RAPPORT dwar il-Partiti Politiċi Ewropej

27.2.2006 - (2005/2224(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
.Rapporteur: Jo Leinen


Proċedura : 2005/2224(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0042/2006

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Partiti politiċi Ewropej (2005/2224(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 191 tat-Trattat tal-Komunità Ewropea u l-Artikolu 12(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(4) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea,

- wara li kkunsidra l-Artikolu I-45(4) tat-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa,

- wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru. 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar ir-regolamenti għall-partiti politiċi fuq livell Ewropew u l-iffinanzjar[1] tagħhom, partikolarment l-Artikolu 12 (f'dan li ġej: ir-regolament),

- wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tiegħu lill-Bureau tal-21 ta' Settembru 2005 dwar l-iffinanzjar tal-partiti politiċi fuq livell Ewropew skond l-Artikolu 15 tad-deċiżjoni tal-Bureau tad-29 ta' Marzu 2004 bi speċifikazzjonijet għall-implimentazzjoni tar-regolament[2],

- wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali kif ukoll l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0042/2006),

A.     billi l-iżvilupp futur ta' Unjoni demokratika u viċina għaċ-ċittadini hija kundizzjoni neċessarja sabiex iċ-ċittadini jappoġġaw il-passi li jmiss għall-integrazzjoni Ewropea, u billi għalhekk ir-realizzazzjoni ta' demokrazija Ewropea għandha tgawdi prijorità kbira,

B.     billi l-partiti politiċi huma element deċiżiv għall-bini ta' spazju politiku Ewropew, ħaġa li tgħin id-demokrazija fuq livell Ewropew,

C.     billi l-partiti politiċi għandhom rwol importanti sabiex jippromwovu l-valuri demokratiċi bħal-libertà, it-tolleranza, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

D.     billi r-riflessjoni aktar profonda dwar il-futur ta' l-Ewropa teħtieġ djalogu komprensiv maċ-ċittadini u billi b'hekk il-partiti politiċi fuq livell Ewropew għandu jkollhom rwol deċiżiv f'dan id-djalogu,

E.     billi f'bosta stati ta' l-Unjoni l-partiti politiċi huma megħjuna minn fondi pubbliċi fix-xogħol tagħhom dwar l-informazzjoni politika u l-formazzjoni ta' opinjoni politika,

F.     billi l-familji politiċi ngħaqdu flimkien bħala partiti politiċi Ewropej u billi x-xogħol tagħhom huwa ffinanzjat minn fondi tal-Komunità,  

G.     billi l-Artikolu 191 tat-Trattat jipprovdi l-bażi għall-iffinanzjar pubbliku tal-partiti politiċi fuq livell ta' l-Unjoni,

H.     billi l-partiti politiċi Ewropej ma jistgħux jibnu riżervi finanzjarji billi ma jużawx l-għajnuna finanzjarja jew iġemmgħu ir-riżorsi tagħhom stess, u billi wkoll fil-każ ta' bilanċ pożittiv tal-partiti (profitt) l-ammont żejjed jiġi mnaqqas mill-għajnuna finanzjarja finali,

I.      billi r-regolament kien l-ewwel pass għal qafas legali għall-partiti politiċi Ewropej,

J.      billi l-partiti politiċi esprimew numru ta' xewqat fir-rigward tal-forma ta' ffinanzjar tal-partiti fuq livell Ewropew fil-futur[3],

K.     billi s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew issottometta rapport dwar l-applikazzjoni tar-regolament[4],

L.     billi l-provvediment dwar l-iffinanzjar pubbliku tal-partiti taħt ir-regolament m'huwiex intenzjonat li jagħmilha aktar diffiċli, jew saħansitra impossibbli, li l-partiti politiċi Ewropej jibnu riżervi mir-riżorsi tagħhom stess (donazzjonijiet, kontribuzzjonijiet mill-membri, ħlasijiet), u billi l-partiti huma sempliċiment ipprojbiti milli jużaw mezzi mill-għajnuna finanzjarja biex ikollhom ammont żejjed fi tmiem is-sena finanzjarja,

M.    billi partit politiku Ewropew, bħal kull organizzazzjoni oħra, kemm dik li taħdem bi profitti u kemm bla profitti, jeħtieġ li jkollu livell minimu ta' sigurtà finanzjarja fil-pjanijiet fuq tul ta' żmien, mhux l-inqas għaliex irid jonora d-dmirijiet tiegħu lejn l-impjegati, lejn dawk li jipprovdu servizzi u lejn il-kuntratturi,

N.     billi l-partiti politiċi Ewropej skond ir-regolament attwali ma jirċievu l-ebda garanzija finanzjarja fuq tul ta' perjodu ta' aktar minn sena; billi l-għajnuna finanzjarja kull sena tiġi ffissata mill-ġdid u tiddependi kompletament min-numru ta' partiti li japplikaw sabiex jiġu rikonoxxuti u min-numru ta' membri tal-Parlament Ewropew li għandhom; kif ukoll billi l-għajnuna finanzjarja relattiva tista' tinbidel drastikament minn sena għal sena jekk jitfaċċaw partiti politiċi ġodda jew jekk jinbidel in-numru tal-Membri parlamentari tagħhom,

O.     billi reċentement żewġ partiti ġodda applikaw mal-Parlament Ewropew sabiex jiġu rikonoxxuti u ffinanzjati, u b'hekk in-numru ta' partiti politiċi Ewropej tela' minn tmienja għal għaxra,

P.     billi fis-sitwazzjoni attwali l-partiti finanzjarjament jiddependu ħafna mill-Parlament Ewropew, peress li jkunu jistgħu jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom fuq tul ta' żmien biss sakemm ikunu jistgħu jirċievu għajnuna finanzjarja kostanti u garantita mill-Parlament,

Q.     billi l-partiti politiċi Ewropej fis-sitwazzjoni preżenti m'humiex imħajra jamministraw il-finanzi kif suppost, minħabba li m'hemmx inċentivi veri sabiex japplikaw il-prinċipji bażiċi ta' effiċjenza ekonomika fl-amministrazzjoni tan-nefqa tagħhom,

R.     billi l-partiti politiċi Ewropej huma fid-dmir li jippreżentw baġit annwali li jkun maqsum f'ħames kategoriji, kif ukoll billi l-istruttura ta' dan il-baġit tiġi mfassla minn qabel mill-Parlament Ewropew,

S.     billi skond l-Artikolu I.3.3. tal-forma standardizzata għall-ftehim dwar l-għajnuna finanzjarja bejn il-Parlament Ewropew u partit politiku Ewropew[5] it-trasferimenti bejn sezzjonijiet fil-baġit ma jistgħux jaqbżu 20% ta' l-ammont ta' kull sezzjoni,

T.     billi l-limitazzjoni fit-trasferimenti ta' mezzi bejn sezzjonijiet mill-baġit iżomm lill-partiti politiċi milli jibdlu l-prijoritajiet politiċi tagħhom matul is-sena,

U.     billi l-partiti politiċi Ewropej issa jista' jkollhom status legali permezz ta' persuna legali fl-istat fejn għandom iċ-ċentru prinċipali tagħhom; kif ukoll billi numru ta' partiti għażlu l-forma legali ta' assoċjazzjoni mingħajr profitti skond il-liġi Belġjana u oħrajn għażlu l-forma legali ta' assoċjazzjoni internazzjonali mingħajr profitti,

V.     billi madanakollu t-trattament fit-tassazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej u dak ta' l-istituzzjoinijiet Ewropej ivarjaw ħafna,

W.    billi l-Parlament Ewropew permezz tar-regolament huwa obbligat li jippubblika rapport dwar l-applikazzjoni tar-regolament u li fih jindika xi bidliet li jistgħu jsiru,

L-isfond politiku

1.      Jinnota li jeżisti abbiss bejn bosta ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej, u dan minħabba l-fatt li l-komunikazzjoni politika u l-informazzjoni dwar il-politika Ewropea s'issa kienu insuffiċjenti;

2.      Jesprimi l-konvizjoni li l-partiti politiċi fuq livell Ewropew għandhom jassumu rwol lil hinn minn organizzazzjonijiet umbrella għal wieħed ħaj ta' atturi li jaħdmu fuq kull livell tas-soċjetà favur l-għażliet politiċi Ewropej, u li jaħdmu għall-parteċipazzjoni effettiva taċ-ċittadini mhux biss fl-elezzjonijiet Ewropej iżda fl-aspetti l-oħra kollha tal-ħajja politika Ewropea;

3.      Huwa ta' l-idea li l-partiti politiċi fuq livell Ewropew huma element importanti fil-proċess tal- formazzjoni u ta' l-espressjoni ta' l-opinjoni pubblika Ewropea, li mingħajrha l-Unjoni ma tistax tkompli tiżviluppa b'suċċess;

4.      Jenfasizza n-neċessità ta' statut Ewropew ġenwin tal-partiti lil hinn mir-regolamenti għall-iffinanzjar tal-partiti politiċi fuq livell Ewropew, li jistabilixxi d-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom u li jagħtihom il-possibbiltà li jilħqu status legali bbażat fuq il-liġi komunitarja u li jkollu effett fl-Istati membri; isejjaħ lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali tiegħu sabiex jeżamina l-kwistjoni ta' l-istatus Ewropew tal-partiti politiċi Ewropej mill-aspetti legali u fiskali, u sabiex jaħdem fuq proposti konkreti għal dan il-għan;

5.      Jinsisti li f'dan l-istatut jidħlu regolamenti dwar is-sħubija individwali fil-partiti fuq livell Ewropew, dwar l-amministrazzjoni tagħhom, in-nominazzjoni ta' kandidati u l-elezzjonijiet kif ukoll dwar il-metodi u l-għajnuna għall-kungressi u l-laqgħat tal-partiti;

Esperjenzi u proposti għat-titjib

6.      Jinnota li tliet azzjonijiet kienu pendenti kontra r-Regolament li l-Qorti ta' l-Ewwel Istanza ma laqgħetx fil-11 ta' Lulju 2005 għaliex inammissibbli, filwaqt li sar appell kontra waħda minn dawn is-sentenzi;

7.      Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li mill-bidu tal-perjodu ta' leġiżlazzjoni wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew f'Ġunju 2004 tmien alleanzi tal-partiti politiċi mill-Istati Membri ffurmaw partiti politiċi fuq livell Ewropew u rċevew għajnuna finanzjarja skond il-provvedimenti tar-regolament;

8.      Jinnota li l-għotja ta' 4.648 miljun Euro f'għajuna finanzjarja għall-baġit tas-sena 2004 bdiet fit-18 ta' Ġunju 2004 b'sejħa għas-sottomissjoni ta' proposti u ntemmet b'deċiżjoni tal-Bureau fis-6 ta' Lulju 2005 dwar l-iffissar finali ta' l-għajnuna finanzjarja skond ir-regolament;

9       Jinnota li l-baġit ta' l-Unjoni Ewropea għall-2005 ppreveda l-ammont ta' 8.4 miljun Euro għall-iffinanzjar tal-partiti, li tqassmu mill-Bureau lit-tmien partiti li applikaw għall-fondi, skond il-provvedimenti stabbiliti fir-regolament;

10.    Jinnota li l-partiti politiċi fuq livell Ewropew ġew mitluba jħallsu total ta' 20,071 Euro għall-għajnuna teknika, li huma ngħataw fis-sena 2004 skond ir-regolament tal-Parlament Ewropew f'forma ta' swali, għajnuna tat-tekniċi u speċjalment servizzi ta' interpretazzjoni;

11.    Fuq il-bażi ta' esperjenza prattika sal-lum u fir-rigward tal-linji gwida tal-baġit, jikkunsidra li għandhom isiru dawn il-bidliet fis-sistema ta' ffinanzjar:

a) Ir-regolament jagħti biss il-linji ġenerali tal-proċedura għall-applikazzjoni. sabiex jiġu evitati kumplikazzjonijiet għall-applikanti, il-proċedura għandha timxi fuq żewġ stadji, fejn fl-ewwel stadju jiġi deċiż jekk partit jissodisfax bi prinċipju l-kundizzjonijiet għall-għajnuna, u fit-tieni stadju jiġi ffissat l-ammont ta' ffinanzjar.

b) Ir-ritmu tal-ħlas ma jaqbilx mal-mod kif joperaw ir-riċevituri. Dan għandu jinbidel sabiex 80% tal-fondi jitħallsu wara li jiġi ffirmat il-ftehim finanzjarju u l-kumplament wara li tintemm is-sena finanzjarja fuq il-bażi tal-kontijiet sottomessi mir-riċevitur.

c)  Sabiex lir-riċevituri tinagħtalhom aktar ċertezza finanzjarja fil-pjanijiet tagħhom fil-qafas tal-proċedura obbligatorja tar-Regolamenti Finanzjarji, il-Bureau u l-Kumitat għall-Baġits, li jagħmlu l-proposti għall-baġit kull sena, għandhom jaqblu fil-bidu tal-leġiżlatura dwar pjan ta' ffinanzjar għal bosta snin, kemm fir-rigward ta' l-ammont bażiku għal kull partit (15% tal-baġit totali), kif ukoll fir-rigward ta' l-ammont addizzjonali għal kull Membru tal-Parlament Ewropew li jkollu l-partit (85% tal-baġit totali, u b'hekk tikber il-possibbiltà li jitwaqqfu partiti ġodda.

         d) Il-partiti politiċi Ewropej għandhom ikunu f'pożizzjoni li jippjanaw finanzjarjament fit-tul. Għalhekk huwa neċessarju li jkunu jistgħu jużaw kwalunkwe fondi, partikolarment dawk ġejjin minn donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet mill-membri, 'il fuq mill-25% tan-nefqa preskritta mill-fondi tagħhom stess, sabiex jibnu r-riżervi finanzjarji.

         e) Fil-proċedura ta' reviżjoni attwali tar-Regolamenti Finanzjarji, jew permezz ta' emenda fir-regolament, għandha tidħol eċċezzjoni limitata li tippermetti li 25% mill-fondi mogħtija għal sena finanzjarja jkunu jistgħu jintużaw fl-ewwel kwart ta' sena fis-sena ta' wara;

         f)  It-tqassim riġidu tal-fondi bejn il-ħames kategoriji u t-trasferiment limitat bejniethom ma jissodisfax il-bżonnijiet tal-partiti Ewropej. Il-ftehim finanzjarju għalhekk għandu jinbidel b'tali mod li parti akbar mill-fondi jkunu jistgħu jiġu ttrasferiti bejn il-kategoriji, sakemm l-amministrazzjoni ta' din il-proċedura tibqa' mill-aktar ħafifa.

g) Barra minn hekk għandu jkun hemm il-possibbiltà ta' flessibilità fil-programmi ta' xogħol annwali li l-partiti jissottomettu, sabiex huma jkunu jistgħu jkunu ppreparati sew għal avvenimenti imprevisti fix-xogħol politiku tagħhom.

h) Sabiex il-fondi jiġu amministrati b'mod effiċjenti, id-data ta' skadenza għas-sottomissjoni tar-rapporti finanzjarji finali tal-partiti għandha titressaq 'il quddiem sal-15 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

i)  Sabiex jintlaħaq l-iskop li l-partiti politiċi Ewropej jissaħħu bħala elementi tad-demokrazija Ewropea, u fl-isfond ta' domanda akbar ta' xogħol politiku bħala riżultat tat-tkabbir (spejjeż ta' traduzzjoni, ta' l-ivvjaġġar, eċċ.), żieda xierqa fl-għajnuna finanzjarja lill-partiti politiċi hija mixtieqa;

12.    Iqis li f'din il-fażi ta' riflessjoni dwar il-futur ta' l-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba li jiġu diskussi dawn il-mistoqsijiet:

a)  B'liema mod jistgħu fondazzjonijiet politiċi Ewropej jiġu megħjuna sabiex jitkattru l-informazzjoni politika u l-formazzjoni politika fix-xogħol li jwettqu l-partiti politiċi Ewropej? Il-Parlament iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tissottometti proposti f'dan is-sens.

b)   B'liema mod il-listi Ewropej tal-partiti Ewropej għall-elezzjonijiet Ewropej jistgħu jiġu stabbiliti sabiex jgħinu fil-formazzjoni ta' opinjoni pubblika fil-politika Ewropea?

c)  Kif jistgħu il-partiti politiċi Ewropej jinfluwenzaw referenda dwar temi Ewropej, l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni?

d)  B'liema mod jista' jintuża jew jikber ir-rwol ta' l-organizzazzjonijiet u l-movimenti politiċi Ewropej taż-żgħażagħ, li huma strument indispensabbli fit-tkabbir u l-formazzjoni ta' kuxjenza Ewropea u ta' identità fost il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ?

°

° °

13.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU L 297, 15.11.2003, p. 1.
  • [2]  Dokument PE 362.124/BUR/ANN 2.
  • [3]  Ittra konġunta ta' l-1 ta' Ġunju 2005 mis-sinjuri Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou u Rutelli lill-President tal-Parlament Ewropew
  • [4]  Dokument PE 362.124/BUR.
  • [5]  Anness 2 tad-Deciżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Marzu 2004 (ĠU C 155, 12.6.2004, p.1)

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI (1.2.2006)

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

zu Europäischen Politische Parteien
(2005/2224(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Antonio López-Istúriz White

PA_NonLeg

VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien wie alle anderen gewinnorientierten Organisationen oder Organisationen ohne Erwerbszweck bei der Festlegung ihrer langfristigen Pläne über ein Mindestmaß an finanzieller Sicherheit verfügen müssen, nicht zuletzt weil sie ihre Verpflichtungen gegenüber Beschäftigten, Zulieferern und Auftragnehmern über einen längeren Zeitraum erfüllen müssen,

B.  in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien nach der derzeitigen Regelung keine über einen Zeitraum von 1 Jahr hinausgehenden finanziellen Garantien erhalten, dass die Finanzhilfen für sie jedes Jahr neu festgelegt werden und völlig von der Anzahl der eine Anerkennung beantragenden Parteien und der Zahl der ihnen angehörenden MdEP abhängig sind, sowie in der Erwägung, dass sich die betreffenden Finanzhilfen von Jahr zu Jahr dramatisch verändern können, wenn neue politische Parteien auftauchen oder sich die Zahl der ihnen angehörenden MdEP ändert,

C. in der Erwägung, dass vor kurzem zwei neue Parteien beim Europäischen Parlament Anträge auf Anerkennung und Finanzhilfe gestellt haben, wodurch sich die Zahl der Europäischen Politischen Parteien von acht auf zehn erhöht,

D. in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien keine Finanzreserven bilden dürfen, indem sie ihre Finanzhilfe nicht aufbrauchen oder ihre Eigenmittel sparen, sowie in der Erwägung, dass im Falle eines positiven Bilanzabschlusses der Parteien (Gewinn) der Überschussbetrag vom Betrag der endgültigen Finanzhilfe abgezogen wird,

E.  in der Erwägung, dass die Parteien bei der derzeitigen Sachlage finanziell stark vom Europäischen Parlament abhängig sind, da sie ihre langfristigen Verpflichtungen nur so lange finanzieren können wie sie stetige und garantierte Finanzhilfe vom Parlament erhalten,

F.  in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien bei der derzeitigen Sachlage nicht zu einer korrekten Haushaltsführung angehalten werden, da es keine wirklichen Anreize dafür gibt, bei der Verwaltung der Ausgaben die Grundsätze der wirtschaftlichen Effizienz anzuwenden,

G. in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien gefordert sind, einen jährlichen Haushalt vorzulegen, der in fünf Kategorien unterteilt ist, sowie in der Erwägung, dass die Haushaltsstruktur vom Europäischen Parlament vorgeschrieben wird,

H. in der Erwägung, dass nach Artikel I.3.3 des Standardformulars zur Vereinbarung über einen Betriebskostenzuschuss zwischen dem Europäischen Parlament und einer Europäischen Politischen Partei[1] geregelt ist, dass Umschichtungen zwischen Haushaltsrubriken 20% des Betrags jeder Rubrik nicht überschreiten dürfen,

I.   in der Erwägung, dass die Beschränkung der Umschichtung von Mitteln zwischen Haushaltsrubriken die Europäischen Politischen Parteien daran hindert, ihre politischen Prioritäten im Laufe des Jahres zu ändern,

J.   in der Erwägung, dass die Europäischen Politischen Parteien nunmehr auf der Grundlage ihrer Rechtspersönlichkeit in dem Land, in dem sie ihren Sitz haben, einen rechtlichen Status besitzen können, sowie in der Erwägung, dass einige Parteien sich für die Rechtsform einer Vereinigung ohne Erwerbszweck nach belgischem Recht entschieden und andere für die Rechtsform einer internationalen Vereinigung ohne Erwerbszweck optiert haben,

K. in der Erwägung, dass die steuerliche Behandlung der Europäischen Politischen Parteien und die für die europäischen Organe geltende steuerliche Behandlung gleichwohl weiterhin stark auseinanderklaffen,

L.  in der Erwägung, dass der Bericht des Generalsekretärs ernsthafte Zweifel daran aufwirft, ob Artikel 191 des EG-Vertrags eine adäquate Rechtsgrundlage zur Regelung der Frage der Rechtspersönlichkeit der Europäischen Politischen Parteien nach dem Gemeinschaftsrecht darstellt,

1.  begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs erläuterten Optionen und Vorschläge als Ergebnis einer eingehenden Analyse der derzeitigen Sachlage, die eine insgesamt positive Antwort auf die Fragen, Anliegen und Bemerkungen der Europäischen Politischen Parteien gibt;

2.  vertritt die Ansicht, dass die Europäischen Politischen Parteien ein Mindestmaß an finanzieller Stabilität erhalten sollten, und begrüßt den Vorschlag, zu Beginn jeder Wahlperiode einen mehrjährigen Finanzrahmen aufzustellen, der sowohl die Grundbeträge pro Partei (15% des Gesamtbudgets) als auch die zusätzlichen Beträge für alle der jeweiligen Partei angehörenden MdEP (85% des Gesamtbudgets) umfasst, wodurch die bestehenden Europäischen Politischen Parteien die notwendige langfristige Planung für ihre politischen Aktivitäten, ihre Programme und ihr Personal sowie bezüglich der für die entsprechende Umsetzung erforderlichen finanziellen Mittel vornehmen können;

3.  ist davon überzeugt, dass die Europäischen Politischen Parteien, da sie aus öffentlichen Mitteln und mit dem Geld der Steuerzahler finanziert werden, dazu angehalten werden sollten, wirtschaftlich effizient zu arbeiten, und begrüßt den Gedanken, Artikel 109 Absatz 2 der Haushaltsordnung (Verordnung (EG) Nr. 1605/2002)[2] und Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses des Präsidiums vom 29. März 2004 dergestalt zu ändern, dass eine Ausnahmeregelung in die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003[3] aufgenommen wird,

4.  unterstreicht, dass den Europäischen Politischen Parteien erlaubt werden muss, Reserven zu bilden, und dass der Betrag, der angespart und auf die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden kann, begrenzt werden muss, und begrüßt den Vorschlag der Europäischen Politischen Parteien, dass 25% aller Überschüsse zum Jahresende als Reserve zurückbehalten werden dürfen;

5.  hält die Begrenzung der Umschichtung von Geldern zwischen Haushaltslinien für inakzeptabel, da die Aktivitäten der Europäischen Politischen Parteien politische Realitäten widerspiegeln und sich politische Realitäten ändern (z.B. Ablehnung der Verfassung für Europa in Frankreich und den Niederlanden) und etwa zusätzliche Anreize für Informationsmaßnahmen nötig werden können;

6.  begrüßt den Vorschlag, die Obergrenze grundsätzlich bei 20% zu belassen, jedoch in begründeten Ausnahmefällen eine über diesen Grenzwert hinausgehende Übertragung von Mitteln zuzulassen, wenn der Anweisungsbefugte vorab seine Zustimmung erteilt hat; ist jedoch überzeugt, dass dieser neue Vorschlag immer noch zu viel bürokratischen Verwaltungsaufwand verursacht und es den Europäischen Politischen Parteien nicht ermöglicht, ihr politisches Aktionsprogramm auf flexible Art und Weise anzupassen;

7.  hält die Forderung der Europäischen Politischen Parteien für legitim, ihren Status dem der EU-Organe anzugleichen, und ersucht das Präsidium des Parlaments, die Angelegenheit weiter zu untersuchen.

PROĊEDURA

Titolu

Partiti Politiċi Ewropej

Referenzi

(2005/2224(INI))

Kumitat responsabbli

AFCO

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti opinjoni
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI
15.12.2005

Koperazzjoni iktar mill-qrib

Antonio López-Istúriz White
12.12.2005

Rapporteur
Data tal-ħatra

 

Eżaminazzjoni fil-kumitat

31.1.2006

 

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

31.1.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

Favur:

Kontra:

Astensjonijiet:

18

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali (skond l-Artikolu 178 (2))

 

  • [1]  Anlage 2 zum Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 29. März 2004 (Abl. C 155 vom 12.6.2004, S. 1).
  • [2]  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
  • [3]  ABl. L 297 vom 15.11.2003, S. 1.

PROĊEDURA

Titolu

Partiti Politiċi Ewropej

Referenzi

(2005/2224(INI))

Bażi fir-Regoli ta' Proċedura

Art. 45

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFCO

15.12.2005

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

15.12.2005

 

 

 

 

Opinjoni mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

CONT
25.1.2006

BUDG

1.2.2006

 

 

 

Koperazzjoni iktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

Le

 

 

 

 

Rapporteur
  Data tal-ħatra

Jo Leinen
24.11.2005

 

Eżaminazzjoni fil-kumitat

29.11.2005.

23.1.2006

21.2.2006

 

 

Data ta' l-adozzjoni

22.2.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

Favur:

Kontra:

Astensjonijiet:

20

5

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Borut Pahor, Rihards Pīks, Hans-Gert Poettering, Sérgio Sousa Pinto, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Gérard Onesta, Jacek Protasiewicz, Jacques Toubon

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali (skond l-Artikolu 178 (2))

 

Data tat-tressiq – A6

27.2.2006

A6-0042/2006