SOOVITUSE PROJEKT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse seisukoha kohta seoses ÜRO Majanduskomisjoni sõiduautode ja nende haagiste rattaid käsitleva eeskirja eelnõuga

27.2.2006 - ***

(KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Enrique Barón Crespo
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2005/0181(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0046/2006
Esitatud tekstid :
A6-0046/2006
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse ettepaneku kohta Euroopa Ühenduse seisukoha kohta seoses ÜRO Majanduskomisjoni sõiduautode ja nende haagiste rattaid käsitleva eeskirja eelnõuga

(KOM(2005)0453 – 14451/2005 - C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0453 – 14451/2005)[1];

–   võttes arvesse nõukogu otsuse 97/836/EÜ[2] (C6‑0444/2005) artikli 4 lõike 2 teise taande alusel esitatud nõukogu nõusoleku taotlust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 75 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A6‑0046/2006),

1.  annab nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  Nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsus, millega Euroopa Ühendus ühineb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukitele ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist ("läbivaadatud 1958. aasta kokkulepe") ( EÜT C L 346, 17.12.1997, lk. 78).

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse seisukoha kohta seoses ÜRO Majanduskomisjoni sõiduautode ja nende haagiste rattaid käsitleva eeskirja eelnõuga

Viited

KOM(2005)0453 – 14451/2005 - C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC)

EP nõusoleku taotluse kuupäev

22.12.2005

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

INTA
17.1.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

Ei

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

11.10.2005

Arutamine parlamendikomisjonis

22.2.2006

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2006

Lõpphääletuse tulemused

poolt: 28

vastu: 0

erapooletuid: 0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Frithjof Schmidt

 

Esitamise kuupäev – A6

27.2.2006

A6-0046/2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)