Έκθεση - A6-0040/2006Έκθεση
A6-0040/2006

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή

24.2.2006 - (2004/2259(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Neil Parish


Διαδικασία : 2004/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0040/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0040/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή

(2004/2259(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, «Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού» (COM(2000)0769),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Λευκή Βίβλος για κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης»(COM(1997)0599),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ (COM(2004)0366),

­–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Επιτροπής "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" "Σχέδιο δράσης για τη βιομάζα" και την ανακοίνωση της Επιτροπής "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα"(COM(2006)0034),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές[2],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου[3],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1782/2003/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς[4],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο[5],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2003/96/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας[6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις [7]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0040/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών αποτελεί δίοδο για τη σύνδεση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με σύγχρονες και καινοτόμους πολιτικές όπως αυτές που καθορίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας και του Γκέτενμποργκ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο μίας αειφόρου ανάπτυξης, η παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών και η χρήση οργανικών αποβλήτων δύνανται να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στην αειφόρο παραγωγή ενέργειας, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ισορροπία, συμμετέχοντας παράλληλα στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση και αυτάρκεια μιας πολυλειτουργικής γεωργίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει τις ορυκτές πηγές ενέργειας και, με έναν ισορροπημένο και στρατηγικό συνδυασμό όλων των πηγών ενέργειας, να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ, την ελαχιστοποίηση των πολιτικών και των οικονομικών κινδύνων που απορρέουν από τις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα, ότι οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και σε μια καλύτερη διαχείριση του κύκλου ζωής των υλικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση τον στρατηγικό στόχο της επισιτιστικής αυτάρκειας που έχει ανατεθεί στην κοινή γεωργική πολιτική από τις αρχές της,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή φαίνεται ότι προσφέρουν νέες δυνατότητες στη γεωργία του σήμερα ιδίως στον τομέα της ενέργειας, πρέπει ωστόσο να προσδιοριστεί σωστά ανταγωνιστικό πλαίσιο εντός του οποίου η υποκατάσταση καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή είναι βιώσιμη για τον αγρότη και για τη λειτουργία μίας νέας αλυσίδας παραγωγής,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ισχύσει το εγχείρημα της ενεργειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, οιεσδήποτε πολιτικές ανάπτυξης των βιοκαυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας πρέπει οι ίδιες να στηρίζονται σε πρότυπα παραγωγής που να συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ανάπτυξη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στο πρόβλημα αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, είναι απαραίτητο να εκπονηθούν από την αρχή αναλύσεις κόστους.-ωφέλειας προκειμένου να υπολογισθεί το σύνολο του κόστους παραγωγής, και να εκτιμηθεί σωστά η αξία οιωνδήποτε νέων προσανατολισμών που ενδέχεται να ακολουθηθούν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώνονται σταθερά και ότι, τα επόμενα 15 χρόνια η παραγωγή πετρελαίου είναι πιθανόν να μειωθεί και κατά συνέπεια θα αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου· ως εκ τούτου, απαιτείται επειγόντως μια οικονομικότερη και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, ιδίως μέσω της μείωσης των αποστάσεων μεταφοράς και της αποκέντρωσης του επισιτιστικού εφοδιασμού και της παραγωγής ενέργειας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί μια πρόκληση, η οποία συνδυάζει διάφορους τομείς όπως η παραγωγή ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η τυποποίηση και η ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της αξιοποίησης τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανανεώσιμων πρώτων υλών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη των ραγδαία εξελισσόμενων βιομηχανικά οικονομιών της Ασίας και άλλων αναπτυσσομένων περιοχών σε συμβατικά καύσιμα θα έχουν σημαντική αύξηση στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αγροτικές περιοχές, τα βιοκαύσιμα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα και μπορούν μάλιστα να εξελιχθούν σε πραγματική κοινωνικοοικονομική εναλλακτική επιλογή σε πολλές περιοχές στις οποίες μειώνονται ή έχουν εγκαταλειφθεί οι τοπικές καλλιέργειες λόγω της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα ζαχαρότευτλα ή το βαμβάκι,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να έχει θετική επίδραση μεταξύ άλλων στην απασχόληση σε περιοχές με υψηλή ανεργία μέσω της προώθησης της ανάπτυξης της παραγωγής στις αγροτικές περιοχές, της αύξησης της απασχόλησης, της ανάπτυξης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της αποκατάστασης της γεωργικής καλλιέργειας των ωφέλιμων εκτάσεων καλλιέργειας στα νέα κράτη μέλη που έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται λόγω της διαδικασίας μετασχηματισμού,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2003/30 για τα βιοκαύσιμα προβλέπει ότι, έως το 2010, ο στόχος κατανάλωσης βιοκαυσίμων επί του συνόλου των καυσίμων προς χρήση στις μεταφορές θα πρέπει να είναι 5,75%, ποσοστό το οποίο ισοδυναμεί σε 40 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο κατανάλωσης βιοκαυσίμων στα κράτη μέλη είναι επί του παρόντος μόλις στο 1,4% επί του συνόλου των καυσίμων προς χρήση στις μεταφορές· και λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται ως εκ τούτου μία ουσιαστική τροποποίηση της πολιτικής,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη στηρίζονται στις φορολογικές απαλλαγές των καυσίμων προκειμένου να προωθήσουν την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως αυτές παρέχονται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ[8] σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μιας εσωτερικής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως πηγές ενέργειας και καύσιμα,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις, οι δασμοί, καθώς και οι κανονισμοί και οι οδηγίες για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών και των βιοκαυσίμων πρέπει να συμφωνούν πάντοτε με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΕ,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορεί να έχουν θετική επίδραση στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στους υδάτινους πόρους, υπό την προϋπόθεση ότι επεκτείνουν την εναλλαγή των καλλιεργειών, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και επιτυγχάνεται πραγματική βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παραγωγή ενέργειας από γεωργικά προϊόντα πρέπει να αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο οι δυνατότητες των γεωργικών και των δασοκομικών υποπροϊόντων, όπως το ξύλο, το μαλλί, η κοπριά, τα άχυρα και τα παραπροϊόντα των σφαγείων,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο οι καταναλωτές αλλά και οι αγρότες και οι κάτοχοι δασικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να ενημερώνονται για τις ιδιότητες των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή, την παραγωγή βιομάζας, την ανανεώσιμη ενέργεια και τις ευκαιρίες που παρέχουν στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας,

ΚΑ.               λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή μέσω της αποσύνδεσης, του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών και της καλλιέργειας της γης σε αγρανάπαυση,

ΚΒ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια από βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με τεράστιες δυνατότητες, ειδικότερα για τη βιώσιμη γεωργία,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές μορφές ενέργειας από βιομάζα περιλαμβάνουν τα βιοκαύσιμα προς χρήση στις μεταφορές (που παράγονται κυρίως από καλλιέργειες δημητριακών, ζάχαρης και ελαιούχων σπόρων, καθώς και από χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια), την οικιακή θέρμανση με βιομάζα (με τη χρήση ξυλείας και υπολειμμάτων πρίσεως), την καύση άχυρου από υπολείμματα κατεργασίας ξύλου και γεωργικά υπολειίμματα σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή αμφότερων,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεώσιμη ενέργεια επί του παρόντος προσδοκάται ότι θα καλύψει μόλις το 9 έως 10% της ενεργειακής σύνθεσης της ΕΕ έως το 2010, αντί για τον στόχο του 12%,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η Βουλγαρία και η Ρουμανία που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ, αποτελούν εν δυνάμει παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεδομένου ότι λαμβάνουν ή θα λαμβάνουν σημαντικό μέρος της βοήθειας της ΕΕ που προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το γεωργικό ταμείο, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν πλήρως αυτές οι χώρες για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους και να ενταχθούν στους οριζόντιους κανόνες της ΚΓΠ,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά ζάχαρης στην ΕΕ μεταρρυθμίζεται και η παραγωγή ζαχαρότευτλων μειώνεται, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ανάλυση σχετικά με τη σκοπιμότητα αύξησης του υπάρχοντος δυναμικού για την παραγωγή βιοκαυσίμων από ζαχαρότευτλα ή από άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες σε αυτές τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις,

Ένα μέλλον για τις καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή

1.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στην τεχνολογία καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό και η αποδοτικότητα της βιομηχανίας· συνιστά να δοθεί έμφαση στα πιο βιώσιμα προγράμματα βιοενέργειας, τα οποία έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να συμβάλουν στην αγροτική οικονομία και τα οποία αποδεικνύουν την ικανότητα της βιομάζας να συνεισφέρει σημαντικά στις ευρωπαϊκές ενεργειακές απαιτήσεις·

2.   καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μια κοινοτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί με αυτόν τον τρόπο ότι ο ασφαλής εφοδιασμός με τρόφιμα ενισχύεται με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πρώτων υλών·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, με τη βοήθεια των κρατών μελών, των ενώσεων και των ενδιαφερομένων παραγόντων, σε μία απογραφή όλων των ατομικών και συλλογικών εμπειριών σχετικά με τη χρήση της βιομάζας (ανανεώσιμες πρώτες ύλες και γεωργικά και δασικά οργανικά απόβλητα) για την παραγωγή βιοκαυσίμων, θερμότητας και ηλεκτρισμού, προκειμένου να μπορέσει να αναπαραχθούν οι πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την ΕΕ

4.   χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει η Επιτροπή για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή και για την αύξηση της αποδοτικότητας της αξιοποίησης της ενέργειας μέσω του προγράμματος "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη", "του σχεδίου δράσης για τη βιομάζα" και της ανακοίνωσής της σχετικά με τα βιοκαύσιμα· ζητά ωστόσο καλύτερο συντονισμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στα κράτη μέλη και ενθαρρύνει την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγείλει για τις δύο αυτές πρωτοβουλίες και να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα που απορρέουν από αυτές όσο το δυνατόν πιο σύντομα·

5.   κρίνει σκόπιμο, στα πλαίσια του μακροχρόνιου σχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, και εξασφαλίζοντας την οικονομική και επιχειρηματική βεβαιότητα των επενδυτών και των παραγωγών, να καθοριστούν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιομάζα βάσει ολοκληρωμένων προτάσεων που θα προσδιορίζουν τις προτεραιότητες για τη χρήση ορισμένων τύπων βιομάζας και θα καθορίζουν ειδικά περιβαλλοντικά μέτρα αλλά και πολιτικές ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη, τα προβλήματα και τη συνεισφορά της ανανεώσιμης αυτής πηγής ενέργειας στην αειφόρο ανάπτυξη·

6.   τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας που να εξετάζει τις οικονομοτεχνικές παραμέτρους επιλογής των ενδεδειγμένων προς καλλιέργεια ειδών, με βάση τις εδαφοκλιματικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής·

7.   καλεί την Επιτροπή να θέσει στη γεωργία, όπως πράττει και σε άλλους τομείς, ως προτεραιότητα την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, την αξιοποίηση παραπροϊόντων για την παραγωγή ενέργειας και την αποκεντρωμένη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πρώτων υλών·

8.   τονίζει ότι οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης, καθώς και για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, πρέπει να προέρχονται κατά πρώτο λόγο από τα αποθέματα πρώτων υλών των κρατών μελών·

9.   υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εξελίξεις και οι επενδύσεις στον τομέα των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή για τους αγρότες που υπόκεινται στη μεταρρύθμιση της ζάχαρης·

10. τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν υποχρεωτικοί οι στόχοι που προβλέπονται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με τα βιοκαύσιμα, με τη θέσπιση ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης και με στόχο οι αναληφθείσες δεσμεύσεις να επιτευχθούν πρωταρχικά από την εγχώρια ευρωπαϊκή παραγωγή· ως εκ τούτου, θεωρεί αναγκαίο να συνάδει η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον στόχο·

11. τονίζει ότι ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην κατάργηση ή τη μείωση των υπαρχόντων κινήτρων για την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι ο καθορισμός αυτών των στόχων θα πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με την αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων·

12. τονίζει, ενόψει της αυξανόμενης μείωσης των πρώτων υλών, τη σημασία μηχανισμών της αγοράς οι οποίοι να παρέχουν στις ενεργειακές καλλιέργειες βιομάζας τη δυνατότητα διαρκούς ανταγωνιστικότητας ακόμη και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις·

13. τονίζει ότι οι αποφάσεις για την ανάπτυξη της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των επιμέρους κρατών μελών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ιδίως τις δυνατότητες αυτής της ανάπτυξης,

14. επισημαίνει το γεγονός ότι όλες οι αγροτικές περιοχές διαθέτουν σημαντικό δυναμικό παραγωγής βιομάζας, αλλά οι φτωχότερες μεταξύ αυτών δυσκολεύονται πάντα περισσότερο να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό λόγω του ασθενέστερου επιπέδου παραγωγής τους και των φυσικών και διαρθρωτικών τους μειονεκτημάτων· πρέπει συνεπώς να τους δοθεί προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους·

15. τονίζει την αναγκαιότητα να καταρτισθούν, στα πλαίσια των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών για την περίοδο 2007-2013, επιχειρησιακά προγράμματα εκμετάλλευσης της βιομάζας και να διασφαλιστεί η από κοινού συγχρηματοδότησή τους από τα διαρθρωτικά ταμεία, από το Ταμείο Συνοχής καθώς και από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

16. τονίζει ότι κανένα μέτρο για την προώθηση των ενεργεικών καλλιεργειών δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, στην επιδείνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στον παγκόσμιο γεωγραφικό ανταγωνισμό·

17. προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις ρυθμίσεις αγρανάπαυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών, όπως ορίζονται στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, και να αυξήσει σημαντικά τη μέγιστη έκταση που δικαιούται επιπλέον ενίσχυσης καθώς και το επίπεδο των πληρωμών· υπενθυμίζει σχετικά ότι απεφάνθη προσφάτως υπέρ της αύξησης των ενισχύσεων που χορηγούνται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών σε 80 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως, βάσει μέγιστης εγγυημένης έκτασης 2.200.000 εκταρίων·

18. προτρέπει την Επιτροπή να διευρύνει τον κατάλογο των επιλέξιμων ειδών προς καλλιέργεια για την παραγωγή βιοκαυσίμων στα συστήματα υποστήριξης, να διασφαλίσει ότι η επιλογή των καταλληλότερων ενεργειακών καλλιεργειών θα γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να διασφαλίσει αντίστοιχες μορφές στήριξης σε όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η βιοαιθανόλη, το βιοντίζελ και η αναερόβια χώνευση (βιοαέριο) και να παράσχει επαρκή κίνητρα στους παραγωγούς για τη στροφή προς αυτού του είδους τις καλλιέργειες·

19. τονίζει ότι η προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, ώστε να συμπεριλάβει την ορθολογική χρήση των ταμείων ανάπτυξης της υπαίθρου·

20. καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στα νέα κράτη μέλη, τα οποία εφαρμόζουν το απλοποιημένο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης βάσει της έκτασης (SAPS) και συνεπώς δεν λαμβάνουν καμία οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ·

21. θεωρεί σημαντικό να αποσυνδεθούν οι πριμοδοτήσεις για τις ενεργειακές καλλιέργειες στα νέα κράτη μέλη από τον μηχανισμό της σταδιακής εφαρμογής·

22. είναι της γνώμης ότι οι ενισχύσεις για τις ενεργειακές καλλιέργειες στα νέα κράτη μέλη πρέπει να διαχωρισθούν από το σύστημα SAPS, ούτως ώστε να υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση για τις ενεργειακές καλλιέργειες·

23. επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή πρέπει να γίνουν οικονομικά βιώσιμες και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει βιώσιμες λύσεις και σταθερές διατάξεις για τον κλάδο, προκειμένου να προωθούνται αναγκαίες προσαρμογές και επενδύσεις, έτσι ώστε αυτές οι καλλιέργειες να μην χρειάζονται χρηματοδότηση με δημόσιους πόρους·

24. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί εντατικοποίηση της παραγωγής σε βαθμό ικανό να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον με τη μόλυνση των εδαφών με υπολείμματα λιπασμάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας, καθώς και με την εξάντληση και μόλυνση των υδατίνων πόρων·

25. τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της επικοινωνίας μεταξύ του τομέα της γεωργίας και της επεξεργασίας μέσω της παροχής σαφών συμβάσεων, τεχνολογικής ερμηνείας και άλλων κινήτρων·

26. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει αναλογικά για όλα τα κράτη μέλη τα προγράμματα επιχορηγήσεων και δανείων σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για σκοπούς όπως η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και η ανάπτυξη πρώτων υλών·

27. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει τα πιθανά οφέλη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή από την άποψη των ευκαιριών απασχόλησης και μείωσης του κόστους των μεταφορών, μέσω της κατασκευής μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές·

28. τονίζει τη σημασία της θέσπισης μέτρων για τη διασφάλιση μιας συγκεκριμένης ποιότητας των εισαγόμενων πρώτων υλών και τη συμμόρφωση προς κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, βάσει των ισχυόντων προτύπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

29. προτρέπει την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες να συνδυάσει τα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και τη στήριξη προς τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προαχθεί μία εσωτερική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

30. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, μέσω ρυθμιστικών αλλαγών, την προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή, στον βαθμό που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αειφόρου ανάπτυξης και προάγουν μία πολυλειτουργική γεωργία σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

31. είναι της γνώμης ότι πρέπει να μελετηθούν οι επιπτώσεις των ενεργειακών καλλιεργειών στη γεωργία και ότι πρέπει να ελεγχθεί η θέσπιση διατάξεων για να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση χωροκατακτητικών φυτικών ειδών·

32. ζητεί τη θέσπιση ενός συστήματος παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται η βιοποικιλότητα και τα περιβαλλοντικά αγαθά του εδάφους, των υδάτων και του αέρα από τη βιολογική παραγωγή καυσίμων, ενέργειας και υλικών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και να επιτευχθεί πραγματική μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου·

33. καλεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ μίας βάσης δεδομένων διαφανούς και προσβάσιμης από το κοινό, η οποία θα περιλαμβάνει τα οφέλη κύκλου ζωής των ανανεώσιμων πρώτων υλών, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του κύκλου ζωής·

34. ζητεί οι στρατηγικές δημοσίων συμβάσεων να υποστηρίζουν την εισαγωγή υλικών προερχόμενων από βιομάζα, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές χρήσεις των ανανεώσιμων πρώτων υλών και τα ευρύτερα οφέλη τους για το περιβάλλον και την υγεία·

35.     προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διάδοση και την τεχνολογική μεταφορά της ευρωπαϊκής έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμής βιοϋλικών, βιοενέργειας και βιοκαυσίμων και να υποστηρίξει μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού·

36.     τονίζει την ανάγκη ενοποίησης σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμής στον τομέα των βιοϋλικών, και συγκεκριμένα με στόχο τη θέσπιση ενός κοινοτικού ερευνητικού προγράμματος για την τεχνολογία μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια, καύσιμα και χημικά·

37. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να επιτύχει το συντομότερο δυνατόν συμβιβασμό ανάμεσα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο του πετρελαίου ως προς την παραγωγή βιοκαυσίμων βάσει της αρχής «βιοκαύσιμα για τα οχήματα, όχι οχήματα για τα βιοκαύσιμα»·

Δυνατότητες που παρέχονται από ειδικές καλλιέργειες και προϊόντα

38. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ενθάρρυνση της παραγωγής χημικών σκευασμάτων από γεωργικές πρώτες ύλες, ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών και να εφοδιαστεί η αγορά με προϊόντα υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα μη βιοδιασπώμενα χημικά προϊόντα·

39. αναγνωρίζει ότι οι εφαρμογές των ειδικών καλλιεργειών σε μικρή και αποκεντρωμένη κλίμακα μπορούν να είναι πολύ αποδοτικές και κατά συνέπεια να ωφελήσουν ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα προκειμένου σταδιακά να αυξηθεί η παραγωγή τους·

40. ενθαρρύνει τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανία πλαστικών, λιπαντικών και μονωτικών υλικών για την αντικατάσταση των συμβατικών προϊόντων από φυτικά προϊόντα, όπως οι ίνες λιναριού και κάνναβης, αντί των μεταλλικών ινών που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας από ορυκτές πηγές·

41. υπογραμμίζει τη δυνατότητα της γεωργίας να παράγει φαρμακευτικά φυτά για την παρασκευή εμβολίων και άλλων προϊόντων, με σκοπό τον εφοδιασμό της ιατρικής βιομηχανίας με επαρκή μέσα υγειονομικής περίθαλψης·

42. στηρίζει τη χρήση σκευασμάτων στη γεωργία ως λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων προερχομένων από γεωργικά προϊόντα, ενθαρρύνοντας τις βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας ως προς τη λίπανση και τη φυτοπροστασία·

43. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και ωφέλιμα για την υγεία αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο της γεωργίας να παράγει πρώτες ύλες για φυσικά και υποαλλεργικά καλλυντικά, φιλικά προς το περιβάλλον φυσικά είδη κλωστοϋφαντουργίας και καινοτόμα προϊόντα διατροφής·

44. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω την καινοτομία, που υπόσχονται νέες τεχνολογίες όπως η συνδυασμένη παραγωγή χαρτιού και βιοαιθανόλης από άχυρο·

Προώθηση της παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωργικούς πόρους

45. τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση γεωργικών υπολειμμάτων και λυμάτων για την παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει αποδοτικών μεθόδων από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης που δύνανται να προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές κοινότητες·

46. ζητεί να προσανατολιστούν περισσότερο οι πιστώσεις για έρευνα και ανάπτυξη της υπαίθρου προς την αποτελεσματικότερη και μαζικότερη χρήση των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τη γεωργία και τη δασοκομία για ατομικές ή συλλογικές χρήσεις στο αγροτικό περιβάλλον·

47. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την αποτελεσματική αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας υπό μορφήν γεωργικών και δασοκομικών αποβλήτων, καθώς επίσης της ενεργειακής καλλιέργειας με ειδικά φυτά, για παράδειγμα ξυλώδη φυτά ταχείας ανάπτυξης όπως η ιτέα, η λεύκα ή ποώδη όπως ορισμένα αγρωστώδη, με σεβασμό στις αυτόχθονες φυτοκοινωνίες κάθε κράτους μέλους, για την παραγωγή θερμότητας και παράλληλα την παροχή συνδρομής στην αξιοποίηση ορισμένων λυμάτων·

48.           τονίζει τη σπουδαιότητα θέσπισης υποχρεωτικών απαιτήσεων για ανανεώσιμη παραγωγή θέρμανσης, οι οποίες θα τονώσουν την αποτελεσματική χρήση της βιομάζας ως ανανεώσιμης ενεργειακής πηγής και την ανάπτυξη νέων τοπικών αγορών για γεωργικά προϊόντα·

49. θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη χρήση της βιομάζας, να οριστούν σαφείς κανόνες για τα συστήματα ενίσχυσης και να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι για την αύξηση και την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής·

50. καλεί την Επιτροπή να απευθύνει στα κράτη μέλη σύσταση να κάνουν χρήση αποτελεσματικών κινήτρων, όπως φορολογικών περικοπών, προκειμένου να προαχθεί η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμα, τοπικά πρωτογενή προϊόντα·

51. προτείνει την περαιτέρω προώθηση των προσπαθειών για την ενθάρρυνση στο να παράγονται και να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απευθείας στη γεωργική εκμετάλλευση, όπως έχουν ήδη καταβληθεί από πολλές μονάδες επεξεργασίας μικρής κλίμακας, όπου υπάρχουν καλές προοπτικές για σύντομη εμπορική επιτυχία χωρίς διαρκείς επιχορηγήσεις·

52. ενημερώνει τους αγρότες για τις δυνατότητες και τις επιχειρηματικές διεξόδους που παρέχει η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών μετά τους περιορισμούς που επιφέρει η αναθεωρημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική·

53. ενθαρρύνει τη δημιουργία βιοδιυλιστηρίων που αυξάνουν την αποδοτικότητα του κόστους των τελικών προϊόντων με την ολοκληρωμένη χρήση της βιομάζας·

54. καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες τους για τις θετικές συνέπειες που έχει για την προστασία του περιβάλλοντος η χρήση της βιομάζας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διοργανώνοντας διαφημιστικές εκστρατείες με κύριο αποδέκτη τη νεότερη γενιά στην οποία πρέπει να καλλιεργηθεί οικολογική συνείδηση·

55. τονίζει ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί η αναγκαιότητα της χρήσης γεωργικών υποπροϊόντων και άλλων αποβλήτων βιομάζας, όπως και βιοδιασπώμενων βιομηχανικών αποβλήτων·

Δυνατότητες για τα βιοκαύσιμα

56. επισημαίνει ότι η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές ευκαιρίες καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας·

57. υπενθυμίζει ότι, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή βιοκαυσίμων, που αποτελεί μία δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών ενέργειάς της, οφείλει να σέβεται τους κανόνες της αειφόρου γεωργίας·

58. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή και τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων·

59. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων, όπως πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, ανάμιξη πάγιας ποσότητας βιοκαυσίμου με ορυκτά καύσιμα και υποχρεωτικές προϋποθέσεις ως πολλά υποσχόμενων τρόπων προαγωγής των βιοκαυσίμων στο μέλλον·

60. τονίζει ωστόσο ότι η λήψη φορολογικών μέτρων όπως φοροαπαλλαγών χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς διαμέσου μίας υπεραντιστάθμισης των εισαγόμενων βιοκαυσίμων και εκείνων των μορφών ενέργειας των οποίων το κόστος παραγωγής είναι ιδιαιτέρως χαμηλό·

61. προτρέπει τα κράτη μέλη να επιβάλουν φόρους και δασμούς για αρκετά μακρόχρονες περιόδους, ώστε να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη της βιομηχανίας και να τονωθούν οι επενδύσεις·

62. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ρυθμίσεων ειδικής πρόσβασης στην αγορά επί των εισαγωγών βιοκαυσίμων από τρίτες χώρες όπως η Βραζιλία, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η βιοποικιλότητα και η δυνατότητα αποθήκευσης CO2 των παρθένων δασών μέσω της σκόπιμης κατάργησης των εισφορών και της προώθησης έργων ανάπτυξης της υπαίθρου για τη διαρκή αξιοποίηση των πόρων στις τρίτες χώρες· με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοθεί η ευκαιρία στη βιομηχανία βιοκαυσίμων στην ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική τηρώντας υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές·

63. απευθύνει έκκληση για αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας για νέες οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες τεχνολογίες και η ανάπτυξη των οποίων προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες της βιομηχανίας βιοκαυσίμων·

64. χαιρετίζει τον κατάλληλο συνυπολογισμό της προώθησης της έρευνας για νέες και πιο αποδοτικές οικονομικά τεχνολογίες για βιοκαύσιμα·

65. συνιστά να δοθεί ουσιαστική υποστήριξη στην έρευνα και στην ανάπτυξη μίας δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων αλλά και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι δυνατότητες που παρέχονται από υπάρχουσες προτάσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

66. αναγνωρίζει ότι τα βιοκαύσιμα, προς το παρόν και όσο δεν είναι εφικτό να παραχθούν με λιγότερα έξοδα - εξ ου και η σημασία των αντιστοίχων πόρων για την έρευνα -, είναι πιο ακριβά από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά υπογραμμίζει ότι η ανάμιξη βιοκαυσίμων με ορυκτά καύσιμα έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

67. καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση μία αναθεώρηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, ώστε να καθοριστούν τα κατάλληλα μέσα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των στόχων που τίθενται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με τα βιοκαύσιμα και κατά συνέπεια να προαχθούν περαιτέρω τα βιοκαύσιμα·

o

o o

68.           αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σελ. 33.
  • [2]  ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σελ. 42.
  • [3]  ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58· Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σελ. 1)
  • [4]  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 (ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σελ. 56).
  • [5]  ΕΕ L 049 της 19.02.2004, σελ. 1.
  • [6]  ΕΕ L της 31.10.2003, σελ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΚ) 2004/75/ΕΚ, ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σελ. 1.
  • [7]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0365.
  • [8]  Οδηγία 2003/96/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας ( ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σελ. 51). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία (ΕΚ) 2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σελ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύριος στόχος της προώθησης των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή είναι να παράσχει σημαντικές νέες αγορές για τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη του εν λόγω τομέα μπορεί να αποφέρει τεράστια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ευρωπαϊκή γεωργία σήμερα δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ελευθέρωσης των εθνικών και διεθνών αγορών οι ευρωπαίοι αγρότες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ανταγωνιστούν χώρες που παράγουν με χαμηλότερο κόστος. Καθώς η τάση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, οι αγρότες θα αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και οι λιγότερο ανταγωνιστικοί παραγωγοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Η εν λόγω κατάσταση, όχι μόνο θα έχει μείζονες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά θα οδηγήσει και σε μείωση της έκτασης γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες.

Χρήση γης

Καθώς ο γεωργικός τομέας εξακολουθεί να αναπτύσσεται, όλο και περισσότερη γη θα είναι διαθέσιμη για χρήσεις που δεν προορίζονται για τη διατροφή. Η γεωργία σήμερα δεν έχει μόνο οικονομική και κοινωνική αξία αλλά επίσης περιβαλλοντική και οικολογική σημασία. Η απώλεια αγροτικής γης θα μπορούσε, συνεπώς, να αποβεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Εάν η γη μπορούσε να διατηρήσει τον προορισμό της για γεωργική χρήση και χρησιμοποιείτο για την παραγωγή καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή, θα μπορούσαν να διατηρηθούν αυτά τα οικολογικά οφέλη και η φυσική μας κληρονομιά.

Ισχύουσες διατάξεις: μεταρρύθμιση της ΚΓΠ

Η αποσύνδεση της εισοδηματικής στήριξης από την παραγωγή, που θεσπίσθηκε από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003, θα συνδράμει ώστε να διευκολυνθεί η προσφορά ενεργειακών καλλιεργειών. Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιέργειες που ήταν επιλέξιμες για άμεσες πληρωμές μόνο στο πλαίσιο του μη επισιτιστικού καθεστώτος για εκτάσεις σε αγρανάπαυση μπορούν πλέον να καλλιεργηθούν σε οποιαδήποτε έκταση χωρίς απώλεια της εισοδηματικής στήριξης. Βάσει του νέου συστήματος, οι αγρότες μπορούν, καταρχήν, να προσαρμόσουν το σύστημα παραγωγής τους στις αγρονομικές συνθήκες και στις εξελίξεις της αγοράς, χωρίς καμία επίπτωση στο ποσό εισοδηματικής στήριξης που λαμβάνουν. Το καθαρό περιθώριο των διαφόρων καλλιεργειών σε τοπικό επίπεδο είναι αυτό που θα καθορίσει το πρόγραμμα παραγωγής τους.

Το σύστημα αποσύνδεσης προβλέπει επίσης ειδικές διατάξεις για ορισμένες καλλιέργειες (π.χ. γεώμηλα για παραγωγή αμύλου, σκληρός σίτος). Για να λάβουν την εν λόγω πληρωμή, οι αγρότες πρέπει να συμμορφώνονται προς ορισμένες ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές. Η μέγιστη επιλέξιμη για ενίσχυση έκταση ορίζεται ανά περιφέρεια και μπορεί να ποικίλει εντός αυτής, ανάλογα με την άρδευση, το είδος της καλλιέργειας και τη μέση απόδοση. Επιπλέον, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατική ενίσχυση η οποία δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών δαπανών που συνδέονται με τη δημιουργία πολυετών καλλιεργειών για παραγωγή βιομάζας σε γη που τελεί σε αγρανάπαυση.

Γη σε αγρανάπαυση

Η υποχρέωση αγρανάπαυσης, η οποία εισήχθη με τη μεταρρύθμιση του 1992 ως μέσο για την εξισορρόπηση της αγοράς δημητριακών, έχει ενσωματωθεί στο νέο ενιαίο καθεστώς πληρωμών. Η γη σε αγρανάπαυση κανονικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε είδος παραγωγής, αλλά η καλλιέργεια σοδειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών καλλιεργειών) επιτρέπεται εάν η χρήση της βιομάζας είναι εγγυημένη είτε από σύμβαση είτε από τον ίδιο τον γεωργό. Το καθεστώς αγρανάπαυσης αποτελεί, συνεπώς, κίνητρο για την καλλιέργεια σοδειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή.

Καθεστώς ενεργειακών καλλιεργειών

Η παραγωγή καλλιεργειών για χρήση ως καύσιμα και πηγές ενέργειας προάγεται όχι μόνο μέσω της πληρωμής αγρανάπαυσης αλλά και μέσω του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών, το οποίο παρέχει ενίσχυση ανά εκτάριο προς παραγωγούς σε γη που τελεί σε αγρανάπαυση. Η μέγιστη εγγυημένη έκταση είναι 1,5 εκατ. εκτάρια και διατίθεται πριμοδότηση ύψους 45 ευρώ ανά εκτάριο. Οι πληρωμές θεσπίζονται για δύο κύριες ενεργειακές καλλιέργειες: δασύλλια βραχυχρόνιας αμειψισποράς και μίσχανθο. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών, το 2004, μόνο 300 000 εκτάρια (20% της μέγιστης εγγυημένης έκτασης) χρησιμοποιήθηκαν για τον εν λόγω σκοπό.

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει επίσης καταστεί σημαντικό τμήμα των σημερινών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής. Με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θεσπίσθηκαν λεπτομερείς κανόνες, για παράδειγμα, ορίστηκε στόχος για το ποσοστό εκπομπών ανά κράτος μέλος, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 8% κατά μέσο όρο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ. Η καλλιέργεια βιομάζας, για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, που κυρίως οφείλεται στο CO2, εξουδετερώνοντας την εκπομπή CO2. Προγράμματα αναδάσωσης και συστήματα γεωργοδασοπονίας παρείχαν και εξακολουθούν να παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η δημιουργία δασών σε αγροτική γη ήδη προωθείται στο πλαίσιο ορισμένων πολιτικών και θα πρέπει να διατηρηθεί.

Ανανεώσιμη ενέργεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα αναγνώρισε τις δυνατότητες της ανανεώσιμης ενέργειας ως σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία περιφερειακής προστιθέμενης αξίας στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τις στρατηγικές της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

Οι ανανεώσιμες ενέργειες γενικά

Ανανεώσιμη ενέργεια είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πολλά και διαφορετικά είδη ενέργειας, όπως η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, η θερμότητα και τα βιοκαύσιμα, τα οποία όλα προέρχονται από ανεξάντλητες πηγές, σε αντίθεση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Παραδείγματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η ξυλεία, τα λύματα, η ελαιοκράμβη και άλλες καλλιέργειες και προϊόντα που πηγάζουν από καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή.

Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να προωθηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ειδικότερα δε στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο. Διάφορες σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα, είναι οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Ο στόχος που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (COM/2001/69) είναι κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας σε ποσοστό 12%. Πρόσφατα το Κοινοβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο αυτό μία έκθεση πρωτοβουλίας για την ανανεώσιμη ενέργεια. Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου τόνισε ότι η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην οποία έχει συνδράμει η ΚΓΠ, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ενθαρρυνθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

«Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης και τα άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία, έτσι ώστε να επιτευχθεί ισόρροπη και ορθολογική ανάπτυξη και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, στο μέτρο που τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα της χρήσης τους είναι θετικά και συγκαταλέγονται στις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής».

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ο στόχος της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας σε ποσοστό 12%.

Σχέδιο δράσης για τη βιομάζα

Η έκταση εντός της ΕΕ των 25 που είναι επιλέξιμη για στήριξη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή είτε βάσει του καθεστώτος αγρανάπαυσης είτε βάσει του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών θα ανέλθει συνολικά στα 8 εκατ. εκτάρια το 2005 και θα αυξηθεί στα 9,4 εκατομμύρια το 2011. Σε αυτά περιλαμβάνεται η μέγιστη κατανομή εκτάσεων στο καθεστώς ενεργειακών καλλιεργειών και η αύξηση κατά 30% της εθελούσιας αγρανάπαυσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια και τα βιοκαύσιμα, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 6,5 εκατ. εκτάρια να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενεργειακές καλλιέργειες στερεών καυσίμων και τουλάχιστον άλλα 6,6 εκατομμύρια για βιοκαύσιμα. Το σύνολο των απαιτούμενων 13,1 εκατ. εκταρίων είναι κατά 3,5 εκατ. εκτάρια μεγαλύτερο από την έκταση που προβλέπεται να λάβει στήριξη.

Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για τη βιομάζα που αναμένεται να υποβληθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει το προαναφερθέν πρόβλημα. Ένα από τα άλλα θέματα που θα εξεταστούν είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιείται επαρκώς το καθεστώς ενεργειακών καλλιεργειών.

Βιοκαύσιμα

Άλλη μία δυνατότητα που παρέχεται από την καλλιέργεια σοδειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων από γεώμηλα για παραγωγή αμύλου, δημητριακά, ζαχαρότευτλα, κράμβη και άλλα. Οι μεγαλύτερες αγορές για βιοκαύσιμα είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη· το πρώτο αποτελεί υποκατάστατο του ντίζελ και προέρχεται κυρίως από την ελαιοκράμβη, το δεύτερο είναι υποκατάστατο του πετρελαίου και μπορεί να παραχθεί από πολλές πηγές υδατανθράκων.

Σήμερα η ΕΕ ηγείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή και χρήση βιοντίζελ. Εντός της βιομηχανίας βιοαιθανόλης, η ΕΕ καλείται να ανταγωνιστεί χώρες που παράγουν φθηνή βιοαιθανόλη, όπως η Βραζιλία, η οποία εφάρμοσε εθνικό πρόγραμμα για την καύσιμη αλκοόλη (“proalcool”) το 1974. Ένα άλλο ζήτημα με τις σύγχρονες τεχνολογίες βιοαιθανόλης στην ΕΕ είναι ότι, αν η αιθανόλη που αναμιγνύεται με το πετρέλαιο υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, παρατηρείται αύξηση των εκπομπών NOx και αλδεΰδης, ουσιών υψηλά ρυπογόνων όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας και, κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντικές βλάβες.

Η οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα θεσπίζει στόχους για το μερίδιο της αγοράς βιοκαυσίμων στη συνολική αγορά ενέργειας: 2% το 2005, που αναμένεται να αυξηθεί έως το 5,75% το 2010. Επί του παρόντος, τα βιοκαύσιμα συνεισφέρουν κατά λιγότερο του 1% στην κατανάλωση καυσίμων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μία ανακοίνωση για τα βιοκαύσιμα η οποία αναμένεται ότι διαθέτει τόσο μία γεωργική προοπτική όσο και μία διεθνή προοπτική και ενδέχεται να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με τις ρυθμίσεις της οδηγίας 1998/70/ΕΚ για την ποιότητα των καυσίμων, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, όπως αυτοί περιγράφονται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα, θα μπορούσαν να ακολουθηθούν διάφορες στρατηγικές. Ένας τρόπος προώθησης της καλλιέργειας σοδειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή είναι να καταστούν υποχρεωτικοί οι στόχοι που αφορούν τα βιοκαύσιμα. Η εν λόγω στρατηγική τυγχάνει υποστήριξης από πολλούς συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις για το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα. Μία άλλη στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι με τη δημιουργία ζήτησης για βιοκαύσιμα, θα ακολουθήσει η προσφορά. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω φορολογικών απαλλαγών, που ήδη χρησιμοποιούνται στη Γερμανία, ή μέσω της παροχής στήριξης για την κατασκευή τοπικών μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, που θα συνδέονται με την τοπική καλλιέργεια τέτοιων σοδειών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρέπει να εξετάσουμε επίσης εάν χρειάζεται να επιβληθεί δασμός επί των φθηνών καυσίμων (για παράδειγμα επί της βιοαιθανόλης με προέλευση τη Βραζιλία) κατά τρόπο όχι διαφορετικό από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, η υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας των βιοκαυσίμων δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στην πρώτη γενιά βιοκαυσίμων (οι τεχνολογίες βιοκαυσίμων που ήδη χρησιμοποιούνται) αλλά και σε καινοτόμα βιοκαύσιμα (δεύτερη και τρίτη γενιά), όπως τα βιοκαύσιμα με βάση το συνθετικό αέριο και τη λιγνοκυτταρινούχο αιθανόλη. Επιπλέον, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση της ενεργειακής μετατροπής και η οικονομική αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος, με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών.

Ελαιούχες καλλιέργειες

Το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ελαίων καταναλώνεται από τις αγορές τροφίμων, αλλά υπάρχουν και σημαντικές βιομηχανικές εφαρμογές: απορρυπαντικά και επιφανειοδραστικές ουσίες, λιπαντικά, χρώματα επίχρισης, διαλύτες, πολυμερή και λινοτάπητες, για να αναφέρουμε μερικά. Όλα αυτά τα προϊόντα μπορούν να παραχθούν από 4 βασικές καλλιέργειες: ελαιοκράμβη, σόγια, ηλίανθο και λιναρόσπορο.

Η μελλοντική χρήση βιολιπαντικών, συγκεκριμένα, αναμένεται να αυξηθεί έως και 20% τα επόμενα μερικά χρόνια. Οι ευκαιρίες για τη βελτίωση της περιεκτικότητας σε έλαια μέσω της γενετικής βελτίωσης των φυτών ή της βιοτεχνολογίας ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Το βασικό πρόβλημα στον τομέα των ελαίων είναι ο ανταγωνισμός με φθηνές εναλλακτικές λύσεις (κυρίως εισαγόμενες), όπως για παράδειγμα το φοινικέλαιο. Η φθηνή παραγωγή φοινικέλαιου στην Ινδονησία έχει επίσης προκαλέσει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο πιθανός ανταγωνισμός εντός της αγοράς βιοντίζελ επίσης ενδέχεται να μειώσει την πιθανή μελλοντική χρήση.

Καλλιέργειες υδατανθράκων

Επί του παρόντος, τα σημαντικότερα προϊόντα που δεν προορίζονται για μη τη διατροφή και που προέρχονται από καλλιέργειες υδατανθράκων είναι τα εξής: χαρτί, βιοδιασπώμενα πολυμερή, συγκολλητικά μέσα, κόλλες, αγροχημικές ουσίες, απορρυπαντικά και χρώματα επίχρισης. Το σιτάρι, ο αραβόσιτος και τα γεώμηλα είναι οι τρεις κύριες πηγές υδατανθράκων στην ΕΕ.

Σήμερα χρησιμοποιούνται 3,6 εκατ. τόνοι δημητριακών ετησίως για αυτόν τον σκοπό και το ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 5,5 εκατομμύρια εντός της επόμενης πενταετίας. Παρόλο που αυτό αναλογεί σε λίγες μόνο ποσοστιαίες μονάδες της έκτασης στην ΕΕ που χρησιμοποιείται ετησίως για την παραγωγή δημητριακών, μπορεί να προσφέρει υψηλής αξίας εμπορικές ευκαιρίες στους αγρότες.

Ειδικές καλλιέργειες

Φαρμακευτικά είδη, φάρμακα, αρωματικές ουσίες, βιοκτόνα και αρώματα προέρχονται από την καλλιέργεια σοδειών όπως το σινάπι, η παπαρούνα, το σουσάμι, το θυμάρι, το δενδρολίβανο, η λεβάντα και η μέντα.

Οι σοδειές αυτές καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα αλλά μπορούν να έχουν υψηλές αποδόσεις για τους αγρότες. Λόγω της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες χώρες, ο ανταγωνισμός με φθηνότερα προϊόντα έχει μικρότερη σημασία.

Τέλος, οι βιομηχανικές και ειδικές (που δεν προορίζονται για τη διατροφή) χρήσεις των καλλιεργειών μπορούν να συνδράμουν στην αύξηση της αγροτικής αξίας και ορισμένες από αυτές τις χρήσεις επιπλέον παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη. Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που παρουσιάζουν τεράστιες ευκαιρίες για αυξημένη μελλοντική χρήση.

Έρευνα και τεχνολογίες

Στην έκθεση για το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ και τις προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει νέα ρυθμιστικά μέτρα και να αυξήσει την οικονομική υποστήριξη της Ένωσης προς την έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διάδοση των καινοτομιών, ανταλλαγή πληροφοριών και οικονομίες ενέργειας. Οι παραγωγοί επίσης χρειάζονται στήριξη, ώστε να μπορούν να αποκτούν την κατάλληλη τεχνολογία συμμετέχοντας στα συναφή εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Το Κοινοβούλιο επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η ενθάρρυνση μιας πιο εκτεταμένης χρήσης της βιομάζας στην παραγωγή μιας ανανεώσιμης μορφής ενέργειας με τη χρήση αειφόρων μεθόδων παραγωγής δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως δικαιολογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην επιδιώξει την έρευνα, που αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής αποτελεσματικότητας, καθώς και κάθε πιθανό μέσου για τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των αγροτών.

Τελικές παρατηρήσεις

Πριν από έξι χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης μιας κεντρικής μη επισιτιστικής πολιτικής. Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη μίας ενοποιημένης πολιτικής είναι να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η χρήση περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας. Η τρέχουσα παραγωγή αποθαρρύνεται (ή τουλάχιστον δεν ενθαρρύνεται ιδιαίτερα) από αρκετές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις. Πολλάκις έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη έμφαση η Επιτροπή στην άρση των διοικητικών εμποδίων και των εμποδίων που αφορούν τα δίκτυα στα κράτη μέλη και στη δημιουργία, αντιθέτως, ελκυστικών καθεστώτων ενθάρρυνσης.

Προκειμένου να μειωθεί ο ανταγωνισμός κατά των ευρωπαϊκών γεωργικών πρώτων υλών από φθηνές εισαγωγές και άλλες πρώτες ύλες στο επίπεδο επεξεργασίας, θα πρέπει να θεσπισθούν πρότυπα ποιότητας. Η γεωργία εντός της ΕΕ παράγει ανιχνεύσιμα και διαρκώς ασφαλέστερα προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας σε σύγκριση με άλλες χώρες. Πρόκειται για ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω με την επιβολή ελάχιστων επιπέδων ποιότητας επί των εισαγόμενων προϊόντων.

Τέλος, εξασφαλίζεται ευρεία υποστήριξη της προώθησης της καλλιέργειας σοδειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή, εάν καταστούν υποχρεωτικοί οι στόχοι που αφορούν την ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτό όχι μόνο θα ωφελήσει το περιβάλλον, αλλά η υποχρέωση συμμόρφωσης θα διευκολύνει επίσης τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν ένα μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής τους ενίσχυσης στις καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει εν τέλει σε ένα περισσότερο αειφόρο μέλλον για τον τομέα της γεωργίας.

Τελικά σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τα υπόλοιπα μέλη για την συνεισφορά τους και, ειδικότερα για τις διερευνητικές αποστολές στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή

Αριθ. διαδικασίας

2004/2259(INI)

Κανονιστική βάση

άρθρο 45

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

AGRI

13.1.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Πρόταση/Προτάσεις ψηφίσματος που περιέχεται/ονται στην έκθεση

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Neil Parish
23.11.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2005

11.10.2005

28.11.2005

22.02.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

36

-

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Κατερίνα Μπατζελή, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Διαμάντω Μανωλάκου, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański,

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

24.2.2006

A6‑0040/2006