Betänkande - A6-0035/2006Betänkande
A6-0035/2006

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

  23.2.2006 - (KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS)) - *

  Fiskeriutskottet
  Föredragande: Rosa Miguélez Ramos

  Förfarande : 2005/0206(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0035/2006
  Ingivna texter :
  A6-0035/2006
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

  (KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2005)0502)[1],

  –   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

  –   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0353/2005),

  –   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6‑0035/2006).

  1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Mikronesiska federationen parlamentets ståndpunkt.

  Kommissionens förslagParlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 2a (nytt)

   

  Det är viktigt att förbättra informationen till Europaparlamentet. Kommissionen bör därför utarbeta en årlig rapport om hur detta avtal tillämpats.

  Motivering

  Syftet med detta ändringsförslag är att understryka vikten av att Europaparlamentet erhåller korrekt information för att kunna utvärdera avtalet och förvissa sig om att de nya partnerskapsavtalen fungerar.

  Ändringsförslag 2

  Artikel 2a (ny)

   

  Artikel 2a

   

  Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett nytt avtal om att förnya protokollet ingås, skall kommissionen förelägga rådet och parlamentet en rapport om hur avtalet tillämpats.

  Motivering

  Innan ett nytt avtal ingås skall kommissionen uppmana myndigheterna i det land med vilket förhandlingar pågår att tillhandahålla uppgifter. Kommissionen skall förelägga parlamentet och rådet en allmän utvärderingsrapport på grundval av dessa uppgifter.

  Ändringsförslag 3

  Artikel 2b (ny)

   

  Artikel 2b

   

  På grundval av den rapport som nämns i artikel 2a, och efter att ha hört Europaparlamentet, skall rådet, om så är lämpligt, ge kommissionen mandat att inleda förhandlingar i syfte att anta ett nytt protokoll.

  Motivering

  Europaparlamentet och rådet kan uppfylla sina respektive förpliktelser bara om de utgår från utvärderingsrapporten om hur fiskeavtalet tillämpats.

  Ändringsförslag 4

  Artikel 2c (ny)

   

  Artikel 2c

   

  Kommissionen skall informera Europaparlamentet och rådet om hur det fleråriga sektorsprogram och de tillämpningsföreskrifter för detta som avses i artikel 5.2 i protokollet har uppfyllts.

  Motivering

  Målinriktade åtgärder blir allt viktigare, både ur ekonomisk och social synvinkel. Sektorsprogrammet bör därför översändas till parlamentet och rådet.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  I.         BESKRIVNING AV FÖRSLAGET

  Västra Stilla havet är ett av de bästa tonfiskområdena i världen och vetenskapliga undersökningar visar att det allmänna tillståndet hos bestånden är tillfredsställande. Detta område har under de senaste åren varit ett prioriterat insatsområde för unionens tonfiskeflotta. I södra Stilla havet har man främjat regionala avtal för att förbättra fiskeförvaltningen, bl.a. Palau-avtalet om förvaltningen av notfiske.

  För närvarande omfattas åtta länder av detta avtal, nämligen Mikronesiska federationen, Marshallöarna, Kiribati, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Palau, Nauru och Tuvalu. I Palau‑avtalet begränsas tillträdesrätten för de notfiskefartyg som inte härrör från området. 205 fartyg i denna kategori fiskar med licens.

  I detta område av västra Stilla havet har Europeiska unionen ingått viktiga multilaterala fiskeförvaltningsavtal. Rådet gav 2001 kommissionen i uppgift att förhandla fram fiskeavtal med länder i detta område i syfte att skapa ett nät av avtal för gemenskapens tonfiskeflotta, på samma sätt som för Indiska oceanen. Som ett resultat av dessa förhandlingar trädde avtalet med Kiribati i kraft 2003, vilket sedan åtföljdes av avtalet med Salomonöarna. Utsikterna är goda för att unionen inom kort skall inleda förhandlingar med Papua Nya Guinea och Cooköarna.

  Tillträdesrätten till fiskevattnen i centrala och västra Stilla havet anses vara av avgörande vikt för den långsiktiga utvecklingen av gemenskapens industriella tonfiske.

  Förhandlingar med Mikronesiska federationen (Mikronesien) ägde rum mellan slutet av 2003 och början av 2004. Texten till avtalet om fiskepartnerskap mellan EG och Mikronesiska federationen paraferades i Pohnpei (Mikronesien) den 13 maj 2004. I avtalet fastställs villkoren för de europeiska tonfiskfartygens tillträde till Mikronesiens vatten och en ram för Europeiska gemenskapens bidrag till genomförandet av en hållbar fiskepolitik i Mikronesien.

  Protokollet till avtalet om fiskepartnerskap, där fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen fastställs, har ingåtts för en inledande period på tre år. I protokollet fastställs även att Mikronesiens beviljande av fiskemöjligheter till gemenskapsfartyg måste vara förenligt med de beslut om förvaltning som fattas på regional nivå av länderna i centrala delen av västra Stilla havet inom ramen för Palau-avtalet om förvaltningen av notfiske i västra Stilla havet. Det fastställs vidare att gemenskapens fiske i Mikronesiens exklusiva ekonomiska zon måste bedrivas i överensstämmelse med resultaten av relevanta bedömningar av tonfiskbeståndet grundade på vetenskapliga kriterier, inbegripet de vetenskapliga undersökningar som årligen genomförs av Secretariat of the Pacific Community (SPC).

  Vad gäller gemenskapens fiskemöjligheter kommer fiskerättigheter att beviljas för sex notfartyg och tolv ytlångrevsfartyg. Från och med andra året kan fiskemöjligheterna ökas på begäran av gemenskapen och beroende på vilka förvaltningsbeslut som fattas av parterna i Palau-avtalet eller andra behöriga regionala fiskeriorgan. Alternativt kan fiskemöjligheterna komma att minskas om de organ och institutioner som ansvarar för förvaltningen kräver detta på grundval av vetenskapliga yttranden.

  Den sammanlagda ekonomiska ersättningen har fastställts till 559 000 euro per år. Från och med det andra året kan den ekonomiska ersättningen komma att ökas med 65 000 euro per år för varje ytterligare licens för notfartyg. Mikronesien har beslutat att 18 procent av den årliga ekonomiska ersättningen skall användas till att utarbeta och genomföra en sektoriell fiskeripolitik för att främja ett ansvarsfullt fiske i Mikronesiens vatten. Denna ersättning skall förvaltas utifrån de mål som fastställts i samförstånd mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesien.

  När det gäller övervakning och kontroll av fiskeverksamheten fastställs det i bilagan till protokollet att gemenskapsfartygen måste följa alla de regionala bestämmelser (inbegripet satellitövervakning av fartyg, VMS) som fastställts i enlighet med och under överinseende av Forum Fisheries Agency (FFA).

  Gemenskapens fartygsägare skall betala fiskeavgifter på 15 000 euro per notfartyg och 4 200 euro för varje långrevsfartyg. Dessutom skall gemenskapens fartygsägare anställa minst en mikronesisk sjöman per fartyg och bidra till finansieringen av ett nationellt observatörsprogram.

  II.       BESKRIVNING AV FÖRSLAGET

  Föredraganden rekommenderar att detta förslag godkänns och hoppas att bägge parterna så snart som möjligt avslutar alla formaliteter för att avtalet skall kunna träda i kraft. Hon kan dock inte låta bli att nämna två aspekter som är till nackdel för fartygsägarna och som bör åtgärdas i framtiden när fiskeavtalet skall förnyas.

  Licensavgifter för långrevsfartygen: Avgiften på 4 200 euro är mycket hög och blir mycket tung att bära för fartygsägarna. Licensbeloppet borde återställas till den nivå som fastställs i andra avtal, såsom de med Salomonöarna och Seychellerna där beloppen uppgår till ungefär 3 000 euro.

  Påmönstring av sjömän: I många fall sker ingen påmönstring för att sjömännen i det tredje landet inte känner sig kompetenta att utföra de uppgifter de måste utföra eller för att de inte är beredda att mönstra på. I dessa fall orsakar ”påmönstringen” ökade driftskostnader för fartygsägaren trots att den inte har något verkligt samband med utbildning av lokala sjömän. Man måste sätta stopp för denna situation. Endast kompetenta sjömän från tredjelandet som är beredda att åta sig detta uppdrag bör få mönstra på. Om sådana inte finns skall fartygsägaren inte behöva betala för personer som bara utger sig för att vara sjömän.

  Slutligen uppmanar fiskeriutskottet kommissionen att så snart som möjligt inleda arbetet för att förhandla fram ett regionalt avtal, i synnerhet med hänsyn till att forumet för södra Stilla havet (FFA), vilket inbegriper de viktigaste länderna i området, i samband med förhandlingarna har uttryckt intresse för att ingå ett regionalt avtal med EU.

  YTTRANDE från budgetutskottet (1.2.2006)

  till fiskeriutskottet

  över förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen
  (KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

  Föredragande: Helga Trüpel

  KORTFATTAD MOTIVERING

  EU har förhandlat fram sammanlagt tre fiskeavtal med östaterna i västra Stilla havet – Kiribati (som är i kraft), Mikronesiska federationen (som detta yttrande handlar om) och Salomonöarna (som håller på att godkännas av EU). De två senare är nya s.k. partnerskapsavtal, medan avtalet med Kiribati är ett klassiskt fiskeavtal.

  Avtalet med Mikronesien är nytt och skall löpa för en period på nio år (jämfört med tre år för avtalet med Salomonöarna). Protokollet liknar dock i mycket det som gäller för Salomonöarna.

  Avtalet ger möjlighet för sex notfartyg och tolv ytlångrevsfartyg att fiska i Mikronesiens vatten under en period på tre år som börjar löpa när godkännandeförfarandena är klara. Om beståndens status är gynnsam kan antalet notfartyg ökas under det andra året.

  Den ekonomiska ersättningen är fastställd till 559 000 euro per år, men om antalet notfartyg ökar så stiger ersättningen med 65 000 euro per fartyg. För den summan får EU-fartygen fånga sammanlagt 8 600 ton per år. Om fångsterna överstiger denna volym höjs ersättningen med 65 euro per ton.

  En uppskattning av de totala finansiella kostnaderna för avtalen finns i tabellen på sidan 46 i förslaget (KOM(2005)0502:

  miljoner euro (3 decimaler)

  TOTALT ÅB inklusive personalkostnader

   

  A+c+d+e

  Min.

  Max.

  0,636

  1,754

  0,636

  1,884

  0,676

  1,924

  --

  --

  1,948

  5,562

  TOTAL BB inklusive personalkostnader

   

  B+c+d+e

  Min.

  Max.

  0,636

  1,754

  0,636

  1,884

  0,676

  1,924

  --

  --

  1,948

  5,562

  Avtalets övriga delar är typiska, även om avtalet är ett mellanting mellan den gamla typen av fiskeavtal och de nya partnerskapsavtalen för fiske. Till exempel innebär avtalet samma strategi som de fleråriga sektorsprogrammen för att främja ansvarsfullt fiske (18 procent av den sammanlagda ekonomiska ersättningen jämfört med 30 procent i avtalet med Salomonöarna), precis som i partnerskapsavtalen för fiske. En gemensam kommitté skall utarbeta en- och fleråriga riktlinjer för hur pengarna skall användas samt kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten. Samtidigt som detta förefaller vara en positiv utveckling blir det möjligt att utvärdera effektiviteten först efter att avtalet varit i kraft under några år. Å andra sidan finns det ingen särskild uteslutningsklausul som hindrar fartyg med EU-flagg från att verka i Mikronesien vid sidan av villkoren i avtalet.

  Avtalets syfte är även att främja inrättandet av gemensamma företag och, som det verkar, att ”överföra gemenskapfartyg till gemensamma företag”. Med tanke på att det inte längre är möjligt att subventionera fartygsexport enligt bestämmelserna för EU:s strukturfonder måste man fråga sig vad som menas med detta – är partnerskapsavtalen avsedda att skapa andra sätt att exportera EU‑fartyg?

  Eftersom vi inte har någon erfarenhet av ett officiellt EU-engagemang i detta land, vilket skulle kunna ligga till grund för en efterhandsutvärdering, kan det endast göras en kortfattad förhandsbedömning. Enligt denna bedömning bör EU få stora ekonomiska fördelar motsvarande ett mervärde på upp till 1,14 miljoner euro, samtidigt som Mikronesien skulle tjäna ca 895 000 euro, beroende på mängden fisk som EU tar upp. Trots att kommissionen lovade att tillkännage den fullständiga bedömningen på GD Fiskes webbplats, hade så inte skett den 12 januari 2006.

  Slutligen några ord om avtalets miljökonsekvenser. Konsekvensstudien visar att läget är oroväckande för storögd tonfisk i området och för flera andra arter som kan komma att fångas som bifångst, bl.a. marina däggdjur, sköldpaddor, sjöfåglar och i synnerhet hajar. Notfartyg har en tendens att fånga vissa mängder ung storögd tonfisk i samband med vissa typer av fiskeverksamhet. Vid det senaste vetenskapliga mötet i kommissionen för fiske i västra och centrala Stilla havet i augusti 2005 konstaterades det att gulfenad tonfisk antagligen överfiskas även om beståndets tillstånd ännu inte är problematiskt. Därför måste det noggrant övervakas vilka konsekvenserna blir av att sätta in ytterligare EU-fartyg. Om bestånden överexploateras kommer detta att påverka avtalets såväl ekonomiska som andra fördelar.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Artikel 2a (ny)

   

  Artikel 2a

   

  Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som det hänvisas till i artikel 5 i protokollet.

  Motivering

  För att kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar också redovisas på ett korrekt sätt och faktiskt främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna bör kommissionen rapportera varje år till parlamentet.

  Ändringsförslag 2

  Artikel 2b (ny)

   

  Artikel 2b

   

  Innan protokollet löper ut och före nya förhandlingar om ett eventuellt förnyande skall kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärdering av protokollet som även innehåller en analys av kostnader och resultat.

  Motivering

  En utvärdering av det nuvarande protokollet är nödvändig innan nya förhandlingar inleds för att veta vilka förändringar, om några, som bör tas med i ett eventuell förnyande.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

  Referensnummer

  KOM(2005)0502 – C6 0353/2005 – 2005/0206(CNS)

  Ansvarigt utskott

  PECH

  Yttrande
    Tillkännagivande i kammaren

  BUDG
  15.11.2005

  Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

  Nej

  Föredragande av yttrande Utnämning

  Helga Trüpel

  20.9.2004

  Tidigare föredragande av yttrande

   

  Behandling i utskott

  31.1.2006

   

   

   

   

  Antagande

  31.1.2006

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  enhälligt

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Laima Liucija Andrikienė, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Bogusław Liberadzki, Hans-Peter Martin

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

   

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...

  • [1]  EGT/EUT C …, ..., s. ….

  YTTRANDE från utskottet för utveckling (15.11.2005)

  till fiskeriutskottet

  över förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen
  (KOM(2005)0502 – C6‑0353/2005 – 2005/0206(CNS))

  Föredragande: Luisa Morgantini

  KORTFATTAD MOTIVERING

  EU:s politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken bör vara konsekvent, kompletterande och samordnad och i sin helhet bidra till fattigdomsminskning i de berörda länderna och till hållbar utveckling.

  EU har förbundit sig att garantera ett hållbart globalt fiske, såsom definierat vid världstoppmötet i Johannesburg, för att bibehålla och återställa nivån på fiskbestånden i syfte att producera en maximal hållbar avkastning.

  EU har godkänt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

  EU:s närvaro i fiskevatten långt från unionen är ett legitimt mål och det är inte att förglömma att såväl EU:s fiskeintressen som intresset att utveckla de länder med vilka EU ingått avtal bör skyddas.

  Detta avtal måste ta hänsyn till Europaparlamentets betänkande ”Ett integrerat regelverk för avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer” (A5-0303/2003).

  Detta är det facto det andra avtalet som innefattar en ”partnerskapsmodell” och därmed införs vissa innehållsmässiga ändringar i de texter som inlämnats.

  Detta avtal är i linje med alla liknande avtal som ingåtts med andra stater i området (centrala och västra Stillahavsområdet) och därmed främjas regional utveckling.

  Den 13 maj 2004 paraferade EG och Mikronesiska federationen protokollet som fastställer de tekniska och ekonomiska villkor under vilka gemenskapens fiskefartyg får bedriva fiske i Mikronesiska federationens vatten. Avtalet gäller i tre år räknat från den dag de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.

  Protokollet ger fiskemöjligheter för spanska och franska notfartyg för tonfiske (de spanska fartygens andel uppgår till 75 procent av de tillgängliga fiskemöjligheterna och de franska fartygens till återstående 25 procent) och för 12 fartyg för fiske med flytlinor, varav 8 spanska och 4 portugisiska fartyg.

  Den ekonomiska ersättningen fastställs till 559 000 euro per år. Om gemenskapsfartygens totala årliga tonfiskfångst i Mikronesiska federationens vatten överstiger 8 600 ton skall det totala årliga ekonomiska bidraget ökas med 65 euro per överskridande ton fångad tonfisk. Summan kan dock inte överskrida ett tredubblat årsbelopp.

  Av det ekonomiska bidraget skall 18 procent användas för att definiera och genomföra en sektoriell fiskepolitik i Mikronesiska federationen, i syfte att främja ett ansvarsfullt och hållbart fiske i Mikronesiska federationens vatten. I protokollet omnämns inte särskilt utvecklingen av aktiviteter för den lokalbefolkning som lever på fiske.

  Parlamentet hördes 17 månader efter det att avtalet paraferats.

  Tidpunkten för att höra parlamentet är därför olämplig. Parlamentets utvecklingsutskott informerades inte om det förhandlingsmandat som rådet förmodligen gett kommissionen och inte heller om hur förhandlingarna fortskred. Det gavs heller ingen förklaring till förseningen i samrådsprocessen.

  Det är dags för parlamentet att ändra det rådande läget när det gäller fiskeavtal med tredjeländer. Kommissionen och rådet måste gemensamt komma överens om villkor som skulle göra rådfrågningen av parlamentet meningsfull. Om så inte sker bör fiskeriutskottet se till att parlamentet reagerar på det nuvarande läget och att det utnyttjar den möjlighet det har att avvisa de fiskeavtal som läggs fram under rådande omständigheter.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 2a (nytt)

  (2a) EG:s ekonomiska ersättning bör också användas för utveckling till förmån för den kustbefolkning som lever av fisket och för upprättandet av små lokala fiskkonserv- och fiskberedningsindustrier.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

  Referensnummer

  KOM(2005)0206 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS)

  Ansvarigt utskott

  PECH

  Yttrande
    Tillkännagivande i kammaren

  DEVE
  15.11.2005

  Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

  Nej

  Föredragande av yttrande Utnämning

  Luisa Morgantini
  24.10.2005

  Tidigare föredragande av yttrande

   

  Behandling i utskott

  14.11.2005

   

   

   

   

  Antagande

  14.11.2005

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská.

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Zbigniew Zaleski.

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Elisa Ferreira, Pier Antonio Panzeri.

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

   

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

  Referensnummer

  COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  28.10.2005

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  PECH
  15.11.2005

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  15.11.2005

  DEVE

  15.11.2005

   

   

   

  Inget yttrande avges
    Beslut

   

   

   

   

   

  Förstärkt samarbete
    Tillkännagivande i kammaren

  Nej

   

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Rosa Miguélez Ramos

  16.11.2005

   

  Behandling i utskott

  29.11.2005

  30.1.2006

   

   

   

  Antagande

  23.2.2006

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jan Mulder

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Anders Samuelsen

  Ingivande

  23.2.2006

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...