SPRAWOZDANIE w sprawie wspierania upraw do celów niespożywczych

24.2.2006 - (2004/2259(INI))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Neil Parish


Procedura : 2004/2259(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0040/2006

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspierania upraw do celów niespożywczych

(2004/2259(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając Zieloną księgę Komisji z dnia 29 listopada 2000 r.: „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” (COM(2000)0769),

- uwzględniając komunikat Komisji pt: „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii - Biała księga dla celów strategii wspólnotowej oraz plan działania” (COM(1997)0599),

- uwzględniając dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych[1],

- uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału odnawialnej energii w UE, zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/77/WE (COM(2004)0366),

- uwzględniając program Komisji „Inteligentna energia - Europa”, Plan działania w dziedzinie biomasy oraz komunikat „Strategia UE na rzecz biopaliw” (COM(2006)0034),

- uwzględniając dyrektywę 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych[2],

- uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG[3],

- uwzględniając rozporządzenie Rady 1782/2003/WE z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników[4],

- uwzględniając decyzję 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto[5],

- uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej[6],

-    uwzględniając rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań[7],

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0040/2006),

A.  mając na uwadze, że produkcja surowców odnawialnych jest środkiem powiązania Wspólnej Polityki Rolnej z polityką nowoczesną i innowacyjną, jaką zaprezentowano w konkluzjach Rady Europejskiej w Lizbonie i Göteborgu,

B.  mając na uwadze, że w kontekście trwałego rozwoju produkcja surowców odnawialnych i wykorzystanie odpadów organicznych mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zrównoważonej produkcji energii, zatrudnienia oraz równowagi regionalnej, odgrywając również ważną rolę w dywersyfikacji i większej autonomii wielofunkcyjnego rolnictwa,

C.  mając na uwadze fakt, że częściowe zastąpienie kopalnych źródeł energii odnawialnymi surowcami i wyważone strategicznie połączenie wszystkich źródeł energii przyczynia się do obniżenia uzależnienia UE od energii poprzez ograniczenie do minimum politycznego i gospodarczego aspektu zagrożenia wnikającego z importu, a jednocześnie, że korzystanie z odnawialnych surowców przyczynia się do spadku emisji gazów cieplarnianych, a także do lepszego zarządzania cyklem życia surowców,

D.  mając na uwadze fakt, że uprawa roślin do celów niespożywczych nie może stawiać pod znakiem zapytania strategicznego celu, jakim od samego początku polityki rolnej Wspólnoty jest niezależność żywnościowa,

E.  mając na uwadze, że wprawdzie rośliny do celów niespożywczych mogą otworzyć przed rolnictwem nowe perspektywy zwłaszcza w dziedzinie energetyki, jednak należy dobrze określić ekonomiczny poziom konkurencji, przy którym zmiany te oraz funkcjonowanie nowej linii produktów będzie efektywne dla rolników,

F.  mając na uwadze, że dla oceny dywersyfikacji energii w Europie w kontekście zwalczania efektu cieplarnianego każda polityka mająca na celu rozwój biopaliw i podniesienie wartości biomasy opierać się musi na energooszczędnych modelach produkcji,

G.  mając na uwadze, że choć uprawa roślin do celów niespożywczych może przynieść pozytywne efekty pod kątem zwalczania efektu cieplarnianego, najpierw jednak konieczne jest sporządzenie wiarygodnych bilansów energetycznych i środowiska naturalnego, aby uwzględnić całość kosztów produkcji i tym samym właściwie ocenić zalety ewentualnych nowych działań,

H.  mając na uwadze, że systematycznie zmniejszają się zasoby ropy naftowej i gazu, w ciągu następnych 15 lat produkcja ropy naftowej prawdopodobnie spadnie, co spowoduje dalszy wzrost cen ropy; zachodzi pilna potrzeba oszczędnego i efektywnego wykorzystywania energii w sektorze rolnym i produkcji artykułów spożywczych, przede wszystkim poprzez skrócenie czasu transportu oraz zdecentralizowanie zaopatrzenia w artykuły spożywcze i produkcji energii,

I.  mając na uwadze, że wykorzystanie energetyczne biomasy jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, obejmującym tematykę energetyczną, ochrony środowiska, normalizacyjną oraz bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnie występujących źródeł i surowców odnawialnych,

J.  mając na uwadze, że popyt na paliwa konwencjonalne w dynamicznie rozwijającym się przemyśle w Azji i innych obszarach rozwijających się będzie szybko wzrastać, co przyczyni się do skurczenia światowych rezerw ropy naftowej,

K.  mając na uwadze, że należy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł energii, gwarantujące zmniejszenie uzależnienia UE od importu paliw kopalnianych z krajów trzecich,

L.  mając na uwadze, że produkcja biopaliw może prowadzić do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich w porównaniu do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych i może stać się rzeczywistą alternatywą społeczno-ekonomiczną na wielu obszarach, gdzie wskutek reformy wspólnej polityki rolnej zmniejsza się lub wręcz zanika uprawa rodzimych kultur roślinnych, jak na przykład buraki cukrowe czy bawełna,

M.  mając na uwadze, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii może przynieść korzystne efekty związane m.in. z aktywizacją zawodową na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia, stymulując rozwój produkcji na obszarach rolnych, wzrost zatrudnienia oraz rozwój przemysłu i usług na potrzeby energetyki odnawialnej oraz przywrócenie zagospodarowania rolniczego użytków rolniczych porzuconych w następstwie procesu transformacji ustrojowej w nowych państwach członkowskich,

N.  mając na uwadze, że dyrektywa 2003/30 w sprawie biopaliw stanowi, że do 2010 r. cel wskaźnikowy wykorzystania biopaliwa, jako jego proporcja pośród wszystkich innych paliw, powinna wynieść 5,75 %, co odpowiada 40 milionom ton dwutlenku węgla rocznie, podczas gdy poziom konsumpcji biopaliw w państwach członkowskich wynosi obecnie zaledwie 1,4 % całkowitego wykorzystania paliw, w związku z tym mając na uwadze zalecenie dokonania zasadniczej zmiany polityki w tym względzie,

O.  mając na uwadze, że państwa członkowskie korzystają ze zwolnienia paliwa z opodatkowania w celu promowania produkcji biopaliw, co zostało ułatwione na mocy dyrektywy 2003/96/WE w sprawie opodatkowania produktów energetycznych,

P.  mając na uwadze, że należy stworzyć rynek wewnętrzny produktów rolnych do celów energetycznych i paliwowych,

Q.  mając na uwadze, że wszystkie europejskie i krajowe subwencje, cła i rozporządzenia lub dyrektywy dotyczące wspierania upraw roślin energetycznych i produkcji biopaliw muszą być zgodne z zaleceniami WTO,

R.  mając na uwadze, że uprawa roślin energetycznych może wywrzeć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, zasoby wodne i glebowe, o ile uprawa taka powoduje rozszerzenie stosowania płodozmianu, uwzględniane są przy tym wymogi współzależności („cross compliance”) i następuje poprawa żyzności gleby,

S.  mając na uwadze, że przy wytwarzaniu energii z produktów rolnych wykorzystywane są dodatkowo możliwości tkwiące w rolnych i leśnych produktach ubocznych, takich jak drewno odpadowe, wełna, gnojowica, słoma i odpady rzeźne,

T.  mając na uwadze, że o właściwościach upraw wykorzystywanych do celów niespożywczych, produkcji biomasy, energii odnawialnej oraz o korzyściach z nich płynących dla sektora rolnego i leśnego należy informować nie tylko konsumentów, ale również rolników i właścicieli lasów,

U.  mając na uwadze, że przeprowadzona niedawno reforma WPR stworzyła warunki niezbędne dla ekspansji upraw do celów niespożywczych w drodze rozdzielenia płatności bezpośrednich od produkcji (ang. decoupling), wprowadzenia systemu upraw roślin energetycznych oraz odłogowania gruntów,

V.  mając na uwadze, że biomasa stanowi odnawialne źródło energii o znacznym potencjale, szczególnie dla zrównoważonego rolnictwa,

W.  mając na uwadze, że główną formę wytwarzania energii z biomasy stanowią biopaliwa (najczęściej uzyskiwane ze zbóż, cukru oraz roślin oleistych i olejów odpadowych); domowe systemy grzewcze z wykorzystaniem biomasy (drewna i odpadów drzewnych); oraz spalanie odpadów drzewnych, słomy i odpadów rolniczych przez elektrownie celem produkcji elektryczności, ciepła lub jednego i drugiego,

X.  mając na uwadze, że obecnie przewiduje się, że do roku 2010 zaledwie 9 do 10% energii w UE pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, zamiast zakładanych 12%,

Y.  mając na uwadze, że nowe państwa członkowskie Europy Środkowej i Wschodniej, kraje które niedługo przystąpią do UE, jak Bułgaria i Rumunia, są potencjalnymi producentami odnawialnych źródeł energii oraz w związku z faktem, że otrzymują one lub będą otrzymywać znaczącą część pomocy z funduszy strukturalnych i rolniczych, należy je bezwzględnie zachęcić do dokonania efektywnej oceny wartości tych źródeł energii i włączyć do horyzontalnych postanowień Wspólnej Polityki Rolnej,

Z.  mając na uwadze wprowadzenie reformy rynku cukru w UE oraz likwidacji upraw buraka cukrowego, należy szczegółowo przeanalizować możliwości zwiększenia istniejącego potencjału produkcji biopaliw z buraków cukrowych oraz innych, alternatywnych upraw na tych terenach,

Przyszłość upraw do celów niespożywczych

1.  podkreśla jak ważne jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologiczny w związku z uprawą roślin do celów niespożywczych celem poprawy potencjału i efektywności tego sektora; opowiada się za przywiązaniem szczególnej uwagi do wydajnych projektów bioenergetycznych, które najlepiej mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki obszarów wiejskich i wykażą możliwości biomasy i istotnie przyczynią się do zaspokojenia europejskiego popytu na energię;

2.  wzywa Komisję do zdefiniowania strategii Wspólnoty i planu działań na rzecz wspierania energii odnawialnej jako wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawę energetycznej efektywności UE, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność dzięki możliwie najlepszemu wykorzystaniu surowców odnawialnych;

3.  wzywa Komisję do sporządzenia przy pomocy państw członkowskich ewidencji odnośnych zrzeszeń i podmiotów oraz wszystkich dotychczasowych doświadczeń indywidualnych i zbiorowych wiążących się z wykorzystaniem biomasy (surowców odnawialnych i odpadów organicznych w gospodarce rolnej i leśnej) pod kątem produkcji biopaliw, ciepła i prądu elektrycznego, tak aby móc skorzystać z najciekawszych inicjatyw w UE;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez Komisję celem dalszego propagowania upraw do celów niespożywczych oraz wzrostu efektywności wykorzystania energii poprzez sporządzenie programu „Inteligentna energia - Europa”, Planu działań w dziedzinie biomasy oraz komunikatu w sprawie biopaliw, oczekuje jednak lepszej koordynacji już prowadzonych działań w państwach członkowskich; zachęca Komisję do przestrzegania harmonogramu dla obu inicjatyw oraz do przeprowadzenia wynikających stąd działań w możliwie najkrótszym czasie;

5.  uważa za konieczne, w ramach długofalowego planowania polityki energetycznej UE, która powinna zagwarantować ekonomiczne i gospodarcze bezpieczeństwo inwestorów i producentów, ustanowienie krajowych planów działań dotyczących biomasy na podstawie wszechstronnych projektów określających priorytety wykorzystania różnych rodzajów biomasy i wyznaczających ukierunkowane działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie kampanii informujących obywateli o zaletach biomasy, problemach i wkładzie odnawialnych źródeł energii w zapewnienie trwałego rozwoju;

6.  wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie parametrów ekonomiczno-technicznych, które muszą stanowić podstawę wyboru gatunków zdatnych do uprawy przy uwzględnieniu warunków glebowych i klimatycznych poszczególnych regionów;

7.  wzywa Komisję do propagowania, tak jak w innych sektorach tak i w sektorze rolniczym, i na zasadzie priorytetu, oszczędności energii, wykorzystywania produktów ubocznych w celu wytwarzania energii oraz zdecentralizowanego wykorzystywania surowców odnawialnych;

8.  podkreśla, że ważne jest, aby surowce do produkcji biodiesla oraz bioetanolu a także energii cieplnej i elektrycznej z biomasy pochodziły w pierwszej kolejności z własnych zasobów surowcowych poszczególnych państw członkowskich;

9.  podkreśla możliwości otwierające się w wyniku rozwoju i inwestycji w sektorze uprawy roślin do celów niespożywczych przed rolnikami dotkniętymi reformą rynku cukru;

10.  podkreśla, że ważne jest, aby cele określone w dyrektywie 2003/30/WE w sprawie biopaliw były obowiązkowe oraz aby towarzyszyło im wprowadzenie skutecznych mechanizmów nadzoru, jak również, aby przyjęte zobowiązania zostały zrealizowane przede wszystkim w oparciu o produkcję europejską; w związku z tym uważa za konieczne prowadzenie polityki handlowej UE zgodnej z tym celem;

11.  podkreśla, że ustanowienie wiążących założeń w żadnym wypadku nie może prowadzić do zlikwidowania lub osłabienia zachęt do produkcji biopaliw w Unii Europejskiej; jest zdania, że ustalenie tej mocy obowiązującej należy uzależnić od przeprowadzenia przeglądu przepisów podatkowych Wspólnoty dotyczących produktów energetycznych;

12.  podkreśla, w świetle kurczących się zasobów surowcowych, znaczenie mechanizmów rynkowych, stwarzających możliwość budowy trwałej konkurencyjności źródeł energii pochodzenia roślinnego także bez subwencji publicznych;

13.  podkreśla, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii należy rozpatrywać w poszczególnych państwach członkowskich, z indywidualnym uwzględnieniem warunków lokalnych, związanych ściśle z możliwościami tego rozwoju;

14.  wskazuje, że wszystkie obszary wiejskie posiadają możliwość produkcji znacznej ilości biomasy, przy czym obszary najmniej uprzywilejowane z powodu niskiego poziomu produkcji i naturalnych przeszkód strukturalnych mają największe trudności z wykorzystaniem tego potencjału; wskazuje ponadto, że w związku z powyższym obszary te muszą być traktowane priorytetowo przy przyznawaniu środków z funduszy strukturalnych w celu wykorzystania tych zasobów;

15.  podkreśla konieczność ustanowienia w ramach krajowych i regionalnych strategii rozwoju na lata 2007-2013 także programów operacyjnych obejmujących wykorzystanie biomasy, a także finansowego wsparcia tych programów z Funduszu Strukturalnego i Funduszu Spójności oraz w ramach siódmego ramowego programu badań;

16.  wzywa, aby żadne środki podjęte na rzecz wspierania upraw roślin energetycznych nie powodowały dalszego podrożenia dostaw energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a tym samym pogorszenia sytuacji Europy w globalnej konkurencji;

17.  wzywa Komisję do przeprowadzenia ponownej analizy ustaleń w dziedzinie odłogowania gruntów w ramach systemu uprawy roślin energetycznych, zgodnie z ustaleniami, na których opiera się reforma WPR, oraz do znacznego zwiększenia maksymalnego obszaru kwalifikującego się do dodatkowej pomocy i poziomu dopłat; przypomina w związku z tym, że wezwał niedawno do podwyższenia dopłat do upraw roślin energetycznych do 80 euro/ha rocznie na podstawie minimalnej powierzchni gwarantowanej 2 200 000 hektarów;

18.  wzywa Komisję do rozszerzenia listy energetycznych roślin uprawnych, dla których przyznawana jest pomoc w systemach dopłat, do zagwarantowania, że wybór najbardziej odpowiednich roślin energetycznych odbywać się będzie na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej, do zagwarantowania, że dla wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii, jak np. bioetanol, biodiesel i fermentacja beztlenowa (biogazy) będą zapewnione takie same warunki udzielenia pomocy, oraz do stworzenia zachęt dla producentów, aby zainteresowali się tymi uprawami;

19.  podkreśla, że promowanie upraw do celów niespożywczych musi być odpowiednio finansowane, z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania funduszy rozwoju obszarów wiejskich;

20.  wzywa Komisję do zniesienia barier w rozwoju upraw energetycznych w nowych państwach członkowskich, które stosują uproszczony system jednolitych płatności obszarowych (SAPS) i tym samym nie uzyskują żadnego wparcia finansowego z UE;

21.  uważa, że ważne jest, aby wyłączyć w nowych państwach członkowskich premie do upraw energetycznych z mechanizmu phasing-in;

22.  uważa, że w nowych państwach członkowskich należy wydzielić wsparcie dla upraw energetycznych z systemu SAPS, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla tych upraw;

23.  zaznacza, że uprawy do celów niespożywczych muszą stać się rentowne w dłuższej perspektywie i wzywa Komisję do zagwarantowania przemysłowi trwałych rozwiązań i stabilnego otoczenia regulacyjnego zachęcającego do takich dostosowań i inwestycji, aby dofinansowanie tych upraw ze środków publicznych nie było już potrzebne;

24.  podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie intensyfikacji upraw, które mogłyby mieć negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jak obciążenie gleby pozostałościami nawozów i środków ochrony roślin, wyczerpanie lub zanieczyszczenie zasobów wodnych;

25.  podkreśla, że ważne jest rozwijanie komunikacji sektora rolnego z przetwórczym poprzez zawieranie jasnych umów, wdrażanie technologii i inne działania motywacyjne;

26.  zwraca się z prośbą do Komisji, aby sprzyjała programom dotacji i pożyczek na szczeblu UE i krajowym oraz regionalnym na cele takie jak budowa zakładów przetwórczych i rozwój substratów, proporcjonalnie dla wszystkich państw członkowskich;

27.  zwraca się do Komisji o ocenę potencjalnych korzyści upraw do celów niespożywczych pod względem możliwości zatrudnienia i zmniejszonych kosztów transportu stworzonych przez wykorzystujące odnawialne źródła energii zakłady wybudowane na terenach wiejskich;

28.  podkreśla, jak ważne jest ustanowienie środków, które zapewnią pewną jakość importowanych substratów oraz zgodność ze standardami społecznymi i ochrony środowiska na podstawie norm obowiązujących w UE;

29.  wzywa Komisję do podjęcia dalszych wysiłków zmierzających do zbliżenia standardów produktów i wsparcia dla surowców odnawialnych na obszarze UE w celu promowania rynku wewnętrznego w sektorze odnawialnych źródeł energii;

30.  wzywa Komisję do wsparcia propagowania roślin służących do celów niespożywczych drogą dostosowania przepisów w zakresie odpowiadającym kryteriom trwałego rozwoju i wzmacniającym wielofunkcyjną rolę rolnictwa na całym obszarze UE;

31.  uważa, że należy prowadzić monitoring wpływu upraw energetycznych na środowisko rolnicze oraz zastanowić się nad wprowadzeniem regulacji zapobiegających niekontrolowanemu rozszerzaniu się upraw gatunków roślin uznanych za inwazyjne dla danego obszaru;

32.  wzywa do wykorzystania istniejących mechanizmów kontrolnych, jak np. zasada współzależności („cross compliance”), aby zagwarantować, że bioprodukcja paliwa, energii i surowców nie narazi na szwank bioróżnorodności ani też dóbr środowiska naturalnego jak ziemia, woda, powietrze i osiągnięte zostanie rzeczywiste zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;

33.  wzywa Komisję do rozpatrzenia możliwości rozwoju przejrzystej i ogólnie dostępnej bazy danych na szczeblu UE, która obejmowałaby korzyści cyklu życia surowców odnawialnych i wyniki ocen cyklu życia;

34.  domaga się, aby strategie zamówień publicznych sprzyjały wprowadzaniu materiałów pochodzących z biomasy, w celu zwiększenia świadomości na temat potencjalnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ich szerszych korzyści w zakresie ochrony środowiska i zdrowia;

35.  wzywa Komisję do poparcia rozpowszechniania i technologicznego wykorzystania wyników badań europejskich, rozwoju i badania biosurowców, bioenergii i biopaliw oraz do wsparcia kampanii informacyjnej;

36.  podkreśla potrzebę integracji badań krajowych, działań związanych z rozwojem i badaniem biosurowców na poziomie UE, w szczególności w odniesieniu do ustanowienia programu badań obejmującego obszar UE w zakresie technologii uzyskiwania energii, paliw i substancji chemicznych z konwersji biomasy;

37.  wzywa Komisję do podjęcia działań w celu jak najszybszego znalezienia kompromisu w produkcji biopaliw między przemysłem samochodowym a sektorem naftowym w myśl zasady „biopaliwa dla samochodów, a nie samochody dla biopaliw”;

Możliwości tworzone przez uprawy i produkty specjalistyczne

38.  wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu sprzyjanie produkcji specjalistycznych substancji chemicznych w oparciu o surowce rolne, aby zwiększyć dochody gospodarstw rolnych i wprowadzić na rynek produkty zdrowe i przyjazne dla środowiska, które zastąpią nieulegające rozkładowi produkty chemiczne;

39.  przyznaje, że wykorzystanie upraw specjalistycznych może okazać się bardzo skuteczne w zdecentralizowanych ramach, a tym samym może stanowić korzyści dla dużego odsetka rolników; dlatego wzywa Komisję do sprzyjania rozwojowi w tej dziedzinie w celu stopniowego zwiększenia produkcji tych substancji;

40. popiera ostatnie osiągnięcia w dziedzinie produkcji plastyku, smarów i izolacji mające na celu zastąpienie konwencjonalnych produktów produktami pochodzenia roślinnego, jak włókno lniane i konopie zamiast włókien mineralnych, wytwarzanych przy dużym zużyciu energii kopalnych;

41. podkreśla potencjał rolnictwa w produkcji upraw do celów farmaceutycznych wykorzystywanych przy produkcji szczepionek i innych produktów, które mają na celu zaopatrywanie przemysłu medycznego w odpowiednie instrumenty ochrony zdrowia;

42. popiera stosowanie w rolnictwie substancji pozyskiwanych z produktów rolnych takich jak nawozy, środki ochrony roślin i środki do zwalczania szkodników, ponieważ wspiera to stosowanie biologicznych metod uprawy w zakresie nawożenia i ochrony roślin;

43. zwraca uwagę, że zwiększanie popytu konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska i promujące zdrowie stanowi wyzwanie dla przemysłu rolnego w zakresie produkcji surowców wykorzystywanych w kosmetykach naturalnych i hipoalergicznych, naturalnych, przyjaznych dla środowiska wyrobach tekstylnych oraz nowoczesnych produktach spożywczych;

44. wzywa Komisję do wspierania dalszych innowacji, obiecujących nowych technologii takich jak łączona produkcja papieru i bioetanolu ze słomy;

45. podkreśla ogromny potencjał, jaki oferuje wykorzystanie pozostałości i odpadów rolnych do wytwarzania energii cieplnej, chłodniczej oraz elektryczności, przy stosowaniu metod efektywnych z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia, które mogą przynieść sektorowi gospodarki rolnej i wiejskim gminom większą autonomię;

46. oczekuje, że środki na badania oraz środki na rozwój obszarów wiejskich kierowane będą przede wszystkim na skuteczniejsze i większe wykorzystanie odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa i leśnictwa w celu zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb w obszarach wiejskich;

47. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie skutecznej waloryzacji biomasy dostępnej z odpadów rolniczych i leśnych oraz z roślin energetycznych dla określonych celów, jak na przykład szybko rosnące rośliny drzewiaste jak wierzby, topole lub rośliny trawiaste, jak określone gatunki wiechlinowatych - poaceae, z uwzględnieniem roślin rodzimych w poszczególnych państwach członkowskich w celu wytwarzania energii cieplnej i jednoczesnego przyczynienia się do waloryzacji poszczególnych odpadów;

48. podkreśla znaczenie określenia obowiązkowych wymogów w zakresie wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, co pobudzi wydajne wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii i przyczyni się do rozwoju nowych rynków lokalnych na produkty rolne;

49. podkreśla, że należy stworzyć najbardziej optymalne warunki wykorzystania biomasy, określić jasne zasady systemów wsparcia oraz zwiększyć nakłady finansowe pozwalające na wzrost produkcji i lepsze jej wykorzystanie;

50. wzywa Komisję do opracowania zalecenia skierowanego do państw członkowskich, aby stworzyły skuteczne zachęty, takie jak obniżanie podatków, w celu wspierania wykorzystania odnawialnej energii oraz lokalnych odnawialnych surowców jako źródeł produkcji;

51. proponuje dalsze wspieranie wysiłków mających na celu zachęcanie do bezpośredniej produkcji i wykorzystywania energii odnawialnej na własne potrzeby na terenie gospodarstwa – już poczynionych przy użyciu niewielkich transformatorów – jeśli perspektywy rokują osiągnięcie sukcesu rynkowego bez długotrwałych subwencji;

52. informuje rolników o możliwościach i nowych perspektywach działalności gospodarczej, jakie oferuje uprawa roślin energetycznych w związku z ograniczeniami w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej;

53. zachęca do tworzenia biorafinerii, które zwiększają opłacalność produktów końcowych dzięki integralnemu wykorzystaniu biomasy;

54. wzywa państwa członkowskie do uwrażliwienia obywateli na pozytywne skutki stosowania biomasy i odnawialnych źródeł energii dla ochrony środowiska naturalnego oraz do prowadzenia strategii edukacyjnych, których główną grupą adresatów jest młode pokolenie, dla którego ma znaczenie rozwój świadomości ekologicznej;

55. zaznacza, że nie można zapominać o konieczności zagospodarowania produktów ubocznych pochodzenia rolniczego oraz innych odpadów biomasy, w tym również biodegradowalnych odpadów przemysłowych;

Szansa dla biopaliw

56. podkreśla, że zastąpienie paliw kopalnych może stworzyć nowe możliwości gospodarcze i nowe miejsca pracy zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej;

57. przypomina, że UE, która musi podjąć środki w celu przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu i na rzecz ochrony środowiska naturalnego, musi uwzględnić produkcję biopaliw przyczyniającą się do dywersyfikacji źródeł energii oraz przestrzegać postanowień dotyczących trwałego rozwoju rolnictwa;

58. wskazuje, że za priorytetowe należy uznać prowadzenie badań nad opracowaniem nowych technologii pozyskiwania i wykorzystywania paliw odnawialnych;

59. ponagla państwa członkowskie do rozważenia zastosowania środków takich jak dalsze zachęty podatkowe, mieszanie określonej ilości biopaliwa z paliwem kopalnym oraz obowiązkowe wymogi w celu promowania biopaliw w przyszłości;

60. podkreśla przy tym, że przy podejmowaniu środków o charakterze podatkowym, jak na przykład ulgi podatkowe, należy postępować ostrożnie, aby uniknąć zawirowań na rynku z powodu nadmiernych rekompensat w przypadku przywozu biopaliw w stosunku do form energii, których koszty produkcji są skrajnie niskie;

61. nalega, aby państwa członkowskie wprowadziły ulgi podatkowe na wystarczająco długi okres czasu, tak aby zagwarantować zaufanie sektora przemysłowego i pobudzić inwestycje;

62. zwraca się do Komisji o rozważenie wprowadzenia kwalifikowanego dostępu do rynku dla biopaliw importowanych z państw trzecich, takich jak Brazylia, tak aby poprzez celowe pobieranie opłat można było zagwarantować światowe bezpieczeństwo żywnościowe, bioróżnorodność i możliwości wchłaniania CO2 przez roślinność puszcz, a także wspieranie projektów rozwoju rolnictwa w celu wykorzystania zasobów w krajach trzecich; tym samym również przemysł biopaliwowy UE o wysokim standardzie ochrony środowiska będzie mógł zachować zdolność konkurencyjną;

63. wzywa do zwiększenia funduszy na badania nowych i bardziej opłacalnych technologii w kontekście efektywności ekonomicznej i trwałego rozwoju, które są lepiej przystosowane do potrzeb przemysłu biopaliwowego;

64. przyjmuje z zadowoleniem właściwe uwzględnienie wspierania badań naukowych w dziedzinie nowych i tańszych technologii produkcji biopaliw;

65. zaleca, aby badaniom nad rozwojem biopaliw drugiej generacji przyznano znaczące wsparcie, ale jednocześnie poważnie rozważono możliwości, zawarte w już istniejących projektach wnoszących znaczny wkład w rozwiązanie problemów środowiska naturalnego – jak na przykład pozyskiwanie wodoru z odnawialnych źródeł energii;

66. przyznaje, że w chwili obecnej i dopóki ich produkcja nie stanie się tańsza (stąd znaczenie odpowiednich środków na badania) biopaliwa są droższe niż paliwa kopalne, ale zwraca uwagę, że mieszanie ich z olejem mineralnym ma pozytywny wpływ na środowisko;

67. wzywa Komisję do pilnego przedłożenia wniosku w sprawie rewizji dyrektywy 98/70/WE dotyczącej jakości benzyny i olejów napędowych w celu ustalenia odpowiednich środków ułatwiających realizację celów dyrektywy 2003/30/WE w sprawie biopaliw, w ten sposób dokonując ich dalszej promocji;

o o

o

68. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33.
  • [2]  Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 42.
  • [3]  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
  • [4]  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56).
  • [5]  Dz.U. L 270 z 19.2.2004, str. 1.
  • [6]  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157, z dnia 30.4.2004, str. 1).
  • [7]  Przyjęte teksty, P6_TA(2005)0356.

UZASADNIENIE

The main goal of the promotion of crop production for non-food purposes is to provide important new markets for farmers in the European Union. Developing this sector has the potential to bring enormous social, economic and environmental benefits.

The European farming sector today is under increasing pressure, with globalisation and liberalisation of national and international markets making it very difficult for European farmers to compete with countries producing at a lower cost. As this trend continues, farmers will find it more difficult to forge a decent income and the least competitive producers will be forced out of the sector. This will not only have major economic and social implications but will also lead to a decrease of land used for food production.

It is within this context that the promotion of crops for non-food purposes provides major opportunities.

Land use

As the agricultural sector continues to develop, more land will become available for non-food uses. Agriculture nowadays does not only have an economic and social value but also an environmental and ecological importance. The loss of agricultural land would therefore be to the detriment of the environment. If the land could keep its agricultural destiny by using it for the production of crops for non-food purposes, these ecological benefits and our natural heritage would remain.

Current provisions: CAP reform

The decoupling of income support from production introduced by the 2003 CAP reform will help to facilitate the supply of energy crops. In particular, crops that were eligible for direct payments only under the non-food regime on set-aside areas may now be cultivated on any area without loss of income support. Under the new system farmers are, in principle, able to adapt their production system to agronomic conditions and market developments, without any impact on the amount of income support they receive. It will be the net margin of the different crops at local level that will determine their production programme.

The decoupling system also provides for special provisions for some crops (e.g. starch potato, durum wheat). To receive this payment, farmers must comply with a number of good agricultural and environmental practices. The maximum area eligible for support is fixed per region and it can vary within the region, depending on the irrigation, the specific crop concerned and average yields. In addition, Member States are allowed to contribute national aid up to 50% of the total costs associated with establishment of multi-annual crops for biomass production on set aside land.

Set aside land

The set-aside obligation, which was introduced with the 1992 reform as a tool to balance the cereals market, has been integrated into the new single payment scheme. Set-aside land can normally not be used for any type of production, but the cultivation of non-food crops (including energy crops) is authorised if the use of the biomass is guaranteed either by a contract or by the farmer himself. The set-aside regime therefore constitutes an incentive for the cultivation of non-food crops.

Energy crops scheme

The production of fuel and energy crops is promoted not only through the set aside payment, but also through the Energy Crops Scheme, which provides a per hectare support for producers on non set-aside land. The maximum guaranteed area is 1.5 million hectares and a premium of € 45 per ha is available. Payments are established for two main energy crops: short rotation coppice and miscanthus. In the first year of implementation of the Energy Crops Scheme, 2004, only 300.000 ha (20% of the maximum guaranteed area) were used for this purpose.

Greenhouse effect

The protection of the environment has also become an important part of today's policies, including the agricultural policy. By implementing the Kyoto Protocol, detailed rules have been laid down, for example, a target emission rate per Member State was set to achieve an average of 8% decrease in greenhouse gas emission within the EU. The cultivation of biomass, for example, can contribute efficiently in decreasing the greenhouse effect, which is primarily caused by CO2, by buffering the CO2 emission. Afforestation programmes and agroforestry systems always have been and still are providing the best results in combating the greenhouse effect. The establishment of forests on agricultural land is already promoted within certain policies and needs to be kept that way.

Renewable energy

The European Parliament recently recognized the potential of renewable energy as an important means to boost employment and create regional added value in rural areas, thus conforming to the Lisbon and Gothenburg strategies.

Renewable energies in general

Renewable energy is a general term used for many different kinds of energy, such as renewable electricity, heat and biofuels which are all derived from sources that are inexhaustible, unlike conventional fossil fuels. Examples of renewable sources are wind, solar energy, wood, waste, oilseed rape and other crops and products derived from crops grown for non-food purposes.

The production of renewable energy needs to be promoted within the European Community, especially in the context of sustainable development but also to decrease dependency on conventional fuels, such as petrol. Several current technologies, like energy derived from biomass, are economically viable and competitive.

The European Commission set out a target of 12% of renewable energy consumption in their White Paper on renewable sources of energy (COM/2001/69). Recently, the Parliament adopted an initiative report on renewable energy in this context. Within their opinion the Committee on Agriculture and Rural Development stressed that the production of renewable energy, to which the CAP has contributed, needs to be further developed and the use of renewables needs to be encouraged:

"It is indispensable to increase the possibility of the co-funding of investment schemes by the European Agricultural Fund for Rural Development an the other Structural Funds so as to ensure the balanced and rational development and use of renewable energy, provided the energy and environmental outcomes of this use prove positive and compatible with sustainable production methods."

The Parliament also asked the Commission and the Member States to intensify their efforts in order to meet the target of 12% renewable energy consumption as early as possible.

Biomass Action Plan

The area within the EU-25 eligible for support for cultivation of non-food crops either under set-aside or under the Energy Crops Scheme will total 8 million hectares in 2005, rising up to 9.4 million in 2011. This includes the maximum area allowance in the Energy Crops Scheme and the 30% increase in voluntary set-aside. In order to meet the EU targets for renewable energy and biofuels, it has been estimated that 6.5 million hectares will need to be devoted to solid fuel energy crops, and at least a further 6.6 million for biofuels. The total of 13.1 million hectares needed is 3.5 hectares more than the area that is predicted to receive support.

Currently, the European Commission is drawing up a proposal for a Biomass Action Plan expected to come out at the beginning of next year. This initiative will address the problem stated above. One of the other issues that will be addressed is the reason why the Energy Crops Scheme is not used sufficiently.

Biofuels

Another possibility provided by the growth of crops for non-food purposes is the production of biofuels from starch potatoes, cereals, sugar beet, rapeseed and others. The major markets for biofuels are biodiesel and bioethanol, the first is a substitute for diesel and derived mainly from rapeseed oil, the second is a substitute for petrol and can be derived from many carbohydrate sources.

Today, the EU is the world leader in developing novel technologies for biodiesel production and use. Within the bioethanol industry, the EU has to compete with cheap bioethanol producing countries like Brazil, which implemented a national programme of fuel alcohol (“proalcool”) in 1974. Another issue with the current EU bioethanol technologies is that, above a certain percentage of ethanol mixed with petrol, there is an increase in NOx and aldehyde emissions, which are highly pollutant in terms of air quality and thus larger greenhouse gas emission savings could cause environmental damage.

Directive 2003/30/EC on biofuels sets targets for the market share of biofuels on the energy market: 2% in 2005 to increase until 5.75% in 2010. At present, biofuels contribute less than 1% of the fuel consumption in the EU. The European Commission is currently working on a Communication on biofuels which is expected to have both an agricultural perspective and an international perspective and may make the link with the adjustments of the Directive 1998/70/EC on fuel quality, which are being reviewed during the first half of 2006.

In order to achieve the targets as set out in the Directive 2003/30/EC on biofuels, different strategies could be followed. One way to promote the cultivation of crops for non-food purposes is to make the biofuel targets obligatory. This strategy is supported by many stakeholders in the public consultation on the Biomass Action Plan. Another strategy is based on the fact that by creating a demand for biofuels, the supply will follow. This can be created through tax exemptions, which are already used in Germany, or through support for setting up local biofuel production units, linked to local crop production, within the rural development context. We must also consider whether we need to add a tariff to cheap fuels (for instance bio-ethanol from Brazil) in a manner not dissimilar to the United States.

Finally, the support for biofuel technology research should not only be focussed on first generation biofuels (the biofuel technologies currently being used) but also for novel biofuels (second and third generation) such as syngas based biofuels, and lignocellollosic ethanol. Furthermore, the energy conversion efficiency and the cost efficiency can be significantly increased by stimulating research and development of novel technologies and the improvement of existing technologies.

Oil crops

Most of the vegetable oil is consumed by food markets but there are also important industrial applications: detergents and surfactants, lubricants, paints, solvents, polymers and linoleum, to name just a few. All of these products can be derived from 4 main crops: oilseed rape, soya, sunflower and linseed.

The future use of biolubricants, in particular, is predicted to increase by up to 20% in the next few years. The opportunities to improve the oil content through plant breeding or biotechnology are not yet fully exploited. The main problem in the oil sector is the competition with cheap alternatives (mainly imports), for example palm oil. The cheap production of palm oil in Indonesia has also caused many environmental problems. Possible competition from within the biodiesel market might also reduce the potential future use.

Carbohydrate crops

At present, the most important non-food products derived from carbohydrate crops are: paper, biodegradable polymers, adhesives, glues, agrochemicals, detergents and paints. Wheat, maize and potato are the three main carbohydrate sources in the EU.

Currently 3.6 million tonnes of cereal production per year is used for this purpose and the amount is expected to increase to 5.5 million within the coming 5 years. Although this accounts for only a few percentages of the yearly EU area devoted to cereal production, it can provide high value market opportunities to farmers.

Speciality crops

Pharmaceuticals, medicinal, flavours, biocides and fragrances are provided by the cultivation of such crops as mustard, poppy, sesame, thyme, rosemary, lavender and mint.

These crops are grown on a very small scale but they can provide a high return for farmers. Because of the high quality of products produced in the EU compared to other countries, the competition with cheaper products is less significant.

Finally, industrial and special (non-food) uses of crops can help to add on farm value and some of these uses additionally provide environmental benefits. Biodegradable plastics are only one of the many examples that have huge opportunities for increased future use.

Research and technologies

In the report on the share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions, the Parliament asked the Commission to take new regulatory measures and to increase the Union's financial support for research into renewable energy sources, innovation spreading, information sharing and energy economies. Producers also need to be supported so that they can obtain the appropriate technology by taking part in the relevant national and Community programmes. The Parliament drew attention to the fact that encouraging a greater use of biomass in the production of a renewable form of energy using sustainable production methods must not be an excuse for the European Union not to pursue research aimed at achieving greater energy efficiency and any potential means of lowering the financial burden on farmers.

Final remarks

Six years ago, the European Commission and the Economic and Social Committee stressed the need to develop a centralised non-food policy. The main reason to develop one consolidated policy is to be able to meet the future needs as we seek to use more renewable energy. Current production is discouraged (or at the very least not encouraged) by a number of EU legislations. It has been suggested several times by the European Parliament that the Commission should put more emphasis on the removal of administrative and network-specific obstacles in the Member States and on the creation of attractive encouragement schemes instead.

In order to decrease the competition against European raw agricultural material from cheap imports and other feedstock at the processing level, quality standards must be introduced. Agriculture within the EU generates very high quality, traceable and increasingly safe products in comparison to other countries. This is a comparative advantage that can and must be exploited further by implementing minimum quality levels on imported products.

Finally, there is wide support to promote the cultivation of crops for non-food purposes by making the renewable energy targets obligatory. This will not only be of benefit to the environment but the obligation to comply will also make it easier for Member States to focus a larger amount of their agricultural support on the production for non-food purposes, which will eventually lead to a more sustainable future for the agricultural sector.

Final comment from the Rapporteur

The Rapporteur would like to express his thanks for the input from the other Members, and, in particular, for the fact-finding missions to Austria, Denmark, France, Germany and the UK which have proved extremely useful in drafting this report.

PROCEDURA

Tytuł

Wspieranie upraw do celów niespożywczych

Numer procedury

2004/2259 (INI)

Podstawa regulaminowa

art. 45

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia wydania zgody na posiedzeniu

AGRI
13.1.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

-

-

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

-

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

-

 

 

 

 

Projekt(y) rezolucji zawarty(e) w sprawozdaniu

+

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Neil Parish
23.11.2004

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

-

 

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2005

11.10.2005

28.11.2005

22.2.2006

 

Data zatwierdzenia

22.2.2006

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

36

-

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bernadette Bourzai, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia - A6

24.2.2006

A6-0040/2006