ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

27.2.2006 - (2005/2175(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Adeline Hazan

Διαδικασία : 2005/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0049/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0049/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

(2005/2175(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε η κ. Adeline Hazan εξ ονόματος της Ομάδας PSE σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (B6‑0455/2005),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που ενέγραψε για πρώτη φορά στα κείμενα τον στόχο της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής του Tampere στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, που θέσπισαν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ως ακρογωνιαίου λίθου της δικαστικής συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2002 για το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών[1],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2002, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών [2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που βασίζεται στο άρθρο 34 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2002 (COM(2005)0063),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που βασίστηκε στο άρθρο 34 της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, (COM(2006)0008),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Συνταγματικών Δικαστηρίων της Πολωνίας (27 Απριλίου 2005), της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (18 Ιουλίου 2005) και της Κύπρου (7 Νοεμβρίου 2005) και τις διάφορες εκκρεμείς διαδικασίες, ιδίως ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Βελγίου,

–   έχοντας υπόψη τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2005 με θέμα τη βελτίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας στην Ευρώπη, οι οποίες συγκέντρωσαν εκατό περίπου βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων και μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0049/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη τον καινοτόμο και παραδειγματικό χαρακτήρα που παρουσιάζει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και τον άμεσο αντίκτυπο που έχει στις δημόσιες ελευθερίες,

B.  εκτιμώντας ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης παραμένει ένα από τα κύρια εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα δικαστικής συνεργασίας όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της μεγάλης εγκληματικότητας,

Γ.  εκτιμώντας ότι η πρώτη αξιολόγηση στην οποία προέβη η Επιτροπή καταδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του σε σύγκριση με τον μηχανισμό έκδοσης που είναι αργός, δυσκίνητος και σήμερα ξεπερασμένος· ότι επιτρέπει επίσης τη μείωση των κινδύνων να διαφύγει ένας υπόδικος ή κατάδικος από τη δικαιοσύνη για λόγους «δικαστικής κυριαρχίας» και έτσι επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή της τρομοκρατίας,

Δ.  υπογραμμίζοντας ότι μία από τις προεκτάσεις του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι η κατάργηση της παρέμβασης της πολιτικής εξουσίας στη διαδικασία, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει για τη διαδικασία έκδοσης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την προφανή βούληση πολλών κρατών μελών να διατηρήσουν στοιχεία του παραδοσιακού συστήματος έκδοσης (έλεγχος της διπλής ενοχοποίησης, παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας στη δικαστική διαδικασία) ή ακόμη και να προσθέσουν συμπληρωματικούς λόγους απόρριψης που είναι αντίθετοι προς την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, όπως πολιτικούς λόγους ή λόγους εθνικής ασφάλειας, ή ακόμη βασισμένους στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

ΣΤ. επισημαίνοντας τους πρακτικής φύσεως φραγμούς στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ιδίως όσον αφορά τη μετάφραση, διαβίβαση ή χρησιμοποίηση διαφορετικών εντύπων, ελάχιστα συμβατών με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,

Ζ.  εκτιμώντας τις δυσκολίες όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο που συνάντησαν πρόσφατα πολλά κράτη μέλη (ιδίως η Γερμανία), καθώς και την ανάγκη να συνάδουν τα εθνικά συνταγματικά κείμενα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση υπηκόων (ιδίως στην Πολωνία και την Κύπρο),

Η. εκφράζοντας φόβους μήπως οι δυσκολίες αυτές υπονομεύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δημιουργήσουν μιαν αλυσιδωτή αντίδραση ικανή να διακυβεύσει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από άλλα κράτη μέλη, όπως διαφαίνεται από το γεγονός ότι, ύστερα από την απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακύρωσε τη νομοθεσία για τη μεταφορά της απόφασης πλαίσιο, ορισμένα κράτη μέλη γνωστοποίησαν ότι όφειλαν εκ νέου να εφαρμόζουν προσωρινά τα ισχύοντα μέσα έκδοσης πριν από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, έως ότου εγκριθεί ένας νέος νόμος μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ο οποίος να συνάδει με τον Θεμελιώδη Νόμο,

Θ. εκτιμώντας ότι η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστών οφείλεται στην ανεπάρκεια των ελάχιστων κοινών κανόνων στις ποινικές διαδικασίες, γεγονός το οποίο μειώνει την αποτελεσματικότητα της δικαστικής συνεργασίας,

Ι.   υπενθυμίζοντας ότι η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, βασιζόμενου στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στοιχειώδη προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών, όπως υπογράμμισε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2005[3],

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πρώτη αξιολόγηση που υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2005)0063) αναφερόταν μόνο σε 24 κράτη μέλη και μόλις πρόσφατα μπόρεσε να συμπληρωθεί όσον αφορά την Ιταλία (COM(2005)0008), τελευταίο κράτος μέλος που μετέφερε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ στο εσωτερικό του δίκαιο,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που συνάντησαν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο είναι, σε σημαντικό βαθμό, της ίδιας φύσης, όπως κατέδειξαν οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2005 και ότι στο μέλλον θα χρειαστούν εκτεταμένες ανταλλαγές πληροφοριών και αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά υπό ομαλές συνθήκες της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, καθώς και άλλων που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της εξέτασης,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη περιέχει σημαντικές προόδους στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας στην Ευρώπη· ότι, μεταξύ αυτών, η κατάργηση των "πυλώνων" και η κοινοτικοποίηση των διαδικασιών μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δημοκρατικό και διαφανή χαρακτήρα των λαμβανομένων αποφάσεων· υπογραμμίζοντας ότι αυτό το τμήμα του σχεδίου συνθήκης δεν αποτέλεσε κίνητρο συζήτησης ούτε απόρριψης κατά τις πρόσφατες εκστρατείες κύρωσης,

ΙΔ. εκφράζοντας τη λύπη του διότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην έγκριση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και στην αξιολόγησή του, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής του από το Δικαστήριο, περιορίζονται από το γεγονός ότι αποτελεί μέσο του "τρίτου πυλώνα", που βασίζεται στα άρθρα 31 και 34 της Συνθήκης ΕΕ (Τίτλος VI),

ΙΕ. εκτιμώντας ότι είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται οι συνθήκες που είναι σήμερα σε ισχύ στο σύνολό τους και, κατά συνέπεια, να τεθεί σε εφαρμογή η «γέφυρα» που προβλέπεται στο άρθρο 42 της Συνθήκης ΕΕ, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να αποφασίσουν την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στον πρώτο πυλώνα, προκειμένου να διασφαλίσουν τον δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση για τη θέσπιση εντάλματος σύλληψης των σκανδιναβικών χωρών υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2005 από τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία· ότι, παρόλο που βασίστηκε στις αρχές και τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το σκανδιναβικό ένταλμα σύλληψης περιέχει πολλές βελτιώσεις, σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης οργανώνοντας ένα αποτελεσματικότερο καθεστώς έκδοσης, χάρη, συγκεκριμένα: στη μείωση του αριθμού των προαιρετικών λόγων μη εκτέλεσης, στις ακόμη πιο περιορισμένες προθεσμίες σε σχέση με αυτές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης· εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κάλλιστα να εμπνευστεί από το σκανδιναβικό ένταλμα σύλληψης προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

     Μεταφορά και πρακτική εφαρμογή

α)  να εγκριθεί το ταχύτερο η πρόταση απόφασης-πλαίσιο που αφορά ορισμένα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο στη θέση του στις 12 Απριλίου 2005[4]· αυτό το μέτρο είναι πράγματι ουσιώδες για να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, χάρη στις εγγυήσεις που περιλαμβάνει, θα διευκολύνει την παράδοση ενός εκ των υπηκόων του από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο κράτος μέλος,

β)  να μεριμνήσει ώστε, κατά τη μεταφορά της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ στο εσωτερικό τους δίκαιο, τα κράτη μέλη να μην επανεισαγάγουν συστηματικό έλεγχο της διπλής ενοχοποίησης για τους πολίτες τους, διότι τούτο βλάπτει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και αποδυναμώνει την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών,

γ)  να διασφαλιστεί ότι καμιά πολιτική εξουσία δεν μπορεί να αναμιγνύεται στη διαδικασία εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ανάμειξη που δημιουργεί πρόβλημα στη διαδικασία έκδοσης· υπενθυμίζει ότι εφεξής οι κεντρικές αρχές οφείλουν να μην υπερβαίνουν τον ρόλο τους ως μεσολαβητών στη διαδικασία παράδοσης των υπόπτων ή των καταδικασθέντων,

δ)  να μεριμνήσει ώστε να επιλυθούν οι συνεχιζόμενες δυσκολίες σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ και να μην παραβλάπτουν την εφαρμογή της από άλλα κράτη μέλη τα οποία, έως σήμερα, την εφαρμόζουν σωστά,

ε)  να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα που επιβάλλονται για την άρση κάθε εμποδίου, συνταγματικού ή νομικού, στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στους υπηκόους τους·

στ) να προβλεφθεί ότι το Συμβούλιο θα υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα τα οποία έλαβε προκειμένου να προτρέψει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και την αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως συνιστάται στα στοιχεία β), γ), δ) και ε),

Αξιολόγηση

ζ)  να προβλεφθεί με το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών, ότι η Επιτροπή θα διαθέσει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για μιαν εμπεριστατωμένη εργασία ελέγχου της ποιότητας της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των συνθηκών,

η)  να μεριμνήσει ώστε να δρομολογηθεί, με την υποστήριξη της Επιτροπής και με συντονισμένο τρόπο, μια αντικειμενική, αμερόληπτη και πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δυσχερειών που συνάντησαν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης στα διάφορα κράτη μέλη και να την εμπλουτίσουν με μια ποιοτική αξιολόγηση με τη βοήθεια μιας κατανομής των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης ανά τύπο αδικήματος,

θ)  να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των παράλληλων ερευνών επί αυτού του θέματος, ακόμη και αν το Συμβούλιο μπορεί να μπει στον πειρασμό να διεξαγάγει τη δική του έρευνα, δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο του "τρίτου πυλώνα" (τίτλος VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση),

ι)   να ενημερώνει και να καλεί τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια να γνωμοδοτήσουν επί της προόδου που συντελείται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, και να τα καλεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, στο πνεύμα του άρθρου ΙΙΙ-260 του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη,

Θεμελιώδη δικαιώματα

ια) να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της οδηγίας πλαίσιο, να μην επιβάλλουν στον δικαστή που εκτελεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να ελέγχει συστηματικά τη συμβατότητά του με τα θεμελιώδη δικαιώματα, γεγονός το οποίο θα επέφερε τον κίνδυνο διακρίσεων παρόλο που ο μηχανισμός στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, και ότι το κράτος μέλος έκδοσης ασκεί ήδη τον εν λόγω έλεγχο,

ιβ) να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθήκον για το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί η συμβολή της μελλοντικής Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Αποτελεσματικότητα και δημοκρατία

ιγ) να ενεργοποιήσει το ταχύτερο τη «γέφυρα» που προβλέπεται στο άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας επίσης το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στον "πρώτο" πυλώνα, προκειμένου να δοθεί ένας πλήρως δημοκρατικός χαρακτήρας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ C 284 της 21.11.2002, σελ. 193.
  • [2]  ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σελ. 1.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2005)0030.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2005)0091.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια, υποβάλλοντας εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την παρούσα σύσταση σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, βασίζεται στα αποτελέσματα που παρουσίασε η Επιτροπή στην έκθεσή της με βάση το άρθρο 34 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2002 σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες. Δεν θα επανέλθω εδώ στις λεπτομερείς παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στα δύο έγγραφα εργασίας που είχαν προηγουμένως υποβληθεί[1].

Οι κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 του περασμένου Οκτωβρίου[2], που συγκέντρωσαν εκατό περίπου βουλευτές της Ένωσης και τα μέλη της επιτροπής μας, επέτρεψαν, σε συνεδρίαση που είχε ειδικά αφιερωθεί στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, να σταθμίσουμε τις λεπτομέρειες όσον αφορά την εφαρμογή του στα διάφορα κράτη μέλη. Οι συζητήσεις κατέδειξαν τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με το κλασικό σύστημα έκδοσης, όσο και το ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται πολλές δυσκολίες, είτε λόγω αμφισβητήσιμων επιλογών σχετικά με τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, που οδήγησαν μερικές φορές σε κυρώσεις ύστερα από ελέγχους της συνταγματικότητας των εθνικών νόμων μεταφοράς, είτε λόγω της εφαρμογής στην πράξη.

Με βάση τα δεδομένα που είναι προς το παρόν διαθέσιμα, καθώς και συμπληρωματικών πληροφοριών που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, επαγγελματικές οργανώσεις και ΜΚΟ, και λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συναντήσεων, η εισηγήτρια υποβάλλει συνεπώς προς έγκριση από την επιτροπή LIBE και από το Κοινοβούλιο τις συνημμένες λεπτομερείς συστάσεις.

Η εισηγήτρια αναμένει με ενδιαφέρον τις ενημερωμένες αξιολογήσεις που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή για την Ιταλία, ύστερα δε για το σύνολο των κρατών μελών το 2006, εκφράζοντας την ευχή ότι θα περιλαμβάνουν λεπτομερέστερα ποιοτικά δεδομένα σε σύγκριση με το σημερινό στάδιο.

  • [1]  PE 362.745 και PE 362.744.
  • [2]  http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/events/hearings/dafult_fr.htm

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (B6‑0455/2005) (1.9.2005  )

που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού

της Adeline Hazan

εξ ονόματος της Ομάδας PSE

σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 13ης Ιουνίου 2002 απόφαση-πλαίσιο περί του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των μεταξύ κρατών μελών διαδικασιών παράδοσης,

–   έχοντας υπόψη τη θεμελιωμένη στο άρθρο 34 της από 13ης Ιουνίου 2002 απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου έκθεση της Επιτροπής (COM 2005/63) περί του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των μεταξύ κρατών μελών διαδικασιών παράδοσης,

–   έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις των Συνταγματικών Δικαστηρίων της Πολωνίας και της Γερμανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α)  να μεριμνήσει ώστε, κατά τη μεταφορά της απόφασης-πλαίσιο στο εσωτερικό τους δίκαιο, τα κράτη μέλη να μην επανεισαγάγουν τον συστηματικό έλεγχο της διπλής ενοχοποίησης για τους πολίτες τους, διότι τούτο βλάπτει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και αποδυναμώνει την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών,

β)  να προσέξει διότι τυχόν μη ομοιόμορφη εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (μη μεταφορά από όλα τα κράτη μέλη των αιτιολογικών σκέψεων 12 και 13 περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων) υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει διακρίσεις, ανάλογα με το εάν ο δικαστής του κράτους εκτέλεσης θα οφείλει ή όχι να ελέγξει το σύμμορφο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη στιγμή που η φύση του εγγράφου αυτού στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,

γ)  να ανησυχήσει για μια ορισμένη ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ανάμειξη που δημιουργεί πρόβλημα στη διαδικασία απέλασης τη στιγμή που οι κεντρικές αρχές οφείλουν να μην υπερβαίνουν το ρόλο τους ως μεσολαβητών στη διαδικασία παράδοσης των υπόπτων ή των καταδικασθέντων,

δ)  να λάβει υπόψη ότι συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες σε ορισμένα κράτη μέλη ως προς την έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο και ότι, στην πράξη, υπάρχει κίνδυνος εξ αυτού να δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της από άλλα κράτη μέλη που την εφαρμόζουν σωστά,

ε)  να μεριμνήσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλείται τακτικά να γνωμοδοτήσει επί της προόδου που συντελείται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,

στ) να μεριμνήσει ώστε να δρομολογηθεί μια πιο εμπεριστατωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των εμπράκτων δυσχερειών που συνάντησαν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης,

ζ)  να εξετάσει τη δυνατότητα μελλοντικής αναθεώρησης της απόφασης-πλαίσιο, ώστε να διευρυνθεί ο κατάλογος των 32 κατηγοριών παραβάσεων για τις οποίες δεν γίνεται έλεγχος διπλής ενοχοποίησης,

η)  να μεριμνήσει ώστε το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Αριθμός διαδικασίας

2005/2175(INI)

Βασική/ές πρόταση(εις) σύστασης

B6-0455/2005

 

 

Κανονιστική βάση

άρθρο 114, παρ. 3

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
29.9.2005

Ημερομηνία της απόφασης για την εκπόνηση έκθεσης


26.9.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή (ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε/αν να μη γνωμοδοτήσει/ουν
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Άλλη(ες) πρόταση (εις) σύστασης που περιλαμβάνεται(ονται) στην έκθεση

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Adeline Hazan
26.9.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2005

24.1.2006

22.2.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

39

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

27.2.2006

A6‑0049/2006

Παρατηρήσεις

...

ΒΑΣΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΤΑΣΗ(ΣΕΙΣ) ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Αριθ. B6

Συντάκτρια

Τίτλος

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή (ές)

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

B6-0455/2005

Adeline Hazan, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΣΚ

Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

ΕΛΕΥ

 

1.9.2005