SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

24.2.2006 - (COM(2005)0145 – C6‑0305/2005 – 2005/0055(CNS)) - *

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès

Procedura : 2005/0055(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0038/2006
Teksty złożone :
A6-0038/2006
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

(COM(2005)0145 – C6‑0305/2005 – 2005/0055(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0145)[1],

–   uwzględniając art. 61 lit. c) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0305/2005),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6‑0038/2006),

1.  zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi i parlamentowi Królestwa Danii oraz rządom i parlamentom pozostałych Państw Członkowskich.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE (w języku francuskim)

1. Rappel

En raison du rejet du traité de Maastricht par les citoyens danois en 1992, le Royaume de Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois le Danemark a négocié plusieurs exceptions qui permettent d'établir avec les Etats membres de l'Union européenne une coopération plus étroite dans plusieurs domaines qui se trouvent normalement exclus.

Le règlement (CE) n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale relève du titre IV. Ce règlement remplace, dans tous les Etats européens à l'exception du Danemark, la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'effet des décisions étrangères. Cette convention détermine la compétence des juridictions des Etats membres, facilite la reconnaissance des décisions de justice et instaure une procédure rapide afin d'en assurer l'exécution ainsi que celle des actes authentiques et des transactions judiciaires. Le règlement (CE) n°44/2001 vise à simplifier les dispositions de la Convention de Bruxelles et les formalités nécessaires à une reconnaissance et à un exequatur rapide des décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre, au moyen d'une procédure simple et uniforme. Ce règlement est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation d'un espace judiciaire européen.

Le fait que le Danemark ne participe pas à ce règlement conduit à une situation judiciaire complexe. En effet, cela oblige les autres pays membres à appliquer avec ce pays des dispositions différentes de celles qu'ils appliquent avec le reste de l'Union européenne en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions: dans leurs relations avec le Danemark, les pays membres doivent continuer à appliquer la Convention de Bruxelles alors qu'avec tout autre pays européen, le règlement (CE) n°44/2001 s'applique.

Une décision du Conseil du 8 mai 2003 autorise, à titre exceptionnel, la Commission européenne à négocier un accord avec le Danemark afin de rendre applicables à ce pays les dispositions du règlement (CE) n°44/2001.

2. Position du rapporteur

Le rapporteur approuve l'accord qui a été trouvé entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark pour étendre le règlement (CE) n°44/2001 à ce dernier. Cet accord permet, en effet, de mettre fin à une situation juridique insatisfaisante et sert les intérêts de la Communauté européenne ainsi que ceux de ses citoyens. Le rapporteur estime acceptables les modifications[1] négociées par le Danemark relatives à l'application des dispositions du règlement (CE) n°44/2001.

  • [1]  Article 2, paragraphe 2 de l'Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Odsyłacze

COM(2005)0145 – C6 0305/2005 – 2005/0055(CNS)

Data konsultacji z PE

5.10.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
12.10.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
12.10.2005

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

LIBE
21.2.2005

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

No

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Jean-Paul Gauzès
24.10.2005

 

Rozpatrzenie w komisji

29.11.2005

31.1.2006

23.2.2006

 

 

Data przyjęcia

23.2.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

24.2.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...