Διαδικασία : 2005/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0042/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0042/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0114

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 170kWORD 148k
27.2.2006
PE 367.786v02-00 A6-0042/2006

σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

(2005/2224(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jo Leinen

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

(2005/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 12, παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο I-45, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(1) (στο εξής: ο κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού του Γραμματέα προς το Προεδρείο, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 15 της απόφασης του Προεδρείου, της 29ης Μαρτίου 2004, που περιλαμβάνει διατάξεις εφαρμογής για τον κανονισμό(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0042/2006),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη μίας δημοκρατικής Ευρώπης που ευρίσκεται κοντά στους πολίτες συνιστά προϋπόθεση για την εκ μέρους τους στήριξη των επομένων βημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ότι για τον λόγο αυτόν πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου, που να ευνοεί τη δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών όπως η ελευθερία, η ανοχή, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης απαιτεί ευρύ διάλογο με τους πολίτες και ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να παίξουν καίριο ρόλο σε αυτόν,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης χορηγείται στα πολιτικά κόμματα ενίσχυση από δημόσιους πόρους προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον της πολιτικής ενημέρωσης και διαμόρφωσης βούλησης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές οικογένειες έχουν συνασπιστεί αποτελώντας ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ότι η εργασία τους έχει ενισχυθεί με κοινοτικούς πόρους,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων σε επίπεδο Ένωσης γίνεται βάσει του άρθρου 191 της Συνθήκης,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν έχουν το δικαίωμα να συσσωρεύουν αποθεματικά, αποταμιεύοντας κεφάλαια από χρηματοδοτήσεις ή ίδιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν ο ισολογισμός δείχνει ότι τα κόμματα παρουσιάζουν θετικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος), το ποσό του πλεονάσματος αφαιρείται από την τελική χρηματοδότηση,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό έγινε ένα πρώτο βήμα προς τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν ορισμένες επιθυμίες σχετικά με τη μελλοντική διαμόρφωση της χρηματοδότησης των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(3),

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού(4),

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό δεν αποσκοπείται να καταστεί δύσκολο ή και αδύνατο να δημιουργούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποθεματικά από ιδίους πόρους (δωρεές, συνδρομές μελών, πληρωμή υπηρεσιών), και ότι απλά απαγορεύεται να επιτύχουν στο τέλος του οικονομικού έτους πλεόνασμα με πόρους από αυτήν την οικονομική ενίσχυση·

IΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, όπως κάθε άλλος ή μη οργανισμός με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, πρέπει, κατά την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων σχεδίων του, να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικής ασφάλειας, κυρίως επειδή οφείλει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του έναντι εργαζομένων, προμηθευτών και αναδόχων για μεγάλο χρονικό διάστημα,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν λαμβάνουν χρηματικές εγγυήσεις για περίοδο άνω του ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται σε αυτά καθορίζονται σε ετήσια βάση και εξαρτώνται πλήρως από τον αριθμό των κομμάτων που υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και τον αριθμό των βουλευτών του ΕΚ που εκπροσωπούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις μπορούν να αλλάξουν ριζικά από έτος σε έτος, αν εμφανιστούν νέα πολιτικά κόμματα ή αν αλλάξει ο αριθμός των βουλευτών που εκπροσωπούν τα πολιτικά κόμματα,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο νέα κόμματα υπέβαλαν πρόσφατα αίτηση αναγνώρισης, καθώς και αιτήσεις χρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από 8 σε 10,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση καθιστά τα κόμματα οικονομικά εξαρτώμενα σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους μόνον ενόσω υπάρχει σταθερή και εγγυημένη ροή κεφαλαίων από το Κοινοβούλιο,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση δεν ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ασκούν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στον βαθμό που δεν υπάρχει πραγματικό κίνητρο να εφαρμόζουν τις αρχές της οικονομικής αποδοτικότητας στη διαχείριση των δαπανών,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καλούνται να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό που χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση του προϋπολογισμού επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο I.3.3 της τυποποιημένης σύμβασης επιδότησης λειτουργίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος(5) η μεταφορά από το ένα κονδύλιο (κατηγορία) του προϋπολογισμού σε άλλο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ποσού κάθε κατηγορίας,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός που εφαρμόζεται στη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να αλλάξουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες στη διάρκεια του έτους,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πλέον σε θέση να διαθέτουν νομικό καθεστώς, με τη νομική προσωπικότητα στη χώρα όπου έχουν την έδρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κόμματα έχουν επιλέξει τη νομική μορφή της ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο και άλλα έχουν επιλέξει τη νομική μορφή της διεθνούς ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι διαφορές ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση εξακολουθούν, ωστόσο, να είναι ευρύτατες,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του κανονισμού, το Κοινοβούλιο πρέπει να δημοσιευθεί έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, όπου θα υποδεικνύονται ενδεχόμενες τροποποιήσεις·

Το πολιτικό πλαίσιο

1.      διαπιστώνει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ πολλών πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, πράγμα που οφείλεται και στο γεγονός ότι μέχρι τώρα η πολιτική επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική υπήρξε ανεπαρκής·

2.        είναι πεπεισμένο ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναλάβουν ένα ρόλο ευρύτερο από το ρόλο των κεντρικών οργανώσεων, και να γίνουν ζωντανοί παράγοντες των ευρωπαϊκών επιλογών πολιτικής, με έρεισμα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

3.        εκτιμά ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ουσιαστικοί παράγοντες στη διαδικασία διαμόρφωσης και διατύπωσης μίας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, χωρίς την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.        υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί, πέραν των ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα αληθινό ευρωπαϊκό καθεστώς των κομμάτων, το οποίο θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία νομική προσωπικότητα που θα είναι θεμελιωμένη στο κοινοτικό δίκαιο και θα αναπτύσσει αποτελέσματα στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα από νομικής και φορολογικής άποψης και να εκπονήσει ειδικές προτάσεις για αυτόν τον σκοπό·

5.        συνιστά να συμπεριλάβει το καθεστώς διατάξεις για τον επιμέρους αριθμό μελών των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διοίκηση, τον διορισμό των υποψηφίων και τις εκλογές και για τις ρυθμίσεις και την ενίσχυση των κομματικών συνεδρίων και συνελεύσεων·

Εμπειρίες και βελτιωτικές προτάσεις

6.      σημειώνει ότι έχουν υποβληθεί τρεις προσφυγές εναντίον του κανονισμού που απορρίφθηκαν από το στις 11 Ιουλίου 2005 ως μη παραδεκτές, ενώ ασκήθηκε έφεση κατά μίας από αυτές τις αποφάσεις·

7.      επικροτεί το γεγονός ότι από την αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου μετά από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 2004 έχουν συσταθεί οκτώ συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων από τα κράτη μέλη ως πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατέστη δυνατόν να τους δοθεί οικονομική υποστήριξη σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού·

8.      διαπιστώνει ότι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4.648 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2004 άρχισε στις 18 Ιουνίου 2004 με πρόσκληση υποβολής προτάσεων και ολοκληρώθηκε κανονικά στις 6 Ιουλίου 2005 με την απόφαση του Προεδρείου για την οριστικοποίηση των ενισχύσεων·

9.      επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2005 προέβλεπε κονδύλια ύψους 8,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τα οποία μοίρασε το Προεδρείο σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που προβλέπεται στον κανονισμό, στα οκτώ κόμματα που είχαν υποβάλει αίτηση·

10.    σημειώνει ότι το 2004 διατέθηκαν στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τεχνική υποστήριξη που τους παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναντι πληρωμής, συνολικά 20.071 ευρώ για αίθουσες, τεχνικούς και ιδίως υπηρεσίες διερμηνείας·

11.    θεωρεί απαραίτητες βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών απαιτήσεων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο σύστημα χρηματοδότησης:

α) στον κανονισμό ρυθμίζονται μόνο τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας υποβολής αίτησης· προκειμένου να αποφευχθεί περιττός κόπος από την πλευρά των αιτούντων, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο φάσεις, και συγκεκριμένα να αποφασίζεται στην πρώτη φάση αν κάποιο κόμμα πληροί καταρχήν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση και μετά, κατά τη δεύτερη φάση, να ορίζεται το ύψος των πόρων·

β) ο ρυθμός της καταβολής των πόρων δεν είναι άριστα εναρμονισμένος με τον τρόπο που εργάζονται οι αποδέκτες· πρέπει να τροποποιηθεί και να καταβάλλεται το 80% της οικονομικής ενίσχυσης μετά από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μετά από τη λήξη του οικονομικού έτους βάσει της απόδοσης λογαριασμών των αποδεκτών·

γ) προκειμένου να δοθεί στους αποδέκτες μεγαλύτερη ασφάλεια οικονομικού προγραμματισμού στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αρχών που επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός, πρέπει το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, τα όργανα που συμμετέχουν στην εκπόνηση της ετήσιας κατάστασης προβλεπομένων δαπανών και εσόδων, να συμφωνούν στην αρχή μίας κοινοβουλευτικής περιόδου σε έναν πολυετή χρηματοδοτικό σχεδιασμό, τόσο σχετικά με το βασικό ποσό ανά κόμμα (15% του συνολικού προϋπολογισμού) όσο και με το πρόσθετο ποσό ανά βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχει σε αυτά τα κόμματα (85% του συνολικού προϋπολογισμού), και σε ευελιξία για την περίπτωση της ίδρυσης νέων κομμάτων·

δ) τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα ενός πιο μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδιους πόρους, ειδικά από δωρεές και συνδρομές μελών, που θα ξεπερνούν το υποχρεωτικό ποσοστό αυτοχρηματοδότησης του 25% των δαπανών τους, για τον σχηματισμό αποθεματικών.

ε) πρέπει να επιδιωχθεί μία περιορισμένη εξαίρεση στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού ή μέσω τροποποίησης του κανονισμού, η οποία θα επιτρέπει να χρησιμοποιείται το 25% των πόρων που έχουν χορηγηθεί για ένα οικονομικό έτος και κατά το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους·

στ)η αυστηρή κατανομή των πόρων στις πέντε κατηγορίες και η περιορισμένη μεταφορά πόρων μεταξύ τους δεν καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κομμάτων· η συμφωνία για τη χρηματοδότηση πρέπει για τον λόγο αυτόν να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά υψηλότερου μέρους των πόρων μεταξύ των κατηγοριών, υπό την προϋπόθεση ότι η διοικητική επιβάρυνση σε αυτήν τη διαδικασία θα παραμείνει ελάχιστη·

ζ) επίσης, πρέπει να καταστεί δυνατός ένας τόσο ευέλικτος χειρισμός του ετήσιου προγράμματος εργασίας που υποχρεούνται να υποβάλουν τα κόμματα, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν ανάλογα και σε απρόβλεπτα γεγονότα στο πλαίσιο της πολιτικής εργασίας τους·

η) χάριν μίας αποτελεσματικής εκτέλεσης της χρηματοδότησης, πρέπει να μετατεθεί η προθεσμία για την υποβολή των τελικών εκθέσεων των κομμάτων στις 15 Μαΐου του επομένου έτους·

θ) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ως στοιχείων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων στην πολιτική εργασία τους εξαιτίας της διεύρυνσης (έξοδα μετάφρασης, ταξιδιών κλπ), φαίνεται επιθυμητή μια εύλογη αύξηση της οικονομικής υποστήριξης των πολιτικών κομμάτων·

12.    θεωρεί επιπλέον σωστό να συζητηθούν κατά τη φάση του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) με ποιον τρόπο μπορούν να προωθηθούν ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα προκειμένου να συμπληρώσουν την πολιτική εργασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων; Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για αυτό το θέμα·

β) με ποιον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί κατάλογοι των ευρωπαϊκών κομμάτων για τις ευρωεκλογές προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία μίας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής γνώμης;

γ) ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά ζητήματα, στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής;

δ) με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανώσεων και κινημάτων νεολαίας, που συνιστούν μέσο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων γενεών;

°

° °

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σελ.1.

(2)

Έγγραφο PE 362.124/BUR/AN.2.

(3)

Κοινή επιστολή της 1ης Ιουνίου 2005, των κ.κ. Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou και Ruttelli προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(4)

Έγγραφο PE 362.124/ΠΡΟΕΔΡ.

(5)

             Παράρτημα 2 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 155 της 12.6.2004, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (1.2.2006)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

(2005/2224(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio López-Istúriz White

PA_NonLeg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, όπως κάθε άλλος κερδοσκοπικός ή μη οργανισμός, πρέπει, κατά την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων σχεδίων τους, να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικής ασφάλειας, κυρίως επειδή οφείλουν να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους έναντι εργαζομένων, προμηθευτών και αναδόχων για μεγάλο χρονικό διάστημα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν λαμβάνουν χρηματικές εγγυήσεις για περίοδο άνω του ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται σε αυτά καθορίζονται σε ετήσια βάση και εξαρτώνται πλήρως από τον αριθμό των κομμάτων που υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και τον αριθμό των βουλευτών που εκπροσωπούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις μπορούν να αλλάξουν ριζικά από έτος σε έτος, αν εμφανιστούν νέα πολιτικά κόμματα ή αν αλλάξει ο αριθμός των βουλευτών που εκπροσωπούν τα πολιτικά κόμματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο νέα κόμματα υπέβαλαν πρόσφατα αίτηση αναγνώρισης, καθώς και αιτήσεις χρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από 8 σε 10,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν έχουν το δικαίωμα να συσσωρεύουν αποθεματικά, αποταμιεύοντας κεφάλαια από χρηματοδοτήσεις ή ίδιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν ο ισολογισμός δείχνει ότι τα κόμματα παρουσιάζουν θετικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος), το ποσό του πλεονάσματος αφαιρείται από την τελική χρηματοδότηση,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση καθιστά τα κόμματα οικονομικά εξαρτώμενα σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους μόνον εφόσον υπάρχει σταθερή και εγγυημένη ροή κεφαλαίων από το Κοινοβούλιο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση δεν ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ασκούν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στον βαθμό που δεν υπάρχει πραγματικό κίνητρο να εφαρμόζουν τις αρχές της οικονομικής αποδοτικότητας στη διαχείριση των δαπανών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καλούνται να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό που χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση του προϋπολογισμού επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο I.3.3 της τυποποιημένης σύμβασης επιδότησης λειτουργίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος(1) ορίζει ότι η μεταφορά από το ένα κονδύλιο (κατηγορία) του προϋπολογισμού σε άλλο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ποσού κάθε κατηγορίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός που εφαρμόζεται στη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα από την αλλαγή των πολιτικών τους προτεραιοτήτων στη διάρκεια του έτους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πλέον σε θέση να κατέχουν νομικό καθεστώς, βάσει της νομικής τους προσωπικότητας στη χώρα όπου έχουν την έδρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κόμματα έχουν επιλέξει τη νομική μορφή της βελγικής ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και άλλα έχουν επιλέξει τη νομική μορφή της διεθνούς ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, το χάσμα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση εξακολουθεί να είναι ευρύτατο,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί επαρκή νομική βάση για τη διευθέτηση του ζητήματος της νομικής προσωπικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας,

1.  επικροτεί τις επιλογές και τις προτάσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα ως αποτέλεσμα διεξοδικής ανάλυσης της παρούσας κατάστασης, οι οποίες παρέχουν μια συνολικά θετική απόκριση στις ερωτήσεις, ανησυχίες και παρατηρήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων·

2.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ένας ελάχιστος βαθμός χρηματοοικονομικής σταθερότητας και επικροτεί την πρόταση για την παροχή ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου όσον αφορά τόσο το βασικό ποσό ανά κόμμα (15% του συνολικού προϋπολογισμού) όσο και το συμπληρωματικό ποσό ανά βουλευτή που εκπροσωπείται από τα κόμματα (85% του συνολικού προϋπολογισμού), γεγονός που θα επιτρέψει στα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα να πραγματοποιούν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι αναγκαίος για τις πολιτικές τους δραστηριότητες, τα προγράμματα και το προσωπικό και σε σχέση με τα απαραίτητα μέσα εφαρμογής τους·

3.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι, αφού τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα λειτουργούν με δημόσια χρηματοδότηση και χρήματα των φορολογουμένων, πρέπει να ενθαρρύνονται να λειτουργούν κατά τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, και επικροτεί την ιδέα τροποποίησης του άρθρου 109, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1605/2002)(2) και του άρθρου 7, παράγραφος 3 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004 προς τον σκοπό αυτό ή της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας παρέκκλισης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003(3)·

4.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα η δυνατότητα να συσσωρεύουν αποθεματικά και να επιβληθεί όριο όσον αφορά το ποσό που μπορεί να αποταμιευθεί και να μεταφερθεί στα επόμενα οικονομικά έτη και χαιρετίζει την πρόταση των εν λόγω πολιτικών κομμάτων να τους επιτραπεί να παρακρατούν ως αποθεματικό το 25% οποιουδήποτε πλεονάσματος προκύπτει στο τέλος του έτους·

5.  θεωρεί απαράδεκτο τον περιορισμό της μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων του προϋπολογισμού, εφόσον οι δράσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αντανακλούν την πολιτική πραγματικότητα και η πολιτική πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει (π.χ. απόρριψη του Συντάγματος για την Ευρώπη στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες), γεγονός που επιφέρει πρόσθετα επικοινωνιακά κίνητρα·

6.  επικροτεί την πρόταση να διατηρηθεί το κατώτατο όριο στο 20% καταρχήν, αλλά να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταφοράς πέρα από αυτό το όριο σε αιτιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις, με εκ των προτέρων έγκριση του διατάκτη· εκφράζει, ωστόσο, την πεποίθησή του ότι αυτή η νέα πρόταση εξακολουθεί να συνεπάγεται υπερβολική γραφειοκρατία και δεν επιτρέπει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προσαρμόζουν το πρόγραμμα πολιτικής τους δράσης με ευελιξία·

7.  πιστεύει ότι το αίτημα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για ευθυγράμμιση του καθεστώτος τους με το καθεστώς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι θεμιτό, και καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα.

(1)

             Παράρτημα 2 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 155 της 12.6.2004, σ. 1).

(2)

             ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)

             ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλοσ

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

 

Έγγραφα αναφοράς

2005/2224(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AFCO

Γνωμοδοτική επιτροπή
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
15.12.2005

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Antonio López-Istúriz White
12.12.2005

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

18

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Μαρία Παναγιωτοπούλου-ΚασσιώτουMichel Rocard

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ.2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

Έγγραφα αναφοράς

2005/2224(INI)

Διαδικαστική βάση

΄Αρθρο 45

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

15.12.2005

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

15.12.2005

 

 

 

 

Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν
  Ημερομηνία της απόφασης

CONT
25.1.2006

BUDG

1.2.2006

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Όχι

 

 

 

 

Εισηγητής
  Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen
24.11.2005

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2005.

23.1.2006

21.2.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

20

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Παναγιώτης Δημητρίου, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Borut Pahor, Rihards Pīks, Hans-Gert Poettering, Sérgio Sousa Pinto, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

27.2.2006

A6‑0042/2006

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου