MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta

24.2.2006 - (KOM(2005)0499 – C6‑0354/2005 – 2005/0205(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Iles Braghetto

Menettely : 2005/0205(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0037/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0037/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta

(KOM(2005)0499 – C6‑0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0499)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0354/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6‑0037/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

(1 a) Kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista 3 päivänä elokuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1281/2005* muutetaan kalastuslisensseihin sovellettavaa yhteisön säännöstöä vähimmäistietoja koskevien vaatimusten mukauttamiseksi ja kalastuslisenssin aseman selkeyttämiseksi laivastokapasiteetin hallinnoinnissa.

 

__________

*EUVL L 203, 4.8.2005, s. 3.

Perustelu

Kalastuslisensseihin sisältyviä vähimmäistietoja oli muutettava niiden yhdenmukaistamiseksi yhteisön kalastuslaivastorekisteristä annetussa asetuksessa (komission asetus (EY) N:o 26/2004) käytettyjen tietojen ja terminologian kanssa. Kalastuslisenssin käsite on selkeytettävä, jotta voidaan tarkasti määritellä sen rooli laivaston hallinnointivälineenä. Tämä rooli oli implisiittinen edellisessä oikeuskehyksessä, mutta sitä ei ollut muotoiltu selkeästi.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

 

(1 b) Monet kalakannat ovat entisestään pienentyneet yhteisön vesillä, minkä vuoksi nykyisiä säilyttämistoimia on parannettava ja laajennettava. Kalastuslisenssit tarjoavat joustavan ja käyttökelpoisen hallinnointivälineen.

Perustelu

Kantojen pitäminen kestävillä tasoilla on olennainen kysymys, ja nykyisten säilyttämistoimien laajentaminen on elintärkeää sen valossa, että monet kannat ovat vähenemässä.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

 

(1 c) Tavoitteena olisi oltava huolehtia elollisten vesiluonnonvarojen rationaalisesta ja vastuullisesta hyödyntämisestä samalla, kun tunnustetaan kalatalousalan kiinnostus pitkän aikavälin kehitykseensä ja taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihinsa sekä kuluttajien edut, biologiset rajoitukset huomioon ottaen ja meriekosysteemiä asianmukaisesti kunnioittaen.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

 

(1 d) Säilyttämispäätöksillä on merkittäviä vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen niillä jäsenvaltioiden alueilla, joilla kalatalous on tärkeä ala.

Perustelu

On erittäin tärkeää löytää tasapaino ympäristön kannalta kestävän meriekosysteemin hyödyntämisen ja kalatalousalan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen välillä.

PERUSTELUT

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2371/2002 hyväksytyn yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen oli mukautettava vanhaa kalastuslisenssejä koskevaa asetusta (neuvoston asetus (EY) N:o 3690/93), minkä komissio voi uudessa oikeuskehyksessä tehdä 22 artiklan 3 kohdan nojalla.

Kalastuslisenssit ovat olennainen väline kalastuslaivastojen hallinnoinnissa, etenkin mitä tulee asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklassa ja 30. maaliskuuta 2004 päivätyssä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 639/2004 yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista säädettyihin kapasiteettirajoituksiin.

Komissio hyväksyi tämän uuden asetuksen kahdesta syystä:

a)        Kalastuslisensseihin sisältyvät vähimmäistiedot on muutettava, jotta ne yhdenmukaistettaisiin yhteisön kalastuslaivastorekisterissä (komission asetus (EY) N:o 26/2004) käytettyjen tietojen ja terminologian kanssa.

b)        Kalastuslisenssin käsite on selkeytettävä, jotta voidaan tarkasti määritellä sen rooli laivaston hallinnointivälineenä. Tämä rooli oli implisiittinen edellisessä oikeuskehyksessä, mutta sitä ei ollut muotoiltu selkeästi.

Lisenssi ei ole ainoastaan asiakirja, joka todistaa tietyllä aluksella toimivalla aluksen omistajalla olevan oikeus harjoittaa kalastusta, vaan se on myös ilmaus "kapasiteettioikeudesta" eli oikeudesta, joka lisenssinhaltijalla on käyttää tietyn kapasiteetin omaavaa alusta kalastamiseen.

Tarve rajoittaa tarkkaan tätä käsitettä syntyi yhteisön lainsäädännöstä, jossa kiellettiin julkisella tuella romutetun aluskapasiteetin korvaaminen (neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 2 kohta). Vastaavia säännöksiä oli vahvistettu ennen vuotta 2002 KOR-asetuksessa. Tämän vuoksi uudessa lisenssiasetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot olemaan myöntämättä kalastuslisenssejä, joiden kokonaiskapasiteetti ylittäisi laivastonhallinnointiasetuksessa vahvistetut kapasiteettien enimmäismäärät.

Tätä aihetta koskeva ehdotus komission asetukseksi sai kalatalousvaliokunnalta myönteisen lausunnon 6. heinäkuuta 2005. Se on hyväksytty ja sitä sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamispäivästä lähtien. Tämän vuoksi esittelijä kannattaa komission ehdotusta, että asetus on kumottava viipymättä.

Esittelijä haluaa erityisesti korostaa, että monet yhteisön vesien kalakannat ovat entisestään pienentyneet, minkä vuoksi nykyisiä säilyttämistoimenpiteitä on parannettava ja laajennettava. Tavoitteena olisi oltava huolehtia kalavarojen rationaalisesta ja vastuullisesta pyynnistä samalla, kun tunnustetaan kalatalousalan kiinnostus pitkän aikavälin kehitykseensä ja taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihinsa sekä kuluttajien edut biologiset rajoitteet huomioon ottaen ja meriekosysteemiä asianmukaisesti kunnioittaen.

Säilyttämispäätöksillä on merkittäviä vaikutuksia niiden jäsenvaltioiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, joilla kalatalous on tärkeä ala.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

28.10.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH
15.11.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
15.11.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

JURI

29.11.2005

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Iles Braghetto
25.10.2005

 

Valiokuntakäsittely

29.11.2005

30.1.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.2.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jan Mulder

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.2.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...