ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8.3.2006 - (COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle
Συντάκτης της γνωμοδότησης (*):
Borut Pahor, Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών - άρθρο 47 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2005/0090(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0057/2006

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0181)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 279 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 183 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0234/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης καθώς και της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6‑0057/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, και το άρθρο 119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Eυρατόμ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, εφεξής ο «Δημοσιονομικός Κανονισμός», θέτει τα νομικά θεμέλια της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι, τα ουσιώδη στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Επιπλέον, θεσπίζει τις δημοσιονομικές αρχές, που θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και από τις οποίες οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν.

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, εφεξής ο «Δημοσιονομικός Κανονισμός», θέτει τα νομικά θεμέλια της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι, τα ουσιώδη στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Επιπλέον, θεσπίζει τις δημοσιονομικές αρχές, που καθορίζονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ και θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και από τις οποίες οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Ορισμένες τροποποιήσεις δικαιολογούνται από την κτηθείσα εμπειρία και αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που τη συνοδεύουν, καθώς και στην αναπροσαρμογή ορισμένων απαιτήσεων διαδικασίας και τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καταστούν περισσότεροι αναλογικοί προς τους εκάστοτε κινδύνους και έξοδα.

(2) Ορισμένες τροποποιήσεις δικαιολογούνται από την κτηθείσα εμπειρία και αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που τη συνοδεύουν· είναι επίσης σκόπιμο να υπάρχει ρητή αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης, που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου να αποσαφηνίζεται ότι διατηρείται η σχέση προς τους κινδύνους και το κόστος.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Επιτροπής, στη βελτίωση ή στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στην ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων έναντι της απάτης και των παράνομων ενεργειών, οπότε και στην επίτευξη εύλογης ασφάλειας ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών πράξεων.

(3) Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Επιτροπής, στη βελτίωση ή στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στην αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων έναντι της απάτης και των παράνομων ενεργειών, οπότε και στην επίτευξη εύλογης ασφάλειας ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών πράξεων.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)

 

(5a) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη ΕΚ, όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, της 2ας Οκτωβρίου 1997, τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να τηρούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία καμία δράση της Κοινότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Ως προς ορισμένα σημεία, χρειάζεται περισσότερη αποδοτικότητα και διαφάνεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών, για να ικανοποιούνται καλύτερα οι επιχειρησιακές ανάγκες.

(6) Η πρακτική από την εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών έχει δείξει ότι ενίοτε οι οικονομικοί παράγοντες δεν κάνουν επαρκή χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την άσκηση των εξουσιών τους· διότι, ως εκτελεστικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν κατά περίπτωση σχετικά με την αναλογικότητα των μέτρων, υπό την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ και του συνημμένου σε αυτήν πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των βασικών αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ της 2ας Οκτωβρίου 1997.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους για τη δυσκαμψία της διαδικασίας έγκειται στο ότι οι χρήστες του ΔΚ δεν κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αποδεχθεί ελευθεριότητες, όπως δώρα ή κληροδοτήματα, οι οποίες συνεπάγονται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και δυσκίνητες διαδικασίες, η παροχή έγκρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον τα συναφή έξοδα είναι σημαντικά.

(12) Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αποδεχθεί ελευθεριότητες, όπως δώρα ή κληροδοτήματα, οι οποίες συνεπάγονται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και δυσκίνητες διαδικασίες, η παροχή έγκρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα παρεπόμενα έξοδα.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Σε σχέση με την αρχή της ειδικότητας του προϋπολογισμού, οι κανόνες που διέπουν τις μεταφορές πιστώσεων θα πρέπει να απλοποιηθούν και να αποσαφηνισθούν σε ορισμένα σημεία, διότι στην πράξη αποδείχθηκαν ασαφείς ή δυσεφάρμοστοι. Επιδιώκετο η εφαρμογή του άρθρου 22 του Δημοσιονομικού Κανονισμού για τα λοιπά θεσμικά όργανα πλην της Επιτροπής, διότι αυτή έχει το δικό της καθεστώς. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Ως προς τη «διαδικασία κοινοποίησης», η Επιτροπή και τα λοιπά θεσμικά όργανα κοινοποιούν τις προτάσεις τους για μεταφορά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η οποία είναι δυνατόν να επικαλεσθεί τη συνήθη διαδικασία εφόσον επιθυμεί να προβάλει αντιρρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, θεωρητικά ισχύουν για την απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ως προς τη μεταφορά οι συνήθεις προθεσμίες. Πάντως, το κείμενο δεν αναφέρει την αφετηρία της προθεσμίας , οπότε τούτο θα πρέπει να διορθωθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αποφασίζει αυτόνομα σχετικά με τις μεταφορές από το αποθεματικό στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βασική πράξη, κατά την έννοια του άρθρου 49 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για την αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αλλά εκδίδεται βασική πράξη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Οι κανόνες περί διοικητικών μεταφορών της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοσθούν στη νέα δομή του Προϋπολογισμού Βάσει Δραστηριοτήτων (ΠΒΔ). Έτσι, η «διαδικασία κοινοποίησης» θα πρέπει να περιορισθεί στις μεταφορές μεταξύ άρθρων, στο πλαίσιο του διοικητικού κεφαλαίου κάθε τίτλου, οι οποίες υπερβαίνουν το 10% των πιστώσεων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Από την άλλη πλευρά, οι μεταφορές μεταξύ άρθρων διαφόρων τίτλων που χρηματοδοτούν δαπάνες πανομοιότυπου χαρακτήρα θα πρέπει να αποφασίζονται αυτόνομα από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22Α (νέα)

 

(22α) Η ρύθμιση σχετικά με την ευθύνη των διατακτών πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα, προκειμένου να αυξηθεί η νομική βεβαιότητα.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Θα πρέπει να καθιερωθεί χρονικό όριο της ισχύος των απαιτήσεων. Η Κοινότητα, αντίθετα με πολλά από τα κράτη μέλη, δεν υπόκειται σε χρονικό όριο μετά το οποίο μια δημοσιονομική απαίτησή της να παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου, στο νέο άρθρο 73β, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(27) Θα πρέπει να καθιερωθεί χρονικό όριο της ισχύος των απαιτήσεων. Η Κοινότητα, αντίθετα με πολλά από τα κράτη μέλη, δεν υπόκειται σε χρονικό όριο μετά το οποίο μια δημοσιονομική απαίτησή της να παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου, στο νέο άρθρο 73β, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ωστόσο, όσοι προκαλούν ζημία εκ προθέσεως δεν πρέπει να μπορούν να επικαλούνται την παραγραφή στην ίδια κλίμακα με τους άλλους οφειλέτες. Η έναρξη της προθεσμίας παραγραφής πρέπει επομένως να περιορίζεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώνεται με βεβαιότητα η απαίτηση στο σύνολό της.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27Α (νέα)

 

(27α) Οι διαδικασίες ανάθεσης θα πρέπει, όπου τούτο είναι δυνατό και εύλογο, να εφαρμόζονται σε διοργανικό επίπεδο, προκειμένου να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος και των μικρότερων μονάδων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει τις λέξεις "όπου τούτο είναι δυνατό και εύλογο", στην τροπολογία 14 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27Β (νέα)

 

(27β) Στον τομέα της ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οι διαδικασίες πρέπει να διευρυνθούν και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των προσφερόντων Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ιδίως να προβλεφθεί η διεύρυνση της αρχής της αναλογικότητας ώστε να έχει εφαρμογή και στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Οι συμβάσεις πλαίσια πρέπει να αναφέρονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται με περιττά μακρόχρονες συμβατικές δεσμεύσεις, οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποκλείονται πρακτικά εκ των προτέρων από την ανάθεση συμβάσεων.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 29

Οι κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αναφέρονται στον αποκλεισμό υποψηφίων και προσφερόντων επιβάλλουν για τα κοινοτικά όργανα καθεστώς αυστηρότερο από εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 2004/18/EΚ. Ο Δημοσιονομικός Κανονισμός δεν κάνει διάκριση μεταξύ ιδιαίτερα σοβαρών λόγων αποκλεισμού και λοιπών λόγων. Η οδηγία 2004/18/EΚ, από την άλλη πλευρά, κάνει τέτοια διάκριση, η οποία, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται και για τα κοινοτικά όργανα. Τα άρθρα 93 και 94 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να προβλέπουν τον υποχρεωτικό αποκλεισμό στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις, δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προβλέπει, μετά από ανάλυση κινδύνων, και άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού. Η ίδια διάκριση θα πρέπει να γίνει και στο άρθρο 114 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για τις επιδοτήσεις. Οι κανόνες περί κυρώσεων, του άρθρου 96 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν ανάλογα.

Οι κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αναφέρονται στον αποκλεισμό υποψηφίων και προσφερόντων επιβάλλουν για τα κοινοτικά όργανα καθεστώς αυστηρότερο από εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 2004/18/EΚ. Για τον αποκλεισμό προσφερόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει η διάρκεια του αποκλεισμού να περιορίζεται σε δέκα έτη κατά μέγιστο, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσανάλογες κυρώσεις. Αποκλεισμοί μεγαλύτεροι των πέντε ετών θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο αν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30Α (νέα)

 

(30α) Η απαίτηση για την υποβολή δικαιολογητικών πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. Η επιβάρυνση που συνεπάγεται η τεκμηρίωση θα πρέπει να βρίσκεται, μεταξύ άλλων, σε αντιστοιχία με την αξία της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί μια ερμηνεία εκ μέρους της Επιτροπής, που θα περιόριζε την τεκμηρίωση μόνο για συμβάσεις επιδοτήσεων χαμηλού ύψους, προστέθηκαν στην τροπολογία 16 της εισηγήτριας οι λέξεις "μεταξύ άλλων".

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30Β (νέα)

 

(30β) Προκειμένου τα θεσμικά όργανα να διαφυλάξουν την καλή φήμη τους όσον αφορά τη θεμιτή και χρηστή διαχείριση, οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων που συμμετέχουν σε διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων πρέπει πάντα να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους σχετικά, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32Α (νέα)

 

(32α) Οι μη επιλεγόμενοι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ουσιαστική δυνατότητα νομικής προστασίας, υποχρέωση που ισχύει και για τα κράτη μέλη. Για τούτο πρέπει να είναι προσιτοί ανεξάρτητοι φορείς ελέγχου οι οποίοι να είναι σε θέση να εξετάζουν γρήγορα και χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση τις διαδικασίες ανάθεσης, διασφαλίζοντας ουσιαστική νομική προστασία.

Τροπολογία 19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32Β (νέα)

 

(32β) Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης δεν μπορεί να συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των αναδόχων. Η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του αναδόχου πρέπει επομένως να περιορίζεται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντικείμενο της εγγύησης.

Τροπολογία 20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34

(34) Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οι απαιτήσεις για ελέγχους και εγγυήσεις θα πρέπει να είναι περισσότερο αναλογικές προς τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κινδύνους. Ορισμένες ουσιώδεις αλλαγές θα πρέπει να γίνουν πρώτα στον Δημοσιονομικό Κανονισμό, έτσι ώστε αργότερα να προστεθεί λεπτομερέστερη πρόβλεψη στους Κανόνες Εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων χρειάζεται αποσαφήνιση, στο πλαίσιο του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δανειοδοτήσεων και των συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια. Πρέπει να προστεθεί και η αρχή της αναλογικότητας.

(34) Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οι απαιτήσεις της διαδικασίας διαχείρισης από τους συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάντα αναλογικές. Προς τούτο, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αποκλείονται σε όσο το δυνατόν νωρίτερο στάδιο της διαδικασίας, προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή επιβάρυνση των αιτούντων. Το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων χρειάζεται αποσαφήνιση, στο πλαίσιο του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δανειοδοτήσεων και των συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια. Ειδικά για τις επιδοτήσεις χαμηλού ύψους πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής με βάση απόφαση και όχι με εκτεταμένη και περίπλοκη συμφωνία επιδότησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 21

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 36

(36) Ο κανόνας ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Ωστόσο, από την εμπειρία προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούμενης ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε το άρθρο 110 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει ρητά την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων εξαιρετικών περιπτώσεων.

(36) Ο κανόνας ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει για λόγους νομικής ασφάλειας και προγραμματισμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους αιτούντες κατά την έναρξη του διαγωνισμού να μην μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, από την εμπειρία προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούμενης ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε το άρθρο 110 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει ρητά την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων εξαιρετικών περιπτώσεων.

Τροπολογία 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 37

(37) Ο κανόνας ότι η ίδια ενέργεια δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περισσότερες από μία επιδοτήσεις για οποιονδήποτε δικαιούχο θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί, διότι ορισμένες βασικές πράξεις πράγματι επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, οι σχετικές δε περιπτώσεις είναι δυνατόν να αυξηθούν στο μέλλον με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η παρούσα ευκαιρία για να καταστεί σαφές, στο άρθρο 111 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(37) Θα πρέπει να καταστεί σαφές, στο άρθρο 111 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιδοτήσιμων εξόδων.

Αιτιολόγηση

Υλοποίηση των τροπολογιών.

Τροπολογία 23

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 39

(39) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η χρήση των κατ’ αποκοπήν πληρωμών θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του νέου άρθρου 113α του Δημοσιονομικού Κανονισμού, παράλληλα με την πλέον παραδοσιακή μέθοδο της επιστροφής των πράγματι καταβληθέντων εξόδων.

(39) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η χρήση των κατ’ αποκοπήν πληρωμών θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του νέου άρθρου 113α του Δημοσιονομικού Κανονισμού, παράλληλα με την πλέον παραδοσιακή μέθοδο της επιστροφής των πράγματι καταβληθέντων εξόδων. Τα επιδοτήσιμα έξοδα πρέπει να ορίζονται σαφέστερα.

Τροπολογία 24

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40

(40) Ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα πρέπει να καταργηθούν (άρθρο 114 του ΔΚ), έτσι ώστε να επιτρέπονται οι επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και ορισμένων ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα.

(40) Οι υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών και οι κυρώσεις στις οποίες υπόκεινται οι αποδέκτες ελευθεριοτήτων πρέπει πάντα να είναι ανάλογες προς τον κίνδυνο· επιπλέον, ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα πρέπει να καταργηθούν (άρθρο 114 του ΔΚ), έτσι ώστε να επιτρέπονται οι επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και ορισμένων ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40Α (νέα)

 

(40α) Για την καλύτερη ενημέρωση των αιτούντων θα πρέπει να δημιουργηθεί μικτή υπηρεσία που να έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση των παρεμφερών αιτήσεων επιδότησης, των πληροφοριών που υποβάλλουν οι αιτούντες και των κριτηρίων σύγκρισης των αιτήσεων επιδότησης (Benchmarking).

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση της τροπολογίας 25 της εισηγήτριας (το υπόλοιπο δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 26

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47

(47) Είναι αναγκαίο να επιτρέπεται για τις πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν, να χρησιμοποιούνται εκ νέου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι δυνατό μόνο υπό αυστηρούς όρους, και τούτο μόνο στον τομέα της έρευνας, διότι τα ερευνητικά προγράμματα παρουσιάζουν υψηλότερο οικονομικό κίνδυνο σε σύγκριση με τους λοιπούς τομείς πολιτικής.

(47) Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η στήριξη της έρευνας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή που αποδεσμεύονται λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν, να χρησιμοποιούνται εκ νέου.

Αιτιολόγηση

Κατά τις διαπραγματεύσεις για νέα Διοργανική Συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές για το διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο διερευνά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιούνται ή που αποδεσμεύονται. Η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα κονδύλια για την έρευνα.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού και περιλαμβάνεται σε άλλη νομοθετική πράξη πρέπει να συνάδει ιδίως με τις δημοσιονομικές αρχές που διατυπώνονται στον τίτλο II."

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες και περιλαμβάνεται σε άλλη πράξη δικαίου πρέπει να τηρεί τις αρχές του προϋπολογισμού οι οποίες διατυπώνονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της λέξης "ιδίως" είναι ακατανόητη και πρέπει επομένως να απαλειφθεί. Αντίθετα, οι δημοσιονομικές αρχές καθορίζονται ήδη στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι σύμφωνα προς την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Αν η Επιτροπή προβλέψει σε πρόταση άλλης νομικής πράξης παρέκκλιση από τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να ενημερώσει ρητά και συγκεκριμένα την αρμόδια για δημοσιονομικά θέματα επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Διαφάνεια σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Άρθρο 12, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Ωστόσο, σε δεόντως τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις οι πιστώσεις για τους σκοπούς της βοήθειας αντιμετώπισης κρίσεων και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι δυνατόν να δεσμεύονται από τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων της αντίστοιχης γραμμής του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Ωστόσο, σε δεόντως τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις οι πιστώσεις για τους σκοπούς της βοήθειας αντιμετώπισης κρίσεων και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι δυνατόν να δεσμεύονται από τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων της αντίστοιχης γραμμής του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τις δεσμεύσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Α (νέα)

Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

6α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 σημείο 4, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 185 οργανισμοί που δημιουργούνται από τις Κοινότητες, δεν μπορούν να συνάπτουν δάνεια, με εξαίρεση τις άμεσες χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την αγορά ακινήτων για ιδία χρήση και αφού έχει προηγουμένως διατυπώσει θετική γνώμη η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3."

Αιτιολόγηση

Για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους περί ακινήτων, τα θεσμικά όργανα χρειάστηκε να αναζητήσουν μορφές έμμεσης χρηματοδότησης, τη στιγμή που η άμεση χρηματοδότηση, μέσω τραπεζικών δανείων, θα τους επέτρεπε να επιτύχουν χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Άρθρο 16, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται σημαντικά η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης στην επιδότηση έργων.

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση της υπολογισιμότητας της κοινοτικής συγχρηματοδότησης από τους συμμετέχοντες σε έργα.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Άρθρο 19, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Η αποδοχή ελευθεριοτήτων που είναι δυνατόν να συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία αποφαίνονται αμφότερα εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.”

Η αποδοχή ελευθεριοτήτων που είναι δυνατόν να συνεπάγονται παρεπόμενα έξοδα υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία αποφαίνονται αμφότερα εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.”

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(βα) από άρθρο σε άρθρο, χωρίς όριο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί διόρθωση τεχνικού σφάλματος. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι θα διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(2) Τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των μεταφορών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, τα θεσμικά όργανα ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και την Επιτροπή για τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν δεόντως τεκμηριωμένοι λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

(2) Τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των μεταφορών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, τα θεσμικά όργανα ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφαίνεται ως προς τις μεταφορές αυτές εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 24 και τα οποία λογίζονται με έναρξη κατά την ημερομηνία κατά την οποία αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται από το οικείο όργανο για τις σκοπούμενες μεταφορές."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(3) Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10% επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

(3) Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10% επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού ήταν καλύτερη· η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή δεν προσθέτει τίποτε σε σαφήνεια.

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(4) Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, να πραγματοποιεί μεταφορές εντός κεφαλαίων χωρίς να προηγείται ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.”

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α, ΣΗΜΕΙΟ Ι

Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ι) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"β) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, η μεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο μόνο μεταξύ άρθρων που χρηματοδοτούν τις δαπάνες πανομοιότυπου χαρακτήρα·"

 

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α, ΣΗΜΕΙΟ ΙΙ

Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο δ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιι) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

διαγράφεται

"δ) μεταφορές πιστώσεων από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 43, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βασική πράξη για την αντίστοιχη ενέργεια, οσάκις ο προϋπολογισμός έχει μεν καταρτισθεί αλλά εγκρίνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους."

 

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 Α (ΙΙΙ)

Άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιιι) το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

ιιι) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

"Τρεις εβδομάδες πριν από τη διενέργεια των μεταφορών πιστώσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ), η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την απόφασή της. Σε περίπτωση που ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής επικαλεσθεί βάσιμους λόγους μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24.

 

Τρεις μήνες πριν από την εκπνοή του οικονομικού έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο β), και δηλώνει την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει μεταφορές πιστώσεων για υπαλλήλους, εξωτερικό και λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το στοιχείο β). Αν μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων από την ανωτέρω δήλωση η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με τις σχεδιαζόμενες μεταφορές πιστώσεων, η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει τις εν λόγω μεταφορές πιστώσεων, ενημερώνει δε σχετικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον επόμενο μήνα."

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει την ανάγκη της Επιτροπής για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις δαπάνες για το προσωπικό. Εξυπηρετεί ως συμβιβασμός μεταξύ του αιτήματος αυτού και της διατήρησης των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β

Άρθρο 23, παράγραφος 1α (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

διαγράφεται

"(1α) Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τρεις εβδομάδες πριν προβεί σε:

α) μεταφορές μεταξύ άρθρων εντός του κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας του ίδιου τίτλου οι οποίες υπερβαίνουν το 10% των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στο άρθρο από το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά,

β) μεταφορές στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση δεόντως τεκμηριωμένων λόγων που προβάλλονται κατά την περίοδο αυτή των τριών εβδομάδων από οποιονδήποτε από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφαίνεται ως προς τις μεταφορές αυτές εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 24 και τα οποία λογίζονται με έναρξη κατά την ημερομηνία κατά την οποία αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται από την Επιτροπή για τις σκοπούμενες μεταφορές."

 

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ

Άρθρο 23, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

γ) Στην παράγραφο 2, οι όροι "στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)" αντικαθίστανται από τους "στις παραγράφους 1 και 1α ".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Άρθρο 26, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"Οι αποφάσεις περί μεταφοράς πιστώσεων προς χρήση του αποθεματικού για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μετά από πρόταση της Επιτροπής. Για κάθε κατ’ιδίαν πράξη υποβάλλεται χωριστή πρόταση."

 

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Α (νέα)

Άρθρο 27, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

12α. Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, και την αρχή της αναλογικότητας."

Αιτιολόγηση

Απαίτηση προς την Επιτροπή, να ελέγχει την το κόστος της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 46

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Β (νέα)

Άρθρο 27, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο στοιχείο α) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

12β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Ως αναλογικότητα νοείται η ισόρροπη σχέση μεταξύ της επιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι έλεγχοι, και των αντίστοιχων ποσών και κινδύνων."

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η Επιτροπή καλείται να εξετάζει την επιβάρυνση λόγω των ελέγχων. Στόχος: Η προσαρμογή του κόστους στους κινδύνους.

Τροπολογία 47

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Γ (νέα)

Άρθρο 27, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

12γ. Στο άρθρο 27, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"4α. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες εκτελούνται με βάση διαδικασίες προσαρμοσμένες στο αντικείμενό τους. Οι κανόνες εφαρμογής εξειδικεύουν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου".

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των πολιτικών της ΕΕ πρέπει να επηρεάζει τις διοικητικές διαδικασίες και όχι το αντίστροφο.

Τροπολογία 48

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12 Α (νέο)

Άρθρο 27, παράγραφος 4β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(12δ) Στο άρθρο 27 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"4β. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν συστήματα για τη μέτρηση και τη σύγκριση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων."

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιδιώκει να ακολουθήσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τρία βασικά στοιχεία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής επικεντρώνουν την προσοχή τους ιδίως στην "οικονομία", η οποία μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά ως "το καλύτερο αποτέλεσμα μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών". Η αρχή της αποδοτικότητας περιγράφεται στον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 27, παράγρ. 2, εδάφιο 2) ως "η καλύτερη σχέση μεταξύ χρησιμοποιηθέντων μέσων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων". Ο σεβασμός της αρχής αυτής θα επέβαλε στην Επιτροπή όχι μόνο να συγκεντρώσει την προσοχή της στους "καταλόγους ελέγχου των διαδικασιών", αλλά να λαμβάνει υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και τη χορήγηση επιδοτήσεων, καθώς και το διοικητικό κόστος των διαδικασιών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος για τους δικαιούχους, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να δοθεί έμφαση στα κριτήρια αποδοτικότητας.

Τροπολογία 49

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Ε (νέα)

Άρθρο 28, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

12ε. Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"(2) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά και άλλα όργανα παρέχουν τις ενδεδειγμένες πληροφορίες που επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ της εξέλιξης των αναγκών σε πιστώσεις και των αρχικών προβλέψεων που εμφαίνονται στα δημοσιονομικά δελτία. Οι προαναφερθείσες ενδεδειγμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη σημειωθείσα πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών της νομοθετικής αρχής επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι ανάγκες σε πιστώσεις αναθεωρούνται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε συνάρτηση με την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τη βασική πράξη".

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης: Η "Επιτροπή" αντικαθίσταται από τα "θεσμικά και άλλα όργανα".

Τροπολογία 50

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12ΣΤ (νέα)

Άρθρο 28, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

12στ. Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"(3) Τα θεσμικά και άλλα όργανα, προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους απάτης και παρατυπιών, περιλαμβάνουν στο δημοσιονομικό δελτίο πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα ή μελετώμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης: Η "Επιτροπή" αντικαθίσταται από τα "θεσμικά και άλλα όργανα".

Τροπολογία 51

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Άρθρο 29, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

13. Στο άρθρο 29, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

13. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 29

 

(1) Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί το αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

"(2) Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"(2) Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς. Οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί και η έκθεση επί της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης που καταρτίζονται από κάθε θεσμικό όργανο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

 

Οι εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό."

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση του δημοσιονομικού νομοθέτη.

Τροπολογία 52

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13 Α (νέο)

Κεφάλαιο 9 και άρθρο 30α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(13α) Στον τίτλο ΙΙ του πρώτου μέρους προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαιο και άρθρο:

 

“Κεφάλαιο 9

 

Αρχή του αποδοτικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου

 

Άρθρο 30α

 

1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξασφαλίζεται μέσω αποδοτικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με κάθε τρόπο διαχείρισης.

 

2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως η εφαρμοστέα διεργασία σε όλα τα επίπεδα στην αλυσίδα ελέγχου που προορίζεται να παράσχει εύλογη ασφάλεια ως προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 

(α) αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειών,

 

(β) αξιοπιστία του δημοσιονομικού απολογισμού,

 

(γ) διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση και πρόληψη και εντοπισμός απάτης και παρατυπιών,

 

(δ) επαρκής διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων."

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στο σχέδιο δράσης και την αιτιολογική σκέψη Ι του ψηφίσματος για την απαλλαγή 2004, ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος πρέπει να περιληφθεί ως μία από τις αρχές του προϋπολογισμού στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 53

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α

Άρθρο 43, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι όροι "στο άρθρο 24" αντικαθίστανται από τους όρους "στα άρθρα 23 και 24".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 54

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β

Άρθρο 43, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Στην παράγραφο 2, οι όροι "στο άρθρο 24" αντικαθίστανται από τους όρους "στα άρθρα 23 και 24".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 55

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α, ΣΗΜΕΙΟ ΙΙ

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 1, στοιχείο στ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιι) Το σημείο στ) απαλείφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της ισχύουσας διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 56

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Το σημείο 2. αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"2. Στο τμήμα που αντιστοιχεί σε κάθε θεσμικό όργανο, τα έσοδα και οι δαπάνες εμφαίνονται με την ίδια διάρθρωση όπως και στο σημείο 1."

 

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της ισχύουσας διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 57

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 3, στοιχείο γ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

γ) Στο σημείο 3., το στοιχείο γ) αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"γ) όσον αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανομή μπορεί να αναφέρεται ανά ομάδες βαθμών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε προϋπολογισμό· Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προσωπικό με υψηλά τεχνικά ή επιστημονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα δυνάμει των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·

 

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση του αρχικού κειμένου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό

Τροπολογία 58

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 5 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

δ) Το σημείο 5. αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"5. "Τις γραμμές του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές ενέργειες."

 

Αιτιολόγηση

Τα κοινοτικά δάνεια και οι εγγυήσεις δανείων δεν έχουν καταργηθεί ακόμη, ούτε έχει εγκριθεί ακόμη ο νέος μηχανισμός τροφοδοσίας του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές ενέργειες. Πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 59

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20Α (νέα)

Άρθρο 48, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

20α. Στο άρθρο 48, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"(1) Τα όργανα εκτελούν τον προϋπολογισμό κατά τα έσοδα και τις δαπάνες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με δική τους ευθύνη και εντός του ορίου των πιστώσεων που έχουν διατεθεί".

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης.

Τροπολογία 60

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α

Άρθρο 53, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

Για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων με σκοπό:

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 61

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α

Άρθρο 53, παράγραφος 3, εδάφιο 3, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες·

β) να προλαμβάνουν τις παρατυπίες, την κακοδιαχείριση και τις απάτες, και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τις παρατυπίες και τις απάτες που διαπιστώνονται·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να δίνει στην καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης την ίδια σημασία όπως στην απάτη και τις παρατυπίες.

Τροπολογία 62

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β, ΣΗΜΕΙΟ -Ι (νέο)

Άρθρο 54, παράγραφος 2, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

-ι) Η εισαγωγή διατυπώνεται ως εξής:

 

"(2) Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί, όταν εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση κεντρική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, ή σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4, να αναθέτει καθήκοντα δημόσιας εξουσίας και ιδίως τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση δημοσιονομικών εξουσιών στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 54, παρ. 2, περιορίζεται ως τώρα στην κεντρική, έμμεση διαχείριση. Τούτο περιορίζει σημαντικά την ανάθεση εξουσιών, ιδιαίτερα για εξωτερικές ενέργειες. Οι τελευταίες εκτελούνται σε διαρκώς μεγαλύτερη κλίμακα με αποκεντρωμένη διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού, πρέπει επομένως να είναι δυνατή η ανάθεση δημοσιονομικών εξουσιών και υπό αποκεντρωμένη διαχείριση.

Τροπολογία 63

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 23 (Γ Α) (νέο)

Άρθρο 54, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(γα) Προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:

 

"3a. Κατά την άσκηση των εξουσιών που του εκχωρεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισμού του και εγκρίνοντας ειδικούς κανόνες, να μεταβιβάσει καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού στις πολιτικές ομάδες του για καλά καθορισμένες πιστώσεις.

 

Αυτή η ειδική ρύθμιση δεν μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 56, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από τις ειδικές απαιτήσεις της λειτουργίας των πολιτικών ομάδων."

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 185 για τους οργανισμούς που συστήνουν οι Κοινότητες και οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πολιτικών ομάδων ως διοικητικών οντοτήτων και οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν επίσης να εκφράζονται μέσα από την εκτέλεση των ισχυόντων κανόνων.

Τροπολογία 64

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Άρθρο 56, παράγραφος 1, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(1) Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση σε κεντρικό επίπεδο διαχείριση, εξασφαλίζει κατ’ αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη, τη συνάφεια και την ορθή λειτουργία, στο εσωτερικό των οντοτήτων στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, των ακόλουθων:

(1) Οσάκις η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτελούν τον προϋπολογισμό με έμμεση σε κεντρικό επίπεδο διαχείριση, εξασφαλίζουν αντιστοίχως κατ’ αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη, τη συνάφεια και την ορθή λειτουργία, στο εσωτερικό των οντοτήτων στις οποίες αναθέτουν την εκτέλεση, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, των ακόλουθων:

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 54, οι παροχές προς τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζονται ως έμμεση κεντρική διοίκηση. Η τροποποίηση του άρθρου 56 είναι συνέπεια τούτου.

Τροπολογία 65

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Άρθρο 56, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(3) Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων. Κατά την εφαρμογή των δικών της συστημάτων ελέγχου λαμβάνει υπόψη την αντιστοιχία τους με τα συστήματα των εποπτευόμενων φορέων.

(3) Η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζουν την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων. Κατά την εφαρμογή των δικών τους συστημάτων ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αντιστοιχία τους με τα συστήματα των εποπτευόμενων φορέων.

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 54, οι παροχές προς τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζονται ως έμμεση κεντρική διοίκηση. Η τροποποίηση του άρθρου 56 είναι συνέπεια τούτου.

Τροπολογία 65

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 27

Άρθρο 60, παράγραφος 7, πρώτη περίοδος (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(27) Στο άρθρο 60, η πρώτη περίοδος της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

27. Στο άρθρο 60, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Ο κύριος διατάκτης προβαίνει προς το οικείο θεσμικό όργανο σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικά και διαχειριστικά στοιχεία και δήλωση αξιοπιστίας με την οποία πιστοποιείται ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεσή του είναι αληθή και ακριβή."

"7. Ο κύριος διατάκτης προβαίνει προς το οικείο θεσμικό όργανο σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικά και διαχειριστικά στοιχεία και οιεσδήποτε επιφυλάξεις σε σχέση με τα τελευταία, καθώς και από δήλωση αξιοπιστίας με την οποία πιστοποιείται ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεσή του είναι αληθή και ακριβή.

 

Η εν λόγω έκθεση περιέχει στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσματα των πράξεών του σε συσχετισμό με τους στόχους που του είχαν τεθεί, τους κινδύνους που συνδέονται με τις πράξεις αυτές, τη χρησιμοποίηση των πόρων που είχαν τεθεί στη διάθεσή του και τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει γνώση της ετήσιας εκθέσεως δραστηριοτήτων καθώς και των λοιπών διαθέσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Αυτές οι εκθέσεις παρουσιάζουν λεπτομερώς τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό του κινδύνου σφαλμάτων σε σχέση με τις πράξεις τις οποίες εξετάζει η έκθεση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών των μέτρων."

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτών των λέξεων ήταν ίσως σφάλμα που πρέπει να διορθωθεί. Πέραν τούτου εισάγεται η πιθανότητα διατύπωσης επιφυλάξεων στην έκθεση για τα διαχειριστικά στοιχεία.

Τροπολογία 67

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 28 (-Α) (νέο)

Άρθρο 61, παράγραφος 1, εδάφιο (εα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(-α) Στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το εξής στοιχείο εα):

 

"εα) την πραγματική λειτουργία αυτών των συστημάτων"·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1στ) απορρέει άμεσα από τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 10/2005, παράγραφος 30:

"Προκειμένου να είναι σε θέση οι υπόλογοι να πιστοποιούν ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν πιστή απεικόνιση, όπως προβλέπει το άρθρο 123 του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού, η εν λόγω επικύρωση θα πρέπει να καλύπτει την πραγματική λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου"

Τροπολογία 68

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 28 (Α)

Άρθρο 61, παράγραφος 2α (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

2α. Ο υπόλογος καταρτίζει τους λογαριασμούς βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται κατά την παράγραφο 2. Οι τελικοί λογαριασμοί που καταρτίζονται κατά το άρθρο 129 παράγραφοι 2 και 3 και συνοδεύονται από πιστοποιητικό συντασσόμενο από τον υπόλογο, με το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον τίτλο VII και τις λογιστικές αρχές, κανόνες και μεθόδους που εκτίθενται στο παράρτημα των δημοσιονομικών καταστάσεων."

2α. Ο υπόλογος υπογράφει το κλείσιμο των λογαριασμών προ της εγκρίσεώς τους από το θεσμικό όργανο, πιστοποιώντας ότι παρέχουν αληθή και ακριβή απεικόνιση της δημοσιονομικής κατάστασης του οργάνου.

 

Προς τούτο, ο υπόλογος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, μεθόδους και λογιστικά συστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό για τους λογαριασμούς του οργάνου του, καθώς και ότι όλα τα έσοδα και δαπάνες έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς.

 

- Είναι εξουσιοδοτημένος να ελέγχει τις πληροφορίες που λαμβάνει καθώς και να διενεργεί οιουσδήποτε περαιτέρω ελέγχους θεωρεί αναγκαίους για να υπογράψει το κλείσιμο των λογαριασμών.

Εκφράζει επιφυλάξεις εάν χρειασθεί, εξηγώντας επακριβώς τη φύση και την έκταση αυτών των επιφυλάξεων.

 

Οι κύριοι διατάκτες διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο υπόλογος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Οι διατάκτες παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση των κονδυλίων που διαχειρίζονται καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών υπό την εποπτεία τους.

 

Οι υπόλογοι των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών υπογράφουν το κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών τους και στέλνουν το πιστοποιητικό στον υπόλογο της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Τούτο απορρέει από τις αρχές που ορίζονται στην έκθεση απαλλαγής 2003 του Κοινοβουλίου:

Ο υπόλογος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την ακεραιότητα των λογαριασμών του Οργάνου συνολικά (παράγραφος 7).

Ο υπόλογος υπογράφει τους λογαριασμούς και εάν υπάρχουν επιφυλάξεις

εξηγεί ακριβώς το χαρακτήρα και την έκταση των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν (παράγραφος 8).

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την ώθηση της πρόσφατης μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Επιτροπή που συνίστατο στο να δοθεί ευθύνη σε κάθε Γενικό Διευθυντή αλλά είναι της άποψης ότι η βεβαίωση που δίδεται από τους Γενικούς Διευθυντές πρέπει να υποστηρίζεται από μια συνολική βεβαίωση του υπολόγου, ο οποίος λογοδοτεί πλήρως και διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκπληροί αυτό το καθήκον (παράγραφος 9).

Τροπολογία 69

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α

Άρθρο 66, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

α). Στην παράγραφο 1, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:

α). Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής

“Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο οποίος προβλέπει ότι ένα μέλος του προσωπικού που υπάγεται στις σχετικές διατάξεις είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε επανόρθωση, μερική ή ολική, κάθε ζημίας που υφίστανται οι Κοινότητες λόγω βαρέος παραπτώματός του κατά την άσκηση ή σε συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως εάν βεβαιώνει δικαιώματα είσπραξης ή εκδίδει εντάλματα είσπραξης, αναλαμβάνει δαπάνη ή υπογράφει ένταλμα πληρωμής χωρίς να τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των Κανόνων Εφαρμογής του.”

"Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

 

Καθήκον αποζημίωσης υφίσταται ιδιαίτερα όταν

 

- κατά τη διαπίστωση απαιτήσεων, την έκδοση ενταλμάτων είσπραξης, την ανάληψη υποχρεώσεων, ή την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής, ο διατάκτης παραβαίνει, από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως, τον παρόντα κανονισμό και τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής·

 

ο διατάκτης παραλείπει, από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως, να καταρτίσει πράξη που δημιουργεί απαίτηση, ή παραλείπει ή καθυστερεί, από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως, την έκδοση εντάλματος πληρωμής που μπορεί να δημιουργήσει αστική ευθύνη του οργάνου έναντι τρίτου.

 

Στην εξέταση της ύπαρξης και της σοβαρότητας του παραπτώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συνθήκες, ιδιαίτερα δε οι πόροι που είχε στη διάθεσή του ο διατάκτης για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

Το ύψος της απαίτησης από τον διατάκτη σταθμίζεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, κυρίως ως προς τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση αμέλειας εκ μέρους του διατάκτη περιορίζεται στις αποδοχές 12 μηνών κατά μέγιστο. Αν ο διατάκτης έχει ενεργήσει με πρόθεση ή δόλο, ευθύνεται για το σύνολο της ζημίας."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση. Εισαγωγή της αρχής της αναλογικότητας.

Τροπολογία 70

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 32 (ΒΑ) (νέο)

Άρθρο 66, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(βα) Το πρώτο μέρος της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"4. Για τον προσδιορισμό της ύπαρξης δημοσιονομικής παρατυπίας και των συνεπειών της, κάθε όργανο ιδρύει ή συμμετέχει στην από κοινού σύσταση ειδικευμένης επιτροπής δημοσιονομικών παρατυπιών, η οποία είναι ανεξάρτητη από λειτουργική άποψη. Οι κοινές επιτροπές μπορούν να ιδρύονται από ομάδα θεσμικών οργάνων. Τα μέλη μιας ειδικευμένης επιτροπής μπορεί να ορίζονται από οιοδήποτε θεσμικό όργανο."

Αιτιολόγηση

Τα μικρότερα θεσμικά όργανα ιδίως θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση διοικητικών πόρων με τον τρόπο αυτό.

Τροπολογία 71

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 33 Α (νέο)

Άρθρο 72, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(33α) Στο άρθρο 72 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2a. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανήκουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και πρέπει να ανακτώνται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό.

 

Όταν τις διαδικασίες ανάκτησης διαχειρίζονται τα κράτη μέλη ή άλλα όργανα, ο κοινοτικός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή εξόδων που συνδέονται με αυτές τις ανακτήσεις. Οι εν λόγω επιστροφές υπόκεινται στους κανόνες εφαρμογής."

Τροπολογία 72

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 35

Άρθρο 73β (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριμένων κανονισμών και της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που διέπει το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριμένων κανονισμών και της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που διέπει το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

 

Αν η απαίτηση βασίζεται σε ζημία εκ προθέσεως, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώνονται πρακτικά και νομικά η ζημία και το ύψος της απαίτησης για αποζημίωση και συντάσσεται σχετική πράξη. Η παραγραφή διακόπτεται με τη δικαστική διεκδίκηση της απαίτησης. Αν η ευθύνη είναι συλλογική, η διακοπή της παραγραφής για έναν οφειλέτη ισχύει και για καθέναν από τους υπολοίπους οφειλέτες.

Η ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για την διακοπή της παραγραφής καθορίζονται στους Κανόνες Εφαρμογής."

Η ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για την διακοπή της παραγραφής καθορίζονται κατά τα άλλα στους Κανόνες Εφαρμογής."

Αιτιολόγηση

Όσοι προκαλούν ζημία με πρόθεση μπορούν να επικαλεστούν παραγραφή μόνο αν οι προκληθείσες ζημίες έχουν γίνει γνωστές σε όλη τους την έκταση και δεν έχει ωστόσο απαγγελθεί κατηγορία μέσα στην προθεσμία παραγραφής.

Τροπολογία 73

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 35 Α (νέο)

Άρθρο 74, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(35α) Στο άρθρο 74, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Τα έσοδα που εισπράττονται ως πρόστιμα, συμφωνίες, χρηματικές και λοιπές ποινές, ανακτηθέντα ποσά, καθώς και οι παραγόμενοι τόκοι, δεν εγγράφονται οριστικά ως έσοδα του προϋπολογισμού ενόσω οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι δυνατόν να ακυρωθούν από το Δικαστήριο."

Τροπολογία 74

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37Α (νέα)

Άρθρο 79, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

37α. Στο άρθρο 79, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Τα εντάλματα πληρωμής πρέπει μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να αποτελούν προϋπόθεση για πληρωμές εκ μέρους της Επιτροπής."

Αιτιολόγηση

Επιτάχυνση της διαδικασίας και αποφυγή διοικητικής επιβάρυνσης.

Τροπολογία 75

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 37 Β (νέο)

Άρθρο 80, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(37β) Στο άρθρο 80 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"Όταν πραγματοποιούνται περιοδικές πληρωμές για την παροχή υπηρεσιών ή την προμήθεια εμπορευμάτων, που υπόκεινται σε ανάλυση κινδύνου, ο διατάκτης μπορεί να δώσει εντολή για την εφαρμογή συστήματος άμεσης χρέωσης."

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού στα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Θα πρέπει ιδιαίτερα να διευκολυνθεί η διαχείριση των τρεχουσών δαπανών (π.χ. για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.).

Τροπολογία 76

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37Β (νέα)

Άρθρο 83, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

37γ. Στο άρθρο 83, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Τα θεσμικά όργανα υποβάλλουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής και την αναστολή αυτών των προθεσμιών."

Αιτιολόγηση

Καλύτερη ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την εκτέλεση.

Τροπολογία 77

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Α (νέο)

Άρθρο 88, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

aa) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

"Η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης."

Αιτιολόγηση

Η έως τώρα πρακτική - έναρξη της εκτέλεσης πριν από την υπογραφή της σύμβασης - εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους συμμετέχοντες και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις των δημοσιονομικών κανονισμών των κρατών μελών. Στόχος είναι η αύξηση της νομικής ασφάλειας και η επιτάχυνση της υπογραφής των συμβάσεων.

Τροπολογία 78

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 39 Α (νέο)

Άρθρο 89, παράγραφοι 3 και 4 (νέες) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(39α) Στο άρθρο 89 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

"3. Για την ελαχιστοποίηση του οριακού κόστους και την αποφυγή παράλληλων διαδικασιών ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλίζεται η διοργανική εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης.

 

4. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνονται δεόντως υπόψη, κατ' αρχάς με διαχωρισμό των συμβάσεων, εφόσον ενδείκνυται, σε μέρη, ειδικευμένα ή μη. Κατά την υποδιαίρεση πρέπει να τηρούνται τα οριακά μεγέθη που ορίζονται στα άρθρα 105 και 167."

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος υποβολής προσφοράς. Με το μέτρο αυτό, διευκολύνεται η δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στην αγορά και ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του κόστους σε σχέση με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Παράλληλα, μικρότερες μονάδες, που διεξάγουν σπανιότερα διαδικασίες ανάθεσης, μπορούν να επωφεληθούν από την πείρα των μεγάλων μονάδων στην ανάθεση συμβάσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά την ανάθεση συμβάσεων επειδή δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν ολόκληρη ο τον όγκο μιας σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα ανάθεσης κατά τμήματα ή τομείς, με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων ανάθεσης.

Τροπολογία 79

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39Β (νέα)

Άρθρο 90, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

- 39β. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 90, παράγραφος 1 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

 

«Τούτο ισχύει επίσης για συμβάσεις που συνάπτονται βάσει σύμβασης πλαισίου όταν, με τη σύναψη μιας επιμέρους σύμβασης ή λόγω της συνολικής αξίας των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της σύμβασης πλαισίου, σημειώνεται υπέρβαση των οριακών μεγεθών που προβλέπονται στα άρθρα 105 και 167».

Αιτιολόγηση

Επέκταση της υποχρέωσης για δημοσίευση και συνακόλουθα βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα των συμβάσεων πλαισίων.

Τροπολογία 80

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41 Α (νέα)

Άρθρο 91α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

41α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 91a

 

(1) Αν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι

 

a) το προβλεπόμενο διοικητικό κόστος για την εκτέλεση παράλληλων ή επάλληλων διαδικασιών ανάθεσης με παρόμοιο αντικείμενο υπερβαίνει την εξοικονόμηση που προβλέπεται να επιτευχθεί από την εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες επομένως κρίνονται ως μη αποδοτικές, ή

 

β) τούτο επιβάλλεται από το αντικείμενο της σύμβασης και

 

γ) ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται έτσι δυσανάλογα,

 

μπορεί να αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης πλαισίου. Ο διατάκτης περιλαμβάνει στο σχετικό φάκελο και την αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη σύμβασης πλαισίου.

 

(2) Η διάρκεια της σύμβασης πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες, επιτρέπεται όμως η σιωπηρή παράταση έως και 24 μηνών (βασική διάρκεια). Αν τούτο δικαιολογείται από το σκοπό της σύμβασης, είναι δυνατόν να προβλέπεται μερική λήξη της.

 

(3) Η σιωπηρή παράταση της σύμβασης δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν κατά το χρόνο της παράτασης πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Ο διατάκτης ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και περιλαμβάνει το πόρισμά του στο φάκελο.

 

(4) Σε περίπτωση που κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης κριθεί ότι το αντικείμενο της σύμβασης επιβάλλει διάρκεια μεγαλύτερη από τη βασική, ο διατάκτης πρέπει να περιλάβει στο φάκελο και τους λόγους που οδήγησαν στην υπέρβαση.

 

(5) Αν το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια αγαθών, πρέπει κατά τη σύναψη της σύμβασης πλαισίου και ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 να εξασφαλίζεται με κατάλληλες ρυθμίσεις ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικά μειονεκτήματα για την αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης."

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις πλαίσια εγκυμονούν σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Αποτελούν συνήθη διοικητική πρακτική και πρέπει επομένως να προβλέπεται σχετική νομική βάση στο δημοσιονομικό κανονισμό. Η σύναψη συμβάσεων πλαισίων πρέπει να βλάπτει όσο το δυνατόν λιγότερο τον ανταγωνισμό. παράλληλα, πρέπει να προστατεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια για τη μείωση των τιμών. Τούτο μπορεί, για παράδειγμα, να επιτευχθεί, για συμβάσεις προμηθειών, με τη μη αποκλειστική δέσμευση ή με ρήτρα προσαρμογής των τιμών ή καταγγελίας.

Τροπολογία 81

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Β (νέα)

Άρθρο 92, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

41β. Το άρθρο 92 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 92

 

Το αντικείμενο της σύμβασης πρέπει να προσδιορίζεται πλήρως, σαφώς και επακριβώς στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

 

Τα κριτήρια επιλογής που επιτρέπουν να αξιολογηθούν οι ικανότητες των υποψηφίων ή των προσφερόντων και τα κριτήρια ανάθεσης που επιτρέπουν να αξιολογηθεί το περιεχόμενο των προσφορών καθορίζονται και διευκρινίζονται εκ των προτέρων στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

 

(3) Οι λόγοι αποκλεισμού (άρθρα 93 και 94) κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους υποψήφιους ή προσφέροντες.

 

(4) Με την επιφύλαξη του άρθρου 93α, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των υποψήφιων ή προσφερόντων στην υποχρέωσή τους να κοινοποιούν αμέσως την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού ή να βεβαιώνουν την απουσία τέτοιων λόγων. Πρέπει να τους κοινοποιούνται οι νομικές συνέπειες του άρθρου 96.

 

(5) Στην περίπτωση σύμβασης πλαισίου, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των υποψήφιων ή προσφερόντων στο γεγονός ότι έχουν και άλλα θεσμικά όργανα δικαίωμα προμηθειών με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση πλαίσιο."

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της αναγνωσιμότητας και συστηματική συγκέντρωση των κανόνων που περιλαμβάνονται σε διάφορα άρθρα σχετικά με το περιεχόμενο των φακέλων των διαγωνισμών. Αποσαφήνιση, ότι η εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού απορρέει από τη νομοθεσία. Τεκμηρίωση της υποχρέωσης κοινοποίησης των προσφερόντων ή των υποψηφίων. Η αναφορά σε ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης είναι αναγκαία για την αποφυγή εκπλήξεων. Πρέπει να παρέχεται και στα άλλα θεσμικά όργανα η δυνατότητα συμμετοχής στα οικονομικά πλεονεκτήματα των συμβάσεων πλαισίων.

Τροπολογία 82

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

έχουν καταδικασθεί, με απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, για απάτη, χρηματισμό, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

 

α) έχουν καταδικασθεί, κατά την πενταετία πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, για απάτη, χρηματισμό, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παρεμφερή κολάσιμη πράξη· η διάρκεια του αποκλεισμού μπορεί να παραταθεί κατά πέντε έτη, αν ο υποψήφιος ή προσφέρων έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξη επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας και ιεράρχησης των κανόνων, η διάρκεια του αποκλεισμού λόγω δικαστικής καταδίκης πρέπει να καθορίζεται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να υπάρχει διάκριση μεταξύ της καταδίκης λόγω οικονομικού αδικήματος κατά τρίτων ή κατά των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Στη δεύτερη περίπτωση, δικαιολογείται βάσει του άρθρου 96 διάρκεια αποκλεισμού έως και δέκα έτη. Λόγω της μακράς διάρκειας των διαδικασιών για οικονομικές υποθέσεις, δεν γίνεται αναφορά στην έναρξη της νομικής ισχύος, προκειμένου να αποφεύγονται η νομική ασάφεια και οι υπερβολικά μεγάλη διάρκεια του αποκλεισμού. Η πρωτοβάθμια απόφαση έχει στην προκειμένη περίπτωση ενδεικτική αξία, ακόμη και αν δεν έχει νομική ισχύ.

Τροπολογία 83

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Οι περιπτώσεις αποκλεισμού καθορίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους ή προσφέροντες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση περιλήφθηκε στο άρθρο 93 παρ. 3.

Τροπολογία 84

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(4) Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και, εφόσον ενδείκνυται, σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

(4) Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες πρέπει, με την επιφύλαξη του άρθρου 93α, να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και, εφόσον ενδείκνυται, σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

Αιτιολόγηση

Εξυπηρετεί στη διοικητική απλούστευση σε σχέση με τους υποψήφιους ή προσφέροντες: Το πεδίο εφαρμογής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να διαμορφώνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 85

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Όταν ο ι υποψήφιος ή προσφέρων είναι νομική οντότητα, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, οσάκις τούτο ζητείται από την αναθέτουσα αρχή, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εξουσία εκπροσώπησης της νομικής οντότητας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος περιλήφθηκε στο άρθρο 93 a παρ.1 στοιχείο δ), στο πλαίσιο της συστηματοποίησης των διατάξεων για την υποβολή δικαιολογητικών και τα σχετικά καθήκοντα.

Τροπολογία 86

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Άρθρο 93α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Άρθρο 93α

 

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 89, η επιβάρυνση για διοικητικά θέματα και τεκμηρίωση πρέπει να οριοθετείται με σαφήνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και να συναρτάται με την εκάστοτε διαδικασία.

 

Ειδικότερα:

 

a) οι διατάκτες μπορούν, για συμβάσεις χαμηλής αξίας, στις οποίες επιτρέπεται μία μόνο προσφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, και αφού προβούν σε αξιολόγηση κινδύνου, να μην ζητούν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά·

 

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις άλλες διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3, να ζητήσει βεβαίωση ή άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 93 και 94 και ότι πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια ανάθεσης·

 

γ) η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις να ζητήσει όποια δικαιολογητικά θεωρεί απαραίτητα για τη διαδικασία ανάθεσης.

 

Επίσης, ο υποψήφιος ή προσφέρων πρέπει να παρέχει, αν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εξουσία εκπροσώπησης της νομικής οντότητας που υποβάλλει την προσφορά.

 

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, δεν επιτρέπεται η παρακράτηση προκαταβολών για το μόνο λόγο ότι δεν έγινε χρήση της δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών"

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας για την υποβολή δικαιολογητικών. Πρέπει να υπάρχει ισόρροπη σχέση μεταξύ της προστασίας των κοινοτικών συμφερόντων και της διοικητικής επιβάρυνσης. Γλωσσική προσαρμογή της γερμανικής εκδοχής στην παράγραφο 4.

Τροπολογία 87

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 94, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων, ιδιαίτερα δε των διατάξεων του άρθρου 52, θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων υπό την έννοια του στοιχείου (α), αν σε κάποιο σημείο της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων ήταν υπάλληλος των Κοινοτήτων, εκτός αν η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάθεσης είχε εγκριθεί εκ των προτέρων από τον προϊστάμενό του.

Αιτιολόγηση

Περιορίζει την εφαρμογή του αυτού του άρθρου σε διαδικασίες επιδοτήσεων δεδομένου ότι οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων αυτοί καθαυτοί απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις με τις Κοινότητες.

Τροπολογία 86

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 43

Άρθρο 95 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(43) Στο άρθρο 95 προστίθεται η εξής παράγραφος:

(43) Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ωστόσο, και για λόγους αποδοτικότητας, είναι δυνατόν, δύο ή περισσότερα κοινοτικά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων."

"Άρθρο 95

 

1. Κάθε όργανο κοινοποιεί τις λεπτομέρειες που αφορούν τους υποψηφίους και τους προσφέροντες οι οποίοι ευρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 σε κεντρική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Επιτροπή.

 

2. Οι διατάκτες σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων πριν από την κατακύρωση της προσφοράς. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται επίσης στις σχετικές αρχές των κρατών μελών. Πρόσβαση μπορεί να δοθεί σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς εάν τούτο είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τη μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή λεπτομέρειες που αφορούν οικονομικούς παράγοντες σε μία από τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχείο α) και 2 στοιχεία β) και γ) όταν η συμπεριφορά αυτών των παραγόντων είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων και οι Κοινότητες δεν συμμετέχουν ήδη σε δικαστικές διαδικασίες. Οι αρχές των κρατών μελών συμβουλεύονται τις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής κατά την ανάθεση σύμβασης εάν εμπλέκονται χρηματικοί πόροι από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αναλόγως.

Τροπολογία 89

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Άρθρο 96, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(2α) Ο αποκλεισμός υποψηφίου ή προσφέροντος για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ισοδύναμο έγγραφο για την τελεσίδικη καταδίκη του υποψήφιου ή προσφέροντος λόγω σχετικών με τον αποκλεισμό, επιζήμιων πράξεων για τις Κοινότητες.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς το άρθρο 93.

Τροπολογία 90

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44 Α

Άρθρο 97, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

44α. Πριν από το άρθρο 97 παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 3α:

 

"Παράγραφος 3a

Δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων."

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα, τα οποία ο φορέας ανάθεσης πρέπει να σέβεται.

Τροπολογία 91

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44Β (νέα)

Άρθρο 97, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

44β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της αναγνωσιμότητας και συστηματοποίηση.

Τροπολογία 92

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46 (Α Α) (νέο)

Άρθρο 97, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής

 

"(2) Μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες προηγούμενη εγγύηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των υποβαλλόμενων προσφορών".

Αιτιολόγηση

Περιορισμός στο ελάχιστο της ανάγκης για απαίτηση εγγυήσεων.

Τροπολογία 93

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46Α (νέα)

Άρθρο 100, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

46α. Στο άρθρο 100, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"(2α) Η σύμβαση δεν επιτρέπεται να υπογραφεί πριν από την παρέλευση 14 εργάσιμων ημερών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κοινοποιήθηκε στους υποψήφιους ή τους προσφέροντες η απόρριψη (δεύτερο εδάφιο, πρώτο τμήμα), εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική ζημία για τις Κοινότητες. Ο χρόνος υπολογίζεται από τη στιγμή που οι υποψήφιοι ή προσφέροντες ενημερώθηκαν εγγράφως σχετικά με τα διαθέσιμα νομικά μέσα προσβολής της απόφασης, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαιοδοτικό όργανο, την προθεσμία και τη μορφή. Συμβάσεις που υπογράφηκαν πριν από την παρέλευση της προθεσμίας είναι άκυρες."

Αιτιολόγηση

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις νομικές δυνατότητες για την προσβολή αποφάσεων περί ανάθεσης. Τούτο εξυπηρετεί την αποτελεσματική εποπτεία και συνακόλουθα τη διαφάνεια.

Τροπολογία 94

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46Β (νέα)

Άρθρο 100α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

46β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 100α

 

(1) Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται, όσον αφορά τις διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων του δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημοσιονομικού κανονισμού, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην άσκηση αποτελεσματικών και, ιδίως, όσο το δυνατόν ταχύτερων προσφυγών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 100β παράγραφος 7, για το λόγο ότι οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν είτε το κοινοτικό δίκαιο περί συμβάσεων του δημοσίου είτε τους εθνικούς κανόνες που μεταγράφουν το δίκαιο αυτό .

 

(2) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες προσφυγής μπορούν να κινηθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής, τουλάχιστον από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση κρατικών προμηθειών ή δημοσίων έργων και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση . Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί από το πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή να ενημερώνει προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεσή του να ασκήσει προσφυγή"

Αιτιολόγηση

Εξομοίωση προς την υποχρέωση των κρατών μελών που περιλαμβάνεται στην οδηγία 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989.

Τροπολογία 95

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46Γ (νέα)

Άρθρο 100β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

46γ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 100β

 

(1) Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής που ορίζονται στο άρθρο 100α να προβλέπουν τις αναγκαίες εξουσίες προκειμένου :

 

a) να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν και με την επείγουσα διαδικασία, προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν ή επιτρέπουν την αναστολή της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης του δημοσίου ή της εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται από τις αναθέτουσες αρχές·

 

β) να ακυρώνονται παράνομες αποφάσεις ή να επιτρέπεται η ακύρωση των παράνομων αποφάσεων, και ιδίως να καταργούνται οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές που εισάγουν διακρίσεις και περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, στις συγγραφές υποχρεώσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διαδικασία σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης·

 

γ ) να είναι δυνατή η επιδίκαση αποζημίωσης στα ζημιωθέντα από την παράβαση πρόσωπα.

 

(2) Οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να ανατίθενται σε ξεχωριστές αρχές υπεύθυνες για διαφορετικές πτυχές των διαδικασιών προσφυγής.

 

(3) Οι διαδικασίες προσφυγής δεν πρέπει να έχουν απαραιτήτως, αυτές καθ' εαυτές, αυτόματα ανασταλτικά αποτελέσματα επί των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων στις οποίες αναφέρονται.

 

(4) Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ότι οι υπεύθυνες αρχές, όταν εξετάζουν αν πρέπει να λάβουν προσωρινά μέτρα, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες αυτών των μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και να αποφασίζουν να μην τα χορηγήσουν εάν οι αρνητικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρότερες από την ωφέλειά τους. Η απόρριψη των προσωρινών μέτρων δεν θίγει τα λοιπά δικαιώματα του υποψηφίου.

 

(5) Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ότι, οσάκις ζητείται αποζημίωση για το λόγο ότι απόφαση ελήφθη παρανόμως, πρέπει πρώτα να ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση από μια αρμόδια προς τούτο αρχή .

 

(6) Τα αποτελέσματα της άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επί της συμβάσεως που ακολουθεί την ανάθεση μιας σύμβασης δημοσίου θα καθορίζονται από τους κανόνες εφαρμογής.

 

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια απόφαση πρέπει να ακυρωθεί προτού χορηγηθεί αποζημίωση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να προβλέπει ότι, μετά τη σύναψη της σύμβασης που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης του δημοσίου, οι εξουσίες της υπεύθυνης για τις διαδικασίες προσφυγής αρχής περιορίζονται στη χορήγηση αποζημίωσης σε κάθε πρόσωπο που υπέστη ζημία από παράβαση.

 

(7) Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές.

 

(8) Όταν οι υπεύθυνες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές δεν είναι δικαστικές, οι αποφάσεις τους πρέπει πάντοτε να αιτιολογούνται γραπτώς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει επίσης να θεσπίζονται διατάξεις που να εγγυώνται την ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε μέτρο της βασικής αρμόδιας αρχής που εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε εικαζόμενη παράλειψή της κατά την εκτέλεση των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την έννοια του άρθρου 234 της Συνθήκης ΕΚ και είναι ανεξάρτητη από την αναθέτουσα αρχή και τη βασική αρχή .

 

Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των μελών αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να υπόκειται στους ίδιους όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για το διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της θητείας τους, και τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και επαγγελματικά προσόντα με έναν δικαστή. Η ανεξάρτητη αρχή λαμβάνει τις αποφάσεις της μετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ' αντιμωλία, οι δε αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα.

Αιτιολόγηση

Υποχρεώσει ίδιες με εκείνες των κρατών μελών, που απορρέουν από την οδηγία 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989.

Τροπολογία 96

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46Δ (νέα)

Άρθρο 102 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

46δ. Το άρθρο 102 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 102

 

Η αναθέτουσα αρχή ζητεί σε ορισμένες αιτιολογημένες περιπτώσεις από τους αναδόχους την καταβολή εγγύησης, για

 

α) την εξασφάλιση της αίσιας εκτέλεσης της σύμβασης·

 

β) τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή των προχρηματοδοτήσεων και των προκαταβολών. Στην περίπτωση των προκαταβολών, εγγυήσεις ζητούνται μόνο αν η πληρωμή δεν αφορά ήδη πραγματοποιηθείσες προμήθειες ή παρασχεθείσες υπηρεσίες σε προσυμφωνημένες δόσεις."

Αιτιολόγηση

Εξυπηρετεί τη διοικητική απλούστευση. Ο σκοπός της εγγύησης παύει να ισχύει με την παράδοση της προμήθειας ή την παροχή της υπηρεσίας.

Τροπολογία 97

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 50 -Α (νέο)

Άρθρο 108, παράγραφος 1, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

- α) Στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Οι επιδοτήσεις είναι άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές εις βάρος του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες χορηγούνται ως ελευθεριότητα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί:"

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση της αρχικής τροπολογίας 91 της εισηγήτριας, με ακριβέστερη νομική διατύπωση. Η αναφορά στον προϋπολογισμό των "θεσμικών οργάνων" θα μπορούσε να προκαλέσει παρανοήσεις και σύγχυση. Φαίνεται πιο σωστή η αναφορά στον "προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". Σε όποιο θεσμικό όργανο κι αν ανήκει ο διατάκτης, η επιδότηση παραμένει ελευθεριότητα εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 98

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -Α Α (νέο)

Άρθρο 108, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

-αα) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

"Οι οικονομικές ενισχύσεις αποτελούν αντικείμενο γραπτής συμφωνίας ή απόφασης χορήγησης που κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να περιλαμβάνει όρους, υποχρεώσεις ή προθεσμίες, εφόσον τούτα θα μπορούσαν να αποτελούν επίσης αντικείμενο συμφωνίας για ενίσχυση."

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και με αποφάσεις της Επιτροπής, αντί μόνο με συμβάσεις. Οι αποφάσεις προβλέπονται από το άρθρο 249 της Συνθήκης ΕΟΚ, ως νομικό μέσο των Κοινοτήτων. Η χορήγηση ενισχύσεων με βάση αποφάσεις περί ενισχύσεων μπορεί συνεπώς να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, κυρίως για μικροποσά, και να συντομεύσει τη διαδικασία. Η δυνατότητα όρων, προθεσμιών ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας για ενίσχυση αυξάνει την ευελιξία κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία 99

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50 (Α)

Άρθρο 108, παράγραφος 2, στοιχεία (ζ α) και (ζ β) (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(ζα) δαπάνες για οργανώσεις αποτελούμενες κυρίως από (πρώην) μέλη και προσωπικό θεσμικών οργάνων, οι οποίες:

 

- προωθούν το συμφέρον ή στηρίζουν τη λειτουργία του οργάνου· και/ή

 

- διοργανώνουν πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες προς όφελος του Οργάνου και των (πρώην) μελών και υπαλλήλων του· και

 

(ζβ) δαπάνες στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτα πρόσωπα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί προμηθειών, οι οποίες σχετίζονται με την πολιτική πληροφόρησης του οργάνου.

 

Οι εν λόγω κατηγορίες θεωρούνται διοικητικές δαπάνες υπό την έννοια του άρθρου 49. Πρέπει να αναφέρονται χωριστά στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων, των οικονομικών ενισχύσεων προς εσωτερικές οργανώσεις των θεσμικών οργάνων, που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία τους. Διότι διάφορες αρχές που αφορούν τις επιδοτήσεις, μεταξύ των οποίων ο ετήσιος χαρακτήρας και η φθίνουσα εξέλιξη, είναι ακατάλληλες για τις οικονομικές ενισχύσεις που παρέχουν τα όργανα σε οργανώσεις που αποτελούνται από μέλη ή λοιπούς υπαλλήλους τους.

Τροπολογία 100

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 52

Άρθρο 109, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Δεν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδρομικά, πρέπει δε να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση.

Δεν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδρομικά, πρέπει δε να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων με κατ' αποκοπή ποσά ή βάσει κατ' αποκοπή χρηματοδότησης (άρθρο 113, παρ. 1, στοιχεία β και γ) .

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη, οι οικονομικές ενισχύσεις δεν υπόκεινται στην απαίτηση συγχρηματοδότησης, ως εφάπαξ χρηματοδότηση ή με βάση εφάπαξ χρηματοδοτήσεις.

Τροπολογία 101

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52

Άρθρο 109, παράγραφος 3, στοιχείο δ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(δ) επιδοτήσεις μικρού ύψους που έχουν μια από τις μορφές που προβλέπονται στο άρθρο 113α παράγραφος 1, ή συνδυασμό αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στους Κανόνες Εφαρμογής."

δ) επιδοτήσεις που έχουν μια από τις μορφές που προβλέπονται στο άρθρο 113α παράγραφος 1, ή συνδυασμό αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στους Κανόνες Εφαρμογής."

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της εξαίρεσης από τον κανόνα της μη κερδοσκοπίας μόνο σε εφάπαξ χρηματοδότηση και κατ’ αποκοπήν επιχορηγήσεις χαμηλού ύψους δεν θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι τιμωρούνται με τον τρόπο αυτό για την εξεύρεση ιδίας χρηματοδότησης λόγω του λεγόμενου ποσοστιαίου κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο η επιχορήγησή τους από την ΕΕ μειώνεται όταν οι ίδιοι πόροι που συγκεντρώνουν αυξάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αντικίνητρο για τη συγκέντρωση ιδίων πόρων. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται περισσότερο η κατ' αποκοπή επιχορήγηση ή η εφάπαξ χρηματοδότηση, όπου κρίνεται σκόπιμο και σε συνδυασμό, με ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης αντί του λεγόμενου πάγιου ποσοστού συγχρηματοδότησης. Η παρούσα τροπολογία πρέπει να θεωρηθεί σε συνάρτηση με την τροπολογία στο άρθρο 113, του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία 102

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52

Άρθρο 109, παράγραφος 3, εδάφιο (δα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(δα) ίδιοι πόροι, ιδίως εισφορές και δικαιώματα μελών, που συγκεντρώνονται στις ετήσιες πράξεις ενός πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, που υπερβαίνουν το 25% του επιλέξιμου κόστους που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού.

Τροπολογία 103

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 52Α (νέα)

Άρθρο 109α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(52α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 109α:

 

"Άρθρο 109α

 

Συστήνεται μικτή υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους αιτούντες. Ειδικότερα, η υπηρεσία αυτή:

 

- εκπονεί κοινά πρότυπα για τα έντυπα των αιτήσεων για ενισχύσεις παρόμοιας φύσης και εποπτεύει την έκταση και την αναγνωσιμότητα των εντύπων αιτήσεων,

 

- παρέχει πληροφορίες στους δυνητικούς αιτούντες (ιδιαίτερα με σεμινάρια και με την παροχή εγχειριδίων), και

 

διατηρεί βάση δεδομένων με τη βοήθεια της οποίας η Επιτροπή ειδοποιεί τους αιτούντες.

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση της τροπολογίας 95 της εισηγήτριας (το υπόλοιπο δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 104

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52 -Β (νέο)

Άρθρο 110, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

52β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 110, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Οι επιδοτήσεις αποτελούν το αντικείμενο ετήσιου προγραμματισμού, ο οποίος δημοσιεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους, το αργότερο στις 15 Μαρτίου, με την επιφύλαξη της βοήθειας που προορίζεται για περιπτώσεις κρίσεις και των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

Οι επιδοτήσεις λειτουργίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 112, υπόκεινται επίσης σε ετήσιο προγραμματισμό, ο οποίος μπορεί να δημοσιεύεται από το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των σχετικών πιστώσεων το επόμενο έτος."

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση και συμπλήρωση των τροπολογιών 96 και 97 της εισηγήτριας. Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των προβλημάτων των επιδοτήσεων λειτουργίας και των επιδοτήσεων λειτουργίας, που υπόκεινται σε διαφορετικούς περιορισμούς.

Εξ άλλου, μετά τη μεταρρύθμιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού τον Οκτώβριο του 2005 και λαμβανομένων υπόψη των διοικητικών περιορισμών, φαίνεται ρεαλιστικότερο να καθοριστεί ως προθεσμία δημοσίευσης του ετήσιου προγράμματος επιδοτήσεων (λειτουργίας) η 31η Μαρτίου.

Τροπολογία 105

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53

Άρθρο 110, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

"Το πρόγραμμα αυτό εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογημένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή."

Το πρόγραμμα αυτό εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογημένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή. Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορεί να δημοσιεύεται ήδη από το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των πιστώσεων το επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης και με την επιφύλαξη του άρθρου 115, περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιδότησης (ιδιαίτερα δε τους λόγους αποκλεισμού βάσει των άρθρων 93 και 94), μπορεί δε να περιλαμβάνει και αναφορές σε πρότυπα. Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στη μορφή με την οποία γνωστοποιήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Με τη δημοσίευσή της ήδη από το προηγούμενο έτος, αποφεύγονται η συγκέντρωση της διαδικασίας στην αρχή του επόμενου έτους και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις. Πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες νομική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με την απαγόρευση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορίζεται η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και της Επιτροπής, η διαδικασία καθίσταται συνεκτικότερη και ενοποιείται η πολιτική των ενισχύσεων.

Τροπολογία 106

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53 Α (νέο)

Άρθρο 110, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(53α) Στο άρθρο 110, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"2. Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους αποτελούν το αντικείμενο ετήσιας δημοσίευσης, ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα, τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας."

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Τροπολογία 107

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53 Β (νέα)

Άρθρο 110, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

53β. Στο άρθρο 110, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

"(2a) Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με:

 

a) τον αριθμό των αιτούντων κατά το παρελθόν έτος·

 

β) τον αριθμό και το ποσοστό των επιτυχημένων υποψηφιοτήτων ανά πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και ανά φορέα ενίσχυσης·

 

γ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, από την δημοσίευσή της έως τη συμφωνία χρηματοδότησης ή την έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ανά πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και ανά φορέα ενίσχυσης·

 

δ) τη μέση διάρκεια έως την τελική αξιολόγηση και την τελευταία πληρωμή (άρθρο 119 παρ. 1)."

Αιτιολόγηση

Λόγω της μακράς διάρκειας της διαδικασίας οικονομικής ενίσχυσης, η υποβολή εκθέσεων είναι απαραίτητη ως σημαντικό σημείο αναφοράς για βελτιώσεις. Επιτρέπει τη διαφοροποιημένη στάθμιση της εφαρμογής έναντι του σχεδίου εργασίας.

Τροπολογία 108

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 54

Άρθρο 111 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή μιας και μόνο επιδότησης από τον προϋπολογισμό, και προς έναν μόνο δικαιούχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην αντίστοιχη βασική πράξη.

1. Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή μιας και μόνο επιδότησης από τον προϋπολογισμό, και προς έναν μόνο δικαιούχο.

Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον προϋπολογισμό μία και μόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονομικό έτος.

2. Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον προϋπολογισμό μία και μόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονομικό έτος. Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει αμέσως το διατάκτη, σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αιτήσεων και ενίσχυση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης από τον -σχετικότερο- δικαιούχο της ενίσχυσης συμβάλλει στην αποφυγή της μη επιτρεπτής επικαλυπτομενης ενίσχυσης ή της υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ποσού.

Τροπολογία 109

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 55 Α (νέο)

                Άρθρο 113, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)         

 

(55α) Στο άρθρο 113, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη βασική πράξη υπέρ οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων με κατ' αποκοπή ποσά ή βάσει κατ' αποκοπή χρηματοδότησης (άρθρο 113, παρ. 1, στοιχεία β και γ), οι επιδοτήσεις λειτουργίας έχουν, σε περίπτωση ανανέωσης, φθίνοντα χαρακτήρα, κατά τρόπο αναλογικό και εύλογο."

Αιτιολόγηση

Η κατ' αποκοπή και η εφάπαξ χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να έχουν φθίνουσα εξέλιξη για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 110

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 56

Άρθρο 113 α, παράγραφος 1, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(α) επιστροφή συγκεκριμένου ποσοστού του επιλέξιμου κόστους που έχει όντως πραγματοποιηθεί·

(α) επιστροφή μέγιστου ή συγκεκριμένου ποσοστού του επιλέξιμου κόστους που έχει όντως πραγματοποιηθεί·

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι τιμωρούνται με τον τρόπο αυτό για την εξεύρεση ιδίας χρηματοδότησης λόγω του λεγόμενου ποσοστιαίου κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο η επιχορήγησή τους από την ΕΕ μειώνεται όταν οι ίδιοι πόροι που συγκεντρώνουν αυξάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αντικίνητρο για τη συγκέντρωση ιδίων πόρων. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται περισσότερο η κατ' αποκοπή επιχορήγηση ή η εφάπαξ χρηματοδότηση, όπου κρίνεται σκόπιμο και σε συνδυασμό, με ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης αντί του λεγόμενου πάγιου ποσοστού συγχρηματοδότησης. Η παρούσα τροπολογία πρέπει να θεωρηθεί σε συνάρτηση με την τροπολογία στο άρθρο 109, της ίδιας συντάκτριας.

Τροπολογία 111

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 56

Άρθρο 113α, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(1a) Ως επιδοτήσιμο κόστος λογίζονται ιδιαίτερα:

 

a) οι δαπάνες του δικαιούχου της ενίσχυσης για τραπεζική ή άλλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 188·

 

β) τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών τα οποία ο δικαιούχος δεν μπορεί να διεκδικήσει·

 

γ) το κόστος του εξωτερικού ελέγχου (άρθρα 117 και 119)

 

δ) οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος προσωπικού και οι υλικές δαπάνες·

 

ε) οι αποσβέσεις.

Αιτιολόγηση

Ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροί οργανισμοί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο κόστος της υποβολής εγγυήσεων. Τούτο, ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγεται πρακτικά τον αποκλεισμό τους από την ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δικαιούνται έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου.

Τροπολογία 112

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.

Οι αιτούντες πιστοποιούν, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών του άρθρου 109 και εφόσον τους ζητηθεί από το διατάκτη, ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται στους διατάκτες η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις με τρόπο ευέλικτο και μετά από δική τους αξιολόγηση κινδύνου. Έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 113

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης επιδότησης, έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τον διατάκτη, ή αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία."

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης επιδότησης, έχουν προβεί από πρόθεση ή λόγω σοβαρής παράλειψης σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τον διατάκτη, ή αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 114

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(4a) Ο διατάκτης μπορεί να ζητεί την παροχή διευκρινίσεων, την υποβολή αιτήσεων, ή τη διόρθωση δηλώσεων ή αιτήσεων που παρέπεσαν από προφανή αβλεψία ή άγνοια ή κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν από λάθος. Παρέχει, στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο, εφικτό και επιτρεπτό στο πλαίσιο των διαθέσιμων δυνατοτήτων, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

 

Ο διατάκτης συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τις επαφές του με τους αιτούντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα ρύθμιση οι αιτούντες που δεν έχουν εξοικείωση με νομικές δοσοληψίες με τους φορείς ενίσχυσης και δεν διαθέτουν νομικό σύμβουλο αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις με πιθανότητα επιτυχίας. Η έλλειψη συνεργασίας επισημάνθηκε από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ελκυστικότερος φορέας ενίσχυσης. Προβλέπεται επίσης καθήκον υποβολής υπομνημάτων, για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας της διαδικασίας.

Τροπολογία 115

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57 Α (νέο)

Άρθρο 115, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(57α) Στο άρθρο 115 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Με βάση τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 109(1) και με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται εκ των προτέρων στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, αξιολογείται η ικανότητα του αιτούντος προς ολοκλήρωση της προτεινόμενης ενέργειας ή του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της παραγράφου 1 του άρθρου 110. Τα κριτήρια ανάθεσης παρέχουν πιστή απεικόνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της ποιότητας και της εκτέλεσης των έργων."

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση στην τροπολογία 104 της εισηγήτριας, που καθιστά σαφέστερο ότι οι αρχές του άρθρου 109, και συγκεκριμένα η διαφάνεια, η αναλογικότητα και η ίση μεταχείριση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης. Τούτο είναι σημαντικό και στο πλαίσιο της διαδικασίας δύο φάσεων που προτείνει η εισηγήτρια στην τροπολογία 105. Διορθώνεται επίσης ένα μικρό λάθος: ενώ στην τροπολογία της εισηγήτριας γίνεται δύο φορές αναφορά σε κριτήρια επιλογής, εδώ χρησιμοποιείται ο όρος κριτήρια ανάθεσης στη δεύτερη υποπαράγραφο, σύμφωνα με τη διάκριση που γίνεται στο άρθρο 115.

Τροπολογία 116

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57Β (νέα)

Άρθρο 115, παράγραφοι 2α (νέα) και 2β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

57β. Στο άρθρο 115, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

 

"(2a) Η διαδικασία ανάθεσης διεξάγεται κατά βάση σε στάδια, το δε πρώτο στάδιό της περιορίζεται σε μια πρώτη αξιολόγηση των παραδεκτών αιτήσεων. Αν μια αίτηση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας ήδη μετά το εν λόγω στάδιο της διαδικασίας, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 3. Κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να ξεχωρίζει σαφώς από το προηγούμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκταση και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που ζητούνται από τους αιτούντες. Κάθε δικαιολογητικό που καλείται να υποβάλει ο αιτών μπορεί να ζητείται μία φορά σε κάθε διαδικασία. Τα συλλεγόμενα στοιχεία καταχωρούνται σε βάση δεδομένων (άρθρο 109a). Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ταχεία περάτωση της διαδικασίας.

 

(2β) Με την επιφύλαξη των αρχών του άρθρου 109, παρ. 1, και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διατάκτης μεριμνά ιδιαίτερα ώστε η επιβάρυνση που συνεπάγονται για τους αιτούντες οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της δημοσίευσης, της τεκμηρίωσης και των λοιπών δικαιολογητικών, να μην είναι δυσανάλογη προς την οικονομική ενίσχυση."

Αιτιολόγηση

Με τη διάρθρωση της διαδικασίας σε φάσεις επιτρέπεται η προεπιλογή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται επίσης σημαντικά η επιβάρυνση λόγω τεκμηρίωσης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Για τον ίδιο σκοπό προβλέπεται επίσης καθήκον ελέγχου για το διατάκτη.

Τροπολογία 117

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58

Άρθρο 116, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

1. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και καταβολής της επιδότησης, και με σκοπό τον προσδιορισμό των προτάσεων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

1. Οι προτάσεις αξιολογούνται εντός δύο μηνών βάσει των προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και καταβολής της επιδότησης, και με σκοπό τον προσδιορισμό των προτάσεων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επιδιώκει να εισαγάγει σαφές χρονικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 118

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58 Α (νέο)

Άρθρο 116, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(58α) Στο άρθρο 116 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Ο αρμόδιος διατάκτης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτησή του και υπογράφει τη σύμβαση μετά την παρέλευση της περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 100, παράγραφος 2α.

 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της αιτηθείσας επιδότησης, το οικείο όργανο ανακοινώνει τους λόγους απόρριψης της αίτησης, σε σχέση ιδίως με τα προαναγγελθέντα κριτήρια επιλογής και καταβολής."

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επιδιώκει να εισαγάγει σαφές χρονικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 119

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58 Β (νέα)

Άρθρο 117, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

58β. Το άρθρο 117 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 117

 

(1) Ο ρυθμός των πληρωμών εξαρτάται από τους σχετικούς οικονομικούς κινδύνους, τη διάρκεια και την πορεία της ενέργειας ή από τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο δικαιούχος. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Όταν διαπιστώνεται ότι καθίστανται απαιτητές βάσει των όρων της σύμβασης ή βάσει απόφασης, πρέπει να καταβάλλονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της παραγράφου 2 του άρθρου 119.

 

(2) Προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση των οικονομικών κινδύνων, ο διατάκτης μπορεί, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών του άρθρου 109 παρ.1, να απαιτήσει από το δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης την υποβολή πορίσματος ανεξάρτητου ελεγκτή. Στους κανόνες εφαρμογής μπορεί να προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η υποβολή του πορίσματος του εξωτερικού ελεγκτή ή εκείνες στις οποίες τούτο δεν είναι αναγκαίο."

(Η παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, έχει την ίδια διατύπωση με το άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Τα όργανα που διαθέτουν ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους, αντί να καλούν εξωτερικούς ελεγκτές. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος της διαδικασίας.

Τροπολογία 120

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58 Γ (νέα)

Άρθρο 118, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

58γ. Το άρθρο 118 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 118

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να απαιτεί από το δικαιούχο προηγούμενη εγγύηση, προκειμένου να περιορίζονται οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την καταβολή των προχρηματοδοτήσεων, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξίσου αποτελεσματικές δυνατότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου.

(Ίδια διατύπωση όπως στο άρθρο 1181 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 με την προσθήκη "εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξίσου αποτελεσματικές δυνατότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου")

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ασφάλεια υπό μορφή τραπεζικών εγγυήσεων δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις μικρές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί ότι τούτο αποτελεί την ύστατη λύση, όταν δεν υπάρχουν άλλες αποτελεσματικές εξασφαλίσεις.

Τροπολογία 121

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58 Δ (νέα)

Άρθρο 119, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

58δ. Το άρθρο 119 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 119

 

Το ποσό της επιδότησης καθίσταται οριστικό μόνο μετά την αποδοχή των εκθέσεων και των τελικών λογαριασμών από το όργανο, με την επιφύλαξη μεταγενέστερων ελέγχων πραγματοποιούμενων από το όργανο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία παραγραφής (άρθρο 73β) έναντι του οργάνου αρχίζει με την τελευταία πληρωμή. Η προθεσμία παραγραφής έναντι του δικαιούχου (άρθρο 73β) αρχίζει τη στιγμή κατά την οποία συμφωνείται οριστικά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

 

(2) Εάν ο δικαιούχος δεν τηρήσει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του, ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση για την οικονομική ενίσχυση, η επιδότηση αναστέλλεται και μειώνεται ή καταργείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

 

Η μείωση πρέπει να είναι ανάλογη του σφάλματος.

 

Αν η μη τήρηση των υποχρεώσεων δεν οφείλεται σε συμπεριφορά του δικαιούχου, αναστολή, μείωση ή κατάργηση γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπέρβαση του επιδοτήσιμου κόστους του έργου λόγω της εκτέλεσης ή της διατήρησης της οικονομικής ενίσχυσης, ή όταν η παράβαση των υποχρεώσεων καθιστά πλέον αδύνατη την επίτευξη του στόχου της οικονομικής ενίσχυσης."

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Ιδιαίτερα, η αυτόματη μείωση της επιδότησης της ΕΕ, εάν κάποιοι από τους συγχρηματοδότες αποσυρθούν χωρίς για αυτό να ευθύνεται ο δικαιούχος, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτυχία ολόκληρου του έργου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποφευχθεί.. Η αναφορά στις διατάξεις που αφορούν την παραγραφή αποσκοπεί στο να προτρέπεται το θεσμικό όργανο να πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή του, το αργότερο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτόν, θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τον δικαιούχο της επιδότησης.

Τροπολογία 122

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 59

Άρθρο 120, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(1) Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί την ανάθεση σύμβασης εκ μέρους του δικαιούχου, οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται στους Κανόνες Εφαρμογής.

(1) Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί σύναψη δημόσιων συμβάσεων από το δικαιούχο, οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις αρχές του τίτλου V του παρόντος μέρους.

 

Οι κανόνες εφαρμογής μπορεί να προβλέπουν ρυθμίσεις για απλουστευμένη διαδικασία ανάλογα με το μέγεθος της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Διοικητική απλούστευση.

Τροπολογία 123

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 61

Άρθρο 122, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

61. Στο άρθρο 122, οι όροι «άρθρο 185» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 121».

61. Το άρθρο 122 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 122

 

Στους λογαριασμούς των Οργάνων και των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 122 επισυνάπτεται έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση και τη χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων και των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ θέσεων του προϋπολογισμού."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των στόχων και του περιεχομένου των διαφόρων εκθέσεων που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Θα ήταν σκόπιμη η εξειδίκευση, κατ' αρχάς της ετήσιας έκθεσης των διατακτών σχετικά με τη χρήση των πόρων, την υλοποίηση των στόχων, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, και τέλος της έκθεσης σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση σχετικά με τις πτυχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 124

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 68Α (νέα)

Άρθρο 139, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

68α. Στο άρθρο 139, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"(2) Τα όργανα διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για ενημέρωση, τις εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζουν σε δημοσιονομικά θέματα.

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 125

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 68 Β (νέο)

Άρθρο 143, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(68β) Στο άρθρο 143 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και κανονικότητας της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης."

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει σαφές ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση της τυπικής νομιμότητας των εσόδων και δαπανών, αλλά πρέπει επίσης να αξιολογεί και την ουσιαστική κανονικότητα των ελεγχομένων πράξεων.

Τροπολογία 126

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75

Άρθρο 153, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

75. Στο άρθρο 153, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"(1) Οσάκις η Επιτροπή είναι δυνατόν να μεταφέρει πιστώσεις δυνάμει του άρθρου 23, λαμβάνει τη σχετική απόφαση έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τρεις εβδομάδες πριν πραγματοποιήσει τις μεταφορές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 23 παράγραφος 1, στοιχείο α)."

 

(Το Άρθρο 153, παράγραφος 1 αντιστοιχεί στην τροποποιημένη εκδοχή του στην αρχική διατύπωση (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 127

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 82Α (νέα)

Άρθρο 160β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

82α. Μετά το άρθρο 160 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 160β:

 

"Άρθρο 160β

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110, η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορεί να δημοσιεύεται ήδη από το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των πιστώσεων το επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης και με την επιφύλαξη του άρθρου 115, η Επιτροπή κοινοποιεί όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιδότησης (ιδιαίτερα δε τους λόγους αποκλεισμού βάσει των άρθρων 93 και 94), μπορεί δε να περιλαμβάνει και αναφορές σε πρότυπα. Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στη μορφή με την οποία γνωστοποιήθηκαν."

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 110. Με τη δημοσίευσή της ήδη από το προηγούμενο έτος, αποφεύγονται η συγκέντρωση της διαδικασίας στην αρχή του έτους και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις. Πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες νομική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με την απαγόρευση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορίζεται η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων, η διαδικασία καθίσταται συνεκτικότερη και ενοποιείται η πολιτική των ενισχύσεων.

Τροπολογία 128

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 85 Α (νέο)

Άρθρο 168, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(85α) Στο άρθρο 168, παράγραφος 1, προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

"Όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας, ισχύουν οι κανόνες για τη συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προτάσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια1, καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια2."

 

_______________

1 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.

2 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23."

Αιτιολόγηση

Οι δύο κανονισμοί για την αποδέσμευση της βοήθειας εγκρίθηκαν το 2005. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, σε πρόσωπα που δεν προέρχονται ούτε από κράτος μέλος της ΕΕ ούτε από χώρα προς την οποία κατευθύνεται η βοήθεια, ευνοώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες και εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας για τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοσθούν και, συνεπώς, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 129

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 87

Άρθρο 169α, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Ως επιδοτήσιμο κόστος λογίζονται ιδιαίτερα:

 

a) οι δαπάνες του δικαιούχου της ενίσχυσης για τραπεζική ή άλλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 188·

 

β) τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών τα οποία ο δικαιούχος δεν μπορεί να διεκδικήσει·

 

γ) τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών τα οποία ο δικαιούχος δεν μπορεί να διεκδικήσει·

 

δ) το κόστος του εξωτερικού ελέγχου (άρθρα 117 και 119)

 

ε) οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος προσωπικού και οι υλικές δαπάνες·

 

στ) οι αποσβέσεις.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 113α. Ειδικά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο κόστος της υποβολής εγγυήσεων. Τούτο, ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγεται πρακτικά τον αποκλεισμό τους από την ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δικαιούνται έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου.

Τροπολογία 130

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 94 Α (νέο)

Άρθρο 179, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(94α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 179, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Τα όργανα ενημερώνουν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής το συντομότερο δυνατόν, και πάντως τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από οιαδήποτε προθεσμία μέχρι την οποία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή είναι υποχρεωμένη να λάβει απόφαση, για κάθε σχέδιο σχετικό με ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό."

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αξιολογεί ορθά από δημοσιονομική άποψη ένα έργο σχετικό με ακίνητα με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα που εμφαίνονται στην παράγραφο 179.3 πρέπει να ενημερώνουν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την προθεσμία που έχει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για να λάβει μια απόφαση. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα και στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις και περαιτέρω στοιχεία όταν το κρίνει αναγκαίο.

Τροπολογία 131

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 94 Β (νέα)

Άρθρο 183 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

94β. Στο άρθρο 183 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

 

"Άρθρο 183

 

Ζητεί τη γνώμη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και την λαμβάνει δεόντως υπόψη, όπου απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 132

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 94 Γ (νέο)

Άρθρο 185, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(94 γ) Στο άρθρο 185 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Η Επιτροπή εγκρίνει δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τους οργανισμούς που συστήνει η Ένωση και οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Οι δημοσιονομικοί κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι οργανισμοί αυτοί δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό-πλαίσιο, παρά μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις της λειτουργίας τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής."

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, υποχρέωσης απόδοσης λογαριασμού και συνεκτικότητας όλοι οι οργανισμοί που δρουν εξ ονόματος της Ένωσης, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, πρέπει να υπόκεινται στον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

Τροπολογία 133

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 95

Άρθρο 185, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

3. Καθένας από τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 συγκροτεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής πιστοποιεί ότι η λειτουργία των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου τηρεί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και είναι δυνατόν να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτόν.

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής διενεργεί τους ελέγχους για τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1. Οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 δημιουργούν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής μπορεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις να μεταβιβάζει το καθήκον του στους δικούς τους εσωτερικούς ελεγκτές. Αυτή η μεταβίβαση γίνεται γραπτώς, παρατίθενται οι λόγοι της μεταβίβασης και δηλώνονται τα ονόματα των αρμοδίων ελεγκτών (μεταβιβαζόντων και αποδεκτών της μεταβίβασης). Παρά τη μεταβίβαση ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής μπορεί να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους για τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 και να ανακαλεί τη μεταβίβαση οσάκις το κρίνει σκόπιμο.

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκροτείται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου από τους οργανισμούς που εμφαίνονται στην παράγραφο 1, η υπηρεσία αυτή λειτουργεί σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την υποχρέωση κάθε έκθεση που συντάσσεται να υποβάλλεται στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής πιστοποιεί ότι η λειτουργία των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου τηρεί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και είναι δυνατόν να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτόν."

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται η θέση του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι εξουσιοδοτημένος να μεταβιβάζει καθήκοντα στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών και ταυτόχρονα διατηρεί την εποπτεία και την ευθύνη για απόδοση λογαριασμού εντός των οργανισμών.

Τροπολογία 128

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 95

Άρθρο 185, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

4. Οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 121 εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 133, έτσι ώστε οι λογαριασμοί τους να μπορούν να ενοποιούνται με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Περιττό. Καλύπτεται από το άρθρο 133.

  • [1]  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν υπάρχει ίσως άλλο νομικό κείμενο που να αφορά την καθημερινή ζωή των υπαλλήλων της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων όσο ο δημοσιονομικός κανονισμός. Το 40% περίπου των υπαλλήλων της Επιτροπής ασχολούνται με τους κανόνες και τις διατάξεις του σε καθημερινή βάση. Αλλά η έλλειψη σαφήνειας και εποπτικότητας που τον διακρίνει τον καθιστά δυσανάγνωστο· με το πλήθος των παραπομπών του, δεν γίνεται εύκολα κατανοητός και δεν επιτρέπει γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την έκδοσή του, και το Helpdesk της ΓΔ Προϋπολογισμού δέχεται κατά μέσο όρο πέντε αιτήματα την ημέρα από χρήστες που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις εκτελεστικές διατάξεις του. Έχουν συνταχθεί πολυάριθμα εγχειρίδια: Κάθε γενική διεύθυνση έχει διατυπώσει εγγράφως δικούς της κανόνες και διαδικασίες. Σε τούτα ήρθαν να προστεθούν οι εσωτερικές διατάξεις της ΓΔ Προϋπολογισμού. Έτσι δημιουργήθηκε μια πολύπλοκη, αντιφατική, και κατακερματισμένη νομοθεσία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, που γίνεται (εν μέρει) κατανοητή μόνο μετά από εκτενή εκπαίδευση.

Η ύπαρξη πολύπλοκων κανόνων περί διαδικασιών έχει ως συνέπειες, γραφειοκρατία στην εκτέλεση, χρονοβόρες διαδικασίες και προσπάθειες αποποίησης των ευθυνών με την εμπλοκή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ιεραρχίας και περισσότερων διαδικαστικών σταδίων. Οι πελάτες, από την πλευρά τους, δηλαδή όσοι υποβάλλουν αιτήσεις για επιδοτήσεις και ανάθεση συμβάσεων, απογοητεύονται από μια Ευρώπη που όχι μόνο δυσκολεύει τους πολίτες, τις οργανώσεις, τους οικονομικούς φορείς, τους ερευνητές, στο να ζητούν χρηματοδότηση, αλλά και στερεί τους δικαιούχους από σημαντικά ποσά με την εφαρμογή πολύπλοκων και δαπανηρών διαδικασιών.

Παραμένουν ανεπίλυτες, θεμελιώδεις αντιφάσεις: όπως η ανταγωνιστική νομοθεσία. Το πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και η γενική ισχύς του περιορίζονται από ισχυρότερη νομοθεσία, όπως οι βασικές πράξεις, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε σύγκρουση ακόμα και με βασικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Έτσι, ένα θεωρητικά ισχυρό όπλο αχρηστεύεται στην πράξη. Επιπλέον, ο δημοσιονομικός κανονισμός καλύπτει μόνο την άμεση, κεντρική διαχείριση· άλλες μέθοδοι διαχείρισης έχουν δικούς τους κανόνες και θεσπίζονται ως τώρα άκρως αποσπασματικά.

Η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, που σίγουρα κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων διοικητικών ζητημάτων. Μια από τις λύσεις έγκειται στην περικοπή των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Αλλά οι αιτούντες και οι υποψήφιοι για επιδοτήσεις της ΕΕ θα ελαφρυνθούν μόνο αν τούτο ωφελεί ταυτόχρονα τη διοίκηση. Η Επιτροπή δεν έχει δώσει μεγάλη σημασία στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ και τις επιδοτήσεις, τη θέσπιση κοινής αρμοδιότητας για την επίλυση προβλημάτων, τις βάσεις δεδομένων και την ενοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις, που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, ελάφρυνση του φόρτου και απλούστευση τόσο για την ίδια όσο και για τους χρήστες. Κενά μένουν ωστόσο και όσον αφορά τα διοικητικά προβλήματα της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνωμοδότησή του 10/2005 ασκεί κριτική για την υπερβολική κλίμακα της αναθεώρησης (παρ. 50) και την παράλληλη έλλειψη "λύσης για ορισμένες διαχειριστικές ανάγκες" και ριζικών τροποποιήσεων (παρ. 53).

Οι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν τροπολογίες σε 63 άρθρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει βαρύτητα σε άλλα σημεία από ό,τι η Επιτροπή: διατήρηση των δικαιωμάτων ελέγχου και πληροφόρησης του Κοινοβουλίου και ελάφρυνση όλων όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν με την ΕΕ. Σο επίκεντρο βρίσκονται τα μέρη V και VI του δημοσιονομικού κανονισμού, που αφορούν τις αγορές και τις επιδοτήσεις, αλλά και τα μέρη εκείνα με τα οποία οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι μέσω των οργανώσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των οικονομικών οργανισμών τους. Η απλούστευση των διαδικασιών και η αναλογικότητα της επιβάρυνσης προς την υποβολή αιτήσεων και την επιδότηση αποτελούν το μέτρο με το οποίο πρέπει να σταθμίζονται, κατά την άποψη του εισηγητή, οι διοικητικές πρακτικές.

Από τις 95 αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, σε 93 άρθρα, τροποποιούνται οι 28. Επίσης 28 είναι οι προτεινόμενες αλλαγές που απορρίπτονται. Για 34 άρθρα, Επιτροπή και Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αφορούν 63 άρθρα. Συνολικά γίνονται 185 προτάσεις για αλλαγές από την Επιτροπή και τους εισηγητές, που αφορούν 122 από τα 187 άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι εισηγητές έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τούτο δεν διευκολύνει την κατανόηση και την πρακτικότητα του δημοσιονομικού κανονισμού. Ζητούν, στο πλαίσιο αυτό, πλήρη μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιδοτήσεων και διαγωνισμών, και τούτο περιέχεται ως υπόδειξη προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σε ένα από τα βασικά συμπεράσματά τους: Ο δημοσιονομικός κανονισμός στην τρέχουσα μορφή του επιδέχεται μόνο μερική μεταρρύθμιση. Η ενδεδειγμένη και καλύτερη για την Ευρώπη και τη διοίκησή της λύση θα ήταν η αναδιατύπωσή του με στόχο την απλούστευση, την καλύτερη κατανόηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού με βάση το αποτέλεσμα.

Οι τροπολογίες μας έχουν το ακόλουθο σκεπτικό:

1. Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου

· Οι τροποποιήσεις που αφορούν μεταφορές πιστώσεων (άρθρα 2, 19, 22, 23, 26, 153 και 160α) και δικαιώματα πληροφόρησης απορρίπτονται (άρθρα 28, 29, 46 παρ. 1 στ. 1 στ, 33, 83 και 110).

· Στο άρθρο 183, ορίζεται ως προϋπόθεση για τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων η γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

2. Ευρώπη - αποτελεσματικότερη δράση με απλούστερες διαδικασίες

· Αναλογικότητα των διοικητικών πράξεων: Η σχέση μεταξύ επιβάρυνσης και ελέγχου πρέπει να ορίζεται με βάση το ύψος των ποσών (άρθρο 2 παρ. 1α· άρθρο 27 παρ. 1 και 2 στ. 4).

· Η διοίκηση πρέπει να σταθμίζει την πρακτική της με βάση το κόστος και τον κίνδυνο που συνεπάγεται (άρθρο 89 παρ. 1, 93 α, 117 έως 119).

· Ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους τεκμηρίωσης στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 93α, άρθρο 89 παρ. 3).

· Προκειμένου και τα άλλα θεσμικά όργανα να μπορούν να επωφελούνται από την πείρα και τη μείωση του κόστους που επιτυγχάνουν οι μεγάλες μονάδες, οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει κατά βάση να είναι διοργανικές (άρθρο 89 παρ. 3).

· Κεντρική υπηρεσία τυποποίησης (στους κόλπους της ίδιας "οικογένειας επιδοτήσεων" -όπως στην έρευνα) με ενιαία έντυπα, διατάξεις και στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαδικασίες, για την ενημέρωση των αιτούντων και τον καθορισμό επιδόσεων αναφοράς, που θα συμβάλει στην καλύτερη πρόσβαση στις ενισχύσεις (άρθρο 109α (νέο)) και την εξυγίανση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων.

· Μια βάση δεδομένων για την ειδοποίηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες υποβολής προσφορών (άρθρο 109 α (νέο)) διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξαλείφει το φαινόμενο της πολλαπλής αποστολής των ίδιων εγγράφων από τους αιτούντες και την εξέτασή τους από την Επιτροπή.

· Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το δυνατόν δεν αποκλείονται εκ των προτέρων από τις ενισχύσεις λόγω του μεγέθους τους (άρθρο 89 παρ. 4).

· Ο ανταγωνισμός δεν νοθεύεται με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις βάσει συμβάσεων πλαισίων (άρθρο 91 α (νέο)).

· Με μια διαδικασία δύο σταδίων, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απορρίπτονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, και μόνον τότε ζητείται περαιτέρω τεκμηρίωση, προκειμένου το κόστος των ανεπιτυχών υποψηφιοτήτων να διατηρείται χαμηλό (άρθρο 115 παρ. 2α)).

· Ένα Συμβούλιο Χορηγήσεων διασφαλίζει την ορθότητα των χορηγήσεων με ταχεία και ελάχιστα τυπική διαδικασία (άρθρο 100α, 100β), υπόκειται δε στις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα κράτη μέλη.

3. Ευρώπη - πιο αξιόπιστη πρακτική

· Οι δαπάνες για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης πρέπει να είναι ανάλογες προς το ποσό (άρθρο 115 παρ. 4).

· Οικονομικές ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται και με αποφάσεις της Επιτροπής αντί με εκτενείς αιτήσεις (άρθρο 108). Τούτο συντομεύει και αποσυμφορεί τις διαδικασίες για ενισχύσεις χαμηλού ύψους.

· Οι διατάκτες οφείλουν να υποστηρίζουν σε διαδικαστικά θέματα τους αιτούντες που δεν διαθέτουν πείρα στις επιδοτήσεις (άρθρο 114 παρ. 5).

· Οι αιτούντες θα πρέπει να μπορούν να εκτιμούν τις πιθανότητες επιτυχίας της αίτησής τους ήδη από την αρχή, αλλά και να διαθέτουν νομική ασφάλεια στη συνέχεια, και σε τούτο εξυπηρετεί η υποχρεωτική κοινοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν την επιδότηση (άρθρο 110 παρ.1 υποπαρ. 2).

· Το επιδοτήσιμο κόστος πρέπει να ορίζεται στη διαδικασία επιδότησης (άρθρο 113α παρ. 1α), ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος εγγυήσεων και ελέγχου (άρθρο 117 παρ. 3).

· Αν οι προϋποθέσεις επιδότησης του έργου, τούτο δεν μειώνει αυτομάτως το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις (π.χ. τερματισμός του έργου) (άρθρο 119 παρ. 2).

· Οι παρακρατήσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς τα σφάλματα που τις προκάλεσαν (άρθρο 119). Στόχος είναι να γίνει πιο προβλέψιμη η στάση της ΕΕ έναντι των επιδοτουμένων, για να αυξηθεί η νομική βεβαιότητα. Τούτο αφορά και τον τομέα της έρευνας (άρθρο 160β).

4. Ευρώπη - ταχύτερη και οικονομικότερη πρακτική

· Οι διαδικασίες ανάθεσης θα πρέπει να γίνουν αποτελεσματικότερες. Ιδιαίτερα χρειάζεται να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας και να περιοριστούν οι δαπάνες των προσφερόντων και των αιτούντων. Προς τούτο, θα πρέπει οι υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών να υπαχθούν στην αρχή της αναλογικότητας.

· Τα ετήσια προγράμματα επιδοτήσεων πρέπει να δημοσιεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα (δηλ. έως την 1η Μαρτίου). Και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορούν να γίνονται ήδη πριν από την αρχή του έτους, προκειμένου να αποφεύγονται αιχμές του φόρτου εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους (άρθρο 110 παρ. 1, υποπαρ. 1), με την προϋπόθεση βεβαίως να αναφέρεται ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού δεν έχει περατωθεί ακόμη.

· στη διάρκεια και κατά την περάτωση των διαδικασιών επιδότησης μπορούν, για οικονομία, να προβλέπονται ανεξάρτητοι και όχι εξωτερικοί έλεγχοι, δε κόστος του ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία προς το ύψος της ελεγχόμενης επιδότησης (άρθρο 117 παρ. 2).

5. Ευρώπη - διαφανής και συνεπής πρακτική

· οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων πρέπει να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους σχετικά με τη συμμετοχή σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών, και για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αυξάνονται, η έξωθεν καλή μαρτυρία της Ένωσης και η διαφάνεια (άρθρο 94).

· Για την αποφυγή της επικάλυψης των ενισχύσεων, οι υποψήφιοι για επιδοτήσεις πρέπει να γνωστοποιούν την πολλαπλή υποβολή αιτήσεων, και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του συνολικού επιδοτούμενου κόστους (άρθρο 111).

· Προσφέροντες που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα αποκλείονται από τις αναθέσεις για διάστημα από πέντε έως δέκα έτη (άρθρο 93).

Στο άρθρο 66 παρ. 1 εφαρμόζεται η αρχή της ευθύνης των διατακτών. Ζημίες που προκαλούνται με πρόθεση έχουν ως συνέπεια την υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την παραγραφή (άρθρο 73β). Το ύψος της ευθύνης περιορίζεται, κατά τα άλλα, στις αποδοχές 12 μηνών κατά μέγιστο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (22.2.2006)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Anders Wijkman

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο δημοσιονομικός κανονισμός του 2002 και οι κανόνες εφαρμογής του δημιουργησαν πολλά προβλήματα στους δικαιούχους προγραμμάτων της ΕΕ εν γένει και, ειδικότερα, σε δικαιούχους αναπτυξιακών προγραμμάτων (αναπτυξιακές ΜΚΟ και άλλοι). Ο δημοσιονομικός κανονισμός προσφέρει το πλαίσιο και τους γενικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο κανονισμός περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του 2002 αποσαφηνίζει τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Πολλά από τα προβληματικά ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν τον κανόνα της εθνικότητας και τον κανόνα της καταγωγής, τα ζητήματα των περιόδων πληρωμής και η δυνατότητα τροποποίησης μιας συμφωνίας επιχορήγησης μετά από την έγκρισή της, είναι τεχνικής φύσης και θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν μόνο με μια αναθεώρηση των κανόνων εφαρμογής.

Ο συντάκτης προτείνει την ένταξη στον δημοσιονομικό κανονισμό ορισμένων στοιχείων που θα βοηθούσαν στη βελτίωση της εφαρμογής του, όπως η διαμόρφωση συστημάτων για τη μέτρηση και τη σύγκριση της αποδοτικότητας, δημοσιονομική αρχή που μάλλον παραβλέπεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου για την εκκαθάριση δαπανών, η σύνδεση της αποδέσμευσης των κανόνων για τη βοήθεια με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και η ως προς το κόστος ουδετερότητα των συναλλαγματικών μετατροπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27Α (νέα)

 

(27α) Η ανάλυση κινδύνων χρησιμοποιείται ήδη για την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η χρήση της για την εκκαθάριση δαπανών θα κάνει αποδοτικότερη αυτή την πτυχή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 79 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 99 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι οι πληρωμές που αντιστοιχούν σε επιδοτήσεις εξαρτώνται από την "έγκριση πληρωμής". Αυτή "η «έγκριση πληρωμής» πιστοποιεί ότι: … β) η ένδειξη «βεβαιώνεται η ακρίβεια» έχει τεθεί έγκυρα στην ίδια την αίτηση πληρωμής ή σε εσωτερικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει την παραληφθείσα αίτηση πληρωμής, και έχει υπογραφεί από ένα τεχνικά αρμόδιο, μόνιμο ή άλλο, υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από τον αρμόδιο διατάκτη. Με την ένδειξη αυτή, ο εν λόγω υπάλληλος πιστοποιεί ότι η ενέργεια που πραγματοποιεί ή το πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί ο δικαιούχος είναι καθ'όλα σύμφωνα με τη σύμβαση επιδότησης· …"

Όσον αφορά τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις, οι ίδιοι κανόνες εφαρμογής (άρθρο 47) ορίζουν ότι "Οι εν λόγω επαληθεύσεις μπορούν να διοργανώνονται δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης των κινδύνων." Εάν πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος σε στατιστική βάση, είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί μόνο ότι η απαίτηση είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ακριβής.

Κατά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, το 2002, αυξήθηκε η ευθύνη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων (άρθρο 66). Μαζί με την αύξηση της ευθύνης, η υποχρέωση έκδοσης μιας έγκρισης πληρωμής δημιούργησε στους υπαλλήλους ανασφάλεια και τους έκανε να διστάζουν να διαχειρίζονται πληρωμές επιδοτήσεων, ζητώντας διαρκώς περισσότερα έγγραφα και πιστοποιητικά από τους δικαιούχους. Εφόσον είναι αρκετό οι εκ των υστέρων επαληθεύσεις να διοργανώνονται δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης των κινδύνων, η έννοια της ανάλυσης κινδύνων θα μπορούσε να ενταχθεί και στη διαδικασία της εκκαθάρισης δαπανών. Η ανάλυση κινδύνων δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλες προϋποθέσεις για την έγκριση πληρωμών επιδοτήσεων, θα μπορούσε όμως να προσφέρει στον υπάλληλο ένα περιθώριο κινήσεων για την έγκριση τέτοιων πληρωμών, όταν δεν υπάρχει σαφώς ορισμένος αριθμός τυπικών προϋποθέσεων (έγγραφα, πιστοποιητικά). Έτσι, θα μπορούσαν να ορισθούν οι κίνδυνοι σε σχέση με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 36Α (νέα)

 

(36α). Η Επιτροπή πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων για έργα στον τομέα της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας, χωρίς προσφυγή σε διαδικασία υποβολής προτάσεων, ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του γενικού ορίου που έχει τεθεί για τη χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς διαδικασία υποβολής πρτάσεων, στην περίπτωση έργων πολύ ειδικής ή εξαιρετικής φύσης.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων χωρίς νά έχει προηγηθεί διαδικασία υποβολής προτάσεων είναι πολύ περιορισμένη, γεγονός το οποίο ο συντάκτης επικροτεί. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν προτάσεις για έργα τόσο εξαιρετικής ή ειδικής φύσης ώστε να είναι πολύ απίθανο να προταθούν ή να εφαρμοσθούν από κάποιον άλλο διαγωνιζόμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το όριο για τη χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(7α) Στο άρθρο 16 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Οι μετατροπές συναλλάγματος πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε να μην αλλοιώνεται σημαντικά το επίπεδο της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στην επιδότηση έργων."

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τροποποιεί την τροπολογία που πρότεινε το εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών (τροπολογία 31 του σχεδίου έκθεσης του Ingeborg Gräßle), με στόχο την αποσαφήνιση του κειμένου. Η τροπολογία επιδιώκει την αποφυγή καταστάσεων όπου η συναλλαγματική μετατροπή οδηγεί σε απώλειες για τους δικαιούχους, ή σε προβλήματα για την αιτιολόγηση του επιπέδου των δαπανών, το οποίο έχει υπολογισθεί σε ξένο συνάλλαγμα, αλλά είναι διαφορετικό σε ευρώ, λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12 Α (νέο)

Άρθρο 27, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(12α) Στο άρθρο 27 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4a. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν συστήματα για τη μέτρηση και τη σύγκριση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων."

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θέλει να ακολουθήσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τρία βασικά στοιχεία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συγκεντρώνουν την προσοχή τους ιδίως στην "οικονομία", η οποία μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά ως "το καλύτερο αποτέλεσμα μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών". Η αρχή της αποδοτικότητας περιγράφεται στον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 27, παράγρ. 2, εδάφιο 2) ως "η καλύτερη σχέση μεταξύ χρησιμοποιηθέντων μέσων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων". Ο σεβασμός της αρχής αυτής θα επέβαλε στην Επιτροπή όχι μόνο να συγκεντρώσει την προσοχή της στους "καταλόγους ελέγχου των διαδικασιών", αλλά να λαμβάνει υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και τη χορήγηση επιδοτήσεων, καθώς και το διοικητικό κόστος των διαδικασιών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος για τους δικαιούχους, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να δοθεί έμφαση στα κριτήρια αποδοτικότητας.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 37 Α (νέο)

Άρθρο 79, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(3) Στο άρθρο 79 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Η ανάλυση κινδύνων μπορεί να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την εκκαθάριση δαπανών."

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία αριθ. 1.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 85 Α (νέο)

Άρθρο 168, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(7α) Στο άρθρο 168, παράγραφος 1, προστίθεται το εξής εδάφιο:

"΄Οσον αφορά την εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας, ισχύουν οι κανόνες για τη συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προτάσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια1, καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια2."

 

_______________

1 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.

2 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23.

Αιτιολόγηση

Οι δύο κανονισμοί για την αποδέσμευση της βοήθειας εγκρίθηκαν το 2005. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, σε πρόσωπα που δεν προέρχονται ούτε από κράτος μέλος της ΕΕ, ούτε από χώρα προς την οποία κατευθύνεται η βοήθεια, ευνοώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες και εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας για τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοσθούν και, συνεπώς, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Anders Wijkman
1.12.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

20.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Robert Sturdy

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτρoπής Ελέγχου των ΠρoϋπoλoγισμώN(*) (24.2.2006)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Συντάκτες γνωμοδότησης (*): Ingeborg Gräßle και Borut Pahor(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών - Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεν υπάρχει ίσως άλλο νομικό κείμενο που να αφορά την καθημερινή ζωή των υπαλλήλων της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων όσο ο δημοσιονομικός κανονισμός. Το 40% περίπου των υπαλλήλων της Επιτροπής ασχολούνται με τους κανόνες και τις διατάξεις του σε καθημερινή βάση. Αλλά η έλλειψη σαφήνειας και εποπτικότητας που τον διακρίνει τον καθιστά δυσανάγνωστο· με το πλήθος των παραπομπών του, δεν γίνεται εύκολα κατανοητός και δεν επιτρέπει γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την έκδοσή του, και το Helpdesk της ΓΔ Προϋπολογισμού δέχεται κατά μέσο όρο πέντε αιτήματα την ημέρα από χρήστες που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις εκτελεστικές διατάξεις του. Έχουν συνταχθεί πολυάριθμα εγχειρίδια: Κάθε γενική διεύθυνση έχει διατυπώσει εγγράφως δικούς της κανόνες και διαδικασίες. Σε τούτα ήρθαν να προστεθούν οι εσωτερικές διατάξεις της ΓΔ Προϋπολογισμού. Έτσι δημιουργήθηκε μια πολύπλοκη, αντιφατική, και κατακερματισμένη νομοθεσία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, που γίνεται (εν μέρει) κατανοητή μόνο μετά από εκτενή εκπαίδευση.

Η ύπαρξη πολύπλοκων κανόνων περί διαδικασιών έχει ως συνέπειες, γραφειοκρατία στην εκτέλεση, χρονοβόρες διαδικασίες και προσπάθειες αποποίησης των ευθυνών με την εμπλοκή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ιεραρχίας και περισσότερων διαδικαστικών σταδίων. Οι πελάτες, από την πλευρά τους, δηλαδή όσοι υποβάλλουν αιτήσεις για επιδοτήσεις και ανάθεση συμβάσεων, απογοητεύονται από μια Ευρώπη που όχι μόνο δυσκολεύει τους πολίτες, τις οργανώσεις, τους οικονομικούς φορείς, τους ερευνητές, στο να ζητούν χρηματοδότηση, αλλά και στερεί τους δικαιούχους από σημαντικά ποσά με την εφαρμογή πολύπλοκων και δαπανηρών διαδικασιών.

Παραμένουν ανεπίλυτες, θεμελιώδεις αντιφάσεις: όπως η ανταγωνιστική νομοθεσία. Το πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και η γενική ισχύς του περιορίζονται από ισχυρότερη νομοθεσία, όπως οι βασικές πράξεις, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε σύγκρουση ακόμα και με βασικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Έτσι, ένα θεωρητικά ισχυρό όπλο αχρηστεύεται στην πράξη. Επιπλέον, ο δημοσιονομικός κανονισμός καλύπτει μόνο την άμεση, κεντρική διαχείριση· άλλες μέθοδοι διαχείρισης έχουν δικούς τους κανόνες και θεσπίζονται ως τώρα άκρως αποσπασματικά.

Η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, που σίγουρα κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων διοικητικών ζητημάτων. Μια από τις λύσεις έγκειται στην περικοπή των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Αλλά οι αιτούντες και οι υποψήφιοι για επιδοτήσεις της ΕΕ θα ελαφρυνθούν μόνο αν τούτο ωφελεί ταυτόχρονα τη διοίκηση. Η Επιτροπή δεν έχει δώσει μεγάλη σημασία στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ και τις επιδοτήσεις, τη θέσπιση κοινής αρμοδιότητας για την επίλυση προβλημάτων, τις βάσεις δεδομένων και την ενοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις, που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, ελάφρυνση του φόρτου και απλούστευση τόσο για την ίδια όσο και για τους χρήστες. Κενά μένουν ωστόσο και όσον αφορά τα διοικητικά προβλήματα της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνωμοδότησή του 10/2005 ασκεί κριτική για την υπερβολική κλίμακα της αναθεώρησης (παρ. 50) και την παράλληλη έλλειψη "λύσης για ορισμένες διαχειριστικές ανάγκες" και ριζικών τροποποιήσεων (παρ. 53).

Οι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν 116 τροπολογίες σε 63 άρθρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει βαρύτητα σε άλλα σημεία από ό,τι η Επιτροπή: διατήρηση των δικαιωμάτων ελέγχου και πληροφόρησης του Κοινοβουλίου και ελάφρυνση όλων όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν με την ΕΕ. Σο επίκεντρο βρίσκονται τα μέρη V και VI του δημοσιονομικού κανονισμού, που αφορούν τις αγορές και τις επιδοτήσεις, αλλά και τα μέρη εκείνα με τα οποία οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι μέσω των οργανώσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των οικονομικών οργανισμών τους. Η απλούστευση των διαδικασιών και η αναλογικότητα της επιβάρυνσης προς την υποβολή αιτήσεων και την επιδότηση αποτελούν το μέτρο με το οποίο πρέπει να σταθμίζονται, κατά την άποψη του εισηγητή, οι διοικητικές πρακτικές.

Από τις 95 αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, σε 93 άρθρα, τροποποιούνται οι 28. Επίσης 28 είναι οι προτεινόμενες αλλαγές που απορρίπτονται. Για 34 άρθρα, Επιτροπή και Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αφορούν 63 άρθρα. Συνολικά γίνονται 185 προτάσεις για αλλαγές από την Επιτροπή και τους εισηγητές, που αφορούν 122 από τα 187 άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι εισηγητές έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τούτο δεν διευκολύνει την κατανόηση και την πρακτικότητα του δημοσιονομικού κανονισμού. Ζητούν, στο πλαίσιο αυτό, πλήρη μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιδοτήσεων και διαγωνισμών, και τούτο περιέχεται ως υπόδειξη προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σε ένα από τα βασικά συμπεράσματά τους: Ο δημοσιονομικός κανονισμός στην τρέχουσα μορφή του επιδέχεται μόνο μερική μεταρρύθμιση. Η ενδεδειγμένη και καλύτερη για την Ευρώπη και τη διοίκησή της λύση θα ήταν η αναδιατύπωσή του με στόχο την απλούστευση, την καλύτερη κατανόηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού με βάση το αποτέλεσμα.

Οι τροπολογίες μας έχουν το ακόλουθο σκεπτικό:

1. Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου

· Οι τροποποιήσεις που αφορούν μεταφορές πιστώσεων (άρθρα 2, 19, 22, 23, 26, 153 και 160α) και δικαιώματα πληροφόρησης (άρθρα 28, 29, 46 παρ. 1 στ. 1 στ, 33, 83 και 110) απορρίπτονται.

· Στο άρθρο 183, ορίζεται ως προϋπόθεση για τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων η συναίνεση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

2. Ευρώπη - αποτελεσματικότερη δράση με απλούστερες διαδικασίες

· Αναλογικότητα των διοικητικών πράξεων: Η σχέση μεταξύ επιβάρυνσης και ελέγχου πρέπει να ορίζεται με βάση το ύψος των ποσών (άρθρο 2 παρ. 1α· άρθρο 27 παρ. 1 και 2 στ. 4).

· Η διοίκηση πρέπει να σταθμίζει την πρακτική της με βάση το κόστος και τον κίνδυνο που συνεπάγεται (άρθρα 89 παρ. 1, 93 α, 117 έως 119).

· Ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους τεκμηρίωσης στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 93α, άρθρο 89 παρ. 3).

· Προκειμένου και τα άλλα θεσμικά όργανα να μπορούν να επωφελούνται από την πείρα και τη μείωση του κόστους που επιτυγχάνουν οι μεγάλες μονάδες, οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει κατά βάση να είναι διοργανικές (άρθρο 89 παρ. 3).

· Κεντρική υπηρεσία τυποποίησης (στους κόλπους της ίδιας "οικογένειας επιδοτήσεων" -όπως στην έρευνα) με ενιαία έντυπα, διατάξεις και στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαδικασίες, για την ενημέρωση των αιτούντων και τον καθορισμό επιδόσεων αναφοράς, που θα συμβάλει στην καλύτερη πρόσβαση στις ενισχύσεις (άρθρο 109α (νέο)) και την εξυγίανση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων.

· Μια βάση δεδομένων για την ειδοποίηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες υποβολής προσφορών (άρθρο 109 α (νέο)) διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξαλείφει το φαινόμενο της πολλαπλής αποστολής των ίδιων εγγράφων από τους αιτούντες και την εξέτασή τους από την Επιτροπή.

· Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το δυνατόν δεν αποκλείονται εκ των προτέρων από τις ενισχύσεις λόγω του μεγέθους τους (άρθρο 89 παρ. 4).

· Ο ανταγωνισμός δεν νοθεύεται με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις βάσει συμβάσεων πλαισίων (άρθρο 91 α (νέο)).

· Με μια διαδικασία δύο σταδίων, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απορρίπτονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, και μόνον τότε ζητείται περαιτέρω τεκμηρίωση, προκειμένου το κόστος των ανεπιτυχών υποψηφιοτήτων να διατηρείται χαμηλό (άρθρο 115 παρ. 2α)).

· Ένα Συμβούλιο Χορηγήσεων διασφαλίζει την ορθότητα των χορηγήσεων με ταχεία και ελάχιστα τυπική διαδικασία (άρθρο 100α, 100β), υπόκειται δε στις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα κράτη μέλη.

3. Ευρώπη - πιο αξιόπιστη πρακτική

· Οι δαπάνες για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης πρέπει να είναι ανάλογες προς το ποσό (άρθρο 115 παρ. 4).

· Οικονομικές ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται και με αποφάσεις της Επιτροπής αντί με εκτενείς αιτήσεις (άρθρο 108). Τούτο συντομεύει και αποσυμφορεί τις διαδικασίες για ενισχύσεις χαμηλού ύψους.

· Οι διατάκτες οφείλουν να υποστηρίζουν σε διαδικαστικά θέματα τους αιτούντες που δεν διαθέτουν πείρα στις επιδοτήσεις (άρθρο 114 παρ. 5).

· Οι αιτούντες θα πρέπει να μπορούν να εκτιμούν τις πιθανότητες επιτυχίας της αίτησής τους ήδη από την αρχή, αλλά και να διαθέτουν νομική ασφάλεια στη συνέχεια, και σε τούτο εξυπηρετεί η υποχρεωτική κοινοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν την επιδότηση (άρθρο 110 παρ.1 υποπαρ. 2).

· Το επιδοτήσιμο κόστος πρέπει να ορίζεται στη διαδικασία επιδότησης (άρθρο 113α παρ. 1α), ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος εγγυήσεων και ελέγχου (άρθρο 117 παρ. 3).

· Αν οι προϋποθέσεις επιδότησης του έργου αλλάξουν, τούτο δεν μειώνει αυτομάτως το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις (π.χ. τερματισμός του έργου) (άρθρο 119 παρ. 2).

· Οι παρακρατήσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς τα σφάλματα που τις προκάλεσαν (άρθρο 119). Στόχος είναι να γίνει πιο προβλέψιμη η στάση της ΕΕ έναντι των επιδοτουμένων, για να αυξηθεί η νομική βεβαιότητα. Τούτο αφορά και τον τομέα της έρευνας (άρθρο 160β).

4. Ευρώπη - ταχύτερη και οικονομικότερη πρακτική

· Οι διαδικασίες ανάθεσης θα πρέπει να γίνουν αποτελεσματικότερες. Ιδιαίτερα χρειάζεται να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας και να περιοριστούν οι δαπάνες των προσφερόντων και των αιτούντων. Προς τούτο, θα πρέπει οι υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών να υπαχθούν στην αρχή της αναλογικότητας.

· Τα ετήσια προγράμματα επιδοτήσεων πρέπει να δημοσιεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα (δηλ. έως την 1η Μαρτίου). Και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορούν να γίνονται ήδη πριν από την αρχή του έτους, προκειμένου να αποφεύγονται αιχμές του φόρτου εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους (άρθρο 110 παρ. 1, υποπαρ. 1), με την προϋπόθεση βεβαίως να αναφέρεται ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού δεν έχει περατωθεί ακόμη.

· Στη διάρκεια και κατά την περάτωση των διαδικασιών επιδότησης μπορούν, για οικονομία, να προβλέπονται ανεξάρτητοι και όχι εξωτερικοί έλεγχοι, δε κόστος του ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία προς το ύψος της ελεγχόμενης επιδότησης (άρθρο 117 παρ. 2).

5. Ευρώπη - διαφανής και συνεπής πρακτική

· Οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων πρέπει να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους σχετικά με τη συμμετοχή σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών, και για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αυξάνονται, η έξωθεν καλή μαρτυρία της Ένωσης και η διαφάνεια (άρθρο 94).

· Για την αποφυγή της επικάλυψης των ενισχύσεων, οι υποψήφιοι για επιδοτήσεις πρέπει να γνωστοποιούν την πολλαπλή υποβολή αιτήσεων, και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του συνολικού επιδοτούμενου κόστους (άρθρο 111).

· Προσφέροντες που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα αποκλείονται από τις αναθέσεις για διάστημα από πέντε έως δέκα έτη (άρθρο 93).

Στο άρθρο 66 παρ. 1 εφαρμόζεται η αρχή της ευθύνης των διατακτών. Ζημίες που προκαλούνται με πρόθεση έχουν ως συνέπεια την υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την παραγραφή (άρθρο 73β). Το ύψος της ευθύνης περιορίζεται, κατά τα άλλα, στις αποδοχές 12 μηνών κατά μέγιστο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να κάνει δεκτή τη νομοθετική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, με τις εξής τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, εφεξής ο «Δημοσιονομικός Κανονισμός», θέτει τα νομικά θεμέλια της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι, τα ουσιώδη στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Eπιπλέον, θεσπίζει τις δημοσιονομικές αρχές, που θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και από τις οποίες οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν.

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, εφεξής ο «Δημοσιονομικός Κανονισμός», θέτει τα νομικά θεμέλια της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έτσι, τα ουσιώδη στοιχεία του θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Eπιπλέον, θεσπίζει τις δημοσιονομικές αρχές, που καθορίζονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης και θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και από τις οποίες οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Ορισμένες τροποποιήσεις δικαιολογούνται από την κτηθείσα εμπειρία και αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που τη συνοδεύουν, καθώς και στην αναπροσαρμογή ορισμένων απαιτήσεων διαδικασίας και τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καταστούν περισσότεροι αναλογικοί προς τους εκάστοτε κινδύνους και έξοδα.

(2) Ορισμένες τροποποιήσεις δικαιολογούνται από την κτηθείσα εμπειρία και αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που τη συνοδεύουν· είναι επίσης σκόπιμο να υπάρχει ρητή αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης, προκειμένου να αποσαφηνίζεται ότι διατηρείται η σχέση προς τους κινδύνους και το κόστος.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Επιτροπής, στη βελτίωση ή στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στην ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων έναντι της απάτης και των παράνομων ενεργειών, οπότε και στην επίτευξη εύλογης ασφάλειας ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών πράξεων.

(3) Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της Επιτροπής, στη βελτίωση ή στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στην αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων έναντι της απάτης και των παράνομων ενεργειών, οπότε και στην επίτευξη εύλογης ασφάλειας ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών πράξεων.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)

(5a) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη ΕΚ, όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνατμ, της 2ας Οκτωβρίου 1997, τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να τηρούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την oπoία καμία δράση της Κoινότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Ως προς ορισμένα σημεία, χρειάζεται περισσότερη αποδοτικότητα και διαφάνεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών, για να ικανοποιούνται καλύτερα οι επιχειρησιακές ανάγκες.

(6) Η πρακτική από την εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών έχει δείξει ότι ενίοτε οι οικονομικοί παράγοντες δεν κάνουν επαρκή χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την άσκηση των εξουσιών τους· διότι, ως εκτελεστικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν κατά περίπτωση σχετικά με την αναλογικότητα των μέτρων, υπό την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ και του συνημμένου σε αυτήν πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των βασικών αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ της 2ας Οκτωβρίου 1997.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους για τη δυσκαμψία της διαδικασίας έγκειται στο ότι οι χρήστες του ΔΚ δεν κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αποδεχθεί ελευθεριότητες, όπως δώρα ή κληροδοτήματα, οι οποίες συνεπάγονται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και δυσκίνητες διαδικασίες, η παροχή έγκρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον τα συναφή έξοδα είναι σημαντικά.

(12) Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αποδεχθεί ελευθεριότητες, όπως δώρα ή κληροδοτήματα, οι οποίες συνεπάγονται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και δυσκίνητες διαδικασίες, η παροχή έγκρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα παρεπόμενα έξοδα.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Σε σχέση με την αρχή της ειδικότητας του προϋπολογισμού, οι κανόνες που διέπουν τις μεταφορές πιστώσεων θα πρέπει να απλοποιηθούν και να αποσαφηνισθούν σε ορισμένα σημεία, διότι στην πράξη αποδείχθηκαν ασαφείς ή δυσεφάρμοστοι. Επιδιώκετο η εφαρμογή του άρθρου 22 του Δημοσιονομικού Κανονισμού για τα λοιπά θεσμικά όργανα πλην της Επιτροπής, διότι αυτή έχει το δικό της καθεστώς. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Ως προς τη «διαδικασία κοινοποίησης», η Επιτροπή και τα λοιπά θεσμικά όργανα κοινοποιούν τις προτάσεις τους για μεταφορά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η οποία είναι δυνατόν να επικαλεσθεί τη συνήθη διαδικασία εφόσον επιθυμεί να προβάλει αντιρρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, θεωρητικά ισχύουν για την απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ως προς τη μεταφορά οι συνήθεις προθεσμίες. Πάντως, το κείμενο δεν αναφέρει την αφετηρία της προθεσμίας , οπότε τούτο θα πρέπει να διορθωθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αποφασίζει αυτόνομα σχετικά με τις μεταφορές από το αποθεματικό στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βασική πράξη, κατά την έννοια του άρθρου 49 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για την αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αλλά εκδίδεται βασική πράξη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Οι κανόνες περί διοικητικών μεταφορών της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοσθούν στη νέα δομή του Προϋπολογισμού Βάσει Δραστηριοτήτων (ΠΒΔ). Έτσι, η «διαδικασία κοινοποίησης» θα πρέπει να περιορισθεί στις μεταφορές μεταξύ άρθρων, στο πλαίσιο του διοικητικού κεφαλαίου κάθε τίτλου, οι οποίες υπερβαίνουν το 10% των πιστώσεων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Από την άλλη πλευρά, οι μεταφορές μεταξύ άρθρων διαφόρων τίτλων που χρηματοδοτούν δαπάνες πανομοιότυπου χαρακτήρα θα πρέπει να αποφασίζονται αυτόνομα από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22Α (νέα)

(22α) Η ρύθμιση σχετικά με την ευθύνη των διατακτών πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα, προκειμένου να αυξηθεί η νομική βεβαιότητα.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Θα πρέπει να καθιερωθεί χρονικό όριο της ισχύος των απαιτήσεων. Η Κοινότητα, αντίθετα με πολλά από τα κράτη μέλη, δεν υπόκειται σε χρονικό όριο μετά το οποίο μια δημοσιονομική απαίτησή της να παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου, στο νέο άρθρο 73β, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(27) Θα πρέπει να καθιερωθεί χρονικό όριο της ισχύος των απαιτήσεων. Η Κοινότητα, αντίθετα με πολλά από τα κράτη μέλη, δεν υπόκειται σε χρονικό όριο μετά το οποίο μια δημοσιονομική απαίτησή της να παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου, στο νέο άρθρο 73β, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ωστόσο, όσοι προκαλούν ζημία εκ προθέσεως δεν πρέπει να μπορούν να επικαλούνται την παραγραφή στην ίδια κλίμακα με τους άλλους οφειλέτες. Η έναρξη της προθεσμίας παραγραφής πρέπει επομένως να περιορίζεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώνεται με βεβαιότητα η απαίτηση στο σύνολό της.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27Α (νέα)

(27a) Στον τομέα της ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οι διαδικασίες πρέπει να διευρυνθούν και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των προσφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ιδίως να προβλεφθεί η διεύρυνση της αρχής της αναλογικότητας ώστε να έχει εφαρμογή και στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Οι συμβάσεις πλαίσια πρέπει να αναφέρονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται με περιττά μακρόχρονες συμβατικές δεσμεύσεις, οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποκλείονται πρακτικά εκ των προτέρων από την ανάθεση συμβάσεων.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27Β (νέα)

(27β) Οι διαδικασίες ανάθεσης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε διοργανικό επίπεδο, προκειμένου να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος και των μικρότερων μονάδων.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 29

Οι κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αναφέρονται στον αποκλεισμό υποψηφίων και προσφερόντων επιβάλλουν για τα κοινοτικά όργανα καθεστώς αυστηρότερο από εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 2004/18/EΚ. Ο Δημοσιονομικός Κανονισμός δεν κάνει διάκριση μεταξύ ιδιαίτερα σοβαρών λόγων αποκλεισμού και λοιπών λόγων. Η οδηγία 2004/18/EΚ, από την άλλη πλευρά, κάνει τέτοια διάκριση, η οποία, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται και για τα κοινοτικά όργανα. Τα άρθρα 93 και 94 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να προβλέπουν τον υποχρεωτικό αποκλεισμό στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις, δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προβλέπει, μετά από ανάλυση κινδύνων, και άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού. Η ίδια διάκριση θα πρέπει να γίνει και στο άρθρο 114 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για τις επιδοτήσεις. Οι κανόνες περί κυρώσεων, του άρθρου 96 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν ανάλογα.

Οι κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αναφέρονται στον αποκλεισμό υποψηφίων και προσφερόντων επιβάλλουν για τα κοινοτικά όργανα καθεστώς αυστηρότερο από εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 2004/18/EΚ. Για τον αποκλεισμό προσφερόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει η διάρκεια του αποκλεισμού να περιορίζεται σε δέκα έτη κατά μέγιστο, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσανάλογες κυρώσεις. Αποκλεισμοί μεγαλύτεροι των πέντε ετών θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο αν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30Α (νέα)

(39α) Η απαίτηση για την υποβολή δικαιολογητικών πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. Η επιβάρυνση που συνεπάγεται η τεκμηρίωση θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την αξία της σύμβασης.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30Β (νέα)

 

(30β) Για την έξωθεν καλή μαρτυρία σχετικά με τη θεμιτή και χρηστή διαχείριση, οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων πρέπει πάντα να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους σχετικά με τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32Α (νέα)

 

(32α) Οι μη επιλεγόμενοι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ουσιαστική δυνατότητα νομικής προστασίας, υποχρέωση που ισχύει και για τα κράτη μέλη. Για τούτο πρέπει να είναι προσιτοί ανεξάρτητοι φορείς ελέγχου οι οποίοι να είναι σε θέση να εξετάζουν γρήγορα και χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση τις διαδικασίες ανάθεσης, διασφαλίζοντας ουσιαστική νομική προστασία.

Τροπολογία 19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32Β (νέα)

 

(32β) Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης δεν μπορεί να συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των αναδόχων. Η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του αναδόχου πρέπει επομένως να περιορίζεται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντικείμενο της εγγύησης.

Τροπολογία 20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34

(34) Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οι απαιτήσεις για ελέγχους και εγγυήσεις θα πρέπει να είναι περισσότερο αναλογικές προς τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κινδύνους. Ορισμένες ουσιώδεις αλλαγές θα πρέπει να γίνουν πρώτα στον Δημοσιονομικό Κανονισμό, έτσι ώστε αργότερα να προστεθεί λεπτομερέστερη πρόβλεψη στους Κανόνες Εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων χρειάζεται αποσαφήνιση, στο πλαίσιο του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δανειοδοτήσεων και των συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια. Πρέπει να προστεθεί και η αρχή της αναλογικότητας.

(34) Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οι απαιτήσεις της διαδικασίας διαχείρισης από τους συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάντα αναλογικές. Προς τούτο, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αποκλείονται σε όσο το δυνατόν ενωρίτερο στάδιο της διαδικασίας, προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή επιβάρυνση των αιτούντων. Το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων χρειάζεται αποσαφήνιση, στο πλαίσιο του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δανειοδοτήσεων και των συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια. Ειδικά για τις επιδοτήσεις χαμηλού ύψους πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής με βάση απόφαση και όχι με εκτεταμένη και περίπλοκη συμφωνία επιδότησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 21

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 36

(36) Ο κανόνας ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Ωστόσο, από την εμπειρία προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούμενης ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε το άρθρο 110 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει ρητά την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων εξαιρετικών περιπτώσεων.

(36) Ο κανόνας ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει για λόγους νομικής ασφάλειας και προγραμματισμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους αιτούντες κατά την έναρξη του διαγωνισμού να μην μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, από την εμπειρία προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούμενης ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε το άρθρο 110 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει ρητά την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων εξαιρετικών περιπτώσεων.

Τροπολογία 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 37

(37) Ο κανόνας ότι η ίδια ενέργεια δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περισσότερες από μία επιδοτήσεις για οποιονδήποτε δικαιούχο θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί, διότι ορισμένες βασικές πράξεις πράγματι επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, οι σχετικές δε περιπτώσεις είναι δυνατόν να αυξηθούν στο μέλλον με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η παρούσα ευκαιρία για να καταστεί σαφές, στο άρθρο 111 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(37) Θα πρέπει να καταστεί σαφές, στο άρθρο 111 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιδοτήσιμων εξόδων.

Αιτιολόγηση

Υλοποίηση των τροπολογιών.

Τροπολογία 23

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 39

(39) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η χρήση των κατ’ αποκοπήν πληρωμών θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του νέου άρθρου 113α του Δημοσιονομικού Κανονισμού, παράλληλα με την πλέον παραδοσιακή μέθοδο της επιστροφής των πράγματι καταβληθέντων εξόδων.

(39) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η χρήση των κατ’ αποκοπήν πληρωμών θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του νέου άρθρου 113α του Δημοσιονομικού Κανονισμού, παράλληλα με την πλέον παραδοσιακή μέθοδο της επιστροφής των πράγματι καταβληθέντων εξόδων. Τα επιδοτήσιμα έξοδα πρέπει να ορίζονται σαφέστερα.

Τροπολογία 24

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40

(40) Ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα πρέπει να καταργηθούν (άρθρο 114 του ΔΚ), έτσι ώστε να επιτρέπονται οι επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και ορισμένων ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα.

(40) Οι υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών και οι κυρώσεις στις οποίες υπόκεινται οι αποδέκτες ελευθεριοτήτων πρέπει πάντα να είναι ανάλογες προς τον κίνδυνο· επιπλέον, ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα πρέπει να καταργηθούν (άρθρο 114 του ΔΚ), έτσι ώστε να επιτρέπονται οι επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και ορισμένων ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40Α (νέα)

 

(40α) Για την καλύτερη ενημέρωση των αιτούντων θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικός φορέας που να έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση των παρεμφερών αιτήσεων επιδότησης, των πληροφοριών που υποβάλλουν οι αιτούντες και των κριτηρίων σύγκρισης των αιτήσεων επιδότησης (Benchmarking).

Τροπολογία 26

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47

(47) Είναι αναγκαίο να επιτρέπεται για τις πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν, να χρησιμοποιούνται εκ νέου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι δυνατό μόνο υπό αυστηρούς όρους, και τούτο μόνο στον τομέα της έρευνας, διότι τα ερευνητικά προγράμματα παρουσιάζουν υψηλότερο οικονομικό κίνδυνο σε σύγκριση με τους λοιπούς τομείς πολιτικής.

(47) Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενίσχυση της έρευνας, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται για τις πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των προγραμμάτων για τα οποία προορίζονταν, να χρησιμοποιούνται εκ νέου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι δυνατό μόνο υπό αυστηρούς όρους.

Αιτιολόγηση

Υλοποίηση των τροπολογιών.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού και περιλαμβάνεται σε άλλη νομοθετική πράξη πρέπει να συνάδει ιδίως με τις δημοσιονομικές αρχές που διατυπώνονται στον τίτλο II."

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες και περιλαμβάνεται σε άλλη πράξη δικαίου πρέπει να τηρεί τις αρχές του προϋπολογισμού οι οποίες διατυπώνονται στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της λέξης "ιδίως" είναι ακατανόητη και πρέπει επομένως να απαλειφθεί. Αντίθετα, οι δημοσιονομικές αρχές καθορίζονται ήδη στα άρθρα 268 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι σύμφωνα προς την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στη γενική αρχή της αναλογικότητας της διαχείρισης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών της Ένωσης και τρίτων χωρών λόγω της διοικητικής διαχείρισης.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 12, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Ωστόσο, σε δεόντως τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις οι πιστώσεις για τους σκοπούς της βοήθειας αντιμετώπισης κρίσεων και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι δυνατόν να δεσμεύονται από τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων της αντίστοιχης γραμμής του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Ωστόσο, σε δεόντως τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις οι πιστώσεις για τους σκοπούς της βοήθειας αντιμετώπισης κρίσεων και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι δυνατόν να δεσμεύονται από τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων της αντίστοιχης γραμμής του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τις δεσμεύσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

Άρθρο 14, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(6a) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 σημείο 4, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 185 οργανισμοί που δημιουργούνται από τις Κοινότητες, δεν μπορούν να συνάπτουν δάνεια, με εξαίρεση τις άμεσες χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την αγορά ακινήτων για ιδία χρήση και αφού έχει προηγουμένως διατυπώσει θετική γνώμη η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3."

Αιτιολόγηση

Για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους περί ακινήτων, τα θεσμικά όργανα χρειάστηκε να αναζητήσουν μορφές έμμεσης χρηματοδότησης, τη στιγμή που η άμεση χρηματοδότηση, μέσω τραπεζικών δανείων, θα τους επέτρεπε να επιτύχουν χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 16, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται σημαντικά η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης στην επιδότηση έργων.

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση της υπολογισιμότητας της κοινοτικής συγχρηματοδότησης από τους συμμετέχοντες σε έργα.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 19, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Η αποδοχή ελευθεριοτήτων που είναι δυνατόν να συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία αποφαίνονται αμφότερα εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.”

Η αποδοχή ελευθεριοτήτων που είναι δυνατόν να συνεπάγονται παρεπόμενα έξοδα υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία αποφαίνονται αμφότερα εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.”

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

1. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, σε μεταφορές πιστώσεων:

1. (1) Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, σε μεταφορές πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και από άρθρο σε άρθρο, εντός συνολικού ορίου 10% επί των πιστώσεων του εκάστοτε οικονομικού έτους που είναι εγγεγραμμένες στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά .

α) από τίτλο σε τίτλο, εντός συνολικού ορίου 10% επί των πιστώσεων του εκάστοτε οικονομικού έτους που είναι εγγεγραμμένες στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά·

 

β) από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, χωρίς όριο.

 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

2. Τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των μεταφορών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, τα θεσμικά όργανα ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και την Επιτροπή για τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν δεόντως τεκμηριωμένοι λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

2. Τρεις εβδομάδες πριν από τη διενέργεια των μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα όργανα ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφαίνεται ως προς τις μεταφορές αυτές εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 24 και τα οποία λογίζονται με έναρξη κατά την ημερομηνία κατά την οποία αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται από το οικείο όργανο για τις σκοπούμενες μεταφορές."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

3. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10% επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

3. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10% επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού ήταν καλύτερη· η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή δεν προσθέτει τίποτε σε σαφήνεια.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 22, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

4. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής μπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού, να πραγματοποιεί μεταφορές εντός κεφαλαίων χωρίς να προηγείται ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 (A) (I)

Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ι) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

διαγράφεται "β) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, η μεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο μόνο μεταξύ άρθρων που χρηματοδοτούν τις δαπάνες πανομοιότυπου χαρακτήρα·"

 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 (A) (II)

Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο δ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιι) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ): διαγράφεται

"δ) μεταφορές πιστώσεων από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 43, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βασική πράξη για την αντίστοιχη ενέργεια, οσάκις ο προϋπολογισμός έχει μεν καταρτισθεί αλλά εγκρίνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 (Α) (ΙΙΙ)

Άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιιι) το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11Β (νέο)

Άρθρο 23, παράγραφος 1α (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

διαγράφεται

“1a. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τρεις εβδομάδες πριν προβεί σε:

 

α) μεταφορές μεταξύ άρθρων εντός του κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας του ίδιου τίτλου οι οποίες υπερβαίνουν το 10% των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στο άρθρο από το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά,

 

β) μεταφορές στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

 

Σε περίπτωση δεόντως τεκμηριωμένων λόγων που προβάλλονται κατά την περίοδο αυτή των τριών εβδομάδων από οποιονδήποτε από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφαίνεται ως προς τις μεταφορές αυτές εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 24 και τα οποία λογίζονται με έναρξη κατά την ημερομηνία κατά την οποία αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται από την Επιτροπή για τις σκοπούμενες μεταφορές."

 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 (Γ)

Άρθρο 23, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

γ) Στην παράγραφο 2, οι όροι "στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)" αντικαθίστανται από τους "στις παραγράφους 1 και 1α ".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

Άρθρο 26, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: διαγράφεται

διαγράφεται

"Οι αποφάσεις περί μεταφοράς πιστώσεων προς χρήση του αποθεματικού για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μετά από πρόταση της Επιτροπής. Για κάθε κατ’ιδίαν πράξη υποβάλλεται χωριστή πρόταση."

 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12 Α (νέο)

Άρθρο 27, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(12α) Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας."

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες δαπάνες ή αναλήψεις υποχρεώσεων.

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12 Β (νέο)

Άρθρο 27, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο στοιχείο α) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

12β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Ως αναλογικότητα νοείται η ισόρροπη σχέση μεταξύ της επιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι έλεγχοι, και των αντίστοιχων ποσών και κινδύνων."

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η Επιτροπή καλείται να εξετάζει την επιβάρυνση λόγω των ελέγχων. Στόχος: Η προσαρμογή του κόστους στους κινδύνους.

Τροπολογία 46

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12Γ (νέο)

Άρθρο 27, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(12γ) Στο άρθρο 27 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4a. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν συστήματα για τη μέτρηση και τη σύγκριση της αποδοτικότητας, όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων."

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιδιώκει να ακολουθήσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τρία βασικά στοιχεία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής επικεντρώνουν την προσοχή τους ιδίως στην "οικονομία", η οποία μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά ως "το καλύτερο αποτέλεσμα μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών". Η αρχή της αποδοτικότητας περιγράφεται στον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 27, παράγρ. 2, εδάφιο 2) ως "η καλύτερη σχέση μεταξύ χρησιμοποιηθέντων μέσων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων". Ο σεβασμός της αρχής αυτής θα επέβαλε στην Επιτροπή όχι μόνο να επικεντρώσει την προσοχή της στους "καταλόγους ελέγχου των διαδικασιών", αλλά να λαμβάνει υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και τη χορήγηση επιδοτήσεων, καθώς και το διοικητικό κόστος των διαδικασιών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος για τους δικαιούχους, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να δοθεί έμφαση στα κριτήρια αποδοτικότητας.

Τροπολογία 47

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12Δ (νέα)

Άρθρο 27, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(12δ) Στο άρθρο 27 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"4a. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες εκτελούνται με βάση διαδικασίες προσαρμοσμένες στο αντικείμενό τους. Οι κανόνες εφαρμογής εξειδικεύουν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου".

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των πολιτικών της ΕΕ πρέπει να επηρεάζει τις διοικητικές διαδικασίες και όχι το αντίστροφο.

Τροπολογία 48

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12Ε (νέο)

Άρθρο 28, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(12ε) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά και άλλα όργανα παρέχουν τις ενδεδειγμένες πληροφορίες που επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ της εξέλιξης των αναγκών σε πιστώσεις και των αρχικών προβλέψεων που εμφαίνονται στα δημοσιονομικά δελτία. Οι προαναφερθείσες ενδεδειγμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη σημειωθείσα πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών της νομοθετικής αρχής επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι ανάγκες σε πιστώσεις αναθεωρούνται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε συνάρτηση με την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τη βασική πράξη".

(Αντιστοιχεί στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002, με την αντικατάσταση της λέξης "Επιτροπή" από "θεσμικά και άλλα όργανα" και αντίστοιχη γραμματική προσαρμογή).

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης: Η "Επιτροπή" αντικαθίσταται από τα "θεσμικά και άλλα όργανα".

Τροπολογία 49

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12 ΣΤ (νέο)

Άρθρο 28, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(12στ) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Τα θεσμικά και άλλα όργανα, προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους απάτης και παρατυπιών, περιλαμβάνουν στο δημοσιονομικό δελτίο πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα ή μελετώμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας."

(Αντιστοιχεί στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002, με την αντικατάσταση της λέξης "Επιτροπή" από "θεσμικά και άλλα όργανα" και αντίστοιχη γραμματική προσαρμογή).

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης: Η "Επιτροπή" αντικαθίσταται από τα "θεσμικά και άλλα όργανα".

Τροπολογία 50

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 29, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

13. Στο άρθρο 29, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

13. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 29

 

1. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί το αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

"2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού και των διορθωτικών προϋπολογισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς.

 

Οι εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό."

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση του δημοσιονομικού νομοθέτη.

Τροπολογία 51

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 30α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(13α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 30α:

 

"Άρθρο 30a

 

Αρχή του αποδοτικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου

 

1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξασφαλίζεται μέσω αποδοτικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με κάθε τρόπο διαχείρισης.

 

2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως η εφαρμοστέα διεργασία σε όλα τα επίπεδα στην αλυσίδα ελέγχου που προορίζεται να παράσχει εύλογη ασφάλεια ως προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 

(α) αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειών·

 

(β) αξιοπιστία του δημοσιονομικού απολογισμού·

 

(γ) διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση και πρόληψη και εντοπισμός απάτης και παρατυπιών· και

 

(δ) επαρκής διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων."

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής των ΕΚ στο σχέδιο δράσης και την αιτιολογική σκέψη ι του ψηφίσματος για την απαλλαγή 2004, ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος πρέπει να περιληφθεί ως μία από τις αρχές του προϋπολογισμού στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 52

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16 (Α)

Άρθρο 43, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι όροι "στο άρθρο 24" αντικαθίστανται από τους όρους "στα άρθρα 23 και 24".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 53

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16 Β

Άρθρο 43, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Στην παράγραφο 2, οι όροι "στο άρθρο 24" αντικαθίστανται από τους όρους "στα άρθρα 23 και 24".

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 54

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19 (A) (II)

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 1, στοιχείο στ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

ιι) Το σημείο στ) απαλείφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της ισχύουσας διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 55

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19 Β

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) Το σημείο 2. αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Στο τμήμα που αντιστοιχεί σε κάθε θεσμικό όργανο, τα έσοδα και οι δαπάνες εμφαίνονται με την ίδια διάρθρωση όπως και στο σημείο 1."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της ισχύουσας διατύπωσης για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 56

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19 (Γ)

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 3, στοιχείο γ) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

γ) Στο σημείο 3., το στοιχείο γ) αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"γ) όσον αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανομή μπορεί να αναφέρεται ανά ομάδες βαθμών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε προϋπολογισμό· Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προσωπικό με υψηλά τεχνικά ή επιστημονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα δυνάμει των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·”

 

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση του αρχικού κειμένου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό

Τροπολογία 57

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19 (Δ)

Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο 5 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

δ) Το σημείο 5. αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

"5. Τις γραμμές του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές ενέργειες."

 

Αιτιολόγηση

Τα κοινοτικά δάνεια και οι εγγυήσεις δανείων δεν έχουν καταργηθεί ακόμη, ούτε έχει εγκριθεί ακόμη ο νέος μηχανισμός τροφοδοσίας του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές ενέργειες. Πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Τροπολογία 58

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 48, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(20α) Στο άρθρο 48, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Τα όργανα εκτελούν τον προϋπολογισμό κατά τα έσοδα και τις δαπάνες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με δική τους ευθύνη και εντός του ορίου των πιστώσεων που έχουν διατεθεί".

(Αντιστοιχεί στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002, με την αντικατάσταση της λέξης "Επιτροπή" με "όργανα").

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης.

Τροπολογία 59

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 22 (Α)

Άρθρο 53, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

Για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων με σκοπό:

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 60

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 22 (Α)

Άρθρο 53, παράγραφος 3, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

β) να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες·

β) να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες, την κακοδιαχείριση και τις απάτες·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να δίνει στην καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης την ίδια σημασία όπως στην απάτη και τις παρατυπίες.

Τροπολογία 61

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 23 Β (-I) (νέο)

Άρθρο 54, παράγραφος 2, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

-ι) Η εισαγωγή διατυπώνεται ως εξής:

 

'2. Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί, όταν εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση κεντρική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, ή σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4, να αναθέτει καθήκοντα δημόσιας εξουσίας και ιδίως τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση δημοσιονομικών εξουσιών στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 54, παρ. 2, περιορίζεται ως τώρα στην κεντρική, έμμεση διαχείριση. Τούτο περιορίζει σημαντικά την ανάθεση εξουσιών, ιδιαίτερα για εξωτερικές ενέργειες. Οι τελευταίες εκτελούνται σε διαρκώς μεγαλύτερη κλίμακα με αποκεντρωμένη διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού, πρέπει επομένως να είναι δυνατή η ανάθεση δημοσιονομικών εξουσιών και υπό αποκεντρωμένη διαχείριση.

Τροπολογία 62

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 23 (Γ Α) (νέο)

Άρθρο 54, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(γα) Προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:

 

"3a. Κατά την άσκηση των εξουσιών που του εκχωρεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισμού του και εγκρίνοντας ειδικούς κανόνες, να μεταβιβάσει καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού στις πολιτικές ομάδες του για καλά καθορισμένες πιστώσεις.

 

Αυτή η ειδική ρύθμιση δεν μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 56, εκτός εάν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις της λειτουργίας των πολιτικών ομάδων."

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 185 για τους οργανισμούς που συστήνουν οι Κοινότητες και οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πολιτικών ομάδων ως διοικητικών οντοτήτων και οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν επίσης να εκφράζονται μέσα από την εκτέλεση των ισχυόντων κανόνων.

Τροπολογία 63

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 24

Άρθρο 56, παράγραφος 1, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

1. Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με έμμεση σε κεντρικό επίπεδο διαχείριση, εξασφαλίζει κατ’ αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη, τη συνάφεια και την ορθή λειτουργία, στο εσωτερικό των οντοτήτων στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, των ακόλουθων:

1. (1) Οσάκις η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτελούν τον προϋπολογισμό με έμμεση σε κεντρικό επίπεδο διαχείριση, εξασφαλίζουν αντιστοίχως κατ’ αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη, τη συνάφεια και την ορθή λειτουργία, στο εσωτερικό των οντοτήτων στις οποίες αναθέτουν την εκτέλεση, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, των ακόλουθων:

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 54, οι παροχές προς τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζονται ως έμμεση κεντρική διοίκηση. Η τροποποίηση του άρθρου 56 είναι συνέπεια τούτου.

Τροπολογία 64

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 24

Άρθρο 56, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

3. Η Επιτροπή μεριμνά για την εποπτεία, την αξιολόγηση και την εποπτεία της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναθέτει. Κατά την εφαρμογή των δικών της συστημάτων ελέγχου λαμβάνει υπόψη την αντιστοιχία τους με τα συστήματα των εποπτευόμενων φορέων.

3. (3) Η Επιτροπή και/ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζουν την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων. Κατά την εφαρμογή των δικών τους συστημάτων ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αντιστοιχία τους με τα συστήματα των εποπτευόμενων φορέων.

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 54, οι παροχές προς τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζονται ως έμμεση κεντρική διοίκηση. Η τροποποίηση του άρθρου 56 είναι συνέπεια τούτου.

Τροπολογία 65

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 27

Άρθρο 60, παράγραφος 7, πρώτη περίοδος (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(27) Στο άρθρο 60, η πρώτη περίοδος της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"7. Ο κύριος διατάκτης προβαίνει προς το οικείο θεσμικό όργανο σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικά και διαχειριστικά στοιχεία και δήλωση αξιοπιστίας με την οποία πιστοποιείται ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεσή του είναι αληθή και ακριβή."

27. Στο άρθρο 60, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"7. Ο κύριος διατάκτης προβαίνει προς το οικείο θεσμικό όργανο σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από δημοσιονομικά και διαχειριστικά στοιχεία και οιεσδήποτε επιφυλάξεις σε σχέση με τα τελευταία, καθώς και από δήλωση αξιοπιστίας με την οποία πιστοποιείται ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεσή του είναι αληθή και ακριβή.

 

Η εν λόγω έκθεση περιέχει στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσματα των πράξεών του σε συσχετισμό με τους στόχους που του είχαν τεθεί, τους κινδύνους που συνδέονται με τις πράξεις αυτές, τη χρησιμοποίηση των πόρων που είχαν τεθεί στη διάθεσή του και τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει γνώση της ετήσιας εκθέσεως δραστηριοτήτων καθώς και των λοιπών διαθέσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους, σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Αυτές οι εκθέσεις παρουσιάζουν λεπτομερώς τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό του κινδύνου σφαλμάτων σε σχέση με τις πράξεις τις οποίες εξετάζει η έκθεση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών των μέτρων."

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτών των λέξεων ήταν ίσως σφάλμα που πρέπει να διορθωθεί. Πέραν τούτου εισάγεται η πιθανότητα διατύπωσης επιφυλάξεων στην έκθεση για τα διαχειριστικά στοιχεία.

Τροπολογία 66

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 28 (-Α) (νέο)

Άρθρο 61, παράγραφος 1, εδάφιο (εα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(-α) Στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το εξής στοιχείο εα):

 

εα) την πραγματική λειτουργία αυτών των συστημάτων·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1στ) απορρέει άμεσα από τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 10/2005, παράγραφος 30:

"Προκειμένου να είναι σε θέση οι υπόλογοι να πιστοποιούν ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν πιστή απεικόνιση, όπως προβλέπει το άρθρο 123 του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού, η εν λόγω επικύρωση θα πρέπει να καλύπτει την πραγματική λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου"

Τροπολογία 67

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 28 (Α)

Άρθρο 61, παράγραφος 2α (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

2α. Ο υπόλογος καταρτίζει τους λογαριασμούς βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται κατά την παράγραφο 2. Οι τελικοί λογαριασμοί που καταρτίζονται κατά το άρθρο 129 παράγραφοι 2 και 3 και συνοδεύονται από πιστοποιητικό συντασσόμενο από τον υπόλογο, με το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον τίτλο VII και τις λογιστικές αρχές, κανόνες και μεθόδους που εκτίθενται στο παράρτημα των δημοσιονομικών καταστάσεων."

2α. Ο υπόλογος υπογράφει το κλείσιμο των λογαριασμών προ της εγκρίσεώς τους από το θεσμικό όργανο, πιστοποιώντας ότι παρέχουν αληθή και ακριβή απεικόνιση της δημοσιονομικής κατάστασης του οργάνου.

 

Προς τούτο ο υπόλογος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, μεθόδους και λογιστικά συστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό για τους λογαριασμούς του οργάνου του, καθώς και ότι όλα τα έσοδα και δαπάνες έχουνκαταγραφεί στους λογαριασμούς.

 

Είναι εξουσιοδοτημένος να ελέγχει τις πληροφορίες που λαμβάνει καθώς και να διενεργεί οιουσδήποτε περαιτέρω ελέγχους θεωρεί αναγκαίους για να υπογράψει το κλείσιμο των λογαριασμών.

Θα εκφράσει επιφυλάξεις εάν χρειασθεί, εξηγώντας επακριβώς τη φύση και την έκταση αυτών των επιφυλάξεων.

 

Οι κύριοι διατάκτες διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο υπόλογος για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι διατάκτες παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση των κονδυλίων που διαχειρίζονται καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών υπό την εποπτεία τους.

 

Οι υπόλογοι των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών υπογράφουν το κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών τους και στέλνουν το πιστοποιητικό στον υπόλογο της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Τούτο απορρέει από τις αρχές που ορίζονται στην έκθεση απαλλαγής 2003 του Κοινοβουλίου:

Ο υπόλογος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την ακεραιότητα των λογαριασμών του Οργάνου συνολικά (παράγραφος 7).

Ο υπόλογος υπογράφει τους λογαριασμούς και εάν υπάρχουν επιφυλάξεις

εξηγεί ακριβώς το χαρακτήρα και την έκταση των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν (παράγραφος 8).

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την ώθηση της πρόσφατης μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Επιτροπή που συνίστατο στο να δοθεί ευθύνη σε κάθε Γενικό Διευθυντή αλλά είναι της άποψης ότι η βεβαίωση που δίδεται από τους Γενικούς Διευθυντές πρέπει να υποστηρίζεται από μια συνολική βεβαίωση του υπολόγου, ο οποίος λογοδοτεί πλήρως και διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκπληροί αυτό το καθήκον (παράγραφος 9).

Τροπολογία 68

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 32 (Α)

Άρθρο 66, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Το άρθρο 66 αντικαθίσταται ως εξής:

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο οποίος προβλέπει ότι ένα μέλος του προσωπικού που υπάγεται στις σχετικές διατάξεις είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε επανόρθωση, μερική ή ολική, κάθε ζημίας που υφίστανται οι Κοινότητες λόγω βαρέος παραπτώματός του κατά την άσκηση ή σε συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως εάν βεβαιώνει δικαιώματα είσπραξης ή εκδίδει εντάλματα είσπραξης, αναλαμβάνει δαπάνη ή υπογράφει ένταλμα πληρωμής χωρίς να τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των Κανόνων Εφαρμογής του.”

Το άρθρο 66 αντικαθίσταται ως εξής:

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

 

Καθήκον αποζημίωσης υφίσταται ιδιαίτερα όταν

 

- κατά τη διαπίστωση απαιτήσεων, την έκδοση ενταλμάτων είσπραξης, την ανάληψη υποχρεώσεων, ή την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής, ο διατάκτης παραβαίνει, από κατάφωρη αμέλεια ή εκ προθέσεως, τον παρόντα κανονισμό και τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής,

 

- ο διατάκτης παραλείπει, από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως, να καταρτίσει πράξη που δημιουργεί απαίτηση, ή παραλείπει ή καθυστερεί, από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως, την έκδοση εντάλματος πληρωμής που μπορεί να δημιουργήσει αστική ευθύνη του οργάνου έναντι τρίτου.

 

Στην εξέταση της ύπαρξης και της σοβαρότητας του παραπτώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συνθήκες, ιδιαίτερα δε οι πόροι που είχε στη διάθεσή του ο διατάκτης για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

Το ύψος της απαίτησης από το διατάκτη σταθμίζεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, κυρίως ως προς τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση αμέλειας εκ μέρους του διατάκτη περιορίζεται στις αποδοχές 12 μηνών κατά μέγιστο. Αν ο διατάκτης έχει ενεργήσει με πρόθεση ή δόλο, ευθύνεται για το σύνολο της ζημίας."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση. Εισαγωγή της αρχής της αναλογικότητας.

Τροπολογία 69

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 32 (ΒΑ) (νέο)

Άρθρο 66, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(βα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

4. Για τον προσδιορισμό της ύπαρξης δημοσιονομικής παρατυπίας και των συνεπειών της, κάθε όργανο πρέπει να ιδρύει ή να συμμετέχει στην από κοινού σύσταση ειδικευμένης επιτροπής δημοσιονομικών παρατυπιών, η οποία είναι ανεξάρτητη από λειτουργική άποψη. Οι κοινές επιτροπές μπορούν να ιδρύονται από ομάδα θεσμικών οργάνων. Τα μέλη μιας ειδικευμένης επιτροπής μπορεί να ορίζονται από οιοδήποτε θεσμικό όργανο.

Αιτιολόγηση

Τα μικρότερα θεσμικά όργανα ιδίως θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση διοικητικών πόρων με τον τρόπο αυτό.

Τροπολογία 70

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 33 Α (νέο)

Άρθρο 72, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(33α) Στο άρθρο 72 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

"2a. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανήκουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και πρέπει να ανακτώνται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό.

 

Όταν τις διαδικασίες ανάκτησης διαχειρίζονται τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί, ο κοινοτικός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή εξόδων που συνδέονται με αυτές τις ανακτήσεις. Οι κανόνες εφαρμογής θα διέπουν αυτές τις επιστροφές."

Τροπολογία 71

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 35

Άρθρο 73β (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριμένων κανονισμών και της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που διέπει το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριμένων κανονισμών και της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου που διέπει το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

 

Αν η απαίτηση βασίζεται σε ζημία εκ προθέσεως, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώνονται πρακτικά και νομικά η ζημία και το ύψος της απαίτησης για αποζημίωση και συντάσσεται σχετική πράξη. Η παραγραφή διακόπτεται με τη δικαστική διεκδίκηση της απαίτησης. Αν η ευθύνη είναι συλλογική, η διακοπή της παραγραφής για έναν οφειλέτη ισχύει και για καθέναν από τους υπολοίπους οφειλέτες.

Η ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για την διακοπή ττης παραγραφής καθορίζονται στους Κανόνες Εφαρμογής."

Η ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για την διακοπή της παραγραφής καθορίζονται κατά τα άλλα στους Κανόνες Εφαρμογής."

Αιτιολόγηση

Όσοι προκαλούν ζημία με πρόθεση μπορούν να επικαλεστούν παραγραφή μόνο αν οι προκληθείσες ζημίες έχουν γίνει γνωστές σε όλη τους την έκταση και δεν έχει ωστόσο απαγγελθεί κατηγορία μέσα στην προθεσμία παραγραφής.

Τροπολογία 72

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 35 Α (νέο)

Άρθρο 74, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(35α) Στο άρθρο 74, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Τα έσοδα που εισπράττονται ως πρόστιμα, συμφωνίες, χρηματικές και λοιπές ποινές, ανακτηθέντα ποσά καθώς και οι παραγόμενοι τόκοι, δεν εγγράφονται οριστικά ως έσοδα του προϋπολογισμού ενόσω οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι δυνατόν να ακυρωθούν από το Δικαστήριο."

Τροπολογία 73

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 37 Α (νέο)

Άρθρο 79, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(37α) Στο άρθρο 79 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"Τα εντάλματα πληρωμής πρέπει μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να αποτελούν προϋπόθεση για πληρωμές εκ μέρους της Επιτροπής."

Αιτιολόγηση

Επιτάχυνση της διαδικασίας και αποφυγή διοικητικής επιβάρυνσης.

Τροπολογία 74

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 37 Β (νέο)

Άρθρο 83, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(37β) Στο άρθρο 83 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"Τα θεσμικά όργανα υποβάλλουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής και την αναστολή αυτών των προθεσμιών."

Αιτιολόγηση

Καλύτερη ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την εκτέλεση.

Τροπολογία 75

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 39 (Α Α) (νέο)

Άρθρο 88, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη πρόταση (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

aa) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

"Η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης."

Αιτιολόγηση

Η έως τώρα πρακτική - έναρξη της εκτέλεσης πριν από την υπογραφή της σύμβασης - εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους συμμετέχοντες και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις των δημοσιονομικών κανονισμών των κρατών μελών. Στόχος είναι η αύξηση της νομικής ασφάλειας και η επιτάχυνση της υπογραφής των συμβάσεων.

Τροπολογία 76

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 39 Α (νέο)

Άρθρο 89 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(39α) Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής:

 

"Άρθρο 89

 

1. Όλες οι δημόσιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

 

2. Κάθε διαδικασία σύναψης συμβάσεων πραγματοποιείται με την ευρύτερη δυνατή διαδικασία ανταγωνισμού, εκτός των περιπτώσεων προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

 

3. Για τη βελτιστοποίηση του οριακού κόστους και την αποφυγή παράλληλων διαδικασιών ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλίζεται η διοργανική εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης.

 

4. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατ' αρχάς με διαχωρισμό των συμβάσεων, εφόσον ενδείκνυται, σε μέρη, ειδικευμένα ή μη. Κατά την υποδιαίρεση πρέπει να τηρούνται τα οριακά μεγέθη που ορίζονται στα άρθρα 105 και 167."

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος υποβολής προσφοράς. Με το μέτρο αυτό, διευκολύνεται η δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στην αγορά και ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του κόστους σε σχέση με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Παράλληλα, μικρότερες μονάδες, που διεξάγουν σπανιότερα διαδικασίες ανάθεσης, μπορούν να επωφεληθούν από την πείρα των μεγάλων μονάδων στην ανάθεση συμβάσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά την ανάθεση συμβάσεων επειδή δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν ολόκληρη ο τον όγκο μιας σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα ανάθεσης κατά τμήματα ή τομείς, με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων ανάθεσης.

Τροπολογία 77

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 39 Β (νέο)

Άρθρο 90, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίοδος (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(39β) Στο άρθρο 90, παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος στο πρώτο εδάφιο:

 

«Τούτο ισχύει επίσης για συμβάσεις που συνάπτονται βάσει σύμβασης πλαισίου όταν, με τη σύναψη μιας επιμέρους σύμβασης ή λόγω της συνολικής αξίας των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της σύμβασης πλαισίου, σημειώνεται υπέρβαση των οριακών μεγεθών που προβλέπονται στα άρθρα 105 και 167».

Αιτιολόγηση

Επέκταση της υποχρέωσης για δημοσίευση και συνακόλουθα βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα των συμβάσεων πλαισίων.

Τροπολογία 78

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 41 Α (νέο)

Άρθρο 91α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(41α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 91a

 

1. Αν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι

 

a) το προβλεπόμενο διοικητικό κόστος για την εκτέλεση παράλληλων ή επάλληλων διαδικασιών ανάθεσης με παρόμοιο αντικείμενο υπερβαίνει την εξοικονόμηση που προβλέπεται να επιτευχθεί από την εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες επομένως κρίνονται ως μη αποδοτικές, ή

 

β) τούτο επιβάλλεται από το αντικείμενο της σύμβασης και

 

γ) ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται έτσι δυσανάλογα, μπορεί να αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης πλαισίου. Ο διατάκτης περιλαμβάνει στο σχετικό φάκελο και την αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη σύμβασης πλαισίου.

 

2. Η διάρκεια της σύμβασης πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες, επιτρέπεται όμως η σιωπηρή παράταση έως και 24 μηνών (βασική διάρκεια). Αν τούτο δικαιολογείται από το σκοπό της σύμβασης, είναι δυνατόν να προβλέπεται μερική λήξη της.

 

3. Η σιωπηρή παράταση της σύμβασης δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν κατά το χρόνο της παράτασης πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Ο διατάκτης ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και περιλαμβάνει το πόρισμά του στο φάκελο.

 

4. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης κριθεί ότι το αντικείμενο της σύμβασης επιβάλλει διάρκεια μεγαλύτερη από τη βασική, ο διατάκτης πρέπει να περιλάβει στο φάκελο και τους λόγους που οδήγησαν στην υπέρβαση.

 

5. Αν το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια αγαθών, πρέπει κατά τη σύναψη της σύμβασης πλαισίου και ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 να εξασφαλίζεται με κατάλληλες ρυθμίσεις ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικά μειονεκτήματα για την αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης."

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις πλαίσια εγκυμονούν σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Αποτελούν συνήθη διοικητική πρακτική και πρέπει επομένως να προβλέπεται σχετική νομική βάση στο δημοσιονομικό κανονισμό. Η σύναψη συμβάσεων πλαισίου πρέπει να επιφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πρέπει να είναι η πληρέστερη δυνατή. Απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια για τη μείωση των τιμών. Τούτο μπορεί, για παράδειγμα, να επιτευχθεί, για συμβάσεις προμηθειών, με τη μη αποκλειστική δέσμευση ή με ρήτρα προσαρμογής των τιμών ή καταγγελίας.

Τροπολογία 79

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 41 Β (νέο)

Άρθρο 92 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(41β) Το άρθρο 92 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 92

 

1. Το αντικείμενο της σύμβασης πρέπει να προσδιορίζεται πλήρως, σαφώς και επακριβώς στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

 

2. Τα κριτήρια επιλογής που επιτρέπουν να αξιολογηθούν οι ικανότητες των υποψηφίων ή των προσφερόντων και τα κριτήρια ανάθεσης που επιτρέπουν να αξιολογηθεί το περιεχόμενο των προσφορών καθορίζονται και διευκρινίζονται εκ των προτέρων στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

 

3. Οι λόγοι αποκλεισμού (άρθρα 93 και 94) κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους υποψήφιους ή προσφέροντες.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93α, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των υποψήφιων ή προσφερόντων στην υποχρέωσή τους να κοινοποιούν αμέσως την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού τους ή, εφόσον είναι αναγκαίο, να βεβαιώνουν την απουσία τέτοιων λόγων. Πρέπει να εφιστάται η προσοχή τους στις νομικές συνέπειες του άρθρου 96.

 

5. Στην περίπτωση σύμβασης πλαισίου, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των υποψήφιων ή προσφερόντων στο γεγονός ότι και άλλα θεσμικά όργανα έχουν δικαίωμα προμηθειών με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση πλαίσιο."

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της αναγνωσιμότητας και συστηματική συγκέντρωση των κανόνων που περιλαμβάνονται σε διάφορα άρθρα σχετικά με το περιεχόμενο των φακέλων των διαγωνισμών. Αποσαφήνιση, ότι η εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού απορρέει από τη νομοθεσία. Τεκμηρίωση της υποχρέωσης κοινοποίησης των προσφερόντων ή των υποψηφίων. Η αναφορά σε ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης είναι αναγκαία για την αποφυγή εκπλήξεων. Πρέπει να παρέχεται και στα άλλα θεσμικά όργανα η δυνατότητα συμμετοχής στα οικονομικά πλεονεκτήματα των συμβάσεων πλαισίων.

Τροπολογία 80

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

α) έχουν καταδικασθεί, με απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, για απάτη, χρηματισμό, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

α) έχουν καταδικασθεί, κατά την πενταετία πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, για απάτη, χρηματισμό, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παρεμφερή εγκληματική δραστηριότητα· η διάρκεια του αποκλεισμού μπορεί να παραταθεί έως σε 10 έτη, αν ο υποψήφιος ή προσφέρων έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξη επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας και ιεράρχησης των κανόνων, η διάρκεια του αποκλεισμού λόγω δικαστικής καταδίκης πρέπει να καθορίζεται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να υπάρχει διάκριση μεταξύ της καταδίκης λόγω οικονομικού αδικήματος κατά τρίτων ή κατά των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Στη δεύτερη περίπτωση, δικαιολογείται βάσει του άρθρου 96 διάρκεια αποκλεισμού έως και δέκα έτη. Λόγω της μακράς διάρκειας των διαδικασιών για οικονομικές υποθέσεις, δεν γίνεται αναφορά στην έναρξη της νομικής ισχύος, προκειμένου να αποφεύγονται η νομική ασάφεια και οι υπερβολικά μεγάλη διάρκεια του αποκλεισμού. Η πρωτοβάθμια απόφαση έχει στην προκειμένη περίπτωση ενδεικτική αξία, ακόμη και αν δεν έχει νομική ισχύ.

Τροπολογία 81

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

3. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού καθορίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους ή προσφέροντες.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση περιλήφθηκε στο άρθρο 92 παρ. 3.

Τροπολογία 82

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

4. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και, εφόσον ενδείκνυται, σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

4. (4) Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες πρέπει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93α, να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και, εφόσον ενδείκνυται, σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

Αιτιολόγηση

Εξυπηρετεί στη διοικητική απλούστευση σε σχέση με τους υποψήφιους ή προσφέροντες: Το πεδίο εφαρμογής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να διαμορφώνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 83

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 93, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Όταν ο ι υποψήφιος ή προσφέρων είναι νομική οντότητα, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, οσάκις τούτο ζητείται από την αναθέτουσα αρχή, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εξουσία εκπροσώπησης της νομικής οντότητας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος περιλήφθηκε στο άρθρο 93 a παρ.2 στοιχείο γ), στο πλαίσιο της συστηματοποίησης των διατάξεων για την υποβολή δικαιολογητικών και τα σχετικά καθήκοντα.

Τροπολογία 84

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 93α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Άρθρο 93α

 

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 89, η επιβάρυνση για διοικητικά θέματα και τεκμηρίωση πρέπει να οριοθετείται με σαφήνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και να συναρτάται με την εκάστοτε διαδικασία.

 

Ειδικότερα:

 

a) οι διατάκτες μπορούν, για συμβάσεις χαμηλής αξίας, στις οποίες επιτρέπεται μία μόνο προσφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, και αφού προβούν σε αξιολόγηση κινδύνου, να μην ζητούν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά·

 

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις άλλες διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3, να ζητήσει βεβαίωση ή άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 93 και 94 και ότι πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια ανάθεσης·

 

γ) η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις να ζητήσει όποια δικαιολογητικά θεωρεί απαραίτητα για τη διαδικασία ανάθεσης.

 

Επίσης, ο υποψήφιος ή προσφέρων πρέπει να παρέχει, αν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εξουσία εκπροσώπησης της νομικής οντότητας που υποβάλλει την προσφορά.

 

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, δεν επιτρέπεται η παρακράτηση προκαταβολών για το μόνο λόγο ότι δεν έγινε χρήση της δυνατότητας να ζητηθούν δικαιολογητικά από τους υποψηφίους ή προσφέροντες."

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας για την υποβολή δικαιολογητικών. Πρέπει να υπάρχει ισόρροπη σχέση μεταξύ της προστασίας των κοινοτικών συμφερόντων και της διοικητικής επιβάρυνσης. Γλωσσική προσαρμογή της γερμανικής εκδοχής στην παράγραφο 4.

Τροπολογία 85

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 42

Άρθρο 94, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων, ιδιαίτερα δε των διατάξεων του άρθρου 52, θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων υπό την έννοια του στοιχείου (α), αν σε κάποιο σημείο της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων ήταν υπάλληλος των Κοινοτήτων και η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάθεσης δεν είχε εγκριθεί εκ των προτέρων από τον προϊστάμενό του.

Αιτιολόγηση

Περιορίζει την εφαρμογή του αυτού του άρθρου σε διαδικασίες επιδοτήσεων δεδομένου ότι οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων αυτοί καθαυτοί απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις με τις Κοινότητες.

Τροπολογία 86

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 43

Άρθρο 95 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

(43) Στο άρθρο 95 προστίθεται η εξής παράγραφος:

(43) Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ωστόσο, και για λόγους αποδοτικότητας, είναι δυνατόν, δύο ή περισσότερα κοινοτικά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων."

"Άρθρο 95

 

1. Κάθε όργανο κοινοποιεί τις λεπτομέρειες που αφορούν τους υποψηφίους και τους προσφέροντες οι οποίοι ευρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 σε κεντρική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Επιτροπή.

 

2. Οι διατάκτες σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων πριν από την κατακύρωση της προσφοράς. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται επίσης στις σχετικές αρχές των κρατών μελών. Πρόσβαση μπορεί να δοθεί σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς εάν τούτο είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τη μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή λεπτομέρειες που αφορούν οικονομικούς παράγοντες σε μία από τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχείο α) και 2 στοιχεία β) και γ) όταν η συμπεριφορά αυτών των παραγόντων είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων και οι Κοινότητες δεν συμμετέχουν ήδη σε δικαστικές διαδικασίες. Οι αρχές των κρατών μελών συμβουλεύονται τις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής κατά την ανάθεση σύμβασης εάν εμπλέκονται χρηματικοί πόροι από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αναλόγως.

Τροπολογία 87

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 44

Άρθρο 96, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(2α) Ο αποκλεισμός υποψηφίου ή προσφέροντος για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ισοδύναμο έγγραφου για την τελεσίδικη καταδίκη του υποψήφιου ή προσφέροντος λόγω σχετικών με τον αποκλεισμό, επιζήμιων πράξεων για τις Κοινότητες.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς το άρθρο 93.

Τροπολογία 88

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 44 Α

Άρθρο 97, παράγραφος 2 α, σημείο 3α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(44α)ωΠριν από το άρθρο 97 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο σημείο 3α:

 

"Σημείο 3a

 

Δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων."

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα, τα οποία ο φορέας ανάθεσης πρέπει να σέβεται.

Τροπολογία 89

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 44 Β (νέο)

Άρθρο 97, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(44β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της αναγνωσιμότητας και συστηματοποίηση.

Τροπολογία 90

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46 (Α Α) (νέο)

Άρθρο 97, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής

 

"(2) Μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες προηγούμενη εγγύηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των υποβαλλόμενων προσφορών".

Αιτιολόγηση

Περιορισμός στο ελάχιστο της ανάγκης για απαίτηση εγγυήσεων.

Τροπολογία 91

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46 Α (νέο)

Άρθρο 100, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(46α) Στο άρθρο 100 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"(2a) Η σύμβαση δεν επιτρέπεται να υπογραφεί πριν από την παρέλευση 14 εβδομάδων από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κοινοποιήθηκε στους υποψήφιους ή τους προσφέροντες η απόρριψη (δεύτερο εδάφιο, πρώτο τμήμα), εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική ζημία για τις Κοινότητες. Ο χρόνος υπολογίζεται από τη στιγμή που οι υποψήφιοι ή προσφέροντες ενημερώθηκαν εγγράφως σχετικά με τα διαθέσιμα νομικά μέσα προσβολής της απόφασης, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαιοδοτικό όργανο, την προθεσμία και τη μορφή. Συμβάσεις που υπογράφηκαν πριν από την παρέλευση της προθεσμίας είναι άκυρες."

Αιτιολόγηση

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις νομικές δυνατότητες για την προσβολή αποφάσεων περί ανάθεσης. Τούτο εξυπηρετεί την αποτελεσματική εποπτεία και συνακόλουθα τη διαφάνεια.

Τροπολογία 92

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46 Β (νέο)

Άρθρο 100 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(46β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 100a

 

(1) Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται, όσον αφορά τις διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων του δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημοσιονομικού κανονισμού, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην άσκηση αποτελεσματικών και, ιδίως, όσο το δυνατόν ταχύτερων προσφυγών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 100β παράγραφος 7, για το λόγο ότι οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν είτε το κοινοτικό δίκαιο περί συμβάσεων του δημοσίου είτε τους εθνικούς κανόνες που μεταγράφουν το δίκαιο αυτό .

 

(2) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες προσφυγής μπορούν να κινηθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής, τουλάχιστον από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση κρατικών προμηθειών ή δημοσίων έργων και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί από το πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή να ενημερώνει προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεσή του να ασκήσει προσφυγή"

Αιτιολόγηση

Εξομοίωση προς την υποχρέωση των κρατών μελών που περιλαμβάνεται στην οδηγία 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989.

Τροπολογία 93

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46 Γ (νέο)

Άρθρο 100β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(46γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 100β

 

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής που ορίζονται στο άρθρο 1 να προβλέπουν τις αναγκαίες εξουσίες προκειμένου :

 

a) να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν και με την επείγουσα διαδικασία, προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν ή επιτρέπουν την αναστολή της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης του δημοσίου ή της εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται από τις αναθέτουσες αρχές·

 

β) να ακυρώνονται παράνομες αποφάσεις ή να επιτρέπεται η ακύρωση των παράνομων αποφάσεων, και ιδίως να καταργούνται οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές που εισάγουν διακρίσεις και περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, στις συγγραφές υποχρεώσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διαδικασία σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης·

 

γ ) να είναι δυνατή η επιδίκαση αποζημίωσης στα ζημιωθέντα από την παράβαση πρόσωπα.

2. Οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να ανατίθενται σε ξεχωριστές αρχές υπεύθυνες για διαφορετικές πτυχές των διαδικασιών προσφυγής.

 

3. Οι διαδικασίες προσφυγής δεν πρέπει να έχουν απαραιτήτως, αυτές καθ' εαυτές, αυτόματα ανασταλτικά αποτελέσματα επί των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων στις οποίες αναφέρονται.

 

4. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ότι οι υπεύθυνες αρχές, όταν εξετάζουν αν πρέπει να λάβουν προσωρινά μέτρα, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες αυτών των μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και να αποφασίζουν να μην τα χορηγήσουν εάν οι αρνητικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρότερες από την ωφέλειά τους. Η απόρριψη των προσωρινών μέτρων δεν θίγει τα λοιπά δικαιώματα του υποψηφίου.

 

5. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ότι, οσάκις ζητείται αποζημίωση για το λόγο ότι απόφαση ελήφθη παρανόμως, πρέπει πρώτα να ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση από μια αρμόδια προς τούτο αρχή.

 

6. Τα αποτελέσματα της άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επί της συμβάσεως που ακολουθεί την ανάθεση μιας σύμβασης δημοσίου θα καθορίζονται από τους κανόνες εφαρμογής.

 

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια απόφαση πρέπει να ακυρωθεί προτού χορηγηθεί αποζημίωση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να προβλέπει ότι, μετά τη σύναψη της σύμβασης που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης του δημοσίου, οι εξουσίες της υπεύθυνης για τις διαδικασίες προσφυγής αρχής περιορίζονται στη χορήγηση αποζημίωσης σε κάθε πρόσωπο που υπέστη ζημία από παράβαση.

 

7. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές.

 

8. Όταν οι υπεύθυνες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές δεν είναι δικαστικές, οι αποφάσεις τους πρέπει πάντοτε να αιτιολογούνται γραπτώς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει επίσης να θεσπίζονται διατάξεις που να εγγυώνται την ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε μέτρο της βασικής αρμόδιας αρχής που εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε εικαζόμενη παράλειψή της κατά την εκτέλεση των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την έννοια του άρθρου 234 της Συνθήκης ΕΚ και είναι ανεξάρτητη από την αναθέτουσα αρχή και τη βασική αρχή .

 

Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των μελών αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να υπόκειται στους ίδιους όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για το διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της θητείας τους, και τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και επαγγελματικά προσόντα με έναν δικαστή. Η ανεξάρτητη αρχή λαμβάνει τις αποφάσεις της μετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ' αντιμωλία, οι δε αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα.

Αιτιολόγηση

Υποχρεώσεις ίδιες με εκείνες των κρατών μελών, που απορρέουν από την οδηγία 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989.

Τροπολογία 94

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 46Δ (νέα)

Άρθρο 102 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(46δ) Το άρθρο 102 τροποποιείται ως εξής:

 

"Άρθρο 102

 

Η αναθέτουσα αρχή ζητεί σε ορισμένες αιτιολογημένες περιπτώσεις από τους αναδόχους την καταβολή εγγύησης, για:

 

α) την εξασφάλιση της αίσιας εκτέλεσης της σύμβασης·

 

β) τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή προχρηματοδοτήσεων και προκαταβολών. Στην περίπτωση των προκαταβολών, εγγυήσεις ζητούνται μόνο αν η πληρωμή δεν αφορά ήδη πραγματοποιηθείσες προμήθειες ή παρασχεθείσες υπηρεσίες σε προσυμφωνημένες δόσεις."

Αιτιολόγηση

Διοικητική απλούστευση. Ο σκοπός της εγγύησης παύει να ισχύει με την παράδοση της προμήθειας ή την παροχή της υπηρεσίας.

Τροπολογία 95

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 50 (-Α) (νέο)

Άρθρο 108, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

-a) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η εισαγωγή αντικαθίσταται ως εξής:

 

‘1. Οι επιδοτήσεις είναι άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές εις βάρος του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων, οι οποίες χορηγούνται, ως ελευθεριότητα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί:’

(Ίδια διατύπωση με το άρθρο 108 παρ. πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)1605/2002 με την προσθήκη "των θεσμικών οργάνων ")

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες εφαρμογής δημιουργούν ασάφεια, ορίζοντας για τα πρακτικά μέτρα άλλες φορές γενικά «η Επιτροπή» και άλλες «ο διατάκτης». Η προτεινόμενη διευκρίνιση αίρει την ασάφεια αυτή και επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV "επιδοτήσεις" στο σύνολο των θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία 96

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 50 (Α Α) (νέο)

Άρθρο 108, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

-αα) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

"Οι οικονομικές ενισχύσεις αποτελούν αντικείμενο γραπτής συμφωνίας ή απόφασης χορήγησης που κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να περιλαμβάνει όρους, υποχρεώσεις ή προθεσμίες, εφόσον τούτα θα μπορούσαν να αποτελούν επίσης αντικείμενο συμφωνίας για ενίσχυση."

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και με αποφάσεις της Επιτροπής, αντί μόνο με συμβάσεις. Οι αποφάσεις προβλέπονται από το άρθρο 249 της Συνθήκης ΕΟΚ, ως νομικό μέσο των Κοινοτήτων. Η χορήγηση ενισχύσεων με βάση αποφάσεις περί ενισχύσεων μπορεί συνεπώς να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, κυρίως για μικροποσά, και να συντομεύσει τη διαδικασία. Η δυνατότητα όρων, προθεσμιών ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας για ενίσχυση αυξάνει την ευελιξία κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία 97

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 50 (Α)

Άρθρο 108, παράγραφος 2, σημεία ζ α και ζ β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(ζα) δαπάνες για οργανώσεις αποτελούμενες κυρίως από (πρώην) μέλη και προσωπικό θεσμικών οργάνων, οι οποίες:

 

- προωθούν το συμφέρον ή στηρίζουν τη λειτουργία του οργάνου· και/ή

 

- διοργανώνουν πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες προς όφελος του Οργάνου και των (πρώην) μελών και υπαλλήλων του· και

 

ζ β) δαπάνες στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτα πρόσωπα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί προμηθειών, οι οποίες σχετίζονται με την πολιτική πληροφόρησης του οργάνου.

 

Οι εν λόγω κατηγορίες θεωρούνται διοικητικές δαπάνες υπό την έννοια του άρθρου 49. Περιλαμβάνονται σε χωριστή θέση στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των επιδοτήσεων, των οικονομικών ενισχύσεων προς εσωτερικές οργανώσεις των θεσμικών οργάνων, που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία τους. Διότι διάφορες αρχές που αφορούν τις επιδοτήσεις, μεταξύ των οποίων ο ετήσιος χαρακτήρας και η φθίνουσα εξέλιξη, είναι ακατάλληλες για τις οικονομικές ενισχύσεις που παρέχουν τα όργανα σε οργανώσεις που αποτελούνται από μέλη ή λοιπούς υπαλλήλους τους.

Τροπολογία 98

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52

Άρθρο 109, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Δεν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδρομικά, πρέπει δε να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση.

Δεν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδρομικά με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων με κατ' αποκοπή ποσά ή βάσει κατ' αποκοπή χρηματοδότησης (άρθρο 113, παρ. 1, στοιχεία β και γ), πρέπει δε να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη, οι οικονομικές ενισχύσεις δεν υπόκεινται στην απαίτηση συγχρηματοδότησης, ως εφάπαξ χρηματοδότηση ή με βάση εφάπαξ χρηματοδοτήσεις.

Τροπολογία 99

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52

Άρθρο 109, παράγραφος 3, εδάφιο (δα) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(δα) ίδιοι πόροι, ιδίως εισφορές και δικαιώματα μελών, που συγκεντρώνονται στις ετήσιες πράξεις ενός πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, που υπερβαίνουν το 25% του επιλέξιμου κόστους που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003.

Τροπολογία 100

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52 Α (νέο)

Άρθρο 109α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(52α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 109

 

Οι υπηρεσίες που χορηγούν χρηματοδοτήσεις συνεργάζονται για τη δημιουργία κοινής υπηρεσίας που έχει ως αποστολή την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους αιτούντες. Ειδικότερα, η υπηρεσία αυτή:

 

- εκπονεί κοινά πρότυπα για τα έντυπα των αιτήσεων για ενισχύσεις παρόμοιας φύσης και εποπτεύει την έκταση και την αναγνωσιμότητα των εντύπων αιτήσεων,

 

- παρέχει πληροφορίες στους δυνητικούς αιτούντες (ιδιαίτερα με σεμινάρια και με την παροχή εγχειριδίων), και

 

- διατηρεί βάση δεδομένων με τη βοήθεια της οποίας η Επιτροπή ειδοποιεί τους αιτούντες.

Αιτιολόγηση

Με την υπηρεσία που θα δημιουργηθεί μέσω συνεργασίας θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πρότυπο για τους αποδέκτες των ενισχύσεων. Έτσι θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση τόσο των δικαιούχων όσο και της υπηρεσίας χορήγησης. Στο πλαίσιο αυτό, για παρεμφερείς ενισχύσεις (π.χ. για νέους, για έρευνα) θα επιλέγονται όσο το δυνατόν παρεμφερή πρότυπα, έτσι ώστε να απλουστεύεται η υποβολή αιτήσεων. Με τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων αποφεύγεται η υποχρέωση πολλαπλής υποβολής δικαιολογητικών, και επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων τόσο για την Επιτροπή όσο και για τους αιτούντες.

Τροπολογία 101

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 52 Β (νέο)

Άρθρο 110, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(52β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 110, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

‘1. Οι επιδοτήσεις αποτελούν το αντικείμενο ετήσιου προγραμματισμού, ο οποίος δημοσιεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους και όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου, με την επιφύλαξη της βοήθειας που προορίζεται για περιπτώσεις κρίσεις και των πράξεων ανθρωπιστικής βοήθειας".

(Ίδια διατύπωση όπως στο άρθρο 110 παρ. 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 με την προσθήκη "και όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου")

Αιτιολόγηση

Η περικοπή της προθεσμίας εξυπηρετεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των ενισχύσεων.

Τροπολογία 102

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 53

Άρθρο 110, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

"Το πρόγραμμα αυτό εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογημένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή."

"Το πρόγραμμα αυτό εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογημένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή." Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορεί να δημοσιεύεται ήδη από το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των πιστώσεων το επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης και με την επιφύλαξη του άρθρου 115, περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιδότησης (ιδιαίτερα δε τους λόγους αποκλεισμού βάσει των άρθρων 93 και 94), μπορεί δε να περιλαμβάνει και αναφορές σε πρότυπα. Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στη μορφή με την οποία γνωστοποιήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Με τη δημοσίευσή της ήδη από το προηγούμενο έτος, αποφεύγονται η συγκέντρωση της διαδικασίας στην αρχή του επόμενου έτους και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις. Πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες νομική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με την απαγόρευση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορίζεται η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και της Επιτροπής, η διαδικασία καθίσταται συνεκτικότερη και ενοποιείται η πολιτική των ενισχύσεων.

Τροπολογία 103

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 53 Α (νέο)

Άρθρο 110, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(53α) Στο άρθρο 110, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

"2α. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με:

 

a) τον αριθμό των αιτούντων κατά το παρελθόν έτος·

 

bτον αριθμό και το ποσοστό των επιτυχημένων υποψηφιοτήτων ανά πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και ανά φορέα ενίσχυσης·

 

γ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, από την δημοσίευσή της έως τη συμφωνία χρηματοδότησης ή την έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ανά πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και ανά φορέα ενίσχυσης·

 

δ) τη μέση διάρκεια έως την τελική αξιολόγηση και την τελευταία πληρωμή (άρθρο 119 παρ. 1)."

Αιτιολόγηση

Λόγω της μακράς διάρκειας της διαδικασίας οικονομικής ενίσχυσης, η υποβολή εκθέσεων είναι απαραίτητη ως σημαντικό σημείο αναφοράς για βελτιώσεις. Επιτρέπει τη διαφοροποιημένη στάθμιση της εφαρμογής έναντι του σχεδίου εργασίας.

Τροπολογία 104

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 54

Άρθρο 111 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή μιας και μόνο επιδότησης από τον προϋπολογισμό, και προς έναν μόνο δικαιούχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην αντίστοιχη βασική πράξη.

1. Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή μιας και μόνο επιδότησης από τον προϋπολογισμό, και προς έναν μόνο δικαιούχο.

Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον προϋπολογισμό μία και μόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονομικό έτος.

2. Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον προϋπολογισμό μία και μόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονομικό έτος. Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει αμέσως το διατάκτη, σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αιτήσεων και ενίσχυση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης από τον -σχετικότερο- δικαιούχο της ενίσχυσης συμβάλλει στην αποφυγή της μη επιτρεπτής επικαλυπτομενης ενίσχυσης ή της υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ποσού.

Τροπολογία 105

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 56

Άρθρο 113α, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

1α. Ως επιδοτήσιμο κόστος λογίζονται ιδιαίτερα:

 

a) οι δαπάνες του δικαιούχου της ενίσχυσης για τραπεζική ή άλλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 188·

 

β) τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών τα οποία ο δικαιούχος δεν μπορεί να διεκδικήσει ως έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου·

 

γ) το κόστος του εξωτερικού ελέγχου (άρθρα 117 και 119)

 

δ) οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος προσωπικού και οι υλικές δαπάνες·

 

ε) οι αποσβέσεις.

Αιτιολόγηση

Ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροί οργανισμοί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο κόστος της υποβολής εγγυήσεων. Τούτο, ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγεται πρακτικά τον αποκλεισμό τους από την ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δικαιούνται έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου.

Τροπολογία 106

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.

Οι αιτούντες πιστοποιούν, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών του άρθρου 109 και εφόσον τους ζητηθεί από το διατάκτη, ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται στους διατάκτες η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις με τρόπο ευέλικτο και μετά από δική τους αξιολόγηση κινδύνου. Έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 107

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης επιδότησης, έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τον διατάκτη, ή αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία."

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης επιδότησης, έχουν προβεί από πρόθεση ή λόγω σοβαρής παράλειψης σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τον διατάκτη, ή αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 108

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57

Άρθρο 114, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

4a. Ο διατάκτης μπορεί να ζητεί την παροχή διευκρινίσεων, την υποβολή αιτήσεων, ή τη διόρθωση δηλώσεων ή αιτήσεων που παρέπεσαν από προφανή αβλεψία ή άγνοια ή κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν από λάθος. Παρέχει, στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο, εφικτό και επιτρεπτό στο πλαίσιο των διαθέσιμων δυνατοτήτων, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

 

Ο διατάκτης συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τις επαφές του με τους αιτούντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα ρύθμιση οι αιτούντες που δεν έχουν εξοικείωση με νομικές δοσοληψίες με τους φορείς ενίσχυσης και δεν διαθέτουν νομικό σύμβουλο αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις με πιθανότητα επιτυχίας. Η έλλειψη συνεργασίας επισημάνθηκε από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ελκυστικότερος φορέας ενίσχυσης. Προβλέπεται επίσης καθήκον υποβολής υπομνημάτων, για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας της διαδικασίας.

Τροπολογία 109

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57 Α (νέο)

Άρθρο 115, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(57α) Στο άρθρο 115 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

'1. Βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται εκ των προτέρων στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αξιολογείται η ικανότητα του αιτούντος προς ολοκλήρωση της προτεινόμενης ενέργειας ή του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της παραγράφου 1 του άρθρου 110.

 

Τα κριτήρια επιλογής παρέχουν πιστή απεικόνιση των ιδιαιτεροτήτων, της ποιότητας και της εκτέλεσης των έργων."

(Ίδια διατύπωση όπως στο άρθρο 115 παρ. 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 με την προσθήκη "που καθορίζονται εκ των προτέρων στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων", καθώς επίσης της δεύτερης πρότασης και του δεύτερου εδαφίου)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα ρύθμιση διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 110 και 116, προβλέποντας ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με την ενίσχυση θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους αιτούντες. Με την εκ των προτέρων δημοσίευση των κριτηρίων επιλογής αυξάνεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Οι αιτούντες αποκτούν επίσης τη δυνατότητα να εκτιμούν από νωρίς τις πιθανότητες επιτυχίας της αίτησής τους και αποφεύγουν την περιττή επιβάρυνση μιας εκ των προτέρων καταδικασμένης υποψηφιότητας.

Τροπολογία 110

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 57 Β (νέο)

Άρθρο 115, παράγραφοι 2α (νέα) και 2β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(57β) Στο άρθρο 115, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

 

"2α. Η διαδικασία ανάθεσης διεξάγεται κατά βάση σε στάδια, το δε πρώτο στάδιό της περιορίζεται σε μια πρώτη αξιολόγηση των παραδεκτών αιτήσεων. Αν μια αίτηση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας ήδη μετά το εν λόγω στάδιο της διαδικασίας, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 3. Κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να ξεχωρίζει σαφώς από το προηγούμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκταση και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που ζητούνται από τους αιτούντες. Κάθε δικαιολογητικό που καλείται να υποβάλει ο αιτών μπορεί να ζητείται μόνο μία φορά κατά τη διαδικασία. Τα συλλεγόμενα στοιχεία καταχωρούνται σε βάση δεδομένων (άρθρο 109a). Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ταχεία περάτωση της διαδικασίας.

 

2β. (2β) Με την επιφύλαξη των αρχών του άρθρου 109, παρ. 1, και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διατάκτης μεριμνά ιδιαίτερα ώστε η επιβάρυνση που συνεπάγονται για τους αιτούντες οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της δημοσίευσης, της τεκμηρίωσης και των λοιπών δικαιολογητικών, να μην είναι δυσανάλογη προς την οικονομική ενίσχυση."

Αιτιολόγηση

Με τη διάρθρωση της διαδικασίας σε φάσεις επιτρέπεται η προεπιλογή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται επίσης σημαντικά η επιβάρυνση λόγω τεκμηρίωσης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Για τον ίδιο σκοπό προβλέπεται επίσης καθήκον ελέγχου για το διατάκτη.

Τροπολογία 111

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58

Άρθρο 116, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

1. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και καταβολής της επιδότησης, και με σκοπό τον προσδιορισμό των προτάσεων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

1. Οι προτάσεις αξιολογούνται εντός δύο μηνών βάσει των προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και καταβολής της επιδότησης, και με σκοπό τον προσδιορισμό των προτάσεων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επιδιώκει να εισαγάγει σαφές χρονικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 112

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58 Α (νέο)

Άρθρο 116, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(58α) Στο άρθρο 116 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Ο αρμόδιος διατάκτης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτησή του και υπογράφει τη σύμβαση μετά την παρέλευση της περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 100, παράγραφος 2α.

 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της αιτηθείσας επιδότησης, το οικείο όργανο ανακοινώνει τους λόγους απόρριψης της αίτησης, σε σχέση ιδίως με τα προαναγγελθέντα κριτήρια επιλογής και καταβολής."

Αιτιολόγηση

Η διάταξη επιδιώκει να εισαγάγει σαφές χρονικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 113

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58 Β (νέο)

Άρθρο 117 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(58β) Το άρθρο 117 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 117

 

1. Ο ρυθμός των πληρωμών εξαρτάται από τους σχετικούς οικονομικούς κινδύνους, τη διάρκεια και την πορεία της ενέργειας ή από τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο δικαιούχος. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Όταν διαπιστώνεται ότι καθίστανται απαιτητές βάσει των όρων της σύμβασης ή βάσει απόφασης, πρέπει να καταβάλλονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τούτο δεν θίγει την ισχύ της παραγράφου 2 του άρθρου 119.

 

2. Προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση των οικονομικών κινδύνων, ο διατάκτης μπορεί, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών του άρθρου 109 παρ.1, να απαιτήσει από το δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης την υποβολή πορίσματος ανεξάρτητου ελεγκτή. Στους κανόνες εφαρμογής μπορεί να προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η υποβολή του πορίσματος του εξωτερικού ελεγκτή ή εκείνες στις οποίες τούτο δεν είναι αναγκαίο."

(Η παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, έχει την ίδια διατύπωση με το άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση συμβάλλει στην επιτάχυσνη της διαδικασίας. Τα όργανα που διαθέτουν ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους, αντί να καλούν εξωτερικούς ελεγκτές. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος της διαδικασίας.

Τροπολογία 114

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58 Γ (νέο)

Άρθρο 118 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(58γ) Το άρθρο 118 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 118

 

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να απαιτεί από το δικαιούχο προηγούμενη εγγύηση, προκειμένου να περιορίζονται οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την καταβολή των προχρηματοδοτήσεων, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξίσου αποτελεσματικές δυνατότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου.

(Ίδια διατύπωση όπως στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 με την προσθήκη "εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξίσου αποτελεσματικές δυνατότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου")

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ασφάλεια υπό μορφή τραπεζικών εγγυήσεων δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις μικρές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί ότι τούτο αποτελεί την ύστατη λύση, όταν δεν υπάρχουν άλλες αποτελεσματικές εξασφαλίσεις.

Τροπολογία 115

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 58Δ (νέο)

Άρθρο 119 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(58δ) Το άρθρο 119 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 119

 

1. Το ποσό της επιδότησης καθίσταται οριστικό μόνο μετά την αποδοχή των εκθέσεων και των τελικών λογαριασμών από το όργανο, με την επιφύλαξη μεταγενέστερων ελέγχων πραγματοποιούμενων από το όργανο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία παραγραφής (άρθρο 73β) έναντι του οργάνου αρχίζει με την τελευταία πληρωμή. Η προθεσμία παραγραφής έναντι του δικαιούχου (άρθρο 73β) αρχίζει τη στιγμή κατά την οποία συμφωνείται οριστικά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

 

(2) Εάν ο δικαιούχος δεν τηρήσει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του, ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση για την οικονομική ενίσχυση, η επιδότηση αναστέλλεται και μειώνεται ή καταργείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

 

Η μείωση πρέπει να είναι ανάλογη του σφάλματος.

 

Αν η μη τήρηση των υποχρεώσεων δεν οφείλεται σε συμπεριφορά του δικαιούχου, αναστολή, μείωση ή κατάργηση γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπέρβαση του επιδοτήσιμου κόστους του έργου λόγω της εκτέλεσης ή της διατήρησης της οικονομικής ενίσχυσης, ή όταν η παράβαση των υποχρεώσεων καθιστά πλέον αδύνατη την επίτευξη του στόχου της οικονομικής ενίσχυσης."

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Ιδιαίτερα, η αυτόματη μείωση της επιδότησης της ΕΕ, εάν κάποιοι από τους συγχρηματοδότες αποσυρθούν χωρίς για αυτό να ευθύνεται ο δικαιούχος, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτυχία ολόκληρου του έργου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποφευχθεί. Η αναφορά στις διατάξεις που αφορούν την παραγραφή αποσκοπεί στο να προτρέπεται το θεσμικό όργανο να πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή του, το αργότερο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτόν, θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τον δικαιούχο της επιδότησης.

Τροπολογία 116

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 59

Άρθρο 120, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

1. Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί την ανάθεση σύμβασης εκ μέρους του δικαιούχου, οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται στους Κανόνες Εφαρμογής.

1. Οσάκις η εκτέλεση ενέργειας απαιτεί την ανάθεση σύμβασης, οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις αρχές του τίτλου V του παρόντος μέρους.

 

Οι κανόνες εφαρμογής μπορεί να προβλέπουν ρυθμίσεις για απλουστευμένη διαδικασία ανάλογα με το μέγεθος της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Διοικητική απλούστευση.

Τροπολογία 117

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 61

Άρθρο 122 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

61. 61. Στο άρθρο 122, οι όροι «άρθρο 185» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 121».

61. Το άρθρο 122 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 122

 

Στους λογαριασμούς των Οργάνων και των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 122 επισυνάπτεται έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση και τη χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων και των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ θέσεων του προϋπολογισμού."

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των στόχων και του περιεχομένου των διαφόρων εκθέσεων που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Θα ήταν σκόπιμη η εξειδίκευση, κατ' αρχάς της ετήσιας έκθεσης των διατακτών σχετικά με τη χρήση των πόρων, την υλοποίηση των στόχων, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, και τέλος της έκθεσης σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση σχετικά με τις πτυχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 118

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 68 Α (νέο)

Άρθρο 139, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(68α) Στο άρθρο 139 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

'2. Τα όργανα διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για ενημέρωση, τις εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζουν σε δημοσιονομικά θέματα.'

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 119

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 69 Β (νέο)

Άρθρο 143, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(69β) Στο άρθρο 143 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και κανονικότητας της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης."

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει σαφές ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση της τυπικής νομιμότητας των εσόδων και δαπανών, αλλά πρέπει επίσης να αξιολογεί και την ουσιαστική κανονικότητα των ελεγχομένων πράξεων.

Τροπολογία 120

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 75

Άρθρο 153, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

75. Στο άρθρο 153, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

'1. Οσάκις η Επιτροπή είναι δυνατόν να μεταφέρει πιστώσεις δυνάμει του άρθρου 23, λαμβάνει τη σχετική απόφαση έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τρεις εβδομάδες πριν πραγματοποιήσει τις μεταφορές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 23 παράγραφος 1, στοιχείο α)."

 

(Το Άρθρο 153, παράγραφος 1 αντιστοιχεί στην τροποποιημένη εκδοχή του στην αρχική διατύπωση (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 121

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 82 Α (νέο)

Άρθρο 160β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(82α) Μετά το άρθρο 160 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 160β:

 

"Άρθρο 160β

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110, η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορεί να δημοσιεύεται ήδη από το προηγούμενο έτος, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των πιστώσεων το επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης και με την επιφύλαξη του άρθρου 115, η Επιτροπή κοινοποιεί όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιδότησης (ιδιαίτερα δε τους λόγους αποκλεισμού βάσει των άρθρων 93 και 94), μπορεί δε να περιλαμβάνει και αναφορές σε πρότυπα. Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στη μορφή με την οποία γνωστοποιήθηκαν."

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 110. Με τη δημοσίευσή της ήδη από το προηγούμενο έτος, αποφεύγονται η συγκέντρωση της διαδικασίας στην αρχή του έτους και οι συνακόλουθες καθυστερήσεις. Πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες νομική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με την απαγόρευση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορίζεται η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων, η διαδικασία καθίσταται συνεκτικότερη και ενοποιείται η πολιτική των ενισχύσεων.

Τροπολογία 122

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 85 Α (νέο)

Άρθρο 168, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(85α) Στο άρθρο 168, παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας, ισχύουν οι κανόνες για τη συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προτάσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια1, καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια2."

 

1 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.

 

2 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23.

Αιτιολόγηση

Οι δύο κανονισμοί για την αποδέσμευση της βοήθειας εγκρίθηκαν το 2005. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, σε πρόσωπα που δεν προέρχονται ούτε από κράτος μέλος της ΕΕ ούτε από χώρα προς την οποία κατευθύνεται η βοήθεια, ευνοώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες και εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας για τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοσθούν και, συνεπώς, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 123

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 87

Άρθρο 169α, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

Ως επιδοτήσιμο κόστος λογίζονται ιδιαίτερα:

 

a) οι δαπάνες του δικαιούχου της ενίσχυσης για τραπεζική ή άλλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 188·

 

β) τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών τα οποία ο δικαιούχος δεν μπορεί να διεκδικήσει ως έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου·

 

γ) το κόστος του εξωτερικού ελέγχου (άρθρα 117 και 119)

 

δ) οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος προσωπικού και οι υλικές δαπάνες·

 

ε) οι αποσβέσεις.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 113α. Ειδικά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο κόστος της υποβολής εγγυήσεων. Τούτο, ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγεται πρακτικά τον αποκλεισμό τους από την ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δικαιούνται έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου.

Τροπολογία 124

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 94 Α (νέο)

Άρθρο 179, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(94α) Στο άρθρο 179 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Τα όργανα ενημερώνουν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής το συντομότερο δυνατόν, και πάντως τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από οιαδήποτε προθεσμία μέχρι την οποία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή είναι υποχρεωμένη να λάβει απόφαση, για κάθε σχέδιο σχετικό με ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό."

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αξιολογεί ορθά από δημοσιονομική άποψη ένα έργο σχετικό με ακίνητα με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα που εμφαίνονται στην παράγραφο 179.3 πρέπει να ενημερώνουν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την προθεσμία που έχει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για να λάβει μια απόφαση. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα και στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις και περαιτέρω στοιχεία όταν το κρίνει αναγκαίο.

Τροπολογία 125

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 94 Β (νέο)

Άρθρο 183 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(94β). Το άρθρο 183 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 183

 

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του παρόντος δημοσιονομικού κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 126

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 95 -Α (νέο)

Άρθρο 185, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

 

(95 -α) Στο άρθρο 185 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Η Επιτροπή εγκρίνει δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τους οργανισμούς που συστήνει η Ένωση και οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Η δημοσιονομική ρύθμιση αυτών των οργανισμών μπορεί να αποκλίνει από τον κανονισμό-πλαίσιο μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις της λειτουργίας τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής."

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, υποχρέωσης απόδοσης λογαριασμού και συνεκτικότητας όλοι οι οργανισμοί που δρουν εξ ονόματος της Ένωσης, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, πρέπει να υπόκεινται στον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

Τροπολογία 127

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 95

Άρθρο 185, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

3. Καθένας από τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 συγκροτεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής πιστοποιεί ότι η λειτουργία των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου τηρεί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και είναι δυνατόν να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτόν.

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής διενεργεί τους ελέγχους για τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1. Οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 δημιουργούν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής μπορεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις να μεταβιβάζει το καθήκον του στους δικούς τους εσωτερικούς ελεγκτές. Αυτή η μεταβίβαση γίνεται γραπτώς, παρατίθενται οι λόγοι της μεταβίβασης και δηλώνονται τα ονόματα των αρμοδίων ελεγκτών (μεταβιβαζόντων και αποδεκτών της μεταβίβασης). Παρά τη μεταβίβαση ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής μπορεί να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους για τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 και να ανακαλεί τη μεταβίβαση οσάκις το κρίνει σκόπιμο.

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκροτείται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου από τους οργανισμούς που εμφαίνονται στην παράγραφο 1, η υπηρεσία αυτή λειτουργεί σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την υποχρέωση κάθε έκθεση που συντάσσεται να υποβάλλεται στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής πιστοποιεί ότι η λειτουργία των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου τηρεί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και είναι δυνατόν να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτόν."

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται η θέση του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι εξουσιοδοτημένος να μεταβιβάζει καθήκοντα στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών και ταυτόχρονα διατηρεί την εποπτεία και την ευθύνη για απόδοση λογαριασμού εντός των οργανισμών.

Τροπολογία 128

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 95

Άρθρο 185, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002)

4. Οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 121 εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 133, έτσι ώστε οι λογαριασμοί τους να μπορούν να ενοποιούνται με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Περιττό. Καλύπτεται από το άρθρο 133.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT
16.2.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

17.11.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

22.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.7.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.11.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια


17.11.2005

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

28

-

-

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Αντώνης Σαμαράς, László Surján, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.3.2006

A6-0057/2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...