ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

8. 3. 2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Ingeborg Gräßle
Navrhovatel stanoviska(*):
Borut Pahor, Výbor pro rozpočtovou kontrolu
(*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu


Postup : 2005/0090(CNS)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0181)[1],

–   s ohledem na článek 279 Smlouvy o ES a článek 183 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0234/2005),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0057/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby věc znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, jež vycházejí z článku 268 a z následujících článků Smlouvy o ES a jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.

Odůvodnění

Die Haushaltsgrundsätze sind vor allem in den Artikel 268 ff des EG Vertrages niedergelegt.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; i procesní pravidla a pravidla o předkládání dokumentace by měla být upravena tak, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.

(2) Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; rovněž by měla být výslovně stanovena a tím vyjasněna i zásada uvedená v čl. 5 Smlouvy o ES týkající se proporcionality správních postupů, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.

Odůvodnění

Es ist angezeigt, auf den allumfassenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane hinzuweisen, um eine übermäßige Belastung von Unionsbürgern und Dritter aufgrund von Verwaltungshandeln zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zvýšení ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.

(3) Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zefektivnění ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) V souladu s odstavcem 1 protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES a který je obsažen v příloze k Amsterdamské smlouvě ze dne 2. října 1997, je každý orgán povinen při výkonu svých pravomocí dodržovat zásadu proporcionality, podle níž nesmějí opatření Společenství překračovat míru nutnou pro dosažení cílů Smlouvy.

Odůvodnění

Es ist angezeigt, auf den allumfassenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane hinzuweisen, um eine übermäßige Belastung von Unionsbürgern und Dritter aufgrund von Verwaltungshandeln zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) V některých bodech se vyžaduje větší účinnost a průhlednost při používání rozpočtových zásad, aby lépe odpovídaly operativním potřebám.

(6) Při používání finančního nařízení se v praxi ukázalo, že finanční činitelé v některých případech při výkonu svých pravomocí příliš málo využívají vlastní úvahy; k tomu patří také to, že jako exekutiva Evropských společenství mohou v jednotlivých případech samostatně a podle svého uvážení rozhodovat, kdy je opatření přiměřené ve smyslu článku 5 Smlouvy o ES a protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES a je obsažen v příloze k Amsterdamské smlouvě ze dne 2. října 1997.

Odůvodnění

Einer der Gründe für die Schwerfälligkeit des Verfahrens ist der mangelnde Gebrauch den die Anwender der HO von ihrem Ermessensspielraum machen.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku pouze na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno se značnými finančními náklady.

(12) V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno s následnými náklady.

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) V souvislosti se zásadou specifikace rozpočtu by měla být v určitých bodech zjednodušena a zprůhledněna tato pravidla převodů položek, jež se v praxi projevila jako těžkopádná nebo nejasná. Záměrem bylo, aby se článek 22 finančního nařízení vztahoval na jiné orgány než Komisi, pro niž platí zvláštní režim. Uvedené ustanovení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Co se týče „postupu oznamování“, Komise a ostatní orgány předkládají své návrhy na převody rozpočtovému orgánu, který v případě, kdy hodlá vznést námitky, může použít běžný postup. V takových případech teoreticky platí pro rozhodnutí rozpočtového orgánu o převodech obecné lhůty. Z ustanovení však nevyplývá, kdy se předpokládá, že počíná běh těchto lhůt, a toto opomenutí by se mělo napravit.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Za účelem zvýšení efektivnosti by mělo být Komisi umožněno nezávisle rozhodovat o převodech z rezervy v případech, kdy pro daný postup neexistuje v době sestavení rozpočtu žádný základní právní akt ve smyslu článku 49 finančního nařízení, ale takový předpis má být přijat v průběhu roku.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Pravidla musí být posílena pro převody správních položek Komisí by měly být přizpůsobeny nové struktuře sestavování rozpočtu podle činností (Activity-Based Budgeting – ABB). „Postup oznamování“ by tudíž měl být omezen na převody mezi články kapitoly správních výdajů každé hlavy, které tvoří více než 10 % položky na příslušný rok. O převodech mezi články různých hlav, z nichž se financují výdaje stejné povahy by však měla Komise rozhodovat nezávisle.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

 

(22a) Předpisy o odpovědnosti schvalujících osob je třeba stanovit jasněji, aby se zvýšila právní jistota.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení.

(27) Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení. Úmyslně poškozující osoby by však neměly mít možnost odvolávat se na promlčení ve stejné míře jako ostatní dlužníci. Počátek promlčení by se proto měl omezit na časový okamžik, k němuž je zdokumentována jistá informace o obsahu všech pohledávek.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

 

(27a) Postupy udělování grantů by se měly, kde je to možné a vhodné, provádět na interinstitucionálním základě, aby se administrativní náklady snížily také pro menší jednotky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přidává k pozměňovacímu návrhu 14 zpravodajky slova „kde je to možné a vhodné“.

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 27B (nový)

 

(27b) V oblasti přidělování zakázek na dodávky zboží nebo poskytování služeb musí být postupy zpřesněny a lépe přizpůsobeny potřebám uchazečů. Přitom je nutno dbát zejména na to, aby se zásada proporcionality vztahovala aké na náklady na dokumentaci. Rámcové smlouvy by měly být zahrnuty ve finančním nařízení. Soutěž by neměla být omezena zbytečně dlouhými smluvními závazky plynoucími z rámcových smluv a malé a střední podniky by kvůli své velikosti již neměly být při přidělování zakázek fakticky předem vylučovány.

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Finanční nařízení nečiní rozdíl mezi závažnými důvody pro vyloučení a ostatními důvody. Směrnice 2004/18/ES však mezi různými důvody rozlišuje a toto rozlišení by mělo být umožněno i orgánům Společenství. Úprava obsažená v článcích 93 a 94 finančního nařízení by měla stanovit povinné vyloučení v nejzávažnějších případech a zároveň umožnit zadavateli na základě posouzení rizik rozšířit vyloučení i na jiné případy. Stejný rozdíl by měl být činěn v článku 114 finančního nařízení týkajícím se grantů. Pravidla ukládání sankcí stanovená v článku 96 uvedeného nařízení by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(29) Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují pro orgány Společenství přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Při vyloučení uchazečů by měla platit zásada proporcionality. Doba vyloučení by přitom měla být omezena nejvýše na deset let, aby se zabránilo nepřiměřeným sankcím. K vyloučení na více než pět let by mělo docházet pouze na základě pravomocného rozsudku.

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 30A (nový)

 

30a) Požadavky na překládání dokladů by měly být omezeny na nezbytně nutnou míru. Náklady na dokumentaci by se měly mimo jiné řídit hodnotou zakázky.

Odůvodnění

Aby se zamezilo restriktivnímu výkladu Komise, který by omezoval dokumentaci pouze pro smlouvy o drobných grantech, přidávají se do pozměňovacího návrhu 16 zpravodajky slova „mimo jiné“.

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 30B (nový)

 

(30b) Pro vnější zdokumentování správnosti a spravedlivosti řízení by zaměstnanci Společenství měli při zadávání veřejných zakázek a při přidělování podpory průběžně informovat svého nadřízeného o účasti, aby se vyloučila existence střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 32A (nový)

 

(32a) Opomenutí uchazeči by měli mít možnost účinné ochrany práv, což je také povinností členských států. K tomuto účelu je třeba se obrátit na nezávislá kontrolní místa, která mohou urychleně a bez nepřiměřených nákladů prověřit postup při zadávání veřejných zakázek a poskytnout účinnou právní ochranu.

Pozměňovací návrh 19

BOD ODŮVODNĚNÍ 32B (nový)

 

(32b) V souvilosti s ochranou svých finančních zájmů nesmí Unie klást na dodavatele přílišné požadavky. Dodavatelé by proto měly poskytovat jistotu pouze v odůvodněných případech a tyto jistoty mohou být požadovány pouze za účelem zajištění.

Pozměňovací návrh 20

BOD ODŮVODNĚNÍ 34

(34) Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky na kontroly a záruky by měly být úměrnější příslušným finančním rizikům. Několik zásadních změn je nutno provést především ve finančním nařízení, aby bylo možno následně vytvořit odpovídající podrobná ustanovení v prováděcích pravidlech. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Dále je zde nutno doplnit zásadu proporcionality.

(34) Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky týkající se postupu řízení musí být vůči zúčastněným v každém okamžiku přiměřené. Proto by se měly neúspěšné žádosti vyřadit již v počáteční fázi výběrového řízení, aby se žadatelům ušetřily zbytečné náklady. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Právě u podpor v malých částkách je nutno poskytnout možnost udělit podporu na základě rozhodnutí místo rozsáhlé a komplexní grantové smlouvy.

Odůvodnění

Es ist angezeigt, auf den allumfassenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane hinzuweisen, um eine übermäßige Belastung von Unionsbürgern und Dritter aufgrund von Verwaltungshandeln zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 21

BOD ODŮVODNĚNÍ 36

(36) Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.

(36) Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Přitom je třeba ve smyslu právní jistoty, popřípadě jistoty při plánování dbát na to, aby se během postupu neměnila zadání, která žadatelé obdrželi na začátku výběrového řízení. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.

Pozměňovací návrh 22

BOD ODŮVODNĚNÍ 37

(37) Pravidlo, že na tutéž akci by měl být témuž příjemci poskytnut pouze jeden grant, by mělo být změněno, neboť některé základní právní akty umožňují kombinaci finančních prostředků poskytovaných Společenstvím a v budoucnu by se mohl počet takovýchto případů zvýšit s cílem zajistit efektivnost výdajů. Mělo by se však v článku 111 finančního nařízení jasně stanovit, že tytéž náklady nelze financovat z rozpočtu Společenství dvakrát.

(37) V článku 111 finančního nařízení by se mělo jasně stanovit, že tytéž náklady nelze za žádných okolností financovat z rozpočtu Společenství dvakrát a že nesmí být překročena výše 100 % nákladů, které lze grantem financovat.

Odůvodnění

Setzt die Änderungsanträge um.

Pozměňovací návrh 23

BOD ODŮVODNĚNÍ 39

(39) V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů.

(39) V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů. Náklady, které lze grantem financovat, je třeba jasněji definovat.

Pozměňovací návrh 24

BOD ODŮVODNĚNÍ 40

(40) Z článku 114 finančního nařízení by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.

(40) Důkazní povinnosti a sankce, jimž jsou vystaveni příjemci příspěvků, by měly být stále přiměřené riziku; kromě toho by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.

Odůvodnění

Es ist angezeigt, auf den allumfassenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane hinzuweisen, um eine übermäßige Belastung von Unionsbürgern und Dritter aufgrund von Verwaltungshandeln zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 25

BOD ODŮVODNĚNÍ 40A (nový)

 

(40a) Pro lepší informovanost žadatelů by měla být vytvořena společná služba, která by se při poskytování grantů zabývala standardizací stejného druhu žádostí o podporu, informováním žadatelů a porovnáváním výkonnosti.

Odůvodnění

Navrhujeme drobnou změnu pozměňovacího návrhu 25 nahrazující slovo „orgán“ výrazem „služba“ a upřesňující, že záměrem je shromáždit vědomosti a rozvíjet osvědčené postupy v rámci Komise, sjednotit různé výklady a postupy v rámci a mezi odděleními a být zdrojem spolehlivých informací pro žadatele.

Pozměňovací návrh 26

BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Je nutné umožnit, aby byly položky zrušené v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity. Opětovné použití by však mělo být možné pouze za přísných podmínek a pouze v oblasti výzkumu, neboť výzkumné projekty představují vyšší finanční riziko než projekty v rámci jiných politik.

(47) Vzhledem ke zvláštnímu významu, která má podpora výzkumu pro konkurenceschopnost Evropské unie, je nutné umožnit, aby byly položky závazků, které se nepoužily nebo byly zrušeny v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity.

Při vyjednávání o nové interinstitucionální dohodě ve vztahu k finančním výhledům na období 2007–2013 Parlament prozkoumal možnost znovu využít závazky, které nebyly použity nebo byly zrušeny. Takové opětovné použití by se nemělo omezovat pouze na financování výzkumných projektů.

Pozměňovací návrh 27

ČL. 1 BOD 2

Čl. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném legislativním aktu, musí být zejména v souladu s rozpočtovými zásadami uvedenými v hlavě II.

Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném právním aktu, musí být v souladu zejména s rozpočtovými zásadami uvedenými v článku 268 a následujících článcích Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Hinzufügung des Wortes "insbesondere" ist unverständlich und daher zu streichen. Dagegen sind die Haushaltsgrundsätze schon in den Artikel 268 ff. des EG-Vertrages niedergelegt.

Pozměňovací návrh 28

ČL. 1 BOD 2

Čl. 2 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Každé opatření, jímž orgány provádějí rozpočet podle tohoto nařízení, musí být v souladu se zásadou proporcionality uvedenou v článku 5 Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Es ist angezeigt, auf den allumfassenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane hinzuweisen, um eine übermäßige Belastung von Unionsbürgern und Dritter aufgrund von Verwaltungshandeln zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 29

ČL. 1 BOD 2

Čl. 2 odst. 1b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Pokud Komise v návrhu k jinému právnímu aktu stanoví odchylku od ustanovení finančního nařízení, musí tuto skutečnost výslovně a zvlášť oznámit výboru Evropského parlamentu pověřenému rozpočtovými otázkami.

Odůvodnění

Transparentnost rozsahu platnosti finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 30

ČL. 1 BOD 6

Čl. 12 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu.

V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu. Rozpočtový orgán musí být o těchto závazcích informován.

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 31

ČL. 1 BOD 6A (nový)

Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

6a. Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

se nahrazuje tímto:

 

„Aniž je dotčen čl. 46 odst. 1 bod 4, Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii a rovněž orgány vytvořené Společenstvími, jak jsou uvedeny v článku 185, nemohou upisovat půjčky, s výjimkou přímého financování nezbytného pro zakoupení budov určených k užívání orgány, pokud k nim rozpočtový orgán zaujal kladné stanovisko v souladu s čl. 179 odst. 3.“

Odůvodnění

Pour la réalisation de leurs projets immobiliers, les différentes institutions ont du recourir à des formes de financement indirect, alors que des financements directs, via emprunts bancaires, devraient permettre de bénéficier d'un meilleur taux et d'une plus grande transparence.

Pozměňovací návrh 32

ČL. 1 BOD 7

Čl. 16 odst. 2 druhá věta (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Přepočty měn jsou prováděny tak, aby nijak podstatně neměnily spolufinancování Unie na příspěvky na projekty.

Odůvodnění

Berechenbarkeit der EU-Kofinanzierung für Projektpartner sichern.

Pozměňovací návrh 33

ČL. 1 BOD 9

Čl. 19 odst. 2 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Přijetí příspěvků, které vedou ke značným finančním nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.

Přijetí příspěvků, které vedou k následným nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 34

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 1 písm. ba) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ba) z jednoho článku do druhého bez omezení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh opravuje technickou chybu. Bude jasné, že se zachovává status quo.

Pozměňovací návrh 35

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 2 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2. Orgán uvědomí rozpočtový orgán a Komisi o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě závažné důvody, použije se postup stanovený v článku 24.

2. Orgán uvědomí rozpočtový orgán o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě důvody, použije se postup stanovený v článku 24.

Odůvodnění

Vereinfachung.

Pozměňovací návrh 36

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 2 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán uvědomen orgánem o zamýšleném převodu.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 37

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Příslušný orgán o těchto převodech informuje Komisi. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.

3. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.

Odůvodnění

Die ursprüngliche Formulierung der Haushaltsordnung war besser; die von der Kommission vorgeschlagene Änderung trägt nichts zur Klarstellung bei.

Pozměňovací návrh 38

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu provádět převody v rámci každé kapitoly, aniž by předem uvědomil rozpočtový orgán.

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 39

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) BOD I)

Čl. 23 odst. 1 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

i) Písmeno b) se nahrazuje tímto::

vypouští se

„b) pokud jde o výdaje na zaměstnance a správní výdaje, převod položek z jedné hlavy do druhé pouze mezi články, z nichž jsou financovány výdaje stejné povahy “.

 

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 40

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) BOD II)

Čl. 23 odst. 1 písm. d) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) Doplňuje se nové písmeno d), které zní:

vypouští se

„d) převod položek z hlavy „předběžné položky“ dle článku 43 v případech, kdy v době, v níž je rozpočet sestavován, neexistuje základní právní akt upravující příslušné úkony, ale bude přijat v průběhu rozpočtového roku.“

 

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 41

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) PODBOD III)

Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

iii) Druhý pododstavec se zrušuje;

iii) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„Tři týdny před převodem zmíněným v odst. 1 písm. b) a c) Komise o svém rozhodnutí informuje rozpočtový orgán. Zjistí-li během této doby kterákoli ze složek rozpočtového orgánu závažné důvody, použije se postup stanovený v článku 24.

 

Tři měsíce před koncem rozpočtového roku podá Komise zprávu rozpočtovému orgánu ohledně provedení výdajů uvedených v písm. b) a oznámí svůj záměr provést převody, pokud jde o zaměstnance, externí pracovníky a jiné úředníky ve smyslu písm. b). Pokud do šesti týdnů od podání oznámení rozpočtový orgán nemá výhrady proti zamýšleným převodům, může je Komise provést a informuje rozpočtový orgán o převodech během následujícího měsíce.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh reaguje na potřebu Komise být více flexibilní, pokud jde o výdaje na zaměstnance. Může posloužit jako kompromis mezi tímto požadavkem flexibility a zachováním práv Parlamentu.

Pozměňovací návrh 42

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. B)

Čl. 23 odst. 1a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

vypouští se

„(1a) Komise uvědomí rozpočtový orgán tři týdny předem:

a) o převodech mezi články v rámci kapitoly odpovídajících správním položkám téže hlavy, které převyšují 10 % položky za rok uvedené v článku, z něhož se daný převod uskutečňuje;

b) o převodech uvedených v odst. 1 písm. c).

Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v uvedené třítýdenní lhůtě závažné důvody, použije se postup uvedený v článku 24. Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán uvědomen orgánem o zamýšleném převodu.“

 

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. C)

Čl. 23 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V odstavci 2 se slova „odst. 1 písm. c)“ nahradí slovy „odstavci 1 a 1a.“

vypouští se

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 44

ČL. 1 BOD 12

Čl. 26 odst. 2 pododstavec 1(nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

12. V čl. 26 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

„O převodech, které umožňují použití rezervy na pomoc při mimořádných událostech, rozhoduje rozpočtový orgán na návrh Komise. Pro každou jednotlivou operaci musí být předložen zvláštní návrh.“

 

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 45

ČL. 1 BOD 12A (nový)

Čl. 27 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12a. V článku 27 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Použití položek rozpočtu musí být v souladu se zásadou řádného finančního řízení, to jest se zásadami hospodárnosti, účinnosti, efektivity a proporcionality.“

Odůvodnění

The aim is to avoid uncontrollable expenses or commitments.

Pozměňovací návrh 46

ČL. 1 BOD 12B (nový)

Čl. 27 odst. 2 pododstavec 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12b. V čl. 27 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Proporcionalita znamená přiměřený poměr mezi náklady, včetně nákladů na kontrolu, a uvažovanými částkami a riziky.“

Odůvodnění

Der Änderungsantrag fordert die Kommission zur Überprüfung ihres Kontrollaufwands auf. Ziel: Anpassung von Kosten an Risiken.

Pozměňovací návrh 47

ČL. 1 BOD 12C (nový)

Čl. 27 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12c. V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a. Při provádění programů a činností se postup řídí jejich obsahem. Požadavky tohoto článku upřesňují prováděcí pravidla.“

Odůvodnění

Die Inhalte der EU-Politiken sollen die administrativen Verfahren beeinflussen und nicht umgekehrt.

Pozměňovací návrh 48

ČL. 1 BOD 12D (nový)

Čl. 27 odst. 4b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12d. V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4b. Instituce zřídí systémy pro měření a srovnávání účinnosti a výkonnosti, pokud jde o postup pro veřejné zakázky a postup pro udílení grantů.“

Odůvodnění

Komise se při provádění rozpočtu snaží dodržovat zásady řádného finančního řízení. Třemi hlavními prvky řádného finančního řízení jsou hospodárnost, účinnost a efektivita. Úředníci Komise se soustředí převážně na „hospodárnost“, kterou můžeme hodnotit jako „nejlepší hodnotu pro splnění postupu“. Zásadu výkonnosti popsanou ve finančním nařízení (čl. 27 odst. 2 pododstavec 2) jako „co nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky“. Vezme-li Komise tuto zásadu v úvahu, přinutí ji to nejen k tomu, aby se zaměřila na „kontrolní seznam postupu“, ale rovněž aby přihlédla k souvislostem grantu a k postupům veřejných zakázek a k administrativním nákladům, které z postupů vyplývají. Vzhledem k vysokým nákladům plynoucím pro potenciální příjemce grantu, je ještě důležitější zdůraznit kritérium účinnosti.

Pozměňovací návrh 49

ČL. 1 BOD 12E (nový)

Čl. 28 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12e. Čl. 28 odst. 2 se mění takto:

„2. V průběhu rozpočtového procesu poskytnou orgány a instituce veškeré informace pro srovnání mezi vývojem požadovaných položek a původních odhadů uvedených ve finančních výkazech. Uvedené informace obsahují údaje o dosaženém pokroku a o stavu projednávání předložených návrhů legislativním útvarem. Požadované položky budou případně upraveny podle stavu projednávání základního právního aktu.“

Odůvodnění

Redaktionelle Anpassung: "Kommission" wurde durch "Organe und Institutionen" ersetzt.

Pozměňovací návrh 50

ČL. 1 BOD 12F (nový)

Čl. 28 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12f. Čl. 28 odst. 3 se mění takto:

„3. K zamezení nebezpečí podvodů a nesrovnalostí uvedou orgány a institutce ve finančním výkazu informace týkající se stávajících i zamýšlených preventivních a ochranných opatření.“

(Odpovídá čl. 28 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) 1605/2002, přičemž slovo „komise“ bylo nahrazeno slovy „orgány a instituce“ a gramatický upraveno)

Odůvodnění

Redaktionelle Anpassung: "Kommission" wurde durch "Institutionen" ersetzt.

Pozměňovací návrh 51

ČL. 1 BOD 13

Čl. 29 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

13. V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto::

13. Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

1. Pro sestavování rozpočtu, pro plnění rozpočtu a předkládání účtů platí požadavek transparentnosti.

„2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

„2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Rozpočet se zveřejní do tří měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností. Konsolidované roční účetní závěrky a zprávy o rozpočtovém a finančním řízení sestavené jednotlivými orgány se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.“

Rozpočet se zveřejní do dvou měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností.

 

Zprávy Komise musí obsahovat také údaje o činnosti prováděné na základě rozpočtových poznámek.“

Odůvodnění

Information des Haushaltsgesetzgebers.

Pozměňovací návrh 52

ČL. 1 BOD 13A (nový)

Kapitola 9 a článek 30a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

13a. V hlavě III oddílu 1 se vkládá tato kapitola a článek:

„Kapitola 9

Zásada účinné a efektivní vnitřní kontroly

Článek 30a

1. Provádění rozpočtu musí zajistit účinná a efektivní vnitřní kontrola v závislosti na způsobech řízení.

2. Za účelem provádění rozpočtu se vnitřní kontrola definuje jako postup uplatnitelný na všech úrovních v řadě kontrol a určený k řádnému dosažení těchto cílů:

a) efektivita a účinnost operací;

b) spolehlivost finančních zpráv;

c) zachování aktiv a informací a předcházení podvodům a finančním nesrovnalostem a jejich odhalování;

d) přiměřené řízení rizik spojených s legalitou a řádností podkladových operací.“

Odůvodnění

V souladu s návrhy Komise v jejím akčním plánu a bodu odůvodnění J usnesení o návrhu udělení absolutoria za rok 2004 by měla být účinná vnitřní kontrola zahrnuta mezi rozpočtové zásady finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 53

ČL. 1 BOD 16 PÍSM. A)

Čl. 43 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) V odstavci 1 druhém pododstavci se slova „článku 24“ nahradí slovy „článků 23 a 24“;

vypouští se

Odůvodnění

Redaktionelle Anpassung zur Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 54

ČL. 1 BOD 16 PÍSM. B)

Čl. 43 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) V odstavci 2 se slova „článkem 26“ nahradí slovy „články 23 a 24“.

vypouští se

Odůvodnění

Redaktionelle Anpassung zur Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 55

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. A) BOD II)

Čl. 46 odst. 1 bod 1 písm. f) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) bod f) se zrušuje:

vypouští se

Odůvodnění

Wiedereinsetzung der bisherigen Formulierung zur Wahrung von Informationsrechten des Parlaments im Haushaltsplan.

Pozměňovací návrh 56

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. B)

Čl. 46 odst. 1 bod 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Bod 2 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. v oddíle pro každý orgán jsou v rozpočtu příjmy a výdaje uvedeny ve stejné skladbě jako v bodě 1.“

 

Odůvodnění

Wiedereinsetzung der bisherigen Formulierung zur Wahrung von Informationsrechten des Parlaments im Haushaltsplan.

Pozměňovací návrh 57

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. C)

Čl. 46 odst. 1 bod 3 písm. c) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

vypouští se

„c) pokud jde o vědecké a technické zaměstnance, může být jejich rozdělení založeno na skupinách stupňů v souladu s podmínkami stanovenými v každém rozpočtu; plán pracovních míst musí uvést počet vysoce kvalifikovaných technických a vědeckých pracovníků, kterým jsou poskytovány zvláštní výhody upravené zvláštními ustanoveními služebního řádu;“

 

Odůvodnění

Wiederaufnahme des ursprünglichen Textes zur Wahrung der Informationsrechte des Parlaments.

Pozměňovací návrh 58

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. D)

Čl. 46 odst. 1 bod 5 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

d) Bod 5 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„5. Rozpočet obsahuje položky příjmů a výdajů, které jsou nezbytné pro Záruční fond pro opatření v souvislosti s vnějšími vztahy.“

 

Odůvodnění

Community loans and loan guarantees are not yet abolished and the new provisioning mechanism for the Guarantee Fund for external actions not yet adopted. They have to appear in the budget.

Pozměňovací návrh 59

ČL. 1 BOD 20A (nový)

Čl. 48odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

20a. Čl. 48 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1. Orgány plní rozpočet v příjmech a výdajích v souladu s tímto nařízením, na vlastní odpovědnost a v mezích schválených položek.“

(Odpovídá čl. 48 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) 1605/2002, přičemž slovo „komise“ bylo nahrazeno slovem „orgány“)

Odůvodnění

Redaktionelle Änderung.

Pozměňovací návrh 60

ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A)

Čl. 53 odst. 3 pododstavec 3 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy opatření, aby:

Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy veškerá právní, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství, aby:

Odůvodnění

Präzisierung.

Pozměňovací návrh 61

ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A

Čl. 53 odst. 3 pododstavec 3 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) zabránily nesrovnalostem a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;

b) zabránily nesrovnalostem, nehospodárnosti a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;

Odůvodnění

Dem Kampf gegen Misswirtschaft muss genauso die Aufmerksamkeit der Kommission gehören, wie Betrug und Unregelmäßigkeiten.

Pozměňovací návrh 62

ČL. 1 BOD 23 PÍSM. B) BOD –I )(nový)

Čl. 54 odst. 2 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

–i) Úvod se nahrazuje tímto:

„2. Pokud Komise plní rozpočet v souladu s čl. 53 odst. 2 ústředně a nepřímo nebo v souladu s čl. 53 odst. 4, může při dodržování omezení uvedených v odstavci 1 přenést úkoly veřejné moci, zejména úkoly související s plněním rozpočtu, na následující orgány:“

Odůvodnění

Die Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben auf die unter Artikel 54, Absatz 2 genannten Einrichtungen ist bislang auf die zentrale, indirekte Verwaltung begrenzt. Dies schränkt eine Aufgabenübertragung insbesondere für Maßnahmen im Außenbereich erheblich ein. Diese werden zunehmend unter dezentraler Verwaltung durchgeführt. Um einen effizienten Haushaltsvollzug sicherzustellen, muss daher auch unter dezentraler Verwaltung eine Aufgabenübertragung möglich sein.

Pozměňovací návrh 63

ČL. 1 BOD 23 PÍSM. CA (nové)

Čl. 54 odst. 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ca) Doplňuje se nový článek, který zní:

 

„3a. Evropský parlament může při výkonu svých pravomocí svěřených mu Komisí podle článku 50 v souladu se svým jednacím řádem a při přijetí specifických předpisů přenést prováděcí pravomoci v souvislosti s přesně definovanými finančními prostředky na své politické skupiny.“

Odůvodnění

As provided by article 185 for the bodies set up by the Communities and having legal personality which receive grants charged to the budget, the specific nature of the parliamentary groups as administrative entities and the specific requirements of the activities of the Members of the European Parliament may also need to be reflected in the implementation of current rules.

Pozměňovací návrh 64

ČL. 1 BOD 24

Čl. 56 odst. 1 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Plní-li Komise rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, požaduje nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, která pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:

1. Plní-li Komise nebo Evropský parlament rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, požadují vždy nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, která pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:

Odůvodnění

Durch die Änderung des Artikels 54 werden die Leistungen an die Fraktionen des Europäischen Parlaments als indirekte zentrale Mittelverwaltung eingestuft. Die Änderung in Artikel 56 ist eine notwendige Folge dessen.

Pozměňovací návrh 65

ČL. 1 BOD 24

Čl. 56 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Komise zajišťuje dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách bere v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.

3. Komise, popřípadě Evropský parlament, zajišťují dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách berou v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.

Odůvodnění

Durch die Änderung des Artikels 54 werden die Leistungen an die Fraktionen des Europäischen Parlaments als indirekte zentrale Mittelverwaltung eingestuft. Die Änderung in Artikel 56 ist eine notwendige Folge dessen.

Pozměňovací návrh 66

ČL. 1 BOD 27

Čl. 60 odst. 7 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

27. V článku 60 se první věta odstavce 7 nahrazuje tímto:

27. V článku 60 se odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech a prohlášení o věrohodnosti stvrzující, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz.“

„7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech, o jakýchkoli výhradách k těmto informacím spolu s prohlášením o věrohodnosti stvrzujícím, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz.

 

Zpráva uvádí výsledky operací s odkazem na stanovené cíle, rizika spojená s těmito operacemi, využití prostředků, které byly dispozici, a fungování systému vnitřní kontroly. Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu o činnosti i ostatní zjištěné informace. Nejpozději do 15. června každého roku předává Komise rozpočtovému orgánu shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok. Tyto zprávy obsahují přehled opatření, která byla přijata k omezení rizika vzniku chyb v uvedených operacích, a vyhodnocení účinnosti těchto opatření.“

Odůvodnění

K vypuštění těchto slov došlo pravděpodobně omylem, který je třeba napravit. Navíc se zde zavádí možnost výhrad ke zprávě o informacích o řízení.

Pozměňovací návrh 67

ČL. 1 BOD 28 Písm. -A) (nové)

Čl. 61 odst. 1 písm. -ea) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-a) V odstavci 1 se vkládá písmeno ea), které zní:

 

„ea) účinné fungování těchto systémů“;

Odůvodnění

Odst. 1 písm. f) přímo vyplývá ze stanoviska Účetního dvora č. 10/2005 bod 30:

„Aby byli účetní schopni potvrdit, že účty představují pravdivý a úplný obraz, jak stanoví odstavec 123 stávajícího finančního nařízení, mělo by toto potvrzení zahrnovat účinné fungování systémů v celém uvedeném období“

Pozměňovací návrh 68

ČL. 1 BOD 28 PÍSM. A)

Čl. 61 odst. 2a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2a. Účetní vypracuje účty na základě informací poskytnutých podle odstavce 2. Ke konečným účetním závěrkám vypracovaným podle čl. 129 odst. 2 a 3 se přiloží osvědčení, v němž účetní prohlašuje, že byly vypracovány v souladu s hlavou VII a s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům.“

2a. Před přijetím účtů institucí účetní účty parafuje a potvrdí, že podávají pravdivý a úplný obraz o finanční situaci dané instituce.

 

Za tímto účelem se účetní ujistí, že účty byly vypracovány podle účetních pravidel, metod a platných účetních systémů v souladu s odpovědností stanovenou tímto nařízením pro účty jeho instituce a že jsou v účtech uvedeny veškeré výdaje a příjmy.

 

Má pravomoc podle vlastního uvážení kontrolovat předložené údaje, jakož i provádět další kontroly, jež považuje za nezbytné pro parafování účtů.

Bude-li to třeba, vyjádří výhrady a přesně vyloží povahu a míru těchto výhrad.

 

Pověřené schvalující osoby předají účetnímu veškeré informace, které potřebuje ke splnění svých povinností. Schvalující osoby zůstávají plně odpovědné za řádné využívání prostředků, které spravují, jakož i za zákonnost a řádnost výdajů, které kontrolují.

 

Účetní ostatních institucí a subjektů parafují své výroční účty a potvrzení zašlou účetnímu Komise.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se řídí zásadou stanovenou ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2003:

Účetní přebírá celkovou odpovědnost za úplnost účtů v instituci jako celku (odstavec 7).

Účetní musí účty parafovat, a pokud doplní zpřesnění, musí přesně vyložit povahu a míru vyjádřených výhrad (odstavec 8).

Parlament schvaluje směr revize finančního řízení v Komisi, jejímž cílem bylo svěřit odpovědnost každému generálnímu řediteli, zastává však názor, že záruky ze strany generálních ředitelů musí být podpořeny celkovými zárukami ze strany účetních, kteří ponesou plnou odpovědnost a musí mít i potřebné prostředky ke splnění této povinnosti (odstavec 9).

Pozměňovací návrh 69

ČL. 1 BOD 32 PÍSM. A)

Čl. 66 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem, který uvádí, že zaměstnanec, na nějž se vztahují příslušná ustanovení, musí zcela nebo částečně nahradit škodu, kterou způsobil Společenství z důvodů závažného pochybení při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce, zejména pokud zjistí nárok na úhradu pohledávky, vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz v rozporu s tímto nařízením a prováděcími pravidly.

„Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem.

 

Povinnost náhrady škody se uplatňuje, zejména pokud

 

– schvalující osoba zjistí nárok na úhradu pohledávky nebo vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz a přitom z nedbalosti nebo úmyslně hrubě poruší toto nařízení a prováděcí pravidla;

 

schvalující osoba z hrubé nedbalosti nebo úmyslně hrubě zanedbá povinnost vystavit dokument, který zdůvodňuje nárok na úhradu pohledávky, nevydá inkasní příkaz nebo jeho vydání zdrží a z nedbalosti nebo úmyslně zdrží podepsání platebního příkazu, které může mít za následek občanskou odpovědnost orgánu vůči třetí osobě.

 

Při prověřování existence a stupně zadlužení je třeba brát v úvahu všechny okolnosti, zejména prostředky, které má schvalující osoba k dispozici pro plnění svých povinností.

 

 

Výše čerpání schvalující osoby se měří při dodržování zásady proporcionality především podle stupně zadlužení. Pokud schvalující osoba jedná z nedbalosti, je odpovědnost omezena na nejvýše 12 měsíčních platů. Pokud schvalující osoba jedná úmyslně nebo záměrně, odpovídá za plnou náhradu škodu.“

Odůvodnění

Klarstellung. Einführung des Verhältnismaβigheitsgrundsatzes.

Pozměňovací návrh 70

ČL. 1 BOD 32 PÍSM. BA) (nové)

Čl. 66 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ba) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„4. Každý orgán zřídí zvláštní komisi pro otázky finančních nesrovnalostí nebo se podílí na zřízení takové komise, která určí, zda došlo k finanční nesrovnalosti a jaké jsou její případné důsledky. Skupina orgánů může zřizovat společné komise. Členové zvláštní komise mohou být jmenováni z jakéhokoli orgánu.“

Odůvodnění

Zvláště menší orgány mohou těžit z tohoto sdílení správních zdrojů.

Pozměňovací návrh 71

ČL. 1 BOD 33A (nový)

Čl. 72 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(33a) V článku 72 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2a. Neoprávněně vyplacené částky patří do rozpočtu Společenství a měly by být vymáhány s přihlédnutím k zásadě přiměřenosti a zapsány do rozpočtu.

 

Pokud opatření spojená s navrácením zajišťují členské státy nebo jiné instituce, je možné použít k úhradě nákladů spojených s tímto vymáháním rozpočet Společenství. Takové úhrady se řídí prováděcími pravidly.“

Pozměňovací návrh 72

ČL. 1 BOD 35

Článek 73b (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.

Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.

 

Pokud čerpání vyplývá s úmyslného poškození, běží promlčecí lhůta nejdříve od okamžiku, k němuž je znám výsledek škody a požadavek na náhradu škody podle povahy a výše z hlediska skutečnosti a práva a kdy to bylo úředně oznámeno. Promlčecí lhůta se přerušuje soudním uplatněním požadavku. Pokud je spojeno více dlužníků jako společní dlužníci, působí přerušení vůči jednomu dlužníkovi i vůči každému ze společných dlužníků.

Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví prováděcí pravidla.

Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví kromě toho prováděcí pravidla.

Odůvodnění

Vorsätzliche Schädiger sollen sich nur dann auf die Verjährung berufen können, wenn der eingetretene Schaden voll umfänglich bekannt ist und dennoch innerhalb der Verjährungsfrist keine Klage anhängig gemacht wird.

Pozměňovací návrh 73

ČL. 1 BOD 35A (nový)

Čl. 74 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

35a. V článku 74 se první odstavec nahrazuje tímto:

 

„Příjmy získané z pokut, dohod, pravidelných plateb penále a dalších peněžitých trestů, částky získané nazpět nebo veškeré úroky by neměly být zaznamenány jako rozpočtový příjem, pokud může být rozhodnutí, na jehož základě byly vymáhány, zrušeno rozhodnutím Soudního dvora.“

Pozměňovací návrh 74

ČL. 1 BOD 37A (nový)

Čl. 79 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

37a. V článku 79 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Výzvy k platbě mají být předpokladem pro platby Komise pouze v odůvodněných případech.“

Odůvodnění

Verfahrensbeschleunigung und Vermeidung administrativen Aufwands.

Pozměňovací návrh 75

ČL. 1 BOD 37B (nový)

Čl. 80 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

37b. V článku 80 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Provádí-li se pravidelné platby za poskytnuté služby nebo dodané zboží, může schvalující osoba na základě své analýzy rizik nařídit uplatnění systému přímého inkasa.“

Odůvodnění

Aplikace finančního nařízení na moderní prostředky bankovnictví. Zejména správa provozních výdajů (např. za elektřinu, vodu, telefonní linku atd.) bude jednodušší.

Pozměňovací návrh 76

ČL. 1 BOD 37C (nový)

Čl. 83 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

37c. V článku 83 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Instituce podávají rozpočtovému orgánu zprávu o dodržování lhůt uvedených v prováděcích ustanoveních a o odkladu těchto lhůt.“

Odůvodnění

Die Haushaltsbehörde über die Implementierung besser unterrichten.

Pozměňovací návrh 77

ČL. 1 BOD 39 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 88 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Provádění smlouvy může být započato až po jejím podpisu.“

Odůvodnění

Die jetzige Praxis - Beginn der Durchführung vor Vertragsunterzeichnung - birgt Risiken für alle Beteiligten und kann zu schweren Verstößen gegen die Haushaltsordnungen von Mitgliedsstaaten führen. Ziel ist mehr Rechtssicherheit und Beschleunigung der Vertragsunterzeichnung.

Pozměňovací návrh 78

ČL. 1 BOD 39A (nový)

Čl. 89 odst. 3 a 4 (nové)(nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

39a. V článku 89 se vkladají nové pododstavce, které znějí:

 

 

 

„3. K dosažení optimálních mezních nákladů a k zabránění paralelním postupům při zadávání veřejných zakázek má zadavatel veřejných zakázek odpovídajícími prostředky zajistit, aby se veřejné zakázky zadávaly interinstitucionálně.

 

4. Zájmy malých a středních podniků mají být zohledněny přednostně dělením zakázek na odborné nebo dílčí části. Rozdělením se nesmějí obejít mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167.“

Odůvodnění

Vysoké náklady nesmějí odrazovat hospodářské subjekty od účasti ve veřejných soutěžích. Toto opatření má za úkol usnadnit přístup jednotlivým subjektům na trhu a zároveň posílit konkurenci. Měly by být podniknuty kroky ke zlepšení účinnosti a nákladové efektivity správních postupů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Menší subjekty, které se zřídka účastní nabídkových řízení, by měly mít možnost těžit ze zkušeností získaných většími subjekty. Při přidělování veřejných zakázek by neměly být malé a střední podniky ekonomicky znevýhodněny jen proto, že nejsou schopny provést celou zakázku. V těchto případech by měl zadávací orgán zvážit možnost nabízení zakázek ve formě částí a/nebo specializovaných celků, pokud se tím však neporuší příslušné limity.

Pozměňovací návrh 79

ČL. 1 BOD 39B (nový)

Čl. 90 odst. 1 pododstavec 1 druhá věta (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

- 39b. V čl. 90 odst. 1 se do prvního pododstavce doplňuje nová věta, která zní:

„To platí také pro smlouvy uzavřené v rámci jedné rámcové smlouvy, pokud se uzavřením jedné smlouvy nebo celkovým objemem smluv uzavřených v rámci jedné rámcové smlouvy překročí mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167.“

Odůvodnění

Erstreckung der Veröffentlichungspflicht und damit verbundene Verbesserung der Transparenz im Bereich der Rahmenverträge.

Pozměňovací návrh 80

ČL. 1 BOD 41A (nový)

Článek 91a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

41a. Vkládá se článek 91a, který zní:

„Článek 91a

1. Pokud zadavatel veřejné zakázky zjistí, že

a) předpokládaná výše administrativních nákladů při zadávání několika veřejných zakázek současně nebo při po sobě následujícím zadávání několika veřejných zakázek překračuje ve srovnání se zakázkami, které se týkají stejného předmětu, předpokládané úspory, jichž se má zadáváním veřejných zakázek dosáhnout, a proto je neefektivní, nebo

b) to předmět zakázky předpokládá a

c) tím nebude nepřiměřeně omezena soutěž,

může se rozhodnout pro uzavření rámcové smlouvy. Odůvodněné rozhodnutí pro uzavření rámcové smlouvy musí oprávněná osoba zanést do spisů.

2. Doba trvání rámcové smlouvy o poskytování služeb nesmí překročit dobu 24 měsíců, přičemž je přípustné automatické prodloužení až o 24 měsíců (základní doba trvání). Pokud to účel smlouvy umožňuje, lze předpokládat částečné vypovězení.

3. K automatickému prodloužení smlouvy může dojít pouze tehdy, pokud v okamžiku prodloužení existují podmínky podle odstavce 1. Schvalující osoba je povinna existenci podmínek prověřit a výsledek zanést do spisů.

4. Pokud se podle odhadů v okamžiku uzavření smlouvy může předmět zakázky realizovat pouze v časovém úseku, který je delší než základní doba trvání, je schvalující osoba povinna zanést do spisů také důvody pro překročení základní doby trvání.

5. Pokud je předmětem zakázky dodávka zboží, pak je při uzavírání rámcové smlouvy bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1 třeba upřesnit příslušnými pravidly, že zadavateli veřejné zakázky nevznikne po dobu trvání smlouvy žádná ekonomická újma.“

Odůvodnění

Rahmenverträge bergen erhebliche wirtschaftliche Risiken. Sie sind gängige Verwaltungspraxis und sollten daher ihre gesetzliche Grundlage in der Haushaltsordnung finden. Durch den Abschluss von Rahmenverträgen soll der Wettbewerb so wenig als möglich beeinträchtigt werden. Gleichzeitig sind die Vermögensinteressen der Union so umfangreich als möglich zu schützen. Insbesondere ist Vorsorge bei Preisverfall zu treffen. Dies kann bei Lieferverträgen z.B. durch die Vermeidung einer Exklusivbindung oder eine Preisanpassungs- oder Kündigungsklausel erreicht werden.

Pozměňovací návrh 81

ČL. 1 BOD 41B (nový)

Článek 92 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

41b. Článek 92 se nahrazuje tímto:

„Článek 92

1. Zadávací dokumentace obsahuje úplný, jasný a přesný popis předmětu smlouvy.

2. Kritéria výběru pro hodnocení schopnosti zájemců nebo uchazečů a kritéria pro udělení zakázky jsou stanovena předem a upřesněna v zadávací dokumentaci.

3. Důvody vyloučení se zájemcům a uchazečům sdělují předem (článek 93 a 94).

4 Podle článku 93a jsou zájemci nebo uchazeči upozorněni na povinnost neprodleně zadavatele informovat, splňují-li jedno či více kritérií pro vyloučení, a případně potvrdit, že se na ně žádné z těchto kritérií nevztahuje. Je třeba upozornit na právní důsledky článku 96.

5. V případě rámcové smlouvy jsou zájemci či uchazeči upozorněni na to, že také ostatní orgány mají nárok na dodávky stanovené v podmínkách rámcové smlouvy.“

Odůvodnění

Verbesserung der Lesbarkeit und systematische Zusammenfassung der über verschiedene Artikel verteilen Regelungen zum Inhalt der Ausschreibungsunterlagen. Klarstellung, dass sich die Anwendung der Ausschlussgründe von Gesetzes wegen ergibt. Begründung der Hinweispflicht des Bieters oder Bewerbers. Der Hinweis auf mögliche Sanktionen bei Verstößen ist zur Vermeidung von Überraschungseffekten erforderlich. Auch den anderen Institutionen muss die Möglichkeit gegeben sein, an den wirtschaftlichen Vorteilen eines Rahmenvertrages zu partizipieren.

Pozměňovací návrh 82

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 1 písm. a) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;

a) byli v průběhu pěti let předcházejících výzvě k předkládání návrhů pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za podobnou trestnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství; trvání vyloučení může dosáhnout až deseti let, byl-li zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za čin poškozující finanční zájmy Společenství;

Odůvodnění

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Normenhierarchie ist die Dauer des Ausschlusses wegen einer strafrechtlichen Verurteilung in der Haushaltsordnung festzulegen. Dabei kann eine Differenzierung dahingehend vorgenommen werden, ob es sich bei der Verurteilung um eine Vermögensstraftat handelt, die gegen Dritte gerichtet ist oder, ob die Vermögensstraftat gegen das Vermögen der Gemeinschaften gerichtet ist. In letzterem Fall kann sich eine Ausschlussdauer bis zu 10 Jahren nach Art. 96 rechtfertigen. Auf Grund der langen Verfahrensdauern in Wirtschaftssachen wird nicht auf den Eintritt der Rechtskraft abgestellt, um Rechtsunklarheit und überlange Ausschlussdauern zu vermeiden. Das erstinstanzliche Urteil hat in diesen Fällen auch ohne Rechtskraft Indizwirkung.

Pozměňovací návrh 83

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Důvody vyloučení musí být předem stanoveny a sděleny zájemcům nebo uchazečům.

vypouští se

Odůvodnění

Regelung wurde in Artikel 93 Abs. 3 aufgenommen.

Pozměňovací návrh 84

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 4 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Zájemci nebo uchazeči musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.

4. Zájemci nebo uchazeči musí v souladu s článkem 93a osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.

Odůvodnění

Dient der Verwaltungsvereinfachung im Verhältnis zu Bewerbern oder Bietern: Der Anwendungsbereich der ehrenwörtlichen Bestätigung soll dem Verhältnismäßigkeits­grundsatz entsprechend ausgestaltet werden.

Pozměňovací návrh 85

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 4 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Pokud je zájemce nebo uchazeč právním subjektem, musí poskytnout informace o vlastnictví nebo o řízení právního subjektu, výkonu kontroly nad ním nebo oprávnění jej zastupovat kdykoli, když o to zadavatel požádá.

vypouští se

Odůvodnění

Dieser Absatz wurde in Artikel 93 a Absatz 1 Buchstabe d) erfasst im Rahmen einer systematischen Zuordnung zu den Vorschriften über Nachweiserhebung und ‑pflichten.

Pozměňovací návrh 86

ČL. 1 BOD 42

Článek 93a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Článek 93a

1. Bez ohledu na ustanovení článku 89 musí být ve všech fázích postupu zadávání veřejných zakázek správní náležitosti a povinnosti předkládat podpůrné dokumenty vždy jasně vymezeny a musí být přímo spojeny s dotyčným postupem.

Zejména:

a) kromě případů smluv nízké hodnoty, při nichž je při vyjednávacím řízení přípustná pouze jediná nabídka, mohou schvalující osoby po zhodnocení rizika upustit od požadavku, aby byl předložen jeden či více podpůrných dokumentů;

b) v případě postupu zadávání veřejných zakázek podle čl. 91 odst. 3 může zadavatel v průběhu postupu zadávání veřejné zakázky požadovat osvědčení či jiné doklady o tom, že se uchazeč nenachází v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 a že splňuje ostatní kritéria pro zadání zakázky;

c) ve všech ostatních případech může zadavatel požadovat dokumenty, které považuje pro uskutečnění postupu zadávání zakázky za nutné.

Kromě toho musí zájemci či uchazeči na žádost zadavatele sdělit, kdo je vlastníkem právního subjektu podávajícího nabídku, kdo je členem jeho vedení, kdo nad ním vykonává kontrolu nebo je oprávněn jej zastupovat.

2. Bez ohledu na ustanovení uvedená v oddílu 4 nesmějí být platby pozastaveny pouze kvůli tomu, že se nevyužilo možnosti vyžadovat od zájemců či účastníků předložení podpůrných dokumentů.“

Odůvodnění

Durch die Regelung wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf die Nachweispflichten angewandt. Hierdurch soll ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Schutz des Gemeinschaftsinteresses einerseits und Verwaltungsaufwand andererseits erreicht werden. Sprachliche Anpassung des Wortes „Management“ an das deutsche Wort „Geschäftsführung“ in Absatz 4.

Pozměňovací návrh 87

ČL. 1 BOD 42

Čl. 94 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Bez ohledu na ostatní ustanovení týkající se střetu zájmů, zejména na článek 52, se předpokládá, že střet zájmů ve smyslu písmene a) vzniká, byl-li v jakémkoli okamžiku postupu souvisejícího s udílením grantu zájemce nebo uchazeč zaměstnancem Společenství, pokud jeho účast v postupu zadávání zakázky nebyla předem schválena jeho nadřízeným.

Odůvodnění

Omezení uplatnění tohoto článku na postupy spojené s udílením grantu, jelikož zaměstnanci Společenství nesmějí se Společenstvím sami uzavírat smlouvy.

Pozměňovací návrh 88

ČL. 1 BOD 43

Článek 95 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

43. V článku 95 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

43. Článek 95 se nahrazuje tímto:

„Z důvodů hospodárnosti však mohou dva či více orgánů souhlasit s užíváním společné databáze.“

„Článek 95

 

1. Každý orgán sdělí podrobnosti o zájemcích nebo uchazečích, kteří se nacházejí v situaci popsané v článcích 93 a 94, do ústřední databáze řízené Komisí.

 

2. Schvalující osoby všech orgánů a institucí by měly před udělením zakázky nahlížet do databáze. Přístup do databáze by měl být umožněn rovněž příslušným orgánům členských států. Třetí země a mezinárodní organizace mohou získat přístup do databáze jen v případě, že to vyžaduje veřejný zájem, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o zpracování osobních údajů.

 

3. Členské státy sdělí Komisi údaje o hospodářských subjektech nacházejících se v některé ze situací uvedených čl. 93 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) a c), jestliže chování těchto subjektů poškodilo finanční zájmy Společenství a Společenství se zatím neúčastní soudního řízení. Při udělování zakázek budou orgány členských států nahlížet do databáze Komise, jestliže jsou v rámci této zakázky použity zdroje EU, a odpovídajícím způsobem tyto informace použijí.“

Pozměňovací návrh 89

ČL. 1 BOD 44

Čl. 96 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

2a. Vyloučení zájemce či uchazeče může trvat déle než pět let pouze na základě rozsudku či obdobného rozhodnutí, podle něhož byl zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za trestný čin poškozující Společenství, jehož skutková podstata je pro vyloučení relevantní.

Odůvodnění

Gleichlauf mit Artikel 93.

Pozměňovací návrh 90

ČL. 1 BOD 44A

Před článek 97 oddíl 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44a. Před článek 97 se vkládá tento nový oddíl 3a:

 

„Oddíl 3a

Práva účastníků postupu zadávání veřejné zakázky“

Odůvodnění

Stellt klar, dass die Beteiligten nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben, die vom öffentlichen Auftraggeber zu beachten sind.

Pozměňovací návrh 91

ČL. 1 BOD 44B (nový)

Čl. 97 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44b. Čl. 97 odst. 1 se zrušuje.

Odůvodnění

Verbesserung der Lesbarkeit und systematische Zusammenfassung.

Pozměňovací návrh 92

ČL. 1 BOD 46 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 98 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Pouze v řádně odůvodněných případech může zadavatel za podmínek uvedených v prováděcích pravidlech od uchazečů požadovat, aby složili předem jistotu jako záruku, že nabídka nebude stažena.“

Odůvodnění

Co největší omezení potřeby týkající se poskytnutí záruky.

Pozměňovací návrh 93

ČL. 1 BOD 46A (nový)

Čl. 100 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46a. V článku 100 se vkládá nový odstavec, který zní:

2a. Smlouva nesmí být podepsána před uplynutím lhůty 14 pracovních dnů, která začíná dnem, kdy byli zájemci či uchazeči vyrozuměni o odmítnutí své nabídky (odst. 2 první věta), kromě případů, kdy by tím Společenství vznikly značné finanční ztráty. Tato lhůta začíná plynout, až když jsou zájemci či uchazeči písemně informováni o příslušných opravných prostředcích proti danému rozhodnutí, zejména pokud jde o orgán, lhůtu a formu. Smlouva podepsaná před uplynutím uvedené lhůty je neplatná.“

Odůvodnění

Erfolglose Bieter sollen über die rechtlichen Möglichkeiten zur Anfechtung von Vergabeentscheidungen informiert werden. Dies dient der effektiven Überwachung der Vergabeentscheidung und mithin der Transparenz.

Pozměňovací návrh 94

ČL. 1 BOD 46B (nový)

Článek 100a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46b. Vkládá se článek 100a:

 

„Článek 100a

1. Komise přijme nutná opatření k zajištění toho, že vzhledem k postupům zadávání veřejných zakázek spadajícím do působnosti finančního nařízení mohou být rozhodnutí zadavatelů účinně a především co nejrychleji přezkoumána, zejména podle ustanovení čl. 100b odst. 7, s cílem zjistit, zda rozhodnutí neporušují právní předpisy Společenství o veřejných zakázkách či jiná ustanovení, kterými se tyto předpisy provádějí.

2. Komise zajistí, aby přezkumné řízení bylo podle podmínek uvedených v prováděcích pravidlech přístupné každému, kdo má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky na stavby nebo dodávky a komu vznikla či případně hrozí škoda v důsledku domnělého porušení právních předpisů. Komise může zejména požadovat, aby ten, kdo má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, předem uvědomil zadavatele o údajném porušení právních předpisů a o svém úmyslu žádat o přezkum.“

Odůvodnění

Gleichbehandlung mit der Verpflichtung der Mitgliedstaaten aus Richtlinie 89/665/EWG vom 21. Dezember 1989.

Pozměňovací návrh 95

ČL. 1 BOD 46C (nový)

Článek 100b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46c. Vkládá se článek 100b:

 

„Článek 100b

1. Komise zajistí, že pro přezkumné řízení uvedené v článku 100a budou poskytnuty potřebné pravomoci,

a) aby bylo možno co nejdříve a formou předběžného řízení přijmout prozatímní opatření s cílem napravit domnělé porušení právních předpisů či zabránit dalšímu poškozování dotčených zájmů; k tomu náleží kroky, jejichž cílem je pozastavit postup zadávání veřejné zakázky či pozastavit provádění jednotlivých rozhodnutí zadavatele;

b) aby bylo možno zrušit či zajistit zrušení protiprávních rozhodnutí, včetně odstranění diskriminujících technických, hospodářských či finančních specifikací uvedených v zadávacích dokumentech, v podkladech zakázky či v jakémkoli jiném dokumentu týkajícím se postupu zadávání veřejné zakázky;

c ) aby těm, kdo byli porušením právních předpisů poškozeni, mohlo být přiznáno odškodnění.

2. Pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou být přeneseny odděleně na více orgánů, které odpovídají za různá hlediska přezkumného řízení.

3. Přezkumné řízení jako takové nemusí mít automaticky pozastavující účinek na postup zadávání veřejné zakázky, jehož se týká.

4. Komise může stanovit, že příslušný orgán může při zkoumání otázky, zda je třeba přijmout prozatímní opatření, zohlednit možné důsledky pro všechny pravděpodobně poškozené zájmy, včetně veřejných zájmů obecně, a že se může rozhodnout tato opatření nepřijmout, pokud by mohly nepříznivé důsledky těchto opatření převážit jejich přínos. Rozhodnutí nepřijmout prozatímní opatření se nedotýká ostatních nároků žadatele.

5. Komise může stanovit, že u nároků na náhradu škody opírajících se o protiprávnost rozhodnutí, musí být dotyčné rozhodnutí nejprve zrušeno jedním z orgánů vybavených příslušnými pravomocemi.

6. Účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 na smlouvu uzavřenou po udělení veřejné zakázky jsou stanoveny v prováděcích pravidlech.

Bez ohledu na případy, kdy musí být rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušeno, může Komise dále stanovit, že po uzavření smlouvy v návaznosti na udělení zakázky se pravomoci orgánu odpovědného za přezkumné řízení omezí na přiznání náhrady škod subjektům, kterým porušením právních předpisů vznikla škoda.

7. Komise zajistí, že rozhodnutí orgánu odpovědného za přezkumné řízení bude účinně provedeno.

8. Orgán odpovědný za přezkumné řízení, který není soudní povahy, musí své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. Dále je v tomto případě nutno zaručit postupy, kterými lze jakékoli domněle protiprávní opatření daného přezkumného orgánu či údajné vady ve výkonu jemu svěřených pravomocí učinit předmětem soudního přezkumného řízení u jiného orgánu, který je vzhledem k zadavateli veřejné zakázky i k přezkumnému orgánu nezávislý a který je soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy o ES.

Pokud jde o orgán příslušný pro jmenování, funkční období a odvolání, jsou členové tohoto nezávislého orgánu jmenováni a svou funkci opouštějí za týchž podmínek jako členové soudu. Alespoň předseda tohoto nezávislého orgánu musí splňovat právní a profesní kvalifikaci soudce. Nezávislý orgán rozhoduje v návaznosti na řízení, při němž jsou vyslechnuty obě strany, a jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem, který stanoví Komise.“

Odůvodnění

Gleichbehandlung mit der Verpflichtung der Mitgliedstaaten aus Richtlinie 89/665/EWG vom 21. Dezember 1989.

Pozměňovací návrh 96

ČL. 1 BOD 46D (nový)

Článek 102 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46d. Článek 102 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 102

 

Zadavatel požaduje v určitých odůvodněných případech od smluvní strany složení jistoty, aby

 

a) zajistil řádné splnění zakázky;

 

b) omezil finanční rizika spojená s platbami předběžného financování a zálohami. V případě záloh by mělo být složení jistoty požadováno, jen pokud není platba prováděna za již poskytnuté dodávky nebo za služby probíhající na základě předem dohodnutých dílčích úkonů.“

Odůvodnění

Dient der Verwaltungsvereinfachung. Der Sicherungszweck entfällt mit der bereits erbrachten Lieferung / Leistung.

Pozměňovací návrh 97

ČL. 1 BOD 50 –A (nový)

Čl. 108 odst. 1 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

–a) V odstavci 1 se úvodní část nahrazuje tímto:

 

„1. Granty se rozumějí přímé finanční příspěvky z rozpočtu Evropského společenství, poskytované bezúplatně za účelem financování.“

Odůvodnění

Přebírá původní pozměňovací návrh 91 zpravodajky a právně ho upřesňuje. Zmínka o rozpočtu „institucí“ by mohla být matoucí a vyvolat nejasnosti. Správnější je hovořit o „rozpočtu Evropských společenství“. Ať už je příkazce spojen s jakoukoli institucí, grant je stále bezplatně poskytován z rozpočtu Společenství.

Pozměňovací návrh 98

ČL. 1 BOD 50 PÍSM. -AA) (nové)

Čl. 108 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-aa) Odst. 1 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Granty jsou předmětem písemné smlouvy o poskytnutí grantu či rozhodnutí o poskytnutí grantu, jež je žadateli oznámeno. Rozhodnutí o poskytnutí grantu může stanovit podmínky, požadavky a časová omezení, pokud by tyto podmínky mohly být také předmětem smlouvy o poskytnutí grantu.“

Odůvodnění

Der Änderungsantrag ermöglicht es, Finanzhilfen auch über Entscheidungen der Kommission statt allein über Verträge zu vergeben. Entscheidungen sind in Artikel 249 EGV als rechtliches Gestaltungsmittel der Gemeinschaften vorgesehen. Die Vergabe von Finanzhilfen auf Basis von Förderentscheidungen kann daher in erheblichem Umfang zur Verminderung des bürokratischen Aufwands, vor allem bei kleinen Summen, beitragen und das Verfahren verkürzen. Durch die Möglichkeit der Bedingung, Befristung oder Auflage im Gestaltungsrahmen der Fördervereinbarung wird die Flexibilität bei der Umsetzung erhöht.

Pozměňovací návrh 99

ČL. 1 BOD 50A

Čl. 108 odst. 2 písm. ga) a gb) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ga) výdaje na organizace složené především z (bývalých) členů a zaměstnanců orgánů, kteří:

- podporují zájmy a fungování daného orgánu; a/nebo

- organizují kulturní, sportovní, společenské a další aktivity ve prospěch orgánu a/nebo jeho (bývalých) členů a zaměstnanců; a

gb) výdaje v rámci spolupráce se třetími stranami, které se neřídí ustanoveními o veřejných zakázkách, a související s informační politikou daného orgánu.

Tyto kategorie se považují za správní výdaje ve smyslu článku 49. Musí jim být věnován samostatný bod v rozpočtu.

Odůvodnění

Herausnahme der Finanzhilfen für interne Organisationen der Organe, die für deren ordnungsgemäßes Funktionieren erforderlich sind, aus dem Anwendungsbereich der Finanzhilfen. Verschiedene Grundsätze im Zusammenhang mit den Finanzhilfen, etwa die jährlichen Ausschreibungen und die Degressivität, eignen sich nicht für Finanzbeihilfen, die die Organe für Organisationen bereitstellen, die von ihren eigenen Mitgliedern oder ihrem eigenen Personal gebildet werden.

Pozměňovací návrh 100

ČL. 1 BOD 52

Čl. 109 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí zahrnovat spolufinancování.

Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí bez ohledu na ustanovení o poskytování grantů formou paušálního financování nebo paušální částky (čl. 113 odst. 1 písm. b) a c)) zahrnovat spolufinancování.

Odůvodnění

Durch diese Regelungen Unterfallen Finanzhilfen als Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage von Pauschalfinanzierungen nicht dem Gebot der Kofinanzierung.

Pozměňovací návrh 101

ČL. 1 BOD 52

Čl. 109 odst. 3 písm. d) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

d) drobné granty v jedné z forem uvedených v čl. 113a odst. 1 písm. b) nebo c) nebo představují kombinaci těchto forem v souladu s prováděcími pravidly.

d) granty v jedné z forem uvedených v čl. 113a odst. 1 písm. b) nebo c) nebo představují kombinaci těchto forem v souladu s prováděcími pravidly.

Odůvodnění

Omezení výjimky z pravidla o neziskovosti pouze na paušální částky a financování pevnou sazbou drobných grantů by moc nezlepšilo situaci příjemců. Příjemci bývají nyní často penalizování za navýšení vlastních zdrojů kvůli tzv. poměrnému pravidlu, což je pravidlo, na jehož základě se jejich grant EU snižuje, pokud se zvýší jejich vlastní zdroje, což má kontraproduktivní efekt, protože brání navyšování vlastních zdrojů. Proto by se mělo více využívat pevné sazby podpory a paušální částky případně v kombinaci s maximálním poměrem spolufinancování, namísto pevně stanoveného poměru spolufinancování. Je třeba pohlížet na tento pozměňovací návrh ve spojení s pozměňovacím návrhem k článku 113 téže autorky.

Pozměňovací návrh 102

ČL. 1 BOD 52

Čl. 109 odst. 3 písm. da) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

da) vlastní zdroje, zejména příspěvky a členské příspěvky, zahrnuté do roční činnosti politické strany na evropské úrovni v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2004/2003, které přesahují 25 % způsobilých nákladů, které má nést příjemce podle čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 103

ČL. 1 BOD 52A (nový)

Článek 109a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52a. Vkládá se článek 109a:

„Článek 109a

Úkolem společné služby bude poskytování informací a poradenství pro žadatele. Tato služba zejména:

– stanoví společné normy pro formuláře žádostí pro podobné granty a dohlíží na rozsah a srozumitelnost formulářů žádostí,

– informuje potenciální žadatele (zejména prostřednictvím seminářů a poskytováním příruček) a

– spravuje databázi, s jejíž pomocí Komise žadatele informuje.“

Odůvodnění

Navrhujeme drobnou změnu pozměňovacího návrhu 95 nahrazující slovo „orgán“ výrazem „služba“ a upřesňující, že záměrem je shromáždit vědomosti a rozvíjet osvědčené postupy v rámci Komise, sjednotit různé výklady a postupy v rámci a mezi odděleními a být zdrojem spolehlivých informací pro žadatele.

Pozměňovací návrh 104

ČL. 1 BOD 52B (nový)

Čl. 110 odst. 1 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52b. Čl. 110 odst. 1 první pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„1. S výjimkou finanční pomoci v krizových situacích a humanitárních operací se granty řídí ročním programem, který se zveřejňuje na počátku rozpočtového roku, v každém případě nejpozději dne 31. března.

 

Provozní granty ve smyslu článku 112 jsou rovněž předmětem ročního plánování, které může být zveřejněno již v předchozím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky.“

Odůvodnění

Přebírá a doplňuje pozměňovací návrhy 96 a 97 zpravodajky. Je důležité dobře rozlišovat mezi problematikou provozních grantů a grantů na činnost, které podléhají jiným pravidlům.

Mimo to po změnách způsobů provádění finančního nařízení v říjnu 2005 a s ohledem na správní pravidla se zdá realističtější stanovit nejzazší datum pro zveřejnění ročního programu (probíhajících) grantů na 31. března.

Pozměňovací návrh 105

ČL. 1 BOD 53

Čl. 110 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost.

Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost. Výzva k předkládání návrhů nabídky může být zveřejněna v předcházejícím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky. Bez ohledu na dobu zveřejnění a na článek 115 tato výzva uvádí všechny předpisy, které se na poskytnutí grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou přípustné odkazy na normy. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy.

Odůvodnění

Durch die Veröffentlichung bereits im Vorjahr soll der Ballung der Förderverfahren am Jahresanfang des Folgejahres und den daraus entstehenden Verzögerungen entgegengewirkt werden. Antragsteller sollen für die Dauer des Verfahrens Rechtssicherheit haben. Durch die Veränderungssperre während des laufenden Verfahrens wird der Verwaltungsaufwand für die Empfänger und die Kommission verringert, Verfahren gestrafft und die Förderpolitik einheitlich.

Pozměňovací návrh 106

ČL. 1 BOD 53A (nový)

Čl. 110 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

53a. V článku 110 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Všechny granty poskytnuté v průběhu jednoho rozpočtového roku se každoročně zveřejňují, je-li to vhodné, elektronickou formou, s náležitým ohledem na požadavky důvěrnosti a bezpečnosti.“

Odůvodnění

Aplikace finančního nařízení na moderní komunikační prostředky.

Pozměňovací návrh 107

ČL. 1 BOD 53B (nový)

Čl. 110 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

53a. V článku 110 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:

„2a. Zároveň se zveřejněním podle odstavce 2 Komise předloží Evropskému parlamentu zprávu o:

a) počtu žadatelů v uplynulém roce;

b) počtu a podílu úspěšných žádostí u jednotlivých výzev k předkládání návrhů a u každého subjektu poskytujícího grant;

c) průměrné délce trvání postupu od zveřejnění výzvy k předkládání návrhů až do uzavření dohody o poskytnutí grantu, případně do rozhodnutí o poskytnutí grantu, u jednotlivých výzev k předkládání návrhů a u každého subjektu poskytujícího grant;

d) o průměrné délce trvání postupu až do závěrečného vyhodnocení a konečné platby (čl. 119 odst. 1).“

Odůvodnění

Angesichts der langen Verfahrensdauern in den Abläufen der Finanzhilfen ist eine Berichterstattung als wichtiger Ausgangspunkt für Verbesserungen unerlässlich. Es ergibt sich so die Möglichkeit einer differenzierten Erfolgsbilanz zwischen Arbeitsplan und dessen Umsetzung.

Pozměňovací návrh 108

ČL. 1 BOD 54

Článek 111 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v základních právních aktech stanoveno jinak.

1. Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v základních právních aktech stanoveno jinak.

Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady.

2. Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady. Žadatel musí okamžitě informovat schvalující osoby bezodkladně informovat o tom, že pro daný projekt podal více žádostí a je možné financování z více grantů.

V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát.

3. V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát. V žádném případě nesmí být překročena celková částka kombinovaných způsobilých nákladů.

Odůvodnění

Povinnost příjemce grantu, který má k dané problematice blíže, poskytovat informace umožňuje zabránit opakovanému poskytnutí grantu a překročení nejvyšší možné částky určené pro grant.

Pozměňovací návrh 109

ČL. 1 BOD 55A (nový)

                                  Čl. 113 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)  

 

55a. V článku 113 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Není-li v základním aktu stanoveno jinak, pokud jde o orgány sledující cíl obecného evropského zájmu, a bez ohledu na ustanovení pro poskytování grantů formou paušálních částek nebo paušálního financování (čl. 113a odst. 1 písm. b) a c)), obnovují-li se provozní granty, měly by se postupně poměrným a spravedlivým způsobem snižovat.“

Odůvodnění

Financování pevnou sazbou a financování paušální částkou by nemělo být postupně snižováno, aby se snížila administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 110

ČL. 1 BOD 56

Čl. 113a odst. 1 písm. a) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) proplacením předem určeného podílu skutečně vzniklých způsobilých nákladů;

a) proplacením maximálního nebo předem určeného podílu skutečně vzniklých způsobilých nákladů;

Odůvodnění

Příjemci bývají nyní často penalizováni za navýšení vlastních zdrojů kvůli tzv. poměrnému pravidlu, což je pravidlo, na jehož základě se jejich grant EU snižuje, pokud se zvýší jejich vlastní zdroje, což má kontraproduktivní efekt, protože brání navyšování vlastních zdrojů. Proto by se mělo více využívat pevné sazby podpory a paušální částky případně v kombinaci s maximálním poměrem spolufinancování, namísto pevně stanoveného poměru spolufinancování. Je třeba pohlížet na tento pozměňovací návrh ve spojení s pozměňovacím návrhem k článku 109 téže autorky.

Pozměňovací návrh 111

ČL. 1 BOD 56

Čl. 113a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

1a. Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:

a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;

b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;

c) náklady na externí audit (články 117 a 119);

d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;

e) odpisy.

Odůvodnění

Gerade kleine Unternehmen bzw. kleine Organisationen können die Kosten der Erbringung von Sicherheiten nicht selbst tragen. Diese sollen hierdurch jedoch nicht faktisch von der Förderung ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt für Nichtregierungsorganisationen, die nicht in den Genuss des Vorsteuerabzugs kommen.

Pozměňovací návrh 112

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Žadatelé musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.

Žadatelé osvědčí s ohledem na ustanovení článku 109 na žádost schvalujících osob, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.

Odůvodnění

Dem Anweisungsbefugten soll die Möglichkeit geschaffen werden, flexibel und nach einer eigenen Risikoeinschätzung von einer Bestätigung Gebrauch zu machen. Dies führt zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwands.

Pozměňovací návrh 113

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 4 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.

Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili úmyslně či z hrubé nedbalosti nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 114

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

4a. Schvalující osoba vyzve k vydání prohlášení, předložení žádostí nebo k opravě prohlášení nebo žádostí pouze tehdy, pokud zjevně nedopatřením či z neznalosti nebyly předloženy, nebo byly předloženy či vypracovány nesprávně. Sdělí, pokud je to nutné a v rámci svých možností proveditelné a přípustné, informace o právech a povinnostech účastníků postupu.

Schvalující osoba vede vhodnou evidenci kontaktů s žadatelem v průběhu postupu.

Odůvodnění

Durch die Regelung soll auch Antragstellern, die im Rechtsverkehr mit den Förderstellen ungeübt sind und nicht über rechtliche Beratung verfügen, die Möglichkeit eröffnet werden, erfolgreiche Förderanträge zu stellen. Der Mangel an Kooperation wurde von Nichtregierungsorganisationen gerügt. Hierdurch soll die Europäische Union als Förderpartner attraktiver gemacht werden. Der Transparenz und der Verfahrenssicherheit wird durch eine Aufzeichnungspflicht entsprochen.

Pozměňovací návrh 115

ČL. 1 BOD 57A (nový)

Čl. 115 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

57a. V článku 115 odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. S ohledem na zásady uvedené v čl. 109 odst. 1 a podle kritérií poskytování předem oznámených ve výzvě k předkládání návrhů se hodnotí schopnost žadatele řádně uskutečnit navrhovanou činnost či splnit navrhovaný pracovní program. Není tím dotčen čl. 110 odst. 1. Kritéria poskytování odrážejí zvláštnosti projektů, jejich kvalitu a provedení.“

Odůvodnění

Mírně se mění pozměňovací návrh 104 zpravodajky, upřesňuje se, že je třeba přihlédnout k zásadám článku 109, zejména k zásadě průhlednosti, poměrnosti a rovného zacházení, a to rovněž při upřesňování výběrových kritérií a kritérií pro udělení grantu. To je důležité rovněž s ohledem na dvoustupňový postup, který zpravodajka navrhuje v pozměňovacím návrhu 105. Kromě toho se opravuje drobná chyba: zatímco zpravodajka ve druhém pododstavci dvakrát zmiňuje výběrová kritéria, my zde používáme pojem kritéria pro udělení grantu, v souladu s rozlišením, které je v článku 115.

Pozměňovací návrh 116

ČL. 1 BOD 57B (nový)

Čl. 115 odst. 2a a 2b (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

57b. V článku 115 se doplňují odstavce 2a a 2b, které znějí:

„2a. Postup poskytování grantu je v zásadě rozdělen do několika fází, přičemž první se zabývá výhradně přibližným hodnocením přípustných žádosti, které byly předloženy. Nemá-li žádost již v této fázi postupu naději na úspěch, je o tom žadatel informován v souladu s čl. 116 odst. 3. Každá následná fáze postupu se musí výrazně odlišovat od fáze předcházející, zejména pokud jde o kvantitu a obsah podkladů, které má žadatel předložit. Je-li od žadatele požadováno předložení důkazu, lze daný důkaz během celého postupu požadovat pouze jedenkrát. Obdržené údaje se ukládají do databáze (článek 109a). Je třeba usilovat o urychlené dokončení postupu.

2b. Bez ohledu na zásady stanovené v čl. 109 odst. 1 věnuje schvalující osoba v průběhu postupu zvláštní pozornost tomu, aby úsilí vyžadované od žadatele v souvislosti se zveřejněním, dokumentací a s ustanoveními o jiných povinných dokladech spojených s grantem nebylo neúměrné vzhledem k hodnotě grantu.“

Odůvodnění

Durch die Gliederung des Verfahrens in mehrere Abschnitte soll eine Vorauswahl ermöglicht werden. Hierdurch kann auch erheblicher Dokumentationsaufwand im frühen Verfahrensstadium vermindert werden. Zu demselben Zweck dient auch die Kontrollfunktion des Anweisungsbeauftragten.

Pozměňovací návrh 117

ČL. 1 BOD 58

Čl. 116 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Návrhy jsou vyhodnocovány na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.

1. Návrhy jsou vyhodnocovány během dvou měsíců na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.

Odůvodnění

Toto ustanovení se snaží zavést jasný časový rámec rozhodování.

Pozměňovací návrh 118

ČL. 1 BOD 58A (nový)

Čl. 116 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58a. V článku 116 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Příslušná schvalující osoba informuje žadatele písemně o rozhodnutích týkajících se jejich žádosti a podepisuje smlouvu po uplynutí lhůty uvedené v čl. 100 odst. 2a.

 

Jestliže požadovaný grant není poskytnut, orgán sdělí důvody odmítnutí žádosti s odkazem zejména na předem oznámená výběrová kritéria a kritéria pro poskytnutí udílení grantu.“

Odůvodnění

Toto ustanovení se snaží zavést jasný časový rámec rozhodování.

Pozměňovací návrh 119

ČL. 1 BOD 58A (nový)

Článek 117 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58a. Článek 117 se nahrazuje tímto:

„Článek 117

1. Rytmus plateb se určí na základě finančních rizik, podle trvání a vývoje dané akce nebo podle nákladů, které příjemci vzniknou. Platby musí být provedeny v přiměřené lhůtě.

Je-li rozpis splátek stanoven smluvně či rozhodnutím, provádí se platby bez dalších požadavků v určených termínech. Není tím dotčen čl. 119 odst. 2.

2. Schvalující osoba může za účelem určení rizik s přihlédnutím k zásadám uvedeným v čl. 109 odst. 1 od příjemce grantu požadovat předložení posudku nezávislého auditora. Prováděcí pravidla mohou stanovit případy, kdy je třeba získat posudek externího auditora, nebo případy, kdy se posudek nevyžaduje.“

(Odstavec 2 první věta je stejného znění jako článek 117 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odůvodnění

Die Regelung soll zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen. Institutionen, welche über eigene Prüfungsämter verfügen, sollen die Möglichkeit haben, diese einzusetzen, statt sich externer Prüfer bedienen zu müssen. Hierdurch sollen Verfahrenskosten vermieden werden.

Pozměňovací návrh 120

ČL. 1 BOD 58C (nový)

Článek 118 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58c. Článek 118 se nahrazuje tímto:

„Článek 118

Není-li k dispozici žádný jiný stejně účinný způsob omezení rizik, může příslušná schvalující osoba od příjemce předem požadovat složení jistoty, aby omezila finanční rizika spojená s platbami předběžného financování.“

(stejné znění jako článek 118 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, do kterého byla vložena slova „Není-li k dispozici žádný jiný stejně účinný způsob omezení rizik“)

Odůvodnění

Das Verlangen nach Sicherheiten in Form von Bankbürgschaften stellt insbesondere kleine Unternehmen, sowie Unternehmer in einigen Mitgliedsstaaten und kleine Nichtregierungsorganisationen vor erhebliche Schwierigkeiten. Es sollte daher klargestellt sein, dass dies nur die ultima ratio sein soll, wenn andere, gleich wirksame Sicherungsmöglichkeiten nicht in Betracht kommen.

Pozměňovací návrh 121

ČL. 1 BOD 58D (nový)

Článek 119 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58d. Článek 119 se nahrazuje tímto:

„Článek 119

1. Částka grantu je konečná až poté, co dotyčný orgán přijme závěrečné zprávy a účetní uzávěrky, čímž nejsou dotčeny následné kontroly ze strany orgánu. V tomto případě začíná běžet promlčecí lhůta (článek 73b) vůči orgánu ve chvíli, kdy je provedena poslední platba. Promlčecí lhůta (článek 73b) vzhledem k příjemci začíná běžet ve chvíli, kdy je částka grantu konečná.

2. Nesplní-li příjemce své právní nebo smluvní závazky nebo povinnosti stanovené rozhodnutím o poskytnutí grantu, může být poskytování grantu pozastaveno, sníženo či ukončeno v souladu s ustanoveními uvedenými v prováděcích pravidlech, a to poté, co příjemce dostal příležitost vyjádřit k situaci své připomínky.

Snížení grantu musí být úměrné danému pochybení.

Pokud neplnění povinností nelze přičítat jednání příjemce, poskytování grantu se pozastavuje, snižuje či ukončuje jen ve výjimečných případech, zejména pokud provádění nebo zachování grantu překračuje celkovou částku způsobilých nákladů projektu nebo pokud nesplnění povinnosti znemožní dosáhnout cíle grantu.“

Odůvodnění

Ausformung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Insbesondere eine automatische Verringerung des EU-Beitrags bei nicht vom Empfänger zu vertretendem Wegbrechen eines oder mehrerer Kofinanzierer kann zum Scheitern des Gesamtprojekts führen. Dies soll grundsätzlich vermieden werden. Durch den Verweis auf die Vorschriften über die Verjährung soll das Organ dazu angehalten werden, die abschließende Prüfung spätestens vor Ablauf der Verjährungsfrist durchzuführen. Hierdurch soll auf Seiten des Empfängers der Finanzhilfe die Rechtssicherheit erhöht werden.

Pozměňovací návrh 122

ČL. 1 BOD 59

Čl. 120 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, použije se postup stanovený pro tento případ v prováděcích pravidlech.

1. Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, řídí se příjemce zásadami uvedenými v hlavě V této části.

 

Prováděcí pravidla mohou stanovit předpisy pro zjednodušení postupu v závislosti na rozsahu smlouvy.

Odůvodnění

Verwaltungsvereinfachung.

Pozměňovací návrh 123

ČL. 1 BOD 61

Článek 122 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

61. V článku 122 se slova „článku 185“ nahrazují slovy článku 121“.

61. Článek 122 se nahrazuje tímto:

Článek 122

 

K účtům orgánů a institucí uvedených v článku 121 se připojí zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za příslušný rozpočtový rok, v níž jsou zachyceny mimo jiné míra využití finančních prostředků a převody prostředků mezi různými body rozpočtu.“

Odůvodnění

Klärung der Ziele und des Inhalts der einzelnen von der Haushaltsordnung vorgesehenen Berichte. Zunächst sollte der Jahresbericht der bevollmächtigten Anweisungsbefugten in Bezug auf die Verwendung der Mittel, die Verwirklichung der Zielsetzungen, den Ausbau der Tätigkeiten und den internen Kontrollrahmen und schließlich der Bericht über die haushaltstechnische und finanzielle Bewirtschaftung zu den Aspekten der Ausführung des Haushaltsplans spezialisiert werden.

Pozměňovací návrh 124

ČL. 1 BOD 68A (nový)

Čl. 139 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

68a. Čl. 139 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2. Orgány předají Účetnímu dvoru a rozpočtovému orgánu pro informaci své vnitřní finanční předpisy.“

Odůvodnění

Information der Haushaltsbehörde.

Pozměňovací návrh 125

ČL. 1 BOD 68B (nový)

Čl. 143 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

68b. V článku 143 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Výroční zpráva obsahuje posouzení řádnosti finančního řízení. Musí obsahovat hodnocení účinnosti a řádnosti rozpočtového a ekonomického řízení.“

Odůvodnění

Záměrem tohoto rozlišení je vyjasnit, že pravomoc Účetního dvora by se neměla omezovat na hodnocení, zda jsou příjmy a výdaje formálně v souladu se zákonem, ale také na zhodnocení skutečné vhodnosti revidovaných transakcí.

Pozměňovací návrh 126

ČL. 1 BOD 75

Čl. 153 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

75. V článku 153 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

vypouští se

„1. Pokud může Komise převést položky podle článku 23, přijme své rozhodnutí do 31. ledna následujícího rozpočtového roku a uvědomí o něm rozpočtový orgán tři týdny před provedením převodů podle čl. 23 odst. 1 písm. a).“

 

Čl. 153 odst. 1 odpovídá v pozměněné podobě původnímu znění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 127

ČL. 1 BOD 82A (nový)

Článek 160b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

82a. Za článek 160a se vkládá článek 160b, který zní:

„Článek 160b

Odchylně od článku 110 může být výzva k předkládání návrhů zveřejněna v předcházejícím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky. Bez ohledu na dobu zveřejnění a na článek 115 tato výzva uvádí všechny předpisy, které se na poskytnutí grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou přípustné odkazy na normy. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy.“

Odůvodnění

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 110. Durch Veröffentlichung bereits im Vorjahr soll der Ballung der Förderverfahren am Jahresanfang und daraus entstehenden Verzögerungen entgegengewirkt werden. Antragsteller sollen für die Dauer des Verfahrens Rechtssicherheit haben. Durch die Veränderungssperre während des laufenden Verfahrens wird der Verwaltungsaufwand für die Empfänger verringert, Verfahren gestrafft und die Förderpolitik einheitlich.

Pozměňovací návrh 128

ČL. 1 BOD 85A (nový)

Čl. 168 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

85a. V čl. 168 odst. 1 se vkládá tento pododstavec:

„Pokud jde o vnější pomoc Společenství, platí pravidla pro účast v nabídkových řízeních stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství1 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství.2

_______________

1 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23.“

Odůvodnění

Obě nařízení pro uvolnění pomoci byla přijata v roce 2005. Otvírají účast ve veřejných soutěžích osobám ze zemí, které nejsou v EU a které tyto výhody nemají, podporují tak rozvojové země a uplatňují zásady reciprocity pro rozvinuté země, které nejsou v EU. Tato pravidla se musí uplatňovat a měla by být zahrnuta do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 129

ČL. 1 BOD 87

Čl. 169a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:

 

a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;

b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;

c) náklady na externí audit (články 117 a 119)

d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;

e) odpisy.

Odůvodnění

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 113a: Gerade kleine Nichtregierungsorganisationen in der Entwicklungshilfe können die Kosten der Erbringung von Sicherheiten nicht selbst tragen. Diese sollen hierdurch jedoch nicht faktisch von der Förderung ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt für NROs, die nicht in den Genuss des Vorsteuerabzugs kommen.

Pozměňovací návrh 130

ČL. 1 BOD 94A (nový)

Čl. 179 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

94a. V čl. 179 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3. Instituce informují obě složky rozpočtového orgánu co nejdříve, ale nejméně tři týdny před koncem lhůty, v níž musí rozpočtový orgán přijmout rozhodnutí, o jakémkoli stavebním projektu, který by mohl mít značný finanční vliv na rozpočet.“

Odůvodnění

Aby mohl rozpočtový orgán provést řádné finanční posouzení vytvářeného projektu s dopady na rozpočet Evropské unie, musí instituce jmenované v čl. 179 odst. 3 informovat obě oddělení nejméně tři týdny před koncem lhůty, v níž musí rozpočtový orgán přijmout rozhodnutí. To umožní oběma ramenům rozpočtového orgánu vyžádat si doplňková vysvětlení a položit další dotazy, bude-li to pokládat za nezbytné.

Pozměňovací návrh 131

ČL. 1 BOD 94B (nový)

Článek 183 věta 2 (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

94b. V článku 183 se vkládá nová věta, která zní:

„Požádá rozpočtový orgán o stanovisko a v případě potřeby musí toto stanovisko náležitě zohlednit.“

Odůvodnění

Wahrung von Parlamentsrechten.

Pozměňovací návrh 132

ČL. 1 BOD 94C (nový)

Čl. 185 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

94c. V článku 185 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Komise přijme rámcové finanční nařízení pro subjekty, které jsou zřízeny Unií a mají právní subjektivitu. Finanční předpisy, kterými se tyto subjekty řídí, se mohou odchýlit od rámcového nařízení pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby jejich činnosti, a s předchozím souhlasem Komise.“

Odůvodnění

Z důvodů průhlednosti, odpovědnosti a konzistence by měly rámcovému finančnímu nařízení podléhat všechny subjekty, které jednají jménem Unie, bez ohledu na to, jestli dostávají granty z prostředků rozpočtu.

Pozměňovací návrh 133

ČL. 1 BOD 95

Čl. 185 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Každý subjekt uvedený v odstavci 1 zřídí funkci interního auditora, která musí být vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Interní auditor Komise osvědčí, že funkce auditu odpovídá mezinárodním normám pro audit a za tímto účelem může provádět audit kvality

3. Interní auditor Komise provádí audit pro subjekty uvedené v odstavci 1. Subjekty uvedené v odstavci 1 mohou zřídit funkci interního auditora. Interní auditor Komise může v řádně odůvodněných případech pověřit svými úkoly interní auditory těchto subjektů. Toto pověření musí být provedeno písemně, musí uvádět důvody pro pověření a musí obsahovat jména odpovědných auditorů (pověřujícího i pověřeného). Bez ohledu na pověření může interní auditor Komise provádět interní audity pro subjekty uvedené v odstavci 1 a zrušit pověření, kdykoli to považuje za vhodné.

 

Jestliže subjekty uvedené v odstavci 1 zřídí funkci interního auditora, musí tak učinit v souladu s pokyny vydanými interním auditorem Komise. Tyto pokyny budou zahrnovat povinnost předkládat veškeré zprávy internímu auditorovi Komise. Interní auditor Komise potvrdí, že funkce auditu odpovídá normám pro interní audity a za tímto účelem může provádět audity kvality.

Odůvodnění

Vyjasňuje pozici interního auditora Komise. Interní auditor Komise má pravomoc svěřit úkoly internímu auditorovi orgánu a ponechat si kontrolu nad daným orgánem a odpovědnost za jeho účetnictví.

Pozměňovací návrh 134

ČL. 1 BOD 95

Čl. 185 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Subjekty uvedené v článku 121 používají účetní pravidla stanovená v článku 133, aby jejich účty mohly být konsolidovány s účty Komise.

vypouští se

Odůvodnění

Nadbytečný. Tuto oblast pokrývá článek 133.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kaum ein Rechtstext betrifft das praktische Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommission und anderen Institutionen so wie die Haushaltsordnung. Rund 40% der Beschäftigten der Kommission haben mit ihren Vorschriften und Anweisungen zu tun, meist täglich. Dabei machen sie mangelnde Klarheit und Übersichtlichkeit zu einem schwer lesbaren Text; wegen zahlreicher Querverweise entzieht sie sich der Verständlichkeit und der schnellen Klärung von Fragen. Noch fast 3 Jahre nach der Verabschiedung der Haushaltsordnung erreichen das Helpdesk der DG Budget an jedem Arbeitstag im Durchschnitt 5 Anfragen von Anwendern, die Antworten auf ihre Probleme mit der Haushaltsordnung und ihren Durchführungsbestimmungen suchen. Umfangreiche Handbücher sind entstanden: Jede Generaldirektion hat eigene Vorschriften und Vorgehensweisen abgeleitet und schriftlich gefaßt. Interne Bestimmungen der DG Budget kamen hinzu. Ein komplexes, widersprüchliches, unübersichtliches Haushaltsanwendungsrecht entstand, das sich erst nach umfangreichen Schulungen (teil)erschließt.

Die Folgen der komplexen Verfahrensvorschriften sind eine Bürokratisierung der Abläufe, lange Verfahrensdauern und Versuche, sich der Verantwortung durch Einschaltung möglichst vieler Hierarchien und Verfahrensstufen zu entziehen. Auf Seiten der "Kunden", Nachfrager nach Zuschüssen und Aufträgen, greift die Frustration um sich über ein Europa, das es den Bürgerinnen und Bürgern, den Organisationen, der Wirtschaft, den Forschungseinrichtungen nicht nur schwer macht, Gelder abzurufen, sondern über komplexe Antragsverfahren mit hohen Kosten der europäischen Landschaft auch noch beträchtliche Gelder entzieht.

Unauflösbare, grundlegende Widersprüche bleiben: etwa die konkurrierende Gesetzgebung. Der Geltungsbereich der Haushaltsordnung und ihre allgemeine Gültigkeit wird von weitergehender Gesetzgebung, etwa den Basisrechtsakten, eingeschränkt. Sie können jederzeit selbst Kernbestimmungen der Haushaltsordnung zuwider laufen. So wird eine vermeintlich scharfe Waffe in Wirklichkeit stumpf. Außerdem deckt die Haushaltsordnung lediglich die direkte, zentrale Verwaltung ab; andere Verwaltungsarten geben sich eigene Regeln und sind bis jetzt höchstens in Umrissen festgelegt.

Die Kommission hat einen Revisionsentwurf vorgelegt, der teilweise sicherlich in die richtige Richtung geht. Sie hat Vorschläge für einige drängende Verwaltungsprobleme gemacht. Die

Beschneidung von Parlamentsrechten ist eine ihrer Antworten. Erleichterungen für Nachfrager und Bewerber für EU-Gelder gibt es nur, wenn gleichzeitig auch die Verwaltung davon profitiert. Wenig Wert hat die Kommission auf nutzerfreundlichere Zugänge zu EU-Märkten und Subventionen gelegt, auf den Aufbau einer gemeinsamen Problemlösungskompetenz, auf Datenbanken und auf Vereinheitlichung der von Generaldirektion zu Generaldirektion verschieden gehandhabten Verfahren, damit sie Aufwand, Kosten und Vereinfachung auf Seiten der Kommission und der Nutzer bringen. Auch bei den Verwaltungsproblemen der Kommission und der anderen Institutionen bleibt manches offen. Deshalb kritisiert der Europäische Rechnungshof in seiner Stellungnahme10/2005 den eigentlich zu großen Reformumfang (Tz. 50) bei gleichzeitigem Mangel an einer "Lösung für bestimmte Erfordernisse der Verwaltung" und fehlender "Radikalität" (Tz 53).

Die Berichterstatter des Europäischen Parlaments legen 116 Änderungsanträge vor, die 63 Artikel betreffen. Das Parlament setzt dabei andere Schwerpunkte als die Kommission: Beibehaltung von Kontroll- und Informationsrechten des Parlaments sowie Erleichterungen für alle, die mit der EU arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen die Teile V und VI der Haushaltsordnung, Märkte und Zuschüsse, jene Teile also, mit denen die Bürgerinnen und Bürger über Organisationen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen konfrontiert sind. Verfahrenserleichterungen und die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Auftrag/Zuschuss sind die Leitlinie, an der sich, aus Sicht der Berichterstatter das Verwaltungshandeln messen lassen muss.

Von den 95 Änderungsanträgen der Kommission die 93 Artikel betreffen, wurden 28 verändert. Auch 28mal wurden Einzelvorschläge dabei ganz zurückgewiesen. An 34 Artikeln stellten Kommission und Parlament übereinstimmend Reformbedarf fest. Von den Änderungsanträgen des Parlaments sind 63 Artikel betroffen Insgesamt liegen 185 Änderungsanträge von Kommission und Berichterstattern vor, die 122 der 187 Artikel der Haushaltsordnung betreffen.

Die Berichterstatter sind sich bewusst, dass dies die Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Haushaltsordnung nicht einfacher macht. Sie plädieren deshalb weiter für eine mittelfristige vollständige Überarbeitung der Haushaltsordnung unter Beiziehung von Experten für Zuschüsse und Ausschreibungen und legen dies der Kommission und dem Rat als eine der Kernfeststellungen der Berichterstatter nahe: Die Haushaltsordnung ist in ihrer jetzigen Form nur eingeschränkt reformierbar. Eine Neufassung mit dem Ziel der Vereinfachung, der besseren Verständlichkeit und einer ergebnisorientierten Budgetierung wäre der geeignete Weg und das Beste für Europa und seine Verwaltung.

Folgende Hauptüberlegungen kennzeichnen unsere Änderungsvorschläge:

1. Parlamentsrechte wahren

· Die Änderungsvorschläge bei Mittelübertragungen (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 und 160a) und bei Informationsrechten (Art. 28, 29, 46 Abs. 1 Nr. 1 f, 33, 83 und 110) werden abgelehnt.

· In Art. 183 wird der Erlass der Durchführungsbestimmungen erstmals von der Zustimmung der Haushaltsbehörde abhängig gemacht.

2. Europa - mit einfacheren Verfahren effizienter handeln

· Verhältnismäßigkeit von Verwaltungshandeln: Das Verhältnis zwischen Aufwand und Kontrollaufwand muss sich an der Höhe der Beträge und Risiken ausrichten (Art 2 Abs. 1a; Art. 27 Abs. 1 und 2 UAbs. 4).

· Verwaltung soll ihr Handeln auf die damit verbundenen Kosten und Risiken überprüfen (Art. 89 Abs. 1, 93 a, 117 bis 119).

· Zeit- und Kostenaufwand für Dokumentation bei Vertragsvergabeverfahren minimieren (Art. 93a, Art. 89 Abs. 3).

· Damit auch die anderen Institutionen von der Erfahrung und den Kostenvorteilen großer Einheiten profitieren können, erfolgen Ausschreibungen grundsätzlich interinstitutionell (Art. 89 Abs. 3).

· Eine zentrale Stelle zur Standardisierung (innerhalb der gleichen "Zuschussfamilie" - etwa der Forschung) mit einheitlichen Formularen, Bestimmungen und weitestgehend Abläufen), zur Information von Antragstellern und zum Benchmarking soll zum besseren Zugang zu Fördermitteln beitragen (Art. 109 a (neu)) und für Entschlackung und Beschleunigung von Antragsverfahren sorgen.

· Eine Datenbank zur Notifizierung von Ausschreibungsbeteiligten (Art. 109 a (neu)) erleichtert die Antragsverfahren und vermeidet die bisher übliche Mehrfacheinreichung gleicher Dokumente durch Antragsteller und deren Prüfung durch die Kommission.

· Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei Vergaben möglichst nicht wegen ihrer Größe von vorneherein ausgeschlossen sein (Art. 89 Abs. 4).

· Der Wettbewerb soll nicht durch langfristige Bindungen in Rahmenverträgen beeinträchtigt werden (Art. 91 a (neu)).

· Durch ein zweistufiges Verfahren sollen von vorneherein erfolglose Anträge möglichst frühzeitig ausgesondert werden und erst dann weitere erforderliche Dokumentation nachgefordert werden, um die Kosten erfolgloser Bewerbungen gering zu halten (Art. 115 Abs. 2a)).

· Eine Vergabekammer stellt die Rechtmäßigkeit der Vergaben in einem schnellen und wenig förmlichen Verfahren sicher (Art. 100a, 100b), entlang der Verpflichtungen, wie sie auch für die Mitgliedsstaaten gelten.

3. Europa - verlässlicher handeln

· Die Kosten für die Antragsstellung für Subventionen müssen im Verhältnis zum Betrag stehen (Art. 115 Abs. 4).

· Entscheidungen der Kommission statt umfangreiche Verträge können Grundlage von Finanzhilfen sein (Art. 108). Dies verkürzt und entlastet bei kleinen Fördersummen das Verfahren.

· Anweisungsbefugte sollen (unerfahrene) Antragssteller bei Subventionen im Verfahren unterstützen Art. (Art. 114 Abs. 5).

· Antragsteller sollen die Chancen ihres Antrages bereits von Anfang an einschätzen können, dann aber auch Rechtssicherheit haben, wozu die verbindliche Bekanntgabe aller Vorschriften, die für den Zuschuss gelten (Art. 110 Abs.1 UAbs. 2) dient.

· Die förderfähigen Kosten sind für Zuschussverfahren zu definieren (Art. 113a Abs. 1a), insbesondere sind Bürgschafts- und Prüfungskosten einzubeziehen (Art. 117 Abs. 3).

· Ändern sich die Projektvoraussetzungen bei Subventionen, soll dies nicht automatisch den EU-Anteil verringern, was zu unerwünschten Effekten (z.B. Projektende) führen kann (Art. 119 Abs. 2).

· Einbehalte müssen im Verhältnis zum gerügten Fehler stehen (Art. 119). Ziel ist, die Berechenbarkeit der EU für den Zuschussempfänger zu erhöhen und so für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Dies auch im Bereich der Forschung (Art. 160b).

4. Europa - schneller und kostengünstiger handeln

· Vergabeverfahren sollen effizienter werden. Insbesondere sollen Verfahrensdauern verkürzt und die Kosten für Bieter und Antragsteller verringert werden. Hierzu sind die Nachweispflichten am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten

· Die Jahresprogramme für Subventionen sind möglichst frühzeitig (d.h. bis 1. März) zu veröffentlichen. Auch können Ausschreibungen bereits vor Jahresbeginn erfolgen, um unterjährige Arbeitsspitzen zu vermeiden (Art. 110 Abs. 1 UAbs. 1), wenn auf die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen verwiesen wird.

· Während und zum Abschluss von Zuschussverfahren können zur Kostenreduzierung unabhängige statt externe Prüfungen vorgesehen werden, wobei die Prüfkosten im Verhältnis zur geprüften Zuschusssumme stehen müssen (Art. 117 Abs. 2).

5. Europa - transparent und konsequent handeln

· Bedienstete der Gemeinschaften haben die Teilnahme an einer Ausschreibung auch für Finanzhilfen ihrem Vorgesetzten anzuzeigen, um die Außendarstellung der Union und die Transparenz zu erhöhen (Art. 94).

· Zur Vermeidung einer Doppelförderung hat der Antragsteller für Subventionen die Mehrfachantragsstellung zur Kenntnis zu geben, die gesamten förderfähigen Kosten dürfen nicht überschritten werden (Art. 111).

· Bereits einmal strafrechtlich in Erscheinung getretene Bieter für fünf bzw. bis zu 10 Jahren von Vergaben ausgeschlossen sein (Art. 93).

In Art. 66 Abs. 1 wird der Grundsatz auf die Haftung des Anweisungsbefugten angewandt. Vorsätzliche Schädigungen führen zu voller Schadenersatzpflicht und unterliegen strengen Anforderungen hinsichtlich der Verjährung (Art. 73b). Ansonsten wird die Haftung auf höchstens 12 Monatsgehälter begrenzt.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (22. 2. 2006)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Navrhovatel: Anders Wijkman

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Finanční nařízení na rok 2002 a jeho prováděcí pravidla způsobily mnoho problémů příjemcům programů EU, zejména příjemcům rozvojových programů (nevládním organizacím pro rozvoj a dalším příjemcům). Finanční nařízení stanovuje rámec a obecná prováděcí pravidla pro plnění rozpočtu Evropského společenství. Nařízení, které stanovuje podrobná pravidla pro provádění finančního nařízení na rok 2002, upřesňuje prováděcí pravidla finančního nařízení. Mnoho otázek, které způsobují obtíže, je technické povahy a mohou být vyřešeny pouze úpravou prováděcích pravidel, jako jsou obtíže spojené s otázkou národnosti a původu, platebními lhůtami a možností změnit podmínky dohody o grantu až po jejím schválení.

Navrhovatel výboru, který je požádán o stanovisko, navrhuje zavést do finančního nařízení několik položek, které by zjednodušily jeho provádění, např. vytvoření systémů měření a srovnávání účinnosti (rozpočtové zásady, která se až příliš často opomíjí při plnění rozpočtu), zavedení analýzy rizik pro ověřování plateb, skloubení nařízení o uvolňování prostředků na pomoc s finančním nařízením a náklady na hospodářskou neutralitu kurzovních operací.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

 

(27a) Analýza rizik se již užívá při ověřování ex post. Její využití při zhodnocení výdajů učiní tuto část plnění rozpočtu účinnější a měla by se zahrnout do článku 79 finančního nařízení.

Odůvodnění

Prováděcí pravidla finančního nařízení stanovují v článku 99, že vyplácení grantů vyžaduje doložku„předání k platbě“. Tato doložka „potvrzuje že: b) žádost o platbu nebo vnitřní dokument přiložený k žádosti o platbu nesou doložku „osvědčení správnosti“ a„ jsou podepsány úředníkem nebo jiným odborně způsobilým zaměstnancem, kteří jsou řádně zmocněni příslušnou schvalující osobou; touto doložkou potvrzuje, že akce nebo pracovní program prováděný příjemcem jsou ze všech hledisek v souladu s dohodou o grantu;(…)"

Pokud jde o ověřování ex post plateb, stejná prováděcí pravidla (článek 47) stanovují, že „tato ověřování mohou být prováděna na základě výběrového souboru s použitím analýzy rizik“. Pokud se toto ověřování na základě výběrového souboru provádí může ověřit pouze pravděpodobně (na základě důvěry), zda je pohledávka oprávněná.

V přepracování finančního nařízení z roku 2002 se výrazně zvýšila odpovědnost úředníků a dalších zaměstnanců (článek 66). Zvýšena odpovědnost spolu s požadavkem na doložku „osvědčení správnosti“ vedly k nejistotě a neochotě ze strany úředníků při vyplácení grantů, kteří proto vyžadovali stále více dokumentů a osvědčení od příjemců. Uvedenou analýzu rizik bude možné zavést do procesu potvrzení výdajů, neboť je dostatečnou zárukou pro to, aby ověřování ex post byla „prováděna na základě výběrového souboru s použitím analýzy rizik“. Analýza rizik nemůže celkově nahradit další požadavky na „předání k platbě“, ale ponechá úředníkovi jistou možnost úvahy při vyplácení grantu v případech, kdy není k dispozici přesně vymezený počet formálních požadavků (dokumentace, osvědčení), a umožní tak stanovit výši rizika ve vztahu k efektivitě.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 36A (nový)

 

(36a) Komise zajistí možnost, že se na projekty v oblasti vnější pomoci Společenství budou poskytovat granty bez nabídkových řízení, i když budou překročeny všeobecné stropy stanovené pro poskytování grantů bez nabídkových řízení v případě, že půjde o projekt velmi specifické a výjimečné povahy.

Odůvodnění

Možnost poskytování grantů bez nabídkových řízení je přísně omezená, což zpravodaj v zásadě vítá. Mohly by se však vyskytnout návrhy projektů natolik výjimečné a specifické, je málo pravděpodobné, že by je mohl navrhnout nebo uskutečnit jiný účastník veřejné soutěže. V tomto případě bude mít Komise pravomoc překročit omezení stanovené pro poskytování grantů bez nabídkových řízení.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD 7A (nový)

Čl. 16 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(7a) V článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Směnné operace se provádí tak, aby již neproběhla žádná velká změna pokud jde o spolufinancování projektů na granty ze strany Unie.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje pozměňovací návrh předložený Rozpočtovým výborem (pozměňovací návrh 31 návrhu zprávy, kterou předložila Ingeborg Gräßle) a usiluje o vyjasnění znění návrhu. Pozměňovací návrh se snaží vyhnout se situacím, kdy směnné operace způsobí příjemcům kurzovní ztráty nebo obtíže v souvislosti s odůvodňováním výše výdajů, pokud jsou naplánovány v cizí měně, zatímco v eurech se liší v důsledku směnných kurzů.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 12A (nový)

Čl. 27 odst. 4a (nový) (Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12a)V článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4a. Orgány vytvoří systém měření a porovnávání efektivity a účinnosti pokud jde o postupy při zadávání veřejných zakázek a při poskytování grantů.“

Odůvodnění

Komise se snaží při plnění rozpočtu sledovat zásady řádného finančního řízení. Tři hlavní zásady řádného finančního řízení jsou hospodárnost, účelnost a účinnost. Úředníci Komise se zaměřují především na „hospodárnost“, jinak řečeno snaží se dosáhnout „nejlepší hodnoty prostřednictvím dodržování postupů“. Zásada účinnosti je popsaná ve finančním nařízení (čl. 27odst.2 pododst. 2 jako „nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky“). Zohlednění této zásady by donutilo Komisi, aby se zaměřila nejen na „postupy kontrolu seznamů“, ale také vzala v potaz okolnosti poskytování grantů a administrativním výlohy z nich vyplývající. S ohledem na vysoké výdaje pro příjemce se potřeba zdůraznění kritéria účinnosti zdá ještě důležitější.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 37A (nový)

Čl. 79 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

V článku 79 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Analýza rizik může být kritériem pro potvrzení výdajů.“

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 85A (nový)

Čl. 168 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(85a) V čl. 168 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o vnější pomoc Společenství, pro účast na nabídkových řízeních platí pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 2110/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství 1 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství 2

 

_______________

1 Úř. věst. L 344, 27. 12.2005, s. 1.

2 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23.

Odůvodnění

Obě nařízení o uvolnění podmínek při poskytování pomoci, schválená v roce 2005, otevírají nabídková řízení pro příslušníky třetích zemí, které nejsou příjemci grantu, což na jedné straně upřednostňuje rozvojové země a na druhé straně odpovídá zásadě vzájemnosti pro rozvojové země, které nejsou členy EU. Tato nařízení se musí uplatňovat a být zahrnuta do finančního nařízení.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

Referenční údaje

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Příslušný výbor

BUDG

Výbor, který vypracoval stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

DEVE
17.11.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
  Datum jmenování

Anders Wijkman
1.12.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

20.2.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

20.2.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Robert Sturdy

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

24. 2. 2006

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU (*)

pro Rozpočtový výbor

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Navrhovatelé (*): Ingeborg Gräßle a Borut Pahor

(*) Užší spolupráce mezi výbory - článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Je téměř nemožné najít jiný právní nástroj než finanční nařízení, který by tak konkrétně ovlivňoval zaměstnance Komise a jiných institucí. Většina ze zhruba 40 % zaměstnanců Komise je denně konfrontována s pravidly a pokyny nařízení. Nicméně znění nařízení je komplikované, chybí jasnost a strukturovanost; četné křížové odkazy stěžují porozumění textu a brání rychlému nalezení odpovědí na otázky. Helpdesk GŘ pro rozpočet dostává denně průměrně pět žádostí od osob, které hledají odpovědi na otázky týkající se finančního nařízení a uplatňování jeho ustanovení, a to i přesto, že finanční nařízení bylo přijato téměř před třemi roky. Byly vypracovány objemné příručky; každé generální ředitelství na základě finančního nařízení vypracovalo vlastní pravidla a postupy. GŘ pro rozpočet navíc přijalo své vlastní vnitřní předpisy. Tím vznikl složitý, odporující si a zavádějící soubor právních předpisů týkající se plnění rozpočtu, kterým lze porozumět jen částečně, a to i po dlouhém školení v dané oblasti.

Složitá procesní ustanovení s sebou nesou tyto důsledky: narůstající byrokracii týkající se postupů, zdlouhavá řízení a snaha vyhnout se odpovědnosti tím, že je odkazováno na co možná nejvíce nadřízených a uplatňováno co možná nejvíce kol řízení. „Zákazníci“, kterými jsou žadatelé o granty a uchazeči o přidělení zakázky, jsou stále více nespokojeni. Evropa nejen že neumožňuje občanům, organizacím, podnikům a výzkumným institucím získat prostředky, avšak prostřednictvím svých složitých postupů pro předkládání žádostí činí nedostupnými značné částky finančních prostředků, které jsou určeny k využití v rámci Evropy.

Přetrvávají neřešitelné a zásadní rozpory, např. vzájemně si konkurující právní předpisy. Oblast působnosti finančního nařízení a jeho obecná platnost jsou omezeny právními předpisy většího, např. primárními právními akty. Ty mohou kdykoli protiřečit klíčovým ustanovením finančního nařízení. Zbraň, která měla být účinná, se tak otupuje. Finanční nařízení se navíc týká pouze přímé a ústřední správy, ostatní administrativní orgány přijímají své vlastní předpisy a situace zůstává nadále – mírně řečeno – nepřehledná.

Komise předložila návrh na revizi nařízení, který je jistě, byť jen částečně, krokem správným směrem. Předložila návrhy na řešení určitého počtu naléhavých správních problémů. Jednou z jejích odpovědí na tyto problémy je omezit pravomoci Parlamentu. Změny usnadní rovněž situaci žadatelů o prostředky EU, budou-li prospěšné pro správu. Komise nevěnovala příliš velkou pozornost vstřícnějšímu poskytování přístupu na trh EU a k jejím prostředkům, vytvoření společné struktury pro řešení problémů, vytvoření databází a harmonizaci postupů, které jsou odlišné pro každé generální ředitelství s cílem snížit pracovní zatížení a náklady a zjednodušit postupy jak pro sebe samu, tak pro uživatele. Pokud jde o správní problémy Komise a ostatních institucí, řada otázek zůstává nevyřešena. Účetní dvůr proto ve svém stanovisku č. 10/2005 kritizuje nepřiměřený rozsah revize (bod 50) a zároveň lituje, že revize nepřináší „řešení některým potřeb v oblasti řízení“ a že není dostatečně „radikální“ (bod 53).

Zpravodajové Evropského parlamentu předložili 116 pozměňovacích návrhů k 63 článkům. Ovšem priority Parlamentu neodpovídají prioritám Komise: Parlament zdůrazňuje zachování svých kontrolních pravomocí a práv na informace a přijetí omezení s cílem omezit složité postupy, kterými musí projít osoby, jež si přejí pracovat v EU. Zvláštní pozornost je věnována hlavám V a VI finančního nařízení – zadávání veřejných zakázek a granty –, neboť se jedná

o oblasti, se kterými přichází občan do styku prostřednictvím organizací, výzkumných institutů a podniků. Podle názorů zpravodajů je kritériem pro hodnocení činnosti správy zjednodušení postupů a vyváženost mezi vynaloženým úsilím a rozsahem zakázky nebo výší grantu.

Komise provedla 95 změn týkajících se 93 článků, 28 z těchto návrhů bylo změněno. V dalších 28 případech byly změny navržené Komisí jednoduše zamítnuty. U 34 článků se Komise a Parlament shodují, že je revize nezbytná. Pozměňovací návrhy Parlamentu se týkají 63 článků. Komise a zpravodajové společně navrhují 185 změn ve 122 ze 187 článků finančního nařízení.

Zpravodajové si uvědomují, že finanční nařízení se tímto nestane ani srozumitelnějším, ani se nebude snáze uplatňovat. Zpravodajové proto nadále požadují střednědobou a úplnou revizi finančního nařízení, na které by se podíleli odborníci na granty a nabídková řízení, a jedna z jejich klíčových poznámek určených Komisi a Radě je, že finanční nařízení ve stávající podobě lze reformovat pouze v omezené míře. Odpovídající odpovědí a nejlepším řešením pro Evropu a její správu by bylo nové znění nařízení vypracované s cílem zjednodušení, lepší srozumitelnosti a sestavování rozpočtu se zřetelem k výsledkům.

Hlavní úvahy, z nichž vycházejí naše pozměňovací návrhy, jsou následující:

1. Zachování pravomocí Parlamentu

· Pozměňovací návrhy týkající se přenosu prostředků (články 2, 19, 22, 23, 26, 153 a 60a) a práv na informace (články 28, 29, čl. 46 odst. 1 první pododstavec písm. f), články 33, 83 a 110) byly zamítnuty.

· V článku 183 je přijetí prováděcích ustanovení poprvé podmíněno souhlasem rozpočtového orgánu.

2. Zlepšení efektivností činností na úrovni Evropy prostřednictvím jednodušších postupů

· Úměrnost správní činnosti: vynaložené úsilí a práce spojená s kontrolou by měly odpovídat nákladům a možným rizikům (čl. 2 odst.1 písm. a); čl. 27 odst. 1 a odst. 2 čtvrtý pododstavec).

· Správa by měla přehodnotit své činnosti s ohledem na náklady a možná rizika (čl. 89 odst. 1, článek 93a, články 117 až 119).

· Při zadávání zakázek by měla být minimalizována doba vynaložená na přípravu dokumentace a náklady s ní spojené (čl. 93a, čl. 89 odst. 3).

· Aby mohly mít i ostatní instituce užitek ze zkušeností a úspor z rozsahu u velkých celků, postup při zadávání zakázek by měl být interinstitucionální (čl. 89 odst. 3).

· Ústřední normalizační agentura (která se zabývá určitou „skupinou“ grantů – např. granty na výzkum) s jednotnými formuláři, ustanoveními a je-li to možné i postupy pověřená poskytováním informací žadatelům a uvedením referencí by měla pomoci při zlepšení přístupu ke grantům (čl. 109a (nový) a zjednodušení postupů pro předkládání žádostí.

· Databáze pro informování účastníků výběrových řízení při zadávání zakázek (čl. 109a (nový)) zjednodušuje postup při předkládání žádostí a předchází tomu, aby žadatel opakovaně předkládal kopie stejných dokumentů a aby se Komise těmito stejnými dokumenty opakovaně zabývala.

· Malé a střední podniky by neměly být předem vyloučeny ze zadávání zakázek s ohledem na jejich velikost (čl. 89 odst. 4).

· Dlouhodobé závazky rámcových smluv by neměly ovlivňovat hospodářskou soutěž (článek 91a (nový)).

· Dvoustupňové řízení by mělo umožnit co nejdříve vyloučit žádosti, které jsou nevyhovující, a vyžádat si další dokumentaci později, čímž budou omezeny náklady spojené s těmito žádostmi (čl. 115 odst. 2 písm. a)).

· Přezkumný orgán by měl zaručit, že zakázky jsou zadávány rychlým a relativně standardním postupem (články 100a, 100b) v souladu s povinnostmi platnými v členských státech.

3. Větší důvěryhodnost činnosti na úrovni Evropy

· Náklady spojené se žádostí o grant musí být úměrné výši grantu (čl. 115 odst. 4).

· Základem pro přiznání grantu mohou být rozhodnutí Komise spíše než objemné smlouvy (článek 108). Tím se postup zkrátí a zjednoduší v případě malých grantů.

· Schvalující osoby by v rámci postupu měly pomoci žadatelům o grant, zejména jedná-li se o nezkušené žadatele (čl. 114 odst. 5).

· Žadatelé by od počátku měli být schopni posoudit, zda jejich žádost bude úspěšná, měli by však rovněž mít právní jistotu, která souvisí s povinným uvedením všech pravidel vztahujících se na grant (čl. 110 odst. 1 a 2).

· V rámci postupu přidělování grantu musí být vymezeny způsobilé náklady (čl. 113a odst. 1 písm.a)); zejména musí být zahrnuty náklady na pojištění a na audit (čl. 117 odst. 3).

· Změní-li se podmínky pro projekt, na který mají být poskytnuty dotace, tato změna nevede automaticky ke snížení finančního příspěvku EU, protože by mohla mít nežádoucí následky (např. nucené ukončení projektu) (čl. 119 odst. 2).

· Snížení musí být úměrné chybě, ke které došlo (článek 119). Cílem je, aby mohli příjemci grantů lépe předvídat postoj EU a aby se posílila právní jistota, a to i v oblasti výzkumu (článek 160b).

4. Zrychlit činnost na úrovni Evropy a zvýšit její nákladovou efektivnost

· Postupy při zadávání zakázek musí být účinnější. Zejména musí být omezena doba trvání postupů a musí být rovněž omezeny náklady pro předkladatele nabídek a uchazeče. Z tohoto důvodu musí být požadavky na předložení příslušných dokladů v souladu se zásadou přiměřenosti.

· Roční programy týkající se grantů musí být zveřejněny co nejdříve (tzn. před 1. březnem). Výzvy k předkládání nabídek mohou být rovněž zahájeny před začátkem roku, aby se předešlo nadměrnému pracovnímu zatížení během roku (čl. 110 odst. 1 první pododstavec), uvede-li se, že rozpočtový rok dosud neskončil.

· Během postupů přidělování grantu a při jejich uzavírání mohou proběhnout nezávislé, nikoli externí audity s cílem snížit náklady. Výdaje na audity musí být úměrné výši grantu, který je kontrolován (čl. 117 odst. 2).

5. Zprůhlednit a sjednotit činnost na úrovni Evropy

· Zaměstnanci Společenství musí uvědomit své nadřízené o účasti v nabídkovém řízení, včetně účasti v řízení o přidělení grantu s cílem zlepšit obraz Unie a průhlednost (článek 94).

· Aby se předešlo dvojímu přidělení grantu, musí každý žadatel o grant uvést, že požádal o více než jeden grant, a nesmí být překročena celková výše způsobilých nákladů (článek 111).

· Žadatelé, kteří byli v minulosti trestně stíháni, jsou z řízení vyloučeni na pět až deset let (článek 93).

Čl. 66 odst. 1 stanoví zásadu odpovědnosti schvalujících osob. Úmyslně způsobené škody by měly mít za následek povinnost nahradit škodu v plné výši a měly by podléhat přísným požadavkům s ohledem na promlčení (článek 73b). Jinak by odpovědnost měla být omezena na 12 měsíčních výplat.

ZÁVĚRY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby schválil legislativní návrh předložený Komisí s následujícími změnami:

POZMĚňovACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, které se vztahují k článku 268 a následujícím Smlouvy o ES a jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.

Odůvodnění

Rozpočtové zásady jsou hlavně stanoveny v článku 268 a následujících Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; i procesní pravidla a pravidla o předkládání dokumentace by měla být upravena tak, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.

(2) Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; i zásada uvedená v čl. 5 Smlouvy o ES týkající se proporcionality správních postupů by měla být výslovně zakotvena a tím vyjasněna tak, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na všeobecnou zásadu proporcionality týkající se činností institucí Společenství, aby se předešlo nadměrnému zatěžování občanů EU a třetích zemí na základě správních postupů.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zvýšení ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.

(3) Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zefektivnění ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) V souladu s odstavcem 1 protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES v příloze k Amsterodamské smlouvě ze dne 2. října 1997, je každý orgán povinen při výkonu svých pravomocí dodržovat zásadu proporcionality a v souvislosti s tím dodržovat opatření Společenství, podle nichž nesmí překročit míru žádoucí pro dosažení cílů Smlouvy.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na všeobecnou zásadu proporcionality týkající se činností institucí Společenství, aby se předešlo nadměrnému zatěžování občanů EU a třetích zemí na základě správních postupů.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) V některých bodech se vyžaduje větší účinnost a průhlednost při používání rozpočtových zásad, aby lépe odpovídaly operativním potřebám.

(6) Při používání finančního nařízení se v praxi ukázalo, že finanční činitelé v některých případech při výkonu svých pravomocí příliš málo využívají vlastní úvahy; k tomu patří také to, že jako výkonní zástupci Evropských společenství mohou v jednotlivých případech rozhodnout samostatně a podle svého uvážení, kdy je opatření přiměřené ve smyslu článku 5 Smlouvy o ES a protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES v příloze k Amsterodamské smlouvě ze dne 2. října 1997.

Odůvodnění

Jednou z příčin těžkopádnosti postupu je nedostatečné využívání vlastní úvahy ze strany uživatelů finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku pouze na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno se značnými finančními náklady.

(12) V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno s následnými náklady.

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) V souvislosti se zásadou specifikace rozpočtu by měla být v určitých bodech zjednodušena a zprůhledněna tato pravidla převodů položek, jež se v praxi projevila jako těžkopádná nebo nejasná. Záměrem bylo, aby se článek 22 finančního nařízení vztahoval na jiné orgány než Komisi, pro niž platí zvláštní režim. Uvedené ustanovení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Co se týče „postupu oznamování“, Komise a ostatní orgány předkládají své návrhy na převody rozpočtovému orgánu, který v případě, kdy hodlá vznést námitky, může použít běžný postup. V takových případech teoreticky platí pro rozhodnutí rozpočtového orgánu o převodech obecné lhůty. Z ustanovení však nevyplývá, kdy se předpokládá, že počíná běh těchto lhůt, a toto opomenutí by se mělo napravit.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Za účelem zvýšení efektivnosti by mělo být Komisi umožněno nezávisle rozhodovat o převodech z rezervy v případech, kdy pro daný postup neexistuje v době sestavení rozpočtu žádný základní právní akt ve smyslu článku 49 finančního nařízení, ale takový předpis má být přijat v průběhu roku.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Pravidla musí být posílena pro převody správních položek Komisí by měly být přizpůsobeny nové struktuře sestavování rozpočtu podle činností (Activity-Based Budgeting – ABB). „Postup oznamování“ by tudíž měl být omezen na převody mezi články kapitoly správních výdajů každé hlavy, které tvoří více než 10 % položky na příslušný rok. O převodech mezi články různých hlav, z nichž se financují výdaje stejné povahy by však měla Komise rozhodovat nezávisle.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

 

(22a) Předpisy o odpovědnosti schvalujících osob je třeba stanovit jasněji, aby se zvýšila právní jistota.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení.

(27) Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení. Osoby, které způsobily škody úmyslně, by však neměly mít možnost odvolávat se na promlčení ve stejné míře jako ostatní dlužníci. Počátek promlčení by se proto měl omezit na časový okamžik, k němuž je zdokumentována jistá informace o obsahu všech pohledávek.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

 

(27a) V oblasti přidělování zakázek na dodávky zboží nebo poskytování služeb musí být postupy zpřesněny a lépe přizpůsobeny potřebám uchazečů. Přitom je nutno dbát zejména na to, že zásada proporcionality se vztahuje také na náklady na dokumentaci. Rámcové smlouvy by měly být zahrnuty ve finančním nařízení. Soutěž by neměla být omezena zbytečně dlouhými smluvními závazky plynoucími z rámcových smluv a malé a střední podniky by kvůli své velikosti již neměly být při přidělování zakázek fakticky předem vylučovány.

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 27B (nový)

 

(27b) Zadávání veřejných zakázek by se mělo provádět interinstitucionálně, aby se administrativní náklady snížily také pro menší jednotky.

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Finanční nařízení nečiní rozdíl mezi závažnými důvody pro vyloučení a ostatními důvody. Směrnice 2004/18/ES však mezi různými důvody rozlišuje a toto rozlišení by mělo být umožněno i orgánům Společenství. Úprava obsažená v článcích 93 a 94 finančního nařízení by měla stanovit povinné vyloučení v nejzávažnějších případech a zároveň umožnit zadavateli na základě posouzení rizik rozšířit vyloučení i na jiné případy. Stejný rozdíl by měl být činěn v článku 114 finančního nařízení týkajícím se grantů. Pravidla ukládání sankcí stanovená v článku 96 uvedeného nařízení by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(29) Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují pro orgány Společenství přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Při vyloučení uchazečů by měla platit zásada proporcionality. Doba vyloučení by přitom měla být omezena nejvýše na deset let, aby se zabránilo nepřiměřeným sankcím. K vyloučení na více než pět let by mělo docházet pouze na základě pravomocného rozsudku.

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 30A (nový)

 

(30a) Požadování důkazů by mělo být omezeno na potřebnou míru. Náklady na dokumentaci by se měly řídit hodnotou zakázky.

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 30B (nový)

 

(30b) Pro vnější zdokumentování správnosti a spravedlivosti řízení by zaměstnanci Společenství měli při zadávání veřejných zakázek a při přidělování grantu průběžně informovat svého nadřízeného o účasti, aby se vyloučil střet zájmů.

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 32A (nový)

 

(32a) Opomenutí uchazeči by měli mít možnost účinné ochrany práv, jejíž poskytnutí je rovněž povinností členských států. K tomuto účelu je třeba se obrátit na nezávislá kontrolní místa, která mohou urychleně a bez nepřiměřených nákladů prověřit postup při zadávání veřejných zakázek a poskytnout účinnou právní ochranu.

Pozměňovací návrh 19

BOD ODŮVODNĚNÍ 32B (nový)

 

(32b) Z důvodu ochrany svých finančních zájmů nesmí Unie klást na dodavatele přílišné požadavky. Poskytování záruk od dodavatele zakázky se proto musí omezit pouze na odůvodněné případy a nesmí překročit účel záruk.

Pozměňovací návrh 20

BOD ODŮVODNĚNÍ 34

(34) Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky na kontroly a záruky by měly být úměrnější příslušným finančním rizikům. Několik zásadních změn je nutno provést především ve finančním nařízení, aby bylo možno následně vytvořit odpovídající podrobná ustanovení v prováděcích pravidlech. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Dále je zde nutno doplnit zásadu proporcionality.

(34) Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky týkající se postupu řízení musí být vůči zúčastněným v každém okamžiku přiměřené. Proto by se měly neúspěšné žádosti vyřadit již v počáteční fázi výběrového řízení, aby se žadateli ušetřily zbytečné náklady. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Právě u grantů představujících malé částky je nutno poskytnout možnost udělit podporu na základě rozhodnutí místo rozsáhlé a komplexní grantové smlouvy.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na všeobecnou zásadu proporcionality týkající se činností institucí Společenství, aby se předešlo nadměrnému zatěžování občanů EU a třetích zemí na základě správních postupů.

Pozměňovací návrh 21

BOD ODŮVODNĚNÍ 36

(36) Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.

(36) Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Přitom je třeba ve smyslu právního resp. plánovitého zajištění dbát na to, aby se během postupu neměnila zadání, která žadatelé obdrželi na začátku vypsání výběrového řízení. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.

Pozměňovací návrh 22

BOD ODŮVODNĚNÍ 37

(37) Pravidlo, že na tutéž akci by měl být témuž příjemci poskytnut pouze jeden grant, by mělo být změněno, neboť některé základní právní akty umožňují kombinaci finančních prostředků poskytovaných Společenstvím a v budoucnu by se mohl počet takovýchto případů zvýšit s cílem zajistit efektivnost výdajů. Mělo by se však v článku 111 finančního nařízení jasně stanovit, že tytéž náklady nelze financovat z rozpočtu Společenství dvakrát.

(37) Mělo by se v článku 111 finančního nařízení jasně stanovit, že tytéž náklady nelze za žádných okolností financovat z rozpočtu Společenství dvakrát a že náklady, které lze grantem financovat, nesmí překročit 100 %.

Odůvodnění

Odráží pozměňovací návrhy k článkům.

Pozměňovací návrh 23

BOD ODŮVODNĚNÍ 39

(39) V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů.

(39) V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů. Náklady, které lze grantem financovat, je třeba jasněji definovat.

Pozměňovací návrh 24

BOD ODŮVODNĚNÍ 40

(40) Z článku 114 finančního nařízení by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.

(40) Důkazní povinnosti a sankce, jimž jsou vystaveni příjemci grantů, by měly být stále přiměřené riziku; kromě toho by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na všeobecnou zásadu proporcionality týkající se činností institucí Společenství, aby se předešlo nadměrnému zatěžování občanů EU a třetích zemí na základě správních postupů.

Pozměňovací návrh 25

BOD ODŮVODNĚNÍ 40A (nový)

 

(40a) Pro lepší informovanost žadatelů by měl být vytvořen společný orgán, který by se zabýval standardními žádostmi o stejný druh grantů, informováním žadatelů a porovnáváním výkonnosti při poskytování grantů.

Pozměňovací návrh 26

BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Vzhledem k tomu, že výzkumné projekty jsou zatíženy vyšším finančním rizikem než projekty v jiných politických oblastech, je nutné , výhradně pro oblast výzkumu, umožnit, aby byly položky zrušené v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity.

(47) S ohledem na zvláštní význam podpory výzkumu pro konkurenceschopnost Evropské unie je nutné umožnit, aby byly položky zrušené v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity.

Odůvodnění

Odráží pozměňovací návrhy k článkům.

Pozměňovací návrh 27

ČL. 1 BOD 2

Čl. 2 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném legislativním aktu, musí být zejména v souladu s rozpočtovými zásadami uvedenými v hlavě II.

Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném právním aktu, musí být v souladu zejména s rozpočtovými zásadami uvedenými v článku 268 a následujících Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Je nepochopitelné, proč bylo doplněno slovo „zejména“. Toto slovo by mělo být vypuštěno, neboť rozpočtové zásady jsou již stanoveny v článku 268 a následujících Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 28

ČL. 1 BOD 2

Čl. 2 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Každé opatření, jímž orgány provádějí rozpočet podle tohoto nařízení, musí být v souladu se zásadou proporcionality uvedenou v článku 5 Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na všeobecnou zásadu proporcionality týkající se činností institucí Společenství, aby se předešlo nadměrnému zatěžování občanů EU a třetích zemí na základě správních postupů.

Pozměňovací návrh 29

ČL. 1 BOD 6

Čl. 12 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu.

V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu. Rozpočtový orgán musí být o těchto závazcích informován.

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 30

ČL. 1 BOD 6A (nový)

Čl. 14 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(6a) Čl. 14 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„Aniž je dotčen čl. 46 odst. 1 a 4, Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii a rovněž orgány vytvořené Společenstvími, jak jsou uvedeny v článku 185, si nemohou brát půjčky, s výjimkou přímého financování nezbytného pro zakoupení budov určených k užívání ze strany institucí, pokud k nim rozpočtový orgán zaujal kladné stanovisko v souladu s čl. 179 odst. 3.“

Odůvodnění

Jednotlivé instituce musely z důvodu splnění projektů v oblasti nemovitostí využít nepřímého financování, zatímco přímé financování ve formě bankovních půjček by mohlo zaručit lepší úrokové míry a větší průhlednost.

Pozměňovací návrh 31

ČL. 1 BOD 7

Čl. 16 odst. 2 pododstavec 2 (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Přepočty měn mají být prováděny tak, aby nijak podstatně nezměnily spolufinancování Unie, co se týče grantů poskytnutých na projekty.

Odůvodnění

Zajistit, že se projektoví partneři mohou spolehnout na spolufinancování ze strany EU.

Pozměňovací návrh 32

ČL. 1 BOD 9

Čl. 19 odst. 2 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Přijetí příspěvků, které vedou ke značným finančním nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.

Přijetí příspěvků, které vedou k následným nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 33

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Kterýkoli orgán kromě Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu provádět následující převody:

1. Kterýkoli orgán kromě Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu provádět převody z jedné hlavy do druhé, z jedné kapitoly do druhé a z jednoho článku do druhého, a to do maximální výše 10 % položek za rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí.

a) z jedné hlavy do druhé do maximální výše 10 % položek za rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí;

 

b) z jedné kapitoly do druhé bez omezení.

 

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 34

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 2 první pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2. Orgán uvědomí rozpočtový orgán a Komisi o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě závažné důvody, použije se postup stanovený v článku 24.

2. Orgán uvědomí rozpočtový orgán o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě důvody, použije se postup stanovený v článku 24.

Odůvodnění

Zjednodušení.

Pozměňovací návrh 35

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán informován institucí o zamýšleném převodu.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 36

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Příslušný orgán o těchto převodech informuje Komisi. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.

3. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.

Odůvodnění

Původní znění finančního nařízení bylo lepší. Pozměňovací návrh předložený Komisí nepřinesl žádné vyjasnění.

Pozměňovací návrh 37

ČL. 1 BOD 10

Čl. 22 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu provádět převody v rámci každé kapitoly, aniž by předem uvědomil rozpočtový orgán.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 38

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) PODBOD I)

Čl. 23 odst. 1 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

i) Písmeno b) se nahrazuje tímto:

vypouští se

„b) pokud jde o výdaje na zaměstnance a správní výdaje, převod položek z jedné hlavy do druhé pouze mezi články, z nichž jsou financovány výdaje stejné povahy “.

 

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 39

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) PODBOD II)

Čl. 23 odst. 1 písm. d) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) Doplňuje se nové písmeno d), které zní:

vypouští se

„d) převod položek z hlavy „předběžné položky“ podle článku 43 v případech, kdy v době, v níž je rozpočet sestavován, neexistuje základní právní akt upravující příslušné úkony, ale bude přijat v průběhu rozpočtového roku.“

 

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 40

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) PODBOD III)

Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

iii) Druhý pododstavec se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 41

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. B)

Čl. 23 odst. 1a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

vypouští se

„(1a) Komise uvědomí rozpočtový orgán tři týdny předem:

 

a) o převodech mezi články v rámci kapitoly odpovídajících správním položkám téže hlavy, které převyšují 10 % položky za rok uvedené v článku, z něhož se daný převod uskutečňuje;

 

b) o převodech uvedených v odst. 1 písm. c).

 

Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v uvedené třítýdenní lhůtě závažné důvody, použije se postup uvedený v článku 24. Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán informován institucí o zamýšleném převodu.“

 

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 42

ČL. 1 BOD 11 PÍSM. C)

Čl. 23 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V odstavci 2 se slova „odst. 1 písm. c)“ nahradí slovy „odstavci 1 a 1a.“

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 1 BOD 12

Čl. 26 odst. 2 první pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

12. V čl. 26 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

„O převodech, které umožňují použití rezervy na pomoc při mimořádných událostech, rozhoduje rozpočtový orgán na návrh Komise. Pro každou jednotlivou operaci musí být předložen zvláštní návrh.“

 

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 44

ČL. 1 BOD 12A (nový)

Čl. 27 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12a) V článku 27 se odst. 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Rozpočtové prostředky je třeba používat v souladu se zásadou řádného finančního řízení, t.j. podle zásady hospodárnosti, účinnosti, efektivity a proporcionality.“

Odůvodnění

Cílem je předejít nekontrolovaným výdajům či závazkům

Pozměňovací návrh 45

ČL. 1 BOD 12B (nový)

Čl. 27 odst. 2 pododstavec 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12b. V čl. 27 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Proporcionalita znamená přiměřený poměr mezi náklady, včetně nákladů na kontrolu, a uvažovanými částkami a riziky.“

Odůvodnění

Komise je vyzvána, aby prověřila svoje náklady na kontrolu s cílem přizpůsobit náklady rizikům.

Pozměňovací návrh 46

ČL. 1 BOD 12C (nový)

Čl. 27 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12c) V článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4a. Orgány vypracují systém měření a srovnávání účinnosti v oblasti postupů při zadávání veřejných zakázek a postupů při udílení grantů.“

Odůvodnění

Při plnění rozpočtu se Komise snaží držet zásady řádného finančního řízení. Tři hlavní prvky řádného finančního řízení jsou hospodárnost, účinnost, efektivita. Úředníci Komise se soustřeďují zejména na „hospodárnost“, kterou můžeme analyzovat jako „nejvyšší hodnotu při dodržení postupů“. Zásada účinnosti je popsaná ve finančním nařízení (čl. 27 odst. 2 pododstavec 2) jako „nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky“. Zohlednění této zásady by přimělo Komisi zaměřovat se nejen na „výčet postupů“, ale rovněž zohlednit kontext postupů při udílení grantů a postupů při zadávání veřejných zakázek, jakož i správní náklady spojené s těmito postupy. Vzhledem k vysokým nákladům pro případné příjemce se potřeba zdůraznění kritéria účinnosti jeví ještě důležitější.

Pozměňovací návrh 47

ČL. 1 BOD 12D (nový)

Čl. 27 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(12d) V článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„4a. Při provádění programů a činností se postup řídí jejich obsahem. Prováděcí pravidla upřesňují požadavky tohoto článku.“

Odůvodnění

Náplň politik EU by měla ovlivňovat správní postupy a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh 48

ČL. 1 BOD 12E (nový)

Čl. 28 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

12e. Čl. 28 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„(2) V průběhu rozpočtového procesu předloží orgány a instituce všechny informace, které jsou vhodné pro porovnání vývoje potřeby prostředků s původními odhady ve finančních výkazech. Tyto informace obsahují údaje o výsledcích a stavu diskusí legislativních orgánů o předložených návrzích. Potřeba prostředků se v daném případě koriguje podle stavu diskusí o základním právním aktu.“

(Odpovídá čl. 28 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, přičemž slovo „Komise“ bylo nahrazeno slovy „orgány a instituce“)

Odůvodnění

Změna slov: slovo „Komise“ bylo nahrazeno slovy „orgány a instituce“.

Pozměňovací návrh 49

ČL. 1 BOD 12F (nový)

Čl. 28 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(12f) Čl. 28 odst. 3 se nahrazuje tímto:

 

„(3) Orgány a instituce uvedou ve finančním výkazu údaje o současných nebo výhledových preventivních nebo ochranných opatřeních, aby předešly nebezpečí podvodného jednání a nedodržování pravidel.“

(Odpovídá čl. 28 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, přičemž slovo „Komise“ bylo nahrazeno slovy „orgány a instituce“)

Odůvodnění

Změna slov: slovo „Komise“ bylo nahrazeno slovy „orgány a instituce“.

Pozměňovací návrh 50

ČL. 1 BOD 13

Čl. 29 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

13. V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

13. Článek 29 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 29

 

(1) Pro sestavování rozpočtu, pro plnění rozpočtu a předkládání účtů platí požadavek průhlednosti.

„2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

„2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Rozpočet se zveřejní do tří měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností.

Rozpočet se zveřejní do tří měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností.

Konsolidované roční účetní závěrky a zprávy o rozpočtovém a finančním řízení sestavené jednotlivými orgány se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.“

Konsolidované roční účetní závěrky a zprávy o rozpočtovém a finančním řízení sestavené jednotlivými orgány se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.“

 

Zprávy Komise musí obsahovat také údaje o provádění poznámek v rozpočtu.“

Odůvodnění

Poskytování informací legislativnímu rozpočtovému orgánu.

Pozměňovací návrh 51

ČL. 1 BOD 13A (nový)

Článek 30a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(13a) Vkládá se nový článek 30a, který zní:

 

„Článek 30a

 

Zásada efektivní a účinné interní kontroly

 

1. Plnění rozpočtu bude zajišťovat efektivní a účinná interní kontrola v souladu s příslušným řídícím režimem.

 

2. Pro účely plnění rozpočtu se interní kontrola definuje jako postup uplatňovaný na všech úrovních řetězce kontroly, jehož účelem je poskytnout přiměřenou záruku dosažení těchto cílů:

 

a) efektivita a účinnost činností;

 

b) spolehlivost finančních výkazů;

 

c) zabezpečení prostředků a informací a prevence a odhalování podvodů a nesrovnalostí; a

 

d) odpovídající řízení rizik souvisejících se zákonností a řádností základních operací.“

Odůvodnění

V souladu s návrhem akčního plánu Evropské komise a s bodem odůvodnění J návrhu usnesení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2004 by do finančního nařízení měla být jako jedna z rozpočtových zásad zahrnuta účinná interní kontrola.

Pozměňovací návrh 52

ČL. 1 BOD 16 PÍSM. A)

Čl. 43 odst. 1 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) V odstavci 1 druhém pododstavci se slova „článku 24“ nahradí slovy „článků 23 a 24“;

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 53

ČL. 1 BOD 16 PÍSM. B)

Čl. 43 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) V odstavci 2 se slova „článkem 24“ nahradí slovy „články 23 a 24“.

vypouští se

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 54

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. A) PODBOD II)

Čl. 46 odst. 1 bod 1 písm. f) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) písm. f) se zrušuje:

vypouští se

Odůvodnění

Opětovné použití stávajícího znění s cílem zachovat v rozpočtu právo Parlamentu na informace.

Pozměňovací návrh 55

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. B)

Čl. 46 odst. 1 bod 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Bod 2 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. V oddíle pro každý orgán jsou příjmy a výdaje uvedeny podle stejné struktury jako v bodě 1.“

 

Odůvodnění

Opětovné použití stávajícího znění s cílem zachovat v rozpočtu právo Parlamentu na informace.

Pozměňovací návrh 56

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. C)

Čl. 46 odst. 1 bod 3 písm. c) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

vypouští se

„c) pokud jde o vědecké a technické zaměstnance, může být jejich rozdělení založeno na skupinách platových stupňů v souladu s podmínkami stanovenými v každém rozpočtu; plán pracovních míst musí uvést počet vysoce kvalifikovaných technických a vědeckých pracovníků, kterým jsou poskytovány zvláštní výhody upravené zvláštními ustanoveními služebního řádu;“

 

Odůvodnění

Opětovné použití stávajícího znění s cílem zachovat v rozpočtu právo Parlamentu na informace.

Pozměňovací návrh 57

ČL. 1 BOD 19 PÍSM. D)

Čl. 46 odst. 1 bod 5 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

d) Bod 5 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„5. Rozpočtové položky pro příjmy a výdaje, které jsou nezbytné pro používání Záruční fond pro vnější akce.“

 

Odůvodnění

Půjčky Společenství a garanční půjčky zatím nejsou zrušené a nový mechanismus dotací určených Záručnímu fondu pro vnější akce zatím není. Obě položky se musí objevit v rozpočtu.

Pozměňovací návrh 58

ČL. 1 BOD 20A (nový)

Čl. 48 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

20a. Čl. 48 odst. 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Orgány plní příjmy a výdaje v rozpočtu podle ustanovení tohoto nařízení na vlastní odpovědnost a v rámci schválených prostředků.“

(Odpovídá čl. 48 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, přičemž slovo „Komise“ bylo nahrazeno slovem „orgány“)

Odůvodnění

Změna slov.

Pozměňovací návrh 59

ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A)

Čl. 53 odst. 3 druhý pododstavec návětí (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy opatření, aby:

Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy veškerá legislativní, regulační, administrativní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství, aby:

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 60

ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A)

Čl. 53 odst. 3 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) zabránily nesrovnalostem a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;

b) zabránily nesrovnalostem, nehospodárnosti a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;

Odůvodnění

Komise musí boji proti nehospodárnosti věnovat stejnou pozornost jako boji proti podvodům a nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh 61

ČL. 1 BOD 23 PÍSM. B) PODBOD -I )(nový)

Čl. 54 odst. 2 návětí (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

–i) Návětí se nahrazuje tímto:

 

„2. Pokud Komise plní rozpočet v souladu s čl. 53 odst. 2 nepřímým řízením na ústření úrovni nebo v souladu s čl. 53 odst. 4, může při dodržování omezení uvedených v odstavci 1 přenést úkoly veřejné moci, zejména úkoly související s plněním rozpočtu, na následující orgány:“

Odůvodnění

Přenos úkolů souvisejících s plněním rozpočtu na orgány uvedené v čl. 54 odst. 2 je zatím omezený na ústřední a nepřímou správu, což znamená značné omezení, a to zejména s ohledem na opatření týkající se oblasti vnější politiky. Tato opatření jsou stále častěji uplatňována v rámci decentralizované správy. S ohledem na zaručení účinného plnění rozpočtu je třeba umožnit rovněž přenos úkolů v rámci decentralizované správy.

Pozměňovací návrh 62

ČL. 1 BOD 23 PÍSM. CA) (nové)

Čl. 54 odst. 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ca) Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„3a. Při výkonu pravomocí, které mu udělila Komise podle článku 50, může Evropský parlament při dodržení vlastního jednacího řádu a prostřednictvím přijetí zvláštních pravidel u přesně definovaných položek svěřit úkoly plnění svým politickým skupinám.

 

Toto specifické nařízení se nesmí odchylovat od článku 56, jestliže to není nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti politických skupin.“

Odůvodnění

Jak stanoví článek 185, v případě subjektů zřízených Společenstvím, které mají právní subjektivitu a dostávají subvence z rozpočtu, při provádění stávajících předpisů může být nezbytné zohlednit specifickou povahu parlamentních skupin jakožto správních subjektů a zvláštní potřeby činnosti poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 63

ČL. 1 BOD 24

Čl. 56 odst. 1 návětí (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Plní-li Komise rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, získá nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, které pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:

1. Plní-li Komise nebo Evropský parlament rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, získají nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, která pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:

Odůvodnění

Vzhledem k pozměňovacímu návrhu k článku 54 spadají platby politickým skupinám Parlamentu do kategorie nepřímého řízení na ústřední úrovni. Pozměňovací návrh k článku 56 je logickým důsledkem této změny.

Pozměňovací návrh 64

ČL. 1 BOD 24

Čl. 56 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Komise zajišťuje dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách bere v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.

3. Komise, popřípadě Evropský parlament, zajišťují dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách berou v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.

Odůvodnění

Vzhledem k pozměňovacímu návrhu k článku 54 spadají platby politickým skupinám Parlamentu do kategorie nepřímého řízení na ústřední úrovni. Pozměňovací návrh k článku 56 je logickým důsledkem této změny.

Pozměňovací návrh 65

ČL. 1 BOD 27

Čl. 60 odst. 7 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

27. V článku 60 se první věta odstavce 7 nahrazuje tímto:

27. V článku 60 se odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech a prohlášení o věrohodnosti stvrzující, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz.“

„7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech, o jakýchkoli výhradách k těmto informacím spolu s prohlášením o věrohodnosti stvrzujícím, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz.

 

Zpráva uvádí výsledky operací s odkazem na stanovené cíle, rizika spojená s těmito operacemi, využití prostředků, které byly dispozici, a fungování systému interní kontroly. Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu o činnosti i ostatní zjištěné informace. Nejpozději do 15. června každého roku předává Komise rozpočtovému orgánu shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok. Tyto zprávy obsahují přehled opatření, která byla přijata k omezení rizika vzniku chyb v uvedených operacích, a vyhodnocení účinnosti těchto opatření.“

Odůvodnění

K vypuštění těchto slov došlo pravděpodobně omylem, který je třeba napravit. Navíc se zde zavádí možnost výhrad ke zprávě o informacích o řízení.

Pozměňovací návrh 66

ČL. 1 BOD 28 Písm. -A) (nové)

Čl. 61 odst. 1 písm. -ea) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-a) V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno ea), které zní:

 

ea) účinné fungování těchto systémů;

Odůvodnění

Odst. 1 písm. f) přímo vyplývá ze stanoviska Účetního dvora č. 10/2005 bod 30:

„Aby byli účetní schopni potvrdit, že účty představují pravdivý a úplný obraz, jak stanoví odstavec 123 stávajícího finančního nařízení, mělo by toto potvrzení zahrnovat účinné fungování systémů v celém uvedeném období“

Pozměňovací návrh 67

ČL. 1 BOD 28 PÍSM. A)

Čl. 61 odst. 2a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2a. Účetní vypracuje účty na základě informací poskytnutých podle odstavce 2. Ke konečným účetním závěrkám vypracovaným podle čl. 129 odst. 2 a 3 se přiloží osvědčení, v němž účetní prohlašuje, že byly vypracovány v souladu s hlavou VII a s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům.“

2a. Před přijetím účtů institucí účetní účty parafuje a potvrdí, že představují pravdivý a úplný obraz o finanční situaci daného instituce.

 

Za tímto účelem se účetní ujistí, že účty byly vypracovány podle účetních pravidel, metod a platných účetních systémů v souladu s odpovědností stanovenou tímto nařízením pro účty jeho instituce a že jsou v účtech uvedeny veškeré výdaje a příjmy.

 

Má pravomoc dle vlastního uvážení kontrolovat předložené údaje, jakož i provádět další kontroly, jež považuje za nezbytné pro parafování účtů.

Bude-li to třeba, vyjádří výhrady a přesně vyloží povahu a míru těchto výhrad.

 

Schvalující osoba předá účetnímu veškeré informace, které potřebuje k výkonu svých povinností. Schvalující osoby zůstávají plně odpovědné za řádné využívání prostředků, které řídí, jakož i za zákonnost a řádnost výdajů, které kontrolují.

 

Účetní ostatních institucí a subjektů parafují své výroční účty a potvrzení zašlou účetnímu Komise.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se řídí zásadou stanovenou ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2003:

Účetní přebírá celkovou odpovědnost za úplnost účtů v instituci jako celku (odstavec 7).

Účetní musí účty parafovat, a pokud doplní zpřesnění, musí přesně vyložit povahu a míru vyjádřených výhrad (odstavec 8).

Parlament schvaluje směr revize finančního řízení v Komisi, jejímž cílem bylo svěřit odpovědnost každému generálnímu řediteli, zastává však názor, že záruky ze strany generálních ředitelů musí být podpořeny celkovými zárukami ze strany účetních, kteří ponesou plnou odpovědnost a musí mít i potřebné prostředky ke splnění této povinnosti (odstavec 9).

Pozměňovací návrh 68

ČL. 1 BOD 32 PÍSM. A)

Čl. 66 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Článek 66 se mění takto:

 

a) V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

Článek 66 se mění takto:

 

a) V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem, který uvádí, že zaměstnanec, na nějž se vztahují příslušná ustanovení, musí zcela nebo částečně nahradit škodu, kterou způsobil Společenství z důvodů závažného pochybení při výkonu nebo v souvislosti s výkonem funkce, zejména pokud zjistí nárok na úhradu pohledávky, vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz v rozporu s tímto nařízením a prováděcími pravidly.

„Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem.

 

Povinnost náhrady škody se uplatňuje zejména, pokud

 

– schvalující osoba zjistí nárok na úhradu pohledávky, vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz v rozporu s tímto nařízením a prováděcími pravidly, která tímto z nedbalosti nebo úmyslně hrubě poruší;

 

schvalující osoba z nedbalosti nebo úmyslně hrubě zanedbá vystavení dokumentu, který zdůvodňuje určitou pohledávku, z nedbalosti nebo úmyslně opomene nebo zdrží vystavení platebního příkazu, jež může mít za následek občanskoprávní odpovědnost orgánu vůči třetí osobě.

 

Při prověřování existence a stupně pochybení je třeba brát v úvahu všechny okolnosti, zejména prostředky, které má schvalující osoba k dispozici pro plnění svých povinností.

 

 

Míra odpovědnosti schvalující osoby se hodnotí především na základě míry pochybení a ohledem na zásadu proporcionality. Pokud schvalující osoba jedná z nedbalosti, je odpovědnost omezena na nejvýše 12 měsíčních platů. Pokud schvalující osoba jedná úmyslně nebo záměrně, odpovídá za plnou škodu.“

Odůvodnění

Vyjasnění. Začlenění zásady proporcionality.

Pozměňovací návrh 69

ČL. 1 BOD 32 PÍSM. BA) (nové)

Čl. 66 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

 

4. Každý orgán musí zřídit zvláštní komisi pro otázky finančních nesrovnalostí, nebo se podílet na zřízení takové komise, která určí, zda došlo k finanční nesrovnalosti a jaké jsou její případné důsledky. Skupiny orgánů mohou zřizovat společné komise. Členové odborných komisí mohou být jmenováni z jakéhokoli orgánu.

Odůvodnění

Zvláště menší orgány mohou těžit z tohoto sdílení správních zdrojů.

Pozměňovací návrh 70

ČL. 1 BOD 33A (nový)

Čl. 72 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(33a) V článku 72 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:

 

„2a. Neoprávněně vyplacené částky patří do rozpočtu Společenství a měly by být vymáhány s přihlédnutím k zásadě proporcionality a zařazeny do rozpočtu.

 

Pokud opatření spojená s navrácením zajišťují členské státy nebo jiné instituce, je možné použít na pokrytí nákladů spojených s tímto vymáháním rozpočet Společenství. Tato pokrytí se řídí prováděcími pravidly.“

Pozměňovací návrh 71

ČL. 1 BOD 35

Článek 73b (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.

Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.

 

Pokud nároky vyplývají s úmyslného poškození, promlčecí lhůta yačíná nejdříve okamžikem, kdy se podle skutkového a právního hlediska prokáží a doloží důvody a výška poškození a nárok na náhradu škody. Promlčení doba se přerušuje soudním uplatněním požadavku na náhradu škody. Pokud ručí více dlužníků jako společní dlužníci, působí přerušení vůči jednomu dlužníkovi vůči každému ze společných dlužníků.

Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví prováděcí pravidla.

Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví kromě toho prováděcí pravidla.

Odůvodnění

osoby, které úmyslně poškozují zájmy Společenství by měly mít možnost odvolat se na promlčecí dobu jen tehdy, pokud je znám rozsah vzniklé škody a přesto nebyla v rámci promlčecí doby podaná žaloba.

Pozměňovací návrh 72

ČL. 1 BOD 35A (nový)

Čl. 74 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(35a) V článku 74 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„Příjmy získané z pokut, dohod, pravidelných plateb penále a dalších peněžitých trestů, částky získané nazpět nebo veškeré úroky by neměly být zaznamenány jako rozpočtový příjem, pokud může být rozhodnutí, na jehož základě byly vymáhány, zrušeno rozhodnutím Soudního dvora.“

Pozměňovací návrh 73

ČL. 1 BOD 37A (nový)

Čl. 79 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(37a) V článku 79 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Výzvy k platbě mají být předpokladem pro platby Komise pouze v odůvodněných případech.“

Odůvodnění

Zrychlení postupu a předcházení nákladům.

Pozměňovací návrh 74

ČL. 1 BOD 37B (nový)

Čl. 83 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(37b) V článku 83 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„Instituce podávají rozpočtovému orgánu zprávu o dodržování lhůt uvedených v prováděcích ustanoveních a o odkladu těchto lhůt.“

Odůvodnění

Rozpočtový orgány by měl být úplně informováno o plnění rozpočtu.

Pozměňovací návrh 75

ČL. 1 BOD 39 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 88 odst. 1 pododstavec 1 druhá věta (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Uplatňování smlouvy může být započato až po jejím podpisu.“

Odůvodnění

Stávající postup – uplatňování smlouvy před jejím podpisem – s sebou nese rizika pro všechny zúčastněné strany a může vést k závažným porušením finančních nařízení členských států. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit větší právní jistotu a urychlit podpisování smluv.

Pozměňovací návrh 76

ČL. 1 BOD 39A (nový)

Článek 89 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(39a) Článek 89 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 89

 

(1) Pro veřejné zakázky, které jsou zcela nebo částečně financovány z rozpočtu, platí zásady průhlednosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace.

 

(2) Zadávání veřejných zakázek se provádí na základě co nejširší soutěže, kromě případů, kdy se použijí postupy uvedené v čl. 91 odst. 1 písm. d).

 

(3) K dosažení optimálních mezních nákladů a k zabránění paralelním postupům při zadávání veřejných zakázek má zadavatel veřejných zakázek odpovídajícími prostředky zajistit, aby se veřejné zakázky zadávaly interinstitucionálně.

 

(4) Zájmy malých a středních podniků mají být zohledněny přednostně dělením zakázek na odborné nebo dílčí části. Rozdělením se nesmí obejít mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167.“

Odůvodnění

Vysoké náklady nesmějí odrazovat hospodářské subjekty v účasti ve veřejných soutěžích. Toto opatření má za úkol usnadnit přístup jednotlivým subjektům na trhu a zároveň posílit konkurenci. Měly by být podniknuty kroky ke zlepšení účinnosti a nákladové efektivity správních postupů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Menší subjekty, které se zřídka účastní nabídkových řízení, by měly mít možnost těžit ze zkušeností získaných většími subjekty. Při přidělování veřejných zakázek by neměly být malé a střední podniky ekonomicky znevýhodněny jen proto, že nejsou schopny provést celou zakázku. V těchto případech by měl zadávací orgán zvážit možnost nabízení zakázek ve formě částí a/nebo specializovaných celků, pokud se tím však neporuší příslušné limity.

Pozměňovací návrh 77

ČL. 1 BOD 39B (nový)

Čl. 90 odst. 1 první pododstavec druhá věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(- 39b) V čl. 90 odst. 1 se do pododstavce doplňuje nová věta, která zní:

 

„Toto platí také pro smlouvy uzavřené v rámci jedné rámcové smlouvy, pokud se uzavřením jedné smlouvy nebo celkovým objemem smluv uzavřených pod rámcovou smlouvou překročí mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167.“

Odůvodnění

Rozšíření povinnosti zveřejňování a tím posílení zásady průhlednosti rámcových smluv.

Pozměňovací návrh 78

ČL. 1 BOD 41A (nový)

Článek 91a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(41a) Doplňuje se nový článek, který zní:

 

„Článek 91a

 

1. Pokud zadavatel veřejné zakázky zjistí, že

 

a) předpokládaná výše administrativních nákladů při zadávání několika veřejných zakázek současně nebo při po sobě následujícím zadávání několika veřejných zakázek překračuje ve srovnání se zakázkami, které se týkají stejného předmětu, předpokládané úspory, jichž se má zadáváním veřejných zakázek dosáhnout, a proto je neefektivní, nebo

 

b) to předmět zakázky vyžaduje a

 

c) soutěž tím nebude nepřiměřeně omezena, tehdy se může rozhodnout pro uzavření rámcové smlouvy. Odůvodněné rozhodnutí pro uzavření rámcové smlouvy musí oprávněná osoba zanést do spisů.

 

2. Doba trvání rámcové smlouvy o poskytování služeb nesmí překročit dobu 24 měsíců, přičemž je přípustné automatické prodloužení až o 24 měsíců (základní doba trvání). Pokud to účel smlouvy umožňuje, lze předpokládat částečné vypovězení.

 

3. K automatickému prodloužení smlouvy může dojít pouze tehdy, pokud v okamžiku prodloužení existují podmínky podle odstavce 1. Oprávněná osoba je povinna existenci podmínek prověřit a výsledek zanést do spisů.

 

4. Pokud se podle odhadů v okamžiku uzavření smlouvy může předmět zakázky realizovat pouze v časovém úseku, který je delší než základní doba trvání, je oprávněná osoba povinna zanést do spisů také důvody pro překročení základní doby trvání.

 

5. Pokud je předmětem zakázky dodávka zboží, pak je při uzavírání rámcové smlouvy bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1 třeba upřesnit příslušnými pravidly, že zadavateli veřejné zakázky nevznikne po dobu trvání smlouvy žádná hospodářská újma.“

Odůvodnění

Rámcové smlouvy s sebou nesou značná ekonomická rizika. Představují běžnou administrativní praxi a jejich právní základ by měl být stanoven finančním nařízením. Uzavírání rámcových smluv by mělo co nejméně ovlivňovat veřejnou soutěž. Zároveň je třeba co nejúčinněji chránit majetkové zájmy Unie. Je nezbytné přijmou preventivní opatření především vzhledem k odpisům. V dodavatelských smlouvách toho lze dosáhnout například vyhnutím se výhradním smlouvám nebo zahrnutím doložky o revizi cen nebo o ukončení smlouvy.

Pozměňovací návrh 79

ČL. 1 BOD 41B (nový)

Článek 92 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(41b) Článek 92 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 92

 

1. Zadávací dokumentace obsahuje úplný, jasný a přesný popis předmětu smlouvy.

 

2. Výběrová kritéria k hodnocení způsobilosti zájemců či uchazečů a kritéria přidělení pro hodnocení obsahu nabídky jsou stanovena předem a specifikována v zadávací dokumentaci

 

3. Důvody vyloučení se zájemcům a uchazečům sdělují předem (články 93 a 94) .

 

4. Podle článku 93a se zájemci nebo uchazeči upozorní na povinnost neprodleně zadavatele informovat, splňují-li jedno či více kritérií pro vyloučení, a případně potvrdit, že se na ně žádné z těchto kritérií nevztahuje. Je třeba upozornit na právní důsledky článku 96.

 

5. V případě rámcové smlouvy jsou zájemci či uchazeči upozorněni na to, že také ostatní orgány mají nárok na dodávky stanovené v podmínkách rámcové smlouvy.“

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zlepšit čitelnost a sjednotit všechna ustanovení týkající se dokumentů o výzvách k předkládání nabídek, která jsou v současnosti předmětem řady vzájemně nesouvisejících článků. Cílem je rovněž objasnit, že podmínky pro vyloučení vyplývají ze zákona, a odůvodnit povinnost oznamování týkající se zájemců a uchazečů. Je nezbytné upozornit na možné sankce v případě porušení pravidel s cílem předejít nepředvídatelnému vývoji. Ostatní instituce by rovněž měly mít možnost těžit z ekonomických výhod rámcových smluv.

Pozměňovací návrh 80

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 1 písm. a) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;

a) byli v průběhu pěti let předcházejících výzvě k předkládání návrhů pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za podobnou trestnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství; vyloučení může trvat až deset let, byl-li zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za čin poškozující finanční zájmy Společenství;

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty a s ohledem na právní normy je třeba ve finančním nařízení stanovit dobu vyloučení v případě odsouzení za trestnou činnosti. Doba vyloučení přitom může záviset na tom, zda se odsouzení majetku třetí strany nebo majetku Společenství. V druhém případě je doba vyloučení v trvání 10 let podle článku 96 odůvodnitelná. S ohledem na délku soudních řízení týkajících se majetkových trestných činů neodpovídá den vynesení konečného rozsudku začátku doby vyloučení s cílem zabránit právní nejistotě a příliš dlouhým dobám vyloučení. V tomto případě je rozhodující datum vynesení rozsudku soudu prvního stupně, i když se nejedená o konečný rozsudek.

Pozměňovací návrh 81

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Důvody vyloučení musí být předem stanoveny a sděleny zájemcům nebo uchazečům.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení začleněno do čl. 92 odst. 3.

Pozměňovací návrh 82

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 4 první pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Zájemci nebo uchazeči musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.

4. Zájemci nebo uchazeči musí v souladu s článkem 93a osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.

Odůvodnění

Zjednodušení správy ve vztahu k zájemcům a uchazečům: osvědčení by mělo být požadováno v souladu se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 83

ČL. 1 BOD 42

Čl. 93 odst. 4 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Pokud je zájemce nebo uchazeč právním subjektem, musí poskytnout informace o vlastnictví nebo o řízení právního subjektu, výkonu kontroly nad ním nebo oprávnění jej zastupovat kdykoli, když o to zadavatel požádá.

vypouští se

Odůvodnění

Tato otázka je předmětem druhého odstavce čl. 93a odst. 1 písm. c), který se zabývá systematizací ustanovení týkajících se žádostí o předložení podpůrných dokumentů .

Pozměňovací návrh 84

ČL. 1 BOD 42

Článek 93a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Článek 93a

 

1. Bez ohledu na ustanovení článku 89 musí být ve všech fázích postupu zadávání veřejných zakázek správní požadavky a povinnosti předkládat podpůrné dokumenty vždy jasně vymezeny a musí být přímo spojeny s dotyčným postupem.

 

Zejména:

 

a) kromě případů smluv nízké hodnoty, při nichž je při vyjednávacím řízení přípustná pouze jediná nabídka, mohou schvalující osoby po zhodnocení rizika od požadavku poskytnout jeden či více podpůrných dokumentů upustit;

 

b) v případě postupu zadávání veřejných zakázek vedených podle čl. 91 odst. 3 může zadavatel v průběhu postupu zadávání veřejné zakázky požadovat osvědčení či jiné doklady o tom, že se zájemce nenachází v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 a že splňuje ostatní kritéria pro zadání zakázky;

 

c) ve všech ostatních případech může zadavatel požadovat dokumenty, které považuje pro uskutečnění postupu zadávání zakázky za nutné.

 

Kromě toho musí zájemci či uchazeči na žádost zadavatele sdělit, kdo je vlastníkem právního subjektu podávajícího nabídku, kdo je členem jeho vedení, kdo nad ním vykonává kontrolu nebo je oprávněn jej zastupovat.

 

2. Bez ohledu na ustanovení uvedená v oddílu 4 nesmějí být platby pozastaveny pouze kvůli tomu, že se nevyužilo možnosti vyžadovat od zájemců či účastníků předložení podpůrných dokumentů.“

Odůvodnění

Tímto ustanovením se uplatňuje zásada proporcionality na povinnost poskytovat podpůrné dokumenty. Cílem je dosáhnout rovnováhu mezi ochranou zájmů Unie na jedné straně a správní zátěží na straně druhé.

Pozměňovací návrh 85

ČL. 1 BOD 42

Čl. 94 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Bez ohledu na ostatní ustanovení týkající se střetu zájmů, zejména na článek 52, se předpokládá, že střet zájmů ve smyslu písmene a) vzniká, byl-li v jakémkoli okamžiku postupu souvisejícího s udílením grantu zájemce nebo uchazeč zaměstnancem Společenství, pokud jeho účast v postupu zadávání zakázky nebyla předem schválena jeho nadřízeným.

Odůvodnění

Omezení uplatnění tohoto článku na postupy spojené s udílením grantu, jelikož zaměstnanci Společenství nesmějí se Společenstvím sami uzavírat smlouvy.

Pozměňovací návrh 86

ČL. 1 BOD 43

Článek 95 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(43) V článku 95 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

(43) Článek 95 se nahrazuje tímto:

„Z důvodů hospodárnosti však mohou dva či více orgánů souhlasit s užíváním společné databáze.“

„Článek 95

 

1. Každý orgán sdělí podrobnosti o zájemcích nebo uchazečích, kteří se nacházejí v situaci popsané v článcích 93 a 94, do ústřední databáze řízené Komisí.

 

2. Schvalující osoby všech orgánů a institucí by měly před udělením zakázky nahlížet do databáze. Přístup do databáze by měl být umožněn rovněž příslušným orgánům členských států. Třetí země a mezinárodní organizace mohou získat přístup do databáze jen v případě, že to vyžaduje veřejný zájem, aniž jsou narušeny předpisy Společenství o zpracování osobních údajů.

 

3. Členské státy sdělí Komisi údaje o hospodářských subjektech nacházejících se v některé ze situací uvedených čl. 93 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) a c), jestliže chování těchto subjektů poškodilo finanční zájmy Společenství a Společenství se zatím neúčastní soudního řízení. Při udělování zakázek budou orgány členských států nahlížet do databáze Komise, jestliže jsou v rámci této zakázky použity zdroje EU, a odpovídajícím způsobem tyto informace uplatní.“

Pozměňovací návrh 87

ČL. 1 BOD 44

Čl. 96 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(2a) Vyloučení zájemce či uchazeče může trvat déle než pět let pouze na základě rozsudku či obdobného rozhodnutí, podle něhož byl zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za trestný čin poškozující Společenství, jehož skutková podstata je pro vyloučení relevantní.

Odůvodnění

Ve vztahu s článkem 93.

Pozměňovací návrh 88

ČL. 1 BOD 44A

Čl. 97 odst. 2a oddíl 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(44a) Před článek 97 se vkládá tento nový oddíl 3a:

 

„Oddíl 3a

 

Práva účastníků postupu zadávání veřejné zakázky“

Odůvodnění

Účastníci mají nejen práva, ale i povinnosti, které musí zadavatel zohlednit.

Pozměňovací návrh 89

ČL. 1 BOD 44B (nový)

Čl. 97 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(44b) Čl. 97 odst. 1 se vypouští.

Odůvodnění

Zlepšit čitelnost a systematizaci.

Pozměňovací návrh 90

ČL. 1 BOD 46 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 97 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) Odstavec 2 se mění takto:

„(2) Pouze v opodstatněných případech může zadavatel podle podmínek uvedených v prováděcích pravidlech předem od účastníků požadovat záruku, aby bylo zajištěno, že nabídce dostojí.“

Odůvodnění

Co největší omezení potřeby týkající se poskytnutí záruky.

Pozměňovací návrh 91

ČL. 1 BOD 46A (nový)

Čl. 100 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(46a) V článku 100 se vkládá tento odstavec, který zní:

 

2a. Smlouva nesmí být podepsána před uplynutím lhůty 14 týdnů, která začíná datem, kdy byli zájemci či uchazeči informováni o zamítnutí své nabídky (odst. 2 první věta), kromě případů, kdy by tím Společenství vznikly významné finanční ztráty. Tato lhůta začíná plynout, až když jsou zájemci či uchazeči písemně informováni o příslušných opravných prostředcích proti danému rozhodnutí, zejména pokud jde o subjekt, lhůtu a formu. Smlouva podepsaná před uplynutím uvedené lhůty je neplatná.“

Odůvodnění

Neúspěšní účastníci by měli být informováni o možnostech zpochybnění rozhodnutí o udělení smlouvy. Je to v zájmu účinné kontroly této smlouva a tím v zájmu větší průhlednosti.

Pozměňovací návrh 92

ČL. 1 BOD 46B (nový)

Čl. 100a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(46b) Vkládá se tento článek:

 

„Článek 100a

 

1. Komise přijme nutná opatření k zajištění toho, že vzhledem k postupům zadávání veřejných zakázek spadajícím do působnosti finančního nařízení mohou být rozhodnutí zadavatelů účinně a převedším pokud možno rychle přezkoumána, zejména podle ustanovení čl. 100b odst. 7, s cílem zjistit, zda rozhodnutí neporušují právní předpisy Společenství o veřejných zakázkách či jiná ustanovení, kterými se tyto předpisy provádějí.

 

2. Komise zajistí, aby přezkumné řízení bylo podle podmínek uvedených v prováděcích pravidlech přístupné každému, kdo má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky na stavby nebo dodávky a jemuž vznikla či případně hrozí škoda v důsledku domnělého porušení právních předpisů. Komise může zejména požadovat, aby ten, kdo má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, předem uvědomil zadavatele o údajném porušení právních předpisů a o svém úmyslu žádat o přezkum.“

Odůvodnění

Požadavky odpovídající požadavkům, které členským státům ukládá směrnice 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989.

Pozměňovací návrh 93

ČL. 1 BOD 46C (nový)

Článek 100b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(46c) Vkládá se tento článek, který zní:

 

„Článek 100b

 

1. Komise zajistí, že pro přezkumné řízení uvedené v článku 100a budou poskytnuty potřebné pravomoci,

 

a) aby bylo možno co nejdříve a formou předběžného řízení přijmout prozatímní opatření s cílem napravit domnělé porušení právních předpisů či zabránit dalšímu poškozování dotčených zájmů; k tomu náleží kroky, jejichž cílem je pozastavit postup zadávání veřejné zakázky či pozastavit provádění jednotlivých rozhodnutí zadavatele;

 

b) aby bylo možno zrušit či zajistit zrušení protiprávních rozhodnutí, včetně odstranění diskriminujících technických, hospodářských či finančních specifikací uvedených v zadávacích dokumentech, v podkladech zakázky či v jakémkoli jiném dokumentu týkajícím se postupu zadávání veřejné zakázky;

 

c ) aby těm, kdo byli porušením právních předpisů poškozeni, mohlo být přiznáno odškodnění.

2. Pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou být přeneseny odděleně na několik subjektů, které odpovídají za různá hlediska přezkumného řízení.

 

3. Přezkumné řízení jako takové nemusí mít automaticky pozastavující účinky na postup zadávání veřejné zakázky, jehož se týká.

 

4. Komise může stanovit, že příslušný subjekt může při zkoumání otázky, zda je třeba přijmout prozatímní opatření, zohlednit možné důsledky pro všechny pravděpodobně poškozené zájmy, včetně veřejných zájmů obecně, a že se může rozhodnout tato opatření nepřijmout, pokud by mohly nepříznivé důsledky těchto opatření převážit jejich přínos. Rozhodnutí nepřijmout prozatímní opatření se nedotýká ostatních nároků žadatele.

 

5. Komise může stanovit, že u nároků na náhradu škody opírajících se o protiprávnost rozhodnutí, musí být dotyčné rozhodnutí nejprve zrušeno jedním ze subjektů vybavených příslušnými pravomocemi.

 

6. Účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 na smlouvu uzavřenou po udělení veřejné zakázky jsou stanoveny v prováděcích pravidlech.

 

Bez ohledu na případy, kdy musí být rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušeno, může Komise dále stanovit, že po uzavření smlouvy v návaznosti na udělení zakázky se pravomoci subjektu odpovědného za přezkumné řízení omezí na přiznání náhrady škod subjektům, kterým porušením právních předpisů vznikla škoda.

 

7. Komise zajistí, že rozhodnutí subjektu odpovědného za přezkumné řízení bude účinně provedeno.

 

8. Subjekt odpovědný za přezkumné řízení, který není soudní povahy, musí své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. Dále je v tomto případě nutno zaručit postupy, kterými lze jakékoli domněle protiprávní opatření daného přezkumného subjektu či údajná pochybení ve výkonu jemu svěřených pravomocí učinit předmětem soudního přezkumného řízení u jiného subjektu, který je vzhledem k zadavateli veřejné zakázky i k přezkumnému subjektu nezávislý a který je soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy o ES.

 

Pokud jde o orgán příslušný pro jmenování, funkční období a odvolání, jsou členové tohoto nezávislého subjektu jmenováni a svou funkci opouštějí za týchž podmínek jako členové soudu. Alespoň předseda tohoto nezávislého subjektu musí splňovat právní a profesní kvalifikaci soudce. Nezávislý subjekt rozhoduje v návaznosti na řízení, při němž jsou vyslechnuty obě strany, a jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem, který stanový Komise.“

Odůvodnění

Požadavky odpovídající požadavkům, které členským státům ukládá směrnice 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989.

Pozměňovací návrh 94

ČL. 1 BOD 46D (nový)

Článek 102 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46d. Článek 102 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 102

 

Zadavatel požaduje v určitých odůvodněných případech od smluvní strany složení jistoty, aby

 

a) zajistil řádné splnění zakázky;

 

b) omezil finanční rizika spojená s platbami předběžného financování a zálohami. V případě záloh by mělo být složení jistoty požadováno, jen pokud není platba prováděna za již poskytnuté dodávky nebo za služby probíhající na základě předem dohodnutých dílčích úkonů.“

Odůvodnění

Správní zjednodušení. V případě poskytnutých dodávek a služeb již nemá záruka význam.

Pozměňovací návrh 95

ČL. 1 BOD 50 PÍSM. -A) (nové)

Čl. 108 odst. 1 první pododstavec návětí (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-a) V odstavci 1 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

 

„1. Granty jsou finanční příspěvky poskytované jako dary přímo z rozpočtu orgánu na financování:“

(Čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, který byl doplněn o slovo „orgánu“)

Odůvodnění

Prováděcí pravidla jsou nejasná, protože v některých případech je za skutečné uplaňování opatření odpovědná „Komise“ a někdy „schvalující úředník“. Navrženým zpřesněním se dvojznačnost odstraní a ustanovení hlavy VI „Granty“ se stanou platná pro všechny instituce.

Pozměňovací návrh 96

ČL. 1 BOD 50 PÍSM. -AA) (nové)

Čl. 108 odst. 1 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-aa) Odstavec 1 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„Granty jsou předmětem písemné smlouvy o poskytnutí grantu či rozhodnutí o poskytnutí grantu, jež je žadateli oznámeno. Rozhodnutí o poskytnutí grantu může stanovit podmínky, požadavky a časová omezení, pokud by tyto podmínky mohly být také předmětem smlouvy o poskytnutí grantu.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje poskytování grantů jak na základě smluv, tak i na základě rozhodnutí Komise . Článek 249 Smlouvy o ES zahrnuje usnesení mezi právní opatření, které může Společenství přijmout. Poskytování grantů na základě rozhodnutí může významně snížit právní zátěž, zejména v případě malých grantů, a zkrátit postup. Možnost stanovit v rámci smlouvy o poskytnutí grantu podmínky, časové omezení a požadavky zvýší pružnost jeho uplatňování.

Pozměňovací návrh 97

ČL. 1 BOD 50 PÍSM. A)

Čl. 108 odst. 2 písm. ga) a gb) (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

ga) výdaje na organizace složené především z (bývalých) členů a zaměstnanců orgánů, kteří:

 

- podporují zájmy a fungování daného orgánu; a/nebo

 

- organizují kulturní, sportovní, společenské a další aktivity ve prospěch orgánu a /nebo jeho (bývalých) členů a zaměstnanců; a

 

gb) výdaje v rámci spolupráce se třetími stranami, které se neřídí ustanoveními o veřejných zakázkách, a související s informační politiku daného orgánu.

 

Tyto kategorie se považují za správní výdaje ve smyslu článku 49. Musí jim být věnována oddělená položka v rozpočtu.

Odůvodnění

Finanční podpora interních organizací instituce, která je nezbytná pro jejich řádné fungování, by měla být vyčleněna z ustanovení týkajících se poskytování grantu. Určité zásady platné pro poskytování grantů jako každoroční výzva pro předkládání nabídek a snižování počtu totiž nejsou opodstatněné, pokud instituce poskytuje finanční podporu organizacím, jejichž členy jsou zaměstnanci instituce.

Pozměňovací návrh 98

ČL. 1 BOD 52

Čl. 109 odst. 1 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí zahrnovat spolufinancování.

Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí bez ohledu na ustanovení o poskytování grantů formou paušálního financování nebo paušální částky (čl. 113 odst. 1 písm. b) a c)) zahrnovat spolufinancování.

Odůvodnění

V důsledku tohoto ustanovení nepodléhají spolufinancování granty poskytované formou paušálního financování nebo paušální částky.

Pozměňovací návrh 99

ČL. 1 BOD 52

Čl. 109 odst. 3 písm. da) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

da) vlastní zdroje, zejména příspěvky a členské příspěvky, zahrnuté do roční činnosti politické strany na evropské úrovni v souladu s čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2004/2003, které přesahují 25 % způsobilých nákladů, které má nést příjemce podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2004/2003.

Pozměňovací návrh 100

ČL. 1 BOD 52A (nový)

Článek 109a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(52a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 109a

 

Orgány a instituce, které poskytují granty, vytvoří ve spolupráci jeden společný orgán, jehož úkolem bude poskytování informací a poradenství pro žadatele. Tento orgán zejména:

 

- stanoví společné normy pro formuláře žádostí pro podobné granty a dohlíží na rozsah a srozumitelnost formulářů žádostí,

 

- informuje potenciální žadatele (zejména prostřednictvím seminářů a poskytováním příruček) a

 

- spravuje databázi, s jejíž pomocí Komise žadatele informuje.“

Odůvodnění

Orgán, který má být vytvořen na základě spolupráce stanoví jednotné standardy pro spolupráci s příjemci grantu. Tím se výrazně sníží správní výdaje pro příjemce grantu a pro orgán poskytující grant. Zároveň by měly být stanoveny standardy pro obdobný typ grantů (např., podpora činnosti mládeže, výzkum) s cílem zjednodušit postup předkládání žádostí. Vytvoření centrální databáze zajistí, že potřebné požadované podpůrné dokumenty budou předkládány jen jednou, čímž se ušetří čas a prostředky Komise i žadatele.

Pozměňovací návrh 101

ČL. 1 BOD 52B (nový)

Čl. 110 odst. 1 první pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(52b) Čl. 110 odst. 1 první pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„1. Granty jsou předmětem ročního programu, který se zveřejní na počátku rozpočtového roku a v každém případě nejpozději 1. března, s výjimkou pomocí v krizových situacích a operací humanitární pomoci.“

(Č. 110 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, který je doplněn o slova „a v každém případě nejpozději 1. března“)

Odůvodnění

Zkrácení časového omezení přispěje k urychlení postupu poskytování grantů.

Pozměňovací návrh 102

ČL. 1 BOD 53

Čl. 110 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost.

Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost. Výzva k předložení nabídky může být zveřejněna v předcházejícím roce, a to za podmínky, že budou následující rok k dispozici finanční prostředky. Nezávisle na době zveřejnění a bez ohledu na článek 115 tato výzva uvádí všechny předpisy, které se na poskytnutí grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou přípustné odkazy na předpisy. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy.

Odůvodnění

Cílem zveřejnění v předcházejícím roce je předejít nahromadění postupů pro poskytování grantů v nadcházejícím roce a s tím souvisejícím zpožděním. Žadatelé by v rámci postupu měli mít právní jistotu. Zákaz jakýchkoli pozměňovacích v rámci probíhajícího postupu sníží množství správní práce pro příjemce grantů a pro Komisi, zjednoduší postup a sjednotí politiku poskytování grantů.

Pozměňovací návrh 103

ČL. 1 BOD 53A (nový)

Čl. 110 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(53a) V článku 110 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:

 

„2a. Zároveň se zveřejněním podle odstavce 2 Komise předloží Evropskému parlamentu zprávu o:

 

a) počtu žadatelů v uplynulém roce;

 

b) počtu a poměru úspěšných žádostí k jednotlivým výzvám k předkládání návrhů a k subjektu poskytujícímu grant;

 

c) průměrné délce trvání postupu od zveřejnění výzvy k předkládání návrhů až do uzavření dohody o poskytnutí grantu případně do rozhodnutí o poskytnutí grantu v poměru k jednotlivým výzvám k předkládání návrhů a k subjektu poskytujícímu grant;

 

d) o průměrné délce trvání postupu až do závěrečného vyhodnocení a konečné platby (čl. 119 odst. 1).“

Odůvodnění

Vzhledem na dlouhou dobu trvání postupů souvisejících s poskytování grantů je předkládání zpráv důležitým výchozím bodem pro zlepšení. Vyplývá z něj možnost shromáždit různá hodnocení stupně úspěšnosti na základě srovnání pracovního plánu a jeho provádění.

Pozměňovací návrh 104

ČL. 1 BOD 54

Článek 111 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v základních právních aktech stanoveno jinak.

1. Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu.

Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady.

2. Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady. Žadatel musí schvalující osoby bezodkladně informovat o několika žádostech a několika grantech na daný projekt.

V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát.

3. V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát. V žádném případě nesmí být překročena celková částka kombinovaných způsobilých nákladů.

Odůvodnění

Povinnost příjemce grantu, který má k dané problematice blíže, poskytovat informace umožňuje opakovanému poskytnutí grantu a překročení nejvyšší možné částky určené pro grant.

Pozměňovací návrh 105

ČL. 1 BOD 56

Čl. 113a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

1a. Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:

 

a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;

 

b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;

 

c) náklady na externí audit (články 117 a 119)

 

d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;

 

e) odpisy.

Odůvodnění

Právě malé podniky a malé organizace nemohou samy nést náklady na poskytnutí záruk. Tato skutečnost by však neměla vést k jejich faktickému vyloučení z postupu poskytování grantů a platí rovněž pro nevládní organizace, které nemohou uplatnit odpočet daně při vstupu.

Pozměňovací návrh 106

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Žadatelé musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.

Žadatelé na požádání schvalujících osob osvědčí, s ohledem na ustanovení článku 109, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.

Odůvodnění

Schvalující osoba by měla osvědčení pružně a v souladu s vlastním hodnocením rizik, čímž se sníží množství správní práce.

Pozměňovací návrh 107

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 4 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.

Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili záměrně či z hrubé nedbalosti nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 108

ČL. 1 BOD 57

Čl. 114 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

4a. Schvalující osoba vyzve k vydání prohlášení, předložení žádostí nebo k opravě prohlášení nebo žádostí pouze tehdy, pokud zjevně nebyly předloženy nedopatřením či z neznalosti nebo byly předloženy či vypracovány nesprávně. Pokud je to nutné a v rámci možností proveditelné a přípustné, schvalující osoba informace o právech a povinnostech účastníků.

 

Schvalující osoba vede odpovídající formou záznamy o spojeních na  žadatele během trvání postupu.

Odůvodnění

Toto ustanovení stanoví možnost podávat úspěšné žádosti o poskytnutí grantu i žadatelům, kteří nemají zkušenosti v jednání se subjekty poskytujícími granty a nemají právního poradce. Nevládní organizace si stěžovaly na nedostatečnou spolupráci. Záměrem ustanovení je zvýšit přitažlivost Evropské unie jako partnera poskytujícího prostředky. Průhlednost a bezpečnost postupu jsou dány povinností vést záznamy.

Pozměňovací návrh 109

ČL. 1 BOD 57A (nový)

Čl. 115 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(57a) Čl. 115 odst. 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Kritéria výběru oznámená předem ve výzvě k předkládání návrhů musí umožnit zhodnotit schopnost žadatele dokončit navrhovanou akci nebo pracovní program. Čl. 110 odst. 1 je tím nedotčen.

 

Výběrová kritéria odrážejí zvláštnosti projektů, jejich kvalitu a provedení.“

(Čl. 115 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, který byl doplněn slovy „oznámená předem ve výzvě k předkládání návrhů“, následující větou a druhým pododstavcem.).

Odůvodnění

Toto ustanovení se shoduje s články 110 a 116, podle kterých musí být žadatelé předem informováni o všech ustanoveních týkajících se poskytování grantu. Předem zveřejněná kritéria výběru posilují průhlednost postupu. Navíc tím žadatelé získají lepší možnost co nejdříve zhodnotit vyhlídky své žádosti na úspěch a vyhnou se tak zbytečnému úsilí spojenému s předložením žádostí, které by byly zjevně neúspěšné.

Pozměňovací návrh 110

ČL. 1 BOD 57B (nový)

Čl. 115 odst. 2a (nový) a 2b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(57b)V článku 115 se doplňují odstavce 2a a 2b, které zní:

 

„2a. Postup poskytování grantu je v zásadě rozdělen do několika fází, přičemž první se zabývá výhradně přibližným hodnocením přípustných žádosti, které byly předloženy. Nemá-li žádost již v této fázi postupu naději na úspěch, je o tom žadatel informován v souladu s čl. 116 odst. 3. Každá následná fáze postupu se musí výrazně odlišovat od fáze předcházející, zejména pokud jde o kvantitu a obsah podkladů, které má žadatel předložit. Je-li od žadatele požadováno předložení důkazu, lze daný důkaz během celého postupu požadovat pouze jednou. Obdržené údaje se ukládají do databáze (článek 109a). Je vyvíjeno úsilí postup urychleně dokončit.

 

2b. Odchylně od zásad stanovené v čl. 109 odst. 1 věnuje schvalující osoba v průběhu postupu zvláštní péči tomu, aby úsilí vyžadované od žadatele v souvislosti se zveřejněním, dokumentací a poskytováním jiných povinných důkazů spojených s grantem nebylo neúměrné v poměru k hodnotě grantu.“

Odůvodnění

Rozdělením postupu na více fází se má celý postup zjednodušit. Omezí se rovněž předkládání rozsáhlé dokumentace v prvních fázích postupu. Kontrolní úloha schvalující osoby má stejný cíl.

Pozměňovací návrh 111

ČL. 1 BOD 58

Čl. 116 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Návrhy jsou vyhodnocovány na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.

1. Návrhy jsou vyhodnocovány během dvou měsíců na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.

Odůvodnění

Toto ustanovení se snaží zavést jasný časový rámec rozhodování.

Pozměňovací návrh 112

ČL. 1 BOD 58A (nový)

Čl. 116 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58a)V článku 116 se odstavec. 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Odpovědná schvalující osoba informuje žadatele písemně o rozhodnutích týkajících se jejich žádosti a podepisuje zakázku po uplynutí lhůty uvedené v čl. 100 odst. 2a.

 

Jestliže požadovaný grant není udělen, orgán sdělí důvody odmítnutí žádosti s odkazem zejména na předem oznámená výběrová kritéria a kritéria pro udílení grantu.“

Odůvodnění

Toto ustanovení se snaží zavést jasný časový rámec rozhodování.

Pozměňovací návrh 113

ČL. 1 BOD 58B (nový)

Článek 117 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58b) Článek 117 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 117

 

1. Rozvržení plateb se určuje podle finančních rizik, trvání a stavu provádění akce nebo podle nákladů, které příjemce vynaložil. Platby musí být provedeny v přiměřené lhůtě.

 

Je-li rozpis splátek stanoven smluvně či rozhodnutím, provádí se platby bez dalších požadavků v určených termínech. Čl. 119 odst. 2 tím zůstává nedotčen.

 

2. Schvalující osoba může za účelem určení rizik při zohlednění zásad uvedených v čl. 109 odst. 1 na příjemci grantu požadovat předložení posudku nezávislého auditora. Prováděcí předpisy mohou stanovit případy, kdy je třeba obdržet posudek externího auditora nebo případy, kdy se posudek nevyžaduje.“

(První věta prvního odstavce se shoduje s článkem 117 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odůvodnění

Cílem ustanovení je urychlit postup. Instituce, které mají k dispozici vlastní kontrolní úřady, by je měly využít a neobracet se na externí auditory. Zabrání se tak nákladům na postup.

Pozměňovací návrh 114

ČL. 1 BOD 58C (nový)

Článek 118 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58c) Článek 118 se nahazuje tímto:

 

„Článek 118

 

Není-li k dispozici žádný jiný stejně účinný způsob omezení rizik, může příslušná schvalující osoba od příjemce předem požadovat složení jistoty, aby omezil finanční rizika spojená s platbami předběžného financování.“

(Článek 118 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, který byl doplněn slovy „Není-li k dispozici žádný jiný stejně účinný způsob omezení rizik“)

Odůvodnění

Požadování záruky formou bankovní jistoty znamená zejména pro malé podniky, podniky v některých členských státech a malé nevládní organizace značné obtíže. Mělo by však být zřejmé, že se jedná o poslední možnost v případě, kdy nejsou k dispozici stejně účinné způsoby záruky.

Pozměňovací návrh 115

ČL. 1 BOD 58D (nový)

Článek 119 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58d) Článek 119 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 119

 

1. Částka grantu je konečná až poté, co dotyčný orgán přijme závěrečné zprávy a účetní uzávěrky, čímž nejsou dotčeny následné kontroly ze strany orgánu. V tomto případě začíná promlčecí lhůta (článek 73b) vůči orgánu ve chvíli, kdy je provedena poslední platba. Promlčecí lhůta (článek 73b) vzhledem k příjemci začíná ve chvíli, kdy je částka grantu konečná.

 

2. Nesplní-li příjemce své právní nebo smluvní závazky nebo povinnosti stanovené rozhodnutím o poskytnutí grantu, může být poskytování grantu pozastaveno, sníženo či ukončeno v souladu s ustanoveními uvedenými v prováděcích pravidlech, a to poté, co příjemce dostal příležitost vyjádřit k situaci své připomínky.

 

Snížení grantu musí být úměrné danému pochybení.

 

Pokud neplnění povinností nelze přičítat jednání příjemce, poskytování grantu se pozastavuje, snižuje či ukončuje jen ve výjimečných případech, zejména pokud provádění nebo zachování grantu překračuje absolutní částku způsobilých nákladů projektu nebo pokud nesplnění povinnosti znemožní dosáhnout cíle grantu.“

Odůvodnění

Uplatnění zásady proporcionality. Zejména nemožnost automaticky snížit grant EU v případě v případě selhání příjemce jednoho nebo několika spolufinancování by mohla vést k úplnému selhání celého projektu. Této situaci je třeba zabránit. Odkaz na ustanovení týkající se promlčecí doby má orgán motivovat k tomu, aby provedl poslední hodnocení nejpozději před uplynutím promlčecí doby. Tím se zvýší právní jistota příjemce grantu.

Pozměňovací návrh 116

ČL. 1 BOD 59

Čl. 120 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, použije se postup stanovený pro tento případ v prováděcích pravidlech.

1. Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, řídí se zásadami uvedenými v hlavě V této části.

 

Prováděcí ustanovení mohou stanovit předpisy pro zjednodušení postupu v závislosti na rozsahu smlouvy.

Odůvodnění

Správní zjednodušení.

Pozměňovací návrh 117

ČL. 1 BOD 61

Článek 122 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

61. V článku 122 se slova „článku 185“ nahrazují slovy článku 121“.

61. Článek 122 se nahrazuje tímto:

 

Článek 122

 

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se připojí k účtům orgánů a institucím uvedeným v článku 121, což odráží mimo jiné úroveň plnění částek a převody částek mezi různými rozpočtovými položkami.“

Odůvodnění

Cílem je objasnit cíle a obsah jednotlivých zpráv stanovených finančním nařízením. Výroční zpráva schvalující osoby by se měla zaměřit na využívání prostředků, plnění cílů, rozvoj činností a rámec interní kontroly zatímco zpráva o rozpočtovém a finančním řízení by se měla zaměřit na aspekty plnění rozpočtu.

Pozměňovací návrh 118

ČL. 1 BOD 68A (nový)

Čl. 139 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(68a) Čl. 139 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Orgány předají Účetnímu dvoru a rozpočtovému orgánu své vnitřní finanční předpisy pro informaci.“

Odůvodnění

Zajištění informovanosti rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 119

ČL. 1 BOD 69B (nový)

Čl. 143 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(69b)V článku 143 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Výroční zpráva o činnosti obsahuje posouzení řádného finančního řízení. Musí obsahovat hodnocení účinnosti rozpočtového a hospodářského řízení a jejich souladu se zákonem.“

Odůvodnění

Záměrem tohoto rozlišení je vyjasnit, že kompetence Účetního dvora by se neměla omezovat na hodnocení, zda jsou příjmy a výdaje formálně v souladu se zákonem, ale také na zhodnocení skutečné vhodnosti revidovaných transakcí.

Pozměňovací návrh 120

ČL. 1 BOD 75

Čl. 153 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

75. V článku 153 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

vypouští se

„1. Pokud může Komise převést položky podle článku 23, přijme své rozhodnutí do 31. ledna následujícího rozpočtového roku a uvědomí o něm rozpočtový orgán tři týdny před provedením převodů podle čl. 23 odst. 1 písm. a).“

 

(Pozměněný čl. 153 odst. 1 odpovídá původnímu znění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 121

ČL. 1 BOD 82A (nový)

Článek 160b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(82a) Za článek 160a se vkládá článek 160b, který zní:

 

„Článek 160b

 

Odchylně od článku 110 může být výzva k předložení nabídek zveřejněna v předcházejícím roce, a to za podmínky, že budou následující rok k dispozici finanční prostředky. Bez ohledu na dobu zveřejnění a na článek 115 Komise informuje o všech pravidlech, které se na udělení grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou možné odkazy na ustanovení prováděcích pravidel. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy.“

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 110. Cílem zveřejnění v předcházejícím roce je předejít nahromadění postupů pro poskytování grantů v nadcházejícím roce a s tím souvisejícím zpožděním. Žadatelé by v rámci postupu měli mít právní jistotu. Zákaz jakýchkoli pozměňovacích v rámci probíhajícího postupu sníží množství správní práce pro příjemce grantů, zjednoduší postup a sjednotí politiku poskytování grantů.

Pozměňovací návrh 122

ČL. 1 BOD 85A (nový)

Čl. 168 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(85a) V článku 168 odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Pokud se týká vnější pomoci Společenství, uplatňují se předpisy týkající se účasti na postupech zadávání veřejných zakázek nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství1 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství 2.

 

1 Úř. věst. L 344, 27. 12. 2005, s. 1.

2 Úř. věst. L 344, 27. 12. 2005, s. 23.“

Odůvodnění

Obě nařízení o uvolnění pomoci byla přijata v roce 2005. Umožňují účast při zadávání veřejných zakázek osobám ze zemí, které nejsou členy EU a které nejsou příjemci grantů a zároveň upřednostňují rozvojové země a uplatňují zásadu reciprocity pro rozvinuté země EU, které nejsou členy EU. Tato pravidla by měla být uplatňována a měla by být začleněna do finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 123

ČL. 1 BOD 87

Čl. 169a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:

 

a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;

 

b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;

 

c) náklady na externí audit (články 117 a 119)

 

d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;

 

e) odpisy.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 113a: malé nevládní organizace, které působí v oblasti rozvojové pomoci, nemohou samy nést náklady na poskytnutí záruk. Tato skutečnost by však neměla vést k jejich faktickému vyloučení z postupu poskytování grantů. Platí rovněž pro nevládní organizace, které nemohou uplatnit odpočet daně při vstupu.

Pozměňovací návrh 124

ČL. 1 BOD 94A (nový)

Čl. 179 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94a) V článku 179 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Orgány informují co nejdříve, nejpozději však tři týdny před jakýmkoli termínem, kdy musí rozpočtový orgán přijmout rozhodnutí, obě složky rozpočtového orgánu o každém projektu, který se týká nemovitostí a který může mít značný finanční vliv na rozpočet.“

Odůvodnění

Aby mohl rozpočtový orgán vypracovat řádný finanční posudek na určitý projekt, který se týká nemovitostí a který může mít značný finanční vliv na rozpočet, musejí orgány uvedené v odstavci 179 bod 3 informovat obě složky rozpočtového orgánu nejméně tři týdny před jakýmkoli termínem, kdy rozpočtový orgán musí přijmout rozhodnutí. To umožní oběma ramenům rozpočtového orgánu požadovat další vyjasnění a provést další šetření, bude-li to potřebné.

Pozměňovací návrh 125

ČL. 1 BOD 94B (nový)

Článek 183 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94b) Článek 183 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 183

 

Rozpočtový orgán vydává souhlas s prováděcími předpisy finančního nařízení.“

Odůvodnění

Zachování pravomocí Parlamentu.

Pozměňovací návrh 126

ČL. 1 BOD 95 -A (nový)

Čl. 185 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(95 -a) V článku 185 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Komise přijme rámcové finanční nařízení pro subjekty, které jsou zřízené Unií a mají právní subjektivitu. Finanční předpisy těchto subjektů se mohou odchýlit od rámcového nařízení pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby jejich činnosti, a s předchozím souhlasem Komise.“

Odůvodnění

Z důvodů průhlednosti, odpovědnosti a konzistence by měly rámcovému finančnímu nařízení podléhat všechny subjekty, které jednají jménem Unie, bez ohledu na to, jestli dostávají granty z prostředků rozpočtu.

Pozměňovací návrh 127

ČL. 1 BOD 95

Čl. 185 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Každý subjekt uvedený v odstavci 1 zřídí funkci interního auditora, která musí být vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Interní auditor Komise osvědčí, že funkce auditu odpovídá mezinárodním normám pro audit a za tímto účelem může provádět audit kvality

3. Interní auditor Komise bude provádět audit pro orgány uvedené v odstavci 1. Orgány uvedené v odstavci 1 si mohou zřídit funkci interního auditora. Interní auditor Komise může v opodstatněných případech pověřit svými úkoly interní auditory orgánů. Toto pověření musí být provedeno písemně, musí uvádět důvody pro pověření a musí obsahovat jména odpovědných auditorů (pověřujícího i pověřeného). Bez ohledu na pověření může interní auditor Komise provádět interní audity pro orgány uvedené v odstavci 1 a zrušit pověření, kdykoli to považuje za vhodné.

 

Jestliže orgány uvedené v odstavci 1 ustavují interního auditora, musejí tak činit v souladu s pokyny vydanými interním auditorem Komise. Tyto pokyny budou zahrnovat povinnost předkládat veškeré zprávy internímu auditorovi Komise. Interní auditor Komise potvrdí, že funkce auditu odpovídá normám pro interní audity a za tímto účelem může provádět audit kvality.

Odůvodnění

Vyjasňuje pozici interního auditora Komise. Interní auditor Komise má pravomoc svěřit úkoly internímu auditorovi orgánu a ponechat si kontrolu nad daným orgánem a odpovědnost za jeho účetnictví.

Pozměňovací návrh 128

ČL. 1 BOD 95

Čl. 185 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Subjekty uvedené v článku 121 používají účetní pravidla stanovená v článku 133, aby jejich účty mohly být konsolidovány s účty Komise.

vypouští se

Odůvodnění

Nadbytečný. Tuto oblast pokrývá článek 133.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

Referenční údaje

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Příslušný výbor  

BUDG

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

CONT
16.2.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

17.11.2005

Navrhovatelé
  Datum jmenování

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Předchozí navrhovatel(é)

 

Projednání ve výboru

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Datum schválení

22.2.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

Referenční údaje

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

15.7.2005

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

BUDG

17.11.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

 

Užší spolupráce

Datum oznámení na zasedání

 

17.11.2005

Zpravodajka
  Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Předchozí zpravodaj(ové)

 

Projednání ve výboru

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Datum schválení

6.3.2006

Výsledek závěrečného hlasování

for: 28

against:

abstentions:

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A6

8.3.2006

A6-0057/2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...