Pranešimas - A6-0057/2006Pranešimas
A6-0057/2006

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

8.3.2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Ingeborg Gräßle
Nuomonės referentas
(*):
Borut Pahor, Ingeborg Gräßle, Biudžeto kontrolės komitetas
(*) Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų - 47 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis


Procedūra : 2005/0090(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0181)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 279 straipsnį ir į Euratomo sutarties 183 straipsnį, kuriais remdamasi Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6‑0234/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą, o taip pat Vystymosi komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A6‑0057/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 119 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą, remiantis 1975 m. kovo 4 d. bendru pareiškimu, pradėti derinimo procedūrą, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  kviečia Tarybą vėl konsultuotis su Komisija, jei ji ketina iš esmės nukrypti nuo jos pateikto pasiūlymo teksto;

6.  įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.

(1) Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, apibrėžti EB sutarties 268ff straipsnyje ir kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.

Pagrindimas

Biudžeto principai visų pirma išdėstyti EB sutarties 268ff straipsnyje.

Pakeitimas 2

2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą bei kai kuriuos procedūrinius ir dokumentacijos reikalavimus pritaikyti taip, kad jie taptų labiau proporcingi susijusiai rizikai ir išlaidoms, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti.

(2) Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti; taip pat rekomenduojama aiškiai įtvirtinti EB sutarties 5 straipsnyje apibrėžtą proporcingumo principą, kad būtų paaiškinta, jog atsižvelgiama į susijusios rizikos ir išlaidų santykį.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visa apimantį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad būtų išvengta pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla, Sąjungos piliečiams ir trečiosioms šalims.

Pakeitimas 3

3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų sustiprinti Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.

(3) Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų padaryti efektyvesnę Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.

Pakeitimas 4

5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

5a) Pagal prie EB sutarties pridėto protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 1 punktą 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties priede kiekvienas organas įpareigojamas vykdyti savo įgaliojimus atsižvelgiant į proporcingumo principą (5 straipsnio a dalis), pagal kurį Bendrijos priemonės taikomos tik tokiu mastu, koks reikalingas Sutarties tikslui pasiekti.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visa apimantį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad būtų išvengta pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla, Sąjungos piliečiams ir trečiosioms šalims.

Pakeitimas 5

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Tam tikrais atvejais reikia veiksmingiau ir skaidriau taikyti biudžeto principus, siekiant geriau patenkinti veiklos poreikius.

(6) Finansinio reglamento taikymo praktika parodė, kad kai kuriais atvejais finansiniai pareigūnai, vykdydami savo veiklą, per mažai remiasi savo nuomone; be to, jie, kaip Europos Bendrijos vykdomosios valdžios atstovai, pavieniais atvejais gali savarankiškai ir savo nuožiūra spręsti, ar priemonė yra proporcinga, kaip apibrėžta EB sutarties 5 straipsnyje ir prie EB sutarties pridėtame protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties priede.

Pagrindimas

Viena iš procedūros nelankstumo priežasčių yra tai, kad taikantys Finansinį reglamentą asmenys nepakankamai naudojasi veiksmų laisve savo nuožiūra priimti sprendimus.

Pakeitimas 6

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, gauti leidimą turėtų būti privaloma tik jeigu tokios išlaidos būtų didelės.

(12) Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, tolesnių išlaidų atveju turėtų būti privaloma gauti leidimą.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 7

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Kalbant apie biudžeto konkretumo principą, reikėtų pažymėti, kad varžančios arba neaiškios asignavimų perkėlimus reglamentuojančios taisyklės turėtų būti supaprastintos ir paaiškintos. Finansinio reglamento 22 straipsnį buvo ketinama taikyti kitoms institucijoms, išskyrus Komisiją, kuri taiko savo tvarką. Todėl ši nuostata turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

išbraukta

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 8

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Dėl „pranešimo procedūros“ pažymėtina, kad Komisija ir kitos institucijos biudžeto valdymo institucijai praneša apie pasiūlymus dėl perkėlimo, kuri norėdama pareikšti prieštaravimus gali pradėti įprastą procedūrą. Šiais atvejais biudžeto valdymo institucijos sprendimams dėl perkėlimo teoriškai taikomi įprasti terminai. Tačiau tekste nenurodoma, nuo kada pradedamas skaičiuoti termino laikas, todėl reikia ištaisyti šią klaidą.

išbraukta

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 9

16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Siekiant veiksmingumo, Komisijai turėtų būti leidžiama savarankiškai spręsti dėl perkėlimų iš rezervo tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamo veiksmo nereglamentuoja pagrindinis teisės aktas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 49 straipsnyje, bet jis priimamas tais metais.

išbraukta

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 10

17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Administracinių asignavimų perkėlimų taisyklės turėtų būti pritaikytos prie naujos veiklos pagrindu sudaromo biudžeto struktūros. Todėl „pranešimo procedūra“ turėtų būti taikoma tik perkėlimams iš vieno straipsnio į kitą tame pačiame antraštinės dalies skyriuje, jeigu jie viršija 10 % tiems metams skirtų asignavimų. Kita vertus, Komisija turėtų turėti teisę savarankiškai spręsti dėl perkėlimo tarp skirtingose antraštinėse dalyse esančių straipsnių, skirtų tokio pat pobūdžio išlaidoms finansuoti.

išbraukta

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 11

22 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

22a) Siekiant sustiprinti teisinį apibrėžtumą, turi būti aiškiau suformuluota nuostata dėl leidimus duodančio pareigūno atsakomybės.

Pakeitimas 12

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus.

 

(27) Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus. Tyčia padarę žalą asmenys neturėtų galėti tokiu pat laipsniu remtis senaties terminu, kaip kiti skolininkai. Taigi senaties terminas turėtų prasidėti nuo to momento, kai buvo užregistruoti visi konkretūs duomenys, susiję su reikalavimų turiniu.

Pakeitimas 13

27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27a) Suteikimo procedūros, jei galima ir tinkama, turėtų būti vykdomos daugelio institucijų, kad būtų mažesnėms organizacijoms palengvinta administravimo našta.

Pagrindimas

Pranešėjos 14 pakeitimas pakoreguojamas pridedant žodžius „jei galima ir tinkama“.

Pakeitimas 14

27 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27b) Teikimo ir paslaugų sutarčių konkursų srityje procedūros turi būti išplėstos ir labiau pritaikytos konkurso dalyvių poreikiams. Ypač turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad proporcingumo principas būtų taikomas ir dokumentavimo sąnaudoms. Pagrindinės sutartys turi būti nurodytos Finansų reglamente. Konkursas neturėtų būti apribojamas nepagrįstai ilgais sutartiniais įsipareigojimais pagal pagrindines sutartis ir neturėtų būti faktiškai ribojamos mažų ir vidutinių įmonių galimybės sudaryti viešųjų pirkimų sutartis vien dėl jų dydžio.

Pakeitimas 15

29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Finansinis reglamentas neišskiria svarbiausių atmetimo kriterijų ir kitų kriterijų. Kita vertus, Direktyvoje 2004/18/EB šie kriterijai išskiriami, ir Bendrijos institucijos taip pat turėtų galėti tuo pasinaudoti. Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniuose turėtų būti nurodyta, kad konkurso dalyvį būtina atmesti esant sunkiausiems atvejams, o kitais atvejais teisė spręsti dėl jo atmetimo, atlikus rizikos įvertinimą, turėtų būti suteikta susitariančiajai institucijai. Toks pat skirstymas pagal kriterijų svarbą turėtų būti numatytas ir dotacijoms pagal Finansinio reglamento 114 straipsnį. Atsižvelgiant į tai, reikia pakeisti minėto reglamento 96 straipsnio taisykles dėl nuobaudų.

(29) Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Atmetant konkurso dalyvius turėtų būti laikomasi proporcingumo principo. Siekiant išvengti neproporcingų nuobaudų, draudimas dalyvauti konkurse turėtų būti apribotas daugiausia dešimčia metų. Uždrausti dalyvauti daugiau nei penkerius metus turėtų būti galima tik remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Pakeitimas 16

30A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(30a) Turi būti reikalaujama tik būtinų patvirtinamųjų dokumentų. Dokumentavimo išlaidos, inter alia, turėtų atitikti sutarties vertę.

 

Pagrindimas

Į pranešėjos 16 pakeitimą buvo įtraukti žodžiai „inter alia“ siekiant išvengti ribojančio Komisijos aiškinimo, kad tai taikoma tik mažos vertės dotacijų sutartims.

Pakeitimas 17

30 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(30b) Siekiant išvengti interesų konflikto, kad būtų įrodytas administravimo sąžiningumas ir skaidrumas, Bendrijų tarnautojai turėtų visada informuoti savo viršininką apie dalyvavimą viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo konkursuose.

Pakeitimas 18

32 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(32a) Nelaimėję konkurso dalyviai turėtų turėti efektyvias teisinės gynybos galimybes, kaip tai privaloma valstybėse narėse. Tam turėtų būti galima kreiptis į nepriklausomas kontrolės institucijas, galinčias greitai ir be didelių išlaidų patikrinti viešuosius pirkimus ir užtikrinti veiksmingą teisinę apsaugą.

Pakeitimas 19

32 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(32b) Sąjungos turtinių interesų apsauga neturi kelti pernelyg didelių reikalavimų rangovams. Taigi iš rangovo garantijų turėtų būti reikalaujama tik pagrįstais atvejais ir jos turėtų atitikti garantijos tikslą.

Pakeitimas 20

34 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(34) Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Reikalavimai dėl patikrinimų ir garantijų turėtų būti labiau proporcingi susijusiai finansinei rizikai. Finansiniame reglamente reikia padaryti kai kuriuos esminius pakeitimus, kad vėliau jo įgyvendinimo taisyklėse būtų galima nustatyti išsamesnes taisykles. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti įtraukta nuostata dėl proporcingumo principo taikymo.

(34) Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Administracinių procedūrų reikalavimai konkurso dalyviams bet kuriuo metu turėtų būti proporcingi. Tam jau kiek įmanoma ankstesnėje procedūros pakopoje turėtų būti atmestos netinkamos paraiškos, kad paraiškų teikėjas išvengtų bereikalingų sąnaudų. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti numatyta galimybė nedidelės vertės dotacijas išmokėti remiantis sprendimu, o ne sudarius išsamų ir sudėtingą susitarimą dėl dotacijų.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visa apimantį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys išvengtų pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla.

Pakeitimas 21

36 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(36) Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.

(36) Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Kartu teisinio ir planavimo apibrėžtumo sumetimais turi būti užtikrinta, kad konkurso pradžioje pareiškėjams pateikti nurodymai vėliau nesikeistų. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.

Pakeitimas 22

37 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(37) Taisyklė, kad nė vienam gavėjui neturėtų būti skiriama daugiau negu viena dotacija tai pačiai veiklai, turėtų būti pakeista, nes kai kuriuose pagrindiniuose teisės aktuose leidžiamas mišrus Bendrijos finansavimas, ir ateityje, siekiant užtikrinti finansavimo efektyvumą, tokių atvejų gali daugėti. Tačiau šiuo atveju reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus.

(37) Reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus ir kad neturi būti viršyta 100% leidžiamų finansuoti išlaidų.

Pagrindimas

Įgyvendinami pasiūlyti pakeitimai.

Pakeitimas 23

39 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(39) Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus.

(39) Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus. Leidžiamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiau apibrėžtos.

Pakeitimas 24

40 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(40) Turėtų būti panaikinti tam tikri Finansinio reglamento 114 straipsnyje numatyti gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.

(40) Pareiga pateikti įrodymus ir nuobaudos, kurios gali būti skiriamos dotacijų gavėjams, visada turi būti proporcingos rizikai; be to, turėtų būti panaikinti tam tikri gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visa apimantį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys išvengtų pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla.

Pakeitimas 25

40A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(40a) Siekiant geriau informuoti paraiškų teikėjus, turi būti įsteigta viena bendra tarnyba, kuri užsiimtų to paties pobūdžio paraiškų dotacijoms ir paraiškų teikėjų pateiktos informacijos standartizavimu bei gairių, kuriomis remiantis skiriamos dotacijos, nustatymu.

 

Pagrindimas

Siūlomas nedidelis pranešėjos 25 pakeitimo pakeitimas. Žodis „institucija“ pakeičiamas žodžiu „tarnyba“ patikslinant, kad mintis yra kaupti žinias ir nagrinėti geriausios praktikos pavyzdžius Komisijai priklausančioje tarnyboje, t. y. kad padaliniai neimtų skirtingai aiškinti šios nuostatos ir skirtingai elgtis ir kad paraiškų teikėjai gautų patikimą informaciją.

Pakeitimas 26

47 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(47) Tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies neįgyvendinami projektai, būtina leisti iš naujo paskirstyti asignavimus, kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas. Tačiau tai turėtų būti įmanoma tik taikant griežtas sąlygas ir tik mokslinių tyrimų srityje, kadangi mokslinių tyrimų projektai yra finansiškai rizikingesni negu projektai kitose srityse.

 

(47) Kadangi mokslinių tyrimų skatinimas yra ypač svarbus Europos Sąjungos konkurencingumui, tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies neįgyvendinami projektai, taikant griežtas sąlygas būtina leisti iš naujo paskirstyti asignavimus, kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas arba jie nebuvo panaudoti.

Pagrindimas

Derybose dėl naujo Tarpinstitucinio susitarimo, susijusio su Finansine perspektyva 2007–2013 m. laikotarpiui, Parlamentas tiria galimybę pakartotinai panaudoti nepanaudotus arba panaikintus asignavimus. Toks pakartotinas panaudojimas neturėtų apsiriboti vien tik lėšomis tyrimams.

Pakeitimas 27

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo, esančios kitame teisės akte, privalo visų pirma atitikti II antraštinėje dalyje nustatytus biudžeto principus.

Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo, esančios kitame teisės akte, privalo atitikti EB sutarties 268ff straipsnyje nustatytus biudžeto principus.

Pagrindimas

Nesuprantama, kodėl buvo pridėti žodžiai „visų pirma“, todėl jie turi būti išbraukti. O biudžeto principai jau yra išdėstyti EB sutarties 268ff straipsnyje.

Pakeitimas 28

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Bet kuri priemonė, kurios imasi institucijos pagal šį reglamentą vykdydamos biudžetą, turi atitikti EB sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į universalų Bendrijos institucijų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys nebūtų pernelyg apsunkinti administraciniais klausimais.

Pakeitimas 29

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2 straipsnio 1b dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Jeigu Komisija siūlydama kitą teisės aktą ketina nukrypti Finansinio reglamento nuostatų, tuomet ji apie tai išsamiai ir atskiru dokumentu informuoja biudžeto klausimus nagrinėjantį Europos Parlamento komitetą.

Pagrindimas

Finansinio reglamento taikymo skaidrumas.

Pakeitimas 30

1 STRAIPSNIO 6 DALIS

12 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d. atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies.

Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d. atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies. Apie tokius įsipareigojimus turi būti informuojama biudžeto valdymo institucija.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 31

1 STRAIPSNIO 6A PUNKTAS (naujas)

14 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

6a. 14 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

„Nepriklausomai nuo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų, Europos Bendrija ir Europos atominės energijos bendrija ir remiantis 185 straipsnio nuostatomis Bendrijų įkurtos įstaigos neturi teisės imti kreditų, išskyrus remiantis 179 straipsnio 3 dalies nuostatomis biudžeto valdymo institucijos nuomonėje nurodytą tiesioginį finansavimą atitinkamoms įstaigoms skirtam nekilnojamajam turtui įsigyti.“

Pagrindimas

Kai kurios įstaigos, siekdamos įgyvendinti nekilnojamojo turto projektus, turėjo pasinaudoti netiesioginio finansavimo galimybe, o tiesioginio finansavimo atveju (imant banko paskolas) būtų buvusios mažesnės palūkanų normos ir daugiau skaidrumo.

Pakeitimas 32

1 STRAIPSNIO 7 DALIS

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Valiutos turi būti perskaičiuojamos taip, kad paramai projektams skiriamas Sąjungos papildomas finansavimas iš esmės nepakistų.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad projektų partneriai galėtų pasitikėti ES papildomu finansavimu.

Pakeitimas 33

1 STRAIPSNIO 9 DALIS

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios žymios finansinės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžiama per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios tolesnės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžiama per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 34

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ba) iš vieno straipsnio į kitą be apribojimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ištaisoma techninė klaida. Turi būti aišku, kad status quo išlieka.

Pakeitimas 35

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

2) Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai ir Komisijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

2) Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Supaprastinama formuluotė.

Pakeitimas 36

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą laiką, kurio skaičiavimas prasideda tą dieną, kurią jai institucija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 37

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Biudžeto valdymo institucija apie tai praneša Komisijai. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

3) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Pirminė Finansinio reglamento formuluotė buvo geresnė; Komisijos pasiūlytas pakeitimas nepadarė jos aiškesnės.

Pakeitimas 38

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, gali jai skirtame biudžeto skirsnyje daryti perkėlimus skyrių viduje iš anksto nepranešdama biudžeto valdymo institucijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 39

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

i) b punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„b) perkelti asignavimus darbuotojų ir veiklos išlaidoms iš vienos antraštinės dalies į kitą tiktai tarp straipsnių, finansuojančių tapataus pobūdžio išlaidas“.

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 40

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO II PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies d punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

ii) papildoma d punktu:

Išbraukta.

„d) perkelti asignavimus iš antraštinės dalies „Atidėjiniai“, nurodytos 43 straipsnyje, tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamam veiksmui nėra pagrindinio teisės akto, bet jis priimamas tais biudžetiniais metais.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 41

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO III PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

iii) išbraukiama antra pastraipa:

iii) antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minėtų perkėlimų, Komisija apie savo ketinimą praneša biudžeto valdymo institucijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Likus trims mėnesiams iki biudžetinių metų pabaigos, Komisija biudžeto valdymo institucijai praneša apie b punkte minėtų išlaidų įgyvendinimą ir apie savo ketinimą atlikti perkėlimus, susijusius su personalu, samdomais pagal sutartis darbuotojais ir kitais agentais, kaip apibrėžta b punkte. Jei per šešias savaites nuo pranešimo biudžeto valdymo institucija nepareiškia prieštaravimo dėl numatomų perkėlimų, Komisija gali atlikti perkėlimą; ji praneša biudžeto valdymo institucijai apie perkėlimus kitą mėnesį.“

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi Komisijos poreikį laisviau elgtis su personalo išlaidomis. Tai bus kompromisas sprendžiant lankstumo poreikio ir Parlamento teisių išsaugojimo dilemą.

Pakeitimas 42

1 STRAIPNIO 11 DALIES B PUNKTAS

23 straipsnio 1a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) Įterpiama tokia 1a dalis:

Išbraukta.

„1a.    Komisija praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki:

a) perkėlimų tarp straipsnių skyriaus viduje, atitinkančių tos pačios antraštinės dalies administracinius asignavimus, kurie viršija 10 % asignavimų tiems metams, parodytų straipsnyje, iš kurio perkeliama; ir

b) perkėlimų, nurodytų 1 dalies c punkte.

Jei per šį trijų savaičių laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą terminą, kuris prasideda dieną, kurią biudžeto valdymo institucijai Komisija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 43

1 STRAIPSNIO 11 DALIES C PUNKTAS

23 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

c) 2 dalyje žodžiai „1 dalies c punkte“ pakeičiami žodžiais „1 ir 1a dalyse“.

 

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 44

1 STRAIPSNIO 12 DALIS

26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

12. 26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Sprendimus dėl perkėlimų, kurie leistų panaudoti rezervą , skirtą pagalbai ekstremaliais atvejais, priima biudžeto valdymo institucija Komisijos siūlymu. Atskiras pasiūlymas turi būti pateiktas kiekvienai atskirai operacijai.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 45

1 STRAIPSNIO 12A PUNKTAS (naujas)

27 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12a) 27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Biudžeto asignavimai naudojami laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra laikantis ekonomiškumo, našumo, efektyvumo ir proporcingumo principų.“

Pagrindimas

Siekiama vengti nekontroliuojamų išlaidų ir įsipareigojimų.

Pakeitimas 46

1 STRAIPSNIO 12B PUNKTAS (naujas)

27 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12b) 27 straipsnio 2 dalis papildoma tokiu papunkčiu:

„Proporcingumas reiškia tinkamą apimčių, taip pat kontrolės apimčių, ir susijusių išlaidų bei rizikos santykį.“

Pagrindimas

Pakeitimu Komisija raginama tikrinti savo kontrolės apimtį. Tikslas yra suderinti išlaidas su rizika.

Pakeitimas 47

1 STRAIPSNIO 12C PUNKTAS (naujas)

27 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12c) 27 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4a) Įgyvendinant programas ir priemones taikomos jų turinį atitinkančios procedūros. Įgyvendinimo nuostatos patikslina šio straipsnio reikalavimus“

Pagrindimas

ES politikos krypčių turinys turi daryti įtaką administracinėms procedūroms, o ne atvirkščiai.

Pakeitimas 48

1 STRAIPSNIO 12D PUNKTAS (naujas)

27 straipsnio 4b dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

12d) 27 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„4b. Institucijos sudaro viešųjų pirkimų procedūrų ir dotacijų skyrimo procedūrų našumo ir efektyvumo vertinimo ir lyginimo sistemas.“

Pagrindimas

Įgyvendindama biudžetą Komisija siekia laikytis gero finansų valdymo principų. Trys pagrindiniai gero finansų valdymo principai yra ekonomiškumas, našumas ir efektyvumas. Komisijos pareigūnai ypatingą dėmesį skiria ekonomiškumo principui, kuris gali būti apibūdinamas kaip „veiksmingiausias išteklių panaudojimas laikantis nustatytos tvarkos“. Finansinio reglamento 27 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje našumo principas apibūdinamas kaip „geriausias panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykis“. Komisija, atsižvelgdama į šį principą, turėtų kreipti dėmesį ne tik į „reikalavimų sąrašus“, bet ir į dotacijų skyrimo bei pirkimų tvarkos aplinkybes ir šių procedūrų administravimo išlaidas. Turint omenyje dideles galimų gavėjų sąnaudas, našumo kriterijų reikia dar labiau pabrėžti.

Pakeitimas 49

1 STRAIPSNIO 12E PUNKTAS (naujas)

28 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12e) 28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Biudžeto procedūros metu organai ir institucijos pateikia būtiną informaciją, kad būtų galima palyginti prašomus asignavimų pakeitimus su pradinėmis prognozėmis finansinėse ataskaitose. Šioje informacijoje turi atsispindėti įstatymų leidžiamosios institucijos padaryta pažanga svarstant pasiūlymus ir tokio svarstymo etapas. Prašomi asignavimai prireikus pakeičiami, atsižvelgiant į pagrindinio teisės akto svarstymo eigą.“

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas: žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos“.

Pakeitimas 50

1 STRAIPSNIO 12F PUNKTAS (naujas)

28 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12f) 28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3) Kad būtų išvengta sukčiavimo ir klaidų, organai ir institucijos į finansinę ataskaitą įrašo visą informaciją apie esamas ir planuojamas sukčiavimo prevencijos ir apsaugos nuo jo priemones.“

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas: žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos.

Pakeitimas 51

1 STRAIPSNIO 13 DALIS

29 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

13) 29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

13. 29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

1) Biudžetas sudaromas ir vykdomas ir sąskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

„2) Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2) Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas. Konsoliduotos metinės ataskaitos ir kiekvienos institucijos parengta biudžeto ir finansų valdymo ataskaita skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas.

 

Komisijos ataskaitose taip pat turi būti pateikiami duomenys dėl pastabų, pateiktų su biudžetu, įvykdymo.“

Pagrindimas

Biudžetą patvirtinančios institucijos informacija.

Pakeitimas 52

1 STRAIPSNIO 13A PUNKTAS (naujas)

9 skyrius ir 30a straipsnis (nauji) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

13a) Pirmosios dalies III antraštinė dalis papildoma tokiu skyriumi ir straipsniu:

„9 skyrius

Efektyvios ir našios vidaus kontrolės principas

30a straipsnis

1. Efektyvi ir naši vidaus kontrolė pagal kiekvieną valdymo būdą užtikrina biudžeto įvykdymą.

2. Siekiant įvykdyti biudžetą vidaus kontrolė apibrėžiama kaip procesas, taikomas visais kontrolės lygiais ir skirtas suteikti pagrįstą užtikrinimą, kad bus pasiekti šie tikslai:

a) operacijų efektyvumas ir našumas,

b) finansinės atskaitomybės patikimumas,

c) aktyvų ir informacijos apsauga bei sukčiavimo ir pažeidimų prevencija ir išaiškinimas,

d) atitinkamas rizikos, susijusios su ūkinių sandorių teisėtumu ir tvarkingumu, valdymas.“

Pagrindimas

Pagal pasiūlymus, kuriuos pateikė Komisija savo Veiksmų plane ir remiantis rezoliucijos dėl 2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo projekto J konstatuojamaja dalimi, naši vidaus kontrolė turi būti įtraukta į Finansinį reglamentą kaip vienas iš biudžeto principų.

Pakeitimas 53

1 STRAIPSNIO 16 DALIES A PUNKTAS

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

a) 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai „24 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „23 ir 24 straipsniuose“.

išbraukta

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas, susijęs su Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 54

1 STRAIPSNIO 16 DALIES B PUNKTAS

43 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) 2 dalyje žodžiai „24 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „23 ir 24 straipsniuose“.

išbraukta

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas, susijęs su Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 55

1 STRAIPSNIO 19 DALIES A PUNKTO II PAPUNKTIS

46 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

ii) punktas f išbraukiamas.

išbraukta

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, susijusią su biudžetu, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 56

1 STRAIPSNIO 19 DALIES B PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 2 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) 2 punktas pakeičiamas taip:

išbraukta

„2. kiekvienai institucijai skirtame skirsnyje įplaukos ir išlaidos pateikiamos tokia pačia struktūra kaip ir 1 punkte.“

 

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, susijusią su biudžetu, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 57

1 STRAIPSNIO 19 DALIES C PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

c) 3 punkte c punktas pakeičiamas taip:

išbraukta

„c) mokslo ir techniniai darbuotojai gali būti suskirstyti pagal lygių grupes, vadovaujantis kiekviename biudžete nustatytomis sąlygomis; personalo plane turi būti nurodytas aukštos kvalifikacijos techninių arba mokslo darbuotojų skaičius, kuriems sudaromos specialios sąlygos pagal Tarnybos nuostatų specialiąsias nuostatas.“

 

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 58

1 STRAIPSNIO 19 DALIES D PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

d) 5 punktas pakeičiamas taip:

išbraukta

„5. biudžeto išlaidų ir įplaukų, reikalingų Garantijų išoriniams veiksmams fondui vykdyti, gairės.“

 

Pagrindimas

Bendrijos paskolos ir paskolų garantijos dar nėra panaikintos, o naujosios Garantijų fondo nuostatos, skirtos išorės priemonėms vykdyti, dar nėra priimtos. Jos turi būti įtrauktos į biudžetą.

Pakeitimas 59

1 STRAIPSNIO 20A DALIS (nauja)

48 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

20a) 48 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1) Organai biudžeto įplaukas ir išlaidas vykdo pagal šį reglamentą savo atsakomybe neviršydami leistinų asignavimų.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 48 straipsnio 1 dalį; žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiu „organai“.)

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas.

Pakeitimas 60

1 STRAIPSNIO 22 DALIES A PUNKTAS

53 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Siekdamos užtikrinti, kad esant pasidalijamajam valdymui lėšos panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų priemonių, kurių reikia:

Siekdamos užtikrinti, kad esant pasidalijamajam valdymui lėšos panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų įstatymų leidžiamųjų, priežiūros, administracinių arba kitų Bendrijos finansinių interesų apsaugai siūlomų priemonių, kurių reikia:

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 61

1 STRAIPSNIO 22 DALIES A PUNKTAS

53 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui bei su jais kovoti;

b) užkirsti kelią pažeidimams, neūkiškumui ir sukčiavimui bei su jais kovoti;

Pagrindimas

Komisija kovai su neūkiškumu turi skirti tiek pat dėmesio kaip ir kovai su pažeidimais ir sukčiavimu.

Pakeitimas 62

1 STRAIPSNIO 23 DALIES B PUNKTO –I PAPUNKTIS (naujas)

54 straipsnio 2 dalies įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

–i) Įžanga pakeičiama taip:

„2) Komisija, laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apribojimų, vykdydama biudžetą centralizuotai ir netiesiogiai pagal 53 straipsnio 2 dalį arba 53 straipsnio 4 dalį, viešosios valdžios ir ypač biudžeto vykdymo užduotis gali patikėti:“

 

Pagrindimas

Biudžeto vykdymo pavedimas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įstaigoms iki šiol apsiribojo centralizuotu ir netiesioginiu valdymu. Tai gerokai apsunkina vykdymo užduočių patikėjimą, kai turi būti įgyvendinamos priemonės, susijusios su išorės veikla. Šios užduotys vis dažniau vykdomos taikant decentralizuotą valdymą. Siekiant užtikrinti efektyvų biudžeto vykdymą, vykdymo užduotis turi būti galima patikėti taip pat taikant decentralizuotą valdymą.

Pakeitimas 63

1 STRAIPSNIO 23 DALIES CA PUNKTAS (naujas)

54 straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ca) Įtraukiama tokia dalis:

 

„3a) Europos Parlamentas, vykdydamas Komisijos jam pagal 50 straipsnį suteiktus įgaliojimus, remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis ir specialiosiomis nuostatomis gali perduoti įgyvendinimo įgaliojimus savo frakcijoms.

Šia specialia nuostata negalima pažeisti 56 straipsnio nuostatų išskyrus atvejus, kai to reikia pagal specialias frakcijų veiklos taisykles.“

Pagrindimas

Remiantis 185 straipsnio nuostatomis, Bendrijų sukurtos įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą ir iš tikrųjų gaunančios asignavimus iš biudžeto, turėtų atsižvelgti į savitą frakcijų, kaip valdymo vienetų, pobūdį ir į specialiuosius reikalavimus dėl Europos Parlamento narių veiklos, susijusios su galiojančių nuostatų įgyvendinimu.

Pakeitimas 64

1 STRAIPSNIO 24 DALIS

56 straipsnio 1 dalies įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1) Komisijai vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, ji visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:

1) Komisijai arba Europos Parlamentui vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, jie visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:

Pagrindimas

Pakeitus 54 straipsnį, Europos Parlamento frakcijoms skiriami mokėjimai priskiriami netiesioginio centralizuoto lėšų valdymo kategorijai. Dėl to būtinas ir 56 straipsnio pakeitimas.

Pakeitimas 65

1 STRAIPSNIO 24 DALIS

56 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3) Komisija užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdama patikrinimus pagal savo pačios kontrolės sistemas, ji atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.

3) Komisija arba Europos Parlamentas užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdami patikrinimus pagal savo pačių kontrolės sistemas, jie atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.

Pagrindimas

Pakeitus 54 straipsnį, Europos Parlamento frakcijų veikla laikoma netiesioginiu centralizuotu lėšų valdymu. Dėl to būtinas ir 56 straipsnio pakeitimas.

Pakeitimas 66

1 straipsnio 27 punktas

60 straipsnio 7 dalies 1 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

27) 60 straipsnio 7 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

27) 60 straipsnio 7 dalis keičiama taip:

"7. Įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka.“

„7. Įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę ir valdymo informaciją bei bet kokias su tuo susijusias išlygas ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka.

 

Šioje ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai atsižvelgiant į nustatytus tikslus, su veikla susijusi rizika, skirtų lėšų panaudojimas ir tai, kaip veikia vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditorius atsižvelgia į metinę ataskaitą ir visą kitą nurodytą informaciją. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 15 d. Komisija biudžeto valdymo institucijai siunčia praeitų metų metinių ataskaitų apibendrinimą. Šiose ataskaitose nurodomos konkrečios priemonės, kurių buvo imtasi siekiant išvengti galimų su ataskaitose aprašytomis operacijomis susijusių klaidų, ir įvertinamas šių priemonių veiksmingumas.

Pagrindimas

Turbūt šie žodžiai buvo išbraukti per klaidą, todėl ją reikėjo ištaisyti. Be to, įtraukiama ataskaitos apie valdymo informaciją išlygų galimybė.

Pakeitimas 67

1 straipsnio 28 -a punktas (naujas)

61 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-a) į 1 dalį įtraukiamas šis ea punktas:

 

„ea) efektyvus šių sistemų veikimas;“

Pagrindimas

1 dalies f punktas pateiktas pagal Audito Rūmų nuomonės Nr. 10/2005 30 punktą:

„Siekiant, kad apskaitos pareigūnai pagal galiojančio finansinio reglamento 123 straipsnį galėtų tvirtinti, kad ataskaitos parengtos tinkamai ir sąžiningai, tvirtinant taip pat turėtų būti atsižvelgiama į aptariamo laikotarpio efektyvų sistemų veikimą.“

Pakeitimas 68

1 straipsnio 28a punktas

61 straipsnio 2a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

2a. Apskaitos pareigūnas rengia ataskaitas remdamasis pagal 2 dalį pateikta informacija. Galutinės ataskaitos, parengtos pagal 129 straipsnio 2 ir 3 dalis, pateikiamos kartu su apskaitos pareigūno pažyma, kuria patvirtinama, kad galutinės ataskaitos parengtos pagal VII antraštinę dalį ir apskaitos principus, taisykles ir metodus, išdėstytus finansinės atskaitomybės priede.

2a. Prieš institucijai patvirtinant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo patvirtindamas, kad jomis tiksliai ir išsamiai apibūdinama institucijos finansinė padėtis.

 

Šiuo tikslu apskaitos pareigūnas užtikrina, kad sąskaitos parengtos pagal jo atsakomybe nustatytas apskaitos taisykles, metodus ir sistemas remiantis šiame reglamente numatytais atitinkamais institucijai taikomais apskaitos reikalavimais.

 

Jis įgaliotas tikrinti gaunamą informaciją, taip pat atlikti bet kokius kitus jo nuomone reikalingus patikrinimus tam, kad galėtų pasirašyti sąskaitas.

Kai reikia, apskaitos pareigūnas nustato išlygas, išsamiai paaiškindamas jų pobūdį ir taikymo galimybes.

 

Leidimus duodantys pareigūnai teikia apskaitos pareigūnui visą informaciją, reikiamą jo užduotims vykdyti. Leidimus duodantys pareigūnai yra atsakingi už tinkamą jų valdomų lėšų panaudojimą, taip pat jų kontroliuojamų išlaidų teisėtumą ir tinkamumą.

 

Kitų institucijų ir agentūrų apskaitos pareigūnai pasirašo savo metines finansų ataskaitas ir Komisijos apskaitos pareigūnui siunčia patvirtinimą.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas pagal Parlamento 2003 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje nustatytus principus:

Apskaitos pareigūnas prisiima visišką atsakomybę už visos institucijos sąskaitų (apskaitos dokumentų) patikimumą (7 dalis).

Apskaitos pareigūnas pasirašo sąskaitas, ir jei atlieka pataisymus išsamiai paaiškina nustatytų išlygų pobūdį ir taikymo galimybes (8 dalis).

Parlamentas iš esmės pritaria naujausiai Komisijos finansų valdymo reformai, pagal kurią kiekvienas generalinis direktorius prisiimtų atsakomybę, tačiau mano, kad generalinio direktoriaus patikinimą turėtų lydėti bendra garantija, kurią suteiktų apskaitos pareigūnas, nes jis yra šios srities atsakingas asmuo ir turi visas galimybes vykdyti šią pareigą (9 dalis).

Pakeitimas 69

1 STRAIPSNIO 32 DALIES A PUNKTAS

66 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

66 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

66 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„Gali būti reikalaujama, kad leidimus duodantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose, kuriuose yra nurodyta, kad iš darbuotojo, kuriam taikomos atitinkamos nuostatos, galima pareikalauti atlyginti visą ar tam tikrą dalį žalos, padarytos Bendrijoms dėl sunkaus nusižengimo atliekant pareigas ar ryšium su jomis, ypač jei darbuotojas nustato teisę į grąžintinas sumas, išduoda vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ar pasirašo mokėjimo pavedimą nesilaikydamas reglamento ir įgyvendinimo taisyklių.“

„Gali būti reikalaujama, kad leidimus duodantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose.

 

Žalą atlyginti visų pirma privaloma:

 

– jei leidimus duodantis pareigūnas dėl didelio aplaidumo arba tyčia neparengia dokumento, nustatančio gautiną sumą, arba neišduoda vykdomojo rašto sumoms išieškoti arba vėluoja tai padaryti, arba dėl didelio aplaidumo arba tyčia vėluoja išduoti mokėjimo pavedimą ir dėl to trečiosios šalys gali pareikšti institucijai civilinį ieškinį.

 

 

Tiriant atvejį ir nusižengimo laipsnį, turi būti atsižvelgta į visas aplinkybes, ypač į leidimus duodančiam pareigūnui jo pareigoms atlikti suteiktus išteklius.

 

 

Kompensacijos, kurią turi sumokėti leidimus duodantis pareigūnas, dydis nustatomas priklausomai nuo nusižengimo laipsnio remiantis proporcingumo principu. Jei leidimus duodantis pareigūnas veikė aplaidžiai, jo atsakomybė apribojama daugiausia 12 mėnesių atlyginimu. Jei leidimus duodantis pareigūnas veikė iš anksto apgalvojęs arba tyčia, jis turi atlyginti visą padarytą žalą.“

Pagrindimas

Išaiškinimas. Proporcingumo principo įtraukimas.

Pakeitimas 70

1 straipsnio 32 ba punktas (naujas)

66 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ba) 4 dalies pirma pastraipa keičiama taip:

 

4. Kiekviena institucija sudaro specialią finansinių pažeidimų tyrimo komisiją arba dalyvauja tokioje komisijoje, kuri veikia nepriklausomai ir nustato, ar yra įvykdytas finansinis pažeidimas ir kokie turėtų būti padariniai. Finansinių pažeidimų tyrimo komisiją gali sudaryti kelių institucijų atstovai. Specialios komisijos nariai gali būti bet kurios institucijos atstovai.

Pagrindimas

Tokia galimybe telkti administracinius išteklius ypač galėtų pasinaudoti mažesnės institucijos.

Pakeitimas 71

1 straipsnio 33a punktas (naujas)

72 straipsnio 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

33a) 72 straipsnis papildomas 2a dalimi:

 

„2a. Netinkamai išmokėtos sumos priklauso Bendrijos biudžetui ir turi būti atgautos atsižvelgiant į proporcingumo principą bei grąžintos į biudžetą.

 

Kai valstybės narės ar atitinkamos institucijos imasi veiksmų siekdamos sugrąžinti minėtas sumas su šiais veiksmais susijusioms išlaidoms kompensuoti gali būti panaudotos Bendrijos biudžeto lėšos. Šio kompensavimo tvarka nustatoma Įgyvendinimo taisyklėse.“

Pakeitimas 72

1 STRAIPSNIO 35 DALIS

73 b straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.

Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.

 

Jeigu teisė į grąžintinas sumas atsiranda dėl tyčinio pažeidimo, senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai faktiniu ir teisiniu požiūriu sužinoma apie įvykį, dėl kurio atsirado žala, ir reikalavimo sumokėti kompensaciją pagrindą bei dydį ir visa tai užregistruojama dokumentuose. Senaties terminas sustabdomas pateikus ieškinį teismui. Jeigu kaip bendraskoliai atsako keletas skolininkų, senaties termino sustabdymas vieno skolininko atžvilgiu galioja ir kitiems skolininkams.

Senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse.“

Be to, senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse.

Pagrindimas

Tyčia pažeidimą padarę asmenys senaties terminu gali remtis tik tais atvejais, kai žinoma visa atsiradusi žala, tačiau per numatytą senaties terminą nebuvo pateiktas ieškinys.

Pakeitimas 73

1 straipsnio 35a punktas (naujas)

74 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

35a) 74 straipsnio pirma dalis keičiama taip:

 

„Įplaukos, gautos iš baudų, susitarimų pagrindu, iš delspinigių ir kitų netesybų bei susikaupusių palūkanų forma, į biudžetą nėra įrašomos kaip biudžeto įplaukos, nes Teisingumo Teismas gali panaikinti sprendimus, pagal kuriuos baudos, palūkanos ir kt. yra paskirtos.“

Pakeitimas 74

1 STRAIPSNIO 37 A DALIS (nauja)

79 straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

37a) 79 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Mokėjimus pagal prašymus apmokėti tik pagrįstais atvejais atlieka Komisija.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paspartinti procedūrą ir sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 75

1 STRAIPSNIO 37B PUNKTAS (naujas)

80 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

37b) 80 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Kai atliekami periodiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas arba pristatytas prekes ir kai leidimus duodantis pareigūnas turi atlikti jų rizikos analizę, jis gali nurodyti naudoti tiesioginio debito sistemą.“

Pagrindimas

Finansinio reglamento taikymas naudojant šiuolaikines bankininkystės priemones. Ypač bus lengviau administruoti einamąsias sąnaudas (pvz., mokestį už elektros, vandens, komunikacijų linijų paslaugas ir pan.).

Pakeitimas 76

1 STRAIPSNIO 37 C DALIS (nauja)

83 straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

37c) 83 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Institucijos pateikia biudžeto valdymo institucijai ataskaitą apie įgyvendinimo nuostatose numatytų terminų laikymąsi ir tų terminų atidėjimus.“

Pagrindimas

Biudžeto valdymo institucija turi būti geriau informuojama apie biudžeto įgyvendinimą.

Pakeitimas 77

1 STRAIPSNIO 39 DALIES A A PUNKTAS (naujas)

88 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

aa) 1 dalis papildoma tokiu 1a punktu:

 

„Sutartis pradedama vykdyti tik ją pasirašius.“

Pagrindimas

Dabartinė praktika, kai sutartį pradedama vykdyti jos dar nepasirašius, yra rizikinga visiems dalyviams, be to, taip gali būti rimtai nusižengiama valstybių narių finansiniams reglamentams. Pakeitimo tikslas yra padidinti teisinį apibrėžtumą ir paspartinti sutarčių pasirašymą

Pakeitimas 78

1 STRAIPSNIO 39 A DALIS (nauja)

89 straipsnio 3 ir 4 dalys (naujos) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

39a) Prie 89 straipsnio pridedamos šios dalys:

1) Visiškai arba iš dalies iš biudžeto finansuojamos viešojo pirkimo sutartys sudaromos laikantis skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų ir nediskriminavimo principų.

2) Visoms viešojo pirkimo sutartims sudaryti skelbiami konkursai siekiant užtikrinti kuo didesnę konkurenciją, išskyrus atvejus, kai taikoma derybų procedūra, nurodyta 91 straipsnio 1 dalies d punkte.

3) Siekdama užtikrinti optimalų išlaidų dydį ir užkirsti kelią to paties konkurso pakartojimui, perkančioji organizacija turėtų tinkamomis priemonėmis užtikrinti, kad konkursuose dalyvautų kelios institucijos.

4) Į mažų ir vidutinių įmonių interesus tinkamai atsižvelgiama visų pirma padalijant sutartis į technines arba paprastąsias dalis. Dėl dalijimo neturi būti viršytos 105 ir 167 straipsniuose nustatytos ribos.“

Pagrindimas

Pageidaujančių pateikti pasiūlymą rinkos dalyvių neturėtų gąsdinti didelės išlaidos. Ši priemonė palengvintų rinkos dalyvių dalyvavimo sąlygas ir tuo pat metu sustiprintų konkurenciją. Sudarant sutartis turėtų būti pagerintas valdymo ir lėšų panaudojimo efektyvumas. Tuo pat metu ir mažesnės organizacijos, kurios retai rengia konkursus, galėtų turėti naudos iš didelių organizacijų sukauptos konkursų organizavimo patirties. Sudarydamos sutartis, mažosios ir vidutinės įmonės neturėtų būti „nuskriaustos“ vien dėl to, kad jos neturi galimybių įvykdyti sutarties visa apimtimi. Šiuo atveju perkančioji organizacija, atsižvelgdama į atitinkamas nustatytas ribas, gali įvertinti galimybę suskirstyti sutartį į technines arba paprastąsias dalis.

Pakeitimas 79

1 STRAIPSNIO 39 B DALIS (nauja)

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

39b) 90 straipsnio 1 punkto 1 pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Nuostatos taikomos ir remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytoms sutartims, jei bendras sudarytos sutarties dydis arba remiantis preliminariuoju susitarimu paskirstytų jos dalių dydžių suma viršija 105 ir 106 straipsniuose nustatytas ribas.“

Pagrindimas

Siekiama išplėsti nuostatą dėl paskelbimo ir kartu padidinti preliminariųjų susitarimų skaidrumą.

Pakeitimas 80

1 STRAIPSNIO 41 A DALIS (nauja)

91 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

41a) Įterpiamas toks straipsnis:

„91a straipsnis

1) Jei perkančioji organizacija nustato, kad:

a) nepaisant numatyto lėšų taupymo, konkurso metu viršijamos, vadinasi, neefektyviai naudojamos vienam arba keliems tuo pat metu arba paeiliui vykstantiems konkursams, susijusiems su tuo pačiu sutarties dalyku, numatytos valdymo išlaidos, arba

b) tai leidžia sutarties dalykas ir

c) dėl to nebus neproporcingai apribota konkurencija,

ji gali nuspręsti sudaryti preliminarųjį susitarimą. Pagrįstą sprendimą sudaryti preliminarųjį susitarimą į bylą įtraukia leidimus duodantis pareigūnas.

2) Remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytos viešojo paslaugų pirkimo sutarties trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Šį laikotarpį be jokių sąlygų galima pratęsti dar 24 mėnesiams (pagrindinis laikotarpis). Jei tai suderinama su sutarties tikslu, turi būti numatytas dalinis sutarties nutraukimas.

3) Sutartį be sąlygų galima pratęsti tik tada, jei yra patenkintos 1 punkte apibrėžtos sąlygos. Leidimus duodantis pareigūnas turi teisę įvertinti, ar sąlygos patenkintos, ir įtraukti į bylą gautą rezultatą.

4) Jei remiantis sutarties galiojimo pabaigoje atliktu įvertinimu nustatoma, kad sutarties dalyką galima įgyvendinti tik pratęsus sutarties galiojimą (t. y. viršijant pagrindinį laikotarpį), leidimus duodantis pareigūnas į bylą turi įtraukti šio viršijimo priežastis.

5) Jei sutarties dalykas – prekių tiekimas, sudarant preliminarųjį susitarimą, neatsižvelgiant į 1 punkto reikalavimus, atitinkamomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad perkančioji organizacija preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiu nepatirtų ekonominių nuostolių.“

Pagrindimas

Su preliminariaisiais susitarimais susijusi didelė ekonominė rizika. Jie dažnai naudojami valdymo praktikoje ir todėl turėtų būti tinkamai apibrėžti biudžetui taikome Finansiniame reglamente. Sudarant preliminariuosius susitarimus turi būti daroma kuo mažesnė neigiama įtaka konkurencijai. Tuo pat metu turi būti kuo didesniu mastu ginami Sąjungos turtiniai interesai. Visų pirma reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių dėl galimų kainų kritimo atvejų. Viešojo prekių pirkimo sutarčių atveju to galima išvengti, pavyzdžiui, vengiant privilegijuotų sutarčių arba įtraukiant sąlygą dėl kainų priderinimo arba sutarties nutraukimo.

Pakeitimas 81

1 STRAIPSNIO 41 B DALIS (nauja)

92 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

41b) 92 straipsnis pakeičiamas taip:

„92 straipsnis

1) Sutarties objektas turi būti išsamiai, aiškiai ir tiksliai apibrėžtas konkurso specifikacijose.

2) Turi būti iš anksto apibrėžti ir įtraukti į konkurso specifikacijas kandidatų arba konkurso dalyvių pajėgumo vertinimo kriterijai ir sutarties sudarymo kriterijai, skirti paraiškoms įvertinti.

3) Kandidatams arba konkurso dalyviams turi būti iš anksto pranešti išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijai (93 ir 94 straipsniai).

4) Remiantis 93a straipsniu reikia atkreipti kandidatų arba konkurso dalyvių dėmesį į tai, kad jie įpareigoti nedelsiant nurodyti, jei jie atitinka išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijus, arba patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną iš išvardytų situacijų. Taip pat turi būti pateikta nuoroda į 96 straipsnyje apibrėžtus teisinius padarinius.

5) Preliminariojo susitarimo atveju reikia atkreipti kandidatų arba dalyvių dėmesį į tai, kad ir kitos institucijos turi teisę reikalauti, jog joms prekės taip pat būtų tiekiamos remiantis preliminariajame susitarime apibrėžtomis sąlygomis.“

Pagrindimas

Siekiama patobulinti ir susisteminti po įvairius straipsnius išskirstytus reikalavimus dėl specifikacijų turinio. Išaiškinama, kad išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijai taikomi remiantis įstatymais. Įrašyta nuostata dėl kandidatų arba dalyvių įpareigojimo pranešti. Siekiant išvengti atsitiktinumų, būtina nuoroda į galimas sankcijas už nusižengimus. Kitoms institucijoms taip pat turi būti suteikta galimybė naudotis preliminariojo susitarimo teikiamais ekonominiais pranašumais.

Pakeitimas 82

1 STRAIPSNIO 42 DALIS

93 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

a) jų atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Bendrijų finansiniams interesams;

 

a) jų atžvilgiu per paskutinius penkerius metus iki konkurso datos buvo priimtas teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo arba panašios nusikalstamos veiklos; pašalinimo laikotarpis gali pailgėti iki dešimties metų, jei kandidato arba dalyvio atžvilgiu yra įsigaliojęs teismo sprendimas dėl Bendrijų finansinių interesų pažeidimo;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą ir teisės nuostatų hierarchiją, draudimo dalyvauti konkursuose dėl teismo sprendimo trukmė turi būti apibrėžta biudžetui taikome Finansiniame reglamente. Kartu gali būti atsižvelgta į tai, ar nuosprendis priimtas dėl nusikaltimo nuosavybei, padaryto tretiesiems asmenims, ar dėl nusikaltimo nuosavybei, padaryto Bendrijai. Pastaruoju atveju, remiantis 96 straipsnio nuostatomis, gali būti pagrįstai uždraudžiama dalyvauti konkursuose iki 10 metų. Atsižvelgiant į ilgą ekonominių bylų proceso trukmę ir siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir nepagrįstai ilgo pašalinimo laikotarpio, nebus atsižvelgiama į nuosprendžio įsigaliojimo terminą. Šiais atvejais tokį patį poveikį turės ir pirmosios instancijos neįsigaliojęs nuosprendis.

Pakeitimas 83

1 STRAIPSNIO 42 DALIS

93 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3) Atvejai, kuriems esant neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, apibrėžiami iš anksto ir pranešami kandidatams ar konkurso dalyviams.

išbraukta

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į 93 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 84

1 STRAIPSNIO 42 DALIS

93 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4) Kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.

4) Remiantis 93a straipsniu, kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.

Pagrindimas

Siekiama supaprastinti tvarką, skirtą kandidatams arba konkurso dalyviams, t. y. patvirtinimo nuostata turi būti suformuluota atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Pakeitimas 85

1 STRAIPSNIO 42 DALIS

93 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir atstovaujančius subjektus.

išbraukta

Pagrindimas

Siekiant susisteminti nuostatas dėl pranešimo ir įpareigojimo pranešti, ši dalis įtraukta į 93a straipsnio 1 dalies d punktą.

Pakeitimas 86

1 STRAIPSNIO 42 DALIS

93 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

93a straipsnis

1) Nepriklausomai nuo 89 straipsnio reikalavimų, administracinės veiklos ir dokumentacijos apimtys viso konkurso metu turi būti aiškiai apibrėžtos ir tiesiogiai susietos su konkrečiu konkursu. Visų pirma:

a) leidimus duodantys pareigūnai, išskyrus nedidelės vertės sutartis, kai deryboms gali būti pateiktas vienintelis pasiūlymas, atsižvelgdami į jų atlikto rizikos įvertinimo išvadas, gali reikalauti pateikti vieną arba daugiau įrodymų;

b) kitų konkursų atveju, remdamasi 91 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali reikalauti kandidato patvirtinti ir (arba) kitu būdu įrodyti, kad jis nėra patekęs nė į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose nurodytų situacijų ir kad jis atitinka ir kitus konkurso kriterijus;

c) visais likusiais atvejais perkančioji organizacija gali reikalauti visų, jos nuomone, konkursui rengti reikalingų įrodymų.

Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir jam atstovaujančius subjektus.

2) Nepriklausomai nuo 4 pastraipos reikalavimų, dalinės išmokos negali būti sulaikytos vien dėl to, kad nebuvo pasinaudota galimybe pateikti įrodymus.“

Pagrindimas

Remiantis šiomis nuostatomis, proporcingumo principas bus taikomas ir reikalavimams pateikti įrodymus. Šiuo būdu turėtų būti tinkamai suderinta priemonių, skirtų Bendrijos interesų apsaugai, ir administracinės veiklos apimties santykis. 4 dalyje žodis „management“ pakeičiamas vokišku žodžiu „Geschäftsführung“.

Pakeitimas 87

1 straipsnio 42 punktas

94 straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Nepriklausomai nuo kitų nuostatų dėl interesų konflikto, visų pirma numatyto 52 straipsnyje, laikoma, kad a punkte apibrėžtas interesų konfliktas atsiranda tuo atveju, jei kuriuo nors konkurso etapu kandidatas arba konkurso dalyvis buvo Bendrijų tarnautojas ir jei jo tiesioginis viršininkas nebuvo davęs leidimo dalyvauti konkurse.

Pagrindimas

Apriboja šio straipsnio taikymą dotacijų teikimo tvarkai, nes Komisijos darbuotojams uždrausta per se sudaryti sutartis su Bendrijomis.

Pakeitimas 88

1 straipsnio 43 punktas

95 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

43) 95 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

 

43) 95 straipsnis keičiamas taip:

„Tačiau siekiant efektyviai panaudoti lėšas, dvi ar daugiau institucijų gali sutikti naudoti bendrą duomenų bazę.”

„95 straipsnis:

 

1. Kiekviena institucija į centrinę Komisijos duomenų bazę perduoda informaciją apie kandidatus ir konkursų dalyvius, jei jie yra patekę bent į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose numatytų padėčių.

 

 

2. Visose institucijose leidimus duodantys pareigūnai, prieš paskelbdami konkurso laimėtoją, patikrina šią duomenų bazę. Prieiga prie duomenų bazės taip pat turi būti suteikta atitinkamiems valstybių narių pareigūnams. Prieiga gali būti suteikta trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, jei tai būtina dėl svarbių visuomenės interesų, tačiau turi būti laikomasi Bendrijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

 

3. Valstybės narės informuoja Komisiją apie ūkio subjektus vienu iš 93 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies b ir c punktuose numatytų atvejų, kai šių ūkio subjektų veikla buvo žalinga Bendrijų interesams ir Bendrijos dar nėra teismo proceso šalis. Valstybių narių pareigūnai, sudarydami sutartį, patikrina duomenų bazę, jei tai susiję su ES fondų lėšomis, ir atitinkamai panaudoja šią informaciją.“

Pakeitimas 89

1 STRAIPSNIO 44 DALIS

96 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

2a) Draudimas dalyvauti konkursuose ilgiau nei penkerius metus gali būti numatytas tik remiantis teismo sprendimu arba teismo sprendimui lygiaverčiu dokumentu, įrodančiais, kad kandidatas arba konkurso dalyvis buvo nuteistas dėl Bendrijoms žalingos veiklos, atitinkančios draudimo dalyvauti konkursuose kriterijus.

Pagrindimas

Suderinta su 93 straipsniu.

Pakeitimas 90

1 STRAIPSNIO 44 A DALIS

Prieš 97 straipsnį įterpiama 3 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

44a) Prieš 97 straipsnį įterpiama 3a dalis:

 

„3a dalis

Konkurso dalyvių teisės.“

Pagrindimas

Išaiškina, kad dalyviai turi ne tik pareigas, bet ir teises, kurių privalo paisyti perkančioji organizacija.

Pakeitimas 91

1 STRAIPSNIO 44 B DALIS (nauja)

97 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

44b) 97 straipsnio 1 dalis išbraukta.

Pagrindimas

Siekiama patobulinti ir susisteminti reikalavimus.

Pakeitimas 92

1 STRAIPSNIO 46 DALIES A A PUNKTAS (naujas)

98 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

aa) 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Pagrįstais atvejais perkančioji institucija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai, kaip numatyta biudžeto vykdymo taisyklėse, iš anksto pateiktų garantiją, kad paduotos paraiškos nebus atsiimtos.“

Pagrindimas

Iki minimumo apriboja nuostatą dėl garantijos pateikimo.

Pakeitimas 93

1 STRAIPSNIO 46 A DALIS (nauja)

100 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46a) 100 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

„2a) Sutartis negali būti pasirašyta per 14 darbo diernų nuo dienos, kai kandidatams arba konkurso dalyviams buvo pranešta, kad jų paraiškos atmestos (2 dalies 1 pastraipa), išskyrus atvejus, kai dėl to Bendrijos patirtų didelę žalą. Terminas pradedamas skaičiuoti tuomet, kai kandidatams arba dalyviams raštu pateikiama informacija apie galimybę pasinaudoti teisine pagalba, visų pirma apie instancijas, terminus ir skundo formą. Sutartis, pasirašyta nepraėjus šiam terminui, yra niekinė.“

Pagrindimas

Konkurso nelaimėjusieji dalyviai turi būti informuoti apie teisines galimybes apskųsti konkurso rezultatus. Tai suteikia galimybę veiksmingiau kontroliuoti konkurso rezultatus ir tokiu būdu didina konkursų skaidrumą.

Pakeitimas 94

1 STRAIPSNIO 46 B DALIS (nauja)

100 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46b) Įterpiamas toks straipsnis:

„100a straipsnis

1) Komisija imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog sutarčių sudarymo procedūrų, kurioms taikomas Finansinis reglamentas, atžvilgiu perkančiosios organizacijos priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir, svarbiausia, kaip galima greičiau apsvarstyti iš naujo pagal tolesniuose straipsniuose, ypač 100b straipsnio 7 dalyje, nurodytas sąlygas, siekiant patikrinti, ar tokie sprendimai pažeidė Bendrijos teisę dėl viešųjų pirkimų arba kitas tą teisę įgyvendinančias taisykles.

2) Komisija užtikrina, kad remiantis išsamiomis patikros procedūrų taisyklėmis būtų įmanoma taikyti patikros procedūras bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris nori arba norėjo, kad su juo būtų sudaryta tam tikra viešojo prekių pirkimo arba viešojo darbų pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo rizikavo ar rizikuoja patirti žalą. Pirmiausia Komisija gali reikalauti, kad patikros siekiantis asmuo iš anksto informuotų perkančiąją organizaciją apie tariamą pažeidimą ir apie savo ketinimą reikalauti patikros.“

Pagrindimas

Atitinka 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvoje 89/665/EEB apibrėžtus įpareigojimus valstybėms narėms.

Pakeitimas 95

1 STRAIPSNIO 46 C DALIS (nauja)

100 b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46c) Įterpiamas toks straipsnis:

„100a straipsnis

1) Komisija užtikrina, kad dėl 1 straipsnyje nurodytos patikros procedūros vykdomos priemonės apimtų nuostatas dėl įgaliojimų:

a) kuo anksčiau imtis tarpinių priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti nurodytą konkrečių interesų pažeidimą arba užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti viešųjų pirkimų sutarties sudarymo procedūros ar bet kurio sprendimo, kurį priėmė perkančioji organizacija, įgyvendinimo sustabdymą;

b) anuliuoti arba užtikrinti neteisėtai priimtų sprendimų anuliavimą, įskaitant diskriminuojančių techninių, ekonominių ar finansinių specifikacijų, nurodytų konkurso skelbime, sutarties dokumentuose arba bet kuriuose su sutarties sudarymo procedūra susijusiuose dokumentuose, pašalinimą;

c ) priteisti atlyginti nuostolius tokį pažeidimą patyrusiems asmenims.

2) Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai gali būti suteikti atskiroms institucijoms, atsakingoms už skirtingus patikros procedūros aspektus.

3) Pačios patikros procedūros nebūtinai automatiškai sustabdo sutarties sudarymo procedūrą, su kuria jos susijusios.

4) Komisija gali nuspręsti, kad svarstydama, ar įsakyti taikyti tarpines priemones, atsakinga institucija gali atsižvelgti į galimus tų priemonių padarinius visiems suinteresuotiems asmenims, kuriems gali būti padaryta žala, taip pat ir visuomenės interesams, ir nuspręsti netaikyti tokių priemonių ten, kur jų neigiami padariniai būtų didesni už teigiamus. Sprendimas netaikyti tarpinių priemonių neturi įtakos visoms kitoms asmens, prašančio taikyti tokias priemones, teisėms.

5) Komisija gali nurodyti, kad reikalaujant atlyginti nuostolius dėl įstatymams prieštaraujančio sprendimo, tokį ginčytiną sprendimą pirmiausia turi anuliuoti reikiamus įgaliojimus turinti institucija.

6) Šio straipsnio 1 dalyje minimų įgaliojimų vykdymo padariniai su konkurso nugalėtoju pasirašytai sutarčiai apibrėžti įgyvendinimo nuostatose.

Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti anuliuotas dar prieš žalos atlyginimą, Komisija gali numatyti, kad pasirašius sutartį po jos suteikimo institucijos, atsakingos už patikros procedūras, įgaliojimai apribojami žalos atlyginimu visiems dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims.

7) Komisija užtikrina, kad sprendimai, kuriuos priima už patikros procedūras atsakingos institucijos, būtų veiksmingai įgyvendinami.

8) Tais atvejais, kai už patikros procedūras atsakingos institucijos nėra teisminės, jos visada pateikia raštišką savo sprendimo paaiškinimą. Be to, turi būti užtikrinta, kad dėl visų tariamai neteisėtų priemonių, kurių ėmėsi patikros institucija, arba visų tariamų jai suteiktų įgaliojimų panaudojimo trūkumų būtų galima kreiptis į teismą arba kokią kitą instituciją, kuri laikoma teismu, kaip apibrėžta EB sutarties 234 straipsnyje, ir kuri nepriklauso nei nuo perkančiosios organizacijos, nei nuo patikros institucijų.

Tokios nepriklausomos institucijos nariai skiriami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų pagal tuos pačius reikalavimus, taikomus ir teisėjams ir susijusius su juos skiriančia institucija, jų kadencija ir jų atleidimu. Bent jau šios nepriklausomos institucijos pirmininkas privalo turėti tokią pačią juridinę ir profesinę kvalifikaciją kaip ir teisėjai. Ši nepriklausoma institucija priima savo sprendimus išklausydama abi šalis, o priimti sprendimai kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu yra teisiškai privalomi.“

Pagrindimas

Atitinka 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvoje 89/665/EEB apibrėžtus įpareigojimus valstybėms narėms.

Pakeitimas 96

1 STRAIPSNIO 46 D DALIS (naujas)

102 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46d) 102 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„102 straipsnis

 

Pagrįstais atvejais perkančioji institucija reikalauja, kad rangovai pateiktų garantiją tam, kad:

a) būtų užtikrintas tinkamas sutarties vykdymas;

b) būtų apribota su išankstiniu finansavimu ir dalinėmis išmokomis susijusi rizika. Dalinių išmokų atveju garantijos turi būti reikalaujama tik tuomet, jei, remiantis iš anksto numatytu mokėjimo grafiku, sumokama už dar nepateiktas prekes arba paslaugas.“

 

Pagrindimas

Valdymo supaprastinimas. Išbraukta nuostata dėl garantijos už jau pateiktas prekes arba paslaugas.

Pakeitimas 97

1 STRAIPSNIO 50A PUNKTAS (naujas)

108 straipsnio 1 dalies įvadas

 

a) 1 dalies įvadas pakeičiamas taip:

 

„1. Dotacijos yra tiesioginės finansinės išmokos iš Europos Bendrijų biudžeto, suteikiamos kaip dovanojamas turtas, skirtas finansuoti:“

Pagrindimas

Patikslina originalų pranešėjos 91 pakeitimą teisiniu požiūriu. Minimas institucijų“ biudžetas gali būti klaidinantis. Būtų teisingiau įvardyti „Europos Bendrijų biudžetą“. Kad ir kokia būtų institucija, kuriai priklauso leidimus duodantis pareigūnas, dotacija visais atvejais yra dovanojamas turtas iš Bendrijos biudžeto.

Pakeitimas 98

1 STRAIPSNIO 50 DALIES –A A PUNKTAS (naujas)

108 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-aa) 1 dalies 2 pastraipa pakeičiama taip:

„Dotacijos turi būti pagrįstos rašytiniu susitarimu arba perkančiajai organizacijai pateikiamu sprendimu dėl dotacijų suteikimo. Sprendimas dėl dotacijų suteikimo gali būti susietas su tam tikromis sąlygomis, leidimais ir terminais, jei juos būtų galima numatyti sudarant susitarimą dėl gautinų sumų.“

Pagrindimas

Pakeitimas sudaro galimybę suteikti dotacijas ir Komisijos sprendimu, o ne vien tik remiantis sutartimis. Sprendimai, kaip Bendrijų teisinis instrumentas, numatyti EB sutarties 249 straipsnyje. Dėl to dotacijų suteikimas remiantis sprendimais dėl paramos gali gerokai sumažinti biurokratinio darbo apimtį (ypač mažų sumų atveju) ir sutrumpinti procedūros trukmę. Sprendimą dėl dotacijų suteikimo susiejus su tam tikromis sąlygomis, leidimais arba terminais, galima bus lanksčiau įgyvendinti atitinkamas nuostatas.

Pakeitimas 99

1 STRAIPSNIO 50 DALIS

108 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ga) Išlaidos organizacijoms, kurios iš esmės sudarytos iš (buvusių) organo narių ir jo (buvusių) darbuotojų, kurie

– skatina organo interesus arba remia jo veikimą ir (arba)

– organizuoja kultūros, sporto, socialinius ir kitokius renginius, skirtus organui ir (arba) jo (buvusiems) nariams ir (buvusiems) darbuotojams; be to,

– bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomos viešojo pirkimo nuostatos ir su kuriomis susijusi organo informacijos politika, išlaidos.

Remiantis 49 straipsniu šios išlaidų kategorijos laikomos administracinėmis išlaidomis. Jos turi būti įrašytos į biudžetą atskira eilute.

Pagrindimas

Siūloma netaikyti dotacijų skyrimo nuostatų organų vidaus organizacijoms, kurios reikalingos tinkamam jų veikimui užtikrinti. Įvairios dotacijų skyrimo taisyklės, susijusios, pavyzdžiui, su metiniais konkursais arba mokesčių mažinimu, netaikytinos dotacijoms, kurias organai skiria savo organizacijoms, sudarytoms iš jų pačių narių arba darbuotojų.

Pakeitimas 100

1 STRAIPSNIO 52 DALIS

109 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.

Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir, nepriklausomai nuo nuostatų dėl dotacijų išmokėjimo vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma (113 straipsnio 1 dalies b ir c punktai), privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu, dotacijoms, išmokamoms vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma, netaikomos nuostatos dėl bendro finansavimo.

Pakeitimas 101

1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS

109 straipsnio 3 dalies d punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

d) mažos vertės dotacijoms, suteikiamoms 113a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytomis formomis arba jų deriniu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis.

d) dotacijoms, suteikiamoms 113a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytomis formomis arba jų deriniu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad taisyklės nesiekti pelno išimtis bus taikoma tik vienkartinėms išmokoms ir nustatyto dydžio mažos vertės dotacijų finansavimui, gavėjų situacija žymiai nepagerės. Gavėjai dabar dažnai baudžiami už nuosavų išteklių rinkimą dėl vadinamosios procentų taisyklės, pagal kurią jų ES dotacija sumažinama, kai surinkti nuosavi ištekliai yra padidinami, ir kuri duoda priešingus rezultatus, o ne trukdo rinkti savo išteklius. Todėl reikia labiau panaudoti nustatyto dydžio subsidijas ir vienkartines išmokas, jei tinkama, kartu su maksimaliu bendro finansavimo procentu, užuot naudojus nustatytą konkretų bendro finansavimo procentą. Šį pakeitimą reikia taikyti kartu su to paties autoriaus 113a straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 102

1 straipsnio 52 punktas

109 straipsnio 3 dalies da punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

da) pagal Reglamento (EB)Nr. 2004/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalis per politinės partijos veiklos europiniu lygiu metus surinktiems nuosaviems ištekliams, ypač įnašams ir narystės mokesčiams, kurie 25 proc. viršija išlaidas, kurias naudos gavėjas turi sumokėti pagal Reglamento 10 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 103

1 STRAIPSNIO 52A PUNKTAS (naujas)

109a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

52a) Pridedamas 109a straipsnis :

 

„109a straipsnis

Bendros tarnybos užduotis yra teikti informaciją ir konsultacijas pareiškėjams. Tarnyba visų pirma turi:

– parengti bendrus paraiškų formuliarų standartus, skirtus panašios paskirties dotacijoms gauti, be to, kontroliuoti paraiškų formuliarų apimtis ir aiškumą,

– teikti informaciją galimiems pareiškėjams (visų pirma rengti seminarus ir pateikti instrukcijas), be to,

– tvarkyti duomenų bazę, kurioje Komisija registruoja

pareiškėjus.“

Pagrindimas

Siūlomas nedidelis pranešėjos 95 pakeitimo pakeitimas. Žodis „institucija“ pakeičiamas žodžiu „tarnyba“ patikslinant, kad mintis yra kaupti žinias ir nagrinėti geriausios praktikos pavyzdžius Komisijai priklausančioje tarnyboje, t. y. kad padaliniai neimtų skirtingai aiškinti šios nuostatos ir skirtingai elgtis ir kad paraiškų teikėjai gautų patikimą informaciją.

Pakeitimas 104

1 STRAIPSNIO 52B PUNKTAS (naujas)

110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

52 b) 110 straipsnio 1 dalies

pirmoji pastraipa keičiama taip:

 

„1. Dotacijos nustatomos metinėje programoje, kuri paskelbiama finansinių metų pradžioje, vėliausiai – kovo 15 dieną, išskyrus paramą, skirtą krizinėms situacijoms ir humanitarinės pagalbos operacijoms.

 

Šio reglamento 112 straipsnyje nurodytos dotacijos veiklai taip pat nustatomos metinėje programoje, kuri gali būti paskelbta ankstesniais metais, jeigu turima lėšų kitiems metams.“

Pagrindimas

Pakartoja ir papildo pranešėjų 96 ir 97 pakeitimus. Dera aiškiai atskirti dotacijas veiklai ir dotacijas veiklos išlaidoms, kurioms taikomi skirtingi apribojimai.

Be to, pagal 2005 m. spalio mėn. pakeistas Finansinio reglamento vykdymo sąlygas ir atsižvelgiant į administracinius suvaržymus, atrodo, kad būtų protinga nustatyti metinės programos dėl (įgyvendinamų) dotacijų paskelbimo datą kovo 31 d.

Pakeitimas 105

1 STRAIPSNIO 53 DALIS

110 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito.

Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito. Kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu privalomai taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija.

Pagrindimas

Dėl kvietimo teikti paraiškas skelbimo ankstesniais metais turėtų būti išvengta tiek paraiškų dotacijoms gauti pertekliaus metų pradžioje, tiek ir su tuo susijusio vėlavimo. Pareiškėjams visos procedūros metu turi būti garantuotas teisinis apibrėžtumas. Draudimas keisti taisykles procedūros metu sumažins administracinę naštą dotacijų gavėjams ir Komisijai, sugriežtins procedūrą ir suvienodins dotacijų skyrimo politiką.

Pakeitimas 106

1 STRAIPSNIO 53A PUNKTAS (naujas)

110 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

53a) 110 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Visos finansiniais metais skirtos dotacijos skelbiamos kasmet, jei tinkama – elektroninėmis priemonėmis, deramai laikantis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų.“

Pagrindimas

Finansinio reglamento taikymas naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones.

Pakeitimas 107

1 STRAIPSNIO 53 A DALIS (nauja)

110 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

53a) 110 straipsnyje įterpiama 2a dalis:

„2a) Kartu su 2 dalyje nurodytu pranešimu apie konkursą Komisija pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie:

a) pareiškėjų skaičių praėjusiais metais;

b) patenkintų paraiškų, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir pagal dotacijas teikiančias tarnybas, skaičių ir kvotą;

c) vidutinę procedūros trukmę nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki susitarimo dėl dotacijų teikimo sudarymo arba sprendimo skirti dotaciją priėmimo, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir dotacijas teikiančias tarnybas;

d) vidutinę procedūros trukmę iki galutinių ataskaitų ir sąskaitų priėmimo ir dotacijų išmokėjimo (119 straipsnio 1 dalis).“

Pagrindimas

Turint omenyje ilgą dotacijų suteikimo procedūros trukmę, ataskaitos yra svarbi konkursų procedūrų tobulinimo prielaida. Taigi atsiranda galimybė įvertinti darbo plano įgyvendinimo rezultatus.

Pakeitimas 108

1 STRAIPSNIO 54 DALIS

111 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui, išskyrus atvejus, kai atitinkami pagrindiniai teisės aktai numato kitaip.

1) Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui.

Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai.

2) Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai. Pareiškėjas leidimus duodančiam pareigūnui turi nedelsdamas pranešti apie pasikartojančias paraiškas ir keletą kartų suteiktas dotacijas, susijusias su projektu.

Jokiu būdu tokios pačios išlaidos negali būti finansuojamos iš biudžeto du kartus.

3) Jokiu būdu negali būti viršyta bendra leidžiamų finansuoti išlaidų suma.

Pagrindimas

Dotacijų gavėjų įpareigojimas pateikti informaciją sudaro galimybę išvengti dotacijų suteikimo du kartus arba didžiausios leidžiamų finansuoti išlaidų sumos viršijimo.

Pakeitimas 109

1 STRAIPSNIO 55A PUNKTAS (naujas)

                      113 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)   

 

55a) 113 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Jei dėl institucijų, siekiančių bendro Europos tikslo, pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, pratęsiant dotacijas veiklai, jos turi būti laipsniškai, proporcingai ir nešališkai mažinamos, nepaisant nuostatų dėl dotacijų išmokėjimo vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma (113a straipsnio 1 dalies b ir c punktai).

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administravimo naštą vienodo dydžio ir vienkartinių sumų nereikia mažinti.

Pakeitimas 110

1 STRAIPSNIO 56 PUNKTAS

113a straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

a) nustatytos faktiškai patirtų leidžiamų finansuoti išlaidų dalies atlyginimas;

a) maksimalios arba nustatytos faktiškai patirtų leidžiamų finansuoti išlaidų dalies atlyginimas;

Pagrindimas

Gavėjai dabar dažnai baudžiami už nuosavų išteklių rinkimą dėl vadinamosios procentų taisyklės, pagal kurią jų ES dotacija sumažinama, kai surinkti nuosavi ištekliai yra padidinami ir kuri duoda priešingus rezultatus, o ne trukdo rinkti savo išteklius. Todėl reikia labiau panaudoti nustatyto dydžio subsidijas ir vienkartines išmokas, jei tinkama, kartu su maksimaliu bendro finansavimo procentu, užuot naudojus nustatytą konkretų bendro finansavimo procentą. Šį pakeitimą reikia taikyti kartu su to paties autoriaus 109 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 111

1 STRAIPSNIO 56 DALIS

113 a straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

1a) Leidžiamos finansuoti išlaidos gali būti:

a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo remiantis 118 straipsniu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;

b) PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;

c) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);

d) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir specialistams;

e) nurašomos išlaidos.

Pagrindimas

Visų pirma mažos įmonės arba organizacijos negali pačios padengti garantijos pateikimo išlaidų. Tačiau dėl to jos neturėtų būti pašalintos iš konkurso dotacijoms gauti. Tai taip pat taikytina ir nevyriausybinėms organizacijoms, neturinčioms galimybių susigrąžinti dalies PVM mokesčio.

Pakeitimas 112

1 STRAIPSNIO 57 DALIS

114 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Pareiškėjai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.

Pareikalavus leidimus duodančiam pareigūnui, pareiškėjai, remdamiesi 109 straipsnio nuostatomis, patvirtina, kad jie nėra patekę nė į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.

Pagrindimas

Leidimus duodančiam pareigūnui, remiantis savarankišku rizikos įvertinimu, turėtų būti sudaryta galimybė lanksčiai naudotis nuostata dėl patvirtinimo. Tai sumažintų administracinę naštą.

Pakeitimas 113

1 STRAIPSNIO 57 DALIS

114 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

 

Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus duodantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.

Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu tyčia arba dėl didelio aplaidumo pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus duodantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.

Pagrindimas

Išaiškinimas.

Pakeitimas 114

1 STRAIPSNIO 57 DALIS

114 straipsnio 4 a dalis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

4a) Leidimus duodantis pareigūnas turi paskatinti pateikti deklaracijas, parengti paraiškas arba pataisyti deklaracijas arba paraiškas tuo atveju, kai jos nepateiktos aiškiai per apsirikimą arba dėl nežinojimo arba yra pateiktos ar užpildytos netinkamai. Jei reikia, jis, atsižvelgdamas į turimas galimybes, pateikia informaciją apie konkurso dalyvių teises ir pareigas.

Leidimus duodantis pareigūnas turi tinkamu būdu registruoti konkurso metu vykstantį susirašinėjimą su pareiškėjais.

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama sudaryti sąlygas gauti dotacijų ir tiems pareiškėjams, kurie neturi tiek bendravimo su dotacijas teikiančiomis tarnybomis patirties, tiek ir galimybės gauti teisines konsultacijas. Klausimą dėl nepakankamo bendradarbiavimo iškėlė nevyriausybinės organizacijos. Tokiu būdu turėtų būti pagerintas Europos Sąjungos – dotacijų teikėjos – įvaizdis. Reikalavimas registruoti susirašinėjimą su pareiškėjais užtikrins procedūros skaidrumą ir patikimumą.

Pakeitimas 115

1 STRAIPSNIO 57A PUNKTAS (naujas)

115 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

57a) 115 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Atsižvelgiant į 109 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus ir naudojant kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, bus galima įvertinti pareiškėjo galimybes užbaigti planuojamą veiklą ar darbo programą. Tai neturi įtakos 110 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Suteikimo kriterijuose turi atsispindėti projektų ypatybės, jų kokybės ir įgyvendinimo reikalavimai.“

Pagrindimas

Nežymiai pakeičiamas pranešėjos 104 pakeitimas siekiant patikslinti, kad nustatant atrankos ir suteikimo kriterijus taip pat reikia atsižvelgti į 109 straipsnyje minimus principus: skaidrumą, proporcingumą ir vienodą požiūrį. Tai taip pat svarbu turint omenyje dviejų pakopų procedūrą, pranešėjos pasiūlytą 105 pakeitime. Be to, ištaisyta maža klaidelė: pranešėja savo pakeitime du kartus mini žodžius „atrankos kriterijai“, o šio pakeitimo paskutiniame sakinyje pavartoti žodžiai „suteikimo kriterijai“, atsižvelgiant į 115.S straipsnyje padarytą skirtumą.

Pakeitimas 116

1 STRAIPSNIO NUMMER 57 B (naujas)

115 straipsnio 2 a ir 2 b (naujos) dalys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

57b) 115 straipsnyje įterpiamos 2a ir 2b dalys:

„2a) Dotacijų teikimo procedūra iš esmės turi būti suskirstyta į kelias pakopas. Pirmojoje pakopoje turėtų būti atliktas tik išsamus pateiktų ir pripažintų tinkamomis paraiškų įvertinimas. Jei matyti, kad paraiška jau po šios pakopos neturi galimybių laimėti, tai turi būti pranešta pareiškėjui, remiantis 116 straipsnio 3 dalimi. Kiekviena tolesnė procedūros pakopa turi skirtis nuo ankstesniųjų, ypač reikalavimų, keliamų paraiškų teikėjų pateikiamų įrodymų turiniui ir apimčiai, požiūriu. Toje pačioje procedūroje iš paraiškos teikėjo to paties įrodymo gali būti reikalaujama tik vieną kartą.

2b) Leidimus duodantis pareigūnas, nepažeisdamas 109 straipsnio 1 dalies nuostatų, pirmiausia turi atkreipti dėmesį į tai, kad pareiškėjo veiklos apimtis, susijusi su skelbimu, dokumentacija ir kitokio pobūdžio įpareigojimais pateikti įrodymų siekiant gauti dotacijų, turi atitikti teikiamų dotacijų dydį.“

Pagrindimas

Suskirsčius konkursą pakopomis turėtų būti suskurta pirminės atrankos galimybė. Tokiu būdu jau pirminiu konkurso etapu gali būti gerokai sumažintos dokumentacijos apimtys. Tam pačiam tikslui taikoma kontrolės funkcija, suteikta leidimus duodančiam pareigūnui.

Pakeitimas 117

1 straipsnio 58 punktas

116 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1. Paraiškos įvertinamos, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.

1. Paraiškos įvertinamos per du mėnesius, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškius sprendimo priėmimo terminus.

Pakeitimas 118

1 straipsnio 58a punktas (naujas)

116 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58a) 116 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

 

„3. Atsakingas leidimus duodantis pareigūnas raštu informuoja kandidatus apie sprendimą dėl jų paraiškų ir, praėjus 100 straipsnio 2 dalies a punkte numatytam terminui, pasirašo sutartį.

Jeigu prašoma dotacija nesuteikiama, institucija pateikia priežastis, kodėl paraiška buvo atmesta, ypač atkreipdama dėmesį į jau paskelbtus atrankos ir sutarties skyrimo kriterijus.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškius sprendimo priėmimo terminus.

Pakeitimas 119

1 STRAIPSNIO 58 B DALIS (nauja)

117 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58b) 117 straipsnis pakeičiamas taip:

„117 straipsnis

1) Mokėjimų laikas nustatomas atsižvelgiant į finansinę riziką, veiklos trukmę ir pažangą arba į gavėjo padarytas išlaidas. Išmokos sumokamos per tinkamą laikotarpį.

Jei mokėjimas patvirtintas sutartimi arba priimtu sprendimu, išmokos turi būti sumokėtos be jokių papildomų sąlygų. Tai neturi įtakos 119 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

2) Siekdamas nustatyti finansinę riziką, leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis 109 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali pareikalauti iš dotacijų gavėjo nepriklausomo auditoriaus pažymos. Konkurso sąlygose gali būti numatyti atvejai, kai nepriklausomo auditoriaus pažyma būtina arba kai jos nereikia.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 117 straipsnio 2 dalies 1 sakinį.)

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama paspartinti procedūrą. Savo audito tarnybas turinčioms institucijoms turi būti suteikta galimybė pasinaudoti jomis, o ne nepriklausomais auditoriais. Tokiu būdu turėtų būti sumažintos procedūros išlaidos.

Pakeitimas 120

1 STRAIPSNIO 58 C DALIS (nauja)

118 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58c) 118 straipsnis pakeičiamas taip:

„118 straipsnis

Jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, siekdamas apriboti su išankstiniu finansavimu susijusią riziką, gali reikalauti, kad gavėjas iš anksto pateiktų garantiją.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 118 straipsnį, kuris papildytas sąvoka „jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių“.)

Pagrindimas

Nuostata dėl garantijų (banko garantijos forma) pateikimo visų pirma sudaro sunkumų mažoms įmonėms, taip pat įmonėms iš kai kurių valstybių narių ir mažoms nevyriausybinėms organizacijoms. Dėl to turėtų būti apibrėžta, kad tai gali būti tik ultima ratio, jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių.

Pakeitimas 121

1 STRAIPSNIO 58 D DALIS (nauja)

119 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58d) 119 straipsnis pakeičiamas taip:

„119 straipsnis

1) Visa dotacijos suma neišmokama tol, kol institucija nepriima galutinių ataskaitų ir sąskaitų, nepažeidžiant institucijos teisės atlikti vėlesnius patikrinimus. Šiuo atveju organo atžvilgiu po paskutinės išmokos pradedamas skaičiuoti senaties terminas (73b straipsnis). Senaties terminas gavėjo atžvilgiu (73b straipsnis) pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai bus galutinai išmokėta dotacijų suma.

2) Jei gavėjas nevykdo teisės nuostatose, sutartyje arba sprendime suteikti dotaciją numatytų įpareigojimų, dotacija pagal įgyvendinimo nuostatas gali būti sustabdyta, sumažinta arba nutraukta, prieš tai suteikus gavėjui galimybę pateikti savo paaiškinimus.

Dotacijų sumažinimas turi atitikti padarytų klaidų mastą.

Jei nėra pagrindo manyti, kad gavėjas pažeidė savo įsipareigojimus, atidėti, sumažinti arba nutraukti dotacijas galima tik išimtiniais atvejais, visų pirma tada, kai suteikus arba negrąžinus dotacijų būtų viršyta bendra projekto leidžiamų finansuoti išlaidų suma arba dėl įsipareigojimų pažeidimo nebegali būti pasiektas tikslas, kuriam buvo skirtos dotacijos.“

Pagrindimas

Proporcingumo principo taikymas. Grėsmė viso projekto įgyvendinimui gali kilti pirmiausia dėl automatiškai sumažinto ES paramos dydžio atvejais, kai įsipareigojimų nesilaiko vienas arba keli gavėjo neatstovaujami bendri finansuotojai. To iš esmės reiktų vengti. Nuoroda į senaties terminą siekiama paskatinti organą atlikti patikrinimą ne vėliau kaip prieš pasibaigiant senaties terminui. Tokiu būdu dotacijų gavėjams turi būti padidintas teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas 122

1 STRAIPSNIO 59 DALIS

120 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1) Kai veiklai įgyvendinti gavėjas privalo sudaryti viešųjų pirkimų sutartį, įgyvendinimo nuostatose turi būti nustatytos atitinkamos procedūros.

1) Kai veiklai įgyvendinti turi būti sudarytos viešojo pirkimo sutartys, joms taikomos šios dalies V antraštinės dalies nuostatos.

Atsižvelgiant į užsakymo apimtį, įgyvendinimo nuostatose gali būti numatyta supaprastinta procedūra.

 

Pagrindimas

Administracinio darbo supaprastinimas.

Pakeitimas 123

1 STRAIPSNIO 61 DALIS

122 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

61. 122 straipsnyje žodžiai „185 straipsnyje“ keičiami žodžiais „121 straipsnyje“.

61) 122 straipsnis pakeičiamas taip:

„122 straipsnis

 

Institucijų ir įstaigų, nurodytų 121 straipsnyje, sąskaitos pateikiamos kartu su ataskaita apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą. Be to, ataskaitoje pateikiama informacija apie lėšų panaudojimo apimtis ir lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą.“

Pagrindimas

Išaiškinami biudžeto Finansiniame reglamente numatytų ataskaitų uždaviniai ir turinys. Įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui pirmiausia turėtų būti pateikta ataskaita apie lėšų panaudojimą, tikslų įgyvendinimą, veiklos vystymą ir vidinę kontrolę, o jau po to – apie biudžeto vykdymo techninius ir finansų panaudojimo aspektus.

Pakeitimas 124

1 STRAIPSNIO 68 A DALIS (nauja)

139 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

68a) 139 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Organai Audito Rūmams atsiunčia visas vidaus taisykles, jų priimtas finansų klausimais.“

Pagrindimas

Informacija, skirta biudžeto valdymo institucijai.

Pakeitimas 125

1 straipsnio 68b punktas (naujas)

143 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

68b) 143 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

 

„3. Metinėje ataskaitoje pateikiamas finansų valdymo patikimumo bei biudžeto ir ekonomikos valdymo efektyvumo ir tvarkingumo vertinimas.“

 

Pagrindimas

Patikslinimu siekiama apibrėžti, kad Audito Rūmai, pagal savo kompetenciją vertindami ataskaitą, turi remtis ne tik formaliais pajamų ir išlaidų teisėtumo kriterijais, bet taip pat įvertinti tikrinamos veiklos pagrįstumą.

Pakeitimas 126

1 STRAIPSNIO 75 DALIS

153 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

75) 153 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

išbraukta

„1) Kai Komisija gali perkelti asignavimus pagal 23 straipsnį, ji priima tokį sprendimą ne vėliau kaip kitų finansinių metų sausio 31 d. ir apie tai praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų perkėlimų.“

 

(Pakeistoje redakcijoje 153 straipsnio 1 dalis atitinka pirminę šios dalies redakciją, pateiktą Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.)

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 127

1 STRAIPSNIO 82 A DALIS (nauja)

160 b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

82a) Po 160a straipsnio pridedamas 160b straipsnis:

„160b straipsnis

Nukrypstant nuo 110 straipsnio nuostatų, kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu privalomai taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija.“

Pagrindimas

Žiūrėti 110 straipsnio pakeitimą. Dėl kvietimo teikti paraiškas skelbimo ankstesniais metais turėtų būti išvengta tiek paraiškų dotacijoms gauti pertekliaus metų pradžioje, tiek ir su tuo susijusio vėlavimo. Pareiškėjams visos procedūros metu turi būti garantuotas teisinis apibrėžtumas. Draudimas keisti taisykles procedūros metu sumažins administracinę naštą dotacijų gavėjams ir Komisijai, sugriežtins procedūrą ir suvienodins dotacijų skyrimo politiką.

Pakeitimas 128

1 STRAIPSNIO 85A PUNKTAS (naujas)

168 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

85a) 168 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Bendrijos išorės paramai taikomos 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą1 ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą2 nustatytos dalyvavimo konkursuose taisyklės.

_______________

OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

Pagrindimas

2005 m. buvo priimti du reglamentai dėl paramos atsiejimo. Pagal šiuos reglamentus konkursuose gali dalyvauti ES nepriklausančių valstybių ir paramos negaunančių valstybių, ypač besivystančių šalių, juridiniai asmenys; taip pat taikomas abipusiškumo principas ES nepriklausančioms išsivysčiusioms šalims. Šios taisyklės turėtų būti taikomos ir įtrauktos į Finansinį reglamentą.

Pakeitimas 129

1 STRAIPSNIO 87 DALIS

169 a straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Leidžiamos finansuoti išlaidos gali būti:

 

a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo remiantis 118 straipsniu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;

 

b) PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;

 

c) PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;

 

d) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);

 

e) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir specialistams;

 

f) nurašomos išlaidos.

Pagrindimas

Žiūrėti 113a straipsnio pakeitimą: visų pirma mažos įmonės arba organizacijos negali pačios padengti garantijos pateikimo išlaidų. Tačiau dėl to jos neturėtų būti pašalintos iš konkurso dotacijoms gauti. Tai taip pat taikytina ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neturi galimybių susigrąžinti dalies PVM mokesčio.

Pakeitimas 130

1 STRAIPSNIO 94A PUNKTAS (naujas)

179 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

94a) 179 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3. Institucijos abiem biudžeto valdymo institucijos šakoms kuo skubiau, bet likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki bet kurio termino pabaigos, kai biudžeto valdymo institucija turės priimti sprendimą, praneša apie visus statybos projektus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos biudžetu.“

Pagrindimas

Kad biudžeto valdymo institucija galėtų priimti protingus finansinius sprendimus dėl statybos projektų, turinčių reikšmingos įtakos Europos Sąjungos biudžetui, 179 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos turi pranešti abiem biudžeto valdymo institucijoms likus bent 3 savaitėms iki bet kurio termino pabaigos, iki kurio biudžeto valdymo institucija turi priimti sprendimą. Kai bus reikalinga, tai leis abiem biudžeto valdymo institucijoms labiau įsigilinti ir išsiaiškint.

Pakeitimas 131

1 STRAIPSNIO 94 B DALIS (nauja)

183 straipsnio 2 dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

94b. Į 183straipsnį įtrauktas šis sakinys:

 

„Klausia biudžeto vadovybės nuomonės ir, kai reikia, atsižvelgia į ją."

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 132

1 straipsnio 94c punktas (naujas)

185 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

94c) 185 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

 

„1. Komisija priima finansinių pagrindų reglamentą, taikomą Sąjungos įsteigtoms institucijoms, turinčioms juridinio asmens statusą. Šių institucijų finansinės taisyklės negali nukrypti nuo pagrindų reglamento, nebent tai būtina dėl ypatingų veiklos poreikių ir Komisija yra davusi išankstinį sutikimą.“

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, atskaitomybės ir nuoseklumo, visoms agentūroms, veikiančioms Sąjungos vardu, neatsižvelgiant ar jos gauna dotacijas iš biudžeto, turi būti taikomas finansinių pagrindų reglamentas.

Pakeitimas 133

1 straipsnio 95 punktas

185 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3. Kiekviena 1 dalyje paminėta įstaiga įsteigia vidaus auditą, kuris turi būti vykdomas pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali būti atliekamas kokybės auditas.

3. Komisijos vidaus auditorius atlieka 1 dalyje minimų įstaigų auditą. 1 dalyje minimos įstaigos gali įsteigti vidaus audito pareigybes. Komisijos vidaus auditorius, pagrįstais atvejais, gali įgalioti tų įstaigų vidaus auditorius atlikti užduotis. Įgaliojama raštu nurodant įgaliojimo priežastis ir atsakingų auditorių vardus (įgaliojančiųjų ir įgaliojamųjų). Nepaisant įgaliojimo, Komisijos vidaus auditorius gali vykdyti 1 dalyje minimų įstaigų auditą ir atšaukti įgaliojimą bet kuriuo metu, kai mano, kad tai yra reikalinga.

 

Kai 1 dalyje minimos įstaigos įsteigia vidaus audito pareigybes, tai turi būti atliekama pagal Komisijos vidaus auditoriaus nustatytas gaires. Šiose gairėse numatyta pareiga pateikti visas ir bet kokias ataskaitas, parengtas Komisijos vidaus auditoriui. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali kokybiškai atlikti auditą.

Pagrindimas

Patikslina Komisijos vidaus auditoriaus padėtį. Komisijos vidaus auditorius įgaliotas paskirstyti užduotis agentūrų vidaus audito tarnyboms, tačiau ir toliau kontroliuoja apskaitą ir yra už tai atsakingas.

Pakeitimas 134

1 straipsnio 95 punktas

185 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4. Šio straipsnio 121 dalyje nurodytos įstaigos taiko apskaitos taisykles, nurodytas 133 straipsnyje, kad jų ataskaitos galėtų būti konsoliduotos su Komisijos ataskaitomis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikalingas. Nustatyta 133 straipsnyje.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

BEGRÜNDUNG

Kaum ein Rechtstext betrifft das praktische Leben der Mitarbeiter in Kommission und anderen Institutionen so wie die Haushaltsordnung. Rund 40% der Beschäftigten der Kommission haben mit ihren Vorschriften und Anweisungen zu tun, meist täglich. Dabei machen sie mangelnde Klarheit und Übersichtlichkeit zu einem schwer lesbaren Text; wegen zahlreicher Querverweise entzieht sie sich der Verständlichkeit und der schnellen Klärung von Fragen. Noch fast drei Jahre nach der Verabschiedung der Haushaltsordnung erreichen das Helpdesk der DG Budget an jedem Arbeitstag im Durchschnitt fünf Anfragen von Anwendern, die Antworten auf ihre Probleme mit der Haushaltsordnung und ihren Durchführungsbestimmungen suchen. Umfangreiche Handbücher sind entstanden: Jede Generaldirektion hat eigene Vorschriften und Vorgehensweisen abgeleitet und schriftlich gefaßt. Interne Bestimmungen der DG Budget kamen hinzu. Ein komplexes, widersprüchliches, unübersichtliches Haushaltsanwendungsrecht entstand, das sich erst nach umfangreichen Schulungen (teil)erschließt.

Die Folgen der komplexen Verfahrensvorschriften sind eine Bürokratisierung der Abläufe, lange Verfahrensdauern und Versuche, sich der Verantwortung durch Einschaltung möglichst vieler Hierarchien und Verfahrensstufen zu entziehen. Auf Seiten der "Kunden", Nachfrager nach Zuschüssen und Aufträgen, greift die Frustration um sich über ein Europa, das es den Bürgern, den Organisationen, der Wirtschaft, den Forschungseinrichtungen nicht nur schwer macht, Gelder abzurufen, sondern über komplexe Antragsverfahren mit hohen Kosten der europäischen Landschaft auch noch beträchtliche Gelder entzieht.

Unauflösbare, grundlegende Widersprüche bleiben: etwa die konkurrierende Gesetzgebung. Der Geltungsbereich der Haushaltsordnung und ihre allgemeine Gültigkeit wird von weitergehender Gesetzgebung, etwa den Basisrechtsakten, eingeschränkt. Sie können jederzeit selbst Kernbestimmungen der Haushaltsordnung zuwider laufen. So wird eine vermeintlich scharfe Waffe in Wirklichkeit stumpf. Außerdem deckt die Haushaltsordnung lediglich die direkte, zentrale Verwaltung ab; andere Verwaltungsarten geben sich eigene Regeln und sind bis jetzt höchstens in Umrissen festgelegt.

Die Kommission hat einen Revisionsentwurf vorgelegt, der teilweise sicherlich in die richtige Richtung geht. Sie hat Vorschläge für einige drängende Verwaltungsprobleme gemacht. Die

Beschneidung von Parlamentsrechten ist eine ihrer Antworten. Erleichterungen für Nachfrager und Bewerber für EU-Gelder gibt es nur, wenn gleichzeitig auch die Verwaltung davon profitiert. Wenig Wert hat die Kommission auf nutzerfreundlichere Zugänge zu EU-Märkten und Subventionen gelegt, auf den Aufbau einer gemeinsamen Problemlösungskompetenz, auf Datenbanken und auf Vereinheitlichung der von Generaldirektion zu Generaldirektion verschieden gehandhabten Verfahren, damit sie Aufwand, Kosten und Vereinfachung auf Seiten der Kommission und der Nutzer bringen. Auch bei den Verwaltungsproblemen der Kommission und der anderen Institutionen bleibt manches offen. Deshalb kritisiert der Europäische Rechnungshof in seiner Stellungnahme10/2005 den eigentlich zu großen Reformumfang (Tz. 50) bei gleichzeitigem Mangel an einer "Lösung für bestimmte Erfordernisse der Verwaltung" und fehlender "Radikalität" (Tz 53).

Die Berichterstatter des Europäischen Parlaments legen Änderungsanträge vor, die 63 Artikel betreffen. Das Parlament setzt dabei andere Schwerpunkte als die Kommission: Beibehaltung von Kontroll- und Informationsrechten des Parlaments sowie Erleichterungen für alle, die mit der EU arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen die Teile V und VI der Haushaltsordnung, Märkte und Zuschüsse, jene Teile also, mit denen die Bürger über Organisationen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen konfrontiert sind. Verfahrenserleichterungen und die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Auftrag/Zuschuss sind die Leitlinie, an der sich, aus Sicht der Berichterstatter das Verwaltungshandeln messen lassen muss.

Von den 95 Änderungsanträgen der Kommission die 93 Artikel betreffen, wurden 28 verändert. Auch 28mal wurden Einzelvorschläge dabei ganz zurückgewiesen. An 34 Artikeln stellten Kommission und Parlament übereinstimmend Reformbedarf fest. Von den Änderungsanträgen des Parlaments sind 63 Artikel betroffen Insgesamt liegen 185 Änderungsanträge von Kommission und Berichterstattern vor, die 122 der 187 Artikel der Haushaltsordnung betreffen.

Die Berichterstatter sind sich bewusst, dass dies die Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Haushaltsordnung nicht einfacher macht. Sie plädieren deshalb weiter für eine mittelfristige vollständige Überarbeitung der Haushaltsordnung unter Beiziehung von Experten für Zuschüsse und Ausschreibungen und legen dies der Kommission und dem Rat als eine der Kernfeststellungen der Berichterstatter nahe: Die Haushaltsordnung ist in ihrer jetzigen Form nur eingeschränkt reformierbar. Eine Neufassung mit dem Ziel der Vereinfachung, der besseren Verständlichkeit und einer ergebnisorientierten Budgetierung wäre der geeignete Weg und das Beste für Europa und seine Verwaltung.

Folgende Hauptüberlegungen kennzeichnen unsere Änderungsvorschläge:

1. Parlamentsrechte wahren

· Die Änderungsvorschläge bei Mittelübertragungen (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 und 160a) und bei Informationsrechten (Art. 28, 29, 46 Abs. 1 Nr. 1 f, 33, 83 und 110) werden abgelehnt.

· In Art. 183 wird der Erlass der Durchführungsbestimmungen von einer Stellungnahme der Haushaltsbehörde abhängig gemacht.

2. Europa - mit einfacheren Verfahren effizienter handeln

· Verhältnismäßigkeit von Verwaltungshandeln: Das Verhältnis zwischen Aufwand und Kontrollaufwand muss sich an der Höhe der Beträge und Risiken ausrichten (Art 2 Abs. 1a; Art. 27 Abs. 1 und 2 UAbs. 4).

· Verwaltung soll ihr Handeln auf die damit verbundenen Kosten und Risiken überprüfen (Art. 89 Abs. 1, 93 a, 117 bis 119).

· Zeit- und Kostenaufwand für Dokumentation bei Vertragsvergabeverfahren minimieren (Art. 93a, Art. 89 Abs. 3).

· Damit auch die anderen Institutionen von der Erfahrung und den Kostenvorteilen großer Einheiten profitieren können, erfolgen Ausschreibungen grundsätzlich interinstitutionell (Art. 89 Abs. 3).

· Eine zentrale Stelle zur Standardisierung (innerhalb der gleichen "Zuschussfamilie" - etwa der Forschung) mit einheitlichen Formularen, Bestimmungen und weitestgehend Abläufen), zur Information von Antragstellern und zum Benchmarking soll zum besseren Zugang zu Fördermitteln beitragen (Art. 109 a (neu)) und für Entschlackung und Beschleunigung von Antragsverfahren sorgen.

· Eine Datenbank zur Notifizierung von Ausschreibungsbeteiligten (Art. 109 a (neu)) erleichtert die Antragsverfahren und vermeidet die bisher übliche Mehrfacheinreichung gleicher Dokumente durch Antragsteller und deren Prüfung durch die Kommission.

· Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei Vergaben möglichst nicht wegen ihrer Größe von vorneherein ausgeschlossen sein (Art. 89 Abs. 4).

· Der Wettbewerb soll nicht durch langfristige Bindungen in Rahmenverträgen beeinträchtigt werden (Art. 91 a (neu)).

· Durch ein zweistufiges Verfahren sollen von vorneherein erfolglose Anträge möglichst frühzeitig ausgesondert werden und erst dann weitere erforderliche Dokumentation nachgefordert werden, um die Kosten erfolgloser Bewerbungen gering zu halten (Art. 115 Abs. 2a)).

· Eine Vergabekammer stellt die Rechtmäßigkeit der Vergaben in einem schnellen und wenig förmlichen Verfahren sicher (Art. 100a, 100b), entlang der Verpflichtungen, wie sie auch für die Mitgliedsstaaten gelten.

3. Europa - verlässlicher handeln

· Die Kosten für die Antragsstellung für Subventionen müssen im Verhältnis zum Betrag stehen (Art. 115 Abs. 4).

· Entscheidungen der Kommission statt umfangreiche Verträge können Grundlage von Finanzhilfen sein (Art. 108). Dies verkürzt und entlastet bei kleinen Fördersummen das Verfahren.

· Anweisungsbefugte sollen (unerfahrene) Antragssteller bei Subventionen im Verfahren unterstützen Art. (Art. 114 Abs. 5).

· Antragsteller sollen die Chancen ihres Antrages bereits von Anfang an einschätzen können, dann aber auch Rechtssicherheit haben, wozu die verbindliche Bekanntgabe aller Vorschriften, die für den Zuschuss gelten (Art. 110 Abs.1 UAbs. 2) dient.

· Die förderfähigen Kosten sind für Zuschussverfahren zu definieren (Art. 113a Abs. 1a), insbesondere sind Bürgschafts- und Prüfungskosten einzubeziehen (Art. 117 Abs. 3).

· Ändern sich die Projektvoraussetzungen bei Subventionen, soll dies nicht automatisch den EU-Anteil verringern, was zu unerwünschten Effekten (z.B. Projektende) führen kann (Art. 119 Abs. 2).

· Einbehalte müssen im Verhältnis zum gerügten Fehler stehen (Art. 119). Ziel ist, die Berechenbarkeit der EU für den Zuschussempfänger zu erhöhen und so für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Dies auch im Bereich der Forschung (Art. 160b).

4. Europa - schneller und kostengünstiger handeln

· Vergabeverfahren sollen effizienter werden. Insbesondere sollen Verfahrensdauern verkürzt und die Kosten für Bieter und Antragsteller verringert werden. Hierzu sind die Nachweispflichten am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten

· Die Jahresprogramme für Subventionen sind möglichst frühzeitig (d.h. bis 1. März) zu veröffentlichen. Auch können Ausschreibungen bereits vor Jahresbeginn erfolgen, um unterjährige Arbeitsspitzen zu vermeiden (Art. 110 Abs. 1 UAbs. 1), wenn auf die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen verwiesen wird.

· Während und zum Abschluss von Zuschussverfahren können zur Kostenreduzierung unabhängige statt externe Prüfungen vorgesehen werden, wobei die Prüfkosten im Verhältnis zur geprüften Zuschusssumme stehen müssen (Art. 117 Abs. 2).

5. Europa - transparent und konsequent handeln

· Bedienstete der Gemeinschaften haben die Teilnahme an einer Ausschreibung auch für Finanzhilfen ihrem Vorgesetzten anzuzeigen, um die Außendarstellung der Union und die Transparenz zu erhöhen (Art. 94).

· Zur Vermeidung einer Doppelförderung hat der Antragsteller für Subventionen die Mehrfachantragsstellung zur Kenntnis zu geben, die gesamten förderfähigen Kosten dürfen nicht überschritten werden (Art. 111).

· Bereits einmal strafrechtlich in Erscheinung getretene Bieter für fünf bzw. bis zu 10 Jahren von Vergaben ausgeschlossen sein (Art. 93).

In Art. 66 Abs. 1 wird der Grundsatz auf die Haftung des Anweisungsbefugten angewandt. Vorsätzliche Schädigungen führen zu voller Schadenersatzpflicht und unterliegen strengen Anforderungen hinsichtlich der Verjährung (Art. 73b). Ansonsten wird die Haftung auf höchstens 12 Monatsgehälter begrenzt.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ (22.2.2006)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Nuomonės referentas: Anders Wijkman

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2002 m. Finansinis reglamentas ir jo įgyvendinimo taisyklės sukėlė nemažai problemų besinaudojantiems (vystymosi baruose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems naudos gavėjams) Europos Sąjungos, ypač vystymosi, programomis. Finansiniame reglamente nustatomi pagrindiniai ES biudžeto įgyvendinimo principai ir taisyklės. Išsamias 2002 m. Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles nustatantis reglamentas tiksliau apibrėžia Finansinio reglamento taisykles. Problemų keliantys klausimai yra labiau techninio pobūdžio (pvz., probleminės su pilietybe ar kilme susijusios taisyklės, mokėjimo laikotarpio klausimai ir galimybė pakeisti patvirtintą dotacijų susitarimą) ir, norint juos išspręsti, reikia peržiūrėti įgyvendinimo taisykles.

Nuomonės referentas siūlo į Finansinį reglamentą įtraukti keletą reglamento vykdymą pagerinti padėsiančių elementų, pvz., veiksmingumo vertinimo ir palyginimo sistemų sukūrimą, biudžeto principo, kuriam skiriama per mažai dėmesio įgyvendinant biudžetą, taikymą, rizikos analizės tvirtinant mokėjimus įdiegimą, tam tikrų reglamentų dėl paramos atsiejimo nuostatų įtraukimą į Finansinį reglamentą ir valiutos keitimo operacijų išlaidų neutralumo principą.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

27A konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(27a) Rizikos analizė jau taikoma atliekant ex post vertinimą. Jos taikymas tvirtinant išlaidas leis veiksmingiau įgyvendinti šią biudžeto dalį; rizikos analizė turėtų būti įtraukta į Finansinio reglamento 79 straipsnį.

Pagrindimas

Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 99 straipsnyje nustatyta, kad dotacijas išmokėti galima gavus leidimą „patvirtinta išmokėti“. Ši leidimas „reiškia, kad: (...) b) pats prašymas išmokėti arba kartu su gautu dotacijos prašymu pateiktas vidaus dokumentas yra pareigūno ar kito techniškai kompetentingo ir atsakingojo leidimus duodančio pareigūno įgalioto tarnautojo leistas „tvirtinu, teisinga“ ir pasirašytas; tokiu leidimu jis patvirtina, kad gavėjo įvykdyta veiklos ar darbo programa visais aspektais atitinka reikalavimus gauti dotaciją; …“

Kalbant apie mokėjimų ex post patikrą tose pačiose įgyvendinimo taisyklėse (47 straipsnis) nustatyta, kad šios „patikros gali būti organizuojamos atrankos būdu, taikant rizikos analizę.“ Jei atliekama tokia statistinė atrankos būdu organizuojama patikra, tada galima tvirtinti, kad tik remiantis tikimybe (ir atsižvelgiant į tam tikrą pasitikėjimo lygį) prašymas atitinka nustatytus reikalavimus.

Naujajame 2002 m. Finansiniame reglamente pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybė buvo padidinta (66 straipsnis). Padidinus atsakomybę, pareigūnai jaučiasi nesaugiai, nenoriai išduoda leidimą „tvirtinu, teisinga“ tvarkydami dotacijų išmokas ir reikalauja iš gavėjų vis daugiau ir daugiau patvirtinamųjų dokumentų ir liudijimų. Kadangi ex post patikra gali būti organizuojama atrankos būdu taikant rizikos analizę, turėtų būti įmanoma įdiegti rizikos analizės sampratą išlaidų tvirtinimo procese. Apskritai rizikos analizė negali pakeisti kitų dotacijų išmokėjimo patvirtinimo reikalavimų, tačiau ji suteiks pareigūnams tam tikras įgaliojimų ribas tvirtinti dotacijų išmokėjimą tais atvejais, kai nėra aiškiai apibrėžtų oficialių reikalavimų (dokumentų, liudijimų). Tai leis, esant tam tikram rizikos laipsniui, išlaikyti veiklos našumą ir veiksmingumą.

Pakeitimas 2

36A konstatuojamoji dalis (nauja)

 

36a) Komisija turėtų numatyti galimybę be konkurso skirti dotacijų Bendrijos išorės paramos sektoriaus projektams, leisdama peržengti bendrą nustatytą dotacijų skyrimo ne konkurso tvarka ribą, jei projektas yra itin savito, išskirtinio pobūdžio.

Pagrindimas

Galimybės skirti dotacijas be konkurso yra labai ribotos, ir nuomonės referentas iš esmės tam pritaria. Tačiau gali būti pateikta pasiūlymų dėl projektų, kurie yra tokie išskirtiniai ir saviti, kad vargu ar kas nors kitas pateiktų panašų pasiūlymą. Tokiais atvejais Komisijai turėtų būti suteikta galimybė peržengti nustatytą dotacijų skyrimo ne konkurso tvarka ribą.

Pakeitimas 3

1 STRAIPSNIO 7A DALIS (nauja)

16 straipsnio 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

7a) Į 16 straipsnį įterpiama ši dalis:

„Valiutos keitimo operacijos atliekamos taip, kad nebūtų didelių pokyčių atsižvelgiant į bendro Sąjungos projektų dotacijų finansavimo lygį.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti Biudžeto komiteto pranešėjos pateiktą pakeitimą (Ingeborgos Gräßle pateikto pranešimo projekto 31 pakeitimas) ir padaryti tekstą aiškesnį. Šiuo pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai keisdami valiutą naudos gavėjai patiria nuostolių arba susiduria su išlaidų lygio pagrindimo problemomis, kai dėl valiutų keitimo kurso pokyčių vienoks lygis yra numatytas užsienio valiuta, o kitoks – eurais.

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO 12A DALIS (nauja)

27 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12a) Į 27 straipsnį įterpiama ši dalis:

„4a. Institucijos sukuria pirkimų ir dotacijų teikimo tvarkos veiksmingumo ir našumo vertinimo ir lyginimo sistemas.“

Pagrindimas

Įgyvendindama biudžetą Komisija siekia laikytis gero finansų valdymo principų. Pagrindiniai trys gero finansų valdymo principai yra ekonomiškumas, našumas ir veiksmingumas. Komisijos pareigūnai ypatingą dėmesį skiria ekonomiškumo principui, kuris gali būti apibūdinamas kaip „veiksmingiausias išteklių panaudojimas laikantis nustatytos tvarkos“. Našumo principas Finansinio reglamento 27 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje apibūdinamas kaip „geriausias panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykis“. Atsižvelgdama į šį principą, Komisija turėtų kreipti dėmesį ne tik į „reikalavimų sąrašus“, bet ir į pirkimų bei dotacijų teikimo tvarkos aplinkybes ir šių procedūrų administravimo išlaidas. Turint mintyje dideles išlaidas, su kuriomis susiduria potencialūs naudos gavėjai, našumo kriterijų reikia dar labiau pabrėžti.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 37A DALIS (nauja)

79 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

3) Į 79 straipsnį įterpiama ši dalis:

„Tvirtinant išlaidas galima pasitelkti rizikos analizę kaip kriterijų.“

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 6

1 STRAIPSNIO 85A DALIS (nauja)

168 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

85a) Į 168 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

„Kalbant apie Bendrijos išorės paramą taikomos 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą1 ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą2 nustatytos dalyvavimo konkursuose taisyklės.“

 

_______________

1OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

2OL L 344, 2005 12 27, p. 23.

Pagrindimas

2005 m. buvo priimti du reglamentai dėl paramos atsiejimo. Pagal šiuos reglamentus konkursuose gali dalyvauti ES nepriklausančių valstybių ir paramos negaunančių valstybių, ypač besivystančių šalių, juridiniai asmenys; taip pat taikomas abipusiškumo principas ES nepriklausančioms išsivysčiusioms šalims. Šios taisyklės turėtų būti taikomos ir įtrauktos į Finansinį reglamentą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

Nuorodos

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Atsakingas komitetas

BUDG

Nuomonę pateikęs komitetas  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE
17.11.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Nuomonės referentas(-ė)
  Paskyrimo data

Anders Wijkman
1.12.2005

Pakeistas (-a) pranešėjas (-a)

 

Svarstymas komitete

20.2.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Robert Sturdy

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

  • [1]  Dar nepaskelbta OL.

Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ  (24.2.2006)

pateiktas Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Nuomonės referentai(*): Ingeborg Gräßle ir Borut Pahor(*) Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas - Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

SHORT JUSTIFICATION

There is hardly any other item of legislation which has such a practical impact on staff at the Commission and the other institutions as the Financial Regulation. Some 40% of the Commission's employees have dealings with its rules and instructions, most of them on a daily basis. Yet the Regulation lacks clarity and structure, making it untransparent; the numerous cross-references impede understanding and render it difficult to find the answers to questions quickly. Nearly three years after the Financial Regulation was adopted, the helpdesk of DG Budget is still receiving an average of five queries from users every working day, seeking answers to their problems with the Financial Regulation and its implementing provisions. Sizeable manuals have been compiled: each DG has drawn up its own rules and procedures on the basis of the Regulation. In addition, DG Budget has adopted its own internal rules. A complex, contradictory and confusing body of law on the implementation of the budget has come into being, which, even after lengthy training, may be only partly comprehended.

The consequences of the complex procedural provisions are bureaucratisation of processes, protracted procedures and attempts to evade responsibility by involving as many hierarchies and procedural stages as possible. 'Clients' - applicants for grants and bidders for contracts - are increasingly frustrated at a Europe which not only makes it difficult for citizens, organisations, industry and research centres to obtain money but also, by means of complex and costly application procedures, renders unobtainable substantial sums intended for disbursement in Europe.

Insoluble, fundamental contradictions remain: for example, competing legislation. The scope of the Financial Regulation and its general validity are restricted by legislation which goes further, for example the basic legal acts. These may at any time contradict even key provisions of the Financial Regulation. Thus a weapon which was thought to be keen-bladed is in reality blunted. Moreover, the Financial Regulation covers only the direct, central administration: other administrative bodies adopt their own rules and where they are concerned, the picture so far remains vague at best.

The Commission has submitted a proposal for a revision which in part certainly represents a step in the right direction. It has made proposals for dealing with a number of pressing administrative problems. One of its answers is to encroach upon Parliament's prerogatives. Life will be made easier for applicants for EU funding only if at the same time the administration also benefits from the changes. The Commission has not attached much importance to more user-friendly access to EU markets and subsidies, building up a joint capacity for problem-solving, databases and harmonisation of procedures, which are applied differently from DG to DG, in order to reduce work and costs and simplify procedures, both for the Commission and for users. Much also remains to be done to tackle the administrative problems of the Commission and the other institutions. In its Opinion no 10/2005, the Court of Auditors therefore criticises the excessive scale of the revision (Paragraph 50) while at the same objecting that the revision does not provide 'the solution to certain management needs' and that it is not 'radical' enough (Paragraph 53).

The rapporteurs of the European Parliament are tabling 116 amendments relating to 63 articles. Parliament's priorities here are not the same as the Commission's: Parliament highlights preserving Parliament's powers of control and rights to information and measures to reduce the difficulties facing anybody wishing to work with the EU. There is a particular focus on Parts V and VI of the Financial Regulation, markets and grants, i.e. those parts with which members of the public come into contact via organisations, research establishments and enterprises. In the view of the rapporteurs, easing of procedures and the proportionality of the effort involved to the size of a contract or grant are the criteria for assessing administrative action.

Of the Commission's 95 amendments concerning 93 articles, 28 are modified. In another 28 cases, the Commission's proposed amendments are rejected entirely. In 34 articles both the Commission and Parliament agree that reform is needed. Parliament's amendments concern 63 articles. Altogether, the Commission and the rapporteurs are proposing 185 amendments to 122 of the 187 articles in the Financial Regulation.

The rapporteurs realise that this will not make the Financial Regulation any simpler to understand and apply. They therefore advocate in addition that, in the medium term, the Financial Regulation should be completely overhauled with the assistance of experts on grants and tender procedures, and one of their key observations to the Commission and Council is that, in its current form, the Financial Regulation can only be reformed to a limited extent. A new version drafted with a view to simplification, better comprehensibility and output budgeting would be the appropriate answer and the best for Europe and its administration.

The main considerations underlying our amendments are as follows:

1. Preserving Parliament's prerogatives

· The amendments concerning transfers of appropriations (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 and 160a) and rights to information (Art. 28, 29, 46(1)(1)(f), 33, 83 and 110) are rejected.

· In Art. 183 the adoption of implementing provisions is for the first time made conditional on the assent of the budgetary authority.

2. Europe - acting more efficiently, using simpler procedures

· Proportionality of administrative action: the required effort and the work to be put into checking should be proportionate to the amounts and risks involved (Art. 2(1)a; Art. 27(1) and 27(2)(4)).

· The administration should review its actions in relation to the costs and risks involved (Art. 89(1), 93a, 117 to 119).

· In procurement procedures, the time expended on documentation, and its cost, should be minimised (Art. 93a, Art. 89(3)).

· So that the other institutions can also benefit from the experience and economies of scale of large units, procurement procedures should in principle be interinstitutional (Art. 89(3)).

· A central standardisation agency (dealing with a particular 'family' of grants - e.g. research) with uniform forms, provisions and, wherever possible, procedures to provide information to applicants and carry out benchmarking should help to improve access to grants (Art. 109 a (new) and to streamline application procedures.

· A database for the notification of participants in procurement procedures (Art. 109 a (new)) is intended to facilitate application procedures and avoid the hitherto customary requirement for applicants to submit multiple copies of the same documents and for the Commission to consider them more than once.

· In procurement procedures, small and medium-sized enterprises should, if possible, not be excluded in advance on account of their size (Art. 89(4)).

· Competition should not be impeded by long-term commitments in framework contracts (Art. 91 a (new)).

· A two-stage procedure should make it possible in advance to screen out at the earliest possible stage applications which are doomed to failure in advance, and only to request further documentation after that, in order to keep the costs of unsuccessful applications down (Art. 115(2)a)).

· A review body should ensure that awards are made lawfully in a speedy and relatively informal procedure (Art. 100a, 100b), in accordance with the obligations which also apply to the Member States.

3. Europe - acting more reliably

· The costs of applying for grants must be proportionate to the amount to be awarded (Art. 115(4)).

· Commission decisions rather than voluminous contracts may be the basis for grants (Art. 108). This will make procedures less protracted and burdensome in the case of small grants.

· Authorising officers should assist applicants for grants with the procedure, particularly if they are inexperienced (Art. 114(5)).

· Applicants should be able to assess the prospects of success of their application from the outset, but should then also enjoy legal certainty, which is the purpose of compulsory indication of all rules applicable to a grant (Art. 110(1)(2)).

· Eligible costs should be defined for the grants procedure (Art. 113a (1) a); in particular, costs of sureties and audits should be included (Art. 117(3)).

· If the preconditions for a project which is to be subsidised change, this should not automatically lead to a cut in the EU's financial contribution, which can have undesirable effects (e.g. forcing the closure of a project) (Art. 119(2)).

· Reductions must be proportionate to the error objected to (Art. 119). The aim is to make the EU more predictable for beneficiaries of grants, thus increasing legal certainty, including in the field of research (Art. 160b).

4. Europe - acting more quickly and cost-effectively

· Award procedures should become more efficient. In particular, their duration should be reduced and the costs to bidders and applicants should be cut. For this purpose, requirements to produce evidence should accord with the principle of proportionality.

· Annual programmes for grants should be published as early as possible (i.e. by 1 March). Invitations to tender may also be issued even before the beginning of the year, in order to avoid peaks in work during the year (Art. 110(1)(1)), provided that reference is made to the fact that the budget procedure has not yet been completed.

· During grant procedures, and to conclude them, independent rather than external audits may be provided for, in order to cut costs, in which connection audit costs must be proportionate to the amount of the grant being audited (Art. 117(2)).

5. Europe - acting in a transparent and consistent manner

· Community staff must inform their superior if they participate in a tender procedure, including a grant application procedure, in order to improve the image of the Union and transparency (Art. 94).

· In order to avoid duplication of grants, anyone who applies for a grant must make it known that he has applied for more than one grant, and the total costs eligible for financing must not be exceeded (Art. 111).

· Bidders who have committed criminal offences in the past should be debarred from awards for five or ten years (Art. 93).

Art. 66(1) applies the principle of liability of authorising officers. Deliberate damage should give rise to an obligation to compensate the damage in full, and should be subject to strict requirements as regards the limitation period (Art. 73b). Otherwise, liability should be limited to 12 months' salary.

IŠVADOS

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą pritarti Komisijos pateiktam teisės akto pasiūlymui su šiais pakeitimais:

PAKEITIMAII

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.

(1) Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, apibrėžti EB sutarties 268ff straipsnyje ir kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.

Pagrindimas

Biudžeto principai visų pirma išdėstyti EB sutarties 268ff straipsnyje.

Pakeitimas 2

2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą bei kai kuriuos procedūrinius ir dokumentacijos reikalavimus pritaikyti taip, kad jie taptų labiau proporcingi susijusiai rizikai ir išlaidoms, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti.

(2) Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti; taip pat rekomenduojama aiškiai įtvirtinti EB sutarties 5 straipsnyje apibrėžtą proporcingumo principą, kad būtų paaiškinta, jog atsižvelgiama į susijusios rizikos ir išlaidų santykį.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visuotinį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad būtų išvengta pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla, Sąjungos piliečiams ir trečiosioms šalims.

Pakeitimas 3

3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų sustiprinti Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.

(3) Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų padaryti efektyvesnę Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.

Pakeitimas 4

5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(5a) Pagal prie EB sutarties pridėto protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 1 punktą 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties priede kiekvienas organas įpareigojamas vykdyti savo įgaliojimus atsižvelgiant į proporcingumo principą (5 straipsnio a dalis), pagal kurį Bendrijos priemonės taikomos tik tokiu mastu, koks reikalingas Sutarties tikslui pasiekti.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visuotinį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad būtų išvengta pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla, Sąjungos piliečiams ir trečiosioms šalims.

Pakeitimas 5

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Tam tikrais atvejais reikia veiksmingiau ir skaidriau taikyti biudžeto principus, siekiant geriau patenkinti veiklos poreikius.

(6) Finansinio reglamento taikymo praktika parodė, kad kai kuriais atvejais finansiniai pareigūnai, vykdydami savo veiklą, per mažai remiasi savo nuomone; be to, jie, kaip Europos Bendrijos vykdomosios valdžios atstovai, pavieniais atvejais gali savarankiškai ir savo nuožiūra spręsti, ar priemonė yra proporcinga, kaip apibrėžta EB sutarties 5 straipsnyje ir prie EB sutarties pridėtame protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties priede.

Pagrindimas

Viena iš procedūros nelankstumo priežasčių yra tai, kad taikantys Finansinį reglamentą asmenys nepakankamai naudojasi veiksmų laisve savo nuožiūra priimti sprendimus.

Pakeitimas 6

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, gauti leidimą turėtų būti privaloma tik jeigu tokios išlaidos būtų didelės.

(12) Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, tolesnių išlaidų atveju turėtų būti privaloma gauti leidimą.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 7

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Kalbant apie biudžeto konkretumo principą, reikėtų pažymėti, kad varžančios arba neaiškios asignavimų perkėlimus reglamentuojančios taisyklės turėtų būti supaprastintos ir paaiškintos. Finansinio reglamento 22 straipsnį buvo ketinama taikyti kitoms institucijoms, išskyrus Komisiją, kuri taiko savo tvarką. Todėl ši nuostata turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 8

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Dėl „pranešimo procedūros“ pažymėtina, kad Komisija ir kitos institucijos biudžeto valdymo institucijai praneša apie pasiūlymus dėl perkėlimo, kuri norėdama pareikšti prieštaravimus gali pradėti įprastą procedūrą. Šiais atvejais biudžeto valdymo institucijos sprendimams dėl perkėlimo teoriškai taikomi įprasti terminai. Tačiau tekste nenurodoma, nuo kada pradedamas skaičiuoti termino laikas, todėl reikia ištaisyti šią klaidą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 9

16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Siekiant veiksmingumo, Komisijai turėtų būti leidžiama savarankiškai spręsti dėl perkėlimų iš rezervo tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamo veiksmo nereglamentuoja pagrindinis teisės aktas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 49 straipsnyje, bet jis priimamas tais metais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 10

17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Administracinių asignavimų perkėlimų taisyklės turėtų būti pritaikytos prie naujos veiklos pagrindu sudaromo biudžeto struktūros. Todėl „pranešimo procedūra“ turėtų būti taikoma tik perkėlimams iš vieno straipsnio į kitą tame pačiame antraštinės dalies skyriuje, jeigu jie viršija 10 % tiems metams skirtų asignavimų. Kita vertus, Komisija turėtų turėti teisę savarankiškai spręsti dėl perkėlimo tarp skirtingose antraštinėse dalyse esančių straipsnių, skirtų tokio pat pobūdžio išlaidoms finansuoti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 11

22 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(22a) Siekiant sustiprinti teisinį apibrėžtumą, turi būti aiškiau suformuluota nuostata dėl leidimus duodančio pareigūno atsakomybės.

Pakeitimas 12

27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus.

 

(27) Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus. Tyčia padarę žalą asmenys neturėtų galėti tokiu pat laipsniu remtis senaties terminu, kaip kiti skolininkai. Taigi senaties terminas turėtų prasidėti nuo to momento, kai buvo užregistruoti visi konkretūs duomenys, susiję su reikalavimų turiniu.

Pakeitimas 13

27 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27a) Teikimo ir paslaugų sutarčių konkursų srityje procedūros turi būti išplėstos ir labiau pritaikytos konkurso dalyvių poreikiams. Ypač turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad proporcingumo principas būtų taikomas ir dokumentavimo sąnaudoms. Pagrindinės sutartys turi būti nurodytos Finansų reglamente. Konkursas neturėtų būti apribojamas nepagrįstai ilgais sutartiniais įsipareigojimais pagal pagrindines sutartis ir neturėtų būti faktiškai ribojamos mažų ir vidutinių įmonių galimybės sudaryti viešųjų pirkimų sutartis vien dėl jų dydžio.

Pakeitimas 14

27 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(27b) Viešųjų pirkimų procedūros turėtų būti vykdomos daugelio institucijų, kad ir mažesnėms organizacijoms būtų palengvinta administravimo našta.

Pakeitimas 15

29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Finansinis reglamentas neišskiria svarbiausių atmetimo kriterijų ir kitų kriterijų. Kita vertus, Direktyvoje 2004/18/EB šie kriterijai išskiriami, ir Bendrijos institucijos taip pat turėtų galėti tuo pasinaudoti. Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniuose turėtų būti nurodyta, kad konkurso dalyvį būtina atmesti esant sunkiausiems atvejams, o kitais atvejais teisė spręsti dėl jo atmetimo, atlikus rizikos įvertinimą, turėtų būti suteikta susitariančiajai institucijai. Toks pat skirstymas pagal kriterijų svarbą turėtų būti numatytas ir dotacijoms pagal Finansinio reglamento 114 straipsnį. Atsižvelgiant į tai, reikia pakeisti minėto reglamento 96 straipsnio taisykles dėl nuobaudų.

(29) Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Atmetant konkurso dalyvius turėtų būti laikomasi proporcingumo principo. Siekiant išvengti neproporcingų nuobaudų, draudimas dalyvauti konkurse turėtų būti apribotas daugiausia dešimčia metų. Uždrausti dalyvauti daugiau nei penkerius metus turėtų būti galima tik remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Pakeitimas 16

30 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(30a) Turi būti reikalaujama tik būtinų įrodymų. Dokumentavimo išlaidos turėtų atitikti sutarties vertę.

Pakeitimas 17

30 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(30b) Siekiant išvengti interesų konflikto, kad būtų įrodytas administravimo sąžiningumas ir skaidrumas, Bendrijų tarnautojai turėtų visada informuoti savo viršininką apie dalyvavimą viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo konkursuose.

Pakeitimas 18

32 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(32a) Nelaimėję konkurso dalyviai turėtų turėti efektyvias teisinės gynybos galimybes, kaip tai privaloma valstybėse narėse. Tam turėtų būti galima kreiptis į nepriklausomas kontrolės institucijas, galinčias greitai ir be didelių išlaidų patikrinti viešuosius pirkimus ir užtikrinti veiksmingą teisinę apsaugą.

Pakeitimas 19

32 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(32b) Sąjungos turtinių interesų apsauga neturi kelti pernelyg didelių reikalavimų rangovams. Taigi iš rangovo garantijų turėtų būti reikalaujama tik pagrįstais atvejais ir jos turėtų atitikti garantijos tikslą.

Pakeitimas 20

34 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(34) Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Reikalavimai dėl patikrinimų ir garantijų turėtų būti labiau proporcingi susijusiai finansinei rizikai. Finansiniame reglamente reikia padaryti kai kuriuos esminius pakeitimus, kad vėliau jo įgyvendinimo taisyklėse būtų galima nustatyti išsamesnes taisykles. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti įtraukta nuostata dėl proporcingumo principo taikymo.

(34) Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Administracinių procedūrų reikalavimai konkurso dalyviams bet kuriuo metu turėtų būti proporcingi. Tam jau kiek įmanoma ankstesnėje procedūros pakopoje turėtų būti atmestos netinkamos paraiškos, kad paraiškų teikėjas išvengtų bereikalingų sąnaudų. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti numatyta galimybė nedidelės vertės dotacijas išmokėti remiantis sprendimu, o ne sudarius išsamų ir sudėtingą susitarimą dėl dotacijų.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visuotinį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys išvengtų pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla.

Pakeitimas 21

36 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(36) Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.

(36) Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Kartu teisinio ir planavimo apibrėžtumo sumetimais turi būti užtikrinta, kad konkurso pradžioje pareiškėjams pateikti nurodymai vėliau nesikeistų. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.

Pakeitimas 22

37 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(37) Taisyklė, kad nė vienam gavėjui neturėtų būti skiriama daugiau negu viena dotacija tai pačiai veiklai, turėtų būti pakeista, nes kai kuriuose pagrindiniuose teisės aktuose leidžiamas mišrus Bendrijos finansavimas, ir ateityje, siekiant užtikrinti finansavimo efektyvumą, tokių atvejų gali daugėti. Tačiau šiuo atveju reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus.

(37) Reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus ir kad neturi būti viršyta 100% leidžiamų finansuoti išlaidų.

Pagrindimas

Įgyvendinami pasiūlyti pakeitimai.

Pakeitimas 23

39 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(39) Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus.

(39) Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus. Leidžiamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiau apibrėžtos.

Pakeitimas 24

40 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(40) Turėtų būti panaikinti tam tikri Finansinio reglamento 114 straipsnyje numatyti gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.

(40) Pareiga pateikti įrodymus ir nuobaudos, kurios gali būti skiriamos dotacijų gavėjams, visada turi būti proporcingos rizikai; be to, turėtų būti panaikinti tam tikri gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visuotinį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys išvengtų pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla.

Pakeitimas 25

40 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(40a) Siekiant geriau informuoti paraiškų teikėjus, turi būti įsteigta viena bendra institucija, kuri užsiimtų to paties pobūdžio paraiškų dotacijoms ir paraiškų teikėjų pateiktos informacijos standartizavimu bei gairių, kuriomis remiantis skiriamos dotacijos, nustatymu.

Pakeitimas 26

47 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(47) Tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies neįgyvendinami projektai, būtina leisti iš naujo paskirstyti asignavimus, kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas. Tačiau tai turėtų būti įmanoma tik taikant griežtas sąlygas ir tik mokslinių tyrimų srityje, kadangi mokslinių tyrimų projektai yra finansiškai rizikingesni negu projektai kitose srityse.

(47) Kadangi mokslinių tyrimų skatinimas yra ypač svarbus Europos Sąjungos konkurencingumui, tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies neįgyvendinami projektai, taikant griežtas sąlygas būtina leisti iš naujo paskirstyti asignavimus, kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas.

Pagrindimas

Įgyvendinami pasiūlyti pakeitimai.

Pakeitimas 27

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo, esančios kitame teisės akte, privalo visų pirma atitikti II antraštinėje dalyje nustatytus biudžeto principus.

Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo, esančios kitame teisės akte, privalo atitikti EB sutarties 268ff straipsnyje nustatytus biudžeto principus.

Pagrindimas

Nesuprantama, kodėl buvo pridėti žodžiai „visų pirma“, todėl jie turi būti išbraukti. O biudžeto principai jau yra išdėstyti EB sutarties 268ff straipsnyje.

Pakeitimas 28

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Bet kuri priemonė, kurią taiko organai vykdydami biudžetą pagal šį reglamentą, turi atitikti EB sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą.

Pagrindimas

Tikslinga atkreipti dėmesį į visuotinį Bendrijos organų veiklos proporcingumo principą, kad Sąjungos piliečiai ir tretieji asmenys išvengtų pernelyg didelės naštos, susijusios su administracine veikla.

Pakeitimas 29

1 STRAIPSNIO 6 DALIS

12 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d. atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies.

Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d. atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies. Apie tokius įsipareigojimus turi būti informuojama biudžeto valdymo institucija.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 30

1 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

6a) 14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa pakeičiama taip:

 

„Nepriklausomai nuo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų, Europos Bendrija ir Europos atominės energijos bendrija ir remiantis 185 straipsnio nuostatomis Bendrijų įkurtos įstaigos neturi teisės imti kreditų, išskyrus remiantis 179 straipsnio 3 dalies nuostatomis biudžeto valdymo institucijos nuomonėje nurodytą tiesioginį finansavimą atitinkamoms įstaigoms skirtam nekilnojamajam turtui įsigyti.“

Pagrindimas

Kai kurios įstaigos, siekdamos įgyvendinti nekilnojamojo turto projektus, turėjo pasinaudoti netiesioginio finansavimo galimybe, o tiesioginio finansavimo atveju (imant banko paskolas) būtų buvusios mažesnės palūkanų normos ir daugiau skaidrumo.

Pakeitimas 31

1 STRAIPSNIO 7 DALIS

16 straipsnio 2 dalies 2 sakinys (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Valiutos turi būti perskaičiuojamos taip, kad paramai projektams skiriamas Sąjungos papildomas finansavimas iš esmės nepakistų.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų galima apskaičiuoti ES papildomą finansavimą, skiriamą projektų partneriams.

Pakeitimas 32

1 STRAIPSNIO 9 DALIS

19 straipsnio 2 dalies 1 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios žymios finansinės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžiama per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios tolesnės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžiama per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 33

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai priklausančiame biudžeto skirsnyje gali daryti perkėlimus:

1) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai priklausančiame biudžeto skirsnyje gali daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą, iš vieno skyriaus į kitą ir iš vieno straipsnio į kitą, neviršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, esančių eilutėje, iš kurios perkeliama;

a) iš vienos antraštinės dalies į kitą, neviršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, esančių eilutėje, iš kurios perkeliama;

 

b) iš vieno skyriaus į kitą be apribojimų.

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 34

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

2) Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai ir Komisijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

2) Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Supaprastinama formuluotė.

Pakeitimas 35

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą laiką, kurio skaičiavimas prasideda tą dieną, kurią jai institucija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 36

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Biudžeto valdymo institucija apie tai praneša Komisijai. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

3) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Pirminė Finansinio reglamento formuluotė buvo geresnė; Komisijos pasiūlytas pakeitimas nepadarė jos aiškesnės.

Pakeitimas 37

1 STRAIPSNIO 10 DALIS

22 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4) Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, gali jai skirtame biudžeto skirsnyje daryti perkėlimus skyrių viduje iš anksto nepranešdama biudžeto valdymo institucijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 38

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO I PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

i) b punktas pakeičiamas taip:

išbraukta

„b) perkelti asignavimus darbuotojų ir veiklos išlaidoms iš vienos antraštinės dalies į kitą tiktai tarp straipsnių, finansuojančių tapataus pobūdžio išlaidas“.

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 39

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO II PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies d punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

ii) papildoma d punktu:

Išbraukta.

„d) perkelti asignavimus iš antraštinės dalies „Atidėjiniai“, nurodytos 43 straipsnyje, tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamam veiksmui nėra pagrindinio teisės akto, bet jis priimamas tais biudžetiniais metais.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 40

1 STRAIPSNIO 11 DALIES A PUNKTO III PAPUNKTIS

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

iii) išbraukiama antra pastraipa.

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 41

1 STRAIPNIO 11 DALIES B PUNKTAS

23 straipsnio 1 a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) Įterpiama tokia 1a dalis:

Išbraukta.

„1a.    Komisija praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki:

a) perkėlimų tarp straipsnių skyriaus viduje, atitinkančių tos pačios antraštinės dalies administracinius asignavimus, kurie viršija 10 % asignavimų tiems metams, parodytų straipsnyje, iš kurio perkeliama; ir

b) perkėlimų, nurodytų 1 dalies c punkte.

Jei per šį trijų savaičių laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą terminą, kuris prasideda dieną, kurią biudžeto valdymo institucijai Komisija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 42

1 STRAIPSNIO 11 DALIES C PUNKTAS

23 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

c) 2 dalyje žodžiai „1 dalies c punkte“ pakeičiami žodžiais „1 ir 1a dalyse“.

 

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 43

1 STRAIPSNIO 12 DALIS

26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

12. 26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Sprendimus dėl perkėlimų, kurie leistų panaudoti rezervą , skirtą pagalbai ekstremaliais atvejais, priima biudžeto valdymo institucija Komisijos siūlymu. Atskiras pasiūlymas turi būti pateiktas kiekvienai atskirai operacijai.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 44

1 STRAIPSNIO 12 A DALIS (nauja)

27 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12a) 27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Biudžeto asignavimai naudojami laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra ekonomiškai, našiai ir efektyviai, ir proporcingumo principo.“

(Įtraukus žodžius „ir proporcingumo principo“, atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 27 straipsnio 1 dalį.)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Komisija raginama tikrinti biurokratines išlaidas.

Pakeitimas 45

1 STRAIPSNIO 12 B DALIS (nauja)

27 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12b) 27 straipsnio 2 dalis papildoma tokiu papunkčiu:

„Proporcingumas reiškia tinkamą apimčių, taip pat kontrolės apimčių, ir susijusių išlaidų bei rizikos santykį.“

Pagrindimas

Pakeitimu Komisija raginama tikrinti savo kontrolės apimtį. Tikslas yra suderinti išlaidas su rizika.

Pakeitimas 46

1 straipsnio 12c punktas (naujas)

27 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12c) 27 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

4a. Institucijos sukuria pirkimų ir dotacijų teikimo tvarkos veiksmingumo vertinimo ir lyginimo sistemas.“

Pagrindimas

Įgyvendindama biudžetą Komisija siekia laikytis gero finansų valdymo principų. Pagrindiniai trys gero finansų valdymo principai yra ekonomiškumas, našumas ir veiksmingumas. Komisijos pareigūnai ypatingą dėmesį skiria ekonomiškumo principui, kuris gali būti apibūdinamas kaip „veiksmingiausias išteklių panaudojimas laikantis nustatytos tvarkos“. Našumo principas Finansinio reglamento 27 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje apibūdinamas kaip „geriausias panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykis“. Atsižvelgdama į šį principą, Komisija turėtų kreipti dėmesį ne tik į „reikalavimų sąrašus“, bet ir į pirkimų bei dotacijų teikimo tvarkos aplinkybes ir šių procedūrų administravimo išlaidas. Turint mintyje dideles išlaidas, su kuriomis susiduria potencialūs naudos gavėjai, našumo kriterijų reikia dar labiau pabrėžti.

Pakeitimas 47

1 STRAIPSNIO 12 D DALIS (nauja)

27 straipsnio 4 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12d) 27 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4a5) Įgyvendinant programas ir priemones taikomos jų turinį atitinkančios procedūros. Įgyvendinimo nuostatos patikslina šio straipsnio reikalavimus“

Pagrindimas

ES politikos krypčių turinys turi daryti įtaką administracinėms procedūroms, o ne atvirkščiai.

Pakeitimas 48

1 STRAIPSNIO 12 E DALIS (nauja)

28 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12e) 28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Biudžeto procedūros metu organai ir institucijos pateikia būtiną informaciją, kad būtų galima palyginti prašomus asignavimų pakeitimus su pradinėmis prognozėmis finansinėse ataskaitose. Šioje informacijoje turi atsispindėti įstatymų leidžiamosios institucijos padaryta pažanga svarstant pasiūlymus ir tokio svarstymo etapas. Prašomi asignavimai prireikus pakeičiami, atsižvelgiant į pagrindinio teisės akto svarstymo eigą.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 28 straipsnio 2 dalį; žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos.)

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas: žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos“.

Pakeitimas 49

1 STRAIPSNIO 12 F DALIS (nauja)

28 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

12f) 28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3) Kad būtų išvengta sukčiavimo ir klaidų, organai ir institucijos į finansinę ataskaitą įrašo visą informaciją apie esamas ir planuojamas sukčiavimo prevencijos ir apsaugos nuo jo priemones.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 28 straipsnio 3 dalį; žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos“.)

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas: žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „organai ir institucijos.

Pakeitimas 50

1 STRAIPSNIO 13 DALIS

29 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

13) 29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

13. 29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

1) Biudžetas sudaromas ir vykdomas ir sąskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

„2) Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2) Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas. Konsoliduotos metinės ataskaitos ir kiekvienos institucijos parengta biudžeto ir finansų valdymo ataskaita skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas.

 

Komisijos ataskaitose taip pat turi būti pateikiami duomenys dėl pastabų, pateiktų su biudžetu, įvykdymo.“

Pagrindimas

Biudžetą patvirtinančios institucijos informacija.

Pakeitimas 51

1 straipsnio 13A punktas (naujas)

30a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

13a) Įterpiamas 30a straipsnis:

 

„30a straipsnis

 

Naši ir veiksminga vidaus kontrolė

 

1. Biudžetas įgyvendinamas pasitelkiant našią ir veiksmingą vidaus kontrolę ir atsižvelgiant į atskirus valdymo būdus.

 

 

2. Kalbant apie biudžeto įgyvendinimą vidaus kontrolė apibrėžiama kaip visais priežiūros lygmenimis taikomas procesas, skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendinami toliau pateikiami tikslai:

 

 

a) veiksmų našumas ir veiksmingumas;

 

 

b) finansinės atskaitomybės patikimumas;

 

c) lėšų ir informacijos apsauga bei sukčiavimo ir tvarkos pažeidimų prevencija ir išaiškinimas; ir

 

 

d) tinkamas su atliktų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusių rizikos faktorių valdymas.“

Pagrindimas

Pagal Europos Komisijos veiksmų plane pateiktus pasiūlymus ir 2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo projekto rezoliucijos J konstatuojamąją dalį, veiksminga vidaus kontrolė turėtų būti įtraukta į Finansinį reglamentą kaip vienas iš biudžeto principų.

Pakeitimas 52

1 STRAIPSNIO 16 DALIES A PUNKTAS

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

a) 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai „24 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „23 ir 24 straipsniuose“.

Išbraukta.

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas, susijęs su Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 53

1 STRAIPSNIO 16 DALIES B PUNKTAS

43 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) 2 dalyje žodžiai „24 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „23 ir 24 straipsniuose“.

Išbraukta.

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas, susijęs su Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 54

1 STRAIPSNIO 19 DALIES A PUNKTO II PAPUNKTIS

46 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

ii) punktas f išbraukiamas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, susijusią su biudžetu, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 55

1 STRAIPSNIO 19 DALIES B PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 2 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) 2 punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„2. kiekvienai institucijai skirtame skirsnyje įplaukos ir išlaidos pateikiamos tokia pačia struktūra kaip ir 1 punkte.“

 

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, susijusią su biudžetu, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 56

1 STRAIPSNIO 19 DALIES C PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

c) 3 punkte c punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„c) mokslo ir techniniai darbuotojai gali būti suskirstyti pagal lygių grupes, vadovaujantis kiekviename biudžete nustatytomis sąlygomis; personalo plane turi būti nurodytas aukštos kvalifikacijos techninių arba mokslo darbuotojų skaičius, kuriems sudaromos specialios sąlygos pagal Tarnybos nuostatų specialiąsias nuostatas.“

 

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Parlamento teisę į informaciją, atnaujinama ankstesnioji formuluotė.

Pakeitimas 57

1 STRAIPSNIO 19 DALIES D PUNKTAS

46 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

d) 5 punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„5. biudžeto išlaidų ir įplaukų, reikalingų Garantijų išoriniams veiksmams fondui vykdyti, gairės.“

 

Pagrindimas

Bendrijos paskolos ir paskolų garantijos dar nėra panaikintos, o naujosios Garantijų fondo nuostatos, skirtos išorės priemonėms vykdyti, dar nėra priimtos. Jos turi būti įtrauktos į biudžetą.

Pakeitimas 58

1 STRAIPSNIO 20 A DALIS (nauja)

48 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

20a) 48 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1) Organai biudžeto įplaukas ir išlaidas vykdo pagal šį reglamentą savo atsakomybe neviršydami leistinų asignavimų.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 48 straipsnio 1 dalį; žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiu „organai“.)

Pagrindimas

Redakcinis pataisymas.

Pakeitimas 59

1 STRAIPSNIO 22A PUNKTAS

53 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Siekdamos užtikrinti, kad esant pasidalijamajam valdymui lėšos panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų priemonių, kurių reikia:

Siekdamos užtikrinti, kad esant pasidalijamajam valdymui lėšos panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų įstatymų leidžiamųjų, priežiūros, administracinių arba kitų Bendrijos finansinių interesų apsaugai siūlomų priemonių, kurių reikia:

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 60

1 STRAIPSNIO 22A PUNKTAS

53 straipsnio 3 dalies b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

b) užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui bei su jais kovoti;

b) užkirsti kelią pažeidimams, neūkiškumui ir sukčiavimui bei su jais kovoti;

Pagrindimas

Komisija kovai su neūkiškumu turi skirti tiek pat dėmesio kaip ir kovai su pažeidimais ir sukčiavimu.

Pakeitimas 61

1 STRAIPSNIO 23B-I PUNKTAS (naujas)

54 straipsnio 2 dalies įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-i) Įžanga pakeičiama taip:

„2. Komisija, laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apribojimų, vykdydama biudžetą centralizuotai ir netiesiogiai pagal 53 straipsnio 2 dalį arba 53 straipsnio 4 dalį, viešosios valdžios ir ypač biudžeto vykdymo užduotis gali patikėti:“

 

Pagrindimas

Biudžeto vykdymo pavedimas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įstaigoms iki šiol apsiribojo centralizuotu ir netiesioginiu valdymu. Tai gerokai apsunkina vykdymo užduočių patikėjimą, kai turi būti įgyvendinamos priemonės, susijusios su išorės veikla. Šios užduotys vis dažniau vykdomos taikant decentralizuotą valdymą. Siekiant užtikrinti efektyvų biudžeto vykdymą, vykdymo užduotis turi būti galima patikėti taip pat taikant decentralizuotą valdymą.

Pakeitimas 62

1 straipsnio 23ca punktas (naujas)

54 straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ca) Įterpiama tokia dalis:

 

„3a. Europos Parlamentas, vykdydamas Komisijos jam pagal 50 straipsnį suteiktus įgaliojimus ir remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis bei patvirtinęs specialias nuostatas, gali perduoti įgyvendinimo įgaliojimus dėl tiksliai apibrėžtų asignavimų savo frakcijoms.

 

Šia specialia nuostata negalima pažeisti 56 straipsnio nuostatų išskyrus atvejus, kai to reikia pagal specialias frakcijų veiklos taisykles.“

Pagrindimas

Remiantis 185 straipsnio nuostatomis, Bendrijų sukurtos įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą ir iš tikrųjų gaunančios asignavimus iš biudžeto, turėtų atsižvelgti į savitą frakcijų, kaip valdymo vienetų, pobūdį ir į specialiuosius reikalavimus dėl Europos Parlamento narių veiklos, susijusios su galiojančių nuostatų įgyvendinimu.

Pakeitimas 63

1 STRAIPSNIO 24 PUNKTAS

56 straipsnio 1 dalies įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1) Komisijai vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, ji visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:

1) Komisijai arba Europos Parlamentui vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, jie visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:

Pagrindimas

Pakeitus 54 straipsnį, Europos Parlamento frakcijų veikla laikoma netiesioginiu centralizuotu lėšų valdymu. Dėl to būtinas ir 56 straipsnio pakeitimas.

Pakeitimas 64

1 STRAIPSNIO 24 PUNKTAS

56 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3) Komisija užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdama patikrinimus pagal savo pačios kontrolės sistemas, ji atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.

3) Komisija ir (arba) Europos Parlamentas užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdami patikrinimus pagal savo pačių kontrolės sistemas, jie atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.

Pagrindimas

Pakeitus 54 straipsnį, Europos Parlamento frakcijų veikla laikoma netiesioginiu centralizuotu lėšų valdymu. Dėl to būtinas ir 56 straipsnio pakeitimas.

Pakeitimas 65

1 straipsnio 27 punktas

60 straipsnio 7 dalies 1 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

27) 60 straipsnio 7 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

27) 60 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

"7. Įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka.“

„7. Įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę ir valdymo informaciją bei bet kokias su tuo susijusias išlygas ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka.

 

Šioje ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai atsižvelgiant į nustatytus tikslus, su veikla susijusi rizika, skirtų lėšų panaudojimas ir tai, kaip veikia vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditorius atsižvelgia į metinę ataskaitą ir visą kitą nurodytą informaciją. Ne vėliau, kaip iki kiekvienų metų birželio 15 d. Komisija biudžeto valdymo institucijai siunčia praeitų metų metinių ataskaitų apibendrinimą. Šiose ataskaitose nurodomos konkrečios priemonės, kurių buvo imtasi siekiant išvengti galimų su ataskaitose aprašytomis operacijomis susijusių klaidų, ir įvertinamas šių priemonių veiksmingumas.

Pagrindimas

Turbūt šie žodžiai buvo išbraukti per klaidą, todėl ją reikėjo ištaisyti. Be to, įtraukiama ataskaitos apie valdymo informaciją išlygų galimybė.

Pakeitimas 66

1 STRAIPSNIO 28-A PUNKTAS (naujas)

61 straipsnio 1 dalies -ea punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-a) į 1 dalį įtraukiamas šis ea punktas:

 

 

ea) efektyvus šių sistemų veikimas;

 

Pagrindimas

1 dalies f punktas pateiktas pagal Audito Rūmų nuomonės Nr. 10/2005 30 punktą: „Siekiant, kad apskaitos pareigūnai pagal galiojančio finansinio reglamento 123 straipsnį galėtų tvirtinti, kad ataskaitos parengtos tinkamai ir sąžiningai, tvirtinant taip pat turėtų būti atsižvelgiama į aptariamo laikotarpio efektyvų sistemų veikimą.“

Pakeitimas 67

1 straipsnio 28a punktas

61 straipsnio 2a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

2a. Apskaitos pareigūnas rengia ataskaitas remdamasis pagal 2 dalį pateikta informacija. Galutinės ataskaitos, parengtos pagal 129 straipsnio 2 ir 3 dalis, pateikiamos kartu su apskaitos pareigūno pažyma, kuria patvirtinama, kad galutinės ataskaitos parengtos pagal VII antraštinę dalį ir apskaitos principus, taisykles ir metodus, išdėstytus finansinės atskaitomybės priede.

2a. Prieš institucijai patvirtinant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo patvirtindamas, kad jomis tiksliai ir išsamiai apibūdinama institucijos finansinė padėtis.

 

Šiuo tikslu apskaitos pareigūnas užtikrina, kad sąskaitos parengtos pagal jo atsakomybe nustatytas apskaitos taisykles, metodus ir sistemas remiantis šiame reglamente numatytais atitinkamais institucijai taikomais apskaitos reikalavimais.

 

Jis įgaliotas tikrinti gaunamą informaciją, taip pat atlikti bet kokius kitus jo nuomone reikalingus patikrinimus tam, kad galėtų pasirašyti sąskaitas.

Kai reikia, apskaitos pareigūnas nustato išlygas, išsamiai paaiškindamas jų pobūdį ir taikymo galimybes.

 

Leidimus duodantys pareigūnai teikia apskaitos pareigūnui visą informaciją, reikiamą jo užduotims vykdyti. Leidimus duodantys pareigūnai yra atsakingi už tinkamą jų valdomų lėšų panaudojimą, taip pat jų kontroliuojamų išlaidų teisėtumą ir tinkamumą.

 

Kitų institucijų ir agentūrų apskaitos pareigūnai pasirašo savo metines finansų ataskaitas ir Komisijos apskaitos pareigūnui siunčia patvirtinimą.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas pagal Parlamento 2003 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje nustatytus principus:

Apskaitos pareigūnas prisiima visišką atsakomybę už visos institucijos sąskaitų (apskaitos dokumentų) patikimumą (7 dalis).

Apskaitos pareigūnas pasirašo sąskaitas, ir jei atlieka pataisymus, išsamiai paaiškina nustatytų išlygų pobūdį ir taikymo galimybes (8 dalis).

Parlamentas iš esmės pritaria naujausiai Komisijos finansų valdymo reformai, pagal kurią kiekvienas generalinis direktorius prisiimtų atsakomybę, tačiau mano, kad generalinio direktoriaus patikinimą turėtų lydėti bendra garantija, kurią suteiktų apskaitos pareigūnas, nes jis yra šios srities atsakingas asmuo ir turi visas galimybes vykdyti šią pareigą (9 dalis).

Pakeitimas 68

1 STRAIPSNIO 32A PUNKTAS

66 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

66 straipsnis pakeičiamas taip:

 

a) 1 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

66 straipsnis pakeičiamas taip:

 

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„Gali būti reikalaujama, kad leidimus duodantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose, kuriuose yra nurodyta, kad iš darbuotojo, kuriam taikomos atitinkamos nuostatos, galima pareikalauti atlyginti visą ar tam tikrą dalį žalos, padarytos Bendrijoms dėl sunkaus nusižengimo atliekant pareigas ar ryšium su jomis, ypač jei darbuotojas nustato teisę į grąžintinas sumas, išleidžia įsakymą dėl sumų išieškojimo, išduoda vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ar pasirašo mokėjimo pavedimą nesilaikydamas šio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių.“

„Gali būti reikalaujama, kad leidimus duodantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose.

 

Žalą atlyginti visų pirma privaloma:

 

– jei leidimus duodantis pareigūnas dėl didelio aplaidumo arba tyčia nustato teisę į grąžintinas sumas, išleidžia įsakymą dėl sumų išieškojimo, išduoda vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ar pasirašo mokėjimo pavedimą nesilaikydamas šio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių;

 

– jei leidimus duodantis pareigūnas dėl didelio aplaidumo arba tyčia neparengia dokumento, nustatančio gautiną sumą, arba neišduoda vykdomojo rašto sumoms išieškoti arba vėluoja tai padaryti, arba dėl didelio aplaidumo arba tyčia vėluoja išduoti mokėjimo pavedimą ir dėl to trečiosios šalys gali pareikšti institucijai civilinį ieškinį.

 

 

Tiriant atvejį ir nusižengimo laipsnį, turi būti atsižvelgta į visas aplinkybes, ypač į leidimus duodančiam pareigūnui jo pareigoms atlikti suteiktus išteklius.

 

 

Kompensacijos, kurią turi sumokėti leidimus duodantis pareigūnas, dydis nustatomas priklausomai nuo nusižengimo laipsnio remiantis proporcingumo principu. Jei leidimus duodantis pareigūnas veikė aplaidžiai, jo atsakomybė apribojama daugiausia 12 mėnesių atlyginimu. Jei leidimus duodantis pareigūnas veikė iš anksto apgalvojęs arba tyčia, jis turi atlyginti visą padarytą žalą.“

Pagrindimas

Išaiškinimas. Proporcingumo principo įtraukimas.

Pakeitimas 69

1 straipsnio 32ba punktas (naujas)

66 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ba) 4 dalis pakeičiama taip:

 

4. Kiekviena institucija sudaro specialią finansinių pažeidimų tyrimo komisiją arba dalyvauja tokioje komisijoje, kuri veikia nepriklausomai ir nustato, ar yra įvykdytas finansinis pažeidimas ir kokie turėtų būti padariniai. Finansinių pažeidimų tyrimo komisiją gali sudaryti kelių institucijų atstovai. Specialios komisijos nariai gali būti bet kurios institucijos atstovai.

Pagrindimas

Tokia galimybe telkti administracinius išteklius ypač galėtų pasinaudoti mažesnės institucijos.

Pakeitimas 70

1 straipsnio 33a punktas (naujas)

72 straipsnio 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

33a) 72 straipsnis papildomas 2a dalimi:

 

„2a. Netinkamai išmokėtos sumos priklauso Bendrijos biudžetui ir turi būti atgautos atsižvelgiant į proporcingumo principą bei grąžintos į biudžetą.

 

Kai valstybės narės ar atitinkamos organizacijos imasi veiksmų siekdamos sugrąžinti minėtas sumas su šiais veiksmais susijusioms išlaidoms kompensuoti, gali būti panaudotos Bendrijos biudžeto lėšos. Šio kompensavimo tvarka nustatoma Įgyvendinimo taisyklėse.“

Pakeitimas 71

1 STRAIPSNIO 35 PUNKTAS

73b straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.

Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.

 

Jeigu teisė į grąžintinas sumas atsiranda dėl tyčinio pažeidimo, senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai faktiniu ir teisiniu požiūriu sužinoma apie įvykį, dėl kurio atsirado žala, ir reikalavimo sumokėti kompensaciją pagrindą bei dydį ir visa tai užregistruojama dokumentuose. Senaties terminas sustabdomas pateikus ieškinį teismui. Jeigu kaip bendraskoliai atsako keletas skolininkų, senaties termino sustabdymas vieno skolininko atžvilgiu galioja ir kitiems skolininkams.

Senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse.“

Be to, senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse.

Pagrindimas

Tyčia pažeidimą padarę asmenys senaties terminu gali remtis tik tais atvejais, kai žinoma visa atsiradusi žala, tačiau per numatytą senaties terminą nebuvo pateiktas ieškinys.

Pakeitimas 72

1 straipsnio 35a punktas (naujas)

74 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

35a) 74 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„Įplaukos, gautos iš baudų, susitarimų pagrindu, iš delspinigių ir kitų netesybų bei susikaupusių palūkanų forma, į biudžetą nėra įrašomos kaip biudžeto įplaukos, nes Teisingumo Teismas gali panaikinti sprendimus, pagal kuriuos baudos, palūkanos ir kt. yra paskirtos.“

Pakeitimas 73

1 STRAIPSNIO 37A PUNKTAS (naujas)

79 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

37a) 79 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Mokėjimus pagal prašymus apmokėti tik pagrįstais atvejais atlieka Komisija.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paspartinti procedūrą ir sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 74

1 STRAIPSNIO 37B PUNKTAS (naujas)

83 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

37b) 83 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Institucijos pateikia biudžeto valdymo institucijai ataskaitą apie įgyvendinimo nuostatose numatytų terminų laikymąsi ir tų terminų atidėjimus.“

Pagrindimas

Biudžeto valdymo institucija turi būti geriau informuojama apie biudžeto įgyvendinimą.

Pakeitimas 75

1 STRAIPSNIO 39AA PUNKTAS (naujas)

88 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 sakinys (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

aa) 1 dalis papildoma tokiu 1a punktu:

 

„Sutartis pradedama vykdyti tik ją pasirašius.“

Pagrindimas

Dabartinė praktika, kai sutartį pradedama vykdyti jos dar nepasirašius, yra rizikinga visiems dalyviams, be to, taip gali būti rimtai nusižengiama valstybių narių finansiniams reglamentams. Pakeitimo tikslas yra padidinti teisinį apibrėžtumą ir paspartinti sutarčių pasirašymą

Pakeitimas 76

1 STRAIPSNIO 39A PUNKTAS (naujas)

89 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

39a) 89 straipsnis pakeičiamas taip:

„89 straipsnis

1. Visiškai arba iš dalies iš biudžeto finansuojamos viešojo pirkimo sutartys sudaromos laikantis skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų ir nediskriminavimo principų.

2. Visoms viešojo pirkimo sutartims sudaryti skelbiami konkursai siekiant užtikrinti kuo didesnę konkurenciją, išskyrus atvejus, kai taikoma derybų procedūra, nurodyta 91 straipsnio 1 dalies d punkte.

3. Siekdama užtikrinti optimalų išlaidų dydį ir užkirsti kelią to paties konkurso pakartojimui, perkančioji organizacija turėtų tinkamomis priemonėmis užtikrinti, kad konkursuose dalyvautų kelios institucijos.

4. Į mažųjų ir vidutinių įmonių interesus tinkamai atsižvelgiama visų pirma padalijant sutartis į technines arba paprastąsias dalis. Dėl dalijimo neturi būti viršytos 105 ir 167 straipsniuose nustatytos ribos.“

Pagrindimas

Pageidaujančių pateikti pasiūlymą rinkos dalyvių neturėtų gąsdinti didelės išlaidos. Ši priemonė palengvintų rinkos dalyvių dalyvavimo sąlygas ir tuo pat metu sustiprintų konkurenciją. Sudarant sutartis turėtų būti pagerintas valdymo ir lėšų panaudojimo efektyvumas. Tuo pat metu ir mažesnės organizacijos, kurios retai rengia konkursus, galėtų turėti naudos iš didelių organizacijų sukauptos konkursų organizavimo patirties. Sudarydamos sutartis, mažosios ir vidutinės įmonės neturėtų būti „nuskriaustos“ vien dėl to, kad jos neturi galimybių įvykdyti sutarties visa apimtimi. Šiuo atveju perkančioji organizacija, atsižvelgdama į atitinkamas nustatytas ribas, gali įvertinti galimybę suskirstyti sutartį į technines arba paprastąsias dalis.

Pakeitimas 77

1 STRAIPSNIO 39B PUNKTAS (naujas)

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

39b) 90 straipsnio 1 punktas papildomas šia pastraipa:

„Nuostatos taikomos ir remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytoms sutartims, jei bendras sudarytos sutarties dydis arba remiantis preliminariuoju susitarimu paskirstytų jos dalių dydžių suma viršija 105 ir 106 straipsniuose nustatytas ribas.“

Pagrindimas

Siekiama išplėsti nuostatą dėl paskelbimo ir kartu padidinti preliminariųjų susitarimų skaidrumą.

Pakeitimas 78

1 STRAIPSNIO 41A PUNKTAS (naujas)

91a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

41a) Įterpiamas toks straipsnis:

„91a straipsnis

1. Jei perkančioji organizacija nustato, kad:

a) nepaisant numatyto lėšų taupymo, konkurso metu jos viršijamos, vadinasi, neefektyviai naudojamos vienam arba keliems tuo pat metu arba paeiliui vykstantiems konkursams, susijusiems su tuo pačiu sutarties dalyku, numatytos valdymo išlaidos, arba

b) tai leidžia sutarties dalykas ir

c) dėl to nebus neproporcingai apribota konkurencija,

ji gali nuspręsti sudaryti preliminarųjį susitarimą. Pagrįstą sprendimą sudaryti preliminarųjį susitarimą į bylą įtraukia leidimus duodantis pareigūnas.

2. Remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytos viešojo paslaugų pirkimo sutarties trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Šį laikotarpį be jokių sąlygų galima pratęsti dar 24 mėnesiams (pagrindinis laikotarpis). Jei tai suderinama su sutarties tikslu, turi būti numatytas dalinis sutarties nutraukimas.

3. Sutartį be sąlygų galima pratęsti tik tada, jei yra patenkintos 1 punkte apibrėžtos sąlygos. Leidimus duodantis pareigūnas turi teisę įvertinti, ar sąlygos patenkintos, ir įtraukti į bylą gautą rezultatą.

4. Jei remiantis sutarties galiojimo pabaigoje atliktu vertinimu nustatoma, kad sutarties dalyką galima įgyvendinti tik pratęsus sutarties galiojimą (t. y. viršijant pagrindinį laikotarpį), leidimus duodantis pareigūnas į bylą turi įtraukti šio viršijimo priežastis.

5. Jei sutarties dalykas – prekių tiekimas, sudarant preliminarųjį susitarimą, neatsižvelgiant į 1 punkto reikalavimus, atitinkamomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad perkančioji organizacija preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiu nepatirtų ekonominių nuostolių.“

Pagrindimas

Su preliminariaisiais susitarimais susijusi didelė ekonominė rizika. Jie dažnai naudojami valdymo praktikoje ir todėl turėtų būti tinkamai apibrėžti biudžetui taikome Finansiniame reglamente. Sudarant preliminariuosius susitarimus turi būti daroma kuo mažesnė neigiama įtaka konkurencijai. Tuo pat metu turi būti kuo didesniu mastu ginami Sąjungos turtiniai interesai. Visų pirma reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių dėl galimų kainų kritimo atvejų. Viešojo prekių pirkimo sutarčių atveju to galima išvengti, pavyzdžiui, vengiant privilegijuotų sutarčių arba įtraukiant sąlygą dėl kainų priderinimo arba sutarties nutraukimo.

Pakeitimas 79

1 STRAIPSNIO 41B PUNKTAS (naujas)

92 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

41b) 92 straipsnis pakeičiamas taip:

„92 straipsnis

1. Sutarties objektas turi būti išsamiai, aiškiai ir tiksliai apibrėžtas konkurso specifikacijose.

2. Turi būti iš anksto apibrėžti ir įtraukti į konkurso specifikacijas kandidatų arba konkurso dalyvių pajėgumo vertinimo kriterijai ir sutarties sudarymo kriterijai, skirti paraiškoms vertinti.

3. Kandidatams arba konkurso dalyviams turi būti iš anksto pranešti išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijai (93 ir 94 straipsniai).

4. Remiantis 93a straipsniu, reikia atkreipti kandidatų arba konkurso dalyvių dėmesį į tai, kad jie įpareigoti nedelsiant nurodyti, jei jie atitinka išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijus, arba patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną iš išvardytų situacijų. Taip pat turi būti pateikta nuoroda į 96 straipsnyje apibrėžtus teisinius padarinius.

5. Preliminariojo susitarimo atveju reikia atkreipti kandidatų arba dalyvių dėmesį į tai, kad ir kitos institucijos turi teisę reikalauti, jog joms prekės taip pat būtų tiekiamos remiantis preliminariajame susitarime apibrėžtomis sąlygomis.“

Pagrindimas

Siekiama patobulinti ir susisteminti po įvairius straipsnius išskirstytus reikalavimus dėl specifikacijų turinio. Išaiškinama, kad išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijai taikomi remiantis įstatymais. Įrašyta nuostata dėl kandidatų arba dalyvių įpareigojimo pranešti. Siekiant išvengti atsitiktinumų, būtina nuoroda į galimas sankcijas už nusižengimus. Kitoms institucijoms taip pat turi būti suteikta galimybė naudotis preliminariojo susitarimo teikiamais ekonominiais pranašumais.

Pakeitimas 80

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

93 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

a) jų atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Bendrijų finansiniams interesams;

 

a) jų atžvilgiu per paskutinius penkerius metus iki konkurso datos buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo arba panašios nusikalstamos veiklos; pašalinimo laikotarpis gali pailgėti iki dešimties metų, jei kandidato arba dalyvio atžvilgiu yra įsigaliojęs teismo sprendimas dėl Bendrijų finansinių interesų pažeidimo;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą ir teisės nuostatų hierarchiją, draudimo dalyvauti konkursuose dėl teismo sprendimo trukmė turi būti apibrėžta biudžetui taikome Finansiniame reglamente. Kartu gali būti atsižvelgta į tai, ar nuosprendis priimtas dėl nusikaltimo nuosavybei, padaryto tretiesiems asmenims, ar dėl nusikaltimo nuosavybei, padaryto Bendrijai. Pastaruoju atveju, remiantis 96 straipsnio nuostatomis, gali būti pagrįstai uždraudžiama dalyvauti konkursuose iki 10 metų. Atsižvelgiant į ilgą ekonominių bylų proceso trukmę ir siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir nepagrįstai ilgo pašalinimo laikotarpio, nebus atsižvelgiama į nuosprendžio įsigaliojimo terminą. Šiais atvejais tokį patį poveikį turės ir pirmosios instancijos neįsigaliojęs nuosprendis.

Pakeitimas 81

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

93 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3. Atvejai, kuriems esant neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, apibrėžiami iš anksto ir pranešami kandidatams ar konkurso dalyviams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į 92 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 82

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

93 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4) Kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.

4) Remiantis 93a straipsniu, kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.

Pagrindimas

Siekiama supaprastinti tvarką, skirtą kandidatams arba konkurso dalyviams, t. y. patvirtinimo nuostata turi būti suformuluota atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Pakeitimas 83

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

93 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir atstovaujančius subjektus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant susisteminti nuostatas dėl pranešimo ir įpareigojimo pranešti, ši dalis įtraukta į 93a straipsnio 1 dalies d punktą.

Pakeitimas 84

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

93a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

93a straipsnis

1) Nepriklausomai nuo 89 straipsnio reikalavimų, administracinės veiklos ir dokumentacijos apimtys viso konkurso metu turi būti aiškiai apibrėžtos ir tiesiogiai susietos su konkrečiu konkursu. Visų pirma:

a) leidimus duodantys pareigūnai, išskyrus nedidelės vertės sutartis, kai deryboms gali būti pateiktas vienintelis pasiūlymas, atsižvelgdami į jų atlikto rizikos įvertinimo išvadas, gali reikalauti pateikti vieną arba daugiau įrodymų;

b) kitų konkursų atveju, remdamasi 91 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali reikalauti kandidato patvirtinti ir (arba) kitu būdu įrodyti, kad jis nėra patekęs nė į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose nurodytų situacijų ir kad jis atitinka ir kitus konkurso kriterijus;

c) visais likusiais atvejais perkančioji organizacija gali reikalauti visų, jos nuomone, konkursui rengti reikalingų įrodymų.

Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir jam atstovaujančius subjektus.

2) Nepriklausomai nuo 4 pastraipos reikalavimų, dalinės išmokos negali būti sustabdytos vien dėl to, kad nebuvo pasinaudota galimybe pateikti įrodymus.“

Pagrindimas

Šia nuostata reikalavimams pateikti papildomus dokumentus taikomas proporcingumo principas. Ja siekiama Bendrijos interesų apsaugos ir administracinių reikalavimų pusiausvyros.

Pakeitimas 85

1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS

94 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Nepriklausomai nuo kitų nuostatų dėl interesų konflikto, visų pirma numatyto 52 straipsnyje, laikoma, kad a punkte apibrėžtas interesų konfliktas atsiranda tuo atveju, jei kuriuo nors konkurso etapu kandidatas arba konkurso dalyvis buvo Bendrijų tarnautojas ir jei jo tiesioginis viršininkas nebuvo davęs leidimo dalyvauti konkurse.

Pagrindimas

Apriboja šio straipsnio taikymą dotacijų teikimo tvarkai, nes Komisijos darbuotojams uždrausta per se sudaryti sutartis su Bendrijomis.

Pakeitimas 86

1 STRAIPSNIO 43 PUNKTAS

95 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

43) 95 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

 

43) 95 straipsnis pakeičiamas taip:

„Tačiau siekiant efektyviai panaudoti lėšas, dvi ar daugiau institucijų gali sutikti naudoti bendrą duomenų bazę.”

„95 straipsnis:

 

1. Kiekviena institucija į centrinę Komisijos duomenų bazę perduoda informaciją apie kandidatus ir konkursų dalyvius, jei jie yra patekę bent į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose numatytų padėčių.

 

 

2. Visose institucijose leidimus duodantys pareigūnai, prieš paskelbdami konkurso laimėtoją, patikrina šią duomenų bazę. Prieiga prie duomenų bazės taip pat turi būti suteikta atitinkamiems valstybių narių pareigūnams. Prieiga gali būti suteikta trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, jei tai būtina dėl svarbių visuomenės interesų, tačiau turi būti laikomasi Bendrijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

 

3. Valstybės narės informuoja Komisiją apie ūkio subjektus vienu iš 93 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies b ir c punktuose numatytų atvejų, kai šių ūkio subjektų veikla buvo žalinga Bendrijų interesams ir Bendrijos dar nėra teismo proceso šalis. Valstybių narių pareigūnai, sudarydami sutartį, patikrina duomenų bazę, jei tai susiję su ES fondų lėšomis, ir atitinkamai panaudoja šią informaciją.“

Pakeitimas 87

1 STRAIPSNIO 44 PUNKTAS

96 straipsnio 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

2a) Draudimas dalyvauti konkursuose ilgiau nei penkerius metus gali būti numatytas tik remiantis teismo sprendimu arba teismo sprendimui lygiaverčiu dokumentu, įrodančiais, kad kandidatas arba konkurso dalyvis buvo nuteistas dėl Bendrijoms žalingos veiklos, atitinkančios draudimo dalyvauti konkursuose kriterijus.

Pagrindimas

Suderinta su 93 straipsniu.

Pakeitimas 88

1 STRAIPSNIO 44A PUNKTAS

97 straipsnio 2a dalies 3a skyrius (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

44a) Prieš 97 straipsnį įterpiama 3a dalis:

 

„3a dalis

Viešųjų pirkimų konkurso dalyvių teisės.“

Pagrindimas

Išaiškina, kad dalyviai turi ne tik pareigas, bet ir teises, kurių privalo paisyti perkančioji organizacija.

Pakeitimas 89

1 STRAIPSNIO 44B PUNKTAS (naujas)

97 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

44b) 97 straipsnio 1 dalis išbraukta.

Pagrindimas

Siekiama patobulinti ir susisteminti reikalavimus.

Pakeitimas 90

1 STRAIPSNIO 46AA PUNKTAS (naujas)

97 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

aa) 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Pagrįstais atvejais perkančioji institucija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai, kaip numatyta biudžeto vykdymo taisyklėse, iš anksto pateiktų garantiją, kad paduotos paraiškos nebus atsiimtos.“

Pagrindimas

Iki minimumo apriboja nuostatą dėl garantijos pateikimo.

Pakeitimas 91

1 STRAIPSNIO 46A PUNKTAS (naujas)

100 straipsnio 2a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46a) 100 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

„2a) Sutartis negali būti pasirašyta 14 savaičių nuo tos dienos, kai kandidatams arba konkurso dalyviams buvo pranešta, kad jų paraiškos atmestos (2 dalies 1 pastraipa), išskyrus atvejus, kai dėl to Bendrijos patirtų didelę žalą. Terminas pradedamas skaičiuoti tuomet, kai kandidatams arba dalyviams raštu pateikiama informacija apie galimybę pasinaudoti teisine pagalba, visų pirma apie instancijas, terminus ir skundo formą. Sutartis, pasirašyta nepraėjus šiam terminui, yra niekinė.“

Pagrindimas

Konkurso nelaimėjusieji dalyviai turi būti informuoti apie teisines galimybes apskųsti konkurso rezultatus. Tai suteikia galimybę veiksmingiau kontroliuoti konkurso rezultatus ir tokiu būdu didinamas konkursų skaidrumas.

Pakeitimas 92

1 STRAIPSNIO 46B PUNKTAS (naujas)

100a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46b) Įterpiamas toks straipsnis:

„100a straipsnis

1) Komisija imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog sutarčių sudarymo procedūrų, kurioms taikomas Finansinis reglamentas, atžvilgiu perkančiosios organizacijos priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir, svarbiausia, kaip galima greičiau apsvarstyti iš naujo pagal tolesniuose straipsniuose, ypač 100b straipsnio 7 dalyje, nurodytas sąlygas, siekiant patikrinti, ar tokie sprendimai pažeidė Bendrijos teisę dėl viešųjų pirkimų arba kitas tą teisę įgyvendinančias taisykles.

2) Komisija užtikrina, kad remiantis išsamiomis patikros procedūrų taisyklėmis būtų įmanoma taikyti patikros procedūras bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris nori arba norėjo, kad su juo būtų sudaryta tam tikra viešojo prekių pirkimo arba viešojo darbų pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo rizikavo ar rizikuoja patirti žalą. Pirmiausia Komisija gali reikalauti, kad patikros siekiantis asmuo iš anksto informuotų perkančiąją organizaciją apie tariamą pažeidimą ir apie savo ketinimą reikalauti patikros.“

Pagrindimas

Atitinka 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvoje 89/665/EEB apibrėžtus įpareigojimus valstybėms narėms.

Pakeitimas 93

1 STRAIPSNIO 46C PUNKTAS (naujas)

100b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46c) Įterpiamas toks straipsnis:

„100b straipsnis

1. Komisija užtikrina, kad dėl 1 straipsnyje nurodytos patikros procedūros vykdomos priemonės apimtų nuostatas dėl įgaliojimų:

a) kuo anksčiau imtis tarpinių priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti nurodytą konkrečių interesų pažeidimą arba užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti viešųjų pirkimų sutarties sudarymo procedūros ar bet kurio sprendimo, kurį priėmė perkančioji organizacija, įgyvendinimo sustabdymą;

b) anuliuoti arba užtikrinti neteisėtai priimtų sprendimų anuliavimą, įskaitant diskriminuojančių techninių, ekonominių ar finansinių specifikacijų, nurodytų konkurso skelbime, sutarties dokumentuose arba bet kuriuose su sutarties sudarymo procedūra susijusiuose dokumentuose, pašalinimą;

c ) priteisti atlyginti nuostolius tokį pažeidimą patyrusiems asmenims.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai gali būti suteikti atskiroms institucijoms, atsakingoms už skirtingus patikros procedūros aspektus.

3. Pačios patikros procedūros nebūtinai automatiškai sustabdo sutarties sudarymo procedūrą, su kuria jos susijusios.

4. Komisija gali nuspręsti, kad svarstydama, ar įsakyti taikyti tarpines priemones, atsakinga institucija gali atsižvelgti į galimus tų priemonių padarinius visiems suinteresuotiems asmenims, kuriems gali būti padaryta žala, taip pat ir visuomenės interesams, ir nuspręsti netaikyti tokių priemonių ten, kur jų neigiami padariniai būtų didesni už teigiamus. Sprendimas netaikyti tarpinių priemonių neturi įtakos visoms kitoms asmens, prašančio taikyti tokias priemones, teisėms.

5. Komisija gali nurodyti, kad reikalaujant atlyginti nuostolius dėl įstatymams prieštaraujančio sprendimo, tokį ginčytiną sprendimą pirmiausia turi anuliuoti reikiamus įgaliojimus turinti institucija.

6. Šio straipsnio 1 dalyje minimų įgaliojimų vykdymo padariniai su konkurso nugalėtoju pasirašytai sutarčiai apibrėžti įgyvendinimo nuostatose.

Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti anuliuotas dar prieš žalos atlyginimą, Komisija gali numatyti, kad pasirašius sutartį po jos suteikimo institucijos, atsakingos už patikros procedūras, įgaliojimai apribojami žalos atlyginimu visiems dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims.

7. Komisija užtikrina, kad sprendimai, kuriuos priima už patikros procedūras atsakingos institucijos, būtų veiksmingai įgyvendinami.

8. Tais atvejais, kai už patikros procedūras atsakingos institucijos nėra teisminės, jos visada pateikia raštišką savo sprendimo paaiškinimą. Be to, turi būti užtikrinta, kad dėl visų tariamai neteisėtų priemonių, kurių ėmėsi patikros institucija, arba visų tariamų jai suteiktų įgaliojimų panaudojimo trūkumų būtų galima kreiptis į teismą arba kokią kitą instituciją, kuri laikoma teismu, kaip apibrėžta EB sutarties 234 straipsnyje, ir kuri nepriklauso nei nuo perkančiosios organizacijos, nei nuo patikros institucijų.

Tokios nepriklausomos institucijos nariai skiriami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų pagal tuos pačius reikalavimus, taikomus ir teisėjams ir susijusius su juos skiriančia institucija, jų kadencija ir jų atleidimu. Bent jau šios nepriklausomos institucijos pirmininkas privalo turėti tokią pačią juridinę ir profesinę kvalifikaciją kaip ir teisėjai. Ši nepriklausoma institucija priima savo sprendimus išklausydama abi šalis, o priimti sprendimai kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu yra teisiškai privalomi.“

Pagrindimas

Atitinka 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvoje 89/665/EEB apibrėžtus įpareigojimus valstybėms narėms.

Pakeitimas 94

1 STRAIPSNIO 46D PUNKTAS (naujas)

102 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

46d) 102 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„102 straipsnis

 

Pagrįstais atvejais perkančioji institucija reikalauja, kad rangovai pateiktų garantiją tam, kad:

a) būtų užtikrintas tinkamas sutarties vykdymas;

b) būtų apribota su išankstiniu finansavimu ir dalinėmis išmokomis susijusi rizika. Dalinių išmokų atveju garantijos turi būti reikalaujama tik tuomet, jei, remiantis iš anksto numatytu mokėjimo grafiku, sumokama už dar nepateiktas prekes arba paslaugas.“

 

Pagrindimas

Valdymo supaprastinimas. Išbraukta nuostata dėl garantijos už jau pateiktas prekes arba paslaugas.

Pakeitimas 95

1 STRAIPSNIO 50-A PUNKTAS (naujas)

108 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanga (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-a) 1 dalies 1 pastraipa papildoma tokia įžanga:

„1. Dotacijos yra neatlygintinos tiesioginės finansinės išmokos iš institucijų biudžeto, skirtos finansuoti:“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 108 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą, kuri papildyta žodžiu „institucijų“.)

Pagrindimas

Neaiškios įgyvendinimo nuostatos, kadangi apibrėžiant praktines priemones kartais minima „Komisija“, o kartais – „įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas“. Pasiūlytas patikslinimas pašalina šią dviprasmybę. Tuo pačiu metu VI antraštinės dalies „Dotacijos“ nuostatos bus aiškiai taikomos visoms institucijoms.

Pakeitimas 96

1 STRAIPSNIO 50-AA PUNKTAS (naujas)

108 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

-aa) 1 dalies 2 pastraipa pakeičiama taip:

„Dotacijos turi būti pagrįstos rašytiniu susitarimu arba perkančiajai organizacijai pateikiamu sprendimu dėl dotacijų suteikimo. Sprendimas dėl dotacijų suteikimo gali būti susietas su tam tikromis sąlygomis, leidimais ir terminais, jei juos būtų galima numatyti sudarant susitarimą dėl gautinų sumų.“

Pagrindimas

Pakeitimas sudaro galimybę suteikti dotacijas ir Komisijos sprendimu, o ne vien tik remiantis sutartimis. Sprendimai, kaip Bendrijų teisinis instrumentas, numatyti EB sutarties 249 straipsnyje. Dėl to dotacijų suteikimas remiantis sprendimais dėl paramos gali gerokai sumažinti biurokratinio darbo apimtį (ypač mažų sumų atveju) ir sutrumpinti procedūros trukmę. Sprendimą dėl dotacijų suteikimo susiejus su tam tikromis sąlygomis, leidimais arba terminais, galima bus lanksčiau įgyvendinti atitinkamas nuostatas.

Pakeitimas 97

1 STRAIPSNIO 50A PUNKTAS

108 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

ga) išlaidos organizacijoms, kurios iš esmės sudarytos iš (buvusių) institucijos narių ir (buvusių) jos darbuotojų, kurie

– gina institucijos interesus arba remia jo veikimą ir (arba)

– organizuoja kultūros, sporto, socialinius ir kitokius renginius, skirtus institucijai ir (arba) jo (buvusiems) nariams ir (buvusiems) darbuotojams; be to,

gb) bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomos viešojo pirkimo nuostatos ir su kuriomis susijusi institucijos informacijos politika, išlaidos. Remiantis 49 straipsniu, šios išlaidų kategorijos laikomos administracinėmis išlaidomis. Jos turi būti įrašytos į biudžetą atskira eilute.

Pagrindimas

Siūloma netaikyti dotacijų skyrimo nuostatų organų vidaus organizacijoms, kurios reikalingos tinkamam jų veikimui užtikrinti. Įvairios dotacijų skyrimo taisyklės, susijusios, pavyzdžiui, su metiniais konkursais arba mokesčių mažinimu, netaikytinos dotacijoms, kurias institucijos skiria savo organizacijoms, sudarytoms iš jų pačių narių arba darbuotojų.

Pakeitimas 98

1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS

109 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.

Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir, nepriklausomai nuo nuostatų dėl dotacijų išmokėjimo vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma (113a straipsnio 1 dalies b ir c punktai), privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu, dotacijoms, išmokamoms vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma, netaikomos nuostatos dėl bendro finansavimo.

Pakeitimas 99

1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS

109 straipsnio 3 dalies da punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

da) pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalis per politinės partijos veiklos europiniu lygiu metus surinktiems nuosaviems ištekliams, ypač įnašams ir narystės mokesčiams, kurie 25 proc. viršija išlaidas, kurias naudos gavėjas turi sumokėti pagal Reglamento 10 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 100

1 STRAIPSNIO 52A PUNKTAS (naujas)

109a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

52a) Įterpiamas toks straipsnis:

„109a straipsnis

Dotacijas teikiančios tarnybos bendromis pastangomis turi sukurti bendrą tarnybą, kuri turėtų teikti informaciją ir konsultacijas pareiškėjams. Tarnyba visų pirma turi:

– parengti bendrus paraiškų formuliarų standartus, skirtus panašios paskirties dotacijoms gauti, be to, kontroliuoti paraiškų formuliarų apimtis ir aiškumą,

– teikti informaciją galimiems pareiškėjams (visų pirma rengti seminarus ir pateikti instrukcijas), be to,

– tvarkyti duomenų bazę, kurioje Komisija registruoja pareiškėjus.“

Pagrindimas

Bendradarbiaujant konkursus rengiančioms organizacijoms turėtų būti parengti bendri standartai, skirti dotacijų gavėjams. Taip ypač sumažės dotacijų gavėjų ir dotacijas teikiančių tarnybų administracinė našta. Be to, panašios paskirties dotacijoms (pvz., jaunimo skatinimas, moksliniai tyrimai) turėtų būti naudojami kiek įmanoma panašesni paraiškų standartai, kad būtų supaprastintas paraiškų teikimas. Sukūrus centralizuotą duomenų bazę, nebereikėtų pakartotinai teikti tų pačių paraiškų. Tuo būdu būtų taupomas tiek Komisijos, tiek ir pareiškėjų laikas ir lėšos.

Pakeitimas 101

1 STRAIPSNIO 52B PUNKTAS (naujas)

110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

52b) 110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa pakeičiama taip:

„1. Dotacijos skiriamos pagal metinę programą, kuri skelbiama metų pradžioje (bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d.), išskyrus krizių valdymo atvejus ir humanitarinės pagalbos operacijas.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą, kuri papildyta žodžiais „bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d.“)

Pagrindimas

Sutrumpintas terminas turėtų pagreitinti dotacijų skyrimo procedūrą.

Pakeitimas 102

1 STRAIPSNIO 53 PUNKTAS

110 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito.

Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito. Kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu privalomai taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija.

Pagrindimas

Dėl kvietimo teikti paraiškas skelbimo ankstesniais metais turėtų būti išvengta tiek paraiškų dotacijoms gauti pertekliaus metų pradžioje, tiek ir su tuo susijusio vėlavimo. Pareiškėjams visos procedūros metu turi būti garantuotas teisinis apibrėžtumas. Draudimas keisti taisykles procedūros metu padės sumažinti administracinę naštą dotacijų gavėjams ir Komisijai, sugriežtins procedūrą ir suvienodins dotacijų skyrimo politiką.

Pakeitimas 103

1 STRAIPSNIO 53A PUNKTAS (naujas)

110 straipsnio 2a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

53a) 110 straipsnyje įterpiama 2a dalis:

„2a. Kartu su 2 dalyje nurodytu pranešimu apie konkursą Komisija pateikia Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje nurodo:

a) praėjusių metų pareiškėjų skaičių;

b) patenkintų paraiškų, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir pagal dotacijas teikiančias tarnybas, skaičių ir kvotą;

c) vidutinę procedūros trukmę nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki susitarimo dėl dotacijų teikimo sudarymo arba sprendimo skirti dotaciją priėmimo, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir dotacijas teikiančias tarnybas;

d) vidutinę procedūros trukmę iki galutinių ataskaitų ir sąskaitų priėmimo ir dotacijų išmokėjimo (119 straipsnio 1 dalis).“

Pagrindimas

Turint omenyje ilgą dotacijų suteikimo procedūros trukmę, ataskaitos yra svarbi konkursų procedūrų tobulinimo prielaida. Taigi atsiranda galimybė įvertinti darbo plano įgyvendinimo rezultatus.

Pakeitimas 104

1 STRAIPSNIO 54 PUNKTAS

111 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui, išskyrus atvejus, kai atitinkami pagrindiniai teisės aktai numato kitaip.

1. Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui.

Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai.

2. Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai. Pareiškėjas leidimus duodančiam pareigūnui turi nedelsdamas pranešti apie pasikartojančias paraiškas ir keletą kartų suteiktas dotacijas, susijusias su projektu.

Jokiu būdu tokios pačios išlaidos negali būti finansuojamos iš biudžeto du kartus.

3. Jokiu būdu tokios pačios išlaidos negali būti finansuojamos iš biudžeto du kartus. Jokiu būdu negali būti viršyta bendra leidžiamų finansuoti išlaidų suma.

Pagrindimas

Dotacijų gavėjų įpareigojimas pateikti informaciją sudaro galimybę išvengti dotacijų suteikimo du kartus arba didžiausios leidžiamų finansuoti išlaidų sumos viršijimo.

Pakeitimas 105

1 STRAIPSNIO 56 PUNKTAS

113a straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

1a. Leidžiamos finansuoti išlaidos gali būti:

a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo remiantis 118 straipsniu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;

b) PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;

c) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);

d) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir įrangai;

e) nusidėvėjimo išlaidos.

Pagrindimas

Visų pirma mažos įmonės arba organizacijos negali pačios padengti garantijos pateikimo išlaidų. Tačiau dėl to jos neturėtų būti pašalintos iš konkurso dotacijoms gauti. Tai taip pat taikytina ir nevyriausybinėms organizacijoms, neturinčioms galimybių susigrąžinti dalies PVM mokesčio.

Pakeitimas 106

1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS

114 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

Pareiškėjai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.

Pareikalavus leidimus duodančiam pareigūnui, pareiškėjai, remdamiesi 109 straipsnio nuostatomis, patvirtina, kad jie nėra patekę nė į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.

Pagrindimas

Leidimus duodančiam pareigūnui, remiantis savarankišku rizikos vertinimu, turėtų būti sudaryta galimybė lanksčiai naudotis nuostata dėl patvirtinimo. Tai sumažintų administracinę naštą.

Pakeitimas 107

1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS

114 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

 

Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus duodantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.

Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu tyčia arba dėl didelio aplaidumo pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus duodantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.

Pagrindimas

Išaiškinimas.

Pakeitimas 108

1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS

114 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

4a. Leidimus duodantis pareigūnas turi paskatinti pateikti deklaracijas, parengti paraiškas arba pataisyti deklaracijas arba paraiškas tuo atveju, kai jos nepateiktos aiškiai per apsirikimą arba dėl nežinojimo arba yra pateiktos ar užpildytos netinkamai. Jei reikia, jis, atsižvelgdamas į turimas galimybes, pateikia informaciją apie konkurso dalyvių teises ir pareigas.

Leidimus duodantis pareigūnas turi tinkamu būdu registruoti konkurso metu vykstantį susirašinėjimą su pareiškėjais.

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama sudaryti sąlygas gauti dotacijų ir tiems pareiškėjams, kurie neturi nei bendravimo su dotacijas teikiančiomis tarnybomis patirties, nei galimybės gauti teisines konsultacijas. Klausimą dėl nepakankamo bendradarbiavimo iškėlė nevyriausybinės organizacijos. Tokiu būdu turėtų būti pagerintas Europos Sąjungos – dotacijų teikėjos – įvaizdis. Reikalavimas registruoti susirašinėjimą su pareiškėjais užtikrins procedūros skaidrumą ir patikimumą.

Pakeitimas 109

1 STRAIPSNIO 57A PUNKTAS (naujas)

115 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

57a) 115 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kvietime teikti paraiškas apibrėžti atrankos kriterijai leis įvertinti pareiškėjo galimybes užbaigti planuojamą veiklą ar darbo programą. Tai neturi įtakos 110 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Atrankos kriterijai turi atspindėti projektų ypatybes, jų kokybę ir įgyvendinimo reikalavimus.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 115 straipsnio 1 dalį, kuri papildyta žodžiais „kvietime teikti paraiškas apibrėžti“. Be to, pridėtas antras sakinys ir antra pastraipa.)

Pagrindimas

Šią nuostatą siekiama suderinti su 110 ir 116 straipsniais, pagal kuriuos pareiškėjai turi būti iš anksto supažindinti su visais su dotacijų skyrimu susijusiais reikalavimais. Išankstinis atrankos kriterijų skelbimas padidins konkurso skaidrumą. Tokiu būdu pareiškėjams suteikiama geresnė galimybė iš anksto įvertinti savo paraiškos galimybes ir kartu išvengti bereikalingo darbo rengiant aiškiai nesėkmingą paraišką.

Pakeitimas 110

1 STRAIPSNIO 57B PUNKTAS (naujas)

115 straipsnio 2a (nauja) ir 2b (nauja) dalys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

57b) 115 straipsnyje įterpiamos 2a ir 2b dalys:

„2a. Dotacijų teikimo procedūra iš esmės turi būti suskirstyta į kelias pakopas. Pirmojoje pakopoje turėtų būti atliktas tik išsamus pateiktų ir pripažintų tinkamomis paraiškų vertinimas. Jei matyti, kad paraiška jau po šios pakopos neturi galimybių laimėti, tai, remiantis 116 straipsnio 3 dalimi, turi būti pranešta pareiškėjui. Kiekviena tolesnė procedūros pakopa turi skirtis nuo ankstesniųjų, ypač reikalavimų, keliamų paraiškų teikėjų pateikiamų įrodymų turiniui ir apimčiai, požiūriu. Toje pačioje procedūroje iš paraiškos teikėjo to paties įrodymo gali būti reikalaujama tik vieną kartą.

2b. Leidimus duodantis pareigūnas, nepažeisdamas 109 straipsnio 1 dalies nuostatų, pirmiausia turi atkreipti dėmesį į tai, kad pareiškėjo veiklos apimtis, susijusi su skelbimu, dokumentacija ir kitokio pobūdžio įpareigojimais pateikti įrodymų siekiant gauti dotacijų, turi atitikti teikiamų dotacijų dydį.“

Pagrindimas

Suskirsčius konkursą pakopomis turėtų būti suskurta pirminės atrankos galimybė. Tokiu būdu jau pirmame konkurso etape gali būti gerokai sumažintas dokumentacijos kiekis. Tam pačiam tikslui taikoma kontrolės funkcija, suteikta leidimus duodančiam pareigūnui.

Pakeitimas 111

1 STRAIPSNIO 58 PUNKTAS

116 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1. Paraiškos įvertinamos, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.

1. Paraiškos įvertinamos per du mėnesius, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškius sprendimo priėmimo terminus.

Pakeitimas 112

1 STRAIPSNIO 58A PUNKTAS (naujas)

116 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58a) 116 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„3. Atsakingas leidimus duodantis pareigūnas raštu informuoja kandidatus apie sprendimą dėl jų paraiškų ir, praėjus 100 straipsnio 2 dalies a punkte numatytam terminui, pasirašo sutartį.

Jeigu prašoma dotacija nesuteikiama, institucija pateikia priežastis, kodėl paraiška buvo atmesta, ypač atkreipdama dėmesį į jau paskelbtus atrankos ir sprendimo sudaryti sutartį kriterijus.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškius sprendimo priėmimo terminus.

Pakeitimas 113

1 STRAIPSNIO 58B PUNKTAS (naujas)

117 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58b) 117 straipsnis pakeičiamas taip:

„117 straipsnis

1. Mokėjimų laikas nustatomas atsižvelgiant į finansinę riziką, veiklos trukmę ir pažangą arba į gavėjo patirtas išlaidas. Išmokos sumokamos per tinkamą laikotarpį.

Jei mokėjimas patvirtintas sutartimi arba priimtu sprendimu, išmokos turi būti sumokėtos be jokių papildomų sąlygų. Tai neturi įtakos 119 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

2. Siekdamas nustatyti finansinę riziką, leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis 109 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali pareikalauti iš dotacijų gavėjo nepriklausomo auditoriaus pažymos. Konkurso sąlygose gali būti numatyti atvejai, kai nepriklausomo auditoriaus pažyma būtina arba kai jos nereikia.“

(2 dalies 1 sakinys atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 117 straipsnį.)

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama paspartinti procedūrą. Savo audito tarnybas turinčioms institucijoms turi būti suteikta galimybė pasinaudoti jomis, o ne nepriklausomais auditoriais. Tokiu būdu turėtų būti sumažintos procedūros išlaidos.

Pakeitimas 114

1 STRAIPSNIO 58C PUNKTAS (naujas)

118 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58c) 118 straipsnis pakeičiamas taip:

„118 straipsnis

Jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, siekdamas apriboti su išankstiniu finansavimu susijusią riziką, gali reikalauti, kad gavėjas iš anksto pateiktų garantiją.“

(Atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 118 straipsnį, kuris papildytas žodžiais „jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių“.)

Pagrindimas

Nuostata dėl garantijų (banko garantijos forma) pateikimo visų pirma sudaro sunkumų mažoms įmonėms, taip pat įmonėms iš kai kurių valstybių narių ir mažoms nevyriausybinėms organizacijoms. Dėl to turėtų būti apibrėžta, kad tai gali būti tik ultima ratio, jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių.

Pakeitimas 115

1 STRAIPSNIO 58D PUNKTAS (naujas)

119 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

58d) 119 straipsnis pakeičiamas taip:

„119 straipsnis

1. Visa dotacijos suma neišmokama tol, kol institucija priima galutines ataskaitas ir sąskaitas, nepažeidžiant institucijos teisės atlikti vėlesnius patikrinimus. Šiuo atveju organo atžvilgiu po paskutinės išmokos pradedamas skaičiuoti senaties terminas (73b straipsnis). Senaties terminas gavėjo atžvilgiu (73b straipsnis) pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai bus visiškai išmokėta dotacijų suma.

2. Jei gavėjas nevykdo teisės nuostatose, sutartyje arba sprendime suteikti dotaciją numatytų įpareigojimų, dotacijos mokėjimas pagal įgyvendinimo nuostatas gali būti sustabdytas, nutrauktas arba ji gali būti sumažinta, prieš tai suteikus gavėjui galimybę pateikti savo paaiškinimus.

Dotacijų sumažinimas turi atitikti padarytų klaidų mastą.

Jei nėra pagrindo manyti, kad gavėjas pažeidė savo įsipareigojimus, dotacijos mokėjimą atidėti, nutraukti arba sumažinti dotacijas galima tik išimtiniais atvejais, visų pirma tada, kai suteikus arba negrąžinus dotacijų būtų viršyta bendra projekto leidžiamų finansuoti išlaidų suma arba dėl įsipareigojimų pažeidimo nebegali būti pasiektas tikslas, kuriam buvo skirtos dotacijos.“

Pagrindimas

Proporcingumo principo taikymas. Grėsmė viso projekto įgyvendinimui gali kilti pirmiausia dėl automatiškai sumažinto ES paramos dydžio tais atvejais, kai įsipareigojimų nesilaiko vienas arba keli gavėjo neatstovaujami bendri finansuotojai. To iš esmės reiktų vengti. Nuoroda į senaties terminą siekiama paskatinti organą atlikti patikrinimą ne vėliau kaip prieš pasibaigiant senaties terminui. Tokiu būdu dotacijų gavėjams turi būti padidintas teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas 116

1 STRAIPSNIO 59 PUNKTAS

120 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

1. Kai veiklai įgyvendinti gavėjas privalo sudaryti viešųjų pirkimų sutartį, įgyvendinimo nuostatose turi būti nustatytos atitinkamos procedūros.

1. Kai veiklai įgyvendinti turi būti sudarytos viešojo pirkimo sutartys, joms taikomos šios dalies V antraštinės dalies nuostatos.

Atsižvelgiant į užsakymo apimtį, įgyvendinimo nuostatose gali būti numatyta supaprastinta procedūra.

 

Pagrindimas

Administracinio darbo supaprastinimas.

Pakeitimas 117

1 STRAIPSNIO 61 PUNKTAS

122 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

61. 122 straipsnyje žodžiai „185 straipsnyje“ keičiami žodžiais „121 straipsnyje“.

61. 122 straipsnis pakeičiamas taip:

„122 straipsnis

 

Institucijų ir įstaigų, nurodytų 121 straipsnyje, sąskaitos pateikiamos kartu su ataskaita apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą. Be to, ataskaitoje pateikiama informacija apie lėšų panaudojimo apimtis ir lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą.“

Pagrindimas

Išaiškinami biudžeto Finansiniame reglamente numatytų ataskaitų uždaviniai ir turinys. Įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui pirmiausia turėtų būti pateikta ataskaita apie lėšų panaudojimą, tikslų įgyvendinimą, veiklos vystymą ir vidinę kontrolę, o jau po to – apie biudžeto vykdymo techninius ir finansų panaudojimo aspektus.

Pakeitimas 118

1 STRAIPSNIO 68A PUNKTAS (naujas)

139 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

68a) 139 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Institucijos Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai susipažinti atsiunčia savo vidaus taisykles, jų priimtas finansų klausimais.“

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų informuojama biudžeto valdymo institucija.

Pakeitimas 119

1 STRAIPSNIO 69B PUNKTAS (naujas)

143 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

69b) 143 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„3. Metinėje ataskaitoje pateikiamas finansų valdymo patikimumo bei biudžeto ir ekonomikos valdymo efektyvumo ir tvarkingumo vertinimas.“

 

Pagrindimas

Patikslinimu siekiama apibrėžti, kad Audito Rūmai, pagal savo kompetenciją vertindami ataskaitą, turi remtis ne tik formaliais pajamų ir išlaidų teisėtumo kriterijais, bet taip pat įvertinti tikrinamos veiklos pagrįstumą.

Pakeitimas 120

1 STRAIPSNIO 75 PUNKTAS

153 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

75) 153 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„1) Kai Komisija gali perkelti asignavimus pagal 23 straipsnį, ji priima tokį sprendimą ne vėliau kaip kitų finansinių metų sausio 31 d. ir apie tai praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų perkėlimų.“

 

(Pakeistoje redakcijoje 153 straipsnio 1 dalis atitinka pirminę šios dalies redakciją, pateiktą Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.)

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 121

1 STRAIPSNIO 82A PUNKTAS (nauja)

160b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

82a) Po 160a straipsnio įterpiamas 160b straipsnis:

„160b straipsnis

Nukrypstant nuo 110 straipsnio nuostatų, kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu privalomai taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija.“

Pagrindimas

Žiūrėti 110 straipsnio pakeitimą. Dėl kvietimo teikti paraiškas skelbimo ankstesniais metais turėtų būti išvengta tiek paraiškų dotacijoms gauti pertekliaus metų pradžioje, tiek ir su tuo susijusio vėlavimo. Pareiškėjams visos procedūros metu turi būti garantuotas teisinis apibrėžtumas. Draudimas keisti taisykles procedūros metu sumažins administracinę naštą dotacijų gavėjams ir Komisijai, sugriežtins procedūrą ir suvienodins dotacijų skyrimo politiką.

Pakeitimas 122

1 STRAIPSNIO 85A PUNKTAS (naujas)

168 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja) (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

85a) 168 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Bendrijos išorės paramai taikomos 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą1 ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą2 nustatytos dalyvavimo konkurse procedūros taisyklės.

 

1 OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

2 OL L 344, 2005 12 27, p. 23.

Pagrindimas

2005 m. buvo priimti Du reglamentai dėl leidimo teikti paramą. Jais buvo leista dalyvauti konkursuose asmenims ne iš ES ir asmenims ne iš paramą gaunančių šalių, tokiu būdu skatinant besivystančias šalis ir taikant abipusiškumo principą išsivysčiusioms, bet ES nepriklausančioms šalims. Šios taisyklės turi būti taikomos ir įtrauktos į Finansinį reglamentą.

Pakeitimas 123

1 STRAIPSNIO 87 PUNKTAS

169a straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

Leidžiamos finansuoti išlaidos gali būti:

 

a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo remiantis 118 straipsniu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;

 

b) PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;

 

c) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);

 

d) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir įrangai;

 

e) nusidėvėjimo išlaidos.

Pagrindimas

Žiūrėti 113a straipsnio pakeitimą: visų pirma mažos įmonės arba organizacijos negali pačios padengti garantijos pateikimo išlaidų. Tačiau dėl to jos neturėtų būti pašalintos iš konkurso dotacijoms gauti. Tai taip pat taikytina ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neturi galimybių susigrąžinti dalies PVM mokesčio.

Pakeitimas 124

1 STRAIPSNIO 94A PUNKTAS (naujas)

179 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

94a) 179 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„3. Institucijos kaip įmanoma greičiau informuoja abu biudžeto valdymo institucijos padalinius, tačiau ne vėliau, kaip 3 savaitės iki bet kokio termino pabaigos, per kurį biudžeto valdymo institucija turi priimti sprendimą dėl visų statybų projektų, kurie gali turėti didelį finansinį poveikį biudžetui.“

 

Pagrindimas

Norint, kad biudžeto valdymo institucija atliktų patikimus statybų projektų poveikio Europos Sąjungos biudžetui finansinius vertinimus, 179 straipsnio 3 dalyje minimos institucijos turi informuoti abu biudžeto valdymo institucijos padalinius ne vėliau kaip 3 savaitės iki bet kokio termino, per kurį biudžeto valdymo institucija turi priimti sprendimą, pabaigos. Tai suteiks biudžeto valdymo institucijos padaliniams teisę, jei reikia, prašyti daugiau paaiškinimų ir teikti tolimesnius paklausimus.

Pakeitimas 125

1 STRAIPSNIO 94A PUNKTAS (naujas)

183 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

94a) 183 straipsnis pakeičiamas taip:

„183 straipsnis

 

Biudžeto valdymo institucija priima šio biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatas.“

 

Pagrindimas

Parlamento teisių apsauga.

Pakeitimas 126

1 STRAIPSNIO 95-A PUNKTAS (naujas)

185 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

 

95-a) 185 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Komisija priima finansinių pagrindų reglamentą, taikomą Sąjungos įsteigtoms institucijoms, turinčioms juridinio asmens statusą. Šių institucijų finansinės taisyklės negali nukrypti nuo pagrindų reglamento, nebent tai būtina dėl ypatingų veiklos poreikių ir Komisija yra davusi išankstinį sutikimą.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, atskaitomybės ir nuoseklumo, visoms agentūroms, veikiančioms Sąjungos vardu, neatsižvelgiant ar jos gauna dotacijas iš biudžeto, turi būti taikomas finansinių pagrindų reglamentas.

Pakeitimas 127

1 STRAIPSNIO 95 PUNKTAS

185 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

3. Kiekviena 1 dalyje paminėta įstaiga įsteigia vidaus auditą, kuris turi būti vykdomas pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali būti atliekamas kokybės auditas.

3. Komisijos vidaus auditorius atlieka 1 dalyje minimų įstaigų auditą. 1 dalyje minimos įstaigos gali įsteigti vidaus audito pareigybes. Komisijos vidaus auditorius, pagrįstais atvejais, gali įgalioti tų įstaigų vidaus auditorius atlikti užduotis. Įgaliojama raštu nurodant įgaliojimo priežastis ir atsakingų auditorių vardus (įgaliojančiųjų ir įgaliojamųjų). Nepaisant įgaliojimo, Komisijos vidaus auditorius gali vykdyti 1 dalyje minimų įstaigų auditą ir atšaukti įgaliojimą bet kuriuo metu, kai mano, kad tai yra reikalinga.

 

Kai 1 dalyje minimos įstaigos įsteigia vidaus audito pareigybes, tai turi būti atliekama pagal Komisijos vidaus auditoriaus nustatytas gaires. Šiose gairėse numatyta pareiga pateikti visas ir bet kokias ataskaitas, parengtas Komisijos vidaus auditoriui. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali kokybiškai atlikti auditą.

Pagrindimas

Patikslina Komisijos vidaus auditoriaus padėtį. Komisijos vidaus auditorius įgaliotas paskirstyti užduotis agentūrų vidaus audito tarnyboms, tačiau ir toliau kontroliuoja agentūrų apskaitą ir yra už tai atsakingas.

Pakeitimas 128

1 STRAIPSNIO 95 PUNKTAS

185 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)

4. Šio straipsnio 121 dalyje nurodytos įstaigos taiko apskaitos taisykles, nurodytas 133 straipsnyje, kad jų ataskaitos galėtų būti konsoliduotos su Komisijos ataskaitomis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikalingas. Nustatyta 133 straipsnyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

Nuorodos

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Atsakingasis komitetas

BUDG

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT
16.2.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

17.11.2005

Nuomonės referentas        Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Priėmimo data

22.2.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

María del Pilar Ayuso González

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2005 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

Nuorodos

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

15.7.2005

Atsakingasis komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.11.2005

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

 

Glaudesnis bendradarbiavimas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

17.11.2005

Pranešėja(-s)
  Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Ankstesnis pranešėjas

 

Svarstymas komitete

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Priėmimo data

6.3.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

Už: 28

Prieš:

Susilaikė:

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data – A6

8.3.2006

A6-0057/2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...