Έκθεση - A6-0034/2006Έκθεση
A6-0034/2006

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

23.2.2006 - (COM(2005)0698 – C6‑ 0027/2006 – 2005/0270(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


Διαδικασία : 2005/0275(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0034/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0034/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

(COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0270(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0698)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0027/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0034/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 250, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί, σε πρώτο στάδιο, μόνο με τις τροπολογίες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 που απαιτούνται σε συνάρτηση με τη διαιτητική απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να εξετάσει χωρίς πιεστικές προθεσμίες τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής που εκτείνονται πέραν του πλαισίου αυτού·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Εξάλλου, ορισμένοι καταναλωτές έχουν την τάση να δίνουν προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή τους, στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Η εν λόγω αναζήτηση ιδιότυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων, ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ορισμένης γεωγραφικής καταγωγής.

(3) Εξάλλου, συνεχώς αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών δίνει προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή του, στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Η εν λόγω αναζήτηση ιδιότυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων, ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ορισμένης γεωγραφικής καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Η διαπίστωση των τελευταίων χρόνων είναι ότι συνεχώς αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών επιλέγει την αγορά Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης εκτιμώντας την ποιότητά τους.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται στην Κοινότητα, και κυρίως στους κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. Λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα πρέπει να θεσπιστούν ιδιαίτερες συμπληρωματικές διατάξεις για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται από μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Πρέπει επίσης να καταστεί υποχρεωτική η χρήση των σχετικών ενδείξεων και κοινοτικών συμβόλων για τις κοινοτικές ονομασίες, ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή η ευκολότερη αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στις αγορές ώστε να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί μια εύλογη προθεσμία, ούτως ώστε οι εμπορευόμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εν λόγω υποχρέωση.

(5) Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται στην Κοινότητα, και κυρίως στους κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. Λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα πρέπει να θεσπιστούν ιδιαίτερες συμπληρωματικές διατάξεις για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται από μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Πρέπει επίσης να καταστεί υποχρεωτική η χρήση των σχετικών ενδείξεων και κοινοτικών συμβόλων για τις κοινοτικές ονομασίες, ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή η ευκολότερη αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στις αγορές ώστε να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Προς το σκοπό αυτό, και λόγω της υποχρέωσης αυτής, πρέπει επίσης να γίνει κατάλληλη διαφοροποίηση των κοινοτικών συμβόλων που σχετίζονται με διάφορες κοινοτικές ενδείξεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αναμφισβήτητη αντιστοιχία μεταξύ αυτών και του ειδικού συμβόλου. Ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί μια εύλογη προθεσμία, ούτως ώστε οι εμπορευόμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εν λόγω υποχρέωση.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5 α) Όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να περιλαμβάνονται προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, και προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές από τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ του κοινοτικού συμβόλου και της προέλευσης του προϊόντος, πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση γεωργικού προϊόντος ή είδους διατροφής που διατίθεται στο εμπόριο με καταχωρισμένη ονομασία ο τόπος προέλευσης και ο τόπος μεταποίησης.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6 α) Για τη στήριξη της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων απαιτείται, εκτός από την αποσαφήνιση και απλούστευση που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η διαπραγμάτευση πολυμερούς μητρώου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εν λόγω πολιτικής.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 1994, αντικείμενο του παραρτήματος 1Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα μέσα εφαρμογής τους.

(12) Η συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 1994, αντικείμενο του παραρτήματος 1Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα μέσα εφαρμογής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο παγκόσμιο εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο.

Αιτιολόγηση

Η πνευματική ιδιοκτησία συνιστά την τελευταία πρώτη ύλη που εναπομένει στους Ευρωπαίους και θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η προστασία μέσω της καταχώρισης, η οποία παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό, είναι ανοικτή για τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, όταν οι εν λόγω ενδείξεις προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους.

(13) Η προστασία μέσω της καταχώρισης, η οποία παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό, είναι ανοικτή για τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, όταν οι εν λόγω ενδείξεις προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους. Παράλληλα θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους της Επιτροπής για επίτευξη αναγνώρισης από τις τρίτες χώρες των κοινοτικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης . Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης εντός και εκτός της Ε.Ε. κρίνονται αναγκαίες για την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνουν συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες εκ μέρους της Επιτροπής με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων Χωρών.

Τροπολογία 7

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), εισαγωγή

α) «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου

α) «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή και/ή στην ταυτοποίηση ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου

Αιτιολόγηση

Είναι σκοπιμότερο να χρησιμοποιούνται οι δύο όροι "ταυτοποίηση" και "περιγραφή" στους δύο ορισμούς των ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Για παράδειγμα:

- στην περίπτωση της ΠΟΠ Ροκφόρ: ο γεωγραφικός όρος υποκαθιστά στη ουσία το ίδιο το όνομα του προϊόντος διατροφής και "περιγράφει" το προϊόν,

- στην περίπτωση της ΠΟΠ Έλαιο της de Nyons: ο γεωγραφικός όρος δεν χρησιμοποιείται παρά συνοδευόμενος από το όνομα του είδους διατροφής και, συνεπώς, "ταυτοποιεί" τον προϊόν.

Τροπολογία 8

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), 3η παύλα

- του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία και, ενδεχομένως, η συσκευασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παραγωγοί έχουν εκούσια αποφασίσει να εκτελούνται υποχρεωτικά οι εργασίες συσκευασίας των προϊόντων τους στις ζώνες παραγωγής προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι και να παρέχονται πλήρεις εγγυήσεις στους καταναλωτές όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα του προϊόντος.

Η συσκευασία συνιστά σημαντικό στοιχείο της παραγωγής που μπορεί να αλλοιώνει το προϊόν εάν δεν εκτελείται σωστά. Αντιπροσωπεύει στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος που απαιτεί ενδογενή χαρακτηριστικά και μια πραγματική τεχνογνωσία.

Οι εργασίες συσκευασίας στις περιοχές παραγωγής επιτρέπουν εξάλλου να περιορίζονται οι κίνδυνοι απάτης χάρις στον αυστηρό έλεγχο των συσκευασμένων προϊόντων. Οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν στους καταναλωτές τις μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και ανιχνευσιμότητας του προϊόντος.

Τέλος, μια τέτοια υποχρέωση θα επέτρεπε τη διατήρηση του πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα αυτό στην περιοχή του λόγω της αναγνώρισης των εν λόγω ενδείξεων, πράγμα που θα συνιστούσε έκδηλο οικονομικό πλεονέκτημα, ιδίως σε συνάρτηση με την προφανή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 9

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), εισαγωγή

β) «γεωγραφική ένδειξη»: η ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται στην ταυτοποίηση ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου

β) «γεωγραφική ένδειξη»: η ένδειξη, ή το όνομα μιας περιοχής, ενός καθορισμένου τόπου ή μιας χώρας, η οποία χρησιμοποιείται στην περιγραφή και/ή στην ταυτοποίηση ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου

Αιτιολόγηση

Οι ΠΓΕ αναγνωρίζονται δεδομένου ότι μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη ζώνη. Η νέα διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή ενέχει κινδύνους ερμηνείας σε ένα νομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 10

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), 1η παύλα

- που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα,

- που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την εν λόγω χώρα,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υιοθετηθεί για τον ορισμό των ΠΓΕ ο ίδιος τύπος που ισχύει για τις ΠΟΠ προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση εθνικών ΠΓΕ που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να θεωρηθούν ως μια μορφή εθνικού προστατευτισμού.

Τροπολογία 11

Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης, οι παραδοσιακές, γεωγραφικές ή μη, ονομασίες, που περιγράφουν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο καταγωγής μιας περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τόπου, και το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεύτερη και τρίτη περίπτωση.

2. Θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης, ή ως γεωγραφικέ ενδείξεις οι παραδοσιακές, γεωγραφικές ή μη, ονομασίες, που περιγράφουν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο καταγωγής μιας περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τόπου, και το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεύτερη και τρίτη περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενσωματωθούν οι ΠΓΕ στην παράγραφο αυτή. Είναι σημαντικό να παρέχεται σε προϊόντα που δεν μπορούν να πληρούν τους όρους πρόσβασης σε ΠΟΠ η δυνατότητα πρόσβασης σε ΠΓΕ εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 1 α). Τούτο αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης του συστήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ στο πλαίσιο των συζητήσεων του ΠΟΕ.

Τροπολογία 12

Άρθρο 2, παράγραφος 3, εισαγωγή

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α), εξομοιώνονται με τις ονομασίες προέλευσης, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο α), ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις των οποίων ορισμένες πρώτες ύλες των σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), εξομοιώνονται με τις ονομασίες προέλευσης, ή με τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο α), ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις των οποίων ορισμένες πρώτες ύλες των σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενσωματωθούν οι ΠΓΕ στην παράγραφο αυτή. Είναι σημαντικό να παρέχεται σε προϊόντα που δεν μπορούν να πληρούν τους όρους πρόσβασης σε ΠΟΠ η δυνατότητα πρόσβασης σε ΠΓΕ εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 1 α). Τούτο αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης του συστήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ στο πλαίσιο των συζητήσεων του ΠΟΕ.

Επίσης, πολλά από τα προϊόντα που παρασκευάζονται σήμερα από πρώτες ύλες κρεάτων επωφελούνται από ΠΓΕ με ζώνη παρασκευής του τελικού προϊόντος διαφορετική από τη ζώνη παραγωγής των ζώων.

Τροπολογία 13

Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο γ α) (νέο)

γα) ο δικαιούχος της παρέκκλισης αναγράφει στην ετικέτα ή στη συσκευασία την προέλευση των πρώτων υλών.

Τροπολογία 14

Άρθρο 2, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να έχουν αναγνωριστεί ως ονομασίες προέλευσης στη χώρα προέλευσης πριν από την 1η Μαΐου 2004.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τις πρώτες ύλες και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

β) την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τις πρώτες ύλες και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται προσοχή στην έλεγχο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο της τήρησης των προδιαγραφών.

Επίσης, τούτο δεν συμφωνεί με τον ορισμό της "γεωγραφικής ένδειξης" στο άρθρο 2, παράγραφος 1 β) που αναφέρει ότι: "του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό ....". Η φήμη ενός προϊόντος δεν αφορά υποχρεωτικά τα ειδικά και προσδιοριζόμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 16

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο η)

η) κάθε ειδικό κανόνα επισήμανσης σχετικά με το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο·

η) κάθε ειδικό κανόνα επισήμανσης σχετικά με το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο και, κατά περίπτωση, τους όρους χρησιμοποίησης των προστατευόμενων γεωγραφικών όρων στην επισήμανση των επεξεργασμένων προϊόντων για την περιγραφή των προϊόντων που κάνουν χρήση ΠΟΠ ή ΠΓΕ που χρησιμοποιούνται ως υλικά·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διευκρίνηση κατοχυρώνει τη χρησιμοποίηση ως συστατικών των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Τροπολογία 17

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο η α) (νέο)

η α) ενδεχομένως η απόφαση του δικαιούχου να εκτελεί ορισμένες εργασίες συσκευασίας αποκλειστικά και μόνο στη ζώνη παραγωγής προκειμένου να διασφαλίζονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την παράμετρο που προβλέπει το σημείο στ)·

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι παραγωγοί έχουν εκούσια αποφασίσει να εκτελούνται υποχρεωτικά οι εργασίες συσκευασίας των προϊόντων τους στις ζώνες παραγωγής προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι και να παρέχονται πλήρεις εγγυήσεις στους καταναλωτές όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα του προϊόντος.

Η συσκευασία συνιστά σημαντικό στοιχείο της παραγωγής που μπορεί να αλλοιώνει το προϊόν εάν δεν εκτελείται σωστά. Αντιπροσωπεύει στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος που απαιτεί ενδογενή χαρακτηριστικά και μια πραγματική τεχνογνωσία.

Μια τέτοια υποχρέωση θα επέτρεπε τη διατήρηση του πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα αυτό στην περιοχή του λόγω της αναγνώρισης των εν λόγω ενδείξεων, πράγμα που θα συνιστούσε έκδηλο οικονομικό πλεονέκτημα ιδίως σε συνάρτηση με την προφανή προστιθέμενη αξία.

Οι εργασίες συσκευασίας στις περιοχές παραγωγής επιτρέπουν εξάλλου να περιορίζονται οι κίνδυνοι απάτης χάρις στον αυστηρό έλεγχο των συσκευασμένων προϊόντων. Οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν στους καταναλωτές τις μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και ανιχνευσιμότητας του προϊόντος.

Τροπολογία 18

Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ) ii)

ii) τη συγκεντρωτική περιγραφή της σχέσης του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή με τη γεωγραφική καταγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνει την εν λόγω σχέση.

ii) τη συγκεντρωτική περιγραφή της σχέσης του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων ή με τη γεωγραφική καταγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνει την εν λόγω σχέση.

Αιτιολόγηση

Η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τροφίμων ειδικής ποιότητας με τις γεωγραφικές παραμέτρους και την κοινωνικοπολιτιστική παράδοση του προϊόντος αυτού συνιστά την ποιοτική διάκριση μεταξύ ΠΓΕ ή ΠΟΠ και εμπορικών σημάτων.

Τροπολογία 19

Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που λαμβάνει, σύμφωνα με κριτήρια που συμπεριλαμβάνουν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

Το κράτος μέλος εξετάζει το συντομότερο δυνατόν το παραδεκτό των ενστάσεων που λαμβάνει, σύμφωνα με κριτήρια που συμπεριλαμβάνουν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Η ταχεία εξέταση της αίτησης καταχώρησης από τα κράτη μέλη συνιστά επιτακτική ανάγκη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 20

Άρθρο 5, παράγραφος 5, εδάφιο 1

5. Το κράτος μέλος οργανώνει, στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, μια διαδικασία ένστασης σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη δέουσα δημοσίευση της εν λόγω αίτησης και προβλέποντας μια εύλογη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο στην επικράτειά του να μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

5. Το κράτος μέλος οργανώνει, στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, μια διαδικασία ένστασης σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη δέουσα δημοσίευση της εν λόγω αίτησης και προβλέποντας μια περίοδο έξι μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο στην επικράτειά του να μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να προβληθεί ένσταση πρέπει να καθορίζεται επακριβώς προκειμένου να προλαμβάνονται άσκοπες καθυστερήσεις για τον αιτούντα.

Τροπολογία 21

Άρθρο 5, παράγραφος 7, στοιχείο α α) (νέο)

α α) τις προδιαγραφές που προβλέπει το άρθρο 4·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για κοινοτική αναγνώριση, οι προδιαγραφές πρέπει να υπόκεινται σε εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής. Η έλλειψη αυτή μπορεί να συντελέσει στην ανομοιογένεια όσον αφορά την αναγνώριση των ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το ενιαίο έγγραφο αυτό καθεαυτό δεν επαρκεί για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με όλες τις πλευρές της αίτησης και να της επιτρέψει την πλήρη αξιολόγησή της.

Τροπολογία 22

Άρθρο 5, παράγραφος 9, εδάφιο 1

9. Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός τρίτης χώρας, απαρτίζεται από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.

9. Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός τρίτης χώρας, απαρτίζεται από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Εάν ορισμένα στοιχεία αποδεικνύονται ανεπαρκή, η Επιτροπή δικαιούται να απαιτεί από τον αιτούντα τρίτης χώρας όλες τις εκκρεμούσες συμπληρωματικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου των προδιαγραφών.

Αιτιολόγηση

Είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να διαθέτει η Επιτροπή αντίγραφο των προδιαγραφών ούτως ώστε να μπορεί να εξακριβώνει εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στο ενιαίο έγγραφο συμμορφούνται με το περιεχόμενο των αρχικών προδιαγραφών.

Είναι όντως καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίζει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων και, συνεπώς, τη βιωσιμότητα των αιτήσεων καταχώρησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 23

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση με τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση, εντός έξι μηνών, με τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της πρότασης της Επιτροπής δεν έχει περιληφθεί η έως τώρα ισχύουσα προθεσμία των έξι μηνών. Η παρούσα τροπολογία διορθώνει αυτή την τεχνική λεπτομέρεια.

Τροπολογία 24

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Εάν οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού φαίνεται ότι πληρούνται, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο και την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο.

2. Εάν οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού φαίνεται ότι πληρούνται και μετά την πάροδο ανώτατης περιόδου έξι μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 7, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο και την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων πρέπει να καθορίζεται επακριβώς προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να διατηρηθεί η προθεσμία των έξι μηνών που αναφέρεται άλλωστε στον κανονισμό 2081/92.

Τροπολογία 25

Άρθρο 7, παράγραφος 4

Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής ως προς τη δημοσίευση των προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5. Σε περίπτωση που η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή δημοσιεύει τις προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5.

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των προδιαγραφών σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να εξασφαλίζεται και για παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα από τρίτες χώρες. Επίσης, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες στους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία 26

Άρθρο 7, παράγραφος 6

6.        Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

6.        Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, και δημοσιεύει το μητρώο αυτό στο διαδίκτυο.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στο μητρώο.

Τροπολογία 27

Άρθρο 8, εδάφιο 2 α (νέο)

Τα κοινοτικά σύμβολα διαφοροποιούνται με ειδικούς χρωματικούς κώδικες που ισχύουν για κάθε σύμβολο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δημιουργήσει λογότυπα για τις ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα εγγυημένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα (ΕΕΠΠ). Τα λογότυπα αυτά είναι ταυτόσημα από πλευράς μορφής και χρώματος. Το μόνο στοιχείο που τα διαφοροποιεί είναι η αναγραφή ενδείξεων στο λογότυπο, με μικρά και συχνά δυσανάγνωστα γράμματα, των ενδείξεων "Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης", "Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη" ή "Εγγυημένο ειδικό παραδοσιακό προϊόν".

Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τριών αυτών ονομασιών, είναι σκόπιμο να διαφοροποιούνται τα τρία λογότυπα με ένα ειδικό χρωματικό κώδικα. Τούτο θα επέτρεπε τη σαφέστερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 28

Άρθρο 8, εδάφιο 3 α (νέο)

Ο τόπος προέλευσης και ο τόπος μεταποίησης όλων των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που διατίθεται στην αγορά με καταχωρισμένη ονομασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αναγράφονται στην επισήμανση με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναγνωρίζει ότι οι ενδείξεις, οι βραχυγραφίες και τα λογότυπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες προϊόντων από τρίτες χώρες. Προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές, είναι απαραίτητο να επιβάλλεται η υποχρέωση αναγραφής στην επισήμανση του τόπου προέλευσης και μεταποίησης του προϊόντος προκειμένου να αποτρέπεται κάθε σύγχυση μεταξύ του κοινοτικού λογοτύπου και της προέλευσης του προϊόντος. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται προς το παρόν από το άρθρο 12, παράγραφος 2, δεύτερη υποπαράγραφος του κανονισμού 2081/92.

Τροπολογία 29

Άρθρο 10

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, τα κράτη μέλη ορίζουν μια κεντρική αρμόδια αρχή, η οποία είναι ειδικά υπεύθυνη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, τα κράτη μέλη ορίζουν επίσημο οργανισμό επιφορτισμένο με τη διενέργεια ελέγχου και την εποπτεία των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι διατάξεις που προβλέπει ο κανονισμός 882/2004 διέπουν όλα τα τρόφιμα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο ισχύει προφανώς για τους εμπορευόμενους που καλύπτονται από τον κανονισμό 2081/92 και είναι περιττό να αναφέρεται.

Αντίθετα, είναι προς το παρόν συχνά πολύ δύσκολο για τους δικαιούχους να γνωρίζουν σε ποιο φορέα πρέπει να απευθύνονται προκειμένου να θέτουν τέρμα σε αθέμιτες πρακτικές σε ένα άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί δίκτυο οργανισμών ελέγχου που θα διασφαλίζουν την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Τροπολογία 30

Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)

 

3α. Οι δικαιούχοι μπορούν να προσφεύγουν στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό ελέγχου με καταγγελίες και να του ζητούν να παρέμβει για την προστασία της καταχωρημένης ονομασίας τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι διατάξεις που προβλέπει ο κανονισμός 882/2004 διέπουν όλα τα τρόφιμα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο ισχύει προφανώς για τους εμπορευόμενους που καλύπτονται από τον κανονισμό 2081/92 και είναι περιττό να αναφέρεται.

Αντίθετα, είναι προς το παρόν συχνά πολύ δύσκολο για τους δικαιούχους να γνωρίζουν σε ποιο φορέα πρέπει να απευθύνονται προκειμένου να θέτουν τέρμα σε αθέμιτες πρακτικές σε ένα άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί δίκτυο οργανισμών ελέγχου που θα διασφαλίζουν την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Τροπολογία 31

Άρθρο 10, παράγραφος 3β (νέα)

 

3β.Η κατάσταση αυτών των οργανισμών ελέγχου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνεται τακτικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι διατάξεις που προβλέπει ο κανονισμός 882/2004 διέπουν όλα τα τρόφιμα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο ισχύει προφανώς για τους εμπορευόμενους που καλύπτονται από τον κανονισμό 2081/92 και είναι περιττό να αναφέρεται.

Αντίθετα, είναι προς το παρόν συχνά πολύ δύσκολο για τους δικαιούχους να γνωρίζουν σε ποιο φορέα πρέπει να απευθύνονται προκειμένου να θέτουν τέρμα σε αθέμιτες πρακτικές σε ένα άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί δίκτυο οργανισμών ελέγχου που θα διασφαλίζουν την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Τροπολογία 32

Άρθρο 11, παράγραφος 6

6. Οι δαπάνες των ελέγχων που προβλέπει το παρόν άρθρο βαρύνουν τους εμπορευόμενους που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

6. Οι δαπάνες των ελέγχων που προβλέπει το παρόν άρθρο μπορούν να βαρύνουν τους εμπορευόμενους που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί ελέγχου μπορούν να έχουν διαφορετικό καθεστώς, σύμφωνα με αποφάσεις κάθε κράτους μέλους (δημόσιοι, ημιδημόσιοι, ιδιωτικοί), και σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, η μορφή των εσόδων τους και της χρηματοδότησής τους μπορεί να είναι διαφορετική. Ο κανονισμός δεν πρέπει, συνεπώς, να καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των δαπανών αυτών.

Τροπολογία 33

Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

 

Η αίτηση ακύρωσης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της ακύρωσης καταχώρισης μιας ΠΓΕ ή ΠΟΠ και της σπουδαιότητας που μπορεί να έχει η ονομασία, όχι μόνο για την ομάδα παραγωγών αλλά επίσης για την εν λόγω περιοχή, είναι σκόπιμο να προβλέπεται διαδικασία ούτως ώστε να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν τη γνώμη τους.

Τροπολογία 34

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) οιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση μιας καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την εν λόγω ονομασία ή εφόσον η εν λόγω χρήση αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας·

α) οιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση, ιδίως ως προς κάθε είδος επισήμανσης και συσκευασίας προϊόντων, συνολικώς ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, μιας καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την εν λόγω ονομασία ή εφόσον η εν λόγω χρήση αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται προσοχή στη χρήση των ονομασιών στις διευθύνσεις (Παράδειγμα: τροποποιημένο όνομα οδού με στόχο τον σφετερισμό μιας ονομασίας ...).

Τροπολογία 35

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α α) (νέο)

α α) εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για τρόφιμα χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του δικαιούχου·

Αιτιολόγηση

Το όνομα των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων χρησιμοποιείται συχνά στις ονομασίες πώλησης ιδιοσκευασμάτων ή παρασκευασμάτων ενώ η αναλογία του προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης στα τελικά προϊόντα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Τούτο συνιστά κατάχρηση της φήμης των προστατευόμενων ονομασιών και εξαπάτηση των καταναλωτών.

Προκειμένου να αποφεύγεται η καταχρηστική μνεία του συστατικού ΠΓΕ ή ΠΟΠ σε μια ονομασία πώλησης πρέπει να παρέχεται σε δικαιούχους γεωγραφικής ένδειξης δικαίωμα ελέγχου της χρήσης της ονομασίας αυτής. Κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορούν να απαιτούν να περιορίζεται η χρησιμοποίηση του ονόματος της ΠΓΕ ή της ΠΟΠ σε μνεία που θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συστατικών.

Τροπολογία 36

Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

 

Εάν ένα μεταποιημένο προϊόν περιέχει ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο το οποίο έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η χρήση της εν λόγω έκφρασης στην ετικέτα του μεταποιημένου προϊόντος πρέπει να υπόκειται στην κατάλληλη έγκριση της ομάδας που έχει λάβει την αναγνώριση.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ενδείξεων των μεταποιημένων προϊόντων πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη και δέουσα έγκριση εκ μέρους της ομάδας που έχει λάβει την αναγνώριση.

Τροπολογία 37

Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Εάν υπάρχει μία ΠΓΕ ή μία ΠΟΠ όσον αφορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα, οι διαφορετικοί γεωγραφικοί όροι που περιλαμβάνονται στην προστατευόμενη γεωγραφική περιοχή δεν χρησιμοποιούνται για παρεμφερή προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω ΠΓΕ ή ΠΟΠ.

Αιτιολόγηση

Η τακτική αυτή επιτρέπει να μην μπορούν να επωφελούνται τα προϊόντα, με τη χρήση έμμεσων μέσων, από καταχωρισμένη ονομασία μέσω χρήσης γεωγραφικής ονομασίας στο πλαίσιο απλής ένδειξης προέλευσης και χωρίς προσφυγή σε συστήματα ελέγχου που επιτρέπουν να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πληροφορίας έναντι των καταναλωτών. Παράδειγμα: στην περίπτωση της ΠΓΕ "δαμάσκηνο της Agen" οι όροι "Périgord", "Gers" ή " Lectoure" κ.ά. να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά μόνον για δαμάσκηνα που καλύπτονται από την ΠΓΕ "δαμάσκηνο της Agen".

Τροπολογία 38και 6 γ (νέες)

– όξος από οίνο,
– όξος από σταφίδες Κορίνθου,

– οίνος από βατόμουρα ή ποτά από βατόμουρα που έχουν υποστεί ζύμωση, εκτός του μηλίτη οίνου και του απίτη.

- άλας και επεξεργασμένο θαλάσσιο άλας ("fleur de sel").

- μπαχαρικά,

- μείγμα αρωματικών φυτών.

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση ταυτοποιήσιμης επισήμανσης από ενδιάμεσο φορέα μπορεί να αντιπροσωπεύει πραγματικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις εν λόγω περιοχές, ιδίως σε περίπτωση μειονεκτικών περιοχών στις οποίες η προώθηση και αξιοποίηση μέσω επισήμανσης συνιστά σημαντικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Τα μπαχαρικά και ειδικές μέθοδοι παραγωγής άλατος πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος 1 δεδομένου ότι μπορούν να έχουν σημαντική αξία από μαγειρική και οικονομική άποψη.

Τροπολογία 39

Παράρτημα II, 7η παύλα

- λυγαριά·

- λυγαριά και προϊόντα λυγαριάς·

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, από πρακτική άποψη, δύσκολο να αναφερόμαστε στην εμπορία της λυγαριάς αυτής καθεαυτής, προτείνεται να προστεθεί στο Παράρτημα ΙΙ ο όρος "προϊόντα λυγαριάς".

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ειδική προστασία στους παραγωγούς "περιφερειακών ιδιότυπων προϊόντων" με βάση τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 και αριθ. 2082/92. Η προαιρετική ρύθμιση επιτρέπει την καταχώριση των παραγωγών σε ένα κοινοτικό σύστημα δεσμευτικής νομικής προστασίας ειδικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ονομασία προέλευσης.

Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σημαίνει ότι τα προϊόντα πρέπει να παράγονται, να μεταποιούνται και να παρασκευάζονται σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή σύμφωνα με αναγνωρισμένη και καθορισμένη διαδικασία.

Στην περίπτωση της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ ενός τουλάχιστον σταδίου παραγωγής, μεταποίησης ή επεξεργασίας και της περιοχής προέλευσης ή μπορεί να πρόκειται για προϊόν με ιδιαίτερα καλή φήμη.

Το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, που διέπει ο κανονισμός αριθ. 2082/92, δεν αναφέρεται στη γεωγραφική προέλευση αλλά τονίζει την παραδοσιακή σύνθεση του προϊόντος ή παραδοσιακή μέθοδο επεξεργασίας και/ή μεταποίησης.

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ζήτημα αντιπαράθεσης με τους διεθνούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Μετά τη σύναψη της συμφωνίας TRIPS, η κοινοτική νομοθεσία έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να επιτρέπει την ισότιμη πρόσβαση τρίτων χωρών (με ορισμένες προϋποθέσεις) στο ευρωπαϊκό σύστημα[1].

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία κατέθεσαν καταγγελίες στο Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ επιχειρώντας να θεωρηθεί ο κοινοτικός κανονισμός αριθ. 2081/92 ασυμβίβαστος με διεθνείς εμπορικές συμβάσεις, όπως είναι η συμφωνία TRIPS[2].

Τον Απρίλιο 2005, το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ ενέκρινε δύο εκθέσεις οι οποίες κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός της ΕΕ δεν ήταν ασυμβίβαστος με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ στα περισσότερα από τα επικρινόμενα ζητήματα. Ωστόσο, η ΕΕ υποχρεώθηκε να βελτιώσει την πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στο κοινοτικό σύστημα, ιδίως όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων και τα δικαιώματα ένστασης σε ισότιμο επίπεδο με εκείνο που παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ. Οι προσαρμογές αυτές θα πρέπει να επέλθουν στον κοινοτικό κανονισμό έως τις 20 Απριλίου 2006 και συνιστούν σημαντικό τμήμα της παρούσας νομοθετικής πρότασης.

2. Περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής: τροποποιήσεις σε συνάρτηση με τον κανονισμό 2081/92

Οι διατάξεις που προστίθενται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2003 όσον αφορά τις λεπτομέρειες πρόσβασης τρίτων χωρών και τις σχετικές αρχές ισότιμων προδιαγραφών, της αμοιβαιότητας και συγκρίσιμων ελέγχων διαγράφονται στην παρούσα πρόταση και αντικαθίστανται από απλουστευμένη διαδικασία. Μια τρίτη χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωγραφική ένδειξη ή η ονομασία προέλευσης θα προστατεύεται επίσης στην τρίτη χώρα. Επίσης, η διατύπωση των διατάξεων που διέπουν τους ελέγχους είναι ελαστικότερη.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή επιχειρεί να διευκρινίσει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τη διαδικασία έγκρισης ούτως ώστε, τα μεν κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την εξέταση της εν μέρει εκτενούς τεκμηρίωσης των αιτήσεων και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διενεργείται μόνον τελικός έλεγχος και διαβούλευση με τα λοιπά κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισπράττουν ένα τέλος.

Η έως τώρα προαιρετική χρησιμοποίηση των κοινοτικών λογοτύπων "ΠΓΕ" και "ΠΟΠ" θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά καθώς και η χρήση της κατάλληλης ονομασίας ("προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη" και "προστατευόμενη ονομασία προέλευσης") ή οι συντμήσεις ("ΠΓΕ" και "ΠΟΠ").

Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να μειωθεί από 6 σε 4 μήνες (άρθρο 7). Πέρα τούτου, τροποποιούνται οι διατάξεις περί επιτροπολογίας και θα εφαρμόζεται μελλοντικά τόσο η ρύθμιση της επιτροπής διαχείρισης όσο και της κανονιστικής επιτροπής (άρθρο 15).

3. Η θέση του εισηγητή / αιτιολόγηση των τροπολογιών

Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην προστιθέμενη αξία της παραγωγής στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η φήμη που επικρατεί για τα προϊόντα αυτά στους ευρωπαίους καταναλωτές επιτρέπει την πρόσβαση των παραγωγών σε αγορές με υψηλότερες τιμές. Μόνο στη Γαλλία και στην Ιταλία η τιμή αγοράς των προϊόντων που προστατεύονται στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται σε ποσό άνω των 10 δισεκ. ευρώ. Σε επτά κράτη μέλη[3] η προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνεται με γεωγραφικές ενδείξεις ανέρχεται σε περίπου 5,2 δισεκ. ευρώ το χρόνο, πράγμα που έχει αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο.

Πέραν τούτου, η σπουδαιότητα των γεωγραφικών ενδείξεων είναι καθοριστική για τη βασική αντιπαράθεση σχετικά με τη συμμόρφωση του εμπορίου τροφίμων και γεωργικών προϊόντων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο πλαίσιο ΠΟΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία έχουν επιτεθεί μαζικά στις "ΠΓΕ" μολονότι δεν έχουν έως τώρα κατατεθεί αιτήσεις από τα κράτη αυτά για να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Πρόκειται για ζήτημα αρχής: τα εμπορικά σήματα πρέπει να προστατεύονται στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS και οι εν λόγω χώρες επιθυμούν να ισχύουν οι γεωγραφικές ενδείξεις κατ' εξαίρεση για ορισμένους οίνους και ορισμένα οινοπνευματώδη ποτά.

Η ΕΕ πρέπει να προασπίσει τις γεωγραφικές ενδείξεις με όλες τις δυνάμεις της και τη διπλωματική της δεξιοτεχνία, κατ' αρχήν, στο πλαίσιο των προσεχών διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή των αποφάσεων του Χονγκ Κονγκ. Οι γεωγραφικές ενδείξεις συνιστούν ενδεδειγμένο μέσο για την εφαρμογή προδιαγραφών στο διεθνές εμπόριο. Για το λόγο αυτό, η απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών να αντικρούσει τις βασικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας ήταν ανεκτίμητης σπουδαιότητας.

Ωστόσο, ακόμη και μετά τη θετική αυτή απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ για την ΕΕ, η αντιπαράθεση για την προστασία των εμπορικών σημάτων που έχουν καταχωρισθεί έναντι των γεωγραφικών ενδείξεων ποιότητας θα εξακολουθήσει να είναι έντονη στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ατζέντας της Ντόχα. Δεν έχει έως τώρα καθοριστεί το πολυμερές μητρώο γεωγραφικών ονομασιών προέλευσης οίνων και αλκοολούχων ποτών που προβλέπεται στη συμφωνία TRIPS, μολονότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα αυτό συνεχίζονται από το 1997. Η επέκταση του μητρώου ούτως ώστε να συμπεριληφθούν τρόφιμα και άλλα γεωργικά προϊόντα[4] θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, αλλά, επί του παρόντος, ενόψει των μαζικών διαφορών όσον αφορά τη μείωση των δασμών και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, τις υπηρεσίες και τα βιομηχανικά προϊόντα, τίποτα δεν σηματοδοτεί ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις θα αναγνωρίζονται μόνιμα στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Αντίθετα, το ευρωπαϊκό σύστημα των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων αγνοείται επανειλημμένα από μεμονωμένους φορείς της βιομηχανίας τροφίμων:

*         Η Kraft Foods παράγει στις ΗΠΑ "παρμεζάνα" μόνο έξι μηνών ωρίμανσης (αντί της ελάχιστης περιόδου των 12 μηνών στην ΕΕ).

*         Το κονιάκ, ο οίνος του Ζερεσ, το πορτό και η σαμπάνια έχουν, κατά την κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελέσει κοινές ονομασίες και, συνεπώς, δεν μπορούν να προστατεύονται ως ονομασία προέλευσης με ειδικά ποιοτικά κριτήρια.

Ωστόσο, ακόμη και εντός της επικράτειας της ΕΕ, οι απαιτήσεις ποιότητας για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης: έχουν, λ.χ. τροποποιηθεί τα πρότυπα παρασκευής χοιρομερίου Πάρμας, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται πλέον η μεταποίηση εισαγόμενων ολλανδικών ή βελγικών χοίρειων κρεάτων. Ωστόσο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν επανειλημμένα ότι η παραγωγή χοιρομερίου Πάρμας υπερβαίνει τις υπάρχουσες ποσότητες χοίρειου κρέατος σε περιφερειακό ή και σε ιταλικό επίπεδο. Ο έλεγχος της τήρησης των ειδικών προτύπων που καθορίζουν οι παραγωγοί κατά την καταχώριση των προϊόντων (προδιαγραφές) δεν ελέγχεται καθόλου ή ελέγχεται ανεπαρκώς από ορισμένα κράτη μέλη.

Κατά την κρίση του εισηγητή η ανάγκη τήρησης και ελέγχου των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων που προστατεύονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι επιτακτική. Πέραν τούτου, πρέπει να ρυθμίζεται αυστηρά το αμφιλεγόμενο ζήτημα της αγοράς πρώτων υλών ούτως ώστε να μην αμφισβητείται η αξιοπιστία των ονομασιών προέλευσης. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στραφεί στην καθιέρωση αυστηρότερων προδιαγραφών, η διαπραγματευτική μας θέση στις προσεχείς συζητήσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Επίσης, ο εισηγητής εκφράζει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την προτεινόμενη από την Επιτροπή μεταβίβαση της αρμοδιότητας ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων στα κράτη μέλη. Μολονότι κατά το παρελθόν προβλεπόταν επίσης η εκ των προτέρων εξέταση των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η απόφαση για την καταχώριση θα πρέπει να λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να γίνεται μνεία στην "εθνική", αλλά στην "προσωρινή" αναγνώριση.

Δεν πρέπει να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι οι 300 περίπου αιτήσεις που πρέπει επί του παρόντος να διεκπεραιωθούν επιβαρύνουν με σημαντικό έργο τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Ωστόσο, αντί να μετατεθεί το βάρος των εργασιών, όπως προτείνει η Επιτροπή, στις αρχές των κρατών μελών, πράγμα που ενέχει τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανατεθεί σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία η εξέταση και καταχώρηση των αιτήσεων για γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη εξεταστεί σε συζητήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές υπηρεσίες - η παρούσα νομοθετική πρόταση θα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό αντί να αναζητήσει μια ακόμα, κατά τα φαινόμενα, απλή λύση υπό μορφή εθνικοποίησης που θα καθιστούσε μακροπρόθεσμα ιδιαίτερα ευάλωτο το ευρωπαϊκό σύστημα των γεωγραφικών ενδείξεων.

  • [1]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2003 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, έκθεση του ΕΚ, JM Fruteau Α5-375/2002
  • [2]  Στα ζητήματα που επικρίθηκαν συγκαταλέγονταν κυρίως η άνιση μεταχείριση άλλων κρατών μελών του ΠΟΕ (δηλαδή η προτιμησιακή μεταχείριση κρατών μελών της ΕΕ), η δήθεν μικρότερη προστασία εμπορικών σημάτων· το γεγονός ότι οι εμπορικοί εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα ένστασης για καταχρήσεις ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού κατά τη χρησιμοποίηση γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και όσον αφορά την υποτιθέμενη αδιαφάνεια του συστήματος της ΕΕ. Διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις της συμφωνίας TRIPS καθώς και των άρθρων 1 και 3 της συμφωνίας GATT, του άρθρου 2 της Συμφωνίας για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (ΤΒΤ) καθώς και του άρθρου 56,4 της συμφωνίας του ΠΟΕ.
  • [3]  Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αριθμοί που αναφέρονται βασίζονται σε στοιχεία oriGIn (www.origin-gi.com) και υπολογίζονται χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τομείς του οίνου και των οινοπνευματοδών.
  • [4]  Όπως ζήτησαν πολλά μέλη του ΠΟΕ, αλλά όχι η ΕΕ, το Δεκέμβριο 2004 (βλ. WT/GC/W/540)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.1.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
1.2.2006

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
1.2.2006

IMCO
1.2.2006

ENVI
1.2.2006

 

 

Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν
  Ημερομηνία της απόφασης

INTA
25.1.2006

IMCO
30.1.2006

ENVI
30.1.2006

 

 

Εισηγητής
  Ημερομηνία ορισμού

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
23.11.2005

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2006

Αποτέλεσμα τελικής ψηφοφορίας

+: 38

–:

0:

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Διαμάντω Μανωλάκου, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Ημερομηνία κατάθεσης

23.2.2006

Παρατηρήσεις

...