PRIPOROČILO predlogu Sklepa Sveta o stališču Evropske skupnosti glede osnutka predpisa Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o kolesih za osebne avtomobile in njihove priklopnike

27.2.2006 - (KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Enrique Barón Crespo
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2005/0181(AVC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0046/2006
Predložena besedila :
A6-0046/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o stališču Evropske skupnosti glede osnutka predpisa Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o kolesih za osebne avtomobile in njihove priklopnike

(KOM(2005)0453 – 14451/2005 - C6‑0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2005)0453 – 14451/2005)[1],

–   ob upoštevanju zahteve za privolitev, ki jo je predložil Svet v skladu z drugo alineo člena 4(2) Sklepa Sveta 97/836/ES[2] (C6‑0444/2005),

–   ob upoštevanju členov 75(1) in 43(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A6‑0046/2006),

1.  daje privolitev predlogu Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL
  • [2]  Sklep Sveta z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov ("Revidiran sporazum iz leta 1958") (UL C L 346, 17. 12. 1997, str. 78.)

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o stališču Evropske skupnosti glede osnutka predpisa Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o kolesih za osebne avtomobile in njihove priklopnike

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0453 – 14451/2005 - C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

22.12.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

INTA
17.1.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

17.1.2006

TRAN

17.1.2006

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

IMCO

22.2.2006

TRAN

10.10.2005

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

ne

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Enrique Barón Crespo
10.10.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

11.10.2005

Obravnava v odboru

22.2.2006

Datum sprejetja

22.2.2006

Izid končnega glasovanja

za:                                           28

proti:                                      0

vzdržani:                                0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Nigel Farage, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Zbigniew Zaleski

 

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Panagiotis Beglitis, Jorgo Chatzimarkakis, Zuzana Roithová, Frithjof Schmidt

 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

27.2.2006

A6-0046/2006

 

Datum predložitve