MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

8.3.2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Ingeborg Gräßle
Valmistelija (*):
Borut Pahor ja Ingeborg Gräßle, Talousarvion valvontavaliokunta
(*) Valiokuntien tehostettu yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla


Menettely : 2005/0090(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0057/2006

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0181)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 279 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 183 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0234/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A6‑0057/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 , jäljempänä ’varainhoitoasetus’, vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.

(1) Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 , jäljempänä ’varainhoitoasetus’, vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 268 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin ja joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.

Perustelu

Budjettiperiaatteet on vahvistettu juuri EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja menettelyjä ja asiakirjoja koskevia vaatimuksia voidaan suhteuttaa paremmin riskeihin ja kustannuksiin.

(2) Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettu hallinnoinnin suhteellisuusperiaate kirjataan siihen nimenomaisesti, millä tehdään selväksi, että hallinnointi on edelleen suhteutettava riskeihin ja kustannuksiin.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja parannettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

(3) Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja tehostettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

 

(5 a) Jokainen toimielin on 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 1 kohdan nojalla velvollinen noudattamaan toimivaltaansa käyttäessään suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisön toiminnassa ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden noudattamiseksi.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Budjettiperiaatteiden soveltamista koskevia säännöksiä olisi tehostettava ja selkeytettävä tietyiltä kohdin, jotta ne vastaisivat paremmin toiminnan vaatimuksia.

(6) Varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että taloushallinnon henkilöstö turvautuu yksittäistapauksissa liian vähän harkintaansa toimivaltaansa käyttäessään; Euroopan yhteisön toimeenpanovallan käyttäjänä se voi esimerkiksi yksittäistapauksessa päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaisesti, onko jokin toimenpide oikeasuhteinen EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan ja 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Perustelu

Yhtenä syynä raskaisiin menettelyihin on juuri siinä, että varainhoitoasetuksen soveltajat eivät käytä riittävästi omaa harkintaansa.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen vain tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia kuluja.

(12) Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia seurannaiskustannuksia.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Talousarviota koskevan erittelyperiaatteen mukaisesti sovellettavia, määrärahojen siirtämistä koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, koska ne ovat osoittautuneet käytännössä epäselviksi tai hankaliksi soveltaa. Varainhoitoasetuksen 22 artiklaa oli alun perin tarkoitus soveltaa muihin toimielimiin kuin komissioon, koska komissio soveltaa omaa järjestelmäänsä. Sen vuoksi kyseistä säännöstä olisi muutettava.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Niin sanotussa ilmoitusmenettelyssä komissio ja muut toimielimet ilmoittavat määrärahasiirtoehdotuksistaan budjettivallan käyttäjälle, joka voi vaatia tavanomaisen menettelyn noudattamista, jos se ei hyväksy siirtoa. Tällaisissa tapauksissa budjettivallan käyttäjän on periaatteessa päätettävä siirrosta tavanomaisen määräajan kuluessa. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan säädetä määräajan alkamisajankohdasta ja tämä puute olisi korjattava.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Tehokkuussyistä komission olisi saatava päättää itsenäisesti varauksiin otettujen määrärahojen siirtämisestä, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukainen perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan kuluvan varainhoitovuoden aikana.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Komission hallintomäärärahojen siirtoa koskevat säännöt olisi sovitettava talousarvion uuteen toimintoperusteiseen budjetoinnin rakenteeseen. Ilmoitusmenettelyn soveltaminen olisi siten rajoitettava talousarvion kunkin osaston hallintomäärärahoja koskevien budjettikohtien välisiin määrärahasiirtoihin, joiden määrä on enemmän kuin 10 prosenttia koko varainhoitovuoden määrärahoista. Toisaalta komission olisi päätettävä itsenäisesti sellaisista talousarvion eri osastojen budjettikohtien välisistä määrärahasiirroista, jotka koskevat samanlaisia menoja.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)

 

(22 a) Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuuta koskevia säännöksiä on selkeytettävä, jotta oikeusvarmuutta voidaan parantaa.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta.

(27) Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta. Tahallisen vahingon aiheuttajien ei kuitenkaan tulisi voida turvautua vanhentumisaikaan samalla tavoin kuin muiden velallisten. Siksi vanhentumisajan käynnistyminen on rajattava ajankohtaan, jona saamisoikeuden kaikkien näkökohtien myönteinen todentaminen on dokumentoitu.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

 

(27 a) Hankintamenettelyt olisi mahdollisuuksien ja sopivuuden mukaan hoidettava toimielinten välisesti, jotta myös pienten yksikköjen hallintotaakkaa voidaan keventää.

Perustelu

Tarkistuksessa lisätään esittelijän tekemään tarkistukseen 14 sanat "mahdollisuuksien ja sopivuuden mukaan".

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 27 B KAPPALE (uusi)

 

(27 b) Tavara- ja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen menettelyä on virtaviivaistettava ja sopeutettava paremmin tarjoajien tarpeisiin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että suhteellisuusperiaatetta sovelletaan myös asiakirja-aineistoon. Puitesopimukset olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen. Kilpailua ei pitäisi rajoittaa puitesopimuksista aiheutuvilla tarpeettoman pitkillä sopimussidoksilla eikä pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tosiasiallisesti sulkea tarjouskilpailujen ulkopuolelle pelkästään niiden koon perusteella.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Varainhoitoasetuksessa ei tehdä eroa vakavimpien ja muiden poissulkemisperusteiden välillä. Sen sijaan direktiivissä 2004/18/EY tehdään tällainen ero, jota myös yhteisön toimielinten olisi voitava soveltaa. Varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklassa olisi säädettävä, että poissulkeminen on pakollista vakavimmissa tapauksissa, ja annettava hankintaviranomaiselle mahdollisuus päättää poissulkemisesta muissa tapauksissa riskiarvioinnin perusteella. Samanlainen muutos olisi tehtävä avustusten osalta varainhoitoasetuksen 114 artiklaan. Varainhoitoasetuksen 96 artiklassa annettuja sääntöjä seuraamuksista olisi tarkistettava vastaavasti.

(29) Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Tarjoajien poissulkemisen yhteydessä olisi sovellettava suhteellisuusperiaatetta. Poissulkemisen kesto olisi rajattava enintään kymmeneen vuoteen, jotta kohtuuttomat seuraamukset voidaan välttää. Kaikkien yli viiden vuoden pituisten poissulkemisten olisi perustuttava lainvoimaiseen tuomioon.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 30 A KAPPALE (uusi)

 

(30 a) Toteennäytön vaatiminen olisi rajattava siihen, mikä on tarpeen. Asiakirja-aineistoa koskevien vaatimusten olisi perustuttava muun muassa toimeksiannon arvoon.

Perustelu

Jotta komissio ei tulkitsisi asiakirja-aineiston koskevan pelkästään pieniarvoisia sopimuksia, tarkistukseen 16 lisätään sanat "muun muassa".

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 30 B KAPPALE (uusi)

 

(30 b) Yhteisön palveluksessa olevien olisi aina ilmoitettava esimiehilleen avustuksia koskevien menettelyihin osallistumisesta, jotta voidaan säilyttää toimielinten maine hallinnon vilpittömyyden ja nuhteettomuuden suhteen ja estää eturistiriitojen ilmeneminen.

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 32 A KAPPALE (uusi)

 

(32 a) Hylätyksi tulleilla tarjoajilla olisi oltava mahdollisuudet tehokkaaseen oikeussuojaan, johon jäsenvaltiotkin on velvoitettu. Tätä varten on perustettava riippumattomia valvontaelimiä, jotka voivat tarkastaa hankintamenettelyn nopeasti ja ilman kohtuutonta rasitusta ja jotka takaavat tehokkaan oikeussuojan.

Tarkistus 19

JOHDANTO-OSAN 32 B KAPPALE (uusi)

 

(32 b) Unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ei saa aiheutua toimeksisaajalle liiallisia vaatimuksia. Siten toimeksisaajalle asetettavaa takuiden esittämisvelvoitetta on perustelluissa tapauksissa rajattava eikä velvoite saa ylittää sitä, mikä on tarpeen varmistamista ajatellen.

Tarkistus 20

JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Tarkastuksia ja takeita koskevat vaatimukset olisi suhteutettava paremmin taloudellisiin riskeihin. Varainhoitoasetukseen on ensin tehtävä välttämättömät muutokset, jotta asiasta voidaan säätää myöhemmin yksityiskohtaisesti soveltamissäännöissä. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Viittaus suhteellisuusperiaatteeseen on myös lisättävä.

(34) Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Hallintomenettelystä aiheutuvien vaatimusten on oltava kaikissa vaiheissa oikeasuhteisia osallistujien kannalta. Tämän vuoksi tuloksettomat hakemukset olisi karsittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta hakijalle ei aiheutuisi tarpeetonta rasitusta. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Etenkin pienten tukimäärien yhteydessä on tukea voitava antaa päätöksen nojalla eikä laajan ja monitahoisen tukisopimuksen nojalla.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 21

JOHDANTO-OSAN 36 KAPPALE

(36) Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.

(36) Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Tällöin on oikeus- tai suunnitteluvarmuuden vuoksi huolehdittava, että hakijalle tarjouskilpailun alussa annetut ohjeet eivät muutu menettelyn aikana. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.

Tarkistus 22

JOHDANTO-OSAN 37 KAPPALE

(37) Sääntöä, jonka mukaan samasta toiminnasta ei tulisi myöntää useampaa kuin yhtä avustusta samalle saajalle, olisi tarkistettava, koska joissakin perussäädöksissä sallitaan yhteisön rahoituksen yhdistäminen ja koska tällaiset tapaukset saattavat yleistyä, kun pyritään varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti. Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi kuitenkin käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti.

(37) Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti eikä rahoitus saa ylittää 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Perustelu

Huolehditaan tarkistuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 23

JOHDANTO-OSAN 39 KAPPALE

(39) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset.

(39) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset. Tukikelpoiset kustannukset on määritettävä selkeämmin.

Tarkistus 24

JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE

(40) Olisi luovuttava osasta varainhoitoasetuksen 114 artiklassa säädetyistä avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.

(40) Vastikkeettoman rahoituksen saajille asetettavien toteennäyttövelvoitteiden ja mahdollisten seuraamusten olisi aina oltava aiheutuvaan riskiin suhteutettuja; lisäksi olisi luovuttava osasta avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 25

JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)

 

(40 a) Hakijoille tiedottamista olisi parannettava perustamalla yhteinen palvelu, joka käsittelee samankaltaisten hakemusten, hakijoille tiedottamisen ja vertaisarvioinnin standardisointia tuen myöntämisen yhteydessä.

Perustelu

Tarkistukseen 25 esitetään pientä muutosta, jossa sana "yhteiselin" korvataan sanalla "palvelu", jonka avulla voidaan tehdä selväksi, että ajatuksena on koota tietoa ja tutkia komission sisäisiä parhaita käytäntöjä, jotta päästäisiin eroon erilaisista tulkinnoista ja käytännöistä osastoissa ja niiden välillä sekä pystyttäisiin tarjoamaan luotettavaa tietoa hakijoille.

Tarkistus 26

JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Määrärahat, jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön tarkkaan määritellyin edellytyksin. Tämän olisi oltava mahdollista tiukoin edellytyksin ja ainoastaan tutkimushankkeiden alalla, koska taloudellinen riski on tutkimushankkeissa suurempi kuin muilla aloilla.

(47) Koska tutkimuksen edistämisellä on erityinen merkitys Euroopan unionin kilpailukyvylle, maksusitoumusmäärärahat, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön.

Perustelu

Parlamentti tarkastelee kauden 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevasta uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä mahdollisuutta ottaa uudelleen käyttöön käyttämättä jääneet tai vapautetut maksusitoumusmäärärahat. Niiden ottamista uudelleen käyttöön ei pidä rajoittaa ainoastaan tutkimusrahastoihin.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava erityisesti II osastossa esitettyjä budjettiperiaatteita.”

Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa esitettyjä budjettiperiaatteita.”

Perustelu

Erityisesti -ilmaus on käsittämätön ja se on poistettava. Budjettiperiaatteet taas on esitetty jo EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Talousarviota tämän asetuksen mukaisesti toteuttavien toimielinten kaikkien toimien on oltava EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 29

1ARTIKLAN 2 KOHTA

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Mikäli komissio esittää jossakin toisessa säädösehdotuksessa poikkeusta varainhoitoasetuksen määräyksistä, on sen ilmoitettava asiasta erikseen talousarviota koskevista asioista vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

Perustelu

Kohta lisää varainhoitoasetuksen soveltamisalan selkeyttä.

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 6 KOHTA

12 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa.”

”Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohdan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa. Budjettivallan käyttäjälle on ilmoitettava näistä velvoitteista.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

14 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Euroopan yhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö ja 185 artiklassa tarkoitetut yhteisöjen perustamat elimet eivät saa ottaa lainaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan soveltamista, paitsi hankkiakseen suoraa rahoitusta toimielinten käyttöön tulevien kiinteistöjen hankintaa varten saatuaan ensin budjettivallan käyttäjiltä myönteisen lausunnon 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti."

Perustelu

Kiinteistöhankkeiden toteuttaminen edellyttää, että eri toimielimet ovat voineet turvautua sekä epäsuoraan että suoraan rahoitukseen, kuten pankkilainoihin, ja niiden olisi voitava hyödyntää parempia korkoja ja parempaa avoimuutta.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 7 KOHTA

16 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Valuutan muuttaminen olisi toteutettava siten, että unionin hankkeita varten myöntämien avustusten yhteisrahoitusosuus ei muutu olennaisesti.

Perustelu

Turvataan EU:n yhteisrahoitusosuutta koskevien laskelmien paikkansapitävyys hankekumppaneiden kannalta.

Tarkistus 33

1 ARTIKLAN 9 KOHTA

19 artiklan 2 kohdan 1 virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua huomattavan suuria kuluja, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.”

”Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua seurannaiskustannuksia, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.”

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 34

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 1 kohdan b a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

b a) artiklasta toiseen ilman rajoituksia.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan tekninen virhe. On tehtävä selväksi, että vallitseva tilanne säilytetään.

Tarkistus 35

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

2. Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle ja komissiolle. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.

2. Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle. Asianmukaisista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.

Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 36

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 37

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Budjettivallan käyttäjän on ilmoitettava siirtoesityksistä komissiolle. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

3. Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

Perustelu

Varainhoitoasetuksen alkuperäinen sanamuoto on parempi, ja komission ehdottama muutos ei selvennä asiaa millään tavoin.

Tarkistus 38

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan luvusta toiseen ilman ennakolta ilmoittamista budjettivallan käyttäjälle.”

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 39

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

i) korvataan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”b) henkilöstö- ja hallintomenojen osalta osastosta toiseen ainoastaan sellaisten momenttien välillä, joista rahoitetaan samanlaisia menoja;”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 40

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan d alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

ii) lisätään ensimmäiseen alakohtaan d alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”d) siirtää määrärahoja 43 artiklassa tarkoitetusta osastosta ”alustavat määrärahat”, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan varainhoitovuoden aikana.”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 41

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN III ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

iii) poistetaan toinen alakohta;

iii) toinen alakohta korvataan seuraavasti;

 

"Komission on tiedotettava budjettivallan käyttäjälle päätöksestään tehdä b ja c kohdan mukaisia määrärahasiirtoja kolme viikkoa ennen siirtojen suorittamista. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

 

Komissio raportoi budjettivallan käyttäjälle kolme kuukautta ennen varainhoitovuoden loppua b kohdan mukaisesta menojen toteuttamisesta ja ilmoittaa aikomistaan henkilöstöä, ulkopuolista henkilöstöä ja muita työntekijöitä koskevista b kohdan mukaisista siirroista. Mikäli budjettivallan käyttäjä ei vastusta aiottuja siirtoja kuuden viikon kuluessa ilmoituksesta, komissio saa suorittaa siirrot ja ilmoittaa niistä budjettivallan käyttäjälle seuraavan kuukauden aikana."

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan komission tarpeeseen tehdä henkilöstömenoista entistä joustavammat. Tarkistus on kompromissi joustavuuden tarpeen ja parlamentin oikeuksien säilyttämisen välillä.

Tarkistus 42

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN B ALAKOHTA

23 artiklan 1 a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle seuraavista määrärahasiirroista kolme viikkoa ennen niiden tekemistä:

 

a) siirrot momentilta toiselle saman osaston hallintomäärärahoja koskevassa luvussa, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia sille momentille osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, jolta määrärahat siirretään;

 

b) 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirrot.

 

Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille kolmen viikon määräajassa, sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä. Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jona toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta.”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 43

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN C ALAKOHTA

23 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

c) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”1 kohdan c alakohdassa” ilmaisulla ”1 ja 1 a kohdassa”.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 44

1 ARTIKLAN 12 KOHTA

26 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

12) Korvataan 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Budjettivallan käyttäjä päättää komission esityksestä määrärahasiirroista, joiden tarkoituksena on käyttää hätäapua koskevaa varausta. Siirtoehdotus on esitettävä erikseen kunkin toimen osalta.”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 45

1 ARTIKLAN 12 A KOHTA (uusi)

27 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 a) Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Talousarviomäärärahat on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti."

Perustelu

Pyritään välttämään kontrolloimattomia menoja tai sitoumuksia.

Tarkistus 46

1 ARTIKLAN 12 B KOHTA (uusi)

27 artiklan 2 kohdan 3 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 b) Lisätään 27 artiklaan 2 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:

 

"Suhteellisuus tarkoittaa asianmukaista suhdetta rasituksen, myös valvonnasta aiheutuvan rasituksen, ja asiaa koskevien määrien ja riskien välillä."

Perustelu

Kehotetaan komissiota tarkastelemaan valvonnasta aiheutuvaa rasitusta ja pyritään suhteuttamaan kustannukset riskeihin.

Tarkistus 47

1 ARTIKLAN 12 C KOHTA (uusi)

27 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 c) Lisätään 27 artiklaan uusi 4 a kohta seuraavasti:

 

"4 a. Menettely noudattaa täytäntöönpanovaiheessa ohjelmien ja toimien sisältöä. Tämän artiklan vaatimuksista säädetään tarkemmin soveltamissäännöissä."

Perustelu

EU-politiikan sisällön on vaikutettava hallintomenettelyihin eikä päinvastoin.

Tarkistus 48

1 ARTIKLAN 12 D KOHTA (uusi)

27 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 d) Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 b. Toimielimet luovat vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamista ja vertaamista koskevat järjestelmät hankintamenettelyjä ja tuen myöntämistä koskevia menettelyjä varten."

Perustelu

Komissio pyrkii noudattamaan talousarvion toteuttamisessa moitteettoman varainhoidon periaatteita. Moitteettoman varainhoidon kolme pääelementtiä ovat taloudellisuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Komission virkamiehet keskittyvät pääasiassa "taloudellisuuteen", joka voidaan määritellä "parhaaksi lisäarvoksi menettelyjen noudattamisen avulla". Tehokkuusperiaatetta kuvataan varainhoitoasetuksessa (27 artiklan 2 kohta) siten, että saavutetaan "käytetyillä varoilla parhaat mahdolliset tulokset". Tämän periaatteen huomioon ottaminen pakottaisi komission paitsi keskittymään menettelyjä koskeviin tarkastuslistoihin myös ottamaan huomioon myös tuki- ja hankintamenettelyt sekä menettelyistä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Kun tarkastellaan mahdollisille edunsaajille aiheutuvia suuria kustannuksia, tehokkuuskriteeri vaikuttaa sitäkin tärkeämmältä.

Tarkistus 49

1 ARTIKLAN 12 E KOHTA (uusi)

28 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 e) Korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

" 2. Toimielimet ja laitokset antavat talousarviomenettelyn yhteydessä tarvittavat tiedot määrärahatarpeen kehityksen vertailemiseksi rahoitusselvityksessä annettuihin alustaviin arvioihin. Näihin tietoihin sisältyy tilannekatsaus ja selvitys siitä, miten lainsäätäjän työ ehdotusten käsittelemiseksi on edistynyt. Määrärahatarvetta voidaan tarkistaa perussäädöksen käsittelyn edistymisen mukaan.

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 28 artiklan 2 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla ja verbin taivutusta muutettu vastaavasti.)

Perustelu

Sanamuodon muuttaminen: komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla.

Tarkistus 50

1 ARTIKLAN 12 F KOHTA (uusi)

28 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 f) Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Väärinkäytösten ja säännönvastaisuuksien riskien estämiseksi toimielimet ja elimet antavat rahoitusselvityksessä tietoja olemassa tai suunnitteilla olevista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä.

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 28 artiklan 2 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla ja verbin taivutusta muutettu vastaavasti.)

Perustelu

Sanamuodon muuttaminen: komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla.

Tarkistus 51

1 ARTIKLAN 13 KOHTA

29 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

13) Korvataan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:

13) Korvataan 29 artikla seuraavasti:

 

" 29 artikla

 

1. Talousarviota laadittaessa ja toteutettaessa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan seurattavuusperiaatetta.

”2. Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.

”2. Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.

Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.

Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.

Kunkin toimielimen laatima konsolidoitu tilinpäätös ja selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

Komission selvityksissä on oltava myös tietoja talousarvion selvitysosien toteuttamisesta.”

Perustelu

Budjettivallan käyttäjälle tiedottaminen.

Tarkistus 52

1 ARTIKLAN 13 A KOHTA (uusi)

9 luku ja 30 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

13 a) Lisätään seuraava luku ja artikla ensimmäisen osan III osastoon:

 

"9 luku

 

Tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan periaate

 

30 a artikla

 

1. Talousarvion toteuttaminen on varmistettava tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan avulla kulloisenkin hallinnointimallin mukaisesti.

 

2. Sisäinen valvonta määritellään talousarvion toteuttamisen yhteydessä valvontaketjun kaikilla tasoilla sovellettavaksi menettelyksi, jolla pyritään antamaan kohtuulliset takeet seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

 

(a) toimien tehokkuus ja vaikuttavuus,

 

(b) rahoitusselvitysten luotettavuus,

 

(c) varojen ja tietojen turvaaminen sekä petosten ja säännönvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen ja

 

(d) tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskeva asianmukainen riskienhallinta."

Perustelu

Tehokas sisäinen valvonta olisi asetettava yhdeksi varainhoitoasetuksen budjettiperiaatteista komission toimintasuunnitelmassaan tekemien ehdotusten ja vuoden 2004 vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätöslauselman J kohdan mukaisesti.

Tarkistus 53

1 ARTIKLAN 16 KOHDAN A ALAKOHTA

43 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”a) Korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”24 artiklassa” ilmaisulla ”23 ja 24 artiklassa”;

Poistetaan.

Perustelu

Toimituksellinen muutos, jolla pyritään parlamentin oikeuksien säilyttämiseen.

Tarkistus 54

1 ARTIKLAN 16 KOHDAN B ALAKOHTA

43 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”24 artiklassa” ilmaisulla ”23 ja 24 artiklassa”;

Poistetaan.

Perustelu

Toimituksellinen muutos, jolla pyritään parlamentin oikeuksien säilyttämiseen.

Tarkistus 55

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

ii) poistetaan f alakohta;

Poistetaan.

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään talousarviossa.

Tarkistus 56

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN B ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”2. kunkin toimielimen pääluokassa tulot ja menot 1 alakohdassa esitetyn rakenteen mukaisesti.”

 

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään talousarviossa.

Tarkistus 57

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN C ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan c alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

c) Korvataan 3 alakohdan c alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”c) tieteellisen ja teknisen henkilöstön osalta jakauma voidaan esittää palkkaluokkaryhmittäin kussakin talousarviossa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Henkilöstötaulukossa on eriteltävä ne tieteellisesti tai teknisesti erityisen pätevät henkilöt, joille myönnetään henkilöstösäännöissä olevien erityissäännösten mukaisia erityisetuja;”

 

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään.

Tarkistus 58

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN D ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 4 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

d) Korvataan 5 alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”5. ne tulo- ja menopuolen budjettikohdat, jotka tarvitaan ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston täytäntöönpanoa varten.”

 

Perustelu

Yhteisön lainoja ja lainatakuita ei ole vielä kumottu ja ulkosuhteita koskevan takuurahaston uusia mekanismeja ei ole vielä hyväksytty. Niiden on oltava talousarviossa.

Tarkistus 59

1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

48 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

20 a. Korvataan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Toimielimet toteuttavat talousarvion tuloja ja menoja tämän asetuksen mukaisesti, omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa."

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 48 artiklan 1 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet -ilmaisulla.)

Perustelu

Toimituksellinen muutos.

Tarkistus 60

1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA

53 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet:

Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki lainsäädännölliset, sääntelevät, hallinnolliset toimenpiteet ja muut, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseen tarvittavat toimenpiteet:

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 61

1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA

53 artiklan 3 kohdan b alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja puuttuakseen niihin;

b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet, huonon taloudenpidon ja petokset ja puuttuakseen niihin;

Perustelu

Komission on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota huonon taloudenpidon estämiseen kuin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseen.

Tarkistus 62

1 ARTIKLAN 23 KOHDAN B ALAKOHDAN -I ALAKOHTA (uusi)

54 artiklan 2 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-i) Korvataan johdantokappale seuraavasti:

 

"2. Toteuttaessaan talousarviota keskitetysti 53 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi edellä 1 kohdassa säädetyin rajoituksin siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä:"

Perustelu

Talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä on toistaiseksi voitu siirtää 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille ainoastaan keskitetyn hallinnoinnin yhteydessä. Tämä rajoittaa etenkin tehtävien siirtoa ulkoista toimintaa varten. Siten talousarvion tehokas toteuttaminen edellyttää, että tehtäviä voidaan siirtää myös hajautetun hallinnon yhteydessä.

Tarkistus 63

1 ARTIKLAN 23 C A KOHTA (uusi)

54 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

 

"3 a. Euroopan parlamentti voi komission 50 artiklan mukaisesti tunnustamaa toimivaltaa käyttäessään siirtää täytäntöönpanotehtäviä poliittisille ryhmille työjärjestyksensä mukaisesti ja hyväksymällä erityismääräyksiä hyvin määritettyjä määrärahoja varten.

 

Tällä erityissäännöksellä ei voida poiketa 56 artiklasta, ellei se ole välttämätöntä poliittisten ryhmien toimintaa koskevien erityisvaatimusten perusteella."

Perustelu

Varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädetään sellaisista yhteisöjen perustamista elimistä, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat talousarviosta suoritettavaa avustusta. Nykyisiä säännöksiä täytäntöön pantaessa on otettava huomioon parlamentin ryhmien erityisluonne hallinnollisina kokonaisuuksina sekä Euroopan parlamentin jäsenten toiminnalle asetettavat erityisvaatimukset.

Tarkistus 64

1 ARTIKLAN 24 KOHTA

56 artiklan 1 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

1. Kun komissio toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:

1. Kun komissio tai Euroopan parlamentti toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:

Perustelu

Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien toiminta luokitellaan 54 artiklaan tehdyllä muutoksella välilliseksi ja keskitetyksi talousarvion toteuttamiseksi. Siksi myös 56 artiklaa on muutettava.

Tarkistus 65

1 ARTIKLAN 24 KOHTA

56 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Komissio huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Komissio ottaa huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.

3. Komissio tai Euroopan parlamentti huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Ne ottavat huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.

Perustelu

Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien toiminta luokitellaan 54 artiklaan tehdyllä muutoksella välilliseksi ja keskitetyksi talousarvion toteuttamiseksi. Siksi myös 56 artiklaa on muutettava.

Tarkistus 66

1 ARTIKLAN 27 KOHTA

60 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

27) Korvataan 60 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

27) Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät.

”Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot viimeksi mainittuun mahdollisesti esitettävät varaumat, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät.

 

Kertomuksesta käy ilmi, vastaavatko hänen saavuttamansa tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä tehtäviin liittyy, miten hänen käyttöönsä asetetut varat on käytetty ja miten sisäinen valvontajärjestelmä toimii. Sisäinen tarkastaja tutustuu vuosittain annettavaan toimintakertomukseen sekä muihin yksilöityihin tietoihin. Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta budjettivallan käyttäjälle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista. Näissä kertomuksissa esitellään yksityiskohtaisesti toimet, joita on toteutettu tilien perusteena olevien toimien virheriskien rajoittamiseksi, ja arvioidaan kyseisten toimien tehokkuutta.”

Perustelu

Sanojen poistaminen saattoi olla virhe, joka on oikaistava. Lisäksi hallinnointitietoja koskevassa kertomuksessa on voitava esittää varaumia.

Tarkistus 67

1 ARTIKLAN 28 KOHDAN -A KOHTA (uusi)

61 artiklan 1 kohdan e a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a) Lisätään 1 kohtaan e a alakohta seuraavasti:

 

(e a) näiden järjestelmien vaikuttavasta toiminnasta huolehtiminen;

Perustelu

Artiklan 1 kohdan f alakohta on seurausta tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 10/2005 30 kohdasta:

"Jotta tilinpitäjät voivat varmistaa nykyisen varainhoitoasetuksen 123 artiklan mukaisesti, että tilinpäätös antaa oikean kuvan, hyväksynnän on katettava järjestelmien vaikuttava toiminta kyseisellä ajanjaksolla."

Tarkistus 68

1 ARTIKLAN 28 A KOHTA

61 artiklan 2 a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”2 a. Tilinpitäjä laatii tilinpäätöksen 2 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella. 129 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittuun lopulliseen tilinpäätökseen liitetään tilinpitäjän vakuutus, jonka mukaan tilinpäätös on laadittu VII osaston säännösten sekä tilinpäätöksen liitteessä esitettyjen kirjanpitoperiaatteiden, -sääntöjen ja ‑menetelmien mukaisesti.”

”2 a. Tilinpitäjä vahvistaa ennen toimielimen antamaa hyväksyntää allekirjoituksellaan tilinpäätöksen varmistaen, että se antaa oikean ja riittävän kuvan toimielimen rahoitustilanteesta.

 

Tätä varten tilinpitäjän on varmistuttava siitä, että tilinpäätös on laadittu hänen vastuullaan olevien kirjanpitosääntöjen,
-menetelmien ja järjestelmien mukaisesti, kuten tässä asetuksessa on hänen toimielimensä tilinpäätöksestä säädetty, ja että kaikki tulot ja menot merkitään kirjanpitoon.

 

Tilinpitäjä voi tarkastaa saamansa tiedot ja suorittaa muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia tilinpäätöksen allekirjoituksella vahvistamista varten.

 

Tilinpitäjä esittää tarvittaessa varaumia tehden selkoa niiden lajista ja laajuudesta.

 

Valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät toimittavat tilinpitäjälle kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi. Tulojen ja menojen hyväksyjät ovat edelleen täydessä vastuussa hallinnoimiensa varojen asianmukaisesta käytöstä sekä heidän valvontaansa kuuluvien menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

 

Muiden toimielinten ja virastojen tilinpitäjät vahvistavat omat tilinpäätöksensä allekirjoituksellaan ja lähettävät todennuksen tästä komission tilinpitäjälle.

Perustelu

Tarkistus vastaa vuoden 2003 vastuuvapauden myöntämistä koskevassa päätöslauselmassa esitettyjä periaatteita:

tilinpitäjä kantaa kokonaisvastuun koko toimielimen kirjanpitotietojen eheydestä (7 kohta);

tilinpitäjä vahvistaa tilinpäätöksen allekirjoituksellaan, ja jos hän asettaa rajoituksia, hänen on tehtävä selkoa varaumiensa lajista ja laajuudesta;

parlamentti hyväksyy äskettäisen varainhoitouudistuksen komissiossa siten, että vastuuta annetaan kullekin pääosaston pääjohtajalle, mutta katsoo, että pääjohtajien antamia takeita on täydennettävä tilinpitäjän antamilla kokonaistakeilla ja että tilinpitäjän on kannettava täysi vastuu ja että tällä on oltava tarvittavat keinot käytettävissään tehtäviensä suorittamiseen (9 kohta).

Tarkistus 69

1 ARTIKLAN 32 KOHDAN A ALAKOHTA

66 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti, joissa määrätään, että sellaista henkilöstöön kuuluvaa, jota asianomaiset säännökset koskevat, voidaan vaatia korvaamaan kokonaan tai osittain yhteisöjen kärsimä vahinko, joka johtuu hänen tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä tekemästään vakavasta virheestä, erityisesti kun hän toteaa perittävät saatavat tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen noudattamatta kuitenkaan tätä asetusta ja soveltamissääntöjä.”

”Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Vahingot on korvattava erityisesti silloin, kun,

 

– tulojen ja menojen hyväksyjä toteaa perittävät saatavat, tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen ja ei tällöin joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti noudata tätä asetusta ja soveltamissääntöjä,

 

– tulojen ja menojen hyväksyjä ei joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti laadi saamisen perusteena olevaa asiakirjaa, ei anna perintämääräystä tai viivyttää sen antamista taikka ei anna maksumääräystä tai viivyttää sen antamista, minkä johdosta toimielin saattaa joutua siviilioikeudelliseen vastuuseen kolmatta osapuolta kohtaan.

 

Virheellisyyttä ja sen vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki seikat ja erityisesti voimavarat, jotka tulojen ja menojen hyväksyjällä on käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen.

 

Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuu määräytyy suhteellisuusperiaatteen mukaisesti etenkin virheen vakavuuden perusteella. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tuottamuksellisesti, vastuu rajataan enintään 12 kuukauden palkan suuruiseksi. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tahallisesti ja tietoisesti, hän vastaa vahingosta täysimääräisesti."

Perustelu

Täsmennys ja suhteellisuusperiaatteen käyttö.

Tarkistus 70

1 ARTIKLAN 32 B A KOHTA (uusi)

66 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

b a) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"4. Jokainen toimielin perustaa erityisen, toiminnallisesti riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on selvittää taloudellisia väärinkäytöksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia tai osallistuu tällaisen elimen perustamiseen. Toimielimet voivat ryhmänä perustaa yhteisiä elimiä. Elimen henkilöstö voidaan ottaa palvelukseen kaikista toimielimistä."

Perustelu

Etenkin pienemmät toimielimet voisivat hyötyä merkittävästi hallinnointiresurssien yhdistämisestä.

Tarkistus 71

1 ARTIKLAN 33 A KOHTA (uusi)

72 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

33 a) Lisätään 72 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"2 a. Aiheettomasti maksetut määrät kuuluvat yhteisön talousarvioon, ja ne olisi perittävä takaisin suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, ja siirrettävä talousarvioon. Kun jäsenvaltiot tai muut instituutiot käsittelevät takaisinperintää koskevia menettelyjä, yhteisön talousarviota voidaan käyttää takaisinperinnästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kyseisiä maksusuorituksia käsitellään soveltamissäännöissä."

Tarkistus 72

1 ARTIKLAN 35 KOHTA

73 b artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.

Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.

 

Jos saaminen perustuu tahallisesti aiheutettuun vahinkoon, vanhentuminen käynnistyy aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun vahinko ja vahingonkorvausvaade, sen perusteet ja suuruus ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti tiedossa ja lopullisiksi merkittyjä. Vanhentuminen keskeytyy, kun vaade saatetaan voimaan oikeusteitse. Jos useampi velallinen on vastuussa yhteisvelallisina, yhtä velallista koskeva keskeyttäminen vaikuttaa kaikkiin yhteisvelallisiin.

Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään soveltamissäännöissä.”

Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään lisäksi soveltamissäännöissä.”

Perustelu

Tahallisesti vahinkoa aiheuttaneiden olisi voitava vedota vanhentumiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että aiheutunut vahinko on selvillä koko laajuudessaan, mutta vaadetta ei tästä huolimatta ole pantu vireille vanhentumisaikana.

Tarkistus 73

1 ARTIKLAN 35 A KOHTA (uusi)

74 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

35 a) Korvataan 74 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

 

"Sakoista, sopimuksista, uhkasakoista ja maksuseuraamuksista ja takaisinperityistä määristä peräisin olevia tuloja sekä niistä kertyneitä korkoja ei kirjata lopullisesti budjettituloiksi niin kauan kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi kumota niitä koskevat päätökset".

Tarkistus 74

1 ARTIKLAN 37 A KOHTA (uusi)

79 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 a) Lisätään 79 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

"Komission maksuissa olisi edellytettävä maksupyyntöä ainoastaan perustelluissa tapauksissa."

Perustelu

Menettelyn nopeuttaminen ja hallinnollisen rasituksen välttäminen.

Tarkistus 75

1 ARTIKLAN 37 B KOHTA (uusi)

80 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 b) Lisätään 80 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Mikäli kausiluontoiset maksut suoritetaan tarjottujen palvelujen ja toimitettujen tuotteiden perusteella ja niistä on tehtävä riskianalyysi, tulojen ja menojen hyväksyjä voi määrätä sovellettavan suoraveloitusmenettelyä."

Perustelu

Varainhoitoasetusta on sovellettava nykyaikaiseen pankkitoimintaan. Erityisesti juoksevien kulujen (esimerkiksi sähkö-, vesi- ja viestintäkustannusten) hallintaa on yksinkertaistettava.

Tarkistus 76

1 ARTIKLAN 37 C KOHTA (uusi)

83 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 c) Lisätään 83 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

"Toimielimet laativat budjettivallan käyttäjille selvityksen soveltamissäännöissä vahvistettujen määräaikojen noudattamisesta ja niiden keskeyttämisestä."

Perustelu

Täytäntöönpanosta tiedotetaan paremmin budjettivallan käyttäjille.

Tarkistus 77

1 ARTIKLAN 39 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

88 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

a a) Lisätään 1 kohtaan uusi ensimmäinen a alakohta seuraavasti:

 

"Sopimuksen täytäntöönpano voidaan käynnistää vasta allekirjoittamisen jälkeen."

Perustelu

Nykykäytäntö, jossa täytäntöönpano käynnistetään jo ennen allekirjoittamista, tuo riskejä kaikille asianosaisille ja se saattaa johtaa kansallisten varainhoitosäädösten törkeään rikkomiseen. Tarkistuksella pyritään tehostamaan oikeusvarmuutta ja nopeuttamaan sopimusten allekirjoittamista.

Tarkistus 78

1 ARTIKLAN 39 A KOHTA (uusi)

89 artiklan 3–4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

39 a) Lisätään 89 artiklaan kohdat seuraavasti:

 

"3. Rajakustannusten optimoimiseksi ja rinnakkaisten hankintamenettelyjen välttämiseksi hankintaviranomaisen on soveltuvin keinoin varmistettava, että hankintamenettelyt toteutetaan toimielinten välisinä.

 

4. Sama pätee puitesopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin, jos 105 ja 167 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylitetään joko yksittäistä sopimusta tehtäessä tai laskemalla puitesopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten määrät yhteen."

Perustelu

Talouden toimijoita ei pidä lannistaa suurilla kustannuksilla niin, että ne eivät jätä tarjouksia. Toimenpiteellä on tarkoitus helpottaa markkinoilla toimivien mahdollisuuksia ja samalla tehostaa kilpailua. Toimeksiantojen myöntämisen hallinto- ja kustannustehokkuutta on parannettava. Samalla hankintamenettelyjä harvoin toteuttavien pienempien yksiköiden olisi voitava hyötyä isompien yksiköiden hankintamenettelyasiantuntemuksesta. Pienten ja keskikokoisten yritysten ei pidä joutua epäedulliseen asemaan pelkästään sen vuoksi, että ne eivät voi hoitaa toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Näissä tapauksissa hankintaviranomaisen on asianmukaisten kynnysarvojen noudattamisesta huolehtien tarkastettava, voidaanko toimeksianto jakaa yksittäisiin osa- ja/tai ammattialalohkoihin.

Tarkistus 79

1 ARTIKLAN 39 B KOHTA (uusi)

90 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

39 b) Lisätään 90 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

 

"Sama pätee puitesopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin, jos 105 ja 167 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylitetään joko yksittäistä sopimusta tehtäessä tai laskemalla puitesopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten määrät yhteen."

Perustelu

Laajennetaan julkistamisvelvoitetta ja parannetaan siten avoimuutta puitesopimusten suhteen.

Tarkistus 80

1 ARTIKLAN 41 A KOHTA (uusi)

91 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

41 a) Lisätään uusi 91 a artikla seuraavasti:

 

"91 a artikla

 

1. Jos hankintaviranomainen toteaa, että:

 

a) samanlaisia toimeksiantoja koskevien useampien samanaikaisten tai peräkkäisten hankintamenettelyjen täytäntöönpanon hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset ennakoidaan suuremmiksi kuin hankintamenettelyjen täytäntöönpanosta aiheutuvat säästöt ja että asiassa ei siten päästä kustannustehokkuuteen, tai

 

b) toimeksiannon aihe tätä edellyttää, ja

 

c) kilpailua ei rajoiteta suhteettomasti,

 

hankintaviranomainen voi päättää puitesopimuksen tekemisestä. Tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä puitesopimuksen tekemistä koskeva perusteltu päätös asiakirjoihin.

 

2. Palvelujen tarjoamista koskevan puitesopimuksen kesto on enintään 24 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa automaattisesti 24 kuukaudella (peruskesto). Osittaisesta irtisanomisesta on määrättävä, jos se on sopimustavoitteen perusteella mahdollista.

 

3. Sopimusta voidaan jatkaa automaattisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät jatkamisajankohtana. Tulojen ja menojen hyväksyjän on tarkastettava edellytysten täyttyminen ja sisällytettävä tulokset asiakirjoihin.

 

4. Jos sopimuksenteon ajankohtana arvioidaan, että toimeksianto voidaan saattaa loppuun ainoastaan ylittämällä peruskesto, tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä myös ylittämisen syyt asiakirjoihin.

 

5. Jos sopimus koskee tavaroiden toimittamista, on puitesopimusta tehtäessä 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä riippumatta varmistettava asianmukaisilla määräyksillä, että hankintaviranomaiselle ei aiheudu taloudellista haittaa puitesopimuksen kestosta."

Perustelu

Puitesopimuksiin sisältyy mittavia taloudellisia riskejä. Ne kuuluvat tavanomaiseen hallintokäytäntöön ja siksi niillä olisi oltava oikeudellinen perusta varainhoitoasetuksessa. Puitesopimusten tekemisestä kilpailulle koituva haitta olisi rajattava mahdollisimman vähäiseksi. Samalla unionin taloudelliset edut on suojattava mahdollisimman kattavasti. Etenkin hintojen romahtaessa on syytä olla varuillaan. Tämä voidaan toteuttaa toimitussopimusten yhteydessä esim. välttämällä yksinomaista sitoutumista tai sisällyttämällä sopimuksiin hintojen mukauttamista tai irtisanomista koskeva lauseke.

Tarkistus 81

1 ARTIKLAN 41 B KOHTA (uusi)

92 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

41 b) Korvataan 92 artikla seuraavasti:

 

"92 artikla

 

1. Hankintasopimuksen aiheesta on annettava täydellinen, selkeä ja täsmällinen määritelmä tarjouspyyntöasiakirjoissa.

 

2. Valintaperusteet, joiden mukaan arvioidaan ehdokkaan tai tarjoajan valmiudet, ja ratkaisuperusteet, joiden mukaan arvioidaan tarjousten sisältö, määritellään ennalta ja esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

 

3. Ehdokkaalle ja tarjoajalle ilmoitetaan etukäteen poissulkemisen perusteista (93 ja 94 artikla).

 

4. Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että he ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä kaikista ilmenevistä poissulkemisen perusteista ja todentamaan tarvittaessa, että niitä ei ilmene. Lisäksi on muistutettava 96 artiklassa tarkoitetuista oikeudellisista seuraamuksista.

 

5. Puitesopimusten yhteydessä ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että myös muilla toimielimillä on oikeus saada toimituksia puitesopimuksessa vahvistetuin ehdoin."

Perustelu

Parannetaan luettavuutta ja kootaan järjestelmällisesti yhteen eri artikloihin hajautetut säännökset tarjouspyyntöasiakirjoista. Täsmennetään, että poissulkemisen syiden käyttö perustuu lainsäädäntöön. Perustellaan ehdokkaan tai tarjoajan ilmoittamisvelvoite. Lisäksi on muistutettava mahdollisista rikkomusseuraamuksista, jotta yllätyksiltä voidaan välttyä. Myös muilla toimielimillä on oikeus puitesopimuksista koituviin taloudellisiin etuihin.

Tarkistus 82

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 1 kohdan a alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

a) ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;

a) ehdokas tai tarjoaja on tarjouskilpailun ajankohtaa edeltävän viiden vuoden aikana tuomittu petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta vastaavasta rangaistavasta toiminnasta; poissulkemisen kestoa voidaan pidentää kymmeneen vuoteen, jos ehdokas tai tarjoaja on tuomittu yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavasta teosta;

Perustelu

Oikeusvarmuus ja normihierarkia edellyttävät, että rikoksesta saatuun tuomioon perustuvan poissulkemisen kesto vahvistetaan varainhoitoasetuksessa. Tällöin voidaan erotella toisistaan kolmanteen osapuoleen kohdistuneista omaisuusrikoksista saadut tuomiot ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittaneista teoista saadut tuomiot. Jälkimmäisessä tapauksessa osallistuminen voidaan 96 artiklan nojalla kieltää kymmenen vuoden ajan. Koska talousasioiden käsittelyssä menee pitkään, poistetaan viittaus lainvoimaiseen päätökseen, millä vältetään oikeudellista epävarmuutta ja liian pitkää osallistumiskieltoa. Ensimmäisessä oikeusasteessa annettu tuomio riittää jo osoitukseksi, vaikka päätös ei vielä olisikaan lainvoimainen.

Tarkistus 83

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Poissulkemiseen johtavat tilanteet on määriteltävä etukäteen ja niistä on tiedotettava ehdokkaille tai tarjoajille.

Poistetaan.

Perustelu

Vastaava säännös on sisällytetty 93 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 84

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 4 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

4. Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Perustelu

Yksinkertaistetaan hallintoa ehdokkaiden tai tarjoajien kannalta. Osoituksen soveltamisalaa on harkittava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 85

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuuksesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä alakohta katetaan 93 a artiklan 1 kohdan d alakohdalla, jolloin se jäsennetään systemaattisesti osoittamisen tutkimista ja osoittamisvelvollisuuksia koskeviin säännöksiin.

Tarkistus 86

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

93 a artikla

 

1. Hallinto- ja asiakirjavaatimukset on 89 artiklan soveltamista rajoittamatta rajattava selvästi hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa ja niiden on oltava suhteutettuja kulloiseenkin menettelyyn. Erityisesti:

 

a) tulojen ja menojen hyväksyjät voivat riskinarvioinnin perusteella poiketa yhdestä tai useammasta todentamisvaatimuksesta, ellei kyse ole arvoltaan vähäisestä toimeksiannosta, jolloin neuvottelumenettelyssä voidaan hyväksyä yksi yksittäinen tarjous;

 

b) hankintaviranomainen voi muissa 91 artiklan 3 kohdan mukaisissa hankintamenettelyissä vaatia vahvistusta tai muuta osoitusta sille, että hakija ei ole jossakin 93 ja 94 artiklassa tarkoitetuista tilanteista ja että hän täyttää myös muut menettelyperusteet;

 

c) hankintaviranomainen voi kaikissa muissa tapauksissa vaatia kaikkia osoituksia, joita hän pitää välttämättöminä hankintamenettelyn täytäntöönpanon kannalta.

 

Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuudesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.

 

2. Rajoittamatta 4 jakson soveltamista ennakkorahoituksena maksettavia maksuja ei voida pidättää pelkästään sen perusteella, että osoituksen tutkimista koskevaan mahdollisuuteen ei ole turvauduttu."

Perustelu

Sovelletaan suhteellisuusperiaatetta myös osoittamisvelvoitteisiin. Tällöin on päästävä oikeaan suhteeseen yhteisön etujen suojaamisen ja hallintorasituksen kanssa. [Perustelujen viimeinen virke ei koske suomenkielistä versiota.]

Tarkistus 87

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

94 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Rajoittamatta muiden jääviyttä koskevien säännösten ja etenkään 52 artiklan soveltamista oletetaan, että ehdokas tai tarjoaja on a alakohdan mukaisesti jäävi, jos hän on hankintamenettelyn jossakin vaiheessa ollut yhteisöjen palveluksessa, paitsi jos hänen esimiehensä ovat etukäteen hyväksyneet hänen osallistumisensa hankintamenettelyyn.

Perustelu

Artiklan soveltaminen rajataan hankintamenettelyihin, koska yhteisön työntekijöitä on per se kielletty tekemästä hankintasopimuksia yhteisöjen kanssa.

Tarkistus 88

1 ARTIKLAN 43 KOHTA

95 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

43) Lisätään 95 artiklaan kohta seuraavasti:

43) Korvataan 95 artikla seuraavasti:

”Kaksi tai useampi toimielin voi kuitenkin kustannustehokkuussyistä sopia yhteisen tietokannan käyttämisestä.”

"95 artikla

 

1. Kukin toimielin ilmoittaa komission ylläpitämään keskustietokantaan tiedot ehdokkaista ja tarjoajista, jotka ovat jossakin 93 ja 94 artiklassa esitetyistä tilanteista.

 

2. Kaikkien toimielinten tulojen ja menojen hyväksyjien on perehdyttävä tietokantaan ennen tarjouksen hyväksymistä. Asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten on myös voitava päästä tietokantaan. Pääsyoikeudet voidaan myöntää merkittävän julkisen edun perusteella myös kolmansille maille tai kansainvälisille organisaatioille rajoittamatta kuitenkaan henkilötietojen käsittelyä koskevien yhteisön määräysten soveltamista.

 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot taloudellisista toimijoista, jotka ovat jossakin 93 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa esitetyistä tilanteista, kun näiden toiminta on vahingoittanut yhteisön taloudellisia etuja eivätkä yhteisöt ole vielä olleet mukana oikeudellisissa menettelyissä. Kansallisten viranomaisten on perehdyttävä sopimuksia myönnettäessä komission tietokantoihin, jos tällöin käytetään EU:n määrärahoja, ja käytettävä tietoja vastaavasti."

Tarkistus 89

1 ARTIKLAN 44 KOHTA

96 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

(2 a) Ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois hankintamenettelyistä yli viiden vuoden ajaksi ainoastaan sellaisen tuomion tai vastaavan asiakirjan perusteella, jolla ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä poissulkemisen kannalta merkittävästä teosta, joka on vahingoittanut yhteisön etuja.

Perustelu

Kytkeytyy 93 artiklaan.

Tarkistus 90

1 ARTIKLAN 44 A KOHTA

Ennen 97 artiklaa - 3 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

44 a. Lisätään ennen 97 artiklaa uusi 3 a jakso seuraavasti:

 

"3 a jakso

 

Hankintamenettelyihin osallistuvien oikeudet

Perustelu

Täsmennetään, että osallistujilla on velvollisuuksien ohella myös oikeuksia, jotka hankintaviranomaisen on otettava huomioon.

Tarkistus 91

1 ARTIKLAN 44 B KOHTA (uusi)

97 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

44 b) 97 artiklan 1 kohta poistetaan.

Perustelu

Parannetaan luettavuutta ja tehdään jäsentelystä järjestelmällisempää.

Tarkistus 92

1 ARTIKLAN 46 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

98 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Hankintaviranomainen voi ainoastaan perustelluissa tapauksissa vaatia tarjoajilta soveltamissäännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta."

Perustelu

Vakuuden vaatimisen tarpeellisuus rajataan minimiin.

Tarkistus 93

1 ARTIKLAN 46 A KOHTA (uusi)

100 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 a) Lisätään 100 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Sopimusta ei voida allekirjoittaa 14 päivän kuluessa ajankohdasta, jona ehdokkaalle tai tarjoajalle on (2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti) ilmoitettu hylkäämisestä, paitsi jos sopimuksen allekirjoittamatta jättämisestä aiheutuisi merkittävää vahinkoa yhteisöille. Määräaika käynnistyy vasta kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjalliset ohjeet päätöstä koskevasta muutoksenhausta ja erityisesti muutoksenhakuinstanssista, määräajasta ja muodosta. Sopimus on mitätön, jos se on allekirjoitettu ennen määräajan päättymistä.

Perustelu

Tuloksettomille tarjoajille on tiedotettava toimeksiantopäätöstä koskevista muutoksenhakukeinoista. Tämä palvelee toimeksiantopäätösten tehokasta valvontaa ja parantaa avoimuutta.

Tarkistus 94

1 ARTIKLAN 46 B KOHTA (uusi)

100 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 b) Lisätään uusi 100 a artikla seuraavasti:

 

"100 a artikla

 

1. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että varainhoitoasetuksen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksentekomenettelyihin liittyviin hankintaviranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja erityisesti niin nopeasti kuin mahdollista ja erityisesti 100 b artiklan 7 kohdan mukaisesti, milloin edellä tarkoitetut päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai sen täytäntöön panemiseksi annettuja muita säännöksiä.

 

2. Komissio varmistaa, että käytettävissä on muutoksenhakumenettelyt, joiden yksityiskohdista on säädetty soveltamissäännöissä ja jotka ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka joko ovat olleet tai ovat tavoittelemassa jotain julkisia tavaranhankintoja tai rakennusurakoita koskevaa sopimusta ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata. Komissio voi erityisesti vaatia, että ennen muutoksenhakumenettelyn käynnistämistä hakijan on täytynyt ilmoittaa hankintaviranomaiselle väitetystä virheellisestä menettelystä sekä aikomuksestaan hakea muutosta."

Perustelu

Vastaa jäsenvaltioille 21. joulukuuta 1989 annetussa direktiivissä 89/665/ETY asetettuja velvoitteita.

Tarkistus 95

1 ARTIKLAN 46 C KOHTA (uusi)

100 b artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 c) Lisätään uusi 100 b artikla seuraavasti:

 

"100 b artikla

 

1. Komissio varmistaa, että 100 a artiklassa säädettyihin muutoksenhakumenettelyihin liittyviin toimenpiteisiin sisältyy valtuudet:

 

a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on saada väitetty virheellinen menettely päättymään tai estää kyseisiin etuihin kohdistuvat lisävahingot, mukaan lukien toimenpiteet julkisen hankintasopimusmenettelyn taikka hankintaviranomaisen tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tai niiden keskeyttämisen varmistamiseksi;

 

b) joko poistaa lainvastaisesti tehdyt päätökset tai varmistaa niiden poistaminen, mukaan lukien tarjouspyynnössä, sopimusasiakirjoissa tai muussa sopimuksentekomenettelyyn liittyvässä asiakirjassa olevien syrjintää aiheuttavien teknisten, taloudellisten tai rahoitusta koskevien eritelmien poistaminen;

 

c) korvata virheellisestä menettelystä kärsineen vahingot.

 

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt valtuudet voidaan siirtää muutoksenhakumenettelyn eri osa-alueista vastuussa oleville erillisille laitoksille.

 

3. Muutoksenhakumenettelyjen ei sinänsä tarvitse johtaa niiden sopimuksentekomenettelyjen keskeyttämiseen, joita se koskee.

 

4. Komissio voi säätää, että harkitessaan väliaikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä vastuussa oleva muutoksenhakuelin voi ottaa huomioon kaikki edut, joille näillä toimenpiteillä mahdollisesti aiheutetaan haittaa, sekä yleisen edun, ja voi päättää olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä silloin, kun niiden kielteiset seuraukset voisivat olla myönteisiä suuremmat. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia toimenpiteitä ei rajoita hakijan muiden vaatimusten esittämistä.

 

5. Komissio voi säätää, että päätöksen lainvastaisuuteen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on ensin poistanut riitautetun päätöksen.

 

6. Edellä 1 kohdassa säädettyjen valtuuksien käytön vaikutukset urakan antamisesta johtuvaan sopimukseen vahvistetaan soveltamissäännöissä.

 

Lisäksi, paitsi milloin päätös on poistettava ennen vahinkojen korvaamista, komissio voi säätää, että sen jälkeen kun sopimus on tehty, muutoksenhakumenettelystä vastaavan elimen toimivalta rajoittuu vahingonkorvausten määräämiseen niille, joiden etua virheellinen menettely on loukannut.

 

7. Komissio varmistaa, että muutoksenhakumenettelystä vastaavien elinten päätökset voidaan panna täytäntöön tehokkaasti.

 

8. Milloin muutoksenhakumenettelystä vastaavat muut kuin oikeusviranomaiset, niiden on aina perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Siinä tapauksessa on lisäksi säädettävä menettelyistä, joilla varmistetaan mahdollisuus saattaa muutoksenhakuelimen väitetyt lainvastaiset toimenpiteet tai sille annettujen toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset joko oikeusviranomaisen tai muun viranomaisen käsiteltäväksi, joka on perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja riippumaton sekä hankintaviranomaisesta että muutoksenhakuelimestä.

 

Tällaisen riippumattoman elimen jäsenten nimittämistä ja heidän toimikautensa päättymistä tulee koskea samat edellytykset kuin tuomioistuinten jäseniä, siltä osin kuin ne koskevat nimittävää viranomaista, toimikauden pituutta ja tehtävästä vapauttamista. Ainakin tämän riippumattoman elimen puheenjohtajan on täytettävä tuomioistuimen jäsenille asetetut muodollista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Riippumattoman elimen on tehtävä päätöksensä noudattaen menettelyä, jossa molempia osapuolia kuullaan, ja päätösten on komission päättämällä tavalla oltava oikeudellisesti sitovia."

Perustelu

Vastaa jäsenvaltioille 21. joulukuuta 1989 annetussa direktiivissä 89/665/ETY asetettuja velvoitteita.

Tarkistus 96

1 ARTIKLAN 46 D KOHTA (uusi)

102 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 d) Korvataan 102 artikla seuraavasti:

 

"102 artikla

 

Hankintaviranomainen vaatii tietyissä perustelluissa tapauksissa toimeksisaajilta vakuuden:

 

a) sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

 

b) ennakkomaksujen ja etumaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi. Etumaksujen yhteydessä vaaditaan vakuita ainoastaan siltä osin kuin kyse ei ole aiemmin sovitun mukaisesti jo hoidettujen toimitusten tai jo tarjottujen palvelujen maksamisesta."

Perustelu

Yksinkertaistetaan hallinnointia. Vakuiden tarpeellisuus raukeaa, kun toimitukset on hoidettu tai palvelut tarjottu.

Tarkistus 97

1 ARTIKLAN 50 -A KOHTA (uusi)

108 artiklan 1 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a) Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

 

"1. Avustus on välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään Euroopan yhteisöjen talousarviosta seuraaville toimille:"

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan esittelijöiden esittämä alkuperäinen tarkistus 91 tarkentaen sitä oikeudellisesti. Viittaus ”toimielinten” talousarvioon voi olla harhaanjohtava ja aiheuttaa sekaannusta. On täsmällisempää puhua ”Euroopan yhteisöjen talousarviosta”. Olipa tulojen ja menojen hyväksyjän toimielin mikä tahansa, avustus on aina yhteisön talousarviosta myönnettävää vastikkeetonta rahoitusta.

Tarkistus 98

1 ARTIKLAN 50 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)

108 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Avustuksista on laadittava kirjallinen sopimus tai hakijalle toimitettava päätös myöntämisestä. Avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen voidaan liittää sellaisia ehtoja, velvoitteita ja määräaikoja, jotka olisivat voineet olla myös tukisopimuksen aiheina."

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta avustuksia voidaan myöntää myös komission päätöksellä eikä pelkästään sopimuksilla. Päätökset ovat EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan nojalla yhteisön oikeudellisia instrumentteja. Avustusten myöntäminen tukipäätösten perusteella voisi siis keventää huomattavasti byrokratiaa etenkin kun on kyse pienistä määristä ja nopeuttaa menettelyä. Täytäntöönpanon joustavuutta parannetaan sallimalla tukisopimuksen mukaiset ehdot, velvoitteet ja määräajat.

Tarkistus 99

1 ARTIKLAN 50 KOHDAN A ALAKOHTA

108 artiklan 2 kohdan g a ja g b alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

(g a) sellaisista lähinnä (entisistä) toimielinten jäsenistä ja henkilöstöstä koostuvien organisaatioiden menot, jotka

 

– edistävät toimielimen etuja tai tukevat sen toimintaa; ja/tai

 

– järjestävät kulttuuri- tai urheilutoimintaa taikka sosiaalista tai muuta toimintaa toimielimen ja/tai sen (entisten) jäsenten ja henkilöstön eduksi; ja

 

(g b) menot, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kolmansien osapuolten kanssa, eivät kuulu hankintoja koskevien säännösten piiriin ja koskevat toimielimen tiedotuspolitiikkaa.

 

Nämä kategoriat katsotaan 49 artiklassa tarkoitetuiksi hallintomenoiksi. Ne on esitettävä talousarviossa erillisenä kokonaisuutena.

Perustelu

Avustusten soveltamisalan ulkopuolelle jätetty toimielinten sisäisille organisaatioille tarkoitettu rahoitustuki on tarpeen niiden toimivuuden kannalta. Avustuksiin on sovellettava eri periaatteita, koska niiden vuosittainen ehdottaminen ja aleneminen eivät sovellu rahoitustukeen, jota toimielimet antavat jäsenten tai henkilöstön muodostamille organisaatioille.

Tarkistus 100

1 ARTIKLAN 52 KOHTA

109 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä.

Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä riippumatta säännöksistä, jotka koskevat avustusten myöntämistä joko kiinteänä rahoituksena tai kiinteinä määrinä (113 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta).

Perustelu

Näin kiinteänä rahoituksena tai kiinteinä määrinä annettavat avustukset eivät jää yhteisrahoitusmääräyksen ulkopuolelle.

Tarkistus 101

1 ARTIKLAN 52 KOHTA

109 artiklan 3 kohdan d alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

d) 113 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuihin vähäisiin avustuksiin tai näiden avustusten yhdistelmiin soveltamissääntöjen mukaisesti.

d) 113 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuihin avustuksiin tai näiden avustusten yhdistelmiin soveltamissääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Voiton tekemisen kieltämiseen tehtyjen poikkeusten rajoittaminen kertakorvauksiin ja vähäisten avustusten kiinteämääräiseen rahoitukseen ei parantaisi merkittävästi avustusten saajien asemaa. Avustusten saajia rangaistaan usein omien varojen keräämisestä niin kutsutun prosenttisäännön vuoksi, jonka mukaan EU:n myöntämää avustusta vähennetään omien varojen lisääntyessä, mistä on seurauksena esteen muodostuminen omien varojen keräämiselle. Kiinteämääräisiä tukia ja kertakorvauksia olisi käytettävä useammin mahdollisuuksien mukaan yhdessä enimmäismääräisen yhteisrahoitusosuuden kanssa kiinteän yhteisrahoitusosuuden sijaan. Tätä tarkistusta on harkittava yhdessä saman esittäjän 113 a artiklaan ehdottaman tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 102

1 ARTIKLAN 52 KOHTA

109 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

d a) omiin varoihin, etenkään maksuosuuksiin tai jäsenmaksuihin, jotka on koottu Euroopan tasolla toimivan poliittisen puolueen vuosittaisessa toiminnassa asetuksen (EY) N:o 2004/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka ylittävät edunsaajan maksettavaksi kyseisen asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuuluvan 25 prosentin osuuden tukikelpoisista menoista.

Tarkistus 103

1 ARTIKLAN 52 A KOHTA (uusi)

109 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

52 a) Lisätään uusi 109 a artikla seuraavasti:

 

"109 a artikla

 

Yhteisen palvelun tehtävänä on antaa tietoja hakijoille ja neuvoa näitä. Kyseisen palvelun on erityisesti:

 

laadittava yhteiset standardit samanlaisten tukivarojen hakulomakkeita varten sekä valvottava hakulomakkeiden laajuutta ja luettavuutta;

 

tiedotettava mahdollisille hakijoille (etenkin seminaarien avulla ja laatimalla ohjeita); sekä

 

pidettävä yllä tietokantaa, johon komissio rekisteröi hakijat."

Perustelu

Tarkistukseen 95 esitetään pientä muutosta, jossa sana "yhteiselin" korvataan sanalla "palvelu", jonka avulla voidaan tehdä selväksi, että ajatuksena on koota tietoa ja tutkia komission sisäisiä parhaita käytäntöjä, jotta päästäisiin eroon erilaisista tulkinnoista ja käytännöistä osastoissa ja niiden välillä sekä pystyttäisiin tarjoamaan luotettavaa tietoa hakijoille.

Tarkistus 104

1 ARTIKLAN 52 B KOHTA (uusi)

110 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

52 b) Korvataan 110 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"1. Avustusten on perustuttava varainhoitovuoden alussa tai kuitenkin viimeistään 15 päivänä maaliskuuta julkaistavaan vuotuiseen ohjelmaan, kriisitilanteissa ja humanitaarisiin avustusoperaatioihin annettavaa tukea koskevin varauksin.

 

Toiminta-avustusten, siten kuin niistä on säädetty 112 artiklassa, on samoin perustuttava vuotuiseen ohjelmaan, joka on julkaistava edellisenä vuonna edellyttäen, että seuraavalle vuodelle on varattu tätä varten varoja."

Perustelu

On tärkeää tehdä ero toiminta-avustusten ja toimiin myönnettävien avustusten välillä, sillä näihin liittyvien vaatimusten välillä on eroja.

Lisäksi varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen uudistamisesta lokakuussa 2005 johtuen ja hallinnolliset pakotteet huomioiden on realistisempaa määrätä (meneillään olevia) avustuksia koskevan vuosittaisen ohjelman julkaisumääräajaksi 31. maaliskuuta.

Tarkistus 105

1 ARTIKLAN 53 KOHTA

110 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi.”

”Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi. Ehdotuspyynnöt voidaan julkaista jo edeltävänä vuonna, ellei varojen käytettävyydestä seuraavana vuonna muuta johdu. Julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta ilmoitetaan kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut osallistumiskiellon perustelevat tunnusmerkit), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa.

Perustelu

Julkaiseminen jo edellisvuonna estää tukimenettelyjen ruuhkautumisen seuraavan vuoden alussa ja helpottaa tästä aiheutuvia viivästymiä. Hakijoilla on oltava oikeusvarmuus koko menettelyn ajan. Menettelyn aikana tehtävien muutosten kieltäminen vähentää tuensaajien ja komission hallintorasitusta, ripeyttää menettelyjä ja yhtenäistää tukipolitiikkaa.

Tarkistus 106

1 ARTIKLAN 53 A KOHTA (uusi)

110 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

53 a) Korvataan 110 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava vuosittain mahdollisuuksien mukaan elektroninen luettelo luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia noudattaen."

Perustelu

Varainhoitoasetusta on käytettävä nykyaikaiseen viestintään.

Tarkistus 107

1 ARTIKLAN 53 B KOHTA (uusi)

110 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

53 b) Lisätään 110 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Samalla kun 2 kohdassa tarkoitettu julkaiseminen toteutetaan, komissio toimittaa Euroopan parlamentille selonteon:

 

a) hakijoiden lukumäärästä kuluneena vuonna;

 

b) hyväksyttyjen hakemusten lukumäärästä ja osuudesta ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;

 

c) menettelyn keskimääräisestä kestosta alkaen ehdotuspyynnön julkaisemisesta rahoitussopimuksen tekemiseen tai avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;

 

d) keskimääräisestä kestosta lopulliseen arviointiin ja loppumaksuun saakka (119 artiklan 1 kohta)."

Perustelu

Koska avustusten käsittelyä koskeva menettely kestää pitkään, on välttämätöntä pyrkiä parannuksiin selontekojen avulla. Näin voidaan arvioida eritellysti työohjelman ja sen täytäntöönpanon onnistumisastetta.

Tarkistus 108

1 ARTIKLAN 54 KOHTA

111 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta, jollei asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetä.

1) Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta, jollei asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetä.

Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen.

2) Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen. Hakijan on ilmoitettava viipymättä tulojen ja menojen hyväksyjille kaikista muista hanketta koskevista hakemuksista ja muusta hanketta koskevasta tuesta.

Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta.”

3) Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta. Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa missään tapauksessa ylittyä.

Perustelu

Saajan – joka tuntee asian paremmin – ilmoittamisvelvoite auttaa välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä tai suurimman sallitun tukimäärän ylittämistä.

Tarkistus 109

1 ARTIKLAN 55 A KOHTA (uusi)

                             113 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

55 a) Korvataan 113 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Ellei yleistä eurooppalaista etua ajavista elimistä perussäädöksessä muuta johdu ja poiketen kertakorvauksina tai kiinteämääräisen rahoituksen pohjalta myönnettäviä avustuksia koskevista määräyksistä (113 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) toiminta-avustuksia vähennetään niitä uudistettaessa asteittain suhteellisesti ja kohtuullisesti."

Perustelu

Kiinteämääräistä rahoitusta tai kertakorvauksia ei pidä alentaa hallinnollisen taakan pienentämiseksi.

Tarkistus 110

1 ARTIKLAN 56 KOHTA

113 a artiklan 1 kohdan a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

a) korvaukset, jotka kattavat yksilöidyn osuuden tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista;

a) korvaukset, jotka kattavat enimmäismääräisen tai yksilöidyn osuuden tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista;

Perustelu

Avustusten saajia rangaistaan usein omien varojen keräämisestä niin kutsutun prosenttisäännön vuoksi, jonka mukaan EU:n myöntämää avustusta vähennetään omien varojen lisääntyessä, mistä on seurauksena esteen muodostuminen omien varojen keräämiselle. Kiinteämääräisiä tukia ja kertakorvauksia olisi käytettävä useammin mahdollisuuksien mukaan yhdessä enimmäismääräisen yhteisrahoitusosuuden kanssa kiinteän yhteisrahoitusosuuden sijaan. Tätä tarkistusta on harkittava yhdessä saman esittäjän 109 artiklaan ehdottaman tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 111

1 ARTIKLAN 56 KOHTA

113 a artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

1 a. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:

 

a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;

 

b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;

 

c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastamisesta (117 ja 119 artikla);

 

d) hallintokulut ja toimintakustannukset;

 

e) poistot.

Perustelu

Etenkään pienyritykset tai pienet organisaatiot eivät voi vastata itse vakuuskustannuksista. Niitä ei pitäisi kuitenkaan sulkea tukemisen ulkopuolelle. Sama pätee kansalaisjärjestöihin, jotka eivät voi tehdä vähennyksiä ennakkoperinnässä.

Tarkistus 112

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Hakijan on osoitettava, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Hakija osoittaa tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä 109 artiklan periaatteet huomioon ottaen, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Perustelu

Tulojen ja menojen hyväksyjän on voitava soveltaa osoittamista joustavasti ja oman riskiarviointinsa nojalla. Näin vähennetään hallintotaakkaa.

Tarkistus 113

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.”

Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.”

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 114

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 4 a kohta  (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

4 a. Tulojen ja menojen hyväksyjän on kehotettava selvitysten tekemiseen, hakemusten jättämiseen tai selvitysten tai hakemusten oikaisemiseen, jos on ilmeistä, että niiden puuttuminen tai virheellinen tekeminen tai jättäminen on tahatonta tai johtuu tietämättömyydestä. Tulojen ja menojen hyväksyjä antaa tarvittaessa ja käytettävissä olevien mahdollisuuksiensa mukaisesti tietoja menettelyyn osallistuvien oikeuksista ja heille asetettavista velvollisuuksista.

 

Tulojen ja menojen hyväksyjän on pidettävä soveltuvalla tavalla kirjaa hakijoihin menettelyn aikana ylläpidettävistä yhteyksistä.

Perustelu

Pyritään suomaan mahdollisuus menestyksekkäiden hakemusten laatimiseen niillekin hakijoille, jotka eivät ole perehtyneet asioimaan tukielinten kanssa ja joilla ei ole omaa oikeudellisen neuvonnan palvelua. Kansalaisjärjestöt ovat valittaneet yhteistyön puutetta. Tällä parannetaan Euroopan unionin houkuttelevuutta tukikumppanina. Tietojen tallentamista koskeva velvoite parantaa avoimuutta ja menettelyvarmuutta.

Tarkistus 115

1 ARTIKLAN 57 A KOHTA (uusi)

115 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

57 a) Korvataan 115 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Ottamalla huomioon 109 artiklan 1 kohdassa mainitut periaatteet ja soveltamalla ehdotuspyyntöä julkaistaessa yksilöityjä valintaperusteita voidaan arvioida hakijan valmiuksia toteuttaa ehdottamansa toiminta tai toimintasuunnitelma. Edellä mainittu ei vaikuta 110 artiklan 1 kohdan soveltamiseen.

 

Myöntämisperusteiden on kuvastettava hankkeiden erityispiirteitä, niiden laatua ja täytäntöönpanoa."

Perustelu

Ehdotettuun tarkistukseen 104 tehdään pieni muutos, jotta olisi yksiselitteisempää, että 109 artiklan periaatteet – avoimuus, oikeasuhteisuus ja tasapuolinen kohtelu – on otettava huomioon myös määriteltäessä valinta- ja myöntämisperusteita. Tämä on tärkeää myös tarkistuksessa 105 ehdotetun kaksivaiheisen menettelyn kannalta. Lisäksi korjataan pieni virhe: esittelijän ehdottamassa tarkistuksessa mainitaan kahdesti "valintaperusteet", mutta tämän tarkistuksen toisessa alakohdassa käytetään 115 artiklassa perusteiden välille tehdyn eron mukaisesti sanaa "myöntämisperusteet".

Tarkistus 116

1 ARTIKLAN 57 B KOHTA (uusi)

115 artiklan 2 a kohta ja 2 b kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

57 b) Lisätään 115 artiklaan uusi 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

 

"2 a. Myöntämismenettely on periaatteessa jaettava useampaan osuuteen siten, että ensimmäisessä osuudessa arvioidaan yleisluonteisesti kaikkia asianmukaisesti jätettyjä hakemuksia. Jos tietty hakemus voidaan arvioida tuloksettomaksi jo tässä osuudessa, asiasta on ilmoitettava hakijalle 116 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kussakin myöhemmässä osuudessa on pyrittävä selvästi vähentämään hakijalta edellytettävän osoittamisen määrää ja sisältöä edeltävään osuuteen verrattuna. Jos hakijalta vaaditaan tietyn asian osoittamista, sitä voidaan vain vaatia vain kerran kussakin menettelyssä. Kertaalleen kootut tiedot on kirjattava (109 a artiklan mukaiseen) tietopankkiin. Menettely on pyrittävä saattamaan päätökseen nopeasti.

 

2 b. Tulojen ja menojen hyväksyjän on 109 artiklan 1 kohdan periaatteista poiketen kiinnitettävä koko menettelyn aikana huomiota erityisesti siihen, että hakijalle avustusta koskevista julkaisu-, ja dokumentointivelvoitteista ja muista osoittamisvelvoitteista aiheutuva rasitus pysyy oikeassa suhteessa myönnettävän avustuksen arvoon."

Perustelu

Menettelyn jakaminen useampiin osuuksiin mahdollistaa ennakkokarsinnan. Tämä saattaa vähentää dokumentointirasitusta huomattavasti myöhemmissä vaiheissa. Tähän pyritään myös tulojen ja menojen hyväksynnän harjoittamalla valvonnalla.

Tarkistus 117

1 ARTIKLAN 58 KOHTA

116 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”1. Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämis­perusteiden mukaisesti sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.”

”1. Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämis­perusteiden mukaisesti kahden kuukauden kuluessa sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.”

Perustelu

Pyritään asettamaan selvä aikataulu päätöksenteolle.

Tarkistus 118

1 ARTIKLAN 58 A KOHTA (uusi)

116 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 a) Korvataan 116 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa hakijalle kirjallisesti hakemuspäätöksestä ja allekirjoittaa sopimuksen 100 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun määrärajan päätyttyä.

 

Jos avustushakemus hylätään, toimielimen on ilmoitettava syyt hakemuksen hylkäämiseen viittaamalla ennen kaikkea etukäteen ilmoitettuihin valinta- ja myöntämisperusteisiin."

Perustelu

Pyritään asettamaan selvä aikataulu päätöksenteolle.

Tarkistus 119

1 ARTIKLAN 58 B KOHTA (uusi)

117 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 b) Korvataan 117 artikla seuraavasti:

 

"117 artikla

 

1. Maksuaikataulu määräytyy rahoitukseen liittyvien riskien, toiminnan keston ja edistymisen tai saajalle aiheutuneiden kulujen perusteella. Maksut on suoritettava kohtuullisessa ajassa.

 

Jos erääntyminen on vahvistettu sopimuksessa tai päätöksellä, maksut on suoritettava niiden erääntyessä ilman erillistä kehotusta. Tällä ei vaikuteta 119 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

 

2. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi rahoitusriskien toteamiseksi vaatia 109 artiklan 1 kohdan periaatteet huomioon ottaen avustuksen saajalta riippumattoman tilintarkastajan esittämää lausuntoa. Soveltamissäännöissä voidaan määrätä tapauksista, joissa lausunto on haettava ulkoiselta tilintarkastajalta tai joissa lausunnosta voidaan luopua."

(Artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 117 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan menettelyä. Jos toimielimellä on omia tilintarkastajia, sen on voitava käyttää niitä sen sijaan, että se turvautuisi ulkoisiin tarkastajiin. Näin vältetään menettelykustannuksia.

Tarkistus 120

1 ARTIKLAN 58 C KOHTA (uusi)

118 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 c) Korvataan 118 artikla seuraavasti:

 

"118 artikla

 

Ellei riskien minimoimiseksi ole muita yhtä tehokkaita mahdollisuuksia toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi vaatia avustuksen saajalta etukäteen vakuuden ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi."

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 118 artiklan sanamuotoa täydennettynä ellei riskien minimoimiseksi ole muita yhtä tehokkaita mahdollisuuksia -ilmauksella.)

Perustelu

Pankkitakausten vaatiminen aiheuttaa mittavia vaikeuksia etenkin pienyrityksille sekä tiettyjen jäsenvaltioiden yrityksille ja pienille kansalaisjärjestöille. Siksi on syytä tähdentää, että kyseessä on viimeinen keino, johon turvaudutaan vasta, kun muita yhtä tehokkaita vakuusmahdollisuuksia ei ole.

Tarkistus 121

1 ARTIKLAN 58 D KOHTA (uusi)

119 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 d) Korvataan 119 artikla seuraavasti:

 

"119 artikla

 

1. Avustuksen määrä vahvistetaan lopullisesti vasta sitten, kun toimielin on hyväksynyt loppuselvityksen ja kustannusselvityksen, mikä ei kuitenkaan estä toimielintä tekemästä myöhemmin tarkastuksia. Toimielintä koskeva vanhentuminen (73 b artikla) käynnistyy viimeisen maksun suorittamisen myötä. Saajaa koskeva vanhentuminen (73 b artikla) käynnistyy ajankohdasta, jona koko avustusmäärä on suoritettu.

 

2. Jos saaja loukkaa hänelle säännöksissä, rahoitussopimuksessa tai avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä asetettuja velvoitteita, avustus voidaan keskeyttää, sitä voidaan leikata tai se voidaan kumota soveltamissääntöjen mukaisesti, kun saajalle on ensin suotu tilaisuus antaa lausunto asiasta.

 

Leikkausten on oltava suhteutettuja virheeseen.

 

Jos velvoitteiden loukkaamisen ei voida katsoa johtuvan saajan toiminnasta, avustuksen keskeyttäminen, leikkaaminen tai kumoaminen on toteutettava ainoastaan poikkeustapauksissa etenkin, jos avustuksen toteuttaminen tai säilyttäminen ylittäisi hankkeen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän tai jos velvoitteiden loukkaaminen merkitsee, että avustustavoitetta ei voida enää saavuttaa."

Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen kirjaaminen. Jos yksi tai useampi yhteisrahoittaja rikkoo sääntöjä eikä saajalla itsellään ole tähän osaa eikä arpaa, EU-osuuden automaattinen vähentäminen saattaa vaarantaa hankkeen kokonaisuudessaan. Toimielin velvoitetaan vanhentumista koskeviin säännöksiin viittaamalla toteuttamaan lopputarkastus ennen vanhentumisajan umpeutumista. Tämä parantaa avustuksen saajan oikeusvarmuutta.

Tarkistus 122

1 ARTIKLAN 59 KOHTA

120 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

1. Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan soveltamissäännöissä säädettyjä menettelyjä.

1. Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan V osastossa esitettyjä periaatteita.

 

Soveltamissäännöissä voidaan säätää yksinkertaistetusta menettelystä toimeksiannon laajuuden mukaisesti.

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistaminen.

Tarkistus 123

1 ARTIKLAN 61 KOHTA

122 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

61) Korvataan 122 artiklassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

61) Korvataan 122 artikla seuraavasti:

 

"122 artikla

 

Toimielinten ja 121 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpäätösten liitteissä on oltava varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys, jossa otetaan huomioon muun muassa määrärahojen täytäntöönpanoaste ja määrärahojen siirrot budjettikohtien välillä."

Perustelu

Täsmennetään varainhoitoasetuksessa tarkoitettujen eri selvitysten tavoitteita ja sisältöä. Tulojen ja menojen hyväksyjän vuosittaisessa selvityksessä on keskityttävä varojen käyttöön, tavoitteiden saavuttamiseen, toiminnan kehittämiseen, sisäisen valvonnan mekanismeihin ja talousarvion toteuttamista koskevien näkökohtien esittämiseen talousarvio- ja varainhallinnosta raportoitaessa.

Tarkistus 124

1 ARTIKLAN 68 A KOHTA (uusi)

139 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

68 a. Korvataan 139 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Toimielimet toimittavat tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle tiedoksi varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä."

Perustelu

Budjettivallan käyttäjälle tiedottaminen.

Tarkistus 125

1 ARTIKLAN 68 B KOHTA (uusi)

143 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

68 b) Korvataan 143 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Vuosikertomus sisältää arvion siitä, onko varainhoito ollut moitteetonta. Se sisältää myös arvion siitä, onko budjetti- ja taloushallinnointi ollut tehokasta ja asianmukaista."

Perustelu

Erottelulla pyritään täsmentämään, ettei tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tyytyä pelkästään arvioimaan tulojen ja menojen muodollista laillisuutta, vaan sen olisi tarkasteltava tarkastettujen tapahtumien konkreettista asianmukaisuutta.

Tarkistus 126

1 ARTIKLAN 75 KOHTA

153 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

75) Korvataan 153 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1. Silloin kun komissio voi tehdä 23 artiklan mukaisesti määrärahasiirtoja, se tekee päätöksensä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä tammikuuta ja ilmoittaa siitä budjettivallan käyttäjälle kolme viikkoa ennen 23 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen tekemistä.”

 

(Muutettu 153 artiklan 1 kohta vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 alkuperäistä sanamuotoa.)

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 127

1 ARTIKLAN 82 A KOHTA (uusi)

160 b artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

82 a) Lisätään 160 a artiklan jälkeen uusi 160 b artikla seuraavasti:

 

"160 b artikla

 

Ehdotuspyynnöt voidaan 110 artiklasta poiketen julkaista jo edellisenä vuonna, jollei varojen käytettävyydestä seuraavana vuonna muuta johdu. Komissio ilmoittaa julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut osallistumiskiellon perustelevat tunnusmerkit), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa."

Perustelu

Ks. 110 artiklaan tehty tarkistus. Julkaiseminen jo edellisvuonna estää tukimenettelyjen ruuhkautumisen seuraavan vuoden alussa ja helpottaa tästä aiheutuvia viivästymiä. Hakijoilla on oltava oikeusvarmuus koko menettelyn ajan. Menettelyn aikana tehtävien muutosten kieltäminen vähentää tuensaajien ja komission hallintorasitusta, ripeyttää menettelyjä ja yhtenäistää tukipolitiikkaa.

Tarkistus 128

1 ARTIKLAN 85 A KOHTA (uusi)

168 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

85 a) Lisätään 168 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Yhteisön ulkoisen avun osalta noudatetaan tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä, jotka on esitetty 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/20051 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta, sekä 21 päivänä marraskuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2112/20052 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta.

 

_______________

1 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23."

Perustelu

Nämä kaksi asetusta tuen vapauttamisesta annettiin vuonna 2005. Niillä avataan tarjouspyyntömenettelyt muualla kuin EU:ssa ja edunsaajamaissa toimiville henkilöille siten, että pääpaino on kehitysmailla ja EU:n ulkopuolisiin kehittyneisiin maihin sovelletaan vastavuoroisuusperiaatetta. Näitä sääntöjä on sovellettava, ja ne olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen.

Tarkistus 129

1 ARTIKLAN 87 KOHTA

169 a artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:

 

a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;

 

b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;

 

c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastamisesta (117 ja 119 artikla);

 

d) hallintokulut ja toimintakustannukset;

 

e) poistot.

Perustelu

Ks. 113 a artiklaa koskeva tarkistus. Etenkään pienyritykset tai pienet organisaatiot eivät voi vastata itse vakuuskustannuksista. Niitä ei pitäisi kuitenkaan sulkea tukemisen ulkopuolelle. Sama pätee kansalaisjärjestöihin, jotka eivät voi tehdä vähennyksiä ennakkoperinnässä.

Tarkistus 130

1 ARTIKLAN 94 A KOHTA (uusi)

179 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

94 a) Korvataan 179 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"3. Toimielimet toimittavat mahdollisimman pian, mutta vähintään kolme viikkoa ennen budjettivallan käyttäjän päätöksen tekemisen määräaikaa molemmille budjettivallan käyttäjille tiedot jokaisesta kiinteistöhankkeesta, jolla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvioon."

Perustelu

Jotta budjettivallan käyttäjä pystyisi tekemään järkeviä rahoitusta koskevia päätöksiä Euroopan unionin talousarvioon vaikuttavista rakennushankkeista, 179 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimielinten on ilmoitettava asiasta molemmille budjettivallan käyttäjille vähintään kolme viikkoa ennen määräaikaa, jona budjettivallan käyttäjän on tehtävä päätöksensä. Näin molemmilla budjettivallan käyttäjillä on mahdollisuus pyytää lisäselvityksiä tai tehdä tiedusteluja tarpeen mukaan.

Tarkistus 131

1 ARTIKLAN 94 B KOHTA (uusi)

183 artiklan toinen virke (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

94 b) Lisätään 183 artiklaan virke seuraavasti:

 

"Se pyytää budjettivallan käyttäjältä lausunnon ja ottaa sen tarvittaessa aiheellisesti huomioon."

 

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 132

1 ARTIKLAN 94 C KOHTA (uusi)

185 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

94 c) Korvataan 185 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio antaa varainhoidon puiteasetuksen sellaisille unionin perustamille elimille, joilla on oikeushenkilöllisyys. Tällaisten elinten varainhoitoa koskevat säännökset voivat poiketa puiteasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja jos komissio antaa siihen suostumuksen."

Perustelu

Puiteasetusta olisi avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja johdonmukaisuuden perusteella sovellettava kaikkiin unionin puolesta toimiviin virastoihin riippumatta siitä, saavatko ne talousarviosta suoritettavaa avustusta.

Tarkistus 133

1 ARTIKLAN 95 KOHTA

185 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

" 3. Kukin 1 kohdassa tarkoitettu elin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Komission sisäinen tarkastaja vahvistaa, että elimen sisäinen tarkastus toimii kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti, ja voi toimittaa tätä varten tarvittaessa laatukatselmuksia.

" 3. Komission sisäinen tarkastaja hoitaa 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä koskevat tarkastukset. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut elimet voivat perustaa sisäisen tarkastuksen yksikön. Komission sisäinen tarkastaja voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa siirtää tehtäviään näiden elinten sisäisille tarkastajille. Tehtävien siirtäminen on hoidettava kirjallisesti ilmoittaen siirtämisen syyt sekä asiasta vastaavien tarkastajien (tehtävien siirtäjän ja tehtävien vastaanottajan) nimet. Komission sisäinen tarkastaja voi tehtävien siirtämisestä huolimatta suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen elinten sisäisiä tarkastuksia ja kumota tehtävien siirtämisen aina kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Jos 1 kohdassa tarkoitetut elimet ovat perustaneet sisäisen tarkastuksen yksikön, tarkastus on hoidettava komission sisäisen tarkastajan laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin sisällytetään velvollisuus kaikkien tehtyjen selvitysten toimittamisesta komission sisäiselle tarkastajalle. Komission sisäinen tarkastaja varmentaa, että tarkastusyksikön toiminta täyttää sisäisen tarkastuksen standardit ja että kyseinen yksikkö voi siten hoitaa laatutarkastuksia."

Perustelu

Täsmennetään sisäisen tarkastajan asemaa. Hänelle annetaan valtuudet siirtää tehtäviään virastojen sisäisille tarkastajille samalla kun hän voi valvoa niiden kirjanpitoa ja kantaa siitä vastuun.

Tarkistus 134

1 ARTIKLAN 95 KOHTA

185 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Edellä 121 artiklassa tarkoitetut elimet soveltavat 133 artiklassa mainittuja kirjanpitosääntöjä, jotta niiden tilinpäätökset voidaan yhdistää komission tilinpäätökseen.”

Poistetaan.

Perustelu

Tarpeeton. Katetaan 133 artiklalla.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Tuskin mikään muu säädösteksti vaikuttaa komission ja muiden toimielinten työntekijöiden arkeen yhtä paljon kuin varainhoitoasetus. Noin 40 prosenttia komission työntekijöistä joutuu sen säännösten ja ohjeiden kanssa tekemisiin, ja yleensä vielä päivittäin. Tekstin puutteellinen selkeys ja hahmotettavuus vaativat kuitenkin lukijalta paljon, ja lukuisat ristikkäisviittaukset haittaavat ymmärrettävyyttä ja kysymysten nopeaa ratkaisemista. Varainhoitoasetuksen hyväksymisestä on kulunut lähes kolme vuotta, mutta talousarvion pääosaston tukipalvelu joutuu vastaamaan päivittäin keskimäärin viiteen kysymykseen. Niiden esittäjät ovat etsineet vastauksia ongelmiinsa varainhoitoasetuksesta ja sen soveltamissäännöistä. Asian tiimoilta on laadittu kattavia käsikirjoja: kukin pääosasto on laatinut omat määräyksensä ja menettelytavat ja esittänyt ne kirjallisina. Lisäksi talousarvion PO on antanut omat sisäiset määräyksensä. Näin on kehitetty monimutkainen, ristiriitainen ja aukeamaton talousarvion soveltamista koskeva koodisto, jonka voi oppia (osittain) vasta runsaan koulutuksen turvin.

Monimutkaiset menettelysäännöt lisäävät käsittelybyrokratiaa ja pitkittävät menettelyjä, ja lisäksi vastuulta yritetään välttyä soveltamalla mahdollisimman moniportaista hierarkiaa ja mahdollisimman monia menettelytasoja. Asiakkaat eli tukien ja toimeksiantojen hakijat turhautuvat entistä pahemmin Eurooppaan, joka hankaloittaa kansalaisten, järjestöjen, talouden toimijoiden ja tutkimuslaitosten varojen keräämistä ja edellyttää monimutkaisia hakumenettelyjä, joista aiheutuvat huomattavat kustannukset nielevät tuntuvasti eurooppalaisen maaseudun varoja.

Ratkaisemattomia ja perustavanlaatuisia ristiriitoja, kuten kilpailevaa lainsäädäntöä, ilmenee edelleen. Pidemmälle menevä lainsäädäntö, kuten perustavat säädökset, rajoittavat varainhoitoasetuksen soveltamisalaa ja voimassaoloa. Ne saattavat olla ristiriidassa jopa varainhoitoasetuksen keskeisten säännösten kanssa. Tämä vie todellisuudessa terän tehokkaaksi aseeksi kaavaillulta varainhoitoasetukselta. Lisäksi varainhoitoasetus koskee vain keskitettyä hallinnointia, muihin hallintomalleihin sovelletaan itsenäisiä määräyksiä, joista on toistaiseksi vahvistettu korkeintaan jonkinasteiset ääriviivat.

Komissio on esittänyt muuttamisehdotuksen, jossa edetään paikoitellen oikeaan suuntaan. Komissio on tehnyt kiperiin hallinnollisiin ongelmiin ehdotuksia, joista yhtenä on parlamentin oikeuksien rajoittaminen. EU-varoja hakevien tilannetta voidaan kuitenkin helpottaa ainoastaan siten, että samalla myös hallinnointi hyötyy asiasta. Komissio ei ole juurikaan kiinnittänyt huomiota käyttäjäystävällisempään EU:n markkinoille pääsyyn ja tukien saatavuuteen, yhteisen ongelmanratkaisukapasiteetin kehittämiseen, tietokantoihin ja pääosastoittain vaihtelevien menettelyjen yhtenäistämiseen, vaikka ne säästäisivät vaivaa ja kustannuksia sekä komissiolta että käyttäjiltä ja yksinkertaistaisivat kaikkien tilannetta. Avoimeksi jää monessa kohdin sekin, mitä komission ja muiden toimielinten hallinto-ongelmille tehdään. Siksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvostelee lausunnossaan 10/2005 uudistuksen laajuutta liian suureksi (50 kohta) todeten samalla, että ehdotus "ei tarjoa kuitenkaan ratkaisua tiettyihin hallinnollisiin tarpeisiin" ja että ehdotukset eivät ole "riittävän merkittäviä (53 kohta).

Euroopan parlamentin esittelijät esittävät yhteensä 116 tarkistusta, jotka koskevat 63 artiklaa. Parlamentilla on eri painopisteet kuin komissiolla: parlamentin valvonta- ja tiedottamisoikeuksien säilyttäminen sekä helpotuksia kaikille, jotka haluavat työskennellä EU:n kanssa. Keskiössä ovat varainhoitoasetuksen V ja VI osasto, markkinat ja avustukset eli juuri ne osat, joiden yhteydessä kansalaiset joutuvat tekemisiin organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Esittelijöiden mielestä hallinnollisten menettelyjen ohjenuorana on käytettävä menettelyjen keventämistä ja rasituksen suhteuttamista toimeksiantoon/avustukseen.

Komissio on esittänyt 93 artiklaan 95 muutosta, joista muutetaan tässä 28:a. Kaikkiaan 28 yksittäistä ehdotusta hylätään kokonaisuudessaan. Komissio ja parlamentti ovat samaa mieltä yhteensä 34 artiklan uudistamistarpeesta. Parlamentin tarkistukset koskevat 63 artiklaa. Komissio ja esittelijät ovat ehdottaneet yhteensä 185 tarkistusta, joissa käsitellään 122 varainhoitoasetuksen artiklaa kaikkiaan 187:stä.

Esittelijät tajuavat, että tämä ei helpota varainhoitoasetuksen ymmärrettävyyttä eikä soveltamista. Sen vuoksi he kannattavat keskipitkällä aikavälillä toteutettavaa varainhoitoasetuksen täydellistä uudelleen laatimista, johon otettaisiin mukaan avustuksiin ja tarjouskilpailuihin perehtyneitä asiantuntijoita. Esittelijät toteavat eräänä keskeisenä havaintonaan komissiolle ja neuvostolle, että varainhoitoasetusta voidaan uudistaa vain rajoitetusti sen nykyisessä muodossa. Euroopan ja sen hallinnon kannalta olisi parasta laatia uusi teksti, jossa pyritään yksinkertaistamiseen, parempaan ymmärrettävyyteen ja tulospainotteiseen budjetointiin.

Tarkistusehdotukset nojaavat seuraaviin keskeisiin pohdintoihin:

1. Parlamentin oikeuksien säilyttäminen

· Määrärahojen siirtoa (2, 19, 22, 23, 26, 153 ja 160 a artikla) ja tiedotusoikeuksia (28 ja 29 artikla, 46 artiklan 1 kohdan 1 f alakohta, 33, 83 ja 110 artikla) koskevat muutosehdotukset hylätään.

· Soveltamissäännösten hyväksymisen ehdoksi asetetaan 183 artiklassa budjettivallan käyttäjän lausunto.

2. Eurooppa – tehokkaampaa toimintaa yksinkertaisemmin menetelmin

· Hallinnoinnin suhteellisuus: Rasituksen ja valvontarasituksen on perustuttava kulloisiinkin määriin ja riskeihin (2 artiklan 1 a kohta; 27 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan neljäs alakohta).

· Hallinnon on tarkastettava, että sen toiminta on kustannusten ja riskien mukaista (89 artiklan 1 kohta, 93 a sekä 117–119 artikla).

· Sopimuksentekomenettelyn dokumentoinnista aiheutuvan ajanmenon ja kustannusten minimoiminen (93 a artikla ja 89 artiklan 3 kohta).

· Tarjouskipailujen järjestäminen periaatteessa toimielinten välisinä, jotta muutkin toimielimet voivat hyödyntää suurempien yksiköiden kokeneisuudesta ja kustannuseduista (89 artiklan 3 kohta).

· Keskitetty standardointielin (yhtenäiset lomakkeet, säännökset ja mahdollisimman pitkälle yhtenäinen käsittely samalla avustussaralla, esim. tutkimuksessa), joka edistää tukivarojen saatavuutta hakijoille tiedottamalla ja vertaisarvioinnin avulla (109 a artikla (uusi)) ja huolehtii hakumenettelyjen ruoppaamisesta ja nopeuttamisesta.

· Tarjouspyyntöön osallistuvien tietokantaan kirjaaminen (109 a artikla (uusi)) helpottaa hakumenettelyä ja samalla vältytään siltä toistaiseksi tavanomaiselta käytännöltä, että hakija jättää samat asiakirjat useampaan otteeseen, minkä jälkeen komissio tarkastaa ne kaikki.

· Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei pidä sulkea ulkopuolelle pelkästään niiden koon takia (89 artiklan 4 kohta).

· Kilpailua ei pidä haitata pitkäaikaisilla puitesopimussitoumuksilla (91 a artikla (uusi)).

· Tuloksettomat hakemukset olisi karsittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaksivaiheisella menettelyllä, ja vasta tämän jälkeen vaaditaan asiakirja-aineistoa, jotta tuloksettomien hakemusten kustannukset saadaan pidettyä vähäisinä (115 artiklan 2 a kohta).

· Myöntävä kamari varmistaa myönnön oikeellisuuden nopeassa ja epämuodollisessa menettelyssä (100 a ja 100 b artikla), samojen velvoitteiden mukaisesti kuin mitä kansallisesti sovelletaan.

3. Eurooppa – luotettavampaa toimintaa

· Avustusten hakemisesta aiheutuvien kustannusten on oltava määriin suhteutettuja (115 artiklan 4 kohta).

· Avustuksia voidaan myöntää laajojen sopimusten sijasta komission päätöksillä (108 artikla). Tämä lyhentää ja keventää pieniä tukimääriä koskevaa menettelyä.

· Tulojen ja menojen hyväksyjän on opastettava avustusten hakijaa menettelyä koskevissa asioissa (114 artiklan 5 kohta).

· Hakijoiden on voitava arvioida hakemuksensa onnistumismahdollisuuksia alusta alkaen, ja lisäksi heillä on oltava oikeusvarmuus, ja siksi on ilmoitettava sitovasti kaikki avustuksia koskevat säännökset (110 artiklan 1 kohdan toinen alakohta).

· Avustusmenettelyä varten on määritettävä tukikelpoiset kustannukset (113 a artiklan 1 a kohta), ja sisällytettävä niihin etenkin takauksesta ja tarkistamisesta aiheutuvat kustannukset (117 artiklan 3 kohta).

· Avustuksia koskevien olosuhteiden muuttumisen ei pitäisi automaattisesti vähentää EU-osuutta, koska tällä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia (esim. hankkeen keskeytyminen) (119 artiklan 2 kohta).

· Takuumaksujen on oltava oletettuun virheeseen suhteutettuja (119 artikla). Tavoitteena on parantaa EU:n toiminnan ennakoitavuutta tukea saavan kannalta ja parantaa siten oikeusvarmuutta. Sama pätee myös tutkimukseen (160 b artikla).

4. Eurooppa – nopeampaa ja edullisempaa toimintaa

· Hankintamenettelyjä on tehostettava. Erityisesti on lyhennettävä menettelyjen kestoa ja vähennettävä tarjoajien ja toimeksisaajien kustannuksia. Osoittamisvelvoitteet on määritettävä suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

· Avustusten vuosiohjelmat on julkaistava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (eli 1. maaliskuuta mennessä). Tarjouspyynnöt voidaan myös esittää jo ennen vuoden alkua, jotta työpiikit voidaan välttää (110 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta), jos asiassa viitataan vielä kesken oleviin budjettineuvotteluihin.

· Kustannusten välttämiseksi voidaan avustusmenettelyn aikana ja sen päätteeksi edellyttää riippumatonta tarkastusta ulkoisen tarkastuksen sijasta, jolloin tarkastuskustannusten on oltava tarkastettavaan avustusmäärään suhteutettuja (117 artiklan 2 kohta).

5. Eurooppa – avointa ja johdonmukaista toimintaa

· Yhteisön palveluksessa olevien on ilmoitettava myös avustuksia koskevaan tarjouspyyntöön osallistumisestaan esimiehilleen, millä parannetaan unionin julkisuuskuvaa ja avoimuutta (94 artikla).

· Avustusten hakijan on päällekkäisten vaatimusten välttämiseksi ilmoitettava muista hakemuksista, tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittyä (11 artikla).

· Rikosoikeudellisten seuraamusten kohteeksi jääneet tarjoajat asetetaan osallistumiskieltoon 5–10 vuodeksi (93 artikla).

Varainhoitoasetuksen 66 artiklan 1 kohdassa sovelletaan tulojen ja menojen hyväksyjän vastuuta koskevaa periaatetta. Tahallinen vahingonteko johtaa täyteen vahingonkorvausvelvollisuuteen ja vanhentumiselle asetetaan tiukkoja ehtoja (73 b artikla). Muussa tapauksessa vastuu rajautuu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään.

kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO (22.2.2006)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Valmistelija: Anders Wijkman

LYHYET PERUSTELUT

Vuoden 2002 varainhoitoasetus ja sen soveltamissäännöt ovat aiheuttaneet runsaasti ongelmia EU:n ohjelmien edunsaajille ja erityisesti kehitysyhteistyöohjelmien edunsaajille (kehitysyhteistyön alan kansalaisjärjestöt ja muut edunsaajat). Varainhoitoasetuksessa määritellään EU:n talousarvion toteuttamisen puitteet ja sitä koskevat yleiset soveltamissäännöt. Varainhoitoasetuksen sääntöjä täsmennetään vuoden 2002 varainhoitoasetuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa asetuksessa. Monet ongelmia aiheuttavat kysymykset ovat luonteeltaan teknisiä, ja ne voidaan ratkaista ainoastaan tarkistamalla soveltamissääntöjä, kuten ongelmat, jotka liittyvät kansalaisuus- ja alkuperäsääntöihin, maksuaikoja koskeviin kysymyksiin sekä mahdollisuuteen muuttaa avustusta hyväksymisen jälkeen.

Valmistelija esittää varainhoitoasetukseen sisällytettäväksi muutamia elementtejä, jotka auttaisivat parantamaan sen soveltamista. Näihin kuuluvat tehokkuutta mittaavat ja vertailevat järjestelmät, sillä tehokkuus on yksi talousarvion periaatteista, joka on jäänyt talousarvion toteuttamisessa melko vähälle huomiolle. Muita tekijöitä ovat riskianalyysin käyttöön ottaminen maksujen validoinnissa, tukea koskevien sääntöjen vapauttamisen kytkeminen varainhoitoasetukseen sekä valuuttaoperaatioiden neutraalit kustannusvaikutukset.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 135

JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

 

(27 a) Riskianalyysiä käytetään jo jälkitarkastuksiin. Sen käyttö menojen validointiin tehostaa tätä talousarvion toteuttamisen osa-aluetta, ja se olisi sisällytettävä varainhoitoasetuksen 79 artiklaan.

Perustelu

Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 99 artiklassa säädetään, että tukien maksaminen edellyttää merkintää "maksettavaksi". Tällä merkinnällä varmistetaan, että "(b) maksuvaatimuksessa tai sen liitteenä olevassa sisäisessä asiakirjassa on asianmukainen tarkastusmerkintä, jossa on toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuttaman, pätevyysvaatimukset täyttävän virkamiehen tai muun toimihenkilön allekirjoitus. Tällä merkinnällä vahvistetaan, että edunsaajan toteuttama toiminta tai työohjelma on täysin avustussopimuksen mukainen".

Maksujen jälkitarkastusten osalta samoissa täytäntöönpanoa koskevissa säännöissä (47 artikla) todetaan, että jälkitarkastukset "voidaan järjestää otantamenetelmän avulla riskianalyysiä käyttäen". Jos toteutetaan tilastollinen otantamenetelmään perustuva tarkastus, oikeellisuus voidaan todeta vain todennäköisesti (luottamustasoon asti).

Vuoden 2002 uudelleenlaaditussa varainhoitoasetuksessa virkamiesten ja muiden työntekijöiden vastuuta on lisätty (66 artikla). Yhdessä kasvaneen vastuun kanssa tarkastusmerkinnän antamista koskeva vaatimus on johtanut virkamiesten taholla epävarmuuteen ja haluttomuuteen käsitellä maksuja, jolloin he pyytävät edunsaajilta yhä enemmän asiakirjoja ja todistuksia. Koska riittää, että jälkitarkastus järjestetään "otantamenetelmän avulla riskianalyysiä käyttäen", riskianalyysiä pitäisi voida ottaa käyttöön menojen validointiprosessin yhteydessä. Riskianalyysi ei voi yleisesti syrjäyttää muita tuen maksamisen hyväksymistä koskevia vaatimuksia, mutta se antaisi virkamiehelle harkintavaltaa hyväksyä maksu silloin, kun muodollisissa vaatimuksissa (asiakirjat, todistukset) on tiukasti rajattuja puutteita. Tämä mahdollistaisi riskien suhteuttamisen vaikuttavuuden ja tehokkuuden kanssa.

Tarkistus 136

JOHDANTO-OSAN 36 A KAPPALE (uusi)

 

(36 a) Komission olisi mahdollistettava tukien myöntäminen yhteisön ulkoisen avun alalla toteutettaville hankkeille ilman tarjouspyyntömenettelyyn turvautumista myös tapauksissa, jotka ylittävät ilman tarjouspyyntömenettelyä tapahtuvan tuen myöntämisen yleisen rajan, jos hanke on luonteeltaan erityinen ja poikkeuksellinen.

Perustelu

Mahdollisuus myöntää tukea ilman tarjouspyyntömenettelyä on tarkoin rajattu, mitä valmistelija pitää periaatteessa tervetulleena. Saattaa kuitenkin esiintyä hanke-ehdotuksia, jotka ovat luonteeltaan niin poikkeuksellisia ja erityisiä, että on epätodennäköistä, että toinen tarjoaja voisi niitä ehdottaa tai toteuttaa. Tässä tapauksessa komissiolla olisi oltava mahdollisuus ylittää yläraja, joka koskee tuen myöntämistä ilman tarjouspyyntömenettelyä.

Tarkistus 137

1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)
16 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

7 a) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Valuutanvaihto-operaatiot on toteutettava siten, että hankkeiden rahoitusta varten myönnettävän unionin yhteisrahoituksen tasossa ei tapahdu merkittävää muutosta."

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan budjettivaliokunnan esittelijän ehdottamaa tarkistusta (Ingeborg Gräßlen mietintöluonnoksen tarkistus 31), ja sillä pyritään tekstin selkeyttämiseen. Tarkistuksella pyritään auttamaan välttämään tilanteita, joissa valuuttojen muuntaminen johtaa edunsaajille aiheutuviin tappioihin tai vaikeuksiin perustella kulujen taso, kun kulut on suunniteltu ulkomaisessa valuutassa mutta kun ne ovat euroina erisuuruisia valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Tarkistus 138

1 ARTIKLAN 12 A KOHTA (uusi)
27 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 a) Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 a. Toimielimet luovat vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamista ja vertaamista koskevat järjestelmät hankintamenettelyjä ja tuen myöntämistä koskevia menettelyjä varten."

Perustelu

Komissio pyrkii noudattamaan talousarvion toteuttamisessa moitteettoman varainhoidon periaatteita. Moitteettoman varainhoidon kolme pääelementtiä ovat taloudellisuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Komission virkamiehet keskittyvät pääasiassa "taloudellisuuteen", joka voidaan määritellä "parhaaksi lisäarvoksi menettelyjen noudattamisen avulla". Tehokkuusperiaatetta kuvataan varainhoitoasetuksessa (27 artiklan 2 kohta) siten, että saavutetaan "käytetyillä varoilla parhaat mahdolliset tulokset". Tämän periaatteen huomioon ottaminen pakottaisi komission paitsi keskittymään menettelyjä koskeviin tarkastuslistoihin myös ottamaan huomioon myös tuki- ja hankintamenettelyt sekä menettelyistä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Kun tarkastellaan mahdollisille edunsaajille aiheutuvia suuria kustannuksia, tehokkuuskriteeri vaikuttaa sitäkin tärkeämmältä.

Tarkistus 139

1 ARTIKLAN 37 A KOHTA (uusi)
79 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 a) Lisätään 79 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Riskianalyysi voi olla menojen validoinnissa käytetty kriteeri."

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelut.

Tarkistus 140

1 ARTIKLAN 85 A KOHTA (uusi)
168 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

85 a) Lisätään 168 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Yhteisön ulkoisen avun osalta noudatetaan tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä, jotka on esitetty 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/20051 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta, sekä 21 päivänä marraskuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2112/20052 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta."

 

________

¹ EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.

 

________

² EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23.

Perustelu

Nämä kaksi asetusta tuen vapauttamisesta annettiin vuonna 2005. Niillä avataan tarjouspyyntömenettelyt muualla kuin EU:ssa ja edunsaajamaissa toimiville henkilöille siten, että pääpaino on kehitysmailla ja EU:n ulkopuolisiin kehittyneisiin maihin sovelletaan vastavuoroisuusperiaatetta. Näitä sääntöjä on sovellettava, ja ne olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

BUDG

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE
17.11.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Anders Wijkman
1.12.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

20.2.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Robert Sturdy

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO (24.2.2006)

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Valmistelija(t) (*): Ingeborg Gräßle ja Borut Pahor

(*) Valiokuntien tehostettu yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tuskin mikään muu säädösteksti vaikuttaa komission ja muiden toimielinten työntekijöiden arkeen yhtä paljon kuin varainhoitoasetus. Noin 40 prosenttia komission työntekijöistä joutuu sen säännösten ja ohjeiden kanssa tekemisiin, ja yleensä vielä päivittäin. Tekstin puutteellinen selkeys ja hahmotettavuus vaativat kuitenkin lukijalta paljon, ja lukuisat ristikkäisviittaukset haittaavat ymmärrettävyyttä ja kysymysten nopeaa ratkaisemista. Varainhoitoasetuksen hyväksymisestä on kulunut lähes kolme vuotta, mutta talousarvion pääosaston tukipalvelu joutuu vastaamaan päivittäin keskimäärin viiteen kysymykseen. Niiden esittäjät ovat etsineet vastauksia ongelmiinsa varainhoitoasetuksesta ja sen soveltamissäännöistä. Asian tiimoilta on laadittu kattavia käsikirjoja: kukin pääosasto on laatinut omat määräyksensä ja menettelytavat ja esittänyt ne kirjallisina. Lisäksi talousarvion PO on antanut omat sisäiset määräyksensä. Näin on kehitetty monimutkainen, ristiriitainen ja aukeamaton talousarvion soveltamista koskeva koodisto, jonka voi oppia (osittain) vasta runsaan koulutuksen turvin.

Monimutkaiset menettelysäännöt lisäävät käsittelybyrokratiaa ja pitkittävät menettelyjä, ja lisäksi vastuulta yritetään välttyä soveltamalla mahdollisimman moniportaista hierarkiaa ja mahdollisimman monia menettelytasoja. Asiakkaat eli tukien ja toimeksiantojen hakijat turhautuvat entistä pahemmin Eurooppaan, joka hankaloittaa kansalaisten, järjestöjen, talouden toimijoiden ja tutkimuslaitosten varojen keräämistä ja edellyttää monimutkaisia hakumenettelyjä, joista aiheutuvat huomattavat kustannukset nielevät tuntuvasti eurooppalaisen maaseudun varoja.

Ratkaisemattomia ja perustavanlaatuisia ristiriitoja, kuten kilpailevaa lainsäädäntöä, ilmenee edelleen. Pidemmälle menevä lainsäädäntö, kuten perustavat säädökset, rajoittavat varainhoitoasetuksen soveltamisalaa ja voimassaoloa. Ne saattavat olla ristiriidassa jopa varainhoitoasetuksen keskeisten säännösten kanssa. Tämä vie todellisuudessa terän tehokkaaksi aseeksi kaavaillulta varainhoitoasetukselta. Lisäksi varainhoitoasetus koskee vain keskitettyä hallinnointia, muihin hallintomalleihin sovelletaan itsenäisiä määräyksiä, joista on toistaiseksi vahvistettu korkeintaan jonkinasteiset ääriviivat.

Komissio on esittänyt muuttamisehdotuksen, jossa edetään paikoitellen oikeaan suuntaan. Komissio on tehnyt kiperiin hallinnollisiin ongelmiin ehdotuksia, joista yhtenä on parlamentin oikeuksien rajoittaminen. EU-varoja hakevien tilannetta voidaan kuitenkin helpottaa ainoastaan siten, että samalla myös hallinnointi hyötyy asiasta. Komissio ei ole juurikaan kiinnittänyt huomiota käyttäjäystävällisempään EU:n markkinoille pääsyyn ja tukien saatavuuteen, yhteisen ongelmanratkaisukapasiteetin kehittämiseen, tietokantoihin ja pääosastoittain vaihtelevien menettelyjen yhtenäistämiseen, vaikka ne säästäisivät vaivaa ja kustannuksia sekä komissiolta että käyttäjiltä ja yksinkertaistaisivat kaikkien tilannetta. Avoimeksi jää monessa kohdin sekin, mitä komission ja muiden toimielinten hallinto-ongelmille tehdään. Siksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvostelee lausunnossaan 10/2005 uudistuksen laajuutta liian suureksi (50 kohta) todeten samalla, että ehdotus "ei tarjoa kuitenkaan ratkaisua tiettyihin hallinnollisiin tarpeisiin" ja että ehdotukset eivät ole "riittävän merkittäviä (53 kohta).

Euroopan parlamentin esittelijät esittävät yhteensä 116 tarkistusta, jotka koskevat 63 artiklaa. Parlamentilla on eri painopisteet kuin komissiolla: parlamentin valvonta- ja tiedottamisoikeuksien säilyttäminen sekä helpotuksia kaikille, jotka haluavat työskennellä EU:n kanssa. Keskiössä ovat varainhoitoasetuksen V ja VI osasto, markkinat ja avustukset eli juuri ne osat, joiden yhteydessä kansalaiset joutuvat tekemisiin organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Esittelijöiden mielestä hallinnollisten menettelyjen ohjenuorana on käytettävä menettelyjen keventämistä ja rasituksen suhteuttamista toimeksiantoon/avustukseen.

Komissio on esittänyt 93 artiklaan 95 muutosta, joista muutetaan tässä 28:a. Kaikkiaan 28 yksittäistä ehdotusta hylätään kokonaisuudessaan. Komissio ja parlamentti ovat samaa mieltä yhteensä 34 artiklan uudistamistarpeesta. Parlamentin tarkistukset koskevat 63 artiklaa. Komissio ja esittelijät ovat ehdottaneet yhteensä 185 tarkistusta, joissa käsitellään 122 varainhoitoasetuksen artiklaa kaikkiaan 187:stä.

Esittelijät tajuavat, että tämä ei helpota varainhoitoasetuksen ymmärrettävyyttä eikä soveltamista. Sen vuoksi he kannattavat keskipitkällä aikavälillä toteutettavaa varainhoitoasetuksen täydellistä uudelleen laatimista, johon otettaisiin mukaan avustuksiin ja tarjouskilpailuihin perehtyneitä asiantuntijoita. Esittelijät toteavat eräänä keskeisenä havaintonaan komissiolle ja neuvostolle, että varainhoitoasetusta voidaan uudistaa vain rajoitetusti sen nykyisessä muodossa. Euroopan ja sen hallinnon kannalta olisi parasta laatia uusi teksti, jossa pyritään yksinkertaistamiseen, parempaan ymmärrettävyyteen ja tulospainotteiseen budjetointiin.

Tarkistusehdotukset nojaavat seuraaviin keskeisiin pohdintoihin:

1. Parlamentin oikeuksien säilyttäminen

· Määrärahojen siirtoa (2, 19, 22, 23, 26, 153 ja 160 a artikla) ja tiedotusoikeuksia (28 ja 29 artikla, 46 artiklan 1 kohdan 1 f alakohta, 33, 83 ja 110 artikla) koskevat muutosehdotukset hylätään.

· Soveltamissäännösten hyväksymisen ehdoksi asetetaan ensimmäistä kertaa 183 artiklassa budjettivallan käyttäjän suostumus.

2. Eurooppa – tehokkaampaa toimintaa yksinkertaisemmin menetelmin

· Hallinnoinnin suhteellisuus: Rasituksen ja valvontarasituksen on perustuttava kulloisiinkin määriin ja riskeihin (2 artiklan 1 a kohta; 27 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan neljäs alakohta).

· Hallinnon on tarkastettava, että sen toiminta on kustannusten ja riskien mukaista (89 artiklan 1 kohta, 93 a sekä 117–119 artikla).

· Sopimuksentekomenettelyn dokumentoinnista aiheutuvan ajanmenon ja kustannusten minimoiminen (93 a artikla ja 89 artiklan 3 kohta).

· Tarjouskilpailujen järjestäminen periaatteessa toimielinten välisinä, jotta muutkin toimielimet voivat hyödyntää suurempien yksiköiden kokeneisuudesta ja kustannuseduista (89 artiklan 3 kohta).

· Keskitetty standardointielin (yhtenäiset lomakkeet, säännökset ja mahdollisimman pitkälle yhtenäinen käsittely samalla avustussaralla, esim. tutkimuksessa), joka edistää tukivarojen saatavuutta hakijoille tiedottamalla ja vertaisarvioinnin avulla (109 a artikla (uusi)) ja huolehtii hakumenettelyjen ruoppaamisesta ja nopeuttamisesta.

· Tarjouspyyntöön osallistuvien tietokantaan kirjaaminen (109 a artikla (uusi)) helpottaa hakumenettelyä ja samalla vältytään siltä toistaiseksi tavanomaiselta käytännöltä, että hakija jättää samat asiakirjat useampaan otteeseen, minkä jälkeen komissio tarkastaa ne kaikki.

· Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei pidä sulkea ulkopuolelle pelkästään niiden koon takia (89 artiklan 4 kohta).

· Kilpailua ei pidä haitata pitkäaikaisilla puitesopimussitoumuksilla (91 a artikla (uusi)).

· Tuloksettomat hakemukset olisi karsittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaksivaiheisella menettelyllä, ja vasta tämän jälkeen vaaditaan asiakirja-aineistoa, jotta tuloksettomien hakemusten kustannukset saadaan pidettyä vähäisinä (115 artiklan 2 a kohta).

· Myöntävä kamari varmistaa myönnön oikeellisuuden nopeassa ja epämuodollisessa menettelyssä (100 a ja 100 b artikla), samojen velvoitteiden mukaisesti kuin mitä kansallisesti sovelletaan.

3. Eurooppa – luotettavampaa toimintaa

· Avustusten hakemisesta aiheutuvien kustannusten on oltava määriin suhteutettuja (115 artiklan 4 kohta).

· Avustuksia voidaan myöntää laajojen sopimusten sijasta komission päätöksillä (108 artikla). Tämä lyhentää ja keventää pieniä tukimääriä koskevaa menettelyä.

· Tulojen ja menojen hyväksyjän on opastettava avustusten hakijaa menettelyä koskevissa asioissa (114 artiklan 5 kohta).

· Hakijoiden on voitava arvioida hakemuksensa onnistumismahdollisuuksia alusta alkaen, ja lisäksi heillä on oltava oikeusvarmuus, ja siksi on ilmoitettava sitovasti kaikki avustuksia koskevat säännökset (110 artiklan 1 kohdan toinen alakohta).

· Avustusmenettelyä varten on määritettävä tukikelpoiset kustannukset (113 a artiklan 1 a kohta), ja sisällytettävä niihin etenkin takauksesta ja tarkistamisesta aiheutuvat kustannukset (117 artiklan 3 kohta).

· Avustuksia koskevien olosuhteiden muuttumisen ei pitäisi automaattisesti vähentää EU-osuutta, koska tällä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia (esim. hankkeen keskeytyminen) (119 artiklan 2 kohta).

· Takuumaksujen on oltava oletettuun virheeseen suhteutettuja (119 artikla). Tavoitteena on parantaa EU:n toiminnan ennakoitavuutta tukea saavan kannalta ja parantaa siten oikeusvarmuutta. Sama pätee myös tutkimukseen (160 b artikla).

4. Eurooppa – nopeampaa ja edullisempaa toimintaa

· Hankintamenettelyjä on tehostettava. Erityisesti on lyhennettävä menettelyjen kestoa ja vähennettävä tarjoajien ja toimeksisaajien kustannuksia. Osoittamisvelvoitteet on määritettävä suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

· Avustusten vuosiohjelmat on julkaistava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (eli 1. maaliskuuta mennessä). Tarjouspyynnöt voidaan myös esittää jo ennen vuoden alkua, jotta työpiikit voidaan välttää (110 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta), jos asiassa viitataan vielä kesken oleviin budjettineuvotteluihin.

· Kustannusten välttämiseksi voidaan avustusmenettelyn aikana ja sen päätteeksi edellyttää riippumatonta tarkastusta ulkoisen tarkastuksen sijasta, jolloin tarkastuskustannusten on oltava tarkastettavaan avustusmäärään suhteutettuja (117 artiklan 2 kohta).

5. Eurooppa – avointa ja johdonmukaista toimintaa

· Yhteisön palveluksessa olevien on ilmoitettava myös avustuksia koskevaan tarjouspyyntöön osallistumisestaan esimiehilleen, millä parannetaan unionin julkisuuskuvaa ja avoimuutta (94 artikla).

· Avustusten hakijan on päällekkäisten vaatimusten välttämiseksi ilmoitettava muista hakemuksista, tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittyä (11 artikla).

· Rikosoikeudellisten seuraamusten kohteeksi jääneet tarjoajat asetetaan osallistumiskieltoon 5–10 vuodeksi (93 artikla).

Varainhoitoasetuksen 66 artiklan 1 kohdassa sovelletaan tulojen ja menojen hyväksyjän vastuuta koskevaa periaatetta. Tahallinen vahingonteko johtaa täyteen vahingonkorvausvelvollisuuteen ja vanhentumiselle asetetaan tiukkoja ehtoja (73 b artikla). Muussa tapauksessa vastuu rajautuu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.

(1) Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 , jäljempänä ’varainhoitoasetus’, vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 268 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin ja joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.

Perustelu

Budjettiperiaatteet on vahvistettu juuri EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja menettelyjä ja asiakirjoja koskevia vaatimuksia voidaan suhteuttaa paremmin riskeihin ja kustannuksiin.

(2) Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettu hallinnoinnin suhteellisuusperiaate kirjataan siihen nimenomaisesti, millä tehdään selväksi, että hallinnointi on edelleen suhteutettava riskeihin ja kustannuksiin.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja parannettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

(3) Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja tehostettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

 

(5 a) Jokainen toimielin on 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 1 kohdan nojalla velvollinen noudattamaan toimivaltaansa käyttäessään suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisön toiminnassa ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden noudattamiseksi.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Budjettiperiaatteiden soveltamista koskevia säännöksiä olisi tehostettava ja selkeytettävä tietyiltä kohdin, jotta ne vastaisivat paremmin toiminnan vaatimuksia.

(6) Varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että taloushallinnon henkilöstö turvautuu yksittäistapauksissa liian vähän harkintaansa toimivaltaansa käyttäessään; Euroopan yhteisön toimeenpanovallan käyttäjänä se voi esimerkiksi yksittäistapauksessa päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaisesti, onko jokin toimenpide oikeasuhteinen EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan ja 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Perustelu

Yhtenä syynä raskaisiin menettelyihin on juuri siinä, että varainhoitoasetuksen soveltajat eivät käytä riittävästi omaa harkintaansa.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen vain tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia kuluja.

(12) Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia seurannaiskustannuksia.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Talousarviota koskevan erittelyperiaatteen mukaisesti sovellettavia, määrärahojen siirtämistä koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, koska ne ovat osoittautuneet käytännössä epäselviksi tai hankaliksi soveltaa. Varainhoitoasetuksen 22 artiklaa oli alun perin tarkoitus soveltaa muihin toimielimiin kuin komissioon, koska komissio soveltaa omaa järjestelmäänsä. Sen vuoksi kyseistä säännöstä olisi muutettava.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Niin sanotussa ilmoitusmenettelyssä komissio ja muut toimielimet ilmoittavat määrärahasiirtoehdotuksistaan budjettivallan käyttäjälle, joka voi vaatia tavanomaisen menettelyn noudattamista, jos se ei hyväksy siirtoa. Tällaisissa tapauksissa budjettivallan käyttäjän on periaatteessa päätettävä siirrosta tavanomaisen määräajan kuluessa. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan säädetä määräajan alkamisajankohdasta ja tämä puute olisi korjattava.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Tehokkuussyistä komission olisi saatava päättää itsenäisesti varauksiin otettujen määrärahojen siirtämisestä, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukainen perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan kuluvan varainhoitovuoden aikana.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Komission hallintomäärärahojen siirtoa koskevat säännöt olisi sovitettava talousarvion uuteen toimintoperusteiseen budjetoinnin rakenteeseen. Ilmoitusmenettelyn soveltaminen olisi siten rajoitettava talousarvion kunkin osaston hallintomäärärahoja koskevien budjettikohtien välisiin määrärahasiirtoihin, joiden määrä on enemmän kuin 10 prosenttia koko varainhoitovuoden määrärahoista. Toisaalta komission olisi päätettävä itsenäisesti sellaisista talousarvion eri osastojen budjettikohtien välisistä määrärahasiirroista, jotka koskevat samanlaisia menoja.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)

 

(22 a) Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuuta koskevia säännöksiä on selkeytettävä, jotta oikeusvarmuutta voidaan parantaa.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta.

(27) Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta. Tahallisen vahingon aiheuttajien ei kuitenkaan tulisi voida turvautua vanhentumisaikaan samalla tavoin kuin muiden velallisten. Siksi vanhentumisajan käynnistyminen on rajattava ajankohtaan, jona saamisoikeuden kaikkien näkökohtien myönteinen todentaminen on dokumentoitu.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

 

(27 a) Tavara- ja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen menettelyä on virtaviivaistettava ja sopeutettava paremmin tarjoajien tarpeisiin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että suhteellisuusperiaatetta sovelletaan myös asiakirja-aineistoon. Puitesopimukset olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen. Kilpailua ei pitäisi rajoittaa puitesopimuksista aiheutuvilla tarpeettoman pitkillä sopimussidoksilla eikä pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tosiasiallisesti sulkea tarjouskilpailujen ulkopuolelle pelkästään niiden koon perusteella.

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 27 B KAPPALE (uusi)

 

(27 b) Hankintamenettelyt olisi hoidettava toimielinten välisesti, jotta myös pienten yksikköjen hallintotaakkaa voidaan keventää.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Varainhoitoasetuksessa ei tehdä eroa vakavimpien ja muiden poissulkemisperusteiden välillä. Sen sijaan direktiivissä 2004/18/EY tehdään tällainen ero, jota myös yhteisön toimielinten olisi voitava soveltaa. Varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklassa olisi säädettävä, että poissulkeminen on pakollista vakavimmissa tapauksissa, ja annettava hankintaviranomaiselle mahdollisuus päättää poissulkemisesta muissa tapauksissa riskiarvioinnin perusteella. Samanlainen muutos olisi tehtävä avustusten osalta varainhoitoasetuksen 114 artiklaan. Varainhoitoasetuksen 96 artiklassa annettuja sääntöjä seuraamuksista olisi tarkistettava vastaavasti.

(29) Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Tarjoajien poissulkemisen yhteydessä olisi sovellettava suhteellisuusperiaatetta. Poissulkemisen kesto olisi rajattava enintään kymmeneen vuoteen, jotta kohtuuttomat seuraamukset voidaan välttää. Kaikkien yli viiden vuoden pituisten poissulkemisten olisi perustuttava lainvoimaiseen tuomioon.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 30 A KAPPALE (uusi)

 

(30 a) Toteennäytön vaatiminen olisi rajattava siihen, mikä on tarpeen. Asiakirja-aineistoa koskevien vaatimusten olisi perustuttava toimeksiannon arvoon.

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 30 B KAPPALE (uusi)

 

(30 b) Yhteisön palveluksessa olevien olisi aina ilmoitettava esimiehilleen hankintamenettelyihin ja avustuksia koskevien menettelyihin osallistumisesta, jotta ulkopuoliset voivat vakuuttua hallinnon vilpittömyydestä ja nuhteettomuudesta ja jotta eturistiriitojen ilmeneminen voidaan estää.

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 32 A KAPPALE (uusi)

 

(32 a) Hylätyksi tulleilla tarjoajilla olisi oltava mahdollisuudet tehokkaaseen oikeussuojaan, johon jäsenvaltiotkin on velvoitettu. Tätä varten on perustettava riippumattomia valvontaelimiä, jotka voivat tarkastaa hankintamenettelyn nopeasti ja ilman kohtuutonta rasitusta ja jotka takaavat tehokkaan oikeussuojan.

Tarkistus 19

JOHDANTO-OSAN 32 B KAPPALE (uusi)

 

(32 b) Unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ei saa aiheutua toimeksisaajalle liiallisia vaatimuksia. Siten toimeksisaajalle asetettavaa takuiden esittämisvelvoitetta on perustelluissa tapauksissa rajattava eikä velvoite saa ylittää sitä, mikä on tarpeen varmistamista ajatellen.

Tarkistus 20

JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Tarkastuksia ja takeita koskevat vaatimukset olisi suhteutettava paremmin taloudellisiin riskeihin. Varainhoitoasetukseen on ensin tehtävä välttämättömät muutokset, jotta asiasta voidaan säätää myöhemmin yksityiskohtaisesti soveltamissäännöissä. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Viittaus suhteellisuusperiaatteeseen on myös lisättävä.

(34) Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Hallintomenettelystä aiheutuvien vaatimusten on oltava kaikissa vaiheissa oikeasuhteisia osallistujien kannalta. Tämän vuoksi tuloksettomat hakemukset olisi karsittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta hakijalle ei aiheutuisi tarpeetonta rasitusta. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Etenkin pienten tukimäärien yhteydessä on tukea voitava antaa päätöksen nojalla eikä laajan ja monitahoisen tukisopimuksen nojalla.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 21

JOHDANTO-OSAN 36 KAPPALE

(36) Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.

(36) Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Tällöin on oikeus- tai suunnitteluvarmuuden vuoksi huolehdittava, että hakijalle tarjouskilpailun alussa annetut ohjeet eivät muutu menettelyn aikana. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.

Tarkistus 22

JOHDANTO-OSAN 37 KAPPALE

(37) Sääntöä, jonka mukaan samasta toiminnasta ei tulisi myöntää useampaa kuin yhtä avustusta samalle saajalle, olisi tarkistettava, koska joissakin perussäädöksissä sallitaan yhteisön rahoituksen yhdistäminen ja koska tällaiset tapaukset saattavat yleistyä, kun pyritään varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti. Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi kuitenkin käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti.

(37) Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti eikä rahoitus saa ylittää 100:aa prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Perustelu

Huolehditaan tarkistuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 23

JOHDANTO-OSAN 39 KAPPALE

(39) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset.

(39) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset. Tukikelpoiset kustannukset on määritettävä selkeämmin.

Tarkistus 24

JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE

(40) Olisi luovuttava osasta varainhoitoasetuksen 114 artiklassa säädetyistä avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.

(40) Vastikkeettoman rahoituksen saajille asetettavien toteennäyttövelvoitteiden ja mahdollisten seuraamusten olisi aina oltava aiheutuvaan riskiin suhteutettuja; lisäksi olisi luovuttava osasta avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 25

JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)

 

(40 a) Hakijoille tiedottamista olisi parannettava perustamalla yhteinen elin, joka käsittelee samankaltaisten hakemusten, hakijoille tiedottamisen ja vertaisarvioinnin standardisointia tuen myöntämisen yhteydessä.

Tarkistus 26

JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Määrärahat, jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön tarkkaan määritellyin edellytyksin. Tämän olisi oltava mahdollista tiukoin edellytyksin ja ainoastaan tutkimushankkeiden alalla, koska taloudellinen riski on tutkimushankkeissa suurempi kuin muilla aloilla.

(47) Määrärahat, jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön tarkkaan määritellyin edellytyksin. Tämän olisi oltava mahdollista tiukoin edellytyksin, kun otetaan huomioon tutkimuksen edistämisen erityinen merkitys Euroopan unionin kilpailukyvylle.

Perustelu

Huolehditaan tarkistuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava erityisesti II osastossa esitettyjä budjettiperiaatteita.”

Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa esitettyjä budjettiperiaatteita.”

Perustelu

Erityisesti -ilmaus on käsittämätön ja se on poistettava. Budjettiperiaatteet taas on esitetty jo EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Talousarviota tämän asetuksen mukaisesti toteuttavien toimielinten kaikkien toimien on oltava EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Perustelu

On syytä viitata yhteisön toiminnan oikeasuhteisuutta koskevaan kattavaan periaatteeseen, jotta hallinnointi ei kuormittaisi liikaa unionin kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia.

Tarkistus 29

1 ARTIKLAN 6 KOHTA

12 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa.”

”Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohdan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa. Budjettivallan käyttäjälle on ilmoitettava näistä velvoitteista.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

14 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

6 a) Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Euroopan yhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö ja 185 artiklassa tarkoitetut yhteisöjen perustamat elimet eivät saa ottaa lainaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan soveltamista, paitsi hankkiakseen suoraa rahoitusta toimielinten käyttöön tulevien kiinteistöjen hankintaa varten saatuaan ensin budjettivallan käyttäjiltä myönteisen lausunnon 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti."

Perustelu

Kiinteistöhankkeiden toteuttaminen edellyttää, että eri toimielimet ovat voineet turvautua sekä epäsuoraan että suoraan rahoitukseen, kuten pankkilainoihin, ja niiden olisi voitava hyödyntää parempia korkoja ja parempaa avoimuutta.

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 7 KOHTA

16 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Valuutan muuttaminen olisi toteutettava siten, että unionin hankkeita varten myöntämien avustusten yhteisrahoitusosuus ei muutu olennaisesti.

Perustelu

Turvataan EU:n yhteisrahoitusosuutta koskevien laskelmien paikkansapitävyys hankekumppaneiden kannalta.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 9 KOHTA

19 artiklan 2 kohdan 1 virke (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua huomattavan suuria kuluja, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.”

”Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua seurannaiskustannuksia, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.”

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 33

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

1. Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan:

1. Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan osastosta toiseen, luvusta toiseen ja momentista toiseen enintään 10 prosentin rajoissa siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään.

a) osastosta toiseen enintään 10 prosentin rajoissa siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään;

 

b) luvusta toiseen rajoituksitta.

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 34

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

2. Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle ja komissiolle. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.

2. Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle. Asianmukaisista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.

Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 35

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 36

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 3 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Budjettivallan käyttäjän on ilmoitettava siirtoesityksistä komissiolle. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

3. Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.

Perustelu

Varainhoitoasetuksen alkuperäinen sanamuoto on parempi, ja komission ehdottama muutos ei selvennä asiaa millään tavoin.

Tarkistus 37

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

22 artiklan 4 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan luvusta toiseen ilman ennakolta ilmoittamista budjettivallan käyttäjälle.”

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 38

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan b alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

i) korvataan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”b) henkilöstö- ja hallintomenojen osalta osastosta toiseen ainoastaan sellaisten momenttien välillä, joista rahoitetaan samanlaisia menoja;”;

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 39

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan d alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

ii) lisätään ensimmäiseen alakohtaan d alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”d) siirtää määrärahoja 43 artiklassa tarkoitetusta osastosta ”alustavat määrärahat”, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan varainhoitovuoden aikana.”;

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 40

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN III ALAKOHTA

23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

iii) poistetaan toinen alakohta.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 41

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN B ALAKOHTA

23 artiklan 1 a kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle seuraavista määrärahasiirroista kolme viikkoa ennen niiden tekemistä:

 

a) siirrot momentilta toiselle saman osaston hallintomäärärahoja koskevassa luvussa, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia sille momentille osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, jolta määrärahat siirretään;

 

b) 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirrot.

 

Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille kolmen viikon määräajassa, sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä. Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jona toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta.”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 42

1 ARTIKLAN 11 KOHDAN C ALAKOHTA

23 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

c) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”1 kohdan c alakohdassa” ilmaisulla ”1 ja 1 a kohdassa”.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 43

1 ARTIKLAN 12 KOHTA

26 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

12) Korvataan 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Budjettivallan käyttäjä päättää komission esityksestä määrärahasiirroista, joiden tarkoituksena on käyttää hätäapua koskevaa varausta. Siirtoehdotus on esitettävä erikseen kunkin toimen osalta.”

 

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 44

1 ARTIKLAN 12 A KOHTA (uusi)

27 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 a) Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Talousarviomäärärahat on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti."

Perustelu

Pyritään välttämään kontrolloimattomia menoja tai sitoumuksia.

Tarkistus 45

1 ARTIKLAN 12 B KOHTA (uusi)

27 artiklan 2 kohdan 3 a alakohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 b. Lisätään 27 artiklaan 2 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:

 

"Suhteellisuus tarkoittaa asianmukaista suhdetta rasituksen, myös valvonnasta aiheutuvan rasituksen, ja asiaa koskevien määrien ja riskien välillä."

Perustelu

Kehotetaan komissiota tarkastelemaan valvonnasta aiheutuvaa rasitusta ja pyritään suhteuttamaan kustannukset riskeihin.

Tarkistus 46

1 ARTIKLAN 12 C KOHTA (uusi)

27 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 c) Lisätään 27 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

"4 a. Toimielimet luovat tehokkuuden mittaamista ja vertaamista koskevat järjestelmät hankintamenettelyjä ja tuen myöntämistä koskevia menettelyjä varten."

Perustelu

Komissio pyrkii noudattamaan talousarvion toteuttamisessa moitteettoman varainhoidon periaatteita. Moitteettoman varainhoidon kolme pääelementtiä ovat taloudellisuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Komission virkamiehet keskittyvät pääasiassa "taloudellisuuteen", joka voidaan määritellä "parhaaksi lisäarvoksi menettelyjen noudattamisen avulla". Tehokkuusperiaatetta kuvataan varainhoitoasetuksessa (27 artiklan 2 kohta) siten, että saavutetaan "käytetyillä varoilla parhaat mahdolliset tulokset". Tämän periaatteen huomioon ottaminen pakottaisi komission paitsi keskittymään menettelyjä koskeviin tarkastuslistoihin niin ottamaan huomioon myös tuki- ja hankintamenettelyt sekä menettelyistä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Kun tarkastellaan mahdollisille edunsaajille aiheutuvia suuria kustannuksia, tehokkuuskriteeri vaikuttaa sitäkin tärkeämmältä.

Tarkistus 47

1 ARTIKLAN 12 D KOHTA (uusi)

27 artiklan 4 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 d) Lisätään 27 artiklaan uusi 4 a kohta seuraavasti:

 

"4 a. Menettely noudattaa täytäntöönpanovaiheessa ohjelmien ja toimien sisältöä. Tämän artiklan vaatimuksista säädetään tarkemmin soveltamissäännöissä."

Perustelu

EU-politiikan sisällön on vaikutettava hallintomenettelyihin eikä päinvastoin.

Tarkistus 48

1 ARTIKLAN 12 E KOHTA (uusi)

28 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 e) Korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

" 2. Toimielimet ja laitokset antavat talousarviomenettelyn yhteydessä tarvittavat tiedot määrärahatarpeen kehityksen vertailemiseksi rahoitusselvityksessä annettuihin alustaviin arvioihin. Näihin tietoihin sisältyy tilannekatsaus ja selvitys siitä, miten lainsäätäjän työ ehdotusten käsittelemiseksi on edistynyt. Määrärahatarvetta voidaan tarkistaa perussäädöksen käsittelyn edistymisen mukaan.

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 28 artiklan 2 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla ja verbin taivutusta muutettu vastaavasti.)

Perustelu

Sanamuodon muuttaminen: komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla.

Tarkistus 49

1 ARTIKLAN 12 F KOHTA (uusi)

28 artiklan 3 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

12 f) Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Väärinkäytösten ja säännönvastaisuuksien riskien estämiseksi toimielimet ja elimet antavat rahoitusselvityksessä tietoja olemassa tai suunnitteilla olevista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä.

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 28 artiklan 2 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla ja verbin taivutusta muutettu vastaavasti.)

Perustelu

Sanamuodon muuttaminen: komissio-ilmaus korvattu toimielimet ja laitokset -ilmaisulla.

Tarkistus 50

1 ARTIKLAN 13 KOHTA

29 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

13) Korvataan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:

13) Korvataan 29 artikla seuraavasti:

 

" 29 artikla

 

1. Talousarviota laadittaessa ja toteutettaessa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan seurattavuusperiaatetta.

”2. Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.

”2. Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.

Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.

Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.

Kunkin toimielimen laatima konsolidoitu tilinpäätös ja selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

Kunkin toimielimen laatima konsolidoitu tilinpäätös ja selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

 

Komission selvityksissä on oltava myös tietoja talousarvion selvitysosien toteuttamisesta.”

Perustelu

Budjettivallan käyttäjälle tiedottaminen.

Tarkistus 51

1 ARTIKLAN 13 A KOHTA (uusi)

30 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

13 a) Lisätään 30 a artikla seuraavasti:

 

"30 a artikla

 

Tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan periaate

 

1. Talousarvion toteuttaminen on varmistettava tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan avulla kulloisenkin hallinnointimallin mukaisesti.

 

2. Sisäinen valvonta määritellään talousarvion toteuttamisen yhteydessä valvontaketjun kaikilla tasoilla sovellettavaksi menettelyksi, jolla pyritään antamaan kohtuulliset takeet seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

 

(a) toimien tehokkuus ja vaikuttavuus;

 

(b) rahoitusselvitysten luotettavuus;

 

(c) varojen ja tietojen turvaaminen sekä petosten ja säännönvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen; ja

 

(d) tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskeva asianmukainen riskienhallinta."

Perustelu

Tehokas sisäinen valvonta olisi asetettava yhdeksi varainhoitoasetuksen budjettiperiaatteista komission toimintasuunnitelmassaan tekemien ehdotusten ja vuoden 2004 vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätöslauselman J kohdan mukaisesti.

Tarkistus 52

1 ARTIKLAN 16 KOHDAN A ALAKOHTA

43 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”a) Korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”24 artiklassa” ilmaisulla ”23 ja 24 artiklassa”;

Poistetaan.

Perustelu

Toimituksellinen muutos, jolla pyritään parlamentin oikeuksien säilyttämiseen.

Tarkistus 53

1 ARTIKLAN 16 KOHDAN B ALAKOHTA

43 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”24 artiklassa” ilmaisulla ”23 ja 24 artiklassa”;

Poistetaan.

Perustelu

Toimituksellinen muutos, jolla pyritään parlamentin oikeuksien säilyttämiseen.

Tarkistus 54

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

ii) poistetaan f alakohta;

Poistetaan.

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään talousarviossa.

Tarkistus 55

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN B ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”2. kunkin toimielimen pääluokassa tulot ja menot 1 alakohdassa esitetyn rakenteen mukaisesti.”

 

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään talousarviossa.

Tarkistus 56

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN C ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan c alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

c) Korvataan 3 alakohdan c alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”c) tieteellisen ja teknisen henkilöstön osalta jakauma voidaan esittää palkkaluokkaryhmittäin kussakin talousarviossa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Henkilöstötaulukossa on eriteltävä ne tieteellisesti tai teknisesti erityisen pätevät henkilöt, joille myönnetään henkilöstösäännöissä olevien erityissäännösten mukaisia erityisetuja;”

 

Perustelu

Palautetaan alkuperäinen sanamuoto, jotta parlamentin tiedottamisoikeudet säilytetään.

Tarkistus 57

1 ARTIKLAN 19 KOHDAN D ALAKOHTA

46 artiklan 1 kohdan 4 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

d) Korvataan 5 alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”5. ne tulo- ja menopuolen budjettikohdat, jotka tarvitaan ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston täytäntöönpanoa varten.”

 

Perustelu

Yhteisön lainoja ja lainatakuita ei ole vielä kumottu ja ulkosuhteita koskevan takuurahaston uusia mekanismeja ei ole vielä hyväksytty. Niiden on oltava talousarviossa.

Tarkistus 58

1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

48 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

20 a) Korvataan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Toimielimet toteuttavat talousarvion tuloja ja menoja tämän asetuksen mukaisesti, omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa."

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 48 artiklan 1 kohdan nykyistä sanamuotoa, komissio-ilmaus korvattu toimielimet -ilmaisulla.)

Perustelu

Toimituksellinen muutos.

Tarkistus 59

1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA

53 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan johdantokappale (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet:

Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki lainsäädännölliset, sääntelevät, hallinnolliset toimenpiteet ja muut, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseen tarvittavat toimenpiteet:

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 60

1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA

53 artiklan 3 kohdan b alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja puuttuakseen niihin;

b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet, huonon taloudenpidon ja petokset ja puuttuakseen niihin;

Perustelu

Komission on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota huonon taloudenpidon estämiseen kuin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseen.

Tarkistus 61

1 ARTIKLAN 23 KOHDAN B ALAKOHDAN -I ALAKOHTA (uusi)

54 artiklan 2 kohdan johdantokappale (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-i) Korvataan johdantokappale seuraavasti:

 

"2. Toteuttaessaan talousarviota keskitetysti 53 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi edellä 1 kohdassa säädetyin rajoituksin siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä:"

Perustelu

Talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä on toistaiseksi voitu siirtää 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille ainoastaan keskitetyn hallinnoinnin yhteydessä. Tämä rajoittaa etenkin tehtävien siirtoa ulkoista toimintaa varten. Siten talousarvion tehokas toteuttaminen edellyttää, että tehtäviä voidaan siirtää myös hajautetun hallinnon yhteydessä.

Tarkistus 62

1 ARTIKLAN 23 C A KOHTA (uusi)

54 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

 

"3 a. Euroopan parlamentti voi komission 50 artiklan mukaisesti tunnustamaa toimivaltaa käyttäessään siirtää täytäntöönpanotehtäviä poliittisille ryhmille työjärjestyksensä mukaisesti ja hyväksymällä erityismääräyksiä hyvin määritettyjä määrärahoja varten.

 

Tällä erityissäännöksellä ei voida poiketa 56 artiklasta, ellei se ole välttämätöntä poliittisten ryhmien toimintaa koskevien erityisvaatimusten perusteella."

Perustelu

Varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädetään sellaisista yhteisöjen perustamista elimistä, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat talousarviosta suoritettavaa avustusta. Nykyisiä säännöksiä täytäntöön pantaessa on otettava huomioon parlamentin ryhmien erityisluonne hallinnollisina kokonaisuuksina sekä Euroopan parlamentin jäsenten toiminnalle asetettavat erityisvaatimukset.

Tarkistus 63

1 ARTIKLAN 24 KOHTA

56 artiklan 1 kohdan johdantokappale (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

1. Kun komissio toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:

1. Kun komissio tai Euroopan parlamentti toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:

Perustelu

Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien toiminta luokitellaan 54 artiklaan tehdyllä muutoksella välilliseksi ja keskitetyksi talousarvion toteuttamiseksi. Siksi myös 56 artiklaa on muutettava.

Tarkistus 64

1 ARTIKLAN 24 KOHTA

56 artiklan 3 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Komissio huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Komissio ottaa huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.

3. Komissio tai Euroopan parlamentti huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Ne ottavat huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.

Perustelu

Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien toiminta luokitellaan 54 artiklaan tehdyllä muutoksella välilliseksi ja keskitetyksi talousarvion toteuttamiseksi. Siksi myös 56 artiklaa on muutettava.

Tarkistus 65

1 ARTIKLAN 27 KOHTA

60 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

27) Korvataan 60 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

27) Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät.

”Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot viimeksi mainittuun mahdollisesti esitettävät varaumat, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät.

 

Kertomuksesta käy ilmi, vastaavatko hänen saavuttamansa tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä tehtäviin liittyy, miten hänen käyttöönsä asetetut varat on käytetty ja miten sisäinen valvontajärjestelmä toimii. Sisäinen tarkastaja tutustuu vuosittain annettavaan toimintakertomukseen sekä muihin yksilöityihin tietoihin. Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta budjettivallan käyttäjälle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista. Näissä kertomuksissa esitellään yksityiskohtaisesti toimet, joita on toteutettu tilien perusteena olevien toimien virheriskien rajoittamiseksi, ja arvioidaan kyseisten toimien tehokkuutta.”

Perustelu

Sanojen poistaminen saattoi olla virhe, joka on oikaistava. Lisäksi hallinnointitietoja koskevassa kertomuksessa on voitava esittää varaumia.

Tarkistus 66

1 ARTIKLAN 28 KOHDAN -A KOHTA (uusi)

61 artiklan 1 kohdan e a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a) Lisätään 1 kohtaan e a alakohta seuraavasti:

 

(e a) näiden järjestelmien vaikuttavasta toiminnasta huolehtiminen;

Perustelu

Artiklan 1 kohdan f alakohta on seurausta tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 10/2005 30 kohdasta:

"Jotta tilinpitäjät voivat varmistaa nykyisen varainhoitoasetuksen 123 artiklan mukaisesti, että tilinpäätös antaa oikean kuvan, hyväksynnän on katettava järjestelmien vaikuttava toiminta kyseisellä ajanjaksolla."

Tarkistus 67

1 ARTIKLAN 28 A KOHTA

61 artiklan 2 a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”2 a. Tilinpitäjä laatii tilinpäätöksen 2 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella. 129 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittuun lopulliseen tilinpäätökseen liitetään tilinpitäjän vakuutus, jonka mukaan tilinpäätös on laadittu VII osaston säännösten sekä tilinpäätöksen liitteessä esitettyjen kirjanpitoperiaatteiden, -sääntöjen ja -menetelmien mukaisesti.”

”2 a. Tilinpitäjä vahvistaa ennen toimielimen antamaa hyväksyntää allekirjoituksellaan tilinpäätöksen varmistaen, että se antaa oikean ja riittävän kuvan toimielimen rahoitustilanteesta.

 

Tätä varten tilinpitäjän on varmistuttava siitä, että tilinpäätös on laadittu hänen vastuullaan olevien kirjanpitosääntöjen,
-menetelmien ja järjestelmien mukaisesti, kuten tässä asetuksessa on hänen toimielimensä tilinpäätöksestä säädetty, ja että kaikki tulot ja menot merkitään kirjanpitoon.

 

Tilinpitäjä voi tarkastaa saamansa tiedot ja suorittaa muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia tilinpäätöksen allekirjoituksella vahvistamista varten.

 

Tilinpitäjä esittää tarvittaessa varaumia tehden selkoa niiden lajista ja laajuudesta.

 

Valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät toimittavat tilinpitäjälle kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi. Tulojen ja menojen hyväksyjät ovat edelleen täydessä vastuussa hallinnoimiensa varojen asianmukaisesta käytöstä sekä heidän valvontaansa kuuluvien menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

 

Muiden toimielinten ja virastojen tilinpitäjät vahvistavat omat tilinpäätöksensä allekirjoituksellaan ja lähettävät todennuksen tästä komission tilinpitäjälle.

Perustelu

Tarkistus vastaa vuoden 2003 vastuuvapauden myöntämistä koskevassa päätöslauselmassa esitettyjä periaatteita:

tilinpitäjä kantaa kokonaisvastuun koko toimielimen kirjanpitotietojen eheydestä (7 kohta);

tilinpitäjä vahvistaa tilinpäätöksen allekirjoituksellaan, ja jos hän asettaa rajoituksia, hänen on tehtävä selkoa varaumiensa lajista ja laajuudesta;

parlamentti hyväksyy äskettäisen varainhoitouudistuksen komissiossa siten, että vastuuta annetaan kullekin pääosaston pääjohtajalle, mutta katsoo, että pääjohtajien antamia takeita on täydennettävä tilinpitäjän antamilla kokonaistakeilla ja että tilinpitäjän on kannettava täysi vastuu ja että tällä on oltava tarvittavat keinot käytettävissään tehtäviensä suorittamiseen (9 kohta).

Tarkistus 68

1 ARTIKLAN 32 KOHDAN A ALAKOHTA

66 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti, joissa määrätään, että sellaista henkilöstöön kuuluvaa, jota asianomaiset säännökset koskevat, voidaan vaatia korvaamaan kokonaan tai osittain yhteisöjen kärsimä vahinko, joka johtuu hänen tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä tekemästään vakavasta virheestä, erityisesti kun hän toteaa perittävät saatavat tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen noudattamatta kuitenkaan tätä asetusta ja soveltamissääntöjä.”

”Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Vahingot on korvattava erityisesti silloin, kun,

 

– tulojen ja menojen hyväksyjä toteaa perittävät saatavat, tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen ja ei tällöin joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti noudata tätä asetusta ja soveltamissääntöjä,

 

– tulojen ja menojen hyväksyjä ei joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti laadi saamisen perusteena olevaa asiakirjaa, ei anna perintämääräystä tai viivyttää sen antamista taikka ei anna maksumääräystä tai viivyttää sen antamista, minkä johdosta toimielin saattaa joutua siviilioikeudelliseen vastuuseen kolmatta osapuolta kohtaan.

 

Virheellisyyttä ja sen vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki seikat ja erityisesti voimavarat, jotka tulojen ja menojen hyväksyjällä on käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen.

 

Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuu määräytyy suhteellisuusperiaatteen mukaisesti etenkin virheen vakavuuden perusteella. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tuottamuksellisesti, vastuu rajataan enintään 12 kuukauden palkan suuruiseksi. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tahallisesti ja tietoisesti, hän vastaa vahingosta täysimääräisesti."

Perustelu

Täsmennys ja suhteellisuusperiaatteen käyttö.

Tarkistus 69

1 ARTIKLAN 32 B A KOHTA (uusi)

66 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Jokainen toimielin perustaa erityisen, toiminnallisesti riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on selvittää taloudellisia väärinkäytöksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia tai osallistuu tällaisen elimen perustamiseen. Toimielimet voivat ryhmänä perustaa yhteisiä elimiä. Elimen henkilöstö voidaan ottaa palvelukseen kaikista toimielimistä."

Perustelu

Etenkin pienemmät toimielimet voisivat hyötyä merkittävästi hallinnointiresurssien yhdistämisestä.

Tarkistus 70

1 ARTIKLAN 33 A KOHTA (uusi)

72 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

33 a) Lisätään 72 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Aiheettomasti maksetut määrät kuuluvat yhteisön talousarvioon, ja ne olisi perittävä takaisin suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, ja siirrettävä talousarvioon. Kun jäsenvaltiot tai muut organisaatiot käsittelevät takaisinperintää koskevia menettelyjä, yhteisön talousarviota voidaan käyttää takaisinperinnästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kyseisiä maksusuorituksia käsitellään soveltamissäännöissä."

Tarkistus 71

1 ARTIKLAN 35 KOHTA

73 b artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.

Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.

 

Jos saaminen perustuu tahallisesti aiheutettuun vahinkoon, vanhentuminen käynnistyy aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun vahinko ja vahingonkorvausvaade, sen perusteet ja suuruus ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti tiedossa ja lopullisiksi merkittyjä. Vanhentuminen keskeytyy, kun vaade saatetaan voimaan oikeusteitse. Jos useampi velallinen on vastuussa yhteisvelallisina, yhtä velallista koskeva keskeyttäminen vaikuttaa kaikkiin yhteisvelallisiin.

Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään soveltamissäännöissä.”

Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään lisäksi soveltamissäännöissä.”

Perustelu

Tahallisesti vahinkoa aiheuttaneiden olisi voitava vedota vanhentumiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että aiheutunut vahinko on selvillä koko laajuudessaan, mutta vaadetta ei tästä huolimatta ole pantu vireille vanhentumisaikana.

Tarkistus 72

1 ARTIKLAN 35 A KOHTA (uusi)

74 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

35 a) Korvataan 74 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"Sakoista, sopimuksista, uhkasakoista ja maksuseuraamuksista ja takaisinperityistä määristä peräisin olevia tuloja sekä niistä kertyneitä korkoja ei kirjata lopullisesti budjettituloiksi niin kauan kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi kumota niitä koskevat päätökset".

Tarkistus 73

1 ARTIKLAN 37 A KOHTA (uusi)

79 artiklan 1 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 a) Lisätään 79 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

"Komission maksuissa olisi edellytettävä maksupyyntöä ainoastaan perustelluissa tapauksissa."

Perustelu

Menettelyn nopeuttaminen ja hallinnollisen rasituksen välttäminen.

Tarkistus 74

1 ARTIKLAN 37 B KOHTA (uusi)

83 artiklan 1 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

37 b) Lisätään 83 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

"Toimielimet laativat budjettivallan käyttäjille selvityksen soveltamissäännöissä vahvistettujen määräaikojen noudattamisesta ja niiden keskeyttämisestä."

Perustelu

Täytäntöönpanosta tiedotetaan paremmin budjettivallan käyttäjille.

Tarkistus 75

1 ARTIKLAN 39 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

88 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

a a) Lisätään 1 kohtaan uusi ensimmäinen a alakohta seuraavasti:

 

"Sopimuksen täytäntöönpano voidaan käynnistää vasta allekirjoittamisen jälkeen."

Perustelu

Nykykäytäntö, jossa täytäntöönpano käynnistetään jo ennen allekirjoittamista, tuo riskejä kaikille asianosaisille ja se saattaa johtaa kansallisten varainhoitosäädösten törkeään rikkomiseen. Tarkistuksella pyritään tehostamaan oikeusvarmuutta ja nopeuttamaan sopimusten allekirjoittamista.

Tarkistus 76

1 ARTIKLAN 39 A KOHTA (uusi)

89 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

39 a) Korvataan 89 artikla seuraavasti:

 

"89 artikla

 

1. Talousarviosta kokonaan tai osittain rahoitettavissa julkisissa hankinnoissa on noudatettava avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

 

2. Julkiset hankinnat on kilpailutettava mahdollisimman laajasti, jollei 91 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta neuvottelumenettelystä muuta johdu.

 

3. Rajakustannusten optimoimiseksi ja rinnakkaisten hankintamenettelyjen välttämiseksi hankintaviranomaisen on soveltuvin keinoin varmistettava, että hankintamenettelyt toteutetaan toimielinten välisinä.

 

"Sama pätee puitesopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin, jos 105 ja 167 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylitetään joko yksittäistä sopimusta tehtäessä tai laskemalla puitesopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten määrät yhteen."

Perustelu

Talouden toimijoita ei pidä lannistaa suurilla kustannuksilla niin, että ne eivät jätä tarjouksia. Toimenpiteellä on tarkoitus helpottaa markkinoilla toimivien mahdollisuuksia ja samalla tehostaa kilpailua. Toimeksiantojen myöntämisen hallinto- ja kustannustehokkuutta on parannettava. Samalla hankintamenettelyjä harvoin toteuttavien pienempien yksiköiden olisi voitava hyötyä isompien yksiköiden hankintamenettelyasiantuntemuksesta. Pienten ja keskikokoisten yritysten ei pidä joutua epäedulliseen asemaan pelkästään sen vuoksi, että ne eivät voi hoitaa toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Näissä tapauksissa hankintaviranomaisen on asianmukaisten kynnysarvojen noudattamisesta huolehtien tarkastettava, voidaanko toimeksianto jakaa yksittäisiin osa- ja/tai ammattialalohkoihin.

Tarkistus 77

1 ARTIKLAN 39 B KOHTA (uusi)

90 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

39 b) Lisätään 90 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

 

"Sama pätee puitesopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin, jos 105 ja 167 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylitetään joko yksittäistä sopimusta tehtäessä tai laskemalla puitesopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten määrät yhteen."

Perustelu

Laajennetaan julkistamisvelvoitetta ja parannetaan siten avoimuutta puitesopimusten suhteen.

Tarkistus 78

1 ARTIKLAN 41 A KOHTA (uusi)

91 a artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

41 a) Lisätään uusi 91 a artikla seuraavasti:

 

"91 a artikla

 

1. Jos hankintaviranomainen toteaa, että:

 

a) samanlaisia toimeksiantoja koskevien useampien samanaikaisten tai peräkkäisten hankintamenettelyjen täytäntöönpanon hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset ennakoidaan suuremmiksi kuin hankintamenettelyjen täytäntöönpanosta aiheutuvat säästöt ja että asiassa ei siten päästä kustannustehokkuuteen, tai

 

b) toimeksiannon aihe tätä edellyttää, ja

 

c) kilpailua ei rajoiteta suhteettomasti,

 

hankintaviranomainen voi päättää puitesopimuksen tekemisestä. Tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä puitesopimuksen tekemistä koskeva perusteltu päätös asiakirjoihin.

 

2. Palvelujen tarjoamista koskevan puitesopimuksen kesto on enintään 24 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa automaattisesti 24 kuukaudella (peruskesto). Osittaisesta irtisanomisesta on määrättävä, jos se on sopimustavoitteen perusteella mahdollista.

 

3. Sopimusta voidaan jatkaa automaattisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät jatkamisajankohtana. Tulojen ja menojen hyväksyjän on tarkastettava edellytysten täyttyminen ja sisällytettävä tulokset asiakirjoihin.

 

4. Jos sopimuksenteon ajankohtana arvioidaan, että toimeksianto voidaan saattaa loppuun ainoastaan ylittämällä peruskesto, tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä myös ylittämisen syyt asiakirjoihin.

 

5. Jos sopimus koskee tavaroiden toimittamista, on puitesopimusta tehtäessä 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä riippumatta varmistettava asianmukaisilla määräyksillä, että hankintaviranomaiselle ei aiheudu taloudellista haittaa puitesopimuksen kestosta."

Perustelu

Puitesopimuksiin sisältyy mittavia taloudellisia riskejä. Ne kuuluvat tavanomaiseen hallintokäytäntöön ja siksi niillä olisi oltava oikeudellinen perusta varainhoitoasetuksessa. Puitesopimusten tekemisestä kilpailulle koituva haitta olisi rajattava mahdollisimman vähäiseksi. Samalla unionin taloudelliset edut on suojattava mahdollisimman kattavasti. Etenkin hintojen romahtaessa on syytä olla varuillaan. Tämä voidaan toteuttaa toimitussopimusten yhteydessä esim. välttämällä yksinomaista sitoutumista tai sisällyttämällä sopimuksiin hintojen mukauttamista tai irtisanomista koskeva lauseke.

Tarkistus 79

1 ARTIKLAN 41 B KOHTA (uusi)

92 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

41 b) Korvataan 92 artikla seuraavasti:

 

"92 artikla

 

1. Hankintasopimuksen aiheesta on annettava täydellinen, selkeä ja täsmällinen määritelmä tarjouspyyntöasiakirjoissa.

 

2. Valintaperusteet, joiden mukaan arvioidaan ehdokkaan tai tarjoajan valmiudet, ja ratkaisuperusteet, joiden mukaan arvioidaan tarjousten sisältö, määritellään ennalta ja esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

 

3. Ehdokkaalle ja tarjoajalle ilmoitetaan etukäteen poissulkemisen perusteista (93 ja 94 artikla).

 

4. Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että he ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä kaikista ilmenevistä poissulkemisen perusteista ja todentamaan tarvittaessa, että niitä ei ilmene. Lisäksi on muistutettava 96 artiklassa tarkoitetuista oikeudellisista seuraamuksista.

 

5. Puitesopimusten yhteydessä ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että myös muilla toimielimillä on oikeus saada toimituksia puitesopimuksessa vahvistetuin ehdoin.

Perustelu

Parannetaan luettavuutta ja kootaan järjestelmällisesti yhteen eri artikloihin hajautetut säännökset tarjouspyyntöasiakirjoista. Täsmennetään, että poissulkemisen syiden käyttö perustuu lainsäädäntöön. Perustellaan ehdokkaan tai tarjoajan ilmoittamisvelvoite. Lisäksi on muistutettava mahdollisista rikkomusseuraamuksista, jotta yllätyksiltä voidaan välttyä. Myös muilla toimielimillä on oikeus puitesopimuksista koituviin taloudellisiin etuihin.

Tarkistus 80

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 1 kohdan a alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

a) ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;

a) ehdokas tai tarjoaja on tarjouskilpailun ajankohtaa edeltävän viiden vuoden aikana tuomittu petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta vastaavasta rangaistavasta toiminnasta; poissulkemisen kestoa voidaan pidentää kymmeneen vuoteen, jos ehdokas tai tarjoaja on tuomittu yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavasta teosta;

Perustelu

Oikeusvarmuus ja normihierarkia edellyttävät, että rikoksesta saatuun tuomioon perustuvan poissulkemisen kesto vahvistetaan varainhoitoasetuksessa. Tällöin voidaan erotella toisistaan kolmanteen osapuoleen kohdistuneista omaisuusrikoksista saadut tuomiot ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittaneista teoista saadut tuomiot. Jälkimmäisessä tapauksessa osallistuminen voidaan 96 artiklan nojalla kieltää kymmenen vuoden ajan. Koska talousasioiden käsittelyssä menee pitkään, poistetaan viittaus lainvoimaiseen päätökseen, millä vältetään oikeudellista epävarmuutta ja liian pitkää osallistumiskieltoa. Ensimmäisessä oikeusasteessa annettu tuomio riittää jo osoitukseksi, vaikka päätös ei vielä olisikaan lainvoimainen.

Tarkistus 81

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 3 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

3. Poissulkemiseen johtavat tilanteet on määriteltävä etukäteen ja niistä on tiedotettava ehdokkaille tai tarjoajille.

Poistetaan.

Perustelu

Vastaava säännös on sisällytetty 93 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 82

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 4 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

4. Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Perustelu

Yksinkertaistetaan hallintoa ehdokkaiden tai tarjoajien kannalta. Osoituksen soveltamisalaa on harkittava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 83

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuuksesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä alakohta katetaan 93 a artiklan 1 kohdan d alakohdalla, jolloin se jäsennetään systemaattisesti osoittamisen tutkimista ja osoittamisvelvollisuuksia koskeviin säännöksiin.

Tarkistus 84

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

93 a artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

93 a artikla

 

1. Hallinto- ja asiakirjavaatimukset on 89 artiklan soveltamista rajoittamatta rajattava selvästi hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa ja niiden on oltava suhteutettuja kulloiseenkin menettelyyn. Erityisesti:

 

a) tulojen ja menojen hyväksyjät voivat riskinarvioinnin perusteella poiketa yhdestä tai useammasta todentamisvaatimuksesta, ellei kyse ole arvoltaan vähäisestä toimeksiannosta, jolloin neuvottelumenettelyssä voidaan hyväksyä yksi yksittäinen tarjous;

 

b) hankintaviranomainen voi muissa 91 artiklan 3 kohdan mukaisissa hankintamenettelyissä vaatia vahvistusta tai muuta osoitusta sille, että hakija ei ole jossakin 93 ja 94 artiklassa tarkoitetuista tilanteista ja että hän täyttää myös muut menettelyperusteet;

 

c) hankintaviranomainen voi kaikissa muissa tapauksissa vaatia kaikkia osoituksia, joita hän pitää välttämättöminä hankintamenettelyn täytäntöönpanon kannalta.

 

Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuuksesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.

 

2. Rajoittamatta 4 jakson soveltamista ennakkorahoituksena maksettavia maksuja ei voida pidättää pelkästään sen perusteella, että osoituksen tutkimista koskevaan mahdollisuuteen ei ole turvauduttu."

Perustelu

Sovelletaan suhteellisuusperiaatetta myös osoittamisvelvoitteisiin. Tällöin on päästävä oikeaan suhteeseen yhteisön etujen suojaamisen ja hallintorasituksen kanssa. Perustelujen viimeinen lause ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistus 85

1 ARTIKLAN 42 KOHTA

94 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Rajoittamatta muiden jääviyttä koskevien säännösten ja etenkään 52 artiklan soveltamista oletetaan, että ehdokas tai tarjoaja on a alakohdan mukaisesti jäävi, jos hän on hankintamenettelyn jossakin vaiheessa ollut yhteisöjen palveluksessa, paitsi jos hänen esimiehensä ovat etukäteen hyväksyneet hänen osallistumisensa hankintamenettelyyn.

Perustelu

Artiklan soveltaminen rajataan hankintamenettelyihin, koska yhteisön työntekijöitä on per se kielletty tekemästä hankintasopimuksia yhteisöjen kanssa.

Tarkistus 86

1 ARTIKLAN 43 KOHTA

95 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

43) Lisätään 95 artiklaan kohta seuraavasti:

43) Korvataan 95 artikla seuraavasti:

”Kaksi tai useampi toimielin voi kuitenkin kustannustehokkuussyistä sopia yhteisen tietokannan käyttämisestä.”

"95 artikla

 

1. Kukin toimielin ilmoittaa komission ylläpitämään keskustietokantaan tiedot ehdokkaista ja tarjoajista, jotka ovat jossakin 93 ja 94 artiklassa esitetyistä tilanteista.

 

2. Kaikkien toimielinten tulojen ja menojen hyväksyjien on perehdyttävä tietokantaan ennen tarjouksen hyväksymistä. Asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten on myös voitava päästä tietokantaan. Pääsyoikeudet voidaan myöntää merkittävän julkisen edun perusteella myös kolmansille maille tai kansainvälisille organisaatioille rajoittamatta kuitenkaan henkilötietojen käsittelyä koskevien yhteisön määräysten soveltamista.

 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot taloudellisista toimijoista, jotka ovat jossakin 93 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa esitetyistä tilanteista, kun näiden toiminta on vahingoittanut yhteisön taloudellisia etuja eivätkä yhteisöt ole vielä olleet mukana oikeudellisissa menettelyissä. Kansallisten viranomaisten on perehdyttävä sopimuksia myönnettäessä komission tietokantoihin, jos tällöin käytetään EU:n määrärahoja, ja sovellettava tietoja vastaavasti."

Tarkistus 87

1 ARTIKLAN 44 KOHTA

96 artiklan 2 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

2 a) Ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois hankintamenettelyistä yli viiden vuoden ajaksi ainoastaan sellaisen tuomion tai vastaavan asiakirjan perusteella, jolla ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä poissulkemisen kannalta merkittävästä teosta, joka on vahingoittanut yhteisön etuja.

Perustelu

Kytkeytyy 93 artiklaan.

Tarkistus 88

1 ARTIKLAN 44 A KOHTA

Ennen 97 artiklaa - 3 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

44 a) Lisätään ennen 97 artiklaa uusi 3 a jakso seuraavasti:

 

"3 a jakso

 

Hankintamenettelyihin osallistuvien oikeudet

Perustelu

Täsmennetään, että osallistujilla on velvollisuuksien ohella myös oikeuksia, jotka hankintaviranomaisen on otettava huomioon.

Tarkistus 89

1 ARTIKLAN 44 B KOHTA (uusi)

97 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

44 b) 97 artiklan 1 kohta kumotaan.

Perustelu

Parannetaan luettavuutta ja tehdään jäsentelystä järjestelmällisempää.

Tarkistus 90

1 ARTIKLAN 46 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

97 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Hankintaviranomainen voi ainoastaan perustelluissa tapauksissa vaatia tarjoajilta soveltamissäännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta."

Perustelu

Vakuuden vaatimisen tarpeellisuus rajataan minimiin.

Tarkistus 91

1 ARTIKLAN 46 A KOHTA (uusi)

100 artiklan 2 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 a) Lisätään 100 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Sopimusta ei voida allekirjoittaa 14 viikon kuluessa ajankohdasta, jona ehdokkaalle tai tarjoajalle on (2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti) ilmoitettu hylkäämisestä, paitsi jos sopimuksen allekirjoittamatta jättämisestä aiheutuisi merkittävää vahinkoa yhteisöille. Määräaika käynnistyy vasta kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjalliset ohjeet päätöstä koskevasta muutoksenhausta ja erityisesti muutoksenhakuinstanssista, määräajasta ja muodosta. Sopimus on mitätön, jos se on allekirjoitettu ennen määräajan päättymistä.

Perustelu

Tuloksettomille tarjoajille on tiedotettava toimeksiantopäätöstä koskevista muutoksenhakukeinoista. Tämä palvelee toimeksiantopäätösten tehokasta valvontaa ja parantaa avoimuutta.

Tarkistus 92

1 ARTIKLAN 46 B KOHTA (uusi)

100 a artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 b) Lisätään uusi 100 a artikla seuraavasti:

 

"100 a artikla

 

1. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että varainhoitoasetuksen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksentekomenettelyihin liittyviin hankintaviranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja erityisesti niin nopeasti kuin mahdollista ja erityisesti 100 b artiklan 7 kohdan mukaisesti, milloin edellä tarkoitetut päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai sen täytäntöön panemiseksi annettuja muita säännöksiä.

 

2. Komissio varmistaa, että käytettävissä on muutoksenhakumenettelyt, joiden yksityiskohdista on säädetty soveltamissäännöissä ja jotka ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka joko ovat olleet tai ovat tavoittelemassa jotain julkisia tavaranhankintoja tai rakennusurakoita koskevaa sopimusta ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata. Komissio voi erityisesti vaatia, että ennen muutoksenhakumenettelyn käynnistämistä hakijan on täytynyt ilmoittaa hankintaviranomaiselle väitetystä virheellisestä menettelystä sekä aikomuksestaan hakea muutosta."

Perustelu

Vastaa jäsenvaltioille 21. joulukuuta 1989 annetussa direktiivissä 89/665/ETY asetettuja velvoitteita.

Tarkistus 93

1 ARTIKLAN 46 C KOHTA (uusi)

100 b artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 c) Lisätään uusi 100 b artikla seuraavasti:

 

"100 b artikla

 

1. Komissio varmistaa, että 1 artiklassa säädettyihin muutoksenhakumenettelyihin liittyviin toimenpiteisiin sisältyy valtuudet:

 

a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on saada väitetty virheellinen menettely päättymään tai estää kyseisiin etuihin kohdistuvat lisävahingot, mukaan lukien toimenpiteet julkisen hankintasopimusmenettelyn taikka hankintaviranomaisen tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tai niiden keskeyttämisen varmistamiseksi;

 

b) joko poistaa lainvastaisesti tehdyt päätökset tai varmistaa niiden poistaminen, mukaan lukien tarjouspyynnössä, sopimusasiakirjoissa tai muussa sopimuksentekomenettelyyn liittyvässä asiakirjassa olevien syrjintää aiheuttavien teknisten, taloudellisten tai rahoitusta koskevien eritelmien poistaminen;

 

c) korvata virheellisestä menettelystä kärsineen vahingot.

 

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt valtuudet voidaan siirtää muutoksenhakumenettelyn eri osa-alueista vastuussa oleville erillisille laitoksille.

 

3. Muutoksenhakumenettelyjen ei sinänsä tarvitse johtaa niiden sopimuksentekomenettelyjen keskeyttämiseen, joita se koskee.

 

4. Komissio voi säätää, että harkitessaan väliaikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä vastuussa oleva muutoksenhakuelin voi ottaa huomioon kaikki edut, joille näillä toimenpiteillä mahdollisesti aiheutetaan haittaa, sekä yleisen edun, ja voi päättää olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä silloin, kun niiden kielteiset seuraukset voisivat olla myönteisiä suuremmat. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia toimenpiteitä ei rajoita hakijan muiden vaatimusten esittämistä.

 

5. Komissio voi säätää, että päätöksen lainvastaisuuteen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on ensin poistanut riitautetun päätöksen.

 

6. Edellä 1 kohdassa säädettyjen valtuuksien käytön vaikutukset urakan antamisesta johtuvaan sopimukseen vahvistetaan soveltamissäännöissä.

 

Lisäksi, paitsi milloin päätös on poistettava ennen vahinkojen korvaamista, komissio voi säätää, että sen jälkeen kun sopimus on tehty, muutoksenhakumenettelystä vastaavan elimen toimivalta rajoittuu vahingonkorvausten määräämiseen niille, joiden etua virheellinen menettely on loukannut.

 

7. Komissio varmistaa, että muutoksenhakumenettelystä vastaavien elinten päätökset voidaan panna täytäntöön tehokkaasti.

 

8. Milloin muutoksenhakumenettelystä vastaavat muut kuin oikeusviranomaiset, niiden on aina perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Siinä tapauksessa on lisäksi säädettävä menettelyistä, joilla varmistetaan mahdollisuus saattaa muutoksenhakuelimen väitetyt lainvastaiset toimenpiteet tai sille annettujen toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset joko oikeusviranomaisen tai muun viranomaisen käsiteltäväksi, joka on perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja riippumaton sekä hankintaviranomaisesta että muutoksenhakuelimestä.

 

Tällaisen riippumattoman elimen jäsenten nimittämistä ja heidän toimikautensa päättymistä tulee koskea samat edellytykset kuin tuomioistuinten jäseniä, siltä osin kuin ne koskevat nimittävää viranomaista, toimikauden pituutta ja tehtävästä vapauttamista. Ainakin tämän riippumattoman elimen puheenjohtajan on täytettävä tuomioistuimen jäsenille asetetut muodollista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Riippumattoman elimen on tehtävä päätöksensä noudattaen menettelyä, jossa molempia osapuolia kuullaan, ja päätösten on komission päättämällä tavalla oltava oikeudellisesti sitovia."

Perustelu

Vastaa jäsenvaltioille 21. joulukuuta 1989 annetussa direktiivissä 89/665/ETY asetettuja velvoitteita.

Tarkistus 94

1 ARTIKLAN 46 D KOHTA (uusi)

102 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

46 d) Korvataan 102 artikla seuraavasti:

 

"102 artikla

 

Hankintaviranomainen vaatii tietyissä perustelluissa tapauksissa toimeksisaajilta vakuuden:

 

a) sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

 

b) ennakkomaksujen ja etumaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi. Etumaksujen yhteydessä vaaditaan vakuita ainoastaan siltä osin kuin kyse ei ole aiemmin sovitun mukaisesti jo hoidettujen toimitusten tai jo tarjottujen palvelujen maksamisesta."

Perustelu

Yksinkertaistetaan hallinnointia. Vakuiden tarpeellisuus raukeaa, kun toimitukset on hoidettu tai palvelut tarjottu.

Tarkistus 95

1 ARTIKLAN 50 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

108 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a) Korvataan johdantokappaleen 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"1. Avustus on välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään toimielinten talousarviosta"

(Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 108 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta täydennettynä toimielinten-ilmaisulla)

Perustelu

Soveltamissäännöt ovat kaksiselitteisiä osoittaessaan käytännön toimenpiteet milloin komissiolle ja milloin tulojen ja menojen hyväksyjälle. Ehdotettu täsmennys poistaisi kaksiselitteisyyden ja tekisi selväksi, että VI osaston (avustukset) säännökset koskevat kaikkia toimielimiä.

Tarkistus 96

1 ARTIKLAN 50 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)

108 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

-a a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Avustuksista on laadittava kirjallinen sopimus tai hakijalle toimitettava päätös myöntämisestä. Avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen voidaan liittää sellaisia ehtoja, velvoitteita ja määräaikoja, jotka olisivat voineet olla myös tukisopimuksen aiheina."

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta avustuksia voidaan myöntää myös komission päätöksellä eikä pelkästään sopimuksilla. Päätökset ovat EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan nojalla yhteisön oikeudellisia instrumentteja. Avustusten myöntäminen tukipäätösten perusteella voisi siis keventää huomattavasti byrokratiaa etenkin kun on kyse pienistä määristä ja nopeuttaa menettelyä. Täytäntöönpanon joustavuutta parannetaan sallimalla tukisopimuksen mukaiset ehdot, velvoitteet ja määräajat.

Tarkistus 97

1 ARTIKLAN 50 KOHDAN A ALAKOHTA

108 artiklan 2 kohdan g a ja g b alakohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

(g a) sellaisista lähinnä (entisistä) toimielinten jäsenistä ja henkilöstöstä koostuvien organisaatioiden menot, jotka

 

– edistävät toimielimen etuja tai tukevat sen toimintaa; ja/tai

 

– järjestävät kulttuuri- tai urheilutoimintaa taikka sosiaalista tai muuta toimintaa toimielimen ja/tai sen (entisten) jäsenten ja henkilöstön eduksi; ja

 

(g b) menot, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kolmansien osapuolten kanssa, eivät kuulu hankintoja koskevien säännösten piiriin ja koskevat toimielimen tiedotuspolitiikkaa.

 

Nämä kategoriat katsotaan 49 artiklassa tarkoitetuiksi hallintomenoiksi. Ne on esitettävä talousarviossa erillisenä kokonaisuutena.

Perustelu

Avustusten soveltamisalan ulkopuolelle jätetty toimielinten sisäisille organisaatioille tarkoitettu rahoitustuki on tarpeen niiden toimivuuden kannalta. Avustuksiin on sovellettava eri periaatteita, koska niiden vuosittainen ehdottaminen ja aleneminen eivät sovellu rahoitustukeen, jota toimielimet antavat jäsenten tai henkilöstön muodostamille organisaatioille.

Tarkistus 98

1 ARTIKLAN 52 KOHTA

109 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä.

Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä riippumatta säännöksistä, jotka koskevat avustusten myöntämistä joko kiinteänä rahoituksena tai kiinteinä määrinä (113 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta).

Perustelu

Näin kiinteänä rahoituksena tai kiinteinä määrinä annettavat avustukset eivät jää yhteisrahoitusmääräyksen ulkopuolelle.

Tarkistus 99

1 ARTIKLAN 52 KOHTA

109 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

d a) omiin varoihin, etenkään maksuosuuksiin tai jäsenmaksuihin, jotka on koottu Euroopan tasolla toimivan poliittisen puolueen vuosittaisessa toiminnassa asetuksen (EY) N:o 2004/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka ylittävät edunsaajan maksettavaksi asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuuluvan 25 prosentin osuuden tukikelpoisista menoista.

Tarkistus 100

1 ARTIKLAN 52 A KOHTA (uusi)

109 a artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

52 a) Lisätään uusi 109 a artikla seuraavasti:

 

"109 a artikla

 

Avustuksia myöntävien elinten on perustettava yhteistyössä yhteiselin, jonka tehtävänä on antaa tietoja hakijoille ja neuvoa näitä. Kyseisen yhteiselimen on erityisesti:

 

– laadittava yhteiset standardit samanlaisten tukivarojen hakulomakkeita varten sekä valvottava hakulomakkeiden laajuutta ja luettavuutta;

 

– tiedotettava mahdollisille hakijoille (etenkin seminaarien avulla ja laatimalla ohjeita); sekä

 

– pidettävä yllä tietokantaa, johon komissio rekisteröi hakijat."

Perustelu

Yhteistyössä perustettavan elimen on laadittava tukien hakijoille yhtenäiset standardit. Tämä vähentää huomattavasti sekä hakijoiden että myöntävän elimen hallintorasitusta. Tällöin samantapaisille tukivaroille (esim. nuorisotuki, tutkimus) olisi laadittava mahdollisimman samantapaiset hakustandardit, jotta hakemusten laatiminen yksinkertaistuisi. Tietokannan luomisella vältetään asiakirjojen toistuvaa toimittamista, mikä säästää aikaa ja kuluja sekä komissiolta että hakijoilta.

Tarkistus 101

1 ARTIKLAN 52 B KOHTA (uusi)

110 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

52 b) Korvataan 110 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"1. Avustusten on perustuttava varainhoitovuoden alussa viimeistään 15 päivään helmikuuta mennessä julkaistavaan vuotuiseen ohjelmaan, lukuun ottamatta hätäapua ja humanitaarisia avustustoimia."

(Sanamuoto vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 110 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuotoa täydennettynä viimeistään 15 päivään helmikuuta mennessä -ilmaisulla.)

Perustelu

Määräajan lyhentäminen nopeuttaa menettelyä avustuksia käsiteltäessä.

Tarkistus 102

1 ARTIKLAN 53 KOHTA

110 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi.”

”Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi. Ehdotuspyynnöt voidaan julkaista jo edeltävänä vuonna, ellei varojen käytettävyydestä seuraavana vuonna muuta johdu. Julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta ilmoitetaan kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut osallistumiskiellon perustelevat tunnusmerkit), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa.

Perustelu

Julkaiseminen jo edellisvuonna estää tukimenettelyjen ruuhkautumisen seuraavan vuoden alussa ja helpottaa tästä aiheutuvia viivästymiä. Hakijoilla on oltava oikeusvarmuus koko menettelyn ajan. Menettelyn aikana tehtävien muutosten kieltäminen vähentää tuensaajien ja komission hallintorasitusta, ripeyttää menettelyjä ja yhtenäistää tukipolitiikkaa.

Tarkistus 103

1 ARTIKLAN 53 A KOHTA (uusi)

110 artiklan 2 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

53 a) Lisätään 110 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Samalla kun 2 kohdassa tarkoitettu julkaiseminen toteutetaan, komissio toimittaa Euroopan parlamentille selonteon:

 

a) hakijoiden lukumäärästä kuluneena vuonna;

 

b) hyväksyttyjen hakemusten lukumäärästä ja osuudesta ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;

 

c) menettelyn keskimääräisestä kestosta alkaen ehdotuspyynnön julkaisemisesta rahoitussopimuksen tekemiseen tai avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;

 

d) keskimääräisestä kestosta lopulliseen arviointiin ja loppumaksuun saakka (119 artiklan 1 kohta)."

Perustelu

Koska avustusten käsittelyä koskeva menettely kestää pitkään, on välttämätöntä pyrkiä parannuksiin selontekojen avulla. Näin voidaan arvioida eritellysti työohjelman ja sen täytäntöönpanon onnistumisastetta.

Tarkistus 104

1 ARTIKLAN 54 KOHTA

111 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta, jollei asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetä.

1) Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta.

Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen.

2) Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen. Hakijan on ilmoitettava viipymättä tulojen ja menojen hyväksyjille kaikista muista hanketta koskevista hakemuksista ja muusta hanketta koskevasta tuesta.

Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta.”

3) Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta. Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa missään tapauksessa ylittyä.

Perustelu

Saajan – joka tuntee asian paremmin – ilmoittamisvelvoite auttaa välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä tai suurimman sallitun tukimäärän ylittämistä.

Tarkistus 105

1 ARTIKLAN 56 KOHTA

113 a artiklan 1 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

1 a. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:

 

a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;

 

b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;

 

c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastamisesta (117 ja 119 artikla);

 

d) hallintokulut ja toimintakustannukset;

 

e) poistot.

Perustelu

Etenkään pienyritykset tai pienet organisaatiot eivät voi vastata itse vakuuskustannuksista. Niitä ei pitäisi kuitenkaan sulkea tukemisen ulkopuolelle. Sama pätee kansalaisjärjestöihin, jotka eivät voi tehdä vähennyksiä ennakkoperinnässä.

Tarkistus 106

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Hakijan on osoitettava, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Hakija osoittaa tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä 109 artiklan periaatteet huomioon ottaen, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

Perustelu

Tulojen ja menojen hyväksyjän on voitava soveltaa osoittamista joustavasti ja oman riskiarviointinsa nojalla. Näin vähennetään hallintotaakkaa.

Tarkistus 107

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.”

Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.”

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 108

1 ARTIKLAN 57 KOHTA

114 artiklan 4 a kohta  (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

4 a. Tulojen ja menojen hyväksyjän on kehotettava selvitysten tekemiseen, hakemusten jättämiseen tai selvitysten tai hakemusten oikaisemiseen, jos on ilmeistä, että niiden puuttuminen tai virheellinen tekeminen tai jättäminen on tahatonta tai johtuu tietämättömyydestä. Tulojen ja menojen hyväksyjä antaa tarvittaessa ja käytettävissä olevien mahdollisuuksiensa mukaisesti tietoja menettelyyn osallistuvien oikeuksista ja heille asetettavista velvollisuuksista.

 

Tulojen ja menojen hyväksyjän on pidettävä soveltuvalla tavalla kirjaa hakijoihin menettelyn aikana ylläpidettävistä yhteyksistä.

Perustelu

Pyritään suomaan mahdollisuus menestyksekkäiden hakemusten laatimiseen niillekin hakijoille, jotka eivät ole perehtyneet asioimaan tukielinten kanssa ja joilla ei ole omaa oikeudellisen neuvonnan palvelua. Kansalaisjärjestöt ovat valittaneet yhteistyön puutetta. Tällä parannetaan Euroopan unionin houkuttelevuutta tukikumppanina. Tietojen tallentamista koskeva velvoite parantaa avoimuutta ja menettelyvarmuutta.

Tarkistus 109

1 ARTIKLAN 57 A KOHTA (uusi)

115 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

57 a) Korvataan 115 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Ehdotuspyyntöä julkaistaessa yksilöityjen valintaperusteiden avulla arvioidaan hakijan valmiuksia toteuttaa ehdottamansa toiminta tai toimintasuunnitelma. Edellä mainittu ei vaikuta 110 artiklan 1 kohdan soveltamiseen.

 

Valintaperusteiden on kuvastettava hankkeiden erityispiirteitä, niiden laatua ja täytäntöönpanoa."

(Sanamuoto vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 115 artiklan 1 kohdan sanamuotoa täydennettynä ehdotuspyyntöä julkaistaessa yksilöityjen -ilmaisulla ja uudella virkkeellä sekä uudella toisella alakohdalla.)

Perustelu

Säännös mukautetaan 110 ja 116 artiklaan siten, että hakijoille on ilmoitettava etukäteen kaikista tukemisen kannalta merkittävistä määräyksistä. Valintaperusteiden etukäteen julkaiseminen parantaa menettelyn avoimuutta. Lisäksi se parantaa hakijoiden mahdollisuuksia arvioida onnistumismahdollisuuksiaan jo etukäteen ja säästää siten heiltä tarpeetonta vaivaa, jos hakemuksen jättäminen olisi ilmeisen tuloksetonta.

Tarkistus 110

1 ARTIKLAN 57 B KOHTA (uusi)

115 artiklan 2 a kohta ja 2 b kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

57 b) Lisätään 115 artiklaan uusi 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

 

"2 a. Myöntämismenettely on periaatteessa jaettava useampaan osuuteen siten, että ensimmäisessä osuudessa arvioidaan yleisluonteisesti kaikkia asianmukaisesti jätettyjä hakemuksia. Jos tietty hakemus voidaan arvioida tuloksettomaksi jo tässä osuudessa, asiasta on ilmoitettava hakijalle 116 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kussakin myöhemmässä osuudessa on pyrittävä selvästi vähentämään hakijalta edellytettävän osoittamisen määrää ja sisältöä edeltävään osuuteen verrattuna. Jos hakijalta vaaditaan tietyn asian osoittamista, sitä voidaan vain vaatia vain kerran kussakin menettelyssä. Kertaalleen kootut tiedot on kirjattava (109 a artiklan mukaiseen) tietopankkiin. Menettely on pyrittävä saattamaan päätökseen nopeasti.

 

2 b. Tulojen ja menojen hyväksyjän on 109 artiklan 1 kohdan periaatteista poiketen kiinnitettävä koko menettelyn aikana huomiota erityisesti siihen, että hakijalle avustusta koskevista julkaisu-, ja dokumentointivelvoitteista ja muista osoittamisvelvoitteista aiheutuva rasitus pysyy oikeassa suhteessa myönnettävän avustuksen arvoon."

Perustelu

Menettelyn jakaminen useampiin osuuksiin mahdollistaa ennakkokarsinnan. Tämä saattaa vähentää dokumentointirasitusta huomattavasti myöhemmissä vaiheissa. Tähän pyritään myös tulojen ja menojen hyväksynnän harjoittamalla valvonnalla.

Tarkistus 111

1 ARTIKLAN 58 KOHTA

116 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

”1. Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämis­perusteiden mukaisesti sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.”

”1. Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämis­perusteiden mukaisesti kahden kuukauden kuluessa sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.”

Perustelu

Pyritään asettamaan selvä aikataulu päätöksenteolle.

Tarkistus 112

1 ARTIKLAN 58 A KOHTA (uusi)

116 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 a) Korvataan 116 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa hakijalle kirjallisesti hakemuspäätöksestä ja allekirjoittaa sopimuksen 100 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun määrärajan päätyttyä.

 

Jos avustushakemus hylätään, toimielimen on ilmoitettava syyt hakemuksen hylkäämiseen viittaamalla ennen kaikkea etukäteen ilmoitettuihin valinta- ja myöntämisperusteisiin."

Perustelu

Pyritään asettamaan selvä aikataulu päätöksenteolle.

Tarkistus 113

1 ARTIKLAN 58 B KOHTA (uusi)

117 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 b) Korvataan 117 artikla seuraavasti:

 

"117 artikla

 

1. Maksuaikataulu määräytyy rahoitukseen liittyvien riskien, toiminnan keston ja edistymisen tai saajalle aiheutuneiden kulujen perusteella. Maksut on suoritettava kohtuullisessa ajassa.

 

Jos erääntyminen on vahvistettu sopimuksessa tai päätöksellä, maksut on suoritettava niiden erääntyessä ilman erillistä kehotusta. Tällä ei vaikuteta 119 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

 

2. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi rahoitusriskien toteamiseksi vaatia 109 artiklan 1 kohdan periaatteet huomioon ottaen avustuksen saajalta riippumattoman tilintarkastajan esittämää lausuntoa. Soveltamissäännöissä voidaan määrätä tapauksista, joissa lausunto on haettava ulkoiselta tilintarkastajalta tai joissa lausunnosta voidaan luopua."

(Artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 117 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan menettelyä. Jos toimielimellä on omia tilintarkastajia, sen on voitava käyttää niitä sen sijaan, että se turvautuisi ulkoisiin tarkastajiin. Näin vältetään menettelykustannuksia.

Tarkistus 114

1 ARTIKLAN 58 C KOHTA (uusi)

118 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 c) Korvataan 118 artikla seuraavasti:

 

"118 artikla

 

Ellei riskien minimoimiseksi ole muita yhtä tehokkaita mahdollisuuksia toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi vaatia avustuksen saajalta etukäteen vakuuden ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi.

(Vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 118 artiklan sanamuotoa täydennettynä ellei riskien minimoimiseksi ole muita yhtä tehokkaita mahdollisuuksia -ilmauksella.)

Perustelu

Pankkitakausten vaatiminen aiheuttaa mittavia vaikeuksia etenkin pienyrityksille sekä tiettyjen jäsenvaltioiden yrityksille ja pienille kansalaisjärjestöille. Siksi on syytä tähdentää, että kyseessä on viimeinen keino, johon turvaudutaan vasta, kun muita yhtä tehokkaita vakuusmahdollisuuksia ei ole.

Tarkistus 115

1 ARTIKLAN 58 D KOHTA (uusi)

119 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

58 d) Korvataan 119 artikla seuraavasti:

 

"119 artikla

 

1. Avustuksen määrä vahvistetaan lopullisesti vasta sitten, kun toimielin on hyväksynyt loppuselvityksen ja kustannusselvityksen, mikä ei kuitenkaan estä toimielintä tekemästä myöhemmin tarkastuksia. Toimielintä koskeva vanhentuminen (73 b artikla) käynnistyy viimeisen maksun suorittamisen myötä. Saajaa koskeva vanhentuminen (73 b artikla) käynnistyy ajankohdasta, jona koko avustusmäärä on suoritettu.

 

2. Jos saaja loukkaa hänelle säännöksissä, rahoitussopimuksessa tai avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä asetettuja velvoitteita, avustus voidaan keskeyttää, sitä voidaan leikata tai se voidaan kumota soveltamissääntöjen mukaisesti, kun saajalle on ensin suotu tilaisuus antaa lausunto asiasta.

 

Leikkausten on oltava suhteutettuja virheeseen.

 

Jos velvoitteiden loukkaamisen ei voida katsoa johtuvan saajan toiminnasta, avustuksen keskeyttäminen, leikkaaminen tai kumoaminen on toteutettava ainoastaan poikkeustapauksissa etenkin, jos avustuksen toteuttaminen tai säilyttäminen ylittäisi hankkeen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän tai jos velvoitteiden loukkaaminen merkitsee, että avustustavoitetta ei voida enää saavuttaa."

Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen kirjaaminen. Jos yksi tai useampi yhteisrahoittaja rikkoo sääntöjä eikä saajalla itsellään ole tähän osaa eikä arpaa, EU-osuuden automaattinen vähentäminen saattaa vaarantaa hankkeen kokonaisuudessaan. Toimielin velvoitetaan vanhentumista koskeviin säännöksiin viittaamalla toteuttamaan lopputarkastus ennen vanhentumisajan umpeutumista. Tämä parantaa avustuksen saajan oikeusvarmuutta.

Tarkistus 116

1 ARTIKLAN 59 KOHTA

120 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

1. Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan soveltamissäännöissä säädettyjä menettelyjä.

1. Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan V osastossa esitettyjä periaatteita.

 

Soveltamissäännöissä voidaan säätää yksinkertaistetusta menettelystä toimeksiannon laajuuden mukaisesti.

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistaminen.

Tarkistus 117

1 ARTIKLAN 61 KOHTA

122 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

61) Korvataan 122 artiklassa ilmaisu ”185 artiklassa” ilmaisulla ”121 artiklassa”.

61) Korvataan 122 artikla seuraavasti:

 

"122 artikla

 

Toimielinten ja 121 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpäätösten liitteissä on oltava varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys, jossa otetaan huomioon muun muassa määrärahojen täytäntöönpanoaste ja määrärahojen siirrot budjettikohtien välillä."

Perustelu

Täsmennetään varainhoitoasetuksessa tarkoitettujen eri selvitysten tavoitteita ja sisältöä. Tulojen ja menojen hyväksyjän vuosittaisessa selvityksessä on keskityttävä varojen käyttöön, tavoitteiden saavuttamiseen, toiminnan kehittämiseen, sisäisen valvonnan mekanismeihin ja talousarvion toteuttamista koskevien näkökohtien esittämiseen talousarvio- ja varainhallinnosta raportoitaessa.

Tarkistus 118

1 ARTIKLAN 68 A KOHTA (uusi)

139 artiklan 2 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

68 a) Korvataan 139 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Toimielimet toimittavat tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle tiedoksi varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä."

Perustelu

Budjettivallan käyttäjälle tiedottaminen.

Tarkistus 119

1 ARTIKLAN 69 B KOHTA (uusi)

143 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

69 b) Korvataan 143 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Vuosikertomus sisältää arvion siitä, onko varainhoito ollut moitteetonta. Se sisältää myös arvion siitä, onko budjetti- ja taloushallinnointi ollut tehokasta ja asianmukaista."

Perustelu

Erottelulla pyritään täsmentämään, ettei tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tyytyä pelkästään arvioimaan tulojen ja menojen muodollista laillisuutta, vaan sen olisi tarkasteltava tarkastettujen tapahtumien konkreettista asianmukaisuutta.

Tarkistus 120

1 ARTIKLAN 75 KOHTA

153 artiklan 1 kohta (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

75) Korvataan 153 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1. Silloin kun komissio voi tehdä 23 artiklan mukaisesti määrärahasiirtoja, se tekee päätöksensä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä tammikuuta ja ilmoittaa siitä budjettivallan käyttäjälle kolme viikkoa ennen 23 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen tekemistä.”

 

(Muutettu 153 artiklan 1 kohta vastaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 alkuperäistä sanamuotoa.)

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 121

1 ARTIKLAN 82 A KOHTA (uusi)

160 b artikla (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

82 a) Lisätään 160 a artiklan jälkeen uusi 160 b artikla seuraavasti:

 

"160 b artikla

 

Ehdotuspyynnöt voidaan 110 artiklasta poiketen julkaista jo edellisenä vuonna, jollei varojen käytettävyydestä seuraavana vuonna muuta johdu. Komissio ilmoittaa julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut osallistumiskiellon perustelevat tunnusmerkit), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa."

Perustelu

Ks. 110 artiklaan tehty tarkistus. Julkaiseminen jo edellisvuonna estää tukimenettelyjen ruuhkautumisen seuraavan vuoden alussa ja helpottaa tästä aiheutuvia viivästymiä. Hakijoilla on oltava oikeusvarmuus koko menettelyn ajan. Menettelyn aikana tehtävien muutosten kieltäminen vähentää tuensaajien ja komission hallintorasitusta, ripeyttää menettelyjä ja yhtenäistää tukipolitiikkaa.

Tarkistus 122

1 ARTIKLAN 85 A KOHTA (uusi)

168 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

85 a) Lisätään 168 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Yhteisön ulkoisen avun osalta noudatetaan tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä, jotka on esitetty 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/20051 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta, sekä 21 päivänä marraskuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2112/20052 yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta."

 

________

1 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.

 

________

2 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23.

Perustelu

Nämä kaksi asetusta tuen vapauttamisesta annettiin vuonna 2005. Niillä avataan tarjouspyyntömenettelyt muualla kuin EU:ssa ja edunsaajamaissa toimiville henkilöille siten, että pääpaino on kehitysmailla ja EU:n ulkopuolisiin kehittyneisiin maihin sovelletaan vastavuoroisuusperiaatetta. Näitä sääntöjä on sovellettava, ja ne olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen.

Tarkistus 123

1 ARTIKLAN 87 KOHTA

169 a artiklan 1 a kohta (uusi) (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:

 

a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;

 

b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;

 

c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastamisesta (117 ja 119 artikla);

 

d) hallintokulut ja toimintakustannukset;

 

e) poistot.

Perustelu

Ks. 113 a artiklaa koskeva tarkistus. Etenkään pienyritykset tai pienet organisaatiot eivät voi vastata itse vakuuskustannuksista. Niitä ei pitäisi kuitenkaan sulkea tukemisen ulkopuolelle. Sama pätee kansalaisjärjestöihin, jotka eivät voi tehdä vähennyksiä ennakkoperinnässä.

Tarkistus 124

1 ARTIKLAN 94 A KOHTA (uusi)

179 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

94 a) Korvataan 179 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Toimielimet toimittavat hyvissä ajoin ja viimeistään kolme viikkoa ennen budjettivallan käyttäjän päätöksenteolle asetetun määrärajan päättymistä molemmille budjettivallan käyttäjille tiedot jokaisesta kiinteistöhankkeesta, jolla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvioon."

Perustelu

Budjettivallan käyttäjä voi tehdä Unionin talousarvioon mahdollisesti vaikuttavasta kiinteistöhankkeesta asianmukaisia arvioita ainoastaan siinä tapauksessa, että 179 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimielimet tiedottavat kummallekin käyttäjälle asiasta viimeistään kolme viikkoa ennen budjettivallan käyttäjän päätöksenteolle varatun määrärajan päättymistä. Tällöin kumpikin budjettivallan käyttäjä voi pyytää lisäselvityksiä tai esittää lisätiedusteluja katsoessaan sen tarpeelliseksi.

Tarkistus 125

1 ARTIKLAN 94 B KOHTA (uusi)

183 artikla (Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

94 b) Korvataan 183 artikla seuraavasti:

 

"183 artikla

 

Budjettivallan käyttäjä hyväksyy tämän varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt."

Perustelu

Parlamentin oikeuksien säilyttäminen.

Tarkistus 126

1 ARTIKLAN 95 - A KOHTA (uusi)

185 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

 

95 -a) Korvataan 185 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio antaa varainhoidon puiteasetuksen sellaisille unionin perustamille elimille, joilla on oikeushenkilöllisyys. Tällaisten elinten varainhoitoa koskevat säännökset voivat poiketa puiteasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja jos komissio antaa siihen suostumuksen."

Perustelu

Puiteasetusta olisi avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja johdonmukaisuuden perusteella sovellettava kaikkiin unionin puolesta toimiviin virastoihin riippumatta siitä, saavatko ne talousarviosta suoritettavaa avustusta.

Tarkistus 127

1 ARTIKLAN 95 KOHTA

185 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

" 3. Kukin 1 kohdassa tarkoitettu elin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Komission sisäinen tarkastaja vahvistaa, että elimen sisäinen tarkastus toimii kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti, ja voi toimittaa tätä varten tarvittaessa laatukatselmuksia.

" 3. Komission sisäinen tarkastaja hoitaa 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä koskevat tarkastukset. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut elimet voivat perustaa sisäisen tarkastuksen yksikön. Komission sisäinen tarkastaja voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa siirtää tehtäviään näiden elinten sisäisille tarkastajille. Tehtävien siirtäminen on hoidettava kirjallisesti ilmoittaen siirtämisen syyt sekä asiasta vastaavien tarkastajien (tehtävien siirtäjän ja tehtävien vastaanottajan) nimet. Komission sisäinen tarkastaja voi tehtävien siirtämisestä huolimatta suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen elinten sisäisiä tarkastuksia ja kumota tehtävien siirtämisen aina kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Jos 1 kohdassa tarkoitetut elimet ovat perustaneet sisäisen tarkastuksen yksikön, tarkastus on hoidettava komission sisäisen tarkastajan laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin sisällytetään velvollisuus kaikkien tehtyjen selvitysten toimittamisesta komission sisäiselle tarkastajalle. Komission sisäinen tarkastaja varmentaa, että tarkastusyksikön toiminta täyttää sisäisen tarkastuksen standardit ja että kyseinen yksikkö voi siten hoitaa laatutarkastuksia.

Perustelu

Täsmennetään sisäisen tarkastajan asemaa. Hänelle annetaan valtuudet siirtää tehtäviään virastojen sisäisille tarkastajille samalla kun hän voi valvoa niiden kirjanpitoa ja kantaa siitä vastuun.

Tarkistus 128

1 ARTIKLAN 95 KOHTA

185 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)

4. Edellä 121 artiklassa tarkoitetut elimet soveltavat 133 artiklassa mainittuja kirjanpitosääntöjä, jotta niiden tilinpäätökset voidaan yhdistää komission tilinpäätökseen.”

Poistetaan.

Perustelu

Tarpeeton. Katetaan 133 artiklalla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

BUDG

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT
16.2.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

17.11.2005

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.2.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

María del Pilar Ayuso González

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.7.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

17.11.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

17.11.2005

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Alkuperäinen esittelijä

 

Valiokuntakäsittely

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Hyväksytty (pvä)

6.3.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+: 28

–: 0

0: 0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

8.3.2006

A6-0057/2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...