Pranešimas - A6-0042/2006Pranešimas
A6-0042/2006

  PRANEŠIMAS dėl Europos politinių partijų

  27.2.2006 - (2005/2224(INI))

  Konstitucinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Jo Leinen


  Procedūra : 2005/2224(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0042/2006

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Europos politinių partijų (2005/2224(INI))

  Europos Parlamentas,

  - atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsnį, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 4 dalį,

  - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-45 straipsnio 4 dalį,

  - atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. lapkričio 4 d. reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl Europos masto politinių partijų veiklą reglamentuojančių nuostatų ir jų finansavimo taisyklių[1] (toliau – Reglamentas), ypač į jo 12 straipsnį,

  - atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Biurui dėl partijų finansavimo Europos lygmeniu pagal Biuro 2004 m. kovo 29 d. sprendimo, kuriuo numatomos Reglamento vykdymo nuostatos, 15 straipsnį[2],

  - atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

  - atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑00420/2005),

  A.     kadangi tolesnė piliečių ir demokratinės Europos Sąjungos plėtra yra būtina sąlyga norint, kad piliečiai pritartų tolesniems Europos integracijos žingsniams, ir todėl Europos demokratijos diegimas turi būti didžiausias prioritetas,

  B.     kadangi politinės partijos vaidina esminį vaidmenį kuriant Europos politinę erdvę ir yra naudingos demokratijai Europos lygmeniu,

  C.     in der Erwägung, dass die politischen Parteien eine wichtige Rolle bei der Förderung demokratischer Werte wie Freiheit, Toleranz, Solidarität und Gleichstellung von Männern und Frauen spielen,

  D.     kadangi norint išsamiau perteikti Europos ateitį, būtinas platesnis dialogas su piliečiais, ir kai to siekiama, Europos politinės partijos turi vaidinti esminį vaidmenį,

  E.     kadangi daugelyje Sąjungos valstybių politinės partijos dėl savo atliekamų politinės informacijos rengimo ir valios formavimo užduočių remiamos iš valstybinių lėšų,

  F.     kadangi politinės grupės susibūrė į Europos politines partijas ir kadangi jų veikla finansuojama iš Bendrijos lėšų,

  G.     kadangi viešas Europos partijų finansavimas Europos Sąjungos lygmeniu grindžiamas Sutarties 191 straipsniu,

  H.     kadangi Europos politinėms partijoms neleidžiama taupyti dotacijų išmokų ar savo išteklių; ir kadangi, jeigu partijos balanse yra teigiamas finansinis rezultatas (pelnas), perteklinė suma atskaitoma iš galutinės dotacijos,

  I.      kadangi šiuo Reglamentu žengtas pirmasis žingsnis kuriant Europos politinių partijų teisinį pagrindą,

  J.      kadangi politinės partijos pateikė nemažai pageidavimų, susijusių su būsimu partijų finansavimo įforminimu Europos lygmeniu[3];

  K.     kadangi Europos Parlamento generalinis sekretorius pristatė pranešimą apie Reglamento taikymą[4],

  L.     kadangi Reglamente pagal viešąjį partijų finansavimą neketinama Europos politinėms partijoms apsunkinti arba padaryti neįmanomu lėšų kaupimą iš nuosavų pajamų (labdaros, nario mokesčio, atlyginimų už atliktas paslaugas) ir kad joms paprasčiausiai draudžiama iš šios finansinės paramos sukaupti perteklių biudžetinių metų pabaigoje,

  M.    kadangi Europos politinės partijos, kaip ir kitos pelno arba ne pelno organizacijos, rengdamos savo ilgalaikius planus privalo užsitikrinti tam tikrą minimalų finansinį saugumą, be kita ko, todėl, kad turi vykdyti savo ilgalaikius įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams ir rangovams,

  N. kadangi pagal dabartines nuostatas Europos politinėms partijoms neteikiama jokių finansinių garantijų ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui; kadangi partijoms skiriamos dotacijos kiekvienais metais nustatomos iš naujo ir jos visiškai priklauso nuo to, kiek partijų kreipiasi dėl pripažinimo ir kiek Europos Parlamento narių partija vienija; kadangi minėtos dotacijos atskirais metais gali labai skirtis, jeigu atsirastų naujų politinių partijų ar pasikeistų Europos Parlamento narių, priklausančių partijoms, skaičius,

  O. kadangi pastaruoju metu dvi naujos partijos kreipėsi dėl pripažinimo ir pateikė Europos Parlamentui prašymus skirti dotaciją – taip Europos politinių partijų skaičius išaugo nuo 8 iki 10,

  P.  kadangi esamomis sąlygomis partijos finansiškai labai priklausomos nuo Europos Parlamento, nes gali užtikrinti, kad vykdys savo ilgalaikius įsipareigojimus, tik tuo atveju, jeigu Parlamentas užtikrins tolygų dotacijų srautą,

  Q. kadangi esamomis sąlygomis Europos politinės partijos neskatinamos veiksmingai naudoti finansinių išteklių, nes iš tikrųjų nėra jokių paskatų taikyti ekonominio efektyvumo principus tvarkant savo išlaidas;

  R.  kadangi Europos politinės partijos yra įpareigotos pateikti metinį biudžetą, skirstomą į penkias kategorijas; kadangi šio biudžeto struktūrą nustato Europos Parlamentas;

  S.  kadangi standartinės formos Susitarimo dėl dotacijos tarp Europos Parlamento ir Europos politinių partijų[5] I.3.3 straipsnyje perkėlimas iš vienos biudžeto eilutės (kategorijos) į kitą negali viršyti 20 % atitinkamoje eilutėje (kategorijoje) nurodytos sumos,

  T.  kadangi, ribojant lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą, Europos politinėms partijoms trukdoma keisti savo politinius prioritetus metų laikotarpiu,

  U. kadangi Europos politinės partijos jau gali turėti juridinį statusą, kuris nustatomas pagal partijos įsikūrimo šalyje turimo juridinio asmens statuso pobūdį; kadangi vienos partijos renkasi pagal Belgijos įstatymus veikiančios ne pelno organizacijos juridinį statusą, o kitos – tarptautinės ne pelno organizacijos juridinį statusą,

  V.     kadangi atotrūkis tarp Europos politinėms partijoms ir Europos institucijoms taikomų mokestinių nuostatų ir toliau išlieka labai didelis,

  W.    kadangi Reglamentu Europos Parlamentui buvo pavesta paskelbti pranešimą apie Reglamento taikymą ir šiame pranešime atkreipti dėmesį į galimus pokyčius,

  Politinė informacija

  1.      pažymi, kad radosi praraja tarp daugelio piliečių ir Europos institucijų ir tai įvyko tarp kitko dar ir todėl, kad iki šiol trūko politinio bendravimo ir informacijos apie Europos politiką;

  2.      yra tikras, kad Europos politinės partijos turi peraugti visuomeninių organizacijų ribas ir tapti gyvybingais visuose visuomenės sluoksniuose įsitvirtinusiais Europos politikos veikėjais; kurie stengiasi siekdami ne tik to, kad piliečiai aktyviai dalyvautų Europos rinkimuose, bet ir kad visuose kituose baruose jie prisidėtų prie europinio politinio gyvenimo;

  3.      mano, kad Europos politinės partijos atspindi Europos viešuomenės formavimą ir išraišką, o be šito negalima tolesnė Europos Sąjungos raida;

  4.      pabrėžia būtinybę, kad Europos politinių partijų finansavimo nuostatos taptų tikru Europos partijų statutu, kuriame būtų nustatytos jų teisės ir pareigos bei suteikta galimybė įgyti juridinio asmens statusą, pagrįstą Bendrijos teise, ir kuris padėtų išplėsti įtaką valstybėse narėse; ragina, kad jo Konstitucinių reikalų komitetas patikrintų Europos politinių partijų Europos statuto klausimą teisiniu ir mokesčių požiūriu ir parengtų konkrečius su tuo susijusius pasiūlymus;

  5.      primygtinai reikalauja, kad į šį Statutą būtų įtrauktos nuostatos dėl individualios narystės partijose Europos lygiu, jų vadovybės, kandidatų iškėlimo ir rinkimų rengimo, partijos suvažiavimų ir susirinkimų įgaliojimų ir paramos;

  Patirtis ir racionalizaciniai pasiūlymai

  6.      atsižvelgia į tai, kad prieš Reglamentą buvo pateikti trys skundai, kuriuos Pirmos instancijos teismas 2005 m. liepos 11 d. atmetė kaip nepagrįstus, tačiau vienas iš tų sprendimų buvo apskųstas teismui;

  7.      džiaugiasi, kad nuo Parlamento kadencijos pradžios po 2004 m. birželio mėn. rinkimų į Europos Parlamentą susikūrė aštuonios Europos politinių partijų sąjungos iš valstybių narių ir pagal Reglamento nuostatas buvo finansiškai remiamos;

  8.      pažymi, kad iš 2004 m. biudžeto 4,648 milijonų eurų finansinės paramos skirstymas prasidėjo kvietimu teikti pasiūlymus ir Biuro 2005 m. liepos 6 d. sprendimu dėl finansinės paramos galutinio nustatymo pagal numatytą tvarką užbaigta;

  9.      pažymi, kad Europos Sąjungos 2005 m. biudžete partijoms finansuoti numatoma 8,4 milijonai eurų, kuriuos Biuras pagal Reglamentu numatytą paskirstymo tvarką padalijo aštuonioms paraiškas pateikusioms partijoms;

  10.    atsižvelgia į tai, kad 2004 m. Europos politinėms partijoms už technines paslaugas, kurias joms pagal Reglamentą už atlygį suteikė Europos Parlamentas, t. y. sales, technikų darbą ir ypač vertėjų paslaugas, buvo pateikta sąskaitų iš viso už 20 071 eurą;

  11.    remdamasis ligšioline praktine patirtimi ir atsižvelgdamas į biudžeto teisines nuostatas mano, kad būtini šie finansavimo sistemos pokyčiai:

  a) paraiškų procedūra Reglamente numatyta tik bendrais bruožais. Siekiant išvengti nereikalingų paraiškų pateikėjų sąnaudų, turėtų būti du paramos skyrimo etapai: iš pradžių, pirmuoju etapu, turėtų būti nuspręsta, ar pateikusi paraišką partija iš esmės atitinka paramos sąlygas, o antruoju etapu turėtų būti nustatytas paramos lėšų dydis;

  b) lėšų išmokėjimo tvarka ne geriausiai dera prie gavėjo darbo pobūdžio. Ją reikėtų pakeisti taip, kad aštuoniasdešimt procentų finansinės paramos būtų išmokama pasirašius finansavimo susitarimą, o likutis – pasibaigus biudžetiniams metams, pagal gavėjo atskaitomybę;

  c) siekiant suteikti gavėjui didesnį finansinio planavimo tikrumą ir kartu laikantis Finansiniu reglamentu numatytų privalomų biudžeto principų, kasmet biudžeto pasiūlymus teikiantys organai Biuras ir Biudžeto komitetas kadencijos pradžioje turėtų susitarti dėl daugiamečio finansinio plano ir dėl kiekvienos partijos pradinio įnašo (15 proc. nuo bendro biudžeto) bei dėl papildomo kiekvieno šiai partijai priklausančio Europos Parlamento nario įnašo (85 proc. nuo bendro biudžeto), nes taip kuriant naują partiją būtų numatytas ir lankstumas;

  d) Europos politinėms partijoms reikia sukurti sąlygas, kad jos galėtų planuoti finansus ilgam laikui. Todėl būtina, kad nuosavas, ypač paaukotas ir surinktas iš narystės įnašų, lėšas, kurios viršija nustatytą 25 proc. nuosavomis lėšomis finansuojamų išlaidų dalį, jos galėtų panaudoti atidėjimams formuoti;

  e) atliekant šiuo metu galiojančią Finansinio reglamento patikros procedūrą arba keičiant Reglamentą turi būti siekiama ribotai taikyti išimtį, kuri leistų finansiniais metais skirtą 25 proc. lėšų dalį panaudoti pirmą kitų metų ketvirtį;

  f)  sustabarėjęs finansinių lėšų skirstymas į penkias kategorijas ir lėšų tarp šių kategorijų perkėlimo ribojimas neatitinka Europos partijų poreikių. Taigi finansavimo susitarimą taip pakeisti reikėtų todėl, kad didesnę lėšų dalį būtų galima perkelti į kitas kategorijas su sąlyga, kad šios procedūros administracinės sąnaudos būtų kuo mažesnės;

  g) be to, turėtų būti sudaryta galimybė lanksčiai traktuoti partijų pateikiamas metų darbo programas, kad partijos galėtų atitinkamai reaguoti ir į nenumatytus savo politinės veiklos įvykius;

  h) siekiant, kad finansavimas būtų efektyvus, reikėtų partijų galutinių ataskaitų pateikimo terminą nukelti į ateinančių metų gegužės 15 dieną;

  j)  norint pasiekti, kad Europos politinės partijos sustiprėtų kaip Europos demokratijos proceso dalyvės, ir turint galvoje kartu su plėtra didėjančius jų politinės veiklos reikalavimus (vertimo, kelionių išlaidas ir t. t.), pageidautina deramai didinti tolesnę politinių partijų finansinę paramą;

  12.    derėtų pamąstymų apie Europos Sąjungos ateitį laikotarpiu apsvarstyti ir šiuos klausimus:

  a) kaip galima būtų paremti Europos politinius fondus siekiant papildyti Europos politinių partijų politinės informacijos rengimo ir švietėjišką veiklą? Parlamentas ragina Komisiją pateikti pasiūlymus šiuo klausimu;

  b) kaip galima būtų apipavidalinti Europos partijų Europos rinkimams rengiamus europinius sąrašus siekiant skatinti kurti Europos politinę viešuomenę?;

  c)  kokią įtaką Europos politinės partijos galėtų turėti referendumams Europos klausimais, Europos Parlamento rinkimams ir Komisijos pirmininko rinkimams?;

  d) kaip galima būtų pasitelkti ir paremti Europos politinių jaunimo organizacijų ir judėjimų vaidmenį, kuris yra nepakeičiama priemonė ugdant ir formuojant europinę savimonę bei jaunosios kartos europinę tapatybę?;

  °

  ° °

  13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 297, 2003 11 15, p. 1
  • [2]  Dokumentas PE 362.124/BUR/AN.2.
  • [3]  2005 m. birželio 1 d. bendras Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou ir Ruttelli raštas Europos Parlamento pirmininkui.
  • [4]  Dokumentas PE 362.124/BUR.
  • [5]        2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento Biuro sprendimo 2 priedas (OL C 155, 2004 6 12, p. 1).

  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (1.2.2006)

  teikiama Konstitucinių reikalų komitetui

  dėl Europos politinių partijų
  (2005/2224(INI))

  Nuomonės referentas: Antonio López-Istúriz White

  PASIŪLYMAI

  Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  A. kadangi Europos politinės partijos, kaip ir kitos pelno arba ne pelno organizacijos, rengdamos savo ilgalaikius planus privalo užsitikrinti tam tikrą minimalų finansinį saugumą, be kita ko, todėl, kad turi vykdyti savo ilgalaikius įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams ir rangovams,

  B.  kadangi pagal dabartines nuostatas Europos politinėms partijoms neteikiama jokių finansinių garantijų ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui; kadangi partijoms skiriamos dotacijos kiekvienais metais nustatomos iš naujo ir jos visiškai priklauso nuo to, kiek partijų kreipiasi dėl pripažinimo ir kiek Europos Parlamento narių partija vienija; kadangi minėtos dotacijos atskirais metais gali labai skirtis (jeigu atsirastų naujų politinių partijų ar pasikeistų Europos Parlamento narių, priklausančių partijoms, skaičius),

  C. kadangi pastaruoju metu dvi naujos partijos kreipėsi dėl pripažinimo ir pateikė Europos Parlamentui prašymus skirti dotaciją – taip Europos politinių partijų skaičius išaugo nuo 8 iki 10,

  D. kadangi Europos politinėms partijoms neleidžiama taupyti dotacijų išmokų ar savo išteklių; kadangi, jeigu partijos balanse yra teigiamas finansinis rezultatas (pelnas), perteklinė suma atskaitoma iš galutinės dotacijos,

  E.  kadangi esamomis sąlygomis partijos finansiškai labai priklausomos nuo Europos Parlamento, nes gali užtikrinti, kad vykdys savo ilgalaikius įsipareigojimus, tik tuo atveju, jeigu Parlamentas užtikrins tolygų dotacijų srautą,

  F.  kadangi esamomis sąlygomis Europos politinės partijos neskatinamos veiksmingai naudoti finansinių išteklių, nes iš tikrųjų nėra jokių paskatų taikyti ekonominio efektyvumo principus tvarkant savo išlaidas;

  G. kadangi Europos politinių partijų prašoma pateikti metinį biudžetą, skirstomą į penkias kategorijas; kadangi šio biudžeto struktūrą nustato Europos Parlamentas;

  H. kadangi standartinės formos Susitarimo dėl dotacijos tarp Europos Parlamento ir Europos politinių partijų[1] I.3.3 straipsnyje numatoma, kad perkėlimas iš vienos biudžeto eilutės (kategorijos) į kitą negali viršyti 20 % atitinkamoje eilutėje (kategorijoje) nurodytos sumos,

  I.   kadangi, ribojant lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą, Europos politinėms partijoms trukdoma keisti savo politinius prioritetus metų laikotarpiu,

  J.   kadangi Europos politinės partijos jau gali turėti juridinį statusą, kuris nustatomas pagal partijos įsikūrimo šalyje turimo juridinio asmens statuso pobūdį; kadangi vienos partijos renkasi pagal Belgijos įstatymus veikiančios ne pelno organizacijos juridinį statusą, o kitos – tarptautinės ne pelno organizacijos juridinį statusą,

  K. kadangi atotrūkis tarp Europos politinėms partijoms ir Europos institucijoms taikomų finansinių nuostatų labai didelis,

  L.  kadangi generalinio sekretoriaus pranešime reiškiamos rimtos abejonės, ar EB sutarties 191 straipsnis suteikia reikiamą teisinį pagrindą spręsti Europos politinių partijų juridinio asmens statuso klausimą vadovaujantis Bendrijos teise,

  1.  džiaugiasi generalinio sekretoriaus pranešime pateiktais pasiūlymais ir numatytomis galimybėmis, nes tai pasiekta nuodugniai išanalizavus esamą padėtį ir apskritai užtikrina teigiamą atsaką į Europos politinių partijų iškeltus klausimus, rūpesčius ir pastabas;

  2.  mano, kad Europos politinėms partijoms turi būti užtikrintas tam tikras minimalus finansinis stabilumas, ir džiaugiasi pasiūlymais prasidedant kiekvienai parlamentinei kadencijai numatyti daugiametį finansinį pagrindą – bazinę vienai partijai skiriamą sumą (15 % viso biudžeto) ir papildomą vienam partijoje esančiam EP nariui skiriamą sumą (85 % viso biudžeto), taip suteikiant esamoms politinėms partijoms galimybę ilgam laikui planuoti politinę veiklą, programas, personalo išlaikymą ir apsirūpinimą reikalingomis priemonėmis;

  3.  mano, kad Europos politinės partijos, kurių veikla finansuojama valstybės ir mokesčių mokėtojų lėšomis, turėtų būti skatinamos veikti ekonomiškai efektyviai, todėl pritaria pasiūlymui atitinkamai pakeisti Finansinio reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 1605/2002)[2] 109 straipsnio 2 dalį ir 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 7 straipsnio 3 dalį arba įterpti išlygą Reglamente (EB) Nr. 2004/2003[3];

  4.  pabrėžia, kad reikia leisti Europos politinėms partijoms taupyti ir nustatyti leidžiamų sutaupyti išteklių, kuriuos galima perkelti į kitus finansinius metus, ribą, ir džiaugiasi minėtų politinių partijų pasiūlymu leisti metų pabaigoje palikti 25 % sutaupytų lėšų rezervą;

  5.  mano, kad lėšų perkėlimo iš vienos biudžeto eilutės į kitą ribojimas yra nepriimtinas, nes Europos politinių partijų veikla atspindi politines realijas, kurios gali kisti (pvz., konstitucijos atmetimas Prancūzijoje ir Nyderlanduose), tad atsiranda poreikis skirti daugiau dėmesio bendravimo priemonėms;

  6.  pritaria pasiūlymui iš esmės išlaikyti 20 % perkeliamų lėšų ribą, tačiau siūlo leisti perkelti daugiau lėšų pagrįstais išimtiniais atvejais, iš anksto gavus įgalioto pareigūno leidimą; vis dėlto yra įsitikinęs, kad net ir šis naujas pasiūlymas sukuria pernelyg daug biurokratinių kliūčių ir neleidžia Europos politinėms partijoms lanksčiai prisitaikyti prie politinių realijų;

  7.  tiki, jog Europos politinės partijos gali teisėtai reikalauti, kad jų statusas būtų sulygintas su Europos institucijų statusu, ir ragina Parlamento Biurą toliau svarstyti šį klausimą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Pranešimas „Europos politinės partijos: su Statutu susijusi patirtis ir jo perspektyvos“

  Procedūros numeris

  2005/2224(INI)

  Atsakingas komitetas

  AFCO

  Nuomonę pateikęs komitetas  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI
  15.12.2005

  Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

   

  Nuomonės referentas:
    Paskyrimo data

  Antonio López-Istúriz White

  12.12.2005

  Pakeistas nuomonės referentas:

   

  Svarstymas komitete

  31.1.2006

   

   

   

   

   

  Priėmimo data

  31.1.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

   

  • [1]               2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento Biuro sprendimo 2 priedas (OL C 155, 2004 6 12, p. 1).
  • [2]               OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [3]               OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos politinės partijos

  Procedūros numeris

  2005/2224(INI)

  Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

  45 straipsnis

  Atsakingas komitetas
    Paskelbimo apie suteikiamus įgaliojimus plenariniame posėdyje data

  AFCO

  15.12.2005

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
    Paskelbimo per plenarinį posėdį data

  JURI

  15.12.2005

   

   

   

   

  Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)
    Sprendimo data

  CONT
  25.1.2006

  BUDG

  1.2.2006

   

   

   

  Glaudesnis bendradarbiavimas
    Paskelbimo per plenarinį posėdį data

  Nėra

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)
    Paskyrimo data

  Jo Leinen
  24.11.2005

   

  Svarstymas komitete

  29.11.2005.

  23.1.2006

  21.2.2006

   

   

  Priėmimo data

  22.2.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  Už:

  Prieš:

  Susilaikė:

  20

  5

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Borut Pahor, Rihards Pīks, Hans-Gert Poettering, Sérgio Sousa Pinto, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai(-ės)

  Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pateikimo data – A[6]

  27.2.2006

  A6‑0042/2006