, kandydujących lub przystępujących do Wspólnoty.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 12

Punkt uzasadnienia 11

(11) Należy rozwijać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi takimi jak Narody Zjednoczone i ich wyspecjalizowane agencje, łącznie ze Światową Organizacją Zdrowia, oraz Radą Europy i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w celu realizacji programu zwiększając efektywność i skuteczność działań związanych ze zdrowiem i ochroną konsumentów na wspólnotowym i międzynarodowym poziomie z uwzględnieniem szczególnych możliwości i roli poszczególnych organizacji.

(11) Należy rozwijać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji programu zwiększając efektywność i skuteczność działań związanych z ochroną konsumentów na wspólnotowym i międzynarodowym poziomie z uwzględnieniem szczególnych możliwości i roli poszczególnych organizacji.

Poprawka 13

Punkt uzasadnienia 12

(12) Aby zwiększyć znaczenie i wpływ programu, podejmowane środki powinny systematycznie podlegać monitorowaniu i ocenie, w tym niezależnym ocenom zewnętrznym.

(12) Aby zwiększyć znaczenie i wpływ programu, podejmowane środki powinny systematycznie podlegać monitorowaniu i ocenie, w tym niezależnym ocenom zewnętrznym. Na potrzeby oceny polityki ochrony konsumentów należy, w możliwie najszerszym zakresie, opracować wymierne cele oraz ustanowić prawidłowe wskaźniki.

 

Poprawka 14

Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

 

(12a) Zważywszy na rolę, jaką odgrywają na codzień małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa prowadzące działalność rzemieślniczą w informowaniu i działaniach doradczych na rzecz konsumentów w zakresie produktów i sanitarnych sytuacji kryzysowych lub ryzyka związanego z wykorzystaniem niektórych surowców, należy wspierać działalność takich przedsiębiorstw oraz wielopłaszczyznową działalność prowadzoną wśród konsumentów przez ich organizacje oraz zapewnić stosowanie przez nie wspólnotowych aktów prawnych.

Uzasadnienie

Rzemieślnicy odgrywają zasadniczą rolę w codziennej rzeczywistości, jeżeli chodzi o informacje i porady dla konsumentów, z którymi utrzymują bezpośrednie kontakty. Należy zatem zagwarantować bezpośrednią realizację europejskich polityk ochrony konsumentów przez małe przedsiębiorstwa na jak najwcześniejszym etapie. W związku z powyższym przed wyznaczeniem nowych kierunków konieczne jest usystematyzowanie realizacji badań oddziaływania na małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa prowadzące działalność rzemieślniczą.

Poprawka 15

Punkt uzasadnienia 13

(13) Z uwagi na transgraniczny charakter zagadnień, działania podejmowane przez Państwa Członkowskie w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów nie mogą być przez nie samodzielnie osiągnięte w sposób wystarczający, ale mogą one być lepiej realizowane na poziomie Wspólnoty dzięki możliwościom bardziej efektywnych i skutecznych działań Wspólnoty w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli. Wspólnota może zatem przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną we tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza warunki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(13) Z uwagi na transgraniczny charakter zagadnień, działania podejmowane przez Państwa Członkowskie w zakresie ochrony konsumentów nie mogą być przez nie samodzielnie osiągnięte w sposób wystarczający, ale mogą one być lepiej realizowane na poziomie Wspólnoty dzięki możliwościom bardziej efektywnych i skutecznych działań Wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli. Wspólnota może zatem przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną we tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza warunki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 16

Punkt uzasadnienia 14

(14) Komisja powinna zapewnić właściwe przejście pomiędzy niniejszym programem a dwoma programami, które zastępuje, w szczególności w sprawie kontynuacji wieloletnich środków oraz struktur pomocy administracyjnej takich jak Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego,

(14) Komisja powinna zapewnić właściwe przejście pomiędzy niniejszym programem a programem, który zastępuje, w szczególności w sprawie kontynuacji wieloletnich środków, oceny wyników poprzedniego programu i dziedzin, które wymagają większej uwagi,

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. o rozbiciu programu na dwie części (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 17

Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

 

(14a) Przed podjęciem przez Komisję decyzji o przekazaniu kompetencji logistycznych i administracyjnych przy wdrażaniu niniejszego programu, powinna ona dokonać analizy kosztów i korzyści, która musiałaby przynieść wynik pozytywny oraz zbadać, czy zamiast ustanawiać dodatkową agencję wykonawczą, nie należałoby raczej zwiększyć kompetencji Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego.

Poprawka 18

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów, zwany dalej „programem”, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Niniejszym ustanawia się program działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów, zwany dalej „programem”, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 19

Artykuł 2 ustęp 1

1. Program stanowi uzupełnienie i wsparcie dla polityk Państw Członkowskich oraz przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli..

1. Poprzez działania o wartości dodanej program stanowi uzupełnienie i wsparcie dla polityk Państw Członkowskich oraz przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 20

Artykuł 2 ustęp 2

2. Cel określony w ust. 1 jest realizowany poprzez wspólne zadania ogólne i zadania szczegółowe w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów.

2. Cel określony w ust. 1 jest realizowany poprzez następujące zadania, które zostaną wykonane poprzez działania i instrumenty przewidziane w załączniku 3:

a) Wspólne zadania ogólne w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów realizowane poprzez działania i instrumenty przewidziane w załączniku 1 do niniejszej decyzji są następujące:

 

–ochrona obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami będącymi poza kontrolą osób indywidualnych;

 

–zwiększenie umiejętności podejmowania przez obywateli lepszych decyzji w sprawie ich zdrowia i ich interesów jako konsumentów;

 

–włączenie zadań polityki zdrowia i ochrony konsumentów do innych polityk.

 

b) Szczegółowe zadania w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów realizowane poprzez działania i instrumenty przewidziane w załączniku 2 do niniejszej decyzji są następujące:

 

–ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia;

 

–promowanie polityk prowadzących do zdrowszego stylu życia;

 

–przyczynianie się do zmniejszenia występowania poważnych chorób;

 

–oraz zwiększenie efektywności i skuteczności systemów zdrowia.

 

c) Szczegółowe zadania w dziedzinie ochrony konsumentów realizowane poprzez działania i instrumenty przewidziane w załączniku 3 do niniejszej decyzji są następujące:

 

–lepsze zrozumienie konsumentów i rynków;

–lepsze zrozumienie konsumentów i rynków przy zwróceniu szczególnej uwagi na potrzeby różnych grup wiekowych;

–lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumentów;

–lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumentów, w tym przewidujące zwiększenie udziału przedstawicieli konsumentów, innych zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i placówek badawczych, możliwe do realizacji przez małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa prowadzące działalność rzemieślniczą;

–lepsze środki egzekwowania, monitorowania i dochodzenia roszczeń;

–lepsze środki egzekwowania, monitorowania i sądowe oraz pozasądowe środki dochodzenia roszczeń; oraz

–lepsze informowanie, edukowanie i uświadamianie konsumentów.

–lepsze informowanie, edukowanie i uświadamianie konsumentów;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. o rozbiciu programu na dwie części (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 21

Artykuł 3 ustęp 2 litera a)

a) 60 % na działania zmierzające do wspierania realizacji celu stanowiącego część polityki Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 80 %; oraz

a) 50 % na działania zmierzające do wspierania realizacji celu stanowiącego część polityki Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 80 % na warunkach określonych w załączniku 3a;

Poprawka 22

Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) 60 % wydatków na działanie organu, który dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest niezbędna do zapewnienia reprezentowania interesów zdrowotnych i konsumenckich na poziomie Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań programu, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 95 %. Wznowienie takiego wkładu finansowego nie musi podlegać zasadzie stopniowej degresji.

b) 50% wydatków na działanie organu, który dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest niezbędna do zapewnienia reprezentowania interesów konsumenckich na poziomie Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań programu na warunkach określonych w załączniku 3a oraz

Poprawka 23

Artykuł 3 ustęp 2 litera ba) (nowa)

 

ba) 95 % wydatków na funkcjonowanie europejskich organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów w dziedzinie opracowywania norm produktów i usług na szczeblu wspólnotowym, na warunkach określonych w załączniku 3a.

Poprawka 24

Artykuł 3 ustęp 2a (nowy)

 

2a. Wznowienie pomocy finansowej na działania przewidziane w ust. 2 lit. b) i ba) nie musi podlegać zasadzie stopniowej degresji.

Poprawka 25

Artykuł 3 ustęp 3

3. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy Wspólnoty, we właściwych przypadkach

zważywszy na charakter zamierzonego celu, może obejmować wspólne finansowanie

przez Wspólnotę i jedno lub więcej Państw Członkowskich bądź przez Wspólnotę i

właściwe władze krajów uczestniczących. W takim przypadku, wkład Wspólnoty nie

przekracza 50 %, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których

wkład Wspólnoty nie przekracza 70 %. Taki wkład Wspólnoty może być przyznany

organizacji publicznej lub organizacji o charakterze niezarobkowym wyznaczonej

przez Państwo Członkowskie lub zainteresowany właściwy urząd zatwierdzony przez Komisję.

3. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy Wspólnoty, we właściwych przypadkach

zważywszy na charakter zamierzonego celu, może obejmować wspólne finansowanie

przez Wspólnotę i jedno lub więcej Państw Członkowskich bądź przez Wspólnotę i

właściwe władze krajów uczestniczących. W takim przypadku, wkład Wspólnoty nie

przekracza 50 %, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których

wkład Wspólnoty nie przekracza 70 %.

Poprawka 26

Artykuł 3 ustęp 4a (nowy)

 

4a. Kryteria oceny, czy zachodzi przypadek wyjątkowej użyteczności, o którym mowa w ust.2 lit. a) oraz ust. 3 ustanawiane są z wyprzedzeniem, w rocznym planie pracy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a).

Poprawka 27

Artykuł 5 ustęp 1

1. Ramy finansowe dla realizacji programu w okresie wskazanym w art. 1 wynoszą 1203 mln EUR.

1. Orientacyjne ramy finansowe dla realizacji niniejszego programu w okresie siedmiu lat począwszy od 1 stycznia 2007r. (wskazanym w art. 1) ustalone zostały na poziomie 23 346 mln euro.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie) oraz rezolucji PE w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 z dnia 8 czerwca 2005 r. (sprawozdanie Böge - perspektywy finansowe).

Poprawka 28

Artykuł 7 ustęp 1 litera a)

a) roczny plan pracy dotyczący realizacji programu określający priorytety i działania, które należy podjąć, w tym podział zasobów i odpowiednie kryteria;

a) roczny plan pracy dotyczący realizacji programu określający priorytety i działania, które należy podjąć, w tym podział zasobów i odpowiednie kryteria, między innymi obowiązujące kryteria wyboru i przyznawania środków oraz kryteria ustalania poziomu dofinansowania wspólnotowego;

Poprawka 29

Artykuł 11

Decyzje 1786/2002/WE oraz 20/2004/WE tracą moc.

Decyzja 20/2004/WE traci moc.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 30

Artykuł 12

Komisja przyjmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia przejścia pomiędzy środkami przyjętymi na podstawie decyzji 1786/2002/WE i 20/2004/WE a środkami, które będą zrealizowane w ramach niniejszego programu.

Komisja przyjmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia przejścia pomiędzy środkami przyjętymi na podstawie decyzji 20/2004/WE a środkami, które będą zrealizowane w ramach niniejszego programu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 31

Załącznik 1

 

Załącznik 1 zostaje skreślony.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 32

Załącznik 2

 

Załącznik 2 zostaje skreślony.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 33

Załącznik 3a (nowy)

 

Załącznik 3a: Beneficjenci - kryteria stosowania art. 3

 

1. Wkłady finansowe na potrzeby działań, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), mogą być przyznawane osobom prawnym lub zrzeszeniom osób prawnych, w tym odpowiednim, niezależnym organom publicznym oraz regionalnym organizacjom konsumenckim działającym w sposób niezależny od przemysłu i handlu i odpowiedzialnym za realizację projektów .

 

2. Wkłady finansowe na potrzeby działań, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), mogą być przyznawane wspólnotowym organizacjom konsumenckim, które:

 

a) posiadają status organizacji pozarządowej typu „non profit”, spełniają warunki niezależności w stosunku do interesów przemysłowych, handlowych lub innych rozbieżnych interesów, reprezentują krajowe organizacje konsumenckie w co najmniej połowie Państw Członkowskich i dążą do ochrony jak największej części interesów konsumentów we Wspólnocie;

 

b) zostały upoważnione do reprezentowania interesów konsumentów na szczeblu wspólnotowym przez krajowe organizacje konsumenckie w połowie Państw Członkowskich, spełniają warunek reprezentowania konsumentów, zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi, i działają na poziomie regionalnym lub krajowym oraz

 

c) przedłożyły Komisji wystarczająco wyczerpujące informacje dotyczące członków, regulaminu i źródeł finansowania.

 

3. Wkłady finansowe na potrzeby działań, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. ba), mogą być przyznawane wspólnotowym organizacjom konsumenckim, które :

 

a) posiadają status organizacji pozarządowej typu „non profit”, spełniają warunki reprezentatywności, przejrzystości i niezależności w stosunku do interesów przemysłowych, handlowych lub innych sprzecznych interesów, reprezentują krajowe organizacje konsumenckie co najmniej połowie Państw Członkowskich i zapewniają ochronę jak największej części interesów konsumentów we Wspólnocie;

 

b) zostały upoważnione w co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich do reprezentowania interesów konsumentów na szczeblu wspólnotowym :

 

– przez organy reprezentujące krajowe organizacje konsumenckie w Państwach Członkowskich, zgodnie z zasadami lub praktykami krajowymi, lub

 

– wobec braku takich organów, przez krajowe organizacje konsumenckie reprezentujące konsumentów i działające na szczeblu krajowym, zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi; oraz

 

 

c) przedłożyły Komisji wystarczająco wyczerpujące informacje dotyczące członków, regulaminu i źródeł finansowania.

 

4. Wkłady finansowe na potrzeby działań, o których mowa w art. 3 ust. 3, mogą być przyznawane organom publicznym lub organizacjom typu „non profit” wyznaczonym przez Państwo Członkowskie lub zainteresowany właściwy organ i zatwierdzonym przez Komisję.

Poprawka 34

Tytuł załącznika 3

ZAŁĄCZNIK 3: Polityka ochrony konsumentów - Działania i środki wspierania

ZAŁĄCZNIK: Działania i instrumenty, o których mowa w art. 2

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 35

Załącznik 3 sekcja „Cel I” działanie 3

Działanie 3: Gromadzenie, wymiana, analiza danych i udoskonalenie narzędzi oceny dostarczających podstawę wiedzy naukowej na temat narażenia na produkty chemiczne uwalniane przez te produkty.

Działanie 3: Gromadzenie, wymiana, analiza danych i udoskonalenie narzędzi oceny dostarczających podstawę wiedzy naukowej na temat bezpieczeństwa produktów przeznaczonych do konsumpcji i usług, w tym narażenia na produkty chemiczne uwalniane przez te produkty.

Poprawka 36

Załącznik 3 sekcja „Cel I” działanie 3a (nowe)

 

Działanie 3a: Wprowadzenie mechanizmu sporządzania regularnych sprawozdań na temat konsumpcji i ochrony konsumentów na rynku europejskim w oparciu o utworzony na szczeblu europejskim stały system informujący i obserwujący konsumentów, gromadzący, przetwarzający i analizujący użyteczne dane w celu dostarczenia obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji pozwalających Wspólnocie i Państwom Członkowskim na podjęcie środków na rzecz ochrony konsumentów, ocenę wyników tych środków, stymulowanie wymiany informacji na temat najlepszych praktyk i zapewnienie prawidłowego informowania społeczeństwa na temat stanu konsumpcji na rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Powyższy instrument zwiększyłby oddziaływanie polityczne polityki ochrony konsumentów na szczeblu europejskim i przyczyniłby się do otwarcia ogólnej debaty publicznej (co dwa lub trzy lata) w sprawie zmian związanych z konsumpcją i ochroną konsumentów.

Poprawka 37

Załącznik 3 sekcja „Cel I” działanie 3b (nowe)

 

Działanie 3b: Sporządzanie stanu aktów prawnych, przepisów i praktyk istniejących w Państwach Członkowskich i sprawdzanie stopnia wdrażania prawodawstwa wspólnotowego w Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

Określenie stanu aktów prawnych, przepisów i praktyk istniejących w różnych Państwach Członkowskich ma zasadnicze znaczenie. W rzeczywistości ochrona konsumentów jest zagadnieniem uwzględnianym przez wiele Państw Członkowskich, lecz również przez przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość. Należy dopilnować, aby Unia Europejska uwzględniła istniejące akty prawne i skłoniła Państwa Członkowskie, w których takie akty nie występują, do uzupełnienia tych luk prawnych.

Poprawka 38

Załącznik 3 sekcja „Cel II”

Cel II – Poprawa regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów

Cel II – Poprawa i ujednolicenie regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów

Działanie 4: Przygotowanie legislacyjnych i innych inicjatyw prawnych oraz promowanie inicjatyw samoregulujących, w tym:

Działanie 4: Przygotowanie legislacyjnych i innych inicjatyw prawnych oraz promowanie inicjatyw samoregulujących, przy zapewnieniu udziału zainteresowanych podmiotów, takich jak organizacje małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw prowadzących działalność rzemieślniczą w tym:

4.1. Analizy porównawcze rynku i systemów prawnych;

4.1. Analizy porównawcze rynku i systemów prawnych;

4.2. Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej bezpieczeństwa usług;

4.2. Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej bezpieczeństwa usług;

4.3 Techniczne ekspertyzy w powiązaniu z oceną potrzeby istnienia norm bezpieczeństwa produktu oraz opracowanie mandatów do opracowania norm CEN dla produktów i usług;

4.3 Techniczne ekspertyzy w powiązaniu z oceną potrzeby istnienia norm bezpieczeństwa produktu oraz opracowanie mandatów do opracowania norm CEN dla produktów i usług;

4.4 Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej interesów gospodarczych konsumentów;

4.4 Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej interesów gospodarczych konsumentów;

4.5 Warsztaty, w których uczestniczą zainteresowane strony i eksperci.

4.5 Warsztaty, w których uczestniczą zainteresowane strony i eksperci.

4.5a Dialog z udziałem europejskich organizacji konsumenckich, przedstawicieli biznesu - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - oraz Komisji.

 

4.5b Ekspertyza prawna i techniczna w celu opracowania instrumentu harmonizującego w dziedzinie ochrony konsumentów i porozumień transgranicznych;

 

4.5c Ekspertyza prawna i techniczna pozwalająca na opracowanie dyrektyw dotyczących uczciwych praktyk handlowych, poprzez które producent może na żądanie uzasadnić cechy jakie przypisuje swoim produktom lub usługom i udzielić wcześniej klientom informacji na temat warunków sprzedaży.

Poprawka 39

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 5a (nowe)

 

Działanie 5a: Ustanowienie ogólnych ram instytucjonalnych i prawnych na rzecz współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie stosowania prawodawstwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Na coraz bardziej zintegrowanym jednolitym rynku organy krajowe są odpowiedzialne za skuteczne przestrzeganie przepisów ustawowych dotyczących ochrony konsumentów. Obowiązek ten występuje nie tylko wobec własnych konsumentów, lecz również wobec wszystkich konsumentów z UE. Obecnie brak niezbędnych ram instytucjonalnych i prawnych lub ich wprowadzenie znajduje się na wstępnym etapie.

Poprawka 40

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 7 punkt 3a (nowy)

 

7.3a. Pomoc na potrzeby sporządzania opinii naukowych i oceny ryzyka, w tym prac niezależnych komitetów naukowych powołanych na mocy decyzji Komisji 2004/210/WE1.

___________

1 Dz.U. L 66 z 4.03.2004, str. 45.

Poprawka 41

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 7 punkt 4a (nowy)

 

7.4a. Analiza danych dotyczących urazów i opracowanie wytycznych w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa produktów i usług oferowanych konsumentom, a także ułatwianie dostępu konsumentów do tych danych;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. o rozbiciu programu na dwie części (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 42

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 7 punkt 4a (nowy)

 

7.4b. Opracowanie metod gromadzenia danych dotyczących urazów związanych z bezpieczeństwem produktów i usług konsumpcyjnych oraz prowadzenie bazy takich danych.

Poprawka 43

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 9

Działanie 9: Monitorowanie przez Państwa Członkowskie transpozycji i wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych oraz krajowych polityk dotyczących ochrony konsumentów.

Działanie 9: Monitorowanie przez Państwa Członkowskie transpozycji i wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej oraz krajowych polityk dotyczących ochrony konsumentów.

Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi znaczny postęp w kierunku zagwarantowania współpracy między Państwami Członkowskimi na rzecz poszanowania polityki konsumentów.

Poprawka 44

Załącznik 3 sekcja „Cel III” działanie 10

Działanie 10: Dostarczenie szczególnych technicznych i prawnych ekspertyz organizacjom konsumenckim w celu wspierania ich wkładu w działania wykonawcze i nadzoru.

Działanie 10: Dostarczenie szczególnych technicznych i prawnych ekspertyz organizacjom konsumenckim, zwłaszcza organizacjom ochrony konsumentów w nowych Państwach Członkowskich, w celu wspierania ich wkładu w działania wykonawcze i nadzoru.

Poprawka 45

Załącznik 3 sekcja „Cel IV” działanie 10a (nowe)

 

Działanie 10a: Poprawa komunikacji z obywatelami UE w kwestiach dotyczących ochrony konsumentów, w tym:

 

10.1. Konferencje, seminaria oraz posiedzenia ekspertów i zainteresowanych stron,

 

10.2. Publikacje dotyczące kwestii polityki ochrony konsumentów,

 

10.3. Ogłaszanie informacji w Internecie.

Poprawka 46

Załącznik 3 tytuł sekcji „Cel 4”

Cel 4 – Lepsze informowanie, edukowanie i uświadamianie konsumentów.

Cel 4 - Zwiększone umiejętności podejmowania przez obywateli lepszych decyzji w sprawie ich interesów jako konsumentów - lepsze informowanie, edukowanie i uświadamianie konsumentów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 47

Załącznik 3 sekcja „Cel IV” działanie 12

Działanie 12: Działania informacyjne na temat środków ochrony konsumentów, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, przy współpracy z ich organizacjami konsumenckimi.

Działanie 12: Działania informacyjne na temat środków ochrony konsumentów i praw konsumentów, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, przy współpracy z ich organizacjami konsumenckimi.

Poprawka 48

Załącznik 3 sekcja „Cel 4” działanie 13

Działanie 13: Edukowanie konsumentów, łącznie z działaniami skierowanymi do młodych konsumentów oraz udoskonalenie interaktywnych narzędzi edukowania konsumentów.

Działanie 13: Edukowanie konsumentów, łącznie ze specjalnymi działaniami skierowanymi do młodych konsumentów, starszych konsumentów oraz specyficznych grup konsumentów mających ewidentnie mniejsze możliwości obrony swoich interesów oraz udoskonalenie interaktywnych narzędzi edukowania konsumentów.

Poprawka 49

Załącznik 3 Cel IV Działanie 16

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentów w celu pomocy im w wypełnianiu ich praw i otrzymaniu dostępu do odpowiedniego rozstrzygania sporów (Europejska Sieć Centrów Konsumentów).

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentom w celu pomocy im w korzystaniu z ich praw i otrzymaniu dostępu do pomocy i porad prawnych, mediacji i innych alternatywnych form rozstrzygania sporów, w tym systemu SOLVIT, które wszystkie zostaną umieszczone pod egidą Europejskiej Sieci Centrów Konsumentów.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym państwom członkowskim i krajom kandydującym.

Uzasadnienie

Zakres niniejszego działania powinien być tak szeroki jak to tylko możliwe i wyraźnie objąć już istniejące mechanizmy dostępne konsumentom, w tym system SOLVIT. Szczególna uwaga poświęcona nowym i przyszłym państwom członkowskim jest konieczna, aby wesprzeć ich mniej rozwinięte organizacje konsumenckie.

Poprawka 50

Załącznik 3 sekcja „Cel IV” działanie 18a (nowe)

 

Działanie 18a: Wzmocnienie zdolności działania organizacji konsumenckich w Państwach Członkowskich o krótszej tradycji w dziedzinie ochrony konsumentów i ich udziału w polityce poprzez zapewnienie szkoleń pozwalających na zdobycie kompetencji oraz zapewniających pomoc finansową przeznaczoną na kampanie informacyjne i kontrolę stosowania aktów prawnych dotyczących ochrony konsumentów.

Uzasadnienie

Organizacje konsumenckie w nowych Państwach Członkowskich potrzebują szczególnego wsparcia, by zwiększyć swoje możliwości, gdyż większość z nich dopiero rozpoczyna działalność. Większość z tych organizacji nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony rządu i nie może proponować świadczenia usług odpłatnych konsumentom, gdyż nie są oni świadomi swoich praw. W konsekwencji organizacje nie posiadają środków finansowych i nie mogą rozwijać swoich kompetencji. Istnieje również problem informowania nie tylko konsumentów, lecz również polityków z nowych Państw Członkowskich, którzy nie posiadają doświadczenia w pracy z organizacjami konsumenckimi w przeciwieństwie do ich kolegów ze starych Państw Członkowskich.

Poprawka 51

Załącznik 3 sekcja „Cel IV” a (nowy)

 

Cel IVa. ‑ Zwiększony udział społeczeństwa obywatelskiego, placówek badawczych i zainteresowanych podmiotów w polityce ochrony konsumentów i rozwój współpracy międzynarodowej w sektorze badań naukowych związanych z konsumentami, aby odpowiadały one potrzebom społeczeństwa i by uniknąć powtórzeń.

 

Działanie 19a: Promowanie i wzmocnienie organizacji konsumenckich na szczeblu wspólnotowym.

 

Działanie 19b: Utworzenie sieci pozarządowych organizacji konsumenckich i innych zainteresowanych stron.

 

Działanie 19c: Wzmocnienie organów i mechanizmów doradczych na szczeblu wspólnotowym.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. o rozbiciu programu na dwie części (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 52

Załącznik 3 sekcja „Cel IV” b (nowy)

 

Cel IVb. ‑ Włączenie celów polityki ochrony konsumentów do innych polityk

 

Działanie 19d: Opracowanie i stosowanie metod mających na celu ocenę wpływu polityk i działań wspólnotowych dotyczących interesów konsumentów.

 

Działanie 19e: Wymiana najlepszych praktyk w zakresie polityk krajowych z Państwami Członkowskimi.

Uzasadnienie

Poprawka 53

Załącznik 3 sekcja „Cel 4 c” (nowy)

 

Cel 4c - Promowanie międzynarodowej współpracy związanej z ochroną konsumentów

 

Działanie 19f: Środki współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

 

Działanie 19g: Środki współpracy z krajami trzecimi nieuczestniczącymi w programie.

 

Działanie 19h: Zachęcanie do dialogu organizacji odpowiedzialnych za ochronę konsumentów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. odnośnie do podziału programu na jego elementy składowe (ochrona konsumentów i zdrowie).

Poprawka 54

Załącznik 3 sekcja „Działanie wspólne dla wszystkich celów” działanie 20

Działanie 20: Wkład finansowy na rzecz szczególnych projektów na poziomie wspólnotowym i krajowym w celu realizacji innych celów polityki ochrony konsumentów.

Działanie 20: Wkład finansowy na rzecz szczególnych projektów na poziomie wspólnotowym i krajowym w celu realizacji celów polityki ochrony konsumentów, w tym projektów zachęcających do wymiany najlepszych praktyk i informacji na szczeblu międzygranicznym.

  • [1]  Dotychczas niepublikowany w Dz.U.

UZASADNIENIE (w języku angielskim)

1. Background to, and structure of, the new strategy and the decision proposed by the Commission

A 'programme of Community action in the field of public health (2003-2008)', established by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and the Council on the basis of Article 152 of the Treaty, is currently in place. Separately from this, there is also a programme of action 'establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004 to 2007'. The decision establishing this programme, Decision No 20/2004/EC, was taken on the basis of Article 153 of the Treaty.

The Commission is proposing that these two decisions be repealed before the programmes are due to expire and replaced by an integrated programme running for seven years, beginning in 2007. The Commission is convinced that its proposal to integrate the programmes will make Community policy more efficient, coherent and visible, given that both areas have certain shared objectives and similar types of actions are often used to pursue them. Thanks to streamlined administrative and budgetary procedures and with the help of a joint 'executive agency', a joint programme would, in the Commission's view, ultimately deliver savings.

In order to exploit the synergies three 'core joint objectives' and six 'common actions' are set out in the proposal. A budget line is also proposed, with an amount of EUR 1 203 million. In addition, the executive agency set up in 2004 for the public health programme is to be extended and will encompass consumer protection.

In order to respond to stakeholders' expectations, the specific nature of the two policy areas continues to be taken into account and the programme is to retain the specific features of actions in each area and further develop them. Consequently, in addition to the section on common action there is also a separate section on health and a separate section on consumer policy actions and support measures.

2. Rapporteur's comments on the integrated action programme structure

Your rapporteur advocates splitting the integrated programme into a new consumer protection programme and a new public health programme. Neither the practical nor the policy arguments in favour of integrating the aforementioned action programmes are convincing. The synergies aimed at will in practice be much smaller than hoped for. And the economies of scale to which the Commission refers are nowhere demonstrated in the impact study, which runs to many pages. Another argument against an integrated programme relates to the Commission's powers in the two areas, which are too different.

The idea of integrating the programmes also does not square well with the respective social objectives of the civil society organisations involved in the two fields. The same applies to the way in which powers are allocated internally in the Member States, and the fact that, as a rule, they are not only spread across the various departments but, in federal states, also across various policy levels. Furthermore, users of public health services cannot in every respect be treated in the same way as 'pure' consumers.

In addition to these substantive and institutional reasons, there are also budgetary considerations justifying keeping the two programmes separate. Each sector has greater certainty when it has its own budget line. It is also striking that no one has requested this 'merger' and that, in general, stakeholders (certainly on the consumer side) do not support it.

Your rapporteur therefore proposes - in consultation with the rapporteur for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and with the endorsement of the Conference of Presidents - that the proposal be split and that the Committee on the Internal Market and Consumer Protection look only at consumer protection. The following comments therefore deal solely with the consumer protection aspects of the proposed multiannual programme.

3. Rapporteur's comments on the action programme on consumer protection

Article 1 establishes the programme for a seven-year period (2007-2013) as the successor to the current programme, which is repealed in Article 11. This is wholly in accordance with the request made earlier by the Parliament to the Commission (resolution of 8 June 2005 on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Böge report). Although the current consumer programme has not yet expired, it is appropriate to begin in good time with the legislative programme and have it run for a period coinciding with the (hoped-for) interinstitutional agreement on the financial perspective.

Article 2 sets out the objectives, which are fleshed out with actions and instruments in the annex. The key elements of the current programme are retained, but reordered and extended. In future, for example, attention will be paid to deepening knowledge of, and extending scientific data on, consumer demand and behaviour and markets. The development of reliable indicators and benchmarks for consumer policy is also new. If these are subsequently used as an instrument for evaluating the results of programmes, progress will also be possible in this area. In your rapporteur's view, the indicators used up to now are, regrettably, too one-sidedly quantitative and too subjective and could therefore well be improved.

As a consequence of the split, some objectives and actions set out in the list of common objectives and in the annex must be reformulated and moved.

As regards the substance of the concrete actions, more - and explicit - attention needs to be paid to:

- the new Member States, where there is often a less long‑standing tradition in the area of consumer protection and consumer involvement in policy, as a result of which awareness of consumer rights and consumer organisations' capabilities are still too limited;

- the ageing of the population, bearing in mind that some older people are among those consumers less able to defend their interests;

- making vulnerable consumers, for whom it is not always possible to guarantee adequate, legally secure protection under the law, and to whom additional attention should therefore be paid in action programmes, more able to defend their interests.

Article 3 lays down the methods of implementation and the maximum amount of the Community's contribution to actions and expenditure for the functioning of certain organisations. It is noticeable that the ceilings for the Community's financial contribution have been considerably increased and the criteria for allocation, as well as the conditions for exceptionally applying higher ceilings, are much less clear than in the current programme. Little justification for this is to be found in the impact study. It is therefore better - unless adequate additional arguments are given by the Commission - to keep the normal maximum at 50% and to agree to the exceptional maxima at the increased level provided that systematic, explicit justification is given for the 'exceptional utility' which is the reason for applying the higher ceiling.

Articles 4, 6 and 7 entrust implementation to the Commission, which is to be assisted by a committee (under the commitology procedure).

Article 5 lays down, subject to later approval by the budgetary authority, the total budget for the whole period of the programme. In view of the splitting of the proposed programme into two separate programmes, this budget should be adjusted. For this purpose, your rapporteur has applied the distribution formula used by the Commission itself, giving a total sum of EUR 233.46 million. This sum represents a considerable increase in the financial resources allocated to the consumer programme. This is justified in the light of - inter alia - the impact of the previous enlargement of the European Union and the future enlargement to include countries with a less deep-rooted tradition of consumer protection. It is also in accordance with the aforementioned Parliament resolution of 8 June 2005.

Articles 8 and 9 deal with international aspects. Unlike under the previous programme, provision is rightly made for possible participation by countries covered by neighbourhood agreements, countries involved in accession procedures or applying for membership and certain western Balkan countries.

Article 10 relates to monitoring, (interim) evaluation and dissemination of results.

Article 12 charges the Commission with taking any necessary transitional measures.

Executive agency

In the articles of the proposal there is no reference to possible delegation of implementing powers in respect of the programme to an 'executive agency'. However, mention is made of this in recital 14 and in the Communication from the Commission which is contained together with the proposal in the same Commission document.

In your rapporteur's view, there would be benefits to a decision by the Commission to delegate powers. The Commission would have more room to pursue its policy tasks and would be able to put more of its efforts into adapting the 'acquis' more quickly, taking account of the objectives of 'better regulation'. If the Commission plans to take a decision to delegate powers, your rapporteur recommends that a cost-effectiveness analysis is first carried out, that delegated powers are restricted to logistical and administrative tasks and that they are entrusted to the executive agency set up for the public health programme, the name of which should if necessary be changed. The consumer protection section of the agency should preferably not be called an 'institute'. This would be very misleading in relation to its powers.

Language

Finally, your rapporteur wishes to complain about the inadequate attention, or the complete lack of attention, paid to the translation of Commission documents in this dossier. The extended impact study is available only in a panaché language version (alternately French and English, even within a single chapter). And, moreover, even the two annexes that form part of the communication (which has itself been translated) setting out the strategy and contained in the same COM document, are - in all of the language versions of the document - regrettably only available in English.

OPINIA Komisji Budżetowej (27.1.2006)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2007-2013)– aspekty dotyczące konsumentów
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Brigitte Douay

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

PREAMBLE

This communication aims to set up a joint health and consumer protection programme. The public health aspect falls within the remit of the environment committee and will be dealt with separately. The purpose of the present document is to deliver an opinion on the consumer protection aspect for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, the committee responsible.

INTRODUCTION

The aim of this programme is to harmonise consumer protection throughout the single market, so that citizens can move around the Union and buy goods with the same confidence as in their countries of origin.

The programme will be organised around objectives that are common to health and consumer protection and around objectives that are specific to each of them.

The common objectives of the health and consumer protection aspects are:[1]

· To protect citizens from risks and threats which are beyond the control of individuals and that cannot be effectively tackled by individual Member States alone (e.g. health threats, unsafe products, unfair commercial practices).

· To increase the ability of citizens to take better decisions about their health and consumer interests.

· To mainstream health and consumer policy objectives across all Community policies in order to put health and consumer issues at the centre of policy-making.

Consumer protection is organised around four specific objectives, which are based on those pursued in the 2002-2006 programme:

· Better understanding of consumers and markets;

· Better consumer protection regulation;

· Better enforcement, monitoring and redress;

· Better-informed and -educated consumers.

All of these objectives must be implemented by seeking synergies with other Community policies. In more general terms, coordination between consumer protection policy and other policies (research or structural policies) should be encouraged, so that it can become the norm.

FINANCIAL RESOURCES

The budget allocated for the period amounts to € 1 203 million (excluding administrative costs), spread over five budget items (3 for public health, 2 for consumer protection: 17 02 01 and 17 01 04 03), and calls for the use of an executive agency. On this subject, the committee recommends that the remit of the executive agency for health be extended, so that the latter can provide the technical assistance required by this programme in a rational and effective fashion, bearing in mind the doubling of appropriations in comparison with the current programme.

The budget allocation for the whole period is divided up as follows:

           € 110 981 million for measures common to the two policies

€ 804 995 million for health

€ 193 838 million for consumer protection

€ 93 185 million allocated to funding the Consumer Institute (executive agency).

COMMENTS

The rapporteur welcomes the Commission proposal, particularly the significant increase in the budget allocated to consumer protection, and the Commission’s wish to incorporate this policy in all Community programmes and instruments.

The rapporteur nevertheless wishes to make the following comments:

1.        It should be pointed out that the amount referred to in Article 5 must be regarded as purely indicative until final agreement has been reached on the financial perspectives.

2.        Counterfeiting, which initially affected luxury industries in the form of fraudulent copying of trademarks, designs and models, has now spread to all areas of the economy. It no longer affects only major companies, but also SMEs and, above all, consumers, since counterfeit products pose an increasing risk to consumer health and safety, whether in the form of adulterated medicines, defective electrical appliances, substandard spare parts, cosmetics which are nothing short of toxic, or dangerous toys. This is why consumers, who – knowingly, naively or unwittingly – are the potential customers of counterfeiters, must be better informed of the real dangers to themselves and their families, and the legal penalties that can be incurred.

3.        All possible synergies between Community instruments on consumer protection must be set in motion in order to optimise the performance of this programme, the budget for which is relatively limited given the importance of what is at stake.

4.        The Commission must therefore take all necessary measures to ensure that the programme is as cost-effective as possible, and show in an interim evaluation report the progress achieved in this area over a period of five years.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej;

Poprawka 1

Ustęp 1a (nowy)

.     podkreśla, że środki wskazane w projekcie legislacyjnym na okres po roku 2006 są uzależnione od decyzji dotyczącej następnych wieloletnich ram finansowych;

Poprawka 2

Ustęp 1b (nowy)

1 b.     wzywa Komisję do przedstawienia, w razie potrzeby, projektu mającego na celu przystosowanie kwoty odniesienia finansowego obecnego programu podczas przyjmowania następnych wieloletnich ram finansowych;

Uzasadnienie

Kwota odniesienia finansowego nie może zostać określona przed ostatecznym przyjęciem perspektyw finansowych. Po przyjęciu tej decyzji Komisja powinna przedstawić projekt legislacyjny w celu ustalenia kwoty odniesienia biorąc pod uwagę pułap odpowiadający ramom finansowym.

Projekt decyzji

Tekst proponowany przez Komisję[2]Poprawki Parlamentu

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 4

(4) Polityki zdrowia i ochrony konsumentów mają wspólne cele związane z ochroną przed ryzykiem, zwiększeniem możliwości podejmowania decyzji przez obywateli oraz włączeniem interesów w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów do wszystkich polityk Wspólnoty, a także wspólne instrumenty takie jak komunikacja, zwiększenie możliwości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów oraz promowania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak odżywianie i otyłość, palenie papierosów oraz inne wybory dotyczące konsumpcji wywierające wpływ na zdrowie są przykładami międzysektorowych rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów. Przyjęcie wspólnego podejścia do wspólnych celów i instrumentów umożliwi podjęcie bardziej efektywnych i skutecznych działań wspólnych dla obszarów zdrowia i ochrony konsumentów. Każdy z tych obszarów ma również odrębne cele, które powinny być osiągane poprzez działania i instrumenty specyficzne dla tych obszarów.

(4) Polityki zdrowia i ochrony konsumentów mają wspólne cele związane z ochroną przed ryzykiem, zwiększeniem możliwości podejmowania decyzji przez obywateli oraz włączeniem interesów w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów do wszystkich polityk Wspólnoty, a także wspólne instrumenty takie jak komunikacja, zwiększenie możliwości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów oraz promowania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak odżywianie i otyłość, palenie papierosów, niebezpieczne postawy i zachowania oraz inne wybory dotyczące konsumpcji wywierające wpływ na zdrowie są przykładami międzysektorowych rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów. Podrabianie towarów, które stanowi oszustwo wobec klienta i jednocześnie zagrożenie dla zdrowia, również musi być stanowczo zwalczane na poziomie europejskim. Przyjęcie wspólnego podejścia do wspólnych celów i instrumentów umożliwi podjęcie bardziej efektywnych i skutecznych działań wspólnych dla obszarów zdrowia i ochrony konsumentów. Każdy z tych obszarów ma również odrębne cele, które powinny być osiągane poprzez działania i instrumenty specyficzne dla tych obszarów.

Uzasadnienie

Ważne jest - na poziomie europejskim i międzynarodowym - wzmocnienie walki z podrabianiem towarów, które porównywalne jest do kradzieży towaru lub znaku towarowego: wprowadza ono w błąd konsumentów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i ma szkodliwy wpływ na poziom zatrudnienia (na 100 tys. szacuje się liczbę miejsc pracy, jakie Unia Europejska traci co roku w wyniku tego procederu).

Poprawka 4

Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

(b) 60 % wydatków na działanie organu, który dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest niezbędna do zapewnienia reprezentowania interesów zdrowotnych i konsumenckich na poziomie Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań programu, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 95 %. Wznowienie takiego wkładu finansowego nie musi podlegać zasadzie stopniowej degresji.

(b) 60 % wydatków na działanie organu, który dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest niezbędna do zapewnienia reprezentowania interesów zdrowotnych i konsumenckich na poziomie Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań programu, z wyjątkiem przypadków wyjątkowej użyteczności, w których wkład Wspólnoty nie przekracza 95 %. Wznowienie takiego wkładu finansowego nie musi podlegać zasadzie stopniowej degresji.

Komisja powinna z zasady starać się przyznawać podstawowe finansowanie na okres dwóch lat na bazie umowy o partnerstwie. Zgodnie z art. 163 przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego partnerstwo takie stanowi podstawę długotrwałej współpracy między odbiorcą a Komisją, która nie może jednak trwać dłużej niż dwa lata.

1Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002/ Komisji z dnia 23 grudnia 2002r. ustanawiające przepisy wykonawcze rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady dotyczącego rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z dnia 31.12.2002, str. 1).

Uzasadnienie

Stosowanie art. 163 przepisów wykonawczych rozporządzenia finansowego da zainteresowanym organizacjom konsumenckim większą pewność w dziedzinie finansowej i zmniejszy obciążenie administracyjne, jakie ciąży zarówno na Komisji, jak i na europejskich organizacjach konsumenckich. W przeciwieństwie do finansowania projektów, finansowanie działalności podstawowej jest ze swej natury przekazywane organizacjom, które realizują cele długoterminowe. Możliwość podjęcia współpracy w perspektywie długoterminowej korzystna jest więc przede wszystkim dla tych podmiotów, które zwracają się o finansowanie działalności podstawowej.

Poprawka 5

Artykuł 4

Komisja zapewnia realizację programu zgodnie z przepisami art. 7.

Komisja zapewnia realizację programu zgodnie z przepisami art. 7 opierając się przede wszystkim na działaniach i środkach, które już są dostępne w dziedzinie ochrony konsumentów, aby sprzyjać współdziałaniu i zagwarantować skuteczną koordynację i dobry odbiór podejmowanych działań.

Poprawka 6

Artykuł 5 ustęp 1

1. Ramy finansowe dla realizacji programu w okresie wskazanym w art. 1 wynoszą 1203 mln EUR.

1. Orientacyjne ramy finansowe dla realizacji niniejszego programu w okresie siedmiu lat począwszy od 1 stycznia 2007 r. ustalone zostały na poziomie 1 203 mln euro.

Uzasadnienie

Wysokość odniesienia finansowego jest orientacyjna aż do chwili ostatecznego przyjęcia perspektyw finansowych. Po przyjęciu tej decyzji Komisja powinna przedstawić projekt legislacyjny w celu ustalenia kwoty odniesienia biorąc pod uwagę pułap odpowiadający ramom finansowym (patrz: poprawka do rezolucji legislacyjnej).

Poprawka 7

Artykuł 5 ustęp 2a (nowy)

 

2a. Ogólne wydatki administracyjne w ramach programu, obejmujące koszty wewnętrzne oraz koszty zarządzania agencją wykonawczą wymienione w art. 3 ust. 1a, powinny być odpowiednie do zadań do wykonania w ramach danego programu i ustalone decyzją organów budżetowych i legislacyjnych.

Poprawka 8

Artykuł 7ustęp 1 część wprowadzająca

1. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji, odnoszące się do kwestii wymienionych poniżej, przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzania określoną w art. 6 ust. 2:

1. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji, odnoszące się do kwestii wymienionych poniżej, przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzania określoną w art. 6 ust. 3:

Uzasadnienie

Poprawka 9

Artykuł 9a (nowy)

 

Artykuł 9 a

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

 

1. Komisja dba, by przy realizacji działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji przestrzegane były postanowienia rozporządzenia finansowego oraz by interesy finansowe Wspólnoty chronione były poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych przeciw nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, skuteczną kontrolę oraz spłatę niesłusznie wypłaconych kwot, jak również, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich1, rozporządzenia Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami2 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 3.

2. Dla działań wspólnotowych finansowanych na podstawie niniejszej decyzji pojęcie nieprawidłowości wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 oznacza wszelkie naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub wszelkie naruszenie zobowiązania umownego wynikłe z czynu lub z zaniedbania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć skutek w postaci uszczerbku dla ogólnego budżetu Wspólnot lub zarządzanych przez nie budżetów z powodu nieuzasadnionego wydatku.

3. Komisja dba, by osiągnięto jak najlepszy stosunek kosztów do efektów w przypadku finansowania działań wspólnotowych wynikających z niniejszej decyzji.

__________________

1 Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

2 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

3 Dz.U. L 136 z 31.05.1999, str. 1.

 

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie finansowe jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony interesów finansowych.

Poprawka 10

Artykuł 10 ustęp 3

3. Komisja zapewnia ocenę programu po trzech latach od jego rozpoczęcia i zakończenia, a także przekazuje wnioski opatrzone komentarzem Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

3. Komisja zapewnia ocenę programu po trzech latach od jego rozpoczęcia, dwa lata przed jego zakończeniem oraz po jego zakończeniu, a także przekazuje wnioski opatrzone komentarzem Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

Uzasadnienie

Ważne jest, by w razie przedłużenia okresu obowiązywania programu dostępna była aktualna ocena.

Poprawka 11

Załącznik1 punkt 1.1a (nowy)

 

1 1a. Informacje dla konsumentów dotyczące zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie stanowią wyroby podrabiane

Uzasadnienie

Koniecznością jest lepsze informowanie konsumentów o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie powodują niektóre podrabiane towary, takie jak leki, kosmetyki, zabawki, części samochodowe, itp.

Poprawka 12

Załącznik 3 cel IV działanie 18

Wkład finansowy wspólnotowych stowarzyszeń konsumentów.

Wkład finansowy wspólnotowych stowarzyszeń konsumentów, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

W nowych Państwach Członkowskich organizacje konsumenckie bardzo potrzebują dofinansowania celem zwiększenia możliwości ich działania, ponieważ większość tych organizacji została powołana niedawno i nie otrzymuje żadnych środków finansowych od swoich rządów.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2007-2013) – aspekty dotyczące konsumentów

Odsyłacze

(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez          Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
7.7.2005

Wzmocniona współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej  Data powołania

Brigitte Douay

4.7.2005

Zastąpiony sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2006

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

25.1.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

Jednogłośnie

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

OPINIA Komisji Prawnej (1.2.2006)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty dotyczące konsumentów
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Aloyzas Sakalas

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

The Commission's proposal brings together both public health and consumer protection policies under one programme framework. In response to the main committees' (Internal Market and Environment) request, the Conference of Presidents decided on 30 June 2005 to split the proposal. The Committee on Legal Affairs wishes to express its support for this decision, because of the risk that public health policy would override the policy of consumer protection. Moreover, the economies of scale are not made out by the extended impact assessment prepared by the European Commission. The Committee has nevertheless concentrated on those parts of the proposal that fall within its competence, as defined by the Rules of Procedure. Accordingly, this opinion is addressed to the Internal Market Committee, which is responsible for the consumer protection part of the proposal.

The proposal establishes a seven-year programme as the successor to the current programme, based on Decision 20/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004-2007. The Committee on Legal Affairs considers it appropriate that the duration of the programme should correspond to that of the Financial Perspective of the Union, finally adopted during the December 2005 European Council. The extension of the consumer protection objectives is also welcome. However, the Committee would like to propose some amendments in order to contribute to the improvement of the European consumer protection policy.

The decision establishing the current programme was taken on the basis of Article 153 of the Treaty and the same legal basis is proposed now. The Committee on Legal Affairs takes the view that the legal basis for this proposal is properly chosen. The principle of subsidiarity is respected, since the Decision establishing a Programme is the most appropriate instrument to achieve the objectives pursued, establishing a framework for supporting the actions of the Member States.

The extended impact assessment of the strategy and programme states in point 2.2 that there are challenges that "only action on EU level can tackle" and that national action should be complemented by Community measures. For this purpose the Commission also plans to extend the scope of action of the public health programme executive agency, in order to establish a European Consumer Institute to implement the actions for consumer protection. The Committee on Legal Affairs supports the idea, but suggests that an analysis should be carried out prior to this proposal. It proposes that the European agency for consumer protection should be a separate body from the Health Agency, although they could have a common infrastructure and share facilities and resources.

The proposed programme seems to provide added value on top of the existing measures in consumer protection field, bearing in mind that new Member States joined the EU in 2004, and that in some of these countries the traditions of consumer protection and consumer involvement in policy-making is significantly less long-standing. Another issue, relevant to the whole Union, is that consumers still do not take full advantage of the Internal Market because of lack of confidence, insufficient reference to consumer interests in framing other European policies and the weak self-organisation of consumers. Moreover, the presently available financial and human resources do not allow the Commission systematically and consistently to collect data about various consumer protection aspects and develop a knowledge base for the development of consumer protection at EU level.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]

 

Poprawki Parlamentu

POPRAWKI DO WNIOSKU 1

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i specyfiki działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów wspólny zintegrowany program powinien przyczynić się do jak największej synergii pomiędzy celami a skutecznością zarządzania działaniami w tych obszarach. Połączenie działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów we wspólny program powinno umożliwić osiąganie wspólnych celów w zakresie ochrony obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, a także zwiększenie umiejętności obywateli w zdobywaniu wiedzy i możliwości podejmowania decyzji w ich interesie, a także wspieraniu włączania celów związanych ze zdrowiem i ochroną konsumentów do wszystkich polityk i działalności Wspólnoty. Połączenie struktur i systemów administracyjnych powinno umożliwić lepszą skuteczność wdrażania programu i lepsze wykorzystanie dostępnych wspólnotowych zasobów przeznaczonych na zdrowie i ochronę konsumentów.

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i specyfiki działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów wspólny zintegrowany program powinien przyczynić się do jak największej synergii pomiędzy celami a skutecznością zarządzania działaniami w tych obszarach. Połączenie działań dotyczących zdrowia i ochrony konsumentów we wspólny program powinno umożliwić osiąganie wspólnych celów w zakresie wzrostu zaufania obywateli do rynku wewnętrznego, ochrony obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, a także zwiększenie umiejętności obywateli w zdobywaniu wiedzy i możliwości podejmowania decyzji w ich interesie, a także wspieraniu włączania celów związanych ze zdrowiem i ochroną konsumentów do wszystkich polityk i działalności Wspólnoty. Połączenie struktur i systemów administracyjnych powinno umożliwić lepszą skuteczność wdrażania programu i lepsze wykorzystanie dostępnych wspólnotowych zasobów przeznaczonych na zdrowie i ochronę konsumentów.

Uzasadnienie

Polityka wdrażana w dziedzinie zdrowia i spraw konsumenckich powinna mieć na celu poprawę jakości życia obywateli UE z punktu widzenia ich zdrowia oraz wzrost bezpieczeństwa i zaufania do produktów znajdujących się na rynku wewnętrznym.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

 

(14a) Komisja powinna przygotować wniosek w sprawie powołania agencji, która realizowałaby zadania planowanego Instytutu Konsumentów, odrębnej od Agencji Wykonawczej ds. programu zdrowia publicznego, ale korzystającej ze wspólnej infrastruktury i udogodnień.

Uzasadnienie

Należy wesprzeć Komisję w zarządzaniu działaniami mającymi na celu ochronę konsumentów, jak również organ, który byłby w stanie podjąć się analizy danych istotnych dla celów ochrony konsumentów. Jeżeli chodzi o podzielenie oryginalnej propozycji na dwie części, „Instytut Konsumentów” (odpowiednia nazwa zostanie wybrana w momencie utworzenia) nie powinien stanowić części Agencji Zdrowia Publicznego, natomiast rozsądnym wyjściem jest, aby obydwie instytucje dzieliły środki z uwagi na oszczędność.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 14b (nowy)

 

(14b) Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji powinna podejmować się bliskiej współpracy z innymi dyrekcjami generalnymi Komisji na możliwie najwcześniejszym etapie jeżeli ich praca ma związek z ochroną konsumentów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa w zakresie jej działalności w obszarze prawa cywilnego (prawo międzynarodowe prywatne, mediacje, alternatywne formy rozstrzygania sporów, pomoc prawna) oraz w przypadku Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

Uzasadnienie

Wiele projektów legislacyjnych przygotowanych przez DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa jest istotnych dla ochrony konsumentów. Komisja Europejska powinna mieć obowiązek podejmowania odpowiednich konsultacji wewnętrznych. Niniejsza poprawka odzwierciedla potrzebę zintegrowania polityki ochrony konsumentów z pozostałymi politykami Wspólnoty.

Poprawka 4

Artykuł 2 ustęp 1

1. Program stanowi uzupełnienie i wsparcie dla polityk Państw Członkowskich oraz przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli.

1. Poprzez działania o wartości dodanej program stanowi uzupełnienie i wsparcie dla polityk Państw Członkowskich oraz przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów obywateli.

Uzasadnienie

Poprawa zdrowia obywateli UE jest celem nadrzędnym wszystkich działań, które na mocy Traktatu prowadzone są w dziedzinie zdrowia, przy czym modernizacja poprzez prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie odgrywa zasadnicze znaczenie.

Poprawka 5

Artykuł 2 ustęp 2 litera c) drugi tiret

- lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumentów;

- lepsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumentów; w szczególności lepsze włączenie polityki ochrony konsumentów do innych polityk wspólnotowych, zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego;

Uzasadnienie

Potrzeba zapewnienia spójności z innymi politykami wspólnotowymi powinna zostać określona jako odrębny cel programu.

Poprawka 6

Artykuł 3a (nowy)

 

Artykuł 3a

Beneficjenci

1. Wkłady finansowe na wspólne działania 6 i 16 mogą zostać przyznane podmiotowi publicznemu lub podmiotowi o celu niezarobkowym wyznaczonemu przez Państwo Członkowskie lub odnośne właściwe władze za zgodą Komisji.

2. Wkłady finansowe na działanie 17 mogą zostać przyznane europejskim organizacjom konsumenckim, które:

(a) są pozarządowe, nie mają celu zarobkowego, niezależne od interesów przemysłowych, handlowych i biznesowych lub innych konfliktogennych interesów, a ich najważniejszymi celami i działalnością jest reprezentowanie interesów konsumentów w procesie standaryzacji na poziomie wspólnotowym; oraz

(b) są upoważnione w co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich do reprezentowania interesów konsumentów na poziomie wspólnotowym:

- przez podmioty reprezentujące zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką krajowe organizacje konsumenckie w Państwach Członkowskich, lub

- o ile podmioty takie nie istnieją, przez krajowe organizacje konsumenckie w Państwach Członkowskich, które zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką reprezentują konsumentów i działają na poziomie krajowym.

3. Wkłady finansowe dla działania 18 mogą być przyznane europejskim organizacjom konsumenckim, które:

(a) są pozarządowe, nie mają celu zarobkowego, niezależne od interesów przemysłowych, handlowych i biznesowych lub innych sprzecznych interesów, a ich najważniejszymi celami i działalnością są promocja oraz ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów Wspólnoty, oraz

(b) są upoważnione do reprezentowania interesów konsumentów na poziomie wspólnotowym przez krajowe organizacje konsumenckie w przynajmniej połowie Państw Członkowskich które, zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką, działają na poziomie regionalnym lub krajowym, oraz

(c) przedłożyły Komisji dostateczne wyjaśnienia dotyczące swoich członków, przepisów wewnętrznych i źródeł finansowania.

Uzasadnienie

Warunki, jakie mają spełniać organizacje finansowane w ramach programu powinny pozostać takie same jak te określone w art. 7 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 20/2004/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe finansowania działań Wspólnoty wspomagających politykę ochrony konsumentów w latach 2004-2007.

Poprawka 7

Artykuł 9

Podczas realizacji programu należy podtrzymywać stosunki z krajami trzecimi nieuczestniczącymi w programie oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Podczas realizacji programu należy podtrzymywać stosunki z krajami trzecimi nieuczestniczącymi w programie oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów oraz nieuczciwych handlowców.

 

Uzasadnienie

Rozwój zdolności obywateli, również w charakterze konsumentów, do podejmowania lepszych decyzji, w imię ochrony własnych interesów, w dziedzinie zdrowia oraz rozwój synergii pomiędzy różnymi organami i instytucjami państw członkowskich odgrywają zasadnicze znaczenie w procesie tworzenia wspólnotowej polityki w dziedzinie zdrowia i ochrony obywateli UE.

Poprawka 8

Załącznik 3 Cel I Działanie 2

Zbieranie i wymiana danych oraz informacji stanowiących podstawę wiedzy na rzecz rozwoju polityki ochrony konsumentów oraz włączenia interesów konsumentów do innych polityk wspólnotowych, łącznie z badaniami postaw konsumentów i przedsiębiorstw, badaniami poświęconymi konsumentom oraz badaniami innych rynków w obszarze usług finansowych, gromadzeniem i analizą statystycznych i innych odpowiednich danych, których element statystyczny będzie rozwinięty przy wykorzystaniu, jeśli to konieczne, Wspólnotowego Programu Statystycznego.

Zbieranie i wymiana danych oraz informacji stanowiących podstawę wiedzy na rzecz rozwoju polityki ochrony konsumentów oraz włączenia interesów konsumentów do innych polityk wspólnotowych, łącznie z badaniami postaw konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności wpływu zróżnicowania systemów regulacji oraz braku skutecznych mechanizmów ponadgranicznego dochodzenia zadośćuczynienia na zachowanie konsumentów na rynku wewnętrznym, badaniami poświęconymi konsumentom oraz badaniami innych rynków w obszarze usług finansowych, gromadzeniem i analizą statystycznych i innych odpowiednich danych, których element statystyczny będzie rozwinięty przy wykorzystaniu, jeśli to konieczne, Wspólnotowego Programu Statystycznego.

 

 

Uzasadnienie

Istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że istnienie zróżnicowanych systemów regulacji oddziaływuje w sposób zniechęcający na konsumentów korzystających ze swego prawa do dokonywania zakupów w transakcjach ponadgranicznych.

Poprawka 9

Załącznik 3 Cel II Działanie 4 punkt 4.4

Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej interesów gospodarczych konsumentów;

Prawne i techniczne ekspertyzy w celu opracowania polityki dotyczącej interesów gospodarczych konsumentów, zmierzające do systematycznego zajęcia się kwestią stworzenia europejskiego modelu powództwa grupowego;

Poprawka 10

Załącznik 3 Cel III Działanie 6

Wkład finansowy na rzecz szczególnych wspólnych działań nadzoru i egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy administracyjnej i współpracy w zakresie egzekwowania wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów, łącznie z dyrektywą dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów i innych działań w kontekście współpracy administracyjnej.

Wkład finansowy na rzecz szczególnych wspólnych działań nadzoru i egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy administracyjnej i współpracy w zakresie egzekwowania wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów, łącznie z dyrektywą dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów i innych działań w kontekście współpracy administracyjnej, na warunkach określonych w art. 3a ust. 1.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna z uwagi na poprawkę 3.

Poprawka 11

Załącznik 3 Cel IV Działanie 16

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentów w celu pomocy im w wypełnianiu ich praw i otrzymaniu dostępu do odpowiedniego rozstrzygania sporów (Europejska Sieć Centrów Konsumentów).

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentów w celu pomocy im w wypełnianiu ich praw i otrzymaniu dostępu do odpowiedniego rozstrzygania sporów (Europejska Sieć Centrów Konsumentów), na warunkach określonych w art. 3a ust. 1.

 

 

Uzasadnienie

Poprawka konieczna z uwagi na poprawkę 3.

Poprawka 12

Załącznik 3 Cel IV Działanie 16

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentów w celu pomocy im w wypełnianiu ich praw i otrzymaniu dostępu do odpowiedniego rozstrzygania sporów (Europejska Sieć Centrów Konsumentów).

Wkład finansowy na rzecz wspólnych działań przeznaczonych dla organów o charakterze niezarobkowym stanowiących wspólnotowe sieci dostarczające informacje i wsparcie konsumentom w celu pomocy im w korzystaniu z ich praw i otrzymaniu dostępu do pomocy i porad prawnych, mediacji i innych alternatywnych form rozstrzygania sporów, w tym systemu SOLVIT, które wszystkie zostaną umieszczone pod egidą Europejskiej Sieci Centrów Konsumentów.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym państwom członkowskim i krajom kandydującym.

Uzasadnienie

Zakres niniejszego działania powinien być tak szeroki jak to tylko możliwe i wyraźnie objąć już istniejące mechanizmy dostępne konsumentom, w tym system SOLVIT. Szczególna uwaga poświęcona nowym i przyszłym państwom członkowskim jest konieczna, aby wesprzeć ich mniej rozwinięte organizacje konsumenckie.

Poprawka 13

Załącznik 3 Cel IV Działanie 17

Wkład finansowy na funkcjonowanie wspólnotowych organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów podczas opracowywania norm dla produktów i usług na poziomie Wspólnoty.

Wkład finansowy na funkcjonowanie wspólnotowych organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów podczas opracowywania norm dla produktów i usług na poziomie Wspólnoty, na warunkach określonych w art. 3a ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna z uwagi na poprawkę 3.

Poprawka 14

Załącznik 3 Cel IV Działanie 18

Wkład finansowy na funkcjonowanie wspólnotowych organizacji konsumenckich.

Wkład finansowy na funkcjonowanie wspólnotowych organizacji konsumenckich, na warunkach określonych w art. 3a ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna z uwagi na poprawkę 3.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty dotyczące komsumentów

Odsyłacze

COM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
13.10.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

28.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

31.1.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty dotyczące komsumentów

Odsyłacze

COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Data konsultacji z Parlamentem Europejskim

6.7.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
7.7.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
7.7.2005

JURI
13.10.2005

ENVI

7.7.2005

 

 

Opinia nie wydana
  Data podjęcia decyzji

ENVI

14.9.2005

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

Nie

 

 

 

 

Sprawozdawcy
  Data powołania

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Poprzedni sprawozdawcy

 

 

Procedura uproszczona – data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii komisji JURI

 

/

JURI
31.1.2006

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii komisji BUDG

 

/

BUDG
2.2.2006

Konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym – data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Konsultacje z Komitetem Regionów – data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Data przyjęcia

21.2.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

23.2.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...