POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

23.2.2006 - (KOM(2005)0502 - C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)) - *

Odbor za ribištvo
Poročevalka: Rosa Miguélez Ramos

Postopek : 2005/0206(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0035/2006
Predložena besedila :
A6-0035/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

(KOM(2005)0502 - C6 0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2005)0502)[1],

–   ob upoštevanju členov 37 in 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0353/2005),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za proračun ter Odbora za razvoj (A6‑0035/2006),

1.  odobri predlog Sklepa Sveta kakor je bil spremenjen in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in federativnim državam Mikronezije.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 2(a) (novo)

 

2(a) Pomembno je, da se Evropskemu parlamentu posredujejo izboljšane informacije. Komisija bi v ta namen morala sestaviti letno poročilo o izvajanju sporazuma.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo izpostaviti pomen posredovanja ustreznih informacij Evropskemu parlamentu, na podlagi katerih bo ocenil sporazum in preveril delovanje novih sporazumov o partnerstvu.

Predlog spremembe 2

Člen 2(a) (novo)

 

Člen 2(a)

 

V zadnjem letu veljavnosti Protokola in pred sklenitvijo sporazuma o njegovi obnovitvi Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poda poročilo o izvajanju Sporazuma.

Obrazložitev

Pred sklenitvijo novega sporazuma bi morala Komisija od državnih oblasti države, s katero se pogaja, zahtevati informacije, na podlagi katerih bo Evropskemu parlamentu in Svetu podala poročilo o splošni presoji.

Predlog spremembe 3

Člen 2(b) (novo)

 

Člen 2(b)

 

Na podlagi poročila, navedenega v členu 2(a), in po posvetovanju z Evropskim parlamentom Svet pooblasti Komisijo, če je to potrebno, za pogajanja o sklenitvi novega protokola.

Obrazložitev

Evropski parlament in Svet lahko svoje obveznosti izpolnita zgolj s poročilom o presoji izvajanja sporazuma o ribolovu.

Predlog spremembe 4

Člen 2(c) (novo)

 

Člen 2 c

 

Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o izvedbi večletnega sektorskega programa in pravilih izvajanja tega programa iz člena 5(2) Protokola.

Obrazložitev

Ciljni ukrepi postajajo vedno bolj pomembni tako s finančnega kot socialnega vidika. Zato bi moral biti sektorski program posredovan Evropskemu parlamentu in Svetu.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

EXPLANATORY STATEMENT

I.         DESCRIPTION OF THE PROPOSAL

The Western Pacific is one of the richest tuna fisheries in the world and scientific studies show that the general state of stocks is satisfactory. In recent years this region has been among the main areas of operation for the European Union tuna fleet. In the South Pacific a boost has been given to regional agreements aimed at improved fisheries management, including the Palau Arrangement for the management of the purse-seine fishery.

At present, eight countries are party to this agreement: the Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Kiribati, Papua-New Guinea, Solomon Islands, Palau, Nauru and Tuvalu. Under the Palau Arrangement, access is restricted for purse-seine vessels which are not from the region. The number of purse-seine vessels which may be licensed to fish stands at 205.

The European Union has concluded significant multilateral fisheries management agreements in this region of the Western Pacific. In 2001 the Council instructed the Commission to negotiate fisheries agreements with countries in the area, the aim being to create a network of agreements for the Community tuna fleet similar to that which already exists in the Indian Ocean. As a result of these negotiations, the agreement with Kiribati entered into force in 2003, followed by the agreement with Solomon Islands, and it is hoped that negotiations will be held shortly with Papua-New Guinea and Cook Islands.

Access for Community tuna vessels to the fishing grounds of the Central Western Pacific is considered an essential opportunity for the long-term development of the Community industrial tuna fishery.

Negotiations with the Federated States of Micronesia (FSM) took place between the end of 2003 and the beginning of 2004. The text of the EC/FSM fisheries partnership agreement was initialled in Pohnpei (FSM) on 13 May 2004. It establishes the conditions of access for European tuna vessels to FSM waters and a framework for EC contributions to the implementation of a sustainable fisheries policy by FSM.

The protocol to the fisheries partnership agreement, which establishes the fishing possibilities and the financial contribution, has been concluded for an initial period of three years. The protocol also lays down that the concession of fishing possibilities by the Federated States of Micronesia to Community vessels must be compatible with the regional management decisions adopted by the Central Western Pacific nations in the context of the Palau Arrangement for the management of the Western Pacific purse-seine fishery. The EC fishing effort in the exclusive economic zone (EEZ) of the Federated States of Micronesia must be in line with the findings of relevant tuna stock assessments based on scientific criteria, including the annual scientific reports by the Secretariat of the Pacific Community.

As regards EC fishing possibilities, 6 purse-seine vessels and 12 surface longliners are permitted to fish. Starting from the second year, fishing possibilities may be increased at the request of the Community and depending on the management decisions of the parties to the Palau Arrangement and other competent regional fisheries bodies. Alternatively, fishing possibilities may be reduced if, based on scientific advice, competent management bodies and institutions so require.

The global financial contribution has been fixed at EUR 559 000 per year. Starting from the second year, for each additional purse-seine vessel licence obtained the financial contribution may be increased by EUR 65 000/year. FSM decided to allocate 18% of the annual financial contribution to the definition and implementation of a sectoral fisheries policy with a view to enhancing responsible fishing in its waters. This contribution will be managed in the light of the objectives identified by mutual agreement between the EC and FSM.

As regards the monitoring and control of fishing activities, the annex to the protocol establishes that EC vessels must comply fully with all regional provisions (including a vessel monitoring system - VMS) established in accordance with and under the supervision of the South Pacific Forum Fishery Agency (FFA).

EC shipowners are to pay fishing fees of EUR 15 000 per purse-seine vessel and EUR 4200 per longliner. Furthermore, EC shipowners are required to embark at least one FSM seaman per vessel and contribute towards a national observers’ scheme.

II.       ANALYSIS OF THE PROPOSAL

The rapporteur recommends that the present proposal be approved and hopes that the two sides will complete the procedures allowing its entry into force as soon as possible. However, she cannot avoid raising two matters which harm the interests of shipowners and which should be reviewed in the future, when the fisheries agreement is renewed:

Fees for longliner licences: The figure of EUR 4200 is extremely high and represents an enormous burden for shipowners. The amount to be paid for these licences should be reduced to the same level as in other agreements such as those with the Solomon Islands and the Seychelles, which lay down fees of around EUR 3000.

Embarkation of seamen: In many cases, no seamen are embarked because workers from the third country are not considered suitable for the tasks to be carried out, or because they are not willing to be taken on board. In such cases, 'embarkation' amounts to an increase in operating costs for shipowners, without any real bearing on training for local seamen. This situation must be brought to an end. If there are able and willing third-country seamen available, they should be embarked; otherwise, shipowners should not have to pay for seamen who are only embarked on paper.

Finally, the Committee on Fisheries urges the Commission to start work as soon as possible with a view to reaching a regional agreement, particularly bearing in mind that, in the context of the negotiations, the South Pacific Forum - which includes the main countries in the area - declared its interest in signing a regional agreement with the EU.

MNENJE Odbora za proračun (1.2.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije
(KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je sklenila vsega skupaj tri sporazume o ribolovu z otoškimi državami v zahodnem Pacifiku: s Kiribatijem (v veljavi), s Federativnimi državami Mikronezije (predmet tega mnenja) in s Salomonovimi otoki (tudi v postopku odobritve EU). Zadnja dva sta nova "partnerska" sporazuma, tisti s Kiribatijem pa je klasični sporazum o ribolovu.

Sporazum z Mikronezijo je nov in sklenjen za dobo devetih let (v primerjavi s tremi leti za Salomonove otoke). Protokol je nasprotno zelo podoben protokolu, sklenjenim s Salomonovimi otoki.

V skladu z njim je za obdobje treh let, ki se začne z zaključitvijo postopka odobritve, šestim plovilom z zapornimi plavaricami in dvanajstim plovilom s parangalom dovoljen ribolov v vodah Mikronezije. Ob ugodnem stanju staleža se lahko število plovil z zapornimi plavaricami v naslednjem letu poveča.

Finančni prispevek znaša 559.000 EUR letno, vendar se ob povečanju števila plovil z zapornimi plavaricami zviša za 65.000 EUR na plovilo. Za ta znesek lahko plovila EU nalovijo skupaj 8.600 ton letno; če je ulov večji, se prispevek poveča za 65 EUR na tono.

Okvirni skupni stroški financiranja ukrepa (KOM(2005)0502, Zakonsko predpisani finančni izkaz, str. 46), so predstavljeni v naslednji razpredelnici:

v milijonih EUR (na tri decimalna mesta)

SKUPNE OBVEZNOSTI vključno s stroški za človeške vire

 

a+c+d+e

najmanj

največ

0,636

1,754

0,636

1,884

0,676

1,924

--

--

1,948

5,562

SKUPNA PLAČILA vključno s stroški za človeške vire

 

b+c+d+e

najmanj

največ

0,636

1,754

0,636

1,884

0,676

1,924

--

--

1,948

5,562

Drugi vidiki sporazuma so tipični, čeprav gre za križanca med sporazumi o ribolovu starega kova in novo vrsto partnerskih sporazumov o ribolovu. Tako se na primer kot v partnerskih sporazumih o ribolovu uporablja pristop večletnega sektorskega programa, ki naj bi spodbujal odgovorni ribolov (18 % skupnega finančnega prispevka v primerjavi s 30 % v sporazumu s Salomonovimi otoki). Skupni odbor naj bi določal letne in večletne smernice za porabo denarja ter merila in postopke ocenjevanja letnih rezultatov. Četudi je to pozitiven razvojni korak, bo mogoče dejansko učinkovitost oceniti šele, ko bo protokol že nekaj let v veljavi. Po drugi strani pa ni posebne klavzule o izključnosti, ki bi plovilom pod zastavo EU v vodah Mikronezije preprečevala ribolov zunaj pogojev tega sporazuma.

Sporazum ne spodbuja le ustanavljanja skupnih podjetij, ampak si očitno prizadeva tudi za prenos plovil Skupnosti v ta podjetja. Ker v skladu s strukturnimi skladi EU ni več mogoče dodeljevati subvencij za izvoz plovil EU, se je treba vprašati, kaj je s tem mišljeno. Ali nameravajo s partnerskimi sporazumi ustvariti novo metodo izvažanja plovil EU?

Ker EU doslej uradno ni imela odnosov z Mikronezijo, na katere bi lahko oprli naknadno oceno, obstaja le kratka predhodna ocena. V skladu s to oceno naj bi bila finančna korist za EU precejšnja. Dodana vrednost naj bi znašala vse do 1,14 milijonov EUR, Mikronezija pa bi glede na količino ulova EU prejemala vse do 895.000 EUR. Čeprav je Komisija obljubila, da bo celotna ocena na voljo na spletnih straneh GD za ribolov, je do 12. januarja 2006 tam še ni bilo.

Nazadnje še nekaj besed o vplivih tega sporazuma na okolje. V študiji o vplivu na okolje se odraža zaskrbljenost glede staleža velikookega tuna kot tudi številnih drugih vrst na tem področju, ki bi lahko tvorile del prilova. Sem spadajo tudi morski sesalci, želve, ptice in še posebej morski psi. Plovila z zapornimi plavaricami pri nekaterih postopkih ribolova pogosto ulovijo velike količine nedoraslega velikookega tuna. Poleg tega so prišli znanstveniki na zadnjem srečanju Komisije za ribolov v zahodnem in srednjem Pacifiku v avgustu 2005 do sklepa, da se izvaja prekomerni ribolov rumenoplavutega tuna, čeprav stanje staleža še ni zaskrbljujoče. Zato je treba vplive novih ribolovnih plovil EU skrbno spremljati , saj bi imelo prekomerno izkoriščanje staleža hude posledice za finančne in druge koristi sporazuma.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 2(a) (novo)

 

Člen 2(a)

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega sektorskega programa, iz člena 5 protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se finančni prispevek, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostni razvoj ribolovnih virov, mora Komisija predložiti Parlamentu letno poročilo.

Predlog spremembe 2

Člen 2(b) (novo)

Člen 2(b)

 

Komisija pred iztekom veljavnosti protokola in začetkom novih pogajanj za njegovo morebitno podaljšanje predloži Evropskemu parlamentu in Svetu naknadno oceno protokola skupaj z analizo stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pred začetkom novih pogajanj je potrebna ocena trenutnega protokola, zato da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

Referenčni dokumenti

(KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
15.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

ne

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Helga Trüpel
20.9.2004

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

31.1.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

31.1.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

soglasno

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bogusław Liberadzki, Hans-Peter Martin

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

  • [1]  UL C ..., ..., str. ....

MNENJE Odbora za razvoj (15.11.2005)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije
(KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Pripravljavka mnenja: Luisa Morgantini

SHORT JUSTIFICATION

The Union's development co-operation policy and the common fisheries policy (CFP) must be consistent, complementary and co-ordinated, contributing together to poverty reduction in the countries concerned and to sustainable development.

The EU has committed itself to ensure the sustainable character of fisheries worldwide, defined at the Johannesburg summit, maintaining or restoring stock levels with a view to producing the maximum sustainable yield.

The EU has accepted the FAO "Code of Conduct for responsible fisheries".

The EU presence in distant fishing grounds is a legitimate objective, and must not forget that the interest of Union's fisheries ought to be protected alongside the interest in developing the nations with whom agreements are signed.

The present agreement must observe the EP's report on "An Integrated framework for fisheries partnership agreements with third countries" (A5-0303/2003).

In fact it is the second one to adopt a "partnership" approach, therefore introducing some changes in the content of the submitted texts.

This agreement goes along the lines of all similar agreements signed with other nations in the area (Central West Pacific), therefore promoting regional development.

On 13 May 2004 the European Community and the Federated States of Micronesia initialled the protocol establishing the technical and financial conditions under which the Community fishing vessels can fish the Federated States of Micronesia waters. The agreement will be valid for three years from the date the appropriate adoption procedures are accomplished.

The protocol grants fishing possibilities for tuna seiners from Spain and France (Spanish vessels granted with 75% of fishing possibilities available and French with the 25% remaining) and 12 surface longliners, boats coming from Spain (8) and Portugal (4).

The financial compensation is fixed at 559,000 Euros per year. If the total quantity of tuna catches per year by Community vessels in the FSM waters exceeds 8600 tons, the total annual financial contribution shall be increased by 65 euro per additional ton of tuna caught, never exceeding although the triple of the yearly amount mentioned.

18% of the financial contribution will be used for defining and implementing a sectoral fishing policy in the Federate States of Micronesia, with a view to promote responsible fishing and sustainable fisheries in its waters. No special mention is made in the protocol for the development of activities of the local populations living on fisheries.

Parliament is consulted 17 months after the agreement was initialled.

Parliament's consultation is therefore ill timed. Parliament's development committee wasn't informed of the negotiation mandate presumed given by Council to the Commission, and wasn't also informed of the development of the negotiations. Nothing came as an explanation for the delay in the consultation process.

It is time that Parliament changes the present situation regarding fisheries agreements with third countries. Commission and Council must reach a common agreement on conditions that could give a useful meaning to Parliament's consultation. If this should not be the case the Fisheries Committee should lead Parliaments reaction to the present status quo, not rejecting the final argument of voting no to fisheries agreements submitted under present circumstances.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 2(a) (novo)

 

(2 a) Finančno nadomestilo Skupnosti bi moralo biti namenjeno tudi razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in odpiranju majhnih industrijskih obratov za konzerviranje in predelavo rib.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

Referenčni dokumenti

(KOM(2005)0206 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

DEVE
15.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

ne

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Luisa Morgantini
24.10.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

14.11.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

14.11.2005

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská.

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Zbigniew Zaleski.

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elisa Ferreira, Pier Antonio Panzeri.

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.10.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

PECH
15.11.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

15.11.2005

DEVE

15.11.2005

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

ne

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Rosa Miguélez Ramos
16.11.2005

 

Obravnava v odboru

29.11.2005

30.1.2006

 

 

 

Datum sprejetja

23.2.2006

Izid končnega glasovanja

+:

−:

0:

10

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Mulder

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anders Samuelsen

Datum predložitve

23.2.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...