DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel

27. 2. 2006 - (KOM(2005)0454 – 14454/2005 – C6‑0445/2005 – 2005/0180(AVC)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Enrique Barón Crespo
(Zjednodušený postup - čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2005/0180(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0045/2006
Předložené texty :
A6-0045/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel

(KOM(2005)0454 – C6‑0445/2005 – 2005/0180(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2005)0454 – 14454/2005)[1],

–   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 4 odst. 2 druhou odrážkou rozhodnutí Rady 97/836/ES[2] (C6‑0445/2005),

–   s ohledem na čl. 75 odst. 1 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A6‑0045/2006),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]  Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části , které se mohou namontovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel (revidovaná dohoda z roku 1958)Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel

Referenční údaje

KOM(2005)0454 – 14454/2005 - C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC)

Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

22.12.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

INTA
17.1.2006

Výbory požádané o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

Ne

Zpravodaj
  Datum jmenování

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

11.10.2005

Projednání ve výboru

22.2.2006

Datum schválení

22.2.2006

Výsledek závěrečného hlasování

pro:                                      28

proti:                                     0

zdrželi se: 0 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo, Frithjof Schmidt

 

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Manolis Mavrommatis, Seán Ó Neachtain

 

Datum předložení - A6

27.2.2006

A6-0045/2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)