Pranešimas - A6-0043/2006Pranešimas
A6-0043/2006

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą

27.2.2006 - (KOM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD)) - ***I

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėjas: Lissy Gröner, Amalia Sartori


Procedūra : 2005/0017(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0043/2006
Pateikti tekstai :
A6-0043/2006
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą

(KOM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0081),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir į 141 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0083/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

-    atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A6-0043/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnio 3 dalį,

Pagrindimas

Vadovaujantis Amsterdamo sutartimi prie Bendrijos veiklos, nurodytos 3 straipsnyje, rūšių sąrašo pridėta tokia nauja antroji dalis: Visose šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse Bendrija siekia pašalinti vyrų ir moterų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“. Šis naujasis visoms sritims keliamas Bendrijos tikslas turi būti minimas kartu su jo teisinį pagrindą sudarančiais straipsniais, kad būtų nuoseklesnis ir suprantamesnis.

Pakeitimas 2

7 konstatuojamoji dalis

(7) Komisijos pavedimu atliktos galimybių studijos ataskaitoje pateikiama išvada, kad Europos lyčių lygybės institutas gali vykdyti kai kurias užduotis, kurių šiuo metu veikiančios institucijos nesprendžia, ypač mokslinių tyrimų duomenų ir informacijos koordinavimo, centralizavimo ir skleidimo, moterų ir vyrų lygybės matomumo didinimo ir priemonių, kurios leistų geriau integruoti lyčių lygybės klausimus į Bendrijos politiką, kūrimo srityse.

Komisijos pavedimu atliktos galimybių studijos ataskaitoje pateikiama išvada, kad Europos lyčių lygybės institutas gali vykdyti kai kurias užduotis, kurių šiuo metu veikiančios institucijos nesprendžia, ypač mokslinių tyrimų duomenų ir informacijos koordinavimo, centralizavimo ir skleidimo, tinklo kūrimo, moterų ir vyrų lygybės matomumo didinimo ir priemonių, kurios leistų geriau integruoti lyčių lygybės klausimus į Bendrijos politiką, kūrimo srityse.

Pagrindimas

Komisijos atliktoje galimybių studijoje ši funkcija įvardyta vienu pagrindinių Instituto tikslu ir laikoma kasdienine priemone kitų Instituto vykdomų funkcijų veiksmingumui didinti.

Pakeitimas 3

10 konstatuojamoji dalis

(10) Bendrijai siekiant veiksmingai skatinti lyčių lygybės politiką, ypač išsiplėtusioje Sąjungoje, būtina rinkti, analizuoti ir skleisti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją bei duomenis apie moterų ir vyrų lygybę, kurti atitinkamas priemones lyties matmens integravimui į visas politikos sritis, skatinti suinteresuotų šalių dialogą ir didinti ES piliečių informuotumą; todėl yra tikslinga įsteigti Europos lyčių lygybės institutą, kuris padėtų Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms atlikti šias užduotis.

(10) Bendrijai siekiant veiksmingai skatinti ir įgyvendinti lyčių lygybės politiką, ypač išsiplėtusioje Sąjungoje, būtina analizuoti ir skleisti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją bei duomenis apie moterų ir vyrų lygybę, kurti atitinkamas priemones lyties matmens integravimui į visas politikos sritis, skatinti suinteresuotų šalių dialogą ir didinti ES piliečių informuotumą; todėl yra tikslinga įsteigti Europos lyčių lygybės institutą, kuris padėtų Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms atlikti šias užduotis.

Pagrindimas

Norint užtikrinti protingą išteklių panaudojimą, Institutui nereikėtų priskirti vien tik informacijos rinkimo ir registravimo funkcijų. ES ir nacionaliniu lygiu trūksta gebėjimų kaupti tyrimų duomenis ir rasti novatoriškus sprendimus dėl lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės.

Pakeitimas 4

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

10a) Kadangi lyčių lygybė negali būti pasiekta vien tik antidiskriminacinės politikos pagalba, o būtinas suderintas egzistavimas kartu ir priemonės, skatinančios subalansuotą vyrų ir moterų dalyvavimą visuomenėje, šio tikslo įvykdymas turėtų būti įtrauktas tarp Instituto užduočių.

Pagrindimas

Politikos kryptys, kuriomis siekiama suderinto vyrų ir moterų egzistavimo kartu ir subalansuoto dalyvavimo visuomenėje, turėtų būti vienu iš Instituto prioritetų.

Pakeitimas 5

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

10b) Atsižvelgiant į moterų iš visų visuomenės sluoksnių atliktų pasiekimų akcentavimo svarbą, siekiant pateikti moterims teigiamą ir sektiną pavyzdį, to siekiantys veiksmai taip pat turėtų būti įtraukti tarp Instituto užduočių.

Pagrindimas

Institutas privalo siekti pateikti teigiamą moterų vaidmens dabartinėje visuomenėje įvaizdį.

Pakeitimas 6

11 konstatuojamoji dalis

(11) Skatinant Europos lygiu rinkti palyginamus ir patikimus duomenis, ypač svarbu yra bendradarbiauti su atitinkamomis valstybių narių institucijomis; informacija apie moterų ir vyrų lygybę yra svarbi visais Bendrijos lygmenimis – vietos, regionų, nacionaliniu ir visos Bendrijos, todėl tokia informacija būtų naudinga valstybių narių institucijoms savo kompetencijos srityse formuojant politiką ir nustatant priemones vietos, regionų ir nacionaliniu lygiu.

(11) Skatinant Europos lygiu rinkti palyginamus ir patikimus duomenis, ypač svarbu yra bendradarbiauti su atitinkamomis valstybių narių institucijomis ir atitinkamomis statistikos tarnybomis, ypač su Eurostatu; informacija apie moterų ir vyrų lygybę yra svarbi visais Bendrijos lygmenimis – vietos, regionų, nacionaliniu ir visos Bendrijos, todėl tokia informacija būtų naudinga valstybių narių institucijoms savo kompetencijos srityse formuojant politiką ir nustatant priemones vietos, regionų ir nacionaliniu lygiu.

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su Eurostatu ir kitomis statistikos tarnybomis yra pagrindinis dalykas norint rinkti ir registruoti duomenis kuo geriau panaudojant turimus išteklius ir teikti juos priklausomai nuo Instituto poreikio atlikti tyrimus ir perduoti žinias.

Pakeitimas 7

12 konstatuojamoji dalis

(12) Kad išvengtų funkcijų dubliavimo, Institutas kuo glaudžiau bendradarbiauja su visomis Bendrijos programomis ir įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru ir būsimąja Pagrindinių teisių agentūra.

(12) Kad užtikrintų kuo geresnį išteklių naudojimą, Institutas kuo glaudžiau bendradarbiauja su visomis Bendrijos programomis ir įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru, ir būsimąja Pagrindinių teisių agentūra.

Pagrindimas

Suinteresuotieji asmenys ir institucijos ne kartą pabrėžė, kad turimi duomenys yra per žemos kokybės, t. y. duomenų beveik neįmanoma palyginti ES lygiu. Todėl, norint užtikrinti, kad nemažėtų tyrimų ir mokslinių darbų, rekomenduojama priimti siūlomą formuluotę.

Pakeitimas 8

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

12a) Institutas turėtų plėtoti bendradarbiavimą ir dialogą su nevyriausybinėmis ir lygių galimybių srityje veikiančiomis organizacijomis, bei susijusiomis institucijomis, aktyviai stengiantis siekti lygybės nacionaliniame ir Europos lygmenyje, bei trečiosiose šalyse.

 

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas siekiant nuoseklumo, nes šios nuostatos pateikiamos pasiūlymo dėl reglamento 8 ir 19 straipsniuose.

Pakeitimas 9

13 konstatuojamoji dalis

(13) Pagal Sutarties 3 straipsnį tikslinga įtraukti į šį reglamentą nuostatą, kuria būtų skatinama, kad administracinėje valdyboje moterų ir vyrų būtų proporcingai.

(13) Norint užtikrinti, kad administracinėje valdyboje būtų kuo daugiau moterų, dauguma valdybos narių turėtų būti moterys.

Pagrindimas

Institutas turi būti moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese pavyzdys, ypač savo veiklos pradžioje.

Pakeitimas 10

19 konstatuojamoji dalis

(19) Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti šio reglamento tikslo, būtent Europos lygiu teikti palyginamos bei patikimos informacijos ir duomenų, kad padėtų Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms siekti Sutarties tikslo šalinti nelygybę ir skatinti moterų ir vyrų lygybę, todėl, vertinant mastą ir siūlomų veiksmų poveikį, šį tikslą geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu. Šio reglamento taikymo sritis neviršija ribų, būtinų šiems tikslams pasiekti.

(19) Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti šio reglamento tikslo, todėl, vertinant mastą ir siūlomų veiksmų poveikį, šį tikslą geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu. Šio reglamento taikymo sritis neviršija ribų, būtinų šiems tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė sumažina Instituto vaidmenį.Kadangi tikslai aiškiai išdėstyti atitinkamame straipsnyje, nėra prasmės jų kartoti, kad neatsirastų painiavos.

Pakeitimas 11

1 straipsnio antraštė (nauja)

 

Apibrėžimas

Pakeitimas 12

1 straipsnio 1a ir 1 b dalys (naujos)

 

 

 

1. Institutas savo uždavinius atlieka visiškai nepriklausomai.

 

Institutas turi juridinio asmens statusą. Visose valstybėse narėse jis turi plačiausią juridiniams asmenims pagal įstatymus suteikiamą veiksnumą , būtent – jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei juo disponuoti ir būti teisminio proceso šalimi.

Pagrindimas

Visiška ir besąlyginė Instituto nepriklausomybė yra esminis reikalavimas siekiant pastarajam vykdyti savo užduotis. Pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymą dėl Pagrindinių teisių agentūros įsteigimo.

Pakeitimas 13

2 straipsnis

Bendri Instituto tikslai – padėti Bendrijos institucijoms, ypač Komisijai, ir valstybių narių institucijoms kovoti su diskriminacija dėl lyties ir skatinti lyčių lygybę, ir pabrėžti ES piliečiams tokių klausimų svarbą.

Bendri Instituto tikslai – prisidėti prie to, kad visose Bendrijos politikos kryptyse būtų sprendžiamas ir lyčių aspekto integravimo klausimas ir kad jam būtų skiriama vis daugiau dėmesio, skatinti lyčių lygybę ir kovą su diskriminacija dėl lyties, skatinant kuo novatoriškesnius ir tarpdisciplininius metodus, bei didinti Sąjungos piliečių sąmoningumą šiais klausimais.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyti tikslai yra ir neaiškūs, ir pernelyg silpni. Institutas turėtų turėti stiprų ir konkretų tikslą, kad galėtų būti iniciatyvus ir novatoriškas. Mažą pažangą lyčių lygybės srityje lemia ir žinių, politikos formavimo ir politikos įgyvendinimo spragos, todėl Instituto tikslą reiktų performuluoti, kad ši spraga būtų užpildyta.

Pakeitimas 14

3 straipsnio 1 dalies a punktas

a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia atitinkamą objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų Institutui perduotų tyrimų rezultatus,

a) nagrinėja atitinkamą objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų Institutui perduotų tyrimų rezultatus,

Pagrindimas

Pagrindinis Instituto tikslas turėtų būti tyrimai, kurie sukurtų specifinę pridėtinę vertę ir būtų pripažinti Instituto „prekės ženklu“. Taip pat žr. 10 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 15

3 straipsnio 1 dalies b punktas

b) parengia duomenų palyginamumo, objektyvumo ir patikimumo gerinimo Europos lygiu metodus, nustatydamas kriterijus, kurie užtikrintų didesnį informacijos nuoseklumą,

b) bendradarbiauja su Eurostatu ir visomis atitinkamomis statistikos tarnybomis, kad galėtų parengti duomenų palyginamumo, objektyvumo ir patikimumo gerinimo Europos lygiu metodus, nustatydamas kriterijus, kurie užtikrintų didesnį informacijos nuoseklumą, kad šios tarnybos, rinkdamos duomenis, atsižvelgtų į lyčių klausimus,

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su Eurostatu ir kitomis statistikos tarnybomis ne tik garantuoja geriausią išteklių panaudojimą, bet ir leidžia Institutui visą dėmesį skirti tyrimams, o statistikos tarnyboms – savo tyrimus, kai reikia, nukreipti į lyčių klausimus.

Pakeitimas 16

3 straipsnio 1 dalies c punktas

c) parengia, nagrinėja ir įvertina metodines priemones, siekdamas paremti lyčių lygybės diegimą visose Bendrijos politikos kryptyse,

c) parengia, nagrinėja, įvertina ir skleidžia metodines priemones, siekdamas paremti lyčių lygybės diegimą visose Bendrijos politikos kryptyse ir pagal jas formuojamos nacionalinės politikos kryptyse, ir paremti lyčių aspekto integravimą visose Bendrijos institucijose bei tarnybose;

Pagrindimas

Ši funkcija turëtø bûti sustiprinta, kad Institutas galëtø dalyvauti ágyvendinant lyèiø aspekto integravimà kitose Bendrijos tarnybose.

Pakeitimas 17

3 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

 

da) įkuria ir koordinuoja 4a straipsnyje minimą Europos lyčių lygybės tinklą, kuriame dalyvauja tyrimų centrai, kompetentingos nacionalinės institucijos, ekspertai ir kiti lyčių lygybės klausimus sprendžiantys suinteresuotieji asmenys ir kuris remia ir skatina tyrimus, optimizuoja turimų išteklių panaudojimą, ir skatina informacijos mainus bei sklaidą;

Pagrindimas

Lyčių lygybės tinklas turėtų būti telematinė priemonė, padedanti kaupti informaciją ir ja keistis. Toks tinklas būtų geriausia priemonė įveikti laiko ir atstumo nulemtus apribojimus ir nuolat gerinti tyrimus ir informacijos sklaidą tarp kelių Instituto lygiu numatytų susitikimų.

Pakeitimas 18

3 straipsnio 1 dalies e punktas

e) skelbia Instituto veiklos metinę ataskaitą,

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 19 pakeitimą.

Pakeitimas 19

3 straipsnio 1 dalies f punktas

f) organizuoja ekspertų susitikimus tiriamajam darbui paremti,

f) organizuoja ad hoc ekspertų susitikimus tiriamajam darbui paremti ir informacijos mainams tarp tiriamąjį darbą dirbančių specialistų skatinti;

Pagrindimas

Mainų intensyvumo klausimą spręs Lyčių lygybės tinklas ir patariamasis forumas. Siekiant išvengti veiklos dubliavimosi Institute, susitikimai turėtų būti rengiami konkrečiu klausimu, kuriuo trūksta žinių.

Pakeitimas 20

3 straipsnio 1 dalies g punktas

g) kartu su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis Europos lygiu organizuoja konferencijas, kampanijas, apskritojo stalo diskusijas, seminarus ir susitikimus,

g) kartu su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis Europos lygiu organizuoja konferencijas, kampanijas, seminarus ir susitikimus, kad būtų didinamas Sąjungos piliečių sąmoningumas lyčių lygybės klausimais;

Pagrindimas

Mainų intensyvumo klausimą spręs Lyčių lygybės tinklas ir patariamasis forumas. Susitikimais turėtų būti remiamos suinteresuotųjų asmenų vykdomos sąmoningumo didinimo priemonės.

Pakeitimas 22

3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

 

gb) plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis ir lygių galimybių srityje veikiančiomis organizacijomis, bei susijusiomis institucijomis, aktyviai stengiantis siekti lygybės nacionaliniame ir Europos lygmenyje;

Pagrindimas

Bendradarbiavimas tarp Instituto ir nevyriausybinių , bei kitokių organizacijų privalo būti įtrauktas ne tik į 8 straipsnio nuostatas, bet ir į Instituto užduočių sąrašą.

Pakeitimas 23

3 straipsnio 1 dalies h punktas

h) suteikia visuomenei galimybę naudotis dokumentacijos ištekliais.

h) suteikia visuomenei galimybę naudotis dokumentacijos ištekliais ir ragina susijusius socialinius partnerius prisidėti prie šių išteklių bet kokia šiuo metu egzistuojančia atitinkamai svarbia dokumentacija.

Pagrindimas

Socialiniai partneriai prie išteklių turėtų prisidėti savo dokumentacija.

Pakeitimas 24

3 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

 

ha) įkuria interaktyvią paslaugą, leidžiančią nuo diskriminacijos dėl lyties nukentėjusiems asmenims pranešti apie tokios diskriminacijos Europos Sąjungoje atvejus ir pateikti atitinkamą informaciją, padedančią užkirsti kelią tokiai diskriminacijai;

Pagrindimas

Siūloma funkcija turėtų užtikrinti tiesioginį ryšį su piliečiais ir būtų veiksminga sąmoningumo didinimo priemonė. Jis būtų ir informacinė priemonė patariamojo forumo susitikimuose.

Pakeitimas 25

3 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

 

hb) dalijasi žiniomis lyčių aspekto integravimo klausimais su viešosiomis ir privačiosiomis organizacijomis,

Pagrindimas

Riboti iðtekliai ES lygiu, Instituto sukauptos þinios ir pagrindinis tikslas – veiksmingas ágyvendinimas visais vieðojo ir privaèiojo valdymo lygiais – pateisina ðià specifinæ Institutui priskiriamà funkcijà.

Pakeitimas 26

3 straipsnio 1 dalies hc punktas (naujas)

 

hc) teikia rekomendacijas ir gaires Bendrijos institucijoms, kad jos galėtų veiksmingai į savo teisės aktus įtraukti lyčių aspekto integravimo klausimą,

Pagrindimas

Kad Institutas būtų iniciatyvus, jis turi turėti galimybę teikti tokias rekomendacijas, nurodančias, kaip galima būtų veiksmingai pagerinti lyčių lygybę.

Pakeitimas 27

3 straipsnio 1 dalies hd punktas (naujas)

 

hd) dalyvauja tarptautiniame dialoge su tarnybomis ir organizacijomis, atsakingomis už lyčių lygybę,

Pagrindimas

Instituto darbo pridėtinė vertė turėtų būti panaudota ir kaip pavyzdys tarptautiniu lygiu.

Pakeitimas 28

3 straipsnio 1 dalies he punktas (naujas)

 

he) teikia ataskaitas Bendrijos institucijoms lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo į ES stojančiose šalyse ir šalyse kandidatėse klausimais.

Pagrindimas

Remdamasis savo žiniomis, Institutas turėtų Bendrijos institucijoms pateikti kuo tikslesnius šalyse kandidatėse su šiuo reglamentu susijusioje srityje pasiektos pažangos vertinimus.

Pakeitimas 29

3 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

 

1a. Institutas skelbia metinę ataskaitą apie savo veiklą.

Pagrindimas

Instituto metinė ataskaita yra specifinė funkcija, kuri turėtų būti nustatyta atskirai.

Pakeitimas 30

4 straipsnio 3 dalis

3. Siekdamas vykdyti savo veiklą, vengti funkcijų dubliavimo ir garantuoti geriausią įmanomą išteklių panaudojimą, Institutas atsižvelgia į turimą bet kokių šaltinių informaciją, ypač į informaciją apie veiklos, kurią Bendrijos institucijos ir kitos institucijos, įstaigos ir kompetentingos nacionalinės bei tarptautinės organizacijos jau įgyvendino, rūšis, ir glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis Komisijos tarnybomis. Institutas užtikrina atitinkamą veiklos koordinavimą su visomis atitinkamomis Bendrijos tarnybomis ir Sąjungos institucijomis, kuris prireikus sukonkretinamas susitarimo memorandume.

3. Siekdamas vykdyti savo veiklą ir garantuoti geriausią įmanomą išteklių panaudojimą, Institutas atsižvelgia į turimą bet kokių šaltinių informaciją, ypač į informaciją apie veiklos, kurią Bendrijos institucijos ir kitos institucijos, įstaigos ir kompetentingos nacionalinės bei tarptautinės organizacijos jau įgyvendino, rūšis, ir glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis Komisijos tarnybomis. Institutas užtikrina atitinkamą veiklos koordinavimą su visomis atitinkamomis Bendrijos tarnybomis ir Sąjungos institucijomis, kuris prireikus sukonkretinamas susitarimo memorandume.

Pagrindimas

Žr. 12 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 31

4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas (naujas)

 

Instituto metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie sutartinius santykius, įskaitant informaciją apie pavestas funkcijas ir apie tarnybas, kurioms jos pavestos.

Pagrindimas

Instituto metinėje ataskaitoje turėtų būti aiškiai nurodytas konkrečių funkcijų delegavimas.

Pakeitimas 32

4a straipsnis (naujas)

 

4a straipsnis

Lyčių lygybės tinklas

1. Kad 3 straipsnio 1 dalies d punkte numatytas tinklas būtų įkurtas kuo greičiau ir veiksmingiau, Institutas paskelbia atvirą konkursą, kad būtų parengtas lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimais dirbančių centrų, tarnybų, organizacijų ir ekspertų sąrašas.

2. Pagal 1 dalyje minimą sąrašą administracinė valdyba pakviečia į jį įtrauktas organizacijas ar asmenis prisijungti prie tinklo.

Pagrindimas

Žr. pakeitimą apie lyčių lygybės tinklą.

Pakeitimas 33

5 straipsnis

Institutas vykdydamas savo veiklą yra nepriklausomas nuo nacionalinių institucijų bei pilietinės visuomenės ir jis nepriklauso nuo Bendrijos institucijų.

Institutas savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai.

Pagrindimas

Visiškas Instituto nepriklausomumas, be jokių išlygų, yra pagrindinis reikalavimas, kad Institutas galėtų vykdyti savo funkcijas. Šis pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymą dėl Pagrindinių teisių agentūros įkūrimo.

Pakeitimas 34

6 straipsnis

6 straipsnis

Išbraukta

Juridinio asmens statusas ir veiksnumas

 

Institutas turi juridinio asmens statusą. Visose valstybėse narėse jis turi plačiausią juridiniams asmenims pagal įstatymus suteikiamą veiksnumą, būtent – jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei juo disponuoti ir pradėti teisinį procesą.

 

Pagrindimas

Įjungta į 1 straipsnį.

Pakeitimas 35

7 straipsnio 4 dalis

4. Asmens duomenys neapdorojami ir nepranešami, išskyrus atvejus, kai tai ypač būtina atliekant Instituto uždavinius. Tokiais atvejais taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

4. Institutas duomenis apdoroja vadovaudamasis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijai tvarkant asmens duomenis.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė aiškesnė ir atitinka kitus galiojančius reglamentus dėl agentūrų kūrimo.

Pakeitimas 36

8 straipsnio 1 dalis

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo užduočių vykdymui, Institutas bendradarbiauja su valstybių narių organizacijomis, tokiomis kaip lygybės institucijas, mokslinių tyrimų centrus, nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius, taip pat su atitinkamomis organizacijomis Europos arba tarptautiniu lygiu ir su trečiosiomis šalimis.

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo užduočių vykdymui, Institutas bendradarbiauja su valstybių narių organizacijomis ir ekspertais, tokiais kaip lygybės institucijos, mokslinių tyrimų centrai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai partneriai, taip pat su atitinkamomis organizacijomis Europos arba tarptautiniu lygiu ir su trečiosiomis šalimis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad diskriminacija dėl lyties yra daugiamatė, prie Instituto veiklos galėtų veiksmingai prisidėti ir tam tikri konkrečių sričių ekspertai.

Pakeitimas 37

10 straipsnio 1 dalis

1. Administracinę valdybą sudaro šeši Tarybos paskirti atstovai, šeši Komisijos paskirti atstovai ir trys Komisijos paskirti balso teisės neturintys atstovai, kurių kiekvienas atstovauja vienai iš šių grupių:

 

1. Administracinę valdybą sudaro Komisijos atstovas ir devyni nariai, Tarybos skiriami pasikonsultavus su Europos Parlamentu iš Komisijos pasiūlyto sąrašo, kuriame pateiktas daug didesnis kandidatų skaičius, nei reikia paskirti narių. Komisijos sudarytas sąrašas ir reikalingi dokumentai perduodami Europos Parlamentui. Kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per tris tokio susirašinėjimo mėnesius, Europos Parlamentas gali pakviesti kandidatus pokalbio ir pateikti savo nuomonę svarstyti Tarybai, kuri po to paskiria narius.

a) atitinkamai Bendrijos lygio nevyriausybinei organizacijai, kuri pagrįstai siekia prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimo,

 

b) darbdavių organizacijoms Bendrijos lygiu ir

 

c) darbuotojų organizacijoms Bendrijos lygiu.

 

Pagrindimas

Agentūrų administracinių valdybų sudarymas jau ilgai yra ginčytinas klausimas. Komisija nuolat siūlo, kad valdybą sudarytų šeši jos ir šeši Tarybos paskirti atstovai, o Taryba paprastai atkakliai reikalauja, kad kiekviena valstybė narė paskirtų po savo atstovą.

Tokia didelių išlaidų reikalaujanti tvarka ypač netinka mažoms agentūroms, kurioms skiriama mažai lėšų išlaidoms ir kuriose dirba nedaug darbuotojų. Lyčių lygybės institutas iš pradžių turės trylika darbuotojų.

Šiame pakeitime siūlomas sprendimas buvo pasirinktas 2002 m. įsteigiant Europos maisto saugos tarnybą.[1] Minėtame sprendime pateikiamas teisingas ir veiksmingas vaidmenų padalijimas tarp Komisijos, Parlamento ir Tarybos, ir jis galėtų padėti išeiti iš aklavietės, kurioje šis klausimas yra atsidūręs. Šį pasiūlymą rekomendavo Parlamentas savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje dėl būsimų Europos agentūrų valdymo sistemos[2].

Pakeitimas 38

10 straipsnio 2 dalis

2. Administracinės valdybos nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukščiausio lygio kompetencijos standartai ir didelė atitinkamų žinių lyčių lygybės srityje apimtis. .

2. Administracinės valdybos nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukščiausio lygio kompetencijos standartai ir didelė atitinkamų ir tarpdisciplininių žinių lyčių lygybės srityje apimtis.

Komisija ir Taryba siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą valdyboje.

Bent du trečdaliai administracinės valdybos narių yra moterys.

Pakaitiniai nariai, kurie atstovauja nariui, kai jo nėra, skiriami tokia pat tvarka.

Pakaitiniai nariai, kurie atstovauja nariui, kai jo nėra, skiriami tokia pat tvarka.

Narių kadencija trunka penkerius metus ir gali būti vieną kartą pratęsta.

Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Instituto tinklalapyje skelbia Taryba.

Narių kadencija trunka penkerius metus ir gali būti vieną kartą pratęsta.

Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Instituto tinklalapyje ir visuose kituose atitinkamuose tinklalapiuose skelbia Taryba.

Pagrindimas

Lyčių lygybės klausimai yra daugialypiai ir įsiskverbia į visuomenės socialinį, ekonominį, teisinį ir kultūrinį gyvenimą. Todėl būtina, kad administracinė valdyba galėtų kovoti su daugiamačiu diskriminacijos dėl lyties reiškiniu.

Pakeitimas 39

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisija ir Taryba siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą valdyboje.

Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą valdyboje, taip pat kad joje būtų atstovaujama darbdavių ir darbuotojų organizacijoms, bei atitinkamoms nevyriausybinėms Bendrijos lygio organizacijoms.

Pagrindimas

Šiuo sprendimu vengiama turėti Administracinę valdybą, sudarytą iš dviejų kategorijų narių, t. y. pilnateisių ir neturinčių balsavimo teisės, kaip rekomenduojama Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas40

10 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Instituto tinklalapyje skelbia Taryba.

Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Instituto tinklalapyje, bei visuose susijusiuose tinklalapiuose skelbia Taryba.

Pakeitimas 41

10 straipsnio 3 dalis

3. Administracinė valdyba pirmininką ir pirmininko pavaduotoją renka vienų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

3. Administracinė valdyba pirmininką ir pirmininko pavaduotoją renka dvejų su puse metų laikotarpiui.

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas gali būti atstatydinti dviejų trečdalių administracinės valdybos narių daugumos sprendimu.

Pagrindimas

Didesnis administracinės valdybos atsakingumas padaro ją iniciatyvesnę, galinčią būti naudingą direktoriui.

Pakeitimas 42

10 straipsnio 5 dalies b punktas

b) tvirtina 3 straipsnio e punkte minimą metinę ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama pasiektų rezultatų palyginimui su metinės darbo programos tikslais; ši ataskaita ne vėliau kaip iki birželio 15 d. siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui;

b) tvirtina 3 straipsnio e punkte minimą metinę ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama pasiektų rezultatų palyginimui su metinės darbo programos tikslais; ši ataskaita ne vėliau kaip iki birželio 15 d. siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ir skelbiama Instituto tinklalapyje;

Pagrindimas

Pagrindinis Instituto vaidmuo pateisina maksimalų skaidrumą, užtikrinamą kasmetiniu metinės ataskaitos skelbimu.

Pakeitimas 43

10 straipsnio 7 dalis

7. Administracinės valdybos sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma. Lemiamą balsą turi valdybos pirmininkas.

7. Administracinės valdybos sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma. Lemiamo balso valdybos pirmininkas neturi.

Pagrindimas

Siekiant Valdybai priimti sprendimus, Valdybos pirmininkui suteikiamos tokios pačios teisės kaip ir kitiems Valdybos nariams.

Pakeitimas 44

10 straipsnio 9 dalis

9. Pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus sušaukia valdybos posėdį. Pirmininkas papildomus posėdžius sušaukia savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio administracinės valdybos narių prašymu.

9. Pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus sušaukia valdybos posėdį. Pirmininkas papildomus posėdžius sušaukia savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio administracinės valdybos narių prašymu.

Pakeitimas 45

10 straipsnio 11 dalis

11. Dalyvauti administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, Europos profesinio mokymo plėtros centro ir bet kokios būsimosios Pagrindinių teisių agentūros vadovai.

11. Siekiant koordinuoti atitinkamas darbo programas lyčių aspekto integravimo srityje, dalyvauti administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, Europos profesinio mokymo plėtros centro ir bet kokios būsimosios Pagrindinių teisių agentūros vadovai.

Pagrindimas

Pakeitimas suderinamas su 2 straipsnio pakeitimu ir užtikrina, kad dalyvavimas administracinės valdybos veikloje padidintų įvairių Bendrijos tarnybų darbų koordinavimą.

Pakeitimas 46

11 straipsnio 1 dalis

1. Institutui vadovauja Komisijos pasiūlymu administracinės valdybos paskirtas direktorius. Prieš paskiriant, administracinės valdybos parinktas kandidatas gali būti paprašytas pateikti deklaraciją Europos Parlamento kompetentingiems komitetams ir atsakyti į šių komitetų narių klausimus.

1. Institutui vadovauja administracinės valdybos paskirtas direktorius, renkamas iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo atviro konkurso būdu, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse. Prieš paskyrimą kandidatai kviečiami nedelsiant pateikti pareiškimą kompetentingam (-iems) Europos Parlamento komitetui (-ams) ir atsakyti į jo (jų) narių klausimus. Administracinė valdyba, skirdama direktorių, atsižvelgia į Europos Parlamento nuomonę.

Pagrindimas

Kadangi direktorius atlieka ypatingą vaidmenį siekiant Instituto tikslų, jo skyrimo procesas turi būti atviras, ir direktorius turėtų būti skiriamas renkantis iš kelių kandidatų, kad į šias pareigas būtų paskirtas pats tinkamiausias asmuo.

Pakeitimas 47

11 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu ir atlikus įvertinimą ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Atlikdama šį vertinimą, Komisija ypatingą dėmesį skirs:

2. Direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Atlikus įvertinimą ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Atlikdama šį vertinimą, administracinė valdyba ypatingą dėmesį skirs:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką administracinės valdybos nepriklausomumą ir padaryti ją dar atsakingesnę, Komisija šiame procese neturėtų dalyvauti.

Pakeitimas 48

11 straipsnio 4 dalis

4. Direktorius už savo pareigų vykdymą atsiskaito administracinei valdybai, kurios posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisės.

4. Direktorius už savo pareigų vykdymą atsiskaito Administracinei valdybai, kurios posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisės. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat bet kuriuo metu gali jį pakviesti dalyvauti viešame bet kurio klausimo, susijusio su Instituto veikla, svarstyme.

Pakeitimas 49

12 straipsnio 1 dalis

1. Patariamąjį forumą sudaro kompetentingų institucijų, kurios specializuojasi lyčių lygybės srityje, nariai, kiekvienai valstybei narei skiriant po vieną atstovą, taip pat trys balsavimo teisės neturintys Komisijos paskirti nariai, kurie Europos lygiu atstovauja suinteresuotoms šalims, tokioms kaip nevyriausybinės organizacijos, pagrįstai suinteresuotos prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimo, Bendrijos lygmens darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai. Atstovus gali pakeisti tuo pat metu paskirti pakaitiniai atstovai.

1. Patariamąjį forumą sudaro kompetentingų institucijų, kurios specializuojasi lyčių lygybės srityje, nariai, kiekvienai valstybei narei skiriant po vieną atstovą.

Pagrindimas

Kadangi administracinėje valdyboje aktyviai dalyvauja NVO ir kadangi patariamojo forumo įgaliojimai apibrėžti iš naujo, nebėra prasmės dar kartą nustatyti atstovavimą patariamajame forume.

Pakeitimas 50

12 straipsnio 4 dalis

4. Patariamasis forumas sukuria mechanizmą, skirtą keistis informacija lyčių lygybės klausimais ir žinioms kaupti. Jis užtikrina glaudų Instituto ir valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

4. Patariamasis forumas padeda direktoriui rengti Instituto metines ir vidutinio laikotarpio veiklos programas.

 

 

Jis sukuria mechanizmą, skirtą nacionalinių administracijų bendradarbiavimui įgyvendinant lyčių aspekto integravimo priemones nacionalinės politikos kryptyse, ir 3 straipsnio 1 dalies ha punkte minimų funkcijų vykdymo priežiūros mechanizmą.

Pagrindimas

Sukūrus tinklą, patariamojo forumo vaidmuo turėtų būti peržiūrėtas, kad forumas padėtų Institutui vykdyti naujas funkcijas ir užtikrintų įgyvendinimo priežiūrą ir koordinavimą.

Pakeitimas 51

12 straipsnio 8 dalis

8. Direktorius gali pakviesti atitinkamų ūkio sektorių, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, profesinių arba mokslo įstaigų, arba nevyriausybinių organizacijų, kurios pripažįstamos turinčiomis patirties su Instituto darbu susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus bendradarbiauti atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje patariamojo forumo veikloje.

8. Direktorius savo iniciatyva arba patariamojo forumo nariams pasiūlius gali pakviesti atitinkamų ūkio sektorių, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, profesinių arba mokslo įstaigų, arba nevyriausybinių organizacijų, kurios pripažįstamos turinčiomis patirties su Instituto darbu susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus bendradarbiauti atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje patariamojo forumo veikloje.

Pagrindimas

Patariamojo forumo nariai laikomi ekspertais ir turi privilegiją siūlyti į forumą pakviesti kitus ekspertus.

Pakeitimas 529

19 straipsnio 1 dalis

1. Instituto veikloje gali dalyvauti šalys, sudariusios su Europos Bendrija susitarimus, pagal kuriuos jos yra patvirtinusios ir taiko Bendrijos teisės aktus šio reglamento taikymo srityje.

1. Instituto veikloje gali dalyvauti šalys, sudariusios su Europos Bendrija susitarimus, pagal kuriuos jos yra patvirtinusios ir taiko Bendrijos teisės aktus šio reglamento taikymo srityje, pvz. susijusius su prievarta prieš moteris, moterų lytinių organų žalojimu, prekyba žmonėmis, konfliktų sprendimu ir moterų dalyvavimu darbo rinkoje, bei socialinių, ekonominių ir politinių sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas 53

20 straipsnio 1 dalis

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas poreikis keisti arba išplėsti Instituto vykdomas užduotis, įskaitant tokio užduočių išplėtimo finansinius padarinius. Vertinime atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomones Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas Instituto sąlygojamas išlaidų veiksmingumas, palyginti su tuo, kaip panašias šios srities užduotis Europos Sąjungos lygiu atlieka kitos kompetentingos institucijos, ypač būsima Pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas 54

21 straipsnis

Administracinė valdyba išnagrinėja ankstesniame straipsnyje minėtas vertinimo išvadas ir pateikia Komisijai tokias rekomendacijas, kurios gali būti būtinos atsižvelgiant į pokyčius Institute, jo darbo praktikoje ir jo misijos srityje. Komisija nusiunčia vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas viešai. Komisija, išnagrinėjusi vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas, pateikia šio reglamento pakeitimų pasiūlymus, kuriuos laiko būtinais.

Komisija nusiunčia vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas viešai. Komisija, išnagrinėjusi vertinimo ataskaitą, jei reikia, pateikia pasiūlymą pakeisti šį reglamentą. Jei Komisija mano, kad tolesnis Instituto buvimas nepagrįstas atsižvelgiant į nusibrėžtus tikslus, ji gali pasiūlyti panaikinti Institutą. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi šiuo pasiūlymu, apsvarsto, ar tinka pakeisti arba panaikinti šį reglamentą.

Pakeitimas 55

23 straipsnis

Institutas pradeda veiklą per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Institutas pradeda veiklą kaip galima greičiau, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pasiruošiamasis laikotarpis yra ypač svarbus siekiant Instituto sėkmės, jis negali priklausyti nuo kokių nors atidėliojimų, susijusių su įkūrimo vietos nustatymu.

  • [1]  Reglamento (EB) Nr.178/2002 25 straipsnis, OL L 31, 2002 2 1, p.1.
  • [2]  P5 TA PROV(2004)0015, 17 dalies e punktas.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Historical Background

The idea to create a Gender Institute was first raised in 1995. A draft proposal was then presented by the Swedish Minister for Gender equality in 1999 at a seminar in Stockholm.

The Social Policy Agenda, adopted by the European Council at Nice in December 2000, recognised the need to increase awareness, pool resources and exchange experience in order to promote equality between men and women.

The European Commission subsequently launched a feasibility study, published in January 2002, assessing the need for such an Institute and the tasks it should carry out.

In order to instigate further the debate on the creation of a Gender Institute, the European Parliament launched a study on the justification, the objectives and the organisation of a Gender Institute at EU level. The Study was published in June 2004.

Both Studies emphasize the usefulness of the Institute and recommend its creation.

Commissioner Spidla, during the exchange of views with the FEMM Bureau and coordinators (16th of January 2005), announced the forthcoming proposal to establish the Gender Institute. On the 8 March 2005, International Women's Day, the European Commission published its proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament establishing a European Institute for Gender Equality.

The Committee on Women's rights and Gender equality organised a Public Hearing on the 13 September 2005, in order to gather expert opinions on the organisational aspects, the tasks, the coordination function as well as the role of organised civil society.

The Rapporteurs welcome the proposal of the Commission, in particular the effort to create an independent body, focusing specifically on Gender issues. The Rapporteurs fully support the idea of a Body dealing exclusively with Gender equality matters, since it ensures that the overarching objective of Gender Equality, as set out in the Treaty, will not be second to any other anti-discrimination policy at EU level.

2. Main Issues

A. Scope of the Institute :

In the view of the Rapporteurs, the Scope of the Institute ought to underline a more proactive approach in order to create an effective added-value.

Both feasibility studies of the Commission and the Parliament pointed out the necessity to have a centre of excellence, recognized as a central figure by all the actors involved in gender equality policies, at European and national level.

B. Tasks of the Institute :

The description of tasks proposed by the Commission does not completely reflect the specific needs at EU level for Gender Equality knowledge.

The Rapporteurs emphasise the need to enable the Institute to focus on the analysis and expertise delivery.

Although the knowledge on Gender discrimination is dispersed, there is already a certain quantity of data and statistics available to all Institutions, delivered by competent bodies both at EU and national level. The main problem is the pertinence of this data with regard to policy making and policy implementation.

The problem of comparability of data should be dealt with through a specific cooperation with relevant statistical bodies, but the burden of data collection, which would require an amount of resources consequently heavier than the one foreseen by Commission's financial statement, should fall within the respective responsible bodies, with a view to guaranteeing the best possible use of resources.

C. Working Method

Although the Commission proposal emphasizes the need to have a knowledge exchange-based rationale for the work of the Institute, the structure of this exchange seems too static and does not guarantee an effective added value to the output of the Institute.

In this perspective, the Rapporteurs propose to create a Gender Equality Network, that would enable all pertinent actors to have a systematic knowledge exchange, focusing on best practices and the most innovative approaches to Gender Mainstreaming.

The Network should be at the same time a tool to pool information and a tool to maintain a constant exchange profitable to the Institute experts, the National experts and decision-makers, as well as the non governmental organisations and the research centres.

D. Independence of the Institute

The Rapporteurs would like to emphasise further the independence of the Institute.

Since its tasks go well beyond technical support to the Commission, there is a clear need to underline the independence of the Institute. It is surprising that there are two proposals from the Commission, one concerning the Gender Institute and the other concerning the Fundamental Rights Agency, with substantial difference concerning the independence of such bodies.

E. Structure of the Institute

The structure of the Institute is functional to its objectives, its tasks and its independence.

In this perspective, the Rapporteurs would like to propose a balanced composition of the Management Board, with an equal, and therefore neutral, role for the Council, the Parliament and the Commission.

Also, the participation of civil society ought to be more effective in the management Board, through the voting right granted to the three representatives of ngo's, employers and workers.

Furthermore, the last meeting of the Budget Committee with the directors of the Decentralised agencies underlined a serious gender gap in many of the Agencies.

The Rapporteurs would like therefore to settle a minimum quota of 2/3 of women representative within the Management Board, as a sign of support to women's participation in decision-making processes.

The role of the Director is crucial to the good functioning of the Institute, and it should be clearly stated that his/her selection ought to be made in a transparent and open procedure in order to guarantee the most adequate profile for this role. Also the accountability of the Director should be solely towards the management board with no interference from the Commission, since this could lead to a breach of the Institute's independence.

The role of the Advisory Forum ought to be redirected with the creation of the Gender Equality Network.

The Rapporteurs would like to reinforce the connection between policy making and policy implementation as regards gender mainstreaming and gender equality.

The role of the Advisory forum should be to contribute to the strategic planning of the Institute, providing an expert input to the Director, as well as coordinating the Gender Mainstreaming activities at national level, in order to ensure a constant bridge between knowledge, policy and implementation.

3. Conclusions

The amendments proposed by the Rapporteurs aim at enhancing the effectiveness and the pertinence of the Institute's role within the framework of EU policies.

However, it seems very difficult to reach the objectives of the Institute without an appropriate financial contribution. Even if the financial statement of the commission is purely indicative, it is clear that in such circumstances we risk creating a 'paper tiger' that could lead to seriously damage the credibility of the EU commitment to Gender Equality.

2004

2009

Teisės reikalų komitetas

Pirmininkas

Anna Záborská

Pirmininkė

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

BRIUSELIS

Tema:              nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą, teisinio pagrindo (KOM(2005)0081 – C6 0083/2005 – 2005/0017(COD))1

Gerbiamoji Pirmininke,

vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, 2006 m. sausio 31 d. laišku paprašėte Teisės reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl to, ar minėtojo Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas yra pagrįstas ir tinkamas.

2006 m. vasario 23 d. vykusio posėdžio metu komitetas svarstė šį klausimą.

Pasiūlymas grindžiamas dviem teisiniais pagrindais: EB Sutarties 13 straipsnio 2 dalimi ir 141 straipsnio 3 dalimi. 2006 m. sausio 24 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas pranešime priėmė pakeitimą, kuriuo pirminis šio pasiūlymo dvigubas teisinis pagrindas papildytas EB Sutarties 3 straipsnio 2 dalimi.

Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, aišku, kad teisinio pagrindo negalima parinkti subjektyviai, bet jis turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka2. Vieni svarbiausių iš šių veiksnių yra teisės aktų tikslas ir turinys.3

Atsižvelgiant į pasiūlymo įsteigti Lyčių lygybės institutą, skirtą teikti techninę paramą Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms kovojant su diskriminacija dėl lyties ir skatinant vyrų ir moterų lygybę visose Bendrijos kompetencijos srityse, tikslą ir turinį, pasiūlymui būtina taikyti dvigubą teisinį pagrindą, t.y. ir 141 straipsnio 3 dalį, ir 13 straipsnio 2 dalį.

EB Sutarties 141 straipsnio 3 dalyje nustatomas konkretus teisinis pagrindas priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo užimtumo ir profesinės veiklos srityse taikymą, o pagal EB Sutarties 13 straipsnio 2 dalį Bendrija gali tvirtinti skatinamąsias priemones, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir nuostatų derinimą, kad būtų galima remti ir skatinti kovą su diskriminacija dėl lyties ne tik darbo, bet ir kitose srityse.

Tačiau EB Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje minimas daugelį sričių apimantis tikslas negali būti laikomas teisiniu pagrindu. Pagal šį straipsnį Bendrija turi siekti panaikinti nelygybę ir aktyviai skatinti vyrų ir moterų lygybę visose savo veiklos srityse ir taip užtikrinti, kad vyrų ir moterų lygybės aspektas būtų įtrauktas į visas Bendrijos politikos sritis. Šiame straipsnyje apibrėžiamas Bendrijos įsipareigojimas panaikinti nelygybę ir skatinti lyčių lygybę visose Bendrijos politikos srityse.

Todėl siūlomo reglamento dvigubas teisinis pagrindas neturėtų būti papildytas 3 straipsnio 2 dalimi.

2006 m. vasario 23 d. vykusio posėdžio metu Teisės reikalų komitetas vienbalsiai[1] nutarė, kad EB Sutarties 13 straipsnio 2 dalis ir 141 straipsnio 3 dalis sudaro tinkamą šio pasiūlymo teisinį pagrindą.

Pagarbiai

Giuseppe Gargani

  • [1]  Balsavo šie nariai: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Andrzej Jan Szejna (pirmininko pavaduotojas), Diana Wallis (nuomonės referentė), Maria Berger, Janelly Fourtou (Viktória Mohácsi vardu), Jean-Paul Gauzès (Kurt Lechner vardu), Adeline Hazan (Katalin Lévai vardu), Piia-Noora Kauppi, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti ir Jaroslav Zvěřina.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (29.11.2005)

pateiktas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą
(KOM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))

Nuomonės referentė: Jutta D. Haug

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Commission proposal

General

After a positive feasibility study, the Employment, Social Affairs, Health and Consumers Affairs Council of 1-2 June 2004 fully supported the principle of setting up an Institute for Gender Equality, while it stressed the importance of a structure which would bring added value and would not duplicate existing activities. The need for budget neutrality was also mentioned.

Based on an ex-ante evaluation, and in line with the above-mentioned discussions, the Commission has now submitted this proposal for a Regulation establishing an Institute for Gender Equality as a new agency.

Financial implications

From 2007 on a new budget heading with two budget lines will be created:

- 04 05 04 01 : European Institute for gender equality - Subsidy to titles 1 & 2

- 04 05 04 02 : European Institute for gender equality – Subsidy to title 3

The duration of the action/financial impact will be from 1 January 2007 – 31 December 2013. Since from 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new financial perspective 2007-2013, the annual amounts decided upon for this period, as summarised in the following table, are considered to be purely indicative:

EUR million (to 3 decimal places)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Subsidy for Titles 1 and 2

CE/CP

2,31

2,925

3,575

3,875

4,159

4,57

4,67

26,084

Subsidy for Title 3

CE/CP

2,19

3,5

3,625

3,625

3,741

3,63

3,83

24,141

Total reference amount

4,5

6,425

7,2

7,5

7,9

8,2

8,5

50,225

Administra-tive expenditure

0,362

0,265

0,268

0,33

0,44

0,348

0,358

2,275

Total indicative financial cost

CE/CP

4,862

6,69

7,468

7,83

8,248

8,548

8,858

52,5

Human resource requirements (including officials, temporary and external staff) of the institute are given as follows:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total number of statutory personnel

15

20

23

25

27

30

30

Remarks

In addition to the 23 agencies that already figure in the draft for the 2006 budget, the current proposal aims at creating the "European Institute for Gender Equality" as yet another decentralised agency.

While your draftswoman recognises the importance of decentralised agencies as a proper response to operational needs in order to improve the management of the activities of the European Union, their ever-increasing number and financial needs are a constant source of concern.

The Temporary committee on Policy Challenges and Budgetary Means has estimated the overall cost of the existing agencies for the coming seven year period at EUR 2,3 billion. Each new agency will further increase this amount. If an agreement on the next financial framework should bring about reductions compared to the Commission's proposal, the decentralised agencies will need to participate in such a reduction, as has already been pointed out by your draftswoman on several occasions. The establishment of the Gender Equality Institute, or any new agency, at this point, before an agreement on the new financial perspective has been reached, can only come about against a background of significant budgetary uncertainties.

According to the Commission proposal, the new Gender Equality Institute will require some EUR 52 million for the period from 2007 to 2013, an amount which at the moment cannot be guaranteed (Amendments 1 and 2). Unlike in other cases, the creation of the Gender Equality Institute is not to the detriment of other programmes under the same policy area because it is to be fully financed through the Fifth Strand of PROGRESS.

Nevertheless, your draftswoman would still like to reiterate that she is in favour of the establishment of a binding ceiling for agencies which could only be increased by decision of the budgetary authority.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1a dalis (nauja)

1a. patikslina, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyti asignavimai yra tik orientacinio pobūdžio tol, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 m. ir vėlesnių metų finansinės perspektyvos;

Pakeitimas 2

1b dalis (nauja)

1b. ragina Komisiją, kai bus priimta kita finansinė perspektyva, patvirtinti pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas arba, jei iškiltų būtinybė, pateikti patikslintas sumas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai, taip užtikrinant, kad jos atitiktų nustatytas ribas;

Komisijos siūlomas tekstas[1]

 

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 3

20 straipsnio 1 dalis

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas poreikis keisti arba išplėsti Instituto vykdomas užduotis, įskaitant tokio užduočių išplėtimo finansinius padarinius. Vertinime atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomones Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas poreikis keisti arba išplėsti Instituto vykdomas užduotis, įskaitant tokių pakeitimų arba užduočių išplėtimo finansinius padarinius. Vertinime atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomones Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

Pagrindimas

The evaluation should also include an assessment of the financial implications of any modification of the tasks and not just of an extension

Pakeitimas 4

23 straipsnis

Institutas pradeda veiklą per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Institutas pradeda veiklą per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, tačiau ne anksčiau, nei bus primtas galutinis sprendimas dėl jo įkūrimo vietos.

Pagrindimas

The institute shall operate at its final seat right from the very beginning in order to avoid unnecessary costs like removal from a temporary seat and any related expenditure.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą

Nuorodos

KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 -2005/0017(COD)

Atsakingas komitetas

FEMM

Nuomonę pateikė Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
12.4.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

Nėra

Pranešėja:
  Paskyrimo data

Jutta D. Haug
20.9.2004

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

29.11.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

29.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

 

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Esko Seppänen, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

  • [1]  OL C ... /

Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (24.1.2006)

teikiama Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo remiantis įsteigiamas Europos lyčių lygybės institutas
(KOM(2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD))

Nuomonės referentas: Borut Pahor

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 nurodomoji dalis

atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnio 3 dalį,

Pagrindimas

Vadovaujantis Amsterdamo sutartimi prie Bendrijos veiklos, nurodytos 3 straipsnyje, rūšių sąrašo pridėta tokia nauja antroji dalis: Visose šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse Bendrija siekia pašalinti vyrų ir moterų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“. Šis naujasis visoms sritims keliamas Bendrijos tikslas turi būti minimas kartu su jo teisinį pagrindą sudarančiais straipsniais, kad būtų nuoseklesnis ir suprantamesnis.

Pakeitimas 2

12 konstatuojamoji dalis

(12) Kad išvengtų funkcijų dubliavimo, Institutas kuo glaudžiau bendradarbiauja su visomis Bendrijos programomis ir įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru ir būsimąja Pagrindinių teisių agentūra

(12) Kad išvengtų funkcijų dubliavimo, Institutas kuo glaudžiau bendradarbiauja su visomis Bendrijos programomis ir įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru ir būsimąja Pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas 3

13 konstatuojamoji dalis

(13) Pagal Sutarties 3 straipsnį tikslinga įtraukti į šį reglamentą nuostatą, kuria būtų skatinama, kad administracinėje valdyboje moterų ir vyrų būtų proporcingai.

(13) Pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį tikslinga įtraukti į šį reglamentą nuostatą, kuria būtų skatinama, kad administracinėje valdyboje moterų ir vyrų būtų proporcingai.

Pagrindimas

Siekiama pateikti tokią pat tikslią nuorodą į EB sutartį, kaip ir kitose konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 4

3 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia atitinkamą objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų Institutui perduotų tyrimų rezultatus,

a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia atitinkamą objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų Institutui perduotų tyrimų ir pažangiausios patirties rezultatus;

Pakeitimas 5

4 straipsnio 4 dalis

4. Institutas užtikrina, kad skleidžiama informacija būtų suprantama galutiniams vartotojams.

Išbraukta.

Pakeitimas 6

7 straipsnis

Galimybė peržiūrėti dokumentus

Galimybė peržiūrėti dokumentus ir asmens duomenų apsauga

1. Instituto turimiems dokumentams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatos.

1. Institutui taikomos reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 45/2001 nuostatos.

2. Administracinė valdyba per šešis mėnesius nuo Instituto įsteigimo patvirtina priemones Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatoms įgyvendinti.

2. Administracinė valdyba per šešis mėnesius nuo Instituto įsteigimo patvirtina priemones šių reglamentų nuostatoms įgyvendinti.

3. Dėl sprendimų, kuriuos Institutas priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti paduotas skundas ombudsmenui arba pateiktas ieškinys Europos Bendrijų Teisingumo Teisme Sutarties atitinkamai 195 ir 230 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

 

4. Asmens duomenys neapdorojami ir nepranešami, išskyrus atvejus, kai tai ypač būtina atliekant Instituto uždavinius. Tokiais atvejais taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patobulinti formuluotę, nekeičiant nuostatos teisinio turinio.

Pakeitimas 7

8 straipsnio 1 dalis

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo užduočių vykdymui, Institutas bendradarbiauja su valstybių narių organizacijomis, tokiomis kaip lygybės institucijas, mokslinių tyrimų centrus, nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius, taip pat su atitinkamomis organizacijomis Europos arba tarptautiniu lygiu ir su trečiosiomis šalimis.

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo užduočių vykdymui, Institutas bendradarbiauja su valstybių narių organizacijomis, tokiomis kaip lygybės institucijos, mokslinių tyrimų centrai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai partneriai ir profesinio rengimo centrai, taip pat su atitinkamomis organizacijomis Europos arba tarptautiniu lygiu ir su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 8

10 straipsnio antraštinė ir 1 dalys

Administracinė valdyba

 

1. Administracinę valdybą sudaro šeši Tarybos paskirti atstovai, šeši Komisijos paskirti atstovai ir trys Komisijos paskirti balso teisės neturintys atstovai, kurių kiekvienas atstovauja vienai iš šių grupių:

 

Administracinė valdyba

 

1. Administracinę valdybą sudaro Komisijos atstovas ir devyni nariai, Tarybos skiriami pasikonsultavus su Europos Parlamentu iš Komisijos pasiūlyto sąrašo, kuriame pateiktas daug didesnis kandidatų skaičius, nei reikia paskirti narių. Komisijos sudarytas sąrašas ir reikalingi dokumentai perduodami Europos Parlamentui. Kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per tris tokio susirašinėjimo mėnesius, Europos Parlamentas gali pakviesti kandidatus pokalbio ir pateikti savo nuomonę svarstyti Tarybai, kuri po to paskiria narius.

a) atitinkamai Bendrijos lygio nevyriausybinei organizacijai, kuri pagrįstai siekia prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimo,

 

b) darbdavių organizacijoms Bendrijos lygiu ir

 

c) darbuotojų organizacijoms Bendrijos lygiu.

 

Pagrindimas

Agentūrų administracinių valdybų sudarymas jau ilgai yra ginčytinas klausimas. Komisija nuolat siūlo, kad valdybą sudarytų šeši jos ir šeši Tarybos paskirti atstovai, o Taryba paprastai atkakliai reikalauja, kad kiekviena valstybė narė paskirtų po savo atstovą.

Tokia didelių išlaidų reikalaujanti tvarka ypač netinka mažoms agentūroms, kurioms skiriama mažai lėšų išlaidoms ir kuriose dirba nedaug darbuotojų. Lyčių lygybės institutas iš pradžių turės trylika darbuotojų.

Šiame pakeitime siūlomas sprendimas buvo pasirinktas 2002 m. įsteigiant Europos maisto saugos tarnybą.[2] Minėtame sprendime pateikiamas teisingas ir veiksmingas vaidmenų padalijimas tarp Komisijos, Parlamento ir Tarybos ir jis galėtų padėti išeiti iš aklavietės, kurioje šis klausimas yra atsidūręs. Šį pasiūlymą rekomendavo Parlamentas savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje dėl būsimų Europos agentūrų valdymo sistemos[3].

Pakeitimas 9

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisija ir Taryba siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą valdyboje.

Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų atstovavimą valdyboje, taip pat kad joje būtų atstovaujama darbdavių ir darbuotojų organizacijoms bei atitinkamoms nevyriausybinėms Bendrijos lygio organizacijoms.

Pagrindimas

Šiuo sprendimu vengiama turėti Administracinę valdybą, sudarytą iš dviejų kategorijų narių, t. y. pilnateisių ir neturinčių balsavimo teisės, kaip rekomenduojama Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 10

10 straipsnio 8 dalis

8. Administracinė valdyba tvirtina pasikonsultavus su Komisija direktoriaus pasiūlytas savo darbo tvarkos taisykles.

8. Administracinė valdyba, pasikonsultavusi su Komisija, tvirtina direktoriaus pasiūlytas savo darbo tvarkos taisykles. Paskelbti darbo tvarkos taisykles privaloma.

Pakeitimas 11

11 straipsnio 4 dalis

4. Direktorius už savo pareigų vykdymą atsiskaito administracinei valdybai, kurios posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisės.

4. Direktorius už savo pareigų vykdymą atsiskaito Administracinei valdybai, kurios posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisės. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat bet kuriuo metu gali jį pakviesti dalyvauti viešame bet kurio klausimo, susijusio su Instituto veikla, svarstyme.

Pakeitimas 12

20 straipsnio 1 dalis

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas poreikis keisti arba išplėsti Instituto vykdomas užduotis, įskaitant tokio užduočių išplėtimo finansinius padarinius. Vertinime atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomones Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

1. Iki trečiųjų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo pabaigos Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija, pateiktomis nuorodomis. Vertinime yra įvertinama: Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui. Jame visų pirma nagrinėjamas Instituto sąlygojamas išlaidų veiksmingumas, palyginti su tuo, kaip panašias šios srities užduotis Europos Sąjungos lygiu atlieka kitos kompetentingos institucijos, ypač būsima Pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas 13

21 straipsnis

Administracinė valdyba išnagrinėja ankstesniame straipsnyje minėtas vertinimo išvadas ir pateikia Komisijai tokias rekomendacijas, kurios gali būti būtinos atsižvelgiant į pokyčius Institute, jo darbo praktikoje ir jo misijos srityje. Komisija nusiunčia vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas viešai. Komisija, išnagrinėjusi vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas, pateikia šio reglamento pakeitimų pasiūlymus, kuriuos laiko būtinais.

Komisija nusiunčia vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas viešai. Komisija, išnagrinėjusi vertinimo ataskaitą, jei reikia, pateikia pasiūlymą pakeisti šį reglamentą. Jei Komisija mano, kad tolesnis Instituto buvimas nepagrįstas atsižvelgiant į nusibrėžtus tikslus, ji gali pasiūlyti panaikinti Institutą. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi šiuo pasiūlymu, apsvarsto, ar tinka pakeisti arba panaikinti šį reglamentą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo remiantis įsteigiamas Europos lyčių lygybės institutas

Nuorodos

(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 -2005/0017(COD))

Atsakingasis komitetas

FEMM

Nuomonę pateikė Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO
12.4.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

0.0.0000

Nuomonės referentas        Paskyrimo data

Borut Pahor
6.6.2005

Svarstymas komitete

29.11.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

24.1.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

James Hugh Allister, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Hans-Gert Poettering, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Berger, Gérard Onesta, Reinhard Rack

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

  • [1]  OL C … Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Reglamento (EB) Nr.178/2002 25 straipsnis, OL L 31, 2002 2 1, p.1.
  • [3]  P5 TA PROV(2004)0015, 17 dalies e punktas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos lyčių lygybės institutas

Nuorodos

KOM (2005)0081 – C6‑0083/2005 – 2005/0017(COD)

Pateikimo Parlamentui data

12.4.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

12.4.2005

Komitetai, į kuriuos kreiptasi dėl nuomonės
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

12.4.2005

BUDG

12.4.2005

LIBE

12.4.2005

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)
  Nutarimo data

LIBE

12.12.2005

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

Nėra

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Lissy Gröner

Amalia Sartori

26/5/2005

 

Svarstymas komitete

13.9.2005

24.11.2005

24.1.2006

 

 

Priėmimo data

24.1.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Maria Martens, Zita Pleštinská, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud, Zuzana Roithová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Miroslav Mikolášik

Pateikimo data

27.2.2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)