Pranešimas - A6-0046/2006Pranešimas
A6-0046/2006

REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės projektu dėl lengvųjų automobilių ratų ir jų priekabų

27.2.2006 - (KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Enrique Barón Crespo
(Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis. Supaprastinta procedūra)

Procedūra : 2005/0181(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0046/2006
Pateikti tekstai :
A6-0046/2006
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės projektu dėl lengvųjų automobilių ratų ir jų priekabų

(KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0453 – 14451/2005)[1],

–   atsižvelgdamas į pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB[2] 4 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką Tarybos pateiktą prašymą pritarti (C6-0444/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A6‑0046/2006),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL C L 346, 1997 12 17, p. 78.).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės projektu dėl lengvųjų automobilių ratų ir jų priekabų

Nuorodos

KOM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC)

Parlamentui pritarti pateikto prašymo data

22.12.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA
17.1.2006

Komitetai, į kuriuos kreiptasi dėl nuomonės
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta
  Nutarimo data

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

Nėra

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Ankstesnis(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

11.10.2005

Svarstymas komitete

22.2.2006

Priėmimo data

22.2.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

Už: 28

Prieš: 0

Susilaikė: 0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Frithjof Schmidt

 

Pateikimo data – A6

27.2.2006

A6-0046/2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)