ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

23.2.2006 - (COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)) - *

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos

Διαδικασία : 2005/0206(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0035/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0035/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

(COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2005)0502)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0353/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0035/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

(2α) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πληροφόρηση που προσφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να εκπονεί μία ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να υπογραμμισθεί η σημασία που έχει να παρέχονται στο Κοινοβούλιο οι κατάλληλες πληροφορίες ώστε να αξιολογεί τη Συμφωνία και να διαπιστώνει τον τρόπο που λειτουργούν οι νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 2

Άρθρο 2 α (νέο)

 

Άρθρο 2α

Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ισχύος του πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη άλλης Συμφωνίας ή την ανανέωση της ισχύουσας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Πριν από τη σύναψη μιας νέας Συμφωνίας, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί από τις αρχές της χώρας με την οποία θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις τη διαβίβαση πληροφοριών, στη βάση των οποίων θα εκπονεί έκθεση γενικής αξιολόγησης την οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 3

Άρθρο 2 β (νέο)

 

Άρθρο 2β

Στη βάση της έκθεσης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 2α, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο χορηγεί, ενδεχομένως, στην Επιτροπή εντολή διαπραγμάτευσης, στην προοπτική της έγκρισης ενός νέου πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, παρά μόνο εάν έχουν στη διάθεσή τους την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της αλιευτικής συμφωνίας.

Τροπολογία 4

Άρθρο 2 γ (νέο)

 

Άρθρο 2γ

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του πολυετούς τομεακού προγράμματος και των διατάξεων εφαρμογής του, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες με συγκεκριμένο στόχο είναι διαρκώς σημαντικότερες, τόσο από οικονομική, όσο και από κοινωνική άποψη. Για τον λόγο αυτόν, το τομεακό πρόγραμμα θα πρέπει να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Δυτικός Ειρηνικός είναι μία από τις πλουσιότερες θυνναλιευτικές θάλασσες του κόσμου και οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η γενική κατάσταση των πληθυσμών τόνου είναι ικανοποιητική. Η περιοχή αυτή αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, μια από τις κύριες ζώνες δραστηριοποίησης του θυνναλιευτικού στόλου της Ένωσης. Στον Νότιο Ειρηνικό, προωθήθηκε η σύναψη περιφερειακών συμφωνιών για τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, μεταξύ των οποίων και η Συμφωνία του Παλάου, για τη ρύθμιση της αλιείας με γρι-γρι.

Σήμερα, οκτώ χώρες αποτελούν μέρη της συμφωνίας αυτής: οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, τα Νησιά Μάρσαλ, το Κιριμπάτι, η Παπούα-Νέα Γουϊνέα, τα Νησιά Σολομώντος, το Παλάου, το Ναουρού και το Τουβάλου. Δυνάμει της συμφωνίας του Παλάου, περιορίζεται η πρόσβαση των σκαφών γρι-γρι και δεν είναι από την περιοχή. Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής με άδεια αλιείας ανέρχονται σε 205.

Στη συγκεκριμένη περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει σημαντικές πολυμερείς συμφωνίες για τη διαχείριση της αλιείας. Το 2001, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή τη διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών με χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συμφωνιών για τον κοινοτικό θυνναλιευτικό στόλο, αντίστοιχου με εκείνο που ήδη έχει δημιουργηθεί στον Ινδικό Ωκεανό. Καρπός των διαπραγματεύσεων εκείνων ήταν η έναρξη ισχύος, το 2003, της συμφωνίας με το Κιριμπάτι, την οποία ακολούθησε η συμφωνία με τα Νησιά Σολομώντος, ενώ ελπίζεται ότι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Παπούα-Νέα Γουϊνέα και με τα Νησιά Κουκ.

Η πρόσβαση των κοινοτικών θυνναλιευτικών στις αλιευτικές περιοχές του Κεντρικού και Δυτικού Ειρηνικού θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κοινοτικής θυνναλιευτικής βιομηχανίας.

Οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας (ΗΠΜ) διεξήχθησαν στα τέλη του 2003 και τις αρχές του 2004. Το κείμενο της συμφωνίας εταιρικών σχέσεων για την αλιεία ΕΕ/ΗΠΜ μονογραφήθηκε στην Pohnpei (ΗΠΜ) στις 13 Μαΐου 2004. Η συμφωνία αυτή ορίζει τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση των κοινοτικών θυνναλιευτικών στα ύδατα των ΗΠΜ, καθώς και ένα πλαίσιο για τη συνεισφορά της ΕΕ με στόχο την εφαρμογή μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής εκ μέρους των ΗΠΜ.

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας το οποίο ορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή, συνήφθη για αρχική περίοδο τριών ετών. Στο πρωτόκολλο ορίζεται επίσης ότι η παραχώρηση αλιευτικών δυνατοτήτων εκ μέρους των ΗΠΜ στα κοινοτικά σκάφη πρέπει να είναι συμβατή με τις αποφάσεις περιφερειακής διαχείρισης που λαμβάνουν οι χώρες του Κεντρικού και Δυτικού Ειρηνικού στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παλάου για τη ρύθμιση της αλιείας με σκάφη γρι-γρι στον Δυτικό Ειρηνικό. Η αλιευτική προσπάθεια της ΕΚ στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) των ΗΠΜ πρέπει να προσαρμόζεται προς τις σχετικές γνωματεύσεις σχετικά με τους πληθυσμούς τόνου που βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια, περιλαμβανομένων των επιστημονικών ετήσιων εκθέσεων της Γραμματείας της Κοινότητας του Ειρηνικού.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες της Κοινότητας, θα δοθεί άδεια αλιείας σε έξι σκάφη γρι-γρι και δώδεκα παραγαδιάρικα. Από το δεύτερο έτος, οι αλιευτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να αυξηθούν μετά από αίτημα της Κοινότητας και αναλόγως των διαχειριστικών αποφάσεων των μερών της Συμφωνίας του Παλάου, ή άλλων αρμόδιων περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών. Αντίθετα, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να μειωθούν εάν, στη βάση επιστημονικών γνωματεύσεων, το απαιτήσουν τα διαχειριστικά όργανα και οι αρμόδιοι οργανισμοί.

Η συνολική χρηματική αντιπαροχή ορίσθηκε στα 559.000 ευρώ ετησίως. Από το δεύτερο έτος, για κάθε επιπλέον άδεια σκάφους γρι-γρι, η χρηματική αντιπαροχή μπορεί να αυξάνεται μέχρι και κατά 65.000 ευρώ ετησίως. Οι ΗΠΜ αποφάσισαν να διαθέσουν το 18% της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής στη διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατά τους. Η συνεισφορά αυτή θα χρησιμοποιείται αναλόγως των στόχων που ορίζουν με κοινή συμφωνία η ΕΕ και οι ΗΠΜ.

Όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας, στο παράρτημα του πρωτοκόλλου ορίζεται ότι τα κοινοτικά σκάφη πρέπει να σέβονται όλες τις περιφερειακές ρυθμίσεις (περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το σύστημα εντοπισμού σκαφών μέσω δορυφόρου, που θεσπίσθηκαν σε συμφωνία με τον Οργανισμό Αλιείας του Φόρουμ για τον Νότιο Ειρηνικό) και υπό την επίβλεψή του.

Οι κοινοτικοί πλοιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη αλιείας 15.000 ευρώ ανά αλιευτικό σκάφος γρι-γρι και 4.200 ευρώ για κάθε παραγαδιάρικο σκάφος. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να ναυτολογούν τουλάχιστον ένα ναυτικό των ΗΠΜ ανά σκάφος και να συνεισφέρουν στο εθνικό πρόγραμμα παρατηρητών.

II.       ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η εισηγήτρια συνιστά την έγκριση της παρούσας πρότασης, με την ελπίδα ότι τα δύο μέρη θα ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της, δεν μπορεί όμως να μην αναφερθεί σε δύο ζητήματα που ζημιώνουν τους πλοιοκτήτες και τα οποία θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθούν, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η αλιευτική συμφωνία:

Τέλη αδειών για τα παραγαδιάρικα: Το ποσόν των 4200 ευρώ είναι πολύ υψηλό και αποτελεί βαρύτατο φορτίο για τους πλοιοκτήτες. Το ποσόν αυτό θα πρέπει να μειωθεί στα επίπεδα άλλων συμφωνιών, όπως αυτές με τις Νήσους Σολομώντος και τις Σεϋχέλλες, στις οποίες προβλέπονται ποσά περί τα 3000 ευρώ.

Ναυτολογήσεις: Σε πολλές περιπτώσεις, οι ναυτολογήσεις δεν πραγματοποιούνται, επειδή οι τοπικοί ναυτικοί δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την εργασία που πρέπει να εκτελέσουν, ή επειδή δεν θέλουν να ναυτολογηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, η "ναυτολόγηση" μεταφράζεται σε αύξηση του λειτουργικού κόστους για τον πλοιοκτήτη, χωρίς καμία πραγματική σύνδεση με την κατάρτιση των τοπικών ναυτικών. Η κατάσταση αυτή πρέπει να πάψει να υφίσταται. Εάν υπάρχουν κατάλληλοι και διαθέσιμοι ναυτικοί στην τρίτη χώρα, ναυτολογούνται· αν όχι, ο πλοιοκτήτης δεν πρέπει να υποχρεώνεται να πληρώνει "χάρτινους" ναυτικούς.

Τέλος, η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν τις εργασίες για την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το Φόρουμ του Νότιου Ειρηνικού, που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες χώρες της περιοχής, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη μιας συμφωνίας με την ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (1.2.2006)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας
(COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ έχει διαπραγματευθεί συνολικά τρεις αλιευτικές συμφωνίες με τα νησιωτικά κράτη του Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού - τα Κιριμπάτι (ισχύει σήμερα), τις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας (αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης) και τις Νήσους Σολομώντος (και αυτή στο στάδιο της έγκρισης από την ΕΕ). Οι τελευταίες δύο αποτελούν νέες συμφωνίες «σύμπραξης», ενώ η συμφωνία με τα Κιριμπάτι αποτελεί κλασσική αλιευτική συμφωνία.

Η συμφωνία με τη Μικρονησία αποτελεί νέα συμφωνία που θα ισχύσει για εννέα έτη (σε σύγκριση με τα τρία έτη των Νήσων Σολομώντος). Το πρωτόκολλο πάντως μοιάζει πολύ με αυτό των Νήσων Σολομώντος.

Προβλέπει την αλιεία στα ύδατα της Μικρονησίας 6 αλιευτικών γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικων επιφανείας επί τριετία, αρχίζοντας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης. Εάν αποδειχθεί θετική η κατάσταση των αποθεμάτων, είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των αλιευτικών γρι-γρι κατά το δεύτερο έτος.

Η οικονομική αντιπαροχή ορίζεται σε 559.000 € ετησίως, αλλά εάν αυξηθεί ο αριθμός των σκαφών γρι-γρι θα αυξηθεί και η αντιπαροχή κατά 65.000 € ανά σκάφος. Για το ποσό αυτό τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ μπορούν να αλιεύουν ετησίως έως 8.600 τόνους· το ποσό αυξάνεται κατά 65 € ανά τόνο εάν τα αλιεύματα υπερβούν την προαναφερθείσα ποσότητα.

Το συνολικό ενδεικτικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης (COM(2005)502, νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, σ. 46) εκτίθεται στον κάτωθι πίνακα.

εκατ. (με 3 δεκαδικά)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΥ

συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τους ανθρώπινους πόρους

 

A+c+d+e

Ελαχ.

Μέγ.

0.636

1.754

0.636

1.884

0.676

1.924

--

--

1.948

5.562

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ

συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τους ανθρώπινους πόρους

 

B+c+d+e

Ελάχ.

Μέγx.

0.636

1.754

0.636

1.884

0.676

1.924

--

--

1.948

5.562

Οι λοιπές πτυχές της συμφωνίας είναι οι συνήθεις, παρότι βρίσκεται στη μέση του δρόμου μεταξύ των αλιευτικών συμφωνιών παλαιού είδους και των νέων συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης. Για παράδειγμα, υιοθετεί την προσέγγιση του πολυετούς τομεακού προγράμματος προς ενθάρρυνση της υπεύθυνης αλιείας (18% της συνολικής οικονομικής αντιπαροχής σε σύγκριση με το 30% των Νήσων του Σολομώντος), όπως κάνουν οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης. Μια Μικτή Επιτροπή θα θεσπίσει ετήσιους και πολυετείς προσανατολισμούς για τη δαπάνη των κονδυλίων, καθώς και κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κάθε έτος. Παρότι αυτό φαίνεται να αποτελεί θετική εξέλιξη, η πραγματική αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα μπορεί να κριθεί αφού εκτελεστεί για μερικά έτη. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ειδική ρήτρα αποκλειστικότητας που να εμποδίζει τα κοινοτικά σκάφη από την αλιεία στα ύδατα της Μικρονησίας εκτός των πλαισίων της συμφωνίας.

Η συμφωνία προσπαθεί επίσης να ενθαρρύνει τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων και, απ' ό,τι φαίνεται, τη μεταβίβαση κοινοτικών σκαφών σε μικτές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι απαγορεύονται πλέον οι επιδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την εξαγωγή σκαφών, απορούμε τι σημαίνει αυτή η πρόβλεψη - πρόκειται οι συμφωνίες σύμπραξης να δημιουργήσουν ένα άλλο μέσο για την εξαγωγή κοινοτικών σκαφών;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προϊστορία επίσημης κοινοτικής ανάμιξης στη χώρα επί της οποίας να μπορεί να βασιστεί οιαδήποτε εκ των υστέρων αξιολόγηση, υπάρχει μόνο μια σύντομη εκ των προτέρων αξιολόγηση. Σύμφωνα με αυτήν, η ΕΕ θα αντλήσει σημαντικό οικονομικό όφελος (προστιθέμενη αξία ύψους έως 1,14 εκατ. €), ενώ το όφελος της Μικρονησίας θα ανέλθει σε 895.000 €, ανάλογα με την έκταση της κοινοτικής αλιείας. Παρότι η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα δημοσιευθεί η πλήρης αξιολόγηση στην ιστοσελίδα της DG Fish, αυτό δεν ίσχυε έως τη 12η Ιανουαρίου 2006.

Τέλος, δύο λόγια για την περιβαλλοντική επίπτωση της συμφωνίας. Η μελέτη για τις επιπτώσεις αναφέρει ότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τον μεγαλόφθαλμο τόνο της περιοχής, καθώς και ορισμένα άλλα είδη που μπορεί να αλιευθούν παραπλεύρως, όπως θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες, θαλασσοπούλια και ιδίως καρχαρίες. Τα αλιευτικά γρι-γρι συνήθως αλιεύουν ποσότητες νεογνών μεγαλόφθαλμου τόνου σε ορισμένα είδη αλιευτικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, κατά την πλέον πρόσφατη επιστημονική συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού τον Αύγουστο του 2005, αναφέρθηκε ότι είναι μάλλον υπερβολική η αλιεία κιτρινόπτερου τόνου, παρότι η κατάσταση των αποθεμάτων δεν είναι ακόμη προβληματική. Για τους λόγους αυτούς, η επίπτωση της προσθήκης αλιευτικών σκαφών της ΕΕ πρέπει να παρακολουθηθεί προσεκτικά, επειδή εάν πραγματοποιηθεί υπερεκμετάλλευση των πόρων θα υπάρξουν προφανείς επιπτώσεις επί των ωφελειών, οικονομικών και άλλων, που προκύπτουν από τη συμφωνία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 2α (νέο)

 

Άρθρο 2α

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Για να αξιολογηθεί κατά πόσον η καταβαλλόμενη από την ΕΕ αντιπαροχή ελέγχεται δεόντως και προάγει πράγματι τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων, πρέπει η Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 2

Άρθρο 2β(νέο)

 

Άρθρο 2β

 

Πριν από τη λήξη του πρωτοκόλλου και προτού αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης του κόστους/ωφέλειας.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του ισχύοντος πρωτοκόλλου πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για να γνωρίζουμε ποιες αλλαγές πρέπει ίσως να περιληφθούν στην ενδεχόμενη ανανέωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

31.1.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

ομοφωνία

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bogusław Liberadzki, Hans-Peter Martin

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

  • [1]  ΕΕ C … της ..., σελ. ….

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (15.11.2005)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας (COM(2005)0502 – C6‑0353 – 2005/0206(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Luisa Morgantini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης για τη συνεργασία στην ανάπτυξη και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) πρέπει να είναι συνεπείς, συμπληρωματικές και συντονισμένες, και να συμβάλλουν από κοινού στην εξάλειψη της φτώχειας στις ενδιαφερόμενες χώρες καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει αναλάβει να εξασφαλίσει τον αειφόρο χαρακτήρα της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ορίζεται στη διάσκεψη κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ, διατηρώντας ή αποκαθιστώντας τα επίπεδα αποθεμάτων με στόχο την παραγωγή της ανώτατης αειφόρου απόδοσης.

Η ΕΕ έχει αποδεχθεί τον "κώδικα ορθής συμπεριφοράς για μια υπευθύνως ασκούμενη αλιεία" του FAO.

Η παρουσία της ΕΕ σε απομακρυσμένα αλιευτικά πεδία αποτελεί θεμιτό στόχο, και δεν πρέπει να λησμονείται ότι πρέπει να προστατεύεται το συμφέρον των αλιειών της Ένωσης παράλληλα με την ανάπτυξη των χωρών με τις οποίες έχουν υπογραφεί συμφωνίες.

Η παρούσα συμφωνία πρέπει να τηρήσει την έκθεση του ΕΚ σχετικά με "ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες" (Α5-0303/2003).

Πράγματι είναι η δεύτερη που εγκρίνει μια προσέγγιση "εταιρικής σχέσης", εισάγοντας κατά συνέπεια κάποιες αλλαγές στο περιεχόμενο των υποβληθέντων κειμένων.

Αυτή η συμφωνία συμβαδίζει με όλες τις παρεμφερείς συμφωνίες που υπεγράφησαν με άλλα έθνη στην περιοχή (Κεντρικός Δυτικός Ειρηνικός), προωθώντας ως εκ τούτου την περιφερειακή συνεργασία.

Στις 13 Μαΐου 2004 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας υπέγραψαν την αποδοχή του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των τεχνικών και οικονομικών όρων βάσει των οποίων τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη μπορούν να αλιεύσουν στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας. Η συμφωνία θα ισχύσει για τρία χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των κατάλληλων διαδικασιών έγκρισης.

Το πρωτόκολλο χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες για τα θυνναλιευτικά από την Ισπανία και την Γαλλία (τα ισπανικά σκάφη λαμβάνουν το 75% των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και τα γαλλικά το εναπομένον 25% ) και 12 παραγαδιάρικα επιφανείας, σκάφη που προέρχονται από την Ισπανία (8) και την Πορτογαλία (4).

H χρηματική αντιπαροχή ορίσθηκε σε 559.000 ευρώ ετησίως. Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων τόνου ετησίως από Κοινοτικά σκάφη στα ύδατα των ΗΠΜ υπερβαίνει τους 8.600 τόνους, η συνολική χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται κατά 65 ευρώ ανά πρόσθετο αλιευθέντα τόνο τόνου, δεν υπερβαίνει ωστόσο ποτέ το τριπλάσιο του ετήσιου ποσού που αναφέρεται.

Το 18% της χρηματικής αντιπαροχής θα χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό και την εφαρμογή αλιευτικής πολιτικής ανά τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, με στόχο την προαγωγή της υπευθύνως ασκούμενης αλιείας και της αειφόρου αλιείας στα ύδατά της. Δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρωτόκολλο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των τοπικών πληθυσμών που ζουν από την αλιεία.

Το Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 17 μήνες μετά την υπογραφή της αποδοχής της συμφωνίας.

Συνεπώς η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ζητήθηκε καθυστερημένα. Η επιτροπή ανάπτυξης του Κοινοβουλίου δεν ενημερώθηκε για τη διαπραγματευτική εντολή που υποτίθεται ότι δόθηκε από το Συμβούλιο στην Επιτροπή, και δεν ενημερώθηκε επίσης για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την καθυστέρηση της διαδικασίας διαβουλεύσεων.

Είναι πλέον καιρός να αλλάξει το Κοινοβούλιο την παρούσα κατάσταση σχετικά με τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για τους όρους που θα έδιδαν πραγματικό νόημα στην γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Εάν αυτό δεν γίνει, η Επιτροπή Αλιείας θα κατευθύνει την αντίδραση του Κοινοβουλίου στο σημερινό status quo, μη αποκλείοντας τη δυνατότητα να ψηφίσει κατά των αλιευτικών συμφωνιών που υποβάλλονται υπό παρόμοιες περιστάσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

..

(2α) Η κοινοτική χρηματική αντιπαροχή πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παράκτιων πληθυσμών που ζουν από την αλιεία και τη δημιουργία μικρών τοπικών βιομηχανιών κονσερβοποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

Αριθμός διαδικασίας

COM(2005)0206 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία – Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Luisa Morgantini
24.10.2005

Προηγούμενος(η) συντάκτης/κτρια γνωμοδότησης

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.11.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská.

Αναπληρωτής(ές) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Μανώλης Μαυρομμάτης, Karin Scheele, Zbigniew Zaleski.

Αναπληρωτής(ές)σύμφωνα με το Άρθρο 178, παρ. 2 Παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisa Ferreira, Pier Antonio Panzeri.

Παρατηρήσεις (διαθέσιμες σε μία μόνο γλώσσα)

 

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

 

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0502 - C6-0353/2005 -

2005/0206(CNS)

Ημερομηνία υποβολής στο Ε

28.10.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

15.11.2005

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

BUDG

15.11.2005

 

DEVE

15.11.2005

 

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει   

Ημερομηνία απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

No

 

 

 

 

Εισηγήτρια

        Ημερομηνία ορισμού

Rosa Miguélez Ramos

16.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2005

30.1.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2006

Αποτέλεσμα τελικής ψηφοφορίας

+:

−:

0:

10

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Mulder

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anders Samuelsen

Ημερομηνία κατάθεσης

23.2.2006

Παρατηρήσεις

...