BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

8.3.2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Budgetudvalget
Ordfører: Ingeborg Gräßle
Rådgivende ordfører (*):
Borut Pahor, Ingeborg Gräßle, Budgetkontroludvalget
(*) "Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47


Procedure : 2005/0090(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0181)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 279 og Euratom-traktatens artikel 183, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0234/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetkontroludvalget (A6‑0057/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 119, stk.2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som er baseret på EF-traktatens artikel 268 ff. og bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.

Begrundelse

Budgetprincipperne er først og fremmest fastsat i EF-traktatens artikel 268 ff.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 2

(2) Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for at tilpasse en række krav til procedure og dokumentation, så de kommer til at stå i et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.

(2) Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for udtrykkeligt at kræve anvendelse af proportionalitetsprincippet som omhandlet i EF-traktatens artikel 5 i forbindelse med administrative procedurer med henblik på at gøre det klart, at der skal være et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 3

(3) Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør øge beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter, og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.

(3) Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør gøre beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter mere effektiv og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 5 A (ny)

 

(5a) I henhold til punkt 1 i protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997, er de enkelte institutioner forpligtet til ved udøvelsen af de beføjelser, som de er tillagt, at sikre, at proportionalitetsprincippet, hvorefter Fællesskabet kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål, overholdes.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 6

(6) På visse områder er det af hensyn til de operationelle behov nødvendigt med større effektivitet og åbenhed ved anvendelsen af budgetprincipperne.

(6) I forbindelse med anvendelsen af finansforordningen har det vist sig, at de finansielle aktører i konkrete tilfælde ikke i tilstrækkelig grad gør brug af deres skønsbeføjelser, som også indebærer, at de som Det Europæiske Fællesskabs udøvende myndighed i konkrete tilfælde kan afgøre, om en foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5 og protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997.

Begrundelse

En af grundene til, at proceduren er så tung, er, at de finansielle aktører, som anvender finansforordningen, ikke gør brug af deres skønsbeføjelser.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 12

(12) I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen kun være obligatorisk, såfremt der er tale om betydelige forpligtelser.

(12) I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen være obligatorisk, såfremt der er tale om følgeomkostninger.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 13

(13) Hvad angår princippet om budgettets specificering, bør reglerne vedrørende bevillingsoverførsler forenkles og præciseres på visse punkter, da de i praksis har vist sig at være tunge eller uklare. Hensigten har været, at finansforordningens artikel 22 skulle gælde for andre institutioner end Kommissionen, eftersom Kommissionen har sin egen ordning. Den pågældende bestemmelse bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 14

(14) Hvad angår "underretningsproceduren", forelægger Kommissionen og de øvrige institutioner deres forslag til overførsel for budgetmyndigheden, som kan anvende den normale procedure, hvis den ønsker at rejse indvendinger. I sådanne tilfælde gælder i teorien de normale frister for budgetmyndighedens afgørelse om overførsel. Imidlertid fremgår det ikke af ordlyden, fra hvilket tidspunkt fristen anses for at løbe, og denne mangel bør udbedres.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 16

(16) Af hensyn til effektiviteten bør Kommissionen have tilladelse til selv at træffe beslutning om overførsel fra reserven i tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen basisretsakt i betydningen i artikel 49 finansforordningen for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men hvor basisretsakten vedtages i løbet af året.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 17

(17) Reglerne om Kommissionens overførsel af administrationsbevillinger bør tilpasses den nye aktivitetsbaserede budgetstruktur (ABB). Således bør "underretningsproceduren" kun anvendes i forbindelse med overførsel mellem artikler inden for samme afsnits administrationskapitel, som udgør mere end 10 % af årets bevillinger. På den anden side bør overførsel mellem artikler under forskellige afsnit, der finansierer udgifter af samme art, kunne besluttes af Kommissionen selv.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 22 A (ny)

 

(22a) Bestemmelserne om de anvisningsberettigedes ansvar bør formuleres klarere for at øge retssikkerheden.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 27

(27) Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning.

(27) Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning. Personer, der har handlet forsætligt, bør dog ikke kunne påberåbe sig forældelse i samme omfang som andre skyldnere. Forældelsesfristen bør derfor først beregnes fra det tidspunkt, hvor der foreligger dokumentation for samtlige krav.

Ændringsforslag 13

BETRAGTNING 27 A (NY)

 

(27a) Udbudsprocedurer bør, hvor det er muligt og relevant, gennemføres interinstitutionelt for at lette den administrative byrde også for mindre enheder.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilføjes ordene "hvor det er muligt og relevant" til ordførerens ændringsforslag 14.

Ændringsforslag 14

BETRAGTNING 27 B (ny)

 

(27b) Ved tildeling af ordrer på leverancer og tjenesteydelser bør procedurerne forlænges og i højere grad tilpasses de bydendes behov. I den forbindelse bør der især tages hensyn til, at proportionalitetsprincippet også omfatter dokumentationsbyrden. Rammekontrakter bør nævnes i finansforordningen. Konkurrencen bør ikke begrænses af unødigt langvarige kontraktmæssige forpligtelser som følge af rammekontrakter, og små og mellemstore virksomheder bør ikke på forhånd udelukkes fra tildeling af kontrakter alene på grund af deres størrelse.

Ændringsforslag 15

BETRAGTNING 29

(29) Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Finansforordningen sondrer ikke mellem tungtvejende årsager til udelukkelse og andre årsager. Derimod foretages der en sådan sondring i direktiv 2004/18/EF, og det bør også være muligt for fællesskabsinstitutionerne at foretage denne sondring. Artikel 93 og 94 i finansforordningen bør fastslå, at udelukkelse er obligatorisk i de alvorligste situationer, medens det bør være muligt for den ordregivende myndighed at træffe beslutning om udelukkelse i andre tilfælde på grundlag af en risikovurdering. Den samme sondring bør foretages i finansforordningens artikel 114 i forbindelse med tilskud. Reglerne om sanktioner, som er fastlagt i finansforordningens artikel 96, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(29) Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Ved udelukkelse af ansøgere eller bydende bør proportionalitetsprincippet lægges til grund. Udelukkelsen bør højst være af ti års varighed for at undgå uforholdsmæssigt strenge sanktioner. Udelukkelse af over fem års varighed bør kun ske på basis af en retskraftig dom.

Ændringsforslag 16

BETRAGTNING 30 A (ny)

 

(30a) Kravet om dokumentation bør begrænses til det absolut nødvendige. Dokumentationsbyrden bør bl.a. afpasses efter ordrens værdi.

Begrundelse

For at undgå en restriktiv fortolkning fra Kommissionens side, således at den begrænser dokumentation til små tilskud, er ordene "bl.a." blevet tilføjet til ordførerens ændringsforslag 16.

Ændringsforslag 17

BETRAGTNING 30 B (ny)

 

(30b) For at bevare institutionernes ry for åbenhed og rene linjer i administrationen, bør ansatte ved Fællesskaberne altid informere deres overordnede, hvis de deltager i tilskudsprocedurer, for at udelukke interessekonflikter.

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 32 A (ny)

 

(32a) Ansøgere eller bydende, der er blevet forbigået, bør sikres effektiv retsbeskyttelse, således som det også er obligatorisk for medlemsstaterne. Med henblik herpå skal der oprettes uafhængige kontrolinstanser, som hurtigt og uden uforholdsmæssigt omfattende formaliteter kan undersøge udbudsproceduren og sikre effektiv retsbeskyttelse.

Ændringsforslag 19

BETRAGTNING 32 B (ny)

 

(32b) Beskyttelsen af EU's formueinteresser må ikke pålægge kontrahenterne for stor en byrde. Kontrahenterne bør derfor kun afkræves sikkerhedsstillelse i begrundede tilfælde, og der bør ikke kræves uforholdsmæssig stor sikkerhed.

Ændringsforslag 20

BETRAGTNING 34

(34) Reglerne om tilskud bør forenkles. Kravene til kontrol og garanti bør stå i et mere rimeligt forhold til den økonomiske risiko. Det er nødvendigt først at foretage en række væsentlige ændringer i finansforordningen, således at der senere kan fastlægges mere detaljerede bestemmelser i gennemførelsesbestemmelserne. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Også proportionalitetsprincippet bør indgå.

(34) Reglerne om tilskud bør forenkles. Den administrative procedures krav til de involverede bør til enhver tid stå i et rimeligt forhold til formålet. Med henblik herpå bør chanceløse ansøgninger eller bud frasorteres i så tidlig en fase som muligt for at spare ansøgeren eller den bydende unødige omkostninger. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Især i forbindelse med små støttebeløb skal det være muligt at basere støtten på en afgørelse i stedet for en omfangsrig og kompleks støtteaftale.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 21

BETRAGTNING 36

(36) Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor taget stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.

(36) Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Af hensyn til rets- og planlægningssikkerheden bør det i den forbindelse sikres, at de krav, der stilles til ansøgerne eller de bydende ved udbudsprocedurens begyndelse, ikke ændres under proceduren. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor taget stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.

Ændringsforslag 22

BETRAGTNING 37

(37) Reglen om, at den samme foranstaltning kun kan give anledning til et enkelt tilskud til en modtager, bør justeres, fordi nogle basisretsakter giver mulighed for, at fællesskabsfinansieringer kan kombineres, og antallet af sådanne tilfælde vil kunne forventes at stige i fremtiden af hensyn til en effektiv udnyttelse af finansieringen. Dog bør lejligheden benyttes til i finansforordningens artikel 111 at præcisere, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet.

(37) I finansforordningens artikel 111 bør det præciseres, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet, og at der ikke kan ydes støtte ud over de støtteberettigede udgifter.

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslagene.

Ændringsforslag 23

BETRAGTNING 39

(39) Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter.

(39) Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter. De støtteberettigede udgifter bør defineres klarere.

Ændringsforslag 24

BETRAGTNING 40

(40) I finansforordningens artikel 114 bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.

(40) De dokumentationskrav og sanktioner, der gælder for støttemodtagere, bør altid stå i et rimeligt forhold til risikoen. Desuden bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse i finansforordningens artikel 114 fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 25

BETRAGTNING 40 A (ny)

 

(40a) Med henblik på at give ansøgere eller bydende bedre information bør der oprettes en fælles tjeneste, som skal have til opgave at standardisere ensartede støtteansøgninger, informere ansøgere eller bydende og sammenligne ydelser (benchmarking) i forbindelse med tildeling af støtte.

Begrundelse

Der foreslås en mindre ændring af ordførerens ændringsforslag 25, således at ordet "instans" erstattes med "tjeneste", for at præcisere, at formålet er at samle viden og udnytte bedste praksis inden for Kommissionen, således at de forskellige fortolkninger og den uensartede praksis i de forskellige afdelinger undgås, og tjenesten bliver et sted, hvor ansøgere kan få pålidelige oplysninger.

Ændringsforslag 26

BETRAGTNING 47

(47) Det er nødvendigt at tillade genopførelse af bevillinger, der er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført. Genopførelse bør dog kun være mulig på nøje fastsatte betingelser og kun inden for forskningsområdet, eftersom forskningsprojekter indebærer en højere økonomisk risiko end projekter inden for andre politikområder.

 

(47) Da støtten til forskning er af særlig betydning for Den Europæiske Unions konkurrenceevne, er det nødvendigt at tillade genopførelse af forpligtelsesbevillinger, der ikke er blevet udnyttet eller er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført.

Begrundelse

Under forhandlingerne om en ny interinstitutionel aftale i forbindelse med de finansielle overslag for perioden 2007-2013 undersøger Parlamentet muligheden for genanvendelse af forpligtelser, der ikke er blevet udnyttet, eller som er blevet frigjort. En sådan genanvendelse bør ikke begrænses til forskningsmidler alene.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal bl.a. overholde de budgetprincipper, der er anført i afsnit II.

Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal overholde de budgetprincipper, der er anført i EF-traktatens artikel 268 ff.

Begrundelse

Det giver ingen mening at indføje "bl.a.", hvorfor det udgår. Til gengæld er budgetprincipperne i forvejen anført i EF-traktatens artikel 268 ff.

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Enhver foranstaltning, som institutionerne træffer som led i gennemførelsen af budgettet efter denne forordning, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i EF-traktatens artikel 5.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

1b. Agter Kommissionen at fravige bestemmelserne i finansforordningen i et forslag til en anden retsakt, underretter den udtrykkeligt og specifikt det udvalg i Europa-Parlamentet, der har budgetspørgsmål som sagsområde.

Begrundelse

Gennemskuelighed på finansforordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 30

ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 12, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget.

Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget. Budgetmyndigheden skal underrettes om sådanne forpligtelser.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 31

ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)

Artikel 14, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

6a) Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

"Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt de organer, der er nedsat af Fællesskaberne, som omhandlet i artikel 185, kan ikke optage lån, jf. dog artikel 46, stk. 1, nr. 4, med undtagelse af den direkte finansiering, der er nødvendig i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom til brug for institutionerne, som budgetmyndigheden har afgivet positiv udtalelse om, jf. artikel 179, stk. 3."

Begrundelse

Institutionerne har for at realisere deres projekter vedrørende fast ejendom været nødsaget til at benytte sig af forskellige former for indirekte finansiering, men direkte finansiering ved hjælp af banklån ville gøre det muligt at opnå en gunstigere rentesats og større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 32

ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 16, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Valutaomregninger skal foretages på en sådan måde, at de ikke i væsentlig grad ændrer EU's medfinansiering af tilskud til projekter.

Begrundelse

Projektpartnerne bør sikres mulighed for at beregne EU's medfinansiering.

Ændringsforslag 33

ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 19, stk. 2, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Donationer, der medfører en betydelig forpligtelse, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.

Donationer, der medfører følgeomkostninger, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 34

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 1, litra b a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ba) fra en artikel til en anden uden begrænsninger.

Begrundelse

Det drejer sig om en teknisk korrektion. Det skal være helt klart, at status quo bevares.

Ændringsforslag 35

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

2. Institutionerne underretter budgetmyndigheden og Kommissionen om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.

2. Institutionerne underretter budgetmyndigheden om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis en af budgetmyndighedens to parter inden denne frist fremfører en begrundelse herfor, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 36

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 2, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af institutionen om den påtænkte overførsel.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 37

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10 % af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Budgetmyndigheden underretter Kommissionen herom. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.

3. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10 % af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.

Begrundelse

Den oprindelige formulering var bedre. Den ændring, Kommissionen har foreslået, gør ikke teksten mere klar.

Ændringsforslag 38

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler mellem kapitler uden først at underrette budgetmyndigheden herom.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 39

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. I

Artikel 23, stk. 1, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

i) Litra b) affattes således:

udgår

"b) for så vidt angår personale- og driftsudgifter foretage overførsler fra et afsnit til et andet, dog kun mellem artikler, der finansierer udgifter af samme art"

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. II

Artikel 23, stk. 1, litra d (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

ii) Som litra d) indsættes følgende:

udgår

"d) foretage overførsler fra afsnittet med "formålsbestemte reserver", jf. artikel 43, når der ikke foreligger nogen basisretsakt for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men en sådan vedtages i løbet af regnskabsåret."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, PUNKT III

Artikel 23, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

iii) Andet afsnit udgår.

iii) Andet afsnit affattes således:

 

"Kommissionen underretter budgetmyndigheden om sin beslutning, tre uger før den foretager de i litra b) og c) omhandlede overførsler. Hvis der foreligger behørigt motiverede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.

 

Tre måneder inden regnskabsårets udløb underretter Kommissionen budgetmyndigheden om gennemførelsen af bevillingerne i litra b) og meddeler, hvis den agter at foretage overførsler angående bevillinger til personale, eksternt personale og øvrige ansatte i overensstemmelse med litra b). Såfremt budgetmyndigheden ikke har gjort indsigelse inden for en frist på seks uger efter meddelelsen, kan Kommissionen gå videre med overførslen, og den underretter budgetmyndigheden om overførslerne i den efterfølgende måned."

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler Kommissionens behov for mere fleksibilitet i forbindelse med personalebevillinger. Det skal forstås som et kompromis mellem dette behov for fleksibilitet og Parlamentets ønske om at bevare sine rettigheder.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA B

Artikel 23, stk. 1 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) Som stk. 1a indsættes følgende:

udgår

"1a. Kommissionen underretter budgetmyndigheden tre uger, før den foretager:

 

a) overførsler mellem artikler inden for et kapitel angående administrationsbevillinger fra samme afsnit, når overførslen overstiger 10 % af regnskabsårets bevillinger under den artikel, hvorfra overførslen sker

 

b) de i stk. 1, litra c), nævnte overførsler i.

 

Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden fristen på tre uger, finder proceduren i artikel 24 anvendelse. Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af Kommissionen om den påtænkte overførsel."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 43

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA C

Artikel 23, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

c) I stk. 2 ændres "stk. 1, litra c)" til "stk. 1 og 1a".

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 44

ARTIKEL 1, NR. 12

Artikel 26, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

12) Artikel 26, stk. 2, første afsnit, affattes således:

udgår

"Overførsler, der skal muliggøre anvendelse af reserven til nødhjælp, besluttes af budgetmyndigheden på forslag af Kommissionen. Der skal forelægges et særskilt overførselsforslag for hver enkelt transaktion."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 45

ARTIKEL 1, NR. 12 A (nyt)

Artikel 27, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12a) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

 

"Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet og proportionalitetsprincippet."

Begrundelse

Opfordring til Kommissionen om at kontrollere administrationsomkostningerne.

Ændringsforslag 46

ARTIKEL 1, NR. 12 B (nyt)

Artikel 27, stk. 2, afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12b) I artikel 27, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

 

"Proportionalitet betyder et passende forhold mellem omkostninger, herunder også kontrolomkostninger, og de involverede beløb og risici."

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opfordres Kommissionen til at kontrollere sine kontrolomkostninger med henblik på at tilpasse omkostningerne efter risiciene.

Ændringsforslag 47

ARTIKEL 1, NR. 12 C (nyt)

Artikel 27, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12c) I artikel 27 tilføjes følgende stk.:

 

"(4a) Ved gennemførelsen af programmer og aktiviteter afpasses proceduren efter indholdet. Gennemførelsesbestemmelserne præciserer denne artikels krav."

Begrundelse

EU-politikkernes indhold skal være bestemmende for de administrative procedurer og ikke omvendt.

Ændringsforslag 48

ARTIKEL 1, NR. 12 D (nyt)

Artikel 27, stk. 4a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

12d) I artikel 27 tilføjes følgende stykke:

 

"4a. Institutionerne indfører systemer til måling og sammenligning af produktiviteten og effektiviteten med hensyn til procedurerne for indgåelse af aftaler og proceduren for ydelse af tilskud."

Begrundelse

Kommissionen forsøger at følge principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med budgettets gennemførelse. De tre vigtigste elementer ved en forsvarlig økonomisk forvaltning er sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Kommissionens tjenestemænd koncentrerer sig især om princippet om sparsommelighed, der kan defineres som "mest valuta for pengene samtidig med overholdelse af de proceduremæssige krav". I henhold til finansforordningens artikel 27, stk. 2, afsnit 2, drejer princippet om produktivitet sig om at "sikre et optimalt forhold mellem de anvendte ressourcer og de opnåede resultater". Dette princip tvinger således Kommissionen til ikke alene at fokusere på proceduremæssige tjeklister, men til også at tage hensyn til hele konteksten i forbindelse med tilskud og procedurer for indgåelse af aftaler samt de administrative omkostninger som følge af disse procedurer. Ser man på de høje omkostninger, dette indebærer for de potentielle støttemodtagere, forekommer det endnu mere påkrævet at lægge vægt på produktivitetskriteriet.

Ændringsforslag 49

ARTIKEL 1, NR. 12 E (nyt)

Artikel 28, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12e) Artikel 28, stk. 2, affattes således:

 

"2. Under budgetbehandlingen fremlægger organer og institutioner de oplysninger, der er nødvendige for, at udviklingen i bevillingsbehovene kan sammenlignes med de oprindelige overslag i finansieringsoversigterne. De skal bl.a. oplyse, hvilke fremskridt der er gjort, og hvor langt lovgivningsmyndigheden er kommet i behandlingen af de forelagte forslag. Bevillingsbehovene justeres om nødvendigt i takt med fremskridtene i forhandlingerne om basisretsakten."

Begrundelse

Redaktionel tilpasning: "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".

Ændringsforslag 50

ARTIKEL 1, NR. 12 F (nyt)

Artikel 28, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12f) Artikel 28, stk. 3, affattes således:

 

"3. For at mindske risikoen for svig og uregelmæssigheder giver organer og institutioner i finansieringsoversigten oplysninger om eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger."

Begrundelse

Redaktionel tilpasning: "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".

Ændringsforslag 51

ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 29, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

13. Artikel 29, stk. 2, affattes således:

13. Artikel 29 affattes således:

 

"Artikel 29

 

1. Ved opstilling og gennemførelse af budgettet og regnskabsaflæggelse skal der sikres åbenhed.

"2. Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.

2. Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.

Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.

Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.

Det konsoliderede årsregnskab og beretningerne om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, som hver institution udarbejder, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende."

 

 

Kommissionens beretninger skal også indeholde oplysninger om gennemførelsen af anmærkningerne i budgettet."

Begrundelse

Information af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 52

ARTIKEL 1, NR. 13 A (nyt)

Kapitel 9 og artikel 30a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

13a) I første del, afsnit III, tilføjes følgende kapitel og artikel:

 

"Kapitel 9

 

Princippet om effektiv og produktiv intern kontrol

 

Artikel 30a

 

1. Budgetgennemførelsen sikres gennem effektiv og produktiv intern kontrol i overensstemmelse med de enkelte forvaltningsmetoder.

 

2. I forbindelse med budgetgennemførelsen defineres intern kontrol som en proces, der finder anvendelse i alle led i kontrolkæden og tager sigte på at tilvejebringe rimelig sikkerhed for opfyldelsen af følgende målsætninger:

 

a) effektive og produktive transaktioner

 

b) pålidelig finansiel rapportering

 

c) beskyttelse af aktiver og oplysninger samt forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder samt

 

d) tilfredsstillende forvaltning af risiciene i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed."

Begrundelse

I overensstemmelse med de forslag, Kommissionen fremsatte i sin handlingsplan og i punkt J i dechargebeslutningen for regnskabsåret 2004 bør intern kontrol indføjes som et af budgetprincipperne i finansforordningen.

Ændringsforslag 53

ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA A

Artikel 43, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) I stk. 1, andet afsnit, ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".

udgår

Begrundelse

Redaktionel ændring med henblik på at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 54

ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA B

Artikel 43, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) I stk. 2 ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".

udgår

Begrundelse

Redaktionel ændring med henblik på at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 55

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA A, NR. II

Artikel 46, stk. 1, nr. 1, litra f (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

ii) Litra f) udgår.

udgår

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret i forbindelse med budgettet.

Ændringsforslag 56

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA B

Artikel 46, stk. 1, nr. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) Nr. 2) affattes således:

udgår

"2) i hver enkelt institutions sektion: indtægter og udgifter struktureret på samme måde som under nr. 1."

 

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret i forbindelse med budgettet.

Ændringsforslag 57

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA C

Artikel 46, stk. 1, nr. 3, litra c (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

c) Nr. 3, litra c), affattes således:

udgår

"c) hvad angår videnskabeligt og teknisk personale, kan opdelingen baseres på lønklassegrupper på betingelser fastsat i hvert enkelt budget; stillingsfortegnelsen skal angive antallet af højtkvalificerede videnskabelige og tekniske medarbejdere, der har ret til specielle fordele i henhold til de særlige bestemmelser i vedtægten"

 

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret.

Ændringsforslag 58

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA D

Artikel 46, stk. 1, nr. 5 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

d) Nr. 5) affattes således:

udgår

"5) indtægts- og udgiftsposter, der er nødvendige for iværksættelsen af Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland."

 

Begrundelse

Fællesskabslån og lånegarantier er endnu ikke afskaffet, og den nye ordning for tilførsel af midler til Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland er endnu ikke vedtaget. De bør anføres i budgettet.

Ændringsforslag 59

ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 48, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

20a) Artikel 48, stk. 1, affattes således:

 

"1. Organerne har ansvaret for gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter og udgifter i overensstemmelse med denne forordning og inden for rammerne af de givne bevillinger."

(Svarer til artikel 48, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 bortset fra, at "Kommissionen" er erstattet af "organerne".)

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 60

ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A

Artikel 53, stk. 3, afsnit 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til:

For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne ved lov, administrativt eller på anden måde træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser med henblik på:

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 61

ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A

Artikel 53, stk. 3, afsnit 3, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder og svig

b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder, mangelfuld forvaltning og svig

Begrundelse

Kommissionen bør være lige så opmærksom på bekæmpelse af mangelfuld forvaltning som på svig og uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 62

ARTIKEL 1, NR. 23, LITRA B, NR. -I (nyt)

Artikel 54, stk. 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-i) Indledningen affattes således:

 

"2. Inden for de grænser, der er fastsat i stk. 1, kan Kommissionen, når den gennemfører budgettet centralt, men indirekte efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 2, eller efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 4, overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til:"

Begrundelse

Overdragelse af budgetgennemførelsesopgaver til de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, har hidtil været begrænset til central, indirekte forvaltning. Det indebærer en kraftig begrænsning af overdragelsen, især hvad angår eksterne foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger forvaltes stadig hyppigere decentralt. For at sikre en effektiv budgetgennemførelse bør det derfor også være muligt at overdrage opgaver, når forvaltningen sker decentralt.

Ændringsforslag63

ARTIKEL 1, NR. 23, LITRA C A (nyt)
Artikel 54, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ca) Som stk. 3a indsættes følgende:

 

"3a. Europa-Parlamentet kan ved udøvelsen af de beføjelser, det har fået overdraget af Kommissionen, jf. artikel 50, i overensstemmelse med sin forretningsorden og igennem vedtagelse af særlige bestemmelser uddelegere gennemførelsesopgaver til de politiske grupper for veldefinerede bevillinger.

Disse særlige bestemmelser må ikke afvige fra artikel 56, medmindre det er påkrævet på grund af de særlige forhold, der karakteriserer de politiske gruppers drift."

Begrundelse

I lighed med det, som er fastsat i artikel 185 for organer nedsat af Fællesskaberne, der er juridiske personer og rent faktisk modtager tilskud over budgettet, kan der også være behov for at tage højde for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for de politiske grupper som administrative enheder, og de særlige krav, der stilles til det arbejde, der udføres af Europa-Parlamentets medlemmer, i forbindelse med gennemførelsen af de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 64

ARTIKEL 1, NR. 24

Artikel 56, stk. 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

1. Når Kommissionen gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal den først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil den overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:

1. Når Kommissionen eller Europa-Parlamentet gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal de først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil de overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:

Begrundelse

Med ændringen af artikel 54 klassificeres ydelser til de politiske grupper i Europa-Parlamentet som indirekte central forvaltning. Ændringen i artikel 56 er en nødvendig følge heraf.

Ændringsforslag 65

ARTIKEL 1, NR. 24

Artikel 56, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. Den tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når den udfører kontrol ved hjælp af sine egne kontrolsystemer.

3. Kommissionen eller Europa-Parlamentet skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. De tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når de udfører kontrol ved hjælp af deres egne kontrolsystemer.

Begrundelse

Med ændringen af artikel 54 klassificeres ydelser til de politiske grupper i Europa-Parlamentet som indirekte central forvaltning. Ændringen i artikel 56 er en nødvendig følge heraf.

Ændringsforslag 66

ARTIKEL 1, NR. 27
Artikel 60, stk. 7, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

27) Artikel 60, stk. 7, første punktum, affattes således:

27) Artikel 60, stk. 7, affattes således:

"Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, og i en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede."

"Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen og eventuelle forbehold med hensyn til disse oplysninger samt af en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede.

 

Denne beretning skal redegøre for resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og hvorledes det interne kontrolsystem har fungeret. Den interne revisor gør sig bekendt med årsberetningen og med de øvrige nævnte oplysninger. Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år budgetmyndigheden en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år. Disse beretninger indeholder en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse risikoen for fejl i de underliggende transaktioner og en vurdering af disse foranstaltningers effektivitet."

Begrundelse

Muligvis var sidste punktum faldet ud ved en fejltagelse. Desuden åbnes der mulighed for at tage forbehold med hensyn til oplysningerne om forvaltningen.

Ændringsforslag 67

ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA -A (nyt)
Artikel 61, stk. 1, litra ea (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-a) I stk. 1 indsættes som litra ea):

 

"ea) disse systemers effektive funktion"

Begrundelse

Det nye stk. 1, litra ea), er en direkte følge af punkt 30 i Revisionsrettens udtalelse nr. 10/2005, hvori det hedder: "Hvis regnskabsføreren skal kunne attestere, at regnskaberne giver et retvisende billede, jf. artikel 123 i den gældende finansforordning, bør han også skulle efterprøve, om systemerne har fungeret effektivt i den berørte periode ...".

Ændringsforslag 68

ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA A
Artikel 61, stk. 2 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"2a. Regnskabsføreren udfærdiger regnskaberne på grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger. De endelige regnskaber, der er udfærdiget i henhold til artikel 129, stk. 2 og 3, ledsages af en attest udstedt af regnskabsføreren, hvori han erklærer, at de er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit VII og med de regnskabsmæssige principper, regler og metoder, der er foreskrevet i et bilag til årsregnskabet."

"2a. Før regnskaberne godkendes af institutionen, underskrives de af regnskabsføreren, som bekræfter, at de giver et retvisende billede af institutionens økonomiske situation.

 

Med henblik herpå forvisser han sig om, at regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler, metoder og regnskabssystemer, som er indført under hans ansvar som fastsat i denne forordning for hans institutions regnskaber, og at alle indtægter og udgifter er opført i regnskaberne.

 

Han har beføjelse til at kontrollere de modtagne oplysninger samt til at gennemføre yderligere kontroller, som han anser for nødvendige for, at han kan underskrive regnskaberne.

 

Han tager om nødvendigt forbehold og redegør i så tilfælde i detaljer for arten og omfanget af disse forbehold.

 

De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede fremsender alle de oplysninger, regnskabsføreren har behov for at kunne varetage sine opgaver. De anvisningsberettigede beholder det fulde ansvar for den korrekte anvendelse af de midler, de forvalter, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, de kontrollerer.

 

De øvrige institutioners regnskabsførere underskriver deres årsregnskaber og sender deres attestering til Kommissionens regnskabsfører."

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med principperne i Parlamentets dechargebetænkning for regnskabsåret 2003:

Regnskabsføreren bør have det samlede ansvar for regnskabernes integritet i institutionen som helhed (punkt 7).

Regnskabsføreren skal påtegne regnskaberne og, såfremt der er forbehold, klart at redegøre for arten og omfanget af disse forbehold (punkt 8).

Parlamentet bifalder det overordnede formål med den seneste reform af den økonomiske forvaltning i Kommissionen, som var at pålægge de enkelte generaldirektører et ansvar, men er overbevist om, at den erklæring, som generaldirektørerne kan afgive, må støttes af en overordnet erklæring fra regnskabsføreren, som bør have fuld regnskabspligt og råde over de nødvendige midler til at opfylde denne pligt (punkt 9).

Ændringsforslag 69

ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA A

Artikel 66, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) Stk. 1, første punktum, affattes således:

a) Stk. 1 affattes således:

"Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten, hvorefter det kan pålægges en ansat, der er omfattet af de relevante bestemmelser, helt eller delvist at erstatte tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv, navnlig hvis han ikke overholder denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne, når han konstaterer tilstedeværelse af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår en udgiftsforpligtelse eller underskriver en betalingsordre."

"Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten.

Erstatningspligt består især, når

- den anvisningsberettigede konstaterer tilstedeværelsen af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår udgiftsforpligtelse eller underskriver betalingsordrer og i den forbindelse groft uagtsomt eller forsætligt undlader at følge denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil

 

- den anvisningsberettigede groft uagtsomt eller forsætligt undlader at udstede et dokument, som begrunder en fordring, undlader at udstede indtægtsordrer eller forhaler udstedelsen eller groft uagtsomt eller forsætligt forhaler udstedelsen af en betalingsordre, som kan påføre institutionen et civilretligt ansvar over for tredjemand.

 

Ved undersøgelsen af, om og i hvilken grad der er begået personlige fejl, tages alle forhold i betragtning, især de ressourcer, den anvisningsberettigede har haft til rådighed til varetagelsen af sine pligter.

 

Omfanget af den anvisningsberettigedes erstatningspligt afhænger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet først og fremmest af sværhedsgraden af den begåede fejl. Har den anvisningsberettigede handlet uagtsomt, er erstatningspligten begrænset til 12 månedslønninger. Har den anvisningsberettigede handlet forsætligt eller overlagt, hæfter han for hele skaden."

Begrundelse

Afklaring. Indførelse af proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 70

ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA B A (nyt)
Artikel 66, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ba) Stk. 4 affattes således:

 

4. Med henblik på at afgøre, om der foreligger en økonomisk uregelmæssighed, og hvilke følger en sådan uregelmæssighed eventuelt skal have, opretter hver institution en særlig og i operationel henseende selvstændig instans eller deltager i oprettelse af en fælles instans. En gruppe institutioner kan oprette en fælles instans. Ved besætningen af disse instanser kan der forekomme overlapninger institutionerne imellem.

Begrundelse

Især de mindre institutioner kunne have stor fordel af på denne måde at koncentrere de administrative ressourcer.

Ændringsforslag 71

ARTIKEL 1, NR. 33 A (nyt)
Artikel 72, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

33a) I artikel 72 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Uberettiget udbetalte beløb tilhører fællesskabsbudgettet og bør inddrives under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og opføres på budgettet.

 

Når inddrivelsesforanstaltningerne gennemføres af medlemsstater eller andre institutioner, kan omkostningerne ved inddrivelsen godtgøres over fællesskabsbudgettet. Sådanne godtgørelser er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne."

Ændringsforslag 72

ARTIKEL 1, NR. 35

Artikel 73 b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.

Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.

 

Hidrører en fordring fra en skade, der skyldes forsætlighed, løber forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor den skadelige handling og baggrunden for og omfanget af erstatningskravet er kendt i almindelig og juridisk henseende og dette er dokumenteret. Forældelsesfristen afbrydes, når erstatningskravet gøres gældende ved en domstol. Hæfter flere skyldnere solidarisk, gælder afbrydelsen for den enkelte skyldner over for hver af de øvrige.

Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne."

Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes desuden i gennemførelsesbestemmelserne."

Begrundelse

Den, der forsætligt forårsager skade, skal kun kunne påberåbe sig forældelse, når det fulde omfang af den opståede skade er kendt, og der på trods heraf ikke er indgivet nogen klage inden forældelsesfristens udløb.

Ændringsforslag 73

ARTIKEL 1, NR. 35 A (nyt)
Artikel 74, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

35a) Artikel 74, stk. 1, affattes således:

 

"Indtægter hidrørende fra bøder, aftaler, tvangsbøder og andre sanktioner, inddrevne beløb og eventuelle påløbne renter bogføres ikke endeligt som budgetindtægter, så længe beslutningerne herom kan annulleres af Domstolen."

Ændringsforslag 74

ARTIKEL 1, NR. 37 A (nyt)

Artikel 79, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 indsættes følgende stykke:

 

"Betalingsanmodninger udgør kun i begrundede tilfælde en betingelse for Kommissionens betalinger."

Begrundelse

Fremskyndelse af proceduren og forebyggelse af administrative omkostninger.

Ændringsforslag 75

ARTIKEL 1, NR. 37 B (nyt)

Artikel 80, stk. 1 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37b) I artikel 80 indsættes følgende stykke:

 

"I tilfælde af periodiske betalinger for tjenester eller leverancer kan den anvisningsberettigede på grundlag af sin risikoanalyse give instruks om anvendelse af en direkte debiteringsordning."

Or.  en

Begrundelse

Tilpasning af finansforordningen til moderne bankmetoder. Navnlig forvaltningen af løbende udgifter (f.eks. el, vand, kommunikation osv.) skal forenkles.

Ændringsforslag 76

ARTIKEL 1, NR. 37 C (nyt)

Artikel 83, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37c) I artikel 83 indsættes følgende stykke:

 

"Institutionerne aflægger beretning til budgetmyndigheden om overholdelsen af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne og om udsættelse af disse frister."

Begrundelse

Budgetmyndigheden bør orienteres bedre om gennemførelsen.

Ændringsforslag 77

ARTIKEL 1, NR. 39, LITRA A A (nyt)

Artikel 88, stk. 1, afsnit 1a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

aa) I stk. 1 indsættes som afsnit 1a:

 

"Gennemførelsen af aftalen kan først påbegyndes efter undertegnelsen."

Begrundelse

Den nuværende praksis, hvor gennemførelsen påbegyndes før undertegnelsen, indebærer en risiko for alle involverede og kan føre til alvorlige overtrædelser af medlemsstaternes budgetbestemmelser. Målet er at opnå større retssikkerhed og fremskynde aftalernes undertegnelse.

Ændringsforslag 78

ARTIKEL 1, NR. 39 A (nyt)
Artikel 89, stk. 2 a og 2 b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

39a) "I artikel 89 indsættes følgende stykker:

 

2a. For at opnå de bedst mulige grænseomkostninger og undgå parallelle udbudsprocedurer sikrer den ordregivende myndighed ved hjælp af egnede forholdsregler, at udbudsprocedurer gennemføres interinstitutionelt.

 

2b. Der skal tages behørigt hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser først og fremmest ved opsplitning af indkøbsaftalerne i fag- eller delentrepriser, hvor det er hensigtsmæssigt. Beløbsgrænserne i artikel 105 og 167 må ikke omgås ved opsplitningen."

Begrundelse

Erhvervsdrivende må ikke afskrækkes fra at afgive bud på grund af høje omkostninger. Den nye bestemmelse skal gøre det lettere for markedets aktører at deltage og samtidig styrke konkurrencen. Den administrative og omkostningsmæssige effektivitet i forbindelse med udbudsprocedurerne skal forbedres. Samtidig skal også mindre enheder, som sjældnere gennemfører udbudsprocedurer, kunne udnytte store enheders faglige erfaringer i forbindelse med udbudsprocedurer. Små og mellemstore virksomheder må ikke stilles økonomisk dårligere i forbindelse med udbudsprocedurer, fordi de ikke er i stand til at påtage sig hele ordren. I sådanne tilfælde skal den ordregivende myndighed med forbehold af, at de beløbsgrænser, der er relevante for den pågældende udbudsprocedure, respekteres, undersøge muligheden for at opsplitte aftalen i del- og/eller fagentrepriser.

Ændringsforslag 79

ARTIKEL 1, NR. 39 B (nyt)

Artikel 90, stk. 1, afsnit 1, punktum 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

39b) I artikel 90, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende:

 

"Dette gælder også for aftaler indgået under en rammeaftale, såfremt værdien af en enkelt aftale eller den samlede værdi af de aftaler, der er indgået under rammeaftalen, ligger over de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 105 og 167."

Begrundelse

Udvidelse af pligten til offentliggørelse og dermed forbedring af gennemsigtigheden i forbindelse med rammeaftaler.

Ændringsforslag 80

ARTIKEL 1, NR. 41 A (nyt)

Artikel 91 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

41a) Som artikel 91a indsættes følgende:

 

"Artikel 91a

 

1. Konstaterer den ordregivende myndighed,

 

a) at de forventede omkostninger til administration i forbindelse med gennemførelse af flere parallelle eller på hinanden følgende udbudsprocedurer vedrørende ensartede udbudsgenstande ligger over de forventede besparelser, der kan opnås ved udbudsproceduren, og omkostningseffektiviteten således ikke er sikret, eller

 

b) at udbudsgenstanden gør det nødvendigt, og

 

c) at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor konkurrencebegrænsning,

 

kan den beslutte at indgå en rammeaftale. Den anvisningsberettigede skal lade den begrundede beslutning om indgåelse af en rammeaftale indgå i sagsakterne.

 

2. En rammeaftale om levering af tjenesteydelser kan højst løbe i 24 måneder, men kan stiltiende forlænges med op til 24 måneder (basisløbetid). Hvis det er foreneligt med aftalens formål, skal der være mulighed for delvis opsigelse.

 

3. En stiltiende forlængelse af aftalen kan kun ske, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt på tidspunktet for forlængelsen. Den anvisningsberettigede skal undersøge, om betingelserne er opfyldt og lade resultatet af sine undersøgelser indgå i sagsakterne.

 

4. Anslås det på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, at opfyldelse af aftalens formål vil kræve en løbetid, der er længere end basisløbetiden, skal den anvisningsberettigede lade grundene til overskridelsen indgå i sagens akter.

 

5. Er udbuddets genstand levering af varer, skal det ved indgåelsen af rammeaftalen uanset betingelserne i stk. 1 igennem passende bestemmelser sikres, at den ordregivende myndighed ikke lider økonomisk skade i rammeaftalens løbetid."

Begrundelse

Rammeaftaler indebærer betydelige økonomiske risici. De er almindelig praksis, hvorfor finansforordningen bør indeholde et retsgrundlag for dem. Indgåelsen af rammeaftaler bør påvirke konkurrencen så lidt som muligt. Samtidig bør EU's formueinteresser beskyttes i videst mulig udstrækning. Især bør der tages højde for prisfald. I forbindelse med leveringsaftaler kan dette f.eks. sikres ved, at man undgår eneleverandøraftaler, eller ved hjælp af en pristilpasnings- eller opsigelsesklausul.

Ændringsforslag 81

ARTIKEL 1, NR. 41 B (nyt)

Artikel 92 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

41b) Artikel 92 affattes således:

 

"Artikel 92

 

1. Der skal i udbudsdokumenterne være en fuldstændig, klar og præcis beskrivelse af, hvad aftalen drejer sig om.

 

2. De udvælgelseskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes og de bydendes kapacitet, og de tildelingskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere buddenes indhold, skal være fastlagt på forhånd og angivet i udbudsdokumenterne.

 

3. Ansøgere og bydende (artikel 93 og 94) underrettes på forhånd om udelukkelsesgrundene.

 

4. Med forbehold af artikel 93a oplyses ansøgere og bydende om, at de er forpligtet til straks at gøre opmærksom på forhold, der kan medføre udelukkelse, og i givet fald bekræfte, at sådanne forhold ikke foreligger. Der henvises til retsvirkningerne af artikel 96.

 

5. I tilfælde af en rammekontrakt oplyses ansøgere og bydende om, at andre institutioner også har krav på at få leveringer på de betingelser, der er fastlagt i rammekontrakten."

Begrundelse

Større læsevenlighed og systematisk sammenfatning af bestemmelser vedrørende udbudsmateriale, der er fordelt over forskellige artikler. Præcisering af at udelukkelseskriterierne anvendes automatisk. Oplysningspligt over for bydende og ansøgere. For at undgå overraskelser skal der henvises til eventuelle sanktioner ved overtrædelser. Andre institutioner skal have mulighed for at få del i en rammekontrakts økonomiske fordele.

Ændringsforslag 82

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 1, litra a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

a) som inden for fem år før datoen for indledningen af proceduren ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en tilsvarende, strafbar aktivitet; udelukkelsens varighed kan forlænges i indtil ti år, såfremt ansøgeren eller den bydende ved en retskraftig dom er dømt for en aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og normhierarkiet skal varigheden af en udelukkelse som følge af en strafferetlig dom fastsættes i finansforordningen. I den forbindelse kan der differentieres alt efter, om dommen drejer sig om økonomisk kriminalitet, der er rettet mod tredjemand eller mod Fællesskabets formue. I sidstnævnte tilfælde kan en udelukkelsesperiode på op til 10 år være berettiget efter artikel 96. På grund af den lange sagsbehandlingstid i tilfælde af økonomisk kriminalitet fokuseres der ikke på retsgyldigheden for at undgå en retssikkerhed og alt for lange udelukkelsesperioder. En dom i første instans er i disse tilfælde selv uden retskraft en indikation.

Ændringsforslag 83

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Det fastsættes på forhånd, i hvilke situationer der skal ske udelukkelse, og dette meddeles ansøgere eller bydende.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse indgår i artikel 92, stk. 3.

Ændringsforslag 84

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 4, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. Ansøgere og bydende skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.

4. Ansøgere og bydende skal med forbehold af artikel 93a dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.

Begrundelse

En proceduremæssig forenkling i forhold til ansøgere og bydende. En bekræftelse på tro og love skal anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 85

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Såfremt ansøgeren eller den bydende er en retlig enhed skal ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed dokumenteres på den ordregivende myndigheds forlangende.

udgår

Begrundelse

Dette afsnit indgår i artikel 93a, stk. 1, litra d) som led i en systematisk samling af bestemmelserne om dokumentation.

Ændringsforslag 86

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Artikel 93a

 

1. Uanset bestemmelserne i artikel 89 skal forvaltnings- og dokumentationsbyrden til enhver tid under udbudsproceduren være tydeligt afgrænset og stå i forhold til den relevante procedure. Således:

 

a) kan de anvisningsberettigede, når det ikke drejer sig om aftaler af beskeden værdi, hvor et enkelt tilbud efter proceduren med forhandling er tilladt, efter deres egen risikovurdering helt eller delvis undlade at kræve dokumentation

 

b) kan den ordregivende myndighed i forbindelse med andre udbudsprocedurer efter artikel 91, stk. 3, kræve en bekræftelse og/eller anden dokumentation for, at kandidaten ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet af artikel 93 og 94, og at den pågældende i øvrigt opfylder tildelingskriterierne

 

c) kan den ordregivende myndighed i alle andre tilfælde kræve den dokumentation, der anses for at være nødvendig for at kunne gennemføre udbudsproceduren.

 

Endvidere skal ansøgeren eller den bydende dokumentere ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed på den ordregivende myndigheds forlangende.

 

2. Uanset afsnit 4 må acontobeløb ikke tilbageholdes alene med den begrundelse, at der ikke er blevet gjort brug af muligheden for at kræve dokumentation.

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at proportionalitetsprincippet anvendes på den obligatoriske dokumentation. På den måde skabes der et rimeligt forhold mellem beskyttelsen af Fællesskabets interesser på den ene side og forvaltningsbyrden på den anden side. Sproglig tilpasning af ordet "Management" til det tyske ord "Geschäftsführung" i stk. 4.

Ændringsforslag 87

ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 94, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Uanset de øvrige bestemmelser om interessekonflikter, herunder navnlig artikel 52, formodes det, at der består en interessekonflikt efter litra a), såfremt ansøgeren eller den bydende på noget tidspunkt under en procedure for tildeling af tilskud har været ansat i Fællesskaberne, medmindre hans deltagelse i udbudsproceduren på forhånd var godkendt af hans hierarkisk overordnede.

Begrundelse

Anvendelsen af denne artikel begrænses til procedurer for tildeling af tilskud, da ansatte i Fællesskaberne automatisk er udelukket fra at indgå kontrakter med Fællesskaberne.

Ændringsforslag 88

ARTIKEL 1, NR. 43
Artikel 95 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

43) I artikel 95 tilføjes følgende stykke:

43) Artikel 95 affattes således:

"Med henblik på omkostningseffektivitet kan to eller flere institutioner aftale at anvende en fælles database."

"Artikel 95

 

1. De enkelte institutioner indgiver oplysningerne om ansøgere og bydende, som befinder sig i en af de i artikel 93 og 94 omhandlede situationer, til en central database, der forvaltes af Kommissionen.

 

2. Databasen konsulteres af de anvisningsberettigede i samtlige institutioner og organer, før de tildeler en kontrakt. De relevante myndigheder i medlemsstaterne har også adgang til databasen. Tredjelande og internationale organisationer kan få adgang, hvis det er nødvendigt af hensyn til vigtige almene interesser, uden at det berører fællesskabsbestemmelserne om behandling af personoplysninger.

 

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysninger om økonomiske aktører, der befinder sig i en af de i artikel 93, stk. 1, og stk. 2, litra b) og c), omhandlede situationer, såfremt de pågældende aktørers adfærd har skadet Fællesskabernes økonomiske interesser og Fællesskaberne ikke allerede har været part i en retssag. Medlemsstaternes myndigheder konsulterer Kommissionens databaser, når de tildeler en kontrakt, hvis kontrakten involverer finansielle midler fra EU, og anvender oplysningerne som anvist."

Ændringsforslag 89

ARTIKEL 1, NR. 44

Artikel 96, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

2a. Udelukkelse af en ansøger eller en bydende i en periode på mere end fem år må kun ske på grundlag af en dom eller et domslignende dokument, hvorved ansøgeren eller den bydende retskraftigt er dømt for et forhold, der skader Fællesskabet, og som er udelukkelsesgrund.

Begrundelse

Parallelt med artikel 93.

Ændringsforslag 90

ARTIKEL 1, NR. 44 A (nyt)

Før artikel 97 afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

44a) Før artikel 97 indsættes som afsnit 3a følgende:

 

"Afsnit 3a

 

Rettigheder for deltagere i udbudsprocedurer"

Begrundelse

Det præciseres, at deltagerne ikke kun har pligter, men også rettigheder, som den udbydende myndighed skal tage højde for.

Ændringsforslag 91

ARTIKEL 1, NR. 44 B (nyt)

Artikel 97, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

44b) Artikel 97, stk. 1, udgår.

Begrundelse

Større læsevenlighed og systematisk sammenfatning.

Ændringsforslag 92

ARTIKEL 1, NR. 46, LITRA A A (nyt)

Artikel 98, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

aa) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Kun i begrundede tilfælde kan den ordregivende myndighed efter nærmere regler, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, kræve en forhåndsgaranti af de bydende for at sikre sig, at de står ved deres bud."

Begrundelse

Nødvendigheden af at stille garantier begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 93

ARTIKEL 1, NR. 46 A (nyt)

Artikel 100, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46a) I artikel 100 tilføjes følgende stykke:

 

"2a. Aftalen må først undertegnes efter udløbet af en frist på 14 hverdage efter det tidspunkt, hvor ansøgerne eller de bydende har fået meddelelse om afvisningen (stk. 2, første punktum), medmindre Fællesskabet derved ville lide væsentlig skade. Fristen beregnes først fra det tidspunkt, hvor ansøgerne og de bydende skriftligt er blevet underrettet om de relevante retsmidler, der kan anvendes mod afgørelsen, navnlig hvad angår instans, frist og form. En aftale, der er blevet undertegnet før fristens udløb, er ugyldig."

Begrundelse

Bydende, der ikke er kommet i betragtning, skal underrettes om de retlige muligheder for at anfægte tildelingsafgørelser. Det fremmer en effektiv kontrol med tildelingsafgørelser og dermed gennemskueligheden.

Ændringsforslag 94

ARTIKEL 1, NR. 46 B (nyt)

Artikel 100 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46b) Som artikel 100a indsættes følgende:

 

"Artikel 100a

 

1. Kommissionen træffer, for så vidt angår procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter, der henhører under finansforordningens anvendelsesområde, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der effektivt og navnlig så hurtigt som muligt kan indgives klage over de ordregivende myndigheders beslutninger på de betingelser, der er anført i artikel 100b, stk. 7, med den begrundelse, at beslutningerne er i strid med fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter eller andre regler, der omsætter denne ret.

 

2. Kommissionen sikrer, at der er adgang til klageprocedurerne efter nærmere bestemmelser, som fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, i det mindste for personer, der har eller har haft interesse i at opnå en offentlig indkøbs -, bygge - eller anlægskontrakt, og som har lidt eller vil kunne lide skade som følge af en påstået overtrædelse. Kommissionen kan navnlig kræve, at en person, der ønsker at gøre brug af en sådan procedure, på forhånd har underrettet den ordregivende myndighed om den påståede overtrædelse og om, at vedkommende agter at indgive klage."

Begrundelse

Sidestilling med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989.

Ændringsforslag 95

ARTIKEL 1, NR. 46 C (nyt)

Artikel 100 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46c) Som artikel 100b indsættes følgende:

 

"Artikel 100b

 

1. Kommissionen påser, at de foranstaltninger, der træffes med henblik på de i artikel 100a omhandlede klageprocedurer, omfatter de nødvendige beføjelser til:

 

a) hurtigst muligt og som hastesag at træffe midlertidige foranstaltninger, der har til formål at bringe den påståede overtrædelse til ophør eller hindre, at der påføres de pågældende interesser anden skade, herunder foranstaltninger med henblik på at afbryde eller foranledige afbrydelse af den pågældende procedure for indgåelse af en offentlig kontrakt eller stille gennemførelsen af enhver beslutning, der er truffet af den ordregivende myndighed, i bero

 

b) at annullere eller foranledige annullering af ulovlige beslutninger, herunder at fjerne de diskriminerende tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmaterialet, i udbudsbetingelserne eller i andre dokumenter i forbindelse med den pågældende procedure for indgåelse af en kontrakt

 

c) at tilkende skadelidte personer skadeserstatning.

 

2. De i stk. 1 omhandlede beføjelser kan tillægges særlige instanser, der har ansvaret for forskellige aspekter af klageproceduren.

 

3. Klageprocedurerne skal ikke i sig selv nødvendigvis automatisk have opsættende virkning for de procedurer for indgåelse af kontrakter, som de vedrører.

 

4. Kommissionen kan foreskrive, at den ansvarlige instans, når den undersøger, om der skal træffes midlertidige foranstaltninger, kan tage hensyn til de sandsynlige følger af sådanne foranstaltninger for alle interesser, som vil kunne skades, samt for almenvellet, og beslutte ikke at give sit samtykke hertil, når de negative følger af sådanne foranstaltninger vil være større end fordelene. En beslutning om ikke at tillade midlertidige foranstaltninger berører ikke de øvrige rettigheder, som den person, der anmoder om disse foranstaltninger, måtte gøre krav på.

 

5. Når der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at beslutningen er ulovlig, kan Kommissionen bestemme, at den anfægtede beslutning først skal annulleres af en instans, der har den fornødne kompetence hertil.

 

6. Virkningerne af udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser på den kontrakt, som er indgået efter tildeling af en kontrakt, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne.

Endvidere kan Kommissionen, undtagen når en beslutning skal annulleres, inden der ydes skadeserstatning, bestemme, at den ansvarlige instans' beføjelser efter indgåelsen af den kontrakt, som følger efter tildelingen, er begrænset til ydelse af skadeserstatning til enhver, som har lidt skade på grund af en overtrædelse.

 

7. Kommissionen påser, at de afgørelser, der træffes af de for klageprocedurerne ansvarlige instanser, kan gennemføres effektivt.

 

8. Når de instanser, der er ansvarlige for klageprocedurerne, ikke er retsinstanser, skal deres afgørelser altid begrundes skriftligt. I så fald skal der desuden træffes dispositioner til at sikre de procedurer, hvorved enhver foranstaltning, der formodes at være ulovlig, og som træffes af den kompetente myndighed i første instans, eller enhver formodet forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, kan appelleres eller indbringes for en anden instans, som er en ret i henhold til Traktatens artikel 234, og som er uafhængig i forhold til den ordregivende myndighed og til myndigheden i første instans.

 

Udnævnelsen af medlemmerne af denne uafhængige instans og udløbet af deres embedsperiode er undergivet de samme betingelser, som gælder for dommere, for så vidt angår den myndighed, der er ansvarlig for deres udnævnelse, varigheden af deres embedsperiode og muligheden for deres afsættelse. Formanden for denne uafhængige instans skal mindst have samme juridiske og faglige kvalifikationer som en dommer. Den uafhængige instans træffer sine afgørelser efter en kontradiktorisk procedure, og disse afgørelser har på grundlag af bestemmelser, som fastsættes af hver medlemsstat, retsvirkninger med bindende kraft."

Begrundelse

Sidestilling med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989.

Ændringsforslag 96

ARTIKEL 1, NR. 46 D (nyt)

Artikel 102 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46d) Artikel 102 affattes således:

 

"Artikel 102

 

Den ordregivende myndighed skal i visse tilfælde kræve en forhåndsgaranti af kontrahenterne med henblik på:

 

a) at sikre, at aftalen gennemføres på tilfredsstillende måde

 

b) at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetaling af forfinansiering og acontobeløb. I tilfælde af acontobetalinger skal der kun kræves forhåndsgarantier, såfremt betalingen ikke vedrører allerede ydede leveringer eller tjenester i overensstemmelse med på forhånd aftalte delydelser."

Begrundelse

Forenkling af forvaltningen. Garantien tjener intet formål, når leveringen eller tjenesten er ydet.

Ændringsforslag 97

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A (nyt)

Artikel 108, stk. 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-a) Stk. 1, afsnit 1, indledning, affattes således:

 

"1. Tilskud er direkte finansielle bidrag uden krav om tilbagebetaling, der ydes over De Europæiske Fællesskabers budget til finansiering af:"

Begrundelse

Overtager ordførerens oprindelige ændringsforslag 91 med en præcisering på det juridiske plan. Referencen til "institutionernes" budget kan være fejlagtig og skabe forvirring. Det forekommer mere rigtigt at tale om "De Europæiske Fællesskabers budget". Uanset hvilken institution, den anvisningsberettigede er tilknyttet, udbetales tilskuddet altid over Fællesskabets budget.

Ændringsforslag 98

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A A (nyt)

Artikel 108, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-aa) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

"Tilskud ydes på grundlag af en skriftlig aftale eller en beslutning om tildeling, der tilstilles ansøgeren. Beslutningen om tildeling af tilskud kan indeholde betingelser, pålæg og frister, såfremt disse også kunne have været omfattet af en aftale om tilskud."

Begrundelse

Dette forslag gør det muligt at yde tilskud via en beslutning fra Kommissionen og ikke udelukkende via en aftale. I henhold til EF-traktatens artikel 249 er beslutninger en af Fællesskabets retsakter. Tildelingen af tilskud på grundlag af beslutninger kan derfor i væsentlig grad mindske omfanget af bureaukratiske procedurer, frem for alt når det drejer sig små beløb, og afkorte processen. Muligheden for at fastsætte betingelser, frister og pålæg i aftalen om tilskud fremmer fleksibiliteten.

Ændringsforslag 99

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA A

Artikel 108, stk. 2, litra g a og g b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ga) tilskud til organisationer, der hovedsagelig består af (tidligere) medlemmer og personale i en institution, og som:

 

- fremmer institutionens interesser eller støtter dennes funktion, og/eller

 

- tilrettelægger aktiviteter af bl.a. kulturel, sportslig og social art til fordel for institution og/eller dens (tidligere) medlemmer og personale, og

 

gb) tilskud inden for rammerne af et samarbejde med tredjemand, der ikke er omfattet af udbudsbestemmelserne eller knyttet til institutionens informationspolitik.

 

Disse kategorier betragtes som administrative udgifter efter artikel 49. De opføres særskilt på budgettet.

Begrundelse

Finansiel støtte til interne organisationer i institutionerne, som er nødvendige for at sikre deres funktion, skal ikke være omfattet af tilskudsordningen. Forskellige principper, der gælder for tilskud, som f.eks. den årlige indkaldelse af forslag og den gradvise nedtrapning, passer ikke til den finansielle støtte, institutionerne yder organisationer af medlemmer eller ansatte.

Ændringsforslag 100

ARTIKEL 1, NR. 52

Artikel 109, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal involvere samfinansiering.

Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal med forbehold af bestemmelserne om faste beløb eller finansiering efter takst (artikel 113, stk. 1, litra b) og c)) involvere samfinansiering.

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at tilskud i form af faste beløb eller finansiering efter takst ikke er underlagt kravet om samfinansiering.

Ændringsforslag 101

ARTIKEL 1, NR. 52

Artikel 109, stk. 3, litra d (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

d) mindre tilskud under en af de i artikel 113a, stk. 1, litra b) eller c), nævnte former eller en kombination af disse, jf. gennemførelsesbestemmelserne.

d) tilskud under en af de i artikel 113a, stk. 1, litra b) eller c), nævnte former eller en kombination af disse, jf. gennemførelsesbestemmelserne.

Begrundelse

En begrænsning af undtagelsen fra reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste, til mindre tilskud i form af faste beløb eller finansiering efter takst, ville ikke forbedre modtagernes situation væsentligt. Tilskudsmodtagere straffes nu ofte for selv at tilvejebringe midler på grund af den såkaldte procentregel, dvs. bestemmelsen om, at EU-tilskuddet reduceres, såfremt de egne indtægter øges, med det negative resultat, at der ikke er noget incitament til at tilvejebringe egne midler. Finansiering efter fast takst eller i form af faste beløb bør anvendes i langt højere grad, og hvor dette er relevant i kombination med en maksimal samfinansieringssats i stedet for en fast samfinansieringssats. Dette forslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 113a af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag102

ARTIKEL 1, NR. 52
Artikel 109, stk. 3, litra d a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

da) egne indtægter, især bidrag og medlemsgebyrer, indkommet ved den årlige virksomhed, der udøves af et politisk parti på europæisk plan som omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003, som overstiger 25 % af de støtteberettigede omkostninger, der afholdes af støttemodtageren i henhold til artikel 10, stk. 2, i denne forordning.

Ændringsforslag 103

ARTIKEL 1, NR. 52 A (nyt)

Artikel 109 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

52a) Som artikel 109a indsættes følgende:

 

"Artikel 109a

 

En fælles tjeneste skal have til opgave at informere og rådgive ansøgere. Denne tjeneste skal bl.a.:

 

- opstille fælles normer for ansøgningsblanketter til beslægtede tilskud samt overvåge ansøgningsblanketternes omfang og læsevenlighed

 

- informere potentielle ansøgere (bl.a. ved hjælp af seminarer og vejledning), samt

 

- drive en database, hvori Kommissionen notificerer ansøgere."

Begrundelse

Der foreslås en mindre ændring af ordførerens ændringsforslag 95, således at ordet "instans" erstattes med "tjeneste", for at præcisere, at formålet er at samle viden og udnytte bedste praksis inden for Kommissionen, således at de forskellige fortolkninger og den uensartede praksis i de forskellige afdelinger undgås, og tjenesten bliver et sted, hvor ansøgere kan få pålidelige oplysninger.

Ændringsforslag 104

ARTIKEL 1, NR. 52 B (nyt)

Artikel 110, stk. 1, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

52b) Artikel 110, stk. 1, første afsnit, affattes således:

 

"1. Bortset fra bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger anføres tilskud i et årligt program, der offentliggøres i regnskabsårets begyndelse, dog senest den 15. marts.

 

Driftstilskud i overensstemmelse med artikel 112 er ligeledes genstand for en årlig programmering, der kan offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter."

Begrundelse

Det er vigtigt at sondre mellem driftstilskud og aktionstilskud, som der gælder andre regler for.

Efter reformen af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen i oktober 2005 og på baggrund af de administrative krav forekommer det mere realistisk at fastsætte datoen for offentliggørelse af det årlige program for (aktions)tilskud til den 31. marts.

Ændringsforslag 105

ARTIKEL 1, NR. 53

Artikel 110, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning."

"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning. Indkaldelser af forslag kan allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør den alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."

Begrundelse

Ved offentliggørelse allerede året før skal man forsøge at modvirke en koncentration af tilskudsprocedurer ved begyndelsen af det efterfølgende år og de deraf følgende forsinkelser. Ansøgere skal have retssikkerhed under hele proceduren. Når ændringer forbydes under en igangværende procedure, mindskes den administrative byrde for modtagerne og for Kommissionen, processen strammes op og tilskudspolitikken gøres ensartet.

Ændringsforslag 106

ARTIKEL 1, NR. 53 A (nyt)

Artikel 110, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

53a) Artikel 110, stk. 2, affattes således:

 

"2. Alle tilskud, der ydes i løbet af et regnskabsår, offentliggøres årligt, hvor dette er relevant på elektroniske medier, under overholdelse af fortroligheds- og sikkerhedskrav."

Begrundelse

Tilpasning af finansforordningen til moderne kommunikationsmidler.

Ændringsforslag 107

ARTIKEL 1, NR. 53 B (nyt)

Artikel 110, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

53b) I artikel 110 indsættes som stk. 2a følgende:

 

"2a. Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 2 fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet om:

 

a) antallet af ansøgere i det forløbne år

 

b) antallet og kvoten af godkendte ansøgninger efter indkaldelse af forslag og efter instans

 

c) den gennemsnitlige procedureperiode fra offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag til indgåelsen af finansieringsaftalen eller offentliggørelsen af en beslutning om tildeling af tilskud efter indkaldelse og instans

 

d) den gennemsnitlige periode frem til den endelige evaluering og betaling (artikel 119, stk. 1)."

Begrundelse

I betragtning af de langvarige procedurer i forbindelse med tilskud er en rapport absolut nødvendig som vigtigt udgangspunkt for forbedring. Så er der mulighed for at udarbejde en differentieret status over arbejdsplanen og dennes gennemførelse.

Ændringsforslag 108

ARTIKEL 1, NR. 54

Artikel 111 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet, medmindre den pågældende basisretsakt giver mulighed for andet.

1. Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet, medmindre den pågældende basisretsakt giver mulighed for andet.

En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet.

2. En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet. Ansøgeren er forpligtet til straks at underrette den anvisningsberettigede, hvis der er indsendt flere ansøgninger eller der er flere tilskudskilder til projektet.

I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet."

3. I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet. Den samlede sum af støtteberettigede udgifter må under ingen omstændigheder overskrides."

Begrundelse

Tilskudsmodtagerens oplysningspligt bidrager til, at en ikke-tilladt dobbeltstøtte eller en overskridelse af det maksimale tilskudsbeløb undgås.

Ændringsforslag 109

ARTIKEL 1, NR. 55 A (nyt)

                            Artikel 113, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)         

 

55a) Artikel 113, stk. 2, affattes således:

 

"2. Medmindre andet er fastsat i basisretsakten til fordel for organer, der forfølger et mål af almen europæisk interesse, skal driftstilskud med forbehold af bestemmelserne om tilskud som faste beløb eller ved finansiering efter takst (artikel 113a, stk. 1, litra b og c) gradvis nedtrappes på en proportionel og rimelig måde, hvis de fornys."

Begrundelse

Finansiering efter takst og tilskud i form af et fast beløb skal ikke gradvis nedtrappes for at mindske den administrative byrde.

Ændringsforslag 110

ARTIKEL 1, NR. 56

Artikel 113 a, stk. 1, litra a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) godtgørelse af en nærmere bestemt andel af de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt

a) godtgørelse af en maksimal eller nærmere bestemt andel af de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt

Begrundelse

Tilskudsmodtagere straffes nu ofte for selv at tilvejebringe midler på grund af den såkaldte procentregel, dvs. bestemmelsen om, at EU-tilskuddet reduceres, såfremt de egne indtægter øges, med det negative resultat, at der ikke er noget incitament til at tilvejebringe egne midler. Finansiering efter fast takst eller i form af faste beløb bør anvendes i langt højere grad, og hvor dette er relevant i kombination med en maksimal samfinansieringssats i stedet for en fast samfinansieringssats. Dette forslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 109 af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 111

ARTIKEL 1, NR. 56

Artikel 113 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

1a. Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:

 

a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118

 

b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag

 

c) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)

 

d) administrationsudgifter, udgifter til personale og materiel

 

e) afskrivninger.

Begrundelse

Netop små virksomheder og små organisationer kan ikke selv afholde udgifterne til sikkerhedsstillelse. Men de skal ikke i praksis udelukkes fra støtte af den grund. Det samme gælder for ngo'er, der ikke har mulighed for at foretage skattefradrag.

Ændringsforslag 112

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 3, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Ansøgerne skal erklære, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.

Ansøgerne erklærer under hensyntagen til princippet i artikel 109 efter anmodning fra den anvisningsberettigede, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.

Begrundelse

Den anvisningsberettigede skal have mulighed for fleksibelt og efter eget skøn at gøre brug af en bekræftelse. Det mindsker den administrative byrde.

Ændringsforslag 113

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."

Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, forsætligt eller groft uagtsomt har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 114

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4a. Den anvisningsberettigede opfordrer til, at der afgives erklæringer og indgives ansøgninger eller at sådanne erklæringer og ansøgninger berigtiges, når det er åbenlyst, at disse mangler eller er afgivet eller indgivet ukorrekt ved en fejltagelse eller på grund af manglende kendskab. Han oplyser, såfremt dette er påkrævet og, inden for rammerne af de disponible muligheder, gennemførligt og tilladeligt, om deltagernes rettigheder og pligter.

 

Den anvisningsberettigede fører passende fortegnelser over kontakter til ansøgere under proceduren.

Begrundelse

Denne bestemmelse skal sikre, at ansøgere, der ikke er øvet i kontakten til tilskudsinstanserne og ikke råder over den nødvendige retsbistand, får mulighed for at udarbejde ansøgninger, der kan komme i betragtning. Det manglende samarbejde er blevet påtalt af ngo'erne. På den måde gøres EU mere attraktiv som tilskudspartner. En registreringspligt sikrer gennemskueligheden og proceduresikkerheden.

Ændringsforslag 115

ARTIKEL 1, NR. 57 A (nyt)

Artikel 115, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

57a) Artikel 115, stk. 1, affattes således:

 

"1. Der tages hensyn til principperne i artikel 109, stk. 1, og der anvendes udvælgelseskriterier bekendtgjort på forhånd i forslagsindkaldelsen, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgerens evne til at fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram. Artikel 110, stk. 1, berøres ikke heraf. Tildelingskriterierne skal genspejle projekternes karakteristika, kvalitet og gennemførelse."

Begrundelse

Der er foretaget en mindre ændring i ordførerens ændringsforslag 104, således at det præciseres, at principperne i artikel 109, nemlig åbenhed, proportionalitet og ligebehandling, skal overholdes, når udvælgelses- og tildelingskriterierne specificeres. Det er vigtigt også i betragtning af den totrinsprocedure, ordføreren foreslår i ændringsforslag 105. Endvidere er en mindre fejl blevet korrigeret: ordførerens ændringsforslag nævner udvælgelseskriterierne to gange, men her anvendes begrebet tildelingskriterier i andet punktum i overensstemmelse med sondringen i artikel 115.

Ændringsforslag 116

ARTIKEL 1, NR. 57 B (nyt)

Artikel 115, stk. 2 a og 2 b (nye) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

57b) I artikel 115 indsættes som stk. 2a og 2b følgende:

 

"2a. Tildelingsproceduren opdeles principielt i flere procedureafsnit, idet det første procedureafsnit udelukkende består i en skønsmæssig vurdering af de indsendte ansøgninger, der kan komme i betragtning. Såfremt en ansøgning allerede efter dette procedureafsnit ikke har udsigt til at blive imødekommet, underrettes ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3. De følgende procedureafsnit skal, navnlig hvad angår omfang og indhold af den dokumentation, ansøgeren skal forelægge, hver især tydeligt adskille sig fra det foregående. Anmodes ansøgeren om dokumentation, kan denne dokumentation kun kræves en gang under den samme procedure. Modtagne data registreres i en database (artikel 109a). Der stiles mod en hurtig afvikling af proceduren.

 

2b. Den anvisningsberettigede påser uanset principperne i artikel 109, stk. 1, under hele proceduren navnlig, at ansøgerens udgifter til offentliggørelse, tilvejebringelse af dokumentation og andre obligatoriske oplysninger vedrørende et tilskud ikke er ude af proportion med størrelsen af det tilskud, der kan tildeles."

Begrundelse

Opdelingen af proceduren i flere afsnit muliggør en præselektion. På den måde kan man undgå væsentlige dokumentationsbyrder på et tidligt stadium i proceduren. Den anvisningsberettigedes kontrolfunktion tjener samme formål.

Ændringsforslag 117

ARTIKEL 1, NR. 58
Artikel 116, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"1. Forslagene vurderes på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres."

"1. Forslagene vurderes inden for to måneder på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opstille en præcis tidsramme for beslutningstagningen.

Ændringsforslag 118

ARTIKEL 1, NR. 58 A (nyt)
Artikel 116, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

58a) Artikel 116, stk. 3, affattes således:

 

"3. Den ansvarlige anvisningsberettigede underretter skriftligt ansøgerne om afgørelsen med hensyn til deres ansøgning og undertegner kontrakten efter udløbet af den i artikel 100, stk. 2a, omhandlede frist.

 

Hvis det tilskud, der er ansøgt om, ikke bevilges, oplyser institutionen om årsagerne til, at ansøgningen er blevet afvist og henviser især til de allerede meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opstille en præcis tidsramme for beslutningstagningen.

Ændringsforslag 119

ARTIKEL 1, NR. 58 B (nyt)

Artikel 117 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

58b) Artikel 117 affattes således:

 

"Artikel 117

 

1. Betalingstempoet er betinget af de økonomiske risici, foranstaltningens varighed og gennemførelsesgrad eller de udgifter, modtageren har afholdt. Betalinger foretages inden for en rimelig frist.

 

Såfremt forfaldsdatoen er fastlagt ved aftale eller beslutning, foretages betalinger uden yderligere opfordring ved forfald. Artikel 119, stk. 2, berøres ikke heraf.

 

2. Med henblik på en konstatering af de økonomiske risici kan den anvisningsberettigede under hensyntagen til principperne i artikel 109, stk. 1, kræve, at modtageren af et tilskud forelægger en erklæring fra en uafhængig revisor. De tilfælde, hvor der skal kræves en erklæring fra en uafhængig revisor, eller hvor der kan gives afkald på en sådan, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne."

(Stk. 2, 1. punktum har samme ordlyd som artikel 117 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Begrundelse

Denne bestemmelse skal bidrage til at fremskynde proceduren. Institutioner, der har interne revisionsinstanser, skal have mulighed for at anvende disse i stedet for eksterne revisorer. På den måde undgås procedureomkostninger.

Ændringsforslag 120

ARTIKEL 1, NR. 58 C (nyt)

Artikel 118 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

58c) Artikel 118 affattes således:

 

"Artikel 118

 

Den kompetente anvisningsberettigede kan, såfremt der ikke findes andre, lige så effektive muligheder for at minimere risikoen, af modtageren kræve en forhåndsgaranti for at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetalingen af forfinansiering."

(Samme ordlyd som artikel 118 in forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, idet ordene ", såfremt der ikke findes andre lige så effektive muligheder for at minimere risikoen," indføjes)

Begrundelse

Kravet om sikkerhed i form af bankgarantier giver navnlig små virksomheder samt virksomheder i visse medlemsstater og små ngo'er store vanskeligheder. Derfor bør det præciseres, at dette kun bør være sidste udvej, hvis andre, lige så effektive garantimuligheder ikke kommer i betragtning.

Ændringsforslag 121

ARTIKEL 1, NR. 58 D (nyt)

Artikel 119 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

58d) Artikel 119 affattes således:

 

"Artikel 119

 

1. Tilskudsbeløbet bliver først endeligt, når institutionen har godkendt de endelige rapporter og regnskaber, uden at dette dog begrænser institutionens mulighed for senere at gennemføre kontrol. I dette tilfælde beregnes forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til institutionen fra tidspunktet for den sidste betaling. Forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til modtageren beregnes fra det tidspunkt, hvor tilskudsbeløbet bliver endeligt.

 

2. Hvis modtageren ikke opfylder sine retlige og kontraktmæssige forpligtelser, eller sine forpligtelser i henhold til beslutningen om tildeling af tilskud, kan tilskuddet suspenderes, reduceres eller bortfalde helt i de tilfælde, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, efter at modtageren har fået lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

 

En reduktion skal stå i et rimeligt forhold til den påtalte mangel.

 

Er modtageren ikke ansvarlig for forsømmelsen, skal suspension, reduktion og bortfald kun ske i undtagelsestilfælde, navnlig i de tilfælde hvor gennemførelsen eller opretholdelsen af et tilskud ville medføre, at projektets støtteberettigede udgifter overskrides, eller forsømmelsen ville medføre, at tilskuddets mål ikke længere kan nås."

Begrundelse

Konkretisering af proportionalitetsprincippet. Navnlig en automatisk reduktion af EU-bidraget i tilfælde af forsømmelser fra en eller flere deltageres side, som modtageren ikke er ansvarlig for, kan medføre, at hele projektet bryder sammen. Det bør principielt undgås. Ved en henvisning til forældelsesbestemmelserne skal institutionen opfordres til at gennemføre den afsluttende revision senest inden forældelsesfristens udløb. Retssikkerheden for tilskudsmodtageren skal øges.

Ændringsforslag 122

ARTIKEL 1, NR. 59

Artikel 120, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

1. Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter de relevante procedurer, der skal følges, hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler.

1. Hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler, er disse undergivet principperne i afsnit V i denne del.

 

Bestemmelserne for en procedure, der er forenklet i forhold til kontraktens omfang, fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

Begrundelse

Forenkling af administrationen.

Ændringsforslag 123

ARTIKEL 1, NR. 61

Artikel 122 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

61) I artikel 122 ændres "artikel 185" til "artikel 121".

61) Artikel 122 affattes således:

 

"Artikel 122

 

Årsregnskaberne for institutionerne og de organer, der er omhandlet i artikel 121, ledsages af en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret, der bl.a. tager højde for udnyttelsesgraden for bevillinger og bevillingsoverførslerne mellem forskellige budgetposter."

Begrundelse

Mål og indhold af de forskellige rapporter i henhold til finansforordningen præciseres. De anvisningsberettigedes årsrapport skal koncentreres omkring bevillingsudnyttelsen, gennemførelsen af målene, udviklingen af aktiviteter og den interne kontrolramme og beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning ud fra en budgetgennemførelsessynsvinkel.

Ændringsforslag 124

ARTIKEL 1, NR. 68 A (nyt)

Artikel 139, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

68a) Artikel 139, stk. 2, affattes således:

 

"2. Institutionerne sender Revisionsretten og budgetmyndigheden de interne bestemmelser, som de vedtager på det finansielle område, til orientering."

Begrundelse

Information af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 125

ARTIKEL 1, NR. 68 B (nyt)
Artikel 143, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

68b) Artikel 143, stk. 3, affattes således:

 

"3. Årsberetningen indeholder en vurdering af, om den økonomiske forvaltning har været forsvarlig. Den indeholder en vurdering af, om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning har været produktiv og formelt rigtig."

Begrundelse

Ved denne differentiering skal det præciseres, at Revisionsrettens revision ikke udelukkende skal dreje sig om indtægternes og udgifternes formelle rigtighed, men også om, hvorvidt de reviderede transaktioner er indholdsmæssigt fornuftige.

Ændringsforslag 126

ARTIKEL 1, NR. 75

Artikel 153, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

75) Artikel 153, stk. 1, affattes således:

udgår

"1. Når Kommissionen kan foretage bevillingsoverførsler i henhold til artikel 23, træffer den beslutning herom senest den 31. januar i det følgende regnskabsår og underretter budgetmyndigheden herom, tre uger inden den foretager de i artikel 23, stk. 1, litra a), omhandlede overførsler."

 

(Artikel 153, stk. 1, i den ændrede udgave svarer til den oprindelige udgave i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Begrundelse

Sikring af Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 127

ARTIKEL 1, NR. 82 A (nyt)

Artikel 160 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

82a) Efter artikel 160a indsættes som artikel 160b følgende:

 

"Artikel 160b

 

Uanset artikel 110 kan indkaldelser af forslag allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør Kommissionen alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 110. Ved offentliggørelse allerede året før skal man forsøge at modvirke en koncentration af tilskudsprocedurer ved begyndelsen af det efterfølgende år og de deraf følgende forsinkelser. Ansøgere skal have retssikkerhed under hele proceduren. Når ændringer forbydes under en igangværende procedure, mindskes den administrative byrde for modtagerne, processen strammes op og tilskudspolitikken gøres ensartet.

Ændringsforslag 128

ARTIKEL 1, NR. 85 A (nyt)

Artikel 168, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

85a) I artikel 168, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

""Bestemmelserne om deltagelse i udbudsprocedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand1 og Rådets forordning (EF) nr. 2112/2005 af 21. november 2005 om adgang til EU's eksterne bistand2 finder anvendelse på Fællesskabets eksterne bistand."

 

_______________

1 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.

2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23."

Begrundelse

De to forordninger om afbinding af støtten blev vedtaget i 2005. De åbner udbudsprocedurerne for personer fra tredjelande og ikke-støttemodtagende lande, som begunstiger udviklingslande og anvender gensidighedsprincippet for udviklede tredjelande. Disse bestemmelser skal anvendes og bør inkorporeres i finansforordningen.

Ændringsforslag 129

ARTIKEL 1, NR. 87

Artikel 169 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:

 

a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118

 

b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag

 

c) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag

 

d) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)

 

e) udgifter til administration, personale og materiel

 

f) afskrivninger.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 113a. Netop udviklings-ngo'er kan ikke selv afholde udgifterne til sikkerhedsstillelse. Men de skal ikke i praksis udelukkes fra støtte af den grund. Det samme gælder for ngo'er, der ikke har mulighed for at foretage skattefradrag.

Ændringsforslag 130

ARTIKEL 1, NR. 94 A (nyt)

Artikel 179, stk. 3, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

94a) Artikel 179, stk. 3, afsnit 1 affattes således:

 

"3. Institutionerne underretter hurtigst muligt og senest 3 uger før udløbet af en eventuel frist for budgetmyndighedens afgørelse budgetmyndighedens to parter om alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter."

Begrundelse

For at budgetmyndigheden kan blive i stand til at foretage en fornuftig økonomisk vurdering af et projekt vedrørende fast ejendom, der vil have følgevirkninger for Den Europæiske Unions budget, skal de i artikel 179, stk. 3, nævnte institutioner underrette budgetmyndighedens to parter mindst 3 uger før udløbet af en eventuel frist for budgetmyndighedens afgørelse. Det vil give budgetmyndighedens to parter mulighed for at anmode om yderligere oplysninger og foretage yderligere undersøgelser, såfremt det anses for nødvendigt.

Ændringsforslag 131

ARTIKEL 1, NR. 94 B (nyt)

Artikel 183, punktum 2 (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

94b) I artikel 183, tilføjes følgende punktum:

 

Den hører budgetmyndigheden og tager behørigt hensyn til dennes udtalelse."

Begrundelse

Sikring af Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 132

ARTIKEL 1, NR. 94 C (nyt)
Artikel 185, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

94c) Artikel 185, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen vedtager en rammefinansforordning for organer nedsat af EU, der er juridiske personer. De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra rammeforordningen, hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer deres drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden, ansvarligheden og konsekvensen bør alle organer, som handler på EU's vegne være omfattet af rammefinansforordningen, uanset om de modtager tilskud over budgettet.

Ændringsforslag 133

ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"3. Hvert af de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, der skal udøves under overholdelse af de relevante internationale standarder. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan foretage kvalitetskontrol med henblik herpå.

"3. Kommissionens interne revisor foretager revisionerne for de i stk. 1 omhandlede organer. De i stk. 1 omhandlede organer kan oprette en intern revisionsfunktion. Kommissionens interne revisor kan i velbegrundede tilfælde uddelegere sine opgaver til organernes interne revisorer. Denne delegering skal ske skriftligt med angivelse af grundene til delegeringen og navnene på de ansvarlige revisorer (delegerende og delegerede). Delegeringen er ikke til hinder for, at Kommissionens interne revisor kan foretage interne revisioner for de i stk. 1 omhandlede organer og ophæve delegeringen når som helst, han måtte anse det for hensigtsmæssigt.

 

Når de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, sker det efter retningslinjer, der fastlægges af Kommissionens interne revisor. Disse retningslinjer omfatter pligt til at forelægge enhver beretning for Kommissionens interne revisor. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan til det formål foretage kvalitetsrevisioner."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed med hensyn til den rolle, Kommissionens interne revisor spiller. Kommissionens interne revisor får beføjelse til at uddelegere opgaver til organernes interne revisionstjenester, samtidig med at han bevarer kontrollen med og ansvaret for regnskabsføringen i organerne.

Ændringsforslag 134

ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. De i artikel 121 omhandlede organer anvender de regnskabsregler, der er nævnt i artikel 133, så deres årsregnskab kan konsolideres med Kommissionens årsregnskab."

udgår

Begrundelse

Dette stk. er overflødigt, da det er dækket af artikel 133.

BEGRUNDELSE

Der findes næppe nogen anden retsakt, der har lige så stor praktisk betydning for medarbejderne i Kommissionen og de øvrige institutioner som finansforordningen. Ca. 40 % af de ansatte i Kommissionen beskæftiger sig med dens bestemmelser og anvisninger, de fleste af dem dagligt. Til trods for dette er det på grund af manglende klarhed og overskuelighed en svært tilgængelig tekst, som med sine mange krydshenvisninger er svær at forstå og gør det umuligt at finde et hurtigt svar på sine spørgsmål. Næsten tre år efter at finansforordningen blev vedtaget, modtager GD Budgets helpdesk stadig gennemsnitligt fem forespørgsler i løbet af en arbejdsdag fra brugere, som søger en løsning på deres problemer med finansforordningen og de dertil knyttede gennemførelsesbestemmelser. Der er blevet udarbejdet tykke håndbøger, idet hvert generaldirektorat har udledt sine egne forskrifter og metoder og nedfældet dem på tryk. Desuden har GD Budget udarbejdet nogle interne bestemmelser. Der er således opstået en kompleks, inkonsekvent og uoverskuelig budgetforvaltningsret, som det kræver omfattende kurser at blive (delvis) fortrolig med.

Konsekvenserne af de komplekse procedurebestemmelser er bureaukratisering af arbejdsgangene, langvarige procedurer og forsøg på at unddrage sig et ansvar ved at involvere flest mulig hierarkier og proceduretrin. Blandt "kunderne", dvs. dem, der ansøger om tilskud eller byder på indkøbsaftaler, vokser frustrationen over et EU, som ikke blot gør det svært for sine borgere, organisationerne, erhvervslivet og forskningsinstitutterne at få udbetalt penge, men som desuden koster Europa mange penge på grund af komplekse og bekostelige ansøgningsprocedurer.

Der er fortsat nogle uløselige grundlæggende selvmodsigelser, f.eks. den konkurrerende lovgivning. Finansforordningens gyldighedsområde og dens almene gyldighed indskrænkes af videregående lovgivning som f.eks. basisretsakterne. De kan til enhver tid gå imod selv centrale bestemmelser i finansforordningen. Derved bliver et våben, som må formodes at være skarpt, i virkeligheden stumpt. Desuden dækker finansforordningen kun den direkte, centrale forvaltning, mens andre forvaltningsmetoder har deres egne regler og hidtil kun er fastlagt i hovedtræk.

Kommissionen har forelagt et forslag til ændring af finansforordningen, som på nogle punkter bestemt er et skridt i den rigtige retning. Den har fremsat forslag til løsning af nogle presserende forvaltningsproblemer. Et af de svar, den giver, er en begrænsning af Parlamentets rettigheder. Lettelser for dem, der ansøger om EU-støtte, kommer kun på tale, når det samtidig gavner administrationen. Kommissionen har kun lagt ringe vægt på brugervenlig adgang til EU-markeder og -støtte og på opbygning af fælles problemløsningskompetence, databanker og harmonisering af de procedurer, som håndteres forskelligt fra generaldirektorat til generaldirektorat for at opnå en rimelig administrativ byrde, rimelige omkostninger og forenkling for Kommissionen og for brugerne. Også hvad angår de administrative problemer i Kommissionen og de øvrige institutioner er mange spørgsmål stadig ubesvarede. Derfor kritiserer Den Europæiske Revisionsret i sin udtalelse nr. 10/2005, at ændringerne egentlig er for omfattende (punkt 50), samtidig med, at der ikke er fundet nogen "løsninger på bestemte forvaltningsbehov", og "de foreslåede ændringer ikke (er) vidtgående nok" (punkt 53).

Europa-Parlamentets ordførere fremlægger 116 ændringsforslag, der vedrører 63 artikler. Parlamentet lægger i den forbindelse hovedvægten på andre punkter end Kommissionen: opretholdelse af Parlamentets kontrolbeføjelser og informationsret samt lettelser til alle, der ønsker at arbejde med EU. Der fokuseres på afsnit V og VI i finansforordningen, markeder og tilskud, dvs. de afsnit, som borgerne stifter bekendtskab med via organisationer, forskningsinstitutter og erhvervsvirksomheder. Procedureforenklinger og et rimeligt forhold mellem omkostninger og ordre/tilskud er efter ordførernes opfattelse målet, hvad angår forvaltningen.

Af Kommissionens 95 ændringsforslag, der vedrører 93 artikler, er 28 blevet modificeret. Desuden er 28 enkelte forslag blevet helt forkastet. For 34 artiklers vedkommende var Kommissionen og Parlamentet enige om, at der var behov for ændring. Parlamentet har stillet ændringsforslag til 63 artikler. Alt i alt foreligger der 185 ændringsforslag fra Kommissionen og ordførerne, som vedrører 122 af finansforordningens 187 artikler.

Ordførerne er sig bevidst, at dette ikke gør det lettere at forstå og anvende finansforordningen. De går derfor stadig ind for, at der på lidt længere sigt foretages en fuldstændig omarbejdning af finansforordningen under inddragelse af eksperter i tilskud og udbud, og en af deres hovedkonklusioner går ud på at rette en henstilling til Kommissionen og Rådet herom. Finansforordningen kan i den nuværende form kun ændres i begrænset omfang. Det mest hensigtsmæssige og det bedste for EU og dets administration ville være at udarbejde en ny udgave af finansforordningen med det formål at forenkle den og gøre den lettere forståelig og sikre resultatorienteret budgettering.

De vigtigste overvejelser, der ligger til grund for ændringsforslagene:

1. Opretholdelse af Parlamentets beføjelser

· Ændringsforslagene vedrørende bevillingsoverførsler (art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 og 160a) og informationsret (art. 28 og 29, art. 46, stk. 1, nr.1, litra f), art. 33, 83 og 110) forkastes.

· I artikel 183 gøres vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne for første gang afhængig af budgetmyndighedens godkendelse.

2. EU - større effektivitet med enklere procedurer

· Overholdelse af proportionalitetsprincippet i forbindelse med administrative procedurer: Forholdet mellem omkostninger og kontrolbyrde bør afhænge af de involverede beløb og risici (art. 2, stk. 1a og art. 27, stk. 1, og stk. 2, afsnit 4).

· Pligt for administrationen til at afpasse sin virksomhed efter de involverede omkostninger og risici (art. 89, stk. 1, art. 93a og art. 117-119).

· Begrænsning af tid og omkostninger til fremskaffelse af dokumentation i forbindelse med udbudsprocedurer (art. 93a og art. 89, stk. 3).

· For at de øvrige institutioner også kan drage fordel af store enheders erfaringer og omkostningsmæssige fordele, skal udbudsprocedurer principielt gennemføres interinstitutionelt (art. 89, stk. 3).

· En central instans med henblik på harmonisering (for beslægtede tilskud (f.eks. inden for forskning) med fælles ansøgningsblanketter, bestemmelser og, i videst mulig udstrækning, procedurer), med henblik på information af ansøgere og med henblik på benchmarking skal for bedre adgangen til støtte (art. 109a (ny)) og sikre forenkling og fremskyndelse af ansøgningsproceduren.

· En database til notifikation af deltagere i udbudsprocedurer (art. 109a (ny)) letter ansøgningsproceduren og forhindrer, at ansøgerne skal indsende de samme dokumenter i flere eksemplarer til Kommissionen, som så skal behandle dem flere gange, således som det hidtil har været almindeligt.

· Små og mellemstore virksomheder bør så vidt muligt ikke på forhånd udelukkes fra at deltage i udbudsprocedurer på grund af deres størrelse (art. 89, stk. 4).

· Konkurrencen bør ikke påvirkes af langsigtede forpligtelser som følge af rammeaftaler (art. 91a (ny)).

· En procedure i to trin skal sikre, at ansøgninger, der er chanceløse på forhånd, frasorteres så tidligt som muligt, og at der først derefter anmodes om yderligere nødvendig dokumentation, således at omkostningerne i forbindelse med chanceløse ansøgninger begrænses til et minimum (art. 115, stk. 2a).

· En instans til behandling af udbudssager sikrer, at udbudsprocedurerne følger reglerne, ved en hurtig uformel procedure (art. 100a og 100b) i overensstemmelse med de forpligtelser, som gælder for medlemsstaterne.

3. EU - større pålidelighed

· Omkostningerne ved ansøgning om støtte skal stå i forhold til beløbet (art. 115, stk. 4).

· Kommissionens afgørelser kan træde i stedet for omfangsrige aftaler som grundlag for økonomisk støtte (art. 108). Derved forkortes og forenkles proceduren i forbindelse med små støttebeløb.

· Anvisningsberettigede skal hjælpe (uerfarne) ansøgere med procedurerne for ansøgning om støtte (art. 114, stk. 5).

· Ansøgere skal fra begyndelsen have mulighed for at vurdere deres egne chancer og nyde retssikkerhed, hvilket fremmes af obligatorisk offentliggørelse af alle bestemmelser vedrørende tilskud (art. 110, stk. 1, afsnit 2).

· De støtteberettigede udgifter i forbindelse med tilskudsprocedurer skal defineres klarere (art. 113a, stk. 1a), især skal der tage højde for udgifter til sikkerhedsstillelse og revision (art. 117, stk. 3).

· Såfremt betingelserne i forbindelse med et støtteprojekt ændres, skal det ikke automatisk betyde en nedskæring af EU's bidrag, hvilket kan have uønskede konsekvenser (f.eks. projektets ophør) (art. 119, stk. 2).

· Tilbageholdelser skal stå i forhold til den påtalte fejl (art. 119). Målet er at gøre EU mere gennemsigtigt for tilskudsmodtagerne og på den måde øge retssikkerheden. Dette gælder også på forskningsområdet (art. 160b).

4. EU - større hurtighed og mindre omkostninger

· Udbudsprocedurerne skal gøres mere effektive. Især skal varigheden afkortes og omkostningerne for bydende og ansøgere begrænses. Det kræver, at dokumentationskravene afpasses efter proportionalitetsprincippet.

· Årsprogrammerne for støtte skal offentliggøres tidligst muligt (dvs. inden den 1. marts). Desuden kan der indledes udbudsprocedurer allerede inden årets begyndelse, således at man undgår spidsbelastninger i årets løb (art. 110, stk. 1, afsnit 1), når der henvises til de endnu ikke afsluttede budgetforhandlinger.

· Under og ved afslutning af tilskudsprocedurer kan der indføres uafhængige i stedet for eksterne revisioner for at begrænse omkostningerne, men revisionsomkostningerne skal under alle omstændigheder stå i forhold til de reviderede tilskudsbeløb (art. 117, stk. 2).

5. EU - gennemskuelighed og konsekvens

· Ansatte ved Fællesskaberne skal orientere deres foresatte om deres deltagelse i en udbudsprocedure, også når der er tale om økonomisk støtte, for at forbedre EU's image udadtil og øge gennemsigtigheden (art. 94).

· For at undgå dobbeltstøtte skal det oplyses ved ansøgning om støtte, hvis der er indgivet flere ansøgninger, og de samlede støtteberettigede udgifter må ikke overskrides (art. 111).

· Bydende, som allerede én gang har modtaget en strafferetlig dom, skal være udelukket fra at deltage i procedurer for indgåelse af aftaler i 5 eller 10 år (art. 93).

I artikel 66, stk. 1, anvendes princippet på den anvisningsberettigedes ansvar. Forsætlige skader medfører fuld erstatningspligt og er omfattet af strenge krav med hensyn til forældelse (art. 73b). I alle andre tilfælde er erstatningspligten begrænset til 12 månedslønninger.

22.2.2006

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Rådgivende ordfører: Anders Wijkman

KORT BEGRUNDELSE

Finansforordningen fra 2002 og gennemførelsesbestemmelserne hertil har skabt mange problemer for modtagere af støtte under EU-programmerne, ikke mindst støttemodtagerne under udviklingsprogrammerne (ngo'er på udviklingsområdet og andre støttemodtagere). Finansforordningen skaber rammen og indeholder de generelle bestemmelser for gennemførelsen af EU's budget. Forordningen om gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen fra 2002 indeholder de mere detaljerede bestemmelser. Mange af de spørgsmål, der skaber problemer, er af mere teknisk karakter og kan kun løses sammen med en revision af gennemførelsesbestemmelserne, f.eks. spørgsmål vedrørende nationalitets- og oprindelsesbestemmelser, spørgsmål om betalingsfrister og muligheden for at ændre en tilskudsaftale, efter at den er godkendt.

Den rådgivende ordfører foreslår, at der indføjes en række nye elementer i finansforordningen, som vil kunne bidrage til en bedre gennemførelse, såsom indførelse af systemer til måling og sammenligning af produktiviteten - et budgetprincip, som i temmelig høj grad tilsidesættes i forbindelse med budgetgennemførelsen, indførelse af en risikoanalyse i forbindelse med fastsættelse af udgifter, sammenhæng mellem forordninger om afbinding af bistand og finansforordningen og omkostningsneutralitet i forbindelse med valutaomregninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[2]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 27 A (ny)

 

(27a) Risikoanalyse bruges allerede i forbindelse med efterfølgende kontrol. Hvis der blev indført risikoanalyse i forbindelse med fastsættelse af udgifter, ville denne del af budgetgennemførelsen blive mere produktiv, og der bør indføjes en bestemmelse herom i finansforordningens artikel 79.

Begrundelse

I henhold til artikel 99 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen kan der kun foretages betalinger vedrørende tilskud, hvis anmodningen er forsynet med påtegningen "kan betales". Denne påtegning attesterer: "... b) at påtegningen "i overensstemmelse med de faktiske forhold" retmæssigt er anført på selve betalingsanmodningen eller på et internt dokument, der ledsager den modtagne betalingsanmodning, og som er underskrevet af en teknisk kompetent tjenestemand eller anden ansat, der er bemyndiget af den kompetente anvisningsberettigede. Med denne påtegning attesterer han, at den foranstaltning eller det arbejdsprogram, støttemodtageren har gennemført, på alle punkter er i overensstemmelse med tilskudsaftalen".

Med hensyn til den efterfølgende kontrol af betalinger hedder det i de samme gennemførelsesbestemmelser (artikel 47), at denne "kontrol kan foretages stikprøvevis på grundlag af en risikoanalyse". Hvis der foretages en statistisk baseret stikprøvekontrol, vil det kun være muligt at attestere, at det pågældende krav med rimelig stor (til vished grænsende) sandsynlighed er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Med ændringen af finansforordningen i 2002 fik tjenestemænd og øvrige ansatte et øget ansvar (artikel 66). Sammen med dette øgede ansvar har kravet om at skulle anføre påtegningen "i overensstemmelse med de faktiske forhold" gjort tjenestemændene usikre og tilbageholdende med hensyn til at behandle betalinger i forbindelse med tilskud, idet de har krævet mere og mere dokumentation og flere og flere certifikater af støttemodtagerne. Da det for den efterfølgende kontrols vedkommende er tilstrækkeligt, at denne "foretages stikprøvevis på grundlag af en risikoanalyse", burde det være muligt at indføre risikoanalyser i forbindelse med fastsættelse af udgifter. En risikoanalyse kan ikke generelt erstatte andre krav til "betalingsgodkendelse i forbindelse med tilskud", men det ville give den pågældende tjenestemand en vis manøvremargen med hensyn til godkendelse af betalinger i forbindelse med tilskud i de tilfælde, hvor der ikke foreligger et klart afgrænset antal formelle krav (dokumentation, certifikater). Dette ville gøre det muligt at fastslå risikoen og samtidig sikre produktivitet og effektivitet.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 36 A (ny)

 

(36a) Som led i Fællesskabets eksterne bistand bør Kommissionen skabe mulighed for at yde tilskud til projekter uden at gøre brug af udbudsproceduren, også når den generelle grænse for ydelse af tilskud uden udbudsprocedure er overskredet, såfremt det pågældende projekt er af helt specifik og exceptionel karakter.

Begrundelse

Muligheden for at yde tilskud uden udbudsprocedure er meget begrænset, hvilket den rådgivende ordfører principielt går ind for. Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor projektforslag er så exceptionelle og specifikke, at det vil være højst usandsynligt, at de vil kunne foreslås eller gennemføres af en anden tilbudsgiver. Kommissionen bør i disse tilfælde have mulighed for at overskride grænsen for ydelse af tilskud uden udbudsprocedure.

Ændringsforslag 3

ARTIKEL 1, NR. 7 A (nyt)

Artikel 16, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

7a) I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

 

"Valutaomregninger skal foretages på en sådan måde, at de ikke i væsentlig grad ændrer niveauet for EU's medfinansiering af tilskud til projekter."

Begrundelse

Dette forslag ændrer forslaget fra Budgetudvalgets ordfører (ændringsforslag 31 i udkast til betænkning af Ingeborg Gräßle) og har til formål at præcisere teksten yderligere samt at forhindre situationer, hvor valutaomregninger påfører støttemodtagerne tab eller skaber problemer med at dokumentere udgiftsniveauet. Dette ville svare til det beregnede niveau i fremmed valuta, men ville som følge af kursændringer afvige herfra i euro.

Ændringsforslag 4

ARTIKEL 1, NR. 12 A (nyt)

Artikel 27, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12a) I artikel 27 tilføjes følgende stykke:

 

"4a. Institutionerne indfører systemer til måling og sammenligning af produktiviteten og effektiviteten med hensyn til procedurerne for indgåelse af aftaler og proceduren for ydelse af tilskud."

Begrundelse

Kommissionen forsøger at følge principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med budgettets gennemførelse. De tre vigtigste elementer ved en forsvarlig økonomisk forvaltning er sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Kommissionens tjenestemænd koncentrerer sig især om princippet om sparsommelighed, der kan defineres som "mest valuta for pengene samtidig med overholdelse af de proceduremæssige krav". I henhold til finansforordningens artikel 27, stk. 2, afsnit 2, drejer princippet om produktivitet sig om at "sikre et optimalt forhold mellem de anvendte ressourcer og de opnåede resultater". Dette princip tvinger således Kommissionen til ikke alene at fokusere på proceduremæssige tjeklister, men til også at tage hensyn til hele konteksten i forbindelse med tilskud og procedurer for indgåelse af aftaler samt de administrative omkostninger som følge af disse procedurer. Ser man på de høje omkostninger, dette indebærer for de potentielle støttemodtagere, forekommer det endnu mere påkrævet at lægge vægt på produktivitetskriteriet.

Ændringsforslag 5

ARTIKEL 1, NR. 37 A (nyt)

Artikel 79, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 tilføjes følgende stykke:

 

"Risikoanalyse kan bruges som kriterium i forbindelse med fastlæggelse af udgifter."

Begrundelse

Jf. begrundelsen vedrørende ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 6

ARTIKEL 1, NR. 85 A (nyt)

Artikel 168, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

85a) I artikel 168, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Bestemmelserne om deltagelse i udbudsprocedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand1 og Rådets forordning (EF) nr. 2112/2005 af 21. november 2005 om adgang til EU's eksterne bistand 2 finder anvendelse på Fællesskabets eksterne bistand."

 

__________

1 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.

2 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23.

Begrundelse

De to forordninger om afbinding af støtten blev vedtaget i 2005. De åbner udbudsprocedurerne for personer fra tredjelande og ikke-støttemodtagende lande til fordel for udviklingslande og under anvendelse af gensidighedsprincippet for udviklede tredjelande. Disse bestemmelser skal anvendes og bør inkorporeres i finansforordningen.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Referencer

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Korresponderende udvalg

BUDG

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
17.11.2005

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Anders Wijkman
1.12.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

20.2.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder og Feleknas Uca

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski og Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Robert Sturdy

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

24.2.2006

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Rådgivende ordførere (*): Ingeborg Gräßle og Borut Pahor

(*) "Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

Der findes næppe nogen anden retsakt, der har lige så stor praktisk betydning for medarbejderne i Kommissionen og de øvrige institutioner som finansforordningen. Ca. 40 % af de ansatte i Kommissionen beskæftiger sig med dens bestemmelser og anvisninger, de fleste af dem dagligt. Til trods for dette er det på grund af manglende klarhed og overskuelighed en svært tilgængelig tekst, som med sine mange krydshenvisninger er svær at forstå og gør det umuligt at finde et hurtigt svar på sine spørgsmål. Næsten tre år efter at finansforordningen blev vedtaget, modtager GD Budget's helpdesk stadig gennemsnitligt fem forespørgsler i løbet af en arbejdsdag fra brugere, som søger en løsning på deres problemer med finansforordningen og de dertil knyttede gennemførelsesbestemmelser. Der er blevet udarbejdet tykke håndbøger, idet hvert generaldirektorat har udledt sine egne forskrifter og metoder og nedfældet dem på tryk. Desuden har GD Budget udarbejdet nogle interne bestemmelser. Der er således opstået en kompleks, inkonsekvent og uoverskuelig budgetforvaltningsret, som det kræver omfattende kurser at blive (delvis) fortrolig med.

Konsekvenserne af de komplekse procedurebestemmelser er bureaukratisering af arbejdsgangene, langvarige procedurer og forsøg på at unddrage sig et ansvar ved at involvere flest mulig hierarkier og proceduretrin. Blandt "kunderne", dvs. dem, der ansøger om tilskud eller byder på indkøbsaftaler, vokser frustrationen over et EU, som ikke blot gør det svært for sine borgere, organisationerne, erhvervslivet og forskningsinstitutterne at få udbetalt penge, men som desuden koster Europa mange penge på grund af komplekse og bekostelige ansøgningsprocedurer.

Der er fortsat nogle uløselige grundlæggende selvmodsigelser, f.eks. den konkurrerende lovgivning. Finansforordningens gyldighedsområde og dens almene gyldighed indskrænkes af videregående lovgivning som f.eks. basisretsakterne. De kan til enhver tid gå imod selv centrale bestemmelser i finansforordningen. Derved bliver et våben, som må formodes at være skarpt, i virkeligheden stumpt. Desuden dækker finansforordningen kun den direkte, centrale forvaltning, mens andre forvaltningsmetoder har deres egne regler og hidtil kun er fastlagt i hovedtræk.

Kommissionen har forelagt et forslag til ændring af finansforordningen, som på nogle punkter bestemt er et skridt i den rigtige retning. Den har fremsat forslag til løsning af nogle presserende forvaltningsproblemer. Et af de svar, den giver, er en begrænsning af Parlamentets rettigheder. Lettelser for dem, der ansøger om EU-støtte, kommer kun på tale, når det samtidig gavner administrationen. Kommissionen har kun lagt ringe vægt på brugervenlig adgang til EU-markeder og -støtte og på opbygning af fælles problemløsningskompetence, databanker og harmonisering af de procedurer, som håndteres forskelligt fra generaldirektorat til generaldirektorat for at opnå en rimelig administrativ byrde, rimelige omkostninger og forenkling for Kommissionen og for brugerne. Også hvad angår de administrative problemer i Kommissionen og de øvrige institutioner er mange spørgsmål stadig ubesvarede. Derfor kritiserer Den Europæiske Revisionsret i sin udtalelse nr. 10/2005, at ændringerne egentlig er for omfattende (punkt 50), samtidig med, at der ikke er fundet nogen "løsninger på bestemte forvaltningsbehov", og "de foreslåede ændringer ikke (er) vidtgående nok" (punkt 53).

Europa-Parlamentets ordførere fremlægger 116 ændringsforslag, der vedrører 63 artikler. Parlamentet lægger i den forbindelse hovedvægten på andre punkter end Kommissionen: opretholdelse af Parlamentets kontrolbeføjelser og informationsret samt lettelser til alle, der ønsker at arbejde med EU. Der fokuseres på afsnit V og VI i finansforordningen, markeder og tilskud, dvs. de afsnit, som borgerne stifter bekendtskab med via organisationer, forskningsinstitutter og erhvervsvirksomheder. Procedureforenklinger og et rimeligt forhold mellem omkostninger og ordre/tilskud er efter ordførernes opfattelse målet, hvad angår forvaltningen.

Af Kommissionens 95 ændringsforslag, der vedrører 93 artikler, er 28 blevet modificeret. Desuden er 28 enkelte forslag blevet helt forkastet. For 34 artiklers vedkommende var Kommissionen og Parlamentet enige om, at der var behov for ændring. Parlamentet har stillet ændringsforslag til 63 artikler. Alt i alt foreligger der 185 ændringsforslag fra Kommissionen og ordførerne, som vedrører 122 af finansforordningens 187 artikler.

Ordførerne er sig bevidst, at dette ikke gør det lettere at forstå og anvende finansforordningen. De går derfor stadig ind for, at der på lidt længere sigt foretages en fuldstændig omarbejdning af finansforordningen under inddragelse af eksperter i tilskud og udbud, og en af deres hovedkonklusioner går ud på at rette en henstilling til Kommissionen og Rådet herom. Finansforordningen kan i den nuværende form kun ændres i begrænset omfang. Det mest hensigtsmæssige og det bedste for EU og dets administration ville være at udarbejde en ny udgave af finansforordningen med det formål at forenkle den og gøre den lettere forståelig og sikre resultatorienteret budgettering.

De vigtigste overvejelser, der ligger til grund for ændringsforslagene:

1. Opretholdelse af Parlamentets beføjelser

· Ændringsforslagene vedrørende bevillingsoverførsler (art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 og 160a) og informationsret (art. 28 og 29, art. 46, stk. 1, nr.1, litra f), art. 33, 83 og 110) forkastes.

· I artikel 183 gøres vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne for første gang afhængig af budgetmyndighedens godkendelse.

2. EU - større effektivitet med enklere procedurer

· Overholdelse af proportionalitetsprincippet i forbindelse med administrative procedurer: Forholdet mellem omkostninger og kontrolbyrde bør afhænge af de involverede beløb og risici (art. 2, stk. 1a og art. 27, stk. 1, og stk. 2, afsnit 4).

· Pligt for administrationen til at afpasse sin virksomhed efter de involverede omkostninger og risici (art. 89, stk. 1, art. 93a og art. 117-119).

· Begrænsning af tid og omkostninger til fremskaffelse af dokumentation i forbindelse med udbudsprocedurer (art. 93a og art. 89, stk. 3).

· For at de øvrige institutioner også kan drage fordel af store enheders erfaringer og omkostningsmæssige fordele, skal udbudsprocedurer principielt gennemføres interinstitutionelt (art. 89, stk. 3).

· En central instans med henblik på harmonisering (for beslægtede tilskud (f.eks. inden for forskning) med fælles ansøgningsblanketter, bestemmelser og, i videst mulig udstrækning, procedurer), med henblik på information af ansøgere og med henblik på benchmarking skal for bedre adgangen til støtte (art. 109a (ny)) og sikre forenkling og fremskyndelse af ansøgningsproceduren.

· En database til notifikation af deltagere i udbudsprocedurer (art. 109a (ny)) letter ansøgningsproceduren og forhindrer, at ansøgerne skal indsende de samme dokumenter i flere eksemplarer til Kommissionen, som så skal behandle dem flere gange, således som det hidtil har været almindeligt.

· Små og mellemstore virksomheder bør så vidt muligt ikke på forhånd udelukkes fra at deltage i udbudsprocedurer på grund af deres størrelse (art. 89, stk. 4).

· Konkurrencen bør ikke påvirkes af langsigtede forpligtelser som følge af rammeaftaler (art. 91a (ny)).

· En procedure i to trin skal sikre, at ansøgninger, der er chanceløse på forhånd, frasorteres så tidligt som muligt, og at der først derefter anmodes om yderligere nødvendig dokumentation, således at omkostningerne i forbindelse med chanceløse ansøgninger begrænses til et minimum (art. 115, stk. 2a).

· En instans til behandling af udbudssager sikrer, at udbudsprocedurerne følger reglerne, ved en hurtig uformel procedure (art. 100a og 100b) i overensstemmelse med de forpligtelser, som gælder for medlemsstaterne.

3. EU - større pålidelighed

· Omkostningerne ved ansøgning om støtte skal stå i forhold til beløbet (art. 115, stk. 4).

· Kommissionens afgørelser kan træde i stedet for omfangsrige aftaler som grundlag for økonomisk støtte (art. 108). Derved forkortes og forenkles proceduren i forbindelse med små støttebeløb.

· Anvisningsberettigede skal hjælpe (uerfarne) ansøgere med procedurerne for ansøgning om støtte (art. 114, stk. 5).

· Ansøgere skal fra begyndelsen have mulighed for at vurdere deres egne chancer og nyde retssikkerhed, hvilket fremmes af obligatorisk offentliggørelse af alle bestemmelser vedrørende tilskud (art. 110, stk. 1, afsnit 2).

· De støtteberettigede udgifter i forbindelse med tilskudsprocedurer skal defineres klarere (art. 113a, stk. 1a), især skal der tage højde for udgifter til sikkerhedsstillelse og revision (art. 117, stk. 3).

· Såfremt betingelserne i forbindelse med et støtteprojekt ændres, skal det ikke automatisk betyde en nedskæring af EU's bidrag, hvilket kan have uønskede konsekvenser (f.eks. projektets ophør) (art. 119, stk. 2).

· Tilbageholdelser skal stå i forhold til den påtalte fejl (art. 119). Målet er at gøre EU mere gennemsigtigt for tilskudsmodtagerne og på den måde øge retssikkerheden. Dette gælder også på forskningsområdet (art. 160b).

4. EU - større hurtighed og mindre omkostninger

· Udbudsprocedurerne skal gøres mere effektive. Især skal varigheden afkortes og omkostningerne for bydende og ansøgere begrænses. Det kræver, at dokumentationskravene afpasses efter proportionalitetsprincippet.

· Årsprogrammerne for støtte skal offentliggøres tidligst muligt (dvs. inden den 1. marts). Desuden kan der indledes udbudsprocedurer allerede inden årets begyndelse, således at man undgår spidsbelastninger i årets løb (art. 110, stk. 1, afsnit 1), når der henvises til de endnu ikke afsluttede budgetforhandlinger.

· Under og ved afslutning af tilskudsprocedurer kan der indføres uafhængige i stedet for eksterne revisioner for at begrænse omkostningerne, men revisionsomkostningerne skal under alle omstændigheder stå i forhold til de reviderede tilskudsbeløb (art. 117, stk. 2).

5. EU - gennemskuelighed og konsekvens

· Ansatte ved Fællesskaberne skal orientere deres foresatte om deres deltagelse i en udbudsprocedure, også når der er tale om økonomisk støtte, for at forbedre EU's image udadtil og øge gennemsigtigheden (art. 94).

· For at undgå dobbeltstøtte skal det oplyses ved ansøgning om støtte, hvis der er indgivet flere ansøgninger, og de samlede støtteberettigede udgifter må ikke overskrides (art. 111).

· Bydende, som allerede én gang har modtaget en strafferetlig dom, skal være udelukket fra at deltage i procedurer for indgåelse af aftaler i 5 eller 10 år (art. 93).

I artikel 66, stk. 1, anvendes princippet på den anvisningsberettigedes ansvar. Forsætlige skader medfører fuld erstatningspligt og er omfattet af strenge krav med hensyn til forældelse (art. 73b). I alle andre tilfælde er erstatningspligten begrænset til 12 månedslønninger.

KONKLUSIONER

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at godkende forslaget til retsakt som forelagt af Kommissionen med følgende ændringer:

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som er baseret på EF-traktatens artikel 268 ff. og bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.

Begrundelse

Budgetprincipperne er først og fremmest fastsat i EF-traktatens artikel 268 ff.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 2

(2) Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for at tilpasse en række krav til procedure og dokumentation, så de kommer til at stå i et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.

(2) Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for udtrykkeligt at kræve anvendelse af proportionalitetsprincippet som omhandlet i EF-traktatens artikel 5 i forbindelse med administrative procedurer med henblik på at gøre det klart, at der skal være et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 3

(3) Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør øge beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter, og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.

(3) Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør gøre beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter mere effektiv og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 5 A (ny)

 

(5a) I henhold til punkt 1 i protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997, er de enkelte institutioner forpligtet til ved udøvelsen af de beføjelser, som de er tillagt, at sikre, at proportionalitetsprincippet, hvorefter Fællesskabet kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål, overholdes.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 6

(6) På visse områder er det af hensyn til de operationelle behov nødvendigt med større effektivitet og åbenhed ved anvendelsen af budgetprincipperne.

(6) I forbindelse med anvendelsen af finansforordningen har det vist sig, at de finansielle aktører i konkrete tilfælde ikke i tilstrækkelig grad gør brug af deres skønsbeføjelser, som også indebærer, at de som Det Europæiske Fællesskabs udøvende myndighed i konkrete tilfælde kan afgøre, om en foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5 og protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997.

Begrundelse

En af grundene til, at proceduren er så tung, er, at de finansielle aktører, som anvender finansforordningen, ikke gør brug af deres skønsbeføjelser.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 12

(12) I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen kun være obligatorisk, såfremt der er tale om betydelige forpligtelser.

(12) I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen være obligatorisk, såfremt der er tale om følgeomkostninger.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 13

(13) Hvad angår princippet om budgettets specificering, bør reglerne vedrørende bevillingsoverførsler forenkles og præciseres på visse punkter, da de i praksis har vist sig at være tunge eller uklare. Hensigten har været, at finansforordningens artikel 22 skulle gælde for andre institutioner end Kommissionen, eftersom Kommissionen har sin egen ordning. Den pågældende bestemmelse bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 14

(14) Hvad angår "underretningsproceduren", forelægger Kommissionen og de øvrige institutioner deres forslag til overførsel for budgetmyndigheden, som kan anvende den normale procedure, hvis den ønsker at rejse indvendinger. I sådanne tilfælde gælder i teorien de normale frister for budgetmyndighedens afgørelse om overførsel. Imidlertid fremgår det ikke af ordlyden, fra hvilket tidspunkt fristen anses for at løbe, og denne mangel bør udbedres.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 16

(16) Af hensyn til effektiviteten bør Kommissionen have tilladelse til selv at træffe beslutning om overførsel fra reserven i tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen basisretsakt i betydningen i artikel 49 finansforordningen for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men hvor basisretsakten vedtages i løbet af året.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 17

(17) Reglerne om Kommissionens overførsel af administrationsbevillinger bør tilpasses den nye aktivitetsbaserede budgetstruktur (ABB). Således bør "underretningsproceduren" kun anvendes i forbindelse med overførsel mellem artikler inden for samme afsnits administrationskapitel, som udgør mere end 10% af årets bevillinger. På den anden side bør overførsel mellem artikler under forskellige afsnit, der finansierer udgifter af samme art, kunne besluttes af Kommissionen selv.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 22 A (ny)

 

(22a) Bestemmelserne om de anvisningsberettigedes ansvar bør formuleres klarere for at øge retssikkerheden.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 27

(27) Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning.

(27) Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning. Personer, der har handlet forsætligt, bør dog ikke kunne påberåbe sig forældelse i samme omfang som andre skyldnere. Forældelsesfristen bør derfor først beregnes fra det tidspunkt, hvor der foreligger dokumentation for samtlige krav.

Ændringsforslag 13

BETRAGTNING 27 A (ny)

 

(27a) Ved tildeling af ordrer på leverancer og tjenesteydelser bør procedurerne forlænges og i højere grad tilpasses de bydendes behov. I den forbindelse bør der især tages hensyn til, at proportionalitetsprincippet også omfatter dokumentationsbyrden. Rammekontrakter bør nævnes i finansforordningen. Konkurrencen bør ikke begrænses af unødigt langvarige kontraktmæssige forpligtelser som følge af rammekontrakter, og små og mellemstore virksomheder bør ikke på forhånd udelukkes fra tildeling af kontrakter alene på grund af deres størrelse.

Ændringsforslag 14

BETAGTNING 27 B (ny)

 

(27b) Udbudsprocedurer bør gennemføres interinstitutionelt for at lette den administrative byrde også for mindre enheder.

Ændringsforslag 15

BETRAGTNING 29

(29) Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Finansforordningen sondrer ikke mellem tungtvejende årsager til udelukkelse og andre årsager. Derimod foretages der en sådan sondring i direktiv 2004/18/EF, og det bør også være muligt for fællesskabsinstitutionerne at foretage denne sondring. Artikel 93 og 94 i finansforordningen bør fastslå, at udelukkelse er obligatorisk i de alvorligste situationer, medens det bør være muligt for den ordregivende myndighed at træffe beslutning om udelukkelse i andre tilfælde på grundlag af en risikovurdering. Den samme sondring bør foretages i finansforordningens artikel 114 i forbindelse med tilskud. Reglerne om sanktioner, som er fastlagt i finansforordningens artikel 96, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(29) Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Ved udelukkelse af ansøgere eller bydende bør proportionalitetsprincippet lægges til grund. Udelukkelsen bør højst være af ti års varighed for at undgå uforholdsmæssigt strenge sanktioner. Udelukkelse af over fem års varighed bør kun ske på basis af en retskraftig dom.

Ændringsforslag 16

BETRAGTNING 30 A (ny)

 

(30a) Kravet om dokumentation bør begrænses til det absolut nødvendige. Dokumentationsbyrden bør afpasses efter ordrens værdi.

Ændringsforslag 17

BETRAGTNING 30 B (ny)

 

(30b) For at vise offentligheden, at der hersker åbenhed og rene linjer i administrationen, bør ansatte ved Fællesskaberne altid informere deres overordnede, hvis de deltager i udbuds- eller støtteprocedurer, for at udelukke interessekonflikter.

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 32 A (ny)

 

(32a) Ansøgere eller bydende, der er blevet forbigået, bør sikres effektiv retsbeskyttelse, således som det også er obligatorisk for medlemsstaterne. Med henblik herpå skal der oprettes uafhængige kontrolinstanser, som hurtigt og uden uforholdsmæssigt omfattende formaliteter kan undersøge udbudsproceduren og sikre effektiv retsbeskyttelse.

Ændringsforslag 19

BETRAGTNING 32 B (ny)

 

(32b) Beskyttelsen af EU's formueinteresser må ikke pålægge kontrahenterne for stor en byrde. Kontrahenterne bør derfor kun afkræves sikkerhedsstillelse i begrundede tilfælde, og der bør ikke kræves uforholdsmæssig stor sikkerhed.

Ændringsforslag 20

BETRAGTNING 34

(34) Reglerne om tilskud bør forenkles. Kravene til kontrol og garanti bør stå i et mere rimeligt forhold til den økonomiske risiko. Det er nødvendigt først at foretage en række væsentlige ændringer i finansforordningen, således at der senere kan fastlægges mere detaljerede bestemmelser i gennemførelsesbestemmelserne. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Også proportionalitetsprincippet bør indgå.

(34) Reglerne om tilskud bør forenkles. Den administrative procedures krav til de involverede bør til enhver tid stå i et rimeligt forhold til formålet. Med henblik herpå bør chanceløse ansøgninger eller bud frasorteres i så tidlig en fase som muligt for at spare ansøgeren eller den bydende unødige omkostninger. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Især i forbindelse med små støttebeløb skal det være muligt at basere støtten på en individuel afgørelse i stedet for en omfangsrig og kompleks støtteaftale.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 21

BETRAGTNING 36

(36) Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor taget stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.

(36) Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Af hensyn til rets- og planlægningssikkerheden bør det i den forbindelse sikres, at de krav, der stilles til ansøgerne eller de bydende ved udbudsprocedurens begyndelse, ikke ændres under proceduren. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor taget stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.

Ændringsforslag 22

BETRAGTNING 37

(37) Reglen om, at den samme foranstaltning kun kan give anledning til et enkelt tilskud til en modtager, bør justeres, fordi nogle basisretsakter giver mulighed for, at fællesskabsfinansieringer kan kombineres, og antallet af sådanne tilfælde vil kunne forventes at stige i fremtiden af hensyn til en effektiv udnyttelse af finansieringen. Dog bør lejligheden benyttes til i finansforordningens artikel 111 at præcisere, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet.

(37) I finansforordningens artikel 111 bør det præciseres, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet, og at der ikke kan ydes støtte ud over de støtteberettigede udgifter.

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslagene.

Ændringsforslag 23

BETRAGTNING 39

(39) Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter.

(39) Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter. De støtteberettigede udgifter bør defineres klarere.

Ændringsforslag 24

BETRAGTNING 40

(40) I finansforordningens artikel 114 bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.

(40) De dokumentationskrav og sanktioner, der gælder for støttemodtagere, bør altid stå i et rimeligt forhold til risikoen. Desuden bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse i finansforordningens artikel 114 fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 25

BETRAGTNING 40 A (ny)

 

(40a) Med henblik på at give ansøgere eller bydende bedre information bør der oprettes en fælles instans, som skal have til opgave at standardisere ensartede støtteansøgninger, informere ansøgere eller bydende og sammenligne ydelser (benchmarking) i forbindelse med tildeling af støtte.

 

Ændringsforslag 26

BETRAGTNING 47

(47) Det er nødvendigt at tillade genopførelse af bevillinger, der er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført. Genopførelse bør dog kun være mulig på nøje fastsatte betingelser og kun inden for forskningsområdet, eftersom forskningsprojekter indebærer en højere økonomisk risiko end projekter inden for andre politikområder.

(47) Da støtten til forskning er af særlig betydning for Den Europæiske Unions konkurrenceevne, bør det på nøje fastsatte betingelser være tilladt at genopføre bevillinger, der er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført.

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslagene.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal bl.a. overholde de budgetprincipper, der er anført i afsnit II.

Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal overholde de budgetprincipper, der er anført i EF-traktatens artikel 268 ff.

Begrundelse

Det giver ingen mening at indføje "bl.a.", hvorfor det udgår. Til gengæld er budgetprincipperne i forvejen anført i EF-traktatens artikel 268 ff.

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Enhver foranstaltning, som institutionerne træffer som led i gennemførelsen af budgettet efter denne forordning, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i EF-traktatens artikel 5.

Begrundelse

Der bør henvises til det altomfattende proportionalitetsprincip, som gælder i forbindelse med fællesskabsinstitutionernes virksomhed, for at forhindre, at unionsborgere og tredjelandes borgere pålægges uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med administrative procedurer.

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 12, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget.

Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget. Budgetmyndigheden skal underrettes om sådanne forpligtelser.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 30

ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)

Artikel 14, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

6a) Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

"Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt de organer, der er nedsat af Fællesskaberne, som omhandlet i artikel 185, kan ikke optage lån, jf. dog artikel 46, stk. 1, nr. 4, med undtagelse af den direkte finansiering, der er nødvendig i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom til brug for institutionerne, som budgetmyndigheden har afgivet positiv udtalelse om, jf. artikel 179, stk. 3."

Begrundelse

Institutionerne har for at realisere deres projekter vedrørende fast ejendom været nødsaget til at benytte sig af forskellige former for indirekte finansiering, men direkte finansiering ved hjælp af banklån ville gøre det muligt at opnå en gunstigere rentesats og større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 31

ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 16, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Valutaomregninger skal foretages på en sådan måde, at de ikke i væsentlig grad ændrer EU's medfinansiering af tilskud til projekter.

Begrundelse

Projektpartnerne bør sikres mulighed for at beregne EU's medfinansiering.

Ændringsforslag 32

ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 19, stk. 2, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Donationer, der medfører en betydelig forpligtelse, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.

Donationer, der medfører følgeomkostninger, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 33

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

1. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler:

1. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler fra et afsnit til et andet, fra et kapitel til et andet og fra en artikel til en anden af indtil 10% af regnskabsårets bevillinger under den budgetpost, hvorfra overførslen foretages.

a) fra et afsnit til et andet af indtil 10% af regnskabsårets bevillinger under den budgetpost, hvorfra overførslen foretages

 

b) fra et kapitel til et andet uden begrænsninger.

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 34

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

2. Institutionerne underretter budgetmyndigheden og Kommissionen om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.

2. Institutionerne underretter budgetmyndigheden om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis en af budgetmyndighedens to parter inden denne frist fremfører en begrundelse herfor, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 35

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 2, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af institutionen om den påtænkte overførsel.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 36

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10% af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Budgetmyndigheden underretter Kommissionen herom. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.

3. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10% af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.

Begrundelse

Den oprindelige formulering var bedre. Den ændring, Kommissionen har foreslået, gør ikke teksten mere klar.

Ændringsforslag 37

ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 22, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler mellem kapitler uden først at underrette budgetmyndigheden herom.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 38

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. I

Artikel 23, stk. 1, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

i) Litra b) affattes således:

udgår

"b)      for så vidt angår personale- og driftsudgifter foretage overførsler fra et afsnit til et andet, dog kun mellem artikler, der finansierer udgifter af samme art"

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 39

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. II

Artikel 23, stk. 1, litra d (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

ii) Som litra d) indsættes følgende:

udgår

"d)      foretage overførsler fra afsnittet med "formålsbestemte reserver", jf. artikel 43, når der ikke foreligger nogen basisretsakt for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men en sådan vedtages i løbet af regnskabsåret."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. III

Artikel 23, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

iii) Andet afsnit udgår.

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA B

Artikel 23, stk. 1 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) Som stk. 1a indsættes følgende:

udgår

"1a. Kommissionen underretter budgetmyndigheden tre uger, før den foretager:

 

a) overførsler mellem artikler inden for et kapitel angående administrationsbevillinger fra samme afsnit, når overførslen overstiger 10% af regnskabsårets bevillinger under den artikel, hvorfra overførslen sker

 

b) de i stk. 1, litra c), nævnte overførsler i.

 

Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden fristen på tre uger, finder proceduren i artikel 24 anvendelse. Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af Kommissionen om den påtænkte overførsel."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA C

Artikel 23, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

c) I stk. 2 ændres "stk. 1, litra c)" til "stk. 1 og 1a".

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 43

ARTIKEL 1, NR. 12

Artikel 26, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

12) Artikel 26, stk. 2, første afsnit, affattes således:

udgår

"Overførsler, der skal muliggøre anvendelse af reserven til nødhjælp, besluttes af budgetmyndigheden på forslag af Kommissionen. Der skal forelægges et særskilt overførselsforslag for hver enkelt transaktion."

 

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 44

ARTIKEL 1, NR. 12 A (nyt)

Artikel 27, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12a) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

 

"1. Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og proportionalitet."

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at undgå ukontrollable udgifter eller forpligtelser.

Ændringsforslag 45

ARTIKEL 1, NR. 12 B (nyt)

Artikel 27, stk. 2, afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12b) I artikel 27, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

 

"Proportionalitet betyder et passende forhold mellem omkostninger, herunder også kontrolomkostninger, og de involverede beløb og risici."

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opfordres Kommissionen til at kontrollere sine kontrolomkostninger med henblik på at tilpasse omkostningerne efter risiciene.

Ændringsforslag46

ARTIKEL 1, NR. 12 C (nyt)
Artikel 27, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12c) I artikel 27 tilføjes følgende stk.:

 

"4a. Institutionerne opretter et system til måling og sammenligning af effektiviteten i forbindelse med indkøbsprocedurer og procedurer for bevilling af tilskud."

Begrundelse

Kommissionen forsøger at overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning ved gennemførelsen af budgettet. Tre af hovedelementerne i forsvarlige økonomisk forvaltning er sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Kommissionens tjenestemænd fokuserer hovedsagelig på "sparsommelighed", som kan defineres som "bedste værdi igennem overholdelse af procedurerne". Princippet om produktivitet drejer sig ifølge finansforordningen (artikel 27, stk. 2, andet afsnit) om at "sikre et optimalt forhold mellem de anvendte ressourcer og de opnåede resultater". Overholdelse af dette princip ville tvinge Kommissionen til ikke blot at fokusere på procedure-tjeklister, men tage hensyn til tilskuds- og indkøbsprocedurerne og de administrative omkostninger ved disse procedurer. I betragtning af de høje omkostninger, der er involveret for potentielle støttemodtagere, er det så meget desto vigtigere at lægge vægt på produktivitetskriteriet.

Ændringsforslag 47

ARTIKEL 1, NR. 12 D (nyt)

Artikel 27, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12d) I artikel 27 tilføjes følgende stk.:

 

"(4a) Ved gennemførelsen af programmer og aktiviteter afpasses proceduren efter indholdet. Gennemførelsesbestemmelserne præciserer denne artikels krav."

Begrundelse

EU-politikkernes indhold skal være bestemmende for de administrative procedurer og ikke omvendt.

Ændringsforslag 48

ARTIKEL 1, NR. 12 E (nyt)

Artikel 28, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12e) Artikel 28, stk. 2, affattes således:

 

"2. Under budgetbehandlingen fremlægger organer og institutioner de oplysninger, der er nødvendige for, at udviklingen i bevillingsbehovene kan sammenlignes med de oprindelige overslag i finansieringsoversigterne. De skal bl.a. oplyse, hvilke fremskridt der er gjort, og hvor langt lovgivningsmyndigheden er kommet i behandlingen af de forelagte forslag. Bevillingsbehovene justeres om nødvendigt i takt med fremskridtene i forhandlingerne om basisretsakten."

(Svarer til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 bortset fra, at "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".)

Begrundelse

Redaktionel tilpasning: "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".

Ændringsforslag 49

ARTIKEL 1, NR. 12 F (nyt)

Artikel 28, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

12f) Artikel 28, stk. 3, affattes således:

 

"3. For at mindske risikoen for svig og uregelmæssigheder giver organer og institutioner i finansieringsoversigten oplysninger om eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger."

(Svarer til artikel 28, stk.3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 bortset fra, at "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".)

Begrundelse

Redaktionel tilpasning: "Kommissionen" er erstattet af "organer og institutioner".

Ændringsforslag50

ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 29, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

13. Artikel 29, stk. 2, affattes således:

13. Artikel 29 affattes således:

 

"Artikel 29

 

1. Ved opstilling og gennemførelse af budgettet og regnskabsaflæggelse skal der sikres åbenhed.

"2. Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.

2. Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.

Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.

Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.

Det konsoliderede årsregnskab og beretningerne om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, som hver institution udarbejder, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende."

Det konsoliderede årsregnskab og beretningerne om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, som hver institution udarbejder, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Kommissionens beretninger skal også indeholde oplysninger om gennemførelsen af anmærkningerne i budgettet."

Begrundelse

Information af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag51

ARTIKEL 1, NR. 13 A (nyt)
Artikel 30 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

(13a) Som artikel 30a indsættes følgende:

 

"Artikel 30a

 

Princippet om effektiv og produktiv intern kontrol

 

1. Budgetgennemførelsen sikres igennem effektiv og produktiv intern kontrol i overensstemmelse med de enkelte forvaltningsmetoder.

 

2. I forbindelse med budgetgennemførelsen defineres intern kontrol som en proces, der finder anvendelse i alle led i kontrolkæden og tager sigte på at tilvejebringe rimelig sikkerhed for opfyldelsen af følgende målsætninger:

 

a) effektive og produktive transaktioner

 

b) pålidelig finansiel rapportering

 

c) beskyttelse af aktiver og oplysninger samt forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder samt

 

d) tilfredsstillende forvaltning af risiciene i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed."

Begrundelse

I overensstemmelse med de forslag, Kommissionen fremsatte i sin handlingsplan og i punkt J i dechargebeslutningen for regnskabsåret 2004 bør intern kontrol indføjes som et af budgetprincipperne i finansforordningen.

Ændringsforslag 52

ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA A

Artikel 43, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) I stk. 1, andet afsnit, ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 53

ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA B

Artikel 43, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) I stk. 2 ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".

udgår

Begrundelse

Denne ændring tjener til at beskytte Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 54

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA A, NR. II

Artikel 46, stk. 1, nr. 1, litra f (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

ii) Litra f) udgår.

udgår

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret i forbindelse med budgettet.

Ændringsforslag 55

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA B

Artikel 46, stk. 1, nr. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) Nr. 2) affattes således:

udgår

"2) i hver enkelt institutions sektion: indtægter og udgifter struktureret på samme måde som under nr. 1."

 

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret i forbindelse med budgettet.

Ændringsforslag 56

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA C

Artikel 46, stk. 1, nr. 3, litra c (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

c) Nr. 3, litra c), affattes således:

udgår

"c) hvad angår videnskabeligt og teknisk personale, kan opdelingen baseres på lønklassegrupper på betingelser fastsat i hvert enkelt budget; stillingsfortegnelsen skal angive antallet af højtkvalificerede videnskabelige og tekniske medarbejdere, der har ret til specielle fordele i henhold til de særlige bestemmelser i vedtægten"

 

Begrundelse

Genindsættelse af den hidtidige formulering med henblik på at sikre fortsat beskyttelse af Parlamentets informationsret.

Ændringsforslag 57

ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA D

Artikel 46, stk. 1, nr. 5 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

d) Nr. 5) affattes således:

udgår

"5) indtægts- og udgiftsposter, der er nødvendige for iværksættelsen af Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland."

 

Begrundelse

Fællesskabslån og lånegarantier er endnu ikke afskaffet, og den nye ordning for tilførsel af midler til Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland er endnu ikke vedtaget. De bør anføres i budgettet.

Ændringsforslag 58

ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 48, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

20a) Artikel 48, stk. 1, affattes således:

 

"1. Organerne har ansvaret for gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter og udgifter i overensstemmelse med denne forordning og inden for rammerne af de givne bevillinger."

(Svarer til artikel 48, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 bortset fra, at "Kommissionen" er erstattet af "organerne".)

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 59

ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A

Artikel 53, stk. 3, afsnit 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til:

For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne ved lov, administrativt eller på anden måde træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser med henblik på:

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 60

ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A

Artikel 53, stk. 3, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder og svig

b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder, mangelfuld forvaltning og svig

Begrundelse

Kommissionen bør være lige så opmærksom på bekæmpelse af mangelfuld forvaltning som på svig og uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 61

ARTIKEL 1, NR. 23, LITRA B, NR. -I (nyt)

Artikel 54, stk. 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-i) Indledningen affattes således:

 

"2. Inden for de grænser, der er fastsat i stk. 1, kan Kommissionen, når den gennemfører budgettet centralt, men indirekte efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 2, eller efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 4, overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til:"

Begrundelse

Overdragelse af budgetgennemførelsesopgaver til de organer, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, har hidtil været begrænset til central, indirekte forvaltning. Det indebærer en kraftig begrænsning af overdragelsen, især hvad angår eksterne foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger forvaltes stadig hyppigere decentralt. For at sikre en effektiv budgetgennemførelse bør det derfor også være muligt at overdrage opgaver, når forvaltningen sker decentralt.

Ændringsforslag62

ARTIKEL 1, NR. 23 C A (nyt)
Artikel 54, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ca) Som stk. 3a indsættes følgende:

 

"3a. Europa-Parlamentet kan ved udøvelsen af de beføjelser, det har fået overdraget af Kommissionen, jf. artikel 50, i overensstemmelse med sin forretningsorden og igennem vedtagelse af særlige bestemmelser uddelegere gennemførelsesopgaver til de politiske grupper for veldefinerede bevillinger.

Disse særlige bestemmelser kan ikke afvige fra artikel 56, medmindre det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer de politiske gruppers drift."

Begrundelse

I lighed med det, som er fastsat i artikel 185 for organer nedsat af Fællesskaberne, der er juridiske personer og rent faktisk modtager tilskud over budgettet, kan der også være behov for at tage højde for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for de politiske grupper som administrative enheder, og de særlige krav, der stilles til det arbejde, der udføres af Europa-Parlamentets medlemmer, i forbindelse med gennemførelsen af de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 63

ARTIKEL 1, NR. 24

Artikel 56, stk. 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

1. Når Kommissionen gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal den først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil den overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:

1. Når Kommissionen eller Europa-Parlamentet gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal de først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil de overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:

Begrundelse

Med ændringen af artikel 54 klassificeres ydelser til de politiske grupper i Europa-Parlamentet som indirekte central forvaltning. Ændringen i artikel 56 er en nødvendig følge heraf.

Ændringsforslag 64

ARTIKEL 1, NR. 24

Artikel 56, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. Den tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når den udfører kontrol ved hjælp af sine egne kontrolsystemer.

3. Kommissionen og/eller Europa-Parlamentet skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. De tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når de udfører kontrol ved hjælp af deres egne kontrolsystemer.

Begrundelse

Med ændringen af artikel 54 klassificeres ydelser til de politiske grupper i Europa-Parlamentet som indirekte central forvaltning. Ændringen i artikel 56 er en nødvendig følge heraf.

Ændringsforslag65

ARTIKEL 1, NR. 27
Artikel 60, stk. 7, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

27) Artikel 60, stk. 7, første punktum, affattes således:

27) Artikel 60, stk. 7, affattes således:

"Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, og i en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede."

"Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen og eventuelle forbehold med hensyn til disse oplysninger samt af en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede.

 

Denne beretning skal redegøre for resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og hvorledes det interne kontrolsystem har fungeret. Den interne revisor gør sig bekendt med årsberetningen og med de øvrige nævnte oplysninger. Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år budgetmyndigheden en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år. Disse beretninger indeholder en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse risikoen for fejl i de underliggende transaktioner og en vurdering af disse foranstaltningers effektivitet."

Begrundelse

Muligvis var sidste punktum faldet ud ved en fejltagelse. Desuden åbnes der mulighed for at tage forbehold med hensyn til oplysningerne om forvaltningen.

Ændringsforslag 66

ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA -A (nyt)

Artikel 61, stk. 1, litra ea (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-a) I stk. 1 indsættes som litra ea):

 

"ea) disse systemers effektive funktion"

Begrundelse

Det nye stk. 1, litra ea), er en direkte følge af punkt 30 i Revisionsrettens udtalelse nr. 10/2005, hvori det hedder: "Hvis regnskabsføreren skal kunne attestere, at regnskaberne giver et retvisende billede, jf. artikel 123 i den gældende finansforordning, bør han også skulle efterprøve, om systemerne har fungeret effektivt i den berørte periode ...".

Ændringsforslag67

ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA A
Artikel 61, stk. 2 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"2a. Regnskabsføreren udfærdiger regnskaberne på grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger. De endelige regnskaber, der er udfærdiget i henhold til artikel 129, stk. 2 og 3, ledsages af en attest udstedt af regnskabsføreren, hvori han erklærer, at de er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit VII og med de regnskabsmæssige principper, regler og metoder, der er foreskrevet i et bilag til årsregnskabet."

"2a. Før regnskaberne godkendes af institutionen, underskrives de af regnskabsføreren, som bekræfter, at de giver et retvisende billede af institutionens økonomiske situation.

 

Med henblik herpå forvisser han sig om, at regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler, metoder og regnskabssystemer, som er indført under hans ansvar som fastsat i denne forordning for hans institutions regnskaber, og at alle indtægter og udgifter er opført i regnskaberne.

 

Han har beføjelse til at kontrollere de modtagne oplysninger samt til at gennemføre yderligere kontroller, som han anser for nødvendige for, at han kan underskrive regnskaberne.

 

Han tager om nødvendigt forbehold og redegør i så tilfælde i detaljer for arten og omfanget af disse forbehold.

 

De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede fremsender alle de oplysninger, regnskabsføreren har behov for for at kunne varetage sine opgaver. De anvisningsberettigede beholder det fulde ansvar for den korrekte anvendelse af de midler, de forvalter, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, de kontrollerer.

 

De øvrige institutioners regnskabsførere underskriver deres årsregnskaber og sender deres attestering til Kommissionens regnskabsfører."

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med principperne i Parlamentets dechargebetænkning for regnskabsåret 2003:

Regnskabsføreren bør have det samlede ansvar for regnskabernes integritet i institutionen som helhed (punkt 7).

Regnskabsføreren skal påtegne regnskaberne og, såfremt der er forbehold, klart at redegøre for arten og omfanget af disse forbehold (punkt 8).

Parlamentet bifalder det overordnede formål med den seneste reform af den økonomiske forvaltning i Kommissionen, som var at pålægge de enkelte generaldirektører et ansvar, men er overbevist om, at den erklæring, som generaldirektørerne kan afgive, må støttes af en overordnet erklæring fra regnskabsføreren, som bør have fuld regnskabspligt og råde over de nødvendige midler til at opfylde denne pligt (punkt 9).

Ændringsforslag 68

ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA A

Artikel 66, stk. 1, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) Stk. 1, første punktum, affattes således:

a) Stk. 1, første punktum, affattes således:

"Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten, hvorefter det kan pålægges en ansat, der er omfattet af de relevante bestemmelser, helt eller delvist at erstatte tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv, navnlig hvis han ikke overholder denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne, når han konstaterer tilstedeværelse af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår en udgiftsforpligtelse eller underskriver en betalingsordre."

"Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten.

Erstatningspligt består især, når

- den anvisningsberettigede konstaterer tilstedeværelsen af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår udgiftsforpligtelse eller underskriver betalingsordrer og i den forbindelse groft uagtsomt eller forsætligt undlader at følge denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil

 

- den anvisningsberettigede groft uagtsomt eller forsætligt undlader at udstede et dokument, som begrunder en fordring, undlader at udstede indtægtsordrer eller forhaler udstedelsen eller groft uagtsomt eller forsætligt forhaler udstedelsen af en betalingsordre, hvilket kan påføre institutionen et civilretligt ansvar over for tredjemand.

 

Ved undersøgelsen af, om og i hvilken grad der er begået personlige fejl, tages alle forhold i betragtning, især de ressourcer, den anvisningsberettigede har haft til rådighed til varetagelsen af sine pligter.

 

Omfanget af den anvisningsberettigedes erstatningspligt afhænger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet først og fremmest af sværhedsgraden af den begåede fejl. Har den anvisningsberettigede handlet uagtsomt, er erstatningspligten begrænset til 12 månedslønninger. Har den anvisningsberettigede handlet forsætligt eller overlagt, hæfter han for hele skaden."

Begrundelse

Afklaring. Indførelse af proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag69

ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA B A (nyt)
Artikel 66, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ba) Stk. 4 affattes således:

 

4. Med henblik på at afgøre, om der foreligger en økonomisk uregelmæssighed, og hvilke følger en sådan uregelmæssighed eventuelt skal have, opretter hver institution en særlig og i operationel henseende selvstændig instans eller deltager i oprettelse af en fælles instans. En gruppe institutioner kan oprette en fælles instans. Ved besætningen af disse instanser kan der forekomme overlapninger institutionerne imellem.

Or. en

Begrundelse

Især de mindre institutioner kunne have stor fordel af på denne måde at koncentrere de administrative ressourcer.

Ændringsforslag70

ARTIKEL 1, NR. 33 A (nyt)
Artikel 72, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

33a) I artikel 72 indsættes som stk. 2a:

 

"2a. Uberettiget udbetalte beløb tilhører fællesskabsbudgettet og bør inddrives under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og opføres på budgettet.

 

Når inddrivelsesforanstaltningerne gennemføres af medlemsstater eller andre organer, kan omkostningerne ved inddrivelsen godtgøres over fællesskabsbudgettet. Sådanne godtgørelser er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne."

Ændringsforslag 71

ARTIKEL 1, NR. 35

Artikel 73 b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.

Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.

 

Hidrører en fordring fra en skade, der skyldes forsætlighed, løber forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor den skadelige handling og baggrunden for og omfanget af erstatningskravet er kendt i almindelig og juridisk henseende og dette er dokumenteret. Forældelsesfristen afbrydes, når erstatningskravet gøres gældende ved en domstol. Hæfter flere skyldnere solidarisk, gælder afbrydelsen for den enkelte skyldner over for hver af de øvrige.

Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne."

Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes desuden i gennemførelsesbestemmelserne."

Begrundelse

Den, der forsætligt forårsager skade, skal kun kunne påberåbe sig forældelse, når det fulde omfang af den opståede skade er kendt, og der på trods heraf ikke er indgivet nogen klage inden forældelsesfristens udløb.

Ændringsforslag72

ARTIKEL 1, NR. 35 A (nyt)
Artikel 74, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

35a) Artikel 74, stk. 1, affattes således:

 

"Indtægter hidrørende fra bøder, aftaler, tvangsbøder og andre sanktioner, inddrevne beløb og eventuelle påløbne renter bogføres ikke endeligt som budgetindtægter, så længe beslutningerne herom kan annulleres af Domstolen."

Ændringsforslag 73

ARTIKEL 1, NR. 37 A (nyt)

Artikel 79, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 indsættes som stk. 1a:

 

"Betalingsanmodninger udgør kun i begrundede tilfælde en betingelse for Kommissionens betalinger."

Begrundelse

Fremskyndelse af proceduren og forebyggelse af administrative omkostninger.

Ændringsforslag 74

ARTIKEL 1, NR. 37 B (nyt)

Artikel 83, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

37b) I artikel 83 indsættes som stk. 1a:

 

"Institutionerne aflægger beretning til budgetmyndigheden om overholdelsen af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne og om udsættelse af disse frister."

Begrundelse

Budgetmyndigheden bør orienteres bedre om gennemførelsen.

Ændringsforslag 75

ARTIKEL 1, NR. 39, LITRA A A (nyt)

Artikel 88, stk. 1, afsnit 1a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

aa) I stk. 1 indsættes som afsnit 1a:

 

"Gennemførelsen af aftalen kan først påbegyndes efter undertegnelsen."

Begrundelse

Den nuværende praksis, hvor gennemførelsen påbegyndes før undertegnelsen, indebærer en risiko for alle involverede og kan føre til alvorlige overtrædelser af medlemsstaternes budgetbestemmelser. Målet er at opnå større retssikkerhed og fremskynde aftalernes undertegnelse.

Ændringsforslag76

ARTIKEL 1, NR. 39 A (nyt)
Artikel 89 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

39a) Artikel 89 affattes således:

 

"Artikel 89

 

1. Offentlige indkøbsaftaler, der helt eller delvis finansieres over budgettet, skal overholde principperne om klarhed og åbenhed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

 

2. Aftalerne skal indgås på grundlag af bud indkaldt fra så bred en kreds som muligt undtagen i de tilfælde, hvor proceduren med forhandling, som omhandlet i artikel 91, stk. 1, litra d), finder anvendelse.

 

3. For at opnå de bedst mulige grænseomkostninger og undgå parallelle udbudsprocedurer sikrer den ordregivende myndighed ved hjælp af egnede forholdsregler, at udbudsprocedurer gennemføres interinstitutionelt.

 

4. Der skal tages behørigt hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser først og fremmest ved opsplitning af indkøbsaftalerne i fag- eller delentrepriser, hvor det er hensigtsmæssigt. Beløbsgrænserne i artikel 105 og 167 må ikke omgås ved opsplitningen."

Begrundelse

Erhvervsdrivende må ikke afskrækkes fra at afgive bud på grund af høje omkostninger. Den nye bestemmelse skal gøre det lettere for markedets aktører at deltage og samtidig styrke konkurrencen. Den administrative og omkostningsmæssige effektivitet i forbindelse med udbudsprocedurerne skal forbedres. Samtidig skal også mindre enheder, som sjældnere gennemfører udbudsprocedurer, kunne udnytte store enheders faglige erfaringer i forbindelse med udbudsprocedurer. Små og mellemstore virksomheder må ikke stilles økonomisk dårligere i forbindelse med udbudsprocedurer, fordi de ikke er i stand til at påtage sig hele ordren. I sådanne tilfælde skal den ordregivende myndighed med forbehold af, at de beløbsgrænser, der er relevante for den pågældende udbudsprocedure, respekteres, undersøge muligheden for at opsplitte aftalen i del- og/eller fagentrepriser.

Ændringsforslag 77

ARTIKEL 1, NR. 39 B (nyt)

Artikel 90, stk. 1, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

39b) I artikel 90, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende:

 

"Dette gælder også for aftaler indgået under en rammeaftale, såfremt værdien af en enkelt aftale eller den samlede værdi af de aftaler, der er indgået under rammeaftalen, ligger over de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 105 og 167."

Begrundelse

Udvidelse af pligten til offentliggørelse og dermed forbedring af gennemsigtigheden i forbindelse med rammeaftaler.

Ændringsforslag 78

ARTIKEL 1, NR. 41 A (nyt)

Artikel 91 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

41a) Som artikel 91a indsættes følgende:

 

"Artikel 91a

 

1. Konstaterer den ordregivende myndighed,

 

a) at de forventede omkostninger til administration i forbindelse med gennemførelse af flere parallelle eller på hinanden følgende udbudsprocedurer vedrørende ensartede udbudsgenstande ligger over de forventede besparelser, der kan opnås ved udbudsproceduren, og omkostningseffektiviteten således ikke er sikret, eller

 

b) at udbudsgenstanden gør det nødvendigt, og

 

c) at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor konkurrencebegrænsning,

 

kan den beslutte at indgå en rammeaftale. Den anvisningsberettigede skal lade den begrundede beslutning om indgåelse af en rammeaftale indgå i sagsakterne.

 

2. En rammeaftale om levering af tjenesteydelser kan højst løbe i 24 måneder, men kan stiltiende forlænges med op til 24 måneder (basisløbetid). Hvis det er foreneligt med aftalens formål, skal der være mulighed for delvis opsigelse.

 

3. En stiltiende forlængelse af aftalen kan kun ske, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt på tidspunktet for forlængelsen. Den anvisningsberettigede skal undersøge, om betingelserne er opfyldt og lade resultatet af sine undersøgelser indgå i sagsakterne.

 

4. Anslås det på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, at opfyldelse af aftalens formål vil kræve en løbetid, der er længere end basisløbetiden, skal den anvisningsberettigede lade grundene til overskridelsen indgå i sagsakterne.

 

5. Er udbuddets genstand levering af varer, skal det ved indgåelsen af rammeaftalen uanset betingelserne i stk. 1 igennem passende bestemmelser sikres, at den ordregivende myndighed ikke lider økonomisk skade i rammeaftalens løbetid."

Begrundelse

Rammeaftaler indebærer betydelige økonomiske risici. De er almindelig praksis, hvorfor finansforordningen bør indeholde et retsgrundlag for dem. Indgåelsen af rammeaftaler bør påvirke konkurrencen så lidt som muligt. Samtidig bør EU's formueinteresser beskyttes i videst mulig udstrækning. Især bør der tages højde for prisfald. I forbindelse med leveringsaftaler kan dette f.eks. sikres ved, at man undgår eneleverandøraftaler, eller ved hjælp af en pristilpasnings- eller opsigelsesklausul.

Ændringsforslag 79

ARTIKEL 1, NR. 41 B (nyt)

Artikel 92 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

41b) Artikel 92 affattes således:

 

"Artikel 92

 

1. Der skal i udbudsdokumenterne være en fuldstændig, klar og præcis beskrivelse af, hvad aftalen drejer sig om.

 

2. De udvælgelseskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes og de bydendes kapacitet, og de tildelingskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere buddenes indhold, skal være fastlagt på forhånd og angivet i udbudsdokumenterne.

 

3. Ansøgere og bydende (artikel 93 og 94) underrettes på forhånd om udelukkelsesgrundene.

 

4. Med forbehold af artikel 93a oplyses ansøgere og bydende om, at de er forpligtet til straks at gøre opmærksom på forhold, der kan medføre udelukkelse, og i givet fald bekræfte, at sådanne forhold ikke foreligger. Der henvises til retsvirkningerne af artikel 96.

 

5. I tilfælde af en rammekontrakt oplyses ansøgere og bydende om, at andre institutioner også har krav på at få leveringer på de betingelser, der er fastlagt i rammekontrakten."

Begrundelse

Større læsevenlighed og systematisk sammenfatning af bestemmelser vedrørende udbudsmateriale, der er fordelt over forskellige artikler. Præcisering af at udelukkelseskriterierne anvendes automatisk. Oplysningspligt over for bydende og ansøgere. For at undgå overraskelser skal der henvises til eventuelle sanktioner ved overtrædelser. Andre institutioner skal have mulighed for at få del i en rammekontrakts økonomiske fordele.

Ændringsforslag 80

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 1, litra a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

a) som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

a) som inden for fem år før datoen for indledningen af proceduren ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en tilsvarende, strafbar aktivitet; udelukkelsens varighed kan forlænges i indtil ti år, såfremt ansøgeren eller den bydende ved en retskraftig dom er dømt for en aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og normhierarkiet skal varigheden af en udelukkelse som følge af en strafferetlig dom fastsættes i finansforordningen. I den forbindelse kan der differentieres alt efter, om dommen drejer sig om økonomisk kriminalitet, der er rettet mod tredjemand eller mod Fællesskabets formue. I sidstnævnte tilfælde kan en udelukkelsesperiode på op til 10 år være berettiget efter artikel 96. På grund af den lange sagsbehandlingstid i tilfælde af økonomisk kriminalitet fokuseres der ikke på retsgyldigheden for at undgå en retsusikkerhed og alt for lange udelukkelsesperioder. En dom i første instans er i disse tilfælde selv uden retskraft en indikation.

Ændringsforslag 81

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

3. Det fastsættes på forhånd, i hvilke situationer der skal ske udelukkelse, og dette meddeles ansøgere eller bydende.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse indgår i artikel 92, stk. 3.

Ændringsforslag 82

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 4, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. Ansøgere og bydende skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.

4. Ansøgere og bydende skal med forbehold af artikel 93a dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.

Begrundelse

En proceduremæssig forenkling i forhold til ansøgere og bydende. En bekræftelse på tro og love skal anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 83

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Såfremt ansøgeren eller den bydende er en retlig enhed skal ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed dokumenteres på den ordregivende myndigheds forlangende.

udgår

Begrundelse

Dette afsnit indgår i artikel 93a, stk. 1, litra d) som led i en systematisk samling af bestemmelserne om dokumentation.

Ændringsforslag 84

ARTIKEL 1, NR. 42

Artikel 93 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Artikel 93a

 

1. Uanset bestemmelserne i artikel 89 skal forvaltnings- og dokumentationsbyrden til enhver tid under udbudsproceduren være tydeligt afgrænset og stå i forhold til den relevante procedure. Således:

 

a) kan de anvisningsberettigede, når det ikke drejer sig om aftaler af beskeden værdi, hvor et enkelt tilbud efter proceduren med forhandling er tilladt, efter deres egen risikovurdering helt eller delvis undlade at kræve dokumentation

 

b) kan den ordregivende myndighed i forbindelse med andre udbudsprocedurer efter artikel 91, stk. 3, kræve en bekræftelse og/eller anden dokumentation for, at kandidaten ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet af artikel 93 og 94, og at den pågældende i øvrigt opfylder tildelingskriterierne

 

c) kan den ordregivende myndighed i alle andre tilfælde kræve den dokumentation, der anses for at være nødvendig for at kunne gennemføre udbudsproceduren.

 

Endvidere skal ansøgeren eller den bydende på den ordregivende myndigheds forlangende dokumentere ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed.

 

2. Uanset afsnit 4 må acontobeløb ikke tilbageholdes alene med den begrundelse, at der ikke er blevet gjort brug af muligheden for at kræve dokumentation.

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at proportionalitetsprincippet anvendes på den obligatoriske dokumentation. På den måde skabes der et rimeligt forhold mellem beskyttelsen af Fællesskabets interesser på den ene side og forvaltningsbyrden på den anden side.

Ændringsforslag85

ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 94, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Uanset de øvrige bestemmelser om interessekonflikter, herunder navnlig artikel 52, formodes det, at der består en interessekonflikt efter litra a), såfremt ansøgeren eller den bydende på noget tidspunkt under en procedure for tildeling af tilskud har været ansat i Fællesskaberne, medmindre hans deltagelse i udbudsproceduren på forhånd var godkendt af hans hierarkisk overordnede.

Begrundelse

Anvendelsen af denne artikel begrænses til procedurer for tildeling af tilskud, da ansatte i Fællesskaberne automatisk er udelukket fra at indgå kontrakter med Fællesskaberne.

Ændringsforslag86

ARTIKEL 1, NR. 43
Artikel 95 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

43) I artikel 95 tilføjes følgende stykke:

43) Artikel 95 affattes således:

"Med henblik på omkostningseffektivitet kan to eller flere institutioner aftale at anvende en fælles database."

"Artikel 95

 

1. De enkelte institutioner indgiver oplysningerne om ansøgere og bydende, som befinder sig i en af de i artikel 93 og 94 omhandlede situationer, til en central database, der forvaltes af Kommissionen.

 

2. Databasen konsulteres af de anvisningsberettigede i samtlige institutioner og organer, før de tildeler en kontrakt. De relevante myndigheder i medlemsstaterne har også adgang til databasen. Tredjelande og internationale organisationer kan få adgang, hvis det er nødvendigt af hensyn til vigtige almene interesser, uden at det berører fællesskabsbestemmelserne om behandling af personoplysninger.

 

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysninger om økonomiske aktører, der befinder sig i en af de i artikel 93, stk. 1, og stk. 2, litra b) og c), omhandlede situationer, såfremt de pågældende aktørers adfærd har skadet Fællesskabernes økonomiske interesser og Fællesskaberne ikke allerede har været part i en retssag. Medlemsstaternes myndigheder konsulterer Kommissionens databaser, når de tildeler en kontrakt, hvis kontrakten involverer finansielle midler fra EU, og anvender oplysningerne som anvist."

Ændringsforslag 87

ARTIKEL 1, NR. 44

Artikel 96, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

2a. Udelukkelse af en ansøger eller en bydende i en periode på mere end fem år må kun ske på grundlag af en dom eller et domslignende dokument, hvorved ansøgeren eller den bydende retskraftigt er dømt for et forhold, der skader Fællesskabet, og som er udelukkelsesgrund.

Begrundelse

Parallelt med artikel 93.

Ændringsforslag 88

ARTIKEL 1, NR. 44 A (nyt)

Før artikel 97 afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

44a) Før artikel 97 indsættes som afsnit 3a følgende:

 

"Afsnit 3a

 

Rettigheder for deltagere i udbudsprocedurer"

Begrundelse

Det præciseres, at deltagerne ikke kun har pligter, men også rettigheder, som den udbydende myndighed skal tage højde for.

Ændringsforslag 89

ARTIKEL 1, NR. 44 B (nyt)

Artikel 97, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

44b) Artikel 97, stk. 1, udgår.

Begrundelse

Større læsevenlighed og systematisk sammenfatning.

Ændringsforslag 90

ARTIKEL 1, NR. 46, LITRA A A (nyt)

Artikel 98, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

aa) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Kun i begrundede tilfælde kan den ordregivende myndighed efter nærmere regler, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, kræve en forhåndsgaranti af de bydende for at sikre sig, at de står ved deres bud."

Begrundelse

Nødvendigheden af at stille garantier begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 91

ARTIKEL 1, NR. 46 A (nyt)

Artikel 100, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46a) I artikel 100 indsættes som stk. 2a:

 

"2a. Aftalen må først undertegnes efter udløbet af en frist på 14 uger efter det tidspunkt, hvor ansøgerne eller de bydende har fået meddelelse om afvisningen (stk. 2, første punktum), medmindre Fællesskabet derved ville lide væsentlig skade. Fristen beregnes først fra det tidspunkt, hvor ansøgerne og de bydende skriftligt er blevet underrettet om de relevante retsmidler, der kan anvendes mod afgørelsen, navnlig hvad angår instans, frist og form. En aftale, der er blevet undertegnet før fristens udløb, er ugyldig."

Begrundelse

Bydende, der ikke er kommet i betragtning, skal underrettes om de retlige muligheder for at anfægte tildelingsafgørelser. Det fremmer en effektiv kontrol med tildelingsafgørelser og dermed gennemskueligheden.

Ændringsforslag 92

ARTIKEL 1, NR. 46 B (nyt)

Artikel 100 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46b) Som artikel 100a indsættes følgende:

 

"Artikel 100a

 

1. Kommissionen træffer, for så vidt angår procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter, der henhører under finansforordningens anvendelsesområde, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der effektivt og navnlig så hurtigt som muligt kan indgives klage over de ordregivende myndigheders beslutninger på de betingelser, der er anført i artikel 100b, stk. 7, med den begrundelse, at beslutningerne er i strid med fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter eller andre regler, der omsætter denne ret.

 

2. Kommissionen sikrer, at der er adgang til klageprocedurerne efter nærmere bestemmelser, som fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, i det mindste for personer, der har eller har haft interesse i at opnå en offentlig indkøbs -, bygge - eller anlægskontrakt, og som har lidt eller vil kunne lide skade som følge af en påstået overtrædelse. Kommissionen kan navnlig kræve, at en person, der ønsker at gøre brug af en sådan procedure, på forhånd har underrettet den ordregivende myndighed om den påståede overtrædelse og om, at vedkommende agter at indgive klage."

Begrundelse

Sidestilling med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989.

Ændringsforslag 93

ARTIKEL 1, NR. 46 C (nyt)

Artikel 100 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46c) Som artikel 100b indsættes følgende:

 

"Artikel 100b

 

1. Kommissionen påser, at de foranstaltninger, der træffes med henblik på de i artikel 1 omhandlede klageprocedurer, omfatter de nødvendige beføjelser til:

 

a) hurtigst muligt og som hastesag at træffe midlertidige foranstaltninger, der har til formål at bringe den påståede overtrædelse til ophør eller hindre, at der påføres de pågældende interesser anden skade, herunder foranstaltninger med henblik på at afbryde eller foranledige afbrydelse af den pågældende procedure for indgåelse af en offentlig kontrakt eller stille gennemførelsen af enhver beslutning, der er truffet af den ordregivende myndighed, i bero

 

b) at annullere eller foranledige annullering af ulovlige beslutninger, herunder at fjerne de diskriminerende tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmaterialet, i udbudsbetingelserne eller i andre dokumenter i forbindelse med den pågældende procedure for indgåelse af en kontrakt

 

c) at tilkende skadelidte personer skadeserstatning.

 

2. De i stk. 1 omhandlede beføjelser kan tillægges særlige instanser, der har ansvaret for forskellige aspekter af klageproceduren.

 

3. Klageprocedurerne skal ikke i sig selv nødvendigvis automatisk have opsættende virkning for de procedurer for indgåelse af kontrakter, som de vedrører.

 

4. Kommissionen kan foreskrive, at den ansvarlige instans, når den undersøger, om der skal træffes midlertidige foranstaltninger, kan tage hensyn til de sandsynlige følger af sådanne foranstaltninger for alle interesser, som vil kunne skades, samt for almenvellet, og beslutte ikke at give sit samtykke hertil, når de negative følger af sådanne foranstaltninger vil være større end fordelene. En beslutning om ikke at tillade midlertidige foranstaltninger berører ikke de øvrige rettigheder, som den person, der anmoder om disse foranstaltninger, måtte gøre krav på.

 

5. Når der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at beslutningen er ulovlig, kan Kommissionen bestemme, at den anfægtede beslutning først skal annulleres af en instans, der har den fornødne kompetence hertil.

 

6. Virkningerne af udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser på den kontrakt, som er indgået efter tildeling af en kontrakt, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne.

Endvidere kan Kommissionen, undtagen når en beslutning skal annulleres, inden der ydes skadeserstatning, bestemme, at den ansvarlige instans' beføjelser efter indgåelsen af den kontrakt, som følger efter tildelingen, er begrænset til ydelse af skadeserstatning til enhver, som har lidt skade på grund af en overtrædelse.

 

7. Kommissionen påser, at de afgørelser, der træffes af de for klageprocedurerne ansvarlige instanser, kan gennemføres effektivt.

 

8. Når de instanser, der er ansvarlige for klageprocedurerne, ikke er retsinstanser, skal deres afgørelser altid begrundes skriftligt. I så fald skal der desuden træffes dispositioner til at sikre de procedurer, hvorved enhver foranstaltning, der formodes at være ulovlig, og som træffes af den kompetente myndighed i første instans, eller enhver formodet forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, kan appelleres eller indbringes for en anden instans, som er en ret i henhold til traktatens artikel 234, og som er uafhængig i forhold til den ordregivende myndighed og til myndigheden i første instans.

 

Udnævnelsen af medlemmerne af denne uafhængige instans og udløbet af deres embedsperiode er undergivet de samme betingelser, som gælder for dommere, for så vidt angår den myndighed, der er ansvarlig for deres udnævnelse, varigheden af deres embedsperiode og muligheden for deres afsættelse. Formanden for denne uafhængige instans skal mindst have samme juridiske og faglige kvalifikationer som en dommer. Den uafhængige instans træffer sine afgørelser efter en kontradiktorisk procedure, og disse afgørelser har på grundlag af bestemmelser, som fastsættes af hver medlemsstat, retsvirkninger med bindende kraft."

Begrundelse

Sidestilling med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989.

Ændringsforslag 94

ARTIKEL 1, NR. 46 D (nyt)

Artikel 102 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

46d) Artikel 102 affattes således:

 

"Artikel 102

 

Den ordregivende myndighed skal i visse tilfælde kræve en forhåndsgaranti af kontrahenterne med henblik på:

 

a) at sikre, at aftalen gennemføres på tilfredsstillende måde

 

b) at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetaling af forfinansiering og acontobeløb. I tilfælde af acontobetalinger skal der kun kræves forhåndsgarantier, såfremt betalingen ikke vedrører allerede ydede leveringer eller tjenester i overensstemmelse med på forhånd aftalte delydelser."

Begrundelse

Forenkling af forvaltningen. Garantien tjener intet formål, når leveringen eller tjenesten er ydet.

Ændringsforslag 95

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A (nyt)

Artikel 108, stk. 1, afsnit 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-a) Indledningen i stk. 1, første afsnit affattes således:

 

"1. Tilskud er direkte finansielle bidrag uden krav om tilbagebetaling, der ydes over institutionernes budget til finansiering af:"

(Samme ordlyd som artikel 108, stk. 1, afsnit 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 med tilføjelse af ordene "institutionernes budget")

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelserne har skabt en tvetydig situation, idet det dels er Kommissionen dels den anvisningsberettigede, der skal træffe praktiske foranstaltninger. Den foreslåede præcisering afhjælper den aktuelle mangel og udvider helt klart bestemmelserne i afsnit IV "Tilskud" til samtlige institutioner.

Ændringsforslag 96

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A A (nyt)

Artikel 108, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

-aa) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

"Tilskud ydes på grundlag af en skriftlig aftale eller en beslutning om tildeling, der tilstilles ansøgeren. Beslutningen om tildeling af tilskud kan indeholde betingelser, pålæg og frister, såfremt disse også kunne have været omfattet af en aftale om tilskud."

Begrundelse

Dette forslag gør det muligt at yde tilskud via en beslutning fra Kommissionen og ikke udelukkende via en aftale. I henhold til EF-traktatens artikel 249 er beslutninger en af Fællesskabets retsakter. Tildelingen af tilskud på grundlag af beslutninger kan derfor i væsentlig grad mindske omfanget af bureaukratiske procedurer, frem for alt når det drejer sig små beløb, og afkorte processen. Muligheden for at fastsætte betingelser, frister og pålæg i aftalen om tilskud fremmer fleksibiliteten.

Ændringsforslag 97

ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA A

Artikel 108, stk. 2, litra g a og g b (nye) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

ga) tilskud til organisationer, der hovedsagelig består af (tidligere) medlemmer og personale i en institution, og som:

 

- fremmer institutionens interesser eller støtter dennes funktion, og/eller

 

- tilrettelægger aktiviteter af bl.a. kulturel, sportslig og social art til fordel for institutionen og/eller dens (tidligere) medlemmer og personale, og

 

gb) tilskud inden for rammerne af et samarbejde med tredjemand, der ikke er omfattet af udbudsbestemmelserne eller knyttet til institutionens informationspolitik.

 

Disse kategorier betragtes som administrative udgifter efter artikel 49. De opføres særskilt på budgettet.

Begrundelse

Finansiel støtte til interne organisationer i institutionerne, som er nødvendige for at sikre deres funktion, skal ikke være omfattet af tilskudsordningen. Forskellige principper, der gælder for tilskud, som f.eks. den årlige indkaldelse af forslag og den gradvise nedtrapning, passer ikke til den finansielle støtte, institutionerne yder organisationer af medlemmer eller ansatte.

Ændringsforslag 98

ARTIKEL 1, NR. 52

Artikel 109, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal involvere samfinansiering.

Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal med forbehold af bestemmelserne om faste beløb eller finansiering efter takst (artikel 113, stk. 1, litra b) og c)) involvere samfinansiering.

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at tilskud i form af faste beløb eller finansiering efter takst ikke er underlagt kravet om samfinansiering.

Ændringsforslag99

ARTIKEL 1, NR. 52
Artikel 109, stk. 3, litra d a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

da) egne indtægter, især bidrag og medlemsgebyrer, indkommet ved den årlige virksomhed, der udøves af et politisk parti på europæisk plan som omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003, som overstiger 25 % af de støtteberettigede omkostninger, der afholdes af støttemodtageren i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003.

Ændringsforslag 100

ARTIKEL 1, NR. 52 A (nyt)

Artikel 109 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

52a) Som artikel 109a indsættes følgende:

 

"Artikel 109a

 

Instanser, der yder tilskud, etablerer i samarbejde en fælles instans, der har til opgave at informere og rådgive ansøgere. Denne instans skal bl.a.:

 

- opstille fælles normer for ansøgningsblanketter til beslægtede tilskud samt overvåge ansøgningsblanketternes omfang og læsevenlighed

 

- informere potentielle ansøgere (bl.a. ved hjælp af seminarer og vejledning), samt

 

- drive en database, hvori Kommissionen notificerer ansøgere."

Begrundelse

Ved hjælp af denne instans, der oprettes i samarbejde, skal der fastlægges en fælles norm i forhold til tilskudsmodtagere. Derved mindskes den administrative byrde for tilskudsmodtagerne og tildelingsinstansen væsentligt. For beslægtede tilskud (f.eks. ungdomsstøtte, forskning) skal der vælges ensartede ansøgningsprincipper for at forenkle ansøgningen. Når der etableres en central databank, undgår man, at der i tilfælde af ansøgninger skal indsendes dokumentation i flere eksemplarer, hvilket sparer tid og omkostninger, ikke blot i Kommissionen men også hos ansøgerne.

Ændringsforslag 101

ARTIKEL 1, NR. 52 B (nyt)

Artikel 110, stk. 1, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

52b) Artikel 110, stk. 1, første afsnit, affattes således:

 

"1. Bortset fra bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger anføres tilskud i et årligt program, der offentliggøres i regnskabsårets begyndelse, dog senest den 1. marts."

(Samme ordlyd som artikel 110, stk. 1, afsnit 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 med tilføjelse af ordene "dog senest den 1. marts")

Begrundelse

En kortere frist fremskynder ekspeditionen af tilskud.

Ændringsforslag 102

ARTIKEL 1, NR. 53

Artikel 110, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning."

"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning. Indkaldelser af forslag kan allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør den alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."

Begrundelse

Ved offentliggørelse allerede året før skal man forsøge at modvirke en koncentration af tilskudsprocedurer ved begyndelsen af det efterfølgende år og de deraf følgende forsinkelser. Ansøgere skal have retssikkerhed under hele proceduren. Når ændringer forbydes under en igangværende procedure, mindskes den administrative byrde for modtagerne og for Kommissionen, processen strammes op og tilskudspolitikken gøres ensartet.

Ændringsforslag 103

ARTIKEL 1, NR. 53 A (nyt)

Artikel 110, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

53a) I artikel 110 indsættes som stk. 2a følgende:

 

"2a. Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 2 fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet om:

 

a) antallet af ansøgere i det forløbne år

 

b) antallet og kvoten af godkendte ansøgninger efter indkaldelse af forslag og efter instans

 

c) den gennemsnitlige procedureperiode fra offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag til indgåelsen af finansieringsaftalen eller offentliggørelsen af en beslutning om tildeling af tilskud efter indkaldelse og instans

 

d) den gennemsnitlige periode frem til den endelige evaluering og betaling (artikel 119, stk. 1)."

Begrundelse

I betragtning af de langvarige procedurer i forbindelse med tilskud er en rapport absolut nødvendig som vigtigt udgangspunkt for forbedring. Så er der mulighed for at udarbejde en differentieret status over arbejdsplanen og dennes gennemførelse.

Ændringsforslag 104

ARTIKEL 1, NR. 54

Artikel 111 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet, medmindre den pågældende basisretsakt giver mulighed for andet.

1. Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet.

En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet.

2. En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet. Ansøgeren er forpligtet til straks at underrette den anvisningsberettigede, hvis der er indsendt flere ansøgninger eller der er flere tilskudskilder til projektet.

I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet."

3. I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet. Den samlede sum af støtteberettigede udgifter må under ingen omstændigheder overskrides."

Begrundelse

Tilskudsmodtagerens oplysningspligt bidrager til, at en ikke-tilladt dobbeltstøtte eller en overskridelse af det maksimale tilskudsbeløb undgås.

Ændringsforslag 105

ARTIKEL 1, NR. 56

Artikel 113 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

1a. Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:

 

a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118

 

b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag

 

c) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)

 

d) administrationsudgifter, udgifter til personale og materiel

 

e) afskrivninger.

Begrundelse

Netop små virksomheder og små organisationer kan ikke selv afholde udgifterne til sikkerhedsstillelse. Men de skal ikke i praksis udelukkes fra støtte af den grund. Det samme gælder for ngo'er, der ikke har mulighed for at foretage skattefradrag.

Ændringsforslag 106

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 3, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Ansøgerne skal erklære, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.

Ansøgerne erklærer under hensyntagen til princippet i artikel 109 efter anmodning fra den anvisningsberettigede, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.

Begrundelse

Den anvisningsberettigede skal have mulighed for fleksibelt og efter eget skøn at gøre brug af en bekræftelse. Det mindsker den administrative byrde.

Ændringsforslag 107

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."

Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, forsætligt eller groft uagtsomt har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 108

ARTIKEL 1, NR. 57

Artikel 114, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4a. Den anvisningsberettigede opfordrer til, at der afgives erklæringer og indgives ansøgninger, eller at sådanne erklæringer og ansøgninger berigtiges, når det er åbenlyst, at disse mangler eller er afgivet eller indgivet ukorrekt ved en fejltagelse eller på grund af manglende kendskab. Han oplyser, såfremt dette er påkrævet og, inden for rammerne af de disponible muligheder, gennemførligt og tilladeligt, om deltagernes rettigheder og pligter.

 

Den anvisningsberettigede fører passende fortegnelser over kontakter til ansøgere under proceduren.

Begrundelse

Denne bestemmelse skal sikre, at ansøgere, der ikke er øvet i kontakten til tilskudsinstanserne og ikke råder over den nødvendige retsbistand, får mulighed for at udarbejde ansøgninger, der kan komme i betragtning. Det manglende samarbejde er blevet påtalt af ngo'erne. På den måde gøres EU mere attraktiv som tilskudspartner. En registreringspligt sikrer gennemskueligheden og proceduresikkerheden.

Ændringsforslag 109

ARTIKEL 1, NR. 57 A (nyt)

Artikel 115, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

57a) Artikel 115, stk. 1, affattes således:

 

"1. Der anvendes udvælgelseskriterier bekendtgjort på forhånd i forslagsindkaldelsen, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgerens evne til at fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram. Artikel 110, stk. 1, berøres ikke heraf.

 

Udvælgelseskriterierne skal genspejle projekternes karakteristika, kvalitet og gennemførelse."

(Samme ordlyd som artikel 115, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 med tilføjelse af ordene "bekendtgjort på forhånd i forslagsindkaldelsen" samt 2. punktum og afsnit 2)

Begrundelse

Dermed bliver denne bestemmelse parallel med artikel 110 og 116, hvorefter ansøgere på forhånd skal have kendskab til alle relevante forskrifter. Offentliggørelse af udvælgelseskriterierne på forhånd øger procedurens gennemskuelighed. Ansøgere får endvidere bedre mulighed for allerede på et tidligt tidspunkt at vurdere deres ansøgnings chancer og kan dermed spare sig selv for unødvendige byrder i forbindelse med en åbenlyst chanceløs ansøgning.

Ændringsforslag 110

ARTIKEL 1, NR. 57 B (nyt)

Artikel 115, stk. 2 a (nyt) og 2 b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

57b) I artikel 115 indsættes som stk. 2a og 2b følgende:

 

"2a. Tildelingsproceduren opdeles principielt i flere procedureafsnit, idet det første procedureafsnit udelukkende består i en skønsmæssig vurdering af de indsendte ansøgninger, der kan komme i betragtning. Såfremt en ansøgning allerede efter dette procedureafsnit ikke har udsigt til at blive imødekommet, underrettes ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3. De følgende procedureafsnit skal, navnlig hvad angår omfang og indhold af den dokumentation, ansøgeren skal forelægge, hver især tydeligt adskille sig fra det foregående. Anmodes ansøgeren om dokumentation, kan denne dokumentation kun kræves en gang under den samme procedure. Modtagne data registreres i en database (artikel 109a). Der stiles mod en hurtig afvikling af proceduren.

 

2b. Den anvisningsberettigede påser uanset principperne i artikel 109, stk. 1, under hele proceduren navnlig, at ansøgerens udgifter til offentliggørelse, tilvejebringelse af dokumentation og andre obligatoriske oplysninger vedrørende et tilskud ikke er ude af proportion med størrelsen af det tilskud, der kan tildeles."

Begrundelse

Opdelingen af proceduren i flere afsnit muliggør en præselektion. På den måde kan man undgå væsentlige dokumentationsbyrder på et tidligt stadium i proceduren. Den anvisningsberettigedes kontrolfunktion tjener samme formål.

Ændringsforslag 111

ARTIKEL 1, NR. 58
Artikel 116, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"1. Forslagene vurderes på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres."

"1. Forslagene vurderes inden for to måneder på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opstille en præcis tidsramme for beslutningstagningen.

Ændringsforslag 112

ARTIKEL 1, NR. 58 A (nyt)
Artikel 116, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

58a) Artikel 116, stk. 3, affattes således:

 

"3. Den ansvarlige anvisningsberettigede underretter skriftligt ansøgerne om afgørelsen med hensyn til deres ansøgning og undertegner kontrakten efter udløbet af den i artikel 100, stk. 2a, omhandlede frist.

 

Hvis det tilskud, der er ansøgt om, ikke bevilges, oplyser institutionen om årsagerne til, at ansøgningen er blevet afvist og henviser især til de allerede meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opstille en præcis tidsramme for beslutningstagningen.

Ændringsforslag 113

ARTIKEL 1, NR. 58 B (nyt)

Artikel 117 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

58b) Artikel 117 affattes således:

 

"Artikel 117

 

1. Betalingstempoet er betinget af de økonomiske risici, foranstaltningens varighed og gennemførelsesgrad eller de udgifter, modtageren har afholdt. Betalinger foretages inden for en rimelig frist.

 

Såfremt forfaldsdatoen er fastlagt ved aftale eller beslutning, foretages betalinger uden yderligere opfordring ved forfald. Artikel 119, stk. 2, berøres ikke heraf.

 

2. Med henblik på en konstatering af de økonomiske risici kan den anvisningsberettigede under hensyntagen til principperne i artikel 109, stk. 1, kræve, at modtageren af et tilskud forelægger en erklæring fra en uafhængig revisor. De tilfælde, hvor der skal kræves en erklæring fra en uafhængig revisor, eller hvor der kan gives afkald på en sådan, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne."

(Stk. 2, 1. punktum har samme ordlyd som artikel 117 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Begrundelse

Denne bestemmelse skal bidrage til at fremskynde proceduren. Institutioner, der har interne revisionsinstanser, skal have mulighed for at anvende disse i stedet for eksterne revisorer. På den måde undgås procedureomkostninger.

Ændringsforslag 114

ARTIKEL 1, NR. 58 C (nyt)

Artikel 118 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

58c) Artikel 118 affattes således:

 

"Artikel 118

 

Den kompetente anvisningsberettigede kan, såfremt der ikke findes andre, lige så effektive muligheder for at minimere risikoen, af modtageren kræve en forhåndsgaranti for at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetalingen af forfinansiering."

(Samme ordlyd som artikel 118 in forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, idet ordene ",såfremt der ikke findes andre lige så effektive muligheder for at minimere risikoen," indføjes)

Begrundelse

Kravet om sikkerhed i form af bankgarantier giver navnlig små virksomheder samt virksomheder i visse medlemsstater og små ngo'er store vanskeligheder. Derfor bør det præciseres, at dette kun bør være sidste udvej, hvis andre, lige så effektive garantimuligheder ikke kommer i betragtning.

Ændringsforslag 115

ARTIKEL 1, NR. 58 D (nyt)

Artikel 119 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

58d) Artikel 119 affattes således:

 

"Artikel 119

 

1. Tilskudsbeløbet bliver først endeligt, når institutionen har godkendt de endelige rapporter og regnskaber, uden at dette dog begrænser institutionens mulighed for senere at gennemføre kontrol. I dette tilfælde beregnes forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til institutionen fra tidspunktet for den sidste betaling. Forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til modtageren beregnes fra det tidspunkt, hvor tilskudsbeløbet bliver endeligt.

 

2. Hvis modtageren ikke opfylder sine retlige og kontraktmæssige forpligtelser, eller sine forpligtelser i henhold til beslutningen om tildeling af tilskud, kan tilskuddet suspenderes, reduceres eller bortfalde helt i de tilfælde, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, efter at modtageren har fået lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

 

En reduktion skal stå i et rimeligt forhold til den påtalte mangel.

 

Er modtageren ikke ansvarlig for forsømmelsen, skal suspension, reduktion og bortfald kun ske i undtagelsestilfælde, navnlig i de tilfælde hvor gennemførelsen eller opretholdelsen af et tilskud ville medføre, at projektets støtteberettigede udgifter overskrides, eller forsømmelsen ville medføre, at tilskuddets mål ikke længere kan nås."

Begrundelse

Konkretisering af proportionalitetsprincippet. Navnlig en automatisk reduktion af EU-bidraget i tilfælde af forsømmelser fra en eller flere deltageres side, som modtageren ikke er ansvarlig for, kan medføre, at hele projektet bryder sammen. Det bør principielt undgås. Ved en henvisning til forældelsesbestemmelserne skal institutionen opfordres til at gennemføre den afsluttende revision senest inden forældelsesfristens udløb. Retssikkerheden for tilskudsmodtageren skal øges.

Ændringsforslag 116

ARTIKEL 1, NR. 59

Artikel 120, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

1. Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter de relevante procedurer, der skal følges, hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler.

1. Hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler, er disse undergivet principperne i afsnit V i denne del.

 

Bestemmelserne for en procedure, der er forenklet i forhold til kontraktens omfang, fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

Begrundelse

Forenkling af administrationen.

Ændringsforslag 117

ARTIKEL 1, NR. 61

Artikel 122 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

61) I artikel 122 ændres "artikel 185" til "artikel 121".

61) Artikel 122 affattes således:

 

"Artikel 122

 

Årsregnskaberne for institutionerne og de organer, der er omhandlet i artikel 121, ledsages af en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret, der bl.a. tager højde for udnyttelsesgraden for bevillingerne og bevillingsoverførslerne mellem de forskellige budgetposter."

Begrundelse

Mål og indhold af de forskellige rapporter i henhold til finansforordningen præciseres. De anvisningsberettigedes årsrapport skal koncentreres omkring bevillingsudnyttelsen, gennemførelsen af målene, udviklingen af aktiviteter og den interne kontrolramme og beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning ud fra en budgetgennemførelsessynsvinkel.

Ændringsforslag 118

ARTIKEL 1, NR. 68 A (nyt)

Artikel 139, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

68a) Artikel 139, stk. 2, affattes således:

 

"2. Institutionerne sender Revisionsretten og budgetmyndigheden de interne bestemmelser, som de vedtager på det finansielle område, til orientering."

Begrundelse

Information af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 119

ARTIKEL 1, NR. 69 B (nyt)
Artikel 143, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

69b) Artikel 143, stk. 3, affattes således:

 

"3. Årsberetningen indeholder en vurdering af, om den økonomiske forvaltning har været forsvarlig. Den indeholder en vurdering af, om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning har været produktiv og formelt rigtig."

Begrundelse

Ved denne differentiering skal det præciseres, at Revisionsrettens revision ikke udelukkende skal dreje sig om indtægternes og udgifternes formelle rigtighed, men også om, hvorvidt de reviderede transaktioner er indholdsmæssigt fornuftige.

Ændringsforslag 120

ARTIKEL 1, NR. 75

Artikel 153, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

75) Artikel 153, stk. 1, affattes således:

udgår

"1. Når Kommissionen kan foretage bevillingsoverførsler i henhold til artikel 23, træffer den beslutning herom senest den 31. januar i det følgende regnskabsår og underretter budgetmyndigheden herom, tre uger inden den foretager de i artikel 23, stk. 1, litra a), omhandlede overførsler."

 

(Artikel 153, stk. 1, i den ændrede udgave svarer til den oprindelige udgave i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

Begrundelse

Sikring af Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 121

ARTIKEL 1, NR. 82 A (nyt)

Artikel 160 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

82a) Efter artikel 160a indsættes som artikel 160b følgende:

 

"Artikel 160b

 

Uanset artikel 110 kan indkaldelser af forslag allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør Kommissionen alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 110. Ved offentliggørelse allerede året før skal man forsøge at modvirke en koncentration af tilskudsprocedurer ved begyndelsen af det efterfølgende år og de deraf følgende forsinkelser. Ansøgere skal have retssikkerhed under hele proceduren. Når ændringer forbydes under en igangværende procedure, mindskes den administrative byrde for modtagerne, processen strammes op og tilskudspolitikken gøres ensartet.

Ændringsforslag 122

ARTIKEL 1, NR. 85 A (nyt)
Artikel 168, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

85a) I artikel 168, stk. 1, indsættes som afsnit 1a følgende:

 

"Hvad angår Fællesskabets eksterne bistand, gælder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand1 og Rådets forordning (EF) nr. 2112/2005 af 21. november 2005 om adgang til EU's eksterne bistand2.

 

1 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.

 

2 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23."

Begrundelse

De to forordninger om afbinding af støtte blev vedtaget i 2005. De giver personer fra tredjelande og ikke-støtteberettigede lande adgang til udbudsprocedurerne, prioriterer udviklingslande og indfører princippet om gensidighed for de højt udviklede tredjelande. Disse regler skal følges og bør indarbejdes i finansforordningen.

Ændringsforslag 123

ARTIKEL 1, NR. 87

Artikel 169 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:

 

a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118

 

b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag

 

c) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)

 

d) udgifter til administration, personale og materiel

 

e) afskrivninger.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 113a. Netop udviklings-ngo'er kan ikke selv afholde udgifterne til sikkerhedsstillelse. Men de skal ikke i praksis udelukkes fra støtte af den grund. Det samme gælder for ngo'er, der ikke har mulighed for at foretage skattefradrag.

Ændringsforslag 124

ARTIKEL 1, NR. 94 A (nyt)
Artikel 179, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

94a) Artikel 179, stk. 3, affattes således:

 

"3. Institutionerne underretter hurtigst muligt og senest 3 uger før udløbet af en eventuel frist for budgetmyndighedens afgørelse budgetmyndighedens to parter om alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter ."

Begrundelse

For at budgetmyndigheden kan blive i stand til at foretage en fornuftig økonomisk vurdering af et projekt vedrørende fast ejendom, der vil have følgevirkninger for Den Europæiske Unions budget, skal de i artikel 179, stk. 3, nævnte institutioner underrette budgetmyndighedens to parter mindst 3 uger før udløbet af en eventuel frist for budgetmyndighedens afgørelse. Det vil give budgetmyndighedens to parter mulighed for at anmode om yderligere oplysninger og foretage yderligere undersøgelser, såfremt det anses for nødvendigt.

Ændringsforslag 125

ARTIKEL 1, NR. 94 B (nyt)

Artikel 183 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

94b) Artikel 183 affattes således:

 

"Artikel 183

 

Budgetmyndigheden godkender gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning."

Begrundelse

Sikring af Parlamentets rettigheder.

Ændringsforslag 126

ARTIKEL 1, NR. 95 -A (nyt)
Artikel 185, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

 

95-a) Artikel 185, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen vedtager en rammefinansforordning for organer nedsat af EU, der er juridiske personer. De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra rammeforordningen, hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer deres drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden, ansvarligheden og konsekvensen bør alle organer, som handler på EU's vegne være omfattet af rammefinansforordningen, uanset om de modtager tilskud over budgettet.

Ændringsforslag 127

ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

"3. Hvert af de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, der skal udøves under overholdelse af de relevante internationale standarder. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan foretage kvalitetskontrol med henblik herpå.

"3. Kommissionens interne revisor foretager revisionerne for de i stk. 1 omhandlede organer. De i stk. 1 omhandlede organer kan oprette en intern revisionsfunktion. Kommissionens interne revisor kan i velbegrundede tilfælde uddelegere sine opgaver til organernes interne revisorer. Denne delegering skal ske skriftligt med angivelse af grundene til delegeringen og navnene på de ansvarlige revisorer (delegerende og delegerede). Delegeringen er ikke til hinder for, at Kommissionens interne revisor kan foretage interne revisioner for de i stk. 1 omhandlede organer og ophæve delegeringen når som helst, han måtte anse det for hensigtsmæssigt.

 

Når de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, sker det efter retningslinjer, der fastlægges af Kommissionens interne revisor. Disse retningslinjer omfatter pligt til at forelægge enhver beretning for Kommissionens interne revisor. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan til det formål foretage kvalitetsrevisioner."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed med hensyn til den rolle, Kommissionens interne revisor spiller. Kommissionens interne revisor får beføjelse til at uddelegere opgaver til organernes interne revisionstjenester, samtidig med at han bevarer kontrollen med og ansvaret for regnskabsføringen i organerne.

Ændringsforslag 128

ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)

4. De i artikel 121 omhandlede organer anvender de regnskabsregler, der er nævnt i artikel 133, så deres årsregnskab kan konsolideres med Kommissionens årsregnskab."

udgår

Begrundelse

Dette stk. er overflødigt, da det er dækket af artikel 133.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Referencer

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Korresponderende udvalg

BUDG

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT
16.2.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

17.11.2005

Ordfører(e)          Dato for valg

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.2.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

María del Pilar Ayuso González

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Referencer

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Dato for høring af EP

15.7.2005

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

17.11.2005

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Ingen udtalelse(r)

Dato for afgørelse

 

Udvidet samarbejde

Dato for meddelelse på plenarmødet

 

17.11.2005

Ordfører(e)
  Dato for valg

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Oprindelig ordfører

 

Behandling i udvalg

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Dato for vedtagelse

6.3.2006

Resultat af den endelige afstemning

for: 28

imod:

hverken/eller:

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse - A6

8.3.2006

A6-0057/2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.