JELENTÉS  a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27.2.2006 - (COM(2005)0081 – C6–0083/2005 – 2005/0017(COD)) - ***I

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előadó: Lissy Gröner, Amalia Sartori


Eljárás : 2005/0017(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0043/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0043/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0081 – C6–0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0081),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, az EK-Szerződés 13. cikkének (2) bekezdésére és a 141. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0083/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6–0043/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási javaslatban feltüntetett előirányzatok csupán iránymutatásként szolgálnak mindaddig, amíg megállapodás nem születik a 2007-re és az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi tervről;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadását követően erősítse meg a rendeletre irányuló javaslatban szereplő összegeket, vagy adott esetben terjessze elő a kiigazított összegeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jóváhagyásra, ily módon biztosítva, hogy az összegek összeegyeztethetők legyenek a felső határértékkel;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 141. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésére és 141. cikke (3) bekezdésére,

Indokolás

Az Amszterdami Szerződés a következő új második bekezdéssel egészítette ki a 3. cikkben részletezett közösségi tevékenységek felsorolását: „A Közösség az e cikkben említett valamennyi tevékenység folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására.” A javaslat szorosan vett jogalapja mellet a Közösség ezen új, „keresztmetszeti céljára” is hivatkozni kellene a javaslat koherensebbé és érthetőbbé tétele érdekében.

Módosítás: 2

(7) preambulumbekezdés

(7) A Bizottság által készített megvalósíthatósági tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének egyértelmű szerepe az, hogy olyan feladatokat lásson el, amelyekkel a meglévő intézmények jelenleg nem foglalkoznak, különösen a kutatási adatok és információk koordinálása, központosítása és terjesztése, a férfiak és nők közötti egyenlőség nyilvánvalóságának erősítése és a nemek közötti egyenlőség valamennyi közösségi politikába történő fokozott integrálására vonatkozó eszközök fejlesztése terén.

(7) A Bizottság által készített megvalósíthatósági tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének egyértelmű szerepe az, hogy olyan feladatokat lásson el, amelyekkel a meglévő intézmények jelenleg nem foglalkoznak, különösen a kutatási adatok és információk koordinálása, központosítása és terjesztése, hálózatépítés, a férfiak és nők közötti egyenlőség nyilvánvalóságának erősítése, a nemi dimenzió hangsúlyozása és a nemek közötti egyenlőség valamennyi közösségi politikába történő fokozott integrálására vonatkozó eszközök fejlesztése terén.

Indokolás

Ezt a feladatot a Bizottság megvalósíthatósági tanulmánya az intézet egyik fő céljaként jelöli meg, és úgy ítéli meg, hogy olyan mindennapos eszköz, amely az intézet által végrehajtott többi feladat hatékonyságát is javítani képes.

Módosítás 3

(10) preambulumbekezdés

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó objektív, megbízható és összehasonlítható információk és adatok gyűjtése, elemzése és terjesztése, a nemek közötti egyenlőség dimenziójának valamennyi politikába történő integrálására vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, az érdekelt felek közötti párbeszéd elősegítése és az EU-s polgárok tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, hogy a Közösség részére lehetővé váljon a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politika hatékony előmozdítása, különösen egy kibővített Unióban; ezért szükséges a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozása, amely segítené a közösségi intézményeket és a tagállamokat ezen feladatuk végrehajtása során.

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó objektív, megbízható és összehasonlítható információk és adatok dokumentálása, elemzése és terjesztése, a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetésére és a nemek közötti egyenlőség dimenziójának valamennyi politikába történő integrálására vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, az érdekelt felek közötti párbeszéd elősegítése és az EU-s polgárok tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, hogy a Közösség részére lehetővé váljon a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politika hatékony előmozdítása és végrehajtása, különösen egy kibővített Unióban; ezért szükséges a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozása, amely segítené a közösségi intézményeket és a tagállamokat ezen feladatuk végrehajtása során.

Indokolás

Az erőforrások ésszerű felhasználása maga után vonja, hogy az intézet ne korlátozódjon pusztán adatgyűjtési és nyilvántartási struktúrára. Uniós és nemzeti szinten is leginkább a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésével és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos elemzések összevonására és innovatív megoldások kidolgozására való képesség hiányzik.

Módosítás: 4

(10a) preambulumbekezdés (új)

 

(10α) Mivel a nemek közötti egyenlőség megvalósítása nem lehetséges csupán diszkriminációellenes politika révén, hanem harmonikus együttélést és a nők és férfiak társadalomban való kiegyensúlyozott részvételét előmozdító intézkedéseket kíván meg, ennek a célkitűzésnek a megvalósítását az intézet feladatai közé kell sorolni.

Indokolás

A nők és férfiak harmonikus együttélésének és a társadalomban való kiegyensúlyozott részvételének az intézet prioritásai között kell szerepelnie.

Módosítás 5

(10b) preambulumbekezdés (új)

 

(10b) Tekintve a nők által az élet különféle területein elért eredmények hangsúlyozásának fontosságát – annak érdekében, hogy ezáltal a többi nő számára követendő, pozitív példával szolgáljanak – , az ennek megvalósítását célzó fellépéseket szintén az intézet feladatai közé kell sorolni.

Indokolás

Az intézetnek törekednie kell arra, hogy pozitív képet sugározzon a nők napjaink társadalmában betöltött szerepéről.

Módosítás 6

(11) preambulumbekezdés

(11) A megfelelő tagállami hatóságokkal való együttműködés elengedhetetlen az összehasonlítható és megbízható adatok európai szintű összegyűjtésének előmozdításában; a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó információ fontos valamennyi szinten a Közösségen belül – helyi, regionális, nemzeti és közösségi szinten – ezért a tagállami hatóságok részére hasznos az ilyen információk rendelkezésre állása a politikáknak és intézkedéseknek helyi, regionális és nemzeti szinten, saját hatáskörükön belül történő kialakítása során.

(11) A megfelelő tagállami hatóságokkal és az érintett statisztikai szervekkel, különösen az Eurostattal való együttműködés elengedhetetlen az összehasonlítható és megbízható adatok európai szintű összegyűjtésének előmozdításában; a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó információ fontos valamennyi szinten a Közösségen belül – helyi, regionális, nemzeti és közösségi szinten – ezért a tagállami hatóságok részére hasznos az ilyen információk rendelkezésre állása a politikáknak és intézkedéseknek helyi, regionális és nemzeti szinten, saját hatáskörükön belül történő kialakítása során.

Indokolás

Az Eurostattal és más statisztikai szervekkel folytatott együttműködés az erőforrások lehető legjobb felhasználásával történő adatgyűjtés és nyilvántartás, valamint az adatoknak az intézet elemzésekre és szakvéleményekre vonatkozó szükségleteivel összhangban lévő biztosításának kulcsfontosságú eleme.

Módosítás 7

(12) preambulumbekezdés

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban kell együttműködnie valamennyi közösségi programmal és szervvel a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében, különösen a következők tekintetében: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési Központ, valamint bármely, a jövőben létrehozásra kerülő Alapvető Jogok Ügynöksége.

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban kell együttműködnie valamennyi közösségi programmal és szervvel az erőforrások lehető legjobb felhasználásának biztosítása érdekében, különösen a következők tekintetében: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési Központ, valamint az Alapjogi Ügynökség.

Indokolás

Visszatérő megállapítás, mind az érdekelt felek, mind az intézmények részéről, hogy a rendelkezésre álló adatok minőségében hiányosság tapasztalható, azaz EU-szinten azok nemigen összehasonlíthatók. Ebben a távlatban az elrettentő jelenségek további felmérések és kutatások esetén történő elkerülése érdekében a javasolt megfogalmazás használata ajánlott.

Módosítás 8

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Az intézet együttműködést és párbeszédet teremt nem kormányzati és esélyegyenlőségi szervezetekkel, valamint a nemzeti és európai szinten és harmadik országokban az egyenlőség elérésére aktívan törekvő kapcsolódó testületekkel.

Indokolás

Erre a módosításra az egységesség érdekében van szükség, mivel ezeket a rendelkezéseket a rendeletre irányuló javaslat 8. és 19. cikke tartalmazza.

Módosítás 9

(13) preambulumbekezdés

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, hogy az igazgatótanács összetételében a férfiak és nők részvétele egyensúlyban legyen.

(13) A Szerződés 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, hogy az igazgatótanács összetételében a férfiak és nők részvétele egyensúlyban legyen.

Indokolás

Ez a módosítás a többi preambulumbekezdéshez hasonlóan pontossá teszi az EK-Szerződésre való hivatkozást.

Módosítás 10

(19) preambulumbekezdés

(19) A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban e rendelet célkitűzése, nevezetesen az összehasonlítható és megbízható információk és adatok európai szintű biztosítása annak érdekében, hogy segítsék a közösségi intézményeket és a tagállamokat az egyenlőtlenségek kiküszöbölésében és a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában, tagállami szinten nem valósítható meg kielégítően, ezért a tervezett intézkedés nagyságrendje vagy hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható. E rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(19) A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban e rendelet célkitűzése tagállami szinten nem valósítható meg kielégítően, ezért a tervezett intézkedés nagyságrendje vagy hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható. E rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

A javasolt megfogalmazás csökkenti az intézet szerepét. Mivel a célkitűzéseket a vonatkozó cikk egyértelműen meghatározza, felesleges a zavarkeltést kockáztatva megismételni ezt a meghatározást.

Módosítás 11

1. cikk cím (új)

 

Meghatározás

Módosítás 12

1. cikk (1a) és (1b) bekezdés (új)

 

Az intézet teljes függetlenséggel látja el feladatait.

 

Az intézet jogi személy. Valamennyi tagállamban élvezi mindazt a jogképességet, amellyel az adott tagállam a jogi személyeket saját joga alapján felruházza. Különösen ingó és ingatlan tulajdont szerezhet, illetve azzal rendelkezhet, valamint jogi eljárásban félként részt vehet.

Indokolás

Az intézet teljes, feltétel nélküli függetlensége feladatai ellátása szempontjából alapvető követelmény. A módosítás összhangban van az Alapjogi Ügynökség létrehozására irányuló bizottsági javaslattal.

Módosítás 13

2. cikk

Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi intézmények, különösen a Bizottság és a tagállami hatóságok segítése a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, továbbá ezen kérdéseknek az EU polgárai közötti kiemelése.

Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi intézmények, különösen a Bizottság és a tagállami hatóságok segítése a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, továbbá a tudatosság növelése a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában az EU polgárai között.

Indokolás

A nyilvánosság figyelmének a nemek közötti egyenlőségre irányuló politikákra való felhívásának is az intézet célkitűzései között kellene szerepelniük.

Módosítás 14

3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és terjeszti a nemek közötti egyenlőség tekintetében a vonatkozó, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat, ideértve a tagállamok, közösségi intézmények, kutatóközpontok, nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem kormányzati szervezetek, érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek által közölt kutatási eredményeket;

a) elemzi a nemek közötti egyenlőség tekintetében a vonatkozó, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat, ideértve a tagállamok, közösségi intézmények, kutatóközpontok, nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem kormányzati szervezetek, érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek által közölt kutatási eredményeket és legjobb gyakorlatokat; felhívja a fent említett szervezetek figyelmét a nem kutatott szektorokra, és a hiányosságok pótlására kezdeményezéseket javasol;

Indokolás

Az intézet elsődleges feladatának az egyedi hozzáadott értéket és az intézet felismerhető „védjegyét” létrehozó elemzésnek kell lennie. Lásd még a (10) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Az intézet egyik feladata elemzések készítése. Ezen a területen különös figyelmet kell fordítani a kevéssé kutatott vagy aluldokumentált szektorokban végzett elemzésekre.

Módosítás 15

3. cikk (1) bekezdés b) pont

b) olyan módszereket fejleszt ki, amelyek az adatok európai szintű összehasonlíthatóságát, objektivitását és megbízhatóságát növelik olyan kritériumok létrehozása által, amelyek elősegítik az információk konzisztenciáját;

b) együttműködik az EUROSTAT-tal és minden érintett statisztikai szervvel annak érdekében, hogy olyan módszereket fejlesszen ki, amelyek az adatok európai szintű összehasonlíthatóságát, objektivitását és megbízhatóságát növelik olyan kritériumok létrehozása által, amelyek elősegítik az információk konzisztenciáját annak érdekében, hogy e szervek az adatgyűjtések során figyelembe vegyék a nemek kérdését;

Indokolás

Az Eurostattal és más statisztikai szervekkel folytatott együttműködés nemcsak a rendelkezésre álló erőforrások legjobb felhasználását garantálja, de az intézet számára az elemzésre való összpontosítást, a statisztikai szervek számára pedig kérés esetén a kutatások nemekre vonatkozó megközelítés felé való átirányítását is lehetővé teszi.

Módosítás 16

3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) fejleszti, elemzi és értékeli a módszertani eszközöket a nemek közötti egyenlőség valamennyi közösségi politikába történő integrációjának támogatása érdekében;

c) fejleszti, elemzi, értékeli és terjeszti a módszertani eszközöket, valamint előmozdítja használatukat és felméri hatékonyságukat a nemek közötti egyenlőség valamennyi közösségi politikába és az abból eredő nemzeti politikákba történő integrációjának támogatása és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének támogatása érdekében az összes közösségi intézményben és szervben;

Indokolás

Meg kell erősíteni ezt a feladatot, lehetővé téve az intézet számára, hogy részt vegyen a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése támogatásának más intézményekben történő végrehajtásában.

A nemek közötti egyenlőségre irányuló politikák EU-politikákba történő nagyobb mértékű integrálásához az intézetnek elő kell mozdítania a módszertani eszközök használatát, és különösen értékelnie kell azok hatékonyságát.

Módosítás 17

3. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

 

da) a kutatás támogatása és ösztönzése, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának optimalizálása és az információk cseréjének és terjesztésének gondozása érdekében felállítja és koordinálja a 4a. cikkben említett nemek közötti egyenlőség európai hálózatát, amely magában foglalja a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésével foglalkozó központokat, szerveket, szervezeteket és szakértőket;

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség hálózatának az információk összefogásának és cseréjének telematikai támogatását kellene szolgálnia. A hálózati forma a legjobb megoldás arra, hogy le lehessen küzdeni az időbeli és távolságbeli korlátokat, és lehetővé váljon a kutatás és az információterjesztés folyamatos javítása az intézeti szinten tervezett néhány ülés között.

Módosítás 18

3. cikk (1) bekezdés e) pont

e) közzéteszi az intézet saját tevékenységeiről szóló éves jelentést;

törölve

Indokolás

Lásd a 19. módosítást.

Módosítás 19

3. cikk (1) bekezdés f) pont

f) a kutatómunka támogatása érdekében szakértői üléseket szervez;

f) az intézet kutatómunkájának támogatása érdekében ad hoc szakértői üléseket szervez, és ösztönzi a kutatók közötti információcserét, valamint biztosítja, hogy kutatómunkájában a nemi dimenzió mindig jelen legyen;

Indokolás

Az információcsere dinamikájáról a nemek közötti egyenlőség hálózatán és a tanácsadó fórumon belül gondoskodnak. Az intézet tevékenységein belüli párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében az ilyen üléseket úgy kellene szervezni, hogy olyan konkrét tárgyról szóljanak, amelyekkel kapcsolatban az ismeretek hiányosak.

Módosítás 20

3. cikk (1) bekezdés g) pont

g) az európai szinten érdekelt felekkel konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-találkozókat, szemináriumokat és üléseket szervez;

g) az európai szinten érdekelt felekkel konferenciákat, kampányokat, üléseket szervez és támogat az Európai Unió polgárai körében a nemek közötti egyenlőség tudatosítása érdekében;

Indokolás

Az információcsere dinamikájáról a nemek közötti egyenlőség hálózatán és a tanácsadó fórumon belül gondoskodnak. Ezeket az üléseket az érdekelt felek által működtetett figyelemfelhívó tevékenységek támogatására kellene felhasználni.

Módosítás 21

3. cikk (1) bekezdés ga) pont (új)

 

ga) következetesen információt gyűjt a nők által az élet különféle területein elért eredményekről, megállapításait bemutatja, és javaslatot tesz olyan politikákra és kezdeményezésekre, amelyek a nyilvánosság elé tárják az ilyen sikertörténeteket és azokra építenek;

Indokolás

Az intézetnek törekednie kell arra, hogy a nők napjaink társadalmában betöltött szerepével kapcsolatban pozitív képet sugározzon.

Módosítás 22

3. cikk (1) bekezdés gb) pont (új)

 

gb) együttműködést és párbeszédet alakít ki nem kormányzati és esélyegyenlőségi szervezetekkel, valamint a nemzeti és európai szinten az egyenlőség elérésére aktívan törekvő kapcsolódó testületekkel;

Indokolás

Az intézet, valamint a nem kormányzati és más szervezetek közötti együttműködésnek nemcsak a 8. cikk rendelkezéseiben, de az intézet feladatai között is szerepelnie kell.

Módosítás 23

3. cikk (1) bekezdés h) pont

h) a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs eszközöket hoz létre.

h) a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs eszközöket hoz létre és felhívja az érdekelt szociális partnereket ezekhez minden, már létező dokumentáció hozzáadására;

Indokolás

A szociális partnereknek saját dokumentációjukkal hozzá kell járulniuk az eszközökhöz.

Módosítás 24

3. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

 

ha) szakértői támogatást nyújt a nemek közötti egyenlőség kérdésében állami és magánszervezetek számára;

Indokolás

Az intézet e konkrét feladatát az EU-szintű erőforrások korlátozott volta, valamint az intézeten belül összegyűjtött szakértelem és a végső cél, az állami és magánirányítás valamennyi szintjén történő hatékony megvalósítás indokolja.

Módosítás 25

3. cikk (1) bekezdés hb) pont (új)

 

hc) ajánlásokat és iránymutatásokat terjeszt elő a közösségi intézmények részére annak érdekében, hogy azok hatékonyan beépíthessék a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését a jogszabályokba.

Indokolás

Az intézet proaktív szemléletébe az ilyen, a nemek közötti egyenlőség hathatós javításának módjaira rámutató ajánlások előterjesztése is beletartozik

Módosítás 26

3. cikk (1) bekezdés hc) pont (új)

 

hd) nemzetközi szintű párbeszédet kezdeményez a nemek közötti egyenlőségért felelős szervekkel és szervezetekkel;

Indokolás

Az intézet munkájának hozzáadott értékét nemzetközi szinten is fel kellene használni.

Módosítás 27

3. cikk (1) bekezdés hd) pont (új)

 

he) jelentéseket terjeszt elő a közösségi intézmények részére a nemek közötti egyenlőségről, illetve a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről a csatlakozó és a tagjelölt országokban.

Indokolás

Az intézet szakértelmének azt a célt is szolgálnia kell, hogy a lehető legpontosabb értékelést biztosítson a közösségi intézmények számára a tagjelölt országok által az e rendelet hatálya alá tartozó területen elért haladásról.

Módosítás 28

3. cikk (1) bekezdés he) pont (új)

 

he) terjeszti a legjobb gyakorlatokra vonatkozó példákat.

Indokolás

Ez az egyenlőség előmozdításáért nemzeti szinten végzett munka előnyein felül további hozzáadott értéket állít elő.

Módosítás 29

3. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Az intézet éves jelentést tesz közzé tevékenységéről.

Indokolás

Az intézet éves jelentése olyan speciális feladat, amelyet külön kellene felsorolni.

Módosítás 30

4. cikk (3) bekezdés

(3) Munkája ellátása során az intézet a párhuzamos munkavégzés elkerülése és az erőforrások lehető legjobb felhasználásának biztosítása érdekében figyelembe vesz bármilyen forrásból származó meglévő információt, és különösen a közösségi és más intézmények, szervek, valamint illetékes nemzeti, illetve nemzetközi szervezetek által elvégzett munkát, továbbá szorosan együttdolgozik az illetékes közösségi szolgálatokkal. Az intézet biztosítja a szükség szerint egy egyetértési megállapodásban meghatározásra kerülő, megfelelő együttműködést valamennyi vonatkozó közösségi ügynökséggel és uniós szervvel.

(3) Munkája ellátása során az intézet az erőforrások lehető legjobb felhasználásának biztosítása érdekében figyelembe vesz bármilyen forrásból származó meglévő információt, és különösen a közösségi és más intézmények, szervek, valamint illetékes nemzeti, illetve nemzetközi szervezetek által elvégzett munkát, továbbá szorosan együttdolgozik az illetékes közösségi szolgálatokkal. Az intézet biztosítja a szükség szerint egy egyetértési megállapodásban meghatározásra kerülő, megfelelő együttműködést valamennyi vonatkozó közösségi ügynökséggel és uniós szervvel.

Indokolás

Lásd a (12) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 31

4. cikk (5) bekezdés (1a) albekezdés (új)

 

Az intézet 3. cikk (1a) bekezdésében említett éves jelentésének tartalmaznia kell az ilyen szerződéses viszony mindegyikére vonatkozó információkat, például a rábízott feladat részleteit és a feladatot vállaló szerv adatait.

Indokolás

Az egyes feladatok átruházását egyértelműen meg kell említeni az intézet éves jelentésében.

Módosítás 32

4a. cikk (új)

 

4a. cikk

 

A nemek közötti egyenlőség hálózata

 

(1) Az intézmény a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett hálózat lehető leggyorsabb és leghatékonyabb létrehozásának biztosítása érdekében nyílt ajánlattételi felhívást tesz közzé annak érdekében, hogy összeállítsa a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésével foglalkozó központok, szervek, szervezetek és szakértők listáját.

 

 

(2) Az igazgatótanács az (1) bekezdésben említett listát figyelembe véve felhívja a listán szereplő szervezeteket és személyeket a hálózatban való részvételre.

Indokolás

Lásd a nemek közötti egyenlőség hálózatára vonatkozó módosítást.

Módosítás 33

5. cikk

5. cikk

törölve

Az intézet függetlensége

 

Az intézet a nemzeti hatóságoktól és a társadalomtól függetlenül látja el feladatait, és a közösségi intézmények tekintetében önálló.

 

Indokolás

Beillesztve az 1. cikkbe.

Módosítás 34

6. cikk

6. cikk

törölve

Jogi személyiség és cselekvőképesség

 

Az intézet jogi személy. Valamennyi tagállamban élvezi mindazt a jogképességet, amellyel az adott tagállam a jogi személyeket saját joga alapján felruházza. Különösen ingó és ingatlan tulajdont szerezhet, illetve azzal rendelkezhet, valamint jogi eljárásban félként részt vehet.

 

Indokolás

Beillesztve az 1. cikkbe.

Módosítás 35

7. cikk (4) bekezdés

(4) Személyes adatokat nem lehet feldolgozni, illetve közölni, kivéve amennyiben ez az intézet feladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ilyen esetekben a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

(4) Az intézmény által történő adatfeldolgozásra a személyes adatok Közösség általi feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

Indokolás

A javasolt módosítás egyértelműbb, és összhangban van az ügynökséget létrehozó más, meglévő rendeletekkel.

Módosítás 36

8. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának segítése érdekében az intézet együttműködik a tagállami szervezetekkel, így esélyegyenlőségi szervekkel, kutatóközpontokkal, nem kormányzati szervezetekkel, szociális partnerekkel, valamint az érintett európai vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és harmadik országokkal.

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának segítése érdekében az intézet együttműködik a tagállami szervezetekkel, és szakértőkkel így esélyegyenlőségi szervekkel, kutatóközpontokkal, egyetemekkel, nem kormányzati szervezetekkel, szociális partnerekkel, valamint az érintett európai vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és harmadik országokkal.

Indokolás

A nemi alapon történő diszkrimináció többdimenziós jelenségét figyelembe véve a konkrét területek egy-egy szakértője hatékonyan hozzájárulhat az intézet tevékenységéhez.

Módosítás 37

10. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a Bizottság által kinevezett hat-hat képviselőből, valamint a Bizottság által kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező három képviselőből áll, amely három képviselő egyenként a következő csoportok egyikét képviseli:

(1) Az igazgatótanács a Bizottság egy képviselőjéből, valamint kilenc tagból áll, akiket az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció alapján a Tanács nevez ki a Bizottság által felállított, a kinevezésre kerülő tagok számánál lényegesen több jelöltet tartalmazó listából. A Bizottság a felállított listát a megfelelő dokumentáció kíséretében továbbítja az Európai Parlamentnek. A lehető legrövidebb időn és a továbbítást követő három hónapon belül az Európai Parlament meghallgatásra hívhatja a jelölteket, majd véleményét megfontolásra hozzáférhetővé teszi a Tanács számára, amely ezt követően végrehajtja a kinevezéseket.

a) egy megfelelő nem kormányzati szervezet közösségi szinten, amelynek jogos érdeke fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában való részvételhez;

 

b) munkáltatói szervezetek közösségi szinten; és

 

c) munkavállalói szervezetek közösségi szinten.

 

Indokolás

Az ügynökségek igazgatói testületének összeállítása régóta vitás pont. Miközben a Bizottság rendszeresen hat általa és hat Tanács által kinevezett képviselőből álló testületet javasol, a Tanács általában ragaszkodik ahhoz, hogy minden egyes tagállam saját képviselőt nevezzen ki.

Ez a gyakorlat, amely jelentős költségekkel jár, különösen alkalmatlan a kis költségvetéssel és kis létszámú személyzettel működő kis ügynökségek esetében. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete kezdetben 13 főből álló személyzettel működik majd.

A módosításban előterjesztett megoldást az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2002-es létrehozásakor[1]már alkalmazták. Biztosítja a szerepkörök Bizottság, Parlament és Tanács közötti tisztességes és hatékony megosztását, és lehetővé teszi az ilyen patthelyzetben lévő kérdések megoldását. A Parlament a jövőbeli európai ügynökségek működési keretéről szóló 2004. január 13-i állásfoglalásában[2] már ajánlotta ezt a megoldást.

Módosítás 38

10. cikk (2) bekezdés

(2) Az igazgatótanács tagjait úgy kell kinevezni, hogy biztosítsák a legmagasabb szintű hozzáértést, valamint a releváns szakértelem széles körét a nemek közötti egyenlőség területén.

(2) Az igazgatótanács tagjait úgy kell kinevezni, hogy biztosítsák a legmagasabb szintű hozzáértést, valamint a releváns és transzdiszciplináris szakértelem széles körét a nemek közötti egyenlőség területén.

Módosítás 39

10. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az igazgatótanácsban a férfiak és nők egyenlő képviselete megvalósuljon.

A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács célja, hogy a nők és férfiak egyenlő képviselete megvalósuljon. Minden esetben biztosítják, hogy egyik nem képviselete sem kisebb az igazgatótanács tagságának 40%-ánál.

Módosítás 40

10. cikk (2) bekezdés ötödik albekezdés

A megbízatás időtartama öt év, amely egyszer megújítható. A Tanács közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az igazgatótanács tagjainak listáját, és azt közzéteszik az intézet honlapján is.

A megbízatás időtartama öt év, amely egyszer megújítható. A Tanács közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az igazgatótanács tagjainak listáját, azt közzéteszik az intézet honlapján, valamint minden érintett honlapon.

Módosítás 41

10. cikk (3) bekezdés

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét és alelnökét egy egyszer megújítható egy éves időszakra.

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét és alelnökét egyszer megújítható két és féléves időszakra.

Indokolás

Két és fél év alkalmasabb időszak, ami szabadabb teret biztosít az elnöknek és az alelnöknek a tevékenységek elindításához és kialakításához.

Módosítás 42

10. cikk (5) bekezdés b) pont

b) Elfogadja a 3. cikk e) pontjában említett éves jelentést, amely összehasonlítja különösen a megvalósult eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel; e jelentést legkésőbb június 15-éig meg kell küldeni az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Számvevőszék, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére;

b) Elfogadja a 3. cikk e) pontjában említett éves jelentést, amely összehasonlítja különösen a megvalósult eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel; e jelentést legkésőbb június 15-éig meg kell küldeni az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Számvevőszék, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére, és közzé kell tenni az intézet honlapján;

Indokolás

Az éves jelentés évenkénti nyilvánosságra hozatalára vonatkozó maximális átláthatóságot az intézet központi szerepe indokolja.

Módosítás 43

10. cikk (7) bekezdés

(7) Az igazgatótanács határozatait a leadott szavazatok abszolút többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7) Az igazgatótanács határozatait a leadott szavazatok abszolút többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén nem döntő érvényű az elnök szavazata.

Módosítás 44

10. cikk (9) bekezdés

(9) Az elnök évente legalább kétszer összehívja az igazgatótanácsot. Az elnök saját kezdeményezésére vagy az igazgatótanács tagjai egyharmadának kérelme alapján további üléseket hív össze.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti

Módosítás 45

10. cikk (11) bekezdés

(11) Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ és bármely, a jövőben létrehozásra kerülő Alapvető Jogok Ügynöksége igazgatóit adott esetben felkérhetik, hogy az igazgatótanács ülésein megfigyelőként vegyenek részt.

(11) Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ és bármely, a jövőben létrehozásra kerülő Alapjogi Ügynökség igazgatóit adott esetben felkérhetik, hogy az igazgatótanács ülésein megfigyelőként vegyenek részt a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése által érintett munkaprogramok koordinálása érdekében.

 

Indokolás

A 2. cikket érintő módosításokkal összhangban az igazgatótanács munkájában való ilyen részvétel a bevont különböző közösségi szervek munkájának jobb koordinációját szolgálja.

Módosítás 46

11. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet élén az igazgató áll, akit a Bizottsága javaslata alapján az igazgatótanács nevez ki. Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet felkérhetik az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtti nyilatkozattételre és az ezen bizottság(ok) tagjai által feltett kérdések megválaszolására.

(1) Az intézet élén az igazgató áll, akit a Bizottság által javasolt lista alapján a Hivatalos Lapban és máshol közzé tett szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást követő nyílt versenyvizsga után az igazgatótanács nevez ki. A jelölteket a kinevezés előtt késedelem nélkül felhívják, hogy nyilatkozzanak az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtt, és adjanak választ a képviselők által feltett kérdésekre. Az igazgatótanács a kinevezési eljárás során kellően figyelembe veszi az Európai Parlament véleményét.

Indokolás

Az igazgatónak az intézet célkitűzéseinek megvalósításában játszott döntő szerepe megköveteli a nyílt és szelektív eljárást annak érdekében, hogy a legalkalmasabb személy töltse be ezt a hivatalt.

Módosítás 47

11. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 5 év. A Bizottság javaslata alapján és az értékelést követően a megbízatás időtartama legfeljebb 5 éves időszakra egyszer meghosszabbítható. Az értékelésben a Bizottság különösen az alábbiakat vizsgálja:

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 5 év. Az értékelést követően a megbízatás időtartama legfeljebb 5 éves időszakra egyszer meghosszabbítható. Az értékelésben a Bizottság, az Európai Parlament és az igazgatótanács különösen az alábbiakat vizsgálja:

Indokolás

Az igazgatótanács teljes függetlenségének biztosítása és hatáskörének további növelése érdekében a Bizottság szerepe nem meghatározó az értékelési eljárásban.

Módosítás 48

11. cikk (4) bekezdés

(4) Az igazgató saját tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel, és részt vesz annak ülésein, ahol szavazati joggal nem rendelkezik.

(4) Az igazgató saját tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel, és részt vesz annak ülésein, ahol szavazati joggal nem rendelkezik. Ezenkívül az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor behívhatja az intézet tevékenységével kapcsolatos bármely kérdést érintő meghallgatásra.

Módosítás 49

12. cikk (1) bekezdés

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre szakosodott illetékes szervek tagállamok által kijelölt egy-egy képviselőjéből, valamint a Bizottság által kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező három olyan képviselőből áll, akik az európai szinten érdekelt feleket képviselik, például olyan nem kormányzati szervezeteket, amelyeknek jogos érdeke fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában való részvételhez, illetve a munkáltatók és munkavállalók közösségi szintű szervezeteit. A képviselők az azonos időben kinevezett póttagokkal helyettesíthetők.

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre szakosodott illetékes szervek tagállamok által kijelölt két-két képviselőjéből áll, akik közül az egyik olyan nem kormányzati szervezetek képviselője, amelyeknek jogos érdeke fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában való részvételhez.

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek aktívan részt kell venniük a tanácsadó fórum munkájában.

Módosítás 50

12. cikk (4) bekezdés

(4) A tanácsadó fórum alkotja a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó információcsere és az ismeretgyűjtés mechanizmusát. A fórum biztosítja az intézet és a tagállamok illetékes szervei közötti szoros együttműködést.

(4) A tanácsadó fórum támogatja az igazgatót az intézet éves és középtávú tevékenységi programjának elkészítésében.

 

 

Együttműködési mechanizmust képez a nemzeti igazgatási szervek között a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére irányuló, a nemzeti politikákban szereplő intézkedések végrehajtása során, valamint mechanizmust biztosít az intézet tevékenységének nyomon követésére.

Indokolás

A hálózat létrehozásával a tanácsadó fórum szerepét módosítani kell annak érdekében, hogy kiegészítse az intézet új feladatait, és biztosítsa a végrehajtás nyomon követését és koordinációját.

Módosítás 51

12. cikk (8) bekezdés

(8) Az igazgató felkérheti az érintett gazdasági ágazatok, munkáltatók, szakszervezetek, szakmai és kutatószervek, illetve az intézet munkájának területén elismert tapasztalattal rendelkező nem kormányzati szervezetek szakértőit, illetve képviselőit, hogy működjenek együtt a meghatározott feladatok során, és hogy vegyenek részt a tanácsadó fórum vonatkozó tevékenységeiben.

(8) Az igazgató saját kezdeményezésére vagy a tanácsadó fórum tagjainak javaslatára felkérheti az érintett gazdasági ágazatok, munkáltatók, szakszervezetek, szakmai és kutatószervek, illetve az intézet munkájának területén elismert tapasztalattal rendelkező nem kormányzati szervezetek szakértőit, illetve képviselőit, hogy működjenek együtt a meghatározott feladatok során, és hogy vegyenek részt a tanácsadó fórum vonatkozó tevékenységeiben.

Indokolás

A tanácsadó fórum tagjai szakértőknek tekinthetők, így abban a kivételes helyzetben vannak, hogy javasolhatják más szakértők részvételét.

Módosítás 52

19. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet nyitott azon országok részvételére, amelyek az Európai Közösséggel olyan megállapodást kötöttek, amelyek értelmében elfogadják és alkalmazzák az e rendelet hatálya alá tartozó területre vonatkozó közösségi joganyagot.

(1) Az intézet nyitott azon országok részvételére, amelyek az Európai Közösséggel olyan megállapodást kötöttek, amelyek értelmében elfogadják és alkalmazzák az e rendelet hatálya alá tartozó területre vonatkozó közösségi joganyagot, így például a nőkkel szembeni erőszak, a női nemi szerv megcsonkítása, az emberkereskedelem, a konfliktusok megoldása és a nők munkaerő-piaci és a szociális, gazdasági és politikai döntéshozatali folyamatokban való részvétele terén.

Indokolás

A harmadik országokkal, különösen az EU-n kívül folytatott együttműködés során a diszkrimináció legkirívóbb és legerőszakosabb típusai (például a női nemi szerv megcsonkítása és az emberkereskedelem), továbbá a nők közéletben való teljes jogú részvételével kapcsolatos egyéb kérdések nem hagyhatók figyelmen kívül.

Módosítás 53

20. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az együttműködési hatásokat. Különös figyelmet fordít az intézet feladatai esetleges módosításának vagy kiterjesztésének szükségességére, beleértve a feladatok bármilyen kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az együttműködési hatásokat. Különös figyelmet fordít az intézet feladatai esetleges módosításának vagy kiterjesztésének szükségességére, beleértve a feladatok bármilyen módosításának, illetve kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

Indokolás

Az értékelésnek nemcsak a feladatok kiterjesztése, hanem azok esetleges módosítása pénzügyi hatásainak elemzését is magában kell foglalnia.

Módosítás 54

21. cikk

Az igazgatótanács megvizsgálja az előző cikkben említett értékelés következtetéseit és szükség esetén az intézetnek, az intézet munkagyakorlatának vagy feladatkörének megváltoztatására vonatkozó ajánlásokat nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság az értékelési jelentést és az ajánlásokat továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére, és azokat közzéteszi. Az értékelő jelentés és az ajánlások vizsgálata után a Bizottság javaslatot nyújthat be az e rendelet általa szükségesnek ítélt módosításaira.

A Bizottság az értékelési jelentést továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére, és azokat közzéteszi. Az értékelő jelentés vizsgálata után a Bizottság – amennyiben szükséges – javaslatot nyújt be e rendelet felülvizsgálatára. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint a kitűzött célok fényében az intézet létezése már nem indokolt, úgy javasolhatja a rendelet hatályon kívül helyezését. Az Európai Parlament és a Tanács e javaslat alapján megfontolja, hogy szükség van-e a rendelet módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.

Módosítás 55

23. cikk

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül működőképesnek kell lennie.

Az intézetnek minél hamarabb, de legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónap múlva működőképesnek kell lennie.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az intézet felállításának szakasza döntő fontosságú annak sikere szempontjából, a működés nem tehető függővé a székhely kiválasztásával összefüggő semmilyen késedelemnek.

  • [1]  178/2002/EK rendelet 25. cikke, HL L 31., 2002.2.1. 1. o.
  • [2]  P5 TA PROV(2004)0015, (17) bekezdés e) pont.

INDOKOLÁS

1. Historical Background

The idea to create a Gender Institute was first raised in 1995. A draft proposal was then presented by the Swedish Minister for Gender equality in 1999 at a seminar in Stockholm.

The Social Policy Agenda, adopted by the European Council at Nice in December 2000, recognised the need to increase awareness, pool resources and exchange experience in order to promote equality between men and women.

The European Commission subsequently launched a feasibility study, published in January 2002, assessing the need for such an Institute and the tasks it should carry out.

In order to instigate further the debate on the creation of a Gender Institute, the European Parliament launched a study on the justification, the objectives and the organisation of a Gender Institute at EU level. The Study was published in June 2004.

Both Studies emphasize the usefulness of the Institute and recommend its creation.

Commissioner Spidla, during the exchange of views with the FEMM Bureau and coordinators (16th of January 2005), announced the forthcoming proposal to establish the Gender Institute. On the 8 March 2005, International Women's Day, the European Commission published its proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament establishing a European Institute for Gender Equality.

The Committee on Women's rights and Gender equality organised a Public Hearing on the 13 September 2005, in order to gather expert opinions on the organisational aspects, the tasks, the coordination function as well as the role of organised civil society.

The Rapporteurs welcome the proposal of the Commission, in particular the effort to create an independent body, focusing specifically on Gender issues. The Rapporteurs fully support the idea of a Body dealing exclusively with Gender equality matters, since it ensures that the overarching objective of Gender Equality, as set out in the Treaty, will not be second to any other anti-discrimination policy at EU level.

2. Main Issues

A. Scope of the Institute :

In the view of the Rapporteurs, the Scope of the Institute ought to underline a more proactive approach in order to create an effective added-value.

B. Tasks of the Institute :

The description of tasks proposed by the Commission does not completely reflect the specific needs at EU level for Gender Equality knowledge.

The need to enable the Institute to focus on the analysis and expertise delivery has to be emphasised.

Although the knowledge on Gender discrimination is dispersed, there is already a certain quantity of data and statistics available to all Institutions, delivered by competent bodies both at EU and national level. The main problem is the pertinence of this data with regard to policy making and policy implementation.

The problem of comparability of data should be dealt with through a specific cooperation with relevant statistical bodies, but the burden of data collection, which would require an amount of resources consequently heavier than the one foreseen by Commission's financial statement, should fall within the respective responsible bodies, with a view to guaranteeing the best possible use of resources.

C. Working Method

Although the Commission proposal emphasizes the need to have a knowledge exchange-based rationale for the work of the Institute, the structure of this exchange seems too static and does not guarantee an effective added value to the output of the Institute.

In this perspective, the Rapporteurs' proposal to create a Gender Equality Network, that would enable all pertinent actors to have a systematic knowledge exchange, focusing on best practices and the most innovative approaches to Gender Mainstreaming has been adopted by the committee.

The Network should be at the same time a tool to pool information and a tool to maintain a constant exchange profitable to the Institute experts, the National experts and decision-makers, as well as the non governmental organisations and the research centres.

D. Independence of the Institute

The independence of the Institute ought to be emphasised further.

Since its tasks go well beyond technical support to the Commission, there is a clear need to underline the independence of the Institute. It is surprising that there are two proposals from the Commission, one concerning the Gender Institute and the other concerning the Fundamental Rights Agency, with substantial difference concerning the independence of such bodies.

E. Structure of the Institute

The structure of the Institute is functional to its objectives, its tasks and its independence.

In this perspective, a nomination procedure of the Management Board inspired by the regulation on the Food Safety Agency has been adopted by the committee in order to give a balanced role to the three Institutions.

The role of the Director is crucial to the good functioning of the Institute, and it should be clearly stated that his/her selection ought to be made in a transparent and open procedure in order to guarantee the most adequate profile for this role. Also the accountability of the Director should be solely towards the management board with no interference from the Commission, since this could lead to a breach of the Institute's independence.

The role of the Advisory Forum ought to be redirected with the creation of the Gender Equality Network.

The aim is to reinforce the connection between policy making and policy implementation as regards gender mainstreaming and gender equality.

The role of the Advisory forum should be to contribute to the strategic planning of the Institute, providing an expert input to the Director, as well as coordinating the Gender Mainstreaming activities at national level, in order to ensure a constant bridge between knowledge, policy and implementation.

3. Conclusions

The amendments proposed aim at enhancing the effectiveness and the pertinence of the Institute's role within the framework of EU policies.

However, it seems very difficult to reach the objectives of the Institute without an appropriate financial contribution. Even if the financial statement of the commission is purely indicative, it is clear that in such circumstances we risk creating a 'paper tiger' that could lead to seriously damage the credibility of the EU commitment to Gender Equality.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

2004

2009

Jogi Bizottság

Az elnök asszony

Anna Záborská

Elnök asszony

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             vélemény a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat COM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))[1] jogalapjáról

Tisztelt Elnök Asszony!

2006. január 31-én, levelében Ön az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

A bizottság az előbbi kérdést a 2006. február 23-i ülésén vizsgálta meg.

A javaslat jogalapja kettős: az EK-Szerződés 13. cikke (2) bekezdése és a 141. cikke (3) bekezdése. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2006. január 24-én fogadta el jelentésében azon módosítást, amely kiegészíti a javaslat eredeti kettős jogalapját az EK-Szerződés 3. cikke (2) bekezdésével.

A Bíróság kialakult joggyakorlata alapján egyértelmű, hogy a jogalap megválasztása nem lehet szubjektív és „a bíróság által ellenőrizhető objektív tényezőkön kell alapulnia”[2]. Ezen elemek közé tartozik különösen a jogalkotási aktus célja és tartalma[3].

Tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló javaslat céljára és tartalmára, mely intézet feladata a közösségi intézmények és a tagállamok támogatása a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdításában a közösségi hatáskörbe tartózó valamennyi területen, szükséges a 141. cikk (3) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése összevont kéttős jogalapjának igénybevétele.

Az EK-Szerződés 141. cikke (3) bekezdésének jogalapja kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az esélyegyenlőség, illetve a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás elvének alkalmazását a foglakoztatás kérdéseiben, míg a 13. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi közösségi ösztönző intézkedések elfogadását a tagállamok törvényeinek és rendeleteinek harmonizációjának kivételével, annak érdekében, hogy támogassák és előmozdítsák a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem célkitűzését.

Az EK-Szerződés 3. cikke (2) bekezdésének több szakaszon átívelő célkitűzése nem képez jogalapot. E cikk megköveteli a Közösségtől, hogy vegye célkiűzései közé az egyenlőtlenségek megszűntetését, és valamennyi tevékenysége során aktívan mozdítsa elő a férfiak és nők közötti egyenlőséget, biztosítva ezáltal azt, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség dimenzióit valamennyi közösségi politikába beépítik. Meghatározza a Közösség kötelezettségeit az egyenlőségek megszűntetésére és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására a Közösség valamennyi politikája során.

A 3. cikk (2) bekezdése tehát nem egészíti ki a rendeltre irányuló javaslat kettős jogalapját.

A Jogi Bizottság a 2006. februári 23-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag[4] úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 141. cikke (3) bekezdése és 13. cikke (2) bekezdése összevont kéttős jogalapja megfelelő jogalap a javaslathoz.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1987. (5) bek.
  • [3]  C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1991. I-287., (10) bek.
  • [4]  A szavazáson jelen voltak: Giuseppe Gargani (elnök), Andrzej Jan Szejna (alelnök), Diana Wallis (a vélemény előadója), Maria Berger, Janelly Fourtou (Mohácsi Viktória nevében), Jean-Paul Gauzčs (Kurt Lechner nevében), Adeline Hazan (Lévai Katalin nevében), Piia-Noora Kauppi, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti és Jaroslav Zvěřina.

A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (29.11.2005)

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részére

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))

A vélemény előadója: Jutta D. Haug

RÖVID INDOKOLÁS

Commission proposal

General

After a positive feasibility study, the Employment, Social Affairs, Health and Consumers Affairs Council of 1-2 June 2004 fully supported the principle of setting up an Institute for Gender Equality, while it stressed the importance of a structure which would bring added value and would not duplicate existing activities. The need for budget neutrality was also mentioned.

Based on an ex-ante evaluation, and in line with the above-mentioned discussions, the Commission has now submitted this proposal for a Regulation establishing an Institute for Gender Equality as a new agency.

Financial implications

From 2007 on a new budget heading with two budget lines will be created:

- 04 05 04 01 : European Institute for gender equality - Subsidy to titles 1 & 2

- 04 05 04 02 : European Institute for gender equality – Subsidy to title 3

The duration of the action/financial impact will be from 1 January 2007 – 31 December 2013. Since from 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new financial perspective 2007-2013, the annual amounts decided upon for this period, as summarised in the following table, are considered to be purely indicative:

EUR million (to 3 decimal places)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Subsidy for Titles 1 and 2

CE/CP

2,31

2,925

3,575

3,875

4,159

4,57

4,67

26,084

Subsidy for Title 3

CE/CP

2,19

3,5

3,625

3,625

3,741

3,63

3,83

24,141

Total reference amount

4,5

6,425

7,2

7,5

7,9

8,2

8,5

50,225

Administra-tive expenditure

0,362

0,265

0,268

0,33

0,44

0,348

0,358

2,275

Total indicative financial cost

CE/CP

4,862

6,69

7,468

7,83

8,248

8,548

8,858

52,5

Human resource requirements (including officials, temporary and external staff) of the institute are given as follows:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total number of statutory personnel

15

20

23

25

27

30

30

Remarks

In addition to the 23 agencies that already figure in the draft for the 2006 budget, the current proposal aims at creating the "European Institute for Gender Equality" as yet another decentralised agency.

While your draftswoman recognises the importance of decentralised agencies as a proper response to operational needs in order to improve the management of the activities of the European Union, their ever-increasing number and financial needs are a constant source of concern.

The Temporary committee on Policy Challenges and Budgetary Means has estimated the overall cost of the existing agencies for the coming seven year period at EUR 2,3 billion. Each new agency will further increase this amount. If an agreement on the next financial framework should bring about reductions compared to the Commission's proposal, the decentralised agencies will need to participate in such a reduction, as has already been pointed out by your draftswoman on several occasions. The establishment of the Gender Equality Institute, or any new agency, at this point, before an agreement on the new financial perspective has been reached, can only come about against a background of significant budgetary uncertainties.

According to the Commission proposal, the new Gender Equality Institute will require some EUR 52 million for the period from 2007 to 2013, an amount which at the moment cannot be guaranteed (Amendments 1 and 2). Unlike in other cases, the creation of the Gender Equality Institute is not to the detriment of other programmes under the same policy area because it is to be fully financed through the Fifth Strand of PROGRESS.

Nevertheless, your draftswoman would still like to reiterate that she is in favour of the establishment of a binding ceiling for agencies which could only be increased by decision of the budgetary authority.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

(1a)    megállapítja, hogy a jogalkotási javaslatban feltüntetett előirányzatok csupán iránymutatásként szolgálnak mindaddig, amíg megállapodás nem születik a 2007-re és az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi tervről;

Módosítás: 2

(1b) bekezdés (új)

(1b)    felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadását követően erősítse meg a rendeletre irányuló javaslatban szereplő összegeket, vagy adott esetben terjessze elő a kiigazított összegeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jóváhagyásra, ily módon biztosítva, hogy az összegek összeegyeztethetők legyenek a felső határértékkel;

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 3

20. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az együttműködési hatásokat. Különös figyelmet fordít az intézet feladatai esetleges módosításának vagy kiterjesztésének szükségességére, beleértve a feladatok bármilyen kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az együttműködési hatásokat. Különös figyelmet fordít az intézet feladatai esetleges módosításának vagy kiterjesztésének szükségességére, beleértve a feladatok bármilyen módosításának, illetve kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

Indokolás

Az értékelésnek nemcsak a feladatok kiterjesztése, hanem azok esetleges módosítása pénzügyi hatásainak elemzését is magában kell foglalnia.

Módosítás: 4

23. cikk

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül működőképesnek kell lennie.

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül működőképesnek kell lennie, de csak miután végleges döntés született a székhelyét illetően.

Indokolás

Az intézetnek a kezdetektől fogva a végleges székhelyén kell működnie az olyan szükségtelen költségek, mint például az ideiglenes székhelyről való elköltözés, valamint az egyéb kapcsolódó kiadások elkerülése végett.

ELJÁRÁS

Cím

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD)

Illetékes bizottság

FEMM

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

BUDG

 

 

 

 

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

12.4.2005

 

 

 

 

Megerősített együttműködés

nincs

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója

Jutta D. Haug

         A kijelölés dátuma

20.9.2004

A vélemény előző előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

18

 

ellene:

0

 

tartózkodás:

1

A zárószavazáson részt vevő képviselők

Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Esko Seppänen, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson részt vevő póttagok

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

A zárószavazáson részt vevő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

  • [1]  HL C ...., ..., ... o.

AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (24.1.2006)

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részére

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))

A vélemény előadója: Borut Pahor

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 141. cikke (3) bekezdésére,

 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésére és 141. cikke (3) bekezdésére,

Indokolás

The Treaty of Amsterdam has added the following new second paragraph to the list of activities of the Community spelled out in Article 3: "In all activities referred to in this Article, the Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women". This new "cross-section-purpose" of the Community ought to be quoted alongside the articles forming strictly speaking the legal base of the proposal to make it coherent and more understandable.

Módosítás: 2

(12) preambulumbekezdés

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban kell együttműködnie valamennyi közösségi programmal és szervvel a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében, különösen a következők tekintetében: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési Központ, valamint bármely, a jövőben létrehozásra kerülő Alapvető Jogok Ügynöksége.

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban kell együttműködnie valamennyi közösségi programmal és szervvel a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében, különösen a következőkkel: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési Központ, valamint a jövőben létrehozásra kerülő Alapjogi Ügynökség.

Módosítás: 3

(13) preambulumbekezdés

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, hogy az igazgatótanács összetételében a férfiak és nők részvétele egyensúlyban legyen.

(13) A Szerződés 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, hogy az igazgatótanácsban a férfiak és nők részvétele egyensúlyban legyen.

Indokolás

To make the reference to the EC Treaty as precise as the references in the other recitals.

Módosítás: 4

3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és terjeszti a nemek közötti egyenlőség tekintetében a vonatkozó, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat, ideértve a tagállamok, közösségi intézmények, kutatóközpontok, nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem kormányzati szervezetek, érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek által közölt kutatási eredményeket;

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és terjeszti a nemek közötti egyenlőség tekintetében a vonatkozó, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat, ideértve a tagállamok, közösségi intézmények, kutatóközpontok, nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem kormányzati szervezetek, érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek által közölt kutatási és a legjobb gyakorlaton alapuló eredményeket;

Módosítás: 5

4. cikk (4) bekezdés

Az intézet biztosítja, hogy a végső felhasználók számára a terjesztett információk megérthetők.

törölve

Módosítás: 6

7. cikk

Dokumentumokhoz való hozzáférés

Dokumentumokhoz való hozzáférés és a személyes adatok védelme

1. Az intézet birtokában lévő dokumentumokra az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

 

 

1. Az intézetre az 1049/2001/EK és a 45/2001/EK rendeletek alkalmazandók.

2. Az igazgatótanács az intézet létrehozását követő hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtásához szükséges szabályokat.

 

2. Az igazgatási tanács az intézet létrehozását követő hat hónapon belül elfogadja az ezen rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokat.

3. Az intézet által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmanhoz panasz nyújtható be, illetve az ilyen határozatok az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott kereset tárgyát képezhetik a Szerződés 195., illetve 230. cikkében megállapított feltételek szerint.

 

 

4. Személyes adatokat nem lehet feldolgozni, illetve közölni, kivéve amennyiben ez az intézet feladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ilyen esetekben a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

 

Indokolás

The amendment tends to streamline the wording without changing the normative content of the provision.

Módosítás: 7

8. cikk (1) bekezdés

Az intézet feladatai végrehajtásának segítése érdekében az intézet együttműködik a tagállami szervezetekkel, így esélyegyenlőségi szervekkel, kutatóközpontokkal, nem kormányzati szervezetekkel, szociális partnerekkel, valamint az érintett európai vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és harmadik országokkal.

Az intézet feladatai végrehajtásának segítése érdekében az intézet együttműködik a tagállami szervezetekkel, így esélyegyenlőségi szervekkel, kutatóközpontokkal, nem kormányzati szervezetekkel, szociális partnerekkel, szakképzési központokkal, valamint az érintett európai vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és harmadik országokkal.

Módosítás: 8

10. cikk, cím és (1) bekezdés

Igazgatótanács

 

1. Az igazgatótanács a Tanács és a Bizottság által kinevezett hat-hat képviselőből, valamint a Bizottság által kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező három képviselőből áll, amely három képviselő egyenként a következő csoportok egyikét képviseli:

 

Igazgatási tanács

 

1. Az igazgatási tanács a Bizottság egy képviselőjéből, valamint kilenc tagból áll, akiket az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció alapján a Tanács nevez ki a Bizottság által felállított, a kinevezésre kerülő tagok számánál lényegesen több jelöltet tartalmazó listából. A Bizottság a felállított listát a megfelelő dokumentáció kíséretében továbbítja az Európai Parlamentnek. A lehető legrövidebb időn és a továbbítást követő három hónapon belül az Európai Parlament meghallgatásra hívhatja a jelölteket, majd véleményét hozzáférhetővé teszi a Tanács számára, amely ezt követően végrehajtja a kinevezéseket.

a) egy megfelelő nem kormányzati szervezet közösségi szinten, amelynek jogos érdeke fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában való részvételhez;

 

b) munkáltatói szervezetek közösségi szinten; és

 

c) munkavállalói szervezetek közösségi szinten.

 

Indokolás

The composition of the Administrative Board of agencies is since long a controversial point. While the Commission proposes regularly a board composed out of six representatives appointed by it and six representatives appointed by the Council, the Council insists normally on each Member State appointing its representative.

This practice which causes considerable costs is especially inadequate in the case of small agencies with a small budget and little staff. The Institute for Gender Equality will have in the beginning 13 staff.

The solution presented in this amendment has been chosen for the establishment of the European Food Safety Authority in 2002[2]. It constitutes a fair and efficient distribution of roles between Commission, Parliament and Council and could help breaking the deadlock in which this question is. It has been recommended by Parliament in its resolution on the operating framework for future European agencies of 13 January 2004[3].

Módosítás: 9

10. cikk, (2) bekezdés második albekezdés

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az igazgatótanácsban a férfiak és nők egyenlő képviselete megvalósuljon.

A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács célja, hogy az igazgatási tanácsban megvalósuljon a férfiak és nők egyenlő képviselete, valamint a munkavállalói és munkáltatói szervezetek, és az érintett közösségi szintű civil szervezetek részvétele.

Indokolás

This solution avoids having a "two class composition" of the Administrative Board, full members on the one hand and members without right to vote on the other as in the Commission's proposal.

Módosítás: 10

10. cikk (8) bekezdés

Az igazgatótanács saját eljárási szabályzatát a Bizottsággal való konzultációt követően az igazgató által készített javaslat alapján fogadja el.

Az igazgatótanács saját eljárási szabályzatát a Bizottsággal való konzultációt követően az igazgató által készített javaslat alapján fogadja el. Az eljárási szabályzat közzététele kötelező.

Módosítás: 11

11. cikk (4) bekezdés

Az igazgató saját tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel, és részt vesz annak ülésein, ahol szavazati joggal nem rendelkezik.

Az igazgató saját tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel, és részt vesz annak ülésein, ahol szavazati joggal nem rendelkezik. Ezenkívül az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor behívhatja az intézet tevékenységével kapcsolatos bármely kérdést érintő meghallgatásra.

Módosítás: 12

20. cikk (1) bekezdés

Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az együttműködési hatásokat. Különös figyelmet fordít az intézet feladatai esetleges módosításának vagy kiterjesztésének szükségességére, beleértve a feladatok bármilyen kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

Az e rendelet hatálybalépését követő harmadik év végéig az intézet megbízást ad eredményeinek független külső értékelésére az igazgatótanács által a Bizottsággal egyetértésben kiadott feladatmeghatározás alapján. Az értékelés a következőket vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint magában foglalja az intézet működésének költséghatékonysági vizsgálatát, összehasonlítva az ezen a területen egyéb illetékes intézmények, különösen a jövőbeli alapjogi ügynökség által uniós szinten végzett hasonló feladatokkal.

Módosítás: 13

21. cikk

Az igazgatótanács megvizsgálja az előző cikkben említett értékelés következtetéseit és szükség esetén az intézetnek, az intézet munkagyakorlatának vagy feladatkörének megváltoztatására vonatkozó ajánlásokat nyújt be a Bizottságnak.

 

A Bizottság az értékelési jelentést és az ajánlásokat továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére, és azokat közzéteszi. Az értékelő jelentés és az ajánlások vizsgálata után a Bizottság javaslatot nyújthat be az e rendelet általa szükségesnek ítélt módosításaira.

A Bizottság az értékelési jelentést továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére, és azokat közzéteszi. Az értékelő jelentés vizsgálata után a Bizottság – amennyiben szükséges – javaslatot nyújt be ezen rendelet felülvizsgálatára. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint a kitűzött célok fényében az intézet létezése már nem indokolt, úgy javasolhatja a rendelet hatályon kívül helyezését. Az Európai Parlament és a Tanács ezen javaslat alapján megfontolja, hogy szükség van-e a rendelet módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.

ELJÁRÁS

Cím

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Illetékes bizottság

FEMM

Véleménynyilvánításra felkért bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

AFCO
12.4.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

0.0.0000

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Borut Pahor
6.6.2005

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2005

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

24.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

James Hugh Allister, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Hans-Gert Poettering, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Berger, Gérard Onesta, Reinhard Rack

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  Article 25 of Regulation (EC) No 178/2002, OJ L 31 of 1.2.2002, p.1.
  • [3]  P5 TA PROV(2004)0015, par. 17. e).

ELJÁRÁS

Cím

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

Hivatkozások

COM (2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.4.2005

Felelős bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

12.4.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

12.4.2005

BUDG

12.4.2005

LIBE

12.4.2005

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

LIBE

12.12.2005

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

Nincs

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Lissy Gröner,

Amalia Sartori

26/5/2005

 

Vizsgálat a bizottságban

13.9.2005

24.11.2005

24.1.2006

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Gurmai Zita, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Maria Martens, Zita Pleštinská, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud, Zuzana Roithová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok a 178. cikk (2) bekezdése szerint

Miroslav Mikolášik

Benyújtás dátuma

27.2.2006

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)