RAPORT Euroopa tasandi erakonnad

27.2.2006 - (2005/2224(INI))

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Jo Leinen


Menetlus : 2005/2224(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0042/2006

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tasandi erakondade kohta (2005/2224(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 191 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 12 lõiget 2 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 4;

- võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-45 lõiget 4;

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta[1], eriti selle artiklit 12 (edaspidi "määrus");

- võttes arvesse peasekretäri 21. septembri 2005. aasta aruannet juhatusele Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta vastavalt määruse rakendussätteid sisaldava juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklile 15[2];

- võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

- võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0042/2006),

A.     arvestades, et kodanikulähedase ja demokraatliku liidu edasiarendamine on eelduseks Euroopa integratsiooni järgmiste sammude heakskiitmisele kodanike poolt ning seetõttu tuleb käsitleda Euroopa demokraatia teostamist kõrge prioriteedina;

B.     arvestades, et erakonnad kujutavad endast olulist elementi ühtse poliitilise ruumi loomisel Euroopas, mis tuleb omakorda kasuks demokraatiale Euroopa tasandil;

C.     arvestades, et erakondadel on oluline roll demokraatlike väärtuste – nagu vabadus, tolerants, solidaarsus ja sugupoolte võrdõiguslikkus – edendamisel;

D.     arvestades, et sügavam järelemõtlemine Euroopa tuleviku üle nõuab ulatuslikku dialoogi kodanikega ja et selle raames peavad võtmerolli mängima Euroopa tasandi erakonnad;

E.     arvestades, et paljudes liikmesriikides toetatakse erakondi nende poliitilise teavitustöö ja poliitilise tahte kujundamisega seotud ülesannete täitmisel riiklikest vahenditest;

F.     arvestades, et poliitilised "pered" on ühinenud Euroopa tasandi erakondadeks ja et nende tegevust on toetatud ühenduse vahenditest;

G.     arvestades, et Euroopa tasandi erakondade rahastamine liidu tasandil ühenduse vahenditest toimub asutamislepingu artikli 191 alusel;

H.     arvestades, et Euroopa tasandi erakondadel ei ole lubatud moodustada reserve toetussummade mittekasutamise või omavahendite säästmise teel; arvestades, et erakondade positiivse bilansi (kasumi) puhul arvatakse ülejääk toetuse lõppsummast maha;

I.       arvestades, et määrusega on astutud esimene samm Euroopa tasandi erakondadele õigusliku raamistiku loomise suunas;

J.      arvestades, et erakonnad on esitanud terve rea soove seoses erakondade rahastamise tulevase kujundamisega Euroopa tasandil[3];

K.     arvestades, et Euroopa Parlamendi peasekretär on esitanud määruse kohaldamise kohta aruande[4];

L.     arvestades, et erakondade rahastamisega avaliku sektori vahenditest vastavalt määrusele ei taheta Euroopa tasandi erakondade jaoks omakapitali reservide moodustamist (annetused, liikmemaksud, tasud) raskemaks või isegi võimatuks muuta, vaid et neil on üksnes keelatud niisuguse rahalise toetuse vahendite abil eelarveaasta lõpus kasumit teenida;

M.    arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad, nagu mis tahes muud tulundus- või mittetulundusorganisatsioonid, vajavad pikaajaliste plaanide tegemiseks vähemalt minimaalset rahalist tagatist, kasvõi selleks, et nad peavad täitma oma pikaajalisi kohustusi töötajate, tarnijate ja töövõtjate ees;

N.     arvestades, et praeguse korra kohaselt ei saa Euroopa tasandi erakonnad rahalisi tagatisi kauemaks kui üheks aastaks ja et erakondadele antavad toetused määratakse kindlaks iga aasta jaoks eraldi ning need sõltuvad täielikult tunnustamist taotlevate erakondade ja nendesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arvust; arvestades, et vastavad toetused võivad aastate lõikes oluliselt muutuda, kui tekib uusi erakondi või muutub erakondadesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arv;

O.     arvestades, et hiljuti taotlesid tunnustamist ning esitasid Euroopa Parlamendile taotlused toetuse saamiseks kaks uut erakonda, tõstes seega Euroopa tasandi erakondade arvu kaheksalt kümnele;

P.     arvestades, et praegune olukord muudab erakonnad rahaliselt Euroopa Parlamendist tugevalt sõltuvaks, sest nad saavad oma pikaajalisi kohustusi rahastada ainult seni, kuni on tagatud püsiv toetuste saamine Euroopa Parlamendilt;

Q.     arvestades, et praegune olukord ei julgusta Euroopa tasandi erakondi finantsjuhtimist nõuetekohaselt korraldama, sest puudub tõeline stiimul majandusliku tasuvuse põhimõtete rakendamiseks kulude juhtimises;

R.     arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad on kohustatud esitama igal aastal viie eelarverea vahel jaotatud eelarve; arvestades, et eelarve struktuuri määrab kindlaks Euroopa Parlament;

S.     arvestades, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa tasandi erakonna vahelise toetuslepingu tüüpvormi[5] artikli I.3 lõige 3 sätestab, et ümberpaigutused eelarveridade vahel ei tohi ületada 20% iga eelarverea summast;

T.     arvestades, et piirangud, mida kohaldatakse raha ümberpaigutamisele eelarveridade vahel, ei võimalda Euroopa tasandi erakondadel aasta jooksul oma poliitilisi prioriteete muuta;

U.     arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad võivad nüüd omada õiguslikku seisundit, mis põhineb erakondade juriidilise isiku staatusel nende asukohariigis; arvestades, et mõned erakonnad on valinud õiguslikuks vormiks Belgia mittetulundusühingu ja teised on valinud rahvusvahelise mittetulundusühingu vormi;

V.     arvestades, et vaatamata sellele on lõhe Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa institutsioonide fiskaalse käsitamise vahel väga suur;

W.    arvestades, et määrusega tehti Euroopa Parlamendile ülesandeks avaldada määruse kohaldamise kohta raport ja osutada selles võimalikele muudatustele,

Poliitiline taust

1.      märgib, et paljude kodanike ja Euroopa institutsioonide vahele on tekkinud lõhe, mis tuleneb sellest, et senine Euroopa poliitikat puudutav poliitiline kommunikatsioon ja teavitamine on olnud ebapiisavad;

2.      väljendab veendumust, et Euroopa tasandi erakonnad peavad üksnes katusorganisatsioonide rolli täitjatest arenema edasi Euroopa poliitika elavateks, ühiskonna kõikidel tasanditel juurdunud tegutsejateks, kes ei toeta kodanike tõelist kaasatust mitte ainult seoses Euroopa Parlamendi valimistega, vaid ka kõikides teistes Euroopa poliitilise elu aspektides;

3.      arvab, et Euroopa tasandi erakonnad kujutavad endast Euroopa avaliku arvamuse kujundamisel ja väljendamisel olulist osa, ilma milleta Euroopa Liidu edasiarendamine ei õnnestu;

4.      rõhutab vajadust jõuda lisaks Euroopa erakondade rahastamise eeskirjadele Euroopa erakondade tõelise statuudi koostamiseni, mis sätestaks nende õigused ja kohustused ning annaks neile võimaluse saada ühenduse õigusel põhinev ja liikmesriikides toimiv õiguslik staatus; nõuab, et parlamendi põhiseaduskomisjon kontrolliks Euroopa tasandi erakondade Euroopa statuudi küsimust õiguslikust ja maksudega seotud vaatepunktist lähtuvalt ja töötaks sellega seoses välja konkreetsed ettepanekud;

5.      nõuab tungivalt, et kõnealune statuut sisaldaks Euroopa tasandi erakondade üksikisikute liikmesust, erakondade juhtimist, kandidaatide esitamist ja valimisi puudutavaid eeskirju, samuti erakondade kongresside ja koosolekute korraldamise üksikasjadega ja toetamisega seonduvat;

Kogemused ja ettepanekud olukorra parandamiseks

6.      võtab teadmiseks, et määruse vastu on esitatud kolm hagi, mille esimese astme kohus 11. juulil 2005 mitteõiguspärasena tagasi lükkas, kusjuures ühe nimetatud otsuse suhtes on esitatud edasikaebus;

7.      tervitab asjaolu, et alates 2004. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistele järgnenud valimisperioodi algusest on aset leidnud liikmesriikide erakondade kaheksa ühinemist Euroopa tasandi erakondadeks ja et neid oli võimalik määruse sätete alusel rahaliselt toetada;

8.      märgib, et rahaliste toetuste eraldamine 2004. eelarveaastaks summas 4,648 miljonit eurot algas 18. juunil 2004 ettepanekute esitamise üleskutsega ja lõpetati nõuetekohaselt juhatuse 6. juuli 2005 otsusega rahaliste toetuste lõpliku kindlaksmääramise kohta;

9       juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu 2005. aasta eelarve nägi ette erakondade rahastamise vahendid summas 8,4 miljonit eurot, mille juhatus jagas vastavalt määrusega kehtestatud jaotuskoodile kaheksa avaldused esitanud erakonna vahel;

10.    võtab teadmiseks, et Euroopa tasandi erakondadele esitati 2004. aastal arve kogusummas 20 071 eurot tehnilise abi eest, mida neile Euroopa Parlamendi määruse alusel tasu eest võimaldatakse, saalide, tehnika ja eriti tõlketeenuste eest;

11.    peab seniste praktiliste kogemuste alusel ja eelarveõiguse nõudeid silmas pidades vajalikuks rahastamissüsteemi järgmisi muudatusi:

a) taotluste esitamise menetlus on määruses sätestatud ainult põhijoontes. Vältimaks taotluste esitajate asjatut tööd taotluste esitamise menetluse käigus, tuleks see muuta kaheastmeliseks sellisel viisil, et esmalt otsustatakse esimesel astmel, kas erakond põhimõtteliselt vastab toetuse saamise eelduseks olevatele nõuetele, ja seejärel määratakse teisel astmel kindlaks vahendite maht;

b)  vahendite väljamaksmise rütm ei ole optimaalselt saajate töökorraga kooskõlastatud. Seda tuleks muuta nii, et 80% rahalistest toetustest kuulub väljamaksmisele pärast rahastamiskokkuleppe allkirjastamist ning ülejäänud osa makstakse välja saajate poolt esitatud arvete alusel pärast eelarveaasta lõppu;

c) tagamaks saajatele finantsmääruses kehtestatud kohustuslike eelarvepõhimõtete raames suuremat kindlust rahaliste vahendite plaanimisel, peaksid iga-aastaste esialgse eelarvestamise koostamisel osalevad organid – juhatus ja eelarvekomisjon – leppima valimisperioodi alguses kokku mitmeaastase rahastamiskava, seda nii igale erakonnale ette nähtud põhisumma osas (15% eelarve üldsummast) kui ka iga erakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme kohta ette nähtud täiendava summa osas (85% eelarve üldsummast), mis näeb nii ette ka paindliku lähenemise uute erakondade asutamisele;

         d) Euroopa tasandi erakondadele tuleb võimaldada rahaliste vahendite pikaajalist plaanimist. Seetõttu on vajalik, et erakondadel oleks võimalik kasutada reservide loomiseks omavahendeid, eelkõige annetusi ja liikmemakse, mis ületavad kulude katteks ettenähtud rahastamise omavahendite arvel 25% ulatuses;

         e) praegu kehtiva finantsmääruse läbivaatamise menetluse käigus või määruse muutmise kaudu tuleks püüelda piiratud erandi kehtestamise poole, mis lubab kasutada 25% eelarveaastaks eraldatud vahenditest veel järgneva aasta esimeses kvartalis;

         f)  rahaliste vahendite jäik jaotus viie eelarverea vahel ja piiratud võimalused vahendite ümberpaigutamiseks nende eelarveridade raames ei vasta Euroopa tasandi erakondade vajadustele. Sellest tulenevalt tuleks muuta rahastamiskokkulepet nii, et eelarveridade vahel oleks võimalik ümber paigutada suuremat osa vahenditest eeldusel, et antud menetlusega seotud halduskoormus on võimalikult väike;

g) lisaks sellele tuleks luua võimalus käsitleda erakondade poolt esitatavat aasta tööprogrammi nii paindlikult, et erakonnad saaksid oma poliitilise töö käigus reageerida kohaselt ka ettenägematutele sündmustele;

h) rahastamise korraldamise tõhusamaks muutmise huvides tuleks nihutada erakondade lõpparuannete esitamise tähtaeg järgmise aasta 15. maile;

i)  selleks, et saavutada eesmärgiks seatud Euroopa tasandi erakondade tugevdamine Euroopa demokraatia osana, ja silmas pidades seoses laienemisega kasvavaid nõudeid nende poliitilisele tööle (tõlkekulud, reisikulud jne), tundub olevat soovitav erakondade rahalise toetamise asjakohane edasiarendamine;

12.    peab kohaseks arutada Euroopa Liidu tuleviku üle järelemõtlemise faasis lisaks eelnevale järgmisi küsimusi:

a) Millises vormis on võimalik toetada Euroopa poliitilisi fonde, et täiustada Euroopa erakondade poliitilist teavitus- ja haridustööd? Euroopa Parlament palub komisjonil teha antud küsimuse osas vastavaid ettepanekuid.

b) Millisel viisil on võimalik koostada Euroopa Parlamendi valimisteks Euroopa tasandi erakondade Euroopa nimekirjad, et edendada Euroopa poliitilise avalikkuse kujundamist?

c) Milline võiks olla Euroopa tasandi erakondade mõju Euroopa teemasid, Euroopa Parlamendi valimisi ja komisjoni presidendi valimist puudutavate rahvahääletuste puhul?

d) Millises viisil oleks võimalik suurendada ja toetada Euroopa poliitiliste noorteorganisatsioonide rolli, mis kujutavad endast olulist vahendit Euroopa teadlikkuse ja nooremate põlvkondade euroopaliku identiteedi tugevdamiseks ja kujundamiseks?

°

° °

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 297, 15.11.2003 lk 1.
  • [2]  Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
  • [3]  Järgmiste parlamendiliikmete 1. juuni 2005. aasta ühine kiri Euroopa Parlamendi presidendile: Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou ja Ruttelli.
  • [4]  Dokument PE 362.124/BUR.
  • [5]  Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse 2. lisa (ELT C 155, 12.6.2004, lk 1).

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (1.2.2006)

põhiseaduskomisjonile

Euroopa tasandi erakondade kohta
(2005/2224(INI))

Arvamuse koostaja: Antonio López-Istúriz White

PA_NonLeg

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad, nagu mis tahes muud tulundus- või mittetulundusorganisatsioonid, vajavad oma pikaajaliste plaanide tegemiseks vähemalt minimaalset rahalist kindlust, kasvõi selleks, et nad peavad täitma oma pikaajalisi kohustusi töötajate, tarnijate ja töövõtjate ees;

B.  arvestades, et praeguse korra kohaselt ei saa Euroopa tasandi erakonnad rahalisi tagatisi kauemaks kui üheks aastaks; arvestades, et erakondadele antavad toetused määratakse kindlaks iga aasta jaoks eraldi ning need sõltuvad täielikult tunnustamist taotlevate erakondade ja nendesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arvust; arvestades, et nimetatud toetused võivad aastate lõikes oluliselt muutuda, kui tekib uusi erakondi või muutub erakondadesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arv;

C. arvestades, et hiljuti taotlesid tunnustamist ning esitasid Euroopa Parlamendile taotlused toetuse saamiseks kaks uut erakonda, tõstes seega Euroopa tasandi erakondade arvu kaheksalt kümnele;

D. arvestades, et Euroopa tasandi erakondadel ei ole lubatud moodustada reserve toetussummade või omavahendite säästmise teel; arvestades, et erakondade positiivse bilansi (kasumi) puhul arvatakse ülejääk toetuse lõppsummast maha;

E.  arvestades, et praegune olukord muudab erakonnad rahaliselt Euroopa Parlamendist tugevalt sõltuvaks, sest nad saavad oma pikaajalisi kohustusi rahastada ainult seni, kuni on tagatud püsiv toetuste saamine Euroopa Parlamendilt;

F.  arvestades, et praegune olukord ei julgusta Euroopa tasandi erakondi finantsjuhtimist nõuetekohaselt korraldama, sest puudub tõeline stiimul majandusliku tasuvuse põhimõtete rakendamiseks kulude juhtimises;

G. arvestades, et Euroopa tasandi erakondadelt nõutakse igal aastal viie eelarverea vahel jaotatud aastaeelarve esitamist; arvestades, et eelarve struktuuri määrab kindlaks Euroopa Parlament;

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa tasandi erakonna vahelise toetuslepingu tüüpvormi[1] artikli I.3 lõige 3 sätestab, et ümberpaigutused eelarveridade vahel ei tohi ületada 20% iga eelarverea summast;

I.   arvestades, et piirangud, mida kohaldatakse raha ümberpaigutamisele eelarveridade vahel, ei võimalda Euroopa tasandi erakondadel aasta jooksul oma poliitilisi prioriteete muuta;

J.   arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad võivad nüüd omada õiguslikku seisundit, mis põhineb erakondade juriidilise isiku staatusel nende asukohariigis; arvestades, et mõned erakonnad on valinud õiguslikuks vormiks Belgia mittetulundusühingu ja teised on valinud rahvusvahelise mittetulundusühingu vormi;

K. arvestades, et vaatamata sellele on lõhe Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa institutsioonide fiskaalse käsitamise vahel väga suur;

L.  arvestades, et peasekretäri aruanne seab tõsise kahtluse alla, kas EÜ asutamislepingu artikkel 191 sätestab piisava õigusliku aluse Euroopa tasandi erakondade juriidilise isiku staatuse küsimuse lahendamiseks ühenduse õiguse alusel,

1.  tervitab peasekretäri aruandes praeguse olukorra põhjaliku analüüsimise tulemusena esitatud võimalusi ja ettepanekuid, mis annavad üldiselt positiivse vastuse Euroopa tasandi erakondade küsimustele, palvetele ja märkustele;

2.  on seisukohal, et Euroopa tasandi erakondadele tuleb tagada vähemalt minimaalne rahaline kindlus, ning tervitab ettepanekut kehtestada parlamendi iga ametiaja alguses mitmeaastane finantsraamistik, mis puudutaks nii igale erakonnale eraldatavat põhisummat (15% eelarve üldsummast) kui ka lisasummat iga erakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme kohta (85% eelarve üldsummast), ning mis võimaldaks olemasolevatel Euroopa tasandi erakondadel teha otsuseid nende poliitilist tegevust, programme ja töötajaid puudutavate pikaajaliste plaanide ning nende rakendamiseks vajalike vahendite kohta;

3.  on veendunud, et kuna Euroopa tasandi erakonnad kasutavad riiklikke vahendeid ja maksumaksjate raha, tuleks neid ergutada tegutsema majanduslikult tõhusalt, ning tervitab ettepanekut muuta selleks finantsmääruse (määrus (EÜ) nr 1605/2002)[2] artikli 109 lõiget 2 ja juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artikli 7 lõiget 3 või lisada määrusesse (EÜ) nr 2004/2003[3] säte erandi kohta;

4.  rõhutab vajadust lubada Euroopa tasandi erakondadel moodustada reserve ning kehtestada säästetava ja järgmistesse eelarveaastatesse ülekantava summa piirmäär ning tervitab Euroopa tasandi erakondade ettepanekut lubada paigutada 25% mis tahes aasta lõpu ülejääkidest reservidesse;

5.  leiab, et eelarveridade vahel raha ümberpaigutamise piiramine on vastuvõetamatu, sest Euroopa tasandi erakondade tegevus kajastab poliitilist tegelikkust, mis võib muutuda (nt seoses Euroopa põhiseaduse tagasilükkamisega Prantsusmaal ja Madalmaades), tuues kaasa vajaduse teavitamise lisastiimulite järele;

6.  tervitab ettepanekut säilitada põhimõtteliselt 20% piirmäär, kuid lubada seda piirmäära ületavaid ümberpaigutusi põhjendatud erandjuhtudel, kui on saadud eelarvevahendite käsutaja eelnev nõusolek; on siiski veendunud, et see uus ettepanek tekitab liiga palju haldusalast bürokraatiat ning ei võimalda Euroopa tasandi erakondadel oma poliitilist tegevusprogrammi paindlikult kohandada;

7.  peab Euroopa tasandi erakondade nõuet, et nende staatus tuleks viia vastavusse Euroopa institutsioonide omaga, õiguspäraseks ja kutsub parlamendi juhatust üles antud küsimust täiendavalt uurima.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakonnad

Menetluse number

2005/2224(INI)

Vastutav komisjon

AFCO

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teadaandmise kuupäev

JURI
15.12.2005

Tõhustatud koostöö – istungil teadaandmise kuupäev

 

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Antonio López-Istúriz White
12.12.2005

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

31.1.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

  • [1]  Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse 2. lisa (ELT C 155, 12.6.2004, lk 1).
  • [2]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [3]  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakonnad

Menetluse number

2005/2224(INI)

Menetluse alus kodukorras

art 45

Vastutav komisjon
  istungil teadaandmise kuupäev

AFCO

15.12.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teadaandmise kuupäev

JURI

15.12.2005

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

CONT
25.1.2006

BUDG

1.2.2006

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teadaandmise kuupäev

Ei

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Jo Leinen
24.11.2005

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.11.2005.

23.1.2006

21.2.2006

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2006

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

20

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Borut Pahor, Rihards Pīks, Hans-Gert Poettering, Sérgio Sousa Pinto, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev – A6

27.2.2006

A6‑0042/2006