Sprawozdanie - A6-0034/2006Sprawozdanie
A6-0034/2006

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

23.2.2006 - (COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


Procedura : 2005/0275(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0034/2006

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0698)[1],

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0027/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0034/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  wzywa Radę do realizacji w pierwszym okresie jedynie zmian do rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, których wprowadzenie stało się konieczne w związku z decyzją arbitrażową Światowej Organizacji Handlu oraz do omówienia, bez uwzględnienia kwestii ograniczeń czasowych, elementów wniosku Komisji, które są z nią związane;

4.  zwraca się do Rady, jeśli uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 3

(3) Ponadto w dziedzinie żywienia, niektórzy konsumenci przedkładają obecnie jakość nad ilość. Zainteresowanie szczególnymi produktami wyraża się między innymi popytem na produkty rolne i środki spożywcze o jednoznacznym pochodzeniu geograficznym.

(3) Ponadto w dziedzinie żywienia, coraz więcej konsumentów przedkłada obecnie jakość nad ilość. Zainteresowanie szczególnymi produktami wyraża się między innymi popytem na produkty rolne i środki spożywcze o jednoznacznym pochodzeniu geograficznym.

Uzasadnienie

Stwierdzono, że w ostatnich latach coraz więcej konsumentów interesuje się rynkiem produktów z nazwą pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym doceniając ich jakość.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 5

(5) W zakresie etykietowania, produkty rolne i środki spożywcze objęte są ogólnymi zasadami ustanowionymi we Wspólnocie, w szczególności konieczności przestrzegania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/13/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. Wziąwszy pod uwagę szczególny charakter produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z określonego obszaru geograficznego, należy wydać dodatkowe specjalne przepisy ich dotyczące. Należy również, w przypadku nazw wspólnotowych, uczynić obowiązkowym używanie określonych zapisów i symboli wspólnotowych tak, aby z jednej strony lepiej zaprezentować konsumentom tę kategorię produktów i gwarancje jakie są z nimi związane, a z drugiej strony, ułatwić identyfikację tych produktów na rynku w celu łatwiejszego ich skontrolowania. Należy jednakże pozostawić podmiotom gospodarczym rozsądny termin, który umożliwiłby im dostosowanie się do tego obowiązku.

(5) W zakresie etykietowania, produkty rolne i środki spożywcze objęte są ogólnymi zasadami ustanowionymi we Wspólnocie, w szczególności konieczności przestrzegania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/13/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. Wziąwszy pod uwagę szczególny charakter produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z określonego obszaru geograficznego, należy wydać dodatkowe specjalne przepisy ich dotyczące. Należy również, w przypadku nazw wspólnotowych, uczynić obowiązkowym używanie określonych zapisów i symboli wspólnotowych tak, aby z jednej strony lepiej zaprezentować konsumentom tę kategorię produktów i gwarancje jakie są z nimi związane, a z drugiej strony, ułatwić identyfikację tych produktów na rynku w celu łatwiejszego ich skontrolowania. W tym celu oraz w związku z tym obowiązkiem, należy również wprowadzić odpowiednie rozróżnienie symboli wspólnotowych odpowiadających poszczególnym zapisom wspólnotowym, aby zagwarantować jednoznaczne przypisanie specjalnego symbolu do każdego z zapisów. Należy jednakże pozostawić podmiotom gospodarczym rozsądny termin, który umożliwiłby im dostosowanie się do tego obowiązku.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

 

(5 a) Jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na produkty pochodzące z państw trzecich oraz aby uniknąć ryzyka pomylenia przez konsumenta symbolu wspólnotowego z symbolem pochodzenia, należy wskazać na etykiecie miejsce pochodzenia i przetworzenia danego produktu rolnego lub środka spożywczego wprowadzanego do obrotu pod zastrzeżonym znakiem towarowym .

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

 

(6 a) Wzmocnienie polityki wspólnotowej w zakresie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wymaga, oprócz wyjaśnień i uproszczeń zawartych w niniejszym rozporządzeniu, wynegocjowania wielostronnej rejestracji w ramach Światowej Organizacji Handlu, której celem jest zagwarantowanie trwałości takiej polityki.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 12

(12) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS, 1994 r., treść załącznika 1C porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu) zawiera szczegółowe przepisy dotyczące istnienia, nabywania, zakresu i utrzymania praw własności intelektualnej i środków stosowanych do jej poszanowania.

(12) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS, 1994 r., treść załącznika 1C porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu) zawiera szczegółowe przepisy dotyczące istnienia, nabywania, zakresu i utrzymania praw własności intelektualnej i środków stosowanych do jej poszanowania. Dla Unii Europejskiej ochrona własności intelektualnej w ramach handlu międzynarodowego ma coraz większe znaczenie. Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia odgrywają szczególną rolę w tym zakresie.

Uzasadnienie

Własność intelektualna jest nowym ulubionym surowcem Europejczyków. Musi być chroniona w odpowiedni sposób.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 13

(13) Ochrona na drodze rejestracji, przyznawana na mocy niniejszego rozporządzenia, jest dostępna dla tych oznaczeń geograficznych w państwach trzecich, które są chronione we własnym kraju pochodzenia.

(13) Ochrona na drodze rejestracji, przyznawana na mocy niniejszego rozporządzenia, jest dostępna dla tych oznaczeń geograficznych w państwach trzecich, które są chronione we własnym kraju pochodzenia. Jednocześnie Komisja podejmie wszelkie wysiłki, aby produkty wspólnotowe korzystające z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostały uznane przez państwa trzecie. Konieczne jest zorganizowanie działań informacyjnych i promocyjnych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza nią, w celu informowania konsumentów.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Komisja podjęła usystematyzowane i skoordynowane działania, dzięki którym będzie możliwe wzajemne uznanie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej i państw trzecich.

Poprawka 7

Artykuł 2 ustęp 1 litera a) część wprowadzająca

a) „nazwa pochodzenia” oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w szczególnych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego

a) „nazwa pochodzenia” oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w szczególnych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia i/lub do identyfikacji produktu rolnego lub środka spożywczego

Uzasadnienie

Bardziej wskazane wydaje się zastosowanie obydwu terminów – „identyfikacji” i „oznaczenia” w obydwu definicjach PDO i PGI.

Na przykład:

w przypadku nazwy pochodzenia Roquefort: nazwa geograficzna zastępuje w rzeczywistości nazwę środka spożywczego, nazwa geograficzna jest „oznaczeniem” produktu,

w przypadku nazwy pochodzenia Huile de Nyons (olej z Nyons): nazwa geograficzna używana jest jedynie razem z nazwą środka spożywczego, tak więc nazwa geograficzna „identyfikuje” produkt.

Poprawka 8

Artykuł 2 ustęp 1 litera a) tiret trzecie

– którego produkcja, przetworzenie i wytwarzanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym;

– którego produkcja, przetworzenie, wytwarzanie oraz w odpowiednim przypadku przechowywanie, mają miejsce na określonym obszarze geograficznym;

Uzasadnienie

Niektórzy producenci dobrowolnie zdecydowali się wprowadzić obowiązek przechowywania swoich produktów na obszarze produkcji, aby ułatwić przeprowadzanie kontroli i zagwarantować konsumentom całkowitą pewność co do pochodzenia i jakości produktu.

Przechowywanie stanowi ważny element produkcji, który może wpłynąć na zmianę produktu, jeżeli nie odbywa się w odpowiednich warunkach. Jest jednym z etapów przetwarzania produktu, który wymaga swoistych zasad i umiejętności praktycznych związanych z daną branżą.

Działalność związana z przechowywaniem w danych regionach produkcji pozwala między innymi ograniczyć ryzyko oszustw, dzięki rygorystycznej kontroli przechowywanych produktów. Kontrole są dla konsumentów najlepszą gwarancją jakości i prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego danego produktu.

Tego rodzaju obowiązek pozwalałby również zatrzymać na danym terytorium ludność, na której sytuację ma wpływ uznanie zapisów, co stanowiłoby ewidentną korzyść ekonomiczną, w szczególności pod względem niepodważalnej wartości dodanej.

Poprawka 9

Artykuł 2 ustęp 1 litera b) część wprowadzająca

b) „oznaczenie geograficzne” to oznaczenie służące do identyfikacji produktu rolnego lub środka spożywczego

b) „oznaczenie geograficzne” to oznaczenie lub nazwa regionu, konkretnego miejsca lub kraju służące do oznaczenia i/lub identyfikacji produktu rolnego lub środka spożywczego

Uzasadnienie

PGI są uznawane w przypadku gdy jedna lub kilka tych działań zostało dokonanych w określonym obszarze. Nowe brzmienie zaproponowane przez Komisję sprawia, że istnieje możliwość różnej interpretacji w czasie debaty dotyczącej prawniczej wymowy tego fragmentu.

Poprawka 10

Artykuł 2 ustęp 1 litera b) tiret pierwsze

- jako pochodzącego z danego regionu, określonego miejsca lub kraju,

- jako pochodzącego z danego regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju,

Uzasadnienie

Należy zastosować w definicjach PGI takie samo sformułowanie jak w przypadku PDO, aby uniknąć nadmiernego rozwoju krajowych PGI, które w ostatecznym rozrachunku mogłyby być uznane za formę protekcjonizmu narodowego.

Poprawka 11

Artykuł 2 ustęp 2

2. Uznaje się również za nazwy pochodzenia oznaczenia tradycyjne, geograficzne lub niegeograficzne, oznaczające produkt rolny lub środek spożywczy pochodzący z regionu lub określonego miejsca i spełniający warunki określone w ust. 1 lit. a) tiret drugie i trzecie.

2. Uznaje się również za nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficzne, oznaczenia tradycyjne, geograficzne lub niegeograficzne, oznaczające produkt rolny lub środek spożywczy pochodzący z regionu lub określonego miejsca i spełniający warunki określone w ust. 1 lit. a) tiret drugie i trzecie.

Uzasadnienie

Zaproponowano uwzględnienie PGI w tym ustępie. Ważne jest bowiem, aby produkty, które nie mogą spełnić warunków dających dostęp do PDO, mogły mieć dostęp do PGI, jeżeli odpowiadają wymogom definicji w pkt 1 lit. b). Takie rozwiązanie jest będzie dodatkowym argumentem w drodze do uznania systemu PDO/PGI w ramach dyskusji prowadzonych na forum WTO.

Poprawka 12

Artykuł 2 ustęp 3 część wprowadzająca

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 16 lit. a), są traktowane jako nazwy pochodzenia niektóre oznaczenia geograficzne określonych produktów, których niektóre surowce pochodzą z obszaru geograficznego bardziej rozległego i różnego od obszaru, w którym dokonano przetworzenia, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) i lit. b), zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 16 lit. a), są traktowane jako nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficzne, niektóre oznaczenia geograficzne określonych produktów, których niektóre surowce pochodzą z obszaru geograficznego bardziej rozległego i różnego od obszaru, w którym dokonano przetworzenia, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

Uzasadnienie

Zaproponowano uwzględnienie PGI w tym ustępie. Ważne jest bowiem, aby produkty, które nie mogą spełnić warunków dających dostęp do PDO, mogły mieć dostęp do PGI, jeżeli odpowiadają wymogom definicji w pkt 1 lit. b). Takie rozwiązanie będzie dodatkowym argumentem w drodze do uznania systemu PDO/PGI w ramach dyskusji prowadzonych na forum WTO.

Ponadto w chwili obecnej wiele produktów wytwarzanych z surowców mięsnych może korzystać z PGI, przy czym obszar, w którym wytwarzany jest produkt końcowy różni się od obszaru produkcji zwierząt.

Poprawka 13

Artykuł 2 ustęp 3 litera ca) (nowa)

 

ca) korzystający z odstępstwa zaznacza na etykiecie lub opakowaniu pochodzenie surowców.

Poprawka 14

Artykuł 2 ustęp 3 akapit drugi

Oznaczenia o których mowa musiały być uznane za nazwy pochodzenia w kraju pochodzenia przed dniem 1 maja 2004 r.

skreślony

Poprawka 15

Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) opis produktu rolnego lub środka spożywczego zawierający, w stosownym przypadku, opis surowców i główne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne produktu lub środka spożywczego;

b) opis produktu rolnego lub środka spożywczego zawierający, w stosownym przypadku, opis surowców i główne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i/lub organoleptyczne produktu lub środka spożywczego;

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę na kontrolę właściwości organoleptycznych zgodnie z opisem produktu.

Ponadto nie jest to zgodne z definicją PGI w art. 2 pkt 1 lit. b) o następującej treści „którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna...”. Renoma produktu nie jest zawsze związana ze szczególnymi i możliwymi do określenia właściwościami organoleptycznymi.

Poprawka 16

Artykuł 4 ustęp 2 litera h)

h) wszystkie specyficzne zasady etykietowania danego produktu rolnego lub środka spożywczego;

h) wszystkie specyficzne zasady etykietowania danego produktu rolnego lub środka spożywczego i w zależności od przypadku, warunki stosowania chronionych nazw geograficznych na etykietach wytworzonych produktów w celu oznaczenia produktów PDO lub PGI stosowanych jako składniki;

Uzasadnienie

Wprowadzenie precyzyjnego sformułowania sankcjonuje stosowanie produktów zgodnych z zasadami PDO/PGI jako składników.

Poprawka 17

Artykuł 4 ustęp 2 litera ha) (nowa)

 

ha) w odpowiednim przypadku decyzję osoby uprawnionej do stosowania pewnych form przechowywania jedynie na obszarze produkcji, aby zagwarantować elementy świadczące o istnieniu związków, o których mowa w lit. f);

Uzasadnienie

Niektórzy producenci dobrowolnie zdecydowali się wprowadzić obowiązek przechowywania swoich produktów na obszarze produkcji, aby ułatwić przeprowadzanie kontroli i zagwarantować konsumentom całkowitą pewność co do pochodzenia i jakości produktu.

Przechowywanie stanowi ważny element produkcji, który może wpłynąć na zmianę produktu, jeżeli nie odbywa się w odpowiednich warunkach. Jest jednym z etapów przetwarzania produktu, który wymaga swoistych zasad i umiejętności praktycznych związanych z daną branżą.

Działalność związana z przechowywaniem w danych regionach produkcji pozwala między innymi ograniczyć ryzyko oszustw, dzięki rygorystycznej kontroli przechowywanych produktów. Kontrole są dla konsumentów najlepszą gwarancją jakości i prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego danego produktu.

Tego rodzaju obowiązek pozwalałby również zatrzymać na danym terytorium ludność, na której sytuację ma wpływ uznanie zapisów, co stanowiłoby ewidentną korzyść ekonomiczną, w szczególności pod względem niepodważalnej wartości dodanej.

Poprawka 18

Artykuł 5 ustęp 3 litera c) punkt ii)

ii) syntetyczny opis związku produktu ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym określonym w art. 2 ust. 1 lit. a) lub b), w zależności od przypadku, i, jeśli jest taka potrzeba, włącznie z elementami szczególnymi opisu produktu lub metody jego otrzymania, które uzasadniają ten związek.

ii) syntetyczny opis związku produktu ze środowiskiem geograficznym, z uwzględnieniem czynników naturalnych i ludzkich, lub pochodzeniem geograficznym określonym w art. 2 ust. 1 lit. a) lub b), w zależności od przypadku, i, jeśli jest taka potrzeba, włącznie z elementami szczególnymi opisu produktu lub metody jego otrzymania, które uzasadniają ten związek.

Uzasadnienie

Szczególny związek pomiędzy środkiem spożywczym o szczególnej jakości a naturalnymi uwarunkowaniami i tradycjami społeczno-kulturowymi danego produktu stanowi o jakościowej różnicy między markami a chronionymi oznaczeniami geograficznymi/chronionymi nazwami pochodzenia.

Poprawka 19

Artykuł 5 ustęp 4 akapit drugi

Państwo Członkowskie rozpatruje wniosek za pomocą właściwych środków w celu sprawdzenia, czy jest on uzasadniony i czy spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Państwo Członkowskie w jak najkrótszym czasie rozpatruje wniosek za pomocą właściwych środków w celu sprawdzenia, czy jest on uzasadniony i czy spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Konieczne jest szybkie rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie przez dane Państwo Członkowskie w przypadku wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 20

Artykuł 5 ustęp 5 akapit pierwszy

5. Państwo Członkowskie, podczas rozpatrywania wniosku określonego w ust. 4 akapit drugi, organizuje procedurę sprzeciwu na poziomie krajowym, zapewniając odpowiednią publikację wniosku i wyznaczając rozsądny okres, w czasie którego każda osoba zasadnie zainteresowana i mająca siedzibę lub zamieszkała na terytorium tego państwa, może zgłosić sprzeciw wobec wniosku.

5. Państwo Członkowskie, podczas rozpatrywania wniosku określonego w ust. 4 akapit drugi, organizuje procedurę sprzeciwu na poziomie krajowym, zapewniając odpowiednią publikację wniosku i wyznaczając okres sześciu miesięcy, w czasie którego każda osoba zasadnie zainteresowana i mająca siedzibę lub zamieszkała na terytorium tego państwa, może zgłosić sprzeciw wobec wniosku.

Uzasadnienie

Okres, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu powinien być precyzyjnie określony, aby nie narazić wnioskodawcy na zbyt długie opóźnienia.

Poprawka 21

Artykuł 5 ustęp 7 litera aa) (nowa)

 

aa) opis produktu określony w art. 4;

Uzasadnienie

W przypadku uznania wspólnotowego, Komisja dokonuje przeglądu opisu produktu. Obecna luka powoduje, że procedury uznania PDO i PGI nie są jednorodne. Dokument streszczający nie umożliwia Komisji poznania wszystkich aspektów wniosku i dokonania jego dogłębnej oceny.

Poprawka 22

Artykuł 5 ustęp 9 akapit pierwszy

9. Jeśli wniosek o rejestrację dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, składa się z elementów przewidzianych w ust. 3 oraz z elementów udowadniających, że dana nazwa jest chroniona w kraju swojego pochodzenia.

9. Jeśli wniosek o rejestrację dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, składa się z elementów przewidzianych w ust. 3 oraz z elementów udowadniających, że dana nazwa jest chroniona w kraju swojego pochodzenia. Jeżeli niektóre elementy okażą się niewystarczające, Komisja ma prawo wymagać od wnioskodawcy z państwa trzeciego wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji, w tym kopii opisu produktu.

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest, aby Komisja posiadała kopię opisu produktu w celu sprawdzenia czy elementy zawarte w jednolitym dokumencie są zgodne z zawartością oryginalnego opisu produktu.

Obowiązkiem Komisji jest zapewnienie wiarygodności europejskiego systemu oznaczeń geograficznych i w związku z tym zapewnienie rzetelności wniosków o zarejestrowanie składanych przez Państwa Członkowskie.

Poprawka 23

Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja rozpatruje wniosek za pomocą właściwych środków w celu sprawdzenia, czy jest on uzasadniony i czy spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

1. W terminie sześciu miesięcy, Komisja rozpatruje wniosek za pomocą właściwych środków w celu sprawdzenia, czy jest on uzasadniony i czy spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W sformułowaniu zawartym we wniosku Komisji, dotąd obowiązujący termin sześciu miesięcy nie został uwzględniony. W poprawce uwzględniony został ten techniczny szczegół.

Poprawka 24

Artykuł 6 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Jeśli warunki niniejszego rozporządzenia wydają się być spełnione, Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolity dokument i numer referencyjny publikacji opisu produktu, określony w art. 5 ust. 5 akapit piąty.

2. Jeśli warunki niniejszego rozporządzenia wydają się spełnione i najpóźniej w sześć miesięcy po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 7, Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolity dokument i numer referencyjny publikacji opisu produktu, określony w art. 5 ust. 5 akapit piąty.

Uzasadnienie

Termin rozpatrzenia wniosku powinien zostać precyzyjnie określony, aby uniknąć niepotrzebnego opóźnienia. Dlatego też należy utrzymać termin sześciu miesięcy na rozpatrzenie wniosku, który został już określony w rozporządzeniu nr 2081/92.

Poprawka 25

Artykuł 7 ustęp 4 akapit drugi

Rejestracja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rejestracja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w internecie, wraz z numerem referencyjnym opisu produktu zgodnie z art. 5 ust. 5. Jeżeli wniosek o rejestrację dotyczy obszaru geograficznego na terenie kraju trzeciego, Komisja publikuje opis produktu zgodnie z art. 5 ust. 5.

Uzasadnienie

Publikacja opisu produktu w formie elektronicznej musi zostać zapewniona, także w przypadku oznaczeń geograficznych produktów z krajów trzecich. Ponadto opis produktu powinien być łatwo dostępny dla podmiotów rynkowych.

Poprawka 26

Artykuł 7 ustęp 6

6. Komisja prowadzi rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

6. Komisja prowadzi rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych i publikuje go w internecie.

Uzasadnienie

Rejestr powinien być łatwo dostępny dla konsumentów i producentów.

Poprawka 27

Artykuł 8 akapit drugi a (nowy)

 

Symbole wspólnotowe różnią się szczególnymi kodami kolorów przypisanymi do każdego z nich.

Uzasadnienie

Wspólnota Europejska stworzyła logo dla PDO, PGI i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (TSG). W każdym przypadku logo jest takie samo pod względem formy i koloru. Jedyny element rozróżniający to zapis małą czcionką, często niewidoczny na logo:„chroniona nazwa pochodzenia”, „chronione oznaczenie geograficzne” lub „gwarantowana tradycyjna specjalność”.

Uwzględniając specyficzny charakter trzech rodzajów nazw, należy zastosować kod koloru przypisany do każdego z nich. Dzięki temu przekaz skierowany do konsumenta byłby bardziej jasny.

Poprawka 28

Artykuł 8 akapit trzeci a (nowy)

 

Miejsce pochodzenia i przetworzenia wszystkich produktów rolnych lub środków spożywczych wprowadzanych do obrotu pod nazwą zarejestrowaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wskazane w jasny i widoczny sposób na etykiecie.

Uzasadnienie

We wniosku uznano, że wskazane jest stosowanie zapisów, skrótów i logo także na etykietach produktów z państw trzecich. W celu zapewnienia konsumentowi gwarancji, należy wprowadzić obowiązek wskazania na etykiecie miejsca pochodzenia i przetworzenia produktu, aby nie mylono wspólnotowego logo z pochodzeniem produktu. Ponadto obowiązek ten jest obecnie określony w art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 2081/92.

Poprawka 29

Artykuł 10 ustęp 3

3. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, Państwa Członkowskie wyznaczają właściwy organ centralny w szczególności odpowiedzialny za stosowanie systemu kontroli dotyczącego niniejszego rozporządzenia.

3. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, Państwa Członkowskie wyznaczają oficjalny organ odpowiedzialny za kontrolę i nadzór stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie oznaczenia geograficznego.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem przepisy określone w rozporządzeniu nr 882/2004 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich środków spożywczych na terytorium Wspólnoty. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych objętych rozporządzeniem nr 2081/92. Ta kwestia nie wymaga to dodatkowego wyjaśnienia.

Natomiast w obecnej sytuacji osoby posiadające prawa do nazw nie wiedzą do kogo mają się zwrócić, w sytuacji, gdy nieuczciwe działania prowadzone są w innym Państwie Członkowskim. Dlatego też wskazane wydaje się utworzenie sieci organów kontroli odpowiedzialnych za stosowanie regulacji wspólnotowych, aby zapewnić spójność i skuteczność systemu ochrony oznaczeń geograficznych na całym terytorium UE.

Poprawka 30

Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Osoby posiadające prawa do nazw mogą kierować do właściwego krajowego organu kontroli skargi i wnosić o interwencję w celu ochrony zarejestrowanych przez nich nazw.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem przepisy określone w rozporządzeniu nr 882/2004 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich środków spożywczych na terytorium Wspólnoty. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych objętych rozporządzeniem nr 2081/92. Ta kwestia nie wymaga to dodatkowego wyjaśnienia.

Natomiast w obecnej sytuacji osoby posiadające prawa do nazw nie wiedzą do kogo mają się zwrócić, w sytuacji, gdy nieuczciwe działania prowadzone są w innym Państwie Członkowskim. Dlatego też wskazane wydaje się utworzenie sieci organów kontroli odpowiedzialnych za stosowanie regulacji wspólnotowych, aby zapewnić spójność i skuteczność systemu ochrony oznaczeń geograficznych na całym terytorium UE.

Poprawka 31

Artykuł 10 ustęp 3 b (nowy)

 

3b. Wykaz organów kontroli jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i regularnie aktualizowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem przepisy określone w rozporządzeniu nr 882/2004 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich środków spożywczych na terytorium Wspólnoty. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych objętych rozporządzeniem nr 2081/92. Ta kwestia nie wymaga to dodatkowego wyjaśnienia.

Natomiast w obecnej sytuacji osoby posiadające prawa do nazw nie wiedzą do kogo mają się zwrócić, w sytuacji, gdy nieuczciwe działania prowadzone są w innym Państwie Członkowskim. Dlatego też wskazane wydaje się utworzenie sieci organów kontroli odpowiedzialnych za stosowanie regulacji wspólnotowych, aby zapewnić spójność i skuteczność systemu ochrony oznaczeń geograficznych na całym terytorium UE.

Poprawka 32

Artykuł 11 ustęp 6

6. Koszty kontroli określone w niniejszym artykule będą poniesione przez podmioty objęte wspomnianymi kontrolami.

6. Koszty kontroli określone w niniejszym artykule mogą zostać poniesione przez podmioty objęte wspomnianymi kontrolami.

Uzasadnienie

Status organów kontroli może różnić się w zależności od Państwa Członkowskiego (mogą to być organy publiczne, częściowo publiczne i prywatne), w zależności od statusu mają one różne źródła dochodów, mogą mieć również odmienny sposób funkcjonowania. Dlatego też niniejsze rozporządzenie nie powinno określać sposobów finansowania kosztów, o których mowa w tym ustępie.

Poprawka 33

Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

 

Wniosek o unieważnienie jest przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi stronami w danym Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Uwzględniając wpływ unieważnienia rejestracji PGI lub PDO oraz znaczenie, jakie może mieć dana nazwa nie tylko dla grupy producentów, ale dla danego regionu, należy przewidzieć procedurę, w której zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoją opinię.

Poprawka 34

Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

a) wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy pozwala na korzystanie z renomy nazwy chronionej;

a) wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych, w szczególności na wszelkiego rodzaju etykietach i opakowaniach produktów, w całości lub częściowo, bez względu na ich formę, zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy pozwala na korzystanie z renomy nazwy chronionej;

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę na stosowanie nazw w adresach (na przykład: zmiana nazwy ulicy w celu bezprawnego użycia nazwy).

Poprawka 35

Artykuł 13 ustęp 1 litera aa) (nowa)

 

aa) wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla środków spożywczych bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby uprawnionej do stosowania nazwy;

Uzasadnienie

Nazwa zarejestrowanych oznaczeń geograficznych jest często używana w nazwach handlowych specjalności lub wyrobów kulinarnych, mimo że ilość produktu odpowiadająca oznaczeniu geograficznemu w produkcie końcowym jest często niewielka lub śladowa. Jest to nadużycie renomy chronionych nazw i próba oszukania konsumentów.

Aby zapobiec zbyt częstemu odnoszeniu się do składników będących PGI lub PDO w nazwie handlowej, należy zapewnić osobom uprawnionym do stosowania oznaczenia geograficznego prawo śledzenia na bieżąco formy zastosowania tej nazwy. W zależności od przypadku osoby uprawnione do stosowania oznaczenia geograficznego mogą wymagać, aby forma zastosowania nazwy PGI lub PDO była ograniczona do umieszczenia wzmianki w składzie produktu.

Poprawka 36

Artykuł 13 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

 

Jeżeli przetworzony produkt zawiera produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, stosowanie dotyczącego go zapisu podlega uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od grupy, która uzyskała decyzję o uznaniu.

Uzasadnienie

Stosowanie zapisów na produktach przetworzonych powinno być możliwe po otrzymaniu w odpowiedniej i należytej formie zgody od grupy, która uzyskała decyzję o uznaniu.

Poprawka 37

Artykuł 13 ustęp 1a (nowy)

 

1 a. W przypadku gdy istnieją PGI lub PDO dotyczące produktów rolnych lub środków spożywczych, odmienne nazwy geograficzne z danego chronionego obszaru geograficznego nie mogą być stosowane na podobnych produktach, do których nie można stosować danej PGI lub danego PDO.

Uzasadnienie

Takie podejście pozwoli pośrednio zapobiec wykorzystywaniu zarejestrowanej nazwy poprzez użycie nazwy geograficznej po prostu jako miejsca pochodzenia, z pominięciem systemów kontroli zapewniających rzetelne informowanie konsumenta. Przykład: w ramach PGI pruneau d’Agen (suszone śliwki z Agen), terminy „Périgord”, „Gers” lub „Lectoure” itd. mogą być stosowane jedynie na suszonych śliwkach oznaczonych PGI „pruneau d’Agen”.

Poprawka 38

Załącznik I tiret szóste a, tiret szóste b, tiret szóste c (nowe)

 

– ocet winny,
– ocet z koryntek,

– wino z owoców jagodowych lub napoje fermentujące z owoców jagodowych, inne niż cydr i napój gruszkowy,

- sól i sól morska zbierana na powierzchni (sól typu „fleu de sel”),

- przyprawy,
- mieszanka ziół.

Uzasadnienie

Wprowadzenie znaku firmowego będącego potwierdzeniem wartości, może stanowić prawdziwe narzędzie rozwoju gospodarczego i społecznego dla danych regionów, w szczególności w przypadku regionów znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji, dla których promowanie i zastosowanie takiego znaku firmowego jest ważnym elementem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Przyprawy oraz w szczególności metody uzyskiwania soli powinny zostać objęte zakresem stosowania załącznika I, ponieważ mogą one mieć istotną wartość kulinarną i ekonomiczną.

Poprawka 39

Załącznik II tiret siódme

- wiklina,

- wiklina i wyroby z wikliny;

Uzasadnienie

W wymiarze praktycznym trudno mówić o komercjalizacji wikliny jako takiej, stąd wniosek o dopisanie w załączniku II jej wyrobów.

  • [1]  Dotychczas nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE (w języku niemieckim)

1. Hintergrund des Kommissionsvorschlags

Die Europäische Union gewährt den Erzeugern von "regionalen Spezialitäten" mit den Verordnungen (EWG) Nr.2081/92 und Nr.2082/92 einen besonderen Schutz. Die freiwillige Regelung ermöglicht den Erzeugern, sich in einem gemeinschaftlichen System zum rechtsverbindlichen Schutz von besonderen Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln mit Herkunftsbezeichnung eintragen zu lassen.

Die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) besagt, daß Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Erzeugnisses in einem bestimmten geographischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgen müssen.

Bei der geschützten geographischen Angabe (g.g.A.) besteht eine Verbindung zwischen mindestens einer der Produktionsstufen, der Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung und dem Herkunftsgebiet oder es kann sich um ein Erzeugnis mit besonderem Renommee handeln.

Die garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.), geregelt in Verordnung Nr. 2082/92, bezieht sich nicht auf einen geographischen Ursprung, sondern hebt die traditionelle Zusammensetzung des Produkts oder ein traditionelles Herstellungs- und/oder Verarbeitungsverfahren hervor.

Der Schutz der geographischen Angaben ist seit mehreren Jahren ein Thema der Auseinandersetzung mit den internationalen Handelspartnern der EU im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO.

Nach Abschluss des TRIPS-Abkommens wurde die EU-Gesetzgebung überarbeitet, um Drittländern (unter bestimmten Auflagen) einen gleichberechtigten Zugang zum europäischen System zu ermöglichen[1].

Dennoch wurden von den Vereinigten Staaten und Australien Beschwerden bei der Schiedsstelle der WTO vorgelegt, mit dem Bestreben, die Europäische Verordnung Nr. 2081/92 für unvereinbar mit internationalen Handelsabkommen wie dem TRIPS-Abkommen zu erklären[2].

Im April 2005 nahm Schiedsstelle der WTO zwei Panelberichte an, die zu dem Schluss kommen, dass die EU-Verordnung in der Mehrzahl der kritisierten Punkte nicht im Widerspruch zu den WTO-Verpflichtungen steht. Die EU wurde allerdings dazu verpflichtet, den Zugang von Staatsangehörigen von Drittländern zum EU-System zu verbessern und diese, vor allem in Bezug auf die Antragstellung und die Einspruchsrechte, den EU-Bürgern gleichzustellen. Diese Anpassungen an der EU-Verordnung sollen bis zum 20. April 2006 vorgenommen werden und sind ein wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Legislativvorschlags.

2. Inhalt des Kommissionsvorschlags: Änderungen gegenüber der VO 2081/92

Die durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 eingefügten Vorschriften bezüglich der Modalitäten des Zugangs von Drittstaaten und die darin verankerten Prinzipien der gleichwertigen Standards, der Gegenseitigkeit und der vergleichbaren Kontrollen werden im vorliegenden Vorschlag gestrichen und durch ein vereinfachtes Verfahren ersetzt. Ein Drittland kann einen Antrag auf Eintragung bei der Kommission einreichen, vorausgesetzt, die geographische Angabe oder Ursprungsbezeichnung wird auch im Drittland geschützt. Auch die Vorschriften zur Kontrolle sind flexibler formuliert.

Darüber hinaus möchte die Kommission die Aufgabenteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten beim Zulassungsverfahren dahingehend klarstellen, dass die Mitgliedstaaten die Überprüfung der teilweise umfangreichen Antragsunterlagen sicherstellen und auf europäischer Ebene nur noch eine abschliessende Prüfung sowie eine Konsultation der anderen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Zudem soll den Mitgliedstaaten die Erhebung einer Gebühr gestattet werden.

Der bisher freiwillige Gebrauch des Gemeinschaftslogos für g.g.A. und g.U soll verbindlich vorgeschrieben werden, ebenso wie die Verwendung der entsprechenden Bezeichnung („geschützte geographische Angabe“ und „geographische Ursprungsbezeichnung“) oder Abkürzung („g.g.A.“ und „g.U.“).

Die Frist für Einsprüche aus anderen Mitgliedstaaten soll von sechs auf vier Monate gesenkt werden (Artikel 7). Darüber hinaus sollen die Komitologie-Vorschriften geändert werden und in Zukunft sowohl die Regelung des Verwaltungsausschusses wie des Regelungsausschusses zur Anwendung kommen (Artikel 15).

3. Position des Berichterstatters / Begründung der Änderungsanträge

Die geschützten geographischen Angaben und die geographischen Ursprungsbezeichnungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in den ländlichen Räumen Europas. Das Ansehen, das diese Produkte bei den europäischen Verbrauchern genießen, ermöglicht ihren Erzeugern einen Zugang zu höherpreisigen Märkten. Alleine in Frankreich und Italien wird der Marktwert der so geschützten Produkte auf über 10 Mrd. € geschätzt. Für sieben Mitgliedstaaten [3]liegt der durch geographische Angaben erzielte Mehrwert bei etwa 5,2 Mrd € pro Jahr und hat entsprechende Auswirkungen auf die Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der geographischen Angaben für die grundsätzliche Auseinandersetzung über die Qualifizierung des Handels mit Lebensmitteln und Agrarprodukten im Rahmen der WTO von wesentlicher Bedeutung. Es ist bezeichnend, dass die Vereinigten und Staaten und auch Australien einen so massiven Angriff auf die g.g.A. eingeleitet haben, obwohl bisher keine Anträge aus diesen Staaten vorliegen, am europäischen System der geschützten geographischen Angaben teilzuhaben. Es geht ums Prinzip: Handelsmarken sollen im Rahmen des TRIPS-Abkommens geschützt werden, geographische Angaben wollen diese Länder gerade mal ausnahmsweise für einige wenige Weine und Spirituosen gelten lassen.

Die EU muss die geographischen Angaben mit aller Kraft und diplomatischen Geschick verteidigen, zunächst im Rahmen der anstehenden Verhandlungen über die Umsetzung der Beschlüsse von Hongkong. Die geographischen Angaben sind ein ausgezeichnetes Mittel, um eine Qualifizierung des internationalen Handels zu erreichen. Deshalb war es auch von unschätzbarer Bedeutung, dass das Schiedsgericht die grundsätzlichen Angriffe der Vereinigten Staaten und Australiens abgewehrt hat.

Doch auch nach diesem für die EU eindeutig positiven Schiedsspruch der WTO wird die Auseinandersetzung über den Schutz der eingetragenen Marken (trademarks) gegenüber den geographischen Qualitätsbezeichnungen bei den Verhandlungen im Rahmen der Doha-Agenda hart geführt werden. Nicht einmal das im TRIPS-Abkommen vorgesehene multilaterale Register der geographischen Ursprungsbezeichnungen von Weinen und alkoholischen Getränken ist bisher festgelegt worden, obwohl seit 1997 darüber verhandelt wird. Eine Ausweitung des Registers auf Lebensmittel und andere Agrarerzeugnisse[4] sollte zwar im Zentrum der Verhandlungsposition der EU stehen, doch gibt es zur Zeit angesichts der massiven Konflikte um Zollabbau und Exportsubventionen, Dienstleistungen und Industrieprodukte keine Zeichen für eine dauerhafte Verankerung der geographischen Angaben im Rahmen der WTO.

Im Gegenteil, das europäische System der geschützten geographischen Angaben wird wiederholt von einzelnen Akteuren der Lebensmittelindustrie missachtet:

· Kraft Foods produziert in den USA "Parmesan", der nur 6 Monate reift (statt mindestens 12 in der EU)

· Cognac, Sherry, Port und Champagner sind nach Ansicht der Vereinigten Staaten inzwischen Gattungsbezeichnungen, und sollten daher nicht als Herkunftsbezeichnung mit besonderen Qualitätsstandards geschützt werden.

· "Cheddar" wird in Neuseeland, USA und Kanada hergestellt

Doch auch innerhalb der EU sind die Qualitätsansprüche der geschützten geographischen Angaben immer wieder Gegenstand der Diskussion:

So wurden beispielsweise die Standards für die Herstellung von Parmaschinken inzwischen abgeändert, so dass die Veredelung von importierten niederländischen oder belgischen Schweinen nicht mehr zulässig ist. Dennoch berichten die Medien wiederholt, dass die Produktion von Parmaschinken den regionalen oder sogar den italienischen Schweinebestand überschreite. Die Kontrolle der Einhaltung der spezifischen, von den Erzeugern bei der Anmeldung festgelegten Standards (die „Spezifikation“), wird von einigen Mitgliedstaaten nicht oder nur ungenügend kontrolliert.

Nach Auffassung des Berichterstatters ist es zwingend nötig, dass die Qualitätsstandards der im Rahmen dieser Verordnung geschützten Erzeugnisse eingehalten und kontrolliert werden. Darüber hinaus muss gerade die strittige Frage des Zukaufs von Rohstoffen so streng geregelt werden, dass die Glaubwürdigkeit der Qualitätsbezeichnungen außer Frage steht. Wenn die Europäische Union nicht von sich aus strengere Standards einführt, werden wir in der bevorstehenden Auseinandersetzung im Rahmen der WTO eine sehr schwierige Verhandlungsposition haben.

Darüber hinaus äußert der Berichterstatter Bedenken gegenüber der von der Kommission vorgeschlagenen Verlagerung der Prüfung der eingereichten Anträge in die Mitgliedstaaten. Obwohl auch in der Vergangenheit eine Vorabprüfung der Unterlagen durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten vorgesehen war, sollte deutlich gemacht werden, dass die Entscheidung über die Registrierung auf Gemeinschaftsebene zu treffen ist. Daher sollte auch nicht von „nationaler“, sondern nur von „vorläufiger“ Anerkennung die Rede sein.

Es ist nicht zu leugnen, dass mit etwa 300 Anträgen, die zur Zeit noch in Bearbeitung sind, eine erhebliche Aufgabe auf den betroffenen Kommissionsdienststellen lastet. Anstelle des Vorschlags einer Verschiebung der Lasten auf die Behörden der Mitgliedstaaten, der die Gefahr einer Re-Nationalisierung in sich trägt, sollte allerdings die Überlegung treten, ob nicht die Überprüfung und Registrierung der Anträge auf geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen nicht Aufgabe einer europäischen Agentur werden sollte. Diese Diskussion ist in Fachkreisen schon geführt worden und der Berichterstatter ist – trotz aller Probleme mit den bestehenden europäischen Agenturen - der Ansicht, dass der vorliegende Legislativvorschlag sich mit dieser Frage befassen sollte, statt eine vermeintlich einfache Lösung in der Nationalisierung zu suchen, die auf lange Sicht das europäische System der geographischen Angaben sehr angreifbar machen könnte.

  • [1]  Verordnung (EG) Nr. 692/2003 des Rates vom 8. April 2003, EP Bericht JM Fruteau A5-375/2002
  • [2]  Kritikpunkte waren vor allem die Nicht-Gleichbehandlung von anderen WTO-Mitgliedern (d.h. bevorzugte Behandlung von EU-Mitgliedstaaten), ein vermeintlich geringerer Schutz von Marken (trademarks); ein fehlendes Einspruchsrecht von Handelspartnern gegenüber missbräuchlicher oder wettbewerbsverzerrender Verwendung von geographischen Angaben sowie eine angebliche Intransparenz des EU-Systems. Mehrfache Verstöße gegen das TRIPS-Abkommen, gegen Art. 1 und 3 des GATT, gegen Art. 2 TBT und gegen Art 56.4 des WTO-Agreements wurden geltend gemacht.
  • [3]  Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich. Die genannten Zahlen beruhen auf Angaben von oriGIn (www.origin-gi.com) und sind unter Ausschluss des Sektors Wein und Spirituosen errechnet.
  • [4]  Wie von mehreren WTO Mitgliedern, nicht aber der EU im Dezember 2004 gefordert (siehe WT/GC/W/540)

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Odsyłacze

COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)

Data konsultacji z PE

24.1.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI
1.2.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA
1.2.2006

IMCO
1.2.2006

ENVI
1.2.2006

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

INTA
25.1.2006

IMCO
30.1.2006

ENVI
30.1.2006

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
23.11.2005

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Data przyjęcia

21.2.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

 

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Data złożenia

23.2.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...