POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov 2007–2013 ) – z vidika varstva potrošnikov

23.2.2006 - (KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Marianne Thyssen


Postopek : 2005/0042B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0032/2006

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov 2007–2013 ) – z vidika varstva potrošnikov

(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0115)[1],

 ob upoštevanju odločitve konference predsednikov z dne 30. junija 2005, da se predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov 2007–2013 razdeli na dva dela in dodeli Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov za pripravo dveh ločenih poročil,

 ob upoštevanju člena 251(2) in člena 153 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0225/2005),

 ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenj Odbora za proračun (A6‑0032/2006) in Odbora za pravne zadeve,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poudarja, da je višina proračunskih sredstev, navedenih v predlogu Komisije za obdobje po letu 2006, odvisna od sklepa o prihodnjem večletnem finančnem okviru;

3.  poziva Komisijo, da po sprejetju naslednjega večletnega finančnega okvira po potrebi pripravi predlog za prilagoditev referenčnega finančnega zneska sedanjega programa;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Naslov programa

o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007 - 2013)

o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov 2007–2013

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 2

Sklicevanje 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 152 in 153 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 153 Pogodbe,

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 1

(1) Skupnost lahko prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov državljanov s pomočjo ukrepov na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov.

(1) Skupnost lahko prispeva k varnosti in varovanju ekonomskih interesov državljanov s pomočjo ukrepov na področju varstva potrošnikov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 2

(2) Zato je primerno, da se ustanovi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov, ki bo nadomestil Sklep 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003 - 2008) in Sklep 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. decembra o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007. Ta sklepa je zato treba razveljaviti.

(2) Zato je primerno, da se ustanovi program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov, ki bo nadomestil Sklep 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. decembra o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007. Ta sklep je zato treba razveljaviti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 3

(3) Enotni združeni program bo ohranil bistvene elemente in posebnosti ukrepov na področju zdravja in varstva potrošnikov, hkrati pa bo omogočil kar največje sinergije ciljev in učinkovitost pri upravljanju ukrepov na teh področjih. Povezovanje aktivnosti na področjih zdravja in varstva potrošnikov v en sam program bo pripomoglo k izpolnjevanju skupnih ciljev varovanja državljanov pred tveganji in nevarnostmi, zviševanju sposobnosti državljanov za pridobitev znanja in možnosti odločanja v njihovem lastnem interesu ter vključevanju zdravstvenih in potrošniških ciljev v vse politike in dejavnosti Skupnosti. Združevanje upravnih struktur in sistemov naj bi omogočilo učinkovitejšo izvajanje programa in pripomoglo k najboljši porabi razpoložljivih virov Skupnosti za zdravje in varstvo potrošnikov.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 4

(4) Politike na področju zdravja in varstva potrošnikov imajo skupne cilje, ki se nanašajo na varstvo pred tveganji, izboljšanje odločanja državljanov in vključevanje interesov zdravja in varstva potrošnikov v vse politike Skupnosti, kot tudi skupne instrumente, kot so stiki, izgradnja zmogljivosti za civilno družbo na področju vprašanj zdravja in varstva potrošnikov ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri teh vprašanjih. Teme kot so prehrana in debelost, tobak in druge s potrošnjo povezane izbire, ki se odražajo v zdravju, so primeri prekrivajočih se vprašanj, ki vplivajo tako na zdravje kot tudi na varstvo potrošnikov. Skupni pristop k tem skupnim ciljem in instrumentom bo omogočil, da se bodo dejavnosti, ki so enake tako na področju zdravja kot tudi na področju varstva potrošnikov, izvajale učinkoviteje. Obstajajo tudi ločeni cilji, ki so povezani z enim izmed področij zdravja in varstva potrošnikov, ki se jih je treba lotiti z ukrepi in instrumenti, specifičnimi za vsako od teh področij.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 5

(5) Usklajevanje z drugimi politikami in programi Skupnosti je ključni del skupnega cilja vključiti zdravje in varstvo potrošnikov v druge politike Skupnosti. Da bi spodbudili sinergije in se izognili podvajanju, je treba primerno izkoristiti druge sklade in programe Skupnosti, vključno z okvirnimi programi Skupnosti za raziskave in njihove rezultate, strukturnimi skladi in Statističnim programom Skupnosti.

(5) Vključevanje interesov potrošnikov v vse politike Skupnosti je treba v skladu s členom 153 Pogodbe obravnavati kot prednostno nalogo skupaj s cilji potrošniške politike iz tega programa. Usklajevanje z drugimi politikami in programi Skupnosti je ključni del vključevanja varstva potrošnikov v druge politike Skupnosti. Da bi spodbudili sinergije in se izognili podvajanju, bi morali drugi skladi in programi Skupnosti zagotoviti finančno podporo vključevanju potrošniških interesov v ustrezna področja.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi zagotovil trdnejšo osnovo za celostno politiko, ki je potrebna z vidika interesa varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 6

(6) V splošnem evropskem interesu je, da so zdravje, varnost in ekonomski interesi državljanov, kot tudi interesi potrošnikov pri razvijanju standardov za proizvode in storitve, zastopani na ravni Skupnosti. Glavni cilji programa so lahko odvisni od obstoja specializiranih mrež, ki prav tako zahtevajo prispevke Skupnosti, da se razvijejo in delujejo. Glede na posebno naravo zadevnih organizacij in v nekaterih primerih posebnih služb, obnova podpore skupnosti za delovanje teh organizacij ni predmet načela postopnega zmanjševanja obsega pomoči Skupnosti.

(6) V splošnem evropskem interesu je, da so varnost storitev in neprehrambenih proizvodov in ekonomski interesi državljanov, kot tudi interesi potrošnikov pri razvijanju standardov za proizvode in storitve, zastopani na ravni Skupnosti. Glavni cilji programa so lahko odvisni od obstoja specializiranih mrež, ki prav tako zahtevajo prispevke Skupnosti, da se razvijejo in delujejo. Glede na posebno naravo zadevnih organizacij in v nekaterih primerih posebnih služb, obnova podpore skupnosti za delovanje teh organizacij ni predmet načela postopnega zmanjševanja obsega pomoči Skupnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 7

(7) Izvajanje programa je treba graditi in razširjati na temeljih obstoječih ukrepov in strukturnih programov na področjih zdravja in varstva potrošnikov, vključno z izvajalsko agencijo za program javnega zdravja, ki jo ustanavlja Odločba komisije 2004/858/ES, ter jih razširjalo. Izvajanje mora potekati v tesnem sodelovanju s primernimi organizacijami in agencijami, posebej z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki ga ustanavlja Uredba (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Izvajanje programa je treba graditi in razširjati na temeljih obstoječih ukrepov in strukturnih programov na področjih varstva potrošnikov. Izvajanje mora potekati v tesnem sodelovanju s primernimi organizacijami in agencijami.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Pri izvajanju programa je treba upoštevati, da notranji trg ne bo deloval pravilno, če bodo potrošniki v nekaterih državah članicah manj zaščiteni kot v drugih. Program se mora zato posebej osredotočiti na krepitev varstva in ozaveščenosti potrošnikov v novih državah članicah v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2005 o spodbujanju in varovanju interesov potrošnikov v novih državah članicah1.

_________________________

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0526.

Obrazložitev

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je poročilo o spodbujanju in varovanju interesov potrošnikov v novih državah članicah sprejel soglasno, jasna pa je tudi zavezanost Parlamenta krepitvi varstva potrošnikov v novih državah članicah. Zato je pomembno, da Komisija in države članice pri izvajanju programa varstva potrošnikov 2007-2013 upoštevajo cilje tega poročila.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 9

(9) Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju Sporazum o EGP) določa sodelovanje na področjih zdravja in varstva potrošnikov med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani, ter državami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki sodelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju države EFTA/EGP), na drugi strani. Treba je določiti tudi, da mora biti program dostopen za sodelovanje drugih držav, zlasti sosedskih držav Skupnosti, držav, ki so zaprosile za članstvo, držav kandidatk ali držav pristopnic k članstvu v Skupnosti, zlasti zaradi upoštevanja možnih nevarnosti za zdravje, ki lahko izvirajo v drugih državah in imajo vpliv znotraj Skupnosti.

(9) Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju Sporazum o EGP) določa sodelovanje na področju varstva potrošnikov med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani, ter državami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki sodelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju države EFTA/EGP), na drugi strani. Treba je določiti tudi, da mora biti program dostopen za sodelovanje drugih držav, zlasti sosedskih držav Skupnosti, držav, ki so zaprosile za članstvo, držav kandidatk ali držav pristopnic k članstvu v Skupnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 11

(11) Primerno je razviti sodelovanje z zadevnimi mednarodnimi organizacijami kot so Združeni narodi in njihove specializirane agencije, vključno z Svetovno zdravstveno organizacijo, kot tudi s Svetom Evrope in z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi se program izvajal s kar največjo učinkovitostjo ukrepov, ki se nanašajo na zdravje in varstvo potrošnikov na ravni Skupnosti in na mednarodni ravni, ob upoštevanju posebnih zmogljivosti in vlog različnih organizacij.

(11) Primerno je razviti sodelovanje z zadevnimi mednarodnimi organizacijami, kot so Združeni narodi ali njihove specializirane agencije, kot tudi s Svetom Evrope in z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi se program izvajal s kar največjo učinkovitostjo ukrepov, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov na ravni Skupnosti in na mednarodni ravni, ob upoštevanju posebnih zmogljivosti in vlog različnih organizacij.

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 12

(12) Da bi povečali vrednost in vpliv programa, je treba izvajati redno spremljanje in ocenjevanje, skupaj z zunanjimi ocenami izvajanih ukrepov.

(12) Da bi povečali vrednost in vpliv programa, je treba izvajati redno spremljanje in ocenjevanje, skupaj z zunanjimi ocenami izvajanih ukrepov. Da bi omogočili ocenjevanje potrošniške politike, je treba v čim večji meri zagotoviti merljive cilje in razviti veljavne kazalnike.

Predlog spremembe 14

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

(12a) Glede na vsakodnevno vlogo malih in obrtniških podjetij pri obveščanju in svetovanju potrošnikom o proizvodih, storitvah in izrednih zdravstvenih razmerah ali tveganju, povezanim z uporabo nekaterih materialov, je treba delo teh podjetij in njihovih organizacij v korist potrošnikov podpirati na vseh ravneh in jim zagotoviti, da lahko izvajajo zakonodajo Skupnosti.

Obrazložitev

Mala podjetja vsakodnevno opravljajo pomembno vlogo, da potrošnike obveščajo in jim svetujejo, s kom lahko stopijo v neposreden stik. Zato je bistveno v kar največji meri zagotoviti, da lahko ta podjetja neposredno izvajajo evropsko potrošniško politiko. Pomembno je tudi, da se pred sprejetjem novih odločitev izvedejo sistematične študije o učinkih na obrtniška in mala podjetja.

Predlog spremembe 15

Uvodna izjava 13

(13) Ker države članice zaradi transnacionalne narave zadevnih vprašanj ne morejo zadostno dosegati ciljev predvidenih ukrepov na področju zdravja in varstva potrošnikov, in zaradi možnosti, da bodo ukrepi Skupnosti za varovanje zdravja, varnosti in ekonomskih interesov državljanov bolj učinkoviti kot zgolj nacionalni ukrepi, lahko Skupnost sprejme ukrepe, v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega nujnega za dosego teh ciljev.

(13) Ker države članice zaradi transnacionalne narave zadevnih vprašanj ne morejo zadostno dosegati ciljev predvidenih ukrepov na področju varstva potrošnikov, in zaradi možnosti, da bodo ukrepi Skupnosti za varovanje varnosti in ekonomskih interesov državljanov bolj učinkoviti kot zgolj nacionalni ukrepi, lahko Skupnost sprejme ukrepe, v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega nujnega za dosego teh ciljev.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 16

Uvodna izjava 14

(14) Komisija mora zagotoviti primerni prehod med tem programom in programoma, ki jih nadomešča, zlasti glede nadaljevanja večletnih ukrepov in struktur za upravno podporo, kot je Izvajalska agencija za Program javnega zdravja -

(14) Komisija mora zagotoviti primerni prehod med tem programom in programom, ki ga nadomešča, zlasti glede nadaljevanja večletnih ukrepov, pa tudi oceno uspešnosti predhodnega programa in področij, ki jim je treba nameniti več pozornosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 17

Uvodna izjava 14 a (novo)

 

(14) Če Komisija sprejme odločitev za prenos pooblastil v zvezi z logističnimi in upravnimi vidiki izvajanja tega programa, bi morala to storiti po opravljeni analizi stroškov in koristi, ki da pozitiven rezultat, in preveriti, ali ni bolje razširiti pooblastila Izvajalske agencije za Program javnega zdravja kot ustanoviti dodatno izvajalsko agencijo.

Predlog spremembe 18

Člen 1

S tem sklepom se vzpostavi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, v nadaljnjem besedilu „program“.

S tem sklepom se vzpostavi program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, v nadaljnjem besedilu „program“.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 19

Člen 2, odstavek 1

1. Program dopolnjuje in podpira politike držav članic in prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskim interesom državljanov.

1. Program dopolnjuje in podpira politike držav članic in prispeva k varnosti in ekonomskim interesom državljanov z ukrepi, ki prinašajo dodano vrednost.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 20

Člen 2, odstavek 2

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s pomočjo skupnih ciljev in posebnih ciljev na področjih zdravja in varstva potrošnikov:

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s pomočjo naslednjih ciljev, ki se dosežejo z ukrepi in instrumenti iz Priloge 3:

(a) Skupni cilji na področju zdravja in varstva potrošnikov, ki se bodo dosegali s pomočjo ukrepov in instrumentov iz Priloge 1 k temu Sklepu, so:

 

- varovanje državljanov pred tveganji in nevarnostmi, ki so izven nadzora posameznika;

 

- povečanje zmožnosti državljanov, da bi sprejemali boljše odločitve o svojem zdravju in potrošniških interesih;

 

- vključevanje ciljev politike zdravja in varstva potrošnikov v splošno politiko Skupnosti.

 

(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki se bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz Priloge 2 k temu sklepu, so:

 

- varovanje državljanov pred zdravstvenimi nevarnostmi in pospeševanje politik, ki vodijo k bolj zdravemu načinu življenja;

 

- prispevanje k znižanju pojavnosti hudih bolezni;

 

- izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih sistemov.

 

(c) Posebni cilji na področju varstva potrošnikov, ki se bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz Priloge 3 k temu sklepu, so:

 

- boljše razumevanje potrošnikov in trgov;

- boljše razumevanje potrošnikov in trgov, s posvečanjem posebne pozornost različnim potrebam raznih starostnih skupin;

- boljši predpisi na področju varstva potrošnikov;

- boljši predpisi na področju varstva potrošnikov, vključno z večjo udeležbo predstavnikov potrošnikov, drugih zainteresiranih strani civilne družbe in raziskovalnih organizacij, ki jih lahko izvajajo tudi mala in obrtniška podjetja;

- boljše izvajanje, spremljanje in pravna sredstva;

- boljše izvajanje, spremljanje ter sodna in izvensodna sredstva; in

 

 

- bolje obveščeni in poučeni ter odgovorni potrošniki.

- bolje obveščeni in poučeni ter odgovorni potrošniki;

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 21

Člen 3, odstavek 2, točka a

(a) 60 % za ukrep namenjen pomoči za doseganje cilja, ki tvori del politike Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 80 %; in

(a) 50 % za ukrep, namenjen pomoči za doseganje cilja, ki tvori del politike Skupnosti na področju varstva potrošnikov, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 80% v skladu s pogoji iz Priloge 3a;

Predlog spremembe 22

Člen 3, odstavek 2, točka b

(b) 60% izdatkov za delovanje organa, ki sledi cilju splošnega evropskega interesa, kjer je takšna podpora nujno potrebna za zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali za izvajanje ključnih ciljev programa, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 95%. Obnova teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz načela postopnega zmanjševanja.

(b) 50 % izdatkov za delovanje organa, ki sledi cilju splošnega evropskega interesa, kjer je takšna podpora nujno potrebna za zagotavljanje zastopanosti interesov varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali za izvajanje ključnih ciljev programa v skladu s pogoji iz Priloge 3a; in

Predlog spremembe 23

Člen 3, odstavek 2, točka b a (novo)

 

(ba) 95 % izdatkov za delovanje evropskih potrošniških organizacij, ki predstavljajo interese potrošnikov pri razvoju standardov za proizvode in storitve na ravni Skupnosti v skladu s pogoji iz Priloge 3a.

Predlog spremembe 24

Člen 3, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Obnova finančnih prispevkov za ukrepe iz odstavka 2(b) in (ba) se lahko izvzame iz načela postopnega zmanjševanja.

Predlog spremembe 25

Člen 3, odstavek 3

3. Za namene odstavka 1(a) zgoraj, lahko finančni prispevki Skupnosti, če je to primerno glede na naravo zastavljenega cilja, vključujejo skupno financiranje Skupnosti in ene ali več držav članic ali Skupnosti in pristojnih organov drugih sodelujočih držav. V tem primeru prispevek Skupnosti ne sme presegati 50 %, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 70 %. Ti prispevki Skupnosti se lahko dodelijo javnemu organu ali neprofitnemu organu, ki ga imenuje država članica ali zadevni pristojni organ in potrdi Komisija.

3. Za namene odstavka 1(a) zgoraj, lahko finančni prispevki Skupnosti, če je to primerno glede na naravo zastavljenega cilja, vključujejo skupno financiranje Skupnosti in ene ali več držav članic ali Skupnosti in pristojnih organov drugih sodelujočih držav. V tem primeru prispevek Skupnosti ne sme presegati 50 %, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 70 %.

Predlog spremembe 26

Člen 3, odstavek 4 a (novo)

 

4a. Merila za ocenjevanje, ali izjemna koristnost iz odstavkov 2(a) in 3 velja ali ne, se določijo vnaprej v letnem načrtu dela iz člena 7(1)(a).

Predlog spremembe 27

Člen 5, odstavek 1

1. Finančni okvir za izvajanje programa za obdobje iz člena 1 je 1 203 milijone EUR.

1. Predvideni finančni okvir za izvajanje sedanjega programa za sedemletno obdobje iz člena 1, ki se začne 1. januarja 2007, je 23 346 milijone EUR.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov) in resolucije EP o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 z dne 8. junija 2005 (finančna perspektiva - poročilo Böge).

Predlog spremembe 28

Člen 7, odstavek 1, točka a

(a) letni načrt dela za izvajanje programa, ki določa prednostne naloge in ukrepe, ki se bodo izvajali, vključno s porazdelitvijo virov in zadevnimi merili;

(a) letni načrt dela za izvajanje programa, ki določa prednostne naloge in ukrepe, ki se bodo izvajali, vključno s porazdelitvijo virov in zadevnimi merili, med drugim za izbiro in dodelitev ter za določitev odstotka uporabljene finančne pomoči Skupnosti;

Predlog spremembe 29

Člen 11

Sklepa 1786/2002/ES in 20/2004/ES se razveljavita.

Sklep 20/2004/ES se razveljavi.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 30

Člen 12

Komisija sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev prehoda med ukrepi, sprejetimi s sklepoma 1786/2002/ES in 20/2004/ES in ukrepi, ki se izvajajo v okviru tega programa.

Komisija sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev prehoda med ukrepi, sprejetimi s Sklepom 20/2004/ES, in ukrepi, ki se izvajajo v okviru tega programa.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 31

Priloga 1

 

Ta priloga se črta.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 32

Priloga 2

 

Ta priloga se črta.

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 33

Priloga 3 a (novo)

 

PRILOGA 3a: Upravičenci - merila za uporabo člena 3

 

1. Finančni prispevki za ukrepe iz člena 3(2)(a) se lahko dodelijo vsaki pravni osebi ali združenju pravnih oseb, vključno z ustreznimi neodvisnimi javnimi organi in regionalnimi potrošniškimi organizacijami, ki delujejo neodvisno od industrije in trgovine ter so odgovorni za izvajanje projektov.

 

2. Finančni prispevki za ukrepe iz člena 3(2)(b) se lahko dodelijo potrošniškim organizacijam Skupnosti, ki:

 

(a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od industrijskih, komercialnih, poslovnih ali drugih nasprotujočih interesov, njihovi glavni cilji in dejavnosti pa so spodbujanje in zaščita zdravja, varnosti in gospodarskih interesov potrošnikov v Skupnosti;

 

(b) so jih za zastopanje interesov potrošnikov na ravni Skupnosti v najmanj polovici držav članic pooblastile nacionalne potrošniške organizacije, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in so dejavne na regionalni ali nacionalni ravni, in

 

(c) so Komisiji predložile zadovoljiva dokazila o članstvu, notranjih pravilih in virih financiranja.

 

3. Finančni prispevki za ukrepe iz člena 3(2)(ba) se lahko dodelijo potrošniškim organizacijam Skupnosti, ki:

 

(a) so nevladne, neprofitne in neodvisne od industrijskih, komercialnih, poslovnih ali drugih nasprotujočih interesov, njihov glavni cilji in dejavnosti pa so zastopanje interesov potrošnikov na ravni Skupnosti;

 

(b) so jih v najmanj dveh tretjinah držav članic za zastopanje interesov potrošnikov na ravni Skupnosti pooblastili:

 

— organi, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo nacionalne potrošniške organizacije v državah članicah, ali

 

— če takih organov ni, nacionalne potrošniške organizacije v državah članicah, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in so dejavne na nacionalni ravni; in

 

(c) so Komisiji predložile zadovoljiva dokazila o članstvu, notranjih pravilih in virih financiranja.

 

4. Finančni prispevki za ukrepe iz člena 3(3) se lahko dodelijo javnemu organu ali neprofitnemu organu, ki ga imenuje država članica ali zadevni pristojni organ in potrdi Komisija.

Predlog spremembe 34

Naslov priloge 3

PRILOGA 3: Potrošniška politika – Ukrepi in podporni ukrepi

PRILOGA: Ukrepi in instrumenti iz člena 2

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 35

Priloga 3, cilj I, ukrep 3

Ukrep 3: Zbiranje, izmenjava, analiza podatkov in razvoj orodij za ocenjevanje, ki dajejo bazo znanstvenih dokazov o izpostavljenosti potrošnikov kemikalijam, ki se sproščajo iz proizvodov.

Ukrep 3: Zbiranje, izmenjava, analiza podatkov in razvoj orodij za ocenjevanje, ki dajejo bazo znanstvenih dokazov o varnosti potrošniških proizvodov in storitev, vključno z izpostavljenostjo potrošnikov kemikalijam, ki se sproščajo iz proizvodov.

Predlog spremembe 36

Priloga 3, cilj I, ukrep 3 a (novo)

 

Ukrep 3a: Vzpostavitev mehanizma za redno poročanje o potrošnji in varstvu potrošnikov na evropskem trgu na osnovi stalnega potrošniškega informacijskega in opazovalnega sistema na evropski ravni za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, ki se lahko uporabijo za zagotavljanje nepristranskih, zanesljivih in primerljivih informacij, ki bodo Skupnosti in državam članicam omogočili sprejetje ukrepov za varovanje potrošnikov, oceno uspešnosti teh ukrepov, spodbujanje izmenjave informacij o najboljših praksah in zagotovili ustrezno obveščenost širše javnosti o vprašanjih varstva potrošnikov na notranjem trgu.

Obrazložitev

Vsak tovrsten instrument bi izboljšal politični učinek potrošniške politike na evropski ravni in pripomogel, da se vsake dve ali tri leta sproži javna razprava o spremembah, povezanih s potrošnjo in varstvom potrošnikov.

Predlog spremembe 37

Priloga 3, cilj I, ukrep 3 b (novo)

 

Ukrep 3b: Popis obstoječe zakonodaje, predpisov in praks v državah članicah ter ocena, v kolikšni meri se zakonodaja Skupnosti izvaja v državah članicah.

Obrazložitev

Zelo pomembno je narediti popis obstoječe zakonodaje, predpisov in praks v različnih državah članicah. Vprašanje varstva potrošnikov upoštevajo tako številne države članice kot podjetja, ne glede na velikost. Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo Evropska unija upoštevala obstoječo zakonodajo in prizadevanja, da se države članice brez takšne zakonodaje spodbudi k sprejetju le-te.

Predlog spremembe 38

Priloga 3, cilj II

Cilj II - Boljša zakonodaja na področju varstva potrošnikov

Cilj II - Boljša in enotna zakonodaja na področju varstva potrošnikov

Ukrep 4:          Priprava zakonodajnih in drugih regulativnih pobud in pospeševanje samoregulativnih pobud, kamor spada:

Ukrep 4:          Priprava zakonodajnih in drugih regulativnih pobud in pospeševanje samoregulativnih pobud za zagotovitev sodelovanja zadevnih subjektov, kot so organizacije malih in srednje velikih podjetij, mikro in obrtniška podjetja, kamor spada:

4.1. Primerjalna analiza trgov in regulativnih sistemov

4.1. Primerjalna analiza trgov in regulativnih sistemov

4.2. Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju varnosti storitev

4.2. Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju varnosti storitev

4.3. Tehnično strokovno znanje in izkušnje v povezavi z ocenjevanjem potrebe po standardih za varnost proizvodov in oblikovanje osnutkov zahtevkov za standardizacijo CEN

4.3. Tehnično strokovno znanje in izkušnje v povezavi z ocenjevanjem potrebe po standardih za varnost proizvodov in oblikovanje osnutkov zahtevkov za standardizacijo CEN

4.4. Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju ekonomskih interesov potrošnikov

4.4. Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju ekonomskih interesov potrošnikov

4.5. Delavnice z zainteresiranimi in strokovnjaki

4.5. Delavnice z zainteresiranimi in strokovnjaki

 

4.5a Dialog med evropskimi potrošniškimi organizacijami, predstavniki gospodarstva – ob posebnem upoštevanju MSP – in Evropsko komisijo

 

4.5b Pravno in tehnično strokovno znanje za razvoj instrumenta za usklajevanje na področju varstva potrošnikov in čezmejnih sporazumov

 

4.5c Pravno in tehnično strokovno znanje za razvoj smernic o dobri poslovni praksi, vključno s predpisi o tem, da morajo proizvajalci na zahtevo potrditi izjave o proizvodih ali storitvah in potrošnikom vnaprej dati informacije o pogojih nakupa

Predlog spremembe 39

Priloga 3, cilj III, ukrep 5 a (novo)

 

Ukrep 5a: Vzpostavitev splošnega institucionalnega in pravnega okvira za sodelovanje med državami članicami v zvezi z uporabo zakonodaje.

Obrazložitev

Na vse bolj integriranem enotnem trgu so za dejansko upoštevanje zakonov na področju varstva potrošnikov odgovorni nacionalni organi. Obveznost upoštevanja zakonov ne velja le za njihove potrošnike, temveč za vse potrošnike v EU. Zahtevani institucionalni in pravni okvir še ne obstaja ali pa je šele na začetku razvoja.

Predlog spremembe 40

Priloga 3, cilj III, ukrep 7, točka 3 a (novo)

 

7.3a. Podpiranje znanstvenega svetovanja in ocene tveganja, vključno z nalogami neodvisnih znanstvenih odborov, ustanovljenih s Sklepom Komisije 2004/210/ES1

___________

1 UL L 66, 4.3.2004, str. 45..

Predlog spremembe 41

Priloga 3, cilj III, ukrep 7, točka 4 a (novo)

 

7.4a. Analiza podatkov o poškodbah in razvoj smernic za najboljše prakse na področju varnosti potrošniških proizvodov in storitev ter enostaven dostop potrošnikov do informacij

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 42

Priloga 3, cilj III, ukrep 7, točka 4 b (novo)

 

7.4b. Razvoj metodologij in vzdrževanje baze podatkov za namene zbiranja podatkov o poškodbah v zvezi varnostjo potrošniških proizvodov in storitev

Predlog spremembe 43

Priloga 3, cilj III, ukrep 9

Ukrep 9: Spremljanje prenosa in izvajanja zakonodaje o varstvu potrošnikov s strani držav članic, predvsem direktive o nepoštenem poslovnem ravnanju, in nacionalnih potrošniških politik.

Ukrep 9: Spremljanje prenosa in izvajanja zakonodaje o varstvu potrošnikov s strani držav članic, predvsem direktive o nepoštenem poslovnem ravnanju, uredbe o upravnem sodelovanju in nacionalnih potrošniških politik.

Obrazložitev

Predlog spremembe predstavlja pomemben korak naprej pri zagotavljanju sodelovanja med državami članicami z namenom upoštevanja potrošniške politike.

Predlog spremembe 44

Priloga 3, cilj III, ukrep 10

Ukrep 10: Zagotavljanje posebnega tehničnega in pravnega strokovnega znanja in izkušenj potrošniškim organizacijam, da bi podprli njihov prispevek pri ukrepih izvrševanja in spremljanja.

Ukrep 10: Zagotavljanje posebnega tehničnega in pravnega strokovnega znanja in izkušenj potrošniškim organizacijam, zlasti potrošniškim organizacijam v novih državah članicah, da bi podprli njihov prispevek pri ukrepih izvrševanja in spremljanja.

Predlog spremembe 45

Priloga 3, cilj IV, ukrep 10 a (novo)

 

Ukrep 10a: Izboljšanje komunikacije z državljani EU o vprašanjih varstva potrošnikov, kamor spadajo:

 

10.1. Konference, seminarji, srečanja strokovnjakov in interesnih skupin

 

10.2. Publikacije na temo potrošniških interesov

 

10.3. Zagotavljanje informacij na internetu

Predlog spremembe 46

Priloga 3, naslov "Cilj IV"

Cilj IV – Bolje obveščeni in poučeni ter odgovorni potrošniki

Cilj IV – Povečanje zmožnosti državljanov, da bi sprejemali boljše odločitve o svojih potrošniških interesih – bolje obveščeni, poučeni ter odgovorni potrošniki

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 47

Priloga 3, cilj IV, ukrep 12

Ukrep 12: Informacijske dejavnosti o ukrepih na področju varstva potrošnikov, predvsem v novih državah članicah, ob sodelovanju z njihovimi potrošniškimi organizacijami.

Ukrep 12: Informacijske dejavnosti o ukrepih na področju varstva potrošnikov in pravicah potrošnikov, predvsem v novih državah članicah, ob sodelovanju z njihovimi potrošniškimi organizacijami.

Predlog spremembe 48

Priloga 3, cilj IV, ukrep 13

Ukrep 13: Izobraževanje potrošnikov, vključno z ukrepi, usmerjenimi na mlade potrošnike, ter razvoj interaktivnih orodij za izobraževanje potrošnikov.

Ukrep 13: Izobraževanje potrošnikov, vključno s specifičnimi ukrepi, usmerjenimi na mlade potrošnike, starejše potrošnike in specifične skupine potrošnikov, ki so manj zmožni braniti svoje interese, ter razvoj interaktivnih orodij za izobraževanje potrošnikov.

Predlog spremembe 49

Priloga 3, cilj IV, ukrep 16

Ukrep 16: Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do primernega reševanja sporov (Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov).

Ukrep 16: Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do pravne pomoči in svetovanja, posredovanja in drugih alternativnih oblik reševanja sporov, vključno s sistemom Komisije SOLVIT, ki jih je vse treba uvrstiti pod okrilje Evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov.

Posebna pozornost bo namenjena pomoči novim državam članicam in članicam pristopnicam.

Obrazložitev

Namen tega ukrepa mora biti čim širše in jasnejše zajetje mehanizmov, ki so na voljo državljanu, vključno s sistemom SOLVIT. Posebno pozornost je treba nameniti podpori manj razvitih potrošniških organizacij v novih državah članicah ali pristopnicah.

Predlog spremembe 50

Priloga 3, cilj IV, ukrep 18 a (novo)

 

Ukrep 18a: Razširitev zmožnosti potrošniških organizacij v državah članicah s krajšo tradicijo varstva potrošnikov in sodelovanja potrošnikov pri oblikovanju politike, tako da se jim zagotovi usposabljanje za strokovno in tehnično pomoč pri kampanjah za informiranje in spremljanje potrošniške zakonodaje Skupnosti.

Obrazložitev

Potrošniške organizacije v novih državah članicah potrebujejo posebno pomoč pri razvijanju svojih zmogljivosti, kajti večina se jih je šele začela vzpostavljati. Številne od njih ne prejemajo vladne podpore in tudi niso sposobne razviti storitev, ki bi jih potrošniki plačevali, saj se slednji niti ne zavedajo svojih pravic. Organizacije zato zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo razviti stroke. Poleg tega je tu še problem ozaveščenosti, ne le med potrošniki, temveč tudi med politiki iz novih držav članic, ki s sodelovanjem s potrošniškimi organizacijami nimajo enakih izkušenj kot njihovi kolegi iz starih držav članic.

Predlog spremembe 51

Priloga 3, cilj IV a (novo)

 

Cilj IVa – Večje sodelovanje civilne družbe, raziskovalnih organizacij in interesnih skupin pri oblikovanju politike o varstvu potrošnikov in razvoj mednarodnega sodelovanja na področju raziskav, povezanih z varstvom potrošnikov, za izpolnjevanje potreb družbe in preprečevanje prekrivanja

 

Ukrep 19a: Spodbujanje in krepitev potrošniških organizacij na ravni Skupnosti

 

Ukrep 19b: Povezovanje nevladnih potrošniških organizacij in drugih interesnih skupin

 

Ukrep 19c: Krepitev posvetovalnih organov in mehanizmov na ravni Skupnosti

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 52

Priloga 3, cilj IV b (novo)

 

Cilj IVb – Vključevanje ciljev potrošniške politike v splošno politiko Skupnosti

 

Ukrep 19d: Razvoj in uporaba metod za oceno vpliva politik Skupnosti in dejavnosti o potrošniških interesih

 

Ukrep 19e: Izmenjava najboljših praks iz nacionalnih politik z državami članicami

Predlog spremembe 53

Priloga 3, cilj IV c (novo)"

 

Ukrep IVc – Pospeševanje mednarodnega sodelovanja glede varstva potrošnikov

 

Ukrep 19f: Ukrepi sodelovanja z mednarodnimi organizacijami

 

Ukrep 19g: Ukrepi sodelovanja s tretjimi državami, ki ne sodelujejo pri programu

 

Ukrep 19h: Spodbujanje dialoga med potrošniškimi organizacijami

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica Sklepa konference predsednikov z dne 30. junija 2005 o razdelitvi programa na dva sestavna dela (zdravje in varstvo potrošnikov).

Predlog spremembe 54

Priloga 3, ukrep 20

Ukrep 20: Finančni prispevki za posebne projekte na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni za podporo drugim ciljev politike varstva potrošnikov.

Ukrep 20: Finančni prispevki za posebne projekte na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni za podporo ciljev politike varstva potrošnikov, vključno s projekti spodbujanja čezmejne izmenjave informacij in najboljših praks.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Background to, and structure of, the new strategy and the decision proposed by the Commission

A 'programme of Community action in the field of public health (2003-2008)', established by Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and the Council on the basis of Article 152 of the Treaty, is currently in place. Separately from this, there is also a programme of action 'establishing a general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the years 2004 to 2007'. The decision establishing this programme, Decision No 20/2004/EC, was taken on the basis of Article 153 of the Treaty.

The Commission is proposing that these two decisions be repealed before the programmes are due to expire and replaced by an integrated programme running for seven years, beginning in 2007. The Commission is convinced that its proposal to integrate the programmes will make Community policy more efficient, coherent and visible, given that both areas have certain shared objectives and similar types of actions are often used to pursue them. Thanks to streamlined administrative and budgetary procedures and with the help of a joint 'executive agency', a joint programme would, in the Commission's view, ultimately deliver savings.

In order to exploit the synergies three 'core joint objectives' and six 'common actions' are set out in the proposal. A budget line is also proposed, with an amount of EUR 1 203 million. In addition, the executive agency set up in 2004 for the public health programme is to be extended and will encompass consumer protection.

In order to respond to stakeholders' expectations, the specific nature of the two policy areas continues to be taken into account and the programme is to retain the specific features of actions in each area and further develop them. Consequently, in addition to the section on common action there is also a separate section on health and a separate section on consumer policy actions and support measures.

2. Rapporteur's comments on the integrated action programme structure

Your rapporteur advocates splitting the integrated programme into a new consumer protection programme and a new public health programme. Neither the practical nor the policy arguments in favour of integrating the aforementioned action programmes are convincing. The synergies aimed at will in practice be much smaller than hoped for. And the economies of scale to which the Commission refers are nowhere demonstrated in the impact study, which runs to many pages. Another argument against an integrated programme relates to the Commission's powers in the two areas, which are too different.

The idea of integrating the programmes also does not square well with the respective social objectives of the civil society organisations involved in the two fields. The same applies to the way in which powers are allocated internally in the Member States, and the fact that, as a rule, they are not only spread across the various departments but, in federal states, also across various policy levels. Furthermore, users of public health services cannot in every respect be treated in the same way as 'pure' consumers.

In addition to these substantive and institutional reasons, there are also budgetary considerations justifying keeping the two programmes separate. Each sector has greater certainty when it has its own budget line. It is also striking that no one has requested this 'merger' and that, in general, stakeholders (certainly on the consumer side) do not support it.

Your rapporteur therefore proposes - in consultation with the rapporteur for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and with the endorsement of the Conference of Presidents - that the proposal be split and that the Committee on the Internal Market and Consumer Protection look only at consumer protection. The following comments therefore deal solely with the consumer protection aspects of the proposed multiannual programme.

3. Rapporteur's comments on the action programme on consumer protection

Article 1 establishes the programme for a seven-year period (2007-2013) as the successor to the current programme, which is repealed in Article 11. This is wholly in accordance with the request made earlier by the Parliament to the Commission (resolution of 8 June 2005 on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Böge report). Although the current consumer programme has not yet expired, it is appropriate to begin in good time with the legislative programme and have it run for a period coinciding with the (hoped-for) interinstitutional agreement on the financial perspective.

Article 2 sets out the objectives, which are fleshed out with actions and instruments in the annex. The key elements of the current programme are retained, but reordered and extended. In future, for example, attention will be paid to deepening knowledge of, and extending scientific data on, consumer demand and behaviour and markets. The development of reliable indicators and benchmarks for consumer policy is also new. If these are subsequently used as an instrument for evaluating the results of programmes, progress will also be possible in this area. In your rapporteur's view, the indicators used up to now are, regrettably, too one-sidedly quantitative and too subjective and could therefore well be improved.

As a consequence of the split, some objectives and actions set out in the list of common objectives and in the annex must be reformulated and moved.

As regards the substance of the concrete actions, more - and explicit - attention needs to be paid to:

- the new Member States, where there is often a less long‑standing tradition in the area of consumer protection and consumer involvement in policy, as a result of which awareness of consumer rights and consumer organisations' capabilities are still too limited;

- the ageing of the population, bearing in mind that some older people are among those consumers less able to defend their interests;

- making vulnerable consumers, for whom it is not always possible to guarantee adequate, legally secure protection under the law, and to whom additional attention should therefore be paid in action programmes, more able to defend their interests.

Article 3 lays down the methods of implementation and the maximum amount of the Community's contribution to actions and expenditure for the functioning of certain organisations. It is noticeable that the ceilings for the Community's financial contribution have been considerably increased and the criteria for allocation, as well as the conditions for exceptionally applying higher ceilings, are much less clear than in the current programme. Little justification for this is to be found in the impact study. It is therefore better - unless adequate additional arguments are given by the Commission - to keep the normal maximum at 50% and to agree to the exceptional maxima at the increased level provided that systematic, explicit justification is given for the 'exceptional utility' which is the reason for applying the higher ceiling.

Articles 4, 6 and 7 entrust implementation to the Commission, which is to be assisted by a committee (under the commitology procedure).

Article 5 lays down, subject to later approval by the budgetary authority, the total budget for the whole period of the programme. In view of the splitting of the proposed programme into two separate programmes, this budget should be adjusted. For this purpose, your rapporteur has applied the distribution formula used by the Commission itself, giving a total sum of EUR 233.46 million. This sum represents a considerable increase in the financial resources allocated to the consumer programme. This is justified in the light of - inter alia - the impact of the previous enlargement of the European Union and the future enlargement to include countries with a less deep-rooted tradition of consumer protection. It is also in accordance with the aforementioned Parliament resolution of 8 June 2005.

Articles 8 and 9 deal with international aspects. Unlike under the previous programme, provision is rightly made for possible participation by countries covered by neighbourhood agreements, countries involved in accession procedures or applying for membership and certain western Balkan countries.

Article 10 relates to monitoring, (interim) evaluation and dissemination of results.

Article 12 charges the Commission with taking any necessary transitional measures.

Executive agency

In the articles of the proposal there is no reference to possible delegation of implementing powers in respect of the programme to an 'executive agency'. However, mention is made of this in recital 14 and in the Communication from the Commission which is contained together with the proposal in the same Commission document.

In your rapporteur's view, there would be benefits to a decision by the Commission to delegate powers. The Commission would have more room to pursue its policy tasks and would be able to put more of its efforts into adapting the 'acquis' more quickly, taking account of the objectives of 'better regulation'. If the Commission plans to take a decision to delegate powers, your rapporteur recommends that a cost-effectiveness analysis is first carried out, that delegated powers are restricted to logistical and administrative tasks and that they are entrusted to the executive agency set up for the public health programme, the name of which should if necessary be changed. The consumer protection section of the agency should preferably not be called an 'institute'. This would be very misleading in relation to its powers.

Language

Finally, your rapporteur wishes to complain about the inadequate attention, or the complete lack of attention, paid to the translation of Commission documents in this dossier. The extended impact study is available only in a panaché language version (alternately French and English, even within a single chapter). And, moreover, even the two annexes that form part of the communication (which has itself been translated) setting out the strategy and contained in the same COM document, are - in all of the language versions of the document - regrettably only available in English.

MNENJE oDBORA ZA PRORAČUN (27.1.2006)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007–2013)
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Pripravljavka mnenja: Brigitte Douay

SHORT JUSTIFICATION

PREAMBLE

This communication aims to set up a joint health and consumer protection programme. The public health aspect falls within the remit of the environment committee and will be dealt with separately. The purpose of the present document is to deliver an opinion on the consumer protection aspect for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, the committee responsible.

INTRODUCTION

The aim of this programme is to harmonise consumer protection throughout the single market, so that citizens can move around the Union and buy goods with the same confidence as in their countries of origin.

The programme will be organised around objectives that are common to health and consumer protection and around objectives that are specific to each of them.

The common objectives of the health and consumer protection aspects are:[1]

· To protect citizens from risks and threats which are beyond the control of individuals and that cannot be effectively tackled by individual Member States alone (e.g. health threats, unsafe products, unfair commercial practices).

· To increase the ability of citizens to take better decisions about their health and consumer interests.

· To mainstream health and consumer policy objectives across all Community policies in order to put health and consumer issues at the centre of policy-making.

Consumer protection is organised around four specific objectives, which are based on those pursued in the 2002-2006 programme:

· Better understanding of consumers and markets;

· Better consumer protection regulation;

· Better enforcement, monitoring and redress;

· Better-informed and -educated consumers.

All of these objectives must be implemented by seeking synergies with other Community policies. In more general terms, coordination between consumer protection policy and other policies (research or structural policies) should be encouraged, so that it can become the norm.

FINANCIAL RESOURCES

The budget allocated for the period amounts to € 1 203 million (excluding administrative costs), spread over five budget items (3 for public health, 2 for consumer protection: 17 02 01 and 17 01 04 03), and calls for the use of an executive agency. On this subject, the committee recommends that the remit of the executive agency for health be extended, so that the latter can provide the technical assistance required by this programme in a rational and effective fashion, bearing in mind the doubling of appropriations in comparison with the current programme.

The budget allocation for the whole period is divided up as follows:

           € 110 981 million for measures common to the two policies

€ 804 995 million for health

€ 193 838 million for consumer protection

€ 93 185 million allocated to funding the Consumer Institute (executive agency).

COMMENTS

The rapporteur welcomes the Commission proposal, particularly the significant increase in the budget allocated to consumer protection, and the Commission’s wish to incorporate this policy in all Community programmes and instruments.

The rapporteur nevertheless wishes to make the following comments:

1.        It should be pointed out that the amount referred to in Article 5 must be regarded as purely indicative until final agreement has been reached on the financial perspectives.

2.        Counterfeiting, which initially affected luxury industries in the form of fraudulent copying of trademarks, designs and models, has now spread to all areas of the economy. It no longer affects only major companies, but also SMEs and, above all, consumers, since counterfeit products pose an increasing risk to consumer health and safety, whether in the form of adulterated medicines, defective electrical appliances, substandard spare parts, cosmetics which are nothing short of toxic, or dangerous toys. This is why consumers, who – knowingly, naively or unwittingly – are the potential customers of counterfeiters, must be better informed of the real dangers to themselves and their families, and the legal penalties that can be incurred.

3.        All possible synergies between Community instruments on consumer protection must be set in motion in order to optimise the performance of this programme, the budget for which is relatively limited given the importance of what is at stake.

4.        The Commission must therefore take all necessary measures to ensure that the programme is as cost-effective as possible, and show in an interim evaluation report the progress achieved in this area over a period of five years.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

Odstavek 1 a (novo)

1a. poudarja, da je višina proračunskih sredstev, navedenih v zakonodajnem predlogu za obdobje po letu 2006, odvisna od sklepa o prihodnjem večletnem finančnem okviru;

Predlog spremembe 2

Odstavek 1 b (novo)

1b. poziva Komisijo, da po sprejetju naslednjega večletnega finančnega okvira po potrebi pripravi predlog za prilagoditev referenčnega finančnega zneska sedanjega programa;

Obrazložitev

Referenčni finančni znesek ne more biti določen pred dokončnim sprejetjem finančne perspektive. Ko bo sklep sprejet, bo morala Komisija predstaviti zakonodajni predlog za določitev referenčnega zneska glede na najvišji znesek finančnega okvira.

Predlog uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[2]1Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 4

(4)       Politike na področju zdravja in varstva potrošnikov imajo skupne cilje, ki se nanašajo na varstvo pred tveganji, izboljšanje odločanja državljanov in vključevanje interesov zdravja in varstva potrošnikov v vse politike Skupnosti, kot tudi skupne instrumente, kot so stiki, izgradnja zmogljivosti za civilno družbo na področju vprašanj zdravja in varstva potrošnikov ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri teh vprašanjih. Teme kot so prehrana in debelost, tobak in druge s potrošnjo povezane izbire, ki se odražajo v zdravju, so primeri prekrivajočih se vprašanj, ki vplivajo tako na zdravje kot tudi na varstvo potrošnikov. Skupni pristop k tem skupnim ciljem in instrumentom bo omogočil, da se bodo dejavnosti, ki so enake tako na področju zdravja kot tudi na področju varstva potrošnikov, izvajale učinkoviteje. Obstajajo tudi ločeni cilji, ki so povezani z enim izmed področij zdravja in varstva potrošnikov, ki se jih je treba lotiti z ukrepi in instrumenti, specifičnimi za vsako od teh področij.

(4)       Politike na področju zdravja in varstva potrošnikov imajo skupne cilje, ki se nanašajo na varstvo pred tveganji, izboljšanje odločanja državljanov in vključevanje interesov zdravja in varstva potrošnikov v vse politike Skupnosti, kot tudi skupne instrumente, kot so stiki, izgradnja zmogljivosti za civilno družbo na področju vprašanj zdravja in varstva potrošnikov ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri teh vprašanjih. Teme kot so prehrana in debelost, tobak, tvegano vedenje in druge s potrošnjo povezane izbire, ki se odražajo v zdravju, so primeri prekrivajočih se vprašanj, ki vplivajo tako na zdravje kot tudi na varstvo potrošnikov. Na evropski ravni se je treba ostro bojevati tudi proti ponarejanju, ki je hkrati prevara in nevarnost za potrošnikovo zdravje. Skupni pristop k tem skupnim ciljem in instrumentom bo omogočil, da se bodo dejavnosti, ki so enake tako na področju zdravja kot tudi na področju varstva potrošnikov, izvajale učinkoviteje. Obstajajo tudi ločeni cilji, ki so povezani z enim izmed področij zdravja in varstva potrošnikov, ki se jih je treba lotiti z ukrepi in instrumenti, specifičnimi za vsako od teh področij.

Obrazložitev

Pomembno je na nacionalni in mednarodni ravni okrepiti boj proti ponaredbam, ki so povezane s krajo izdelkov in znamk. Ponaredbe so prevara za potrošnike, nevarne za zdravje, škodljive za delovna mesta (približno 100 000 delovnih mest izgubljenih vsako leto v Evropski uniji zaradi ponarejanja).

Predlog spremembe 4

Člen 3, odstavek 2, točka (b)

(b) 60 % izdatkov za delovanje organa, ki sledi cilju splošnega evropskega interesa, kjer je takšna podpora nujno potrebna za zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali za izvajanje ključnih ciljev programa, razen v primerih izredne koristnosti, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 95%. Obnova teh finančnih prispevkov se lahko izvzame iz načela postopnega zmanjševanja.

(b) 60 % izdatkov za delovanje organa, ki sledi cilju splošnega evropskega interesa, kjer je takšna podpora nujno potrebna za zagotavljanje zastopanosti interesov zdravja in varstva potrošnikov na ravni Skupnosti ali za izvajanje ključnih ciljev programa, razen v primerih izredne koristnosti, kot v primeru organov, ki zastopajo potrošnike na področju standardizacije, kjer prispevek Skupnosti ne sme presegati 95%.

Na splošno Komisija lahko skuša odobriti sredstva za osnovno dejavnost na dveletni osnovi z okvirno partnersko konvencijo. Po členu 163 uredbe (ES, Euratom) št. 23422/2002 o načinu izvajanja finančne uredbe¹ taka okvirna partnerska konvencija vzpostavi med uporabnikom in Komisijo odnos dolgoročnega sodelovanja, ki pa ne sme presegati dveh let.

____________________________________

Uredba (ES, Euratom) št. 2342/2002 Komisije z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

Obrazložitev

Izvajanje člena 163 pravil za izvajanje finančne uredbe bo dalo organizacijam potrošnikov boljša zagotovila glede financiranja in bo zmanjšalo administrativno obremenjenost, ki bremeni tako Komisijo kot evropske organizacije potrošnikov. Za razliko od financiranja projektov se financiranje osnovnih dejavnosti dodeli organizacijam, ki izvajajo dolgoročne cilje. Možnost vzpostavitve dolgoročnega sodelovanja se posebej izplača tistim, ki prosijo za financiranje osnovnih dejavnosti.

Predlog spremembe 5

Člen 4

Komisija zagotovi izvajanje programa v skladu z določili iz člena 7.

Komisija zagotovi izvajanje programa v skladu z določili iz člena 7 predvsem z nadgradnjo že obstoječih ukrepov in programov s področja varstva potrošnikov, da bi spodbudili sinergijo ter zagotovili uspešno usklajevanje in dobro preglednost izvedenih ukrepov.

Predlog spremembe 6

Člen 5, odstavek 1

1. Finančni okvir za izvajanje programa za obdobje iz člena 1 je 1 203 milijone EUR.

1. Predvideni finančni okvir za izvajanje sedanjega programa za obdobje sedmih let od 1. januarja 2007 je 1203 milijone EUR.

Obrazložitev

Referenčni znesek je okviren, dokler finančna perspektiva ni dokončno sprejeta. Ko je sklep sprejet, mora Komisija predstaviti zakonodajni predlog za določitev referenčnega zneska glede na najvišji znesek finančnega okvira (glej predlog spremembe k zakonodajni resoluciji).

Predlog spremembe 7

Člen 5, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Skupna upravna poraba programa, vključno z notranjo porabo in stroški upravljanja Izvršne agencije iz člena 3(1a), bi morala biti sorazmerna nalogam, ki jih predvideva zadevni program, in je predmet odločitve proračunskih in zakonodajnih organov.

Predlog spremembe 8

Člen 7, odstavek 1, uvodni del

1. Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, ki se nanašajo na spodaj navedeno, se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 6(2):

 

1. Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, ki se nanašajo na spodaj navedeno, se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 6(3):

 

Predlog spremembe 9

Člen 9 a (novo)

 

Člen 9a

Zaščita finančnih interesov Skupnosti

1. Komisija zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, financiranih na podlagi tega sklepa, izpolnjene določbe Finančne uredbe in da so finančni interesi Skupnosti zaščiteni z uporabo ukrepov za preprečevanje goljufij, podkupovanja in drugih nezakonitih dejavnosti z učinkovitim preverjanjem in izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov in v primeru odkritih nepravilnosti z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti¹, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi², in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1073/1999 z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)³.

 

2. Za ukrepe Skupnosti, ki se financirajo na osnovi določil tega sklepa, pomeni pojem nepravilnosti iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 vsako kršenje določb prava Skupnosti ali vsako kršenje pogodbene obveznosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta in ki je ali bi lahko škodljivo vplivala na skupni proračun Skupnosti ali na proračunska sredstva, ki se upravljajo z neupravičenimi izdatki.

3. Komisija zagotovi, da je pri financiranju ukrepov Skupnosti iz tega sklepa doseženo kar najboljše razmerje med stroški in učinkovitostjo.

__________________

1 UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

2 UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

3 UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

Obrazložitev

Finančna uredba je temeljni pravni akt s področja zaščite finančnih interesov.

Predlog spremembe 10

Člen 10, odstavek 3

3.        Komisija zagotovi, da se program oceni tri leta po začetku izvajanja in po zaključku programa. Komisija sklepe ocene skupaj s svojimi pripombami posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

3.        Komisija zagotovi, da se program oceni tri leta po začetku izvajanja, dve leti pred zaključkom in po zaključku programa. Komisija sklepe ocene skupaj s svojimi pripombami posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Obrazložitev

Pomembno je, da je v primeru podaljšanja programa na voljo nova ocena programa.

Predlog spremembe 11

Priloga 1, točka 1.1 a (novo)

 

1.1a Informiranje potrošnikov o nevarnostih, ki jih imajo ponarejeni izdelki za njihovo zdravje in varnost.

Obrazložitev

Potrebno je bolje informirati potrošnike o nevarnostih, ki jih imajo nekateri ponarejeni izdelki za njihovo zdravje in varnost, na primer zdravila, kozmetični izdelki, igrače, avtomobilski rezervni deli, itd.

Predlog spremembe 12

Priloga 3, cilj IV, ukrep 18

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti.

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti, natančneje v novih državah članicah.

Obrazložitev

V novih državah članicah potrošniške organizacije nujno potrebujejo financiranje, da bi razvile svoje zmogljivosti, saj večina teh organizacij obstaja od nedavna in ne prejema nikakršnih sredstev od svojih vlad.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007 - 2013)

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
7.7.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Brigitte Douay

4.7.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

25.1.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

25.1.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

soglasno

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE (1.2.2006)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007–2013) – z vidika varstva potrošnikov
(KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Pripravljavec mnenja: Aloyzas Sakalas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije združuje politiki javnega zdravja in varstva potrošnikov v en sam programski okvir. V odgovor na zahtevo glavnih odborov (za notranji trg in okolje) je konferenca predsednikov 30. junija 2005 sklenila predlog razdeliti na dva dela. Odbor za pravne zadeve želi izraziti svojo podporo tej odločitvi, saj obstaja nevarnost, da bi politika javnega zdravja prevladala nad politiko varstva potrošnikov. Poleg tega Evropska komisija pri pripravi razširjene presoje vpliva ni izdelala ekonomije obsega. Odbor se je kljub temu osredotočil na tiste dele predloga, ki v skladu s Poslovnikom sodijo v njegovo pristojnost. Mnenje je zato naslovljeno na Odbor za notranji trg, ki je pristojen za del predloga o varstvu potrošnikov.

Predlog predstavlja sedemletni program, ki bo nasledil sedanji program, vzpostavljen na osnovi Sklepa 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007. Po mnenju Odbora za pravne zadeve bi moralo biti trajanje programa skladno z obdobjem finančne perspektive Unije, ki je bila dokončno sprejeta na zasedanju Evropskega sveta decembra 2005. Odbor prav tako podpira razširitev ciljev na področju varstva potrošnikov. Kljub temu želi predstaviti nekaj predlogov sprememb, ki lahko prispevajo k izboljšanju evropske politike varstva potrošnikov.

Sklep o vzpostavitvi sedanjega programa je bil sprejet na podlagi člena 153 Pogodbe, zato se za nov program predlaga enaka pravna podlaga. S stališča Odbora za pravne zadeve je pravna podlaga za ta predlog ustrezno izbrana. Načelo subsidiarnosti je upoštevano. Sklep o vzpostavitvi programa je namreč najprimernejši instrument za dosego zastavljenih ciljev, saj oblikuje okvir za podporo ukrepom držav članic.

Razširjena presoja vplivov strategije in programa v točki 2.2 navaja, da obstajajo izzivi, ki jim je lahko kos le ukrepanje na ravni Skupnosti, in da bi morali ukrepi Skupnosti dopolnjevati nacionalne ukrepe. Komisija namerava zato razširiti področje delovanja izvajalske agencije za program javnega zdravja in ustanoviti evropski institut za potrošnike, ki bo izvajal ukrepe za varstvo potrošnikov. Odbor za pravne zadeve podpira zamisel, vendar pred sprejetjem predloga predlaga izvedbo analize. Predlaga, naj bo evropska agencija za varstvo potrošnikov kot telo ločena od agencije za zdravje, čeprav bi lahko imeli skupno infrastrukturo, zmogljivosti in vire.

Predlagani program poleg obstoječih ukrepov zagotavlja zadostno dodano vrednost na področju varstva potrošnikov, pri čemer je treba upoštevati, da varstvo potrošnikov in sodelovanje potrošnikov pri oblikovanju politik v novih državah članicah, ki so se EU pridružile leta 2004, še nista tako dolgo prisotna. Poleg tega za celotno Unijo velja, da potrošniki še vedno ne izkoriščajo vseh prednosti notranjega trga zaradi pomanjkanja zaupanja, nezadostnega upoštevanja potrošniških interesov pri oblikovanju drugih evropskih politik in slabe samoorganizacije. Finančni in človeški viri, ki so trenutno na voljo, pa Komisiji tudi ne omogočajo sistematičnega in doslednega zbiranja podatkov o različnih vidikih varstva potrošnikov in s tem vzpostavitve baze znanja za razvoj varstva potrošnikov na ravni EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]

 

Predlogi sprememb Parlamenta

PREDLOGI SPREMEMB K prEDLOGU 1

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 3

(3) Enotni združeni program bo ohranil bistvene elemente in posebnosti ukrepov na področju zdravja in varstva potrošnikov, hkrati pa bo omogočil kar največje sinergije ciljev in učinkovitost pri upravljanju ukrepov na teh področjih. Povezovanje aktivnosti na področjih zdravja in varstva potrošnikov v en sam program bo pripomoglo k izpolnjevanju skupnih ciljev varovanja državljanov pred tveganji in nevarnostmi, zviševanju sposobnosti državljanov za pridobitev znanja in možnosti odločanja v njihovem lastnem interesu ter vključevanju zdravstvenih in potrošniških ciljev v vse politike in dejavnosti Skupnosti. Združevanje upravnih struktur in sistemov naj bi omogočilo učinkovitejšo izvajanje programa in pripomoglo k najboljši porabi razpoložljivih virov Skupnosti za zdravje in varstvo potrošnikov.

(3) Enotni združeni program bo ohranil bistvene elemente in posebnosti ukrepov na področju zdravja in varstva potrošnikov, hkrati pa bo omogočil kar največje sinergije ciljev in učinkovitost pri upravljanju ukrepov na teh področjih. Povezovanje aktivnosti na področjih zdravja in varstva potrošnikov v en sam program bo pripomoglo k izpolnjevanju skupnih ciljev povečanju zaupanja državljanov v notranji trg, varovanja državljanov pred tveganji in nevarnostmi, zviševanju sposobnosti državljanov za pridobitev znanja in možnosti odločanja v njihovem lastnem interesu ter vključevanju zdravstvenih in potrošniških ciljev v vse politike in dejavnosti Skupnosti. Združevanje upravnih struktur in sistemov naj bi omogočilo učinkovitejšo izvajanje programa in pripomoglo k najboljši porabi razpoložljivih virov Skupnosti za zdravje in varstvo potrošnikov.

Obrazložitev

Cilji politike, ki se izvaja na področju zdravja in varstva potrošnikov, bi morali biti izboljšanje kakovosti življenja državljanov EU z vidika zdravja ter povečanje varnosti in zaupanja v proizvode na notranjem trgu.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Komisija mora pripraviti predlog za ustanovitev agencije, ki bo opravljala naloge predvidenega instituta za potrošnike, ki bo ločena od izvajalske agencije za program javnega zdravja, vendar bo z njo delila infrastrukturo in zmogljivosti.

Obrazložitev

Komisijo je potrebno podpreti pri vodenju ukrepov varstva potrošnikov in tudi kot organ, ki lahko opravi vse analize podatkov, pomembne za cilje varstva potrošnikov. Z delitvijo prvotnega predloga v dva dela, 'institut za potrošnike' (pravo ime bo dobil ob ustanovitvi) ne more biti del agencije za javno zdravje, smotrno pa bi bilo, da bi si delila stroške zaradi ekonomskega razloga.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 14 b (novo)

(14b)Generalni direktorat Komisije za zdravje in varstvo potrošnikov bi moral že od najzgodnejše možne faze tesneje sodelovati z ostalimi generalnimi direktorati Komisije, kadar njihovo delo vpliva na varstvo potrošnikov. To je zlasti pomembno v primeru generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost pri njegovem delu na področju civilnega prava (zasebno mednarodno pravo, posredovanje, alternativno reševanje sporov, pravna pomoč) in v primeru generalnega direktorata za notranji trg in storitve.

Obrazložitev

Številni zakonodajni predlogi, ki jih je pripravil GD za pravosodje, svobodo in varnost, je pomembnih za varstvo potrošnika. Evropska komisija bi morala biti zavezana za opravljanje ustreznih notranjih posvetovanj. Ta predlog spremembe ustreza potrebi po povezavi politike varstva potrošnika z drugimi politikami Skupnosti.

Predlog spremembe 4

Člen 2, odstavek 1

1. Program dopolnjuje in podpira politike držav članic in prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskim interesom državljanov.

1. Program dopolnjuje in podpira politike držav članic in prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskim interesom državljanov z ukrepi, ki prinašajo dodano vrednost.

Obrazložitev

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov je končni cilj vseh dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravja v okviru Pogodbe, zato ga je treba na podlagi raziskav posodobiti.

Predlog spremembe 5

Člen 2, odstavek 2, točka (c), druga alinea

– boljši predpisi na področju varstva potrošnikov;

– boljši predpisi na področju varstva potrošnikov, zlasti večja vključenost politike varstva potrošnikov v druge politike Skupnosti, predvsem na področju civilnega prava;

Obrazložitev

Potrebo po zagotavljanju skladnosti z drugimi politikami Skupnosti je treba omeniti kot poseben cilj programa.

Predlog spremembe 6

Člen 3 a (novo)

Člen 3a

Upravičenci

1. Finančni prispevki za skupna ukrepa 6 in 16 se lahko dodelijo javnemu organu ali neprofitnemu organu, ki ga imenuje država članica ali zadevni pristojni organ in potrdi Komisija.

2. Finančni prispevki za ukrep 17 se lahko dodelijo evropskim potrošniškim organizacijam, ki:

(a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od industrijskih, komercialnih, poslovnih ali drugih nasprotujočih interesov, njihov glavni cilj in dejavnost pa je zastopanje interesov potrošnikov na ravni Skupnosti, in

so pooblaščene v najmanj dveh tretjinah držav članic, da predstavljajo interese potrošnikov na ravni Skupnosti:

– z organi, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo nacionalne potrošniške organizacije v državah članicah, ali

– če takih organov ni, z nacionalnimi potrošniškimi organizacijami v državah članicah, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in so dejavne na nacionalni ravni.

3. Finančni prispevki za ukrep 18 se lahko dodelijo evropskim potrošniškim organizacijam, ki:

(a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od industrijskih, komercialnih, poslovnih ali drugih nasprotujočih interesov, njihovi glavni cilji in dejavnosti pa morajo biti spodbujanje in zaščita zdravja, varnosti in gospodarskih interesov potrošnikov v Skupnosti, in

(b) so pooblaščene, da predstavljajo interese potrošnikov na ravni Skupnosti, s strani nacionalnih potrošniških organizacij v najmanj polovici držav članic, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in so dejavne na regionalni ali nacionalni ravni, in

(c) so Komisiji predložile zadovoljiva dokazila o članstvu, notranjih pravilih in virih financiranja.

Obrazložitev

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, financirane v okviru programa, so enaki pogojem v členu 7 Sklepa 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007.

Predlog spremembe 7

Člen 9

Med izvajanjem programa se spodbujajo povezave s tretjimi državami, ki ne sodelujejo pri programu, in zadevnimi mednarodnimi organizacijami.

Med izvajanjem programa se spodbujajo povezave s tretjimi državami, ki ne sodelujejo pri programu, in zadevnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti glede varnosti proizvodov in obravnavanja prekupčevalcev.

Obrazložitev

Okrepitev sposobnosti državljanov, da na področju zdravja in kot potrošniki sprejemajo boljše odločitve, ter razvoj sinergij med različnimi storitvami držav članic sta bistvenega pomena pri oblikovanju politike Skupnosti za zdravje in varstvo evropskih državljanov.

Predlog spremembe 8

Priloga 3, cilj I, ukrep 2

Zbiranje in izmenjava podatkov in informacij, ki dajejo bazo dokazov za razvoj potrošniške politike in za vključevanje potrošniških interesov v druge politike Skupnosti, vključno z anketami o vedenju potrošnikov in podjetij, raziskavami v zvezi s potrošniki in drugimi tržnimi raziskavami na področju finančnih storitev, zbiranje in analiza statističnih in drugih zadevnih podatkov, katerih statistični del se bo razvijal z uporabo Statističnega programa Skupnosti, kadar bo to primerno.

Zbiranje in izmenjava podatkov in informacij, ki dajejo bazo dokazov za razvoj potrošniške politike in za vključevanje potrošniških interesov v druge politike Skupnosti, vključno z anketami o vedenju potrošnikov in podjetij, zlasti o tem, kako različni pravni sistemi in neučinkoviti čezmejni mehanizmi za izterjavo vplivajo na vedenje potrošnikov na notranjem trgu, raziskavami v zvezi s potrošniki in drugimi tržnimi raziskavami na področju finančnih storitev, zbiranje in analiza statističnih in drugih zadevnih podatkov, katerih statistični del se bo razvijal z uporabo Statističnega programa Skupnosti, kadar bo to primerno.

Obrazložitev

Obstaja veliko dokazov o tem, da različni pravni sistemi negativno vplivajo na potrošnike pri uveljavljanju njihove pravice do čezmejnih nakupov.

Predlog spremembe 9

Priloga 3, cilj II, ukrep 4, točka 4.4.

Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju ekonomskih interesov potrošnikov

Pravno in tehnično strokovno znanje in izkušnje za oblikovanje politike na področju ekonomskih interesov potrošnikov, pri čemer je treba nadalje preučiti možnost modela za skupno evropsko pritožbo

Predlog spremembe 10

Priloga 3, cilj III, ukrep 6

Finančni prispevki za posebne ukrepe skupnega nadzora in izvrševanja za izboljšanje upravnega in sodelovanja pri izvrševanju na področju predpisov Skupnosti o varstvu potrošnikov, skupaj z direktivo o splošni varnosti proizvodov, in drugi ukrepi, povezani z upravnim sodelovanjem.

Finančni prispevki za posebne ukrepe skupnega nadzora in izvrševanja za izboljšanje upravnega in sodelovanja pri izvrševanju na področju predpisov Skupnosti o varstvu potrošnikov, skupaj z direktivo o splošni varnosti proizvodov, in drugi ukrepi, povezani z upravnim sodelovanjem, za katere veljajo pogoji iz člena 3a(1).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi predloga spremembe 3.

Predlog spremembe 11

Priloga 3, cilj IV, ukrep 16

Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do primernega reševanja sporov (Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov)

Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do primernega reševanja sporov (Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov), za katere veljajo pogoji iz člena 3a(1).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi predloga spremembe 3.

Predlog spremembe 12

Priloga 3, cilj IV, ukrep 16

Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do primernega reševanja sporov (Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov)

Finančni prispevki za skupne ukrepe z javnimi in neprofitnimi organi, ki tvorijo mreže Skupnosti za zagotavljanje informacij in pomoči potrošnikom, da bi jim pomagali uresničevati pravice in pridobiti dostop do pravne pomoči in svetovanja, posredovanja in drugih alternativnih oblik reševanja sporov, vključno s sistemom Komisije SOLVIT, ki jih je vse treba uvrstiti pod okrilje Evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov..

Posebna pozornost bo namenjena pomoči novim državam članicam in članicam pristopnicam.

Obrazložitev

Namen tega ukrepa mora biti čim širše in jasnejše zajetje mehanizmov, ki so na voljo državljanu, vključno s sistemom SOLVIT. Posebno pozornost je treba nameniti podpori manj razvitih potrošniških organizacij v novih državah članicah ali pristopnicah.

Predlog spremembe 13

Priloga 3, cilj IV, ukrep 17

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti, ki predstavljajo interese potrošnikov pri razvoju standardov za proizvode in storitve na ravni Skupnosti.

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti, ki predstavljajo interese potrošnikov pri razvoju standardov za proizvode in storitve na ravni Skupnosti, za katere veljajo pogoji iz člena 3a(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi predloga spremembe 3.

Predlog spremembe 14

Priloga 3, cilj IV, ukrep 18

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti.

Finančni prispevki za delovanje potrošniških organizacij Skupnosti, za katere veljajo pogoji iz člena 3a(3).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi predloga spremembe 3.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007 - 2013) - z vidika varstva potrošnikov

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
13.10.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Aloyzas Sakalas
15.9.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

28.11.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

31.1.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007–2013) – z vidika varstva potrošnikov

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)

Datum predložitve Parlamentu

6.7.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
7.7.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
7.7.2005

JURI
13.10.2005

ENVI
7.7.2005

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
14.9.2005

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

Ne

 

 

 

 

Poročevalka
  Datum imenovanja

Marianne Thyssen
4.7.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek
  Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja odbora JURI

 

/

JURI
31.1.2006

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja odbora BUDG

 

/

BUDG
2.2.2006

Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom
  Datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom
  Datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

12.7.2005

14.9.2005

23.11.2005

25.1.2006

21.2.2006

Datum sprejetja

21.2.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

23.2.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...