SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji

  23.2.2006 - (COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)) - *

  Komisja Rybołówstwa
  Sprawozdawca: Rosa Miguélez Ramos

  Procedura : 2005/0206(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0035/2006
  Teksty złożone :
  A6-0035/2006
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji

  (COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

  (Procedura konsultacji)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2005)0502)[1],

  –   uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

  –   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0353/2005),

  –   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju (A6‑0035/2005),

  1.  zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Federacji Mikronezji.

  Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

   

  (2 a) Ważna jest poprawa informacji dostarczanych Parlamentowi Europejskiemu. W tym celu Komisja powinna opracować roczne sprawozdanie na temat stosowania Umowy.

  Uzasadnienie

  Celem poprawki jest podkreślenie wagi dostarczania Parlamentowi Europejskiego odpowiednich informacji w celu oceny Umowy i sprawdzenia funkcjonowania nowych umów o partnerstwie.

  Poprawka 2

  Artykuł 2 a (nowy)

   

  Artykuł 2 a

   

  W ciągu ostatniego roku obowiązywania Protokołu i przed zawarciem nowej umowy o jego przedłużeniu, Komisja przedłoży Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania Umowy.

  Uzasadnienie

  Przed zawarciem nowej umowy, Komisja powinna zwrócić się do organów państwa, z którym wszczyna negocjacje o dostarczenie informacji; na podstawie tych informacji Komisja przedłoży Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z ogólnej oceny.

  Poprawka 3

  Artykuł 2 b (nowy)

   

  Artykuł 2 b

   

  Na podstawie sprawozdania wymienionego w art. 2 a oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Rada upoważni Komisję, w razie potrzeby, do podjęcia negocjacji w celu przyjęcia nowego Protokołu.

  Uzasadnienie

  Parlament i Rada będą mogły wypełnić swoje zobowiązania jedynie na podstawie sprawozdania ze stosowania umowy w sprawie połowów.

  Poprawka 4

  Artykuł 2 c (nowy)

   

  Artykuł 2 c

   

  Komisja poinformuje Parlament Europejski i Radę o wykonaniu wieloletniego programu sektorowego i jego postanowień wykonawczych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Protokołu.

  Uzasadnienie

  Działania w konkretnym celu mają coraz większe znaczenie zarówno z punktu widzenia finansowego jak i społecznego. Dlatego też należałoby przekazać Parlamentowi i Radzie program sektorowy.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

  UZASADNIENIE (w języku angielskim)

  I.         DESCRIPTION OF THE PROPOSAL

  The Western Pacific is one of the richest tuna fisheries in the world and scientific studies show that the general state of stocks is satisfactory. In recent years this region has been among the main areas of operation for the European Union tuna fleet. In the South Pacific a boost has been given to regional agreements aimed at improved fisheries management, including the Palau Arrangement for the management of the purse-seine fishery.

  At present, eight countries are party to this agreement: the Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Kiribati, Papua-New Guinea, Solomon Islands, Palau, Nauru and Tuvalu. Under the Palau Arrangement, access is restricted for purse-seine vessels which are not from the region. The number of purse-seine vessels which may be licensed to fish stands at 205.

  The European Union has concluded significant multilateral fisheries management agreements in this region of the Western Pacific. In 2001 the Council instructed the Commission to negotiate fisheries agreements with countries in the area, the aim being to create a network of agreements for the Community tuna fleet similar to that which already exists in the Indian Ocean. As a result of these negotiations, the agreement with Kiribati entered into force in 2003, followed by the agreement with Solomon Islands, and it is hoped that negotiations will be held shortly with Papua-New Guinea and Cook Islands.

  Access for Community tuna vessels to the fishing grounds of the Central Western Pacific is considered an essential opportunity for the long-term development of the Community industrial tuna fishery.

  Negotiations with the Federated States of Micronesia (FSM) took place between the end of 2003 and the beginning of 2004. The text of the EC/FSM fisheries partnership agreement was initialled in Pohnpei (FSM) on 13 May 2004. It establishes the conditions of access for European tuna vessels to FSM waters and a framework for EC contributions to the implementation of a sustainable fisheries policy by FSM.

  The protocol to the fisheries partnership agreement, which establishes the fishing possibilities and the financial contribution, has been concluded for an initial period of three years. The protocol also lays down that the concession of fishing possibilities by the Federated States of Micronesia to Community vessels must be compatible with the regional management decisions adopted by the Central Western Pacific nations in the context of the Palau Arrangement for the management of the Western Pacific purse-seine fishery. The EC fishing effort in the exclusive economic zone (EEZ) of the Federated States of Micronesia must be in line with the findings of relevant tuna stock assessments based on scientific criteria, including the annual scientific reports by the Secretariat of the Pacific Community.

  As regards EC fishing possibilities, 6 purse-seine vessels and 12 surface longliners are permitted to fish. Starting from the second year, fishing possibilities may be increased at the request of the Community and depending on the management decisions of the parties to the Palau Arrangement and other competent regional fisheries bodies. Alternatively, fishing possibilities may be reduced if, based on scientific advice, competent management bodies and institutions so require.

  The global financial contribution has been fixed at EUR 559 000 per year. Starting from the second year, for each additional purse-seine vessel licence obtained the financial contribution may be increased by EUR 65 000/year. FSM decided to allocate 18% of the annual financial contribution to the definition and implementation of a sectoral fisheries policy with a view to enhancing responsible fishing in its waters. This contribution will be managed in the light of the objectives identified by mutual agreement between the EC and FSM.

  As regards the monitoring and control of fishing activities, the annex to the protocol establishes that EC vessels must comply fully with all regional provisions (including a vessel monitoring system - VMS) established in accordance with and under the supervision of the South Pacific Forum Fishery Agency (FFA).

  EC shipowners are to pay fishing fees of EUR 15 000 per purse-seine vessel and EUR 4200 per longliner. Furthermore, EC shipowners are required to embark at least one FSM seaman per vessel and contribute towards a national observers’ scheme.

  II.       ANALYSIS OF THE PROPOSAL

  The rapporteur recommends that the present proposal be approved and hopes that the two sides will complete the procedures allowing its entry into force as soon as possible. However, she cannot avoid raising two matters which harm the interests of shipowners and which should be reviewed in the future, when the fisheries agreement is renewed:

  Fees for longliner licences: The figure of EUR 4200 is extremely high and represents an enormous burden for shipowners. The amount to be paid for these licences should be reduced to the same level as in other agreements such as those with the Solomon Islands and the Seychelles, which lay down fees of around EUR 3000.

  Embarkation of seamen: In many cases, no seamen are embarked because workers from the third country are not considered suitable for the tasks to be carried out, or because they are not willing to be taken on board. In such cases, 'embarkation' amounts to an increase in operating costs for shipowners, without any real bearing on training for local seamen. This situation must be brought to an end. If there are able and willing third-country seamen available, they should be embarked; otherwise, shipowners should not have to pay for seamen who are only embarked on paper.

  Finally, the Committee on Fisheries urges the Commission to start work as soon as possible with a view to reaching a regional agreement, particularly bearing in mind that, in the context of the negotiations, the South Pacific Forum - which includes the main countries in the area - declared its interest in signing a regional agreement with the EU.

  OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ (1.2.2006)

  dla Komisji Rybołówstwaw sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji(COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helga Trüpel

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  UE wynegocjowała w sumie trzy umowy w sprawie rybołówstwa z państwami wyspiarskimi w zachodniej części Oceanu Spokojnego: z Kiribati (umowa aktualnie obowiązująca), Federacją Mikronezji (przedmiot niniejszej opinii) oraz Wyspami Salomona (umowa jest obecnie poddana procedurze decyzyjnej UE). Ostatnie dwie umowy są nowego typu umowami o partnerstwie, podczas gdy umowa z Kiribati jest klasyczną umową w sprawie połowów.

  Umowa z Mikronezją jest nowa i ma obowiązywać przez okres dziewięciu lat (podczas gdy umowa z Wyspami Salomona przewidziana jest na trzy lata). Niemniej jednak protokoły do obydwu umów są bardzo podobne.

  Dopuszczają one prowadzenie na wodach Mikronezji połowów z użyciem sześciu statków wyposażonych w okrężnice i dwunastu wyposażonych w sznury haczykowe przez okres trzech lat począwszy od zakończenia procedury zatwierdzania umowy. Jeżeli stan zasobów będzie na to pozwalał, liczba okrężnic może zostać zwiększona w trakcie drugiego roku.

  Ustalona rekompensata finansowa wynosi 559.000 EUR rocznie, lecz jeżeli zostanie zwiększona liczba okrężnic, rekompensata wzrośnie o 65.000 EUR za każdy statek. Za tę cenę, wysokość dopuszczalnych połowów dla statków UE wynosi 8.600 ton rocznie; jeżeli połowy przekroczą ten próg, opłaty dodatkowe wynosić będą 65 EUR za tonę.

  Indykatywne koszty finansowe ogółem (COM (2005) 502 Legislacyjne sprawozdanie finansowe, str.46) przedstawione są w niniejszej tabeli:

  w milionach EUR (do trzech miejsc po przecinku)

  OGÓŁEM CA, w tym koszty zasobów ludzkich

   

  A+c+d+e

  Min.

  Max.

  0.636

  1.754

  0.636

  1.884

  0.676

  1.924

  --

  --

  1.948

  5.562

  OGÓŁEM PA, w tym koszty zasobów ludzkich

   

  B+c+d+e

  Min.

  Max.

  0.636

  1.754

  0.636

  1.884

  0.676

  1.924

  --

  --

  1.948

  5.562

  Inne aspekty umowy nie odbiegają od normy, pomimo że umowa plasuje się w połowie drogi pomiędzy tradycyjną umową w sprawie połowów, a nowego typu umową o partnerstwie w sprawie połowów. Umowa ta opiera się bowiem na wieloletnim programie sektorowym mającym na celu wspieranie odpowiedzialnego rybołówstwa (18% ogólnych kosztów rekompensaty finansowej, podczas gdy stanowią one 30% w umowie z Wyspami Salomona), podobnie jak ma to miejsce w umowach o współpracy. Wspólna komisja opracuje roczne i wieloletnie wytyczne w sprawie przeznaczenia środków, jak również kryteria i procedury w zakresie oceny wyników uzyskiwanych w każdym roku. Choć wydaje się to pozytywnym posunięciem, jego rzeczywista skuteczność może zostać oceniona dopiero po kilku latach obowiązywania. Z drugiej strony, umowa nie zawiera żadnej specyficznej klauzuli wyłączności uniemożliwiającej statkom pływającym pod banderą UE prowadzenia połowów niezależnie od podpisanej umowy.

  Umowa dąży również do wspierania zawierania spółek joint venture oraz transferu statków wspólnotowych do wspólnych przedsiębiorstw. W związku z tym, że w ramach funduszy strukturalnych UE nie jest już możliwe uzyskanie subsydiów na eksport statków, należy się zastanowić co to oznacza - czy umowy o współpracy zmierzają do stworzenia innych środków na rzecz eksportu statków UE?

  Ponieważ UE nie prowadziła wcześniej w tym kraju oficjalnej działalności, która mogłaby stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny ex post, dysponujemy jedynie krótką oceną ex ante. W myśl powyższej oceny UE powinna uzyskać znaczące korzyści finansowe, wartość dodaną w wysokości 1.14 milionów EUR, podczas gdy zyski Mikronezji sięgnęłyby 895.000 EUR, przy czym jest to uzależnione od wielkości połowów UE. Pomimo, że Komisja zobowiązała się umieścić pełną ocenę na stronach internetowych DG Fish, 12 stycznia 2006 r. dokument ten nie był dostępny.

  Na zakończenie, kilka słów o wpływie umowy na środowisko. W ocenie oddziaływania na środowisko stwierdza się, że zaniepokojenie wzbudza fakt, że w tym regionie opastun oraz przedstawiciele licznych innych gatunków, w tym ssaki morskie, żółwie, ptaki morskie, a szczególnie rekiny, mogą stać się przedmiotami przyłowów. Przy niektórych rodzajach działań połowowych okrężnice często łapią znaczne ilości młodych opastunów. Ponadto, na ostatnim spotkaniu naukowym Komisji Rybołówstwa Pacyfiku Zachodniego i Środkowego w sierpniu 2005 r. uznano, że pomimo iż zasoby tuńczyka żółtopłetwego nie są jeszcze zagrożone, gatunek ten jest prawdopodobnie nadmiernie odławiany. Z tego względu, należy dokładnie monitorować oddziaływanie dodatkowych statków wspólnotowych, ponieważ jeżeli dojdzie do nadmiernej eksploatacji zasobów, odbije się to w sposób oczywisty na wynikających z umowy korzyściach finansowych i innych.

  POPRAWKI

  Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  Artykuł 2 a (nowy)

   

  Artykuł 2a

  Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę o wynikach wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 5 protokołu.

  Uzasadnienie

  W celu dokonania oceny czy rekompensata wypłacana przez UE jest właściwie wykorzystywana i czy promuje ona rzeczywiście zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych na Seszelach, Komisja powinna składać co roku sprawozdanie Parlamentowi.

  Poprawka 2

  Artykuł 2 b (nowy)

   

  Artykuł 2b

  Przed wygaśnięciem niniejszego protokołu i przed rozpoczęciem nowych negocjacji na temat możliwości jego przedłużenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ex post niniejszego protokołu łącznie z analizą kosztów i korzyści.

  Uzasadnienie

  Zanim zostaną rozpoczęte nowe negocjacje konieczna jest ocena obowiązującego protokołu, aby stwierdzić jakie ewentualne zmiany powinny zostać włączone do nowej umowy.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji

  Odsyłacze

  COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  PECH

  Opinia wydana przez
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG
  15.11.2005

  Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej
    Data powołania

  Helga Trüpel

  Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

   

  Rozpatrzenie w komisji

  31.1.2006

   

   

   

   

  Data przyjęcia

  31.1.2006

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  jednomyślnie

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Laima Liucija Andrikienė, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Bogusław Liberadzki, Hans-Peter Martin

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

   

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

  ...

  • [1]  Dz.U. C ... z ..., str. ....

  OPINIA KOMISJI ROZWOJU (15.11.2005)

  dla Komisji Rybołówstwaw sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji(COM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luisa Morgantini

  KRÓTKIE UZASADNIENIE

  The Union's development co-operation policy and the common fisheries policy (CFP) must be consistent, complementary and co-ordinated, contributing together to poverty reduction in the countries concerned and to sustainable development.

  The EU has committed itself to ensure the sustainable character of fisheries worldwide, defined at the Johannesburg summit, maintaining or restoring stock levels with a view to producing the maximum sustainable yield.

  The EU has accepted the FAO "Code of Conduct for responsible fisheries".

  The EU presence in distant fishing grounds is a legitimate objective, and must not forget that the interest of Union's fisheries ought to be protected alongside the interest in developing the nations with whom agreements are signed.

  The present agreement must observe the EP's report on "An Integrated framework for fisheries partnership agreements with third countries" (A5-0303/2003).

  In fact it is the second one to adopt a "partnership" approach, therefore introducing some changes in the content of the submitted texts.

  This agreement goes along the lines of all similar agreements signed with other nations in the area (Central West Pacific), therefore promoting regional development.

  On 13 May 2004 the European Community and the Federated States of Micronesia initialled the protocol establishing the technical and financial conditions under which the Community fishing vessels can fish the Federated States of Micronesia waters. The agreement will be valid for three years from the date the appropriate adoption procedures are accomplished.

  The protocol grants fishing possibilities for tuna seiners from Spain and France (Spanish vessels granted with 75% of fishing possibilities available and French with the 25% remaining) and 12 surface longliners, boats coming from Spain (8) and Portugal (4).

  The financial compensation is fixed at 559,000 Euros per year. If the total quantity of tuna catches per year by Community vessels in the FSM waters exceeds 8600 tons, the total annual financial contribution shall be increased by 65 euro per additional ton of tuna caught, never exceeding although the triple of the yearly amount mentioned.

  18% of the financial contribution will be used for defining and implementing a sectoral fishing policy in the Federate States of Micronesia, with a view to promote responsible fishing and sustainable fisheries in its waters. No special mention is made in the protocol for the development of activities of the local populations living on fisheries.

  Parliament is consulted 17 months after the agreement was initialled.

  Parliament's consultation is therefore ill timed. Parliament's development committee wasn't informed of the negotiation mandate presumed given by Council to the Commission, and wasn't also informed of the development of the negotiations. Nothing came as an explanation for the delay in the consultation process.

  It is time that Parliament changes the present situation regarding fisheries agreements with third countries. Commission and Council must reach a common agreement on conditions that could give a useful meaning to Parliament's consultation. If this should not be the case the Fisheries Committee should lead Parliaments reaction to the present status quo, not rejecting the final argument of voting no to fisheries agreements submitted under present circumstances.

  POPRAWKI

  Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

   

  (2a) Rekompensata finansowa UE powinna być przeznaczona również na rozwój społeczności przybrzeżnych utrzymujących się z rybołówstwa oraz tworzenie małych, lokalnych przedsiębiorstw produkcji konserw i przetwórstwa rybnego.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji

  Odsyłacze

  COM(2005)0206 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  PECH

  Opinia wydana przez
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  DEVE
  15.11.2005

  Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej
    Data powołania

  Luisa Morgantini
  24.10.2005

  Zastępca sprawozdawcy komisji opiniodawczej

   

  Rozpatrzenie w komisji

  14.11.2005

   

   

   

   

  Data przyjęcia

  14.11.2005

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská.

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Zbigniew Zaleski.

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Elisa Ferreira, Pier Antonio Panzeri.

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

  ...

  • [1]  Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji

  Odsyłacze

  COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)

  Data konsultacji z PE

  28.10.2005

  Komisja przedmiotowo właściwa
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  PECH
  15.11.2005

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  15.11.2005

  DEVE

  15.11.2005

   

   

   

  Opinia niewydana
    Data wydania decyzji

   

   

   

   

   

  Ściślejsza współpraca
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

   

   

   

   

   

  Sprawozdawca(y)
    Data powołania

  Rosa Miguélez Ramos

   

  Rozpatrzenie w komisji

  29.11.2005

  30.1.2006

   

   

   

  Data przyjęcia

  23.2.2006

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  −:

  0:

  10

  0

  4

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jan Mulder

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Anders Samuelsen

  Data złożenia

  23.2.2006

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

  ...