MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

24.2.2006 - (KOM(2005)0145 – C6‑0305/2005 – 2005/0055(CNS)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Jean-Paul Gauzès

Menettely : 2005/0055(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0038/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0038/2006
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

(KOM(2005)0145 – C6‑0305/2005 – 2005/0055(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0145)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto kuuli Euroopan parlamenttia (C6‑0305/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0038/2006),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tanskan kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.

PERUSTELUT

1.        Taustaa

Tanskan kansalaiset hylkäsivät Maastrichtin sopimuksen kansanäänestyksellä vuonna 1992, eikä Tanska näin ollen osallistu neuvostossa sellaisten toimenpiteiden antamiseen, joita ehdotetaan EY:n perustamissopimuksen IV osaston nojalla. Tanska on kuitenkin neuvotellut useita poikkeuksia, joiden ansiosta se pystyy toimimaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa tiiviimmässä yhteistyössä useilla aloilla, jotka jäisivät muussa tapauksessa yhteistyön ulkopuolelle.

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 kuuluu perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan. Tämä asetus korvasi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta Brysselissä 27. syyskuuta 1968 tehdyn tuomioistuimen toimivaltaa sekä ulkomailla annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen. Kyseisessä sopimuksessa määriteltiin jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivalta, helpotettiin oikeuden päätösten tunnustamista ja perustettiin nopea menettely päätösten sekä virallisten asiakirjojen ja tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Asetuksella (EY) N:o 44/2001 pyrittiin yksinkertaistamaan Brysselin sopimuksen säännöksiä ja tunnustamiseen tarvittavia muodollisuuksia sekä panemaan täytäntöön yhdessä jäsenvaltiossa tehtyjä päätöksiä yksinkertaisen ja yhdenmukaisen menettelyn turvin. Kyseinen asetus on tärkeä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja Euroopan oikeusalueen toteutumisen kannalta.

Tanskan jääminen tämän asetuksen ulkopuolelle aiheuttaa oikeudellisesti monimutkaisen tilanteen. Oikeuden päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon yhteydessä muut jäsenvaltiot ovat velvoitettuja soveltamaan eri säännöksiä Tanskan kuin muiden jäsenvaltioiden osalta. Suhteessa Tanskaan EU:n jäsenvaltioiden on edelleen sovellettava Brysselin sopimusta, kun taas kaikkien muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa toimiessaan ne soveltavat asetusta (EY) N:o 44/2001.

Kuitenkin 8 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen perusteella Euroopan komission on poikkeuksellisesti mahdollista neuvotella Tanskan kanssa sopimus, jonka perusteella Tanskaan voitaisiin soveltaa asetuksen (EY) N:o°44/2001 säännöksiä.

2.        Esittelijän kanta

Euroopan yhteisön ja Tanskan välillä saavutettu sopimus asetuksen (EY) N:o°44/2001 ulottamisesta koskemaan Tanskaa on hyväksyttävä. Sopimus mahdollistaa epätyydyttävän oikeudellisen tilanteen lopettamisen, ja se on Euroopan unionin sekä sen kansalaisten edun mukainen. Tanskan neuvottelemien muutosten[1], jotka koskevat asetuksen (EY) N:o°44/2001 säännösten soveltamista, voidaan katsoa olevan hyväksyttäviä.

  • [1]  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0145 – C6 0305/2005 – 2005/0055(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

5.10.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
12.10.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
12.10.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

LIBE
21.2.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Ei

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Jean-Paul Gauzès
24.10.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

29.11.2005

31.1.2006

23.2.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.2.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.2.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...