ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

08.03.2006. - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Budžeta komiteja
Referente: Ingeborg Gräßle
Atzinumu sagatavoja (*):
Borut Pahor, Ingeborg Gräßle, Budžeta kontroles komiteja
(*) Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants


Procedūra : 2005/0090(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0181)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 279. pantu un EAEK līguma 183. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0234/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A6‑0057/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu/EAEK līguma 119. panta otro daļu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. APSVĒRUMS

1) Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā „Finanšu regula”, noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.

 

1) Padomes Regulā (EK, EAEK) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā „Finanšu regula”, noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kas nostiprināti EK līguma 268. un sekojošos pantos un kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.

Pamatojums

Budžeta principi galvenokārt ir noteikti EK līguma 268. un sekojošos pantos.

Grozījums Nr. 2

2. APSVĒRUMS

2) Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; lai pielāgotu noteiktas procesuālās un dokumentācijas prasības tā, lai tās būtu proporcionālākas saistītajām izmaksām un riskiem.

2) Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; turklāt ir ieteicams nepārprotami nostiprināt EK Līguma 5. pantā noteikto pārvaldes darbības proporcionalitātes principu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts samērīgums attiecībā uz risku un saistītajām izmaksām.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 3

3. APSVĒRUMS

3) Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un uzlabotu Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.

3) Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un padarītu efektīvāku Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.

Grozījums Nr. 4

5.A APSVĒRUMS (jauns)

 

5. a) Saskaņā ar EK Līgumam pievienotā protokola 1. punktu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā katras iestādes pienākums, īstenojot savas pilnvaras, ir ievērot proporcionalitātes principu, atbilstoši kuram Kopienas pasākumi nevar pārsniegt Līguma mērķu sasniegšanai vajadzīgo apjomu.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 5

6. APSVĒRUMS

6) Dažos punktos nepieciešams vairāk efektivitātes un pārredzamības attiecībā uz budžeta principu piemērošanu, lai tie būtu labāk piemēroti darba vajadzībām.

6) Attiecībā uz Finanšu regulas piemērošanu prakse liecina, ka finanšu darbībā iesaistītās iestādes un amatpersonas, atsevišķos gadījumos īstenojot savas pilnvaras, lēmumu pieņemšanā ir nepietiekami patstāvīgi; šajā sakarā jāņem vērā, ka tie kā Eiropas Kopienas izpildvara pastāvīgi un vadoties no saviem apsvērumiem,, attiecīgā gadījumā var izlemt, vai kāds pasākums atbilst proporcionalitātes principam saskaņā ar EK Līguma 5. pantu un EK Līgumam pievienoto protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā.

Pamatojums

Viens no iemesliem, kāpēc procedūra ilgstoša un sarežģīta, ir tas, ka Finanšu regulas īstenotāji nepietiekami izmanto tiem piešķirto rīcības brīvību darboties patstāvīgu, vadoties pēc saviem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 6

12. APSVĒRUMS

12) Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai tikai gadījumos, kas saistīti ar būtiskiem maksājumiem.

12) Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem, kas izriet no šiem dāvinājumiem.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 7

13. APSVĒRUMS

13) Attiecībā uz budžeta specifikācijas principu atsevišķos punktos ir jāvienkāršo un jāprecizē noteikumi, kas regulē apropriāciju pārvietošanu, jo praksē tie ir bijuši apgrūtinoši un neskaidri. Finanšu regulas 22. pants bija radīts ar nodomu attiecināt to uz iestādēm, kas nav Komisija, jo Komisijai ir sava kārtība. Šis noteikums tādēļ atbilstoši jāgroza.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 8

14. APSVĒRUMS

14) Attiecībā uz „paziņošanas procedūru” Komisija un citas iestādes paziņo savus pārvietošanas priekšlikumus budžeta lēmējinstitūcijai, kura var pielietot parasto procedūru, ja tā vēlas celt iebildumus. Šādos gadījumos uz budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu par pārvietojumu teorētiski attiecas parastie termiņi. Taču tekstā nav minēta diena, no kuras sāk skaitīt termiņu, un šis izlaidums ir jāizlabo.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 9

16. APSVĒRUMS

16) Efektivitātes nolūkos Komisijai ir jāļauj izlemt patstāvīgi par pārvietojumiem no rezerves gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav spēkā pamatakts Finanšu regulas 29. panta nozīmē brīdī, kad budžets ir izveidots, taču pamatakts tiks pieņemts gada laikā.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 10

17. APSVĒRUMS

17) Noteikumi par Komisijas administratīvajiem pārvietojumiem ir jāpielāgo jaunajai budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām (ABB) struktūrai. Tādējādi „paziņošanas procedūra” ir jāattiecina tikai uz pārvietojumiem katrā sadaļā starp pantiem administratīvās nodaļas ietvaros, kas pārsniedz 10 % no tā gada apropriācijām. No otras puses, par pārvietojumiem starp pantiem no vienas sadaļas uz citu, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem, ir autonomi jālemj Komisijai.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 11

22. A APSVĒRUMS (jauns)

 

22. a) Noteikums par kredītrīkotāja atbildību jāformulē skaidrāk, lai palielinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 12

27. APSVĒRUMS

27) Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai.

27) Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai. Personas, kas apzināti ir nodarījušas kaitējumu, tomēr nedrīkstētu tādā pašā mērā atsaukties uz noilgumu kā citi parādnieki. Tādēļ noilgumu jāsāk skaitīt vienīgi no dienas, kad ir dokumentāri pierādīts, ka faktiski ir kļuvis zināms par visām prasībām, kas radušās.

Grozījums Nr. 13

27. A APSVĒRUMS (jauns)

 

27. a) Pasūtījumu piešķiršanas procedūras jāīsteno, kad tas ir iespējams un lietderīgi, vairāku iestāžu starpā, lai atvieglotu administratīvo slogu arī mazākām struktūrvienībām.

Pamatojums

Šis grozījums pievieno vārdus „kad tas ir iespējams un lietderīgi” referentes grozījumam Nr. 14.

Grozījums Nr. 14

27. B APSVĒRUMS (jauns

 

27. b) Piegāžu un pakalpojumu sniegšanas pasūtījumu piešķiršanas jomā procedūras norise jāpaātrina un vairāk jāsaskaņo ar piedāvātāju vajadzībām. Turklāt jo īpaši uzmanību jāpievērš tam, lai proporcionalitātes principu attiecinātu arī uz izdevumiem, kas ir saistīti ar dokumentu iesniegšanu. Finanšu regulā jāizklāsta vispārēji nolīgumi. Nevajadzētu ierobežot konkurenci, vispārējos nolīgumos paredzot nepamatoti plašus nosacījumus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus nevajadzētu faktiski izslēgt no konkurentu loka jau pasūtījumu piešķiršanas procedūras sakumā, nosakot pārāk apjomīgus pasūtījumus.

Grozījums Nr. 15

29. APSVĒRUMS

29) Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Finanšu regula neparedz atšķirību starp nopietnu pamatu izslēgšanai un citu pamatu. No otras puses, Direktīvā 2004/18/EK ir noteikts šāds nošķīrums, un tas būtu jāpielieto attiecībā uz Kopienas iestādēm. Finanšu regulas 93. un 94. pantā būtu jānosaka obligāta izslēgšana visnopietnākajos gadījumos, dodot iespēju līgumslēdzēja iestādei papildināt izslēgšanas gadījumus, pamatojoties uz riska novērtējumu. Finanšu regulas 114. pantā ir jāizdara tāds pats nošķīrums attiecībā uz dotācijām. Noteikumi par sodiem, kas minēti šīs regulas 96. pantā, ir atbilstoši jāpielāgo.

29) Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Izslēdzot pretendentus, jābūt spēkā proporcionalitātes principam. Turklāt izslēgšanas ilgumu jāierobežo ne vairāk kā uz desmit gadiem, lai izvairītos no nesamērīgām sankcijām. Izslēgšana ilgāk kā uz pieciem gadiem jāpiemēro tikai ar spriedumu, kas stājies spēkā.

Grozījums Nr. 16

30.A APSVĒRUMS (jauns)

 

30.a) Pierādījumu veidā jāpieprasa iesniegt tikai patiešām nepieciešamos dokumentus. Iesniedzamo dokumentu apjomam jābūt samērīgam attiecībā pret pasūtījuma cenu.

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka Komisija interpretē šo pantu ierobežojoši, ierobežojot dokumentācijas apjomu tikai nelieliem dotāciju līgumiem, referentes grozījums Nr. 16 papildināts ar vārdiem „cita starpā”.

Grozījums Nr. 17

30. B APSVĒRUMS (jauns)

 

30. b) Lai saglabātu iestādes reputāciju attiecībā uz objektīvu un pareizu administrēšanu, Kopienu ierēdņiem, kas ir iesaistīti dotāciju piešķiršanas procedūrās, vienmēr par jāinformē augstākstāvošas amatpersonas, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

Grozījums Nr. 18

32.A APSVĒRUMS (jauns)

 

32. a) Pretendentiem, kas izturējuši atlases procedūru, jāpiešķir iespēja saņemt efektīvu juridisko palīdzību, kas ietilpst arī dalībvalstu pienākumos. Šai sakarā jāizveido neatkarīgas inspekcijas, kas ātri un bez nesamērīgas administratīvas iejaukšanās var pārbaudīt pasūtījuma piešķiršanas kārtību un nodrošināt efektīvu juridisko palīdzību.

Grozījums Nr. 19

32. B APSVĒRUMS (jauns)

 

32. b) Eiropas Savienības īpašuma tiesību aizsardzība nedrīkst pārslogot pasūtījuma izpildītāju. Tādēļ saistību pastiprinājuma nodrošināšana, ko veic pasūtījuma izpildītājs, jāierobežo, attiecinot tikai uz pamatotiem gadījumiem, un nedrīkst pārsniegt nodrošinājuma mērķi.

Grozījums Nr. 20

34. APSVĒRUMS

34) Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Pārbaužu un garantiju prasībām ir jābūt proporcionālākām saistītajiem finanšu riskiem. Dažas būtiskas izmaiņas vispirms ir jāizdara Finanšu regulā, lai vēlāk Īstenošanas noteikumos varētu iestrādāt sīkākus noteikumus. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Jāpievieno proporcionalitātes princips.

34) Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Ar administratīvo procesu noteiktajām prasībām attiecībā uz tajā iesaistītajām personām visos laika posmos jābūt samērīgam. Šajā sakarā jāatlasa neveiksmīgie pieteikumi iespējami agrīnā procedūras posmā, lai pieteikumu iesniedzējus atbrīvotu no nevajadzīga apgrūtinājuma. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Tieši attiecībā uz neliela apjoma atbalstu jābūt iespējai piešķirt to, pamatojoties uz lēmumu, tā vietā, lai noslēgtu apjomīgu un visaptverošu nolīgumu par atbalstu.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 21

36. APSVĒRUMS

36) Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.

36) Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Turklāt atbilstoši juridiskās, respektīvi, plānošanas noteiktības prasībām jārūpējas par to, lai izsoles procedūras sākumā pretendentiem izvirzītie nosacījumi procedūras laikā nemainītos. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.

Grozījums Nr. 22

37. APSVĒRUMS

37) Noteikums, ka par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam nevar piešķirt vairāk par vienu dotāciju, ir jāpielāgo, jo dažos pamataktos ir atļauts kombinēt Kopienas finansējumu, un šādu gadījumu skaits nākotnē var pieaugt, lai nodrošinātu izdevumu rentabilitāti. Tomēr ir jāizmanto iespēja un Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz.

37) Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz un ka finansējums nedrīkst pārsniegt 100 % no dotāciju izmaksām.

Pamatojums

Īsteno grozījumu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 23

39. APSVĒRUMS

39) Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj.

39) Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj. Finansēšanai pakļautās izmaksas jādefinē skaidrāk.

Grozījums Nr. 24

40. APSVĒRUMS

40) Finanšu regulas 114. pantā daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.

40) Pienākumiem un sankcijām, kam ir pakļauti dotāciju saņēmēji, vienmēr ir jābūt proporcionāliem riskam; turklāt daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 25

40. A APSVĒRUMS (jauns)

 

40.a) 40. a Lai labāk informētu pieteikumu iesniedzējus, jāizveido kopīgs dienests, kas nodarbosies ar vienāda veida pieteikumu standartizēšanu atbalsta saņemšanai, ar informācijas sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem un, vadoties no noteiktajiem kritērijiem, ar kandidātu salīdzināšanu atbalsta piešķiršanas procedūras laikā.

Pamatojums

Ierosināts nedaudz mainīt referentes ieteikto 25. grozījumu, aizstājot vārdu „birojs” ar vārdu „dienests”, tā nepārprotami norādot, ka tā uzdevums ir apkopot zināšanas un pielietot labākās metodes Komisijā, pārvarot dažādas interpretācijas un metodes departamentos un to starpā, un kļūt par drošas informācijas ieguves vietu pretendentiem.

Grozījums Nr. 26

47. APSVĒRUMS

47) Ir nepieciešams atkatļaut izmantot apropriācijas, kas ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti. Taču tam jābūt iespējamam tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, un tikai zinātniskās izpētes jomā, jo izpētes projekti ietver lielāku finanšu risku nekā citu jomu projekti.

47) Izpētes atbalsta īpašās nozīmes, kāda tam ir Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanā, dēļ ir nepieciešams atkal ļaut izmantot saistību apropriācijas, kas nav izlietotas vai ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti.

Apspriežot Iestāžu nolīgumu attiecībā uz finanšu plānu 2007. – 2013. gadam, Eiropas Parlaments pārbauda iespēju atkārtoti izlietot saistības, kas nav izlietotas vai ir atceltas. Šādu atkārtotu izlietojumu nedrīkst ierobežot tikai ar finansējumu izpētei.

Grozījums Nr. 27

1. PANTA 2. PUNKTS

2. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti II sadaļā.

Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti EK līguma 268. un sekojošos pantos..

Pamatojums

Vārdu savienojuma „jo īpaši” iekļaušana nav saprotama ,un tādēļ tas jāsvītro. Toties budžeta principi jau ir noteikti EK Līguma 268. un sekojošos pantos

Grozījums Nr. 28

1.PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Ikvienam pasākumam, ar kura palīdzību iestādes izpilda budžetu saskaņā ar šo regulu, jāatbilst EK līguma 5. panta noteiktajam proporcionalitātes principam.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā

Grozījums Nr. 29

1. PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1. b punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Tā kā Komisija paredzējusi ieviest citā tiesību aktā novirzi no budžeta nosacījumiem, tad Komisijai tas nepārprotami un atsevišķi jānorāda Eiropas Parlamenta komitejai, kura nodarbojas ar budžeta jautājumiem.

Pamatojums

Budžeta izmantošanas pārredzamība.

Grozījums Nr. 30

1.PANTA 6. PUNKTS

12. panta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā.

„Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā.” Budžeta lēmējiestāde ir jāinformē par šīm saistībām.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 31

1.PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

14. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

6. a 14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā:

 

„Neskarot 46. panta 1. un 4. punktu, Eiropas Kopiena un Eiropas Atomenerģijas kopiena, kā arī Kopienu izveidotās struktūras, kas minētas 185. pantā, nevar ņemt aizņēmumus, izņemot tiešu finansējumu, kas nepieciešams nekustamā īpašuma iegādei iestāžu lietojumā, par ko ir saņemts labvēlīgs atzinums no budžeta lēmējinstitūcijas atbilstīgi 179. panta 3. punktam.”

Pamatojums

Ar nekustamo īpašumu saistīto projektu īstenošanai dažādajām iestādēm jāizmanto netiešais finansējums, turpretī tiešie finansējumi, izmantojot banku aizdevumus ļaus izmantot labākus procentus un būs pārskatāmāki.

Grozījums Nr. 32

1. PANTA 7. PUNKTS

16. panta 2. punkta 2. daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Pārrēķini citā valūtā jāveic tā, lai būtiski nemainītos Eiropas Savienības līdzfinansējumi projektu dotācijām.

Pamatojums

ES līdzfinansējuma aprēķināmības nodrošināšana attiecībā uz projekta partneriem.

Grozījums Nr. 33

1.PANTA 9. PUNKTS

19. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar būtiskiem finansiāliem izdevumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.

Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar no tā izrietošiem maksājumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 34

1. PANTA 10. PUNKTS

22. panta 1. punkta b.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EKEA) Nr. 1605/2002)

 

b.a) no viena panta uz otru bez ierobežojumiem.

Pamatojums

Šis grozījums ir tehniskas kļūdas labojums. Nepārprotami jāpaskaidro, ka status quo ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 35

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

2. Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstitūcijai un Komisijai par savu nodomu. Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šajā laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.

2. Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstiestādes struktūrvienībām par savu nodomu. Ja kāda no abām budžeta lēmējiestādēm šajā laikā min iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr. 36

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 2. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas ar datumu, kad iestāde, kura vēlas izdarīt pārvietojumu, par to informē budžeta lēmējinstitūciju.”

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 37

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Budžeta lēmējinstitūcija attiecīgi informē Komisiju. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

3) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Iepriekšējais Finanšu regulas formulējums bija labāks; Komisijas ierosinātais grozījums formulējumu nepadara skaidrāku

Grozījums Nr. 38

1. PANTA 10. PUNKTS

22. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var izdarīt pārvietojumus no vienas nodaļas uz otru, iepriekš neinformējot budžeta lēmējinstitūciju.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 39

1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I DAĻA

23. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

,, b) attiecībā uz personāla un administratīviem izdevumiem - pārvietot apropriācijas no vienas sadaļas uz citu starp pantiem, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem;”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 40

1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA

23. panta 1. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

ii) pievieno šādu d) apakšpunktu:

svītrots

,,d) pārvietot apropriācijas no sadaļas „uzkrājumi”, kas minēta 43. pantā, gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav pamatakta, bet budžets jau ir pieņemts, taču pamatakts tiks pieņemts budžeta gada laikā.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 41

1. PANTA 11. A PUNKTS (III)

23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

iii) otrais apakšpunkts ir svītrots;

iii) otrais apakšpunkts aizstāts ar šādu tekstu:

 

„Trīs nedēļas pirms pirmā punkta b) un c) apakšpunktā minēto pārvietojumu īstenošanas, Komisija paziņo savu lēmumu budžeta lēmējinstitūcijai. Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šajā laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.

 

Trīs mēnešus pirms finanšu gada beigām Komisija ziņo budžeta lēmējinstitūcijai par b) apakšpunktā minēto izdevumu izpildi un paziņo par savu nodomu īstenot pārvietojumus attiecībā uz personālu, ārējo personālu un citiem darbiniekiem saskaņā ar b) punktu. Ja budžeta lēmējinstitūcija nav izvirzījusi iebildumus pret paredzētajiem pārvietojumiem sešu nedēļu laikā kopš paziņojuma, Komisija drīkst rīkoties un nākamajā mēnesī paziņot par pārvietojumiem budžeta lēmējinstitūcijai

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Komisijas vajadzību pēc lielākas elastības attiecībā uz personāla izdevumiem. Tam būtu jārada kompromiss starp šo prasību pēc elastības un Parlamenta tiesību saglabāšanu.

Grozījums Nr. 42

1.PANTA 11. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

23. panta 1.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) Iestarpina šādu 1.a punktu:

svītrots

,,1.a Komisija informē budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas iepriekš, pirms tā izdara:

a) pārvietojumus starp pantiem nodaļas ietvaros tās pašas sadaļas administratīvām apropriācijām, kas pārsniedz 10 % no gada apropriācijām punktam, no kura izdara pārvietojumu,

b) pārvietojumus, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā.

Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šo trīs nedēļu laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas dienā, kad Komisija, plānojot izdarīt pārvietojumu, informē par to budžeta lēmējinstitūciju.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 43

1.PANTA 11. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

23. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

c) 2. punktā „1. panta c) apakšpunktā” aizstāj ar „1. un 1.a punktā”.

 

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 44

1.PANTA 12. PUNKTS

26. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

12. 26. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

„Lēmumus par pārvietošanu, lai ļautu izlietot rezerves ārkārtas palīdzībai, pieņem budžeta lēmējinstitūcija pēc Komisijas priekšlikuma. Atsevišķs priekšlikums jāiesniedz par katru darbību.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 45

1. PANTA 12.A PUNKTS (jauns)

27. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12a. 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„Budžeta apropriācijas izlieto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu, tas ir, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes, kā arī proporcionalitātes principus.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir izvairīties no nekontrolējamiem izdevumiem un saistībām.

Grozījums Nr. 46

1.PANTA 12.B PUNKTS (jauns)

27. panta 2. punkta 3.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. b 27. panta 2. punktā iekļauj šādu daļu:

„Samērīgums nozīmē, ka izdevumi, arī pārbaužu izmaksas,, ir atbilstoši proporcionāli apspriežamo summu apmēram un riskam.”

Pamatojums

Grozījuma priekšlikumā Komisija tiek aicināta novērtēt pārbaužu izmaksas. Mērķis: izmaksu pielāgošana riska pakāpei.

Grozījums Nr. 47

1.PANTA 12.C PUNKTS (jauns)

27. panta 4.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. c 27. pantam pievieno šādu daļu:

„(4. a) Īstenojot programmas un darbības, procedūra izriet no to satura. Īstenošanas noteikumi precizē šajā pantā noteiktās prasības”

Pamatojums

ES politikas jomu saturam jāietekmē administratīvās procedūras, un nevis otrādi.

Grozījums Nr. 48

1.PANTA 12.D PUNKTS (jauns)

27. panta 4. b daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

12. d) 27. pantam pievieno šādu daļu:

„4. b Attiecībā uz iepirkuma procedūrām un dotāciju piešķiršanas procedūru iestādes izveido lietderības noteikšanas un salīdzināšanas sistēmas.”

Pamatojums

Izpildot budžetu, Komisija lūdz ievērot pareizas finanšu vadības principus. Pareizas finanšu vadības trīs galvenās sastāvdaļas ir ekonomija, lietderība un efektivitāte. Komisijas ierēdņi galvenokārt pievēršas „ekonomijai”, ko var raksturot kā „procesuālās atbilstības vislielāko vērtību”. Lietderības princips ir aprakstīts Finanšu regulas 27. panta 2. punkta 2. apakšpunktā kā „vislabākā attiecība starp izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultātu”. Ņemot vērā, ka šis princips Komisijai liktu vērst galveno uzmanību ne tikai uz „procedūras pārbaudes protokoliem”, bet arī ņemt vērā dotācijas kontekstu un iepirkuma procedūras, kā arī procedūru gaitā radušās administratīvās izmaksas. Ņemot vērā augstās izmaksas, kas būtu jāsedz varbūtējiem saņēmējiem, nepieciešamība uzsvērt lietderīguma kritēriju šķiet pat vēl nozīmīgāka.

Grozījums Nr. 49

1.PANTA 12.E PUNKTS (jauns)

28. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. e 28. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„(2) Budžeta procedūras laikā iestādes sniedz nepieciešamo informāciju, lai varētu salīdzināt atšķirības starp pieprasītājām apropriācijām un sākotnējām prognozēm, kas iekļautas finanšu pārskatos. Šī informācija ietver likumdevējas iestādes virzību un sasniegto stadiju, veicot iesniegto priekšlikumu izskatīšanu. Attiecīgos gadījumos pieprasītās apropriācijas pārskata, ņemot vērā virzību pamatakta apspriešanā.”

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums: „Komisija” ir aizstāta ar „iestādēm”.

Grozījums Nr. 50

1.PANTA 12.E PUNKTS (jauns)

28. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. f 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„(3) Lai novērstu krāpšanas vai nelikumības iespēju, iestāžu finanšu pārskatā ieraksta informāciju par ieviestajiem un plānotajiem pasākumiem krāpšanas novēršanai un aizsardzībai pret to.”

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums: „Komisija” ir aizstāta ar „iestādēm”.

Grozījums Nr. 51

1.PANTA 13. PUNKTS

29. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

13. 29. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

13. 29. pantu aizstāj ar šādu:

„29. pants

1) Uz budžeta sagatavošanu, budžeta izpildi, pārskatu sniegšanu attiecas prasība par pārredzamību.

,,2) Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2) Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.

Konsolidētos gada pārskatus un pārskatu par budžeta un finanšu vadību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.

Konsolidētos gada pārskatus un pārskatu par budžeta un finanšu vadību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

 

Komisijas ziņojumos jāiekļauj arī ziņas par paskaidrojumu izklāstu budžetā.

Pamatojums

Budžetu apstiprinošā likumdevēja sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 52

1. PANTA 13.A PUNKTS (jauns)

9. nodaļa un 30.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

13. a) III sadaļas pirmajā daļā pievieno šādu nodaļu un pantu:

„9. nodaļa

Efektīvas un lietderīgas iekšējās pārbaudes princips

30.a pants

1. Efektīva un lietderīga iekšējā pārbaude saskaņā ar visiem norēķinu uzskaites veidiem nodrošina budžeta izpildi.

2. Lai izpildītu budžetu, iekšējā pārbaude ir definēta kā process, kuru var piemērot visiem pārbaudes procesa līmeņiem, un tā ir paredzēta, lai sniegtu pamatotas garantijas, kā arī sasniegtu:

a) darbību efektivitāti un lietderību,

b) finanšu pārskatu ticamību,

c) aktīvu un informācijas drošību un krāpšanas un nepilnību atklāšanu un novēršanu,

d) risku pienācīgu pārvaldību saskaņā ar notikušo darījumu likumību un pareizību.”

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumiem, kurus Eiropas Komisija sagatavoja savā rīcības plānā un 2004. gada budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūcijas projekta J. apsvērumā, lietderīga iekšējā pārbaude būtu jāiekļauj Finanšu regulā kā viens no budžeta principiem.

Grozījums Nr. 53

1. PANTA 16. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

43. panta 1. punkta pēdējā daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a) 1. punkta pēdējā daļā „24. pantā” aizstāj ar „23. un 24. pantā”;

svītrots

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums Parlamenta tiesību saglabāšanai.

Grozījums Nr. 54

1. PANTA 16. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

43. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) 2. punktā „24. pantu” aizstāj ar „23. un 24. pantu”.

svītrots

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums Parlamenta tiesību saglabāšanai.

Grozījums Nr. 55

1.PANTA 19. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA

46. panta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

ii) svītro f) apakšpunktu;

svītrots

Pamatojums

Iepriekšējā formulējuma atjaunošana, lai budžeta projektā saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 56

1.PANTA 19. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 2) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) 2) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"2. Katras iestādes iedaļā ieņēmumus un izdevumus uzrāda, ievērojot tādu pašu uzbūvi, kā norādīts 1. punktā.”

 

Pamatojums

Iepriekšējā formulējuma atjaunošana, lai budžeta projektā saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 57

1.PANTA 19. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 3) apakšpunkta c) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

c) 3) apakšpunkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

c) zinātnisko un tehnisko darbinieku klasifikāciju var balstīt uz pakāpju grupām saskaņā ar katrā budžetā iekļautajiem nosacījumiem; štatu sarakstā sīkāk jānorāda augsti kvalificētu tehnisko vai zinātnisko darbinieku skaits, kam piešķirtas īpašas priekšrocības saskaņā ar īpašiem noteikumiem Civildienesta noteikumos;”

 

Pamatojums

Sākotnējā teksta atjaunošana, lai saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 58

1. PANTA 19. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 5. apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

d) 5) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"5. budžeta pozīcijas ieņēmumu un izdevumu daļā, kas nepieciešamas, lai izpildītu Garantiju fondu ārējiem darījumiem.”

 

Pamatojums

Kopienas aizdevumi un aizdevumu galvojumi pagaidām vēl nav atcelti, un jaunais garantiju fonda nodrošinājuma mehānisms attiecībā uz ārējām darbībām vēl nav pieņemts. Tiem jāparādās budžetā.

Grozījums Nr. 59

1.PANTA 20.A PUNKTS (jauns)

48. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

20. a 48. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1) Iestādes izpilda budžeta ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar šo regulu, uz savu atbildību un piešķirto apropriāciju robežās.”

( Atbilst Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 48. panta 1. punktam, atbilstoši vārdu „Komisija” aizstājot ar vārdu „iestādes”)

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 60

1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

53. panta 3. punkta 3. apakšpunkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos likumdošanas, regulējošus, administratīvus vai cita veida pasākumus kas ir vajadzīgi Kopienu finanšu interešu aizstāvēšanai, lai:

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 61

1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

53. panta 3. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) novērstu pārkāpumus un krāpšanu un cīnītos ar tiem;

b) novērstu pārkāpumus, nesaimniecisku rīcību un krāpšanu un cīnītos ar tiem;

Pamatojums

Komisijai tikpat lielā mērā jāpievērš uzmanība nesaimnieciskai rīcībai, kā krāpšanai un pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 62

1.PANTA 23. PUNKTA B) APAKŠPUNKTA -I DAĻA (jauna)

54. panta 2. punkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–i) Ievaddaļa tiek izteikta šādā redakcijā:

„(2) Ja Komisija saskaņā ar 53. panta 2. punktu izpilda budžetu centralizēti, kā arī netieši vai saskaņā ar 53. panta 4. punktu, tā var, ievērojot 1. punkta noteiktos ierobežojumus, suverēnu uzdevumu veikšanai, jo īpaši ar budžeta izpildi saistītu uzdevumu, pilnvarot šādas struktūrvienības:”

 

Pamatojums

Budžeta izpildes uzdevumu deleģēšana struktūrvienībām, kas ir nosauktas 54. panta 2. daļā līdz šim bija ierobežota, un tā attiecās uz centralizēto, netiešo pārvaldību. Tas ievērojami ierobežo uzdevumu deleģēšanu, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem ārējā jomā Tos arvien biežāk īsteno, veicot decentralizēto pārvaldību. Lai nodrošinātu efektīvu budžeta izpildi, jābūt iespējai deleģēt uzdevumu īstenošanu, veicot arī decentralizēto pārvaldi.

Grozījums Nr. 63

1. PANTA 23. PUNKTA C.A APAKŠPUNKTS (jauns)

54. panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

c.a) Pievieno šādu punktu:

 

„3.a Izmantojot Komisijas piešķirtās pilnvaras atbilstīgi 50. pantam, Eiropas Parlaments var saskaņā ar Reglamenta noteikumiem, kā arī pieņemot īpašus noteikumus, deleģēt izpildes uzdevumus savām politiskajām grupām attiecībā uz precīzi noteiktām apropriācijām.

 

Šie īpašie noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar 56. pantu, ja vien to neprasa politisko grupu darbības īpašās prasības.”

Pamatojums

Atbilstoši 185. pantam, piemērojot spēkā esošos noteikumus, attiecībā uz struktūrām, ko izveidojušas Kopienas un kas ir juridiskas personas, kuras faktiski saņem dotācijas no budžeta, jāņem vērā politisko grupu kā administratīvo vienību īpašais statuss un īpašās prasības, ko izvirza attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu darbībām.

Grozījums Nr. 64

1.PANTA 24. PUNKTS

56. panta 1. punkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Ja Komisija izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tai saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tā uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:

1. Ja Komisija vai Eiropas Parlaments izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tiem saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tie uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi (grozījums tekstu latviešu valodā neietekmē) par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:

Pamatojums

Grozot 54. pantu, maksājumi Eiropas Parlamenta politiskajām grupām tiek klasificēti kā centralizēta, netieša līdzekļu pārvaldība. Tā rezultāta ir vajadzīgi grozījumi 56. pantā.

Grozījums Nr. 65

1.PANTA 24. PUNKTS

56. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Komisija nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.

3. Komisija, respektīvi, Eiropas Parlaments nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. Tie ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.

Pamatojums

Grozot 54. pantu, maksājumi Eiropas Parlamenta politiskajām grupām tiek klasificēti kā centralizēta, netieša līdzekļu pārvaldība. Tā rezultāta ir vajadzīgi grozījumi 56. pantā.

Grozījums Nr. 66

1. PANTA 27. PUNKTS

60. panta 7. punkta 1. teikums (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

27) 60. panta 7. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

 

„7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju, un garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu.”

27) 60. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

 

„7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju un visām ar to saistītajām atrunām, ko papildina ar garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu. ”

 

Ziņojumā tiek paskaidrots, cik lielā mērā ir īstenoti noteiktie mērķi, kāds risks ir saistīts ar šiem pasākumiem, kā ir izlietoti piešķirtie līdzekļi un kā darbojas iekšējā pārbaudes sistēma. Iekšējais revidents iepazīstas ar ikgadējo darba pārskatu, kā arī ar pārējo iegūto informāciju. Komisija ik gadu, ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam iesniedz budžeta lēmējiestādei gada pārskatu kopsavilkumu par darbībām iepriekšējā gadā. Minētajos pārskatos detalizēti norāda uz pasākumiem, kuri ir veikti, lai samazinātu kļūdu risku, kas rodas pārskatā un minēto pasākumu efektivitātes novērtējumā aplūkoto darbību rezultātā.”

Pamatojums

Šo vārdu svītrojums iespējams bija kļūda, kas jālabo. Turklāt ir iekļauta iespēja izdarīt atrunas pārvaldības pārskatā.

Grozījums Nr. 67

1. PANTA 28. PUNKTA (-A) APAKŠPUNKTS (jauns)

61. panta 1. punkta e.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–a) 1. punktā iekļauj šādu e.a) apakšpunktu:

 

e.a) minēto sistēmu efektīva darbība;”

Pamatojums

1.f) punkts tieši atbilst Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 10/2005 30. punktam:

„Lai grāmatveži, kā tas noteikts pašreizējās Finanšu regulas 123. pantā, varētu apliecināt, ka pārskati ir patiesi un ticami, šādam apstiprinājumam jāaptver sistēmu efektīva darbība attiecīgajā periodā (...)”

Grozījums Nr. 68

1. PANTA 28. PUNKTA A APAKŠPUNKTS

61. panta 2.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

2. a Grāmatvedis gatavo atskaites, pamatojoties uz iesniegto informāciju saskaņā ar 2. punktu. Atbilstoši 129. panta 2. un 3. punktam izveidotiem galīgiem pārskatiem pievieno grāmatveža apliecinājumu, ar kuru viņš apliecina, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar VII sadaļu un grāmatvedības principiem, noteikumiem un metodēm, kā noteikts finanšu pārskatu pielikumā.

2. a Pirms iestāde pieņem pārskatus, grāmatvedis tos apstiprina, garantējot, ka tie sniedz patiesu un ticamu informāciju par iestādes finanšu stāvokli.

 

Šai nolūkā grāmatvedis pārliecinās, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar uzskaites noteikumiem, metodēm un uzskaites sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā ar grāmatveža atbildību, kā tas attiecībā uz attiecīgās iestādes pārskatiem ir noteikts minētajā regulā, un visi šie ieņēmumi un izdevumi ir iekļauti grāmatvedības dokumentos.

 

Viņš ir pilnvarots pārbaudīt saņemto informāciju, kā arī veikt jebkuru turpmāko, viņaprāt nepieciešamo pārbaudi, lai apstiprinātu pārskatus.

Ja nepieciešams, viņš izdara atrunas, precīzi izskaidrojot šo atrunu būtību un darbības jomu.

 

Deleģētie kredītrīkotāji grāmatvedim sniedz jebkuru informāciju, kas tam ir vajadzīga, lai izpildītu savu uzdevumu. Kredītrīkotāji pilnībā atbild par pārvaldīto līdzekļu pienācīgu izmantošanu, kā arī par viņu uzraudzībā esošo izdevumu likumību un pareizību.

 

Citu iestāžu un aģentūru grāmatveži apstiprina savus gada pārskatus un nosūta apliecinājumu Komisijas grāmatvedim.

Pamatojums

Tas atbilst principiem, kas ir izklāstīti Parlamenta 2003. gada budžeta izpildes ziņojumā:

Grāmatvedis uzņemas vispārēju atbildību par iestādes pārskatu integritāti kopumā (7. punkts).

Grāmatvedis apstiprina pārskatus un, ja ir izdarītas atrunas,

viņš/viņa precīzi izskaidro veikto atrunu būtību un darbības jomu (8. punkts).

Parlaments piekrīt nesen Komisijā veiktās finanšu vadības reformas mērķim, proti, piešķirt atbildību katram ģenerāldirektoram; tomēr ir pārliecināts, ka apliecinājums, ko var sniegt ģenerāldirektori, jāatbalsta ar grāmatveža vispārējo apliecinājumu, kurš būtu pilnībā atbildīgs un kuram būtu šī pienākuma izpildei vajadzīgie līdzekļi (9. punkts).

Grozījums Nr. 69

1. PANTA 32. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

66. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a). 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

a). 1. punktu aizstāj ar šādu:

„Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos, kas nosaka, ka darbiniekam, uz kuru attiecas saistošie noteikumi, var pieprasīt pilnīgi vai daļēji vērst par labu kaitējumu, ko cietušas Kopienas nopietnu pārkāpumu dēļ, kurus pieļāvušas šīs amatpersonas, pildot savus pienākumus vai saistībā ar šiem pienākumiem, jo īpaši, ja viņš nosaka atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumu, neievērojot šo regulu un tās īstenošanas noteikumus.”

„Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos.

 

Kompensācija par nodarīto kaitējumu jāmaksā īpaši tad, ja

 

‑ kredītrīkotājs konstatē atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumus, rupjas nolaidības dēļ vai tīši neievērojot spēkā esošo regulu un atbilstīgos īstenošanas noteikumus;

 

‑ kredītrīkotājs rupjas nolaidības dēļ vai tīši neizsniedz dokumentu, kurā ir pamatots atgūstamais prasījums, neizdod vai novilcina iekasēšanas rīkojumus, vai arī rupjas nolaidības dēļ vai tīši novilcina maksājumu rīkojumu, kā rezultātā iestāde var kļūt civiltiesiski atbildīga pret trešām personām.

 

 

Pārbaudot parāda esamību un apmēru, ir jāņem vērā visi apstākļi, it īpaši kredītrīkotāja rīcībā esošie un viņa pienākumu izpildei paredzētie resursi.

 

 

Kredītrīkotāja atbildības apmēru nosaka pārkāpuma apmērs, ievērojot proporcionalitātes principu. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies nolaidīgi, viņam piemēro atbildību maksimāli 12 mēnešalgu apmērā. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies tīši un ar nolūku, tad viņam par nodarīto kaitējumu piemēro atbildību pilnā apmērā.”

Pamatojums

Precizējums. Proporcionalitātes principa ieviešana.

Grozījums Nr. 70

1. PANTA 32. PUNKTA B.A) APAKŠPUNKTS (jauns)

66. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

b.a) 4. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

4. Katrai iestāde izveido vai piedalās kopējā īpašā finanšu pārkāpumu noteikšanas darba grupā, kas darbojas neatkarīgi un konstatē, vai ir izdarīts pārkāpums un kādas ir tā iespējamās sekas. Vairākas iestādes apvienojoties var izveidot kopējas darba grupas. Īpašās darba grupas sastāvā var darboties dažādu iestāžu pārstāvji.

Pamatojums

It īpaši mazās iestādes varētu gūt ievērojumu labumu, šādā veidā apvienojot pārvaldes resursus.

Grozījums Nr. 71

1. PANTA 33.A PUNKTS (jauns)

72. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

33. a) 72. pantam pievieno šādu punktu:

 

„2.a Nepamatoti izmaksātas summas ir daļa no Kopienas budžeta, un tās ir jāatgūst, ņemot vērā proporcionalitātes principu, un jāiekļauj budžetā.

 

Ja atgūšanas procedūras veic dalībvalstis vai citas iestādes, Kopienas budžetu var izmantot, lai atmaksātu izdevumus, kas ir saistīti ar minēto atgūšanu. Šo atlīdzināšanu pārvalda saskaņā ar īstenošanas noteikumiem.”

Grozījums Nr. 72

1. PANTA 35. PUNKTS

73.b pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.

Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.

 

Ja prasības pamatā ir apzināts kaitējums, noilguma periods sākas agrākais tajā brīdī, kad faktiski un juridiski ir konstatēts kaitējums un, ņemot vērā kaitējuma iemeslu un apmēru, ir noteikta prasība atlīdzināt kaitējumu, un tas ir fiksēts rakstiski. Noilguma periodu pārtrauc, iesniedzot prasību tiesā. Ja kopatbildībā ir iesaistīti vairāki parādnieki, tad pārtraukums attiecībā uz vienu no parādniekiem attiecas arī uz pārējiem.

Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana ir noteikta īstenošanas noteikumos.”

Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana turklāt ir noteikta īstenošanas noteikumos.”

Pamatojums

Apzināta kaitējuma nodarītāji uz noilgumu atsaucas tad, ja izraisītais kaitējums ir nosakāms pilnā apmērā un tomēr prasība tiesā nav izvirzīta.

Grozījums Nr. 73

1. PANTA 35.A PUNKTS (jauns)

74. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

35. a) 74. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„Ieņēmumus no naudas sodiem, periodiskām kavējumu naudām un cita veida sodiem, kā arī ieņēmumus, kas gūti naudas summu atgūšanas rezultātā, un uzkrātos procentus, nereģistrē kā galīgus budžeta ieņēmumus, kamēr Tiesa drīkst atcelt lēmumus par to uzlikšanu.”

Grozījums Nr. 74

1.PANTA 37.A PUNKTS (jauns)

79. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

37.a 79. pantam pievieno šādu daļu:

„Tikai pamatotos gadījumos maksājumu prasības ir priekšnoteikums Komisijas veiktajiem maksājumiem.”

Pamatojums

Procedūras paātrināšana un administratīvo izdevumu novēršana.

Grozījums Nr. 75

1. PANTA 37. B PUNKTS (jauns)

80. panta 1. a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

37. b) 80. pantam pievienots šāds punkts:

“Ja par sniegtiem pakalpojumiem vai piegādātām precēm veic regulārus maksājumus, tad, pamatojoties uz riska analīzi, kredītrīkotājs var likt piemērot tiešo debeta sistēmu.”

Pamatojums

Finanšu regulas pielietojums modernos banku instrumentos. Galvenokārt regulāro maksājumu pārvalde (piemēram, maksājumi par elektrību, ūdeni, sakaru līnijām u.c.)

Grozījums Nr. 76

1. PANTA 37.B PUNKTS (jauns)

83. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

37. c 3. pantam pievieno šādu daļu:

 

„Iestādes iesniedz budžeta lēmējiestādei ziņojumu par īstenošanas noteikumos minēto termiņu ievērošanu un šo termiņu beigām.”

Pamatojums

Lai labāk informētu budžeta lēmējiestādi par īstenošanu.

Grozījums Nr. 77

1.PANTA 39. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

88. panta 1. punkta 1. a apakšpunkta (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

a.a)1. punktā pievieno šādu rindkopu:

 

„Līguma saistību izpilde sākas tikai pēc tā parakstīšanas.”

Pamatojums

Līdzšinējā prakse, kad līguma saistību izpildi sāk pirms līguma parakstīšanas, ir riskanta visām iesaistītajām pusēm un var izraisīt smagus Finanšu regulas pārkāpumus no dalībvalstu puses. Mērķis ir lielāka juridiskā drošība un līgumu parakstīšanas paātrināšana.

Grozījums Nr. 78

1. PANTA 39.A PUNKTS (jauns)

89. panta 3. un 4. punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

39. a) 89. pantam pievieno šādus punktus:

 

3. Lai sasniegtu optimālas robežizmaksas un novērstu paralēlas piešķīruma procedūras, līgumslēdzējai iestādei atbilstīgā veidā jānodrošina, ka piešķīruma procedūru īsteno iestāžu sadarbības ceļā.

 

4. Mazo un vidējo uzņēmumu intereses atbilstīgi ņem vērā, it īpaši veicot finansējuma dalījumu attiecībā uz nozarēm un piešķīruma daļām. 105. un 167. pantā minētās robežvērtības nedrīkst apiet, izmantojot šo dalījumu.”

Pamatojums

Lielajām izmaksām nevajadzētu atturēt uzņēmējus no piedāvājuma iesniegšanas. Ar minēto pasākumu jāatvieglo tirgus dalībnieku pieejas iespējas un vienlaicīgi jāstiprina konkurence. Īstenojot iepirkuma procedūru, jāuzlabo pārvaldes efektivitāte un rentabilitāte. Vienlaicīgi arī maziem uzņēmumiem, kas reti izmanto iepirkuma procedūru, jādod iespēja gūt labumu no lielo uzņēmumu prakses šajā jomā. Saistībā ar iepirkuma procedūru mazos un vidējos uzņēmumus nevajag diskriminēt ekonomiskā ziņā, balstoties uz to, ka tie nav spējīgi nodrošināt iepirkumu pilnā apmērā. Šajos gadījumos līgumslēdzējai iestādei jāizskata līguma slēgšana, ņemot vērā dalījumu attiecībā uz nozarēm un piešķīruma apmēru, ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā iepirkumam atbilstīgās robežvērtības.

Grozījums Nr. 79

1.PANTA 39.B PUNKTS (jauns)

90. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. rindkopa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

39. b. 90. panta 1. punkta 1. apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

„Tas attiecas arī uz līgumiem, kas noslēgti viena kopēja pamatlīguma ietvaros, ja atsevišķa līguma slēgšana vai pamatlīgumā iekļauto līgumu kopējais apjoms pārsniedz 105. un 167. pantā noteiktās robežvērtības.”

Pamatojums

Publiskošanas prasība un ar to saistītā pārredzamības uzlabošana attiecībā uz pamatlīgumiem.

Grozījums Nr. 80

1. ANTA 41.A PUNKTS (jauns)

91.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

41. a Pievieno šādu pantu:

„91.a pants

1. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka

a) administratīvās izmaksas, kas paredzētas, lai veiktu vairākas iepirkuma procedūras vienlaicīgi vai vienu pēc otras par līdzīgiem iepirkuma objektiem, pārsniedz iepirkuma procedūras īstenošanas rezultātā paredzētos ietaupījumus un tāpēc ir nerentablas;

b) tas ir līguma slēgšanas priekšnosacījums un

c) tādējādi tas nesamērīgi neierobežo konkurenci,

tad līgumslēdzēja iestāde var izšķirties par pamatlīguma slēgšanu. Kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno pamatotā lēmuma kopija par pamatlīguma noslēgšanu.

2. Ar pakalpojumu sniegšanu saistītā pamatlīguma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, turklāt ir pieļaujams pagarinājums klusuciešot līdz 24 mēnešiem (darbības pamatlaiks). Ja līguma mērķis to pieļauj, ir jāparedz daļēja tā anulēšana.

3. Līgumu drīkst pagarināt klusuciešot tikai tad, ja pagarinājuma brīdī ir pieņemti 1. punktā minētie priekšnosacījumi. Kredītrīkotājam jāpārbauda, vai priekšnosacījumi ir pieņemti, un pārbaudes iznākums jāpievieno dokumentācijai.

4. Ja, ņemot vēra līguma noslēgšanas brīdi, līguma mērķis ir sasniedzams, tikai pārsniedzot līguma darbības pamatlaiku, kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno rakstisks laika pārsniegšanas pamatojums.

5. Ja līgums ir saistīts ar preču piegādi, tad, slēdzot pamatlīgumu saskaņā ar 1. punkta priekšnosacījumiem, jānodrošina, lai līgumslēdzējai iestādei pamatlīguma darbības laikā nerodas ekonomiski zaudējumi.”

Pamatojums

Pamatlīgumi ir saistīti ar ievērojamu ekonomisko risku. Tie pieder pie standarta administratīvās prakses, un tādēļ tiem jābūt noteiktiem Finanšu regulā. Slēdzot pamatlīgumus, ietekmei uz konkurenci jābūt pēc iespējas mazākai. Vienlaicīgi Eiropas Savienības ekonomiskām interesēm jābūt pēc iespējas visaptveroši aizsargātām. It īpaši jānodrošinās pret cenu krišanos. Slēdzot ar piegādi saistītus līgumus, to var panākt, piemēram, izvairoties no ekskluzīviem līgumiem vai izmantojot cenu piemērošanas vai anulēšanas klauzulu.

Grozījums Nr. 81

1. PANTA 41.B PUNKTS (jauns)

92. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

41. b) 92. pantu aizstāj ar šādu:

„92. pants

1. Līguma mērķi skaidri un precīzi formulē uzaicinājumā uz konkursu.

2. Vispirms nosaka atlases kritērijus, lai novērtētu kandidātu vai pretendentu darbības efektivitāti, un piešķiršanas kritērijus, lai izvērtētu piedāvājumus, un izklāsta minētos kritērijus uzaicinājumā uz konkursu.

3. Kandidātiem un pretendentiem vispirms dara zināmus pamatus izslēgšanai (93. un 94. pants).

4. Saskaņā ar 93.a pantu kandidāti un pretendenti jāinformē par to, ka viņu pienākums ir nekavējoties norādīt, ka uz viņiem attiecas izslēgšanas kritēriji, un vajadzības gadījumā apstiprināt, ka neviens no minētajiem kritērijiem uz viņiem neattiecas. Ir jānorāda uz juridiskām sekām saskaņā ar 96. pantu.

5. Pamatlīguma gadījumā kandidātus un pretendentus jāinformē par to, ka arī citas iestādes ir tiesīgas saņemt piegādājumus saskaņā ar pamatlīgumā noteiktajiem nosacījumiem.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzlabot salasāmību un sistemātiski apkopot noteikumus, kas attiecas uz konkursa izsludināšanas saturu un šobrīd minēti dažādos pantos. Tāpat grozījumā ir skaidrots, ka pamati izslēgšanai ir noteikti saskaņā ar likumu. Pamatots, kāpēc kandidātiem un pretendentiem ir pienākums norādīt uz viņiem atbilstīgajiem kritērijiem. Norāde uz iespējamām sankcijām noteikumu pārkāpumu gadījumos ir vajadzīga, lai novērstu negaidītus pārpratumus. Arī citām iestādēm jādod iespēja gūt ar pamatlīgumu saistītu ekonomisko labumu.

Grozījums Nr. 82

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a) spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

 

a) piecu gadu laikā pirms konkursa izsludināšanas datuma spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai līdzīgu, sodāmu darbību Izslēgšanu var pagarināt līdz pat desmit gadiem, ja kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par rīcību, kas kaitē Kopienu ekonomiskajām interesēm;

Pamatojums

Ievērojot juridisko drošību un normu hierarhiju, izslēgšanas ilgumu, kuras pamatā ir notiesāšana par krimināli rīcību, nosaka Finanšu regulā. Turklāt izslēgšanas ilgums var būt dažāds atkarībā no tā, vai runa ir par noziegumu pret trešās personas vai Kopienas ekonomiskajām interesēm. Saistībā ar beidzamo, izslēgšana var ilgt līdz pat 10 gadiem saskaņā ar 96. pantu. Tā kā tiesas procesi saistībā ar ekonomiskiem noziegumiem ir ilglaicīgi, tad izslēgšanas perioda sākums nav galīgā sprieduma pasludināšanas brīdis, lai izvairītos no jebkādas juridiskas neskaidrības un pārāk gariem izslēgšanas periodiem. Šajos gadījumos noteicošais ir pirmās instances tiesas spriedums, pat ja tas nav galīgs.

Grozījums Nr. 83

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3) Izslēgšanas gadījumus definē iepriekš un dara zināmus kandidātiem vai pretendentiem.

svītrots

Pamatojums

Noteikums ir iekļauts 93. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 84

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 4. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4) Kandidātiem vai pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.

4) Kandidātiem vai pretendentiem saskaņā ar 93.a pantu jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot pārvaldi attiecībā uz kandidātiem un pretendentiem: Apliecinājumam jāatbilst proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 85

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 4. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Ja kandidāts vai pretendents ir juridiska persona un ja to pieprasa līgumslēdzēja iestāde, jāiesniedz informācija par juridiskās personas īpašniekiem, vadību, kontroli un pārstāvniecības pilnvarām.

svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir ietverts 93.a panta 1. punkta d) apakšpunktā, papildinot noteikumus par apliecinājuma pieprasījumu un saistībām."

Grozījums Nr. 86

1. PANTA 42. PUNKTS

93.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

93.a pants

1) Ievērojot 89. pantā minētos noteikumus, jebkurā iepirkuma procedūras laikā skaidri jānosaka pārvaldes un dokumentācijas apjoms un jāsaskaņo tas ar attiecīgo procedūru. Īpaši:

a) kredītrīkotāji, izvērtējot riska situācijas, var atteikties no viena vai vairākiem apliecinājumiem, izņemot, ja runa ir par pasūtījumiem ar mazu vērtību, saistībā ar kuriem iepirkuma procedūra pieļauj tikai vienu piedāvājumu;

saistībā ar citām iepirkuma procedūrām saskaņā ar 91. panta 3. punktu līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt apstiprinājumu un/vai citu apliecinājumu tam, ka uz kandidātu neattiecas neviens no 93. un 94. pantā minētajiem gadījumiem un viņš atbilst citiem piešķiršanas kritērijiem;

c)kredītrīkotājs var visos citos gadījumos pieprasīt tādus apliecinājumus, kurus viņš uzskata par vajadzīgiem, lai īstenotu iepirkuma procedūru.

Turklāt kandidātam vai pretendentam pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma jānorāda, kas ir uzņēmuma kā juridiskās personas īpašnieks vai vadītājs vai kuram pieder pārstāvniecības pilnvaras.

2) Ievērojot 4. daļu, nedrīkst aizturēt maksājumus uz kontu tikai tāpēc, ka nav izmantota iespēja pieprasīt no kandidātiem apliecinājumus.”

Pamatojums

Minētais noteikums paredz proporcionalitātes principa piemērošanu apliecinājuma saistību gadījumā. Ar šo vajadzētu panākt līdzsvaru starp Kopienas interešu aizsardzību, no vienas puses, un pārvaldes apjomu, no otras puses. Vārda „pārvaldība” (Management) lingvistiskā piemērošana vārdam „uzņēmuma vadība” (Geschäftsführung) 4. punktā.

Grozījums Nr. 87

1. PANTA 42. PUNKTS

94. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Ievērojot citus noteikumus attiecībā uz interešu konfliktiem, it īpaši 52. pantu, paredz, ka pastāv interešu konflikts saskaņā ar a) apakšpunktu, ja kandidāts vai pretendents iepirkuma procedūras laikā ir bijis Kopienas iestāžu darbinieks un ja vien viņa līdzdalību iepirkuma procedūrā apstiprinājusi viņa tiešā vadība.

Pamatojums

Ierobežo šī panta piemērošanu dotāciju piešķiršanas procedūrām, jo Kopienas iestāžu darbiniekam ir aizliegts slēgt līgumus ar Kopienu.

Grozījums Nr. 88

1. PANTA 43. PUNKTS

95. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

43) 95. pantam pievieno šādu daļu:

43) 95. pantu aizstāj ar šādu:

„Taču rentabilitātes nolūkos divas vai vairākas iestādes var vienoties lietot kopīgu datu bāzi.”

„95. pants:

 

1. Komisijas pārvaldītajai datu bāzei katra iestāde sniedz precīzu informāciju par kandidātiem un pretendentiem, kuri atrodas vienā no 93. un 94. pantā minētajām situācijām.

 

2. Kredītrīkotāji visās iestādēs un aģentūrās, pirms piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, izmanto datu bāzē pieejamo informāciju. Datu bāze ir pieejama arī attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs. Datu bāze var būt pieejama trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ja tas ir nepieciešams svarīgu sabiedrības interešu labā un nav pretrunā ar Kopienas noteikumiem par personas datu apstrādi.

 

3. Dalībvalstis sniedz Komisijai precīzu informāciju par uzņēmējiem, kuri atrodas vienā no 93. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām, ja šo uzņēmēju darbība ir kaitējusi Kopienas finanšu interesēm un Kopiena vēl nav uzsākusi tiesvedību. Ja dalībvalstu iestādes slēdz līgumus, kas ir saistīti ar ES finansējumu, tad tās izmanto Komisijas datu bāzē pieejamo informāciju.”

 

1. Komisijas pārvaldītajai datu bāzei katra iestāde sniedz precīzu informāciju par kandidātiem un pretendentiem, kuri atrodas vienā no 93. un 94. pantā minētajām situācijām.

Grozījums Nr. 89

1. PANTA 44. PUNKTS

96. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

2. a) Kandidātu vai pretendentu drīkst izslēgt uz vairāk nekā pieciem gadiem, tikai balstoties uz tiesas spriedumu vai spriedumam pielīdzināmu dokumentu, uz kura pamata kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par Kopienām nodarīto kaitējumu atbilstīgi izslēgšanas nosacījumiem.

Pamatojums

Līdztekus 93. pantam.

Grozījums Nr. 90

1. PANTA 44.A PUNKTS

Pirms 97. panta 3.a daļa (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

44. a Pirms 97. panta pievieno šādu jaunu 3.a daļu:

 

„3.a daļa

Iepirkuma procedūrā iesaistīto tiesības.

Pamatojums

Ar šo skaidri nosaka, ka iesaistītajiem ir ne tikai saistības, bet arī tiesības, kuras līgumslēdzējai iestādei jāievēro.

Grozījums Nr. 91

1. PANTA 44.B PUNKTS (jauns)

97. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

44. b 97. panta 1. punktu svītro.

Pamatojums

Paredz uzlabot salasāmību un sistematizāciju.

Grozījums Nr. 92

1. PANTA 46. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

98. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

a.a) 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

„(2) Tikai pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var no pretendentiem prasīt iepriekšēju garantiju, lai nodrošinātos, ka viņi saglabā savu piedāvājumu.”

Pamatojums

Samazina vajadzību pieprasīt drošības garantijas.

Grozījums Nr. 93

1. PANTA 46.A PUNKTS (jauns)

100. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. a 100. pantam pievieno šādu daļu:

„2. a) Līgumu nedrīkst parakstīt, pirms nav pagājušas 14 darba dienas no brīža, kad kandidātiem vai pretendentiem ir paziņots viņu pieteikuma noraidījums (2. punkta 1. rindkopa), ja vien tas Kopienām nerada nopietnu kaitējumu. Termiņš sākas tikai tad, kad kandidāti vai pretendenti ir rakstiski informēti par lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, it īpaši attiecībā uz instanci, termiņiem un veidu. Pirms termiņa beigām parakstītais līgums nav spēkā.”

Pamatojums

Neveiksmīgi pretendenti jāinformē par juridiskām iespējām apstrīdēt piešķiršanas lēmumu. Līdz ar to var efektīvi kontrolēt un pārraudzīt piešķiršanas lēmumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 94

1. PANTA 46.B PUNKTS (jauns)

100.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. b Iekļauj šādu pantu:

 

„100.a pants

1) Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistībā ar iepirkumu iestāžu lēmumiem efektīvi un pēc iespējas ātri, un īpaši saskaņā ar 100.b panta 7. punktu pārbauda, vai tie nepārkāpj Kopienas tiesības publiskā iepirkuma jomā vai citus noteikumus, saskaņā ar kuriem šīs tiesības īsteno.

2) Komisija nodrošina, ka pārbaudes procedūra atbilstīgi īstenošanas noteikumos minētajiem nosacījumiem ir pieejama vismaz katram, kuram ir vai ir bijusi interese par kādu noteiktu publisko iepirkumu piegādes vai celtniecības jomā un kuram ir nodarīts vai kuru apdraud kaitējums, kas radies saistībā ar varbūtēju tiesību pārkāpumu. Komisija var īpaši pieprasīt, ka tiem, kuri paredz uzsākt pārbaudes procedūru, vispirms jāinformē kredītrīkotājs par varbūtējo pārkāpumu un plānoto pārbaudi.”

Pamatojums

Līdzvērtīgas saistības, kādas noteiktas dalībvalstīm saskaņā ar 1989. gada 21. decembra Direktīvu Nr. 89/665/EEK.

Grozījums Nr. 95

1.PANTA 46.C PUNKTS (jauns)

100.b pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. c Iekļauj šādu pantu:

 

„100.b pants

1) Komisija nodrošina to, lai tiesību aktos, kas pieņemti sakarā ar 100. a pantā noteikto pārskatīšanas procedūru, būtu paredzēts pilnvarojums:

a) tiklīdz rodas izdevība, panākot vienošanos, veikt pagaidu pasākumus, lai labotu varbūtējo pārkāpumu vai novērstu turpmāku kaitējumu attiecīgām interesēm; tostarp pasākumus, lai pārtrauktu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanas procedūru vai nodrošinātu tās pārtraukšanu vai arī īstenotu kādu līgumslēdzējas iestādes lēmumu,

b) atcelt nelikumīgi pieņemtus lēmumus vai nodrošināt to atcelšanu, ieskaitot diskriminējošu tehnisku, ekonomisku vai finanšu norādījumu atcelšanu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, līguma dokumentos vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz līguma piešķiršanas procedūru;

c) atlīdzinātu zaudējumus personām, kam pārkāpuma dēļ nodarīts zaudējums.

2) 1. daļā minētās pilnvaras var sadalīt un nodot vairākām iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem pārbaudes procesa aspektiem.

3) Pārskatīšanas procedūras kā tādas automātiski nepārtrauc iepirkuma procedūras, uz kurām tās attiecas.

4) Komisija var paredzēt, ka atbildīgā iestāde, pārbaudot, vai ir jāveic priekšlaicīgi pasākumi, varētu ņemt vērā pasākumu iespējamo ietekmi uz visām iespējami cietušajām interesēm, kā arī sabiedrības interesēm. Noraidījums piešķirt priekšlaicīgus pasākumus nekādi neietekmē pretendenta citas tiesības.

5) Komisija var paredzēt, ka gadījumā, kad tiek celta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nelikumīgi pieņemtu lēmumu, šo lēmumu vispirms jāatceļ iestādei, kurai ir attiecīgas pilnvaras.

6) 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekme uz līgumu, kas noslēgts pēc tā piešķiršanas, jānosaka īstenošanas noteikumos. Turklāt, izņemot gadījumus, kad lēmums par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu jāatceļ pirms zaudējumu atlīdzināšanas, Komisija nodrošina, ka pēc līguma noslēgšanas, kas pakārtota atlīdzināšanai, par pārskatīšanu atbildīgās iestādes pilnvaras tiek ierobežotas tikai ar kaitējumu atlīdzināšanu personām, kas cietušās pārkāpuma rezultātā.

7) Komisija nodrošina, ka par pārskatīšanas procedūru atbildīgo iestāžu lēmumus var efektīvi piemērot.

8) Ja pārbaudi veic iestāde, kas nav tiesiska iestāde, tai jāpamato savi lēmumi rakstveidā. Turklāt šādā gadījumā ir jāgarantē procedūras, saskaņā ar kurām katrs iespējami nelegālais pasākums, ko veikusi pārbaudes iestāde vai jebkuras iespējamās nepilnības, iestādei rīkojoties tai piešķirto pilnvaru robežās, var būt par iemeslu, lai uzsāktu tiesisko pārbaudi vai arī pārbaudi, ko veic cita no līgumslēdzēja iestādes un pārbaudes iestādes neatkarīga iestāde, kas ir tiesa EK Līguma 234. panta izpratnē.

Šādas neatkarīgās iestādes locekļu iecelšanu un amata pilnvaru beigas regulē saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiesu iestādes darbiniekiem attiecībā uz iestādi, kas atbildīga par to iecelšanu, pilnvaru termiņu un atcelšanu no amata. Vismaz šīs neatkarīgās iestādes priekšsēdētājam ir jābūt tiesneša juridiskai un profesionālai kvalifikācijai. Neatkarīgā iestāde pieņem lēmumus pēc abu pušu noklausīšanās procedūras, un šie lēmumi tādā veidā, kā to noteikusi Komisija, ir juridiski saistoši.”

Pamatojums

Līdzvērtīgas saistības, kādas noteiktas dalībvalstīm saskaņā ar 1989. gada 21. decembra Direktīvu Nr. 89/665/EEK.

Grozījums Nr. 96

1.PANTA 46.D PUNKTS (jauns)

102. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. d 102. pantu aizstāj ar šādu:

 

„102. pants

 

Atsevišķos atbilstoši pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt līgumslēdzējiem nodrošināt iepriekšēju garantiju, lai:

 

a) nodrošinātu pienācīgu līguma izpildi;

 

b) ierobežotu finanšu riskus, kas saistīti ar iepriekšējā finansējuma aizdevumu un maksājumiem uz kontu. Attiecībā uz maksājumiem uz kontu garantijas maksājumus vajadzētu pieprasīt tikai tad, ja maksājums neattiecas uz jau piegādātiem krājumiem vai jau sniegtiem pakalpojumiem, kas balstās uz iemaksām, par kurām ir panākta iepriekšēja vienošanās.“

Pamatojums

Grozījums domāts pārvaldes vienkāršošanai. Nepieciešamība pēc garantijas izzūd, ja piegāde / pakalpojums jau ir veikts.

Grozījums Nr. 97

1.PANTA 50. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

108. panta 1. punkta 1. apakšpunkta ievads (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–a) 1. punkta 1. daļas ievadu groza šādi:

"1) Dotācijas ir tiešas finanšu iemaksas no budžeta ziedojumu veidā, lai finansētu:”

Pamatojums

Īstenošanas noteikumi rada neskaidrības, dažkārt minot "Komisiju" un dažkārt "kredītrīkotāju" kā atbildīgo par praktiskajiem īstenošanas pasākumiem. Piedāvātais grozījums novērstu minēto neskaidrību un skaidri paplašinātu VI nodaļas „Dotācijas” noteikumu darbības jomu, attiecinot to uz visām iestādēm.

Grozījums Nr. 98

1.PANTA 50. PUNKTA -AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

108. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–aa) 1. punkta 2.  daļu aizstāj ar šādu:

„Dotācijas piešķir, pamatojoties uz rakstisku vienošanos vai pretendentam nosūtāmu piešķiršanas lēmumu. Lēmumā par dotācijas piešķiršanu var ietvert noteikumus, prasības un termiņus tiktāl, ciktāl tie varētu būt iekļauti līgumā par dotāciju piešķiršanu.”

Pamatojums

Šis grozījums dod iespēju piešķirt dotācijas arī ar Komisijas lēmumu, ne tikai ar iepirkumu procedūras palīdzību. Saskaņā ar EK Līguma 249. pantu lēmumi ir viens no tiesiskajiem līdzekļiem, ko Kopiena var izmantot. Dotāciju piešķiršana, balsoties uz lēmumiem, var, jo īpaši pie mazām summām, lielā mērā samazināt birokrātisko slogu un saīsināt procedūru. Noteikumu, prasību un termiņu iekļaušana dotācijas piešķiršanas līgumā palīdzēs padarīt tā īstenošanu elastīgāku.

Grozījums Nr. 99

1. PANTA 50. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

108. panta 2. punkta g.a) un g.b)apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

g.a) izdevumi organizācijām, kas sastāv galvenokārt no iestādes (bijušajiem) locekļiem un darbiniekiem un kas:

– veicina iestādes intereses vai atbalsta tās darbību; un / vai

– organizē kultūras, sporta, sociālās vai citus pasākumus iestādes un / vai tās (bijušo) locekļu un darbinieku vajadzībām; un

 

g.b) rada izdevumus, sadarbojoties ar trešām personām, kas nav ietverti noteikumos par valsts iepirkumu, saistībā ar iestādes informācijas politiku.

Šīs kategorijas uzskata par administratīvajiem izdevumiem 49. panta izpratnē. Tos jāuzrāda atsevišķā budžeta pozīcijā.

Pamatojums

No dotāciju piešķiršanas darbības jomas jāizņem finanšu atbalsta piešķiršana iestāžu iekšējām organizācijām, kuras ir būtiski svarīgas to pienācīgai darbībai. Dažādie ar subsīdijām saistītie principi, tostarp ikgadējais uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus un degresija, nav piemēroti, ja runa ir par finanšu atbalstu, ko iestādes sniedz organizācijām, kuras sastāv no šo iestāžu locekļiem vai darbiniekiem.

Grozījums Nr. 100

1.PANTA 52. PUNKTS

109. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām ar līdzfinansējumu.

Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām tikai ar līdzfinansējumu, neņemot vērā noteikumus par dotāciju piešķiršanu atmaksas sistēmā vai pamatojoties uz vienotas likmes finansējumu (113. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkti).

Pamatojums

Šie noteikumi pieliek punktu dotāciju piešķiršanai atmaksas sistēmā vai pamatojoties uz vienotas likmes finansējumu.

Grozījums Nr. 101

1. PANTA 52. PUNKTS

109. panta 3. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

d) mazu summu dotācijām, kuras paredzētas 113.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai to kombinācijai ar dotācijām, kuras noteiktas īstenošanas noteikumos.

d) dotācijām, kuras paredzētas 113.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai to kombinācijai ar dotācijām, kuras noteiktas īstenošanas noteikumos.

Pamatojums

Ierobežojot bezpeļņas nosacījuma izņēmumu tikai līdz mazu summu dotāciju vienreizējiem maksājumiem un vienotas likmes finansējumiem, saņēmēju situācija būtiski neuzlabosies. Tā dēvētā procentu nosacījuma dēļ saņēmēji tagad nereti saņem sodu par pašu resursu pieaugumu; tas ir nosacījums, saskaņā ar kuru viņu ES dotācijas samazinās, kad pieaug pašu resursi, un kam ir negatīva ietekme, bremzējot pašu resursu pieaugumu. Tādējādi labāk jāizlieto vienreizēji maksājumi un vienotas likmes finansējumi, kur tas iespējams, piemērojot maksimālu, nevis vienotu līdzfinansējuma procentu likmi. Šis grozījums skatāms saistībā ar 113. a panta grozījumu, ko iesniegusi tā pati autore.

Grozījums Nr. 102

1. PANTA 52. PUNKTS

109. panta 3. punkta d.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

d.a) pašu resursi, it īpaši dalības maksas un biedru naudas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 2. panta 1. un 2. punktu ir apkopoti Eiropas līmeņa politiskās partijas gada norēķinos un kas pārsniedz 25 % no dotāciju izmaksām, kuras saskaņā ar šīs regulas 10. panta 2. punktu ir jāsedz saņēmējam.

Grozījums Nr. 103

1.PANTA 52.A PUNKTS (jauns)

109.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

52. a) Iekļauj šādu 109. a pantu:

 

„109. a pants

 

Pretendentus nodrošina ar informāciju un konsultē vienots dienests. Īpaši šis dienests:

– izstrādā vienotus pieteikuma veidlapu standartus līdzīgu dotāciju pieprasījumiem un uzrauga pieteikuma veidlapu izmēru un saprotamību,

– informē potenciālos pretendentus (īpaši organizējot seminārus un nodrošinot mācību materiālus), kā arī

– uztur datu banku, ar kuras starpniecību Komisija var informēt pretendentus.”

Pamatojums

Ierosināts nedaudz mainīt referentes ieteikto 95. grozījumu, aizstājot vārdu iestāde” ar vārdu dienests”, tā paskaidrojot, ka pamatdoma ir apkopot zināšanas un pielietot labākās metodes, kā arī likvidēt dažādas interpretācijas un metodes nodaļās un to starpā, un tādā veidā kļūt par drošas informācijas ieguves vietu pretendentiem.

Grozījumu iesniedza Catherine Guy-Quint

Grozījums Nr. 104

1. PANTA 52. B PUNKTS

110. panta 1. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

52. b) 110. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

 

„1) Dotāciju plānu izstrādā katru gadu un publicē finanšu gada sākumā, taču vēlākais 15. martā, ar izmaiņu iespējām, kas saistītas ar atbalstu krīzes situācijās un humānās palīdzības operācijās.

 

Ekspluatācijas dotāciju, kas noteiktas 112. pantā, plānu arī izstrādā katru gadu, un to var publicēt sākot no iepriekšējā gada, ar noteikumu, ka nākamajā gadā būs pieejami kredīti.”

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi nodalīt ekspluatācijas dotāciju un darbības dotāciju, kas atbilst dažādiem ierobežojumiem, problēmu.

Turklāt, pēc Finanšu regulas izpildes nosacījumu reformas 2005. gada oktobrī un ņemot vērā administratīvos ierobežojumus, reālāk šķiet noteikt ikgadējās dotāciju (darbībā) programmas publikācijas datumu 15. martā.

Grozījums Nr. 105

1. PANTA 53. PUNKTS

110. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

„Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents.”

„Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents.” Uzaicinājumu iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, tas norāda, ka visi uz dotācijas piešķiršanu attiecināmie noteikumi (īpaši 93. un 94. pantā minētie izslēgšanas kritēriji), pie kam ir pieļaujamas norādes uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā versijā, ko piemēro paziņojuma brīdī.

Pamatojums

Ar publikāciju iepriekšējā gadā mēģina izvairīties no dotāciju piešķiršanas procedūru koncentrēšanas gada sākuma, kas izraisa kavēšanos. Pretendentiem jābūt juridiski aizsargātiem procedūras laikā. Aizliedzot veikt jebkādus grozījumus procedūras darbības laikā, tiks samazināta administratīvā darba apjoms gan saņēmējiem, gan Komisijai, kā arī vienkāršotas procedūras un vienota dotāciju piešķiršanas politika.

Grozījums Nr. 106

1. PANTA 53. A PUNKTS (jauns)

110. panta 2. punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

53. a) 110. pantā 2. punktu aizstāj ar šādu:

„2. Visas finanšu gada laikā piešķirtās dotācijas publicē, kur tas piemēroti, izmantojot elektroniskus līdzekļus, kā arī pienācīgi ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības.”

Pamatojums

Finanšu regulas piemērošana mūsdienu saziņas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 107

1. PANTA 53. B PUNKTS (jauns)

110. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

53. b 110. pantu papildina ar šādu 2. a punktu:

„2. a) Nodrošinot publicēšanu saskaņā ar 2. punktu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par:

a) pieteikumu iesniedzēju skaitu pagājušajā gadā;

b) veiksmīgo pieteikumu skaitu un kvotu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;

c) vidējais procedūras ilgums, sākot no uzaicinājuma publicēšanas iesniegt priekšlikumus līdz nolīguma parakstīšanai par finansējumu, respektīvi, lēmuma pieņemšanai par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;

d) vidējais laika posms, kamēr tiek sagatavots gala ziņojums un izmaksāta galīgā dotācijas summa (119. panta 1. punkts).”

Pamatojums

Ņemot vērā procedūras ilgumu attiecībā uz finanšu atbalsta piešķiršanas norisi, ziņojuma sagatavošana par ir obligāta, lai nodrošinātu uzlabojumus. Šādi ir iespējams noteikt, cik veiksmīgi ir izdevies īstenot darba plānu.

Grozījums Nr. 108

1.PANTA 54. PUNKTS

111. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar attiecīgu pamataktu.

1. Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar attiecīgu pamataktu.

Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta.

2. Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta. Pieteikuma iesniedzējs nekavējoties informē kredītrīkotāju, ja ir iesniegti vairāki pieteikumi viena un tā paša projekta finansēšanai un ja ir piešķirts vairākkārtīgs finansiāls atbalsts.

Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz.

3. Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt dotācijas izmaksu kopsummu.

Pamatojums

Dotāciju saņēmēja, kura rīcībā ir precīzāka informācija, pienākums paziņot ļautu izvairīties no nepieļaujamas dubultas dotēšanas vai lielākās pieļaujamās dotācijas summas pārsniegšanas.

Grozījums Nr. 109

1. PANTA 55. A PUNKTS (jauns)

                              113. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)          

 

55. a) 113. panta 2. punkts aizstāts ar:

„2. Ja pamataktā attiecībā uz iestādēm, kas seko Eiropas interešu kopējiem mērķiem, nav noteikts citādi, un neņemot vērā nosacījumus attiecībā uz dotāciju piešķīrumiem vienreizēju maksājumu veidā vai vienotas likmes finansējumiem (113. a panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts), tad, atjaunojot dotācijas saimnieciskajai darbībai, tās pakāpeniski samazina proporcionālā un objektīvā veidā.

Pamatojums

Vienotas likmes un vienreizēju maksājumu finansējumus nepakļauj pakāpeniskam pazeminājumam, lai mazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 110

1.PANTA 56. PUNKTS

113. a panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a) attaisnoto izmaksu noteiktas proporcijas atmaksāšana;

a) attaisnoto izmaksu maksimāla vai noteiktas proporcijas atmaksāšana;

Pamatojums

Tā dēvētā procentu nosacījuma dēļ saņēmēji tagad nereti saņem sodu par pašu resursu pieaugumu; tas ir nosacījums, saskaņā ar kuru viņu ES dotācijas samazinās, kad pieaug pašu resursi, un kam ir negatīva ietekme, bremzējot pašu resursu pieaugumu. Tādējādi labāk jāizlieto vienreizēji maksājumi un vienotas likmes finansējumi, kur tas iespējams, piemērojot maksimālu, nevis vienotu līdzfinansējuma procentu likmi. Šis grozījums skatāms saistībā ar 109. panta grozījumu, ko iesniegusi tā pati autore.

Grozījums Nr. 111

1.PANTA 56. PUNKTS

113.a panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

1.a) Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:

a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;

b) apgrozījuma nodokļa summas, kura atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;

c) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);

d) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas;

e) nolietojums.

Pamatojums

Tieši mazi uzņēmumi, respektīvi, mazas organizācijas pašas nespēj segt izmaksas, kas ir saistītas ar saistību pastiprinājuma nodrošināšanu. Šos uzņēmumus vai organizācijas nedrīkst tādējādi faktiski izslēgt no to personu loku, kam piešķir atbalstu. Tas pats attiecas arī uz nevalstiskām organizācijām, uz kurām neattiecas nodokļu atlaides, ko piemēro pirms darījuma īstenošanas.

Grozījums Nr. 112

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 3. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

Ievērojot 109. pantā noteiktos principus, pretendenti pēc kredītrīkotāja pieprasījuma apliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

Pamatojums

Atkarība no apstākļiem un patstāvīgi novērtējot riska pakāpi, kredītrīkotājam jādod iespēja izlemt, vai pieprasīt apliecinājumu. Tas samazinās administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 113

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 4. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.

Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā apzināti vai rupjas nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 114

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

4. a) Kredītrīkotājam jāierosina paskaidrojumu sniegšana, pieteikumu iesniegšana vai paskaidrojumu koriģēšana, ja ir acīmredzami, ka tie nav iesniegti vai ir iesniegti kļūdaini aiz pārskatīšanās vai nezināšanas dēļ. Ja vajadzīgs un ja tas ir īstenojams un pieļaujams, viņš informē par procedūrā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem.

Kredītrīkotājam piemērotā veidā jādokumentē sazināšanās ar pieteikumu iesniedzējiem, kas ir notikusi procedūras laikā.

Pamatojums

Ar šo noteikumu pieteikumu iesniedzējiem, kuriem nav pieredzes tiesisko attiecību jomā ar iestādēm, kas piešķir finansiālu atbalstu un kuri nevar izmantot juridisku palīdzību, arī tiek dota iespēja sagatavot pareizus pieteikumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Ir saņemtas sūdzības no nevalstiskam organizācijām, ka sadarbība nav pietiekama. Šādā veidā vajadzētu uzlabot Eiropas Savienības tēlu atbalsta sadarbības jomā. Pārredzamības un procedūras drošības principi tiek ievēroti, paredzot dokumentēšanas pienākumu.

Grozījums Nr. 115

1.PANTA 57.A PUNKTS (jauns)

115. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

57. a) 115. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„(1) Pamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iepriekš noteiktajiem atlases kritērijiem, tiek novērtētas pretendenta spējas izpildīt piedāvāto darbību vai darba programmu. Tas neietekmē 110. panta 1. punktu

 

Atlases kritērijiem jāatbilst projektu īpatnībām, to kvalitātei un īstenošanai.”

Pamatojums

Nedaudz mainīts referentes iesniegtais 104. grozījums, nepārprotamāk norādot, ka 109. pantā minētie principi, proti, pārredzamība, proporcionalitāte un līdzvērtīga attieksme, jāņem vērā, nosakot arī atlases un piešķiršanas kritērijus. Tas ir svarīgi arī no divu posmu procedūras viedokļa, ko referente ierosina 105. grozījumā. Turklāt izlabota neliela kļūda – tur, kur referentes iesniegtajā grozījumā divas reizes minēti atlases kritēriji, šeit, otrajā apakšpunktā, lietoti vārdi „atlases kritēriji”, kas atbilst 115. pantā noteiktajai atšķirībai.

Grozījums Nr. 116

1. PANTA 57. B PUNKTS (jauns)

115. panta 2.a un 2.b punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

57. b 115. pantu papildina ar šādiem punktiem 2.a un 2.b:

„2.a) Piešķiršanas procedūra principā jāsadala vairākos posmos, turklāt pirmajā procedūras posmā notiek tikai un vienīgi to iesniegto pieteikumu aptuvena vērtēšana, kas formāli atbilst izvirzītajām prasībām. Ja pieteikumam jau šajā procedūras posmā nav izredzes tikt apmierinātam, tas jāpaziņo pretendentam atbilstoši 116. panta 3. punktam. Ikvienam turpmākajam procedūras posmam būtiski jāatšķiras no iepriekšējiem, jo īpaši attiecībā uz to apliecinājumu apjomu un saturu, kas pretendentam jāiesniedz. Ja no pretendenta tiek pieprasīts kāds apliecinājums, vienas procedūras laikā to var pieprasīt tikai vienu reizi. Iegūtie dati jāsaglabā datu bāzē (109.a pants). Procedūru jācenšas pabeigt ātri.

2.b) Kredītrīkotājam, neņemot vērā 109. panta 1. punkta principus, visas procedūras laikā jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai pretendentiem radušies izdevumi par publicēšanu, dokumentiem un apliecinājumiem saistībā ar finansiālu atbalstu būtu samērīgi piešķiramā finansiālā atbalsta vērtībai.”

Pamatojums

Sadalot procedūru vairākos posmos, tiek dota iespēja veikt iepriekšēju atlasi. Tādējādi jau agrīnā procedūras posmā ir iespējams izvairīties no ievērojama apgrūtinājuma sakarā ar dažādu dokumentu iesniegšanu. Tā paša mērķa īstenošanai ir paredzēta arī kredītrīkotāja uzraudzības pienākums.

Grozījums Nr. 117

1. PANTA 58. PUNKTS

116. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Priekšlikumus novērtē, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.

1. Priekšlikumus novērtē divu mēnešu laikā, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.

Pamatojums

Ar šo noteikumu nosaka skaidru laika ietvaru lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 118

1. PANTA 58.A PUNKTS (jauns)

116. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. a) 116. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„3. Atbildīgais kredītrīkotājs informē pretendentus rakstiski par lēmumu attiecībā uz viņu pieteikumiem un paraksta līgumu pēc 100. panta 2.a punktā noteiktā laika perioda beigām.

 

Ja pieprasīto finansējumu nepiešķir, tad iestāde informē par pieteikuma noraidīšanas iemesliem, it īpaši atsaucoties uz iepriekš izsludinātajiem atlases un piešķiršanas kritērijiem.”

Pamatojums

Ar šo noteikumu nosaka skaidru laika ietvaru lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 119

1. PANTA 58. B PUNKTS (jauns)

117. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. b 117. pantu aizstāj ar šādu:

„117. pants

1) Maksājumu grafiku nosaka atkarībā no finansiālajiem riskiem, kas saistīti ar darbību, tās ilgumu un virzību vai izmaksām, kas radušās saņēmējam. Maksājumi jāveic piemērotā laika posmā.

Ja maksājuma termiņš ir noteikts līgumā vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, tad maksājums jāveic šajā termiņā, negaidot īpašu uzaicinājumu. Tas neietekmē 119. panta 2. punktu.

2) Lai konstatētu finansiālā riska pakāpi, kredītrīkotājs, ņemot vērā 109. panta 1. punktā noteiktos principus, var pieprasīt finansiālā atbalsta saņēmējam iesniegt apliecinājumu, ko sagatavojis neatkarīgs pārbaudītājs. Piemērošanas noteikumos var paredzēt gadījumus, kuros jālūdz ārēja pārbaudītājam sagatavot apliecinājumu vai var atteikties no šāda apliecinājuma sagatavošanas.”

(2. punkta 1. daļai ir precīzi tāds pats teksts kā Regulas Nr. 1605/2002(EK. EAEK) 117. pantam)

Pamatojums

Noteikumam jāpaātrina procedūra. Iestādēm, kurās ir savs pārbaudes birojs, jādod iespēja iesaistīt tos tā vietā, lai izmantotu ārēju pārbaudītāju pakalpojumus. Tādējādi var izvairīties no izmaksām, kas ir saistītas ar procedūru.

Grozījums Nr. 120

1. PANTA 58. C PUNKTS (jauns)

118. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. c 118. pantu aizstāj ar šādu:

„118. pants

Atbildīgais kredītrīkotājs var pieprasīt saņēmējam iepriekš iesniegt nodrošinājumu, lai ierobežotu finansiālos riskus, kas saistīti ar iepriekšēja finansējuma samaksu, ja nav citu, tikpat efektīvu iespēju mazināt risku.”

(Tiek izteikts tādā pašā redakcijā kā Regulas Nr. 1605/2002(EK. EAEK) 118. pants, pievienojot tam vārdus „ja nav citu, tikpat efektīvu iespēju mazināt risku”)

Pamatojums

Prasība pastiprināt saistību, iesniedzot galvojumu, jo īpaši rada ievērojamas grūtības maziem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem dažās dalībvalstīs un mazām nevalstiskām organizācijām. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka tam jābūt tikai ultima ratio, ja nevar būt runa par citiem, tikpat efektīviem saistību pastiprināšanas veidiem.

Grozījums Nr. 121

1.PANTA 58.D PUNKTS (jauns)

119. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. d 119. pantu aizstāj ar šādu:

„119. pants

1) Finansiālā atbalsta summa tiek uzskatīta par galīgu tikai tad, ja noslēdzošos pārskatus un norēķinus ir apstiprinājusi iestāde, kurai ir iespējams tos turpmāk vēlreiz pārbaudīt. Šajā gadījuma noilguma periodu (73.b pants) attiecībā uz iestādi sāk skaitīt no pēdējā maksājuma veikšanas dienas. Noilguma periods (73.b pants) attiecībā uz saņēmēju sākas no dienas, kad tiek noteikta finansiālā atbalsta galīgā summa.

2) Ja saņēmējs nepilda savus pienākumus, kas ir paredzēti nolīgumā par finansējumu vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, saskaņā ar īstenošanas noteikumiem finansējumu var pārtraukt, samazināt tā apmēru vai atcelt.

Samazinājumam jābūt samērīgam attiecībā uz pārkāpumu, par kuru saņēmēju soda.

Ja pienākumu nepildīšana nav saistīta ar saņēmēja rīcību, finansējuma pārtraukšanai, samazināšanai vai atcelšanai jānotiek tikai ārkārtas gadījumos, jo īpaši, ja finansiālā atbalsta sniegšanas vai saglabāšanas rezultātā pārsniegtu projekta dotējamās izmaksas vai ja pienākumu nepildīšanas gadījumā finansiālā atbalsta mērķi vairs nevar īstenot.”

Pamatojums

Proporcionalitātes principa iekļaušana. ES iemaksas daļas automātiska samazināšana, jo īpaši gadījumos, ja saņēmējs nav vainojams viena vai vairāku līdzfinansējumu pārtraukšanā, var apdraudēt visa projekta īstenošanu kopumā. No principiāli ir jāizvairās. Atsaucoties uz noilguma noteikumiem, iestādi jāmudina veikt noslēdzošo pārbaudi ne vēlāk kā pirms noilguma perioda beigām. Tādējādi jāpalielina finansu atbalsta saņēmēja tiesiskā drošība.

Grozījums Nr. 122

1.PANTA 59. PUNKTS

120. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Ja darbības īstenošanai nepieciešams, lai saņēmējs piešķirtu publiskā iepirkuma līgumus, atbilstošās procedūrās ir tās, kas izklāstītas īstenošanas noteikumos.

1. Ja darbības īstenošanai nepieciešama piegādes pasūtījumu piešķiršana, tad piešķiršanas procedūra ir pakļauta šīs sadaļas V posteņa principiem.

 

Piemērošanas noteikumos var paredzēt arī regulējumu, kas nosaka vienkāršotu procedūru atkarībā no pasūtījuma apjoma.

 

Pamatojums

Pārvaldes vienkāršošana.

Grozījums Nr. 123

1.PANTA 61. PUNKTS

122. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

61. 122. pantā vārdus „185. pantā” aizstāj ar vārdiem „121. pantā”.

61. 122. pantu aizstāj ar šādu:

„122. pants

 

Ziņojumu par budžeta pārvaldību un finanšu vadību attiecīgajā budžeta gadā pievieno iestāžu un 121. pantā noteikto struktūrvienību grāmatvedībai. Šis ziņojums cita starpā sniedz pārskatu par apropriāciju īstenošanas proporciju un apropriāciju pārvietošanu no viena budžeta posteņa uz citu.”

Pamatojums

Noskaidrot Finanšu regulā paredzēto dažādo pārskatu mērķus un saturu. Nepieciešams klasificēt kredītrīkotāju gada darbības pārskatu par resursu izmantošanu, mērķu sasniegšanu, darbības attīstību un iekšējās kontroles pamatu un pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldi saistībā ar budžeta izpildes aspektiem.

Grozījums Nr. 124

1.PANTA 68.A PUNKTS (jauns)

139. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

68. a 139. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„(2) Iestādes Revīzijas palātai un budžeta lēmējiestādei iesniedz iekšējos finanšu noteikumus informācijai.”

Pamatojums

Budžeta lēmējiestādes informēšana.

Grozījums Nr. 125

1. PANTA 68. B PUNKTS (jauns)

143. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

68. b) 143. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„3. Gada pārskatā sniedz vērtējumu par finanšu pārvaldības rentabilitāti. Tajā iekļauj arī novērtējumu par budžeta pārvaldības un saimnieciskās darbības efektivitāti un pareizību.”

Pamatojums

Veicot diferencēšanu jāprecizē, ka Revīzijas palātai, veicot savus pārbaudes uzdevumus, nav jāaprobežojas tikai ar formālu ieņēmumu un izdevumu likumības pārbaudi, bet gan lielākā mērā jāvērtē ari pārbaudāmo darbību lietderību saturiskā ziņā.

Grozījums Nr. 126

1. PANTA 75. PUNKTS

153. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

75. 153. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

,,(1) Ja Komisija var pārvietot apropriācijas saskaņā ar 23. pantu, tā pieņem lēmumu ne vēlāk kā nākamā saimnieciskā gada 31. janvārī un informē par to budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas pirms pārvietošanas, kā minēts 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā.”

 

(153. panta 1. punkts grozītajā redakcijā atbilst sākotnējai redakcijai Regulā Nr. 1605/2002 (EK, EAEK))

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 127

1. PANTA 82.A PUNKTS (jauns)

160.b pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

82. a) Pēc 160.a panta iekļauj šādu 160.b pantu

„160.b pants

Atkāpjoties no 110. panta noteikumiem, uzaicinājumus iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, Komisija paziņo visus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz dotācijas piešķiršanu, (jo īpaši 93. un 94. pantā minētos izslēgšanas kritērijus), turklāt ir pieļaujamas atsauces uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā redakcijā, ko piemēro paziņojuma dienā.“

Pamatojums

Skat. grozījuma priekšlikumu attiecībā uz 110. pantu. Ar publikāciju iepriekšējā gadā mēģina izvairīties no dotāciju piešķiršanas procedūru koncentrēšanās gada sākuma un no tā izrietošās vilcināšanās.. Procedūras laikā pretendentiem jāsniedz tiesiskā noteiktība. Aizliedzot veikt jebkādus grozījumus procedūras darbības laikā, tiek samazināts administratīvais slogs saņēmējiem, kā arī vienkāršotas procedūras un saskaņota dotāciju piešķiršanas politika.

Grozījums Nr. 128

1. PANTA 85. A PUNKTS (jauns)

168. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

85. a) 168. panta 1.punktam pievieno šādu apakšpunktu:

„Uz Kopienas ārējo palīdzību attiecas nosacījumi par dalību līgumu slēgšanas procedūrās, ko nosaka 2005. gada 14. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2110/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai1 un 2005. gada 21. novembra Padomes Regula (EK) Nr. 2112/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai2.

_______________

1 OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.

2 OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.”

Pamatojums

Abas regulas par piekļuvi ārējai palīdzībai pieņēma 2005. gadā. Tās dod iespēju īstenot līgumslēgšanas procedūras personām no ārpuskopienas valstīm un valstīm, kas nav saņēmējvalstis, veicinot jaunattīstības valstu attīstību un savstarpīguma principa piemērošanu attīstītām ārpuskopienas valstīm. Šie nosacījumi ir jāpiemēro un jāiekļauj Finanšu regulā.

Grozījums Nr. 129

1. PANTA 87. PUNKTS

169.a panta 1.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:

 

a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;

 

b) apgrozījuma nodokļa summas, kuru atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;

 

c) apgrozījuma nodokļa summas, kuru atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;

 

d) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);

 

e) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas;

 

f) nolietojums.

Pamatojums

Skat. grozījuma priekšlikumu attiecībā uz 113.a. pantu. Tieši mazas nevalstiskas organizācijas, kas darbojas attīstības atbalsta jomā, pašas nespēj segt izmaksas, kas ir saistītas ar saistību pastiprinājuma nodrošināšanu. Šīs organizācijas nedrīkst tādējādi faktiski izslēgt no to personu loku, kam piešķir atbalstu. Pēc analoģijas tas attiecas arī uz nevalstiskām organizācijām, uz kurām neattiecas nodokļu atlaides, ko piemēro pirms darījuma īstenošanas.

Grozījums Nr. 130

1. PANTA 94.A PUNKTS (jauns)

179. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

94. a) 179. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:

„3. Iestādes sniedz budžeta lemējiestādes abām nodaļām pēc iespējas ātri, taču ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms jebkura noteiktā laika termiņa, kas budžeta lēmējiestādei ir jāievēro, pieņemot lēmumu, informāciju par visiem nekustamo īpašumu projektiem, kas var lielā mērā finansiāli ietekmēt budžetu.”

Pamatojums

Lai budžeta lēmējiestādes rīcībā būtu pienācīgs finanšu novērtējums par nekustamo īpašumu projektiem, kas ietekmē ES budžetu, 179. panta 3. punktā minētās iestādes informē abas budžeta lēmejiestādes nodaļas ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms jebkura noteiktā laika termiņa, kas budžeta lēmējiestādei ir jāievēro, pieņemot lēmumu. Tas dod abām budžeta lēmējiestādes nodaļām iespēju pieprasīt turpmākus paskaidrojumus un pārbaudes, ja tās uzskata to par vajadzīgu.

Grozījums Nr. 131

1. PANTA 94. B PUNKTS (jauns)

183. panta 2. punkts (jauns) (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

94. b 183. pantu aizstāj ar šādu:

 

„Iepazīstas ar budžeta lemējiestādes atzinumu un atbilstīgi ņem to vērā, kad tas ir lietderīgi.”

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 132

1. PANTA 94. C PUNKTS (jauns)

185. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

94. c) 185. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„1. Komisija pieņem pamata finanšu regulu iestādēm, ko ir izveidojusi Savienība un kas ir juridiskas personas. Šo iestāžu finanšu noteikumi nevar būt pretrunā ar pamata regulu, izņemot gadījumus, kad tas ir saistīts ar īpašām darbības vajadzībām un ja Komisija tam ir devusi savu iepriekšēju piekrišanu.”

Pamatojums

Pārredzamības, atbildības un atbilstības nolūkā visas aģentūras, kas darbojas ES vārdā, jāiekļauj pamata finanšu regulā neatkarīgi no tā, vai tās saņem dotācijas no budžeta vai nē.

Grozījums Nr. 133

1. PANTA 95. PUNKTS

185. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Katra 1. punktā minētā struktūra nosaka iekšējās revīzijas funkcijas, kas jāpilda saskaņā ar atbilstošiem starptautiskajiem standartiem. Komisijas iekšējais revidents apliecina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju.

3. Komisijas iekšējais revidents veic revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām. 1. punktā minētās struktūrvienības var noteikt iekšējās revīzijas funkcijas. Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisijas iekšējais revidents var deleģēt sava uzdevuma izpildi struktūrvienību iekšējiem revidentiem. Šī deleģēšana notiek rakstiski, izklāstot tās pamatojumu un darot zināmus atbildīgo revidentu vārdus (deleģētājs revidents un revidents, kuram ir deleģēta uzdevuma izpilde). Neskatoties uz deleģēšanu, Komisijas iekšējais revidents var veikt iekšējas revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām un jebkurā viņaprāt piemērotā laikā atsaukt deleģēšanu.

 

1. punktā minētās struktūrvienības nosaka iekšējās revīzijas funkcijas saskaņā ar Komisijas iekšējā revidenta noteiktajām vadlīnijām. Šajās vadlīnijās ir noteikts, ka visi sagatavotie ziņojumi un pārskati ir jāiesniedz Komisijas iekšējam revidentam. Komisijas iekšējais revidents apstiprina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju.”

Pamatojums

Šis grozījums precizē Komisijas iekšējā revidenta pozīciju. Komisijas iekšējais revidents ir pilnvarots deleģēt uzdevumus aģentūru iekšējās revīzijas nodaļām, vienlaicīgi saglabājot pārraudzības iespējas un nesot atbildību par norēķiniem šajās aģentūrās.

Grozījums Nr. 134

1. PANTA 95. PUNKTS

185. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4. Struktūras, kas minētas 121. pantā, piemēro 133. pantā paredzētos grāmatvedības noteikumus tā, lai to pārskatus var konsolidēt ar Komisijas pārskatiem.

svītrots

Pamatojums

Tas ir lieks, jo attiecīgais teksts ir minēts 133. pantā.

PASKAIDROJUMS

Kaum ein Rechtstext betrifft das praktische Leben der Mitarbeiter in Kommission und anderen Institutionen so wie die Haushaltsordnung. Rund 40% der Beschäftigten der Kommission haben mit ihren Vorschriften und Anweisungen zu tun, meist täglich. Dabei machen sie mangelnde Klarheit und Übersichtlichkeit zu einem schwer lesbaren Text; wegen zahlreicher Querverweise entzieht sie sich der Verständlichkeit und der schnellen Klärung von Fragen. Noch fast drei Jahre nach der Verabschiedung der Haushaltsordnung erreichen das Helpdesk der DG Budget an jedem Arbeitstag im Durchschnitt fünf Anfragen von Anwendern, die Antworten auf ihre Probleme mit der Haushaltsordnung und ihren Durchführungsbestimmungen suchen. Umfangreiche Handbücher sind entstanden: Jede Generaldirektion hat eigene Vorschriften und Vorgehensweisen abgeleitet und schriftlich gefaßt. Interne Bestimmungen der DG Budget kamen hinzu. Ein komplexes, widersprüchliches, unübersichtliches Haushaltsanwendungsrecht entstand, das sich erst nach umfangreichen Schulungen (teil)erschließt.

Die Folgen der komplexen Verfahrensvorschriften sind eine Bürokratisierung der Abläufe, lange Verfahrensdauern und Versuche, sich der Verantwortung durch Einschaltung möglichst vieler Hierarchien und Verfahrensstufen zu entziehen. Auf Seiten der "Kunden", Nachfrager nach Zuschüssen und Aufträgen, greift die Frustration um sich über ein Europa, das es den Bürgern, den Organisationen, der Wirtschaft, den Forschungseinrichtungen nicht nur schwer macht, Gelder abzurufen, sondern über komplexe Antragsverfahren mit hohen Kosten der europäischen Landschaft auch noch beträchtliche Gelder entzieht.

Unauflösbare, grundlegende Widersprüche bleiben: etwa die konkurrierende Gesetzgebung. Der Geltungsbereich der Haushaltsordnung und ihre allgemeine Gültigkeit wird von weitergehender Gesetzgebung, etwa den Basisrechtsakten, eingeschränkt. Sie können jederzeit selbst Kernbestimmungen der Haushaltsordnung zuwider laufen. So wird eine vermeintlich scharfe Waffe in Wirklichkeit stumpf. Außerdem deckt die Haushaltsordnung lediglich die direkte, zentrale Verwaltung ab; andere Verwaltungsarten geben sich eigene Regeln und sind bis jetzt höchstens in Umrissen festgelegt.

Die Kommission hat einen Revisionsentwurf vorgelegt, der teilweise sicherlich in die richtige Richtung geht. Sie hat Vorschläge für einige drängende Verwaltungsprobleme gemacht. Die

Beschneidung von Parlamentsrechten ist eine ihrer Antworten. Erleichterungen für Nachfrager und Bewerber für EU-Gelder gibt es nur, wenn gleichzeitig auch die Verwaltung davon profitiert. Wenig Wert hat die Kommission auf nutzerfreundlichere Zugänge zu EU-Märkten und Subventionen gelegt, auf den Aufbau einer gemeinsamen Problemlösungskompetenz, auf Datenbanken und auf Vereinheitlichung der von Generaldirektion zu Generaldirektion verschieden gehandhabten Verfahren, damit sie Aufwand, Kosten und Vereinfachung auf Seiten der Kommission und der Nutzer bringen. Auch bei den Verwaltungsproblemen der Kommission und der anderen Institutionen bleibt manches offen. Deshalb kritisiert der Europäische Rechnungshof in seiner Stellungnahme10/2005 den eigentlich zu großen Reformumfang (Tz. 50) bei gleichzeitigem Mangel an einer "Lösung für bestimmte Erfordernisse der Verwaltung" und fehlender "Radikalität" (Tz 53).

Die Berichterstatter des Europäischen Parlaments legen Änderungsanträge vor, die 63 Artikel betreffen. Das Parlament setzt dabei andere Schwerpunkte als die Kommission: Beibehaltung von Kontroll- und Informationsrechten des Parlaments sowie Erleichterungen für alle, die mit der EU arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen die Teile V und VI der Haushaltsordnung, Märkte und Zuschüsse, jene Teile also, mit denen die Bürger über Organisationen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen konfrontiert sind. Verfahrenserleichterungen und die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Auftrag/Zuschuss sind die Leitlinie, an der sich, aus Sicht der Berichterstatter das Verwaltungshandeln messen lassen muss.

Von den 95 Änderungsanträgen der Kommission die 93 Artikel betreffen, wurden 28 verändert. Auch 28mal wurden Einzelvorschläge dabei ganz zurückgewiesen. An 34 Artikeln stellten Kommission und Parlament übereinstimmend Reformbedarf fest. Von den Änderungsanträgen des Parlaments sind 63 Artikel betroffen Insgesamt liegen 185 Änderungsanträge von Kommission und Berichterstattern vor, die 122 der 187 Artikel der Haushaltsordnung betreffen.

Die Berichterstatter sind sich bewusst, dass dies die Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Haushaltsordnung nicht einfacher macht. Sie plädieren deshalb weiter für eine mittelfristige vollständige Überarbeitung der Haushaltsordnung unter Beiziehung von Experten für Zuschüsse und Ausschreibungen und legen dies der Kommission und dem Rat als eine der Kernfeststellungen der Berichterstatter nahe: Die Haushaltsordnung ist in ihrer jetzigen Form nur eingeschränkt reformierbar. Eine Neufassung mit dem Ziel der Vereinfachung, der besseren Verständlichkeit und einer ergebnisorientierten Budgetierung wäre der geeignete Weg und das Beste für Europa und seine Verwaltung.

Folgende Hauptüberlegungen kennzeichnen unsere Änderungsvorschläge:

1. Parlamentsrechte wahren

· Die Änderungsvorschläge bei Mittelübertragungen (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 und 160a) und bei Informationsrechten (Art. 28, 29, 46 Abs. 1 Nr. 1 f, 33, 83 und 110) werden abgelehnt.

· In Art. 183 wird der Erlass der Durchführungsbestimmungen von einer Stellungnahme der Haushaltsbehörde abhängig gemacht.

2. Europa - mit einfacheren Verfahren effizienter handeln

· Verhältnismäßigkeit von Verwaltungshandeln: Das Verhältnis zwischen Aufwand und Kontrollaufwand muss sich an der Höhe der Beträge und Risiken ausrichten (Art 2 Abs. 1a; Art. 27 Abs. 1 und 2 UAbs. 4).

· Verwaltung soll ihr Handeln auf die damit verbundenen Kosten und Risiken überprüfen (Art. 89 Abs. 1, 93 a, 117 bis 119).

· Zeit- und Kostenaufwand für Dokumentation bei Vertragsvergabeverfahren minimieren (Art. 93a, Art. 89 Abs. 3).

· Damit auch die anderen Institutionen von der Erfahrung und den Kostenvorteilen großer Einheiten profitieren können, erfolgen Ausschreibungen grundsätzlich interinstitutionell (Art. 89 Abs. 3).

· Eine zentrale Stelle zur Standardisierung (innerhalb der gleichen "Zuschussfamilie" - etwa der Forschung) mit einheitlichen Formularen, Bestimmungen und weitestgehend Abläufen), zur Information von Antragstellern und zum Benchmarking soll zum besseren Zugang zu Fördermitteln beitragen (Art. 109 a (neu)) und für Entschlackung und Beschleunigung von Antragsverfahren sorgen.

· Eine Datenbank zur Notifizierung von Ausschreibungsbeteiligten (Art. 109 a (neu)) erleichtert die Antragsverfahren und vermeidet die bisher übliche Mehrfacheinreichung gleicher Dokumente durch Antragsteller und deren Prüfung durch die Kommission.

· Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei Vergaben möglichst nicht wegen ihrer Größe von vorneherein ausgeschlossen sein (Art. 89 Abs. 4).

· Der Wettbewerb soll nicht durch langfristige Bindungen in Rahmenverträgen beeinträchtigt werden (Art. 91 a (neu)).

· Durch ein zweistufiges Verfahren sollen von vorneherein erfolglose Anträge möglichst frühzeitig ausgesondert werden und erst dann weitere erforderliche Dokumentation nachgefordert werden, um die Kosten erfolgloser Bewerbungen gering zu halten (Art. 115 Abs. 2a)).

· Eine Vergabekammer stellt die Rechtmäßigkeit der Vergaben in einem schnellen und wenig förmlichen Verfahren sicher (Art. 100a, 100b), entlang der Verpflichtungen, wie sie auch für die Mitgliedsstaaten gelten.

3. Europa - verlässlicher handeln

· Die Kosten für die Antragsstellung für Subventionen müssen im Verhältnis zum Betrag stehen (Art. 115 Abs. 4).

· Entscheidungen der Kommission statt umfangreiche Verträge können Grundlage von Finanzhilfen sein (Art. 108). Dies verkürzt und entlastet bei kleinen Fördersummen das Verfahren.

· Anweisungsbefugte sollen (unerfahrene) Antragssteller bei Subventionen im Verfahren unterstützen Art. (Art. 114 Abs. 5).

· Antragsteller sollen die Chancen ihres Antrages bereits von Anfang an einschätzen können, dann aber auch Rechtssicherheit haben, wozu die verbindliche Bekanntgabe aller Vorschriften, die für den Zuschuss gelten (Art. 110 Abs.1 UAbs. 2) dient.

· Die förderfähigen Kosten sind für Zuschussverfahren zu definieren (Art. 113a Abs. 1a), insbesondere sind Bürgschafts- und Prüfungskosten einzubeziehen (Art. 117 Abs. 3).

· Ändern sich die Projektvoraussetzungen bei Subventionen, soll dies nicht automatisch den EU-Anteil verringern, was zu unerwünschten Effekten (z.B. Projektende) führen kann (Art. 119 Abs. 2).

· Einbehalte müssen im Verhältnis zum gerügten Fehler stehen (Art. 119). Ziel ist, die Berechenbarkeit der EU für den Zuschussempfänger zu erhöhen und so für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Dies auch im Bereich der Forschung (Art. 160b).

4. Europa - schneller und kostengünstiger handeln

· Vergabeverfahren sollen effizienter werden. Insbesondere sollen Verfahrensdauern verkürzt und die Kosten für Bieter und Antragsteller verringert werden. Hierzu sind die Nachweispflichten am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten

· Die Jahresprogramme für Subventionen sind möglichst frühzeitig (d.h. bis 1. März) zu veröffentlichen. Auch können Ausschreibungen bereits vor Jahresbeginn erfolgen, um unterjährige Arbeitsspitzen zu vermeiden (Art. 110 Abs. 1 UAbs. 1), wenn auf die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen verwiesen wird.

· Während und zum Abschluss von Zuschussverfahren können zur Kostenreduzierung unabhängige statt externe Prüfungen vorgesehen werden, wobei die Prüfkosten im Verhältnis zur geprüften Zuschusssumme stehen müssen (Art. 117 Abs. 2).

5. Europa - transparent und konsequent handeln

· Bedienstete der Gemeinschaften haben die Teilnahme an einer Ausschreibung auch für Finanzhilfen ihrem Vorgesetzten anzuzeigen, um die Außendarstellung der Union und die Transparenz zu erhöhen (Art. 94).

· Zur Vermeidung einer Doppelförderung hat der Antragsteller für Subventionen die Mehrfachantragsstellung zur Kenntnis zu geben, die gesamten förderfähigen Kosten dürfen nicht überschritten werden (Art. 111).

· Bereits einmal strafrechtlich in Erscheinung getretene Bieter für fünf bzw. bis zu 10 Jahren von Vergaben ausgeschlossen sein (Art. 93).

In Art. 66 Abs. 1 wird der Grundsatz auf die Haftung des Anweisungsbefugten angewandt. Vorsätzliche Schädigungen führen zu voller Schadenersatzpflicht und unterliegen strengen Anforderungen hinsichtlich der Verjährung (Art. 73b). Ansonsten wird die Haftung auf höchstens 12 Monatsgehälter begrenzt.

  • [1]  Vēl nav publicēts OV.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (22.02.2006.)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam
(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Anders Wijkman

ĪSS PAMATOJUMS

2002. gada Finanšu regula un tās īstenošanas noteikumi ir izraisījuši daudzas problēmas gan ES programmu, gan attīstības programmu līdzekļu saņēmējiem (ar attīstību saistītajām nevalstiskajām organizācijām un citiem saņēmējiem). Finanšu regula nosaka ES budžeta izpildes pamatprincipus un vispārējos noteikumus. Regula, kas detalizēti nosaka 2002.gada Finanšu regulas īstenošanas kārtību, precizē Finanšu regulas noteikumus. Daudzi jautājumi, kas var izraisīt problēmas, piemēram, sakarā ar valstspiederības un izcelsmes noteikumiem, maksāšanās termiņu jautājumi un iespēja pēc piekrišanas mainīt dotāciju nolīgumu, ir vairāk tehniskas dabas un tos var risināt, pārskatot īstenošanas kārtību.

Atzinuma sagatavotājs ierosina ieviest Finanšu regulā pāris elementu, kas palīdzētu uzlabot izpildi, piemēram, radīt sistēmas efektivitātes noteikšanai un mērīšanai, budžeta principu, kas budžeta izpildē gandrīz netiek ņemts vērā, ieviest riska analīzi maksājumu novērtēšanai, savienot atbalsta atsaistes noteikumus ar Finanšu regulu un valūtas konvertēšanas operāciju izmaksu neitralitāti.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

27. A APSVĒRUMS (jauns)

 

27. a) Riska analīzi jau lieto ex post pārbaudei. Tās lietošana izdevumu apzināšanai šo budžeta izpildes daļu padarītu efektīvāku un to vajadzētu ieviest Finanšu regulas 79. pantā.

Pamatojums

Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 99.pants paredz, ka dotāciju nodošana samaksai ir atkarīga no vīzas „nodots samaksai”. Šim vizējumam ir jāapliecina, ”ka:...(b)pats maksājuma pieprasījums vai iekšējais dokuments, kas pievienots saņemtajam maksājuma pieprasījumam, ir vizēts ar "apstiprināts kā pareizs" un to parakstījis ierēdnis vai cits tehniski kompetents darbinieks, kuru pienācīgi pilnvarojis atbildīgais kredītrīkotājs; ar šādu vizējumu viņš apliecina, ka darbība vai darba programma, kuru veic saņēmējs, visādā ziņā atbilst dotācijas nolīgumam; …”

Attiecībā uz maksājumu ex post pārbaudi šie paši īstenošanas noteikumi(47.pants) paredz, ka „šādas pārbaudes var rīkot izlases veidā, izmantojot riska analīzi”. Ja veic statistiski pamatotu izlases pārbaudi, tad tikai izsverot varbūtību (ticamības līmenī) ir iespējams apstiprināt, ka prasība ir pareiza.

Finanšu regulā, ko pārstrādāja 2002.gadā, ierēdņu un citu darbinieku atbildība ir palielināta (66.pants.) Kopā ar palielināto atbildību prasība izdot vizējumu „"apstiprināts kā pareizs", ir novedusi pie ierēdņu nedrošības un nepatikas veikt dotāciju maksājumus, un viņi no saņēmējiem pieprasa aizvien vairāk dokumentu un apliecības. Tā kā pietiek, ja „uz izlases pamata, izmantojot riska analīzi, organizē” ex-post pārbaudi, izdevumu apzināšanas procesā ir jābūt iespējai ieviest riska analīzes jēdzienu. Vispār riska analīze nevar aizvietot citas „dotāciju maksājuma” prasības, bet tā dotu ierēdnim izvēles tiesību rezervi veikt dotāciju maksājumus bez noteikta formālu prasību skaita ievērošanas (dokumenti, apliecības). Tas ļautu sasaistīt riskus ar efektivitāti un lietderīgumu.

Grozījums Nr. 2

36. A APSVĒRUMS (jauns)

 

36. a) Ja projekts ir ļoti specifisks un īpašs, Komisijai ir jānodrošina iespēja piešķirt dotācijas projektiem Kopienas ārējās palīdzības jomā, nerīkojot konkursa procedūru, pat neievērojot vispārējo dotāciju piešķiršanas limitu bez konkursa procedūras.

Pamatojums

Iespēja piešķirt dotācijas bez konkursa procedūras ir ļoti ierobežota, ko atzinuma sagatavotājs principā vērtē atzinīgi. Taču var tikt ierosināti tādi projekti, kas ir tik īpaši un specifiski, ka ir gandrīz neiespējami, ka tos ierosinās vai īstenos cits konkursa pretendents. Šajā gadījumā Komisijai ir jādod iespēja pārsniegt dotāciju piešķiršanas limitu bez konkursa procedūras.

Grozījums Nr. 3

1. PANTA 7.A  PUNKTS (jauns)

16. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr.1605/2002)

 

7. a) 16. .pantam ir pievienots šāds punkts”:

„Valūtas konvertēšana ir jāveic, lai Eiropas Savienības līdzfinansējuma līmenis projekta dotācijām būtiski nemainās.”

Pamatojums

Šī grozījums ir pārveido Budžeta komitejas referenta ierosināto grozījumu (Ingeborg Gräßle ziņojuma projekta grozījums Nr.31) un tekstu padarīt saprotamāku. Grozījuma mērķis ir palīdzēt izvairīties no situācijām, kad valūtas konvertēšana saņēmējiem rada zaudējumus, vai problēmām, kā panākt ārzemju valūtā plānotos izdevumus, kas sakarā ar valūtas kursa izmaiņām EURO valūtā atšķiras.

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 12.A PUNKTS (jauns)

27. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr.1605/2002)

 

12. a) 27. pantam ir pievienots šāds punkts:

„4. a Attiecībā uz iepirkuma procedūrām un dotāciju piešķiršanas procedūru institūcijas izveido lietderības un efektivitātes noteikšanas un salīdzināšanas sistēmas.”

Pamatojums

Īstenojot budžetu, Komisija cenšas ievērot pareizas finanšu vadības principus. Pareizas finanšu vadības trīs galvenās sastāvdaļas ir: saimnieciskums, lietderība un efektivitāte. Komisijas ierēdņi galvenokārt pievēršas „saimnieciskumam”, ko var raksturot kā „pēc iespējas lielākas vērtības panākšana, ievērojot procedūru”. Lietderības princips ir aprakstīts Finanšu regulas 27.panta 2.punkta 2.apakšpunktā kā „attiecība starp izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultātu”. Ņemot vērā, ka šis princips liktu Komisijai ne tikai galveno uzmanību vērst uz „procedūras pārbaudes protokoliem”, bet ņemt arī vērā mērķdotācijas kontekstu un iepirkuma procedūras, kā arī administratīvās izmaksas, kas rodas procedūru sakarā. Ņemot vērā augstās izmaksas, kas būtu jāsedz potenciālajiem saņēmējiem, nepieciešamība uzsvērt lietderīguma kritēriju šķiet pat vēl nozīmīgāka.

Grozījums Nr. 5

1. PANTA 37.A PANTS (jauns)

79. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr.1605/2002)

 

3) 79. pantam ir pievienots šāds punkts:

“Izdevumu apzināšanā izmantojams kritērijs var būt riska analīze.”

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 1 pamatojumu.

Grozījums Nr. 6

1. PANTA 85.A PUNKTS (jauns)

168. panta 1. punkta1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr.1605/2002)

 

85. a) 168. panta 1.punktam ir pievienota šāda daļa:

„Uz Kopienas ārējo palīdzību attiecas noteikumi par dalību konkursa procedūrās, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2110/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai un Padomes 2005. gada 21. novembra Regula (EK) Nr. 2112/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai.”

 

_______________

1 OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.

2 OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.

Pamatojums

Abas regulas par atbalsta atsaisti pieņēma 2005. gadā. Tās dod iespēju piedalīties konkursa procedūrās personām no ārpuskopienas valstīm un valstīm, kas nav saņēmējvalstis, veicinot jaunattīstības valstu attīstību un savstarpīguma principa piemērošanu attīstītām ārpuskopienas valstīm. Šie noteikumi ir jāpiemēro un jāiekļauj Finanšu regulā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

Atsauces

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

BUDG

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE
17.11.2005.

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Anders Wijkman
01.12.2005.

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

20.02.2006.

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.02.2006.

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

26

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Robert Sturdy

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

24.02.2006.

BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS ATZINUMS (*)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Atzinumu sagatavoja (*): Ingeborg Gräßle un Borut Pahor

(*) Komiteju ciešāka sadarbība - Reglamenta 47. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Ir grūti minēt vēl kādu tiesību aktu, kas tik lielā mērā praktiski ietekmē Komisijas un citu iestāžu personālu, kā Finanšu regula. Apmēram 40% no Komisijā nodarbinātajiem saskaras ar šīs regulas noteikumiem un norādījumiem, lielākā daļa — ik dienu. Tomēr regula nav pietiekami skaidra, un tā nav izstrādāta, pamatojoties uz konkrētu struktūru, kas to padara nepārredzamu; daudzas savstarpējas norādes traucē saprast to un rada situāciju, kurā ir sarežģīti ātri atrast atbildes uz jautājumiem. Gandrīz trīs gadus pēc tam, kad tika pieņemta Finanšu regula, Budžeta ģenerāldirektorāta palīgdienests vēl arvien katru darba dienu saņem vidēji piecus jautājumus no regulas piemērotājiem, kas cenšas rast savu problēmu risinājumus saistība ar Finanšu regulu un tās noteikumu īstenošanu. Ir izstrādātas apjomīgas rokasgrāmatas — katrs ģenerāldirektorāts savukārt, pamatojoties uz Regulu, ir izstrādājis savus noteikumus un procedūru. Turklāt Budžeta ģenerāldirektorāts ir pieņēmis savus iekšējos noteikumus. Ir radies sarežģīts, pretrunīgs un neskaidrs budžeta izpildi regulējošs tiesību akts, ko pat ilgstošu apmācību rezultātā var saprast tikai daļēji.

Sarežģīto procedūras noteikumu sekas ir norišu birokratizēšana, ieilgušas procedūras un mēģinājumi izvairīties no atbildības, iesaistot cik vien iespējams vairāk dažāda kompetences līmeņa personas un ieviešot pēc iespējas vairāk procedūras stadijas. „”Klienti”— pieteikumu iesniedzēji dotāciju saņemšanai un pretendenti līgumu noslēgšanai — arvien vairāk jūtas vīlušies ES pārvaldē, kura ne tikai padara sarežģītāku pilsoņiem, organizācijām, rūpniecības uzņēmumiem un pētniecības centriem finansējuma iegūšanu, bet arī, izmantojot sarežģītas un ar lielām izmaksām saistītas pieteikumu iesniegšanas procedūras, padara neiegūstamas ievērojamas summas, kas ir paredzētas izmaksāšanai ES.

Paliek neatrisināmas, būtiskas pretrunas — piemēram, konkurējoši tiesību akti. Finanšu regulas apjoms un tās vispārējo spēkā esamību ierobežo precizējošie tiesību akti , piemēram juridiskie pamatakti. Tas jebkurā laikā var padarīt pretrunīgas pat galvenos Finansu regulas noteikumus. Šis līdzeklis, kas bija iecerēts kā ļoti efektīvs, patiesībā šo efektivitāti ir zaudējis. Turklāt Finansu regula attiecas tikai tiešo, centrālo administrāciju — citas administratīvās struktūrvienības pieņem savus noteikumus, un labākajā gadījumā tie līdz pat šim laikam ir visai aptuveni.

Komisija ir iesniegusi pārskatīšanai priekšlikumu, kurs daļēji, protams, simbolizē soli vēlamajā virzienā. Tas ir iemesls priekšlikumu sagatavošanai, kuros reglamentē neatliekamas administratīvas problēmas. Viens no problēmu risinājumiem aizskar Parlamenta prerogatīvas. Pieteikumu iesniedzējiem par ES finansējuma saņemšanu dzīva tiks padarīta vieglāka tikai tad, ja vienlaicīgi izmaiņas radīs priekšrocības arī administrācijai. Komisija nav pievērsusi vairāk uzmanības tam, lai lietotājiem būtu vieglāka piekļuve ES tirgiem un subsīdijām, problēmu risināšanas kopīgo kapacitātes palielināšanai, datu bāzēm un saskaņošanas procedūrām, kuras dažādos ģenerāldirektorātos piemēro dažādi, lai samazinātu darba apjomu un izmaksas un vienkāršotu procedūras gan Komisijai, gan lietotājiem. Tātad vēl ir atlicis daudz darāmā, lai uzsāktu Komisijas un citu iestāžu problēmu risināšanu. Tādēļ Revīzijas palāta savā atzinumā Nr. 10/2005 kritizē pārskatīšanas rezultāta veikto grozījumu pārmērīgo apjomu (50. punkts), lai gan vienlaicīgi tiek izteikti iebildumi, ka pārskatītais variants neatrisina „noteiktas vadības vajadzības” un ka izdarītie grozījumi nav „pietiekami radikāli” (53. punkts).

Eiropas Parlamenta referenti ir iesnieguši 116 grozījumus, kas attiecas uz 63 pantiem. Parlamentam ir citas prioritātes nekā Komisijai. Parlaments uzsver nepieciešamību saglabāt tā kontroles pilnvaras un tiesības saņemt informāciju, kā arī vajadzību veikt pasākumus, lai samazinātu grūtības, ar kurām saskaras ikviens, kurš vēlas strādāt kopā ar ES. Īpaša uzmanība ir pievērsta Finansu regulas V un VI sadaļai, Tirgi un Dotācijas, t.i., sadaļas, ar kurām saskaras sabiedrības locekļi ar organizāciju, pētniecības iestāžu un uzņēmumu starpniecību. Referenti uzskata, ka atvieglojumi attiecībā uz procedūrām un ieguldīto pūļu samērīgums attiecība pret līguma vai dotācijas apjomu ir kritēriji, saskaņā ar kuriem jāvērtē pārvaldes darbības.

No 95 Komisijas iesniegtajiem grozījumiem, kas attiecas uz 93 pantiem, 28 ir pārveidoti. Turklāt citos 28 gadījumos Komisijas ierosinātie grozījumi ir pilnībā noraidīti. Attiecībā uz 34 pantiem Komisija un Parlaments ir bijuši vienoti, ka ir nepieciešama reforma. Parlamenta grozījumi attiecas uz 63 pantiem. Kopumā Komisija un referenti ir iesnieguši 185 grozījumus, kas attiecas uz 122 no 187 Finanšu regulas pantiem.

Referenti apzinās, ka tas nepadara vienkāršāku Finanšu regulas saprotamību un piemērošanu. Tādēļ viņi atbalsta pilnīgu Finansu regulas pārstrādāšanu vidējā termiņā, piesaistot ekspertus dotāciju un izsoles procedūru jomā, un viens no viņu svarīgākajiem novērojumiem, ko viņi vēlas darīt zināmu Komisijai un Padomei, ka Finanšu regulu, kāda tā ir pašreizējā veidā, ir iespējams reformēt tikai ierobežoti. Jauna redakcija, kuru sagatavotu ar mērķi vienkāršot, padarīt saprotamāku un padarīt iespējamu budžeta sagatavošanu, kas orientēta uz rezultātiem, būtu piemērotākais veids, kā arī labākais risinājums Eiropas Savienībai un tās pārvaldei.

Galvenie apsvērumi, kas ir pamatā mūsu grozījumiem, ir šādi:

1. Parlamenta prerogatīvu saglabāšana

· Grozījumi, kas attiecas uz apropriāciju pārvietošanu (2., 19., 22., 23., 26.,153. un 160.a pants) un tiesībām saņemt informāciju (28.un 29. pants, 46. panta 1. punkts un 1. punkta f) apakšpunkts, 33., 83. un 110. pants) ir noraidīti.

· 183. pantā reglamentētā īstenošanas noteikumu pieņemšana pirmoreiz ir atkarīga no budžeta lēmējiestādes piekrišanas.

2. Eiropas Savienībā jāpanāk efektīvāka rīcība, izmantojot vienkāršākas procedūras

· Pārvaldes darbību samērīgums — nepieciešamajām pūlēm un darbam saistībā ar kontroles īstenošanu jāatbilst summu apmēram un saistītajiem riskiem (2. panta 1. punkta a) apakšpunkts; 27. panta 1. punkts un 27. panta 2. un 4. apakšpunkts).

· Administrācijai jāpārskata tās darbības attiecībā uz saistītajām izmaksām un riskiem (89. panta 1. punkts. 93. panta a) punkts, no 117. panta līdz 119. pantam).

· Attiecībā uz līgumu piešķiršanas procedūrām līdz minimumam jāsamazina dokumentācijai patērētais laiks un izmaksas (93.a pants, 89. panta 3. punkts).

· Lai arī citas iestādes varētu gūt labumu no lielo vienību pieredzes un apjomradītiem ietaupījumiem, līgumu piešķiršanas procedūras principā jāīsteno vairāku iestāžu starpā (89. panta 3. punkts).

· Centrālai standartizācijas aģentūrai (nodarbojas ar vienu un to pašu jomu, kurai tiek piešķirtas dotācijas, piemēram, pētniecību) jādod ieguldījums, lai nodrošinātu labāku piekļuvi dotācijām (109.a pants (jauns)) un paātrinātu pieteikumu izskatīšanas procedūru, ar vienotu formulāru, noteikumu un, ja iespējams, procedūru palīdzību sniedzot informāciju pieteikumu iesniedzējiem un izvirzot kritērijus.

· Datu bāze, kurā reģistrē līgumu piešķiršanas procedūru dalībniekus, (109.a pants jauns)), ir paredzēta, lai atvieglotu pieteikumu izskatīšanas procedūru un izvairītos no pašreiz esošās kārtības, kas pieteikumu iesniedzējiem vieni un tie paši dokumenti jāiesniedz vairākkārt un Komisijai tie ir vairākkārt jāpārbauda.

· Saistībā ar līgumu piešķiršanas procedūrām, ja iespējams, nedrīkst jau iepriekš nepieļaut mazo un vidējo uzņēmumu dalību, šo uzņēmumu lieluma dēļ (89. panta 4. punkts).

· Nedrīkst iespaidot konkurenci, pamatlīgumos nosakot ilgtermiņa saistības (91.a pants (jauns)).

· Nosakot divu stadiju procedūru, jau iepriekš iespējami agrīnā posmā „jāatsijā” pieteikumi, kuriem nav izredzes, un tikai pēc tam jāpieprasa turpmākus nepieciešamos dokumentus, lai nepalielinātu to pieteikumu iesniedzēju izmaksas, kuru pieteikumiem nav izredžu (115. panta 2. punkta a) apakšpunkts).

· Struktūrvienībai, kas pārskata procedūru, ātri un ar mazāk formālas procedūras starpniecību jāpārliecinās, ka piešķiršana ir notikusi likumīgi, saskaņā ar tām saistībām, kuras tiek piemērotas attiecībā uz dalībvalstīm.

3. Eiropas Savienības iestādēm jārīkojas pārliecinošāk

· Izmaksām, kas ir saistītas ar pieteikumu iesniegšanu dotāciju saņemšanai, jābūt samērīgām ar piešķiramo summu (115. panta 4. punkts).

· Dotāciju pašķiršana var notikt ar notikt, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, tā vietā, lai slēgtu apjomīgus līgumus (108. pants). Tas saīsina procedūras un padara tās mazāk apgrūtinošas, ja tiek piešķirtas dotācijas nelielos apmēros.

· Kredītrīkotājiem, jāpalīdz pieteikumu iesniedzējiem par dotāciju piešķiršanu attiecībā uz procedūru, jo īpaši, ja viņi ir nepieredzējuši (114. panta 5. punkts).

· Pieteikumu iesniedzējiem jau no paša sākuma jādod iespēja novērtēt sava pieteikuma izredzes, kā arī pēc tam jābūt juridiskajai noteiktībai, tieši šim mērķim ir paredzētas obligātas norādes par noteikumiem, ko piemēro, piešķirot dotāciju (110. panta 1. un 2. punkts).

· Jānosaka attaisnotās izmaksas attiecībā uz dotācijas piešķiršanas procedūru (113.a panta 1. punkta a) apakšpunkts); jo īpaši jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar galvojumiem un revīzijām (117. panta 3. punkts).

· Ja mainās dotējamā projekta nosacījumi, tas automātiski nenozīmē, ka samazinās ES finansiālais ieguldījums, kas var izraisīt nevēlamas sekas (piemēram, projekta pārtraukšanu) (119. panta 2. punkts)).

· Finansējuma samazināšanai jābūt samērīgai ar sodāmo pārkāpumu (119. pants). Mērķis ir panākt, lai dotāciju labumguvēji varētu lielākā mērā prognozēt ES iestāžu rīcību un tādējādi tiktu nodrošināta lielāka juridiskā noteiktība, tostarp pētniecības jomā (160. panta b) punkts).

4. Eiropas Savienības iestādēm jārīkojas ātrāk un tā, lai samazinātos izmaksas

· Pasūtījumu piešķiršanas procedūrām jākļūst efektīvākām. Jo īpaši jāsamazina to ilgums, kā arī pretendentu un pieteikumu iesniedzēju izmaksas. Šim nolūkam prasības iesniegt apstiprinošus dokumentus jāatbilst proporcionalitātes principam.

· Ikgadējās programmas attiecībā uz dotācijām jāpublicē iespējami savlaicīgi (t.i. līdz 1. martam). Uzaicinājumus iesniegt piedāvājumu var publiskot jau pirms gada sākuma, lai izvairītos no pārmērīga darba apjoma gada laikā (110. panta 1. punkta 1) apakšpunkts), ja tiek norādīts uz to, ka budžeta procedūra vēl nav pabeigta.

· Dotāciju piešķiršanas procedūru laikā un lai to pabeigtu var paredzēt neatkarīgu revīziju ārējās revīzijas vietā, kas samazinātu izmaksas, turklāt, kas attiecas uz revīzijas izmaksām, tām jābūt samērīgām ar dotācijas summu, attiecībā uz kuru veic revīziju (117. panta 2. punkts).

5. Eiropas Savienības iestādēm jādarbojas pārredzami un vienotā veidā

· Kopienas darbiniekiem jāinformē augstākstāvošais darbinieks par savu piedalīšanos konkursa procedūrā, tostarp dotācijas piešķiršanas procedūrā, lai uzlabotu priekšstatu par Eiropas Savienību, kā arī pārredzamību (94. pants).

· Lai izvairītos no dubultas dotāciju piešķiršanas, visiem pieteikumu iesniedzējiem jāinformē par to, ka ir iesniegti vairāki pieteikumi, un nedrīkst pārsniegt kopējo finansējamo summu (111. pants).

· Pretendentus, kas iepriekš jau ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus, jāizslēdz no pasūtījumu piešķiršanas procedūras uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem (93. pants).

66. panta 1. punktā tiek piemērots kredītrīkotāja atbildības princips. Ar nodomu nodarīti kaitējumi rada pienākumu pilnībā atlīdzināt kaitējumu un ir pakļauti stingrām prasībām attiecībā uz noilgumu (73.b pants). Citādi atbildība jāierobežo, lai tā nepārsniegtu 12 mēnešalgu apmēru.

SECINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina Budžeta komiteju kā atbildīgo komiteju pieņemt Komisijas iesniegto likumdošanas priekšlikumu, iekļaujot šādus grozījumus:

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. APSVĒRUMS

1) Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā „Finanšu regula”, noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.

 

1) Padomes Regulā (EK, EAEK) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā „Finanšu regula”, noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kas nostiprināti EK līguma 268. un sekojošos pantos un kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.

Pamatojums

Budžeta principi galvenokārt ir noteikti EK līguma 268. un sekojošos pantos.

Grozījums Nr. 2

2. APSVĒRUMS

2) Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; lai pielāgotu noteiktas procesuālās un dokumentācijas prasības tā, lai tās būtu proporcionālākas saistītajām izmaksām un riskiem.

2) Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; turklāt ir ieteicams nepārprotami nostiprināt EK Līguma 5. pantā noteikto pārvaldes darbības proporcionalitātes principu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts samērīgums attiecībā uz risku un saistītajām izmaksām.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 3

3. APSVĒRUMS

3) Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un uzlabotu Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.

3) Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un padarītu efektīvāku Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.

Grozījums Nr. 4

5.A APSVĒRUMS (jauns)

5. a) Saskaņā ar EK Līgumam pievienotā protokola 1. punktu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā katras iestādes pienākums, īstenojot savas pilnvaras, ir ievērot proporcionalitātes principu, atbilstoši kuram Kopienas pasākumi nevar pārsniegt Līguma mērķu sasniegšanai vajadzīgo apjomu.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 5

6. APSVĒRUMS

6) Dažos punktos nepieciešams vairāk efektivitātes un pārredzamības attiecībā uz budžeta principu piemērošanu, lai tie būtu labāk piemēroti darba vajadzībām.

6) Attiecībā uz Finanšu regulas piemērošanu prakse liecina, ka finanšu darbībā iesaistītās iestādes un amatpersonas, atsevišķos gadījumos īstenojot savas pilnvaras, lēmumu pieņemšanā ir nepietiekami patstāvīgi; šajā sakarā jāņem vērā, ka tie kā Eiropas Kopienas izpildvara pastāvīgi un vadoties no saviem apsvērumiem,, attiecīgā gadījumā var izlemt, vai kāds pasākums atbilst proporcionalitātes principam saskaņā ar EK līguma 5. pantu un EK līgumam pievienoto protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā.

Pamatojums

Viens no iemesliem, kāpēc procedūra ilgstoša un sarežģīta, ir tas, ka Finanšu regulas īstenotāji nepietiekami izmanto tiem piešķirto rīcības brīvību darboties patstāvīgu, vadoties pēc saviem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 6

12. APSVĒRUMS

12) Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai tikai gadījumos, kas saistīti ar būtiskiem maksājumiem.

12) Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem, kas izriet no šiem dāvinājumiem.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 7

13. APSVĒRUMS

13) Attiecībā uz budžeta specifikācijas principu atsevišķos punktos ir jāvienkāršo un jāprecizē noteikumi, kas regulē apropriāciju pārvietošanu, jo praksē tie ir bijuši apgrūtinoši un neskaidri. Finanšu regulas 22. pants bija radīts ar nodomu attiecināt to uz iestādēm, kas nav Komisija, jo Komisijai ir sava kārtība. Šis noteikums tādēļ atbilstoši jāgroza.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 8

14. APSVĒRUMS

14) Attiecībā uz „paziņošanas procedūru” Komisija un citas iestādes paziņo savus pārvietošanas priekšlikumus budžeta lēmējinstitūcijai, kura var pielietot parasto procedūru, ja tā vēlas celt iebildumus. Šādos gadījumos uz budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu par pārvietojumu teorētiski attiecas parastie termiņi. Taču tekstā nav minēta diena, no kuras sāk skaitīt termiņu, un šis izlaidums ir jāizlabo.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 9

16. APSVĒRUMS

16) Efektivitātes nolūkos Komisijai ir jāļauj izlemt patstāvīgi par pārvietojumiem no rezerves gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav spēkā pamatakts Finanšu regulas 29. panta nozīmē brīdī, kad budžets ir izveidots, taču pamatakts tiks pieņemts gada laikā.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 10

17. APSVĒRUMS

17) Noteikumi par Komisijas administratīvajiem pārvietojumiem ir jāpielāgo jaunajai budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām (ABB) struktūrai. Tādējādi „paziņošanas procedūra” ir jāattiecina tikai uz pārvietojumiem katrā sadaļā starp pantiem administratīvās nodaļas ietvaros, kas pārsniedz 10 % no tā gada apropriācijām. No otras puses, par pārvietojumiem starp pantiem no vienas sadaļas uz citu, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem, ir autonomi jālemj Komisijai.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 11

22. A APSVĒRUMS (jauns)

 

22. a) Noteikums par kredītrīkotāja atbildību jāformulē skaidrāk, lai palielinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 12

27. APSVĒRUMS

27) Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai.

27) Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai. Personas, kas apzināti ir nodarījušas kaitējumu, tomēr nedrīkstētu tādā pašā mērā atsaukties uz noilgumu kā citi parādnieki. Tādēļ noilgumu jāsāk skaitīt vienīgi no dienas, kad ir dokumentāri pierādīts, ka faktiski ir kļuvis zināms par visām prasībām, kas radušās.

Grozījums Nr. 13

27.A APSVĒRUMS (jauns)

 

27. a) Piegāžu un pakalpojumu sniegšanas pasūtījumu piešķiršanas jomā procedūras norise jāpaātrina un vairāk jāsaskaņo ar piedāvātāju vajadzībām. Turklāt jo īpaši uzmanību jāpievērš tam, lai proporcionalitātes principu attiecinātu arī uz izdevumiem, kas ir saistīti ar dokumentu iesniegšanu. Finanšu regulā jāizklāsta vispārēji nolīgumi. Nevajadzētu ierobežot konkurenci, vispārējos nolīgumos paredzot nepamatoti plašus nosacījumus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus nevajadzētu faktiski izslēgt no konkurentu loka jau pasūtījumu piešķiršanas procedūras sakumā, nosakot pārāk apjomīgus pasūtījumus.

Grozījums Nr. 14

27.B APSVĒRUMS (jauns)

 

27. b) Pasūtījumu piešķiršanas procedūras jāīsteno vairāku iestāžu starpā, lai atvieglotu administratīvo slogu mazākām struktūrvienībām.

Grozījums Nr. 15

29. APSVĒRUMS

29) Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Finanšu regula neparedz atšķirību starp nopietnu pamatu izslēgšanai un citu pamatu. No otras puses, Direktīvā 2004/18/EK ir noteikts šāds nošķīrums, un tas būtu jāpielieto attiecībā uz Kopienas iestādēm. Finanšu regulas 93. un 94. pantā būtu jānosaka obligāta izslēgšana visnopietnākajos gadījumos, dodot iespēju līgumslēdzēja iestādei papildināt izslēgšanas gadījumus, pamatojoties uz riska novērtējumu. Finanšu regulas 114. pantā ir jāizdara tāds pats nošķīrums attiecībā uz dotācijām. Noteikumi par sodiem, kas minēti šīs regulas 96. pantā, ir atbilstoši jāpielāgo.

29) Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Izslēdzot pretendentus, jābūt spēkā proporcionalitātes principam. Turklāt izslēgšanas ilgumu jāierobežo ne vairāk kā uz desmit gadiem, lai izvairītos no nesamērīgām sankcijām. Izslēgšana ilgāk kā uz pieciem gadiem jāpiemēro tikai ar spriedumu, kas stājies spēkā.

Grozījums Nr. 16

30.A APSVĒRUMS (jauns)

 

30. a) Pierādījumu veidā jāpieprasa iesniegt tikai patiešām nepieciešamos dokumentus. Iesniedzamo dokumentu apjomam jābūt samērīgam attiecībā pret pasūtījuma cenu.

Grozījums Nr. 17

30. B APSVĒRUMS (jauns)

 

30. b) Objektīvas un pareizas pārvaldes ārējas dokumentēšanas nolūkā Kopienu ierēdņiem, kas ir iesaistīti pasūtījumu vai dotāciju piešķiršanas procedūrās, vienmēr par jāinformē augstākstāvošas amatpersonas, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

Grozījums Nr. 18

32. A APSVĒRUMS (jauns)

 

32. a) Pretendentiem, kas izturējuši atlases procedūru, jāpiešķir iespēja saņemt efektīvu juridisko palīdzību, kas ietilpst arī dalībvalstu pienākumos. Šai sakarā jāizveido neatkarīgas inspekcijas, kas ātri un bez nesamērīgas administratīvas iejaukšanās var pārbaudīt pasūtījuma piešķiršanas kārtību un nodrošināt efektīvu juridisko palīdzību.

Grozījums Nr. 19

32. B APSVĒRUMS (jauns)

 

Eiropas Savienības īpašuma tiesību aizsardzība nedrīkst pārslogot pasūtījuma izpildītāju. Tādēļ saistību pastiprinājuma nodrošināšana, ko veic pasūtījuma izpildītājs, jāierobežo, attiecinot tikai uz pamatotiem gadījumiem, un nedrīkst pārsniegt nodrošinājuma mērķi.

Grozījums Nr. 20

34. APSVĒRUMS

34) Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Pārbaužu un garantiju prasībām ir jābūt proporcionālākām saistītajiem finanšu riskiem. Dažas būtiskas izmaiņas vispirms ir jāizdara Finanšu regulā, lai vēlāk Īstenošanas noteikumos varētu iestrādāt sīkākus noteikumus. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Jāpievieno proporcionalitātes princips.

34) Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Ar administratīvo procesu noteiktajām prasībām attiecībā uz tajā iesaistītajām personām visos laika posmos jābūt samērīgam. Šajā sakarā jāatlasa neveiksmīgie pieteikumi iespējami agrīnā procedūras posmā, lai pieteikumu iesniedzējus atbrīvotu no nevajadzīga apgrūtinājuma. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Tieši attiecībā uz neliela apjoma atbalstu jābūt iespējai piešķirt to, pamatojoties uz lēmumu, tā vietā, lai noslēgtu apjomīgu un visaptverošu nolīgumu par atbalstu.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 21

36. APSVĒRUMS

36) Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.

36) Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Turklāt atbilstoši juridiskās, respektīvi, plānošanas noteiktības prasībām jārūpējas par to, lai izsoles procedūras sākumā pretendentiem izvirzītie nosacījumi procedūras laikā nemainītos. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.

Grozījums Nr. 22

37. APSVĒRUMS

37) Noteikums, ka par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam nevar piešķirt vairāk par vienu dotāciju, ir jāpielāgo, jo dažos pamataktos ir atļauts kombinēt Kopienas finansējumu, un šādu gadījumu skaits nākotnē var pieaugt, lai nodrošinātu izdevumu rentabilitāti. Tomēr ir jāizmanto iespēja un Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz.

37) Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz un ka finansējums nedrīkst pārsniegt 100 % no dotāciju izmaksām.

Pamatojums

Īsteno grozījumu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 23

39. APSVĒRUMS

39) Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj.

39) Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj. Finansēšanai pakļautās izmaksas jādefinē skaidrāk.

Grozījums Nr. 24

40. APSVĒRUMS

40) Finanšu regulas 114. pantā daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.

40) Pienākumiem un sankcijām, kam ir pakļauti dotāciju saņēmēji, vienmēr ir jābūt proporcionāliem riskam; turklāt daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības proporcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 25

40.A APSVĒRUMS (jauns)

 

40. a) Lai labāk informētu pieteikumu iesniedzējus, jāizveido kopīgs birojs, kas nodarbosies ar vienāda veida pieteikumu standartizēšanu atbalsta saņemšanai, ar informācijas sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem un, vadoties no noteiktajiem kritērijiem, ar kandidātu salīdzināšanu atbalsta piešķiršanas procedūras laikā.

Grozījums Nr. 26

47. APSVĒRUMS

47) Ir nepieciešams atkatļaut izmantot apropriācijas, kas ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti. Taču tam jābūt iespējamam tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, un tikai zinātniskās izpētes jomā, jo izpētes projekti ietver lielāku finanšu risku nekā citu jomu projekti.

47) Ir nepieciešams atkārtoti atļaut izmantot apropriācijas, kas ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti. Taču tam jābūt iespējamam tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, jo Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšanas nolūkos ir īpaši svarīgi atbalstīt pētniecības projektus.

Pamatojums

Īsteno grozījumu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 27

1.PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti II sadaļā.

Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti EK līguma 268. un sekojošos pantos..

Pamatojums

Vārdu savienojuma „jo īpaši” iekļaušana nav saprotama ,un tādēļ tas jāsvītro. Toties budžeta principi jau ir noteikti EK līguma 268. un sekojošos pantos.

Grozījums Nr. 28

1.PANTA 2. PUNKTS

2. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Ikvienam pasākumam, ar kura palīdzību iestādes izpilda budžetu saskaņā ar šo regulu, jāatbilst EK līguma 5. panta noteiktajam proporcionalitātes principam.

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce uz visaptverošo Kopienas iestāžu darbības pro porcionalitātes principu, lai izvairītos no pārmērīgas Eiropas Savienības pilsoņu un trešo personu noslogošanas pārvaldes darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 29

1.PANTA 6. PUNKTS

12. panta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

„Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā.”

„Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā.” Budžeta lēmējiestāde ir jāinformē par šīm saistībām.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 30

1.PANTA 6.A PUNKTS

14. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

6. a) 14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā:

 

„Neskarot 46. panta 1. un 4. punktu, Eiropas Kopiena un Eiropas Atomenerģijas kopiena, kā arī Kopienu izveidotās struktūras, kas minētas 185. pantā, nevar ņemt aizņēmumus, izņemot tiešu finansējumu, kas nepieciešams nekustamā īpašuma iegādei iestāžu lietojumā, par ko ir saņemts labvēlīgs atzinums no budžeta lēmējinstitūcijas atbilstīgi 179. panta 3. punktam.”

Pamatojums

Ar nekustamo īpašumu saistīto projektu īstenošanai dažādajām iestādēm jāizmanto netiešais finansējums, turpretī tiešie finansējumi, izmantojot banku aizdevumus ļaus izmantot labākus procentus un būs pārredzanāki.

Grozījums Nr. 31

1.PANTA 7. PUNKTS

16. panta 2. punkta 2. daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Pārrēķini citā valūtā jāveic tā, lai būtiski nemainītos Eiropas Savienības līdzfinansējumi projektu dotācijām.

Pamatojums

ES līdzfinansējuma aprēķināmības nodrošināšana attiecībā uz projekta partneriem.

Grozījums Nr. 32

1.PANTA 9. PUNKTS

19. panta 2. punkta 1. teikums (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar būtiskiem finansiāliem izdevumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.

Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar no tā izrietošiem maksājumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 33

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var izdarīt šādus pārvietojumus:

1) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru un no vienas nodaļas uz otru, un proti, kopumā 10 % apmērā no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi.

a) no vienas sadaļas uz otru kopumā 10 % apmērā no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi;

 

b) no vienas nodaļas uz otru bez ierobežojuma.

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 34

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

2. Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstitūcijai un Komisijai par savu nodomu. Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šajā laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.

2. Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstiestādes struktūrvienībām par savu nodomu. Ja kāda no abām budžeta lēmējiestādēm šajā laikā min iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr. 35

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 2. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas ar datumu, kad iestāde, kura vēlas izdarīt pārvietojumu, par to informē budžeta lēmējinstitūciju.”

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 36

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Budžeta lēmējinstitūcija attiecīgi informē Komisiju. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

3) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Iepriekšējais Finanšu regulas formulējums bija labāks; Komisijas ierosinātais grozījums formulējumu nepadara skaidrāku.

Grozījums Nr. 37

1.PANTA 10. PUNKTS

22. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4) Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var izdarīt pārvietojumus no vienas nodaļas uz otru, iepriekš neinformējot budžeta lēmējinstitūciju.

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 38

1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I DAĻA

23. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

i) b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

,, b) attiecībā uz personāla un administratīviem izdevumiem - pārvietot apropriācijas no vienas sadaļas uz citu starp pantiem, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem;”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 39

1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA

23. panta 1. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

ii) pievieno šādu d) apakšpunktu:

svītrots

,,d) pārvietot apropriācijas no sadaļas „uzkrājumi”, kas minēta 43. pantā, gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav pamatakta, bet budžets jau ir pieņemts, taču pamatakts tiks pieņemts budžeta gada laikā.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 40

1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA III DAĻA

23. panta 1. punkta 2) daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

iii) svītro otro daļu;

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 41

1.PANTA 11. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

23. panta 1.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

(b) Iestarpina šādu 1.a punktu:

svītrots

,,1.a Komisija informē budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas iepriekš, pirms tā izdara:

a) pārvietojumus starp pantiem nodaļas ietvaros tās pašas sadaļas administratīvām apropriācijām, kas pārsniedz 10 % no gada apropriācijām punktam, no kura izdara pārvietojumu,

b) pārvietojumus, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā.

Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šo trīs nedēļu laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas dienā, kad Komisija, plānojot izdarīt pārvietojumu, informē par to budžeta lēmējinstitūciju.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 42

1.PANTA 11. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

23. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

c) 2. punktā „1. panta c) apakšpunktā” aizstāj ar „1. un 1.a punktā”.

 

svītrots

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 43

1.PANTA 12. PUNKTS

26. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

12. 26. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

„Lēmumus par pārvietošanu, lai ļautu izlietot rezerves ārkārtas palīdzībai, pieņem budžeta lēmējinstitūcija pēc Komisijas priekšlikuma. Atsevišķs priekšlikums jāiesniedz par katru darbību.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 44

1.PANTA 12.A PUNKTS (jauns)

27. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. a) 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1. Budžeta apropriācijas izlieto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu, tas ir, ievērojot ekonomijas, lietderības un efektivitātes, kā arī proporcionalitātes principus.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir izvairīties no nekontrolējamiem izdevumiem un saistībām

Grozījums Nr. 45

1.PANTA 12.B PUNKTS (jauns)

27. panta 2. punkta 3.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12b. 27. panta 2. punktā iekļauj šādu daļu:

„Samērīgums nozīmē, ka izdevumi, arī pārbaužu izmaksas,, ir atbilstoši proporcionāli apspriežamo summu apmēram un riskam.”

Pamatojums

Grozījuma priekšlikumā Komisija tiek aicināta novērtēt pārbaužu izmaksas. Mērķis: izmaksu pielāgošana riska pakāpei.

Grozījums Nr. 46

1. PANTA 12.C PUNKTS (jauns)

27. panta 4.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. c) 27. pantam pievieno šādu punktu:

 

„4.a Attiecībā uz iepirkuma procedūrām un dotāciju piešķiršanas procedūru iestādes izveido lietderības noteikšanas un salīdzināšanas sistēmas.”

Pamatojums

Izpildot budžetu, Komisija lūdz ievērot pareizas finanšu vadības principus. Pareizas finanšu vadības trīs galvenās sastāvdaļas ir ekonomija, lietderība un efektivitāte. Komisijas ierēdņi galvenokārt pievēršas „ėkonomijai”, ko var raksturot kā „procesuālās atbilstības vislielāko vērtību”. Lietderības princips ir aprakstīts Finanšu regulas 27. panta 2. punkta 2. apakšpunktā kā „vislabākā attiecība starp izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultātu”. Ņemot vērā, ka šis princips Komisijai liktu vērst galveno uzmanību ne tikai uz „procedūras pārbaudes protokoliem”, bet arī ņemt vērā dotācijas kontekstu un iepirkuma procedūras, kā arī procedūru gaitā radušās administratīvās izmaksas. Ņemot vērā augstās izmaksas, kas būtu jāsedz varbūtējiem saņēmējiem, nepieciešamība uzsvērt lietderīguma kritēriju šķiet pat vēl nozīmīgāka.

Grozījums Nr. 47

1.PANTA 12.D PUNKTS (jauns)

27. panta 4.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. d) 27. pantam pievieno šādu daļu:

„4. a) Īstenojot programmas un darbības, procedūra izriet no to satura. Īstenošanas noteikumi precizē šajā pantā noteiktās prasības”

Pamatojums

ES politikas jomu saturam jāietekmē administratīvās procedūras, un nevis otrādi.

Grozījums Nr. 48

1.PANTA 12.E PUNKTS (jauns)

28. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. e) 28. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„(2) Budžeta procedūras laikā iestādes sniedz nepieciešamo informāciju, lai varētu salīdzināt atšķirības starp pieprasītājām apropriācijām un sākotnējām prognozēm, kas iekļautas finanšu pārskatos. Šī informācija ietver likumdevējas iestādes virzību un sasniegto stadiju, veicot iesniegto priekšlikumu izskatīšanu. Attiecīgos gadījumos pieprasītās apropriācijas pārskata, ņemot vērā virzību pamatakta apspriešanā.”

Atbilst Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 28. panta 2. punktam, aizstājot vārdu „Komisija” ar vārdu „iestādes” un izdarot nepieciešamās gramatiskās korekcijas.)

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums: „Komisija” ir aizstāta ar „iestādēm”.

Grozījums Nr. 49

1.PANTA 12.F PUNKTS (jauns)

28. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

12. f) 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

„(3) Lai novērstu krāpšanas vai nelikumības iespēju, iestāžu finanšu pārskatā ieraksta informāciju par ieviestajiem un plānotajiem pasākumiem krāpšanas novēršanai un aizsardzībai pret to.”

(Atbilst Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 28. panta 3. punktam, aizstājot vārdu „Komisija” ar vārdu „iestādes” un izdarot nepieciešamās gramatiskās korekcijas.)

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums: „Komisija” ir aizstāta ar „iestādēm”

Grozījums Nr. 50

1.PANTA 13. PUNKTS (jauns)

29. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

13. 29. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

13. 29. pantu aizstāj ar šādu:

„29. pants

1) Uz budžeta sagatavošanu, budžeta izpildi, pārskatu sniegšanu attiecas prasība par pārredzamību.

,,2) Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

,,2) Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.

Konsolidētos gada pārskatus un pārskatu par budžeta un finanšu vadību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.

Konsolidētos gada pārskatus un pārskatu par budžeta un finanšu vadību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

 

Komisijas ziņojumos jāiekļauj arī ziņas par paskaidrojumu izklāstu budžetā.

Pamatojums

Budžetu apstiprinošā likumdevēja sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 51

1. PANTA 13.A PUNKTS (jauns)

30.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

13. a) Iekļauj šādu 30.a pantu:

 

„30.a pants

 

Efektīvas un lietderīgas iekšējās pārbaudes princips

 

1. Efektīva un lietderīga iekšējā pārbaude saskaņā ar visiem norēķinu uzskaites veidiem nodrošina budžeta izpildi.

 

 

2. Lai izpildītu budžetu, iekšējā pārbaude ir definēta kā process, kuru var piemērot visiem pārbaudes procesa līmeņiem, un tā ir paredzēta, lai sniegtu pamatotas garantijas, kā arī sasniegtu:

 

 

a) darbību efektivitāti un lietderību;

 

 

b) finanšu pārskatu ticamību;

 

c) aktīvu un informācijas drošību un krāpšanas un nepilnību atklāšanu un novēršanu un

 

 

d) risku pienācīgu pārvaldību saskaņā ar notikušo darījumu likumību un pareizību.”

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumiem, kurus Eiropas Komisija sagatavoja savā rīcības plānā un 2004. gada budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūcijas projekta J. apsvērumā, lietderīga iekšējā pārbaude būtu jāiekļauj Finanšu regulā kā viens no budžeta principiem.

Grozījums Nr. 52

1.PANTA 16. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

43. panta 1. punkta pēdējā daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a) 1. punkta pēdējā daļā „24. pantā” aizstāj ar „23. un 24. pantā”;

svītrots

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums Parlamenta tiesību saglabāšanai.

Grozījums Nr. 53

1.PANTA 16. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

43. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) 2. punktā „24. pantu” aizstāj ar „23. un 24. pantu”.

svītrots

Pamatojums

Redakcionāls pielāgojums Parlamenta tiesību saglabāšanai.

Grozījums Nr. 54

1.PANTA 19. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA

46. panta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

ii) svītro f) apakšpunktu;

svītrots

Pamatojums

Iepriekšējā formulējuma atjaunošana, lai budžeta projektā saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 55

1.PANTA 19. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 2) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) 2) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"2. Katras iestādes iedaļā ieņēmumus un izdevumus uzrāda, ievērojot tādu pašu uzbūvi, kā norādīts 1. punktā.”

 

Pamatojums

Iepriekšējā formulējuma atjaunošana, lai budžeta projektā saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 56

1.PANTA 19. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 3) apakšpunkta c) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

c) 3) apakšpunkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

„c) zinātnisko un tehnisko darbinieku klasifikāciju var balstīt uz pakāpju grupām saskaņā ar katrā budžetā iekļautajiem nosacījumiem; štatu sarakstā sīkāk jānorāda augsti kvalificētu tehnisko vai zinātnisko darbinieku skaits, kam piešķirtas īpašas priekšrocības saskaņā ar īpašiem noteikumiem Civildienesta noteikumos;”

 

Pamatojums

Sākotnējā teksta atjaunošana, lai saglabātu Parlamenta tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 57

1.PANTA 19. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

46. panta 1. punkta 5) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

d) 5) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"5. budžeta pozīcijas ieņēmumu un izdevumu daļā, kas nepieciešamas, lai izpildītu Garantiju fondu ārējiem darījumiem.”

 

Pamatojums

Kopienas aizdevumi un aizdevumu galvojumi pagaidām vēl nav atcelti, un jaunais garantiju fonda nodrošinājuma mehānisms attiecībā uz ārējām darbībām vēl nav pieņemts. Tiem jāparādās budžetā.

Grozījums Nr. 58

1.PANTA 20.A PUNKTS (jauns)

48. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

20. a) 48. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„ (1) Iestādes izpilda budžeta ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar šo regulu, uz savu atbildību un piešķirto apropriāciju robežās.”

(Atbilst Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 48. panta 1. punktam, atbilstoši vārdu „Komisija” aizstājot ar vārdu „iestādes”)

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 59

1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

53. panta 3. punkta 3. apakšpunkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos likumdošanas, regulējošus, administratīvus vai cita veida pasākumus kas ir vajadzīgi Kopienu finanšu interešu aizstāvēšanai, lai:

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 60

1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

53. panta 3. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

b) novērstu pārkāpumus un krāpšanu un cīnītos ar tiem;

b) novērstu pārkāpumus, nesaimniecisku rīcību un krāpšanu un cīnītos ar tiem;

Pamatojums

Komisijai tikpat lielā mērā jāpievērš uzmanība nesaimnieciskai rīcībai, kā krāpšanai un pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 61

1.PANTA 23. PUNKTA B) APAKŠPUNKTA -I DAĻA (jauna)

54. panta 2. punkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–i) Ievaddaļa tiek izteikta šādā redakcijā:

„(2) Ja Komisija saskaņā ar 53. panta 2. punktu izpilda budžetu centralizēti, kā arī netieši vai saskaņā ar 53. panta 4. punktu, tā var, ievērojot 1. punkta noteiktos ierobežojumus, suverēnu uzdevumu veikšanai, jo īpaši ar budžeta izpildi saistītu uzdevumu, pilnvarot šādas struktūrvienības:”

 

Pamatojums

Budžeta izpildes uzdevumu deleģēšana struktūrvienībām, kas ir nosauktas 54. panta 2. daļā līdz šim bija ierobežota, un tā attiecās uz centralizēto, netiešo pārvaldību. Tas ievērojami ierobežo uzdevumu deleģēšanu, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem ārējā jomā Tos arvien biežāk īsteno, veicot decentralizēto pārvaldību. Lai nodrošinātu efektīvu budžeta izpildi, jābūt iespējai deleģēt uzdevumu īstenošanu, veicot arī decentralizēto pārvaldi.

Grozījums Nr. 62

1. PANTA 23. PUNKTA CA APAKŠPUNKTS (jauns)

54. panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

c.a) Pievieno šādu punktu:

 

„3.a Izmantojot Komisijas piešķirtās pilnvaras atbilstīgi 50. pantam, Eiropas Parlaments var saskaņā ar Reglamenta noteikumiem, kā arī pieņemot īpašus noteikumus, deleģēt izpildes uzdevumus savām politiskajām grupām attiecībā uz precīzi noteiktām apropriācijām.

 

Šie īpašie noteikumi nevar būt pretrunā ar 56. pantu, ja vien to neprasa politisko grupu darbības īpašās prasības.”

Pamatojums

Atbilstoši 185. pantam, piemērojot spēkā esošos noteikumus, attiecībā uz struktūrām, ko izveidojušas Kopienas un kas ir juridiskas personas, kuras faktiski saņem dotācijas no budžeta, jāņem vērā politisko grupu kā administratīvo vienību īpašais statuss un īpašās prasības, ko izvirza attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu darbībām.

Grozījums Nr. 63

1.PANTA 24. PUNKTS

56. panta 1. punkta ievaddaļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Ja Komisija izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tai saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tā uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:

1. Ja Komisija vai Eiropas Parlaments izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tiem saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tie uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi (grozījums tekstu latviešu valodā neietekmē) par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:

Pamatojums

Grozot 54. pantu, maksājumi Eiropas Parlamenta politiskajām grupām tiek klasificēti kā centralizēta, netieša līdzekļu pārvaldība. Tā rezultāta ir vajadzīgi grozījumi 56. pantā.

Grozījums Nr. 64

1.PANTA 24. PUNKTS

56. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Komisija nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.

3. Komisija, respektīvi, Eiropas Parlaments nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. Tie ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.

Pamatojums

Grozot 54. pantu, maksājumi Eiropas Parlamenta politiskajām grupām tiek klasificēti kā centralizēta, netieša līdzekļu pārvaldība. Tā rezultāta ir vajadzīgi grozījumi 56. pantā.

Grozījums Nr. 65

1. PANTA 27. PUNKTS

60. panta 7. punkta 1. teikums (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

27) 60. panta 7. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

27) 60. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

„7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju, un garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu.”

„7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju un visām ar to saistītajām atrunām, ko papildina ar garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu.

 

Ziņojumā paskaidro, cik lielā mērā ir īstenoti noteiktie mērķi, kāds risks ir saistīts ar šiem pasākumiem, kā ir izlietoti piešķirtie līdzekļi un kā darbojas iekšējā pārbaudes sistēma. Iekšējais revidents iepazīstas ar ikgadējo darba pārskatu, kā arī ar pārējo iegūto informāciju. Komisija ik gadu, ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam iesniedz budžeta lēmējiestādei gada pārskatu kopsavilkumu par darbībām iepriekšējā gadā. Minētajos pārskatos detalizēti norāda uz pasākumiem, kuri ir veikti, lai samazinātu kļūdu risku, kas rodas pārskatā un minēto pasākumu efektivitātes novērtējumā aplūkoto darbību rezultātā.”

Pamatojums

Šo vārdu svītrojums iespējams bija kļūda, kas jālabo. Turklāt ir iekļauta iespēja izdarīt atrunas pārvaldības pārskatā.

Grozījums Nr. 66

1. PANTA 28. PUNKTA (-A) APAKŠPUNKTS (jauns)

61. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–a) 1. punktā iekļauj šādu e.a) apakšpunktu:

 

e.a) minēto sistēmu efektīva darbība;

Or. en

Pamatojums

1.f) punkts tieši atbilst Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 10/2005 30. punktam:

„Lai grāmatveži, kā tas noteikts pašreizējās Finanšu regulas 123. pantā, varētu apliecināt, ka pārskati ir patiesi un ticami, šādam apstiprinājumam jāaptver sistēmu efektīva darbība attiecīgajā periodā (...)”

Grozījums Nr. 67

1. PANTA 28. PUNKTA A APAKŠPUNKTS

61. panta 2.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

2a. Grāmatvedis gatavo atskaites, pamatojoties uz iesniegto informāciju saskaņā ar 2. punktu. Atbilstoši 129. panta 2. un 3. punktam izveidotiem galīgiem pārskatiem pievieno grāmatveža apliecinājumu, ar kuru viņš apliecina, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar VII sadaļu un grāmatvedības principiem, noteikumiem un metodēm, kā noteikts finanšu pārskatu pielikumā.

2a. Pirms iestāde pieņem pārskatus, grāmatvedis tos apstiprina, garantējot, ka tie sniedz patiesu un ticamu informāciju par iestādes finanšu stāvokli.

 

Šai nolūkā grāmatvedis pārliecinās, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar uzskaites noteikumiem, metodēm un uzskaites sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā ar grāmatveža atbildību, kā tas attiecībā uz attiecīgās iestādes pārskatiem ir noteikts minētajā regulā, un visi šie ieņēmumi un izdevumi ir iekļauti grāmatvedības dokumentos.

 

Viņš ir pilnvarots pārbaudīt saņemto informāciju, kā arī veikt jebkuru turpmāko, viņaprāt nepieciešamo pārbaudi, lai apstiprinātu pārskatus.

Ja nepieciešams, viņš izdarīs atrunas, precīzi izskaidrojot šo atrunu būtību un darbības jomu.

 

Deleģētie kredītrīkotāji grāmatvedim sniedz jebkuru informāciju, kas tam ir vajadzīga, lai izpildītu savu uzdevumu. Kredītrīkotāji pilnībā atbild par pārvaldīto līdzekļu pienācīgu izmantošanu, kā arī par viņu uzraudzībā esošo izdevumu likumību un pareizību.

 

Citu iestāžu un aģentūru grāmatveži apstiprina savus gada pārskatus un nosūta apliecinājumu Komisijas grāmatvedim.

Pamatojums

Tas atbilst principiem, kas ir izklāstīti Parlamenta 2003. gada budžeta izpildes ziņojumā:

Grāmatvedis uzņemas vispārēju atbildību par iestādes pārskatu integritāti kopumā (7. punkts).

Grāmatvedis apstiprina pārskatus un, ja ir izdarītas atrunas,

viņš/viņa precīzi izskaidro veikto atrunu būtību un darbības jomu (8. punkts).

Parlaments piekrīt nesen Komisijā veiktās finanšu vadības reformas mērķim, proti, piešķirt atbildību katram ģenerāldirektoram; tomēr ir pārliecināts, ka apliecinājums, ko var sniegt ģenerāldirektori, jāatbalsta ar grāmatveža vispārējo apliecinājumu, kurš būtu pilnībā atbildīgs un kuram būtu šī pienākuma izpildei vajadzīgie līdzekļi (9. punkts).

Grozījums Nr. 68

1. PANTA 32. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

66. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

66. pantu groza šādi:

a) 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

66. pantu groza šādi:

a) 1. punktu aizstāj ar šādu:

„Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos, kas nosaka, ka darbiniekam, uz kuru attiecas saistošie noteikumi, var pieprasīt pilnīgi vai daļēji vērst par labu kaitējumu, ko cietušas Kopienas nopietnu pārkāpumu dēļ, kurus pieļāvušas šīs amatpersonas, pildot savus pienākumus vai saistībā ar šiem pienākumiem, jo īpaši, ja viņš nosaka atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumu, neievērojot šo regulu un tās īstenošanas noteikumus.”

„Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos.

 

Kompensācija par nodarīto kaitējumu jāmaksā īpaši tad, ja

 

‑ kredītrīkotājs konstatē atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumus, rupjas nolaidības dēļ vai tīši neievērojot spēkā esošo regulu un atbilstīgos īstenošanas noteikumus;

 

‑ kredītrīkotājs rupjas nolaidības dēļ vai tīši neizsniedz dokumentu, kurā ir pamatots atgūstamais prasījums, neizdod vai novilcina iekasēšanas rīkojumus, vai arī rupjas nolaidības dēļ vai tīši novilcina maksājumu rīkojumu, kā rezultātā iestāde var kļūt civiltiesiski atbildīga pret trešām personām.

 

 

Pārbaudot parāda esamību un apmēru, ir jāņem vērā visi apstākļi, it īpaši kredītrīkotāja rīcībā esošie un viņa pienākumu izpildei paredzētie resursi.

 

 

Kredītrīkotāja atbildības apmēru nosaka pārkāpuma apmērs, ievērojot proporcionalitātes principu. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies nolaidīgi, viņam piemēro atbildību maksimāli 12 mēnešalgu apmērā. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies tīši un ar nolūku, tad viņam par nodarīto kaitējumu piemēro atbildību pilnā apmērā.”

Pamatojums

Precizējums. Proporcionalitātes principa ieviešama.

Grozījums Nr. 69

1. PANTA 32. PUNKTA (BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

66. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

(ba) 4. punktu aizstāj ar šādu:

 

4. Katrai iestādei jāizveido vai jāpiedalās kopējā īpašā finanšu pārkāpumu noteikšanas darba grupā, kas darbojas neatkarīgi un konstatē, vai ir izdarīts pārkāpums un kādas ir tā iespējamās sekas. Vairākas iestādes apvienojoties var izveidot kopējas darba grupas. Īpašās darba grupas sastāvā var darboties dažādu iestāžu pārstāvji.

Pamatojums

It īpaši mazās iestādes varētu gūt ievērojumu labumu, šādā veidā apvienojot pārvaldes resursus.

Grozījums Nr. 70

1. PANTA 33.A PUNKTS (jauns)

72. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

33. a) 72. pantam pievieno šādu 2.a punktu:

 

„2.a Nepamatoti izmaksātas summas ir daļa no Kopienas budžeta, un tās ir jāatgūst, ņemot vērā proporcionalitātes principu, un jāiekļauj budžetā.

 

Ja atgūšanas procedūras veic dalībvalstis vai citas organizācijas, Kopienas budžetu var izmantot, lai atmaksātu izdevumus, kas ir saistīti ar minēto atgūšanu. Šo atlīdzināšanu pārvalda saskaņā ar īstenošanas noteikumiem.”

Grozījums Nr. 71

1. PANTA 35. PUNKTS

73.b pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.

Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.

 

Ja prasības pamatā ir apzināts kaitējums, noilguma periods sākas agrākais tajā brīdī, kad faktiski un juridiski ir konstatēts kaitējums un, ņemot vērā kaitējuma iemeslu un apmēru, ir noteikta prasība atlīdzināt kaitējumu, un tas ir fiksēts rakstiski. Noilguma periodu pārtrauc, iesniedzot prasību tiesā. Ja kopatbildībā ir iesaistīti vairāki parādnieki, tad pārtraukums attiecībā uz vienu no parādnieku attiecas arī uz pārējiem.

Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana ir noteikta īstenošanas noteikumos.”

Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana turklāt ir noteikta īstenošanas noteikumos.”

Pamatojums

Apzināta kaitējuma nodarītāji uz noilgumu atsaucas tad, ja izraisītais kaitējums ir nosakāms pilnā apmērā un tomēr prasība tiesā nav izvirzīta.

Grozījums Nr. 72

1. PANTA 35.A PUNKTS (jauns)

74. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

35. a) 74. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„Ieņēmumus no naudas sodiem, periodiskām kavējumu naudām un cita veida sodiem, kā arī ieņēmumus, kas gūti naudas summu atgūšanas rezultātā, un uzkrātos procentus, nereģistrē kā galīgus budžeta ieņēmumus, kamēr Tiesa var atcelt lēmumus par to uzlikšanu.”

Grozījums Nr. 73

1.PANTA 37.A PUNKTS (jauns)

79. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

37.a 79. pantam pievieno šādu daļu:

„Tikai pamatotos gadījumos maksājumu prasības ir priekšnoteikums Komisijas veiktajiem maksājumiem.”

Pamatojums

Procedūras paātrināšana un administratīvo izdevumu novēršana.

Grozījums Nr. 74

1. PANTA 37. B PUNKTS (jauns)

83. panta 1. a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

37. b) 3. pantam pievieno šādu daļu:

„Iestādes iesniedz budžeta iestādei ziņojumu par īstenošanas noteikumos minēto termiņu ievērošanu un šo termiņu beigām.”

Pamatojums

Lai labāk informētu budžeta lēmējiestādi par īstenošanu.

Grozījums Nr. 75

1.PANTA 39. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

88. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. rindkopa (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

a.a)1. punktā pievieno šādu rindkopu:

 

„Līguma saistību izpilde sākas tikai pēc tā parakstīšanas.”

Pamatojums

Līdzšinējā prakse, kad līguma saistību izpildi sāk pirms līguma parakstīšanas, ir riskanta visām iesaistītajām pusēm un var izraisīt smagus Finanšu regulas pārkāpumus no dalībvalstu puses. Mērķis ir lielāka juridiskā drošība un līgumu parakstīšanas paātrināšana.

Grozījums Nr. 76

1. PANTA 39.A PUNKTS (jauns)

89. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

39. a) 89. pantu aizstāj ar šādu:

„89. pants

1) Uz publiskajiem iepirkumiem, kurus pilnībā vai daļēji finansē ar budžeta līdzekļiem, attiecas pārredzamības, samērības, vienlīdzības un nediskriminējoši principi.

2) Līdzekļu piešķiršanas procedūras pamatā ir pēc iespējas plaša konkurence, izņemot, ja tiek piemērota 91. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā pārrunu procedūra.

3) Lai sasniegtu optimālas robežizmaksas un novērstu paralēlas piešķīruma procedūras, līgumslēdzējai iestādei atbilstīgā veidā jānodrošina, ka piešķīruma procedūru īsteno iestāžu sadarbības ceļā.

4) Mazo un vidējo uzņēmumu intereses atbilstīgi jāņem vērā, it īpaši veicot finansējuma dalījumu attiecībā uz nozarēm un piešķīruma daļām. 105. un 167. pantā minētās robežvērtības nedrīkst apiet, izmantojot šo dalījumu.”

Pamatojums

Lielajām izmaksām nevajadzētu atturēt uzņēmējus no piedāvājuma iesniegšanas. Ar minēto pasākumu jāatvieglo tirgus dalībnieku pieejas iespējas un vienlaicīgi jāstiprina konkurence. Īstenojot iepirkuma procedūru, jāuzlabo pārvaldes efektivitāte un rentabilitāte. Vienlaicīgi arī maziem uzņēmumiem, kas reti izmanto iepirkuma procedūru, jādod iespēja gūt labumu no lielo uzņēmumu prakses šajā jomā. Saistībā ar iepirkuma procedūru mazos un vidējos uzņēmumus nevajag diskriminēt ekonomiskā ziņā, balstoties uz to, ka tie nav spējīgi nodrošināt iepirkumu pilnā apmērā. Šajos gadījumos līgumslēdzējai iestādei jāizskata līguma slēgšana, ņemot vērā dalījumu attiecībā uz nozarēm un piešķīruma apmēru, ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā iepirkumam atbilstīgās robežvērtības.

Grozījums Nr. 77

1.PANTA 39.B PUNKTS (jauns)

90. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. rindkopa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

(39b) 90. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

„Tas attiecas arī uz līgumiem, kas noslēgti viena kopēja pamatlīguma ietvaros, ja atsevišķa līguma slēgšana vai pamatlīgumā iekļauto līgumu kopējais apjoms pārsniedz 105. un 167. pantā noteiktās robežvērtības.”

Pamatojums

Publiskošanas prasība un ar to saistītā pārredzamības uzlabošana attiecībā uz pamatlīgumiem.

Grozījums Nr. 78

1. ANTA 41.A PUNKTS (jauns)

91.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

(41a) Iekļauj šādu 160.a pantu:

„91.a pants

1. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka

a) administratīvās izmaksas, kas paredzētas, lai veiktu vairākas iepirkuma procedūras vienlaicīgi vai vienu pēc otras par līdzīgiem iepirkuma objektiem, pārsniedz iepirkuma procedūras īstenošanas rezultātā paredzētos ietaupījumus un tāpēc ir nerentablas;

b) tas ir līguma slēgšanas priekšnosacījums un

c) tādējādi tas nesamērīgi neierobežo konkurenci,

tad līgumslēdzēja iestāde var izšķirties par pamatlīguma slēgšanu. Kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno pamatotā lēmuma kopija par pamatlīguma noslēgšanu.

2. Ar pakalpojumu sniegšanu saistītā pamatlīguma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, turklāt ir pieļaujams pagarinājums klusuciešot līdz 24 mēnešiem (darbības pamatlaiks). Ja līguma mērķis to pieļauj, ir jāparedz daļēja tā anulēšana.

3. Līgumu drīkst pagarināt klusuciešot tikai tad, ja pagarinājuma brīdī ir pieņemti 1. punktā minētie priekšnosacījumi. Kredītrīkotājam jāpārbauda, vai priekšnosacījumi ir pieņemti, un pārbaudes iznākums jāpievieno dokumentācijai.

4. Ja, ņemot vēra līguma noslēgšanas brīdi, līguma mērķis ir sasniedzams, tikai pārsniedzot līguma darbības pamatlaiku, kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno rakstisks laika pārsniegšanas pamatojums.

5. Ja līgums ir saistīts ar preču piegādi, tad, slēdzot pamatlīgumu saskaņā ar 1. punkta priekšnosacījumiem, jānodrošina, lai līgumslēdzējai iestādei pamatlīguma darbības laikā nerodas ekonomiski zaudējumi.”

Pamatojums

Pamatlīgumi ir saistīti ar ievērojamu ekonomisko risku. Tie pieder pie standarta administratīvās prakses, un tādēļ tiem jābūt noteiktiem Finanšu regulā. Slēdzot pamatlīgumus, ietekmei uz konkurenci jābūt pēc iespējas mazākai. Vienlaicīgi Eiropas Savienības ekonomiskām interesēm jābūt pēc iespējas visaptveroši aizsargātām. It īpaši jānodrošinās pret cenu krišanos. Slēdzot ar piegādi saistītus līgumus, to var panākt, piemēram, izvairoties no ekskluzīviem līgumiem vai izmantojot cenu piemērošanas vai anulēšanas klauzulu.

Grozījums Nr. 79

1. PANTA 41.B PUNKTS (jauns)

92. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

41. b) 92. pantu aizstāj ar šādu:

„92. pants

1. Līguma mērķi skaidri un precīzi formulē uzaicinājumā uz konkursu.

2. Vispirms nosaka atlases kritērijus, lai novērtētu kandidātu vai pretendentu darbības efektivitāti, un piešķiršanas kritērijus, lai izvērtētu piedāvājumus, un izklāsta minētos kritērijus uzaicinājumā uz konkursu.

3. Kandidātiem un pretendentiem vispirms dara zināmus pamatus izslēgšanai (93. un 94. pants).

4. Saskaņā ar 93.a pantu kandidāti un pretendenti jāinformē par to, ka viņu pienākums ir nekavējoties norādīt, ka uz viņiem attiecas izslēgšanas kritēriji, un vajadzības gadījumā apstiprināt, ka neviens no minētajiem kritērijiem uz viņiem neattiecas. Ir jānorāda uz juridiskām sekām saskaņā ar 96. pantu.

5. Pamatlīguma gadījumā kandidātus un pretendentus jāinformē par to, ka arī citas iestādes ir tiesīgas saņemt piegādājumus saskaņā ar pamatlīgumā noteiktajiem nosacījumiem.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzlabot salasāmību un sistemātiski apkopot noteikumus, kas attiecas uz konkursa izsludināšanas saturu un šobrīd minēti dažādos pantos. Tāpat grozījumā ir skaidrots, ka pamati izslēgšanai ir noteikti saskaņā ar likumu. Pamatots, kāpēc kandidātiem un pretendentiem ir pienākums norādīt uz viņiem atbilstīgajiem kritērijiem. Norāde uz iespējamām sankcijām noteikumu pārkāpumu gadījumos ir vajadzīga, lai novērstu negaidītus pārpratumus. Arī citām iestādēm jādod iespēja gūt ar pamatlīgumu saistītu ekonomisko labumu.

Grozījums Nr. 80

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

a) spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

 

a) piecu gadu laikā pirms konkursa izsludināšanas datuma spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai līdzīgu, sodāmu darbību Izslēgšanu var pagarināt līdz pat desmit gadiem, ja kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par rīcību, kas kaitē Kopienu ekonomiskajām interesēm;

Pamatojums

Ievērojot juridisko drošību un normu hierarhiju, izslēgšanas ilgumu, kuras pamatā ir notiesāšana par krimināli rīcību, nosaka Finanšu regulā. Turklāt izslēgšanas ilgums var būt dažāds atkarībā no tā, vai runa ir par noziegumu pret trešās personas vai Kopienas ekonomiskajām interesēm. Saistībā ar beidzamo, izslēgšana var ilgt līdz pat 10 gadiem saskaņā ar 96. pantu. Tā kā tiesas procesi saistībā ar ekonomiskiem noziegumiem ir ilglaicīgi, tad izslēgšanas perioda sākums nav galīgā sprieduma pasludināšanas brīdis, lai izvairītos no jebkādas juridiskas neskaidrības un pārāk gariem izslēgšanas periodiem. Šajos gadījumos noteicošais ir pirmās instances tiesas spriedums, pat ja tas nav galīgs.

Grozījums Nr. 81

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3) Izslēgšanas gadījumus definē iepriekš un dara zināmus kandidātiem vai pretendentiem.

svītrots

Pamatojums

Noteikums ir iekļauts 93. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 82

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 4. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4) Kandidātiem vai pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.

4) Kandidātiem vai pretendentiem saskaņā ar 93.a pantu jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot pārvaldi attiecībā uz kandidātiem un pretendentiem: Apliecinājumam jāatbilst proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 83

1. PANTA 42. PUNKTS

93. panta 4. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Ja kandidāts vai pretendents ir juridiska persona un ja to pieprasa līgumslēdzēja iestāde, jāiesniedz informācija par juridiskās personas īpašniekiem, vadību, kontroli un pārstāvniecības pilnvarām.

svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir ietverts 93.a panta 1. punkta d) apakšpunktā, papildinot noteikumus par apliecinājuma pieprasījumu un saistībām.

Grozījums Nr. 84

1. PANTA 42. PUNKTS

93.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

93. a pants

1) Ievērojot 89. pantā minētos noteikumus, jebkurā iepirkuma procedūras laikā skaidri jānosaka pārvaldes un dokumentācijas apjoms un jāsaskaņo tas ar attiecīgo procedūru. Īpaši:

a) kredītrīkotāji, izvērtējot riska situācijas, var atteikties no viena vai vairākiem apliecinājumiem, izņemot, ja runa ir par pasūtījumiem ar mazu vērtību, saistībā ar kuriem iepirkuma procedūra pieļauj tikai vienu piedāvājumu;

saistībā ar citām iepirkuma procedūrām saskaņā ar 91. panta 3. punktu līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt apstiprinājumu un/vai citu apliecinājumu tam, ka uz kandidātu neattiecas neviens no 93. un 94. pantā minētajiem gadījumiem un viņš atbilst citiem piešķiršanas kritērijiem;

c)kredītrīkotājs var visos citos gadījumos pieprasīt tādus apliecinājumus, kurus viņš uzskata par vajadzīgiem, lai īstenotu iepirkuma procedūru.

Turklāt kandidātam vai pretendentam pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma jānorāda, kas ir uzņēmuma kā juridiskās personas īpašnieks vai vadītājs vai kuram pieder pārstāvniecības pilnvaras.

2) Ievērojot 4. daļu, nedrīkst aizturēt maksājumus uz kontu tikai tāpēc, ka nav izmantota iespēja pieprasīt no kandidātiem apliecinājumus.”

Pamatojums

Minētais noteikums paredz proporcionalitātes principa piemērošanu apliecinājuma saistību gadījumā. Ar šo vajadzētu panākt līdzsvaru starp Kopienas interešu aizsardzību, no vienas puses, un pārvaldes apjomu, no otras puses. Vārda „pārvaldība” (Management) lingvistiskā piemērošana vārdam „uzņēmuma vadība” (Geschäftsführung) 4. punktā.

Grozījums Nr. 85

1. PANTA 42. PUNKTS

94. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Ievērojot citus noteikumus attiecībā uz interešu konfliktiem, it īpaši 52. pantu, paredz, ka pastāv interešu konflikts saskaņā ar a) apakšpunktu, ja kandidāts vai pretendents iepirkuma procedūras laikā ir bijis Kopienas iestāžu darbinieks un ja viņa līdzdalību iepirkuma procedūrā nav apstiprinājusi viņa tiešā vadība.

Pamatojums

Ierobežo šī panta piemērošanu dotāciju piešķiršanas procedūrām, jo Kopienas iestāžu darbiniekam ir aizliegts slēgt līgumus ar Kopienu.

Grozījums Nr. 86

1. PANTA 43. PUNKTS

95. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

43) 95. pantam pievieno šādu daļu:

 

 

43) 95. pantu aizstāj ar šādu:

„Taču rentabilitātes nolūkos divas vai vairākas iestādes var vienoties lietot kopīgu datu bāzi.”

„95. pants:

 

1. Komisijas pārvaldītajai datu bāzei katra iestāde sniedz precīzu informāciju par kandidātiem un pretendentiem, kuri atrodas vienā no 93. un 94. pantā minētajām situācijām.

 

2. Kredītrīkotāji visās iestādēs un aģentūrās, pirms piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, izmanto datu bāzē pieejamo informāciju. Datu bāze ir pieejama arī attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs. Datu bāze var būt pieejama trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ja tas ir nepieciešams svarīgu sabiedrības interešu labā un nav pretrunā ar Kopienas noteikumiem par personas datu apstrādi.

 

3. Dalībvalstis sniedz Komisijai precīzu informāciju par uzņēmējiem, kuri atrodas vienā no 93. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām, ja šo uzņēmēju darbība ir kaitējusi Kopienas finanšu interesēm un Kopiena vēl nav uzsākusi tiesvedību. Ja dalībvalstu iestādes slēdz līgumus, kas ir saistīti ar ES finansējumu, tad tās izmanto Komisijas datu bāzē pieejamo informāciju.”

Grozījums Nr. 87

1. PANTA 44. PUNKTS

96. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

2. a) Kandidātu vai pretendentu drīkst izslēgt uz vairāk nekā pieciem gadiem, tikai balstoties uz tiesas spriedumu vai spriedumam pielīdzināmu dokumentu, uz kura pamata kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par Kopienām nodarīto kaitējumu atbilstīgi izslēgšanas nosacījumiem.

Pamatojums

Līdztekus 93. pantam.

Grozījums Nr. 88

1. PANTA 44.A PUNKTS

Pirms 97. panta 3.a daļa (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

44. a) Pirms 97. panta pievieno šādu jaunu 3.a daļu:

 

„3.a daļa

Iepirkuma procedūrā iesaistīto tiesības.

Pamatojums

Ar šo skaidri nosaka, ka iesaistītajiem ir ne tikai saistības, bet arī tiesības, kuras līgumslēdzējai iestādei jāievēro.

Grozījums Nr. 89

1. PANTA 44.B PUNKTS (jauns)

97. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

(44b) 97. panta 1. punktu svītro.

Pamatojums

Paredz uzlabot salasāmību un sistematizāciju.

Grozījums Nr. 90

1. PANTA 46. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

97. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

a.a) 2. punktu aizstāj ar šādu:

„(2) Tikai pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var no pretendentiem prasīt iepriekšēju garantiju, lai nodrošinātos, ka viņi saglabā savu piedāvājumu.”

Pamatojums

Samazina vajadzību pieprasīt drošības garantijas.

Grozījums Nr. 91

1. PANTA 46.A PUNKTS (jauns)

100. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. a) 100. pantam pievieno šādu daļu:

„2. a) Līgumu nedrīkst parakstīt, pirms nav pagājušas 14 nedēļas no brīža, kad kandidātiem vai pretendentiem ir paziņots viņu pieteikuma noraidījums (2. punkta 1. rindkopa), ja vien tas Kopienām nerada nopietnu kaitējumu. Termiņš sākas tikai tad, kad kandidāti vai pretendenti ir rakstiski informēti par lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, it īpaši attiecībā uz instanci, termiņiem un veidu. Pirms termiņa beigām parakstītais līgums nav spēkā.”

Pamatojums

Neveiksmīgi pretendenti jāinformē par juridiskām iespējām apstrīdēt piešķiršanas lēmumu. Līdz ar to var efektīvi kontrolēt un pārraudzīt piešķiršanas lēmumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 92

1. PANTA 46.B PUNKTS (jauns)

100.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

46. b) Iekļauj šādu pantu:

 

„100.a pants

1) Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistībā ar iepirkumu iestāžu lēmumiem efektīvi un pēc iespējas ātri, un īpaši saskaņā ar 100.b panta 7. punktu pārbauda, vai tie nepārkāpj Kopienas tiesības publiskā iepirkuma jomā vai citus noteikumus, saskaņā ar kuriem šīs tiesības īsteno.

2) Komisija nodrošina, ka pārbaudes procedūra atbilstīgi īstenošanas noteikumos minētajiem nosacījumiem ir pieejama vismaz katram, kuram ir vai ir bijusi interese par kādu noteiktu publisko iepirkumu piegādes vai celtniecības jomā un kuram ir nodarīts vai kuru apdraud kaitējums, kas radies saistībā ar varbūtēju tiesību pārkāpumu. Komisija var īpaši pieprasīt, ka tiem, kuri paredz uzsākt pārbaudes procedūru, vispirms jāinformē kredītrīkotājs par varbūtējo pārkāpumu un plānoto pārbaudi.”

Pamatojums

Līdzvērtīgas saistības, kādas noteiktas dalībvalstīm saskaņā ar 1989. gada 21. decembra Direktīvu Nr. 89/665/EEK.

Grozījums Nr. 93

1.PANTA 46.C PUNKTS (jauns)

100.b pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

(46c) Iekļauj šādu pantu:

                  

„100.b pants

1) Komisija nodrošina to, lai tiesību aktos, kas pieņemti sakarā ar 100.a pantā noteikto pārskatīšanas procedūru, būtu paredzēts pilnvarojums:

a) tiklīdz rodas izdevība, panākot vienošanos, veikt pagaidu pasākumus, lai labotu varbūtējo pārkāpumu vai novērstu turpmāku kaitējumu attiecīgām interesēm; tostarp pasākumus, lai pārtrauktu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanas procedūru vai nodrošinātu tās pārtraukšanu vai arī īstenotu kādu līgumslēdzējas iestādes lēmumu,

b) atcelt nelikumīgi pieņemtus lēmumus vai nodrošināt to atcelšanu, ieskaitot diskriminējošu tehnisku, ekonomisku vai finanšu norādījumu atcelšanu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, līguma dokumentos vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz līguma piešķiršanas procedūru;

c) atlīdzinātu zaudējumus personām, kam pārkāpuma dēļ nodarīts zaudējums.

2) 1. daļā minētās pilnvaras var sadalīt un nodot vairākām iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem pārbaudes procesa aspektiem.

3) Pārskatīšanas procedūras kā tādas automātiski nepārtrauc iepirkuma procedūras, uz kurām tās attiecas.

4) Komisija var paredzēt, ka atbildīgā iestāde, pārbaudot, vai ir jāveic priekšlaicīgi pasākumi, varētu ņemt vērā pasākumu iespējamo ietekmi uz visām iespējami cietušajām interesēm, kā arī sabiedrības interesēm. Noraidījums piešķirt priekšlaicīgus pasākumus nekādi neietekmē pretendenta citas tiesības.

5) Komisija var paredzēt, ka gadījumā, kad tiek celta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nelikumīgi pieņemtu lēmumu, šo lēmumu vispirms jāatceļ iestādei, kurai ir attiecīgas pilnvaras.

6) 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekme uz līgumu, kas noslēgts pēc tā piešķiršanas, jānosaka īstenošanas noteikumos. Turklāt, izņemot gadījumus, kad lēmums par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu jāatceļ pirms zaudējumu atlīdzināšanas, Komisija nodrošina, ka pēc līguma noslēgšanas, kas pakārtota atlīdzināšanai, par pārskatīšanu atbildīgās iestādes pilnvaras tiek ierobežotas tikai ar kaitējumu atlīdzināšanu personām, kas cietušās pārkāpuma rezultātā.

7) Komisija nodrošina, ka par pārskatīšanas procedūru atbildīgo iestāžu lēmumus var efektīvi piemērot.

8) Ja pārbaudi veic iestāde, kas nav tiesiska iestāde, tai jāpamato savi lēmumi rakstveidā. Turklāt šādā gadījumā ir jāgarantē procedūras, saskaņā ar kurām katrs iespējami nelegālais pasākums, ko veikusi pārbaudes iestāde vai jebkuras iespējamās nepilnības, iestādei rīkojoties tai piešķirto pilnvaru robežās, var būt par iemeslu, lai uzsāktu tiesisko pārbaudi vai arī pārbaudi, ko veic cita no līgumslēdzēja iestādes un pārbaudes iestādes neatkarīga iestāde, kas ir tiesa EK Līguma 234. panta izpratnē.

Šādas neatkarīgās iestādes locekļu iecelšanu un amata pilnvaru beigas regulē saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiesu iestādes darbiniekiem attiecībā uz iestādi, kas atbildīga par to iecelšanu, pilnvaru termiņu un atcelšanu no amata. Vismaz šīs neatkarīgās iestādes priekšsēdētājam ir jābūt tiesneša juridiskai un profesionālai kvalifikācijai. Neatkarīgā iestāde pieņem lēmumus pēc abu pušu noklausīšanās procedūras, un šie lēmumi tādā veidā, kā to noteikusi Komisija, ir juridiski saistoši.”

Pamatojums

Līdzvērtīgas saistības, kādas noteiktas dalībvalstīm saskaņā ar 1989. gada 21. decembra Direktīvu Nr. 89/665/EEK.

Grozījums Nr. 94

1.PANTA 46.D PUNKTS (jauns)

102. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

 

 

46. d) 102. pantu aizstāj ar šādu:

 

102. pants

 

Atsevišķos atbilstoši pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt līgumslēdzējiem nodrošināt iepriekšēju garantiju, lai:

 

a) nodrošinātu pienācīgu līguma izpildi;

 

b) ierobežotu finanšu riskus, kas saistīti ar iepriekšējā finansējuma aizdevumu un maksājumiem uz kontu. Attiecībā uz maksājumiem uz kontu garantijas maksājumus vajadzētu pieprasīt tikai tad, ja maksājums neattiecas uz jau piegādātiem krājumiem vai jau sniegtiem pakalpojumiem, kas balstās uz iemaksām, par kurām ir panākta iepriekšēja vienošanās.

 

Pamatojums

Grozījums domāts pārvaldes vienkāršošanai. Nepieciešamība pēc garantijas izzūd, ja piegāde / pakalpojums jau ir veikts.

Grozījums Nr. 95

1.PANTA 50. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

108. panta 1. punkta 1. apakšpunkta ievads (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–a) 1. punkta 1. daļas ievadu groza šādi:

"1) Dotācijas ir tiešas finanšu iemaksas no budžeta ziedojumu veidā, lai finansētu:”

Identisks formulējums kā Regulas (EK, EAEK) Nr.1605/2002 108. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, papildinot ar vārdu "iestādes”)

Pamatojums

Īstenošanas noteikumi rada neskaidrības, dažkārt minot "Komisiju" un dažkārt "kredītrīkotāju" kā atbildīgo par praktiskajiem īstenošanas pasākumiem. Piedāvātais grozījums novērstu minēto neskaidrību un skaidri paplašinātu VI nodaļas „Dotācijas” noteikumu darbības jomu, attiecinot to uz visām iestādēm.

Grozījums Nr. 96

1.PANTA 50. PUNKTA -AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

108. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

–aa) 1. punkta 2.  daļu aizstāj ar šādu:

„Dotācijas piešķir, pamatojoties uz rakstisku vienošanos vai pretendentam nosūtāmu piešķiršanas lēmumu. Lēmumā par dotācijas piešķiršanu var ietvert noteikumus, prasības un termiņus tiktāl, ciktāl tie varētu būt iekļauti līgumā par dotāciju piešķiršanu.

Pamatojums

Šis grozījums dod iespēju piešķirt dotācijas arī ar Komisijas lēmumu, ne tikai ar iepirkumu procedūras palīdzību. Saskaņā ar EK Līguma 249. pantu lēmumi ir viens no tiesiskajiem līdzekļiem, ko Kopiena var izmantot. Dotāciju piešķiršana, balsoties uz lēmumiem, var, jo īpaši pie mazām summām, lielā mērā samazināt birokrātisko slogu un saīsināt procedūru. Noteikumu, prasību un termiņu iekļaušana dotācijas piešķiršanas līgumā palīdzēs padarīt tā īstenošanu elastīgāku.

Grozījums Nr. 97

1.PANTA 50. PUNKTA A)APAKŠPUNKTS

108. panta 2. punkta ga) un gb)apakšpunkts (jauni) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

g.a) izdevumi organizācijām, kas sastāv galvenokārt no iestāžu (bijušajiem) locekļiem un darbiniekiem un kas:

– veicina iestādes intereses vai atbalsta tās darbību; un / vai

– organizē kultūras, sporta, sociālās vai citus pasākumus iestādes un / vai tās (bijušo) locekļu un darbinieku vajadzībām; un

g.b) rada izdevumus, sadarbojoties ar trešām personām, kas nav ietverti noteikumos par valsts iepirkumu, saistībā ar iestādes informācijas politiku.

Šīs kategorijas uzskata par administratīvajiem izdevumiem 49. panta izpratnē. Tos jāuzrāda atsevišķā budžeta pozīcijā.

Pamatojums

No dotāciju piešķiršanas darbības jomas jāizņem finanšu atbalsta piešķiršana iestāžu iekšējām organizācijām, kuras ir būtiski svarīgas to pienācīgai darbībai. Dažādie ar subsīdijām saistītie principi, tostarp ikgadējais uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus un degresija, nav piemēroti, ja runa ir par finanšu atbalstu, ko iestādes sniedz organizācijām, kuras sastāv no šo iestāžu locekļiem vai darbiniekiem.

Grozījums Nr. 98

1.PANTA 52. PUNKTS

109. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām ar līdzfinansējumu.

Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām tikai ar līdzfinansējumu, neņemot vērā noteikumus par dotāciju piešķiršanu atmaksas sistēmā vai pamatojoties uz vienotas likmes finansējumu (113. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkti).

Pamatojums

Šie noteikumi pieliek punktu dotāciju piešķiršanai atmaksas sistēmā vai pamatojoties uz vienotas likmes finansējumu.

Grozījums Nr. 99

1. PANTA 52. PUNKTS

109. panta 3. punkta da) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

d.a) pašu resursi, it īpaši dalības maksas un biedru naudas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 2. panta 1. un 2. punktu ir apkopoti Eiropas līmeņa politiskās partijas gada norēķinos un kas pārsniedz 25 % no dotāciju izmaksām, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. panta 2. punktu ir jāsedz saņēmējam.

Grozījums Nr. 100

1.PANTA 52.A PUNKTS (jauns)

109.a pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

52. a) Iekļauj šādu pantu:

„109.a pants

Iestādes, kas piešķir dotācijas, sadarbojas vienotas iestādes izveidē, kuras uzdevums būtu nodrošināt informāciju pretendentiem un konsultēt tos. Īpaši šī iestāde:

– izstrādā kopējus standartus līdzīgu dotāciju piešķiršanai un uzrauga pieteikuma veidlapu izmēru un salasāmību;

– informē potenciālos pretendentus (īpaši organizējot seminārus un nodrošinot mācību materiālus), kā arī

– uztur datu banku, ar kuras starpniecību Komisija informē pretendentus.”

Pamatojums

Iestāde, kuru izveidos sadarbojoties, izstrādās vienotus standartus dotāciju saņēmējiem. Tādējādi ievērojami samazinās gan atbalsta saņēmēju, gan piešķīrējas iestādes administratīvās izmaksas. Šajā sakarā līdzīgiem dotāciju veidiem (piemēram, atbalsts jaunatnes aktivitātēm, pētniecībai) vajadzētu izvēlēties pēc iespējas līdzīgus pieteikšanās procedūras standartus, lai vienkāršotu pieteikšanas procedūru. Izveidojot centrālu datu banku, varēs izvairīties no tā, ka pieteikšanas procedūrā vairākkārt jāiesniedz dokumenti, kas radītu laika un izmaksu ietaupījumus gan Komisijai, gan pretendentiem.

Grozījums Nr. 101

1.PANTA 52.B PUNKTS

110. panta 1. punkta 1. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

52. b) 110. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

„1) Dotācijas piešķir saskaņā ar ikgadēju programmu, kura jāpublicē gada sākumā, izņemot atbalstu krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem, taču ne vēlāk kā līdz 1. martam.”

 

(Identisks formulējums kā Regulas (EK, EAEK) Nr.1605/2002 110. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, papildinot ar vārdiem "taču ne vēlāk kā līdz 1. martam”)

Pamatojums

Šis laika ierobežojuma samazinājums paredzēts tam, lai paātrinātu dotāciju piešķiršanas procedūras.

Grozījums Nr. 102

1.PANTA 53. PUNKTS

110. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

„Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents.”

„Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents.” Uzaicinājumu iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, tas norāda, ka visi uz dotācijas piešķiršanu attiecināmie noteikumi (īpaši 93. un 94. pantā minētie izslēgšanas kritēriji), pie kam ir pieļaujamas norādes uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā versijā, ko piemēro paziņojuma brīdī.

Pamatojums

Ar publikāciju iepriekšējā gadā mēģina izvairīties no dotāciju piešķiršanas procedūru koncentrēšanas gada sākuma, kas izraisa kavēšanos. Pretendentiem jābūt juridiski aizsargātiem procedūras laikā. Aizliedzot veikt jebkādus grozījumus procedūras darbības laikā, tiks samazināta administratīvā darba apjoms gan saņēmējiem, gan Komisijai, kā arī vienkāršotas procedūras un vienota dotāciju piešķiršanas politika.

Grozījums Nr. 103

1.PANTA 53.A PUNKTS (jauns)

110. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

53. a) 110. pantu papildina ar šādu 2.a punktu:

„2. a) Nodrošinot publicēšanu saskaņā ar 2. punktu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par:

a) pieteikumu iesniedzēju skaitu pagājušajā gadā;

b) veiksmīgo pieteikumu skaitu un kvotu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;

c) vidējais procedūras ilgums, sākot no uzaicinājuma publicēšanas iesniegt priekšlikumus līdz nolīguma parakstīšanai par finansējumu, respektīvi, lēmuma pieņemšanai par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;

d) vidējais laika posms, kamēr tiek sagatavots gala ziņojums un izmaksāta galīgā dotācijas summa (119. panta 1. punkts).”

Pamatojums

Ņemot vērā procedūras ilgumu attiecībā uz finanšu atbalsta piešķiršanas norisi, ziņojuma sagatavošana par ir obligāta, lai nodrošinātu uzlabojumus. Šādi ir iespējams noteikt, cik veiksmīgi ir izdevies īstenot darba plānu.

Grozījums Nr. 104

1.PANTA 54. PUNKTS

111. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar attiecīgu pamataktu.

1) Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta.

Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta.

2) Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta. Pieteikuma iesniedzējam nekavējoties jāinformē kredītrīkotājs, ja ir iesniegti vairāki pieteikumi viena un tā paša projekta finansēšanai un ja ir piešķirts vairākkārtīgs finansiāls atbalsts.

Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz.”

3) Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt dotācijas izmaksu kopsummu.

Pamatojums

Dotāciju saņēmēja, kura rīcībā ir precīzāka informācija, pienākums paziņot ļautu izvairīties no nepieļaujamas dubultas dotēšanas vai lielākās pieļaujamās dotācijas summas pārsniegšanas.

Grozījums Nr. 105

1.PANTA 56. PUNKTS

113.a panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

1. a) Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:

a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;

b) apgrozījuma nodokļa summas, kura atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;

c) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);

d) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas;

e) nolietojums.

Pamatojums

Tieši mazi uzņēmumi, respektīvi, mazas organizācijas pašas nespēj segt izmaksas, kas ir saistītas ar saistību pastiprinājuma nodrošināšanu. Šos uzņēmumus vai organizācijas nedrīkst tādējādi faktiski izslēgt no to personu loku, kam piešķir atbalstu. Tas pats attiecas arī uz nevalstiskām organizācijām, uz kurām neattiecas nodokļu atlaides, ko piemēro pirms darījuma īstenošanas.

Grozījums Nr. 106

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 3. punkta 2. daļa (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

Pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

Ievērojot 109. pantā noteiktos principus, pretendenti pēc kredītrīkotāja pieprasījuma apliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

Pamatojums

Atkarība no apstākļiem un patstāvīgi novērtējot riska pakāpi, kredītrīkotājam jādod iespēja izlemt, vai pieprasīt apliecinājumu. Tas samazinās administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 107

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 4. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

 

Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.

Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā apzināti vai rupjas nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 108

1.PANTA 57. PUNKTS

114. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

4. a) Kredītrīkotājam jāierosina paskaidrojumu sniegšana, pieteikumu iesniegšana vai paskaidrojumu koriģēšana, ja ir acīmredzami, ka tie nav iesniegti vai ir iesniegti kļūdaini aiz pārskatīšanās vai nezināšanas dēļ. Ja vajadzīgs un ja tas ir īstenojams un pieļaujams, viņš informē par procedūrā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem.

Kredītrīkotājam piemērotā veidā jādokumentē sazināšanās ar pieteikumu iesniedzējiem, kas ir notikusi procedūras laikā.

Pamatojums

Ar šo noteikumu pieteikumu iesniedzējiem, kuriem nav pieredzes tiesisko attiecību jomā ar iestādēm, kas piešķir finansiālu atbalstu un kuri nevar izmantot juridisku palīdzību, arī tiek dota iespēja sagatavot pareizus pieteikumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Ir saņemtas sūdzības no nevalstiskam organizācijām, ka sadarbība nav pietiekama. Šādā veidā vajadzētu uzlabot Eiropas Savienības tēlu atbalsta sadarbības jomā. Pārredzamības un procedūras drošības principi tiek ievēroti, paredzot dokumentēšanas pienākumu.

Grozījums Nr. 109

1.PANTA 57.A PUNKTS (jauns)

115. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

57. a) 115. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„(1) Pamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iepriekš noteiktajiem atlases kritērijiem, tiek novērtētas pretendenta spējas izpildīt piedāvāto darbību vai darba programmu. Tas neietekmē 110. panta 1. punktu.

Atlases kritērijiem jāatbilst projektu īpatnībām, to kvalitātei un īstenošanai.”

Tāds pats teksts kā Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 115. panta 1. punktā, kurš papildināts ar vārdiempamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iepriekš noteiktajiem atlases kritērijiem”, kā arī ar 2. daļu un 2. punktu)

Pamatojums

Ar šo noteikumu tiek atjaunota atbilstība 110. un 116. pantam, saskaņā ar ko par visām prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu finansiālo atbalstu, pieteikuma iesniedzējus informē jau iepriekš. Atlases kritēriju iepriekšēja publicēšana uzlabo procedūras pārredzamību. Tādējādi pretendentiem ir labāka iespēja jau savlaicīgi novērtēt pieteikuma izredzes un viņi var aiztaupīt nevajadzīgo apgrūtinājumu, kas rastos, iesniedzot pieteikumu, kam acīmredzami nav izredžu.

Grozījums Nr. 110

1.PANTA 57.B PUNKTS (jauns)

115. panta 2.a un 2.b punkts (jauni) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

57. b) 115. pantu papildina ar šādiem punktiem 2.a un 2.b:

„2. a) Piešķiršanas procedūra principā jāsadala vairākos posmos, turklāt pirmajā procedūras posmā notiek tikai un vienīgi to iesniegto pieteikumu aptuvena vērtēšana, kas formāli atbilst izvirzītajām prasībām. Ja pieteikumam jau šajā procedūras posmā nav izredzes tikt apmierinātam, tas jāpaziņo pretendentam atbilstoši 116. panta 3. punktam. Ikvienam turpmākajam procedūras posmam būtiski jāatšķiras no iepriekšējiem, jo īpaši attiecībā uz to apliecinājumu apjomu un saturu, kas pretendentam jāiesniedz. Ja no pretendenta tiek pieprasīts kāds apliecinājums, vienas procedūras laikā to var pieprasīt tikai vienu reizi. Iegūtie dati jāsaglabā datu bāzē (109.a pants). Procedūru jācenšas pabeigt ātri.

2. b) Kredītrīkotājam, neņemot vērā 109. panta 1. punkta principus, visas procedūras laikā jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai pretendentiem radušies izdevumi par publicēšanu, dokumentiem un apliecinājumiem saistībā ar finansiālu atbalstu būtu samērīgi piešķiramā finansiālā atbalsta vērtībai.”

Pamatojums

Sadalot procedūru vairākos posmos, tiek dota iespēja veikt iepriekšēju atlasi. Tādējādi jau agrīnā procedūras posmā ir iespējams izvairīties no ievērojama apgrūtinājuma sakarā ar dažādu dokumentu iesniegšanu. Tā paša mērķa īstenošanai ir paredzēta arī kredītrīkotāja uzraudzības pienākums.

Grozījums Nr. 111

1. PANTA 58. PUNKTS

116. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Priekšlikumus novērtē, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.

1. Priekšlikumus novērtē divu mēnešu laikā, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.

Pamatojums

Ar šo noteikumu nosaka skaidru laika ietvaru lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 112

1. PANTA 58.A PUNKTS (jauns)

116. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. a) 116. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„3. Atbildīgais kredītrīkotājs informē pretendentus rakstiski par lēmumu attiecībā uz viņu pieteikumiem un paraksta līgumu pēc 100. panta 2.a punktā noteiktā laika perioda beigām.

Ja pieprasīto finansējumu nepiešķir, tad iestāde informē par pieteikuma noraidīšanas iemesliem, it īpaši atsaucoties uz iepriekš izsludinātajiem atlases un piešķiršanas kritērijiem.”

Pamatojums

Ar šo noteikumu nosaka skaidru laika ietvaru lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 113

1.PANTA 58.B PUNKTS (jauns)

117. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. b) 117. pantu aizstāj ar šādu:

„117. pants

1) Maksājumu grafiku nosaka atkarībā no finansiālajiem riskiem, kas saistīti ar darbību, tās ilgumu un virzību vai izmaksām, kas radušās saņēmējam. Maksājumi jāveic piemērotā laika posmā.

Ja maksājuma termiņš ir noteikts līgumā vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, tad maksājums jāveic šajā termiņā, negaidot īpašu uzaicinājumu. Tas neietekmē 119. panta 2. punktu.

2) Lai konstatētu finansiālā riska pakāpi, kredītrīkotājs, ņemot vērā 109. panta 1. punktā noteiktos principus, var pieprasīt finansiālā atbalsta saņēmējam iesniegt apliecinājumu, ko sagatavojis neatkarīgs pārbaudītājs. Piemērošanas noteikumos var paredzēt gadījumus, kuros jālūdz ārēja pārbaudītājam sagatavot apliecinājumu vai var atteikties no šāda apliecinājuma sagatavošanas.

2. punkta 1. daļai ir precīzi tāds pats teksts kā Regulas Nr. 1605/2002 (EK, EAEK) 117. pantam)

Pamatojums

Noteikumam jāpaātrina procedūra. Iestādēm, kurās ir savs pārbaudes birojs, jādod iespēja iesaistīt tos tā vietā, lai izmantotu ārēju pārbaudītāju pakalpojumus. Tādējādi var izvairīties no izmaksām, kas ir saistītas ar procedūru.

Grozījums Nr. 114

1.PANTA 58.C PUNKTS (jauns)

118. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. c) 118. pantu aizstāj ar šādu:

„118. pants

Atbildīgais kredītrīkotājs var pieprasīt saņēmējam iepriekš iesniegt nodrošinājumu, lai ierobežotu finansiālos riskus, kas saistīti ar iepriekšēja finansējuma samaksu, ja nav citu, tikpat efektīvu iespēju mazināt risku.”

Tiek izteikts tādā pašā redakcijā kā Regulas Nr. 1605/2002(EK. EAEK) 118. pants, pievienojot tam vārdus „ja nav citu, tikpat efektīvu iespēju mazināt risku”)

Pamatojums

Prasība pastiprināt saistību, iesniedzot galvojumu, jo īpaši rada ievērojamas grūtības maziem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem dažās dalībvalstīs un mazām nevalstiskam organizācijām. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka tam jābūt tikai ultima ratio, ja nevar būt runa par citiem, tikpat efektīviem saistību pastiprināšanas veidiem.

Grozījums Nr. 115

1.PANTA 58.D PUNKTS (jauns)

119. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

58. d). 119. pantu aizstāj ar šādu:

„119. pants

1) Finansiālā atbalsta summa tiek uzskatīta par galīgu tikai tad, ja noslēdzošos pārskatus un norēķinus ir apstiprinājusi iestāde, kurai ir iespējams tos turpmāk vēlreiz pārbaudīt. Šajā gadījuma noilguma periodu (73.b pants) attiecībā uz iestādi sāk skaitīt no pēdējā maksājuma veikšanas dienas. Noilguma periods (73.b pants) attiecībā uz saņēmēju sākas no dienas, kad tiek noteikta finansiālā atbalsta galīgā summa.

2) Ja saņēmējs nepilda savus pienākumus, kas ir paredzēti nolīgumā par finansējumu vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, saskaņā ar īstenošanas noteikumiem finansējumu var pārtraukt, samazināt tā apmēru vai atcelt.

Samazinājumam jābūt samērīgam attiecībā uz pārkāpumu, par kuru saņēmēju soda.

Ja pienākumu nepildīšana nav saistīta ar saņēmēja rīcību, finansējuma pārtraukšanai, samazināšanai vai atcelšanai jānotiek tikai ārkārtas gadījumos, jo īpaši, ja finansiālā atbalsta sniegšanas vai saglabāšanas rezultātā pārsniegtu projekta dotējamās izmaksas vai ja pienākumu nepildīšanas gadījumā finansiālā atbalsta mērķi vairs nevar īstenot.”

Pamatojums

Proporcionalitātes principa iekļaušana. ES iemaksas daļas automātiska samazināšana, jo īpaši gadījumos, ja saņēmējs nav vainojams viena vai vairāku līdzfinansējumu pārtraukšanā, var apdraudēt visa projekta īstenošanu kopumā. No principiāli ir jāizvairās. Atsaucoties uz noilguma noteikumiem, iestādi jāmudina veikt noslēdzošo pārbaudi ne vēlāk kā pirms noilguma perioda beigām. Tādējādi jāpalielina finansu atbalsta saņēmēja tiesiskā drošība.

Grozījums Nr. 116

1.PANTA 59. PUNKTS

120. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

1. Ja darbības īstenošanai nepieciešams, lai saņēmējs piešķirtu publiskā iepirkuma līgumus, atbilstošās procedūrās ir tās, kas izklāstītas īstenošanas noteikumos.

1. Ja darbības īstenošanai nepieciešama piegādes pasūtījumu piešķiršana, tad piešķiršanas procedūra ir pakļauta šīs sadaļas V posteņa principiem.

 

Piemērošanas noteikumos var paredzēt arī regulējumu, kas nosaka vienkāršotu procedūru atkarībā no pasūtījuma apjoma.

 

Pamatojums

Pārvaldes vienkāršošana.

Grozījums Nr. 117

1.PANTA 61. PUNKTS

122. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

61. 122. pantā vārdus „185. pantā” aizstāj ar vārdiem „121. pantā”.

61. 122. pantu aizstāj ar šādu:

„122. pants

 

Ziņojumu par budžeta pārvaldību un finanšu vadību attiecīgajā budžeta gadā pievieno iestāžu un 121. pantā noteikto struktūrvienību grāmatvedībai. Šis ziņojums cita starpā sniedz pārskatu par apropriāciju īstenošanas proporciju un apropriāciju pārvietošanu no viena budžeta posteņa uz citu.”

Pamatojums

Noskaidrot Finanšu regulā paredzēto dažādo pārskatu mērķus un saturu. Nepieciešams klasificēt kredītrīkotāju gada darbības pārskatu par resursu izmantošanu, mērķu sasniegšanu, darbības attīstību un iekšējās kontroles pamatu un pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldi saistībā ar budžeta izpildes aspektiem.

Grozījums Nr. 118

1.PANTA 68.A PUNKTS (jauns)

139. panta 2. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

68. a) 139. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„(2) Iestādes Revīzijas palātai un budžeta lēmējiestādei iesniedz iekšējos finanšu noteikumus informācijai.”

Pamatojums

Budžeta lēmējiestādes informēšana.

Grozījums Nr. 119

1. PANTA 69.B PUNKTS (jauns)

143. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

69. b) 143. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„3. Gada pārskatā sniedz vērtējumu par finanšu pārvaldības rentabilitāti. Tajā iekļauj arī novērtējumu par budžeta pārvaldības un saimnieciskās darbības efektivitāti un pareizību.”

Pamatojums

Veicot diferencēšanu jāprecizē, ka Revīzijas palātai, veicot savus pārbaudes uzdevumus, nav jāaprobežojas tikai ar formālu ieņēmumu un izdevumu likumības pārbaudi, bet gan lielākā mērā jāvērtē ari pārbaudāmo darbību lietderību saturiskā ziņā.

Grozījums Nr. 120

1.PANTA 75. PUNKTS

153. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

75. 153. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

,,1) Ja Komisija var pārvietot apropriācijas saskaņā ar 23. pantu, tā pieņem lēmumu ne vēlāk kā nākamā saimnieciskā gada 31. janvārī un informē par to budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas pirms pārvietošanas, kā minēts 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā.”

 

153. panta 1. punkts grozītajā redakcijā atbilst sākotnējai redakcijai Regulā Nr. 1605/2002 (EK, EAEK))

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 121

1.PANTA 82.A PUNKTS (jauns)

160.b pants (jauns) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

82. a) Pēc 160.a panta iekļauj šādu 160.b pantu

„160.b pants

Atkāpjoties no 110. panta noteikumiem, uzaicinājumus iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, Komisija paziņo visus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz dotācijas piešķiršanu, (jo īpaši 93. un 94. pantā minētos izslēgšanas kritērijus), turklāt ir pieļaujamas atsauces uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā redakcijā, ko piemēro paziņojuma dienā.

Pamatojums

Skat. grozījuma priekšlikumu attiecībā uz 110. pantu. Ar publikāciju iepriekšējā gadā mēģina izvairīties no dotāciju piešķiršanas procedūru koncentrēšanās gada sākuma un no tā izrietošās vilcināšanās.. Procedūras laikā pretendentiem jāsniedz tiesiskā noteiktība. Aizliedzot veikt jebkādus grozījumus procedūras darbības laikā, tiek samazināts administratīvais slogs saņēmējiem, kā arī vienkāršotas procedūras un saskaņota dotāciju piešķiršanas politika.

Grozījumu iesniedza Ingeborg Gräßle

Grozījums Nr. 122

1. PANTA 85.A PUNKTS (jauns)

168. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

85. a) 168. panta 1.punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„Uz Kopienas ārējo palīdzību attiecas nosacījumi par dalību līgumu slēgšanas procedūrās, ko nosaka 2005. gada 14. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2110/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai1 un 2005. gada 21. novembra Padomes Regula (EK) Nr. 2112/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai2.

 

1 OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.

2 OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.”

Pamatojums

Abas regulas par piekļuvi ārējai palīdzībai pieņēma 2005. gadā. Tās dod iespēju īstenot līgumslēgšanas procedūras personām no ārpuskopienas valstīm un valstīm, kas nav saņēmējvalstis, veicinot jaunattīstības valstu attīstību un savstarpīguma principa piemērošanu attīstītām ārpuskopienas valstīm. Šie nosacījumi ir jāpiemēro un jāiekļauj Finanšu regulā.

Grozījums Nr. 123

1.PANTA 87. PUNKTS

169.a panta 1.a punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:

 

a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;

 

b) apgrozījuma nodokļa summas, kuru atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;

 

c) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);

 

d) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas;

 

e) nolietojums.

Pamatojums

Skat. grozījuma priekšlikumu attiecībā uz 113.a. pantu. Tieši mazas nevalstiskas organizācijas, kas darbojas attīstības atbalsta jomā, pašas nespēj segt izmaksas, kas ir saistītas ar saistību pastiprinājuma nodrošināšanu. Šīs organizācijas nedrīkst tādējādi faktiski izslēgt no to personu loku, kam piešķir atbalstu. Pēc analoģijas tas attiecas arī uz nevalstiskām organizācijām, uz kurām neattiecas nodokļu atlaides, ko piemēro pirms darījuma īstenošanas.

Grozījums Nr. 124

1. PANTA 94.A PUNKTS (jauns)

179. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

94. a) 179. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„3. Iestādes sniedz budžeta lemējiestādes abām nodaļām pēc iespējas ātri, taču ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms jebkura noteiktā laika termiņa, kas budžeta lēmējiestādei ir jāievēro, pieņemot lēmumu, informāciju par visiem nekustamo īpašumu projektiem, kas var lielā mērā finansiāli ietekmēt budžetu.”

Pamatojums

Lai budžeta lēmējiestādes rīcībā būtu pienācīgs finanšu novērtējums par nekustamo īpašumu projektiem, kas ietekmē ES budžetu, 179. panta 3. punktā minētās iestādes informē abas budžeta lēmejiestādes nodaļas ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms jebkura noteiktā laika termiņa, kas budžeta lēmējiestādei ir jāievēro, pieņemot lēmumu. Tas dod abām budžeta lēmējiestādes nodaļām iespēju pieprasīt turpmākus paskaidrojumus un pārbaudes, ja tās uzskata to par vajadzīgu.

Grozījums Nr. 125

1.PANTA 94.B PUNKTS (jauns)

183. pants (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

94. b) 183. pantu aizstāj ar šādu:

„183. pants

 

Budžeta lēmējiestāde apstiprina noteikumus, kas nosaka šīs Finanšu regulas īstenošanas kārtību.”

 

Pamatojums

Parlamenta tiesību sargāšana.

Grozījums Nr. 126

1. PANTA 95.(-A) PUNKTS (jauns)

185. panta 1. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

 

95. ‑a) 185. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„1. Komisija pieņem pamata finanšu regulu iestādēm, ko ir izveidojusi Savienība un kas ir juridiskas personas. Šo iestāžu finanšu noteikumi nevar būt pretrunā ar pamata regulu, izņemot gadījumus, kad tas ir saistīts ar īpašām darbības vajadzībām un ja Komisija tam ir devusi savu iepriekšēju piekrišanu.”

Pamatojums

Pārredzamības, atbildības un atbilstības nolūkā visas aģentūras, kas darbojas ES vārdā, jāiekļauj pamata finanšu regulā neatkarīgi no tā, vai tās saņem dotācijas no budžeta vai nē.

Grozījums Nr. 127

1. PANTA 95. PUNKTS

185. panta 3. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

3. Katra 1. punktā minētā struktūra nosaka iekšējās revīzijas funkcijas, kas jāpilda saskaņā ar atbilstošiem starptautiskajiem standartiem. Komisijas iekšējais revidents apliecina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju.

3. Komisijas iekšējais revidents veic revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām. 1. punktā minētās struktūrvienības var noteikt iekšējās revīzijas funkcijas. Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisijas iekšējais revidents var deleģēt sava uzdevuma izpildi struktūrvienību iekšējiem revidentiem. Šī deleģēšana notiek rakstiski, izklāstot tās pamatojumu un darot zināmus atbildīgo revidentu vārdus (deleģētājs revidents un revidents, kuram ir deleģēta uzdevuma izpilde). Neskatoties uz deleģēšanu, Komisijas iekšējais revidents var veikt iekšējas revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām un jebkurā viņaprāt piemērotā laikā atsaukt deleģēšanu.

 

1. punktā minētās struktūrvienības nosaka iekšējās revīzijas funkcijas saskaņā ar Komisijas iekšējā revidenta noteiktajām vadlīnijām. Šajās vadlīnijās ir noteikts, ka visi sagatavotie ziņojumi un pārskati ir jāiesniedz Komisijas iekšējam revidentam. Komisijas iekšējais revidents apstiprina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju.”

Pamatojums

Šis grozījums precizē Komisijas iekšējā revidenta pozīciju. Komisijas iekšējais revidents ir pilnvarots deleģēt uzdevumus aģentūru iekšējās revīzijas nodaļām, vienlaicīgi saglabājot pārraudzības iespējas un nesot atbildību par norēķiniem šajās aģentūrās.

Grozījums Nr. 128

1. PANTA 95. PUNKTS

185. panta 4. punkts (Regula (EK, EAEK) Nr. 1605/2002)

4. Struktūras, kas minētas 121. pantā, piemēro 133. pantā paredzētos grāmatvedības noteikumus tā, lai to pārskatus var konsolidēt ar Komisijas pārskatiem.

svītrots

Pamatojums

Tas ir lieks, jo attiecīgais teksts ir minēts 133. pantā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

Atsauces

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

BUDG

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT
16.02.2006.

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

17.11.2005.

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.05.2005.

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

31.01.2006.

26.01.2006.

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.02.2006.

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

28

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai ar kuru groza Regulu (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

Atsauces

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Date of consulting Parliament

15.7.2005

 

 

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

17.11.2005.

Komiteja(-as), kas sniedz atzinumu(-us)

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

17.11.2005.

CONT

17.11.2005.

 

 

 

Nesniedz atzinumu(-us)

Datums, kad pieņem lēmumu

 

Ciešāka sadarbība

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

17.11.2005

Referents
  Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Aizstātais(-ā) referents (-e)

 

Apspriests komitejā

31.01.2005.

24.01.2006.

20.04.2005.

6.03.2006.

14.06.2005.

13.09.2005.

5.12.2005.

 

Iecelšanas datums

06.03.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

par: 28

pret:

atturās:

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Noliktais datums – A6

08.03.2006.

A6-0057/2006

Komentāri (pieejami tikai vienā valodā)

...

  • [1]  Vēl nav publicēts OV.