ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o postoji Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o kolesách pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá

27.2.2006 - (KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Enrique Barón Crespo
(zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2005/0181(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0046/2006
Predkladané texty :
A6-0046/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o postoji Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o kolesách pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá

(KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2005)0453– 14451/2005)[1],

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 4 ods. 2, druhá zarážka rozhodnutia Rady 97/836/ES[2] (C6‑0444/2005),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0046/2006),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2] Rozhodnutie Rady z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok vzájomného uznávania schválení udelených na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) (Ú. v. C L 346, 17.12.1997, s. 78).

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o postoji Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o kolesách pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá

Referenčné čísla

KOM(2005)0453 – 14451/2005 - C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC)

 

 

 

 

Dátum žiadosti o postup súhlasu EP

22.12.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA
17.1.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

nie

Spravodajca
  dátum menovania

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

11.10.2005

Prerokovanie vo výbore

22.2.2006

Dátum prijatia

22.2.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:                                          28

-:                                             0

0: 0 

 

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Frithjof Schmidt

 

Dátum predloženia - A6

27.2.2006

A6-0046/2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)