Ziņojums - A6-0039/2006Ziņojums
A6-0039/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīguma noslēgšanu, ar ko uz Dāniju attiecina noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

24.2.2006 - (KOM(2005)0146 – C6‑0306/2005 – 2005/0056(CNS)) - *

Juridiskā komiteja
Referents: Jean-Paul Gauzès

Procedūra : 2005/0056(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0039/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0039/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīguma noslēgšanu, ar ko uz Dāniju attiecina noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

(KOM(2005)0146 – C6‑0306/2005 – 2005/0056(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2005)0146)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 61. panta c) apakšpunktu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0306/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0039/2006),

1.  apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Dānijas Karalistes un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

1. Atgādinājums

Tā kā Dānijas pilsoņi 1992. gadā noraidīja Māstrihtas līgumu, Dānijas Karaliste nepiedalās to pasākumu pieņemšanā, kas jāpieņem Padomei saistībā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļu. Tomēr Dānija ir apspriedusies par vairākiem izņēmumiem, kas ļauj ar Eiropas Savienības dalībvalstīm izveidot ciešāku sadarbību vairākās jomās, kuras parasti ir izslēgtas.

Regula (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecas uz IV sadaļu. Šīs regulas mērķis ir uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā ir ļoti svarīga iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un Eiropas tiesiskās telpas veidošanai.

Tas, ka Dānija nepiedalās šajā regulā, izraisa sarežģītu juridisko situāciju. Tik tiešām, tas uzliek saistības citām dalībvalstīm attiecībā uz šo valsti piemērot citus noteikumus, nevis tādus, ko tās piemēro attiecībā uz pārējo Eiropas Savienību dokumentu izsniegšanas jomā.

Padomes 2003. gada 8. maija lēmums izņēmuma kārtā atļauj Eiropas Komisijai ar Dāniju apspriest nolīgumu, lai Regulas (EK) Nr. 1348/2000 noteikumi būtu piemērojami šajā valstī.

2. Referenta nostāja

Referents apstiprina Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīgumu par Regulas (EK) Nr. 1348/2000 attiecināšanu uz Dāniju. Šis nolīgums ļauj izbeigt neapmierinošu juridisko situāciju un kalpo Eiropas Kopienas un tās pilsoņu interesēm.

Tomēr referents atzīmē, ka nolīgumā noteikts, ka "Dānija nepiedalās regulas par dokumentu izsniegšanu grozījumu pieņemšanā un [ka] šie grozījumi tai nav saistoši un nav piemērojami saistībā ar to.[1] Uzsverot šī nolīguma lietderību, viņš atzīmē, ka Komisija Regulā (EK) Nr.1348/2000 pašlaik veic grozījumus un Eiropas Parlaments to izskata. Tādā nolīguma projektā kā pašlaik, šīs regulas grozījumus nevarēs tieši piemērot. Referents iesaka rast veidu, kādā nākošie grozījumi, kuri ir izteikti tehniski un domāti pašreizējo procedūru uzlabošanai, varētu nolīgumā tikt ņemti vērā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīguma noslēgšanu, ar ko uz Dāniju attiecina noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Atsauces

KOM(2005)0145 – C6 0305/2005 – 2005/0055(CNS)

Datums, kad prasīja EP piekrišanu

5.10.2005

Atbildīgā komiteja             Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
12.10.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
12.10.2005

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi     

Lēmuma pieņemšanas datums

LIBE
21.2.2005

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  

No

 

 

 

 

Referents(i)         Iecelšanas datums

Jean-Paul Gauzès
24.10.2005

 

Izskatīšana komitejā

29.11.2005

31.1.2006

23.2.2006

 

 

Pieņemšanas datums

23.2.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

19

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard

Iesniegšanas datums

24.2.2006

  • [1]  Eiropas Kopienas un Dānijas nolīguma par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu 3. panta 1. punkts.