RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar speċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti għal prodotti agrikoli u prodotti alimentari

  23.2.2006 - COM(2005)0694 – C6‑0026/2006 -2005/0270(CNS) - *

  Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
  Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


  Proċedura : 2005/0270(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0033/2006

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar speċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti għal prodotti agrikoli u prodotti alimentari

  COM(2005)0694 – C6‑0026/2006 -2005/0270(CNS)

  (Proċedura ta' konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2005)0694)[1],

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat tal-KE, li b'konformità miegħu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0026/2006),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0033/2006),

  1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

  2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat tal-KE;

  3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  4.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jimmodifika sostanzjalment il-proposti tal-Kummissjoni;

  5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  Test propost mill-KummissjoniEmendi tal-Parlament

  Emenda 1

  Premessa 7

  (7) L-ittikkettar ta' prodotti agrikoli u prodotti alimentari jaqgħu taħt ir-regolamenti ġenerali stabbiliti mid-Direttiva 2000/13/KE ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar dak li għandu x'jaqsam ma' l-avviċinament tal-leġiżlazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jolqtu l-ittikkettar, il-preżentazzjoni u l-pubbliċità ta' prodotti alimentari[2]. Minħabba l-karattru speċifiku tagħhom ikun jaqbel madankollu li jiġu adottati dispożizzjonijiet partikulari kumplimentari għall-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti. Sabiex l-identifikazzjoni ta' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti li huma prodotti fil-Komunità tkun aktar faċli u tkun tista' ssir aktar malajr, l-użu ta' espressjonijiet u simboli komunitarji konċernati għandu jsir obbligatorju fuq it-tikketti, waqt li jingħata perjodu ta' żmien raġonevoli li matulu l-produtturi jkollhom ċans jadattaw ruħhom għal dan l-obbligu.

  (7) L-ittikkettar ta' prodotti agrikoli u prodotti alimentari jaqgħu taħt ir-regolamenti ġenerali stabbiliti mid-Direttiva 2000/13/KE ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar dak li għandu x'jaqsam ma' l-avviċinament tal-leġiżlazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jolqtu l-ittikkettar, il-preżentazzjoni u l-pubbliċità ta' prodotti alimentari[3]. Minħabba l-karattru speċifiku tagħhom ikun jaqbel madankollu li jiġu adottati dispożizzjonijiet partikulari kumplimentari għall-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti. Sabiex l-identifikazzjoni ta' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti li huma prodotti fil-Komunità tkun aktar faċli u tkun tista' ssir aktar malajr, l-użu ta' espressjonijiet u simboli komunitarji speċifikament assoċjati ma' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti konċernati għandu jsir obbligatorju fuq it-tikketti, waqt li jingħata perjodu ta' żmien raġonevoli li matulu l-produtturi jkollhom ċans jadattaw ruħhom għal dan l-obbligu.

  Emenda 2

  Premessa 7a (ġdida)

   

  (7a) Rigward l-estensjoni ta' dan ir-regolament għal prodotti li jiġu minn pajjiżi terzi u biex jiġi evitat ir-risjku ta' konfużjoni għall-konsumatur bejn il-logo Komunitarju u l-oriġini tal-prodott, it-tikketta għandha turi l-post minn fejn oriġina u fejn ġie pproċessat il-prodott agrikolu jew alimentari li jitqiegħed fis-suq, b'indikazzjoni ta' l-ispeċjalità tradizzjonali ggarantita.

  Emenda 3

  L-Artikolu 2, paragrafu 1b

  b) "tradizzjonali": ifisser li hemm prova ta' użu fuq is-Suq Ewropew għal talanqas tul ta' perjodu ta' żmien li ġeneralment jitqies bħala t-tul ta' ġenerazzjoni umana;

  b) "tradizzjonali": ifisser prodott li għandu karatteristiċi speċifiċi li jiddistingwuh minn prodotti simili li huma fl-istess kategorija u li ilu fis-suq sa minn qabel it-Tieni Gwerra Dinjija;

  Ġustifikazzjoni

  Pour qu'un produit soit considéré comme présentant les caractéristiques d'un produit traditionnel, il doit avoir été utilisé sur le marché avant la Seconde Guerre mondiale, conformément à ce qui est généralement reconnu dans le monde entier.

  Emenda 4

  Artikolu 3, Inċiż 1

  Il-Kummisjoni żżomm reġistru aġġornat ta' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti li huma rikonoxxuti mill-Komunità kollha konformi ma' dan ir-Regolament.

  Il-Kummisjoni żżomm reġistru aġġornat ta' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti li huma rikonoxxuti mill-Komunità kollha konformi ma' dan ir-Regolament u tippubblikah fuq l-Internet.

  Justification

  Le registre devrait être facilement accessible aux consommateurs et aux producteurs.

  Emenda 5

  Artikolu 3, Inċiż 3 (ġdid)

   

  Taħt ebda ċirkustanza ma hu permess li jsir użu minn ismijiet li jkunu ġew reġistrati bħala prodotti li jibbenefikaw minn isem ta' oriġini speċifika jew minn isem b'indikazzjoni ġeografika.

  Ġustifikazzjoni

  Les dénominations qui seront utilisées pour enregistrer des produits sur la base du présent règlement ne peuvent en aucun cas reprendre des dénominations qui ont déjà été enregistrées pour des appellations d'origine ou des indications géographiques.

  Emenda 6

  Artikolu 7, paragrafu 3, punt d (a) (ġdid)

   

  d a) kwalunkwe informazzjoni oħra, meqjusa bħala ġustifikata, li l-Istat Membru jqis neċessarja.

  Emenda 7

  Artikolu 7, paragrafu 5, subparagrafu 1

  5. Waqt l-iskrutinju li għalih jirreferi paragrafu 4, subparagrafu 2, l-Istat Membru jistabbilixxi proċedura nazzjonali għall-oġġezzjonijiet u li tiżgura l-pubblikazzjoni xierqa ta' l-imsemmija applikazzjoni u jieħu ħsieb jipprovdi perjodu ta' żmien raġonevoli li matulu kulmin huwa stabbilit fuq it-territorju ta' l-Istat u għandu interess leġittimu, jista' jiddikjara l-oppożizzjoni tiegħu għall-applikazzjoni.

  5. Waqt l-iskrutinju li għalih jirreferi paragrafu 4, subparagrafu 2, l-Istat Membru jistabbilixxi proċedura nazzjonali għall-oġġezzjonijiet u li tiżgura l-pubblikazzjoni xierqa ta' l-imsemmija applikazzjoni u jiddetermina perjodu ta' tliet xhur li matulhom kulmin huwa stabbilit fuq it-territorju ta' l-Istat u għandu interess leġittimu jista' jiddikjara l-oppożizzjoni tiegħu għall-applikazzjoni.

  Justification

  La durée de la période au cours de la laquelle il peut être fait opposition doit être clairement définie, pour éviter des retards inutiles aux demandeurs.

  Emenda 8

  Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1

  1. Il-Kummissjoni teżamina l-applikazzjoni biex tivverifika jekk hix ġustifikata u tissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta' dawn ir-regolamenti

  1. Fi żmien erba' xhur il-Kummissjoni trid teżamina l-applikazzjoni biex tivverifika jekk hix ġustifikata u tissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta' dawn ir-regolamenti.

  Justification

  Contrairement à l'article 8 du règlement 2082/92, la proposition de la Commission ne prévoit aucun délai impératif dans lequel celle-ci est tenue de se prononcer sur la demande d'enregistrement. La prévision d'un délai pour l'adoption de la décision est nécessaire pour garantir la rapidité de la procédure qui, même échelonnée en phases successives, doit être conclue dans des délais convenables pour répondre aux exigences de la sécurité juridique tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

  Emenda 9

  Artikolu 8, paragrafu 2, subparagrafu 1

  2. Fejn jidher li l-kundizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti ġew sodisfatti, il-Kummissjoni tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott li jirreferi għalihom l-Artikolu 6, kif ukoll id-dettalji tal-grupp applikanti u l-istrutturi tal-kontrolli kif jitlob l-Artikolu 15.

  2. Fejn jidher li l-kundizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti ġew sodisfatti u sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li tkun ġiet irċevuta l-applikazzjoni kif jitlob l-Artikolu 7, paragrafu 6, il-Kummissjoni trid tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott li jirreferi għalihom l-Artikolu 6, kif ukoll id-dettalji tal-grupp applikanti u l-istrutturi tal-kontrolli kif jitlob l-Artikolu 15.

  Ġustifikazzjoni

  Le traitement des demandes doit être clôturé dans un délai clairement défini, pour éviter tout retard intempestif. C'est pourquoi il faut appliquer le délai de traitement de six mois qui est au demeurant celui qui figure dans le règlement 2082/92.

  Emenda 10

  Artikolu 9, paragrafu 4, subparagrafu 2

   

   

  Ir-reġistrazzjoni tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

  Ir-reġistrazzjoni tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u fuq l-Internet, fejn jintwerew ukoll l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti bi qbil ma' l-Artikolu 8, paragrafu 2.

  Ġustifikazzjoni

  La publication du cahier des charges sous forme électronique doit être assurée, y compris pour les spécialités traditionnelles de pays tiers. En outre, le cahier des charges devrait être facilement accessible aux opérateurs du marché.

  Emenda 11

  L-Artikolu 12, paragrafu 2

  2. Meta fuq it-tikketta ta' prodott agrikolu jew alimentari jkun hemm riferenza għal speċjalità tradizzjonali ggarantita li tkun maħduma fit-territorju Komunitarju, l-isem irreġristrat, il-kliem "speċjalità tradizzjonali ggarantita", jew it-taqsira "STG", kif ukoll is-simbolu Komunitarju assoċjat miegħu, iridu jidhru fuq it-tikketta.

  2. Meta fuq it-tikketta ta' prodott agrikolu jew alimentari jkun hemm riferenza għal speċjalità tradizzjonali ggarantita li tkun maħduma fit-territorju Komunitarju, l-isem irreġristrat, il-kliem "speċjalità tradizzjonali ggarantita", jew it-taqsira "STG", kif ukoll is-simbolu Komunitarju speċifiku assoċjat miegħu, iridu jidhru fuq it-tikketta.

  Ġustifikazzjoni

  L'obligation de faire figurer sur l'étiquette la mention, son abréviation et le symbole communautaire exige d'abord qu'un distinguo soit fait entre les logos des IGP, des AOP et des STG. L'objectif n'est pas seulement d'inciter les producteurs à utiliser les logos communautaires, mais surtout de protéger le consommateur de tout risque inévitable de confusion.

  Emenda 12

  L-Artikolu 12, paragrafu 3 a (ġdid)

   

  3 a Kull prodott agrikolu jew alimentari li jitqiegħed fis-suq biċ-ċertifikazzjoni Komunitarja li tindika li għandu karatteristika speċifika kif imfisser f'dawn ir-regolamenti, irid juri b'mod ċar u viżibbli l-post minn fejn oriġina jew fejn ġie pproċessat.

  Ġustifikazzjoni

  La proposition reconnaît également la possibilité d'utiliser les mentions, les abréviations et les logos sur les étiquettes des produits en provenance de pays tiers. Dans le souci de protéger le consommateur, il faut instaurer l'obligation d'indiquer sur l'étiquette le lieu d'origine et le lieu de transformation du produit de manière à éviter toute confusion entre le logo communautaire et la provenance du produit.

  Emenda 13

  Artikolu 15, paragrafu 2, subparagrafu 3 a (ġdid)

   

  Organizzazzjonijiet privati ta' spezzjoni li diġà jeżistu jkollhom sena żmien biex jakkreditaw ruħhom mid-data meta jiġu ppubblikati dawn ir-regolamenti.

  Emenda 14

  Artikolu 15, paragrafu 3

  3. Organizzazzjonijiet ta' spezzjoni publiċi jew privati msemmija f'paragrafu 1 jeħtieġ li jkollhom is-setgħa li jaraw li dawn ir-regolamenti jiġu rrispettati, kif ukoll, jekk ikun il-każ, li jimponu sanzjonijiet jekk huma jiddeterminaw li prodott agrikolu jew alimentari ppreżentat bħala speċjalità tradizzjonali ggarantita ma jissodisfax l-eżigenzi ta' l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott.

  3. Organizzazzjonijiet ta' spezzjoni publiċi msemmija f'paragrafu 1 jeħtieġ li jkollhom is-setgħa li jaraw li dawn ir-regolamenti jiġu rrispettati, kif ukoll, jekk ikun il-każ, li jimponu sanzjonijiet jekk huma jiddeterminaw li prodott agrikolu jew alimentari ppreżentat bħala speċjalità tradizzjonali ggarantita ma jissodisfax l-eżigenzi ta' l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott.

  Ġustifikazzjoni

  Il ne peut être imposé à une instance privée de certification d'infliger une sanction à des producteurs qui, en droit d'utiliser une dénomination enregistrée, ne respectent pas les conditions de production définies dans le cahier des charges des produits enregistrés. L'imposition d'une sanction à ces producteurs incombe à l'autorité nationale, contre la décision de laquelle un recours est possible.?

  Emenda 15

  Artikolu 17, paragrafu 2a (ġdid)

   

  2 a. Jekk prodott ipproċessat ikollu fih prodott agrikolu jew alimentari rreġistrat skond dawn ir-regolamenti, l-użu ta' l-isem ta' dan il-prodott fuq it-tikketta tal-prodott ipproċessat ikun jeħtieġlu l-awtorizzazzjoni xierqa tal-grupp li jkun irreġistrah.

  Ġustifikazzjoni

  L'utilisation des mentions des produits transformés devrait faire l'objet d'une autorisation en bonne et due forme de la part du groupement qui a obtenu la reconnaissance.

  Emenda 16

  Artikolu 18, paragrafu 3

  3. Fil-każ fejn ikun hemm riferenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikolu 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

  Imħassar

  Il-perjodu li jirreferi għalih l-Artikolu 4, paragrafu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE huwa ta' tliet xhur.

   

  Justification

  Il n'y a aucune raison de compliquer la procédure de comitologie par deux réglementations de comités différentes. Les références à ce paragraphe dans le texte devraient être remplacées par une référence à l'article 18, paragraphe 2.

  • [1]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
  • [2]               ĠU C 109, 12.8.1998, p. 29. Ftehim emendat mid-Deċiżjoni 2003/89/KE (ĠU L 308, 14.6.2003, p. 15)
  • [3]               ĠU C 109, 12.8.1998, p. 29. Ftehim emendat mid-Deċiżjoni 2003/89/KE (ĠU L 308, 14.6.2003, p. 15)
    

  NOTA SPJEGATTIVA

  L'Union européenne accorde une protection particulière aux producteurs de "spécialités régionales" sur la base des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92. Les dispositions facultatives permettent aux producteurs de s'enregistrer dans un système communautaire qui offre une protection juridiquement contraignante pour des produits agricoles et des denrées alimentaires particuliers avec une appellation d'origine.

  L'appellation d'origine protégée désigne un produit dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée, selon une procédure reconnue et déterminée.

  Dans le cas de l'indication géographique protégée, il existe un lien entre au moins l'une des phases de la production, de la transformation ou de l'élaboration et l'aire d'origine. Il peut également s'agir d'un produit jouissant d'une certaine réputation.

  La spécialité traditionnelle garantie est régie par le règlement n° 2082/92 et ne fait pas référence à une origine géographique, mais met en valeur la composition traditionnelle du produit ou un mode traditionnel de production et/ou de transformation.

  Les deux premières appellations font l'objet d'un rapport distinct portant sur une proposition modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92, tandis que le présent rapport porte sur les modifications proposées au règlement (CEE) n° 2082/92 relatif aux spécialités traditionnelles garanties.

  Bien que, jusqu'à présent, beaucoup moins de spécialités traditionnelles garanties que d'appellations d'origine ou d'indications géographiques protégées aient été enregistrées, et bien que le niveau de protection des spécialités traditionnelles garanties soit moindre que celui des appellations d'origine et des indications géographiques protégées, le règlement contribue considérablement à ajouter de la valeur à la production dans les zones rurales de l'Europe. La réputation dont ces produits bénéficient auprès des consommateurs européens permet à leurs producteurs d'accéder à des marchés aux prix plus élevés, ce qui exerce à son tour un impact sur la création et le maintien d'emplois dans les zones rurales.

  Les modifications proposées par la Commission au règlement actuellement en vigueur sont très semblables à celles proposées au règlement n° 2081/92. Pour cette raison, il est renvoyé à l'exposé des motifs du rapport parallèle à celui-ci.

  Votre rapporteur tient cependant à souligner que la réglementation applicable aux spécialités traditionnelles garanties n'a pas fait l'objet d'une procédure d'arbitrage dans le cadre de l'OMC et que, de ce fait, de nouvelles dispositions ne doivent donc pas nécessairement être adoptées dans le même délai rapproché que dans le cas de la procédure législative parallèle à celle-ci modifiant le règlement n° 2081/92.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar speċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti għal prodotti agrikoli u prodotti alimentari

  Referenzi

  COM(2005)0270 – C6‑0026/2006 -2005/0270(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  24.1.2006

  Kumitat responsabbli
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  [AGRI]
  1.2.2006

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA1.2.2006

  IMCO1.2.2006

  ENVI
  1.2.2006

   

   

  Opinjoni mhux mogħtija
    Data tad-deċiżjoni

  INTA25.1.2006

  IMCO30.1.2006

  ENVI
  30.1.2006

   

   

  Rapporteur(s)
    Data tal-ħatra

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf23.11.2005

   

  Diskussjoni fil-kumitat

  25.1.2006

  21.2.2006

   

   

  Data ta' l-adozzjoni

  21.1.2006

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +: 36

  –:

  0:

   

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  [Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski]

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Bernadette Bourzai, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

  Data tat-tressiq

  23.2.2006

  Osservazzjonijiet (informazzjoni disponibbli f'lingwa waħda biss)

  ...