SPRÁVA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

8. 3. 2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle
Spravodajcovia (*):
Borut Pahor, Ingeborg Gräßle, Výbor pre rozpočtovú kontrolu
(*) Rozšírená spolupráca medzi výbormi - článok 47 rokovacieho poriadku


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0181)[1],

–   so zreteľom na článok 279 Zmluvy o ES a článok 183 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0234/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0057/2006),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES a článkom 119 odsek 2 Zmluvy o Euroatome;

3.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada otvoriť zmierovacie konanie podľa spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975, ak má Rada v úmysle odkloniť sa od textu schváleného Parlamentom;

5.  žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „rozpočtové nariadenie“, sú ustanovené právne základy reformy finančného hospodárenia. Jeho základné prvky ako také by mali byť zachované a posilnené. Navyše sú v ňom stanovené rozpočtové zásady, ktoré by mali byť dodržiavané vo všetkých legislatívnych aktoch a výnimky z ktorých by mali byť udržiavané na minimálnej úrovni.

(1) V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“, sú ustanovené právne základy reformy finančného hospodárenia. Jeho základné prvky ako také by mali byť zachované a posilnené. Navyše sú v ňom stanovené rozpočtové zásady, ktoré vychádzajú z článku 268 a nasledujúcich článkov Zmluvy o ES a ktoré by mali byť dodržiavané vo všetkých legislatívnych aktoch a výnimky z ktorých by mali byť udržiavané na minimálnej úrovni..

Odôvodnenie

Rozpočtové zásady sú ustanovené hlavne v článkoch 268 a nasledujúcich Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 2

(2) Určité zmeny a doplnenia sú odôvodnené vzhľadom na praktické skúsenosti v snahe uľahčiť plnenie rozpočtu a realizáciu zásadných politických cieľov a upraviť niektoré procedurálne a dokumentačné požiadavky tak, aby boli primeranejšie vzhľadom k obsiahnutým rizikám a nákladom.

(2) Určité zmeny a doplnenia sú odôvodnené vzhľadom na praktické skúsenosti v snahe uľahčiť plnenie rozpočtu a realizáciu zásadných politických cieľov a výslovne zakotviť zásadu proporcionality správnych úkonov, ktorá je ustanovená v článku 5 Zmluvy o ES, aby bolo zrejmé, že sú primerané vzhľadom k obsiahnutým rizikám a nákladom.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality konania orgánov Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 3

(3) Všetky zmeny a doplnenia musia prispievať k plneniu cieľov reformy Komisie, mali by pomôcť zlepšiť alebo zaručiť riadne finančné hospodárenie a mali by zvýšiť ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred podvodmi a nezákonnými činnosťami a prispieť tak k dosiahnutiu primeranej miery istoty pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť finančných operácií.

(3) Všetky zmeny a doplnenia musia prispievať k plneniu cieľov reformy Komisie, mali by pomôcť zlepšiť alebo zaručiť riadne finančné hospodárenie a mali by zefektívniť ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred podvodmi a nezákonnými činnosťami a prispieť tak k dosiahnutiu primeranej miery istoty pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť finančných operácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

(5a) ) Podľa odseku 1 protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy o ES a prílohy Amsterdamskej zmluvy z 2. októbra 1997, je každý orgán pri vykonávaní svojich právomocí povinný dodržiavať zásadu proporcionality, podľa ktorého opatrenia Spoločenstva nesmú prekročiť mieru potrebnú na dosiahnutie cieľov Zmluvy.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality konania orgánov Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 6

(6) V niektorých bodoch je potrebné uplatňovať rozpočtové zásady efektívnejšie a transparentnejšie a lepšie tak napĺňať operačné potreby.

(6) Pri uplatňovaní nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v praxi ukázalo, že v jednotlivých prípadoch finanční aktéri pri výkone svojich právomocí nedostatočne využívajú možnosti vlastného uváženia. To tiež znamená, že môžu samostatne podľa vlastného uváženia v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, kedy je určité opatrenie primerané v zmysle článku 5 Zmluvy o ES a protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy o ES a prílohy Amsterdamskej zmluvy z 2. októbra 1997.

Odôvodnenie

Jedno z príčin ťažkopádnosti konania je nedostatočné využívanie priestoru pre rozhodovanie podľa vlastného uváženia užívateľmi nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 12

(12) V súčasnosti musí Komisia získať povolenie rozpočtového orgánu pred prijatím darov ako sú darčeky a pozornosti, s ktorými sú spojené výdavky. S cieľom vyhnúť sa nepotrebným a zdĺhavým postupom by povolenie malo byť povinné len v prípade darov, s ktorými sú spojené značné výdavky.

(12) V súčasnosti musí Komisia získať povolenie rozpočtového orgánu pred prijatím darov, ako sú darčeky a pozornosti, s ktorými sú spojené výdavky. S cieľom vyhnúť sa nepotrebným a zdĺhavým postupom by povolenie malo byť povinné v prípade darov, s ktorými sú spojené dodatočné výdavky.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 13

(13) V súvislosti so zásadou špecifikácie rozpočtu by malo v niektorých položkách dôjsť k zjednodušeniu a vyjasneniu pravidiel, ktoré upravujú presuny finančných prostriedkov, pretože sa v praxi ukázali byť ťažkopádne a nejasné. Zámerom bolo, aby sa článok 22 rozpočtového nariadenia uplatňoval na inštitúcie iné ako Komisia, keďže Komisia má svoj vlastný režim. Toto ustanovenie by preto malo byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 14

(14) Pokiaľ ide o „oznamovací postup“ Komisia a ostatné inštitúcie oznamujú svoje návrhy na presuny rozpočtovému orgánu, ktorý môže začať bežné konanie, ak má v úmysle vzniesť námietky. V takýchto prípadoch sa na rozhodnutie rozpočtového orgánu o presune teoreticky vzťahujú bežné lehoty. V texte však nie je uvedené, odkedy začína plynúť čas potrebný pre uplynutie konečnej lehoty a tento nedostatok by mal byť odstránený.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 16

(16) Z dôvodov efektívnosti by Komisia mala byť oprávnená autonómne rozhodovať o presunoch z rezervy v prípadoch, keď príslušná činnosť nie je pri zostavení rozpočtu upravená žiadnym základným aktom v zmysle článku 49 rozpočtového nariadenia, ale tento je prijatý počas roka.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 17

(17) Pravidlá týkajúce sa presunu administratívnych rozpočtových prostriedkov by mali byť prispôsobené novej štruktúre zostavovania a plnenia rozpočtu založeného na činnostiach (ABB). Použitie „oznamovacieho postupu“ by tak malo byť obmedzené na tie presuny medzi článkami v rámci administratívnej kapitoly každej hlavy, ktoré presahujú 10% rozpočtových prostriedkov v danom roku. Na druhej strane o prevodoch medzi článkami rôznych hláv, prostredníctvom ktorých sa financujú výdavky rovnakého charakteru, by mala autonómne rozhodovať Komisia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 22A (nové)

 

(22a) V záujme zvýšenia právnej istoty je potrebné jasnejšie upraviť ručenie povoľujúcich úradníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 27

(27) Mala by sa zaviesť premlčacia doba súvisiaca s platnosťou pohľadávok. Na rozdiel od mnohých členských štátov sa na Spoločenstvo nevzťahuje premlčacia doba, na základe ktorej finančné pohľadávky zaniknú po určitom období. Spoločenstvo takisto nie je obmedzené touto dobou pri vymáhaní svojich pohľadávok voči tretím osobám. Zavedenie takejto premlčacej doby v novom článku 73b je v súlade s riadnym finančným hospodárením.

(27) Mala by sa zaviesť premlčacia doba súvisiaca s platnosťou pohľadávok. Na rozdiel od mnohých členských štátov sa na Spoločenstvo nevzťahuje premlčacia doba, na základe ktorej finančné pohľadávky zaniknú po určitom období. Spoločenstvo takisto nie je obmedzené touto dobou pri vymáhaní svojich pohľadávok voči tretím osobám. Zavedenie takejto premlčacej doby v novom článku 73b je v súlade s riadnym finančným hospodárením. Úmyselní poškodzovatelia by však nemali mať možnosť odvolať sa na premlčanie v tom istom rozsahu ako ostatní dlžníci. Začiatok premlčania je preto potrebné obmedziť na okamih, kedy je zdokumentovaný celý rozsah pohľadávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 27A (nové)

 

(27a) (27b) Verejné súťaže by sa mali tam, kde je to možné a vhodné, uskutočňovať na medziinštitucionálnom základe, aby sa aj malým subjektom znížili administratívne náklady.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridáva slová „podľa možnosti a primeranosti“ do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14, ktorý predložila spravodajkyňa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 27B (nové)

 

(27a) V oblasti prideľovania dodávateľských zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb sa musia postupy zjednotiť a viac prispôsobiť potrebám účastníkov verejnej súťaže. Je pri tom potrebné dbať najmä o to, aby sa zásada proporcionality vzťahovala aj na náklady na dokumentáciu. V nariadení o rozpočtových pravidlách by sa mali zohľadniť rámcové zmluvy. Konkurencia by sa nemala narúšať zbytočne dlhými zmluvnými záväzkami vyplývajúcimi z rámcových zmlúv a malé a stredné podniky by nemali byť pri prideľovaní zmlúv hneď od začiatku prakticky vylúčené len na základe ich veľkosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 29

(29) Pravidlá rozpočtového nariadenia týkajúce sa vylúčenia účastníkov verejnej súťaže zavádzajú prísnejší režim pre inštitúcie Spoločenstva, v porovnaní s režimom ustanoveným v smernici 2004/18/ES. Rozpočtové nariadenie nerozlišuje medzi najvážnejšími a ostatnými dôvodmi na vylúčenie. Smernica 2004/18/ES, naopak, dôvody na vylúčenie rozlišuje a toto rozlišovanie by malo byť sprístupnené inštitúciám Spoločenstva. V článkoch 93 a 94 rozpočtového nariadenia by sa malo ustanoviť povinné vylúčenie v najvážnejších prípadoch a zároveň umožniť verejnému obstarávateľovi doplniť ďalšie prípady vylúčenia, na základe posúdenia rizika. Pokiaľ ide o granty, rovnaké rozlišovanie by malo byť zavedené v článku 114 rozpočtového nariadenia. Pravidlá týkajúce sa pokút, stanovené v článku 96 rozpočtového nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(29) Pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa vylúčenia účastníkov verejnej súťaže zavádzajú prísnejší režim pre inštitúcie Spoločenstva, v porovnaní s režimom ustanoveným v smernici 2004/18/ES. Pri vylúčení účastníkov by sa mala uplatniť zásada proporcionality. Dĺžka vylúčenia by sa mala obmedziť najviac na 10 rokov, aby sa predišlo neprimeraným sankciám. K vylúčeniam na viac ako päť rokov by malo dochádzať iba na základe právoplatného rozsudku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 30A (nové)

 

30a) Povinnosť dokazovania by sa mala obmedziť na nevyhnutnú mieru. Náklady na dokumentáciu by sa mali riadiť okrem iného aj hodnotou zmluvy.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť reštriktívnemu výkladu zo strany Komisie a obmedziť povinnosť predložiť dokumentáciu iba na zmluvy malej hodnoty, boli do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16, ktorý predložila spravodajkyňa, pridané slová „okrem iného“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 30B (nové)

 

(30b) Aby sa udržala reputácia inštitúcii, pokiaľ ide spravodlivé a primerané administratívne postupy, zamestnanci Spoločenstva zapojení do postupu prideľovania grantov by mali vždy informovať o svojej účasti nadriadeného, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 32A (nové)

 

(32a) Odmietnutí účastníci verejnej súťaže by mali mať možnosť účinnej právnej ochrany, ktorej poskytnutie je aj povinnosťou členských štátov. Na tento účel je potrebné obrátiť sa na nezávislé kontrolné miesta, ktoré môžu urýchlene a bez neprimeraných nákladov preveriť postup verejného obstarávania a poskytnúť účinnú právnu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ODÔVODNENIE 32B (nové)

 

(32b) Z dôvodu ochrany svojich finančných záujmov nesmie Únia klásť na dodávateľov príliš veľké požiadavky. Poskytovanie záruk zo strany dodávateľov je preto potrebné obmedziť na odôvodnené prípady a výška záruky nesmie prekročiť účel jej poskytnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ODÔVODNENIE 34

(34) Pokiaľ ide o granty, je nevyhnutné zjednodušiť pravidlá. Požiadavky týkajúce sa kontroly a záruk by mali byť viac v súlade s finančnými rizikami. Je potrebné vykonať niektoré základné zmeny v rozpočtovom nariadení, aby bolo možné neskôr zaviesť podrobné ustanovenia vo vykonávacích predpisoch. Je potrebné stanoviť rozsah pôsobnosti grantov v článku 108 rozpočtového nariadenia, najmä pokiaľ ide o financovanie súvisiace s pôžičkami a akciovými podielmi. Musí sa doplniť princíp proporcionality.

(34) Pokiaľ ide o granty, je nevyhnutné zjednodušiť pravidlá. Požiadavky, ktoré pre zúčastnené strany vyplývajú z administratívnych postupov, musia byť po celý čas primerané. V súlade s tým by sa mali v najskoršom možnom štádiu postupu vyradiť žiadosti, ktoré nemajú nádej na úspech, aby sa predišlo vynakladaniu zbytočného úsilia zo strany žiadateľov. Je potrebné stanoviť rozsah pôsobnosti grantov v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o financovanie súvisiace s pôžičkami a akciovými podielmi. Najmä v prípade malých súm musí existovať možnosť poskytovať pomoc na základe individuálneho rozhodnutia než na základe obsiahlej, komplexnej dohody o pomoci.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality konania orgánov Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ODÔVODNENIE 36

(36) Pravidlo o tom, že granty by mali byť udelené na základe výziev na predloženie ponúk sa ukázalo ako opodstatnené. Skúsenosti však ukázali, že v niektorých situáciách charakter činnosti neponecháva možnosť voľby pri výbere príjemcov a v článku 110 rozpočtového nariadenia by sa výskyt takýchto ojedinelých prípadov mal jasne ustanoviť.

(36) Pravidlo o tom, že granty by mali byť udelené na základe výziev na predloženie ponúk sa ukázalo ako opodstatnené. V tejto súvislosti je v záujme právnej istoty a istoty plánovania potrebné zabezpečiť, aby sa požiadavky oznámené žiadateľom na začiatku verejnej súťaže počas jej priebehu nemenili. Skúsenosti však ukázali, že v niektorých situáciách charakter činnosti neponecháva možnosť voľby pri výbere príjemcov a v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa výskyt takýchto ojedinelých prípadov mal jasne ustanoviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ODÔVODNENIE 37

(37) S cieľom zabezpečiť efektívnosť výdavkov by sa malo upraviť pravidlo o tom, že na rovnakú činnosť by nebolo možné udeliť viac než jeden grant pre ktoréhokoľvek príjemcu, pretože niektoré základné právne akty umožňujú, aby sa financovanie Spoločenstvom kombinovalo a takých prípadov môže byť v budúcnosti viac. Pri tejto príležitosti by sa však v článku 111 rozpočtového nariadenia malo ozrejmiť, že niektoré výdavky nemôžu byť nikdy financované z rozpočtu Spoločenstva dvakrát.

(37) V článku 111 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo ozrejmiť, že tie isté výdavky nemôžu byť financované z rozpočtu Spoločenstva dvakrát, a že sa nesmie prekročiť 100% výdavkov oprávnených na financovanie.

Odôvodnenie

Realizácia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ODÔVODNENIE 39

(39) Z dôvodov jasnosti a transparentnosti, by sa v novom článku 113a rozpočtového nariadenia malo povoliť používanie paušálnych platieb spolu s tradičnejším spôsobom náhrady nákladov, ktoré boli v skutočnosti vynaložené.

(39) Z dôvodov jasnosti a transparentnosti, by sa v novom článku 113a nariadenia o rozpočtových pravidlách malo povoliť používanie paušálnych platieb spolu s tradičným spôsobom náhrady nákladov, ktoré boli v skutočnosti vynaložené. Výdavky oprávnené na financovanie by sa mali vymedziť jasnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ODÔVODNENIE 40

(40) Z článku 114 rozpočtového nariadenia by sa mali odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa spôsobilosti príjemcov s cieľom umožniť poskytnutie grantov aj fyzickým osobám a subjektom, ktoré nie sú právnickými osobami.

(40) Povinnosti dokazovania a pokuty pre prijímateľov darov by mali byť vždy primerané riziku. Okrem toho by sa mali odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa spôsobilosti príjemcov s cieľom umožniť poskytnutie grantov aj fyzickým osobám a subjektom, ktoré nie sú právnickými osobami.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality konania orgánov Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ODÔVODNENIE 40A (nové)

 

(40a) Na zlepšenie informovania žiadateľov by mal byť zriadený spoločný orgán, ktorý by sa zaoberal štandardizáciou žiadostí o podobný druh financovania, poskytovaním informácií žiadateľom a porovnávaním výkonnosti pri udeľovaní finančných prostriedkov.

Odôvodnenie

V porovnaní s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 25, ktorý predložila spravodajkyňa, sa navrhuje malá zmena, a to nahradenie slova „orgán“ slovom „služba“ s cieľom vyjasniť, že v rámci Komisie by sa malo podporovať spoločné využívanie poznatkov a skúmanie osvedčených postupov, aby sa v rámci oddelení Komisie, ako aj medzi nimi zabránilo rôznym výkladom a postupom a aby mali žiadatelia k dispozícii informačnú kanceláriu poskytujúcu spoľahlivé informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ODÔVODNENIE 47

(47) Je potrebné opätovne použiť rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nedostatočného vykonania projektov, na ktoré boli určené. Avšak opätovné použitie by malo byť možné iba za prísnych podmienok v oblasti výskumu, keďže výskumné projekty predstavujú väčšie finančné riziko, než projekty v rámci ostatných politík.

(47) Z dôvodu osobitného významu podpory výskumu z hľadiska konkurencieschopnosti Európskej únie je potrebné umožniť opätovne použiť rozpočtové prostriedky, ktoré neboli využité alebo ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nedostatočného vykonania projektov, na ktoré boli určené.

Odôvodnenie

V rámci rokovaní o novej medziinštitucionálnej dohode v súvislosti s finančným výhľadom na roky 2007 - 2013 Parlament skúma možnosť opätovného využitia rozpočtových prostriedkov, ktoré neboli použité alebo ktorých viazanosť bola zrušená. Takéto opätovné využitie by sa nemalo obmedziť iba na prostriedky určené na podporu výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Akékoľvek ustanovenie o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu upravené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami ustanovenými v hlave II.

Akékoľvek ustanovenie o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu upravené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami ustanovenými v článku 268 a nasledujúcich článkoch Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

V nemeckej verzii je pridanie slova „insbesondere“ nezrozumiteľné, a preto sa vypúšťa. Rozpočtové zásady sú ustanovené už v článkoch 268 a nasledujúcich Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 Odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Každé opatrenie, ktorým inštitúcie plnia rozpočet podľa tohto nariadenia, musí byť v súlade so zásadou proporcionality, ktorá je ustanovená v článku 5 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality konania orgánov Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 12 odsek 1b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Ak v návrhu iného právneho aktu má Komisia v úmysle odchýliť sa od ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí túto skutočnosť výslovne a osobitne oznámiť výboru Európskeho parlamentu, ktorý je gestorským výborom pre rozpočtové veci.

Odôvodnenie

Transparentnosť s ohľadom na oblasť, na ktorú sa vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 12 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V opodstatnených prípadoch však rozpočtové prostriedky na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci môžu byť viazané od 15. decembra každého roku a pripočítané k rozpočtovým prostriedkom poskytnutým na nasledujúci rozpočtový rok. Takéto záväzky však nemôžu prekročiť jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov v príslušnej rozpočtovej položke pre posledný prijatý rozpočet.

V opodstatnených prípadoch však rozpočtové prostriedky na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci môžu byť viazané od 15. decembra rozpočtového roku z prostriedkov vyčlenených na nasledujúci rozpočtový rok. Takéto záväzky však nesmú prekročiť jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov v príslušnej rozpočtovej položke pre posledný prijatý rozpočet. Zároveň musí byť o týchto záväzkoch informovaný rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 1 BOD 6A (nové)

Článok 14 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(6a) Článok 14 odsek 2

sa nahrádza takto:

 

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 odsek 1 pododsek 4, nie sú Európske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ani orgány vytvorené Spoločenstvom v zmysle článku 185 oprávnené brať pôžičky, s výnimkou priameho financovania nevyhnutného pre získanie nehnuteľností určených na užívanie inštitúciami, ak k nemu rozpočtový orgán zaujal kladné stanovisko podľa článku 179 odseku 3.“

Odôvodnenie

Jednotlivé orgány museli na účely realizácie svojich projektov v oblasti nehnuteľností siahať k formám nepriameho financovania, zatiaľ čo priame financovanie vo forme bankových úverov by mohlo zaručiť možnosť využitia výhodných úrokových mier a väčšiu transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 16 odsek 2 veta 2 (nová) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Prepočty mien musia prebiehať tak, aby výrazne nezmenili spolufinancovanie Únie týkajúce sa grantov poskytovaných na projekty.

Odôvodnenie

Zaručenie možnosti vyčíslenia spolufinancovania EÚ pre projektových partnerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 1 BOD 9

Článok 19 odsek 2 veta 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Prijatie darov, s ktorými je spojená značná finančná záťaž, podlieha schváleniu Európskeho parlamentu a Rady, ktoré v tejto záležitosti konajú do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia žiadosti od Komisie.

Prijatie darov, s ktorými sú spojené dodatočné náklady, podlieha schváleniu Európskeho parlamentu a Rady, ktoré v tejto záležitosti konajú do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Komisie.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 1 bod (ba) (nový)(Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ba) z jedného článku do druhého bez limitu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za úlohu opraviť technickú chybu. Je potrebné objasniť, že by sa mal zachovať status quo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 2 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(2) Tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 1, inštitúcie informujú rozpočtový orgán a Komisiu o svojich zámeroch. V prípade opodstatnených dôvodov, ktoré počas tohto obdobia predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

(2) Tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 1, inštitúcie informujú rozpočtový orgán o svojich zámeroch. V prípade dôvodov, ktoré počas tohto obdobia predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

Odôvodnenie

Zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 2 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o týchto presunoch v rámci lehôt ustanovených v článku 24, ktoré začínajú plynúť dňom, kedy zamýšľaný presun oznámila inštitúcia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Každá inštitúcia okrem Komisie môže rozpočtovému orgánu navrhnúť, v rámci svojho vlastného oddielu rozpočtu, presuny z jednej hlavy do druhej, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v položke, z ktorej sa má urobiť presun. Rozpočtový orgán informuje o tom Komisiu. Tieto presuny sú predmetom postupu ustanoveného v článku 24.

(3) Každá inštitúcia okrem Komisie môže rozpočtovému orgánu navrhnúť, v rámci svojho vlastného oddielu rozpočtu, presuny z jednej hlavy do druhej, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v položke, z ktorej sa má urobiť presun. Tieto presuny sú predmetom postupu ustanoveného v článku 24.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie rozpočtového nariadenia bolo lepšie, Komisiou navrhovaná zmena neprispieva k väčšej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(4) Každá inštitúcia okrem Komisie môže, v rámci vlastného oddielu rozpočtu, uskutočniť presuny v rámci kapitol bez toho, aby o tom predtým informovala rozpočtový orgán.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 1 BOD 11 PÍSMENO A BOD I

Článok 23 odsek 1 písmeno b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

i) písm. b) sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

"b) pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov a prevádzkové výdavky, presúvať rozpočtové prostriedky z jednej hlavy do druhej iba medzi článkami, z ktorých sa financujú výdavky rovnakej povahy“;

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 1 BOD 11 PÍSMENO A BOD II

Článok 23 odsek 1 písmeno d (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) vkladá sa nesledujúce písm. d):

vypúšťa sa

"d) presúvať rozpočtové prostriedky z hlavy „rezervy“ uvedenej v článku 43 pre prípady, ak v čase zostavovania rozpočtu neexistuje základný právny akt upravujúci príslušnú činnosť, ale je prijatý počas rozpočtového roku.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 1 BOD 11(A) (III)

Článok 23 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(iii) druhý pododsek sa vypúšťa;

(iii) druhý odsek 4 sa nahrádza takto:

 

„Komisia informuje rozpočtový orgán o svojom rozhodnutí tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v písm. b) a c) prvého odseku. V prípade opodstatnených dôvodov, ktoré počas tohto obdobia predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

 

Tri mesiace pred skončením rozpočtového roka Komisia podá rozpočtovému orgánu správu o plnení výdavkov uvedených v písm. b) a oznámi svoj úmysel vykonať presuny týkajúce sa zamestnancov, externých pracovníkov a iných pracovníkov v zmysle písm. b). Ak počas obdobia šiestich týždňov po oznámení rozpočtový orgán nepredloží žiadne námietky voči zamýšľaným presunom, Komisia môže vykonať presuny, pričom to oznámi rozpočtovému orgánu v nasledujúcom mesiaci.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh odráža potrebu Komisie, aby existovala väčšia miera pružnosti v súvislosti s výdavkami na zamestnancov. Predstavuje kompromis medzi touto potrebou pružnosti a zachovaním práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 1 BOD 11 PÍSMENO B

Článok 23 odsek 1a (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Vkladá sa nasledujúci odsek 1a:

vypúšťa sa

"(1a) Komisia oznámi rozpočtovému orgánu tri týždne pred uskutočnením:

a) presuny medzi článkami v rámci kapitoly zodpovedajúcej administratívnym rozpočtovým prostriedkom tej istej hlavy, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov za rok uvedených v článku, z ktorého sa uskutočňuje presun ;

b) presuny uvedené v ods. 1 písm. c).

V prípade opodstatnených dôvodov, ktoré počas obdobia troch týždňov predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24. Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o týchto presunoch v rámci lehôt ustanovených v článku 24, ktoré začínajú plynúť dňom, kedy zamýšľaný presun oznámila inštitúcia rozpočtovému orgánu.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČLÁNOK 1 BOD 11 PÍSMENO C

Článok 23 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V odseku 2 sa „ods. 1 písm. c)“ nahrádza „odsekmi 1 a 1a“.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

ČLÁNOK 1 BOD 12

Článok 26 odsek 2 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

12. V článku 26 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Rozhodnutia o presunoch umožňujúcich využívať rezervu na núdzovú pomoc prijíma rozpočtový orgán na návrh Komisie. Pre každú jednotlivú operáciu musí byť predložený samostatný návrh.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

ČLÁNOK 1 BOD 12A (nový)

Článok 27 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12a) V článku 27 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Rozpočtové prostriedky sa používajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, najmä však v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti a proporcionality.“

Odôvodnenie

Výzva pre Komisiu na preskúmanie nákladov byrokracie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

ČLÁNOK 1 BOD 12B (nové)

Článok 27 odsek 2 pododsek 3a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12b. V článku 27 odseku 2 sa dopĺňa nový pododsek:

„Proporcionalita znamená primeraný pomer medzi nákladmi, vrátane nákladov na kontrolu, a uvažovanými sumami a rizikami.“

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je Komisia vyzvaná, aby preverila svoje náklady kontroly. Cieľ: Prispôsobenie nákladov rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

ČLÁNOK 1 BOD 12C (nové)

Článok 27 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12c. V článku 27 sa dopĺňa nový odsek:

„(4a5) Pri vykonávaní programov a činností sa postup riadi ich obsahom. Požiadavky tohto článku upresňujú ustanovenia upravujúce ich výkon.

Odôvodnenie

Obsah politík EÚ by mal ovplyvňovať administratívne postupy a nie naopak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

ČLÁNOK 1 BOD 12D (nový)
Článok 27 odsek 4b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12d) V článku 27 sa pridáva tento odsek:

„4b. Inštitúcie vytvoria systémy na meranie a porovnávanie účelnosti a účinnosti, pokiaľ ide o metódy verejného obstarávania a postup udeľovania grantov.“

Odôvodnenie

Komisia sa pri plnení rozpočtu usiluje dodržiavať zásadu riadneho finančného hospodárenia. Tri hlavné prvky riadneho finančného hospodárenia sú hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť. Úradníci Komisie sa zameriavajú prevažne na „hospodárnosť“, ktorú možno rozložiť ako „najlepšiu hodnotu prostredníctvom dodržiavania postupov“. Zásada účinnosti je popísaná v nariadení o rozpočtových pravidlách (článok 27 ods. 2 pododsek 2) ako „najlepší vzťah medzi využívanými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami“. Zohľadnenie tejto zásady by prinútilo Komisiu, aby sa nielen zamerala na postup preskúmania kontrolných zoznamov, ale zobrala do úvahy okolnosti udelenia grantu a postupy verejného obstarávania, ako aj správne náklady vyplývajúce z týchto postupov. Vzhľadom na súvisiace vysoké náklady pre potenciálnych príjemcov sa potreba zdôrazniť kritériá účelnosti javí ešte dôležitejšou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

ČLÁNOK 1 BOD 12E (nové)

Článok 28 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12e. Článok 28 odsek 2 sa nahrádza takto:

„(2) V priebehu procesu tvorby rozpočtu všetky orgány a inštitúcie prekladajú informácie, ktoré sú vhodné na porovnanie vývoja potreby rozpočtových prostriedkov s pôvodnými odhadmi vo finančných výkazoch. Tieto informácie zahŕňajú údaje o výsledkoch a stave rokovaní legislatívnych orgánov o predložených návrhoch. Potreba rozpočtových prostriedkov sa v prípade potreby upraví podľa aktuálneho stavu rokovaní o základnom právnom akte.“

Odôvodnenie

Redakčná úprava: Slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

ČLÁNOK 1 BOD 12F (nové)

Článok 28 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12f. Článok 28 odsek 3 sa nahrádza takto:

„(3) Orgány a inštitúcie vedú vo finančných výkazoch informácie o súčasných alebo plánovaných preventívnych či ochranných opatreniach, aby sa predišlo riziku podvodného konania a nezrovnalostiam.“

Odôvodnenie

Redakčná úprava: Slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

ČLÁNOK 1 BOD 13

Článok 29 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

13. V článku 29 sa ods. 2 nahrádza takto:

13. Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

1. Pre zostavovanie a plnenie rozpočtu a predkladanie účtov platí zásada transparentnosti.

"(2) Predseda Európskeho parlamentu uverejní rozpočet a opravné rozpočty prijaté s konečnou platnosťou v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(2) Predseda Európskeho parlamentu uverejní rozpočet a opravné rozpočty prijaté s konečnou platnosťou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozpočet sa uverejní do troch mesiacov odo dňa, kedy sa vyhlási ako prijatý s konečnou platnosťou. Konsolidovaná ročná účtovná uzávierka o rozpočtovom a finančnom hospodárení zostavená každou inštitúciou sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Rozpočet sa uverejní do troch mesiacov odo dňa, kedy sa vyhlási ako prijatý s konečnou platnosťou.

 

Správy Komisie zahŕňajú aj informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe poznámok k rozpočtu.“

Odôvodnenie

Poskytovanie informácií rozpočtovému legislatívnemu orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

ČLÁNOK 1 BOD 13A (nový)
Kapitola 9 a článok 30a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(13a) V hlave III prvej časti sa dopĺňajú táto kapitola a tento článok:

„Kapitola 9

Zásada efektívnej a účinnej vnútornej kontroly

Článok 30 a

1. Plnenie rozpočtu sa zabezpečí prostredníctvom efektívnej a účinnej  vnútornej kontroly v súlade s príslušnými metódami riadenia.

2. Na účely plnenia rozpočtu je vnútorná kontrola vymedzená ako proces uplatniteľný na všetkých stupňoch reťazca kontroly, ktorého cieľom je poskytnúť primeranú istotu o splnení týchto cieľov:

a) efektívnosť a účinnosť operácií,

b) spoľahlivosť finančného výkazníctva,

c) ochrana aktív a informácií a prevencia a odhaľovanie podvodov a nezrovnalostí,

d) adekvátne riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií.“

Odôvodnenie

Podľa návrhov, ktoré vo svojom akčnom pláne predložila Komisia, a odôvodnenia J návrhu uznesenia o udelení absolutória za rok 2004 by efektívna vnútorná kontrola mala byť zahrnutá do nariadenia o rozpočtových pravidlách ako jedna z rozpočtových zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

ČLÁNOK 1 BOD 16 PÍSMENO A

Článok 43 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) V druhom pododseku odseku 1 sa výraz „článku 24“ sa nahrádza výrazom „článkoch 23 a 24“;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Redakčná úprava v záujme dodržiavania práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

ČLÁNOK 1 BOD 16 PÍSMENO B

Článok 43 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) V odseku 2 sa výraz „článku 24“ nahrádza výrazom „článkoch 23 a 24“.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Redakčná úprava v záujme dodržiavania práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

ČLÁNOK 1 BOD 19 PÍSMENO A BOD II

Článok 46 odsek 1 číslo 1 písmeno f (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) písmeno f) sa ruší;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Opätovné použitie doterajšieho znenia v rozpočte v záujme dodržiavania práv na informácie Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

ČLÁNOK 1 BOD 19 PÍSMENO B

Článok 46 odsek 1 číslo 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Bod 2. sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

"2. v oddieli pre každú inštitúciu sa príjmy a výdavky uvádzajú v rovnakej štruktúre ako v bode 1.“

 

Odôvodnenie

Opätovné použitie doterajšieho znenia v rozpočte v záujme dodržiavania práv na informácie Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

ČLÁNOK 1 BOD 19 PÍSMENO C

Článok 46 odsek 1 číslo 3 písmeno c (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V bode 3. sa písmeno c) nahrádza takto:

vypúšťa sa

"c) pokiaľ ide o vedecký a technický personál, klasifikácia môže byť založená na skupinách tried v súlade s podmienkami ustanovenými v každom rozpočte, v organizačnom poriadku musí byť stanovený počet vysokokvalifikovaných technických alebo vedeckých zamestnancov, ktorým sa poskytujú osobitné výhody podľa osobitných ustanovení Služobného poriadku,“

 

Odôvodnenie

Opätovné použitie pôvodného znenia v záujme dodržiavania práv na informácie Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

ČLÁNOK 1 BOD 19 PÍSMENO D

Článok 46 odsek 1 bod 5 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

d) Bod 5. sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

"5. rozpočtové položky pre príjmy a výdavky potrebné na plnenie záručného fondu pre vonkajšie opatrenia.“

 

Odôvodnenie

Záruky Spoločenstva a garančné záruky ešte nie sú zrušené a nový mechanizmus dotácií pre garančné fondy pre vonkajšie opatrenia ešte nebol schválený. Musia sa vykazovať vo všeobecnom rozpočte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

ČLÁNOK 1 BOD 20A (nový)

Článok 48 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

20a. Článok 48 odsek 1 sa nahrádza takto:

„(1) Orgány vykonávajú rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti podľa ustanovení tohto nariadenia na vlastnú zodpovednosť a v rámci schválených prostriedkov.“

(Zodpovedá článku 28 odseku 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom slovo „Komisia“ bolo nahradené slovom „orgány“)

Odôvodnenie

Redakčná zmena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

ČLÁNOK 1 BOD 22 PÍSMENO A

Článok 53 odsek 3 pododsek 3 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

S cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli v rámci deleného hospodárenia použité v súlade s platnými pravidlami, členské štáty príjmu všetky opatrenia nevyhnutné na

S cieľom zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky boli v rámci zdieľaného hospodárenia použité v súlade s platnými pravidlami a zásadami, členské štáty prijmú všetky legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu finančných záujmov Spoločenstva, nevyhnutné na

Odôvodnenie

Upresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

ČLÁNOK 1 BOD 22 PÍSMENO A

Článok 53 odsek 3 pododsek 3 písmeno b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a na ich riešenie;

b) predchádzanie nezrovnalostiam, nehospodárnosti a podvodom a na ich riešenie;

Odôvodnenie

Komisia musí boju proti nehospodárnosti venovať takú istú pozornosť ako boju proti podvodom a nezrovnalostiam .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

ČLÁNOK 1 BOD 23 PÍSMENO B BOD –I (nový)

Článok 54 odsek 2 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

–i) Úvod sa nahrádza takto:

„(2) Ak Komisia plní rozpočet podľa článku 53 odseku 2 centrálne a nepriamo, alebo podľa článku 53 odseku 4, môže pri dodržaní obmedzení odseku 1 preniesť úlohy verejnej správy, najmä úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, na nasledujúce orgány:“

 

Odôvodnenie

Prenos úloh súvisiacich s vykonávaním rozpočtu na orgány uvedené v článku 54 odseku 2 je zatiaľ obmedzený na centrálnu, nepriamu správu, čo významnou mierou obmedzuje prenos úloh predovšetkým v spojitosti s vonkajšími opatreniami. Tieto úlohy sa uskutočňujú stále častejšie v rámci decentralizovanej správy. Na zabezpečenie efektívneho vykonávania rozpočtu sa musí umožniť aj prenos úloh v rámci decentralizovanej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

ČLÁNOK 1 BOD 23 (CA) (nový)

Článok 54 odsek 3a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ca) Pridáva sa tento odsek:

 

„3a. Európsky parlament môže pri výkone svojich právomocí, ktoré mu podľa článku 50 zverila Komisia, v súlade s ustanoveniami svojho rokovacieho poriadku a prijatím osobitných predpisov delegovať úlohy súvisiace s plnením na svoje politické skupiny v prípade jasne vymedzených rozpočtových prostriedkov.

 

Tieto osobitné prepisy sa nesmú odchýliť od článku 56, pokiaľ si to nevyžiadajú osobitné požiadavky fungovania politických skupín.“

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami článku 185 by sa pri uplatňovaní súčasných predpisov malo v prípade subjektov zriadených Spoločenstvami, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré skutočne prijímajú granty na ťarchu rozpočtu, prihliadnuť aj na osobitný charakter parlamentných skupín ako správnych jednotiek a na osobitné požiadavky týkajúce sa činnosti poslancov Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

ČLÁNOK 1 BOD 24

Článok 56 odsek 1 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(1) Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia, získa najprv dôkazy o existencii, náležitosti a správnom fungovaní týchto prvkov, v rámci subjektov, ktorým zveruje vykonávanie, v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia, ktoré sa týka:

(1) Ak Komisia alebo Európsky parlament plnia rozpočet prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia, získajú najprv dôkazy o existencii, náležitosti a správnom fungovaní týchto prvkov, v rámci subjektov, ktorým zveria vykonávanie, v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia, ktoré sa týka:

Odôvodnenie

Zmenou a doplnením článku 54 sa plnenia pre skupiny v Európskom parlamente zaraďujú k nepriamemu centralizovanému hospodáreniu, v dôsledku čoho je nevyhnutná zmena a doplnenie článku 56.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

ČLÁNOK 1 BOD 24

Článok 56 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Komisia zabezpečí dohľad, hodnotenie a kontrolu vykonávania zverených úloh. Pri vykonávaní kontrol prostredníctvom svojich vlastných kontrolných systémov, Komisia zohľadní rovnocennosť kontrolných systémov.

(3) Komisia, prípadne Európsky parlament, zabezpečia dohľad, hodnotenie a kontrolu vykonávania zverených úloh. Pri vykonávaní kontrol Komisia a Parlament zohľadnia rovnocennosť kontrolných systémov so svojimi vlastnými kontrolnými systémami.

Odôvodnenie

Zmenou a doplnením článku 54 sa plnenia pre skupiny v Európskom parlamente zaraďujú k nepriamemu centralizovanému hospodáreniu, v dôsledku čoho je nevyhnutná zmena a doplnenie článku 56.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

ČLÁNOK 1 BOD 27

Článok 60 odsek 7 veta 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(27) V odseku 60 sa prvá veta odseku 7 nahrádza takto:

(27) V článku 60 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7. Delegovaný povoľujúci úradník podáva svojej inštitúcii hlásenia o výkone svojich povinností vo forme výročnej správy spolu s finančnými informáciami, informáciami o hospodárení a vyhlásením o vierohodnosti, ktoré potvrdzuje, že informácie obsiahnuté v správe sú pravdivým a nestranným stanoviskom.“

„7. Delegovaný povoľujúci úradník podáva svojej inštitúcii hlásenia o výkone svojich povinností vo forme výročnej správy o činnosti spolu s finančnými informáciami, informáciami o hospodárení a výhradami k nim, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré potvrdzuje, že informácie obsiahnuté v správe poskytujú pravdivý a objektívny obraz.

 

V tejto správe sa uvedú výsledky operácií vo vzťahu k súboru cieľov, riziká súvisiace s týmito operáciami, využívanie poskytnutých prostriedkov a spôsob fungovania systému vnútornej kontroly. Interný audítor sa oboznámi s výročnou správou, ako aj so všetkými ostatnými uvedenými informáciami. Komisia odovzdá rozpočtovému orgánu každoročne najneskôr do 15. júna zhrnutie výročných správ za predchádzajúci rok. V týchto správach sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zníženie rizika vzniku chýb v súvislosti s operáciami uvedenými v správe, ako aj hodnotenie efektívnosti týchto opatrení.“

Odôvodnenie

Vypustenie týchto slov bolo pravdepodobne chybou, ktorú treba napraviť. Okrem toho sa zavádza možnosť uviesť výhrady k informačnej správe o riadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

ČLÁNOK 1 BOD 28 -(A) (nový)

Článok 61 odsek 1 bod (-ea) (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(-a) V odseku 1 sa vkladá tento bod (ea):

 

(ea) efektívne fungovanie týchto systémov;

Odôvodnenie

Odsek 1 f) priamo vyplýva zo stanoviska Dvora audítorov č. 10/2005 bod 30:

„Aby mohol účtovník potvrdiť, že predložené účty poskytujú pravdivý a objektívny obraz v súlade s článkom 123 súčasného nariadenia o rozpočtových pravidlách, takéto potvrdenie by sa malo vzťahovať na efektívne fungovanie systémov počas príslušného obdobia“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

ČLÁNOK 1 BOD 28 (A)

Článok 61 odsek 2a (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2a. Účtovník pripravuje účty na základe informácií uvedených v odseku 2. Ku konečným účtovným uzávierkam vypracovaným podľa článku 129 ods. 2 a 3 sa prikladá potvrdenie účtovníka, v ktorom vyhlasuje, že účtovné uzávierky boli pripravené v súlade so siedmou hlavou a zásadami účtovníctva, pravidlami a metódami stanovenými v prílohe k účtovnej uzávierke.

2a. Predtým, ako inštitúcia účty prijme, účtovník ich podpíše, čím osvedčí, že podávajú pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácii inštitúcie.

 

Na tento účel sa účtovník ubezpečí, že účty boli vypracované v súlade s pravidlami, metódami a systémami účtovníctva vytvorenými v rámci jeho zodpovednosti, ako toto nariadenie stanovuje pre účty jeho inštitúcie, a že všetky príjmy a výdavky sú uvedené v účtoch.

 

Je oprávnený uskutočniť kontrolu informácií, ktoré dostal, ako aj ďalšie kontroly, ktoré na podpísanie účtov považuje za potrebné.

V prípade potreby môže vzniesť výhrady, pričom presne vysvetlí povahu a rozsah týchto výhrad.

 

Delegovaní povoľujúci úradníci mu poskytnú všetky informácie, ktoré účtovník na vykonávanie svojich povinností potrebuje. Povoľujúci úradníci zostávajú plne zodpovední za správne využívanie finančných prostriedkov, ktoré spravujú, ako aj za zákonnosť a správnosť výdavkov, ktoré podliehajú ich kontrole.

 

Účtovníci ostatných inštitúcií a agentúr podpisujú svoje ročné účtovné závierky a  osvedčenie posielajú účtovníkovi Komisie.

Odôvodnenie

Týmto sa sledujú zásady stanovené v správe Parlamentu o absolutóriu za rok 2003.

Účtovník by mal získať celkovú zodpovednosť za integritu účtov inštitúcie ako celku (odsek 7).

Účtovník podpisuje účty a v prípade, ak existujú výhrady, presne vysvetlí povahu a rozsah vznesených výhrad (odsek 8).

Parlament súhlasí so smerovaním nedávnej reformy finančného hospodárenia v Komisii, ktorej cieľom je preniesť zodpovednosť na každého generálneho riaditeľa, je však presvedčený, že vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré poskytujú generálni riaditelia, musí byť potvrdené celkovým vyhlásením o vierohodnosti poskytnutým účtovníkom, ktorý nesie plnú zodpovednosť a má k dispozícii prostriedky potrebné na výkon tejto povinnosti (odsek 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

ČLÁNOK 1 BOD 32 PÍSMENO A

Článok 66 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„Povoľujúci úradník podlieha zaplateniu náhrady tak, ako je ustanovené v služobnom poriadku, ktorý určuje, že od úradníka, na ktorého sa vzťahujú príslušné ustanovenia, sa môže požadovať, aby úplne alebo čiastočne nahradil škodu, ktorú utrpeli spoločenstvá v dôsledku vážneho zneužitia úradnej moci z jeho strany v priebehu výkonu jeho povinností alebo v súvislosti s nimi, najmä ak zistí pohľadávky, ktoré treba vymáhať alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, spôsobí výdavky alebo podpíše platobný príkaz bez toho, aby ho uviedol do súladu s týmto nariadením a jeho vykonávacími predpismi.“

„Povoľujúci úradník preberá finančnú zodpovednosť v súlade so služobným poriadkom.

 

Povinnosť náhrady škody vzniká predovšetkým, keď

 

- povoľujúci úradník zistí pohľadávky, ktoré treba vymáhať, alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, spôsobí výdavky alebo podpíše platobné príkazy a pri tom poruší, či už z nedbanlivosti alebo úmyselne, toto nariadenie a jeho vykonávacie predpisy;

 

- povoľujúci úradník, či už z nedbanlivosti alebo úmyselne, zanedbá vystavenie dokumentu, ktorý zdôvodňuje určitú pohľadávku alebo zanedbá či úmyselne pozdrží udelenie príkazu na úhradu, čo môže mať za následok občianskoprávnu zodpovednosť inštitúcie voči tretím osobám.

 

 

Pri preverovaní existencie a miery zavinenia je potrebné brať do úvahy všetky okolnosti, najmä prostriedky, ktoré má povoľujúci úradník k dispozícii na výkon svojich povinností.

 

 

V súlade so zásadou proporcionality sa miera zodpovednosti povoľujúceho úradníka posudzuje najmä so zreteľom na stupeň zavinenia. Ak povoľujúci úradník koná nedbanlivo, je zodpovednosť obmedzená sumou 12 mesačných platov. Ak koná úmyselne alebo zámerne, je zodpovedný za škodu v plnej miere.“

Odôvodnenie

Ujasnenie. Zavedenie princípu proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

ČLÁNOK 1 BOD 32 (BA) (nový)

Článok 66 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ba) Odsek 4 sa nahrádza takto:

 

4. Každý orgán musí zriadiť alebo sa podieľať na zriadení špecializovanej komisie pre finančné nezrovnalosti, ktorá pracuje nezávisle a určuje, či prišlo k finančnej nezrovnalosti a ak áno, aké by mali byť dôsledky. Skupina inštitúcií môže zriadiť spoločné komisie. Členov špecializovanej komisie môže menovať ktorákoľvek inštitúcia.

Odôvodnenie

Takéto spoločné využívanie administratívnych zdrojov by mohlo priniesť značné výhody predovšetkým menším inštitúciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

ČLÁNOK 1 BOD 33A (nový)

Článok 72 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(33a) V článku 72 sa pridáva tento odsek 2a:

 

„2a. Neoprávnene vyplatené sumy patria do rozpočtu Spoločenstva a je potrebné ich vymáhať so zreteľom na zásadu proporcionality a zahrnúť ich do rozpočtu Spoločenstva.

 

Keď vymáhanie uskutočňujú členské štáty alebo iné inštitúcie, náklady súvisiace s týmto vymáhaním možno uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Tieto úhrady budú upravené vo vykonávacích predpisoch.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

ČLÁNOK 1 BOD 35

Článok 73b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných nariadení a uplatňovanie rozhodnutia Rady týkajúce sa systému vlastných zdrojov Spoločenstva, pohľadávky spoločenstiev voči tretím stranám a pohľadávky tretích strán voči spoločenstvám sú predmetom premlčacej doby v dĺžke piatich rokov.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných nariadení a uplatňovanie rozhodnutia Rady týkajúce sa systému vlastných zdrojov Spoločenstva, pohľadávky spoločenstiev voči tretím stranám a pohľadávky tretích strán voči spoločenstvám sú predmetom premlčacej doby v dĺžke piatich rokov.

 

Pokiaľ sa pohľadávka zakladá na úmyselnom poškodení záujmov Spoločenstva, začína premlčacia doba plynúť najskôr od dátumu, kedy sa zo skutkového a právneho hľadiska preukážu a doložia dôvody a výška poškodzujúceho konania a nárok na náhradu škody. Premlčacia doba sa preruší súdnym uplatnením nároku na náhradu škody. Ak ručia viacerí dlžníci ako spoloční dlžníci, uplatní sa prerušenie voči jednému z nich voči všetkým spoločným dlžníkom.

Dátum, od ktorého sa počíta plynutie premlčacej doby a podmienky prerušenia tejto doby sú ustanovené vo vykonávacích predpisoch.

Začiatok plynutia premlčacej doby a podmienky prerušenia tejto doby sú ďalej upravené vo vykonávacích predpisoch.

Odôvodnenie

Úmyselní poškodzovatelia majú mať možnosť odvolať sa na premlčanie iba vtedy, ak je známy rozsah vzniknutej škody a napriek tomu nebola v rámci premlčacej doby podaná žaloba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

ČLÁNOK 1 BOD 35A (nový)

Článok 74 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(35a) V článku 74 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„Príjmy plynúce z penále, dohôd, periodických platieb pokút a ostatných druhov pokút, sumy získané vymáhaním a všetky akumulované úroky sa nezaznamenajú s konečnou platnosťou ako rozpočtové príjmy, pretože rozhodnutia o ich uložení môže anulovať Súdny dvor.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

ČLÁNOK 1 BOD 37A (nový)

Článok 79 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

37a. V článku 79 sa dopĺňa nový odsek:

„Výzvy na platbu sú predpokladom pre platby Komisie iba v odôvodnených prípadoch.“

Odôvodnenie

Zrýchlenie postupu a zabránenie administratívnym nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

ČLÁNOK 1 BOD 37B (nový)
Článok 80 odsek 1a) (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(37 b) V článku 80 sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade vykonania pravidelných platieb za poskytnuté služby alebo dodaný tovar môže schvaľujúci úradník na základe svojej analýzy rizika nariadiť uplatnenie priameho debetného systému.“

Odôvodnenie

Prispôsobenie nariadenia o rozpočtových pravidlách novým prostriedkom v oblasti bankovníctva. Uľahčiť by sa mala predovšetkým správa prevádzkových nákladov (napr. nákladov na elektrickú energiu, vodu, telekomunikácie atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

ČLÁNOK 1 BOD 37C (nový

Článok 83 odsek 1a (nové) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 105/2002)

 

37c.V článku 83 sa dopĺňa nový odsek:

„Inštitúcie podávajú rozpočtovému orgánu správu o dodržiavaní a odklade lehôt ustanovených vo vykonávacích predpisoch.“.

Odôvodnenie

Lepšia informovanosť rozpočtového orgánu o plnení rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

ČLÁNOK 1 BOD 39 PÍSMENO AA (nové)

Článok 88 odsek 1 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) V odseku 1 sa dopĺňa nový pododsek 1a:

 

„Uplatňovanie zmluvy je možné až po jej podpise.“

Odôvodnenie

Súčasná prax - začiatok uplatňovania zmluvy pre jej podpisom - skrýva v sebe riziká pre všetky zúčastnené strany a môže viesť k ťažkým porušovaniam nariadenia o rozpočtových pravidlách členskými štátmi. Cieľom je vyššia právna istota a zrýchlenie procesu podpisovania zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

ČLÁNOK 1 BOD 39A (nový)

Článok 89 odseky 3a 4 (nové) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(39a) V článku 89 sa dopĺňajú tieto odseky:

(3) Na dosiahnutie optimálnych hraničných nákladov a na zabránenie paralelným verejným súťažiam musí verejný obstarávateľ prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečiť, aby boli verejné súťaže organizované na medziinštitucionálnom princípe.

(4) Záujmy malých a stredných podnikov sa musia primerane zohľadniť predovšetkým rozdelením zákaziek na odborné alebo čiastkové zákazky. Pri takomto delení sa nesmú obísť hraničné hodnoty uvedené v článkoch 105 a 167.“

Odôvodnenie

Vysoké náklady nesmú odradzovať hospodárske subjekty od účasti na verejnej súťaži. Opatrenie má uľahčiť prístup účastníkom trhu a zároveň posilniť konkurenciu. Mala by sa zlepšiť efektívnosť správy a nákladov pri udeľovaní zákaziek . Rovnako by mali aj menšie subjekty, ktoré sa len zriedkavo zúčastňujú verejnej súťaže, profitovať zo skúseností väčších subjektov. Malé a stredné podniky by pri prideľovaní zákaziek nemali byť hospodársky znevýhodňované tým, že nie sú schopné uskutočniť celý objem zákazky. V týchto prípadoch by mal verejný obstarávateľ pri zachovaní hraničných hodnôt relevantných pre danú verejnú súťaž zvážiť možnosť zadania čiastkových alebo odborných zákaziek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

ČLÁNOK 1 BOD 39B (nový)

Článok 90 odsek 1 pododsek 1 veta 2 (nová) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

- 39b. V článku 90 odseku 1 sa v pododseku dopĺňa nová veta:

„Toto platí aj pre zmluvy uzavreté pod jednou rámcovou zmluvou, pokiaľ sú pri uzavretí jednej zmluvy alebo v rámci celkového objemu zmlúv uzavretých pod rámcovou zmluvou prekročené hraničné hodnoty uvedené v článkoch 105 a 167.“

Odôvodnenie

Rozšírenie povinnosti zverejnenia a s tým spojené zvýšenie transparentnosti v oblasti rámcových zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

ČLÁNOK 1 BOD 41A (nový)

Článok 91a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(41a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 91a

1. Keď verejný obstarávateľ zistí, že

a) predpokladané výdavky na administratívnu záťaž v súvislosti s vykonaním viacerých súčasne prebiehajúcich alebo po sebe nasledujúcich postupov verejného obstarávania týkajúcich sa podobného predmetu zmluvy prekročia predpokladané úspory, ktoré sa majú dosiahnuť vykonaním postupov verejného obstarávania, a sú preto neefektívne, alebo

b) predmet zmluvy to vyžaduje a

c) nedôjde tým k neúmernému obmedzeniu verejnej súťaže, môže sa rozhodnúť pre uzavretie rámcovej zmluvy. Povoľujúci úradník zahrnie odôvodnené rozhodnutie o uzavretí rámcovej zmluvy do aktov.

2. Trvanie rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb nesmie prekročiť dobu 24 mesiacov, pričom sa pripúšťa tiché predĺženie až o 24 mesiacov (základné trvanie). Keď to umožňuje účel zmluvy, ustanoví sa čiastočné vypovedanie zmluvy.

3. Tiché predĺženie zmluvy sa môže uplatniť iba vtedy, ak sú v čase rozhodnutia o predĺžení splnené podmienky odseku 1. Povoľujúci úradník preskúma, či sú podmienky splnené, a zahrnie dokument s výsledkami preskúmania do aktov.

4. V prípade, že pri posúdení, ktoré sa vykoná v čase uzatvorenia zmluvy sa zistí, že predmet zmluvy sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak sa zmluva uzatvorí na dobu, ktorá prekračuje základné trvanie, povoľujúci úradník zahrnie do aktov aj dôvody prekročenia základného trvania.

5. V prípade, že predmetom zmluvy je dodávka tovaru, pri uzatvorení rámcovej zmluvy sa bez ohľadu na podmienky odseku 1 vhodnými opatreniami zabezpečí, že verejnému obstarávateľovi nevznikne počas doby trvania rámcovej zmluvy žiadna hospodárska škoda."

Odôvodnenie

Rámcové zmluvy skrývajú v sebe značné hospodárske riziká. Sú bežnou administratívnou praxou a preto by mali mať právny základ v nariadení o rozpočtových pravidlách. Uzatváraním rámcových zmlúv by mala byť čo najmenej ovplyvnená verejná súťaž. Zároveň treba v čo najväčšej miere chrániť majetkové záujmy Únie. Preventívne opatrenia je potrebné prijať najmä v prípade prepadu cien. V dodávateľských zmluvách to možno dosiahnuť napríklad vyhnutím sa exkluzívnemu viazaniu alebo doložkou o prispôsobení cien alebo o vypovedaní zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

ČLÁNOK 1 BOD 41B (nový)

Článok 92 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

41b. Článok 92 sa nahrádza takto:

„Článok 92

1. V dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk sa musí uviesť úplný, jasný a presný predmet zmluvy .

2. Kritériá výberu určené na posúdenie spôsobilosti uchádzačov alebo účastníkov verejnej súťaže a kritériá na udelenie zmluvy určené na posúdenie obsahu ponúk sa vopred stanovia a špecifikujú v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk.

3. Podmienky vylúčenia (články 93 a 94) sú vopred oznámené uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže.

4. S výhradou článku 93a treba pripomenúť uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže, že sú povinní bezodkladne upozorniť verejného obstarávateľa, ak sa ich týka jedno alebo viac kritérií vylúčenia zo súťaže a v prípade potreby potvrdiť, že sa ich netýka žiadne z týchto kritérií. Je potrebné upozorniť na právne následky článku 96.

5. V prípade rámcovej zmluvy treba pripomenúť uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže, že aj iné inštitúcie majú právo na poskytnutie dodávok za podmienok stanovených v rámcovej zmluve."

Odôvodnenie

Zlepšenie čitateľnosti a systematické zhrnutie nariadení rozdelených do viacerých článkov zahrnúť do obsahu dokumentov týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk. Objasniť, že uplatnenie podmienok vylúčenia vyplýva zo zákona. Odôvodnenie informačnej povinnosti uchádzača alebo účastníka verejnej súťaže. Upozornenie na možné sankcie v prípadoch porušenia povinnosti je potrebné na to, aby sa zabránilo efektu prekvapenia. Aj iné inštitúcie musia mať možnosť účasti na hospodárskych prínosoch spojených s rámcovou zmluvou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 1 písmeno a) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy spoločenstiev;

 

a) počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia výzvy na predloženie ponúk boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek podobnej trestnej činnosti; dobu vylúčenia možno predĺžiť až na desať rokov v prípade, že uchádzač alebo účastník verejnej súťaže bol predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci skutku, ktorý poškodzuje finančné záujmy Spoločenstiev;

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty a hierarchie právnych noriem je potrebné stanoviť v nariadení o rozpočtových pravidlách trvanie vylúčenia v súvislosti s odsúdením v trestnej veci. Pritom možno rozlišovať na základe toho, či odsúdenie súvisí s majetkovým trestným činom, ktorý je namierený proti tretej strane, alebo či je majetkový trestný čin namierený proti majetku Spoločenstiev. V druhom prípade je možné odôvodniť trvanie vylúčenia až do 10 rokov podľa článku 96. Z dôvodu dlhých dôb trvania súdneho konania v hospodárskych veciach sa nezohľadňuje nadobudnutie právoplatnosti, aby sa zabránilo právnej neistote a príliš dlhým trvaniam vylúčenia. Rozsudok súdu v prvej inštancii má v týchto prípadoch platnosť indície aj bez nadobudnutia právoplatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Podmienky vylúčenia sa definujú vopred a sú oznámené uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nariadenie bolo zahrnuté do článku 93 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 4 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(4) Uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže musia predložiť potvrdenie o tom, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 a, v prípade potreby, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v odseku 2.

(4) Uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže musia s výhradou ustanovení článku 93a, predložiť potvrdenie o tom, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 a, v prípade potreby, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 2.

Odôvodnenie

Cieľom je zjednodušiť administratívu vo vzťahu k uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže: Rozsah uplatňovania čestného potvrdenia má byť stanovený v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 4 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V prípade, že uchádzač alebo účastník verejnej súťaže je právnickou osobou, musí priložiť informáciu o vlastníctve alebo o predstaviteľoch manažmentu, kontrolných alebo výkonných orgánov tejto právnickej osoby kedykoľvek o to verejný obstarávateľ požiada.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek bol zahrnutý do článku 93 ods. 1 písm. d) v rámci systematického prideľovania predpisov o zhromažďovaní dôkazov a povinnosti predkladať dôkazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

„Článok 93a

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 89 musia byť administratívne požiadavky a požiadavky na predkladanie dôkazných materiálov počas celého postupu verejného obstarávania jasne ohraničené a musia zodpovedať príslušnému postupu. Predovšetkým:

a) môžu povoľujúci úradníci okrem zmlúv nízkej hodnoty, v prípade ktorých je prípustná jediná ponuka v rokovacom konaní, po ich posúdení rizika upustiť od nutnosti poskytnúť jeden alebo viacero dôkazných materiálov;

b) môže verejný obstarávateľ v prípade ostatných postupov verejného obstarávania podľa článku 91 ods. 3 požadovať potvrdenie a/alebo iné dôkazné materiály svedčiace o tom, že sa kandidát nenachádza ani v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 a že spĺňa aj ostatné kritériá na udelenie zmluvy;

c) môže verejný obstarávateľ vo všetkých ostatných prípadoch požadovať dôkazy, ktoré považuje za potrebné pre uskutočnenie postupu verejného obstarávania.

Uchádzač alebo účastník verejnej súťaže musí priložiť na požiadanie verejného obstarávateľa informáciu o vlastníctve týkajúcu sa právnickej osoby, ktorá predkladá ponuku alebo o zložení manažmentu, kontrolných a zastupujúcich orgánov.

2. Bez ohľadu na odsek 4 nesmú byť zálohové platby zadržiavané výlučne preto, že nebola využitá možnosť zhromažďovania dôkazov.“

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa uplatňuje zásada proporcionality na povinnosť predkladať dôkazy. Má sa tým dosiahnuť primeraná rovnováha medzi ochranou záujmu Spoločenstva na jednej strane a administratívnou záťažou na strane druhej. V nemeckej verzii v odseku 4 nahradenie slova „Management“ slovom „Geschäftsführung“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 94 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Bez ohľadu na iné ustanovenia o konflikte záujmov a najmä na ustanovenia článku 52 sa predpokladá, že konflikt záujmov v zmysle písmena a) existuje vtedy, keď uchádzač alebo účastník verejnej súťaže bol v niektorej etape postupu udeľovania grantu zamestnancom Spoločenstiev, pokiaľ jeho účasť na verejnom obstarávaní vopred neschválil jeho nadriadený.

Odôvodnenie

Cieľom je obmedziť uplatňovanie tohto článku na udeľovanie grantov, keďže zamestnanci Spoločenstiev majú samé osebe zakázané uzatvárať zmluvy so Spoločenstvami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

ČLÁNOK 1 BOD 43

Článok 95 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(43) V článku 95 sa pridáva tento odsek:

 

 

(43) Článok 95 sa nahrádza takto:

„Z dôvodov efektívnosti však dve a viac inštitúcii môže súhlasiť s použitím spoločnej databázy.“

„Článok 95

 

1. Každý orgán oznámi podrobnosti o záujemcoch a uchádzačoch verejných súťaží, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94, centrálnej databáze, ktorú riadi Komisia.

 

2. Povoľujúci úradníci vo všetkých inštitúciách a agentúrach vždy pred uzavretím zmluvy overia účastníkov s využitím databázy. Prístup do databázy bude udelený aj príslušným orgánom členských štátov. Prístup možno povoliť aj tretím krajinám a medzinárodným organizáciám, ak to bude potrebné na základe významného verejného záujmu, a to bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva týkajúce sa spracovania osobných údajov.

 

3. Členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o hospodárskych subjektoch, ktoré sú v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b) a c), pokiaľ malo správanie týchto subjektov škodlivé dôsledky na finančné záujmy Spoločenstiev a pokiaľ sa Spoločenstvá samy nezúčastnili na súdnom konaní. Orgány členských štátov využijú databázu Komisie pri uzatváraní zmlúv v prípadoch, keď ide aj o financovanie z prostriedkov EÚ, a v súlade s tým využijú informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

ČLÁNOK 1 BOD 44

Článok 96 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(2a) Vylúčenie uchádzača alebo účastníka verejnej súťaže na dobu viac ako päť rokov sa môže uskutočniť iba na základe rozsudku alebo rovnocenného rozhodnutia voči uchádzačovi alebo účastníkovi verejnej súťaže, ktorý má účinok res judicata vo veci skutočnosti relevantnej pre vylúčenie, ktorá poškodzuje finančné záujmy Spoločenstiev.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 93.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

ČLÁNOK 1 BOD 44A

Pred článkom 97 odsek 3a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44a. Pred článok 97 sa vkladá tento nový odsek 3a:

 

„Odsek 3a

Práva účastníkov postupu verejného obstarávania.“

Odôvodnenie

Objasňuje, že účastníci majú nielen povinnosti, ale aj práva, ktoré musí verejný obstarávateľ zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

ČLÁNOK 1 BOD 44B (nový)

Článok 97 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44b. Článok 97 ods. 1 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zlepšenie čitateľnosti a systematické zhrnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

ČLÁNOK 1 BOD 46 (AA) (nový)

Článok 98 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(aa) Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

„2. Len v odôvodnených prípadoch môže verejný obstarávateľ v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacích predpisoch vopred požadovať od účastníkov verejnej súťaže zábezpeku, aby zaručili, že svoju ponuku zachovajú."

Odôvodnenie

Obmedzenie nutnosti požadovať zábezpeku na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

ČLÁNOK 1 BOD 46A (nový)

Článok 100 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46a. V článku 100 sa pridáva tento odsek:

„(2a). Zmluva nesmie byť podpísaná pred uplynutím 14 týždňov od dňa, keď boli uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže informovaní o odmietnutí (odsek 2 prvá veta), ak tým nevznikne Spoločenstvám značná škoda. Lehota začne plynúť až vtedy, keď uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže boli písomnou formou poučení o prípustnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, najmä pokiaľ ide o inštanciu, lehotu a formu. Zmluva podpísaná pred uplynutím lehoty je neplatná.“

Odôvodnenie

Neúspešní účastníci verejnej súťaže majú byť informovaní o právnych možnostiach napadnutia rozhodnutí o udelení zmluvy. Je to v záujme účinnej kontroly rozhodnutia o udelení zmluvy a tým aj transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

ČLÁNOK 1 BOD 46B (nový)

Článok 100a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46b. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 100a

1. Komisia prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že rozhodnutia orgánov verejného obstarávania týkajúce sa postupov udeľovania verejných zmlúv spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť účinne a najmä čo najrýchlejšie preskúmané, osobitne v súlade s podmienkami článku 100b ods. 7, vzhľadom na porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo iných ustanovení, ktorými sa tieto právne predpisy vykonávajú.

2. Komisia zabezpečí, že postup preskúmania v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia vo vykonávacích predpisoch, je prístupný minimálne každému, kto má alebo mal záujem o určitú dodávateľskú alebo stavebnú zmluvu a vznikla mu škoda v súvislosti s údajným porušením právnych predpisov alebo mu hrozí vznik takejto škody. Komisia môže predovšetkým požadovať, aby ten, kto zamýšľa začať postup preskúmania, bol povinný vopred informovať verejného obstarávateľa o údajnom porušení právnych predpisov a o zamýšľanom preskúmaní."

Odôvodnenie

Rovnaký prístup ako záväzok členských štátov vyplývajúci zo smernice 89/665/EHS z 21. decembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

ČLÁNOK 1 BOD 46C (nový)

Článok 100b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46c. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 100b

1. Komisia zabezpečí, aby sa pre postupy preskúmania uvedené v článku 1 stanovili potrebné právomoci,

a) aby sa mohli prostredníctvom dočasného nariadenia čo najrýchlejšie prijať predbežné opatrenia s cieľom zamietnuť údajné porušenie právnych predpisov alebo zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu príslušných záujmov; patria sem opatrenia s cieľom pozastaviť postup udelenia verejnej zmluvy alebo spôsobiť pozastavenie, alebo opatrenia na vykonávanie všetkých ostatných rozhodnutí verejných obstarávateľov;

b) aby sa mohlo uskutočniť alebo iniciovať zrušenie nezákonných rozhodnutí vrátane vypustenia diskriminujúcich technických, hospodárskych alebo finančných špecifikácií v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk, v podkladoch k zadávaniu zákaziek alebo v akomkoľvek inom dokumente týkajúcom sa príslušného postupu udelenia zmluvy;

c) aby sa tým, ktorí boli utrpeli škodu v súvislosti s porušením právnych predpisov, mohla priznať náhrada škody.

2. Právomoci uvedené v odseku 1 môžu byť pridelené nezávisle od seba viacerým inštanciám, ktoré sú zodpovedné za postup preskúmania z hľadiska rôznych aspektov.

3. Postupy preskúmania sami osebe nemajú nevyhnutne automatický odkladný účinok na príslušné postupy udelenia zmluvy.

4. Komisia môže stanoviť, že príslušná inštancia môže pri skúmaní otázky, či treba prijať predbežné opatrenia, zohľadniť ich predvídateľné následky z hľadiska všetkých potenciálne poškodených záujmov a záujmu spoločnosti a že príslušná inštancia môže rozhodnúť o neprijatí týchto opatrení v prípade, keď by ich negatívne následky mohli prevážiť nad prínosmi, ktoré sú s nimi spojené. Zamietnutie predbežných opatrení nemá vplyv na ostatné práva žiadateľa.

5. Komisia môže predpísať, že v prípade nárokov na náhradu škody, ktoré sa zakladajú na nezákonnosti rozhodnutia, musí najprv toto rozhodnutie zrušiť inštancia, ktorá má na to potrebné právomoci.

6. Účinky vykonávania právomocí uvedených v odseku 1 na zmluvu uzatvorenú po pridelení zákazky na základe automatického výberu ponuky sa stanovia vo vykonávacích predpisoch.

Okrem prípadu, keď rozhodnutie musí byť zrušené pred priznaním náhrady škody, môže Komisia ďalej stanoviť, že po uzatvorení zmluvy na základe automatického výberu ponuky budú právomoci kontrolnej inštancie obmedzené na priznanie náhrady škody osobe, ktorá utrpela škodu v dôsledku porušenia právnych predpisov.

7. Komisia zabezpečí, aby rozhodnutia inštancií zodpovedných za postup preskúmania boli účinne vykonávané.

8. Inštancia zodpovedná za postup preskúmania, ktorá nie je súdom, musí svoje rozhodnutie vždy odôvodniť písomne. Ďalej treba v tomto prípade zabezpečiť, aby sa údajné nezákonné opatrenie príslušnej základnej inštancie alebo údajné porušenie pri vykonávaní jej právomocí mohli stať predmetom žaloby alebo preskúmania inou inštanciou, ktorá je nezávislá vo vzťahu k verejným obstarávateľom a k základnej inštancii a ktorá je súdom v zmysle článku 234 Zmluvy o ES.

Pre menovanie a skončenie funkčného obdobia členov tejto nezávislej inštancie, pokiaľ ide o orgán zodpovedný za ich menovanie, trvanie ich funkčného obdobia a ich odvolateľnosti, platia rovnaké podmienky ako pre sudcov. Minimálne predseda tejto nezávislej inštancie musí mať právnické a profesionálne kvalifikácie sudcu. Nezávislá inštancia súdi kontradiktórnym postupom; jej rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí Komisia.“

Odôvodnenie

Rovnaký prístup ako záväzok členských štátov vyplývajúci zo smernice 89/665/EHS z 21. decembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

ČLÁNOK 1 BOD 46D (nový)

Článok 102 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

 

 

46d. Článok 102 sa nahrádza takto:

 

„Článok 102

 

Verejný obstarávateľ požaduje v určitých odôvodnených prípadoch od dodávateľa zábezpeku, aby

 

a) zaručil riadne plnenie zmluvy;

 

b) obmedzil finančné riziká spojené s predbežným financovaním a zálohovými platbami. V prípade zálohových platieb sa zábezpeky požadujú len vtedy, ak sa platba neuskutočňuje za už poskytnuté dodávky alebo výkony podľa vopred dohodnutého harmonogramu výkonov.“

 

Odôvodnenie

Je to v záujme zjednodušenia správy. Účel zábezpeky zaniká spolu s dodávkou/výkonom, ktoré už boli poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

ČLÁNOK 1 BOD 50 -A (nový)
Článok 108 odsek 1 úvodná časť (nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

- a) V odseku 1 pododsek 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

 

„1. Granty sú priame finančné príspevky z rozpočtu Spoločenstva vo forme dotácií, ktorými sa financuje:"

Odôvodnenie

Preberá sa pôvodný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91, ktorý predložila spravodajkyňa, pričom sa tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vysvetľuje z právneho hľadiska. Odkaz na rozpočet „inštitúcií“ by sa mohol chybne vykladať a mohol by vyvolať zmätok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

ČLÁNOK 1 BOD 50 PÍSMENO –A A (nové)

Článok 108 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-aa) Odsek 1 pododsek 2 sa nahrádza takto:

„Granty sú upravené vo forme písomnej zmluvy alebo rozhodnutia o ich udelení, ktoré sa doručí žiadateľovi. Rozhodnutie o udelení grantu môže byť viazané na podmienky, požiadavky alebo časové vymedzenia, za predpokladu, že by tieto boli tiež upravené v zmluve o financovaní."

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje udeľovanie grantov aj prostredníctvom rozhodnutí Komisie, a nie iba prostredníctvom zmlúv. V článku 249 Zmluvy o ES sú rozhodnutia ustanovené ako prostriedok právnej úpravy Spoločenstiev. Udeľovanie grantov na základe rozhodnutí o financovaní môže preto v značnej miere prispieť k zmenšeniu byrokratickej záťaže, predovšetkým v prípade malých súm, a skrátiť príslušný postup. Možnosťou stanovenia podmienky, časového vymedzenia alebo požiadavky v rámci právnej úpravy zmluvy o financovaní sa zvyšuje flexibilita pri vykonávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

ČLÁNOK 1 BOD 50(A)

Článok 108 odsek 2 body ga a gb (nové) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ga) výdavky pre organizácie, ktoré pozostávajú najmä z (bývalých) členov a (bývalých) zamestnancov inštitúcie a ktoré

- podporujú záujmy inštitúcie alebo podporujú jej fungovanie; a/alebo

- organizujú kultúrne, športové, spoločenské a iné činnosti v prospech inštitúcie a/alebo jej (bývalých) členov a (bývalých) zamestnancov; ako aj

- výdavky v rámci spolupráce s tretími osobami, ktoré nepodliehajú predpisom o verejnom obstarávaní a súvisia s informačnou politikou inštitúcie.

Tieto kategórie sa považujú za administratívne výdavky v zmysle článku 49. V rozpočte sa uvádzajú osobitne.

Odôvodnenie

Vyčlenenie grantov určených pre interné organizácie inštitúcií, ktoré sú potrebné pre ich riadne fungovanie, z rozsahu uplatňovania grantov. Viaceré zásady v súvislosti s grantami, napríklad každoročné verejné súťaže a degresivita, nie sú vhodné v prípade grantov, ktoré inštitúcie poskytujú organizáciám vytváraným z ich vlastných členov alebo ich vlastných zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

ČLÁNOK 1 BOD 52

Článok 109 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Granty nemôžu byť kumulatívne alebo pridelené so spätou platnosťou a musia byť spolufinacované.

Granty nemôžu byť kumulatívne alebo pridelené so spätnou platnosťou a musia byť spolufinacované bez ohľadu na predpisy o udeľovaní grantov formou jednorazových platieb alebo paušálneho financovania (článok 113 ods. 1 písm. b) a c)).

Odôvodnenie

V dôsledku týchto ustanovení nepodliehajú požiadavke spolufinacovania granty, ktoré sú jednorazovými platbami alebo paušálnym financovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

ČLÁNOK 1 BOD 52
Článok 109 odsek 3 bod d (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(d) granty s nízkou hodnotou, ktoré majú jednu z foriem uvedených v článku 113 ods. 1 písm. b) alebo c), alebo kombinácia týchto foriem v súlade s vykonávacími predpismi.

(d) granty, ktoré majú jednu z foriem uvedených v článku 113 ods. 1 písm. b) alebo c), alebo kombinácia týchto foriem v súlade s vykonávacími predpismi.

Odôvodnenie

Ohraničenie výnimky z pravidla o neziskovosti iba na jednorazové platby a paušálne financovanie nezlepší výrazným spôsobom situáciu príjemcov. V súčasnosti sú príjemcovia často trestaní za to, že zvyšujú vlastné zdroje, pretože takzvané pravidlo o percentuálnom podiele vedie k tomu, že sa finančná pomoc EÚ znižuje, keď dochádza k rastu vlastných zdrojov. To pôsobí kontraproduktívne a predstavuje prekážku zvyšovania vlastných zdrojov. Namiesto dopredu stanoveného podielu spolufinancovania by sa preto mali vo väčšej miere využívať jednorazové platby a paušálne financovanie, v prípade potreby v kombinácii s maximálnym podielom financovania. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebné vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 113 a, ktorý predložila tá istá autorka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

ČLÁNOK 1 BOD 52

Článok 109 odsek 3 bod (da) (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(da) vlastné zdroje, najmä členské príspevky a  poplatky, získané v rámci ročných operácií politickej strany na európskej úrovni v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003, ktoré presahujú 25 % oprávnených nákladov, ktoré znáša príjemca podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

ČLÁNOK 1 BOD 52A (NOVÝ)
Článok 109 a (nový) (nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52 a) Dopĺňa sa tento článok 109a:

 

„Článok 109 a

 

Úlohou spoločného útvaru je informovanie a poradenstvo žiadateľov. Tento útvar predovšetkým:

- stanovuje spoločné normy pre formuláre žiadostí týkajúcich sa podporných prostriedkov podobného druhu a kontroluje rozsah a čitateľnosť formulárov žiadostí,

- informuje potenciálnych žiadateľov (najmä prostredníctvom seminárov a poskytovania návodov), ako aj

- spravuje databázu, prostredníctvom ktorej Komisia informuje žiadateľov."

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 95, ktorý predložila spravodajkyňa, sa navrhuje malá zmena, a to nahradenie slova „orgán“ slovom „služba“ s cieľom vyjasniť, že v rámci Komisie by sa malo podporovať spoločné využívanie poznatkov a skúmanie osvedčených postupov, aby sa v rámci oddelení Komisie, ako aj medzi nimi zabránilo rôznym výkladom a postupom a aby mali žiadatelia k dispozícii informačnú kanceláriu poskytujúcu spoľahlivé informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

ČLÁNOK 1 BOD 52B (nový)
Článok 110 odsek 1 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52 b) V článku 110 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

„1. Okrem rozpočtových prostriedkov na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci sa granty zahrnú do ročného plánu, ktorý sa uverejní na začiatku rozpočtového roka, najneskôr však 15. marca.

 

Prevádzkové granty, ako sú vymedzené v článku 112 tohto nariadenia, rovnako podliehajú ročnému programu, ktorý môže byť uverejnený v priebehu predchádzajúceho roka za podmienky, že v nasledujúcom roku sú k dispozícii finančné prostriedky.“

Odôvodnenie

Prebratie a doplnenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 96 a 97, ktoré predložila spravodajkyňa. Je potrebné jasne rozlišovať medzi prevádzkovými grantmi a grantmi určenými na osobitné opatrenia, ktoré si vyžadujú rôzne požiadavky.

Okrem toho po revízii pravidiel na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách vykonanej v októbri 2005 a vzhľadom na administratívne tlaky sa zdá byť realistickejšie, aby sa termín uverejnenia ročného programu grantov určených na osobitné opatrenia stanovil na 31. marec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

ČLÁNOK 1 BOD 53

Článok 110 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tento pracovný program sa uskutočňuje uverejňovaním výziev na predloženie návrhov okrem riadne odôvodnených výnimočných a naliehavých prípadov, alebo vtedy, keď charakteristiky príjemcu alebo druh činnosti neponechávajú pre danú činnosť žiadnu inú voľbu.

Tento pracovný program sa uskutočňuje uverejňovaním výziev na predloženie návrhov okrem riadne odôvodnených výnimočných a naliehavých prípadov, alebo vtedy, keď charakteristiky príjemcu alebo druh činnosti neponechávajú pre danú činnosť žiadnu inú voľbu. Výzva na predloženie návrhov môže byť uverejnená už v predchádzajúcom roku za predpokladu dostupnosti prostriedkov v nasledujúcom roku. Bez ohľadu na dátum uverejnenia a bez ohľadu na článok 115 informuje o všetkých predpisoch, ktoré sa uplatňujú na udeľovanie grantu (najmä skutočnosti vedúce k vylúčeniu podľa článkov 93 a 94), pričom sú prípustné odkazy na normy. Uplatňované predpisy sú počas trvania postupu záväzné v znení platnom v deň oznámenia.

Odôvodnenie

Uverejnením už v predchádzajúcom roku sa má predísť nahromadeniu postupov udeľovania podporných prostriedkov na začiatku nasledujúceho roka a s tým súvisiacim omeškaniam. Žiadatelia by mali mať počas trvania postupu právnu istotu. Zákaz zmien počas prebiehajúceho postupu umožňuje znížiť administratívnu záťaž pre príjemcov a Komisiu, zjednodušiť postup a zjednotiť politiku poskytovania podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

ČLÁNOK 1 BOD 53A (nový)
Článok 110 odsek 2 (nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(53a) V článku 110 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Všetky granty udelené v priebehu rozpočtového roka sa každoročne uverejňujú, v prípade potreby elektronickými prostriedkami, pričom sa náležite dodržia požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť.“

Odôvodnenie

Prispôsobenie nariadenia o rozpočtových pravidlách moderným komunikačným prostriedkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

ČLÁNOK 1 BOD 53B (nový)

Článok 110 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

53a. V článku 110 sa dopĺňa tento odsek 2a:

„2a. Komisia súčasne s uverejnením podľa odseku 2 predkladá Európskemu parlamentu správu o:

a) počte žiadateľov v uplynulom roku;

b) počte a podiele úspešných žiadostí na každú výzvu na predloženie návrhov a na každú agentúru poskytujúcu podporné prostriedky;

c) priemerné trvanie postupu od uverejnenia výzvy na predloženie návrhov až po uzatvorenie finančnej dohody alebo vydanie rozhodnutia o udelení grantu na každú výzvu na predloženie návrhov a na každú agentúru poskytujúcu podporné prostriedky;

d) priemerné trvanie až po záverečné hodnotenie a záverečnú platbu (článok 119 ods. 1)."

Odôvodnenie

Vzhľadom na dlhé trvanie postupov pri udeľovaní grantov je nevyhnutné podávať správy ako dôležitý východiskový bod pre zlepšenia. Vyplýva z toho možnosť vypracovať diferencovanú bilanciu medzi pracovným plánom a jeho realizáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

ČLÁNOK 1 BOD 54

Článok 111 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Na jednu činnosť môže byť z rozpočtu udelený iba jeden grant ktorémukoľvek príjemcovi, ak to základné právne akty nestanovujú inak.

1. Na jednu činnosť môže byť z rozpočtu udelený iba jeden grant ktorémukoľvek príjemcovi.

Príjemcovi môže byť udelený iba jeden prevádzkový grant z rozpočtu na jeden rozpočtový rok.

2. Príjemcovi môže byť udelený iba jeden prevádzkový grant z rozpočtu na jeden rozpočtový rok. Žiadateľ bezodkladne informuje povoľujúcich úradníkov o viacnásobnom podaní žiadosti a viacnásobnom pridelení podporných prostriedkov na projekt.

Tie isté výdavky sa v akomkoľvek prípade nefinancujú z rozpočtu.

3. Tie isté výdavky sa v akomkoľvek prípade nefinancujú z rozpočtu. Celková suma výdavkov oprávnených na financovanie nesmie byť v žiadnom prípade prekročená.

Odôvodnenie

Informačná povinnosť príjemcu podporných prostriedkov, ktorý má bližšie k danej problematike, prispieva k tomu, že sa zabráni duplicitnej podpore alebo prekročeniu najvyššej možnej sumy podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

ČLÁNOK 1 BOD 55A (nový)
Článok 113 odsek 2 (nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(55a) V článku 113 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„2. Pokiaľ nie je v základnom právnom akte ustanovené inak s ohľadom na orgány sledujúce cieľ všeobecného európskeho záujmu a bez ohľadu na ustanovenia upravujúce poskytovanie grantov vo forme jednorazových platieb alebo na základe paušálneho financovania (článok 113 ods. 1 písm. b) a c)), v prípade, že sa prevádzkové granty poskytujú opätovne, dôjde k ich postupnému zníženiu, a to primeraným spôsobom.“

Odôvodnenie

Na paušálne financovanie a financovanie na základe jednorazových platieb by sa nemala v súvislosti so znižovaním administratívneho zaťaženia uplatňovať zásada postupného znižovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

ČLÁNOK 1 BOD 56
Článok 113a odsek 1 bod a (Nariadenie (ES Euratom) č. 1605/2002)

(a) vrátenie stanoveného podielu naozaj vynaložených oprávnených nákladov;

(a) vrátenie maximálneho alebo stanoveného podielu naozaj vynaložených oprávnených nákladov;

Odôvodnenie

V súčasnosti sú príjemcovia často trestaní za to, že zvyšujú vlastné zdroje, pretože takzvané pravidlo o percentuálnom podiele vedie k tomu, že sa finančná pomoc EÚ znižuje, keď dochádza k rastu vlastných zdrojov. To pôsobí kontraproduktívne a predstavuje prekážku zvyšovania vlastných zdrojov. Namiesto dopredu stanoveného podielu spolufinancovania by sa preto mali vo väčšej miere využívať jednorazové platby a paušálne financovanie, v prípade potreby v kombinácii s maximálnym podielom financovania.. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebné vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 109, ktorý predložila ta istá autorka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

ČLÁNOK 1 BOD 56

Článok 113 a odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(1a) Medzi výdavky oprávnené na financovanie patria najmä:

a) výdavky na bankovú záruku, ktorú predkladá príjemca grantu v súlade s článkom 118, alebo na podobnú zábezpeku;

b) sumy dane z obratu, ktoré príjemca podporných prostriedkov nemôže uplatniť prostredníctvom odpočtu dane pri vstupe;

c) výdavky na externý audit (články 117 a 119);

d) administratívne výdavky, náklady na zamestnancov a vecné náklady;

e) odpisy.

Odôvodnenie

Práve malé podniky a malé organizácie nemôžu sami niesť náklady na poskytnutie záruk. Nemalo by to však znamenať ich reálne vylúčenie zo systému prideľovania podporných prostriedkov. Platí to aj pre mimovládne organizácie, ktoré si nemôžu uplatniť odpočet dane pri vstupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 3 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Žiadatelia musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v prvom pododseku.

S ohľadom na zásady uvedené v článku 109 potvrdia žiadatelia na výzvu povoľujúceho úradníka, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v prvom pododseku.

Odôvodnenie

Povoľujúcemu úradníkovi má byť umožnené flexibilne a na základe vlastného posúdenia rizík využiť povinnosť žiadateľov predložiť takéto potvrdenie. Vedie to k zníženiu administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 4 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tieto pokuty môžu byť uložené takisto príjemcom, ktorí počas plnenia dohody o udelení grantu uviedli nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, ktoré požadoval povoľujúci úradník alebo tieto informácie neposkytli vôbec.

Tieto pokuty môžu byť uložené takisto príjemcom, ktorí počas plnenia dohody o udelení grantu uviedli zámerne alebo na základe hrubej nedbanlivosti nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, ktoré požadoval povoľujúci úradník, alebo tieto informácie neposkytli vôbec.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(4a). Povoľujúci úradník iniciuje vydávanie vyhlásení, podávanie žiadostí alebo opravy vyhlásení či žiadostí, ak zjavne iba nedopatrením alebo z nevedomosti tieto vyhlásenia a žiadosti neboli podané alebo boli vydané či podané nesprávne. Ak je to potrebné a v rámci dostupných možností uskutočniteľné a prípustné, poskytuje informácie o právach a povinnostiach účastníkov postupu.

Povoľujúci úradník vedie vhodnou formou záznamy o kontaktoch so žiadateľmi počas postupu.

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa má poskytnúť možnosť podávať úspešné žiadosti o podporné prostriedky aj žiadateľom, ktorí sú v právnom styku s orgánmi prideľujúcimi podporné prostriedky neskúsení a nemajú k dispozícii právne poradenstvo. Mimovládne organizácie kritizovali nedostatočnú spoluprácu. Európska únia sa tým má stať atraktívnejšou ako partner prideľujúci podporné prostriedky. Transparentnosť a bezpečnosť postupu je zabezpečená povinnosťou zhotovovať záznamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

ČLÁNOK 1 BOD 57A (nový)
Článok 115 odsek 1 (nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(57a) V článku 115 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Zásady uvedené v článku 109 ods. 1 a výberové kritériá ohlásené vopred vo výzve na predloženie návrhov umožňujú hodnotiť schopnosť žiadateľa dokončiť navrhovanú činnosť alebo pracovný program. Článok 110 ods. 1 tým nie je dotknutý.

Výberové kritériá by mali odzrkadľovať osobitosti projektov, ich kvalitu a realizáciu."

Odôvodnenie

V porovnaní s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 104, ktorý predložila spravodajkyňa, bola vykonaná malá zmena, ktorá upresňuje, že zásady uvedené v článku 109, konkrétne transparentnosť, proporcionalita a rovnaký prístup, je potrebné zohľadniť aj pri stanovovaní výberových kritérií a kritérií udeľovania grantov. Má to význam aj vzhľadom na dvojstupňový postup, ktorý navrhla spravodajkyňa v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 105. Okrem toho sa opravuje malá chyba: Zatiaľ čo sa v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu spravodajkyne spomína dvakrát pojem výberové kritéria, na tomto mieste sa pojem kritéria na udeľovanie grantov používa v druhom pododseku podľa rozlíšenia uvedeného v článku 115.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

ČLÁNOK 1 BOD 57B (nový)

Článok 115 odseky 2a a 2b(nové) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

57b. V článku 115 sa dopĺňajú tieto odseky 2a a 2b:

„2a. Postup udeľovania sa v zásade rozdelí do viacerých etáp, pričom prvá etapa má obsahovať iba približné posúdenie prípustných podaných žiadostí. V prípade, že žiadosť už po tejto etape postupu nemá vyhliadky na úspech, oznámi sa to žiadateľovi v súlade s článkom 116 ods. 3. Každá ďalšia etapa sa musí zreteľne odlišovať od predchádzajúcej, pokiaľ ide o rozsah a obsah dôkazov predkladaných žiadateľom. V prípade, že od žiadateľa bude požadovaný dôkaz, tento smie byť požadovaný počas jedného postupu iba raz. Údaje, ktoré sa už získali, sa uložia do databázy (článok 109a). Je potrebné usilovať sa o rýchle skončenie postupu.

2b. Bez ohľadu na zásady uvedené v článku 109 ods. 1 dbá povoľujúci úradník počas celého postupu najmä o to, aby náklady, ktoré vznikli žiadateľovi v súvislosti s uverejňovaním, dokumentáciou a inými dôkaznými povinnosťami týkajúcimi sa grantu, neboli neprimerané vo vzťahu k hodnote udeľovaného grantu.“

Odôvodnenie

Rozčlenením postupu do viacerých etáp sa má umožniť predbežný výber. Môžu sa tým aj znížiť značné náklady na dokumentáciu v počiatočnej etape postupu. Rovnaký účel má aj kontrolná funkcia povoľujúceho úradníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

ČLÁNOK 1 BOD 58

Článok 116 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Návrhy sa vyhodnotia na základe predbežne oznámených kritérií výberu a kritérií na udeľovanie grantov s cieľom určiť návrh, ktorý môže byť financovaný.

1. Návrhy sa v priebehu dvoch mesiacov vyhodnotia na základe vopred ohlásených kritérií výberu a kritérií na udeľovanie grantov s cieľom určiť, ktoré návrhy sa môžu financovať.

Odôvodnenie

Zámerom tohto ustanovenia je určiť jednoznačný časový rámec pre rozhodovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

ČLÁNOK 1 BOD 58A (nový)

Článok 116 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58a) V článku 116 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti a  po uplynutí lehoty uvedenej v článku 100 ods. 2a podpíše zmluvu.

Ak sa požadovaný grant neudelí, orgán uvedie dôvody zamietnutia žiadosti najmä s poukázaním na vopred ohlásené výberové kritériá a kritériá udelenia grantu.“

Odôvodnenie

Zámerom tohto ustanovenia je stanoviť jednoznačný časový rámec rozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

ČLÁNOK 1 BOD 58B (nový)

Článok 117 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58b. Článok 117 sa nahrádza takto:

„Článok 117

1. Rýchlosť vyplácania je určená danými finančnými rizikami, dĺžkou trvania a postupom akcie alebo nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi. Platby sa uskutočňujú v primeranom čase.

V prípade, že splatnosť je stanovená zmluvne alebo prostredníctvom rozhodnutia, platby sa vykonávajú bez ďalšej výzvy v čase splatnosti. Článok 119 ods. 2 tým nie je dotknutý.

2. Na určenie finančných rizík môže povoľujúci úradník s ohľadom na zásady uvedené v článku 109 ods. 1 požadovať od príjemcu grantu predloženie osvedčenia vydaného nezávislým audítorom. Vo vykonávacích predpisoch môžu byť ustanovené prípady, keď sa vyžaduje osvedčenie externého audítora alebo keď možno upustiť od nutnosti predložiť osvedčenie.

(Odsek 2 veta 1 obsahuje rovnaké znenie ako článok 117 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odôvodnenie

Toto ustanovenie má prispieť k zrýchleniu postupu. Orgány, ktoré majú k dispozícii vlastné audítorské úrady, by mali mať možnosť ich využiť namiesto toho, aby využívali služby externých audítorov. Má sa tým zabrániť nákladom na postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

ČLÁNOK 1 BOD 58C (nový)

Článok 118 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58c. Článok 118 sa nahrádza takto:

„Článok 118

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v prípade, že nie sú dostupné iné, rovnako účinné možnosti minimalizácie rizika, požiadať príjemcu, aby vopred zložil zábezpeku kvôli obmedzeniu finančných rizík spojených s predbežným financovaním.“

(Obsahuje rovnaké znenie ako článok 118 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom sa vkladajú slová „v prípade, že nie sú dostupné iné, rovnako účinné možnosti minimalizácie rizika“)

Odôvodnenie

Požadovanie zábezpeky formou bankových záruk predstavuje najmä pre malé podniky, ako aj pre podniky v niektorých členských štátoch a pre malé mimovládne organizácie značné ťažkosti. Malo by sa preto objasniť, že to predstavuje iba ultima ratio v prípade, že neprichádzajú do úvahy iné, rovnako účinné možnosti zábezpeky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

ČLÁNOK 1 BOD 58D (nové)

Článok 119 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

58d. Článok 119 sa nahrádza takto:

„Článok 119

1. Bez toho, aby boli dotknuté následné kontroly zo strany orgánu, grant sa neposkytne v celkovej sume dovtedy, kým orgán neprevezme záverečné správy a vyúčtovanie. V tomto prípade začína premlčacia doba (článok 73b) voči orgánu splatením poslednej platby. Premlčacia doba (článok 73b) voči príjemcovi začína dňom, kedy sa stane suma grantu konečnou.

2. V prípade, že príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z právnych predpisov, zo zmluvy o financovaní alebo z rozhodnutia o udelení grantu, vyplácanie grantu sa môže pozastaviť, znížiť alebo ukončiť v súlade s ustanoveniami vykonávacích predpisov po tom, ako príjemca dostal príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Zníženia musia zodpovedať chybe, proti ktorej sa namieta.

Ak sa nedodržanie povinností nedá pripísať správaniu príjemcu, uskutoční sa pozastavenie, zníženie alebo ukončenie iba vo výnimočných prípadoch, najmä vtedy, keď bola v dôsledku realizácie alebo zachovania grantu prekročená celková suma výdavkov na projekt, ktoré sú oprávnené na financovanie, alebo keď v dôsledku nedodržania povinností nemožno viac dosiahnuť cieľ grantu.“

Odôvodnenie

Uplatnenie zásady proporcionality. Najmä automatické zníženie príspevku zo strany EÚ v prípade výpadku jedného alebo viacerých spolufinancujúcich subjektov, ktorý nemôže príjemca zdôvodniť, môže viesť k zlyhaniu celého projektu. Tejto situácii treba v zásade zabrániť. Odkazom na ustanovenia o premlčacej dobe má byť orgán motivovaný k tomu, aby uskutočnil záverečný audit najneskôr pred uplynutím premlčacej doby. Má sa tým zvýšiť právna istota na strane príjemcu grantu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

ČLÁNOK 1 BOD 59

Článok 120 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Ak si vykonanie činnosti vyžaduje, aby príjemca poskytol obstarávacie zmluvy, vo vykonávacích predpisoch sa ustanoví príslušný postup.

1. Ak si vykonanie činnosti vyžaduje udeľovanie zmlúv o verejnom obstarávaní, podlieha tento postup zásadám uvedeným v hlave V tejto časti.

 

Vo vykonávacích predpisoch môžu byť ustanovené pravidlá zjednodušeného postupu v závislosti od rozsahu zmluvy.

Odôvodnenie

Zjednodušenie správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

ČLÁNOK 1 BOD 61

Článok 122 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

61. V článku 122 sa výraz „článku 185“ nahrádza výrazom „článku 121“.

61. Článok 122 sa nahrádza takto:

„Článok 122

 

K účtom orgánov a subjektov uvedených v článku 121 sa pripojí správa a rozpočtovom a finančnom hospodárení počas príslušného rozpočtového roka, ktorá okrem iného poskytuje vysvetlenie týkajúce sa rozsahu použitia finančných prostriedkov a presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami.“

 

Odôvodnenie

Objasnenie cieľov a obsahu jednotlivých správ ustanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách. Výročná správa delegovaného povoľujúceho úradníka by sa mala zamerať na použitie finančných prostriedkov, realizáciu cieľov, rozvíjanie činností a rámec internej kontroly a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení by sa mala zamerať na aspekty plnenia rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

ČLÁNOK 1 BOD 68A (nový)

Článok 139 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

68a. Článok 139 odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgány posielajú Dvoru audítorov a rozpočtovému orgánu pre informáciu svoje interné predpisy, ktoré prijmú v súvislosti s finančnými záležitosťami.“

Odôvodnenie

Informovanie rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

ČLÁNOK 1 BOD 68B (nový)

Článok 143 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(68b) V článku 143 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Výročná správa obsahuje hodnotenie spoľahlivosti finančného hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie účinnosti a správnosti rozpočtového a hospodárskeho riadenia.“

Odôvodnenie

Zámerom rozlíšenia je dať jasne najavo, že Dvor audítorov by sa v rámci svojej audítorskej kompetencie nemal obmedziť na hodnotenie formálnej zákonnosti príjmov a výdavkov, no mal by tiež posudzovať vecnú náležitosť kontrolovaných transakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

ČLÁNOK 1 BOD 75

Článok 153 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

75. V článku 153 sa odsek 1 nahrádza takto:

vypúšťa sa

"(1) V prípade, keď Komisia môže previesť rozpočtové prostriedky podľa článku 23, prijme svoje rozhodnutie najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku a informuje o tom rozpočtový orgán tri týždne pred vykonaním presunov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. a).“

 

(Článok 153 ods. 1 zodpovedá zmenenému a doplnenému zneniu pôvodného znenia obsiahnutého v nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

ČLÁNOK 1 BOD 82A (nový)

Článok 160b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

82a. Za článkom 160a sa vkladá tento článok 160b:

„Článok 160b

Odchylne od článku 110 môže byť výzva na predloženie návrhov uverejnená už v predchádzajúcom roku za predpokladu dostupnosti prostriedkov v nasledujúcom roku. Bez ohľadu na dátum uverejnenia a bez ohľadu na článok 115 informuje Komisia o všetkých predpisoch, ktoré sa uplatňujú na udeľovanie grantu (najmä skutočnosti vedúce k vylúčeniu podľa článkov 93 a 94), pričom sú prípustné odkazy na normy. Uplatňované predpisy sú počas trvania postupu záväzné v znení platnom v deň oznámenia.“

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 110. Uverejnením už v predchádzajúcom roku sa má predísť nahromadeniu postupov udeľovania podporných prostriedkov na začiatku nasledujúceho roka a s tým súvisiacim omeškaniam. Žiadatelia by mali mať počas trvania postupu právnu istotu. Zákaz zmien počas prebiehajúceho postupu umožňuje znížiť administratívnu záťaž pre príjemcov, zjednodušiť postup a zjednotiť politiku poskytovania podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

ČLÁNOK 1 BOD 85A (nový)
Článok 168 odsek 1 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(85a) V článku 168 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

„Pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc Spoločenstva, uplatňujú sa pravidlá pre účasť na postupoch verejného obstarávania stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva1 a v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva.2

_______________

1 Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23.“

Odôvodnenie

V roku 2002 boli prijaté dve nariadenia o uvoľňovaní prostriedkov pomoci. Tieto nariadenia sprístupňujú postupy verejného obstarávania pre osoby z nečlenských krajín EÚ a krajín, ktoré nie sú príjemcami, pri súčasnom zvýhodnení rozvojových krajín a uplatňovaní zásady reciprocity pre rozvinuté krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Tieto pravidlá je potrebné uplatňovať a zapracovať do nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

ČLÁNOK 1 BOD 87

Článok 169a odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Medzi výdavky oprávnené na financovanie patria najmä:

 

a) výdavky na bankovú záruku, ktorú predkladá príjemca grantu v súlade s článkom 118, alebo na podobnú zábezpeku;

 

b) sumy dane z obratu, ktoré príjemca podporných prostriedkov nemôže uplatniť prostredníctvom odpočtu dane pri vstupe;

 

c) sumy dane z obratu, ktoré príjemca podporných prostriedkov nemôže uplatniť prostredníctvom odpočtu dane pri vstupe;

 

d) výdavky na externý audit (články 117 a 119);

 

e) náklady na administratívnu záťaž, náklady na zamestnancov a vecné náklady;

 

f) odpisy.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 113a: Práve malé mimovládne organizácie v oblasti rozvojovej politiky nemôžu sami niesť náklady na poskytnutie záruk. Nemalo by to však znamenať ich reálne vylúčenie zo systému prideľovania podporných prostriedkov. Platí to aj pre mimovládne organizácie, ktoré si nemôžu uplatniť odpočet dane pri vstupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

ČLÁNOK 1 BOD 94A (nový)
Článok 179 odsek 3 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94a) V článku 179 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. Inštitúcie čo najskôr informujú obidve zložky rozpočtového orgánu o každom stavebnom projekte, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný dosah na rozpočet, a to najmenej 3 týždne pred uplynutím termínu, do ktorého má rozpočtový orgán prijať rozhodnutie.“

Odôvodnenie

Na to, aby rozpočtový orgán mohol z finančnej stránky náležite zhodnotiť stavebný projekt, ktorý môže mať dosah na rozpočet Európskej únie, musia orgány uvedené v článku 179 ods. 3 informovať obe jeho zložky najmenej tri týždne pred uplynutím termínu, do ktorého má rozpočtový orgán prijať rozhodnutie. To umožní obom zložkám rozpočtového orgánu vyžiadať si v prípade potreby ďalšie upresnenie a získať ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

ČLÁNOK 1 BOD 94B (nový)

Článok 183 veta 2 (nová) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

94b. Článok 183 sa nahrádza takto:

"Rozpočtový orgán schvaľuje vykonávacie predpisy k tomuto nariadeniu o rozpočtových pravidlách.“

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

ČLÁNOK 1 BOD 94C (nový)

Článok 185 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94c) V článku 185 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Komisia prijme rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené Úniou, ktoré majú právnu subjektivitu. Rozpočtové pravidlá týchto orgánov sa nemôžu odchyľovať od tohto rámcového nariadenia okrem prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné prevádzkové potreby a po predchádzajúcom súhlase Komisie.“

Odôvodnenie

Rámcovému rozpočtovému nariadeniu by z dôvodov transparentnosti, zodpovednosti a konzistentnosti mali podliehať všetky agentúry, ktoré konajú v mene Únie, a to bez ohľadu na to, či prijímajú granty, ktoré idú na ťarchu rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

ČLÁNOK 1 BOD 95

Článok 185 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Každý orgán uvedený v odseku 1 vytvorí pracovné miesto pre vnútorný audit, ktoré sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor Komisie potvrdí, že priebeh auditu spĺňa medzinárodné audítorské normy, a pre tento účel môžu byť poskytované kvalitné služby.

3. Vnútorný audítor Komisie vykonáva audity pre subjekty uvedené v odseku 1. Subjekty uvedené v odseku 1 si môžu zriadiť funkciu interného auditu. Interný audítor Komisie môže v riadne odôvodnených prípadoch delegovať svoje úlohy na interných audítorov týchto orgánov. Toto delegovanie sa uskutoční písomne a uvedú sa v ňom dôvody delegovania, ako aj mená zodpovedných audítorov (delegujúceho aj tých, na ktorých sa deleguje). Interný audítor Komisie môže bez ohľadu na delegovanie vykonať interné audity orgánov uvedených v odseku 1 a delegovanie odvolať, kedykoľvek to uzná za vhodné.

 

V prípadoch, keď si orgány uvedené v odseku 1 zriadia funkciu interného auditu, táto sa vykonáva v súlade s usmerneniami vydanými interným audítorom Komisie. Tieto usmernenia zahŕňajú povinnosť predložiť všetky vydávané správy internému audítorovi Komisie. Interný audítor Komisie potvrdí, či vykonávanie auditu spĺňa normy interného auditu, a na tento účel môže vykonať audity kvality.“

Odôvodnenie

Týmto sa spresňuje postavenie interného audítora Komisie. Internému audítorovi Komisie sa dáva právomoc delegovať úlohy na interné audítorské služby agentúr, zatiaľ čo riadenie účtovníctva a zodpovednosť zaň zostáva na agentúrach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

ČLÁNOK 1 BOD 95

Článok 185 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Orgány uvedené v ods. 121 uplatňujú pravidlá účtovníctva stanovené v článku 133 tak, aby bolo možné konsolidovať ich účty s účtami Komisie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nadbytočné. Toto už pokrýva článok 133.

BEGRÜNDUNG

Kaum ein Rechtstext betrifft das praktische Leben der Mitarbeiter in Kommission und anderen Institutionen so wie die Haushaltsordnung. Rund 40% der Beschäftigten der Kommission haben mit ihren Vorschriften und Anweisungen zu tun, meist täglich. Dabei machen sie mangelnde Klarheit und Übersichtlichkeit zu einem schwer lesbaren Text; wegen zahlreicher Querverweise entzieht sie sich der Verständlichkeit und der schnellen Klärung von Fragen. Noch fast drei Jahre nach der Verabschiedung der Haushaltsordnung erreichen das Helpdesk der DG Budget an jedem Arbeitstag im Durchschnitt fünf Anfragen von Anwendern, die Antworten auf ihre Probleme mit der Haushaltsordnung und ihren Durchführungsbestimmungen suchen. Umfangreiche Handbücher sind entstanden: Jede Generaldirektion hat eigene Vorschriften und Vorgehensweisen abgeleitet und schriftlich gefaßt. Interne Bestimmungen der DG Budget kamen hinzu. Ein komplexes, widersprüchliches, unübersichtliches Haushaltsanwendungsrecht entstand, das sich erst nach umfangreichen Schulungen (teil)erschließt.

Die Folgen der komplexen Verfahrensvorschriften sind eine Bürokratisierung der Abläufe, lange Verfahrensdauern und Versuche, sich der Verantwortung durch Einschaltung möglichst vieler Hierarchien und Verfahrensstufen zu entziehen. Auf Seiten der "Kunden", Nachfrager nach Zuschüssen und Aufträgen, greift die Frustration um sich über ein Europa, das es den Bürgern, den Organisationen, der Wirtschaft, den Forschungseinrichtungen nicht nur schwer macht, Gelder abzurufen, sondern über komplexe Antragsverfahren mit hohen Kosten der europäischen Landschaft auch noch beträchtliche Gelder entzieht.

Unauflösbare, grundlegende Widersprüche bleiben: etwa die konkurrierende Gesetzgebung. Der Geltungsbereich der Haushaltsordnung und ihre allgemeine Gültigkeit wird von weitergehender Gesetzgebung, etwa den Basisrechtsakten, eingeschränkt. Sie können jederzeit selbst Kernbestimmungen der Haushaltsordnung zuwider laufen. So wird eine vermeintlich scharfe Waffe in Wirklichkeit stumpf. Außerdem deckt die Haushaltsordnung lediglich die direkte, zentrale Verwaltung ab; andere Verwaltungsarten geben sich eigene Regeln und sind bis jetzt höchstens in Umrissen festgelegt.

Die Kommission hat einen Revisionsentwurf vorgelegt, der teilweise sicherlich in die richtige Richtung geht. Sie hat Vorschläge für einige drängende Verwaltungsprobleme gemacht. Die

Beschneidung von Parlamentsrechten ist eine ihrer Antworten. Erleichterungen für Nachfrager und Bewerber für EU-Gelder gibt es nur, wenn gleichzeitig auch die Verwaltung davon profitiert. Wenig Wert hat die Kommission auf nutzerfreundlichere Zugänge zu EU-Märkten und Subventionen gelegt, auf den Aufbau einer gemeinsamen Problemlösungskompetenz, auf Datenbanken und auf Vereinheitlichung der von Generaldirektion zu Generaldirektion verschieden gehandhabten Verfahren, damit sie Aufwand, Kosten und Vereinfachung auf Seiten der Kommission und der Nutzer bringen. Auch bei den Verwaltungsproblemen der Kommission und der anderen Institutionen bleibt manches offen. Deshalb kritisiert der Europäische Rechnungshof in seiner Stellungnahme10/2005 den eigentlich zu großen Reformumfang (Tz. 50) bei gleichzeitigem Mangel an einer "Lösung für bestimmte Erfordernisse der Verwaltung" und fehlender "Radikalität" (Tz 53).

Die Berichterstatter des Europäischen Parlaments legen Änderungsanträge vor, die 63 Artikel betreffen. Das Parlament setzt dabei andere Schwerpunkte als die Kommission: Beibehaltung von Kontroll- und Informationsrechten des Parlaments sowie Erleichterungen für alle, die mit der EU arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen die Teile V und VI der Haushaltsordnung, Märkte und Zuschüsse, jene Teile also, mit denen die Bürger über Organisationen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen konfrontiert sind. Verfahrenserleichterungen und die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Auftrag/Zuschuss sind die Leitlinie, an der sich, aus Sicht der Berichterstatter das Verwaltungshandeln messen lassen muss.

Von den 95 Änderungsanträgen der Kommission die 93 Artikel betreffen, wurden 28 verändert. Auch 28mal wurden Einzelvorschläge dabei ganz zurückgewiesen. An 34 Artikeln stellten Kommission und Parlament übereinstimmend Reformbedarf fest. Von den Änderungsanträgen des Parlaments sind 63 Artikel betroffen Insgesamt liegen 185 Änderungsanträge von Kommission und Berichterstattern vor, die 122 der 187 Artikel der Haushaltsordnung betreffen.

Die Berichterstatter sind sich bewusst, dass dies die Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Haushaltsordnung nicht einfacher macht. Sie plädieren deshalb weiter für eine mittelfristige vollständige Überarbeitung der Haushaltsordnung unter Beiziehung von Experten für Zuschüsse und Ausschreibungen und legen dies der Kommission und dem Rat als eine der Kernfeststellungen der Berichterstatter nahe: Die Haushaltsordnung ist in ihrer jetzigen Form nur eingeschränkt reformierbar. Eine Neufassung mit dem Ziel der Vereinfachung, der besseren Verständlichkeit und einer ergebnisorientierten Budgetierung wäre der geeignete Weg und das Beste für Europa und seine Verwaltung.

Folgende Hauptüberlegungen kennzeichnen unsere Änderungsvorschläge:

1. Parlamentsrechte wahren

· Die Änderungsvorschläge bei Mittelübertragungen (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 und 160a) und bei Informationsrechten (Art. 28, 29, 46 Abs. 1 Nr. 1 f, 33, 83 und 110) werden abgelehnt.

· In Art. 183 wird der Erlass der Durchführungsbestimmungen von einer Stellungnahme der Haushaltsbehörde abhängig gemacht.

2. Europa - mit einfacheren Verfahren effizienter handeln

· Verhältnismäßigkeit von Verwaltungshandeln: Das Verhältnis zwischen Aufwand und Kontrollaufwand muss sich an der Höhe der Beträge und Risiken ausrichten (Art 2 Abs. 1a; Art. 27 Abs. 1 und 2 UAbs. 4).

· Verwaltung soll ihr Handeln auf die damit verbundenen Kosten und Risiken überprüfen (Art. 89 Abs. 1, 93 a, 117 bis 119).

· Zeit- und Kostenaufwand für Dokumentation bei Vertragsvergabeverfahren minimieren (Art. 93a, Art. 89 Abs. 3).

· Damit auch die anderen Institutionen von der Erfahrung und den Kostenvorteilen großer Einheiten profitieren können, erfolgen Ausschreibungen grundsätzlich interinstitutionell (Art. 89 Abs. 3).

· Eine zentrale Stelle zur Standardisierung (innerhalb der gleichen "Zuschussfamilie" - etwa der Forschung) mit einheitlichen Formularen, Bestimmungen und weitestgehend Abläufen), zur Information von Antragstellern und zum Benchmarking soll zum besseren Zugang zu Fördermitteln beitragen (Art. 109 a (neu)) und für Entschlackung und Beschleunigung von Antragsverfahren sorgen.

· Eine Datenbank zur Notifizierung von Ausschreibungsbeteiligten (Art. 109 a (neu)) erleichtert die Antragsverfahren und vermeidet die bisher übliche Mehrfacheinreichung gleicher Dokumente durch Antragsteller und deren Prüfung durch die Kommission.

· Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei Vergaben möglichst nicht wegen ihrer Größe von vorneherein ausgeschlossen sein (Art. 89 Abs. 4).

· Der Wettbewerb soll nicht durch langfristige Bindungen in Rahmenverträgen beeinträchtigt werden (Art. 91 a (neu)).

· Durch ein zweistufiges Verfahren sollen von vorneherein erfolglose Anträge möglichst frühzeitig ausgesondert werden und erst dann weitere erforderliche Dokumentation nachgefordert werden, um die Kosten erfolgloser Bewerbungen gering zu halten (Art. 115 Abs. 2a)).

· Eine Vergabekammer stellt die Rechtmäßigkeit der Vergaben in einem schnellen und wenig förmlichen Verfahren sicher (Art. 100a, 100b), entlang der Verpflichtungen, wie sie auch für die Mitgliedsstaaten gelten.

3. Europa - verlässlicher handeln

· Die Kosten für die Antragsstellung für Subventionen müssen im Verhältnis zum Betrag stehen (Art. 115 Abs. 4).

· Entscheidungen der Kommission statt umfangreiche Verträge können Grundlage von Finanzhilfen sein (Art. 108). Dies verkürzt und entlastet bei kleinen Fördersummen das Verfahren.

· Anweisungsbefugte sollen (unerfahrene) Antragssteller bei Subventionen im Verfahren unterstützen Art. (Art. 114 Abs. 5).

· Antragsteller sollen die Chancen ihres Antrages bereits von Anfang an einschätzen können, dann aber auch Rechtssicherheit haben, wozu die verbindliche Bekanntgabe aller Vorschriften, die für den Zuschuss gelten (Art. 110 Abs.1 UAbs. 2) dient.

· Die förderfähigen Kosten sind für Zuschussverfahren zu definieren (Art. 113a Abs. 1a), insbesondere sind Bürgschafts- und Prüfungskosten einzubeziehen (Art. 117 Abs. 3).

· Ändern sich die Projektvoraussetzungen bei Subventionen, soll dies nicht automatisch den EU-Anteil verringern, was zu unerwünschten Effekten (z.B. Projektende) führen kann (Art. 119 Abs. 2).

· Einbehalte müssen im Verhältnis zum gerügten Fehler stehen (Art. 119). Ziel ist, die Berechenbarkeit der EU für den Zuschussempfänger zu erhöhen und so für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Dies auch im Bereich der Forschung (Art. 160b).

4. Europa - schneller und kostengünstiger handeln

· Vergabeverfahren sollen effizienter werden. Insbesondere sollen Verfahrensdauern verkürzt und die Kosten für Bieter und Antragsteller verringert werden. Hierzu sind die Nachweispflichten am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten

· Die Jahresprogramme für Subventionen sind möglichst frühzeitig (d.h. bis 1. März) zu veröffentlichen. Auch können Ausschreibungen bereits vor Jahresbeginn erfolgen, um unterjährige Arbeitsspitzen zu vermeiden (Art. 110 Abs. 1 UAbs. 1), wenn auf die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen verwiesen wird.

· Während und zum Abschluss von Zuschussverfahren können zur Kostenreduzierung unabhängige statt externe Prüfungen vorgesehen werden, wobei die Prüfkosten im Verhältnis zur geprüften Zuschusssumme stehen müssen (Art. 117 Abs. 2).

5. Europa - transparent und konsequent handeln

· Bedienstete der Gemeinschaften haben die Teilnahme an einer Ausschreibung auch für Finanzhilfen ihrem Vorgesetzten anzuzeigen, um die Außendarstellung der Union und die Transparenz zu erhöhen (Art. 94).

· Zur Vermeidung einer Doppelförderung hat der Antragsteller für Subventionen die Mehrfachantragsstellung zur Kenntnis zu geben, die gesamten förderfähigen Kosten dürfen nicht überschritten werden (Art. 111).

· Bereits einmal strafrechtlich in Erscheinung getretene Bieter für fünf bzw. bis zu 10 Jahren von Vergaben ausgeschlossen sein (Art. 93).

In Art. 66 Abs. 1 wird der Grundsatz auf die Haftung des Anweisungsbefugten angewandt. Vorsätzliche Schädigungen führen zu voller Schadenersatzpflicht und unterliegen strengen Anforderungen hinsichtlich der Verjährung (Art. 73b). Ansonsten wird die Haftung auf höchstens 12 Monatsgehälter begrenzt.

22. 2. 2006

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Spravodajca: Anders Wijkman

SHORT JUSTIFICATION

The Financial Regulation of 2002 and its implementing rules have caused many problems for beneficiaries of EU programmes, not least for beneficiaries of development programmes (Development NGOs and other beneficiaries). The Financial Regulation gives the frame and the general rules for the implementation of the EU budget. The Regulation laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation of 2002 is specifying the rules of the Financial Regulation. Many issues that cause problems are of a more technical nature and can only be tackled with a revision of the implementing rules, such as the problems relating to rule of nationality and rule of origin, the questions of payment periods and the possibility to change a grant agreement after approval.

The draftsman proposes to introduce a couple of elements in the Financial Regulation which would help to improve the implementation such as the establishment of systems to measure and compare efficiency, the budgetary principle which is rather neglected in budget implementation, the introduction of risk analysis for the validation of payments, the connection of the untying of aid regulations to the Financial Regulation and the cost-neutrality of currency conversion operations.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj žiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 27A (nové)

 

(27a) Analýza rizík sa už využíva pri overovaní ex post. Jej využitie pri potvrdení výdavkov zefektívni túto časť plnenia rozpočtu a mala by sa preto začleniť do článku 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odôvodnenie

Pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách ustanovujú v článku 99, že vyplatenie grantov je podmienené dokladom „postúpené na platbu“. Týmto dokladom sa „potvrdzuje, že: … b) samotná žiadosť o platbu alebo interný dokument, ktorý je priložený k prijatej žiadosti o platbu, obsahuje poznámku „správnosť potvrdená“ a je podpísaný úradníkom alebo iným zamestnancom po formálnej stránke príslušným, ktorého splnomocnil zodpovedný povoľujúci úradník; takýmto odsúhlasením potvrdzuje, že plán činností alebo prác realizovaný príjemcom je po všetkých stránkach v súlade s dohodou o grante; …“

Pokiaľ ide o overovanie platieb, rovnaké vykonávacie predpisy (článok 47) umožňujú, že tieto „overovania sa môžu organizovať na zásade vzoriek pomocou analýzy rizika“. Ak sa vykonáva kontrola vzoriek na základe štatistického postupu, je možné potvrdiť len s určitou mierou pravdepodobnosti (na základe dôvery), či je požiadavka oprávnená.

V prepracovanom znení nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2002 sa zvyšuje zodpovednosť úradníkov a iných zamestnancov (článok 66). Spolu so zvýšením zodpovednosti vyvolávala požiadavka na doklad „správnosť potvrdená“ medzi úradníkmi istú neistotu a neochotu pri vyplácaní grantov, pričom od príjemcov požadujú stále viac dokumentov a osvedčení. Keďže na účely overovania ex ante postačuje, aby sa organizovala „na zásade vzoriek pomocou analýzy rizika“, malo by byť možné zaviesť do procesu potvrdenia výdavkov poznámku o analýze rizika. Hoci analýza rizika nemôže vo všeobecnosti nahradiť požiadavky na „postúpenie na vyplatenie grantov“, mohla by poskytnúť úradníkom určitý priestor na zváženie pri schvaľovaní vyplácania grantov v prípade, že nie je k dispozícii prísne vymedzený počet formálnych požiadaviek (dokumentácie, osvedčení). Toto by umožnilo stanoviť riziko vo vzťahu k účelnosti a efektívnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 36A (nové)

 

(36a) Komisia by mala zabezpečiť, aby bolo možné pri udeľovaní grantov pre projekty v oblasti vonkajšej pomoci Spoločenstva bez postupu verejnej súťaže prekročiť všeobecnú hraničnú hodnotu stanovenú na účely udeľovania grantov bez postupu verejnej súťaže v prípade, že projekt je veľmi osobitnej a výnimočnej povahy.

Odôvodnenie

Možnosť udeliť grant bez postupu verejnej súťaže je prísne ohraničená, čo v zásade spravodajca výboru požiadaného o stanovisko privítal. Môžu však existovať návrhy projektov, ktoré sú takej výnimočnej a osobitnej povahy, že je veľmi nepravdepodobné, že by ich mohol navrhnúť alebo uskutočniť iný účastník verejnej súťaže. V takomto prípade by mala mať Komisia možnosť prekročiť hraničnú hodnotu stanovenú na účely udeľovania grantov bez postupu verejnej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1 BOD 7A (nový)

Článok 16 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(7a) V článku 16 sa vkladá tento odsek:

„Operácie súvisiace s konverziou meny by sa mali vykonávať spôsobom, aby sa podstatne nezmenila úroveň spolufinancovania Únie v súvislosti s príspevkami na jednotlivé projekty.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh mení pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila spravodajkyňa Výboru pre rozpočet (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 k návrhu správy, ktorý vypracovala Ingeborg Gräßle), a usiluje sa o vyjasnenie znenia návrhu. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť situáciám, v ktorých konverzia meny vedie ku stratám príjemcov alebo problémom pri odôvodňovaní úrovne nákladov, ktorá zodpovedá naplánovanej sume v cudzej mene, pričom sa táto suma v eurách môže líšiť v dôsledku výmenného kurzu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 BOD 12A (nový)

Článok 27 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12a) V článku 27 sa pridáva tento odsek:

„4a. Inštitúcie vytvoria systém merania a porovnávania efektívnosti a účinnosti, pokiaľ ide o postup verejného obstarávania a postup udeľovania grantov.

Odôvodnenie

Komisia sa usiluje dodržiavať zásadu správneho finančného hospodárenia pri plnení rozpočtu. Tri hlavné prvky správneho finančného hospodárenia sú hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť. Úradníci Komisie sa zameriavajú prevažne na „hospodárnosť“, ktorú možno rozložiť ako „najlepšiu hodnotu prostredníctvom dodržiavania postupov“. Zásada účelnosti je popísaná v nariadení o rozpočtových pravidlách (článok 27 ods. 2 pododsek 2) ako najlepší vzťah “medzi využívanými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami“. Zohľadnenie tejto zásady by prinútilo Komisiu, aby sa nielen zamerala na postup preskúmania kontrolných zoznamov, ale zobrala do úvahy okolnosti udelenia grantu a postupy verejného obstarávania, ako aj správne náklady vyplývajúce z týchto postupov. Vzhľadom na súvisiace vysoké náklady pre príjemcov sa potreba zdôraznenia kritéria účelnosti javí ešte dôležitejšou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD 37A (nový)

Článok 79 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(3) V článku 79 sa pridáva tento odsek:

„Analýza rizík môže byť kritériom, ktoré sa použije na účely potvrdenia nákladov.“

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 1 BOD 85A (nový)

Článok 168 odsek 1 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(85a) V článku 168 ods. 1 sa pridáva tento pododsek:

„Pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc Spoločenstva, uplatňujú sa pravidlá pre účasť na postupoch verejného obstarávania stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva1 a nariadenie Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva.2

 

_______________

1 Ú. v. EÚ L 344, 27. 12.2005, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 344, 27. 12.2005, s. 23.

Odôvodnenie

V roku 2002 boli prijaté dve nariadenia o uvoľňovaní prostriedkov pomoci. Tieto nariadenia sprístupňujú postupy verejného obstarávania pre osoby z nečlenských krajín EÚ a krajín, ktoré nie sú príjemcami, pri súčasnom zvýhodnení rozvojových krajín a uplatňovaní zásady reciprocity pre rozvinuté krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Tieto pravidlá je potrebné uplatňovať a zapracovať do nariadenia o rozpočtových pravidlách.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

Referenčné čísla

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Gestorský výbor

BUDG

Stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
17.11.2005

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

        dátum menovania

Anders Wijkman
1.12.2005

Predchádzajúci navrhovateľ

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

20.2.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Robert Sturdy

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

 

24. 2. 2006

STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU (*)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Spravodajcovia (*): Ingeborg Gräßle a Borut Pahor

(*) Rozšírená spolupráca medzi výbormi - článok 47 rokovacieho poriadku

SHORTJUSTIFICATION

There is hardly any other item of legislation which has such a practical impact on staff at the Commission and the other institutions as the Financial Regulation. Some 40% of the Commission's employees have dealings with its rules and instructions, most of them on a daily basis. Yet the Regulation lacks clarity and structure, making it untransparent; the numerous cross-references impede understanding and render it difficult to find the answers to questions quickly. Nearly three years after the Financial Regulation was adopted, the helpdesk of DG Budget is still receiving an average of five queries from users every working day, seeking answers to their problems with the Financial Regulation and its implementing provisions. Sizeable manuals have been compiled: each DG has drawn up its own rules and procedures on the basis of the Regulation. In addition, DG Budget has adopted its own internal rules. A complex, contradictory and confusing body of law on the implementation of the budget has come into being, which, even after lengthy training, may be only partly comprehended.

The consequences of the complex procedural provisions are bureaucratisation of processes, protracted procedures and attempts to evade responsibility by involving as many hierarchies and procedural stages as possible. 'Clients' - applicants for grants and bidders for contracts - are increasingly frustrated at a Europe which not only makes it difficult for citizens, organisations, industry and research centres to obtain money but also, by means of complex and costly application procedures, renders unobtainable substantial sums intended for disbursement in Europe.

Insoluble, fundamental contradictions remain: for example, competing legislation. The scope of the Financial Regulation and its general validity are restricted by legislation which goes further, for example the basic legal acts. These may at any time contradict even key provisions of the Financial Regulation. Thus a weapon which was thought to be keen-bladed is in reality blunted. Moreover, the Financial Regulation covers only the direct, central administration: other administrative bodies adopt their own rules and where they are concerned, the picture so far remains vague at best.

The Commission has submitted a proposal for a revision which in part certainly represents a step in the right direction. It has made proposals for dealing with a number of pressing administrative problems. One of its answers is to encroach upon Parliament's prerogatives. Life will be made easier for applicants for EU funding only if at the same time the administration also benefits from the changes. The Commission has not attached much importance to more user-friendly access to EU markets and subsidies, building up a joint capacity for problem-solving, databases and harmonisation of procedures, which are applied differently from DG to DG, in order to reduce work and costs and simplify procedures, both for the Commission and for users. Much also remains to be done to tackle the administrative problems of the Commission and the other institutions. In its Opinion no 10/2005, the Court of Auditors therefore criticises the excessive scale of the revision (Paragraph 50) while at the same objecting that the revision does not provide 'the solution to certain management needs' and that it is not 'radical' enough (Paragraph 53).

The rapporteurs of the European Parliament are tabling 116 amendments relating to 63 articles. Parliament's priorities here are not the same as the Commission's: Parliament highlights preserving Parliament's powers of control and rights to information and measures to reduce the difficulties facing anybody wishing to work with the EU. There is a particular focus on Parts V and VI of the Financial Regulation, markets and grants, i.e. those parts with which members of the public come into contact via organisations, research establishments and enterprises. In the view of the rapporteurs, easing of procedures and the proportionality of the effort involved to the size of a contract or grant are the criteria for assessing administrative action.

Of the Commission's 95 amendments concerning 93 articles, 28 are modified. In another 28 cases, the Commission's proposed amendments are rejected entirely. In 34 articles both the Commission and Parliament agree that reform is needed. Parliament's amendments concern 63 articles. Altogether, the Commission and the rapporteurs are proposing 185 amendments to 122 of the 187 articles in the Financial Regulation.

The rapporteurs realise that this will not make the Financial Regulation any simpler to understand and apply. They therefore advocate in addition that, in the medium term, the Financial Regulation should be completely overhauled with the assistance of experts on grants and tender procedures, and one of their key observations to the Commission and Council is that, in its current form, the Financial Regulation can only be reformed to a limited extent. A new version drafted with a view to simplification, better comprehensibility and output budgeting would be the appropriate answer and the best for Europe and its administration.

The main considerations underlying our amendments are as follows:

1. Preserving Parliament's prerogatives

· The amendments concerning transfers of appropriations (Art. 2, 19, 22, 23, 26, 153 and 160a) and rights to information (Art. 28, 29, 46(1)(1)(f), 33, 83 and 110) are rejected.

· In Art. 183 the adoption of implementing provisions is for the first time made conditional on the assent of the budgetary authority.

2. Europe - acting more efficiently, using simpler procedures

· Proportionality of administrative action: the required effort and the work to be put into checking should be proportionate to the amounts and risks involved (Art. 2(1)a; Art. 27(1) and 27(2)(4)).

· The administration should review its actions in relation to the costs and risks involved (Art. 89(1), 93a, 117 to 119).

· In procurement procedures, the time expended on documentation, and its cost, should be minimised (Art. 93a, Art. 89(3)).

· So that the other institutions can also benefit from the experience and economies of scale of large units, procurement procedures should in principle be interinstitutional (Art. 89(3)).

· A central standardisation agency (dealing with a particular 'family' of grants - e.g. research) with uniform forms, provisions and, wherever possible, procedures to provide information to applicants and carry out benchmarking should help to improve access to grants (Art. 109 a (new) and to streamline application procedures.

· A database for the notification of participants in procurement procedures (Art. 109 a (new)) is intended to facilitate application procedures and avoid the hitherto customary requirement for applicants to submit multiple copies of the same documents and for the Commission to consider them more than once.

· In procurement procedures, small and medium-sized enterprises should, if possible, not be excluded in advance on account of their size (Art. 89(4)).

· Competition should not be impeded by long-term commitments in framework contracts (Art. 91 a (new)).

· A two-stage procedure should make it possible in advance to screen out at the earliest possible stage applications which are doomed to failure in advance, and only to request further documentation after that, in order to keep the costs of unsuccessful applications down (Art. 115(2)a)).

· A review body should ensure that awards are made lawfully in a speedy and relatively informal procedure (Art. 100a, 100b), in accordance with the obligations which also apply to the Member States.

3. Europe - acting more reliably

· The costs of applying for grants must be proportionate to the amount to be awarded (Art. 115(4)).

· Commission decisions rather than voluminous contracts may be the basis for grants (Art. 108). This will make procedures less protracted and burdensome in the case of small grants.

· Authorising officers should assist applicants for grants with the procedure, particularly if they are inexperienced (Art. 114(5)).

· Applicants should be able to assess the prospects of success of their application from the outset, but should then also enjoy legal certainty, which is the purpose of compulsory indication of all rules applicable to a grant (Art. 110(1)(2)).

· Eligible costs should be defined for the grants procedure (Art. 113a (1) a); in particular, costs of sureties and audits should be included (Art. 117(3)).

· If the preconditions for a project which is to be subsidised change, this should not automatically lead to a cut in the EU's financial contribution, which can have undesirable effects (e.g. forcing the closure of a project) (Art. 119(2)).

· Reductions must be proportionate to the error objected to (Art. 119). The aim is to make the EU more predictable for beneficiaries of grants, thus increasing legal certainty, including in the field of research (Art. 160b).

4. Europe - acting more quickly and cost-effectively

· Award procedures should become more efficient. In particular, their duration should be reduced and the costs to bidders and applicants should be cut. For this purpose, requirements to produce evidence should accord with the principle of proportionality.

· Annual programmes for grants should be published as early as possible (i.e. by 1 March). Invitations to tender may also be issued even before the beginning of the year, in order to avoid peaks in work during the year (Art. 110(1)(1)), provided that reference is made to the fact that the budget procedure has not yet been completed.

· During grant procedures, and to conclude them, independent rather than external audits may be provided for, in order to cut costs, in which connection audit costs must be proportionate to the amount of the grant being audited (Art. 117(2)).

5. Europe - acting in a transparent and consistent manner

· Community staff must inform their superior if they participate in a tender procedure, including a grant application procedure, in order to improve the image of the Union and transparency (Art. 94).

· In order to avoid duplication of grants, anyone who applies for a grant must make it known that he has applied for more than one grant, and the total costs eligible for financing must not be exceeded (Art. 111).

· Bidders who have committed criminal offences in the past should be debarred from awards for five or ten years (Art. 93).

Art. 66(1) applies the principle of liability of authorising officers. Deliberate damage should give rise to an obligation to compensate the damage in full, and should be subject to strict requirements as regards the limitation period (Art. 73b). Otherwise, liability should be limited to 12 months' salary.

Závery

Výbor pre rozpočtovú kontrolu žiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor prijal legislatívny návrh predložený Komisiou s nasledujúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočtovú kontrolu žiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „rozpočtové nariadenie“, sú ustanovené právne základy reformy finančného hospodárenia. Jeho základné prvky ako také by mali byť zachované a posilnené. Navyše sú v ňom stanovené rozpočtové zásady, ktoré by mali byť dodržiavané vo všetkých legislatívnych aktoch a výnimky z ktorých by mali byť udržiavané na minimálnej úrovni.

(1) V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“, sú ustanovené právne základy reformy finančného hospodárenia. Jeho základné prvky ako také by mali byť zachované a posilnené. Navyše sú v ňom stanovené rozpočtové zásady, ktoré vychádzajú z článku 268 a nasledujúcich článkov Zmluvy o ES a ktoré by mali byť dodržiavané vo všetkých legislatívnych aktoch a výnimky z ktorých by mali byť udržiavané na minimálnej úrovni..

Odôvodnenie

Rozpočtové zásady sú ustanovené hlavne v článku 268 a nasledujúcich Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 2

(2) Určité zmeny a doplnenia sú odôvodnené vzhľadom na praktické skúsenosti v snahe uľahčiť plnenie rozpočtu a realizáciu zásadných politických cieľov a upraviť niektoré procedurálne a dokumentačné požiadavky tak, aby boli primeranejšie vzhľadom k obsiahnutým rizikám a nákladom.

(2) Určité zmeny a doplnenia sú odôvodnené vzhľadom na praktické skúsenosti v snahe uľahčiť plnenie rozpočtu a realizáciu zásadných politických cieľov a výslovne zakotviť zásadu proporcionality správnych úkonov, ktorá je ustanovená v článku 5 Zmluvy o ES, aby bolo zrejmé, že sú primerané vzhľadom k obsiahnutým rizikám a nákladom.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality týkajúci sa konania inštitúcií Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 3

(3) Všetky zmeny a doplnenia musia prispievať k plneniu cieľov reformy Komisie, mali by pomôcť zlepšiť alebo zaručiť riadne finančné hospodárenie a mali by zvýšiť ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred podvodmi a nezákonnými činnosťami a prispieť tak k dosiahnutiu primeranej miery istoty pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť finančných operácií.

(3) Všetky zmeny a doplnenia musia prispievať k plneniu cieľov reformy Komisie, mali by pomôcť zlepšiť alebo zaručiť riadne finančné hospodárenie a mali by zefektívniť ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred podvodmi a nezákonnými činnosťami a prispieť tak k dosiahnutiu primeranej miery istoty pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť finančných operácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

(5a) ) Podľa odseku 1 protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy o ES a prílohy Amsterdamskej zmluvy z 2. októbra 1997, je každý orgán pri vykonávaní svojich právomocí povinný dodržiavať zásadu proporcionality, podľa ktorého opatrenia Spoločenstva nesmú prekročiť mieru potrebnú na dosiahnutie cieľov Zmluvy.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecný princíp proporcionality týkajúci sa konania inštitúcií Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 6

(6) V niektorých bodoch je potrebné uplatňovať rozpočtové zásady efektívnejšie a transparentnejšie a lepšie tak napĺňať operačné potreby.

(6) Pri uplatňovaní nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v praxi ukázalo, že v jednotlivých prípadoch finanční aktéri pri výkone svojich právomocí nedostatočne využívajú možnosti vlastného uváženia. To tiež znamená, že môžu samostatne podľa vlastného uváženia v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, kedy je určité opatrenie primerané v zmysle článku 5 Zmluvy o ES a protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy o ES a prílohy Amsterdamskej zmluvy z 2. októbra 1997.

Odôvodnenie

Jednou z príčin ťažkopádnosti konania je nedostatočné využívanie práv voľného uváženia zo strany užívateľov nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 12

(12) V súčasnosti musí Komisia získať povolenie rozpočtového orgánu pred prijatím darov ako sú darčeky a pozornosti, s ktorými sú spojené výdavky. S cieľom vyhnúť sa nepotrebným a zdĺhavým postupom by povolenie malo byť povinné len v prípade darov, s ktorými sú spojené značné výdavky.

(12) V súčasnosti musí Komisia získať povolenie rozpočtového orgánu pred prijatím darov, ako sú darčeky a pozornosti, s ktorými sú spojené výdavky. S cieľom vyhnúť sa nepotrebným a zdĺhavým postupom by povolenie malo byť povinné v prípade darov, s ktorými sú spojené dodatočné výdavky.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 13

(13) V súvislosti so zásadou špecifikácie rozpočtu by malo v niektorých položkách dôjsť k zjednodušeniu a vyjasneniu pravidiel, ktoré upravujú presuny finančných prostriedkov, pretože sa v praxi ukázali byť ťažkopádne a nejasné. Zámerom bolo, aby sa článok 22 rozpočtového nariadenia uplatňoval na inštitúcie iné ako Komisia, keďže Komisia má svoj vlastný režim. Toto ustanovenie by preto malo byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 14

(14) Pokiaľ ide o „oznamovací postup“ Komisia a ostatné inštitúcie oznamujú svoje návrhy na presuny rozpočtovému orgánu, ktorý môže začať bežné konanie, ak má v úmysle vzniesť námietky. V takýchto prípadoch sa na rozhodnutie rozpočtového orgánu o presune teoreticky vzťahujú bežné lehoty. V texte však nie je uvedené, odkedy začína plynúť čas potrebný pre uplynutie konečnej lehoty a tento nedostatok by mal byť odstránený.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 16

(16) Z dôvodov efektívnosti by Komisia mala byť oprávnená autonómne rozhodovať o presunoch z rezervy v prípadoch, keď príslušná činnosť nie je pri zostavení rozpočtu upravená žiadnym základným aktom v zmysle článku 49 rozpočtového nariadenia, ale tento je prijatý počas roka.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 17

(17) Pravidlá týkajúce sa presunu administratívnych rozpočtových prostriedkov by mali byť prispôsobené novej štruktúre zostavovania a plnenia rozpočtu založeného na činnostiach (ABB). Použitie „oznamovacieho postupu“ by tak malo byť obmedzené na tie presuny medzi článkami v rámci administratívnej kapitoly každej hlavy, ktoré presahujú 10% rozpočtových prostriedkov v danom roku. Na druhej strane o prevodoch medzi článkami rôznych hláv, prostredníctvom ktorých sa financujú výdavky rovnakého charakteru, by mala autonómne rozhodovať Komisia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 22A (nové)

 

(22a) V záujme zvýšenia právnej istoty je potrebné jasnejšie upraviť predpisy o zodpovednosti povoľujúcich úradníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 27

(27) Mala by sa zaviesť premlčacia doba súvisiaca s platnosťou pohľadávok. Na rozdiel od mnohých členských štátov sa na Spoločenstvo nevzťahuje premlčacia doba, na základe ktorej finančné pohľadávky zaniknú po určitom období. Spoločenstvo takisto nie je obmedzené touto dobou pri vymáhaní svojich pohľadávok voči tretím osobám. Zavedenie takejto premlčacej doby v novom článku 73b je v súlade s riadnym finančným hospodárením.

(27) Mala by sa zaviesť premlčacia doba súvisiaca s platnosťou pohľadávok. Na rozdiel od mnohých členských štátov sa na Spoločenstvo nevzťahuje premlčacia doba, na základe ktorej finančné pohľadávky zaniknú po určitom období. Spoločenstvo takisto nie je obmedzené touto dobou pri vymáhaní svojich pohľadávok voči tretím osobám. Zavedenie takejto premlčacej doby v novom článku 73b je v súlade s riadnym finančným hospodárením. Úmyselní poškodzovatelia by však nemali mať možnosť odvolať sa na premlčanie v tom istom rozsahu ako ostatní dlžníci. Začiatok premlčania je preto potrebné obmedziť na okamih, kedy je zdokumentovaný celý rozsah pohľadávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 27A (nové)

 

(27a) V oblasti prideľovania dodávateľských zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb sa musia postupy zjednotiť a viac prispôsobiť potrebám účastníkov verejnej súťaže. Je pri tom potrebné dbať najmä o to, aby sa zásada proporcionality vzťahovala aj na náklady na dokumentáciu. V nariadení o rozpočtových pravidlách by sa mali zohľadniť rámcové zmluvy. Konkurencia by sa nemala narúšať zbytočne dlhými zmluvnými záväzkami vyplývajúcimi z rámcových zmlúv a malé a stredné podniky by nemali byť pri prideľovaní zmlúv hneď od začiatku prakticky vylúčené len na základe ich veľkosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 27B (nové)

 

(27b) Verejné súťaže by sa mali uskutočňovať na medziinštitucionálnom základe, aby sa aj malým subjektom znížili administratívne náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 29

(29) Pravidlá rozpočtového nariadenia týkajúce sa vylúčenia účastníkov verejnej súťaže zavádzajú prísnejší režim pre inštitúcie Spoločenstva, v porovnaní s režimom ustanoveným v smernici 2004/18/ES. Rozpočtové nariadenie nerozlišuje medzi najvážnejšími a ostatnými dôvodmi na vylúčenie. Smernica 2004/18/ES, naopak, dôvody na vylúčenie rozlišuje a toto rozlišovanie by malo byť sprístupnené inštitúciám Spoločenstva. V článkoch 93 a 94 rozpočtového nariadenia by sa malo ustanoviť povinné vylúčenie v najvážnejších prípadoch a zároveň umožniť verejnému obstarávateľovi doplniť ďalšie prípady vylúčenia, na základe posúdenia rizika. Pokiaľ ide o granty, rovnaké rozlišovanie by malo byť zavedené v článku 114 rozpočtového nariadenia. Pravidlá týkajúce sa pokút, stanovené v článku 96 rozpočtového nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(29) Pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa vylúčenia účastníkov verejnej súťaže zavádzajú prísnejší režim pre inštitúcie Spoločenstva, v porovnaní s režimom ustanoveným v smernici 2004/18/ES. Pri vylúčení účastníkov by sa mala uplatniť zásada proporcionality. Dĺžka vylúčenia by sa mala obmedziť najviac na 10 rokov, aby sa predišlo neprimeraným sankciám. K vylúčeniam na viac ako päť rokov by malo dochádzať iba na základe právoplatného rozsudku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 30A (nové)

 

(30a) Povinnosť dokazovania by sa mala obmedziť na nevyhnutnú mieru. Náklady na dokumentáciu by sa mali riadiť hodnotou zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 30B (nové)

 

(30b) Aby sa dala navonok preukázať spravodlivosť a primeranosť administratívnych postupov, zamestnanci Spoločenstva zapojení do postupu verejného obstarávania a prideľovania grantov by mali vždy informovať o svojej účasti nadriadeného, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 32A (nové)

 

(32a) Odmietnutí účastníci verejnej súťaže by mali mať možnosť účinnej právnej ochrany, ktorej poskytnutie je aj povinnosťou členských štátov. Na tento účel je potrebné obrátiť sa na nezávislé kontrolné miesta, ktoré môžu urýchlene a bez neprimeraných nákladov preveriť postup verejného obstarávania a poskytnúť účinnú právnu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ODÔVODNENIE 32B (nové)

 

(32b) Z dôvodu ochrany svojich finančných záujmov nesmie Únia klásť na dodávateľov príliš veľké požiadavky. Poskytovanie záruk zo strany dodávateľov je preto potrebné obmedziť na odôvodnené prípady a výška záruky nesmie prekročiť účel jej poskytnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ODÔVODNENIE 34

(34) Pokiaľ ide o granty, je nevyhnutné zjednodušiť pravidlá. Požiadavky týkajúce sa kontroly a záruk by mali byť viac v súlade s finančnými rizikami. Je potrebné vykonať niektoré základné zmeny v rozpočtovom nariadení, aby bolo možné neskôr zaviesť podrobné ustanovenia vo vykonávacích predpisoch. Je potrebné stanoviť rozsah pôsobnosti grantov v článku 108 rozpočtového nariadenia, najmä pokiaľ ide o financovanie súvisiace s pôžičkami a akciovými podielmi. Musí sa doplniť princíp proporcionality.

(34) Pokiaľ ide o granty, je nevyhnutné zjednodušiť pravidlá. Požiadavky, ktoré pre zúčastnené strany vyplývajú z administratívnych postupov, musia byť po celý čas primerané. V súlade s tým by sa mali v najskoršom možnom štádiu postupu vyradiť žiadosti, ktoré nemajú nádej na úspech, aby sa predišlo vynakladaniu zbytočného úsilia zo strany žiadateľov. Je potrebné stanoviť rozsah pôsobnosti grantov v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o financovanie súvisiace s pôžičkami a akciovými podielmi. Najmä v prípade malých súm musí existovať možnosť poskytovať pomoc na základe individuálneho rozhodnutia než na základe obsiahlej, komplexnej dohody o pomoci.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecnú zásadu proporcionality týkajúcu sa konania inštitúcií Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ODÔVODNENIE 36

(36) Pravidlo o tom, že granty by mali byť udelené na základe výziev na predloženie ponúk sa ukázalo ako opodstatnené. Skúsenosti však ukázali, že v niektorých situáciách charakter činnosti neponecháva možnosť voľby pri výbere príjemcov a v článku 110 rozpočtového nariadenia by sa výskyt takýchto ojedinelých prípadov mal jasne ustanoviť.

(36) Pravidlo o tom, že granty by mali byť udelené na základe výziev na predloženie ponúk sa ukázalo ako opodstatnené. V tejto súvislosti je v záujme právnej istoty a istoty plánovania potrebné zabezpečiť, aby sa požiadavky oznámené žiadateľom na začiatku verejnej súťaže počas jej priebehu nemenili. Skúsenosti však ukázali, že v niektorých situáciách charakter činnosti neponecháva možnosť voľby pri výbere príjemcov a v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa výskyt takýchto ojedinelých prípadov mal jasne ustanoviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ODÔVODNENIE 37

(37) S cieľom zabezpečiť efektívnosť výdavkov by sa malo upraviť pravidlo o tom, že na rovnakú činnosť by nebolo možné udeliť viac než jeden grant pre ktoréhokoľvek príjemcu, pretože niektoré základné právne akty umožňujú, aby sa financovanie Spoločenstvom kombinovalo a takých prípadov môže byť v budúcnosti viac. Pri tejto príležitosti by sa však v článku 111 rozpočtového nariadenia malo ozrejmiť, že niektoré výdavky nemôžu byť nikdy financované z rozpočtu Spoločenstva dvakrát.

(37) V článku 111 nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo ozrejmiť, že tie isté výdavky nemôžu byť financované z rozpočtu Spoločenstva dvakrát, a že sa nesmie prekročiť 100% výdavkov oprávnených na financovanie.

Odôvodnenie

Realizácia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ODÔVODNENIE 39

(39) Z dôvodov jasnosti a transparentnosti, by sa v novom článku 113a rozpočtového nariadenia malo povoliť používanie paušálnych platieb spolu s tradičnejším spôsobom náhrady nákladov, ktoré boli v skutočnosti vynaložené.

(39) Z dôvodov jasnosti a transparentnosti, by sa v novom článku 113a nariadenia o rozpočtových pravidlách malo povoliť používanie paušálnych platieb spolu s tradičným spôsobom náhrady nákladov, ktoré boli v skutočnosti vynaložené. Výdavky oprávnené na financovanie by sa mali vymedziť jasnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ODÔVODNENIE 40

(40) Z článku 114 rozpočtového nariadenia by sa mali odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa spôsobilosti príjemcov s cieľom umožniť poskytnutie grantov aj fyzickým osobám a subjektom, ktoré nie sú právnickými osobami.

(40) Povinnosti dokazovania a pokuty pre prijímateľov grantov by mali byť vždy primerané riziku. Okrem toho by sa mali z článku 114 nariadenia o rozpočtových pravidlách odstrániť niektoré obmedzenia týkajúce sa spôsobilosti príjemcov s cieľom umožniť poskytnutie grantov aj fyzickým osobám a subjektom, ktoré nie sú právnickými osobami.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecnú zásadu proporcionality týkajúcu sa konania inštitúcií Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ODÔVODNENIE 40A (nové)

 

(40a) Na zlepšenie informovania žiadateľov by mal byť zriadený spoločný orgán, ktorý by sa zaoberal štandardizáciou žiadostí o podobný druh financovania, poskytovaním informácií žiadateľom a porovnávaním výkonnosti pri udeľovaní finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ODÔVODNENIE 47

(47) Je potrebné opätovne použiť rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nedostatočného vykonania projektov, na ktoré boli určené. Avšak opätovné použitie by malo byť možné iba za prísnych podmienok v oblasti výskumu, keďže výskumné projekty predstavujú väčšie finančné riziko, než projekty v rámci ostatných politík.

(47) Z dôvodu osobitného významu podpory výskumu z hľadiska konkurencieschopnosti Európskej únie je potrebné umožniť opätovne použiť rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nedostatočného vykonania projektov, na ktoré boli určené. Avšak opätovné použitie by malo byť možné iba za prísnych podmienok.

Odôvodnenie

Realizácia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Akékoľvek ustanovenie o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu upravené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami ustanovenými v hlave II.

Akékoľvek ustanovenie o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu upravené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami ustanovenými v článku 268 a nasledujúcich článkoch Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Je nepochopiteľné, prečo bolo pridané slovo „najmä“. Toto slovo by sa malo vypustiť, keďže rozpočtové zásady sú ustanovené už v článku 268 a nasledujúcich Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Každé opatrenie, ktorým inštitúcie plnia rozpočet podľa tohto nariadenia, musí byť v súlade so zásadou proporcionality, ktorá je ustanovená v článku 5 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Je vhodné poukázať na všeobecnú zásadu proporcionality túkajúcu sa konania inštitúcií Spoločenstva, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu občanov EÚ a tretích krajín na základe správnych úkonov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 12 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V opodstatnených prípadoch však rozpočtové prostriedky na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci môžu byť viazané od 15. decembra každého roku a pripočítané k rozpočtovým prostriedkom poskytnutým na nasledujúci rozpočtový rok. Takéto záväzky však nemôžu prekročiť jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov v príslušnej rozpočtovej položke pre posledný prijatý rozpočet.

V opodstatnených prípadoch však rozpočtové prostriedky na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci môžu byť viazané od 15. decembra rozpočtového roku z prostriedkov vyčlenených na nasledujúci rozpočtový rok. Takéto záväzky však nesmú prekročiť jednu štvrtinu rozpočtových prostriedkov v príslušnej rozpočtovej položke pre posledný prijatý rozpočet. Zároveň musí byť o týchto záväzkoch informovaný rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 1 BOD 6A (nový)

Článok 14 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(6a) Článok 14 odsek 2

sa nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 odsek 1 pododsek 4, nie sú Európske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ani orgány vytvorené Spoločenstvom v zmysle článku 185 oprávnené brať pôžičky, s výnimkou priameho financovania nevyhnutného pre získanie nehnuteľností určených na užívanie inštitúciami, ak k nemu rozpočtový orgán zaujal kladné stanovisko podľa článku 179 odseku 3.“

Odôvodnenie

Jednotlivé inštitúcie museli na účely realizácie svojich projektov v oblasti nehnuteľností využiť nepriame financovanie, zatiaľ čo priame financovanie vo forme bankových pôžičiek by mohlo zaručiť výhodnejšie úrokové miery a väčšiu transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 16 odsek 2 pododsek 2 (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Prepočty mien musia prebiehať tak, aby výrazne nezmenili spolufinancovanie Únie týkajúce sa grantov poskytovaných na projekty.

Odôvodnenie

Zabezpečiť, aby sa projektoví partneri mohli spoľahnúť na spolufinancovanie zo strany EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 1 BOD 9

Článok 19 odsek 2 veta 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Prijatie darov, s ktorými je spojená značná finančná záťaž, podlieha schváleniu Európskeho parlamentu a Rady, ktoré v tejto záležitosti konajú do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia žiadosti od Komisie.

Prijatie darov, s ktorými sú spojené dodatočné náklady, podlieha schváleniu Európskeho parlamentu a Rady, ktoré v tejto záležitosti konajú do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Komisie.

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(1) Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci svojho vlastného oddielu v rozpočte uskutočniť presuny:

(1) Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci svojho vlastného oddielu v rozpočte uskutočniť presuny z jednej hlavy do druhej, z jednej kapitoly do druhej a z jedného článku do druhého v rámci celkového limitu 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v riadku, z ktorého sa má urobiť presun.

a) z jednej hlavy do druhej v rámci celkového limitu 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v riadku, z ktorého sa má urobiť presun;

 

b) z jednej kapitoly do druhej bez limitu.

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 2 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(2) Tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 1, inštitúcie informujú rozpočtový orgán a Komisiu o svojich zámeroch. V prípade opodstatnených dôvodov, ktoré počas tohto obdobia predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

(2) Tri týždne pred uskutočnením presunov uvedených v odseku 1, inštitúcie informujú rozpočtový orgán o svojich zámeroch. V prípade dôvodov, ktoré počas tohto obdobia predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24.

Odôvodnenie

Zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 2 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o týchto presunoch v rámci lehôt ustanovených v článku 24, ktoré začínajú plynúť dňom, kedy zamýšľaný presun oznámila inštitúcia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Každá inštitúcia okrem Komisie môže rozpočtovému orgánu navrhnúť, v rámci svojho vlastného oddielu rozpočtu, presuny z jednej hlavy do druhej, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v položke, z ktorej sa má urobiť presun. Rozpočtový orgán informuje o tom Komisiu. Tieto presuny sú predmetom postupu ustanoveného v článku 24.

(3) Každá inštitúcia okrem Komisie môže rozpočtovému orgánu navrhnúť, v rámci svojho vlastného oddielu rozpočtu, presuny z jednej hlavy do druhej, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v položke, z ktorej sa má urobiť presun. Tieto presuny sú predmetom postupu ustanoveného v článku 24.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie v nariadení o rozpočtových pravidlách bolo lepšie. Komisiou navrhovaná zmena neprispieva k väčšej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 22 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(4) Každá inštitúcia okrem Komisie môže, v rámci vlastného oddielu rozpočtu, uskutočniť presuny v rámci kapitol bez toho, aby o tom predtým informovala rozpočtový orgán.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 1 BOD 11 (A) (I)

Článok 23 odsek 1 bod b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

i) bod b) sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„b) pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov a prevádzkové výdavky, presúvať rozpočtové prostriedky z jednej hlavy do druhej iba medzi článkami, z ktorých sa financujú výdavky rovnakej povahy.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 1 BOD 11 (A) (II)

Článok 23 odsek 1 bod d (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) vkladá sa nesledujúci bod d):

vypúšťa sa

„d) presúvať rozpočtové prostriedky z hlavy „rezervy“ uvedenej v článku 43 pre prípady, ak v čase zostavovania rozpočtu neexistuje základný právny akt upravujúci príslušnú činnosť, ale je prijatý počas rozpočtového roku.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 1 BOD 11 (A) (III)

Článok 23 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

iii) druhý pododsek sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 1 BOD 11 (B)

Článok 23 odsek 1a (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Vkladá sa nasledujúci odsek 1a:

vypúšťa sa

„(1a) Komisia oznámi rozpočtovému orgánu tri týždne pred uskutočnením:

a) presuny medzi článkami v rámci kapitoly zodpovedajúcej administratívnym rozpočtovým prostriedkom tej istej hlavy, ktoré sú vyššie, než 10 % rozpočtových prostriedkov za rok uvedených v článku, z ktorého sa uskutočňuje presun

b) presuny uvedené v ods. 1 písm. c).

V prípade opodstatnených dôvodov, ktoré počas obdobia troch týždňov predloží každá z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, sa uplatní postup ustanovený v článku 24. Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o týchto presunoch v rámci lehôt ustanovených v článku 24, ktoré začínajú plynúť dňom, kedy zamýšľaný presun oznámila inštitúcia rozpočtovému orgánu.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 1 BOD 11 (C)

Článok 23 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V odseku 2 sa „ods. 1 bod c)“ nahrádza „odsekmi 1 a 1a.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČLÁNOK 1 BOD 12

Článok 26 odsek 2 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

12. V článku 26 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Rozhodnutia o presunoch umožňujúcich využívať rezervu na núdzovú pomoc prijíma rozpočtový orgán na návrh Komisie. Pre každú jednotlivú operáciu musí byť predložený samostatný návrh.“

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

ČLÁNOK 1 BOD 12 A (nový)

Článok 27 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12a)V článku 27 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Rozpočtové prostriedky sa používajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, najmä však v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti a proporcionality.“

Odôvodnenie

Cieľom je predísť nekontrolovateľným výdavkom či záväzkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

ČLÁNOK 1 BOD 12 B (nový)

Článok 27 odsek 2 pododsek 3a (nový)(Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

12b. V článku 27 odseku 2 sa dopĺňa nový pododsek:

„Proporcionalita znamená primeraný pomer medzi nákladmi, vrátane nákladov na kontrolu, a uvažovanými sumami a rizikami.“

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je Komisia vyzvaná, aby preverila svoje náklady na kontrolu. Cieľom je prispôsobenie nákladov rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

ČLÁNOK 1 BOD 12 C (nový)

Článok 27 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12c) V článku 27 sa pridáva tento odsek:

 

„4a. Inštitúcie vytvoria systémy na meranie a porovnávanie účinnosti, pokiaľ ide o metódy verejného obstarávania a postup udeľovania grantov.“

Odôvodnenie

Komisia sa pri plnení rozpočtu usiluje dodržiavať zásadu riadneho finančného hospodárenia. Tri hlavné prvky riadneho finančného hospodárenia sú hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť. Úradníci Komisie sa zameriavajú prevažne na „hospodárnosť“, ktorú možno definovať ako „najlepšiu hodnotu prostredníctvom dodržiavania postupov“. Zásada účinnosti je opísaná v nariadení o rozpočtových pravidlách (článok 27 ods. 2 pododsek 2) ako „najlepší vzťah medzi využívanými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami“. Zohľadňovanie tejto zásady by Komisiu prinútilo sústrediť sa nielen na „kontrolné zoznamy postupov“, ale aj vziať do úvahy kontext udeľovania grantov a  postupov verejného obstarávania, ako aj administratívne náklady vyplývajúce z týchto postupov. Vzhľadom na súvisiace vysoké náklady pre potenciálnych príjemcov sa potreba zdôrazniť kritériá účinnosti javí ešte dôležitejšou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

ČLÁNOK 1 BOD 12 D (nový)

Článok 27 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12d) V článku 27 sa dopĺňa nový odsek:

„4a. Pri vykonávaní programov a činností sa postup riadi ich obsahom. Požiadavky tohto článku sú spresnené vo vykonávacích predpisoch.“

Odôvodnenie

Obsah politík EÚ by mal ovplyvňovať administratívne postupy, a nie naopak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

ČLÁNOK 1 BOD 12 E (nový)

Článok 28 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12e) Článok 28 odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. V priebehu procesu tvorby rozpočtu všetky orgány a inštitúcie prekladajú informácie, ktoré sú vhodné na porovnanie vývoja potreby rozpočtových prostriedkov s pôvodnými odhadmi vo finančných výkazoch. Tieto informácie zahŕňajú údaje o výsledkoch a stave rokovaní legislatívnych orgánov o predložených návrhoch. Potreba rozpočtových prostriedkov sa v prípade potreby upraví podľa aktuálneho stavu rokovaní o základnom právnom akte.“

(Zodpovedá článku 28 odseku 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie“ s následnou gramatickou úpravou)

Odôvodnenie

Redakčná úprava: Slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

ČLÁNOK 1 BOD 12 F (nový)

Článok 28 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(12f) Článok 28 odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Orgány a inštitúcie vedú vo finančných výkazoch informácie o súčasných alebo plánovaných preventívnych či ochranných opatreniach, aby sa predišlo riziku podvodného konania a nezrovnalostiam.“

(Zodpovedá článku 28 odseku 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie“ s následnou gramatickou úpravou)

Odôvodnenie

Redakčná úprava: Slovo „Komisia“ bolo nahradené slovami „orgány a inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

ČLÁNOK 1 BOD 13

Článok 29 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

13. V článku 29 sa ods. 2 nahrádza takto:

13. Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

1. Pre zostavovanie a plnenie rozpočtu a predkladanie účtov platí zásada transparentnosti.

"(2) Predseda Európskeho parlamentu uverejní rozpočet a opravné rozpočty prijaté s konečnou platnosťou v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(2) Predseda Európskeho parlamentu uverejní rozpočet a opravné rozpočty prijaté s konečnou platnosťou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozpočet sa uverejní do troch mesiacov odo dňa, kedy sa vyhlási ako prijatý s konečnou platnosťou.

Konsolidovaná ročná účtovná uzávierka o rozpočtovom a finančnom hospodárení zostavená každou inštitúciou sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie."

Rozpočet sa uverejní do troch mesiacov odo dňa, kedy sa vyhlási ako prijatý s konečnou platnosťou.

Konsolidovaná ročná účtovná uzávierka o rozpočtovom a finančnom hospodárení zostavená každou inštitúciou sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie."

 

Správy Komisie zahŕňajú aj informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe poznámok k rozpočtu.“

Odôvodnenie

Poskytovanie informácií rozpočtovému legislatívnemu orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

ČLÁNOK 1 BOD 13 A (nový)

Článok 30a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(13a) Vkladá sa tento článok 30a:

 

„Článok 30a

 

Zásada efektívnej a účinnej vnútornej kontroly

 

1. Plnenie rozpočtu sa zabezpečí prostredníctvom efektívnej a účinnej  vnútornej kontroly v súlade s príslušnými metódami riadenia.

 

 

2. Na účely plnenia rozpočtu je vnútorná kontrola vymedzená ako proces uplatniteľný na všetkých stupňoch reťazca kontroly, ktorého cieľom je poskytnúť náležité uistenie o splnení týchto cieľov:

 

 

(a) efektívnosť a účinnosť operácií,

 

 

(b) spoľahlivosť finančného výkazníctva,

 

(c) ochrana aktív a informácií a prevencia a odhaľovanie podvodov a nezrovnalostí a

 

 

(d) adekvátne riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií.“

Odôvodnenie

V súlade s návrhmi, ktoré vo svojom akčnom pláne predložila Komisia, a s odôvodnením J návrhu uznesenia o udelení absolutória za rok 2004 by účinná vnútorná kontrola mala byť zahrnutá do nariadenia o rozpočtových pravidlách ako jedna z rozpočtových zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

ČLÁNOK 1 BOD 16

Článok 43 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) V druhom pododseku odseku 1 sa výraz „článku 24“ sa nahrádza výrazom „článkoch 23 a 24“;.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Redakčná úprava v záujme dodržiavania práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

ČLÁNOK 1 BOD 16 (B)

Článok 43 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) V odseku 2 sa výraz „článku 24“ nahrádza výrazom „článkoch 23 a 24“.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Redakčná úprava v záujme dodržiavania práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

ČLÁNOK 1 BOD 19 (A) (II)

Článok 46 odsek 1 bod 1 bod f (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

ii) písmeno f) sa ruší;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Opätovné použitie doterajšieho znenia v rozpočte v záujme dodržiavania práv Parlamentu na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

ČLÁNOK 1 BOD 19 (B)

Článok 46 odsek 1 bod 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) Bod 2. sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„2. v oddieli pre každú inštitúciu sa príjmy a výdavky uvádzajú v rovnakej štruktúre ako v bode 1.“

 

Odôvodnenie

Opätovné použitie doterajšieho znenia v rozpočte v záujme dodržiavania práv Parlamentu na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

ČLÁNOK 1 BOD 19 (C)

Článok 46 odsek 1 bod 3 bod c (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

c) V bode 3. sa písmeno c) nahrádza takto:

vypúšťa sa

„c) pokiaľ ide o vedecký a technický personál, klasifikácia môže byť založená na skupinách tried v súlade s podmienkami ustanovenými v každom rozpočte, v organizačnom poriadku musí byť stanovený počet vysokokvalifikovaných technických alebo vedeckých zamestnancov, ktorým sa poskytujú osobitné výhody podľa osobitných ustanovení Služobného poriadku.“

 

Odôvodnenie

Opätovné použitie doterajšieho znenia v rozpočte v záujme dodržiavania práv Parlamentu na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

ČLÁNOK 1 BOD 19 (D)

Článok 46 odsek 1 bod 5 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

d) Bod 5. sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„5. rozpočtové položky pre príjmy a výdavky potrebné na plnenie záručného fondu pre vonkajšie opatrenia.“

 

Odôvodnenie

Pôžičky Spoločenstva a zábezpeky za pôžičky zatiaľ nie sú zrušené a nový mechanizmus na financovanie garančného fondu pre vonkajšie opatrenia ešte nebol schválený. Musia sa vykazovať vo všeobecnom rozpočte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

ČLÁNOK 1 BOD 20 A (nový)

Článok 48 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(20a) Článok 48 odsek 1 sa nahrádza takto:

„(1) Orgány vykonávajú rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti podľa ustanovení tohto nariadenia na vlastnú zodpovednosť a v rámci schválených prostriedkov.“

(Zodpovedá článku 28 odseku 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom slovo „Komisia“ bolo nahradené slovom „orgány“)

Odôvodnenie

Redakčná zmena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

ČLÁNOK 1 BOD 22 (A)

Článok 53 odsek 3 pododsek 3 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

S cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli v rámci deleného hospodárenia použité v súlade s platnými pravidlami, členské štáty príjmu všetky opatrenia nevyhnutné na

S cieľom zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky boli v rámci zdieľaného hospodárenia použité v súlade s platnými pravidlami a zásadami, členské štáty prijmú všetky legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu finančných záujmov Spoločenstva, nevyhnutné na

Odôvodnenie

Spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

ČLÁNOK 1 BOD 22 (A)

Článok 53 odsek 3 bod b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

b) predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a na ich riešenie;

b) predchádzanie nezrovnalostiam, nehospodárnosti a podvodom a na ich riešenie;

Odôvodnenie

Komisia musí boju proti nehospodárnosti venovať takú istú pozornosť ako boju proti podvodom a nezrovnalostiam .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

ČLÁNOK 1 ČÍSLO 23 BOD (B) (-I) (nový)

Článok 54 odsek 2 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

–i) Úvod sa nahrádza takto:

„(2) Ak Komisia plní rozpočet podľa článku 53 odseku 2 centrálne a nepriamo, alebo podľa článku 53 odseku 4, môže pri dodržaní obmedzení odseku 1 preniesť úlohy verejnej správy, najmä úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, na nasledujúce orgány:“

Odôvodnenie

Prenos úloh súvisiacich s vykonávaním rozpočtu na orgány uvedené v článku 54 odseku 2 je zatiaľ obmedzený na centrálnu, nepriamu správu, čo významnou mierou obmedzuje prenos úloh predovšetkým v spojitosti s vonkajšími opatreniami. Tieto úlohy sa uskutočňujú stále častejšie v rámci decentralizovanej správy. Na zabezpečenie efektívneho vykonávania rozpočtu sa musí umožniť aj prenos úloh v rámci decentralizovanej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

ČLÁNOK 1 BOD 23 (C A) (nový)

Článok 54 odsek 3a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ca) Pridáva sa tento odsek:

 

„3a. Európsky parlament môže pri výkone svojich právomocí, ktoré mu podľa článku 50 zverila Komisia, v súlade s ustanoveniami svojho rokovacieho poriadku a prijatím osobitných predpisov delegovať úlohy súvisiace s plnením na svoje politické skupiny v prípade jasne vymedzených rozpočtových prostriedkov.

 

Tieto osobitné prepisy sa nesmú odchýliť od článku 56, pokiaľ si to nevyžiadajú osobitné požiadavky fungovania politických skupín.“

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami článku 185 by sa pri uplatňovaní súčasných predpisov malo v prípade subjektov zriadených Spoločenstvami, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré skutočne prijímajú granty na ťarchu rozpočtu, prihliadnuť aj na osobitný charakter parlamentných skupín ako správnych jednotiek a na osobitné požiadavky týkajúce sa činnosti poslancov Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

ČLÁNOK 1 BOD 24

Článok 56 odsek 1 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(1) Keď Komisia plní rozpočet prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia, získa najprv dôkazy o existencii, náležitosti a správnom fungovaní týchto prvkov, v rámci subjektov, ktorým zveruje vykonávanie, v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia, ktoré sa týka:

(1) Ak Komisia alebo Európsky parlament plnia rozpočet prostredníctvom nepriameho centralizovaného hospodárenia, získajú najprv dôkazy o existencii, náležitosti a správnom fungovaní týchto prvkov, v rámci subjektov, ktorým zveria vykonávanie, v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia, ktoré sa týka:

Odôvodnenie

Zmenou a doplnením článku 54 sa plnenia pre skupiny v Európskom parlamente zaraďujú k nepriamemu centralizovanému hospodáreniu, v dôsledku čoho je nevyhnutná zmena a doplnenie článku 56.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

ČLÁNOK 1 BOD 24

Článok 56 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Komisia zabezpečí dohľad, hodnotenie a kontrolu vykonávania zverených úloh. Pri vykonávaní kontrol prostredníctvom svojich vlastných kontrolných systémov, Komisia zohľadní rovnocennosť kontrolných systémov.

(3) Komisia, prípadne Európsky parlament, zabezpečia dohľad, hodnotenie a kontrolu vykonávania zverených úloh. Pri vykonávaní kontrol Komisia a Parlament zohľadnia rovnocennosť kontrolných systémov so svojimi vlastnými kontrolnými systémami.

Odôvodnenie

Zmenou a doplnením článku 54 sa plnenia pre skupiny v Európskom parlamente zaraďujú k nepriamemu centralizovanému hospodáreniu, v dôsledku čoho je nevyhnutná zmena a doplnenie článku 56.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

ČLÁNOK 1 BOD 27

Článok 60 odsek 7 veta 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(27) V odseku 60 sa prvá veta odseku 7 nahrádza takto:

(27) V článku 60 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7. Delegovaný povoľujúci úradník podáva svojej inštitúcii hlásenia o výkone svojich povinností vo forme výročnej správy spolu s finančnými informáciami, informáciami o hospodárení a vyhlásením o vierohodnosti, ktoré potvrdzuje, že informácie obsiahnuté v správe sú pravdivým a nestranným stanoviskom.“

„7. Delegovaný povoľujúci úradník podáva svojej inštitúcii hlásenia o výkone svojich povinností vo forme výročnej správy o činnosti spolu s finančnými informáciami, informáciami o hospodárení a výhradami k nim, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré potvrdzuje, že informácie obsiahnuté v správe poskytujú pravdivý a objektívny obraz.

 

V tejto správe sa uvedú výsledky operácií vo vzťahu k súboru cieľov, riziká súvisiace s týmito operáciami, využívanie poskytnutých prostriedkov a spôsob fungovania systému vnútornej kontroly. Interný audítor sa oboznámi s výročnou správou, ako aj so všetkými ostatnými uvedenými informáciami. Komisia odovzdá rozpočtovému orgánu každoročne najneskôr do 15. júna zhrnutie výročných správ za predchádzajúci rok. V týchto správach sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zníženie rizika vzniku chýb v súvislosti s operáciami uvedenými v správe, ako aj hodnotenie efektívnosti týchto opatrení.“

Odôvodnenie

Vypustenie týchto slov bolo pravdepodobne chybou, ktorú treba napraviť. Okrem toho sa zavádza možnosť uviesť výhrady k informačnej správe o riadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

ČLÁNOK 1 BOD 28 (-A) (nový)

Článok 61 odsek 1 bod (-e a) (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(-a) V odseku 1 sa vkladá tento bod (ea):

 

(ea) efektívne fungovanie týchto systémov;

Odôvodnenie

Odsek 1 f) priamo vyplýva zo stanoviska Dvora audítorov č. 10/2005 bod 30:

„Aby mohol účtovník potvrdiť, že predložené účty poskytujú pravdivý a objektívny obraz v súlade s článkom 123 súčasného nariadenia o rozpočtových pravidlách, takéto potvrdenie by sa malo vzťahovať na efektívne fungovanie systémov počas príslušného obdobia“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

ČLÁNOK 1 BOD 28 (A)

Článok 61 odsek 2a (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

2a. Účtovník pripravuje účty na základe informácií uvedených v odseku 2. Ku konečným účtovným uzávierkam vypracovaným podľa článku 129 ods. 2 a 3 sa prikladá potvrdenie účtovníka, v ktorom vyhlasuje, že účtovné uzávierky boli pripravené v súlade so siedmou hlavou a zásadami účtovníctva, pravidlami a metódami stanovenými v prílohe k účtovnej uzávierke.

2a. Predtým, ako inštitúcia účty prijme, účtovník ich podpíše, čím osvedčí, že podávajú pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácii inštitúcie.

 

Na tento účel sa účtovník ubezpečí, že účty boli vypracované v súlade s pravidlami, metódami a systémami účtovníctva vytvorenými v rámci jeho zodpovednosti, ako toto nariadenie stanovuje pre účty jeho inštitúcie, a že všetky príjmy a výdavky sú uvedené v účtoch.

 

Je oprávnený uskutočniť kontrolu informácií, ktoré dostal, ako aj ďalšie kontroly, ktoré na podpísanie účtov považuje za potrebné.

V prípade potreby môže vzniesť výhrady, pričom presne vysvetlí povahu a rozsah týchto výhrad.

 

Delegovaní povoľujúci úradníci mu poskytnú všetky informácie, ktoré účtovník na vykonávanie svojich povinností potrebuje. Povoľujúci úradníci zostávajú plne zodpovední za správne využívanie finančných prostriedkov, ktoré spravujú, ako aj za zákonnosť a správnosť výdavkov, ktoré podliehajú ich kontrole.

 

Účtovníci ostatných inštitúcií a agentúr podpisujú svoje ročné účtovné závierky a  osvedčenie posielajú účtovníkovi Komisie.

Odôvodnenie

Týmto sa sledujú zásady stanovené v správe Parlamentu o absolutóriu za rok 2003:

Účtovník by mal získať celkovú zodpovednosť za integritu účtov inštitúcie ako celku (odsek 7).

Účtovník podpisuje účty a v prípade, ak existujú výhrady, presne vysvetlí povahu a rozsah vznesených výhrad (odsek 8).

Parlament súhlasí so smerovaním nedávnej reformy finančného hospodárenia v Komisii, ktorej cieľom je preniesť zodpovednosť na každého generálneho riaditeľa, je však presvedčený, že vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré poskytujú generálni riaditelia, musí byť potvrdené celkovým vyhlásením o vierohodnosti poskytnutým účtovníkom, ktorý nesie plnú zodpovednosť a má k dispozícii prostriedky potrebné na výkon tejto povinnosti (odsek 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

ČLÁNOK 1 BOD 32 (A)

Článok 66 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Článok 66 sa mení a dopĺňa takto:

a). v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

Článok 66 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Povoľujúci úradník podlieha zaplateniu náhrady tak, ako je ustanovené v služobnom poriadku, ktorý určuje, že od úradníka, na ktorého sa vzťahujú príslušné ustanovenia, sa môže požadovať, aby úplne alebo čiastočne nahradil škodu, ktorú utrpeli spoločenstvá v dôsledku vážneho zneužitia úradnej moci z jeho strany v priebehu výkonu jeho povinností alebo v súvislosti s nimi, najmä ak zistí pohľadávky, ktoré treba vymáhať alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, spôsobí výdavky alebo podpíše platobný príkaz bez toho, aby ho uviedol do súladu s týmto nariadením a jeho vykonávacími predpismi.“

„Povoľujúci úradník preberá finančnú zodpovednosť v súlade so služobným poriadkom.

 

Povinnosť náhrady škody vzniká predovšetkým, keď

 

- povoľujúci úradník zistí pohľadávky, ktoré treba vymáhať, alebo vydá príkazy na vymáhanie pohľadávok, spôsobí výdavky alebo podpíše platobné príkazy a pri tom poruší, či už z nedbanlivosti alebo úmyselne, toto nariadenie a jeho vykonávacie predpisy;

 

povoľujúci úradník, či už z nedbanlivosti alebo úmyselne, zanedbá vystavenie dokumentu, ktorý zdôvodňuje určitú pohľadávku alebo zanedbá či úmyselne pozdrží udelenie príkazu na úhradu, čo môže mať za následok občianskoprávnu zodpovednosť inštitúcie voči tretím osobám.

 

 

Pri preverovaní existencie a miery zavinenia je potrebné brať do úvahy všetky okolnosti, najmä prostriedky, ktoré má povoľujúci úradník k dispozícii na výkon svojich povinností.

 

 

V súlade so zásadou proporcionality sa miera zodpovednosti povoľujúceho úradníka posudzuje najmä so zreteľom na stupeň zavinenia. Ak povoľujúci úradník koná nedbanlivo, je zodpovednosť obmedzená sumou 12 mesačných platov. Ak koná úmyselne alebo zámerne, je zodpovedný za škodu v plnej miere.“

Odôvodnenie

Ujasnenie. Zohľadnenie zásady proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

ČLÁNOK 1 BOD 32 (B A) (nový)

Článok 66 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ba) Odsek 4 sa nahrádza takto:

 

4. Každý orgán musí zriadiť alebo sa podieľať na zriadení špecializovanej komisie pre finančné nezrovnalosti, ktorá pracuje nezávisle a určuje, či prišlo k finančnej nezrovnalosti a ak áno, aké by mali byť dôsledky. Skupina inštitúcií môže zriadiť spoločné komisie. Členov špecializovanej komisie môže menovať ktorákoľvek inštitúcia.

Odôvodnenie

Takéto spoločné využívanie administratívnych zdrojov by mohlo priniesť značné výhody predovšetkým menším inštitúciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

ČLÁNOK 1 BOD 33 A (nový)

Článok 72 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(33a) V článku 72 sa pridáva tento odsek 2a:

 

„2a. Neoprávnene vyplatené sumy patria do rozpočtu Spoločenstva a je potrebné ich vymáhať so zreteľom na zásadu proporcionality a zahrnúť ich do rozpočtu Spoločenstva.

 

Keď vymáhanie uskutočňujú členské štáty alebo iné organizácie, náklady súvisiace s týmto vymáhaním možno uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Tieto úhrady budú upravené vo vykonávacích predpisoch.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

ČLÁNOK 1 BOD 35

Článok 73b (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných nariadení a uplatňovanie rozhodnutia Rady týkajúce sa systému vlastných zdrojov Spoločenstva, pohľadávky spoločenstiev voči tretím stranám a pohľadávky tretích strán voči spoločenstvám sú predmetom premlčacej doby v dĺžke piatich rokov.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných nariadení a uplatňovanie rozhodnutia Rady týkajúce sa systému vlastných zdrojov Spoločenstva, pohľadávky spoločenstiev voči tretím stranám a pohľadávky tretích strán voči spoločenstvám sú predmetom premlčacej doby v dĺžke piatich rokov.

 

Pokiaľ sa pohľadávka zakladá na úmyselnom poškodení záujmov Spoločenstva, začína premlčacia doba plynúť najskôr od dátumu, kedy sa zo skutkového a právneho hľadiska preukážu a doložia dôvody a výška poškodzujúceho konania a nárok na náhradu škody. Premlčacia doba sa preruší súdnym uplatnením nároku na náhradu škody. Ak ručia viacerí dlžníci ako spoloční dlžníci, uplatní sa prerušenie voči jednému z nich voči všetkým spoločným dlžníkom.

Dátum, od ktorého sa počíta plynutie premlčacej doby a podmienky prerušenia tejto doby sú ustanovené vo vykonávacích predpisoch.

Začiatok plynutia premlčacej doby a podmienky prerušenia tejto doby sú ďalej upravené vo vykonávacích predpisoch.

Odôvodnenie

Úmyselní poškodzovatelia záujmov Spoločenstva majú mať možnosť odvolať sa na premlčanie iba vtedy, ak je známy rozsah vzniknutej škody a napriek tomu nebola v rámci premlčacej doby podaná žaloba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

ČLÁNOK 1 BOD 35A (nový)

Článok 74 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(35a) V článku 74 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„Príjmy plynúce z penále, dohôd, periodických platieb pokút a ostatných druhov pokút, sumy získané vymáhaním a všetky akumulované úroky sa nezaznamenajú s konečnou platnosťou ako rozpočtové príjmy, pretože rozhodnutia o ich uložení môže anulovať Súdny dvor.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

ČLÁNOK 1 BOD 37A(nový)

Článok 79 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

37a. V článku 79 sa dopĺňa nový odsek:

„Výzvy na platbu sú predpokladom pre platby Komisie iba v odôvodnených prípadoch.“

Odôvodnenie

Zrýchlenie postupu a zabránenie administratívnym nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

ČLÁNOK 1 BOD 37 B (nový)

Článok 83 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002))

 

(37b) V článku 83 sa dopĺňa nový odsek:

„Inštitúcie podávajú rozpočtovému orgánu správu o dodržiavaní a odklade lehôt ustanovených vo vykonávacích predpisoch.“

Odôvodnenie

Lepšia informovanosť rozpočtového orgánu o plnení rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

ČLÁNOK 1 BOD 39 (A A) (nový)

Článok 88 odsek 1 pododsek 1 veta 2 (nová) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) V odseku 1 sa dopĺňa nový pododsek 1a:

 

"Uplatňovanie zmluvy je možné až po jej podpise.“

Odôvodnenie

Súčasná prax - začiatok uplatňovania zmluvy pred jej podpisom - skrýva v sebe riziká pre všetky zúčastnené strany a môže viesť k vážnym porušeniam finančných nariadení členských štátov. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyššia právna istota a zrýchlenie procesu podpisovania zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

ČLÁNOK 1 BOD 39 A (nový)

Článok 89 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(39a) Článok 89 sa nahrádza takto:

„Článok 89

(1) Pre verejné zákazky, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované z rozpočtu, platia zásady transparentnosti a proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

(2) Verejné súťaže sa uskutočňujú na základe čo najširšej konkurencie, s výnimkou prípadov, keď sa uplatnia postupy uvedené v článku 91 odseku 1 písm. d).

(3) Na dosiahnutie optimálnych hraničných nákladov a na zabránenie paralelným verejným súťažiam musí verejný obstarávateľ prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečiť, aby boli verejné súťaže organizované na medziinštitucionálnom princípe.

(4) Záujmy malých a stredných podnikov sa musia primerane zohľadniť predovšetkým rozdelením zákaziek na odborné alebo čiastkové zákazky. Pri takomto delení sa nesmú obísť hraničné hodnoty uvedené v článkoch 105 a 167.“

Odôvodnenie

Vysoké náklady nesmú odradzovať hospodárske subjekty od účasti na verejnej súťaži. Opatrenie má uľahčiť prístup účastníkom trhu a zároveň posilniť konkurenciu. Mala by sa zlepšiť efektívnosť správy a nákladov pri udeľovaní zákaziek . Rovnako by mali aj menšie subjekty, ktoré sa len zriedkavo zúčastňujú verejnej súťaže, profitovať zo skúseností väčších subjektov. Malé a stredné podniky by pri prideľovaní zákaziek nemali byť hospodársky znevýhodňované tým, že nie sú schopné uskutočniť celý objem zákazky. V týchto prípadoch by mal verejný obstarávateľ pri zachovaní hraničných hodnôt relevantných pre danú verejnú súťaž zvážiť možnosť zadania čiastkových alebo odborných zákaziek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

ČLÁNOK 1 BOD 39 B (nový)

Článok 90 odsek 1 pododsek 1 veta 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(39b) V článku 90 odseku 1 sa v pododseku dopĺňa nová veta:

„Toto platí aj pre zmluvy uzavreté pod jednou rámcovou zmluvou, pokiaľ sú pri uzavretí jednej zmluvy alebo v rámci celkového objemu zmlúv uzavretých pod rámcovou zmluvou prekročené hraničné hodnoty uvedené v článkoch 105 a 167.“

Odôvodnenie

Rozšírenie povinnosti zverejnenia a s tým spojené zvýšenie transparentnosti v oblasti rámcových zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

ČLÁNOK 1 BOD 41 A (nový)

Článok 91a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(41a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 91a

1. Keď verejný obstarávateľ zistí, že

a) predpokladané výdavky na administratívnu záťaž v súvislosti s vykonaním viacerých súčasne prebiehajúcich alebo po sebe nasledujúcich postupov verejného obstarávania týkajúcich sa podobného predmetu zmluvy prekročia predpokladané úspory, ktoré sa majú dosiahnuť vykonaním postupov verejného obstarávania, a sú preto neefektívne, alebo

b) predmet zmluvy to vyžaduje a

c) nedôjde tým k neúmernému obmedzeniu verejnej súťaže, môže sa rozhodnúť pre uzavretie rámcovej zmluvy. Povoľujúci úradník zahrnie odôvodnené rozhodnutie o uzavretí rámcovej zmluvy do aktov.

2. Trvanie rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb nesmie prekročiť dobu 24 mesiacov, pričom sa pripúšťa tiché predĺženie až o 24 mesiacov (základné trvanie). Keď to umožňuje účel zmluvy, ustanoví sa čiastočné vypovedanie zmluvy.

3. Tiché predĺženie zmluvy sa môže uplatniť iba vtedy, ak sú v čase rozhodnutia o predĺžení splnené podmienky odseku 1. Povoľujúci úradník preskúma, či sú podmienky splnené, a zahrnie dokument s výsledkami preskúmania do aktov.

4. V prípade, že pri posúdení, ktoré sa vykoná v čase uzatvorenia zmluvy sa zistí, že predmet zmluvy sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak sa zmluva uzatvorí na dobu, ktorá prekračuje základné trvanie, povoľujúci úradník zahrnie do aktov aj dôvody prekročenia základného trvania.

5. V prípade, že predmetom zmluvy je dodávka tovaru, pri uzatvorení rámcovej zmluvy sa bez ohľadu na podmienky odseku 1 vhodnými opatreniami zabezpečí, že verejnému obstarávateľovi nevznikne počas doby trvania rámcovej zmluvy žiadna hospodárska škoda."

Odôvodnenie

Rámcové zmluvy skrývajú v sebe značné hospodárske riziká. Sú bežnou administratívnou praxou a preto by mali mať právny základ v nariadení o rozpočtových pravidlách. Uzatváraním rámcových zmlúv by mala byť čo najmenej ovplyvnená verejná súťaž. Zároveň treba v čo najväčšej miere chrániť finančné záujmy Únie. Preventívne opatrenia je potrebné prijať najmä v prípade prepadu cien. V dodávateľských zmluvách to možno dosiahnuť napríklad vyhnutím sa exkluzívnemu viazaniu alebo doložkou o prispôsobení cien alebo o vypovedaní zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

ČLÁNOK 1 BOD 41 B (nový)

Článok 92 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(41b) Článok 92 sa nahrádza takto:

„Článok 92

1. V dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk sa musí uviesť úplný, jasný a presný predmet zmluvy .

2. Kritériá výberu určené na posúdenie spôsobilosti uchádzačov alebo účastníkov verejnej súťaže a kritériá na udelenie zmluvy určené na posúdenie obsahu ponúk sa vopred stanovia a špecifikujú v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk.

3. Podmienky vylúčenia (články 93 a 94) sú vopred oznámené uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže.

4. S výhradou článku 93a treba pripomenúť uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže, že sú povinní bezodkladne upozorniť verejného obstarávateľa, ak sa ich týka jedno alebo viac kritérií vylúčenia zo súťaže a v prípade potreby potvrdiť, že sa ich netýka žiadne z týchto kritérií. Je potrebné upozorniť na právne následky článku 96.

5. V prípade rámcovej zmluvy treba pripomenúť uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže, že aj iné inštitúcie majú právo na poskytnutie dodávok za podmienok stanovených v rámcovej zmluve."

Odôvodnenie

Zlepšenie čitateľnosti a systematické zhrnutie nariadení rozdelených do viacerých článkov zahrnúť do obsahu dokumentov týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk. Objasniť, že uplatnenie podmienok na vylúčenie zo súťaže vyplýva zo zákona. Odôvodnenie informačnej povinnosti uchádzača alebo účastníka verejnej súťaže. Upozornenie na možné sankcie v prípadoch porušenia povinnosti je potrebné na to, aby sa zabránilo efektu prekvapenia. Aj iné inštitúcie musia mať možnosť účasti na hospodárskych prínosoch spojených s rámcovou zmluvou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 1 bod a (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

a) boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy spoločenstiev;

 

a) počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia výzvy na predloženie ponúk boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek podobnej trestnej činnosti; dobu vylúčenia možno predĺžiť až na desať rokov v prípade, že uchádzač alebo účastník verejnej súťaže bol predmetom rozsudku, ktorý má účinok res judicata, vo veci skutku, ktorý poškodzuje finančné záujmy Spoločenstiev;

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty a hierarchie právnych noriem je potrebné stanoviť v nariadení o rozpočtových pravidlách trvanie vylúčenia v súvislosti s odsúdením v trestnej veci. Pritom možno rozlišovať na základe toho, či odsúdenie súvisí s majetkovým trestným činom, ktorý je namierený proti tretej strane, alebo či je majetkový trestný čin namierený proti majetku Spoločenstiev. V druhom prípade je možné odôvodniť trvanie vylúčenia až do 10 rokov podľa článku 96. Z dôvodu dlhých dôb trvania súdneho konania v hospodárskych veciach sa nezohľadňuje nadobudnutie právoplatnosti, aby sa zabránilo právnej neistote a príliš dlhým trvaniam vylúčenia. Rozsudok súdu v prvej inštancii má v týchto prípadoch platnosť indície aj bez nadobudnutia právoplatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(3) Podmienky vylúčenia sa definujú vopred a sú oznámené uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nariadenie bolo zahrnuté do článku 93 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 4 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(4) Uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže musia predložiť potvrdenie o tom, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 a, v prípade potreby, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v odseku 2.

(4) Uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže musia s výhradou ustanovení článku 93a, predložiť potvrdenie o tom, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 a, v prípade potreby, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v odseku 2.

Odôvodnenie

Cieľom je zjednodušiť administratívu vo vzťahu k uchádzačom alebo účastníkom verejnej súťaže: Rozsah uplatňovania čestného potvrdenia má byť stanovený v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93 odsek 4 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

V prípade, že uchádzač alebo účastník verejnej súťaže je právnickou osobou, musí priložiť informáciu o vlastníctve alebo o predstaviteľoch manažmentu, kontrolných alebo výkonných orgánov tejto právnickej osoby kedykoľvek o to verejný obstarávateľ požiada.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek bol zahrnutý do článku 93 ods. 1 písm. d) v rámci systematického prideľovania predpisov o zhromažďovaní dôkazov a povinnosti predkladať dôkazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 93a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Článok 93a

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 89 musia byť administratívne požiadavky a požiadavky na predkladanie dôkazných materiálov počas celého postupu verejného obstarávania jasne ohraničené a musia zodpovedať príslušnému postupu. Predovšetkým:

a) môžu povoľujúci úradníci okrem zmlúv nízkej hodnoty, v prípade ktorých je prípustná jediná ponuka v rokovacom konaní, po ich posúdení rizika upustiť od nutnosti poskytnúť jeden alebo viacero dôkazných materiálov;

b) môže verejný obstarávateľ v prípade ostatných postupov verejného obstarávania podľa článku 91 ods. 3 požadovať potvrdenie a/alebo iné dôkazné materiály svedčiace o tom, že sa kandidát nenachádza ani v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 a že spĺňa aj ostatné kritériá na udelenie zmluvy;

c) môže verejný obstarávateľ vo všetkých ostatných prípadoch požadovať dôkazy, ktoré považuje za potrebné pre uskutočnenie postupu verejného obstarávania.

Uchádzač alebo účastník verejnej súťaže musí priložiť na požiadanie verejného obstarávateľa informáciu o vlastníctve týkajúcu sa právnickej osoby, ktorá predkladá ponuku alebo o zložení manažmentu, kontrolných a zastupujúcich orgánov.

2. Bez ohľadu na odsek 4 nesmú byť zálohové platby zadržiavané výlučne preto, že nebola využitá možnosť zhromažďovania dôkazov.

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa uplatňuje zásada proporcionality na povinnosť predkladať dôkazy. Má sa tým dosiahnuť primeraná rovnováha medzi ochranou záujmu Spoločenstva na jednej strane a administratívnou záťažou na strane druhej. V nemeckej verzii v odseku 4 nahradenie slova „Management“ slovom „Geschäftsführung".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

ČLÁNOK 1 BOD 42

Článok 94 odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Bez ohľadu na iné ustanovenia o konflikte záujmov a najmä na ustanovenia článku 52 sa predpokladá, že konflikt záujmov v zmysle písmena a) existuje vtedy, keď uchádzač alebo účastník verejnej súťaže bol v niektorej etape postupu udeľovania grantu zamestnancom Spoločenstiev, pokiaľ jeho účasť na verejnom obstarávaní vopred neschválil jeho nadriadený.

Odôvodnenie

Cieľom je obmedziť uplatňovanie tohto článku na udeľovanie grantov, keďže zamestnanci Spoločenstiev majú samé osebe zakázané uzatvárať zmluvy so Spoločenstvami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

ČLÁNOK 1 BOD 43

Článok 95 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(43) V článku 95 sa pridáva tento odsek:

 

 

(43) Článok 95 sa nahrádza takto:

„Z dôvodov efektívnosti však dve a viac inštitúcii môže súhlasiť s použitím spoločnej databázy.“

„Článok 95

 

1. Každý orgán oznámi podrobnosti o záujemcoch a uchádzačoch verejných súťaží, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94, centrálnej databáze, ktorú riadi Komisia.

 

2. Povoľujúci úradníci vo všetkých inštitúciách a agentúrach vždy pred uzavretím zmluvy overia účastníkov s využitím databázy. Prístup do databázy bude udelený aj príslušným orgánom členských štátov. Prístup možno povoliť aj tretím krajinám a medzinárodným organizáciám, ak to bude potrebné na základe významného verejného záujmu, a to bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva týkajúce sa spracovania osobných údajov.

 

3. Členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o hospodárskych subjektoch, ktoré sú v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b) a c), pokiaľ malo správanie týchto subjektov škodlivé dôsledky na finančné záujmy Spoločenstiev a pokiaľ sa Spoločenstvá samy nezúčastnili na súdnom konaní. Orgány členských štátov využijú databázu Komisie pri uzatváraní zmlúv v prípadoch, keď ide aj o financovanie z prostriedkov EÚ, a v súlade s tým využijú informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

ČLÁNOK 1 BOD 44

Článok 96 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(2a) Vylúčenie uchádzača alebo účastníka verejnej súťaže na dobu viac ako päť rokov sa môže uskutočniť iba na základe rozsudku alebo rovnocenného rozhodnutia voči uchádzačovi alebo účastníkovi verejnej súťaže, ktorý má účinok res judicata vo veci skutočnosti relevantnej pre vylúčenie, ktorá poškodzuje finančné záujmy Spoločenstiev.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 93.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

ČLÁNOK 1 BOD 44 A

článok 97 odsek 2 a, oddiel 3a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44a. Pred článok 97 sa vkladá tento nový odsek 3a:

 

„Odsek 3a

Práva účastníkov postupu verejného obstarávania.“

Odôvodnenie

Objasňuje, že účastníci majú nielen povinnosti, ale aj práva, ktoré musí verejný obstarávateľ zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

ČLÁNOK 1 BOD 44 B (nový)

Článok 97 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

44b. Článok 97 ods. 1 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zlepšenie čitateľnosti a systematické zhrnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

ČLÁNOK 1 BOD 46 (AA) (nový)

Článok 98 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

aa) Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

„2. Len v odôvodnených prípadoch môže verejný obstarávateľ v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacích predpisoch vopred požadovať od účastníkov verejnej súťaže zábezpeku, aby zaručili, že svoju ponuku zachovajú."

Odôvodnenie

Obmedzenie nutnosti požadovať zábezpeku na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

ČLÁNOK 1 BOD 46 A (nový)

Článok 100 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46a. V článku 100 sa pridáva tento odsek:

„2a. Zmluva nesmie byť podpísaná pred uplynutím 14 týždňov od dňa, keď boli uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže informovaní o odmietnutí (odsek 2 prvá veta), ak tým nevznikne Spoločenstvám značná škoda. Lehota začne plynúť až vtedy, keď uchádzači alebo účastníci verejnej súťaže boli písomnou formou poučení o prípustnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, najmä pokiaľ ide o inštanciu, lehotu a formu. Zmluva podpísaná pred uplynutím lehoty je neplatná."

Odôvodnenie

Neúspešní účastníci verejnej súťaže majú byť informovaní o právnych možnostiach napadnutia rozhodnutí o udelení zmluvy. Je to v záujme účinnej kontroly rozhodnutia o udelení zmluvy a tým aj transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

ČLÁNOK 1 BOD 46 B (nový)

Článok 100a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46b. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 100a

1. Komisia prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že rozhodnutia orgánov verejného obstarávania týkajúce sa postupov udeľovania verejných zmlúv spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť účinne a najmä čo najrýchlejšie preskúmané, osobitne v súlade s podmienkami článku 100b ods. 7, vzhľadom na porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo iných ustanovení, ktorými sa tieto právne predpisy vykonávajú.

2. Komisia zabezpečí, že postup preskúmania v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia vo vykonávacích predpisoch, je prístupný minimálne každému, kto má alebo mal záujem o určitú dodávateľskú alebo stavebnú zmluvu a vznikla mu škoda v súvislosti s údajným porušením právnych predpisov alebo mu hrozí vznik takejto škody. Komisia môže predovšetkým požadovať, aby ten, kto zamýšľa začať postup preskúmania, bol povinný vopred informovať verejného obstarávateľa o údajnom porušení právnych predpisov a o zamýšľanom preskúmaní."

Odôvodnenie

Rovnaký prístup ako záväzok členských štátov vyplývajúci zo smernice 89/665/EHS z 21. decembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

ČLÁNOK 1 BOD 46 C (nový)

Článok 100b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

46c. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 100b

1. Komisia zabezpečí, aby sa pre postupy preskúmania uvedené v článku 1 stanovili potrebné právomoci,

a) aby sa mohli prostredníctvom dočasného nariadenia čo najrýchlejšie prijať predbežné opatrenia s cieľom zamietnuť údajné porušenie právnych predpisov alebo zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu príslušných záujmov; patria sem opatrenia s cieľom pozastaviť postup udelenia verejnej zmluvy alebo spôsobiť pozastavenie, alebo opatrenia na vykonávanie všetkých ostatných rozhodnutí verejných obstarávateľov;

b) aby sa mohlo uskutočniť alebo iniciovať zrušenie nezákonných rozhodnutí vrátane vypustenia diskriminujúcich technických, hospodárskych alebo finančných špecifikácií v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predloženie ponúk, v podkladoch k zadávaniu zákaziek alebo v akomkoľvek inom dokumente týkajúcom sa príslušného postupu udelenia zmluvy;

c) aby sa tým, ktorí boli utrpeli škodu v súvislosti s porušením právnych predpisov, mohla priznať náhrada škody.

2. Právomoci uvedené v odseku 1 môžu byť pridelené nezávisle od seba viacerým inštanciám, ktoré sú zodpovedné za postup preskúmania z hľadiska rôznych aspektov.

3. Postupy preskúmania sami osebe nemajú nevyhnutne automatický odkladný účinok na príslušné postupy udelenia zmluvy.

4. Komisia môže stanoviť, že príslušná inštancia môže pri skúmaní otázky, či treba prijať predbežné opatrenia, zohľadniť ich predvídateľné následky z hľadiska všetkých potenciálne poškodených záujmov a záujmu spoločnosti a že príslušná inštancia môže rozhodnúť o neprijatí týchto opatrení v prípade, keď by ich negatívne následky mohli prevážiť nad prínosmi, ktoré sú s nimi spojené. Zamietnutie predbežných opatrení nemá vplyv na ostatné práva žiadateľa.

5. Komisia môže predpísať, že v prípade nárokov na náhradu škody, ktoré sa zakladajú na nezákonnosti rozhodnutia, musí najprv toto rozhodnutie zrušiť inštancia, ktorá má na to potrebné právomoci.

6. Účinky vykonávania právomocí uvedených v odseku 1 na zmluvu uzatvorenú po pridelení zákazky na základe automatického výberu ponuky sa stanovia vo vykonávacích predpisoch.

Okrem prípadu, keď rozhodnutie musí byť zrušené pred priznaním náhrady škody, môže Komisia ďalej stanoviť, že po uzatvorení zmluvy na základe automatického výberu ponuky budú právomoci kontrolnej inštancie obmedzené na priznanie náhrady škody osobe, ktorá utrpela škodu v dôsledku porušenia právnych predpisov.

7. Komisia zabezpečí, aby rozhodnutia inštancií zodpovedných za postup preskúmania boli účinne vykonávané.

8. Inštancia zodpovedná za postup preskúmania, ktorá nie je súdom, musí svoje rozhodnutie vždy odôvodniť písomne. Ďalej treba v tomto prípade zabezpečiť, aby sa údajné nezákonné opatrenie príslušnej základnej inštancie alebo údajné porušenie pri vykonávaní jej právomocí mohli stať predmetom žaloby alebo preskúmania inou inštanciou, ktorá je nezávislá vo vzťahu k verejným obstarávateľom a k základnej inštancii a ktorá je súdom v zmysle článku 234 Zmluvy o ES.

Pre menovanie a skončenie funkčného obdobia členov tejto nezávislej inštancie, pokiaľ ide o orgán zodpovedný za ich menovanie, trvanie ich funkčného obdobia a ich odvolateľnosti, platia rovnaké podmienky ako pre sudcov. Minimálne predseda tejto nezávislej inštancie musí mať právnické a profesionálne kvalifikácie sudcu. Nezávislá inštancia súdi kontradiktórnym postupom; jej rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí Komisia."

Odôvodnenie

Rovnaký prístup ako záväzok členských štátov vyplývajúci zo smernice 89/665/EHS z 21. decembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

ČLÁNOK 1 BOD 46 D (nový)

Článok 102 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

 

 

46d. Článok 102 sa mení a dopĺňa takto:

 

„Článok 102

 

Verejný obstarávateľ požaduje v určitých odôvodnených prípadoch od dodávateľa zábezpeku, aby

 

a) zaručil riadne plnenie zmluvy;

 

b) obmedzil finančné riziká spojené s predbežným financovaním a zálohovými platbami. V prípade zálohových platieb sa zábezpeky požadujú len vtedy, ak sa platba neuskutočňuje za už poskytnuté dodávky alebo výkony podľa vopred dohodnutého harmonogramu výkonov."

 

Odôvodnenie

Je to v záujme zjednodušenia správy. Účel zábezpeky zaniká spolu s dodávkou/výkonom, ktoré už boli poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

ČLÁNOK 1 BOD 50 (-A) (nový)

Článok 108 odsek 1 pododsek 1 úvod (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-a) V odseku 1 pododseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1. Granty sú priame finančné príspevky z rozpočtu Spoločenstva vo forme dotácií, ktorými sa financuje:"

(Rovnaké znenie ako článok 108 ods. 1 pododsek 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, doplnené o slovo „Spoločenstva“)

Odôvodnenie

Vykonávacie predpisy vedú k nejasnostiam, keďže v súvislosti s praktickými opatreniami sa niekedy hovorí o „Komisii“ a niekedy o „delegovanom povoľujúcom úradníkovi“. Navrhovaným spresnením sa táto dvojznačnosť odstráni a ustanovenia hlavy VI „Granty“ sa jednoznačne rozšíria na všetky inštitúcie a orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

ČLÁNOK 1 BOD 50 (-AA) (nový)

Článok 108 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

-aa) Odsek 1 pododsek 2 sa nahrádza takto:

„Granty sú upravené vo forme písomnej zmluvy alebo rozhodnutia o ich udelení, ktoré sa doručí žiadateľovi. Rozhodnutie o udelení grantu môže byť viazané na podmienky, požiadavky alebo časové vymedzenia, za predpokladu, že by tieto boli tiež upravené v zmluve o financovaní."

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje udeľovanie grantov aj prostredníctvom rozhodnutí Komisie, a nie iba prostredníctvom zmlúv. V článku 249 Zmluvy o ES sú rozhodnutia ustanovené ako prostriedok právnej úpravy Spoločenstiev. Udeľovanie grantov na základe rozhodnutí o financovaní môže preto v značnej miere prispieť k zmenšeniu byrokratickej záťaže, predovšetkým v prípade malých súm, a skrátiť príslušný postup. Možnosťou stanovenia podmienky, časového vymedzenia alebo požiadavky v rámci právnej úpravy zmluvy o financovaní sa zvyšuje flexibilita pri vykonávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

ČLÁNOK 1 BOD 50 (A)

Článok 108 odsek 2 body ga a gb (nové) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(ga) výdavky pre organizácie, ktoré pozostávajú najmä z (bývalých) členov a (bývalých) zamestnancov inštitúcie a ktoré

- podporujú záujmy inštitúcie alebo podporujú jej fungovanie; a/alebo

- organizujú kultúrne, športové, spoločenské a iné činnosti v prospech inštitúcie a/alebo jej (bývalých) členov a (bývalých) zamestnancov; ako aj

- výdavky v rámci spolupráce s tretími osobami, ktoré nepodliehajú predpisom o verejnom obstarávaní a súvisia s informačnou politikou inštitúcie.

Tieto kategórie sa považujú za administratívne výdavky v zmysle článku 49. V rozpočte sa uvádzajú osobitne.

Odôvodnenie

Vyčlenenie grantov určených pre interné organizácie inštitúcií, ktoré sú potrebné pre ich riadne fungovanie, z rozsahu uplatňovania grantov. Viaceré zásady v súvislosti s grantami, napríklad každoročné verejné súťaže a degresivita, nie sú vhodné v prípade grantov, ktoré inštitúcie poskytujú organizáciám vytváraným z ich vlastných členov alebo ich vlastných zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

ČLÁNOK 1 BOD 52

Článok 109 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Granty nemôžu byť kumulatívne alebo pridelené so spätou platnosťou a musia byť spolufinancované.

Granty nemôžu byť kumulatívne alebo pridelené so spätnou platnosťou a musia byť spolufinancované bez ohľadu na predpisy o udeľovaní grantov formou jednorazových platieb alebo paušálneho financovania (článok 113 ods. 1 písm. b) a c))..

Odôvodnenie

V dôsledku týchto ustanovení nepodliehajú požiadavke spolufinancovania granty, ktoré sú jednorazovými platbami alebo paušálnym financovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

ČLÁNOK 1 BOD 52

Článok 109 odsek 3 bod (da) (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(da) vlastné zdroje, najmä členské príspevky a  poplatky, získané v rámci ročných operácií politickej strany na európskej úrovni v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003, ktoré presahujú 25 % oprávnených nákladov, ktoré znáša príjemca podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

ČLÁNOK 1 BOD 52A (nový)

Článok 109 a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52a. Vkladá sa tento článok:

„Článok 109a

Subjekty, ktoré udeľujú granty, vytvoria na základe spolupráce spoločný orgán, ktorého úlohou je informovanie a poradenstvo pre žiadateľov. Tento orgán predovšetkým:

- stanovuje spoločné normy pre formuláre žiadostí týkajúcich sa podporných prostriedkov podobného druhu a kontroluje rozsah a čitateľnosť formulárov žiadostí,

- informuje potenciálnych žiadateľov (najmä prostredníctvom seminárov a poskytovania návodov), ako aj

- spravuje databázu, prostredníctvom ktorej Komisia informuje žiadateľov."

Odôvodnenie

Vo vzťahu k príjemcom financovania sa má prostredníctvom orgánu vytvorenom na základe spolupráce vytvoriť jednotný štandard. Výrazne sa tým znižuje administratívna záťaž týkajúca sa príjemcov financovania a subjektu, ktorý udeľuje grant. Zároveň sa v prípade podporných prostriedkov podobného druhu (napr. podporovanie mládeže, výskum) majú zvoliť podľa možnosti podobné normy týkajúce sa žiadostí, aby sa zjednodušilo podávanie žiadostí. Vytvorením centrálnej databázy sa zabráni nutnosti opakovane podávať podklady k žiadostiam, čo bude pre Komisiu aj pre žiadateľov znamenať úsporu času a nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

ČLÁNOK 1 BOD 52 B (nový)

Článok 110 odsek 1 pododsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

52b. V článku 110 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1. Okrem rozpočtových prostriedkov na účely krízového riadenia a na operácie humanitárnej pomoci sa granty zahrnú do ročného plánu, ktorý sa uverejní na začiatku rozpočtového roka, najneskôr však 1. marca."

(Rovnaké znenie ako článok 110 ods. 1 pododsek 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, doplnené o slová „najneskôr však 15. februára")

Odôvodnenie

Skrátenie lehoty je v záujme urýchlenia postupu pri udeľovaní grantov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

ČLÁNOK 1 BOD 53

Článok 110 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tento pracovný program sa uskutočňuje uverejňovaním výziev na predloženie návrhov okrem riadne odôvodnených výnimočných a naliehavých prípadov, alebo vtedy, keď charakteristiky príjemcu alebo druh činnosti neponechávajú pre danú činnosť žiadnu inú voľbu.

Tento pracovný program sa uskutočňuje uverejňovaním výziev na predloženie návrhov okrem riadne odôvodnených výnimočných a naliehavých prípadov, alebo vtedy, keď charakteristiky príjemcu alebo druh činnosti neponechávajú pre danú činnosť žiadnu inú voľbu. Výzva na predloženie návrhov môže byť uverejnená už v predchádzajúcom roku za predpokladu dostupnosti prostriedkov v nasledujúcom roku. Bez ohľadu na dátum uverejnenia a bez ohľadu na článok 115 informuje o všetkých predpisoch, ktoré sa uplatňujú na udeľovanie grantu (najmä skutočnosti vedúce k vylúčeniu podľa článkov 93 a 94), pričom sú prípustné odkazy na normy. Uplatňované predpisy sú počas trvania postupu záväzné v znení platnom v deň oznámenia.

Odôvodnenie

Uverejnením už v predchádzajúcom roku sa má predísť nahromadeniu postupov udeľovania podporných prostriedkov na začiatku nasledujúceho roka a s tým súvisiacim omeškaniam. Žiadatelia by mali mať počas trvania postupu právnu istotu. Zákaz zmien počas prebiehajúceho postupu umožňuje znížiť administratívnu záťaž pre príjemcov a Komisiu, zjednodušiť postup a zjednotiť politiku poskytovania podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

ČLÁNOK 1 BOD 53 A (nový)

Článok 110 odsek 2a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

53a. V článku 110 sa dopĺňa tento odsek 2a:

„2a. Komisia súčasne s uverejnením podľa odseku 2 predkladá Európskemu parlamentu správu o:

a) počte žiadateľov v uplynulom roku;

b) počte a podiele úspešných žiadostí na každú výzvu na predloženie návrhov a na každú agentúru poskytujúcu podporné prostriedky;

c) priemerné trvanie postupu od uverejnenia výzvy na predloženie návrhov až po uzatvorenie finančnej dohody alebo vydanie rozhodnutia o udelení grantu na každú výzvu na predloženie návrhov a na každú agentúru poskytujúcu podporné prostriedky;

d) priemerné trvanie až po záverečné hodnotenie a záverečnú platbu (článok 119 ods. 1)."

Odôvodnenie

Vzhľadom na dlhé trvanie postupov pri udeľovaní grantov je nevyhnutné podávať správy ako dôležitý východiskový bod pre zlepšenia. Vyplýva z toho možnosť vypracovať diferencovanú bilanciu medzi pracovným plánom a jeho realizáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

ČLÁNOK 1 BOD 54

Článok 111 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Na jednu činnosť môže byť z rozpočtu udelený iba jeden grant ktorémukoľvek príjemcovi, ak to základné právne akty nestanovujú inak.

(1) Na jednu činnosť môže byť z rozpočtu udelený iba jeden grant ktorémukoľvek príjemcovi.

Príjemcovi môže byť udelený iba jeden prevádzkový grant z rozpočtu na jeden rozpočtový rok.

(2) Príjemcovi môže byť udelený iba jeden prevádzkový grant z rozpočtu na jeden rozpočtový rok. Žiadateľ bezodkladne informuje povoľujúcich úradníkov o viacnásobnom podaní žiadosti a viacnásobnom pridelení podporných prostriedkov na projekt.

Tie isté výdavky sa v akomkoľvek prípade nefinancujú z rozpočtu.

(3) Tie isté výdavky sa v akomkoľvek prípade nefinancujú z rozpočtu. Celková suma výdavkov oprávnených na financovanie nesmie byť v žiadnom prípade prekročená.

Odôvodnenie

Informačná povinnosť príjemcu podporných prostriedkov, ktorý má bližšie k danej problematike, prispieva k tomu, že sa zabráni duplicitnej podpore alebo prekročeniu najvyššej možnej sumy podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

ČLÁNOK 1 BOD 56

Článok 113a odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002))

 

(1a) Medzi výdavky oprávnené na financovanie patria najmä:

a) výdavky na bankovú záruku, ktorú predkladá príjemca grantu v súlade s článkom 118, alebo na podobnú zábezpeku;

b) sumy dane z obratu, ktoré príjemca podporných prostriedkov nemôže uplatniť prostredníctvom odpočtu dane pri vstupe;

c) výdavky na externý audit (články 117 a 119);

d) administratívne výdavky, náklady na zamestnancov a vecné náklady;

e) odpisy.

Odôvodnenie

Práve malé podniky a malé organizácie nemôžu sami niesť náklady na poskytnutie záruk. Nemalo by to však znamenať ich reálne vylúčenie zo systému prideľovania podporných prostriedkov. Platí to aj pre mimovládne organizácie, ktoré si nemôžu uplatniť odpočet dane pri vstupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 3 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Žiadatelia musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v prvom pododseku.

S ohľadom na zásady uvedené v článku 109 potvrdia žiadatelia na výzvu povoľujúceho úradníka, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v prvom pododseku.

Odôvodnenie

Povoľujúcemu úradníkovi má byť umožnené flexibilne a na základe vlastného posúdenia rizík využiť povinnosť žiadateľov predložiť takéto potvrdenie. Vedie to k zníženiu administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 4 pododsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Tieto pokuty môžu byť uložené takisto príjemcom, ktorí počas plnenia dohody o udelení grantu uviedli nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, ktoré požadoval povoľujúci úradník alebo tieto informácie neposkytli vôbec.

Tieto pokuty môžu byť uložené takisto príjemcom, ktorí počas plnenia dohody o udelení grantu uviedli zámerne alebo na základe hrubej nedbanlivosti nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, ktoré požadoval povoľujúci úradník, alebo tieto informácie neposkytli vôbec.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

ČLÁNOK 1 BOD 57

Článok 114 odsek 4a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(4a) Povoľujúci úradník iniciuje vydávanie vyhlásení, podávanie žiadostí alebo opravy vyhlásení či žiadostí, ak zjavne iba nedopatrením alebo z nevedomosti tieto vyhlásenia a žiadosti neboli podané alebo boli vydané či podané nesprávne. Ak je to potrebné a v rámci dostupných možností uskutočniteľné a prípustné, poskytuje informácie o právach a povinnostiach účastníkov postupu.

Povoľujúci úradník vedie vhodnou formou záznamy o kontaktoch so žiadateľmi počas postupu.

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa má poskytnúť možnosť podávať úspešné žiadosti o podporné prostriedky aj žiadateľom, ktorí sú v právnom styku s orgánmi prideľujúcimi podporné prostriedky neskúsení a nemajú k dispozícii právne poradenstvo. Mimovládne organizácie kritizovali nedostatočnú spoluprácu. Európska únia sa tým má stať atraktívnejšou ako partner prideľujúci podporné prostriedky. Transparentnosť a bezpečnosť postupu je zabezpečená povinnosťou zhotovovať záznamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

ČLÁNOK 1 BOD 57 A (nový)

Článok 115 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

57a. Článok 115 odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Výberové kritériá ohlásené vopred vo výzve na predloženie návrhov umožňujú hodnotiť schopnosť žiadateľa dokončiť navrhovanú činnosť alebo pracovný program. Článok 110 ods. 1 tým nie je dotknutý.

Výberové kritériá by mali odzrkadľovať osobitosti projektov, ich kvalitu a realizáciu."

(Rovnaké znenie ako článok 115 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, doplnené o slová „ohlásené vopred vo výzve na predloženie návrhov“, ako aj o vetu 2 a pododsek )

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa vytvára súlad s článkami 110 a 116, podľa ktorých sú žiadatelia vopred oboznámení so všetkými predpismi týkajúcimi sa pridelenia podporných prostriedkov. Uverejnením výberových kritérií vopred sa zvyšuje transparentnosť postupu. Žiadatelia tým navyše získajú lepšiu možnosť odhadnúť už v predstihu vyhliadky svojej žiadosti na úspech a ušetria si tým zbytočné náklady v súvislosti so zjavne neúspešným podaním žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

ČLÁNOK 1 BOD 57 B (nový)

Článok 115 odseky 2a (nový) a 2b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

57b. V článku 115 sa dopĺňajú tieto odseky 2a a 2b:

„2a. Postup udeľovania sa v zásade rozdelí do viacerých etáp, pričom prvá etapa má obsahovať iba približné posúdenie prípustných podaných žiadostí. V prípade, že žiadosť už po tejto etape postupu nemá vyhliadky na úspech, oznámi sa to žiadateľovi v súlade s článkom 116 ods. 3. Každá ďalšia etapa sa musí zreteľne odlišovať od predchádzajúcej, pokiaľ ide o rozsah a obsah dôkazov predkladaných žiadateľom. V prípade, že od žiadateľa bude požadovaný dôkaz, tento smie byť požadovaný počas jedného postupu iba raz. Údaje, ktoré sa už získali, sa uložia do databázy (článok 109a). Je potrebné usilovať sa o rýchle skončenie postupu.

2b. Bez ohľadu na zásady uvedené v článku 109 ods. 1 dbá povoľujúci úradník počas celého postupu najmä o to, aby náklady, ktoré vznikli žiadateľovi v súvislosti s uverejňovaním, dokumentáciou a inými dôkaznými povinnosťami týkajúcimi sa grantu, neboli neprimerané vo vzťahu k hodnote udeľovaného grantu."

Odôvodnenie

Rozčlenením postupu do viacerých etáp sa má umožniť predbežný výber. Môžu sa tým aj znížiť značné náklady na dokumentáciu v počiatočnej etape postupu. Rovnaký účel má aj kontrolná funkcia povoľujúceho úradníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

ČLÁNOK 1 BOD 58

Článok 116 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

1. Návrhy sa vyhodnotia na základe predbežne oznámených kritérií výberu a kritérií na udeľovanie grantov s cieľom určiť návrh, ktorý môže byť financovaný.

1. Návrhy sa v priebehu dvoch mesiacov vyhodnotia na základe vopred ohlásených kritérií výberu a kritérií na udeľovanie grantov s cieľom určiť, ktoré návrhy sa môžu financovať.

Odôvodnenie

Zámerom tohto ustanovenia je určiť jednoznačný časový rámec pre rozhodovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

ČLÁNOK 1 BOD 58 A (nový)

Článok 116 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58a) V článku 116 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti a  po uplynutí lehoty uvedenej v článku 100 ods. 2a podpíše zmluvu.

Ak sa požadovaný grant neudelí, orgán uvedie dôvody zamietnutia žiadosti najmä s poukázaním na vopred ohlásené výberové kritériá a kritériá udelenia grantu.“

Odôvodnenie

Zámerom tohto ustanovenia je stanoviť jednoznačný časový rámec rozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

ČLÁNOK 1 BOD 58 B (nový)

Článok 117 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58b) Článok 117 sa nahrádza takto:

„Článok 117

1. Rýchlosť vyplácania je určená danými finančnými rizikami, dĺžkou trvania a postupom akcie alebo nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi. Platby sa uskutočňujú v primeranom čase.

V prípade, že splatnosť je stanovená zmluvne alebo prostredníctvom rozhodnutia, platby sa vykonávajú bez ďalšej výzvy v čase splatnosti. Článok 119 ods. 2 tým nie je dotknutý.

2. Na určenie finančných rizík môže povoľujúci úradník s ohľadom na zásady uvedené v článku 109 ods. 1 požadovať od príjemcu grantu predloženie osvedčenia vydaného nezávislým audítorom. Vo vykonávacích predpisoch môžu byť ustanovené prípady, keď sa vyžaduje osvedčenie externého audítora alebo keď možno upustiť od nutnosti predložiť osvedčenie."

(Odsek 2 veta 1 obsahuje rovnaké znenie ako článok 117 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odôvodnenie

Toto ustanovenie má prispieť k zrýchleniu postupu. Orgány, ktoré majú k dispozícii vlastné audítorské úrady, by mali mať možnosť ich využiť namiesto toho, aby využívali služby externých audítorov. Má sa tým zabrániť nákladom na postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

ČLÁNOK 1 BOD 58 C (nový)

Článok 118 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58c) Článok 118 sa nahrádza takto:

„Článok 118

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v prípade, že nie sú dostupné iné, rovnako účinné možnosti minimalizácie rizika, požiadať príjemcu, aby vopred zložil zábezpeku kvôli obmedzeniu finančných rizík spojených s predbežným financovaním.."

(Obsahuje rovnaké znenie ako článok 118 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, pričom sa vkladajú slová „v prípade, že nie sú dostupné iné, rovnako účinné možnosti minimalizácie rizika")

Odôvodnenie

Požadovanie zábezpeky formou bankových záruk predstavuje najmä pre malé podniky, ako aj pre podniky v niektorých členských štátoch a pre malé mimovládne organizácie značné ťažkosti. Malo by sa preto objasniť, že to predstavuje iba ultima ratio v prípade, že neprichádzajú do úvahy iné, rovnako účinné možnosti zábezpeky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

ČLÁNOK 1 BOD 58 D (nový)

Článok 119 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(58d) Článok 119 sa nahrádza takto:

„Článok 119

1. Bez toho, aby boli dotknuté následné kontroly zo strany inštitúcie, grant sa neposkytne v celkovej sume dovtedy, kým inštitúcia neprevezme záverečné správy a vyúčtovanie. V tomto prípade začína premlčacia doba (článok 73b) voči inštitúcii splatením poslednej platby. Premlčacia doba (článok 73b) voči príjemcovi začína dňom, kedy sa stane suma grantu konečnou.

2. V prípade, že príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z právnych predpisov, zo zmluvy o financovaní alebo z rozhodnutia o udelení grantu, vyplácanie grantu sa môže pozastaviť, znížiť alebo ukončiť v súlade s ustanoveniami vykonávacích predpisov po tom, ako príjemca dostal príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Zníženia musia zodpovedať chybe, proti ktorej sa namieta.

Ak sa nedodržanie povinností nedá pripísať správaniu príjemcu, uskutoční sa pozastavenie, zníženie alebo ukončenie iba vo výnimočných prípadoch, najmä vtedy, keď bola v dôsledku realizácie alebo zachovania grantu prekročená celková suma výdavkov na projekt, ktoré sú oprávnené na financovanie, alebo keď v dôsledku nedodržania povinností nemožno viac dosiahnuť cieľ grantu."

Odôvodnenie

Uplatnenie zásady proporcionality. Najmä automatické zníženie príspevku zo strany EÚ v prípade výpadku jedného alebo viacerých spolufinancujúcich subjektov, ktorý nemôže príjemca zdôvodniť, môže viesť k zlyhaniu celého projektu. Tejto situácii treba v zásade zabrániť. Odkazom na ustanovenia o premlčacej dobe má byť orgán motivovaný k tomu, aby uskutočnil záverečný audit najneskôr pred uplynutím premlčacej doby. Má sa tým zvýšiť právna istota na strane príjemcu grantu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

ČLÁNOK 1 BOD 59

Článok 120 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

(1) Ak si vykonanie činnosti vyžaduje, aby príjemca poskytol obstarávacie zmluvy, vo vykonávacích predpisoch sa ustanoví príslušný postup.

(1) Ak si vykonanie činnosti vyžaduje udeľovanie zmlúv o verejnom obstarávaní, podlieha tento postup zásadám uvedeným v hlave V tejto časti.

 

Vo vykonávacích predpisoch môžu byť ustanovené pravidlá zjednodušeného postupu v závislosti od rozsahu zmluvy.

 

Odôvodnenie

Zjednodušenie správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

ČLÁNOK 1 BOD 61

Článok 122 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

61. V článku 122 sa výraz „článku 185“ nahrádza výrazom „článku 121“.

61. Článok 122 sa nahrádza takto:

„Článok 122

 

K účtom orgánov a subjektov uvedených v článku 121 sa pripojí správa a rozpočtovom a finančnom hospodárení počas príslušného rozpočtového roka, ktorá okrem iného poskytuje vysvetlenie týkajúce sa rozsahu použitia finančných prostriedkov a presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami."

Odôvodnenie

Objasnenie cieľov a obsahu jednotlivých správ ustanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách. Výročná správa delegovaného povoľujúceho úradníka by sa mala zamerať na použitie finančných prostriedkov, realizáciu cieľov, rozvíjanie činností a rámec internej kontroly a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení by sa mala zamerať na aspekty plnenia rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

ČLÁNOK 1 BOD 68 A (nový)

Článok 139 odsek 2 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

68a. Článok 139 odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgány posielajú Dvoru audítorov a rozpočtovému orgánu pre informáciu svoje interné predpisy, ktoré prijmú v súvislosti s finančnými záležitosťami."

Odôvodnenie

Informovanie rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

ČLÁNOK 1 BOD 69 B (nový)

Článok 143 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(69b) V článku 143 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Výročná správa obsahuje hodnotenie spoľahlivosti finančného hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie účinnosti a správnosti rozpočtového a hospodárskeho riadenia.“

Odôvodnenie

Zámerom rozlíšenia je dať jasne najavo, že Dvor audítorov by sa v rámci svojej audítorskej kompetencie nemal obmedziť na hodnotenie formálnej zákonnosti príjmov a výdavkov, no mal by tiež posudzovať vecnú náležitosť kontrolovaných transakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

ČLÁNOK 1 BOD 75

Článok 153 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

75. V článku 153 sa odsek 1 nahrádza takto:

vypúšťa sa

"(1) V prípade, keď Komisia môže previesť rozpočtové prostriedky podľa článku 23, prijme svoje rozhodnutie najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku a informuje o tom rozpočtový orgán tri týždne pred vykonaním presunov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. a)."

 

(Článok 153 ods. 1 zodpovedá zmenenému a doplnenému zneniu pôvodného znenia obsiahnutého v nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002)

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

ČLÁNOK 1 BOD 82 A (nový)

Článok 160 b (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

82a. Za článkom 160a sa vkladá tento článok 160b:

„Článok 160b

Odchylne od článku 110 môže byť výzva na predloženie návrhov uverejnená už v predchádzajúcom roku za predpokladu dostupnosti prostriedkov v nasledujúcom roku. Bez ohľadu na dátum uverejnenia a bez ohľadu na článok 115 informuje Komisia o všetkých predpisoch, ktoré sa uplatňujú na udeľovanie grantu (najmä skutočnosti vedúce k vylúčeniu podľa článkov 93 a 94), pričom sú prípustné odkazy na normy. Uplatňované predpisy sú počas trvania postupu záväzné v znení platnom v deň oznámenia."

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 110. Uverejnením už v predchádzajúcom roku sa má predísť nahromadeniu postupov udeľovania podporných prostriedkov na začiatku nasledujúceho roka a s tým súvisiacim omeškaniam. Žiadatelia by mali mať počas trvania postupu právnu istotu. Zákaz zmien počas prebiehajúceho postupu umožňuje znížiť administratívnu záťaž pre príjemcov, zjednodušiť postup a zjednotiť politiku poskytovania podporných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

ČLÁNOK 1 BOD 85 A (nový)

Článok 168 odsek 1 pododsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(85a) V článku 168 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc Spoločenstva, uplatňujú sa pravidlá pre účasť na postupoch verejného obstarávania stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva1 a v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva2.

 

1 Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23.“

Odôvodnenie

Obe nariadenia o uvoľnení viazania pomoci boli prijaté v roku 2005. Tieto nariadenia sprístupňujú postupy verejného obstarávania osobám z nečlenských krajín EÚ a krajín, ktoré nie sú príjemcami, pri súčasnom zvýhodnení rozvojových krajín a uplatňovaní zásady reciprocity pre rozvinuté krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Tieto pravidlá je potrebné uplatňovať a zapracovať do nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

ČLÁNOK 1 BOD 87

Článok 169a odsek 1a (nový) (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

Medzi výdavky oprávnené na financovanie patria najmä:

a) výdavky na bankovú záruku, ktorú predkladá príjemca grantu v súlade s článkom 118, alebo na podobnú zábezpeku;

 

b) sumy dane z obratu, ktoré príjemca podporných prostriedkov nemôže uplatniť prostredníctvom odpočtu dane pri vstupe;

 

c) výdavky na externý audit (články 117 a 119);

 

d) náklady na administratívnu záťaž, náklady na zamestnancov a vecné náklady;

 

e) odpisy.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 113a: Práve malé mimovládne organizácie v oblasti rozvojovej politiky nemôžu sami niesť náklady na poskytnutie záruk. Nemalo by to však znamenať ich reálne vylúčenie zo systému prideľovania podporných prostriedkov. Platí to aj pre mimovládne organizácie, ktoré si nemôžu uplatniť odpočet dane pri vstupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

ČLÁNOK 1 BOD 94 A (nový)

Článok 179 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94a) V článku 179 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Inštitúcie čo najskôr informujú obidve zložky rozpočtového orgánu o každom stavebnom projekte, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný dosah na rozpočet, a to najmenej 3 týždne pred uplynutím termínu, do ktorého má rozpočtový orgán prijať rozhodnutie.“

Odôvodnenie

Na to, aby rozpočtový orgán mohol z finančnej stránky náležite zhodnotiť stavebný projekt, ktorý môže mať dosah na rozpočet Európskej únie, musia subjekty uvedené v článku 179 ods. 3 informovať obe jeho zložky najmenej tri týždne pred uplynutím termínu, do ktorého má rozpočtový orgán prijať rozhodnutie. To umožní obom zložkám rozpočtového orgánu vyžiadať si v prípade potreby ďalšie spresnenie a získať ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

ČLÁNOK 1 ČÍSLO 94 B (nový)

Článok 183 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94b) Článok 183 sa nahrádza takto:

„Článok 183

 

Rozpočtový orgán schvaľuje vykonávacie predpisy k tomuto nariadeniu o rozpočtových pravidlách."

 

Odôvodnenie

Dodržiavanie práv Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

ČLÁNOK 1 BOD 95 -A (nový)

Článok 185 odsek 1 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

 

(94 -a) V článku 185 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Komisia prijme rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené Úniou, ktoré majú právnu subjektivitu. Rozpočtové pravidlá týchto orgánov sa nemôžu odchyľovať od tohto rámcového nariadenia okrem prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné prevádzkové potreby a po predchádzajúcom súhlase Komisie.“

Odôvodnenie

Rámcovému rozpočtovému nariadeniu by z dôvodov transparentnosti, zodpovednosti a konzistentnosti mali podliehať všetky agentúry, ktoré konajú v mene Únie, a to bez ohľadu na to, či prijímajú granty, ktoré idú na ťarchu rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

ČLÁNOK 1 BOD 95

Článok 185 odsek 3 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

3. Každý orgán uvedený v odseku 1 vytvorí pracovné miesto pre vnútorný audit, ktoré sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor Komisie potvrdí, že priebeh auditu spĺňa medzinárodné audítorské normy, a pre tento účel môžu byť poskytované kvalitné služby.

3. Vnútorný audítor Komisie vykonáva audity pre subjekty uvedené v odseku 1. Subjekty uvedené v odseku 1 si môžu zriadiť funkciu interného auditu. Interný audítor Komisie môže v riadne odôvodnených prípadoch delegovať svoje úlohy na interných audítorov týchto orgánov. Toto delegovanie sa uskutoční písomne a uvedú sa v ňom dôvody delegovania, ako aj mená zodpovedných audítorov (delegujúceho aj tých, na ktorých sa deleguje). Interný audítor Komisie môže bez ohľadu na delegovanie vykonať interné audity orgánov uvedených v odseku 1 a delegovanie odvolať, kedykoľvek to uzná za vhodné.

 

V prípadoch, keď si orgány uvedené v odseku 1 zriadia funkciu interného auditu, táto sa vykonáva v súlade s usmerneniami vydanými interným audítorom Komisie. Tieto usmernenia zahŕňajú povinnosť predložiť všetky vydávané správy internému audítorovi Komisie. Interný audítor Komisie potvrdí, či vykonávanie auditu spĺňa normy interného auditu, a na tento účel môže vykonať audity kvality.“

Odôvodnenie

Týmto sa spresňuje postavenie interného audítora Komisie. Internému audítorovi Komisie sa dáva právomoc delegovať úlohy na interné audítorské služby agentúr, zatiaľ čo riadenie účtovníctva a zodpovednosť zaň zostáva na agentúrach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

ČLÁNOK 1 BOD 95

Článok 185 odsek 4 (Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002)

4. Orgány uvedené v ods. 121 uplatňujú pravidlá účtovníctva stanovené v článku 133 tak, aby bolo možné konsolidovať ich účty s účtami Komisie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nadbytočné. Toto už pokrýva článok 133.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

Referenčné čísla

KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

CONT
16.2.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

17.11.2005

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Dátum prijatia

22.2.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María del Pilar Ayuso González

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

Referenčné čísla

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.7.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

17.11.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

17 .11. 2005

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Ingeborg Gräßle

20 .9. 2004

Predchádzajúci navrhovateľ

 

Prerokovanie vo výbore

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Dátum prijatia

6.3.2006

Výsledok záverečného hlasovania

pre: 28

proti:

zdržal(i) sa:

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia - A6

8.3.2006

A6-0057/2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.