MIETINTÖ Euroopan tason poliittisista puolueista

27.2.2006 - (2005/2224(INI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Jo Leinen


Menettely : 2005/2224(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0042/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0042/2006
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan tason poliittisista puolueista

(2005/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan,

- ottaa huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen I-45 artiklan 4 kohdan,

- ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 4. marraskuuta 2003 antaman asetuksen (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöksistä[1], erityisesti sen 12 artiklan (jatkossa: asetus),

- ottaa huomioon pääsihteerinsä puhemiehistölle 21. syyskuuta 2005 antaman mietinnön Euroopan tason puolueiden rahoituksesta puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän päätöksen 15 artiklan ja asetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti[2],

- ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

- ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0042/2006) ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

A.     katsoo, että kansalaisläheisen ja demokraattisen unionin kehittäminen on edellytyksenä sille, että unionin kansalaiset kannattavat Euroopan integraation seuraavia vaiheita, ja että sen tähden eurooppalaisen demokratian toteuttamisen täytyy olla ensisijainen tavoite,

B.     ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat ratkaiseva tekijä kehitettäessä yhtenäistä eurooppalaista poliittista aluetta, joka edistää demokratiaa yhteisön tasolla,

C.     katsoo, että poliittisilla puolueilla on tärkeä tehtävä vapauden, suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon kaltaisten demokraattisten arvojen edistämisessä,

D.     katsoo, että syvällinen pohdinta Euroopan tulevaisuudesta vaatii laajamittaista unionin kansalaisten kanssa käytävää keskustelua, ja että tässä Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy olla keskeisessä roolissa,

E.     ottaa huomioon, että monissa Euroopan unionin valtioissa poliittisia puolueita tuetaan julkisin varoin niiden tehtävässä poliittisen informaation jakajina ja mielipiteen muodostajina,

F.     ottaa huomioon, että poliittiset "perheet" ovat yhdistyneet eurooppalaisiksi poliittisiksi puolueiksi, ja että niiden toimintaa rahoitetaan yhteisön varoista,

G.     ottaa huomioon, että eurooppalaisten puolueiden julkinen rahoitus Euroopan unionin tasolla hoidetaan perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti,

H.     ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät saa luoda varantoja jättämällä määrärahoja käyttämättä tai säästämällä omista varoista; ottaa huomioon, että kun tase osoittaa puolueiden päässeen positiiviseen taloudelliseen tulokseen (tehneen voittoa), vähennetään ylijäämä lopullisesta määrärahasta,

I.      katsoo, että asetuksella on otettu ensimmäinen askel kohti Euroopan tason poliittisten puolueiden oikeudellisia puitteita,

J.      ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat esittäneet joukon toiveita Euroopan tason puoluerahoituksen tulevasta kehityksestä[3],

K.     ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on esittänyt mietinnön asetuksen soveltamisesta[4],

L.     ottaa huomioon, että julkisella puoluerahoituksella ei asetuksen mukaan aiota vaikeuttaa eurooppalaisten poliittisten puolueiden mahdollisuutta siirtää varaukseen omia varoja (lahjoituksia, jäsenmaksuja, palveluista saatuja korvauksia) tai tehdä siitä mahdotonta, ja että kiellettyä on ainoastaan käyttää tästä rahoituksesta saatuja varoja ylijäämän saavuttamiseen varainhoitovuoden lopussa,

M.    katsoo, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, kuten mitkä tahansa voittoa tavoittelevat tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, tarvitsevat pitkäaikaisia suunnitelmiaan varten taloudellista vähimmäisturvaa jo pelkästään henkilöstöön, tavaran- ja palveluntoimittajiin ja sopimuskumppaneihin liittyvien sitoumustensa täyttämiseksi pitkällä aikavälillä,

N.     ottaa huomioon, että nykyisten asetusten mukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat saada taloudellisia takeita enintään yhdeksi vuodeksi; ottaa huomioon, että puolueille myönnettävät määrärahat määritellään vuosittain ja että varojen määrä on täysin riippuvainen hyväksyntää hakeneiden puolueiden ja niissä jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä; ottaa huomioon, että kyseisten varojen määrä voi suuresti vaihdella vuodesta toiseen, jos uusia poliittisia puolueita perustetaan tai jos puolueisiin kuuluvien parlamentin jäsenten lukumäärässä tapahtuu muutoksia,

O.     ottaa huomioon, että kaksi uutta puoluetta haki Euroopan parlamentilta vastikään hyväksyntää ja jätti tälle määrärahahakemuksen nostaen näin eurooppalaisten poliittisten puolueiden määrän kahdeksasta kymmeneen,

P.     katsoo, että nykyisessä tilanteessa puolueet ovat suuresti riippuvaisia Euroopan parlamentista, koska ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin sitoumuksiaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti takaa niille määrärahojen jatkuvuuden,

Q.     katsoo, että nykyinen tilanne ei rohkaise eurooppalaisia poliittisia puolueita harjoittamaan omaa taloudenhoitoa niin kauan kuin taloudellisten tehokkuusperiaatteiden soveltamiseksi menojen hallintaan ei ole olemassa mitään todellisia kannustimia,

R.     ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat velvollisia esittämään vuosittaisen talousarvion, joka jaetaan viiteen luokkaan ja että Euroopan parlamentti vaatii kyseistä budjettirakennetta,

S.     ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden välisen määrärahojen myöntämistä koskevan standardisopimuksen[5] I artiklan 3 kohdan 3 alakohdan mukaan budjettikohtien (luokkien) välillä tehtävien siirtojen suuruus voi olla enintään 20 prosenttia kunkin luokan suuruudesta,

T.     ottaa huomioon, että budjettiluokkien välillä tehtäviin siirtoihin sovellettavat rajoitukset estävät eurooppalaisia poliittisia puolueita muuttamasta ensisijaisia poliittisia tavoitteitaan kesken vuoden,

U.     ottaa huomioon, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla voi nyt olla oikeudellinen asema, joka perustuu oikeushenkilön asemaan siinä maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee; ottaa huomioon, että jotkut puolueet ovat valinneet belgialaisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman ja toiset taas kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman,

V.     katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja unionin toimielinten verotuksessa on edelleen suuri ero,

W.    ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti velvoitettiin asetuksessa julkaisemaan mietintö asetuksen soveltamisesta ja viittaamaan tässä mietinnössä mahdollisiin muutoksiin,

Poliittinen tausta

1.      toteaa, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin instituutioiden välillä on kuilu, mikä johtuu osittain siitä, että tähän mennessä poliittinen viestintä tai tiedotus Eurooppa-politiikasta on ollut riittämätöntä;

2.      ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy kehittyä katto-organisaatioista Eurooppa-politiikan eri vaihtoehtojen aktiivisiksi eläviksi toimijoiksi ja juurtua kaikille yhteiskunnan tasoille ja että niiden on ponnisteltava sen puolesta, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti Euroopan parlamentin vaalien lisäksi myös kaikkiin muihin eurooppalaisen politiikan ilmenemismuotoihin;

3.      katsoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat merkittävä tekijä muodostettaessa ja ilmaistaessa Euroopan julkista mielipidettä, jota ilman unionin kehittyminen ei voi onnistua;

4.      korostaa, että on välttämätöntä päästä Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitussäännöksistä aitoon eurooppalaiseen puolueohjesääntöön, joka määrittää puolueiden oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille mahdollisuuden tulla yhteisön lainsäädäntöön perustuviksi ja jäsenvaltioissa vaikuttaviksi oikeushenkilöiksi; pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tutkimaan eurooppalaiseen puolueohjesääntöön liittyviä oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia sekä antamaan konkreettisia asiaa koskevia ehdotuksia;

5.      kehottaa sisällyttämään kyseiseen ohjesääntöön sääntöjä, jotka koskevat yhteisön tason puolueiden henkilöjäsenyyttä, niiden hallintoa, ehdokasasettelua ja vaaleja sekä puolueiden kongressien ja kokousten järjestämisen yksityiskohtia ja tukemista;

Kokemuksia ja parannusehdotuksia

6.      ottaa huomioon, että asetusta vastaan on nostettu kolme kannetta, jotka ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi laittomina 11. heinäkuuta 2005, joskin yhdestä tuomiosta on pantu muutoksenhaku vireille;

7.      pitää myönteisenä sitä, että kesäkuussa 2004 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen lainsäädäntökauden alkamisen jälkeen on jäsenvaltioiden poliittisten puolueiden kahdeksasta yhteenliittymästä perustettu Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä voitiin tukea taloudellisesti asetuksen säännösten mukaisesti;

8.      toteaa, että 4,648 miljoonan euron suuruisen taloudellisen tuen antaminen varainhoitovuodelle 2004 aloitettiin kesäkuun 18. päivänä 2004 vaatimuksella ehdotusten jättämisestä ja päätettiin järjestyksenmukaisesti puhemiehistön 6. heinäkuuta 2005 tekemällä päätöksellä tuen lopullisesta vahvistamisesta;

9.      viittaa siihen, että Euroopan unionin talousarviossa varattiin vuodeksi 2005 varoja puolueiden rahoitukseen 8,4 miljoonaa euroa, jotka puhemiehistö on jakanut asetuksessa kirjatun jakoperusteen mukaan niille kahdeksalle puolueelle, jotka ovat tehneet anomuksen;

10.    ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittisille puolueille Euroopan parlamentin asetuksen mukaan korvausta vastaan myönnettävää teknistä tukea on laskutettu yhteensä 20 071 euroa vuodelta 2004 salien käytöstä, teknikkojen ja erityisesti tulkkien palveluista;

11.    pitää tähänastisten käytännön kokemusten perusteella ja ottaen huomioon budjettioikeudelliset periaatteet seuraavia rahoitusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina:

a) hakemusmenettelystä on asetuksessa säädetty vain pääpiirteissään; jotta hakijat välttyisivät turhalta työltä, pitäisi menettely tehdä kaksiportaiseksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, täyttääkö puolue periaatteessa edellytykset tukeen, ja toisessa vaiheessa määritetään tuen suuruus;

b) tuen maksamisen ajoitus ei ole ihanteellinen suhteessa vastaanottajien toimintatapaan; ajoitusta pitäisi muuttaa niin, että 80 prosenttia rahoitustuesta maksetaan rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loppusumma varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avun vastaanottajien tilinpäätöksen mukaan;

c) jotta vastaanottajille voitaisiin varainhoitoasetuksessa sitovasti määriteltyjen budjettiperiaatteiden puitteissa antaa enemmän varmuutta taloudelliseen suunnitteluun, pitäisi vuosittaiseen ennakkoarvion tekemiseen osallistuvien tahojen, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan, päästä yksimielisyyteen lainsäädäntökauden alkuun mennessä monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta, joka koskee sekä puoluekohtaista perussummaa (15 prosenttia kaikista määrärahoista) että kunkin puolueen saamaa Euroopan parlamentin jäsentensä lukumäärän mukaista lisäsummaa (85 prosenttia kaikista määrärahoista) ja jonka on oltava myös joustava sellaisten tapausten varalle, että uusia puolueita perustetaan;

d) eurooppalaisten poliittisten puolueiden on vastedes kyettävä suunnittelemaan rahoitustaan pitemmällä aikavälillä; niiden on siksi voitava käyttää erityisesti lahjoituksista ja jäsenmaksuista peräisin olevia omia varoja, jotka ylittävät säädetyn 25 prosentin rajan niiden menojen omarahoitusosuudesta, varausten muodostamiseen;

e) tällä hetkellä käynnissä olevalla varainhoitoasetuksen tarkistuksia koskevalla menettelyllä tai asetuksen muutoksella pitäisi pyrkiä rajoitettuun poikkeusmenettelyyn, joka sallisi käyttää 25 prosenttia budjettivuodeksi myönnetyistä varoista vielä seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;

f)  rahavarojen kaavamainen jakaminen viiden kategorian kesken ja rajoitettu mahdollisuus siirtää varoja niiden välillä ei vastaa eurooppalaisten puolueiden tarpeita; rahoitussopimusta pitäisi sen tähden muuttaa niin, että on mahdollista siirtää suurempi osa varoista kategoriasta toiseen tilanteen mukaan, pitäen kuitenkin huolta siitä, että kyseiseen menettelyyn liittyvä hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman vähäisenä;

g) lisäksi puolueille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vuoden työsuunnitelma niin joustavaksi, että ne voivat poliittisessa työssään reagoida myös odottamattomiin tapahtumiin;

h) jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti, pitäisi puolueiden loppukertomusten jättäminen aikaistaa seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään;

i)  jotta tavoite Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistamisesta eurooppalaisen demokratian perustekijöinä voitaisiin saavuttaa, ja ottaen huomioon laajentumisen myötä kasvavat puolueiden poliittiseen työhön kohdistuvat vaatimukset (käännöskustannukset, matkakustannukset jne.), tuntuu poliittisten puolueiden taloudellisen tukemisen kohtuullinen kehittäminen toivottavalta;

12.    pitää aiheellisena keskustella tämän Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan pohdinnan lisäksi seuraavista kysymyksistä:

a) Missä muodossa eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea ja siten täydentää eurooppalaisten poliittisten puolueiden poliittista tiedotus- ja sivistystyötä? Parlamentti kehottaa komissiota antamaan tätä kysymystä koskevia ehdotuksia.

b) Millä tavoin Euroopan parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että ne edistäisivät Euroopan poliittisen julkisen elämän muotoutumista?

c) Mitä mahdollisuuksia eurooppalaisilla puolueilla on vaikuttaa Eurooppaa koskevista aiheista järjestettyihin kansanäänestyksiin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja Euroopan komission puheenjohtajan valintaan?

d) Miten eurooppalaisen tietoisuuden ja identiteetin kehittymisen kannalta avainasemassa olevia eurooppalaisia nuorisojärjestöjä ja -liikkeitä voidaan hyödyntää ja tukea?

°

° °

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
  • [2]  Asiakirja PE 362.124/BUR/ANN2.
  • [3]  Hoyerin, Rasmussenin, Martensin, Francescaton, Maesin, Bertinottin, Kaminskin, Bayroun ja Ruttellin 1. kesäkuuta 2005 päivätty yhteinen kirjelmä Euroopan parlamentin puhemiehelle.
  • [4]  Asiakirja PE 362.124/BUR.
  • [5]  Euroopan parlamentin puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän päätöksen liite 2 (EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1).

oikeudellisen asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (1.2.2006)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

mietinnöstä Euroopan tason poliittisista puolueista
(2005/2224(INI))

Valmistelija: Antonio López-Istúriz White

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

A. katsoo, että eurooppalaiset poliittiset puolueet tarvitsevat muiden voittoa tavoittelevien tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tapaan pitkäaikaisia suunnitelmiaan varten taloudellista vähimmäisturvaa jo pelkästään henkilöstöön, tavaran- ja palveluntoimittajiin ja sopimuskumppaneihin liittyvien sitoumustensa täyttämiseksi pitkällä aikavälillä,

B.  ottaa huomioon, että nykyisten asetusten mukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat saada taloudellisia takeita enintään yhdeksi vuodeksi; ottaa huomioon, että puolueille myönnettävät määrärahat määritellään vuosittain ja että varojen määrä on täysin riippuvainen hyväksyntää hakeneiden puolueiden ja niissä jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä; ottaa huomioon, että kyseisten varojen määrä voi suuresti vaihdella vuodesta toiseen, jos uusia poliittisia puolueita perustetaan tai jos puolueiden jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärässä tapahtuu muutoksia,

C. ottaa huomioon, että kaksi uutta puoluetta haki Euroopan parlamentilta vastikään hyväksyntää ja jätti tälle määrärahahakemuksen nostaen näin eurooppalaisten poliittisten puolueiden määrän kahdeksasta kymmeneen,

D. ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät saa luoda varantoja säästämällä määrärahoista tai omista varoista; ottaa huomioon, että kun tase osoittaa puolueiden päässeen positiiviseen taloudelliseen tulokseen (tehneen voittoa), vähennetään ylijäämä lopullisesta määrärahasta,

E.  katsoo, että nykyisessä tilanteessa puolueet ovat suuresti riippuvaisia Euroopan parlamentista, koska ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin sitoumuksiaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti takaa niille määrärahojen jatkuvuuden,

F.  katsoo, että nykyinen tilanne ei rohkaise eurooppalaisia poliittisia puolueita harjoittamaan omaa taloudenhoitoa niin kauan kuin taloudellisten tehokkuusperiaatteiden soveltamiseksi menojen hallintaan ei ole olemassa mitään todellisia kannustimia,

G. ottaa huomioon, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden on jätettävä vuosittainen talousarvio, joka jaetaan viiteen luokkaan ja että Euroopan parlamentti vaatii kyseistä budjettirakennetta,

H. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden välisen määrärahojen myöntämistä koskevan standardisopimuksen[1] I artiklan 3 kohdan 3 alakohdassa määrätään, että budjettikohtien (luokkien) välillä tehtävien siirtojen suuruus voi olla enintään 20 prosenttia kunkin luokan suuruudesta,

I.   ottaa huomioon, että budjettiluokkien välillä tehtäviin siirtoihin sovellettavat rajoitukset estävät eurooppalaisia poliittisia puolueita muuttamasta ensisijaisia poliittisia tavoitteitaan kesken vuoden,

J.   ottaa huomioon, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla on nyt mahdollisuus valita itselleen oikeusasema perustuen oikeushenkilön asemaan siinä maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee; ottaa huomioon, että jotkut puolueet ovat valinneet belgialaisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman ja toiset taas kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman,

K. katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja unionin toimielinten verotuksessa on suuri ero,

L.  ottaa huomioon, että pääsihteerin raportti tuo esille vahvoja epäilyksiä siitä, tarjoaako EY:n perustamissopimuksen 191 artikla asianmukaisen oikeusperustan eurooppalaisten poliittisten puolueiden oikeusaseman määrittämiseksi yhteisön oikeuden perusteella,

1.  pitää myönteisenä pääsihteerin raportissa nykytilannetta koskevan syvällisen analyysin tuloksena esitettyjä vaihtoehtoja ja ehdotuksia, joissa annetaan myönteinen vastaus eurooppalaisten poliittisten puolueiden kysymyksiin, huolenaiheisiin ja huomioihin;

2.  katsoo, että eurooppalaisille poliittisille puolueille tulisi taata taloudellinen vähimmäisturva ja pitää myönteisenä ehdotusta luoda monivuotinen rahoituskehys kunkin parlamenttikauden alussa käsittäen puoluekohtaisen perusmäärärahan (15 prosenttia kokonaisbudjetista) ja puolueen jäseniin kuuluvasta kustakin Euroopan parlamentin jäsenestä maksettavan lisämäärärahan (85 prosenttia kokonaisbudjetista); katsoo, että tämä antaa jo olemassa oleville poliittisille puolueille mahdollisuuden tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia poliittisen toimintansa, ohjelmiensa ja henkilöstönsä suhteen ja näiden toimien toteuttamisessa tarvittavien resurssien suhteen;

3.  on vakuuttunut siitä, että koska eurooppalaisten poliittisten puolueiden toimintaan käytetään julkista rahoitusta ja veronmaksajien varoja, puolueita tulisi kannustaa toimimaan taloudellisesti kannattavalla tavalla ja pitää myönteisenä varainhoitoasetuksen (asetus (EY) N:o 1605/2002) 109 artiklan 2 kohdan[2] ja puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän asiaa koskevan päätöksen 7 artiklan 3 kohdan tarkistamista tai poikkeustapauksia koskevan säännöksen sisällyttämistä asetukseen (EY) N:o 2004/2003[3];

4.  korostaa tarvetta sallia eurooppalaisten poliittisten puolueiden luoda varantoja ja tarvetta asettaa rajoituksia määrälle, jonka ne voivat säästää ja siirtää seuraaville varainhoitovuosille, ja pitää myönteisenä näiden poliittisten puolueiden ehdotusta siitä, että niiden sallitaan vuoden lopussa säilyttää 25 prosenttia kaikesta ylijäämästä varannoissa;

5.  katsoo, että budjettikohtien välillä tehtävien varojen siirron rajoittaminen ei ole hyväksyttävää, koska eurooppalaisten poliittisten puolueiden toiminta heijastaa poliittista todellisuutta, joka voi muuttua (esim. Euroopan perustuslain hylkääminen Ranskassa ja Alankomaissa), minkä vuoksi on panostettava lisää tiedotukseen;

6.  pitää myönteisenä ehdotusta rajata siirrot periaatteessa 20 prosenttiin, mutta sallia tätä suuremmat siirrot perustelluista syistä poikkeustapauksissa, jos tulojen ja menojen hyväksyjältä on saatu ensin asialle hyväksyntä; katsoo, että tämä uusi ehdotus aiheuttaa kuitenkin vielä liikaa hallinnollista byrokratiaa eikä anna eurooppalaisille poliittisille puolueille mahdollisuutta mukauttaa poliittista toimintaohjelmaansa joustavalla tavalla;

7.  katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden vaatimus asemansa muuttamisesta vastaamaan unionin toimielimien asemaa on oikeutettu, ja pyytää parlamentin puhemiehistöä tutkimaan asiaa edelleen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan tason poliittiset puolueet

Menettelynumero

2005/2224(INI)

Asiasta vastaava valiokunta              

AFCO

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

15.12.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Antonio López-Istúriz White

12.12.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

31.1.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.1.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

  • [1]  Euroopan parlamentin puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän päätöksen liite 2 (EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1).
  • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan tason poliittiset puolueet

Menettelynumero

2005/2224(INI)

Työjärjestyksen artikla

45 art.

Asiasta vastaava valiokunta
  Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

15.12.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

15.12.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

CONT
25.1.2006

BUDG

1.2.2006

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Ei

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Jo Leinen
24.11.2005

 

Valiokuntakäsittely

29.11.2005.

23.1.2006

21.2.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.2.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

20

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Borut Pahor, Rihards Pīks, Hans-Gert Poettering, Sérgio Sousa Pinto, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

27.2.2006

A6‑0042/2006