Betänkande - A6-0057/2006Betänkande
A6-0057/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

8.3.2006 - (KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Budgetutskottet
Föredragande: Ingeborg Gräßle
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Ingeborg Gräßle och Borut Pahor, Budgetkontrollutskottet
(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen.


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0181)[1],

–   med beaktande av artikel 279 i EG-fördraget och artikel 183 i Euratom-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0234/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetkontrollutskottet (A6‑0057/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119.2 i Euratom-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 1

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”, innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”, innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, som hänför sig till artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget och till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.

Motivering

Budgetprinciperna bygger framför allt på artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.

Ändringsförslag 2

SKÄL 2

(2) Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör vissa procedurkrav och krav på dokumentation anpassas så att de står bättre i proportion till de faktiska riskerna och kostnaderna.

(2) Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen i samband med den administrativa hanteringen uttryckligen förankras så att det klarläggs att det råder bättre proportion mellan de faktiska riskerna och kostnaderna.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 3

SKÄL 3

(3) Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, stärka skyddet av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.

(3) Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, effektivisera skyddet av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.

Ändringsförslag 4

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Enligt punkt 1 i det till EG-fördraget bifogade protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997, skall varje institution när den utövar sina befogenheter beakta proportionalitetsprincipen enligt vilken gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 5

SKÄL 6

(6) I vissa avseenden måste tillämpningen av budgetprinciperna bli tydligare och mer effektiv för att bättre kunna svara mot de operativa behoven.

(6) Vid tillämpningen av budgetförordningen har det i praktiken visat sig att de ekonomiskt ansvariga i enskilda fall vid utövandet av sina befogenheter i alltför liten utsträckning gör bruk av skönsmässiga bedömningar. Vidare kan också dessa personer i egenskap av Europeiska gemenskapens verkställande aktörer självständigt och inom ramen för sin skönsmässiga bedömning i enskilda fall avgöra när en åtgärd är proportionerlig i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget och med det till EG-fördraget bifogade protokollet om användning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997.

Motivering

Budgetförordningsanvändarnas bristande bruk av möjligheten till skönsmässig bedömning är en av orsakerna till att förfarandet är trögt.

Ändringsförslag 6

SKÄL 12

(12) Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd endast vara obligatoriskt när det gäller betydande kostnader.

(12) Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd vara obligatoriskt när det gäller följdkostnader.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 7

SKÄL 13

(13) I fråga om principen om specificering i budgeten bör reglerna för överföring av anslag mellan budgetrubriker förenklas och förtydligas på vissa punkter där de visat sig vara svårtolkade eller besvärliga att tillämpa. Avsikten med artikel 22 i budgetförordningen var att den skulle vara tillämplig på andra institutioner än kommissionen, eftersom kommissionen arbetar enligt särskilda regler i detta avseende. Bestämmelsen bör därför ändras.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 8

SKÄL 14

(14) Bestämmelsen om information till budgetmyndigheten innebär att kommissionen och övriga institutioner skall meddela budgetmyndigheten sina förslag till överföringar, varefter den senare kan kräva att det normala förfarandet tillämpas i det fall den har invändningar. I sådana fall gäller teoretiskt sett den normala tidsfristen för budgetmyndighetens beslut om den aktuella överföringen. Eftersom det dock inte anges när denna tidsfrist skall börja löpa, behöver bestämmelsen korrigeras på denna punkt.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 9

SKÄL 16

(16) För att öka effektiviteten bör kommissionen ges befogenhet att efter eget beslut föra över medel från reserven i fall där ingen grundrättsakt i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen föreligger för den aktuella åtgärden i det skede då budgeten upprättas, men grundrättsakten antas under årets lopp.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 10

SKÄL 17

(17) Bestämmelserna om kommissionens överföring av administrativa anslag bör anpassas till den nya strukturen med verksamhetsbaserad budgetering. Förfarandet med information till budgetmyndigheten bör således begränsas till överföringar mellan artiklar inom samma kapitel för administrativa anslag där de överförda beloppen överstiger 10 % av de totala anslagen för budgetåret. Däremot bör kommissionen själv få besluta om överföring mellan artiklar som täcker en identisk typ av utgifter men som återfinns under olika avdelningar i budgeten.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 11

SKÄL 22A (nytt)

 

(22a) Bestämmelserna för utanordnarens ansvar skall uttryckas tydligare för att öka rättssäkerheten.

Ändringsförslag 12

SKÄL 27

(27) Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning.

(27) Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning. Den som uppsåtligen vållat en skada bör dock inte i samma omfattning kunna åberopa en preskriptionstid som andra gäldenärer. Preskriptionstiden inleds därför först vid den tidpunkt då det föreligger dokumentation för hela fordran.

Ändringsförslag 13

SKÄL 27A (nytt)

 

(27a) Upphandlingsförfaranden bör där så är möjligt och lämpligt genomföras interinstitutionellt för att underlätta den administrativa bördan även för mindre enheter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag sker ett tillägg av orden ”där så är möjligt och lämpligt” till ändringsförslag 14 från föredraganden.

Ändringsförslag 14

SKÄL 27B (nytt)

 

(27b) När det gäller tilldelning av varu- och tjänsteavtal måste förfarandena utsträckas och bättre anpassas till anbudsgivarnas behov. I samband med detta skall i synnerhet beaktas att proportionalitetsprincipen också skall gälla kostnaderna för dokumentationen. Ramavtalen skall grundas på budgetförordningen. Konkurrensen skall inte begränsas av onödigt långa löptider för ramavtal och små och medelstora företag bör inte på förhand uteslutas från avtalstilldelningen bara på grund av sin storlek.

Ändringsförslag 15

SKÄL 29

(29) Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Budgetförordningen gör ingen skillnad mellan tungt vägande skäl för uteslutning och andra skäl. I direktiv 2004/18/EG görs däremot en sådan åtskillnad, och denna möjlighet bör även vara tillämplig när gemenskapsinstitutionerna utför upphandling. I artikel 93 och 94 i budgetförordningen bör det därför anges att obligatorisk uteslutning skall gälla i de mest allvarliga fallen, medan den upphandlande myndigheten utifrån en riskanalys har möjlighet att lägga till ytterligare fall som leder till uteslutning. Samma åtskillnad bör göras i artikel 114 i budgetförordningen i fråga om bidrag. Reglerna om påföljd i artikel 96 i den förordningen bör ändras på motsvarande sätt.

(29) Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Vid uteslutning av anbudsgivare bör proportionalitetsprincipen tillämpas. Uteslutningen bör vara högst tio år för att undvika oproportionerliga sanktioner. Uteslutning på längre tid än fem år bör endast ske på grundval av en lagakraftvunnen dom.

Ändringsförslag 16

SKÄL 30A (nytt)

 

(30a) Kravet på underlag bör begränsas till det nödvändiga. Dokumentationskraven bör bland annat anpassas till avtalsvärdet.

Motivering

I avsikt att undvika en restriktiv tolkning från kommissionens sida som bara skulle begränsa dokumentationen till mindre bidragsavtal har orden ”bland annat” lagts till i föredragandens ändringsförslag 16.

Ändringsförslag 17

SKÄL 30B (nytt)

 

(30b) För att bevara institutionernas rykte om administrativ ärlighet och korrekthet bör gemenskapens tjänstemän alltid informera sina överordnade om sin medverkan i upphandlings- eller bidragsförfaranden för att utesluta att intressekonflikter föreligger.

Ändringsförslag 18

SKÄL 32A (nytt)

 

(32a) Anbudsgivare vars bud inte antagits bör ha möjlighet att erhålla ett effektivt rättsskydd, vilket också är obligatoriskt i medlemsstaterna. För detta skall oberoende kontrollinstanser inrättas, som snabbt och utan oproportionerliga kostnader kan kontrollera tilldelningsförfarandet och garantera ett effektivt rättsskydd.

Ändringsförslag 19

SKÄL 32B (nytt)

 

(32b) Skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen får inte innebära att det ställs för stora krav på avtalsparten. Avtalspartens tillhandahållande av säkerheter skall därför begränsas till motiverade fall och får inte gå längre än syftet med säkerheten.

Ändringsförslag 20

SKÄL 34

(34) Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven på kontroller och säkerheter bör stå i proportion till de faktiska ekonomiska riskerna. Vissa grundläggande regler bör först ändras i budgetförordningen, så att mer detaljerade regler i ett senare skede kan införas i genomförandebestämmelserna. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. Det bör bland annat införas en hänvisning till proportionalitetsprincipen.

(34) Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven de inblandade i samband med det administrativa förfarandet måste alltid vara proportionerliga. Därför bör de ansökningar som inte har några utsikter att gallras bort så tidigt som möjligt i förfarandet för att bespara bidragssökanden onödiga kostnader. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. I synnerhet vid små bidragsbelopp måste det finnas en möjlighet att genomföra bidraget på grundval av ett beslut i stället för på grundval av ett omfattande och komplicerat avtal om bidrag.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen

.

Ändringsförslag 21

SKÄL 36

(36) Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.

(36) Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. För att slå vakt om rätts- och planeringssäkerheten får inte de villkor som gäller för sökanden när ansökningsinbjudan inleds ändras under förfarandets gång. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 22

SKÄL 37

(37) Bestämmelsen att samma mottagare inte får beviljas bidrag för samma åtgärd mer än en gång bör modifieras, eftersom vissa grundrättsakter tillåter att olika gemenskapsmedel får kombineras, och antalet sådana fall kan också komma att öka i framtiden eftersom kombinerade anslag kan öka finansieringens verkan. Det bör emellertid anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång.

(37) Det bör anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång och att 100 procent av de stödberättigade kostnaderna inte får överskridas.

Motivering

Förändrar ändringsförslaget.

Ändringsförslag 23

SKÄL 39

(39) För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader.

(39) För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigade måste fastställas på ett tydligare sätt.

Ändringsförslag 24

SKÄL 40

(40) I artikel 114 i budgetförordningen bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.

(40) De krav på underlag och de påföljder som gäller för bidragsmottagen bör stå i proportion till risken. Dessutom bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 25

SKÄL 40A (nytt)

 

(40a) För att sökanden skall få bättre information bör man inrätta en gemensam tjänst som ansvarar för standardisering av bidragsansökningar av liknande slag, information till sökande och riktmärkning vid bidragstilldelningen.

Motivering

En liten ändring föreslås till föredragandens ändringsförslag 25 där ordet ”instans” ersättes med ”tjänst” vilket klargör att det handlar om att sammanföra kunskap och utnyttja bästa metoder inom kommissionen samt att få bukt med olika tolkningar och metoder inom och mellan avdelningar. Denna tjänst skall bli ett ställe där de sökande kan få pålitlig information.

Ändringsförslag 26

SKÄL 47

(47) Anslag som dras tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis bör kunna användas på nytt. Detta bör dock endast ske på strikta villkor och endast inom forskningsområdet, eftersom forskningsprojekt omgärdas av större ekonomiska risker än projekt inom andra politikområden.

(47) Med tanke på den särskilda vikt som forskning har för Europeiska unionens konkurrenskraft bör åtagandebemyndiganden som inte har använts eller som dragits tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis kunna användas på nytt.

Motivering

I förhandlingarna om ett nytt interinstitutionellt avtal knutet till budgetplanen 2007–2013 utforskar parlamentet möjligheten att återanvända åtaganden som inte utnyttjats eller som dragits tillbaka. Sådan återanvändning bör inte begränsas enbart till forskningsmedel.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, särskilt följa budgetprinciperna i avdelning II.

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa budgetprinciperna i artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.

Motivering

Tillägget av ordet ”särskilt” är oklart och bör därför utgå. Däremot är budgetprinciperna redan fastställda i artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Varje åtgärd med vilken institutionerna genomför budgeten enligt denna förordning, måste följa den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1b (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Om kommissionen i förslaget till en annan rättsakt planerar ett undantag från bestämmelserna i budgetförordningen, måste detta undantag uttryckligen och separat meddelas det utskott i Europaparlamentet som är ansvarigt för budgetfrågor.

Motivering

Tydlighet vad beträffar budgetförordningens giltighetsområde.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 12, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs.

I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs. Budgetmyndigheten skall informeras om dessa åtaganden.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)
Artikel 14, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

6a. I artikel 14.1 skall andra stycket ersättas med följande:

 

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.1.4 får inte Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt de organ som inrättas av gemenskaperna och som avses i artikel 185 ta upp lån, med undantag av direkt finansiering som krävs för förvärv av fastigheter avsedda för institutionernas bruk och som blivit föremål för ett positivt utlåtande från budgetmyndighetens sida enligt artikel 179.3.”

Motivering

För att förverkliga sina fastighetsprojekt har institutionerna varit tvungna att använda sig av olika former av indirekt finansiering, medan däremot direkt finansiering via banklån torde göra det möjligt för dem att få lägre räntor på lånen och en större insyn.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 7
Artikel 16, stycke 2a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Valutaomräkningar skall ske på så sätt att dessa inte väsentligt förändrar unionens samfinansiering för projektbidrag.

Motivering

Ändringsförslag för att säkra projektpartners möjlighet att beräkna EU:s samfinansiering.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 1, LED 9
Artikel 19, punkt 2, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Kommissionen får ta emot donationer som medför betydande kostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.

Kommissionen får ta emot donationer som medför följdkostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 1, led ba (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

(ba) från en artikel till en annan, utan någon gräns för överföringens omfattning.

Motivering

Denna ändring är en korrigering av ett tekniskt fel. Det skall klargöras att status quo skall bibehållas.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

2. Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten och kommissionen om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

2. Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid tidsfristen skall anses börja löpa den dag då budgetmyndigheten fått kännedom om den planerade överföringen.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Budgetmyndigheten skall meddela kommissionen om detta. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.

Motivering

Den ursprungliga formuleringen i budgetförordningen var bättre. Den av kommissionen föreslagna ändringen bidrar inte till ett klarläggande.

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag inom ett och samma kapitel utan att först ha underrättat budgetmyndigheten.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED I
Artikel 23, punkt 1, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

i) Led b skall ersättas med följande:

utgår

”b) när det gäller personalutgifter och utgifter för den administrativa driften av institutionen, överföra anslag mellan olika avdelningar förutsatt att det sker mellan artiklar som skall täcka utgifter av identisk natur,”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED II
Artikel 23, punkt 1, led d (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

ii) Följande led skall läggas till som led d:

utgår

”d) överföra belopp från de ’preliminära anslag’ som avses i artikel 43 i fall där ingen grundrättsakt ännu har antagits då budgeten upprättas, men däremot antas under budgetårets lopp.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED III
Artikel 23, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

iii) Andra stycket skall utgå.

iii) Andra stycket skall ersättas med följande:

 

”Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten om sitt beslut minst tre veckor innan den genomför sådana anslagsöverföringar som avses i första stycket leden b och c. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens grenar skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

 

Tre månader före utgången av budgetåret skall kommissionen rapportera till budgetmyndigheten om genomförandet av de utgifter som avses i led b, och meddela sina avsikter att genomföra överföringar avseende personal, extern personal och övriga anställda i enlighet med led b. Om budgetmyndigheten inom en tidsfrist på sex veckor efter meddelandet inte motsätter sig den avsedda överföringarna, kan kommissionen genomföra dem och informera budgetmyndigheten om överföringarna under den följande månaden.”

Motivering

Ändringen återspeglar kommissionens behov av större flexibilitet när det gäller personalutgifter. Den skall tjäna som en kompromiss mellan detta krav på flexibilitet och bibehållandet av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 1, LED 11, LED B
Artikel 23, punkt 1a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) Följande punkt skall införas som punkt 1a:

utgår

”1a. Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten minst tre veckor innan den genomför följande:

 

a) överföringar mellan artiklar inom det kapitel som omfattar administrativa anslag inom en och samma avdelning, om överföringen i fråga är större än 10 % av det berörda årets anslag under den artikel från vilken den sker,

 

b) sådana överföringar som avses i punkt 1c.

 

Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom tidsfristen om tre veckor av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas. Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid dessa frister skall anses börja löpa den dag då kommissionen underrättat budgetmyndigheten om den planerade överföringen.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 1, LED 11, LED C
Artikel 23, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

c) I punkt 2 skall ”punkt 1c” ersättas med ”punkterna 1 och 1a”.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 1, LED 12
Artikel 26, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

12) I artikel 26.2 skall första stycket ersättas med följande:

utgår

”Budgetmyndigheten skall på kommissionens förslag fatta beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofhjälp. Ett separat förslag skall läggas fram för varje enskild transaktion.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 1, LED 12A (nytt)
Artikel 27, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12a) I artikel 27 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Budgetanslagen skall användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet, ändamålsenlighet och proportionalitet.”

Motivering

Syftet är att undvika okontrollerbara utgifter eller åtaganden.

Ändringsförslag 46

ARTIKEL 1, LED 12B (nytt)
Artikel 27, punkt 2, led 3a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12b) I artikel 27.2 skall följande led 3a läggas till:

 

”Proportionalitet innebär en rimlig avvägning mellan insatser, inbegripet kontrollinsatser, och anslagen och riskerna i fråga.”

Motivering

Ändringsförslaget innebär krav på kommissionen att granska kontrollinsatserna för att anpassa kostnaderna till riskerna.

Ändringsförslag 47

ARTIKEL 1, LED 12C (nytt)
Artikel 27, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12c) I artikel 27 skall följande punkt 4a läggas till:

 

”4a. Vid genomförandet av program och verksamhet skall förfarandena bestämmas av innehållet. Kraven i denna artikel skall anges i genomförandebestämmelserna.”

Motivering

Det är innehållet i EU:s politik och åtgärder som skall påverka de administrativa förfarandena och inte tvärtom.

Ändringsförslag 48

ARTIKEL 1, LED 12D (nytt)
Artikel 23, punkt 4b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12d) I artikel 27 skall följande punkt 4b läggas till:

 

”4b. Institutionerna skall inrätta system för att mäta och jämföra effektiviteten och ändamålsenligheten vad avser upphandlingsförfaranden och förfarandet för beviljande av bidrag.”

Motivering

Vid genomförandet av budgeten försöker kommissionen följa principerna om sund ekonomisk förvaltning. Tre huvudinslag i en sund ekonomisk förvaltning är sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Kommissionens tjänstemän koncentrerar sig huvudsakligen på ”sparsamhet”, som kan brytas ned till ”bästa värde genom iakttagande av förfarandena”. Principen om effektivitet beskrivs i budgetförordningen (artikel 27.2 andra stycket) som ”förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås”. Om hänsyn togs till denna princip skulle kommissionen vara tvungen att inte bara inrikta sig på ”kontrollpunkterna i förfarandena”, utan även ta hänsyn till bidrags- och upphandlingsförfarandenas sammanhang och de administrativa kostnaderna till följd av förfarandena. I betraktande av de höga kostnaderna för de potentiella bidragsmottagarna ter sig behovet av att betona effektivitetskriterierna ännu viktigare.

Ändringsförslag 49

ARTIKEL 1, LED 12E (nytt)
Artikel 28, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12e) I artikel 28 skall punkt 2 ersättas med följande:

 

2. Under budgetförfarandet skall organen och institutionerna lägga fram alla de upplysningar som behövs för att anslagsbehovens utveckling skall kunna jämföras med de ursprungliga beräkningarna i finansieringsöversikterna. Dessa upplysningar skall innehålla uppgifter om vilka framsteg som gjorts samt om hur långt den lagstiftande myndigheten har kommit i sin behandling av de berörda förslagen. Anslagsbehoven skall där så krävs korrigeras mot bakgrund av utvecklingen av överläggningarna om den grundläggande rättsakten.

Motivering

Redaktionell anpassning: ”kommissionen” har ersatts med ”organen och institutionerna”.

Ändringsförslag 50

ARTIKEL 1, LED 12F (nytt)
Artikel 28, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12f) I artikel 28 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. I syfte att förebygga risken för bedrägerier och oegentligheter, skall organen och institutionerna i finansieringsöversikten informera om befintliga eller planerade förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.”

(Överensstämmer med artikel 28.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”kommissionen” ersatts med ”organen och institutionerna” och anpassats språkligt)

Motivering

Redaktionell anpassning: ”kommissionen” har ersatts med ”institutionerna”.

Ändringsförslag 51

ARTIKEL 1, LED 13
Artikel 29, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

13) I artikel 29 skall punkt 2 ersättas med följande:

13) Artikel 29 skall ersättas med följande:

 

” Artikel 29

 

1. Budgeten skall upprättas och genomföras och räkenskaperna skall läggas fram med hänsyn tagen till principen om öppenhet.

2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.

2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.

Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

 

 

Kommissionens rapporter skall även innehålla uppgifter om genomförandet av anmärkningar i budgeten.”

Motivering

Information från den budgetlagstiftande myndigheten.

Ändringsförslag 52

ARTIKEL 1, LED 13A (nytt)
Kapitel 9 och artikel 30a (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

13a) Följande kapitel och artikel skall införas i avdelning III av del I:

 

”Kapitel 9

 

Principen om effektiv och ändamålsenlig intern kontroll

 

Artikel 30a

 

1. Genomförandet av budgeten skall garanteras genom en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll i enlighet med varje förvaltningsform.

 

2. För genomförandet av budgeten definieras den interna kontrollen som en process som är tillämplig på alla nivåer i kontrollkedjan och avsedd att tillhandahålla rimlig säkerhet om att följande mål uppnåtts:

 

a) Transaktionernas effektivitet och ändamålsenlighet.

 

b) Den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.

 

c) Skydda tillgångar och information och förebygga och upptäcka bedrägerier och regelbrott.

 

d) Adekvat riskhantering i samband med de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Motivering

I enlighet med kommissionens förslag i handlingsplanen och skäl J i resolutionen om förslag till ansvarsfrihet för 2004, bör en effektiv intern kontroll inkluderas såsom en av budgetprinciperna i budgetförordningen.

Ändringsförslag 53

ARTIKEL 1, LED 16, LED A
Artikel 43, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) I punkt 1 andra stycket skall ”artikel 24” ersättas med “artiklarna 23 och 24”,

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 54

ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 43, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) I punkt 2 skall ”artikel 24” ersättas med ”artiklarna 23 och 24”.

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 55

ARTIKEL 1, LED 19, LED A, LED II
Artikel 46, punkt 1, punkt 1, led f (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

ii) Led f skall utgå.

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 56

ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 46, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

utgår

”2. I avsnittet för varje institution skall inkomsterna och utgifterna redovisas på samma sätt som anges i punkt 1.”

 

Motivering

Återanvändning av den hittillsvarande skrivningen för att tillvarata parlamentets rätt till information i budgeten.

Ändringsförslag 57

ARTIKEL 1, LED 19, LED C
Artikel 46, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

c) I punkt 3 skall led c ersättas med följande:

utgår

”c) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.”

 

Motivering

Återanvändning av den hittillsvarande skrivningen för att tillvarata parlamentets rätt till information i budgeten.

Ändringsförslag 58

ARTIKEL 1, LED 19, LED D
Artikel 46, punkt 5 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

d) Punkt 5 skall ersättas med följande:

utgår

”5. Budgetrubriker under inkomster och utgifter som är nödvändiga för att ta i anspråk Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland.”

 

Motivering

Gemenskapslån och lånegarantier har ännu inte avskaffats och den nya mekanismen för Garantifonden för åtgärder avseende tredje land har ännu inte antagits. Dessa måste finnas synliga i budgeten.

Ändringsförslag 59

ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)
Artikel 48, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

20a) I artikel 48 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Organen skall på eget ansvar och inom ramarna för de tilldelade anslagen genomföra budgeten både med avseende på inkomster och utgifter i enlighet med denna förordning.”

(Överensstämmer med artikel 48.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”kommissionen” ersatts med ”organen”)

Motivering

Redaktionell justering.

Ändringsförslag 60

ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3, stycke 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att

För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta alla lagstiftningsmässiga, regleringsmässiga, administrativa och andra åtgärder till skydd av gemenskapens ekonomiska intressen som krävs för att,

Motivering

Precisering.

Ändringsförslag 61

ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3, stycke 2, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) förebygga och följa upp oegentligheter och bedrägerier,

b) förebygga och följa upp oegentligheter, misskötsel och bedrägerier,

Motivering

Kampen mot misskötsel måste uppmärksammas av kommissionen på samma sätt som bedrägerier och oegentligheter.

Ändringsförslag 62

ARTIKEL 1, LED 23, LED B, LED -I (nytt)
Artikel 54, punkt 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-i) Inledningen skall ersättas med följande:

 

”2. Inom de gränser som anges i punkt 1 får kommissionen, när den genomför budgeten centralt i indirekt form enligt artikel 53.2 eller artikel 53.4 även överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt genomförandeuppgifter till ”

Motivering

Överlåtande av genomförandeuppgifter till de organ som anges i artikel 54.2 har hittills varit begränsade till central, indirekt förvaltning. Det innebär en kraftig begränsning av överlåtandet, särskilt när det gäller externa åtgärder. Sådana åtgärder genomförs allt oftare på decentraliserad nivå. För att säkra ett effektivt budgetgenomförande bör det därför också vara möjligt att överlåta uppgifter när förvaltningen sker på decentraliserad nivå.

Ändringsförslag 63

ARTIKEL 1, LED 23, LED CA (nytt)
Artikel 54, punkt 3a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

ca) Följande punkt 3a skall läggas till:

 

”3a. När Europaparlamentet utövar de befogenheter som kommissionen gett parlamentet enligt artikel 50, kan parlamentet delegera genomförandeuppgifter till sina politiska grupper för väl definierade anslag, under förutsättning att arbetsordningens bestämmelser följs och att särskilda bestämmelser antas.

 

Dessa särskilda bestämmelser får inte avvika från artikel 56 såvida inte de särskilda kraven för de politiska gruppernas verksamhet nödvändiggör detta”.

Motivering

Såsom det i artikel 185 föreskrivs för de organ som inrättas av gemenskaperna och som är juridiska personer och som faktiskt beviljas anslag som belastar budgeten, kan de parlamentariska gruppernas särskilda natur som administrativa enheter och de speciella kraven på verksamheterna för Europaparlamentets ledamöter också behöva återspeglas i genomförandet av de gällande reglerna.

Ändringsförslag 64

ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. Om kommissionen genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall den enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka den anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:

1. Om kommissionen eller Europaparlamentet genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall de enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka den anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:

Motivering

Genom ändringen av artikel 54 skall betalningar till parlamentets politiska grupper betraktas som indirekt centraliserad förvaltning av medel. Ändringen av artikel 56 är en nödvändig konsekvens av denna ändring.

Ändringsförslag 65

ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. Kommissionen skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När den gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

3. Kommissionen och Europaparlamentet skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När de gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

Motivering

Genom ändringen av artikel 54 skall betalningar till parlamentets politiska grupper betraktas som indirekt centraliserad förvaltning av medel. Ändringen av artikel 56 är en nödvändig konsekvens av denna ändring.

Ändringsförslag 66

ARTIKEL 1, LED 27
Artikel 60, punkt 7, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

27) I artikel 60 skall den första meningen i punkt 7 ersättas med följande:

27) I artikel 60 skall punkt 7 ersättas med följande:

”Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen, samt genom en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild.”

”Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen och eventuella reservationer i samband med den senare tillsammans med en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild.

 

Denna rapport skall innehålla de resultat som uppnåtts i förhållande till de uppställda målen, vilka risker som var förenade med de aktuella åtgärderna, vilka resurser som utnyttjats och hur systemet för intern kontroll fungerat. Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten liksom av andra uppgifter som fastställts. Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år. I dessa rapporter skall i detalj anges de åtgärder som vidtagits för att begränsa risken för fel i samband med de transaktioner som behandlas i rapporten och en bedömning av dessa åtgärders effektivitet.

Motivering

Att dessa ord utgick var kanske ett misstag som behöver korrigeras. Dessutom införs en möjlighet att lämna reservationer till rapporten med förvaltningsinformation.

Ändringsförslag 67

ARTIKEL 1, LED 28, LED -A (nytt)
Artikel 61, punkt 1, led ea (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-a) I punkt 1 skall följande led ea införas:

 

”(ea) tillse att dessa system fungerar effektivt,”

Motivering

Punkt 1 ea kommer direkt från revisionsrättens yttrande nr 10/2005 punkt 30:

”För att räkenskapsförarna skall kunna intyga att räkenskaperna ger en rättvisande bild i enlighet med vad som anges i artikel 123 i den nuvarande budgetförordningen bör ett sådant godkännande innefatta en bedömning av om systemen fungerar ändamålsenligt under den aktuella perioden.”

Ändringsförslag 68

ARTIKEL 1, LED 28, LED A
Artikel 61, punkt 2a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”2a. Räkenskapsföraren skall sammanställa räkenskaperna på grundval av de uppgifter som anges i punkt 2. De slutliga redovisningar som skall upprättas enligt artikel 129.2 och 129.3 skall åtföljas av ett intyg där räkenskapsföraren försäkrar att redovisningarna upprättats i enlighet med avdelning VII och enligt de principer, regler och metoder för redovisning som är bilagda redovisningarna.”

”2a. Innan räkenskaperna antas av institutionen, skall räkenskapsföraren avsluta räkenskaperna och därmed intyga att de ger en rättvisande bild av institutionens finansiella situation.

 

För att kunna göra detta skall räkenskapsföraren förvissa sig om att räkenskaperna har sammanställts i enlighet med de bestämmelser, metoder och system för ekonomisk redovisning som upprättats under hans ansvar, såsom det föreskrivs i denna förordning för institutionens räkenskaper, samt om att samtliga inkomster och utgifter har införts i räkenskaperna.

 

Räkenskapsföraren skall vara behörig att kontrollera erhållen information liksom att utföra de extra kontroller som denne anser nödvändiga för att kunna avsluta räkenskaperna.

 

Denne skall lämna reservationer om denne anser det nödvändigt och då exakt förklara arten och omfattningen av reservationerna.

 

De delegerade utanordnarna skall överlämna all information som räkenskapsföraren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Utanordnarna skall hela tiden vara fullt ansvariga för att de medel de förvaltar utnyttjas på ett korrekt sätt och att utgifterna under deras kontroll är lagliga och korrekta.

 

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ skall avsluta sina årliga räkenskaper och skicka intyget till kommissionens räkenskapsförare.”

Motivering

Detta följer de principer som parlamentet fastställde i sitt betänkande om ansvarsfriheten för 2003:

Räkenskapsföraren skall ha det övergripande ansvaret för räkenskapernas integritet för institutionen som helhet (punkt 7).

Räkenskapsföraren skall avsluta räkenskaperna och, om det har gjorts förbehåll, exakt förklara vad de går ut på och syftet med dem (punkt 8).

Parlamentet ställer sig bakom huvudinriktningen för den senaste reformeringen av den ekonomiska förvaltningen inom kommissionen, vilken var att ge ansvar åt var och en av generaldirektörerna men anser att den försäkran som ges av generaldirektörerna måste stödjas av en övergripande försäkran av räkenskapsföraren, som till fullo skall vara ansvarig och få de nödvändiga medlen för att uppfylla detta ansvar (punkt 9).

Ändringsförslag 69

ARTIKEL 1, LED 32, LED A
Artikel 66, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) I punkt 1 skall första meningen ersättas med följande:

a) I punkt 1 skall första meningen ersättas med följande:

”Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, som föreskriver att en anställd som omfattas av de berörda bestämmelserna kan bli skyldig att helt eller delvis ersätta den skada som gemenskaperna lidit till följd av ett allvarligt fel som han begått i eller i samband med tjänsten, särskilt när han fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftstagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna.”

”Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

 

Skyldigheten att betala skadeersättning skall gälla i synnerhet om

 

– utanordnaren visar grov oaktsamhet vid fastställande av utestående fordringar eller upprättande av betalningskrav, ingående av utgiftstagande eller undertecknande av betalningsorder och med uppsåt inte iakttar bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna.

 

– utanordnaren på grund av grov oaktsamhet eller uppsåtligen försummar att upprätta ett dokument som fastställer en fordran, eller försummar eller dröjer med att upprätta ett betalningskrav, eller försummar eller dröjer med att utfärda en betalningsorder och därigenom förorsakar institutionen ett civilrättsligt ansvar gentemot tredje man.

 

När fallet och graden av felaktigt agerande skall bedömas skall samtliga omständigheter beaktas, i synnerhet de medel som utanordnaren haft till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag.

 

I enlighet med proportionalitetsprincipen skall nivån för utanordnarens ansvar bedömas främst utifrån graden av skyldighet. Om utanordnaren agerar oaktsamt skall ansvaret begränsas till högst 12 månadslöner. Om utanordnaren agerar med uppsåt eller avsikt skall han/hon bära ansvar för hela den åsamkade skadan.

Motivering

Förtydligande. Införande av principen om proportionalitet.

Ändringsförslag 70

ARTIKEL 1, LED 32, LED BA (nytt)
Artikel 66, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

ba) Punkt 4 första stycket skall ersättas med följande:

 

”4. Varje institution skall inrätta eller medverka till att det gemensamt inrättas en särskild självständigt fungerande instans med ansvar för att undersöka förekomsten av finansiella oegentligheter samt avgöra vilka konsekvenserna av sådana oegentligheter eventuellt skall bli. Gemensamma instanser kan inrättas av en grupp institutioner. Varje institution kan utse ledamöter av en specialiserad instans.”

Motivering

I synnerhet de mindre institutionerna skulle kunna dra stor nytta av att sammanföra administrativa resurser på detta sätt.

Ändringsförslag 71

ARTIKEL 1, LED 33, LED A (nytt)
Artikel 72, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

a) I artikel 72 skall följande punkt 2a läggas till:

 

”2a. Oriktigt utbetalade belopp tillhör gemenskapsbudgeten och skall krävas tillbaka, med beaktande av proportionalitetsprincipen, och införas i budgeten.

 

När återvinningen av medel sker via medlemsstaterna eller andra institutioner kan gemenskapens budget utnyttjas för att ersätta kostnaderna i samband med detta. Villkoren för dessa ersättningar skall fastställas i genomförandebestämmelserna.”

Ändringsförslag 72

ARTIKEL 1, LED 35
Artikel 73b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.

Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.

 

Om fordringen är resultatet av en uppsåtlig skada på gemenskapernas intressen skall preskriptionstiden börja löpa tidigast det datum som skadan och nivån för ersättningsanspråket faktiskt och rättsligen blev känt och registrerat. Preskriptionstiden skall avbrytas när ersättningskravet beslutas i domstol. Om flera gäldenärer har gemensamma skulder skall avbrytande rörande en gäldenär avse samtliga gemensamt skyldiga.

Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall fastställas i genomförandebestämmelserna.

Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall även fastställas i genomförandebestämmelserna.

Motivering

Personer som med uppsåt skadar gemenskapens intressen skall kunna åberopa preskriptionstiden endast om inga åtgärder vidtagits inom preskriptionstiden trots att skadan är välkänd.

Ändringsförslag 73

ARTIKEL 1, LED 35A (nytt)
Artikel 74, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

35a) I artikel 74 skall första stycket ersättas med följande:

 

”Inkomster i form av böter, avtal, viten och sanktioner samt återvunna belopp skall, liksom räntor som genererats i dessa fall, inte slutgiltigt införas som inkomster i budgeten så länge motsvarande beslut får upphävas av EG-domstolen.”

Ändringsförslag 74

ARTIKEL 1, LED 37A (nytt)
Artikel 79, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 skall följande stycke läggas till:

 

”Endast i motiverade fall får betalningskrav utgöra grund för betalningar från kommissionens sida.”

Motivering

Enklare förfarande och undvikande av onödig byråkrati.

Ändringsförslag 75

ARTIKEL 1, LED 37B (nytt)
Artikel 80, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

37b) I artikel 80 skall följande stycke läggas till:

 

”När periodiska betalningar görs för utförda tjänster eller levererade varor och är föremål för dennes riskanalys, kan utanordnaren föreskriva att ett direktdebiteringssystem skall användas.”

Motivering

Anpassning av budgetförordningen till moderna bankmetoder. I synnerhet måste administrationen av löpande kostnader (t.ex. för elektricitet, vatten, kommunikationslinjer etc.) underlättas.

Ändringsförslag 76

ARTIKEL 1, LED 37C (nytt)
Artikel 83, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

37c) I artikel 83 skall följande stycke läggas till:

 

”Institutionerna skall lägga fram en rapport inför budgetmyndigheten om efterlevnaden av de tidsfrister som finns angivna i genomförandebestämmelserna samt om upphävandet av dessa tidsfrister.”

Motivering

Budgetmyndigheten bör få mer heltäckande information om genomförandet av budgeten.

Ändringsförslag 77

ARTIKEL 1, LED 39, LED AA (nytt)
Artikel 88, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

aa) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

 

”Genomförande av ett kontrakt får påbörjas först efter att kontraktet undertecknats.”

Motivering

Dagens praxis att påbörja genomförandet innan kontraktet har undertecknats medför risker för alla inblandade parter och kan leda till allvarliga brott mot medlemsstaternas budgetförordningar. Syftet med detta ändringsförslag är att skapa större rättslig säkerhet och att snabba på förfarandena för undertecknande av kontrakt.

Ändringsförslag 78

ARTIKEL 1, LED 39A (nytt)
Artikel 89, punkterna 3 och 4 (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

39a) I artikel 89 skall följande punkter 3 och 4 läggas till:

 

”3. För att minimera marginalkostnaderna och undvika parallella upphandlingsförfaranden skall den upphandlande myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att se till att upphandlingsförfarandena genomförs på interinstitutionell nivå.

 

4. Rimlig hänsyn skall tas till små och medelstora företags intressen, främst genom att kontrakt delas upp i specialist- eller delområden. De tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 får inte kringgås genom sådan uppdelning.”

Motivering

Höga kostnader får inte avskräcka ekonomiska aktörer från att lämna anbud. Denna åtgärd är avsedd att underlätta tillträdesmöjligheterna för marknadsaktörer och samtidigt öka konkurrensen. Åtgärder bör vidtas för att förbättra den administrativa effektiviteten och kostnadseffektiviteten i samband med upphandlingsförfaranden. Samtidigt bör mindre enheter som sällan deltar i upphandlingar kunna dra nytta av sådan expertis som större enheter skaffat sig. När en upphandling äger rum bör små och medelstora företag inte vara ekonomiskt förfördelade enbart på grund av att de inte kan klara hela volymen av ett kontrakt. I sådana fall bör den upphandlande myndigheten ta hänsyn till området för tilldelande av kontrakt utifrån del- och eller specialistområden och bestämmelserna för de aktuella tröskelvärdena.

Ändringsförslag 79

ARTIKEL 1, LED 39B (nytt)
Artikel 90, punkt 1, stycke 1, mening 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

39b) I artikel 90.1 skall följande mening läggas till:

 

”Detta skall även gälla kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal om ingåendet av ett enskilt kontrakt eller den sammanlagda volymen kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal medför att de tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 överskrids .”

Motivering

Stärkande av skyldigheten att offentliggöra och därmed ökad öppenhet på området för ramavtal.

Ändringsförslag 80

ARTIKEL 1, LED 41A (nytt)
Artikel 91a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

41a) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 91a

 

1. Om den upphandlande myndigheten fastställer att

 

a) de sannolika kostnaderna för administration för genomförande av flera samtidiga eller på varandra följande upphandlingsförfaranden för likartade föremål överskrider de besparingar som sannolikt skulle åstadkommas genom genomförande av dessa upphandlingsförfaranden och därför är ineffektiva, eller

 

b) föremålet för kontraktet nödvändiggör ett sådant steg, och

 

c) konkurrensen inte skulle begränsas på ett oproportionerligt sätt på grund av detta,

 

kan den besluta att ingå ett ramavtal. Utanordnaren skall arkivera det motiverade beslutet att ingå ett ramavtal.

 

2. Längden för ramavtal för tillhandahållande av tjänster får inte överskrida 24 månader, även om en automatisk förlängning på upp till 24 månader skall vara tillåten (grundläggande löptid). Tillstånd kan beviljas för att delvis bryta avtalet, under förutsättning att detta är i överensstämmelse med avtalets syfte.

 

3. Avtalet får förlängas automatiskt endast om kraven i punkt 1 har uppfyllts vid den tidpunkt då beslut om förlängning av avtalet fattas. Utanordnaren måste kontrollera att kraven har uppfyllts och bifoga resultatet till de underlag som arkiveras.

 

4. Om syftet med avtalet utifrån en bedömning som genomförs då avtalet ingås kan uppnås endast om avtalet ingås för en period som överskrider den grundläggande löptiden så måste utanordnaren även bifoga ett dokument med skälen för överskridandet till de beslutsunderlag som arkiveras.

 

5. Vid avtal avseende varor och ramavtal ingås, och oberoende av de krav som fastställs i punkt 1, skall lämpliga åtgärder vidtas för att se till att den upphandlande myndigheten inte drabbas ekonomiskt under ramavtalsperioden.”

Motivering

Ramavtal för stora ekonomiska risker med sig. De utgör administrativ standardpraxis och därför bör en rättslig grund för deras tillämpning ingå i budgetförordningen. Konkurrensen bör begränsas så lite som möjligt genom ingående av ramavtal. Samtidigt bör EU:s ekonomiska intressen skyddas i så stor utsträckning som möjligt. I synnerhet måste åtgärder mot prisfall vidtas. När det gäller leveransavtal kan detta exempelvis åstadkommas genom att man undviker exklusivt bindande avtal eller genom att man inför bestämmelser om prisrevision eller uppsägning av avtalet.

Ändringsförslag 81

ARTIKEL 1, LED 41B (nytt)
Artikel 92 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

41b) Artikel 92 skall ersättas med följande:

 

”Artikel 92

 

1. Syftet med upphandlingen skall anges fullständigt, tydligt och exakt i upphandlingsdokumenten.

 

2. Alla kontrakt skall tilldelas utifrån urvalskriterier, som syftar till att bedöma anbudsgivaren eller anbudssökandes kapacitet, samt tilldelningskriterier, som syftar till att värdera själva anbuden. Dessa kriterier skall fastställas i förväg och anges i upphandlingsdokumenten.

 

3. Kriterierna för uteslutning (artiklarna 93 och 94) skall meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna i förväg.

 

4. Om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på kravet på att de utan dröjsmål skall meddela den upphandlande myndigheten om en eller flera av uteslutningskriterierna är tillämpliga på dem och i annat fall intyga att inga av dessa kriterier är tillämpliga. Hänvisning skall göras till de rättsliga följderna av artikel 96.

 

5. Vid ramavtal skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på att övriga institutioner också är berättigade till leveranser utifrån villkoren i ramavtalet.”

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förbättra läsbarheten och systematiskt föra samman bestämmelserna om innehållet i dokument rörande upphandling på ett ställe. Dessa bestämmelser är idag spridda på flera olika artiklar. Ändringsförslaget syftar även till att klargöra att skälen till uteslutning tillämpas utifrån lagstiftningen och förtydliga den informationsplikt som gäller för anbudssökande och anbudsgivare. Referensen till en eventuell tillämpning av sanktioner vid brott mot bestämmelserna är nödvändig för att undvika oväntade effekter. Övriga institutioner måste också kunna dra nytta av de ekonomiska fördelar som ett ramavtal innebär.

Ändringsförslag 82

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 1, led a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) De har i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen,

a) Inom fem år före det datum då inbjudan att lämna anbud utfärdades har de i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan jämförbar straffbar verksamhet. Tidsfristen för uteslutning får förlängas upp till 10 år om anbudssökanden eller anbudsgivaren har dömts i en lagakraftvunnen dom för en handling som skadat gemenskapernas ekonomiska intressen.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl och i enlighet med normhierarkin måste perioden för uteslutning på grund av straffrättslig dom fastställas i budgetförordningen. I detta sammanhang bör perioden för uteslutning variera beroende på om domen avser tillgångar som tillhör tredje man eller gemenskaperna. I det senare fallet kan en uteslutningsperiod på upp till 10 år i enlighet med artikel 96 motiveras. På grund av att rättsförfaranden rörande ekonomiska brott tenderar att vara utdragna räknas inte det datum när en dom vinner laga kraft som startdatum för uteslutningsperioden för att utesluta rättslig osäkerhet och överdrivet långa uteslutningsperioder. I sådana fall är datum för dom i första instans avgörande, även om den inte vunnit laga kraft.

Ändringsförslag 83

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. De fall som leder till uteslutning skall fastställas i förväg och meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna.

utgår

Motivering

Bestämmelsen införd i artikel 92.3.

Ändringsförslag 84

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. Anbudssökande och anbudsgivare skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.

4. Anbudssökande och anbudsgivare skall om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.

Motivering

Förenkling av de administrativa förfarandena gentemot anbudssökande och anbudsgivare. Intyg bör krävas i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 85

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en rättslig enhet, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.

utgår

Motivering

Denna fråga har hanterats i andra punkten i artikel 93a, punkt 1 d som del av systematiseringen av bestämmelserna för kravet att tillhandahålla intyg.

Ändringsförslag 86

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

”Artikel 93a

 

1. I samtliga skeden av upphandlingsförfarandet och oberoende av bestämmelserna i artikel 89 måste de administrativa kraven och kraven på intyg tydligt anges och kopplas direkt till det aktuella förfarandet.

 

Särskilt gäller att

 

a) utanordnarna, med undantag för kontrakt avseende små belopp där förhandlingsförfarandet endast tillåter ett enda anbud, utifrån sin riskbedömning kan göra undantag från kravet på tillhandahållande av ett eller flera intyg,

 

b) när det gäller övriga upphandlingsförfaranden som genomförs i enlighet med artikel 91.3 får den upphandlande myndigheten begära ett intyg och eller andra dokument som styrker att anbudssökanden inte befinner sig i en av de situationer som räknas upp i artiklarna 93 och 94 och att sökanden uppfyller övriga tilldelningsvillkor.

 

c) i samtliga övriga fall kan den upphandlande myndigheten begära att anbudssökande och anbudsgivare skall tillhandahålla sådana styrkande handlingar som den anser vara av avgörande betydelse för genomförandet av upphandlingsförfarandet.

 

Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en rättslig enhet, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.

 

2. Oberoende av bestämmelserna i avsnitt 4 får förskottsbetalningar inte hållas inne enbart på grund av att man inte utnyttjat möjligheten att kräva att styrkande handlingar skall tillhandahållas.”

Motivering

Genom denna bestämmelse tillämpas proportionalitetsprincipen på kravet att tillhandahålla styrkande handlingar. Syftet är att åstadkomma en balans mellan å ena sidan skyddet av gemenskapens intressen och å andra sidan de administrativa resurserna.

Ändringsförslag 87

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 94, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Oaktat andra bestämmelser om intressekonflikter, särskilt de som fastställts i artikel 52, skall en intressekonflikt i den mening som avses i led a anses föreligga om den anbudssökande eller anbudsgivaren, i något stadium av förfarandet för beviljande av bidrag, var anställd vid gemenskaperna, såvida inte dennes medverkan i förfarandet på förhand hade godkänts av en överordnad person.

Motivering

Begränsar tillämpningen av denna artikel till förfaranden för beviljande av bidrag eftersom kommissionens anställda själva är förbjudna att sluta kontrakt med gemenskaperna.

Ändringsförslag 88

ARTIKEL 1, LED 43
Artikel 95 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

43) I artikel 95 skall följande punkt läggas till:

43) Artikel 95 skall ersättas med följande:

”För att öka kostnadseffektiviteten får dock två eller flera institutioner enas om att på samma villkor använda en gemensam databas.”

”Artikel 95

 

1. Varje institution skall till en central databas som förvaltas av kommissionen lämna närmare uppgifter om de anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94.

 

2. Databasens uppgifter skall konsulteras av utanordnarna i alla institutioner och organ innan ett kontrakt tilldelas. Tillgång till databasen skall också beviljas medlemsstaternas behöriga myndigheter. Tillgång kan beviljas tredjeländer och internationella organisationer om detta är nödvändigt för att tillvarata viktiga allmänna intressen, under förutsättning att gemenskapsbestämmelserna om behandlingen av personuppgifter respekteras.

 

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna närmare uppgifter om ekonomiska aktörer som befinner sig i en av de situationer som avses i artikel 93.1 a och 93.2 a och c då dessa aktörers uppförande varit till skada för gemenskapens ekonomiska intressen och då gemenskaperna inte redan varit part i rättsprocesser. Medlemsstaternas myndigheter skall konsultera kommissionens databaser när de tilldelar ett kontrakt, om ekonomiska medel från EU-fonder utnyttjas, och använda informationen i enlighet därmed.”

Ändringsförslag 89

ARTIKEL 1, LED 44
Artikel 96, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

”2a. En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas i mer än fem år endast om det föreligger en lagakraftvunnen dom eller motsvarande handling genom vilken en anbudssökande eller anbudsgivare dömts för skada mot gemenskaperna på grunder som motiverar uteslutning.”

Motivering

Parallellt med artikel 93.

Ändringsförslag 90

ARTIKEL 1, LED 44A (nytt)
Artikel 97, avsnitt 3a (nytt (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

44a) Före artikel 97 skall följande avsnitt 3a läggas till:

 

”Avsnitt 3a

 

Rättigheter som deltagare i upphandlingsförfaranden har”

Motivering

Detta klarlägger att de som deltar inte bara har skyldigheter utan också rättigheter som den upphandlande myndigheten måste respektera.

Ändringsförslag 91

ARTIKEL 1, LED 44B (nytt)
Artikel 97, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

44b) Artikel 97 punkt 1 utgår.

Motivering

Detta innebär bättre läsbarhet och systematisering.

Ändringsförslag 92

ARTIKEL 1, LED 46, LED AA (nytt)
Artikel 98, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

aa) Punkt 2 skall ersättas av följande:

 

”2. Endast i motiverade fall får den upphandlande myndigheten enligt villkoren i genomförandebestämmelserna kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka.”

Motivering

Detta begränsar nödvändigheten att kräva säkerhet till ett minimum.

Ändringsförslag 93

ARTIKEL 1, LED 46A (nytt)
Artikel 100, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46a) I artikel 100 skall följande punkt 2a läggas till:

 

”2a. Avtalet får inte undertecknas förrän 14 dagar efter den tidpunkt då den anbudssökande eller anbudsgivaren underrättats om avslaget (punkt 2 första meningen), såvida väsentlig skada inte skulle åsamkas gemenskaperna genom detta. Tidsfristen börjar löpa först när den anbudssökande eller anbudsgivaren i skriftlig form underrättats om möjligheterna att överklaga beslutet, särskilt vad avser instans, tidsfrist och form. Ett avtal som undertecknats före tidsfristens utgång saknar giltighet.”

Motivering

De sökande som fått avslag skall informeras om de rättsliga möjligheterna att bestrida upphandlingsbeslut. Detta syftar till att skapa en effektiv övervakning över upphandlingsbeslut och därmed till större öppenhet.

Ändringsförslag 94

ARTIKEL 1, LED 46B (nytt)
Artikel 100a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46b) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 100a

 

1. Kommissionen skall vidta erforderliga åtgärder för att se till att det är möjligt att effektivt och framför allt så snabbt som möjligt i enlighet med i synnerhet artikel 100b punkt 7 kontrollera de beslut som de upphandlande myndigheterna fattar inom ramen för förfaranden för offentlig upphandling som faller inom budgetförordningens tillämpningsområde, i syfte att avgöra huruvida dessa beslut innebär överträdelse av gemenskapsrätten avseende offentlig upphandling eller andra bestämmelser genom vilka denna genomförs.

 

2. Kommissionen skall se till att ett prövningsförfarande med detaljerade regler enligt genomförandebestämmelserna åtminstone är tillgängligt för alla som har eller har haft intresse av ett visst avtal avseende offentlig upphandling av varor eller bygg- och anläggningsarbeten och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse. I synnerhet skall kommissionen kunna kräva att den som har för avsikt att inleda ett prövningsförfarande först underrättar den avtalsslutande myndigheten om den påstådda överträdelsen och om avsikten att inleda ett prövningsförfarande.”

Motivering

Med detta införs krav som motsvarar de som åläggs medlemsstaterna i direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989.

Ändringsförslag 95

ARTIKEL 1, LED 46C (nytt)
Artikel 100b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46c) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 100b

 

1. Kommissionen skall se till att införda bestämmelser om prövning enligt artikel 100a innefattar behörighet att

 

a) så tidigt som möjligt vidta interimistiska åtgärder för att rätta påstådda överträdelser eller förhindra ytterligare skada för berörda intressen, inklusive åtgärder för att uppskjuta eller garantera uppskjutandet av upphandlingsförfarandet eller att förhindra verkställighet av den upphandlande myndighetens beslut,

 

b) antingen ogiltigförklara eller säkerställa ogiltigförklaring av olagliga beslut, vilket innefattar undanröjandet av diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbuds- eller kontraktshandlingarna eller i varje annat dokument som har samband med upphandlingsförfarandet,

 

c) ge ersättning åt en person som skadats av överträdelse.

 

2. Behörighet enligt punkt 1 får ges till separata organ med ansvar för olika aspekter av prövningsförfarandet.

 

3. Prövningsförfarandet i sig behöver inte automatiskt medföra att upphandlingen skjuts upp.

 

4. Kommissionen får bestämma att ett ansvarigt organ som vid sin prövning överväger en interimistisk åtgärd får ta hänsyn till de sannolika konsekvenserna av åtgärden för alla berörda intressen inklusive det allmännas intresse, och att det får besluta att inte vidta åtgärden om detta skulle innebära mer nackdelar än fördelar. Ett beslut att underkänna en interimistisk åtgärd skall ej påverka andra yrkanden från den part som sökt åtgärden.

 

5. Kommissionen får bestämma att, i de fall skada görs gällande på grund av att beslut tillkommit i strid mot lag, det överklagade beslutet först skall upphävas av ett organ med erforderlig behörighet för detta.

 

6. Verkan av att behörighet har utövats enligt punkt 1 på ett avtal som slutits efter tilldelning skall regleras i genomförandebestämmelserna.

 

Kommissionen får dessutom bestämma att, utom i fall där ett beslut måste upphävas innan ersättning ges, prövningsorganets behörighet sedan ett upphandlingsavtal genomförts skall begränsas till att lämna ersättning till den som lidit skada av överträdelsen.

 

7. Kommissionen skall se till att prövningsorganens beslut verkligen genomförs.

 

8. För de fall prövningsorganen ej utgörs av rättsliga instanser gäller att skriftliga beslutsmotiveringar alltid skall ges. Dessutom gäller för dessa fall att det måste finnas en möjlighet att pröva påstådda olagliga åtgärder vidtagna av sådana organ i en rättslig instans eller en domstol som avses i fördragets artikel 234, oberoende av såväl upphandlingsmyndigheten som prövningsorganet.

 

Medlemmarna i ett sådant oberoende organ skall tillsättas och frånträda på samma villkor som gäller för rättsliga instanser och som skall tillämpas av den myndighet som utnämner och avsätter dem samt bestämmer ämbetsperiodens längd. Åtminstone ordföranden i prövningsorganet skall ha domarkompetens. Det oberoende organet skall fatta sina beslut i ett förfarande där båda parter hörs, och besluten skall vara lagligen bindande enligt regler bestämda av kommissionen.

Motivering

Med detta införs krav som motsvarar de som åläggs medlemsstaterna i direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989.

Ändringsförslag 96

ARTIKEL 1, LED 46D (nytt)
Artikel 102 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46d) Artikel 102 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 102

 

Den upphandlande myndigheten skall i vissa motiverade fall kräva att kontraktsparten ställer en säkerhet för att

 

a) garantera ett fullgott genomförande av kontraktet,

 

b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering och förskott. I fall då förskott utbetalas skall säkerhet endast krävas om betalningen inte avser varor eller tjänster som redan levererats i etapper enligt i förväg överenskomna avtalsvillkor.”

Motivering

Detta syftar till att förenkla administrationen. Syftet med säkerheten bortfaller då varor och tjänster redan levererats.

Ändringsförslag 97

ARTIKEL 1, LED 50, LED -A (nytt)
Artikel 108, punkt 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-a) I punkt 1 skall inledningen ersättas med följande:

 

”1. Bidrag ges i form av belopp som direkt belastar Europeiska gemenskapernas budget och beviljas utan krav på återbetalning, för att finansiera”

Motivering

Återger föredragandenas ursprungliga ändringsförslag 91 med en precisering på det juridiska planet. Hänvisningen till ”institutionernas” budgetar skulle kunna vara missvisande och en källa till missuppfattning. Det förefaller vara mer korrekt att tala om ”Europeiska gemenskapernas budget”. Oavsett vilken institution som utanordnaren tillhör, är bidraget alltid en gåva som belastar gemenskapsbudgeten.

Ändringsförslag 98

ARTIKEL 1, LED 50, LED -AA (nytt)
Artikel 108, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-aa) Punkt 1 stycke 2 skall ändras på följande sätt:

 

”Bidrag skall bli föremål för en skriftlig överenskommelse eller ett beslut om beviljande som tillställs sökanden. Beslutet om beviljande av bidrag kan förknippas med villkor, bestämmelser eller tidsfrister i den mån dessa också skulle kunna bli föremål för en överenskommelse om bidrag.”

Motivering

Genom ändringsförslaget möjliggörs det att ge bidrag genom kommissionsbeslut och inte enbart genom avtal. Beslut är enligt artikel 249 i EG-fördraget ett av de rättsliga verktyg som står gemenskaperna till buds. Att ge bidrag på grundval av beslut kan därför i hög grad minska byråkratin, särskilt för små summor, och förkorta förfarandet. Flexibiliteten i genomförandet höjs genom möjligheten att förknippa bidragsöverenskommelsen med villkor, tidsfrister eller närmare bestämmelser.

Ändringsförslag 99

ARTIKEL 1, LED 50, LED A
Artikel 108, punkt 2, led ga och gb (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

(ga) utgifter avseende organisationer som huvudsakligen består av (tidigare) ledamöter och anställda i en institution och som

 

– främjar institutionens intressen eller stöder dess funktionssätt, och/eller

 

– anordnar kulturella, idrottsrelaterade, sociala och andra verksamheter till förmån för institutionen och/eller dess (tidigare) ledamöter och personal, och

 

(gb) utgifter inom ramen för samarbete med tredje part som inte omfattas av bestämmelser om upphandling och i samband med institutionens informationspolicy.

 

Dessa kategorier skall betraktas som administrativa utgifter i enlighet med artikel 49. De skall hanteras separat i budgeten.

Motivering

Detta syftar till att från bidragens tillämpningsområde utesluta bidrag till institutionsinterna organisationer som är nödvändiga för institutionens verksamhet. Olika principer som är förknippade med bidragen, bland annat årliga förslagsinfordringar och successiv nedtrappning, lämpar sig inte för bidrag som institutionerna ger till organisationer som dess ledamöter och anställda skapat.

Ändringsförslag 100

ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering.

Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering, oaktat bestämmelserna om beviljande av bidrag i form av engångsutbetalningar och finansiering till en schablonsats (artikel 113.1 b och c).

Motivering

Genom denna bestämmelse omfattas inte bidrag i form av engångsutbetalningar eller finansiering till en schablonsats av kravet på samfinansiering.

Ändringsförslag 101

ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 3, led d (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

d) bidrag till låga belopp som tar någon av de former som avses i artikel 113a.1, eller en kombination av dessa i enlighet med genomförandebestämmelserna.”

d) bidrag som tar någon av de former som avses i artikel 113a.1, eller en kombination av dessa i enlighet med genomförandebestämmelserna.”

Motivering

Att begränsa undantaget till bestämmelsen om ej vinstsyfte till enbart engångsutbetalningar och finansiering till en schablonsats i form av bidrag till låga belopp skulle inte på något betydande sätt förbättra situationen för bidragsmottagarna. Mottagarna bestraffas nu ofta för att de samlat in egna medel på grund av den så kallade procentregeln. Denna regel innebär att EU-bidraget minskas när de egna insamlade medlen ökar, vilket är kontraproduktivt eftersom det inte stimulerar till att öka de egna medlen. Man skulle i stället oftare använda sig av schablonbidrag och engångsutbetalningar, där så är lämpligt tillsammans med en högsta procentsats för samfinansiering i stället för en fast procentsats för samfinansiering. Detta ändringsförslag måste ses i samband med ändringen till artikel 113 a av samma förslagsställare.

Ändringsförslag 102

ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 3, led da (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

da) egna medel, i synnerhet bidrag och medlemsavgifter, upptagna i de årliga transaktionerna för ett politiskt parti på europeisk nivå enligt artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 2004/2003, vilka överstiger de 25 procent av de bidragsberättigade kostnaderna som skall bäras av bidragsmottagaren i enlighet med artikel 10.2 i denna förordning.

Ändringsförslag 103

ARTIKEL 1, LED 52A (nytt)
Artikel 109a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

52a) Följande artikel skall infogas:

 

”Artikel 109a

 

En gemensam tjänst skall ha i uppdrag att ge information och råd till sökande. Denna tjänst skall i synnerhet

 

- upprätta gemensamma standarder för ansökningsformulär avseende liknande bidrag och övervaka ansökningsformulärens omfång och läsbarhet,

 

- informera potentiella sökande (särskilt genom seminarier och tillhandahållande av handböcker) samt

 

- underhålla en databas genom vilken kommissionen ger underrättelser till sökande.”

Motivering

En liten ändring föreslås till föredragandens ändringsförslag 95 där ordet ”enhet” ersättes med ”tjänst” vilket klargör att det handlar om att sammanföra kunskap och utnyttja bästa metoder inom kommissionen samt att få bukt med olika tolkningar och metoder inom och mellan avdelningar. Denna tjänst skall bli ett ställe där de sökande kan få pålitlig information.

Ändringsförslag 104

ARTIKEL 1, LED 52A (nytt)
Artikel 110, punkt 1, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

52a) Artikel 110.1 första stycket skall ersättas med följande:

 

”1. Med undantag för insatser i krissituationer och humanitära insatser skall bidragen omfattas av ett årligt arbetsprogram som skall offentliggöras vid budgetårets början, dock senast den 15 mars.

 

Bidrag till administrationskostnader, enligt definitionen i artikel 112, skall också omfattas av ett årligt arbetsprogram som kan offentliggöras redan året innan under förutsättning att anslag finns tillgängliga följande år.”

Motivering

Det är viktigt att särskilja problematiken kring bidragen till administrationskostnader och bidragen till åtgärder för vilka olika krav gäller.

Efter omarbetningen av budgetförordningens genomförandebestämmelser i oktober 2005 och med hänsyn till administrativa krav är det dessutom mer realistiskt att fastställa datumet för offentliggörandet av det årliga arbetsprogrammet för bidragen (för åtgärder) till den 31 mars.

Ändringsförslag 105

ARTIKEL 1, LED 53
Artikel 110, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd.”

”Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd. Under förutsättning att medel finns tillgängliga för ett visst år kan en förslagsinfordran offentliggöras året innan. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet.

Motivering

Genom att möjliggöra offentliggörande redan året innan skall man undvika anhopningen av bidragsförfaranden vid årets början och de förseningar som följer av detta. Sökande måste få rättssäkerhet under hela förfarande. Genom förbudet mot förändringar under pågående förfarande minskas den administrativa bördan för mottagare och kommissionen, förfaranden stramas upp och bidragspolitiken blir enhetlig.

Ändringsförslag 106

ARTIKEL 1, LED 53A (nytt)
Artikel 110, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

53a) I artikel 110 skall punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. Alla bidrag som beviljas under ett budgetår skall offentliggöras på årsbasis, där så är lämpligt med elektroniska medel, varvid säkerhets- och sekretesskraven skall respekteras.”

Motivering

Anpassning av budgetförordningen till moderna kommunikationsmetoder.

Ändringsförslag 107

ARTIKEL 1, LED 53B (nytt)
Artikel 110, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

53b) Till artikel 110 skall följande punkt 2a läggas till:

 

”2a. Samtidigt med offentliggörandet enligt punkt 2 skall kommissionen till Europaparlamentet översända en rapport med följande uppgifter:

 

a) Antalet sökande under det gångna året.

 

b) Antalet och andelen beviljade ansökningar per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.

 

c) Den genomsnittliga tiden för förfarandet från det att förslagsinfordran offentliggörs fram tills det att en finansieringsöverenskommelse ingås eller ett beslut om bidrag utfärdas, per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.

 

d) Den genomsnittliga tiden fram tills den avslutande utvärderingen och slutbetalningen (artikel 119.1).”

Motivering

Med tanke på de långa förfarandena för beviljande av bidrag är det oumbärligt med rapportering som grund för förbättringar. På så sätt skapas möjligheten till att göra åtskillnad mellan arbetsplanen och dess genomförande när det gäller resultat.

Ändringsförslag 108

ARTIKEL 1, LED 54
Artikel 111 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de berörda grundrättsakterna.

1. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd.

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader.

2. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader. Sökande måste utan dröjsmål underrätta utanordnarna om flera ansökningar och bidrag föreligger för ett projekt.

I vart fall skall en och samma kostnad inte täckas med bidrag från budgeten två gånger.

3. I vart fall får totalsumman för de bidragsberättigade kostnaderna inte överskridas.

Motivering

Genom att lägga ett krav på bidragsmottagaren – som bättre känner till sakernas tillstånd - att komma med upplysningar kan man bidra till att undvika otillåtna dubbelbidrag och överskridanden av den maximala bidragssumman.

Ändringsförslag 109

ARTIKEL 1, LED 55A (nytt)
Artikel 113, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

55a) I artikel 113 skall punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. Om inget annat föreskrivs i den grundläggande rättsakten till förmån för de organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse och oaktat de bestämmelser som styr beviljandet av bidrag i form av engångsutbetalningar eller på grundval av finansiering till en schablonsats (artikel 113a.1 a och b), skall bidrag till administrationskostnader, om de förnyas, trappas ned successivt på ett proportionellt och rättvist sätt.”

Motivering

För att minska den administrativa bördan får finansiering till en schablonsats och engångsutbetalningar bör inte bli föremål för gradvis nedtrappning.

Ändringsförslag 110

ARTIKEL 1, LED 56
Artikel 113a, punkt 1, led a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) Återbetalning av en bestämd andel av de faktiska stödberättigande kostnaderna.

a) Återbetalning av en högsta eller bestämd andel av de faktiska stödberättigande kostnaderna.

Motivering

Mottagarna bestraffas nu ofta för att de samlat in egna medel på grund av den så kallade procentregeln. Denna regel innebär att EU-bidraget minskas när de egna insamlade medlen ökar, vilket är kontraproduktivt eftersom det inte stimulerar till att öka de egna medlen. Man skulle i stället oftare använda sig av schablonbidrag och engångsutbetalningar, där så är lämpligt tillsammans med en högsta procentsats för samfinansiering i stället för en fast procentsats för samfinansiering. Detta ändringsförslag måste ses i samband med ändringen till artikel 109 av samma förslagsställare.

Ändringsförslag 111

ARTIKEL 1, LED 56
Artikel 113a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

1a. Följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:

 

a) Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.

 

b) Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.

 

c) Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).

 

d) Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.

 

e) Avskrivningar.

Motivering

I synnerhet små och medelstora företag kan själva inte bära kostnaderna för att ställa säkerheter. De bör dock inte faktiskt utestängas från bidrag bara på grund av detta. Samma sak gäller för icke-statliga organisationer som inte kan göra momsavdrag.

Ändringsförslag 112

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

De sökande skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.

De sökande skall på utanordnarens anmodan och med beaktande av principerna i artikel 109 försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.

Motivering

Utanordnarna skall få möjlighet att på ett flexibelt sätt och efter en egen riskbedömning kunna begära en försäkran. Detta bidrar till att minska de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag 113

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.

Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, uppsåtligen eller grovt oaktsamt lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.

Motivering

Klarläggande.

Ändringsförslag 114

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

4a. Utanordnaren skall föreslå att förklaringar ges och ansökningar görs och att förklaringar och ansökningar rättas till, när det är uppenbart att dessa uteblivit eller lämnats in oriktiga på grund av misstag eller okunskap. Utanordnaren skall i den mån det behövs och är görbart och tillåtet inom ramen för de möjligheter som står till buds underrätta dem som deltar i förfarandet om deras rättigheter och skyldigheter.

 

Utanordnaren skall föra lämpliga anteckningar om kontakterna med de sökande under förfarandet.

Motivering

Genom denna bestämmelse skall också sökande som inte har vana av de rättsliga kontakterna med de bidragsbeviljande enheterna och inte har tillgång till rättslig rådgivning få möjlighet att lämna in ansökningar som beviljas. Icke-statliga organisationer har klagat över bristen på samarbete. På så sätt skall Europeiska unionen bli en attraktivare bidragspartner. Transparensen och förutsägbarheten i förfarandena skall säkras genom dokumentationskrav.

Ändringsförslag 115

ARTIKEL 1, LED 57A (nytt)
Artikel 115, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

57a) I artikel 115 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Med beaktande av de principer som avses i artikel 109.1 och genom att använda urvalskriterier som angivits i förväg för ansökningsomgången skall den sökandes kapacitet att genomföra den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslagits bedömas. Detta gäller utan att tillämpningen av artikel 110.1 påverkas. Tilldelningskriterierna skall ge en bild av de specifika karakteristiska dragen i projekten samt deras kvalitet och genomförande.”

Motivering

En liten ändring har gjorts till föredragandens ändringsförslag 104 och därmed uttrycks tydligare att principerna i artikel 109, nämligen öppenhet, proportionalitet och likabehandling, måste beaktas också när urvals- och tilldelningskriterier specificeras. Detta är också av betydelse med tanke på det tvåstegsförfarande som föreslås av föredraganden i ändringsförslag 105. Dessutom korrigeras ett litet fel: i föredragandens ändringsförslag nämns ordet urvalskriterier två gånger medan ordet tillvalskriterier här används i det andra stycket i linje med den skillnad som görs i artikel 115.2.

Ändringsförslag 116

ARTIKEL 1, LED 57B (nytt)
Artikel 115, punkt 2a och 2b (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

57b) Till artikel 115 skall följande punkter 2a och 2b läggas till:

 

”2a. Förfarandet för beviljande av bidrag skall av princip delas upp i olika etapper, där den första skall utmynna i en översiktlig utvärdering av alla vederbörligen inlämnade ansökningar. Om en ansökan redan efter detta etapp i förfarandet inte kan ha några utsikter till framgång skall detta meddelas den sökande i enlighet med artikel 116.3. Varje påföljande etapp måste tydligt skilja sig från föregående, särskilt när det gäller omfång på och innehåll i de underlag som sökande skall tillhandahålla. Om det krävs ett underlag från sökanden får detta endast krävas en gång per förfarande. Uppgifter som en gång samlats in skall lagras i en databas (artikel 109a). Ansträngningar skall göras för att snabbt kunna slutföra förfarandet.

 

2b. Utanordnaren skall oaktat principen i artikel 109.1 under hela förfarandet särskilt vinnlägga sig om att de insatser för offentliggörande, dokumentation och andra krav på underlag avseende bidrag står proportion till värdet på det bidrag som skall beviljas.”

Motivering

Genom att dela upp förfarandet i flera etapper skall det bli möjligt att göra ett förhandsurval. På så sätt kan man också minska kraven på omfattande dokumentation i tidiga förfarandestadier. Utanordnarens kontrollfunktion tjänar samma syfte.

Ändringsförslag 117

ARTIKEL 1, LED 58
Artikel 116, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.

1. I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas under loppet av två månader på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.

Motivering

Med bestämmelsen avses att upprätta en tydlig tidsram för beslutsfattandet.

Ändringsförslag 118

ARTIKEL 1, LED 58A (nytt)
Artikel 116, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58a) I artikel 116 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Den ansvarige utanordnaren skall skriftligen informera de sökande om beslutet avseende deras ansökan och underteckna kontraktet efter utgången av den period som avses i artikel 100.2a.

 

Om en ansökan om bidrag inte beviljas, skall institutionen underrätta den sökande om orsakerna till detta beslut, särskilt med hänvisning till de urvals- och tilldelningskriterier som tillkännagivits i förväg.”

Motivering

Med bestämmelsen avses att upprätta en tydlig tidsram för beslutsfattandet.

Ändringsförslag 119

ARTIKEL 1, LED 58B (nytt)
Artikel 117 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58b) Artikel 117 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 117

 

1. Utbetalningarna skall fördelas över tiden beroende på de ekonomiska riskerna, åtgärdens varaktighet och hur långt genomförandet framskridit eller med hänsyn till de kostnader som mottagaren ådragit sig. Utbetalningarna skall ske inom rimlig tid.

 

Om förfallodagar fastställs i avtal eller genom ett beslut skall utbetalningarna ske utan vidare anmodan då de förfaller. Artikel 199.2 berörs inte av detta.

 

2. För att bestämma de ekonomiska riskerna kan utanordnaren med beaktande av principerna i artikel 109.1 begära att bidragsmottagaren förelägger ett intyg från en oberoende revisor. I genomförandebestämmelserna kan fall specificeras där ett intyg från en extern revisor skall inkrävas eller där ett intyg inte behövs.”

(Stycke 2 i punkt 2.1 innehåller samma text som artikel 117 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Motivering

Regeln skall bidra till att påskynda förfarandet. Institutioner som har egna revisionsorgan skall ha möjlighet att utnyttja dessa istället för att bli tvungna att utnyttja en extern revision. På detta sätt skall kostnader för förfarandet undvikas.

Ändringsförslag 120

ARTIKEL 1, LED 58C (nytt)
Artikel 118 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58c) Artikel 118 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 118

 

Den behörige utanordnaren får kräva att mottagaren i förväg ställer en säkerhet för att begränsa de ekonomiska risker som är förenade med utbetalningar av förhandsfinansiering, förutsatt att andra lika effektiva möjligheter till riskminimering saknas.”

(Punkt 2.1 innehåller samma text som artikel 118 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”förutsatt att andra lika effektiva möjligheter till riskminimering saknas” läggs till. )

Motivering

Att begära säkerheter i form av bankgarantier förorsakar avsevärda svårigheter för i synnerhet små och medelstora företag, samt företagare i vissa medlemsstater och små icke-statliga organisationer. Det bör klarläggas att detta endast skall vara en sista utväg när andra lika effektiva möjligheter till säkerhet saknas.

Ändringsförslag 121

ARTIKEL 1, LED 58D (nytt)
Artikel 119 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58d) Artikel 119 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 119

 

1. Bidragsbeloppet skall inte betraktas som slutligt förrän institutionen godkänt en slutrapport och slutliga räkenskaper, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede. I detta fall börjar preskriptionstiden (artikel 73b) mot institutionen att löpa då den sista betalningen gjorts. Preskriptionstiden (artikel 73b) mot mottagaren börjar vid den tidpunkt då bidragsbeloppet blir slutgiltigt.

 

2. Om mottagaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagen, finansieringsöverenskommelsen eller beslutet om beviljande av bidrag skall bidraget dras in tillfälligt, reduceras eller helt bortfalla i de fall som anges i genomförandebestämmelserna efter det att mottagaren fått möjlighet att lämna synpunkter.

 

Innehållna medel måste stå i proportion till det fel som begåtts.

 

Om överträdelsen inte beror på mottagarens agerande skall beloppet dras in, reduceras eller bortfalla endast i undantagsfall, särskilt om ett genomförande eller bibehållande av bidraget skulle innebära att totalsumman för de stödberättigade projektkostnaderna skulle överskridas eller om överträdelsen skulle innebära att målet med bidraget inte längre skulle kunna uppnås.”

Motivering

Detta är en tillämpning av proportionalitetsprincipen. Framför allt skulle en automatisk minskning av EU-bidraget om en av eller flera samfinansiärer bortfaller utan att mottagaren ansvarar för detta kunna leda till att hela projektet går i stöpet. Detta bör i princip undvikas. Genom att hänvisa till bestämmelserna om preskription skall organet åläggas att genomföra den avslutande prövningen senast före preskriptionstidens utgång. På så sätt stärks rättssäkerheten för bidragsmottagaren.

Ändringsförslag 122

ARTIKEL 1, LED 59
Artikel 120, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs, skall förfarandena för detta fastställas i genomförandebestämmelserna.

1. Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs skall detta ske enligt principerna i avdelning V i denna del.

 

I genomförandebestämmelserna kan regler skapas för ett förenklat förfarande beroende på uppdragets storlek.

Motivering

Förenkling av administrationen.

Ändringsförslag 123

ARTIKEL 1, LED 61
Artikel 122 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

61) I artikel 122 skall ”artikel 185” ändras till ”artikel 121”.

61) Artikel 122 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 122

 

Institutionernas räkenskaper och räkenskaperna för de organ som avses i artikel 121 skall åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen samt om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret, där bland annat genomförandegraden för anslagen och anslagsöverföringar mellan olika budgetposter redovisas.

Motivering

Detta syftar till att klarlägga målen och innehållet i de olika rapporter som föreskrivs i budgetförordningen. Utanordnarnas årsrapport bör specialiseras på medelutnyttjandet, förverkligandet av målsättningar, utvecklingen av verksamheter och ramarna för internkontrollen medan rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen skulle fokusera på olika aspekter av budgetgenomförandet.

Ändringsförslag 124

ARTIKEL 1, LED 68A (nytt)
Artikel 139, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

68a) I artikel 139 skall punkt 2 ändras på följande sätt:

 

”2. Institutionerna skall till revisionsrätten och till budgetmyndigheten för kännedom översända sina interna finansiella bestämmelser.”

Motivering

Information till budgetmyndigheten.

Ändringsförslag 125

ARTIKEL 1, LED 68B (nytt)
Artikel 143, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

68b) I artikel 143 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Årsrapporten skall innehålla en bedömning av huruvida den ekonomiska förvaltningen har varit sund. Den skall även innehålla en bedömning av huruvida budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen varit effektiv och korrekt.”

Motivering

Differentieringen avser att klargöra att revisionsrätten vid sin granskning inte bör begränsa sig till att bedöma inkomsternas och utgifternas formella laglighet utan även bedöma om de granskade transaktionerna verkligen varit lämpliga.

Ändringsförslag 126

ARTIKEL 1, LED 75
Artikel 153, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

75) I artikel 153 skall punkt 1 ersättas med följande:

utgår

”1. Om kommissionen kan överföra anslag med tillämpning av artikel 23 skall den fatta sitt beslut senast den 31 januari det närmast följande budgetåret, och därvid underrätta budgetmyndigheten tre veckor innan den överför anslag enligt artikel 23.1a.”

 

(Artikel 153.1 motsvarar i sin ändrade form den ursprungliga versionen i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Motivering

Att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 127

ARTIKEL 1, LED 82A (nytt)
Artikel 160b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

82a) Efter artikel 160a skall följande artikel 160b läggas till:

 

”Artikel 160b

 

Utan hinder av artikel 110 kan, under förutsättning att medel finns tillgängliga för ett visst år, en förslagsinfordran offentliggöras året innan. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet.”

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 110. Genom att möjliggöra offentliggörande redan året innan skall man undvika anhopningen av bidragsförfaranden vid årets början och de förseningar som följer av detta. Sökande måste få rättssäkerhet under hela förfarande. Genom förändringsspärren under pågående förfarande minskas den administrativa bördan för mottagare och kommissionen, förfaranden stramas upp och stödpolitiken blir enhetlig.

Ändringsförslag 128

ARTIKEL 1, LED 85A (nytt)
Artikel 168, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

85a) I artikel 168.1 skall följande stycke läggas till:

 

”När det gäller gemenskapens externa stöd skall de bestämmelser för medverkan i anbudsförfaranden som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd1 och rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd tillämpas2.

 

___________
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.
2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

Motivering

De två förordningarna för att frigöra bistånd antogs 2005. De öppnar anbudsförfarandena för personer från länder utanför EU och länder som inte erhåller bidrag och gynnar utvecklingsländer samt tillämpar principen om ömsesidighet för utvecklade länder utanför EU. Dessa bestämmelser måste tillämpas och bör införlivas i budgetförordningen.

Ändringsförslag 129

ARTIKEL 1, LED 87
Artikel 169a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

87) I artikel 169a skall följande punkt 1a läggas till.

 

”1a. Följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:

 

a) Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.

 

b) Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.

 

c) Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.

 

d) Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).

 

e) Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.

 

f) Avskrivningar.”

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 113a. I synnerhet icke-statliga organisationer på utvecklingsområdet kan själva inte bära kostnaderna för att ställa säkerheter. De bör dock inte faktiskt utestängas från bidrag bara på grund av detta. Samma sak gäller för icke-statliga organisationer som inte kan göra momsavdrag.

Ändringsförslag 130

ARTIKEL 1, LED 94A (nytt)
Artikel 179, punkt 3, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

94a) I artikel 179.3 skall första stycket ersättas med följande:

 

”3. Institutionerna skall informera budgetmyndighetens båda grenar snarast möjligt, åtminstone tre veckor innan den tidsfrist går ut före vilken ett beslut måste fattas av budgetmyndigheten, om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten.”

Motivering

För att budgetmyndigheten skall kunna göra en sund ekonomisk bedömning av ett fastighetsprojekt med följder för Europeiska unionens budget, måste de institutioner som avses i artikel 179.3 informera de två grenarna av denna myndighet åtminstone tre veckor innan den tidsfrist går ut före vilken ett beslut måste fattas av budgetmyndigheten. Detta kommer att göra det möjligt för budgetmyndighetens två grenar att begära fler klarlägganden och genomföra ytterligare undersökningar när detta anses nödvändigt.

Ändringsförslag 131

ARTIKEL 1, LED 94B (nytt)
Artikel 183, mening 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

94b. I artikel 183 skall följande mening läggas till:

 

”Den skall be budgetmyndigheten att yttra sig och där så är lämpligt ta hänsyn till detta yttrande.”

Motivering

Att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 132

ARTIKEL 1, LED 94C (nytt)
Artikel 185, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

94c) I artikel 185 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen skall anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas av gemenskapen och som är juridiska personer. De finansiella bestämmelserna som styr dessa organ får endast avvika från ramförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.”

Motivering

Av insyns- och redovisningsskäl samt för att samstämmighet skall råda, bör samtliga organ som agerar för unionen, oavsett om de får bidrag som belastar budgeten eller ej, underställas rambudgetförordningen.

Ändringsförslag 133

ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”3. Vart och ett av de organ som avses i punkt 1 skall inrätta en funktion för intern revision som skall skötas enligt relevanta internationella normer. Kommissionens internrevisor skall bestyrka att den interna revisionsfunktionen uppfyller internationella revisionsnormer, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.

”3. Kommissionens internrevisor skall genomföra revisioner av de organ som avses i punkt 1. De organ som avses i punkt 1 kan upprätta en internrevisionsfunktion. Kommissionens internrevisor kan i vederbörligen motiverade fall delegera sin uppgift till deras internrevisorer. Denna delegering skall ske skriftligen med angivande av skälen för delegeringen och namnen på de ansvariga revisorerna (delegerande och delegerade). Oavsett delegeringen får kommissionens internrevisor genomföra internrevisioner för de organ som avses i punkt 1 och återkalla delegeringen närhelst denne anser det lämpligt.

 

Om en internrevisionsfunktion inrättas av de organ som avses i punkt 1, skall internrevisorn utföra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med de riktlinjer som upprättats av kommissionens internrevisor. I dessa riktlinjer skall ingå att organets internrevisor skall överlämna samtliga sammanställda rapporter till kommissionens internrevisor. Kommissionens internrevisor skall intyga att revisionsfunktionens verksamhet uppfyller internrevisionsnormerna, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.

Motivering

Klargör kommissionens interrevisors ställning. Kommissionens internrevisor har behörighet att delegera uppgifter till organens internrevisionstjänster samtidigt som denne bibehåller kontrollen över och ansvaret för revisionsarbetet inom organet.

Ändringsförslag 134

ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. De organ som avses i punkt 121 skall föra räkenskaper enligt de regler som anges i artikel 133, så att deras räkenskaper kan konsolideras med kommissionens räkenskaper.

utgår

Motivering

Överflödig. Täcks av artikel 133.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Det finns knappast någon annan lagtext som i praktiken berör kommissionens och de övriga institutionernas anställda så mycket som budgetförordningen. Omkring 40 procent av kommissionens anställda har med budgetförordningens bestämmelser och anvisningar att göra, och detta för det mesta på daglig basis. Brist på klarhet och överskådlighet gör denna till en mycket svårläst text, och på grund av de många korshänvisningarna blir begripligheten lidande, liksom möjligheten till snabba svar på frågor. Fortfarande nästan tre år efter det att budgetförordningen antogs får GD Budgets Helpdesk i genomsnitt 5 frågor per dag från användare som söker svar på sina problem med budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser. Omfattande handböcker har skapats: varje generaldirektorat utarbetat egna bestämmelser och fäst dem i skriftlig form. Interna bestämmelser från GD Budget har tillkommit. En komplex, motsägelsefull och oöverskådlig budgettillämpningsrätt har uppstått, som först efter lång skolning blir (delvis) förståelig.

Följderna av de komplexa förfarandebestämmelserna är en byråkratisering av förloppen, långa förfaranden och försök att undgå ansvar genom att koppla in så många hierarkier och förfarandenivåer som möjligt. På ”kundsidan”, dvs. de som efterfrågar bidrag och uppdrag, sprids frustrationen över ett EU som inte bara gör det svårt för medborgare, organisationer, näringsliv och forskningsinstitut att få ut pengar utan också drar stora penningresurser från fältet i Europa genom de komplexa och kostsamma ansökningsförfarandena.

Olösta, grundläggande motsägelser kvarstår, såsom den konkurrerande lagstiftningen. Budgetförordningens tillämpningsområde och allmänna giltighet begränsas av lagstiftning med längre räckvidd, till exempel grundrättsakterna. Dessa kan när som helst stå i strid med budgetförordningens kärnbestämmelser. Det vapen som var tänkt att vara skarpt blir på så sätt utan verkan i praktiken. Dessutom omfattar budgetförordningen endast den direkta, centrala administrationen. Andra administrativa former skapar sig egna regler, och hittills är de på sin höjd fastställda i sina grunddrag.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till översyn som delvis säkert går i rätt riktning. Kommissionen har lagt fram förslag för vissa akuta administrativa problem. Att skära ned på parlamentets rättigheter är ett av dess svar. Lättnader för dem som efterfrågar och ansöker om EU-medel förekommer endast då också administrationen kan dra nytta av det på samma gång. Kommissionen har lagt föga värde på användarvändlig tillgång till EU-marknader och bidrag, på att bygga upp en gemensam problemlösningskompetens, på databaser och på att göra de förfaranden som skiljer sig från generaldirektorat till generaldirektorat enhetliga, så att insatser, kostnader och förenkling kommer kommissionen och användarna till godo. Mycket förblir olöst när det gäller kommissionens och de övriga institutionernas administrativa problem. I sitt yttrande 10/2005 kritiserar därför Europeiska revisionsrätten vidden på översynen som egentligen är för stor (punkt 50) samtidigt som det saknas en ”lösning på vissa förvaltningsbehov” och de förslagna ändringarna ”inte går tillräckligt långt” (punkt 53).

Europaparlamentets föredragande lägger fram 116 ändringsförslag som berör 63 artiklar. Parlamentet lägger tonvikten på andra saker än kommissionen: bibehållande av parlamentets kontroll- och informationsrättigheter och lättnader för alla som vill arbeta med EU. I centrum står delarna V och VI i budgetförordningen, marknader och bidrag, alltså de delar som medborgarna möter via organisationer, forskningsinstitut och företag. Lättare förfaranden och proportionalitet mellan insatser och uppdrag/bidrag är den ledstjärna som föredraganden anser att den administrativa hanteringen måste rätta sig efter.

Av kommissionens 95 ändringsförslag, som berör 93 artiklar, ändras 28. 28 gånger avvisas också enskilda förslag helt och hållet. För 34 artiklar är kommissionen och parlamentet ense om reformbehovet. Parlamentets ändringsförslag berör 63 artiklar, och totalt finns 185 ändringsförslag från kommissionen och föredraganden, vilka berör 122 av budgetförordningens 187 artiklar.

Föredragandena är medvetna om att detta inte gör budgetförordningen mer lättbegriplig eller användbar. De förespråkar därför fortfarande en fullständig reform av budgetförordningen på medellång sikt, där experter på bidrag och anbudsförfaranden görs delaktiga, och ett av föredragandenas centrala konstateranden inför kommissionen och rådet är att budgetförordningen i sin nuvarande form endast är reformerbar i begränsad omfattning. En ny version som syftar till förenkling, bättre begriplighet och en resultatorienterad budgetering vore den rätta vägen och det bästa för EU och dess förvaltning.

Våra ändringsförslag karakteriseras av följande huvudtankar:

1. Skydda parlamentets rättigheter

· Ändringsförslagen för överföringar (artiklarna 2, 19, 22, 23, 26, 153 och 160a) och för rätt till information (Art. 28, 29, 46.1.1 f, 33, 83 och 110) avvisas.

· I artikel 183 görs utfärdande av genomförandebestämmelser beroende av budgetmyndighetens yttrande.

2. Europa - att agera effektivare med enklare förfaranden

· Proportionalitet i administrativ hantering: Förhållandet mellan insatser och kontrollinsatser måste rätta sig efter storleken på beloppen och riskerna (artikel 2.1a och artikel 27.1 och artikel 27.2.4).

· Administrationen måste väga sitt handlande mot de kostnader och risker som är inblandade (artiklarna 89.1, 93 a, 117-119).

· Mininera tidsåtgång och kostnader för dokumentation vid upphandlingsförfaranden (artikel 93a, artikel 89.3).

· För att även övriga institutioner skall kunna dra nytta av större enheters erfarenhet och kostnadsfördelar skall anbudsförfaranden i princip ske interinstitutionellt (artikel 89.3).

· En central standardiseringsenhet (inom samma ”bidragsfamilj”– t.ex. forskning) med enhetliga formulär, bestämmelser och i så hög grad som möjligt rutiner), för information från sökande och riktmärkning skall bidra till bättre tillgång till bidragsmedel (artikel 109a (ny)) och till att göra ansökningsförfaranden stramare och snabbare.

· En databas för underrättelser till dem som deltar i upphandlingsförfaranden (artikel 109 a (ny)) underlättar ansökningsförfarandena och undviker att sökande behöver lämna in samma dokument flera gånger som sedan kontrolleras av kommissionen, något som hittills varit vanligt.

· Små och medelstora företag skall i möjligaste mån inte på förhand uteslutas från förfaranden på grund av sin storlek (artikel 89.4).

· Konkurrensen skall inte begränsas genom långfristiga villkor i ramavtal (artikel 91a (ny)).

· Genom ett tvåstegsförfarande skall ansökningar som redan från början inte har några utsikter sorteras bort så tidigt som möjligt och först sedan skall den erforderliga dokumentationen begäras in, så att kostnaderna för ansökningar utan utsikter skall kunna hållas så låga som möjligt (artikel 115.2a).

· En upphandlingskammare skall i ett snabbt och oformellt förfarande se till att upphandlingen går rätt till (artikel 100a, 100b), i enlighet med de förpliktelser som även gäller för medlemsstaterna.

3. EU - att agera mer tillförlitligt

· Kostnaderna för att ansöka om bidrag måste stå i proportion till beloppet (artikel 115.4).

· Kommissionens beslut kan ligga till grund för penningbidrag istället för omfattande avtal (artikel 108). Detta förkortar och förenklar förfarandet vid små bidragsbelopp.

· Utanordnare skall bistå (oerfarna) sökanden av bidrag i förfarandet (artikel 114.5).

· Sökanden skall redan från början kunna uppskatta chanserna för sin ansökan, men också få rättssäkerhet, något som det obligatoriska tillkännagivandet av alla bestämmelser som gäller för bidraget (artikel 110.1.2) syftar till.

· De stödberättigade kostnaderna skall definieras för bidragsförfarandet (artikel 113a, punkt 1a), och särskilt kostnader för säkerhet och kontroll skall ingå (artikel 117.3).

· Om projektförutsättningarna förändras vid bidrag, skall detta inte automatiskt innebära en minskning av EU-andelen, vilket kan leda till oönskade effekter, till exempel att projekt avbryts (artikel 119.2).

· Innehållna medel måste stå i proportion till det fel som begåtts (artikel 119). Målet är att öka EU:s förutsebarhet för bidragsmottagarna och på så sätt se till att mer rättssäkerhet skapas. Detta gäller även på forskningsområdet (artikel 160b).

4. EU - agera snabbare och kostnadseffektivare

· Upphandlingsförfaranden bör bli effektivare. Särskilt bör tiden för förfarandena förkortas och kostnaderna för anbudsgivare och sökande minskas. Bevisbördan skall utformas utifrån proportionalitetsprincipen.

· Årsprogrammen för bidrag skall publiceras så tidigt som möjligt (dvs. före den 1 mars). Anbudsförfaranden kan också inledas redan före årets början för att undvika arbetstoppar under året (artikel 110.1.1), när det hänvisas till de ännu inte avslutade budgetförhandlingarna.

· Under och som avslutning på bidragsförfaranden kan också oberoende snarare än externa revisioner göras för att minska kostnaderna, som måste stå i proportion till den bidragssumma som skall kontrolleras (artikel 117.2).

5. EU - agera öppet och konsekvent

· Anställda vid gemenskaperna skall vara ålagda att anmäla till sina överordnande om de deltar i ett anbudsförfarande så att bilden av unionen gentemot omvärlden och öppenheten kan förbättras (artikel 94).

· För att undvika att någon får dubbelt stöd måste sökande av bidrag meddela om de lämnar in flera ansökningar och de totala stödberättigade kostnaderna får inte överskridas (artikel 111).

· Den anbudsgivare som någon gång blivit föremål för straffrättsliga åtgärder skall utestängas fem eller upp till 10 år (artikel 93).

I artikel 66.1 tillämpas principen om utanordnarens ansvar. Avsiktlig skadeverkan medför full skadeståndsplikt och är föremål för stränga bestämmelser om preskription (artikel 73b). Annars begränsas ansvaret till högst 12 månadslöner.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (22.2.2006)

till budgetutskottet

över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Föredragande: Anders Wijkman

KORTFATTAD MOTIVERING

Budgetförordningen från 2002 och genomförandebestämmelserna till den har orsakat många problem för mottagare av bidrag från EU-program, inte minst för mottagare av bidrag från utvecklingsprogram (icke-statliga utvecklingsorganisationer och andra bidragsmottagare). Budgetförordningen utgör ramen och innehåller de allmänna bestämmelserna för EU‑budgetens genomförande. I förordningen om detaljerade genomförandebestämmelser för 2002 års budgetförordning specificeras budgetförordningens bestämmelser. Många frågor som orsakar problem är av mer teknisk art och kan lösas endast genom en översyn av genomförandebestämmelserna, såsom problemen i samband med nationalitetsregeln och ursprungsregeln, frågorna om betalningsperioder och möjligheten att ändra en bidragsöverenskommelse efter godkännande.

Föredraganden vill i budgetförordningen införa ett par punkter som skulle kunna bidra till att förbättra genomförandet. Det gäller t.ex. inrättandet av system för att mäta och jämföra effektivitet, budgetprincipen, som är tämligen försummad i budgetgenomförandet, införandet av riskanalys för kontrollen av betalningar, kopplingen mellan förordningarna om avbindning av bistånd och budgetförordningen samt kostnadsneutraliteten vid valutaomräkningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 27A (nytt)

 

(27a) Riskanalys används redan för efterhandskontroll. Användningen av riskanalys för kontroll av utgifter kommer att göra denna del av budgetens genomförande effektivare, och bör införas i artikel 79 i budgetförordningen.

Motivering

I artikel 99 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen föreskrivs att utbetalningen av bidrag skall vara beroende av påskriften ”kan betalas”. Denna påskrift ”[skall] innebära följande: … b) Att begäran om betalning eller ett internt bifogat dokument i giltig ordning bär beteckningen ’i sin ordning’ och att den undertecknats av en tekniskt behörig tjänsteman eller annan anställd som tilldelats sådana befogenheter av den behörige utanordnaren. Genom denna beteckning intygar tjänstemannen att stödmottagarens åtgärd eller arbetsprogram i alla delar följer överenskommelsen om bidrag. …”

När det gäller efterhandskontroll av betalningarna sägs i samma genomförandebestämmelser (artikel 47) följande: ”Kontrollerna kan ske i form av stickprovskontroller på grundval på en riskanalys.” Om en statistiskt grundad stickprovskontroll görs, är det bara möjligt att intyga att begäran ”sannolikt” (med viss grad av säkerhet) är riktig.

Genom omarbetningen av budgetförordningen 2002 ökade tjänstemännens och de övriga anställdas ansvar (artikel 66). Tillsammans med det ökade ansvaret har kravet på att utfärda beteckningen ”i sin ordning” lett till osäkerhet och ovilja bland tjänstemännen att behandla utbetalningar av bidrag, och de begär fler och fler dokument och intyg av stödmottagarna. Eftersom det räcker med att efterhandskontrollen sker ”i form av stickprovskontroller på grundval av en riskanalys”, bör det vara möjligt att införa begreppet riskanalys i processen för utgiftskontroll. Riskanalys kan inte allmänt ersätta andra krav när det gäller ”påskriften ’kan betalas’ vid utbetalning av bidrag”, men skulle ge tjänstemännen utrymme att efter en fri bedömning godkänna utbetalningar av bidrag även då ett strängt begränsat antal formkrav (dokumentation, intyg) inte är uppfyllda. Detta skulle göra det möjligt att sätta riskerna i samband med effektiviteten och ändamålsenligheten.

Ändringsförslag 2

SKÄL 36A (nytt)

 

(36a) Kommissionen bör sörja för möjligheten att bevilja bidrag för projekt inom sektorn gemenskapens externa bistånd utan anbudsförfarande, även då den allmänna gräns som fastställts för beviljande av bidrag utan anbudsförfarande har passerats, om projektet är mycket speciellt och ovanligt till sin natur.

Motivering

Möjligheten att bevilja bidrag utan anbudsförfarande är strängt begränsad, vilket föredraganden i princip välkomnar. Det kan dock finnas projektförslag som är så ovanliga och speciella till sin natur att det är högst osannolikt att de skulle kunna föreslås eller utföras av en annan anbudsgivare. I detta fall bör kommissionen ha möjlighet att överskrida den gällande gränsen för beviljande av bidrag utan anbudsförfarande.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 7A (nytt)

Artikel 16, stycke 2a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

7a) I artikel 16 skall följande stycke läggas till:

 

”Valutaomräkningar skall ske på ett sådant sätt att dessa inte väsentligt förändrar nivån på unionens samfinansiering för projektbidrag.”

Motivering

Detta ändringsförslag modifierar det ändringsförslag som lagts fram av budgetutskottets föredragande (ändringsförslag 31 i förslaget till betänkande av Ingeborg Gräßle) och syftar till att förtydliga texten. Ändringsförslaget är avsett att bidra till att undvika situationer där valutaomräkningen leder till förluster för bidragsmottagarna eller till problem med att försvara utgiftsnivån, vilken motsvarar den nivå som planerats i den utländska valutan, samtidigt som den är en annan i euro, på grund av svängningarna i växelkursen.

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 12A (nytt)

Artikel 27, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12a) I artikel 27 skall följande punkt läggas till:

 

”4a. Institutionerna skall inrätta system för att mäta och jämföra effektiviteten och ändamålsenligheten vad avser upphandlingsförfaranden och förfarandet för beviljande av bidrag.”

Motivering

Vid genomförandet av budgeten försöker kommissionen följa principerna om sund ekonomisk förvaltning. Tre huvudinslag i en sund ekonomisk förvaltning är sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Kommissionens tjänstemän koncentrerar sig huvudsakligen på ”sparsamhet”, som kan brytas ned till ”bästa värde genom iakttagande av förfarandena”. Principen om effektivitet beskrivs i budgetförordningen (artikel 27.2 andra stycket) som ”förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås”. Om hänsyn togs till denna princip skulle kommissionen vara tvungen att inte bara inrikta sig på ”kontrollistor över förfaranden”, utan även ta hänsyn till bidrags‑ och upphandlingsförfarandenas sammanhang och de administrativa kostnaderna till följd av förfarandena. I betraktande av de höga kostnaderna för de potentiella bidragsmottagarna ter sig behovet av att betona effektivitetskriterierna ännu viktigare.

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, LED 37A (nytt)

Artikel 79, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 skall följande stycke läggas till:

 

”Riskanalys kan vara ett kriterium som används för kontroll av utgifter.”

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 6

ARTIKEL 1, LED 85A (nytt)

Artikel 168, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

85a) I artikel 168.1 skall följande stycke läggas till:

 

”När det gäller gemenskapens externa bistånd skall bestämmelserna för deltagande i upphandlingsförfaranden i följande förordningar gälla: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd1 och rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd.2.

 

_______________

1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23.

Motivering

De båda förordningarna om avbindning av bistånd antogs 2005. De innebär att anbudsförfarandena öppnas för personer från länder utanför EU och ej bidragsmottagande länder, att utvecklingsländerna gynnas och att principen om ömsesidighet tillämpas för industriländer utanför EU. Dessa bestämmelser måste tillämpas och bör infogas i budgetförordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Referensnummer

KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Ansvarigt utskott

BUDG

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

DEVE
17.11.2005

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Anders Wijkman
1.12.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

20.2.2006

 

 

 

 

Antagande

20.2.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Robert Sturdy

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (24.2.2006)

till budgetutskottet

över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Föredragande (*): Ingeborg Gräßle och Borut Pahor(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – Artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Det finns knappast någon annan lagtext som i praktiken berör kommissionens och de övriga institutionernas anställda så mycket som budgetförordningen. Omkring 40 procent av kommissionens anställda har med budgetförordningens bestämmelser och anvisningar att göra, och detta för det mesta på daglig basis. Brist på klarhet och överskådlighet gör denna till en mycket svårläst text, och på grund av de många korshänvisningarna blir begripligheten lidande, liksom möjligheten till snabba svar på frågor. Fortfarande nästan tre år efter det att budgetförordningen antogs får GD Budgets Helpdesk i genomsnitt 5 frågor per dag från användare som söker svar på sina problem med budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser. Omfattande handböcker har skapats: varje generaldirektorat utarbetat egna bestämmelser och fäst dem i skriftlig form. Interna bestämmelser från GD Budget har tillkommit. En komplex, motsägelsefull och oöverskådlig budgettillämpningsrätt har uppstått, som först efter lång skolning blir (delvis) förståelig.

Följderna av de komplexa förfarandebestämmelserna är en byråkratisering av förloppen, långa förfaranden och försök att undgå ansvar genom att koppla in så många hierarkier och förfarandenivåer som möjligt. På ”kundsidan”, dvs. de som efterfrågar bidrag och uppdrag, sprids frustrationen över ett EU som inte bara gör det svårt för medborgare, organisationer, näringsliv och forskningsinstitut att få ut pengar utan också drar stora penningresurser från fältet i Europa genom de komplexa och kostsamma ansökningsförfarandena.

Olösta, grundläggande motsägelser kvarstår, såsom den konkurrerande lagstiftningen. Budgetförordningens tillämpningsområde och allmänna giltighet begränsas av lagstiftning med längre räckvidd, till exempel grundrättsakterna. Dessa kan när som helst stå i strid med budgetförordningens kärnbestämmelser. Det vapen som var tänkt att vara skarpt blir på så sätt utan verkan i praktiken. Dessutom omfattar budgetförordningen endast den direkta, centrala administrationen. Andra administrativa former skapar sig egna regler, och hittills är de på sin höjd fastställda i sina grunddrag.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till översyn som delvis säkert går i rätt riktning. Kommissionen har lagt fram förslag för vissa akuta administrativa problem. Att skära ned på parlamentets rättigheter är ett av dess svar. Lättnader för dem som efterfrågar och ansöker om EU-medel förekommer endast då också administrationen kan dra nytta av det på samma gång. Kommissionen har lagt föga värde på användarvändlig tillgång till EU-marknader och bidrag, på att bygga upp en gemensam problemlösningskompetens, på databaser och på att göra de förfaranden som skiljer sig från generaldirektorat till generaldirektorat enhetliga, så att insatser, kostnader och förenkling kommer kommissionen och användarna till godo. Mycket förblir olöst när det gäller kommissionens och de övriga institutionernas administrativa problem. I sitt yttrande 10/2005 kritiserar därför Europeiska revisionsrätten vidden på översynen som egentligen är för stor (punkt 50) samtidigt som det saknas en ”lösning på vissa förvaltningsbehov” och de förslagna ändringarna ”inte går tillräckligt långt” (punkt 53).

Europaparlamentets föredragande lägger fram 116 ändringsförslag som berör 63 artiklar. Parlamentet lägger tonvikten på andra saker än kommissionen: bibehållande av parlamentets kontroll- och informationsrättigheter och lättnader för alla som vill arbeta med EU. I centrum står delarna V och VI i budgetförordningen, marknader och bidrag, alltså de delar som medborgarna möter via organisationer, forskningsinstitut och företag. Lättare förfaranden och proportionalitet mellan insatser och uppdrag/bidrag är den ledstjärna som föredraganden anser att den administrativa hanteringen måste rätta sig efter.

Av kommissionens 95 ändringsförslag, som berör 93 artiklar, ändras 28. 28 gånger avvisas också enskilda förslag helt och hållet. För 34 artiklar är kommissionen och parlamentet ense om reformbehovet. Parlamentets ändringsförslag berör 63 artiklar, och totalt finns 185 ändringsförslag från kommissionen och föredraganden, vilka berör 122 av budgetförordningens 187 artiklar.

Föredragandena är medvetna om att detta inte gör budgetförordningen mer lättbegriplig eller användbar. De förespråkar därför fortfarande en fullständig reform av budgetförordningen på medellång sikt, där experter på bidrag och anbudsförfaranden görs delaktiga, och ett av föredragandenas centrala konstateranden inför kommissionen och rådet är att budgetförordningen i sin nuvarande form endast är reformerbar i begränsad omfattning. En ny version som syftar till förenkling, bättre begriplighet och en resultatorienterad budgetering vore den rätta vägen och det bästa för EU och dess förvaltning.

Våra ändringsförslag karakteriseras av följande huvudtankar:

1. Skydda parlamentets rättigheter

· Ändringsförslagen för överföringar (artiklarna 2, 19, 22, 23, 26, 153 och 160a) och för rätt till information (Art. 28, 29, 46.1.1 f, 33, 83 och 110) avvisas.

· I artikel 183 görs utfärdande av genomförandebestämmelser för första gången beroende av budgetmyndighetens godkännande.

2. Europa – att agera effektivare med enklare förfaranden

· Proportionalitet i administrativ hantering: Förhållandet mellan insatser och kontrollinsatser måste rätta sig efter storleken på beloppen och riskerna (artikel 2.1a och artikel 27.1 och artikel 27.2.4).

· Administrationen måste väga sitt handlande mot de kostnader och risker som är inblandade (artiklarna 89.1, 93 a, 117-119).

· Mininera tidsåtgång och kostnader för dokumentation vid upphandlingsförfaranden (artikel 93a, artikel 89.3).

· För att även övriga institutioner skall kunna dra nytta av större enheters erfarenhet och kostnadsfördelar skall anbudsförfaranden i princip ske interinstitutionellt (artikel 89.3).

· En central standardiseringsenhet (inom samma ”bidragsfamilj”– t.ex. forskning) med enhetliga formulär, bestämmelser och i så hög grad som möjligt rutiner), för information från sökande och riktmärkning skall bidra till bättre tillgång till bidragsmedel (artikel 109a (ny)) och till att göra ansökningsförfaranden stramare och snabbare.

· En databas för underrättelser till dem som deltar i upphandlingsförfaranden (artikel 109 a (ny)) underlättar ansökningsförfarandena och undviker att sökande behöver lämna in samma dokument flera gånger som sedan kontrolleras av kommissionen, något som hittills varit vanligt.

· Små och medelstora företag skall i möjligaste mån inte på förhand uteslutas från förfaranden på grund av sin storlek (artikel 89.4).

· Konkurrensen skall inte begränsas genom långfristiga villkor i ramavtal (artikel 91a (ny)).

· Genom ett tvåstegsförfarande skall ansökningar som redan från början inte har några utsikter sorteras bort så tidigt som möjligt och först sedan skall den erforderliga dokumentationen begäras in, så att kostnaderna för ansökningar utan utsikter skall kunna hållas så låga som möjligt (artikel 115.2a).

· En upphandlingskammare skall i ett snabbt och oformellt förfarande se till att upphandlingen går rätt till (artikel 100a, 100b), i enlighet med de förpliktelser som även gäller för medlemsstaterna.

3. EU – att agera mer tillförlitligt

· Kostnaderna för att ansöka om bidrag måste stå i proportion till beloppet (artikel 115.4).

· Kommissionens beslut kan ligga till grund för penningbidrag istället för omfattande avtal (artikel 108). Detta förkortar och förenklar förfarandet vid små bidragsbelopp.

· Utanordnare skall bistå (oerfarna) sökanden av bidrag i förfarandet (artikel 114.5).

· Sökanden skall redan från början kunna uppskatta chanserna för sin ansökan, men också få rättssäkerhet, något som det obligatoriska tillkännagivandet av alla bestämmelser som gäller för bidraget (artikel 110.1.2) syftar till.

· De stödberättigade kostnaderna skall definieras för bidragsförfarandet (artikel 113a, punkt 1a), och särskilt kostnader för säkerhet och kontroll skall ingå (artikel 117.3).

· Om projektförutsättningarna förändras vid bidrag, skall detta inte automatiskt innebära en minskning av EU-andelen, vilket kan leda till oönskade effekter, till exempel att projekt avbryts (artikel 119.2).

· Innehållna medel måste stå i proportion till det fel som begåtts (artikel 119). Målet är att öka EU:s förutsebarhet för bidragsmottagarna och på så sätt se till att mer rättssäkerhet skapas. Detta gäller även på forskningsområdet (artikel 160b).

4. EU – agera snabbare och kostnadseffektivare

· Upphandlingsförfaranden bör bli effektivare. Särskilt bör tiden för förfarandena förkortas och kostnaderna för anbudsgivare och sökande minskas. Bevisbördan skall utformas utifrån proportionalitetsprincipen.

· Årsprogrammen för bidrag skall publiceras så tidigt som möjligt (dvs. före den 1 mars). Anbudsförfaranden kan också inledas redan före årets början för att undvika arbetstoppar under året (artikel 110.1.1), när det hänvisas till de ännu inte avslutade budgetförhandlingarna.

· Under och som avslutning på bidragsförfaranden kan också oberoende snarare än externa revisioner göras för att minska kostnaderna, som måste stå i proportion till den bidragssumma som skall kontrolleras (artikel 117.2).

5. EU – agera öppet och konsekvent

· Anställda vid gemenskaperna skall vara ålagda att anmäla till sina överordnande om de deltar i ett anbudsförfarande så att bilden av unionen gentemot omvärlden och öppenheten kan förbättras (artikel 94).

· För att undvika att någon får dubbelt stöd måste sökande av bidrag meddela om de lämnar in flera ansökningar och de totala stödberättigade kostnaderna får inte överskridas (artikel 111).

· Den anbudsgivare som någon gång blivit föremål för straffrättsliga åtgärder skall utestängas fem eller upp till tio år (artikel 93).

I artikel 66.1 tillämpas principen om utanordnarens ansvar. Avsiktlig skadeverkan medför full skadeståndsplikt och är föremål för stränga bestämmelser om preskription (artikel 73b). Annars begränsas ansvaret till högst 12 månadslöner.

SLUTSATSER

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott acceptera kommissionens lagstiftningsförslag med följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 1

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”, innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”, innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, som hänför sig till artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget och till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.

Motivering

Budgetprinciperna bygger framför allt på artikel 268 och följande artiklar i EG‑fördraget.

Ändringsförslag 2

SKÄL 2

(2) Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör vissa procedurkrav och krav på dokumentation anpassas så att de står bättre i proportion till de faktiska riskerna och kostnaderna.

(2) Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen i samband med den administrativa hanteringen uttryckligen förankras så att det klarläggs att det råder bättre proportion mellan de faktiska riskerna och kostnaderna.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 3

SKÄL 3

(3) Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, stärka skyddet av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.

(3) Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, effektivisera skyddet av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.

Ändringsförslag 4

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Enligt punkt 1 i det till EG-fördraget bifogade protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997, skall varje institution när den utövar sina befogenheter beakta proportionalitetsprincipen enligt vilken gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 5

SKÄL 6

(6) I vissa avseenden måste tillämpningen av budgetprinciperna bli tydligare och mer effektiv för att bättre kunna svara mot de operativa behoven.

(6) Vid tillämpningen av budgetförordningen har det i praktiken visat sig att de ekonomiskt ansvariga i enskilda fall vid utövandet av sina befogenheter i alltför liten utsträckning gör bruk av skönsmässiga bedömningar. Vidare kan också dessa personer i egenskap av Europeiska gemenskapens verkställande aktörer självständigt och inom ramen för sin skönsmässiga bedömning i enskilda fall avgöra när en åtgärd är proportionerlig i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget och med det till EG-fördraget bifogade protokollet om användning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997.

Motivering

Budgetförordningsanvändarnas bristande bruk av möjligheten till skönsmässig bedömning är en av orsakerna till att förfarandet är trögt.

Ändringsförslag 6

SKÄL 12

(12) Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd endast vara obligatoriskt när det gäller betydande kostnader.

(12) Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd vara obligatoriskt när det gäller följdkostnader.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 7

SKÄL 13

(13) I fråga om principen om specificering i budgeten bör reglerna för överföring av anslag mellan budgetrubriker förenklas och förtydligas på vissa punkter där de visat sig vara svårtolkade eller besvärliga att tillämpa. Avsikten med artikel 22 i budgetförordningen var att den skulle vara tillämplig på andra institutioner än kommissionen, eftersom kommissionen arbetar enligt särskilda regler i detta avseende. Bestämmelsen bör därför ändras.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 8

SKÄL 14

(14) Bestämmelsen om information till budgetmyndigheten innebär att kommissionen och övriga institutioner skall meddela budgetmyndigheten sina förslag till överföringar, varefter den senare kan kräva att det normala förfarandet tillämpas i det fall den har invändningar. I sådana fall gäller teoretiskt sett den normala tidsfristen för budgetmyndighetens beslut om den aktuella överföringen. Eftersom det dock inte anges när denna tidsfrist skall börja löpa, behöver bestämmelsen korrigeras på denna punkt.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 9

SKÄL 16

(16) För att öka effektiviteten bör kommissionen ges befogenhet att efter eget beslut föra över medel från reserven i fall där ingen grundrättsakt i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen föreligger för den aktuella åtgärden i det skede då budgeten upprättas, men grundrättsakten antas under årets lopp.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 10

SKÄL 17

(17) Bestämmelserna om kommissionens överföring av administrativa anslag bör anpassas till den nya strukturen med verksamhetsbaserad budgetering. Förfarandet med information till budgetmyndigheten bör således begränsas till överföringar mellan artiklar inom samma kapitel för administrativa anslag där de överförda beloppen överstiger 10 % av de totala anslagen för budgetåret. Däremot bör kommissionen själv få besluta om överföring mellan artiklar som täcker en identisk typ av utgifter men som återfinns under olika avdelningar i budgeten.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 11

SKÄL 22A (nytt)

 

(22a) Bestämmelserna för utanordnarens ansvar skall uttryckas tydligare för att öka rättssäkerheten.

Ändringsförslag 12

SKÄL 27

(27) Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning.

(27) Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning. Den som uppsåtligen vållat en skada bör dock inte i samma omfattning kunna åberopa en preskriptionstid som andra gäldenärer. Preskriptionstiden inleds därför först vid den tidpunkt då fordran säkert kan fastställas och konstateras.

Ändringsförslag 13

SKÄL 27A (nytt)

 

(27a) När det gäller tilldelning av varu- och tjänsteavtal måste förfarandet vara flexibelt och bättre anpassas till anbudsgivarnas behov. I samband med detta skall i synnerhet beaktas att proportionalitetsprincipen också skall gälla kostnaderna för dokumentationen. Ramavtalen skall grundas på budgetförordningen. Konkurrensen skall inte begränsas av onödigt långa löptider för ramavtal och små och medelstora företag bör inte på förhand uteslutas från avtalstilldelningen bara på grund av sin storlek.

Ändringsförslag 14

SKÄL 27B (nytt)

 

(27b) Upphandlingsförfaranden bör genomföras interinstitutionellt för att underlätta den administrativa bördan även för mindre enheter.

Ändringsförslag 15

SKÄL 29

(29) Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Budgetförordningen gör ingen skillnad mellan tungt vägande skäl för uteslutning och andra skäl. I direktiv 2004/18/EG görs däremot en sådan åtskillnad, och denna möjlighet bör även vara tillämplig när gemenskapsinstitutionerna utför upphandling. I artikel 93 och 94 i budgetförordningen bör det därför anges att obligatorisk uteslutning skall gälla i de mest allvarliga fallen, medan den upphandlande myndigheten utifrån en riskanalys har möjlighet att lägga till ytterligare fall som leder till uteslutning. Samma åtskillnad bör göras i artikel 114 i budgetförordningen i fråga om bidrag. Reglerna om påföljd i artikel 96 i den förordningen bör ändras på motsvarande sätt.

(29) Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Vid uteslutning av anbudsgivare bör proportionalitetsprincipen tillämpas. Uteslutningen bör vara högst tio år för att undvika oproportionerliga sanktioner. Uteslutning på längre tid än fem år bör endast ske på grundval av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Ändringsförslag 16

SKÄL 30A (nytt)

 

(30a) Kravet på underlag bör begränsas till det nödvändiga. Dokumentationskraven bör anpassas till avtalsvärdet.

Ändringsförslag 17

SKÄL 30B (nytt)

 

(30b) Som bevis mot omvärlden för att handläggningen sker ärligt och korrekt bör gemenskapens tjänstemän alltid informera sina överordnade om sin medverkan i upphandlings- eller bidragsförfaranden för att utesluta att intressekonflikter föreligger.

Ändringsförslag 18

SKÄL 32A (nytt)

 

(32a) Anbudsgivare vars bud inte antagits bör ha möjlighet att erhålla ett effektivt rättsskydd, vilket också är obligatoriskt i medlemsstaterna. För detta skall oberoende kontrollinstanser inrättas, som snabbt och utan oproportionerliga kostnader kan kontrollera tilldelningsförfarandet och garantera ett effektivt rättsskydd.

Ändringsförslag 19

SKÄL 32B (nytt)

 

(32b) Skyddet för gemenskapens ekonomiska intressen får inte innebära att det ställs för stora krav på avtalsparten. Avtalspartens tillhandahållande av säkerheter skall därför begränsas till motiverade fall och får inte gå längre än syftet med säkerheten.

Ändringsförslag 20

SKÄL 34

(34) Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven på kontroller och säkerheter bör stå i proportion till de faktiska ekonomiska riskerna. Vissa grundläggande regler bör först ändras i budgetförordningen, så att mer detaljerade regler i ett senare skede kan införas i genomförandebestämmelserna. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. Det bör bland annat införas en hänvisning till proportionalitetsprincipen.

(34) Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven de inblandade i samband med det administrativa förfarandet måste alltid vara proportionerliga. Därför bör de ansökningar som kommer att avslås utsorteras så tidigt som möjligt i förfarandet för att bespara bidragssökanden onödiga kostnader. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. I synnerhet vid små bidragsbelopp måste det finnas en möjlighet att genomföra bidraget på grundval av ett beslut i stället för på grundval av ett omfattande och komplicerat avtal om bidrag.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen

.

Ändringsförslag 21

SKÄL 36

(36) Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.

(36) Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. För att slå vakt om rätts- och planeringssäkerheten får inte de villkor som gäller för sökanden när ansökningsinbjudan inleds ändras under förfarandets gång. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.

Ändringsförslag 22

SKÄL 37

(37) Bestämmelsen att samma mottagare inte får beviljas bidrag för samma åtgärd mer än en gång bör modifieras, eftersom vissa grundrättsakter tillåter att olika gemenskapsmedel får kombineras, och antalet sådana fall kan också komma att öka i framtiden eftersom kombinerade anslag kan öka finansieringens verkan. Det bör emellertid anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång.

(37) Det bör anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång och att 100 procent av de stödberättigade kostnaderna inte får överskridas.

Motivering

Förändrar ändringsförslaget.

Ändringsförslag 23

SKÄL 39

(39) För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader.

(39) För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigade måste fastställas på ett tydligare sätt.

Ändringsförslag 24

SKÄL 40

(40) I artikel 114 i budgetförordningen bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.

(40) De krav på underlag och de påföljder som gäller för bidragsmottagen bör stå i proportion till risken. Dessutom bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 25

SKÄL 40A (nytt)

 

(40a) För att sökanden skall få bättre information bör man inrätta en gemensam instans som ansvarar för standardisering av bidragsansökningar av liknande slag, information från sökande och riktmärkning vid bidragstilldelningen.

Ändringsförslag 26

SKÄL 47

(47) Anslag som dras tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis bör kunna användas på nytt. Detta bör dock endast ske på strikta villkor och endast inom forskningsområdet, eftersom forskningsprojekt omgärdas av större ekonomiska risker än projekt inom andra politikområden.

(47) Anslag som dras tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis bör kunna användas på nytt. Detta bör dock endast ske på strikta villkor och med hänsyn till den synnerliga vikt som främjandet av forskning har för Europeiska unionens konkurrenskraft.

Motivering

Förändrar ändringsförslaget.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, särskilt följa budgetprinciperna i avdelning II.

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa budgetprinciperna i artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.

Motivering

Tillägget av ordet ”särskilt” är oklart och bör därför utgå. Däremot är budgetprinciperna redan fastställda i artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Varje åtgärd med vilken institutionerna genomför budgeten enligt denna förordning måste följa den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen.

Motivering

Med hänvisning till den allomfattande proportionalitetsprincipen för gemenskapsinstitutionernas agerande, bör man undvika att i onödan belasta unionsmedborgarna och tredje man i samband med den administrativa hanteringen.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 12, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs.

I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs. Budgetmyndigheten skall informeras om dessa åtaganden.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)
Artikel 14, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

I artikel 14.1 skall andra stycket ersättas med följande:

 

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.1.4 får inte Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt de organ som inrättas av gemenskaperna och som avses i artikel 185 ta upp lån, med undantag av direkt finansiering som krävs för förvärv av fastigheter avsedda för institutionernas bruk och som blivit föremål för ett positivt utlåtande från budgetmyndighetens sida enligt artikel 179.3.”

Motivering

För att förverkliga sina fastighetsprojekt har institutionerna varit tvungna att använda sig av olika former av indirekt finansiering, medan däremot direkt finansiering via banklån torde göra det möjligt för dem att få lägre räntor på lånen samtidigt som större insyn uppnås.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 7
Artikel 16, stycke 2a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Valutaomräkningar skall ske på så sätt att dessa inte väsentligt förändrar unionens samfinansiering för projektbidrag.

Motivering

Ändringsförslag för att säkra projektpartners möjlighet att beräkna EU:s samfinansiering.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 9
Artikel 19, punkt 2, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Kommissionen får ta emot donationer som medför betydande kostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.

Kommissionen får ta emot donationer som medför följdkostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag

1. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag från en avdelning till en annan, från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan och detta upp till totalt 10 % av budgetårets anslag under den budgetrubrik från vilken överföringen skall ske.

a) från en avdelning till en annan upp till totalt 10 % av budgetårets anslag under den budgetrubrik från vilken överföringen skall ske,

 

b) från ett kapitel till ett annat, utan någon gräns för överföringens omfattning.

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

2. Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten och kommissionen om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

2. Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid tidsfristen skall anses börja löpa den dag då budgetmyndigheten fått kännedom om den planerade överföringen.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Budgetmyndigheten skall meddela kommissionen om detta. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.

Motivering

Den ursprungliga formuleringen i budgetförordningen var bättre. Den av kommissionen föreslagna ändringen bidrar inte till ett klarläggande.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag inom ett och samma kapitel utan att först ha underrättat budgetmyndigheten.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED I
Artikel 23, punkt 1, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

i) Led b skall ersättas med följande:

utgår

”b) när det gäller personalutgifter och utgifter för den administrativa driften av institutionen, överföra anslag mellan olika avdelningar förutsatt att det sker mellan artiklar som skall täcka utgifter av identisk natur,”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED II
Artikel 23, punkt 1, led d (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

ii) Följande led skall läggas till som led d:

utgår

”d) överföra belopp från de ’preliminära anslag’ som avses i artikel 43 i fall där ingen grundrättsakt ännu har antagits då budgeten upprättas, men däremot antas under budgetårets lopp.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED III
Artikel 23, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

iii) Andra stycket skall utgå.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 1, LED 11, LED B
Artikel 23, punkt 1a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) Följande punkt skall införas som punkt 1a:

utgår

”1a. Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten minst tre veckor innan den genomför följande:

 

a) överföringar mellan artiklar inom det kapitel som omfattar administrativa anslag inom en och samma avdelning, om överföringen i fråga är större än 10 % av det berörda årets anslag under den artikel från vilken den sker,

 

b) sådana överföringar som avses i punkt 1c.

 

Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom tidsfristen om tre veckor av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas. Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid dessa frister skall anses börja löpa den dag då kommissionen underrättat budgetmyndigheten om den planerade överföringen.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 1, LED 11, LED C
Artikel 23, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

c) I punkt 2 skall ”punkt 1c” ersättas med ”punkterna 1 och 1a”.

utgår

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 1, LED 12
Artikel 26, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

12) I artikel 26.2 skall första stycket ersättas med följande:

utgår

”Budgetmyndigheten skall på kommissionens förslag fatta beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofhjälp. Ett separat förslag skall läggas fram för varje enskild transaktion.”

 

Motivering

Tillvaratagande av parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 1, LED 12A (nytt)
Artikel 27, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12a) I artikel 27 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Budgetanslagen skall användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet, ändamålsenlighet och proportionalitet.”

Motivering

Syftet är att undvika okontrollerbara utgifter eller åtaganden.

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 1, LED 12B (nytt)
Artikel 27, punkt 2, led 3a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12b) I artikel 27.2 skall följande led läggas till:

 

”Proportionalitet innebär en rimlig avvägning mellan insatser, inbegripet kontrollinsatser, och anslagen och riskerna i fråga.”

Motivering

Ändringsförslaget innebär krav på kommissionen att granska kontrollinsatserna för att anpassa kostnaderna till riskerna.

Ändringsförslag 46

ARTIKEL 1, LED 12C (nytt)
Artikel 27, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12c) I artikel 27 skall följande punkt läggas till:

 

”4a. Institutionerna skall upprätta system för att mäta och jämföra effektiviteten i upphandlingsförfaranden och förfaranden för beviljande av bidrag.”

Motivering

Kommissionen söker följa principerna om sund ekonomisk förvaltning vid genomförandet av budgeten. De tre huvudingredienserna i sund ekonomisk förvaltning är sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Kommissionens tjänstemän koncentrerar sig huvudsakligen på ”sparsamhet” vilket kan tolkas som ”bästa valuta för pengarna genom att följa förfarandena”. Principen om effektivitet, som beskrivs i budgetförordningen (artikel 27.2 andra stycket), ”avser förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås”. Om kommissionen beaktade denna princip, skulle den vara tvungen att inte bara inrikta sig på ”förfarandets kontrollpunkter” utan också ta hänsyn till det sammanhang i vilket bidrags- och upphandlingsförfarandena genomförs och de administrativa kostnader som är en följd av förfarandena. Med tanke på de höga kostnaderna för de potentiella bidragsmottagarna verkar behovet av att betona effektivitetskriteriet ännu viktigare.

Ändringsförslag 47

ARTIKEL 1, LED 12D (nytt)
Artikel 27, punkt 4b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12d) I artikel 27 skall följande punkt läggas till:

 

”4b. Vid genomförandet av program och verksamhet skall förfarandena bestämmas av innehållet. Kraven i denna artikel skall anges i genomförandebestämmelserna.”

Motivering

Det är innehållet i EU:s politik och åtgärder som skall påverka de administrativa förfarandena och inte tvärtom.

Ändringsförslag 48

ARTIKEL 1, LED 12E (nytt)
Artikel 28, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12e) I artikel 28 skall punkt 2 ersättas med följande:

 

2. Under budgetförfarandet skall organen och institutionerna lägga fram de uppgifter som behövs för att anslagsbehovens utveckling skall kunna jämföras med de ursprungliga beräkningarna i finansieringsöversikterna. Kommissionen skall lägga fram uppgifter om vilka framsteg som gjorts samt om hur långt den lagstiftande myndigheten har kommit i sin behandling av det berörda förslaget. Anslagsbehoven skall där så krävs räknas om mot bakgrund av utvecklingen av överläggningarna om den grundläggande rättsakten.

(Överensstämmer med artikel 28.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”kommissionen” ersatts med ”organen och institutionerna” och texten anpassats språkligt)

Motivering

Redaktionell anpassning: ”kommissionen” har ersatts med ”organen och institutionerna”.

Ändringsförslag 49

ARTIKEL 1, LED 12F (nytt)
Artikel 28, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

12f) Artikel 28 skall punkt 3ersättas med följande:

 

”3. I syfte att förebygga risken för bedrägerier och oegentligheter, skall organen och institutionerna i finansieringsöversikten informera om befintliga eller planerade förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.”

(Överensstämmer med artikel 28.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”kommissionen” ersatts med ”organen och institutionerna” och anpassats språkligt)

Motivering

Redaktionell anpassning: ”kommissionen” har ersatts med ”institutionerna”.

Ändringsförslag 50

ARTIKEL 1, LED 13
Artikel 29, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

13) I artikel 29 skall punkt 2 ersättas med följande:

13) Artikel 29 skall ersättas med följande:

 

Artikel 29

 

1. Budgeten skall upprättas och genomföras och räkenskaperna skall läggas fram med hänsyn tagen till principen om öppenhet.

2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.

2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.

Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionens rapporter skall även innehålla uppgifter om genomförandet av anmärkningar i budgeten.

Motivering

Information från den budgetlagstiftande myndigheten.

Ändringsförslag 51

ARTIKEL 1, LED 13A (nytt)
Artikel 30a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

13a) Följande artikel skall införas som artikel 30a:

 

”Artikel 30a

 

Principen om effektiv och ändamålsenlig intern kontroll

 

1. Genomförandet av budgeten skall garanteras genom en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll i enlighet med varje förvaltningsform.

 

2. För genomförandet av budgeten definieras den interna kontrollen som en process som är tillämplig på alla nivåer i kontrollkedjan och avsedd att tillhandahålla rimlig säkerhet om att följande mål uppnåtts:

 

a) Transaktionernas effektivitet och ändamålsenlighet.

 

b) Den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.

 

c) Skydda tillgångar och information och förebygga och upptäcka bedrägerier och regelbrott.

 

d) Adekvat riskhantering i samband med de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Motivering

I enlighet med Europeiska kommissionens förslag i handlingsplanen och skäl J i resolutionen om förslag till ansvarsfrihet för 2004, bör en effektiv intern kontroll inkluderas såsom en av budgetprinciperna i budgetförordningen.

Ändringsförslag 52

ARTIKEL 1, LED 16, LED A
Artikel 43, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) I punkt 1 andra stycket skall ”artikel 24” ersättas med ”artiklarna 23 och 24”,

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 53

ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 43, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) I punkt 2 skall ”artikel 24” ersättas med ”artiklarna 23 och 24”.

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 54

ARTIKEL 1, LED 19, LED A, LED II
Artikel 46, punkt 1, led f (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

ii) Led f skall utgå.

utgår

Motivering

Redaktionell justering för att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 46, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

utgår

”2. I avsnittet för varje institution skall inkomsterna och utgifterna redovisas på samma sätt som anges i punkt 1.”

 

Motivering

Återanvändning av den hittillsvarande skrivningen för att tillvarata parlamentets rätt till information i budgeten.

Ändringsförslag 56

ARTIKEL 1, LED 19, LED C
Artikel 46, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

c) I punkt 3 skall led c ersättas med följande:

utgår

”c) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.”

 

Motivering

Återanvändning av den hittillsvarande skrivningen för att tillvarata parlamentets rätt till information i budgeten.

Ändringsförslag 57

ARTIKEL 1, LED 19, LED D
Artikel 46, punkt 5 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

d) Punkt 5 skall ersättas med följande:

utgår

”5. Budgetrubriker under inkomster och utgifter som är nödvändiga för att ta i anspråk Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland.”

 

Motivering

Gemenskapslån och lånegarantier har ännu inte avskaffats och den nya mekanismen för Garantifonden för åtgärder avseende tredje land har ännu inte antagits. Dessa måste vara synliga i budgeten.

Ändringsförslag 58

ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)
Artikel 48, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

20a) Artikel 48 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Organen skall på eget ansvar och inom ramarna för de tilldelade anslagen genomföra budgeten både med avseende på inkomster och utgifter i enlighet med denna förordning.”

(Överensstämmer med artikel 48.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”kommissionen” ersätts av ”organen”)

Motivering

Redaktionell justering.

Ändringsförslag 59

ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3,stycke 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att

För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta alla lagstiftningsmässiga, regleringsmässiga, administrativa och andra åtgärder till skydd av gemenskapens ekonomiska intressen som krävs för att,

Motivering

Precisering.

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

b) förebygga och följa upp oegentligheter och bedrägerier,

b) förebygga och följa upp oegentligheter, misskötsel och bedrägerier,

Motivering

Kampen mot misskötsel måste uppmärksammas av kommissionen på samma sätt som bedrägerier och oegentligheter.

Ändringsförslag 61

ARTIKEL 1, LED 23, LED B, LED -I (nytt)
Artikel 54, punkt 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-i) Inledningen skall ersättas med följande:

 

”2. Inom de gränser som anges i punkt 1 får kommissionen, när den genomför budgeten centralt i indirekt form enligt artikel 53.2 eller artikel 53.4 även delegera uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt genomförandeuppgifter till ”

Motivering

Delegering av genomförandeuppgifter till de organ som anges i artikel 54.2 har hittills varit begränsade till central, indirekt förvaltning. Det innebär en kraftig begränsning av delegeringen, särskilt när det gäller externa åtgärder. Sådana åtgärder genomförs allt oftare på decentraliserad nivå. För att säkra ett effektivt budgetgenomförande bör det därför också vara möjligt att överlåta uppgifter när förvaltningen sker på decentraliserad nivå.

Ändringsförslag 62

ARTIKEL 1, LED 23, LED CA (nytt)
Artikel 54, punkt 3a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

ca) Följande punkt skall läggas till:

 

”3a. När Europaparlamentet utövar de befogenheter som kommissionen gett parlamentet enligt artikel 50, kan parlamentet delegera genomförandeuppgifter till sina politiska grupper för väl definierade anslag, under förutsättning att arbetsordningens bestämmelser följs och att särskilda bestämmelser antas.

 

Dessa särskilda bestämmelser får inte avvika från artikel 56 såvida inte de särskilda kraven för de politiska gruppernas verksamhet nödvändiggör detta”.

Motivering

Såsom det i artikel 185 föreskrivs för de organ som inrättas av gemenskaperna och som är juridiska personer och som faktiskt beviljas anslag som belastar budgeten, kan de parlamentariska gruppernas särskilda natur som administrativa enheter och de speciella kraven på verksamheterna för Europaparlamentets ledamöter också behöva återspeglas i genomförandet av de gällande reglerna.

Ändringsförslag 63

ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. Om kommissionen genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall den enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka den anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:

1. Om kommissionen eller Europaparlamentet genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall de enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka den anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:

Motivering

Genom ändringen av artikel 54 skall betalningar till parlamentets politiska grupper betraktas som indirekt centraliserad förvaltning av medel. Ändringen av artikel 56 är en nödvändig konsekvens av denna ändring.

Ändringsförslag 64

ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. Kommissionen skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När den gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

3. Kommissionen och Europaparlamentet skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När de gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

Motivering

Genom ändringen av artikel 54 skall betalningar till parlamentets politiska grupper betraktas som indirekt centraliserad förvaltning av medel. Ändringen av artikel 56 är en nödvändig konsekvens av denna ändring.

Ändringsförslag 65

ARTIKEL 1, LED 27
Artikel 60, punkt 7, första meningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

27) I artikel 60 skall den första meningen i punkt 7 ersättas med följande:

27) I artikel 60 skall punkt 7 ersättas med följande:

”Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen, samt genom en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild.”

”Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen och eventuella reservationer i samband med den senare tillsammans med en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild.

 

Denna rapport skall innehålla de resultat som uppnåtts i förhållande till de uppställda målen, vilka risker som var förenade med de aktuella åtgärderna, vilka resurser som utnyttjats och hur systemet för intern kontroll fungerat. Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten liksom av andra uppgifter som fastställts. Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år. I dessa rapporter skall i detalj anges de åtgärder som vidtagits för att begränsa risken för fel i samband med de transaktioner som behandlas i rapporten och en bedömning av dessa åtgärders effektivitet.

Motivering

Att dessa ord utgick var kanske ett misstag som behöver korrigeras. Dessutom införs en möjlighet att lämna reservationer till rapporten med förvaltningsinformation.

Ändringsförslag 66

ARTIKEL 1, LED 28, LED -A (nytt)
Artikel 61, punkt 1, led ea (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-a) I punkt 1 skall följande led ea införas:

 

”(ea) tillse att dessa system fungerar effektivt,”

Motivering

Punkt 1ea kommer direkt från revisionsrättens yttrande nr 10/2005 punkt 30:

”För att räkenskapsförarna skall kunna intyga att räkenskaperna ger en rättvisande bild i enlighet med vad som anges i artikel 123 i den nuvarande budgetförordningen bör ett sådant godkännande innefatta en bedömning av om systemen fungerar ändamålsenligt under den aktuella perioden.”

Ändringsförslag 67

ARTIKEL 1, LED 28, LED A
Artikel 61, punkt 2a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”2a. Räkenskapsföraren skall sammanställa räkenskaperna på grundval av de uppgifter som anges i punkt 2. De slutliga redovisningar som skall upprättas enligt artikel 129.2 och 129.3 skall åtföljas av ett intyg där räkenskapsföraren försäkrar att redovisningarna upprättats i enlighet med avdelning VII och enligt de principer, regler och metoder för redovisning som är bilagda redovisningarna.”

”2a. Innan räkenskaperna antas av institutionen, skall räkenskapsföraren avsluta räkenskaperna och därmed intyga att de ger en rättvisande bild av institutionens finansiella situation.

 

För att kunna göra detta skall räkenskapsföraren förvissa sig om att räkenskaperna har sammanställts i enlighet med de bestämmelser, metoder och system för ekonomisk redovisning som upprättats under hans ansvar, såsom det föreskrivs i denna förordning för institutionens räkenskaper, samt om att samtliga inkomster och utgifter har införts i räkenskaperna.

 

Räkenskapsföraren är behörig att kontrollera erhållen information liksom att utföra de extra kontroller som denne anser nödvändiga för att kunna avsluta räkenskaperna.

 

Denne kan lämna reservationer om denne anser det nödvändigt och då exakt förklara arten och omfattningen av reservationerna.

 

De delegerade utanordnarna skall överlämna all information som räkenskapsföraren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Utanordnarna är hela tiden fullt ansvariga för att de medel de förvaltar utnyttjas på ett korrekt sätt och att utgifterna under deras kontroll är lagliga och korrekta.

 

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ skall avsluta sina årliga räkenskaper och skicka intyget till kommissionens räkenskapsförare.”

Motivering

Detta följer de principer som parlamentet fastställde i sitt betänkande om ansvarsfriheten för 2003:

Räkenskapsföraren skall ha det övergripande ansvaret för räkenskapernas integritet för institutionen som helhet (punkt 7).

Räkenskapsföraren skall avsluta räkenskaperna och, om det har gjorts förbehåll, exakt förklara vad de går ut på och syftet med dem (punkt 8).

Parlamentet ställer sig bakom huvudinriktningen för den senaste reformeringen av den ekonomiska förvaltningen inom kommissionen, vilken var att ge ansvar åt var och en av generaldirektörerna men anser att den försäkran som ges av generaldirektörerna måste stödjas av en övergripande försäkran av räkenskapsföraren, som till fullo skall vara ansvarig och få de nödvändiga medlen för att uppfylla detta ansvar (punkt 9).

Ändringsförslag 68

ARTIKEL 1, LED 32, LED A
Artikel 66, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, som föreskriver att en anställd som omfattas av de berörda bestämmelserna kan bli skyldig att helt eller delvis ersätta den skada som gemenskaperna lidit till följd av ett allvarligt fel som han begått i eller i samband med tjänsten, särskilt när han fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftstagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna.”

”Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

 

Skyldigheten att betala skadeersättning skall gälla i synnerhet om

 

– utanordnaren på grund av grov oaktsamhet eller med uppsåt fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftsåtaganden eller undertecknar betalningsorder utan att iakttar bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna.

 

– utanordnaren på grund av grov oaktsamhet eller med uppsåt försummar att upprätta ett dokument som fastställer en fordran, eller försummar eller dröjer med att upprätta ett betalningskrav, eller försummar eller dröjer med att utfärda en betalningsorder och därigenom förorsakar institutionen ett civilrättsligt ansvar gentemot tredje man.

 

När fallet och graden av felaktigt agerande skall bedömas skall samtliga omständigheter beaktas, i synnerhet de medel som utanordnaren haft till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag.

 

I enlighet med proportionalitetsprincipen skall nivån för utanordnarens ansvar bedömas främst utifrån graden av skyldighet. Om utanordnaren agerar oaktsamt skall ansvaret begränsas till högst 12 månadslöner. Om utanordnaren agerar med uppsåt eller avsikt skall han/hon bära ansvar för hela den åsamkade skadan.

Motivering

Förtydligande. Införande av principen om proportionalitet.

Ändringsförslag 69

ARTIKEL 1, LED 32, LED BA (nytt)
Artikel 66, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

ba) Punkt 4 skall ersättas med följande:

 

”4. Varje institution skall inrätta eller medverka till att det gemensamt inrättas en särskild självständigt fungerande instans med ansvar för att undersöka förekomsten av finansiella oegentligheter samt utreda konsekvenserna av sådana oegentligheter. Gemensamma instanser kan inrättas av en grupp institutioner. Varje institution kan utse ledamöter av en specialiserad instans.”

Motivering

I synnerhet de mindre institutionerna skulle kunna dra stor nytta av att sammanföra administrativa resurser på detta sätt.

Ändringsförslag 70

ARTIKEL 1, LED 33A (nytt)
Artikel 72, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

33a) I artikel 72 skall följande punkt 2a läggas till:

 

”2a. Oriktigt utbetalade belopp tillhör gemenskapsbudgeten och skall krävas tillbaka, med beaktande av proportionalitetsprincipen, och införas i budgeten.

 

När återvinningen av medel sker via medlemsstaterna eller andra organisationer kan gemenskapens budget utnyttjas för att ersätta kostnaderna i samband med detta. Villkoren för dessa ersättningar skall fastställas i genomförandebestämmelserna.”

Ändringsförslag 71

ARTIKEL 1, LED 35
Artikel 73b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.

Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.

 

Om fordringen är resultatet av en uppsåtlig skada på gemenskapernas intressen skall preskriptionstiden börja löpa tidigast det datum som skadan och nivån för ersättningsanspråket faktiskt och rättsligen blev känt och registrerat. Preskriptionstiden skall avbrytas när ersättningskravet beslutas i domstol. Om flera gäldenärer har gemensamma skulder skall avbrytande rörande en gäldenär avse samtliga gemensamt skyldiga.

Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall fastställas i genomförandebestämmelserna.

Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall även fastställas i genomförandebestämmelserna.

Motivering

Personer som med uppsåt skadar gemenskapens intressen skall kunna åberopa preskriptionstiden endast om inga åtgärder vidtagits inom preskriptionstiden trots att skadan är välkänd.

Ändringsförslag 72

ARTIKEL 1, LED 35A (nytt)
Artikel 74, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

35a) I artikel 74 skall stycke 1 ersättas med följande:

 

”Inkomster i form av böter, avtal, viten och sanktioner samt återvunna belopp skall, liksom räntor som genererats i dessa fall, inte slutgiltigt införas som inkomster i budgeten så länge motsvarande beslut kan upphävas av EG-domstolen.”

Ändringsförslag 73

ARTIKEL 1, LED 37A (nytt)
Artikel 79, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

37a) I artikel 79 skall följande punkt läggas till:

 

”Endast i motiverade fall får betalningskrav utgöra grund för betalningar från kommissionens sida.”

Motivering

Enklare förfarande och undvikande av onödig byråkrati.

Ändringsförslag 74

ARTIKEL 1, LED 37B (nytt)
Artikel 83, stycke 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

b) Till artikel 83 skall följande stycke läggas till:

 

”Institutionerna skall lägga fram en rapport inför budgetmyndigheten om efterlevnaden av de tidsfrister som finns angivna i genomförandebestämmelserna samt om upphävandet av dessa tidsfrister.”

Motivering

Budgetmyndigheten bör få mer heltäckande information om genomförandet av budgeten.

Ändringsförslag 75

ARTIKEL 1, LED 39, LED AA (nytt)
Artikel 88, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

aa) Till punkt 1 skall följande stycke 1a läggas till:

 

”Genomförande av ett kontrakt får påbörjas först efter att kontraktet undertecknats.”

Motivering

Dagens praxis att påbörja genomförandet innan kontraktet har undertecknats medför risker för alla inblandade parter och kan leda till allvarliga brott mot medlemsstaternas budgetförordningar. Syftet med detta ändringsförslag är att skapa större rättslig säkerhet och att snabba på förfarandena för undertecknande av kontrakt.

Ändringsförslag 76

ARTIKEL 1, LED 39A (nytt)
Artikel 89 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

39a) Artikel 89 skall ersättas med följande

 

”Artikel 89

 

1. Alla kontrakt som helt eller delvis finansieras genom budgeten skall omfattas av principerna om insyn och öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

 

2. All upphandling skall ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då förhandlat förfarande enligt i artikel 91.1 d tillämpas.

 

3. För att minimera marginalkostnaderna och undvika parallella upphandlingsförfaranden skall den upphandlande myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att se till att upphandlingsförfarandena genomförs på interinstitutionell nivå.

 

4. Rimlig hänsyn skall tas till små och medelstora företags intressen, främst genom att kontrakt delas upp i specialist- eller delområden. De tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 får inte kringgås genom sådan uppdelning.”

Motivering

Höga kostnader får inte avskräcka ekonomiska aktörer från att lämna anbud. Denna åtgärd är avsedd att underlätta tillträdesmöjligheterna för marknadsaktörer och samtidigt öka konkurrensen. Åtgärder bör vidtas för att förbättra den administrativa effektiviteten och kostnadseffektiviteten i samband med upphandlingsförfaranden. Samtidigt bör mindre enheter som sällan deltar i upphandlingar kunna dra nytta av sådan expertis som större enheter skaffat sig. När en upphandling äger rum bör små och medelstora företag inte vara ekonomiskt förfördelade enbart på grund av att de inte kan klara hela volymen av ett kontrakt. I sådana fall bör den upphandlande myndigheten ta hänsyn till området för tilldelande av kontrakt utifrån del- och eller specialistområden och bestämmelserna för de aktuella tröskelvärdena.

Ändringsförslag 77

ARTIKEL 1, LED 39B (nytt)
Artikel 90, punkt 1, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

39b) Till artikel 90.1, skall följande mening fogas:

 

”Detta skall även gälla kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal om ingåendet av ett enskilt kontrakt eller den sammanlagda volymen kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal medför att de tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 överskrids .”

Motivering

Stärkande av skyldigheten att offentliggöra och därmed ökad öppenhet på området för ramavtal.

Ändringsförslag 78

ARTIKEL 1, LED 41A (nytt)
Artikel 91a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

41a) Följande artikel skall införas som artikel 91a:

 

”Artikel 91a

 

1. Om den upphandlande myndigheten fastställer att

 

a) de sannolika kostnaderna för administration för genomförande av flera samtidiga eller på varandra följande upphandlingsförfaranden för likartade föremål överskrider de besparingar som sannolikt skulle åstadkommas genom genomförande av dessa upphandlingsförfaranden och därför är ineffektiva, eller

 

b) föremålet för kontraktet nödvändiggör ett sådant steg, och

 

c) konkurrensen inte skulle begränsas på ett oproportionerligt sätt på grund av detta,

 

kan den besluta att ingå ett ramavtal. Utanordnaren skall föra beslutet med motivering att ingå ett ramavtal tillhandlingarna.

 

2. Längden för ramavtal för tillhandahållande av tjänster får inte överskrida 24 månader, även om en automatisk förlängning på upp till 24 månader skall vara tillåten (grundläggande löptid). Tillstånd kan beviljas för att delvis bryta avtalet, under förutsättning att detta är i överensstämmelse med avtalets syfte.

 

3. Avtalet får förlängas automatiskt endast om kraven i punkt 1 har uppfyllts vid den tidpunkt då beslut om förlängning av avtalet fattas. Utanordnaren måste kontrollera att kraven har uppfyllts och bifoga resultatet till de aktuella underlag som skall arkiveras.

 

4. Om syftet med avtalet utifrån en bedömning som genomförs då avtalet ingås kan uppnås endast om avtalet ingås för en period som överskrider den grundläggande längden så måste utanordnaren även bifoga ett dokument med skälen för överskridandet av den grundläggande längden till beslutsunderlag som skall arkiveras.

 

5. Vid avtal avseende varor och ramavtal ingås, och oberoende av de krav som fastställs i punkt 1, skall lämpliga åtgärder vidtas för att se till att den upphandlande myndigheten inte drabbas ekonomiskt för ramavtalsperioden.”

Motivering

Ramavtal för stora ekonomiska risker med sig. De utgör administrativ standardpraxis och därför bör en rättslig grund för deras tillämpning ingå i budgetförordningen. Konkurrensen bör begränsas så lite som möjligt genom ingående av ramavtal. Samtidigt bör EU:s ekonomiska intressen skyddas i så stor utsträckning som möjligt. I synnerhet måste åtgärder mot prisfall vidtas. När det gäller leveransavtal kan detta exempelvis åstadkommas genom att man undviker exklusivt bindande avtal eller genom att man inför bestämmelser om prisrevision eller uppsägning av avtalet.

Ändringsförslag 79

ARTIKEL 1, LED 41B (nytt)
Artikel 92 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

41b) Artikel 92 skall ersättas med följande:

 

”Artikel 92

 

1. Syftet med upphandlingen skall anges fullständigt, tydligt och exakt i upphandlingsdokumenten.

 

2. Alla kontrakt skall tilldelas utifrån urvalskriterier, som syftar till att bedöma anbudsgivarens eller anbudssökandes kapacitet, samt tilldelningskriterier, som syftar till att värdera själva anbuden; dessa kriterier skall fastställas i förväg och anges i upphandlingsdokumenten.

 

3. Kriterierna för uteslutning (artiklarna 93 och 94) skall meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna i förväg.

 

4. Om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på kravet på att de utan dröjsmål skall meddela den upphandlande myndigheten om en eller flera av uteslutningskriterierna är tillämpliga på dem och i annat fall intyga att inga av dessa kriterier är tillämpliga. Hänvisning skall göras till den rättsliga innebörden i artikel 96.

 

5. Vid ramavtal skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på att övriga institutioner också är berättigade till leveranser utifrån villkoren i ramavtalet.”

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förbättra läsbarheten och systematiskt föra samman bestämmelserna om innehållet i dokument rörande upphandling på ett ställe. Dessa bestämmelser är idag spridda på flera separata artiklar. Ändringsförslaget syftar även till att klargöra att skälen till uteslutning tillämpas utifrån lagstiftningen och förtydliga den informationsplikt som gäller för anbudssökande och anbudsgivare. Referensen till en eventuell tillämpning av sanktioner vid brott mot bestämmelserna är nödvändig för att undvika oväntade effekter. Övriga institutioner måste också kunna dra nytta av de ekonomiska fördelar som ett ramavtal innebär.

Ändringsförslag 80

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 1, led a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

a) De har i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen,

a) Inom fem år före det datum då inbjudan att lämna anbud utfärdades har de i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan jämförbar straffbar verksamhet. Tidsfristen för uteslutning får förlängas upp till tio år om anbudssökanden eller anbudsgivaren har dömts i en lagakraftvunnen dom för en handling som skadat gemenskapernas ekonomiska intressen.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl och i enlighet med normhierarkin måste perioden för uteslutning på grund av straffrättslig dom fastställas i budgetförordningen. I detta sammanhang bör perioden för uteslutning variera beroende på om domen avser tillgångar som tillhör tredje man eller gemenskaperna. I det senare fallet kan en uteslutningsperiod på upp till tio år i enlighet med artikel 96 motiveras. På grund av att rättsförfaranden rörande ekonomiska brott tenderar att vara utdragna räknas inte det datum när en dom vinner laga kraft som startdatum för uteslutningsperioden för att utesluta rättslig osäkerhet och överdrivet långa uteslutningsperioder. I sådana fall är datum för dom i första instans avgörande, även om den inte vunnit laga kraft.

Ändringsförslag 81

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

3. De fall som leder till uteslutning skall fastställas i förväg och meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna.

utgår

Motivering

Bestämmelsen införd i artikel 92.3.

Ändringsförslag 82

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. Anbudssökande och anbudsgivare skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.

4. Anbudssökande och anbudsgivare skall om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.

Motivering

Förenkling av de administrativa förfarandena gentemot anbudssökande och anbudsgivare. Intyg bör krävas i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 83

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en rättslig enhet, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.

utgår

Motivering

Denna fråga har hanterats i andra punkten i artikel 93a, punkt 1 d som del av systematiseringen av bestämmelserna för kravet att tillhandahålla intyg.

Ändringsförslag 84

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Artikel 93a

 

1. I samtliga skeden av upphandlingsförfarandet och oberoende av bestämmelserna i artikel 89 måste de administrativa kraven och kraven på intyg tydligt anges och kopplas direkt till det aktuella förfarandet.

 

Särskilt gäller att

 

a) utanordnarna, med undantag för kontrakt avseende små belopp där förhandlingsförfarandet endast tillåter ett enda anbud, utifrån sin riskbedömning, kan göra undantag från kravet på tillhandahållande av ett eller flera intyg,

 

b) när det gäller övriga upphandlingsförfaranden som genomförs i enlighet med artikel 91.3 får den upphandlande myndigheten begära ett intyg och eller andra dokument som styrker att anbudssökanden inte befinner sig i en av de situationer som räknas upp i artiklarna 93 och 94 och att sökanden uppfyller övriga tilldelningsvillkor.

 

c) i samtliga övriga fall kan den upphandlande myndigheten begära att anbudssökande och anbudsgivare skall tillhandahålla sådana styrkande handlingar som den anser vara av avgörande betydelse för genomförandet av upphandlingsförfarandet.

 

Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en rättslig enhet, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.

 

2. Oberoende av bestämmelserna i avsnitt 4 får förskottsbetalningar inte hållas inne enbart på grund av att man inte utnyttjat möjligheten att kräva att anbudssökande eller anbudsgivare skall tillhandahålla styrkande handlingar."

Motivering

Genom denna bestämmelse tillämpas proportionalitetsprincipen på kravet att tillhandahålla styrkande handlingar. Syftet är att åstadkomma en balans mellan å ena sidan skyddet av gemenskapens intressen och å andra sidan de administrativa resurserna.

Ändringsförslag 85

ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 94, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

Oaktat andra bestämmelser om intressekonflikter, särskilt de som fastställts i artikel 52, skall en intressekonflikt i den mening som avses i led a anses föreligga om den anbudssökande eller anbudsgivaren, i något stadium av förfarandet för beviljande av bidrag, var anställd vid gemenskaperna, såvida inte dennes medverkan i upphandlingsförfarandet på förhand hade godkänts av en överordnad person.

Motivering

Begränsar tillämpningen av denna artikel till förfaranden för beviljande av bidrag eftersom kommissionens anställda själva är förbjudna att sluta kontrakt med gemenskaperna.

Ändringsförslag 86

ARTIKEL 1, LED 43
Artikel 95 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

43) I artikel 95 skall följande punkt läggas till:

43) Artikel 95 skall ersättas med följande:

”För att öka kostnadseffektiviteten får dock två eller flera institutioner enas om att på samma villkor använda en gemensam databas.”

”Artikel 95

 

1. Varje institution skall till en central databas som förvaltas av kommissionen lämna närmare uppgifter om de anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94.

 

2. Databasens uppgifter skall användas av utanordnarna i alla institutioner och organ innan ett kontrakt tilldelas. Tillgång till databasen skall också beviljas medlemsstaternas behöriga myndigheter. Tillgång kan beviljas tredjeländer och internationella organisationer om detta är nödvändigt för att tillvarata viktiga allmänna intressen, under förutsättning att gemenskapsbestämmelserna om behandlingen av personuppgifter respekteras.

 

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna närmare uppgifter om ekonomiska aktörer som befinner sig i en av de situationer som avses i artikel 93.1 a och 93.2 a och c då dessa aktörers uppförande varit till skada för gemenskapens ekonomiska intressen och då gemenskaperna inte redan varit part i rättsprocesser. Medlemsstaternas myndigheter skall konsultera kommissionens databaser när de tilldelar ett kontrakt, om ekonomiska medel från EU-fonder utnyttjas, och tillämpa informationen i enlighet därmed.”

Ändringsförslag 87

ARTIKEL 1, LED 44
Artikel 96, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

2a. En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas i mer än fem år endast om det föreligger en lagakraftvunnen dom eller motsvarande handling genom vilken en anbudssökande eller anbudsgivare dömts för skada mot gemenskaperna på grunder som motiverar uteslutning.

Motivering

Parallellt med artikel 93.

Ändringsförslag 88

ARTIKEL 1, LED 44A (nytt)
Artikel 97, avsnitt 3a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

44a) Före artikel 97 skall följande avsnitt 3a läggas till:

 

”Avsnitt 3a

 

Rättigheter som deltagare i upphandlingsförfaranden har”

Motivering

Detta klarlägger att de som deltar inte bara har skyldigheter utan också rättigheter som den upphandlande myndigheten måste respektera.

Ändringsförslag 89

ARTIKEL 1, LED 44B (nytt)
Artikel 97, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

44b) Artikel 97, punkt 1 utgår.

Motivering

Detta innebär bättre läsbarhet och systematisering.

Ändringsförslag 90

ARTIKEL 1, LED 46, LED AA (nytt)
Artikel 98, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

aa) Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

 

”2. Endast i motiverade fall får den upphandlande myndigheten enligt villkoren i genomförandebestämmelserna kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka.”

Motivering

Detta begränsar nödvändigheten att kräva säkerhet till ett minimum.

Ändringsförslag 91

ARTIKEL 1, LED 46A (nytt)
Artikel 100, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46a) Till artikel 100 skall följande punkt läggas till:

 

”2a. Avtalet får inte undertecknas förrän 14 veckor efter den tidpunkt då den anbudssökande eller anbudsgivaren underrättats om avslaget (punkt 2 första meningen), såvida väsentlig skada inte skulle åsamkas gemenskaperna genom detta. Tidsfristen börjar löpa först när den anbudssökande eller anbudsgivaren i skriftlig form underrättats om möjligheterna att överklaga beslutet, särskilt vad avser instans, tidsfrist och form. Ett avtal som undertecknats före tidsfristens utgång saknar giltighet.”

Motivering

De sökande som fått avslag skall informeras om de rättsliga möjligheterna att bestrida upphandlingsbeslut. Detta syftar till att skapa en effektiv övervakning över upphandlingsbeslut och därmed till större öppenhet.

Ändringsförslag 92

ARTIKEL 1, LED 46B (nytt)
Artikel 100a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46b) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 100a

 

1. Kommissionen skall vidta erforderliga åtgärder för att se till att det är möjligt att effektivt och framför allt så snabbt som möjligt i enlighet med i synnerhet artikel 100b punkt 7 kontrollera de beslut som de upphandlande myndigheterna fattar inom ramen för förfaranden för offentlig upphandling som faller inom budgetförordningens tillämpningsområde, i syfte att avgöra huruvida dessa beslut innebär överträdelse av gemenskapsrätten avseende offentlig upphandling eller andra bestämmelser genom vilka denna genomförs.

 

2. Kommissionen skall se till att ett prövningsförfarande med detaljerade regler enligt genomförandebestämmelserna åtminstone är tillgängligt för alla som har eller har haft intresse av ett visst avtal avseende offentlig upphandling av varor eller bygg- och anläggningsarbeten och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse. I synnerhet skall kommissionen kunna kräva att den som har för avsikt att inleda ett prövningsförfarande först underrättar den avtalsslutande myndigheten om den påstådda överträdelsen och om avsikten att inleda ett prövningsförfarande.”

Motivering

Med detta införs krav som motsvarar de som åläggs medlemsstaterna i direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989.

Ändringsförslag 93

ARTIKEL 1, LED 46C (nytt)
Artikel 100b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46c) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 100b

 

1. Kommissionen skall se till att införda bestämmelser om prövning enligt artikel 1 innefattar behörighet att

 

a) så tidigt som möjligt vidta interimistiska åtgärder för att rätta påstådda överträdelser eller förhindra ytterligare skada för berörda intressen, inklusive åtgärder för att uppskjuta eller garantera uppskjutandet av upphandlingsförfarandet eller att förhindra verkställighet av den upphandlande myndighetens beslut,

 

b) antingen ogiltigförklara eller säkerställa ogiltigförklaring av olagliga beslut, vilket innefattar undanröjandet av diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbuds- eller kontraktshandlingarna eller i varje annat dokument som har samband med upphandlingsförfarandet,

 

c) ge ersättning åt en person som skadats av överträdelse.

 

2. Behörighet enligt punkt 1 får ges till separata organ med ansvar för olika aspekter av prövningsförfarandet.

 

3. Prövningsförfarandet i sig behöver inte automatiskt medföra att upphandlingen skjuts upp.

 

4. Kommissionen får bestämma att ett ansvarigt organ som vid sin prövning överväger en interimistisk åtgärd får ta hänsyn till de sannolika konsekvenserna av åtgärden för alla berörda intressen inklusive det allmännas intresse, och att det får besluta att inte vidta åtgärden om detta skulle innebära mer nackdelar än fördelar. Ett beslut att underkänna en interimistisk åtgärd skall ej påverka andra yrkanden från den part som sökt åtgärden.

 

5. Kommissionen får bestämma att, i de fall skada görs gällande på grund av att beslut tillkommit i strid mot lag, det överklagade beslutet först skall upphävas av ett organ med erforderlig behörighet för detta.

 

6. Verkan av att behörighet har utövats enligt punkt 1 på ett avtal som slutits efter tilldelning skall regleras i genomförandebestämmelserna.

 

Kommissionen får dessutom bestämma att, utom i fall där ett beslut måste upphävas innan ersättning ges, prövningsorganets behörighet sedan ett upphandlingsavtal genomförts skall begränsas till att lämna ersättning till den som lidit skada av överträdelsen.

 

7. Kommissionen skall se till att prövningsorganens beslut verkligen genomförs.

 

8. För de fall prövningsorganen ej utgörs av rättsliga instanser gäller att skriftliga beslutsmotiveringar alltid skall ges. Dessutom gäller för dessa fall att det måste finnas en möjlighet att pröva påstådda olagliga åtgärder vidtagna av sådana organ i en rättslig instans eller en domstol som avses i fördragets artikel 234, oberoende av såväl upphandlingsmyndigheten som prövningsorganet.

 

Medlemmarna i ett sådant oberoende organ skall tillsättas och frånträda på samma villkor som gäller för rättsliga instanser och som skall tillämpas av den myndighet som utnämner och avsätter dem samt bestämmer ämbetsperiodens längd. Åtminstone ordföranden i prövningsorganet skall ha domarkompetens. Det oberoende organet skall fatta sina beslut i ett förfarande där båda parter hörs, och besluten skall vara lagligen bindande enligt regler bestämda av kommissionen.

Motivering

Med detta införs krav som motsvarar de som åläggs medlemsstaterna i direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989.

Ändringsförslag 94

ARTIKEL 1, LED 46D (nytt)
Artikel 102 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

46d) Artikel 102 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 102

 

Den upphandlande myndigheten skall i vissa motiverade fall kräva att kontraktsparten ställer en säkerhet för att

 

a) garantera ett fullgott genomförande av kontraktet,

 

b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering och förskott. I fall då förskott utbetalas skall säkerhet endast krävas om betalningen inte avser varor eller tjänster som redan levererats i etapper enligt i förväg överenskomna avtalsvillkor”

Motivering

Detta syftar till att förenkla administrationen. Syftet med säkerheten bortfaller då varor och tjänster redan levererats.

Ändringsförslag 95

ARTIKEL 1, LED 50, LED -A (nytt)
Artikel 108, punkt 1, stycke 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-a) I inledningen i punkt 1 stycke 1 skall följande läggas till:

 

”1. Bidrag ges i form av belopp som belastar institutionernas budgetar direkt och utan krav på återbetalning, för att finansiera”

(Samma formulering som i artikel 108.1 första stycket i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där orden ”institutionernas budgetar” införs)

Motivering

I genomförandebestämmelserna skapas tvetydighet då man bland utser ”kommissionen” rent allmänt och ibland ”utanordnaren” som ansvarig för de praktiska åtgärderna. Med den föreslagna preciseringen försvinner denna oklarhet och bestämmelserna i avdelning IV ”Bidrag” utvidgas till samtliga institutioner.

Ändringsförslag 96

ARTIKEL 1, LED 50, LED -AA (nytt)
Artikel 108, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-aa) Punkt 1 stycke 2 skall ändras på följande sätt:

 

”Bidrag skall bli föremål för en skriftlig överenskommelse eller ett beslut om beviljande som tillställs sökanden. Beslutet om beviljande av bidrag kan förknippas med villkor, bestämmelser eller tidsfrister i den mån dessa också skulle kunna bli föremål för en överenskommelse om bidrag.”

Motivering

Genom ändringsförslaget möjliggörs det att ge bidrag genom kommissionsbeslut och inte enbart genom avtal. Beslut är enligt artikel 249 i EG-fördraget ett av de rättsliga verktyg som står gemenskaperna till buds. Att ge bidrag på grundval av beslut kan därför i hög grad minska byråkratin, särskilt för små summor, och förkorta förfarandet. Flexibiliteten i genomförandet höjs genom möjligheten att förknippa bidragsöverenskommelsen med villkor, tidsfrister eller närmare bestämmelser.

Ändringsförslag 97

ARTIKEL 1, LED 50, LED A
Artikel 108, punkt 2, led ga och gb (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

ga) utgifter avseende organisationer som huvudsakligen består av (tidigare) ledamöter och anställda i en institution och som

 

– främjar institutionens intresse eller stöder dess funktionssätt, och/eller

 

– anordnar kulturella, idrottsrelaterade, sociala och andra verksamheter till förmån för institutionen och/eller dess (tidigare) ledamöter och personal, och

 

gb) utgifter inom ramen för samarbete med tredje part som inte omfattas av bestämmelser om upphandling och i samband med institutionens informationspolicy.

 

Dessa kategorier skall betraktas som administrativa utgifter i enlighet med artikel 49. De skall hanteras separat i budgeten.

Motivering

Detta syftar till att från bidragens tillämpningsområde utesluta bidrag till institutionsinterna organisationer som är nödvändiga för institutionens verksamhet. Olika principer som är förknippade med bidragen, bland annat årliga förslagsinfordringar och successiv nedtrappning, lämpar sig inte för bidrag som institutionerna ger till organisationer som dess ledamöter och anställda skapat.

Ändringsförslag 98

ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering.

Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering, oaktat bestämmelserna om beviljande av bidrag i form av engångsutbetalningar och finansiering till en schablonsats (artikel 113.1 b och c).

Motivering

Genom denna bestämmelse omfattas inte bidrag i form av engångsutbetalningar eller finansiering till en schablonsats av kravet på samfinansiering.

Ändringsförslag 99

ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, led 3, led da (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

da) egna medel, i synnerhet bidrag och medlemsavgifter, upptagna i de årliga transaktionerna för ett politiskt parti på europeisk nivå enligt artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 2004/2003, vilka överstiger de 25 procent av de bidragsberättigade kostnaderna som skall bäras av bidragsmottagaren i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2004/2003.

Ändringsförslag 100

ARTIKEL 1, LED 52A (nytt)
Artikel 109a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

52a) Följande artikel skall läggas till:

 

”Artikel 109a

 

Enheter som beviljar bidrag skall i samarbete med varandra inrätta en gemensam enhet med uppdrag att ge information och råd till sökande. Denna enhet skall i synnerhet:

 

– upprätta gemensamma standarder för ansökningsformulär avseende liknande bidrag och övervaka ansökningsformulärens omfång och läsbarhet,

 

– informera potentiella sökande (särskilt genom seminarier och tillhandahållande av handböcker) samt

 

– underhålla en databas genom vilken kommissionen ger underrättelser till sökande.”

Motivering

Den enhet som skall inrättas i samarbete mellan berörda enheter skall skapa en enhetlig standard gentemot mottagarna. På så sätt minskas de administrativa bördorna avsevärt för bidragsmottagarna och för den upphandlande enheten. För besläktade former av bidrag (till exempel ungdomsfrämjande, forskning) skall i så stor utsträckning som möjligt liknande ansökningsstandarder väljas så att ansökningarna förenklas. Genom att skapa en central databas undviks att styrkande handlingar måste lämnas in flera gånger, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar såväl för kommissionen som för de sökande.

Ändringsförslag 101

ARTIKEL 1, LED 52B (nytt)
Artikel 110, punkt 1, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

52b) Artikel 110, punkt 1, stycke 1 skall ändras på följande sätt:

 

”1. Med undantag för insatser i krissituationer och humanitära insatser skall bidragen omfattas av ett arbetsprogram som skall offentliggöras vid budgetårets början, dock senast den 1 mars.”

(Samma formulering som artikel 110.1.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002) med tillägget ”dock senast den 15 februari”)

Motivering

Att förkorta tidsfristen syftar till att påskynda förfaranden för hantering av bidrag.

Ändringsförslag 102

ARTIKEL 1, LED 53
Artikel 110, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd.”

”Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd. Under förutsättning att medel finns tillgängliga för ett visst år kan en förslagsinfordran offentliggöras året innan. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet.

Motivering

Genom att möjliggöra offentliggörande redan året innan skall man undvika anhopningen av bidragsförfaranden vid årets början och de förseningar som följer av detta. Sökande måste få rättssäkerhet under hela förfarande. Genom förbudet mot förändringar under pågående förfarande minskas den administrativa bördan för mottagare och kommissionen, förfaranden stramas upp och bidragspolitiken blir enhetlig.

Ändringsförslag 103

ARTIKEL 1, LED 53A (nytt)
Artikel 110, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

53a) Till artikel 110 skall följande punkt 2a läggas till:

 

”2a. Samtidigt med offentliggörandet enligt punkt 2 skall kommissionen till Europaparlamentet översända en rapport med följande uppgifter:

 

a) Antalet sökande under det gångna året.

 

b) Antalet och andelen beviljade ansökningar per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.

 

c) Den genomsnittliga tiden för förfarandet från det att förslagsinfordran offentliggörs fram tills det att en finansieringsöverenskommelse ingås eller ett beslut om bidrag utfärdas, per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.

 

d) Den genomsnittliga tiden fram tills den avslutande utvärderingen och slutbetalningen (artikel 119.1).”

Motivering

Med tanke på de långa förfarandena för beviljande av bidrag är det oumbärligt med rapportering som grund för förbättringar. På så sätt skapas möjligheten till att göra åtskillnad mellan arbetsplanen och dess genomförande när det gäller resultat.

Ändringsförslag 104

ARTIKEL 1, LED 54
Artikel 111 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de berörda grundrättsakterna.

1. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd.

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader.

2. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader. Sökande måste utan dröjsmål underrätta utanordnarna om flera ansökningar och bidrag föreligger för ett projekt.

I vart fall skall en och samma kostnad inte täckas med bidrag från budgeten två gånger.

3. I vart fall får totalsumman för de bidragsberättigade kostnaderna inte överskridas.

Motivering

Genom att lägga ett krav på bidragsmottagaren – som bättre känner till sakernas tillstånd - att komma med upplysningar kan man bidra till att undvika otillåtna dubbelbidrag och överskridanden av den maximala bidragssumman.

Ändringsförslag 105

ARTIKEL 1, LED 56
Artikel 113a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

1a. Följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:

 

a) Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.

 

b) Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.

 

c) Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).

 

d) Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.

 

e) Avskrivningar.

Motivering

I synnerhet små och medelstora företag kan själva inte bära kostnaderna för att ställa säkerheter. De bör dock inte faktiskt utestängas från bidrag bara på grund av detta. Samma sak gäller för icke-statliga organisationer som inte kan göra momsavdrag.

Ändringsförslag 106

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

De sökande skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.

De sökande skall på utanordnarens anmodan och med beaktande av principerna i artikel 109 försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.

Motivering

Utanordnarna skall få möjlighet att på ett flexibelt sätt och efter en egen riskbedömning kunna begära en försäkran. Detta bidrar till att minska de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag 107

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.

Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, uppsåtligen eller grovt oaktsamt lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.

Motivering

Klarläggande.

Ändringsförslag 108

ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

4a. Utanordnaren skall föreslå att förklaringar ges och ansökningar görs och att förklaringar och ansökningar rättas till, när det är uppenbart att dessa uteblivit eller lämnats in oriktiga på grund av misstag eller okunskap. Utanordnaren skall i den mån det behövs och är görbart och tillåtet inom ramen för de möjligheter som står till buds underrätta dem som deltar i förfarandet om deras rättigheter och skyldigheter.

 

Utanordnaren skall föra lämpliga anteckningar om kontakterna med de sökande under förfarandet.

Motivering

Genom denna bestämmelse skall också sökande som inte har vana av de rättsliga kontakterna med de bidragsbeviljande enheterna och inte har tillgång till rättslig rådgivning få möjlighet att lämna in ansökningar som beviljas. Icke-statliga organisationer har klagat över bristen på samarbete. På så sätt skall Europeiska unionen bli en attraktivare bidragspartner. Transparensen och förutsägbarheten i förfarandena skall säkras genom dokumentationskrav.

Ändringsförslag 109

ARTIKEL 1, LED 57A (nytt)
Artikel 115, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

57a) I artikel 115 skall punkt 1 ändras på följande sätt:

 

”1. De urvalskriterier som i förväg fastställs i förslagsinfordran skall göra det möjligt att bedöma den sökandes kapacitet att genomföra den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslagits. Artikel 110.1 berörs inte av detta.

 

Urvalskriterierna skall avspegla projektens särdrag, kvaliteter och genomförande.”

(Samma formulering som i artikel 115.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där orden ”som i förväg fastställs i förslagsinfordran” läggs till, liksom andra meningen och andra stycket)

Motivering

Genom denna bestämmelse skapas en parallellitet till artiklarna 110 och 116, enligt vilka alla bestämmelser som är relevanta för bidraget i förväg skall underrättas de sökande. Genom att i förväg offentliggöra urvalskriterierna ökas transparensen i förfarandet. Sökande får dessutom bättre möjlighet att redan i ett tidigt skede bedöma sina ansökningars chanser och besparas därigenom onödiga ansträngningar på en uppenbart utsiktslös ansökan.

Ändringsförslag 110

ARTIKEL 1, LED 57B (nytt)
Artikel 115, punkt 2a och 2b (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

57b) Till artikel 115 skall följande punkter 2a och 2b läggas till:

 

”2a. Förfarandet för beviljande av bidrag skall av princip delas upp i olika etapper, där den första skall utmynna i en översiktlig utvärdering av alla vederbörligen inlämnade ansökningar. Om en ansökan redan efter detta etapp i förfarandet inte kan ha några utsikter till framgång skall detta meddelas den sökande i enlighet med artikel 116.3. Varje påföljande etapp måste tydligt skilja sig från föregående, särskilt när det gäller omfång på och innehåll i de underlag som sökande skall tillhandahålla. Om det krävs ett underlag från sökanden får detta endast krävas en gång per förfarande. Uppgifter som en gång samlats in skall lagras i en databas (artikel 109a). Ansträngningar skall göras för att snabbt kunna slutföra förfarandet.

 

2b. Utanordnaren skall oaktat principen i artikel 109.1 under hela förfarandet särskilt vinnlägga sig om att de insatser för offentliggörande, dokumentation och andra krav på underlag avseende bidrag står proportion till värdet på det bidrag som skall beviljas.”

Motivering

Genom att dela upp förfarandet i flera etapper skall det bli möjligt att göra ett förhandsurval. På så sätt kan man också minska kraven på omfattande dokumentation i tidiga förfarandestadier. Utanordnarens kontrollfunktion tjänar samma syfte.

Ändringsförslag 111

ARTIKEL 1, LED 58
Artikel 116, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.

1. I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas under loppet av två månader på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.

Motivering

Med bestämmelsen avses att upprätta en tydlig tidsram för beslutsfattandet.

Ändringsförslag 112

ARTIKEL 1, LED 58A (nytt)
Artikel 116, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58a) I artikel 116 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Den ansvarige utanordnaren skall skriftligen informera de sökande om beslutet avseende deras ansökan och underteckna kontraktet efter utgången av den period som avses i artikel 100.2a.

 

Om en ansökan om bidrag inte beviljas, skall institutionen underrätta den sökande om orsakerna till detta beslut, särskilt med hänvisning till de urvals- och tilldelningskriterier som tillkännagivits i förväg.”

Motivering

Med bestämmelsen avses att upprätta en tydlig tidsram för beslutsfattandet.

Ändringsförslag 113

ARTIKEL 1, LED 58B (nytt)
Artikel 117 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58b) Artikel 117 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 117

 

1. Utbetalningarna skall fördelas över tiden beroende på de ekonomiska riskerna, åtgärdens varaktighet och hur långt genomförandet framskridit eller med hänsyn till de kostnader som mottagaren ådragit sig. Utbetalningarna skall ske inom rimlig tid.

 

Om förfallodagar fastställs i avtal eller genom ett beslut skall utbetalningarna ske utan vidare anmodan då de förfaller. Artikel 199.2 berörs inte av detta.

 

2. För att bestämma de ekonomiska riskerna kan utanordnaren med beaktande av principerna i artikel 109.1 begära att bidragsmottagaren förelägger ett intyg från en oberoende revisor. I genomförandebestämmelserna kan fall specificeras där ett intyg från en extern revisor skall inkrävas eller där ett intyg inte behövs.”

(Stycke 2 i punkt 2.1 innehåller samma text som artikel 117 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Motivering

Regeln skall bidra till att påskynda förfarandet. Institutioner som har egna revisionsorgan skall ha möjlighet att utnyttja dessa istället för att bli tvungna att utnyttja en extern revision. På detta sätt skall kostnader för förfarandet undvikas.

Ändringsförslag 114

ARTIKEL 1, LED 58C (nytt)
Artikel 118 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58c) Artikel 118 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 118

 

Den behörige utanordnaren får kräva att mottagaren i förväg ställer en säkerhet för att begränsa de ekonomiska risker som är förenade med utbetalningar av förhandsfinansiering, förutsatt att andra lika effektiva möjligheter till riskminimering saknas.”

(Punkt 2.1 innehåller samma text som artikel 118 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 där ”förutsatt att andra lika effektiva möjligheter till riskminimering saknas” läggs till. )

Motivering

Att begära säkerheter i form av bankgarantier förorsakar avsevärda svårigheter för i synnerhet små och medelstora företag, samt företagare i vissa medlemsstater och små icke-statliga organisationer. Det bör klarläggas att detta endast skall vara en sista utväg när andra lika effektiva möjligheter till säkerhet saknas.

Ändringsförslag 115

ARTIKEL 1, LED 58D (nytt)
Artikel 119 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

58d) Artikel 119 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 119

 

1. Bidragsbeloppet skall inte betraktas som slutligt förrän institutionen godkänt en slutrapport och slutliga räkenskaper, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede. I detta fall börjar preskriptionstiden (artikel 73b) mot institutionen att löpa då den sista betalningen gjorts. Preskriptionstiden (artikel 73b) mot mottagaren börjar vid den tidpunkt då bidragsbeloppet blir slutgiltigt.

 

2. Om mottagaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagen, finansieringsöverenskommelsen eller beslutet om beviljande av bidrag skall bidraget dras in tillfälligt, reduceras eller helt bortfalla i de fall som anges i genomförandebestämmelserna efter det att mottagaren fått möjlighet att lämna synpunkter.

 

Innehållna medel måste stå i proportion till det fel som begåtts.

 

Om överträdelsen inte beror på mottagarens agerande skall beloppet dras in, reduceras eller bortfalla endast i undantagsfall, särskilt om ett genomförande eller bibehållande av bidraget skulle innebära att totalsumman för de stödberättigade projektkostnaderna skulle överskridas eller om överträdelsen skulle innebära att målet med bidraget inte längre skulle kunna uppnås.”

Motivering

Detta är en tillämpning av proportionalitetsprincipen. Framför allt skulle en automatisk minskning av EU-bidraget om en av eller flera samfinansiärer bortfaller utan att mottagaren ansvarar för detta kunna leda till att hela projektet går i stöpet. Detta bör i princip undvikas. Genom att hänvisa till bestämmelserna om preskription skall organet åläggas att genomföra den avslutande prövningen senast före preskriptionstidens utgång. På så sätt stärks rättssäkerheten för bidragsmottagaren.

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 1, LED 59
Artikel 120, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

1. Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs, skall förfarandena för detta fastställas i genomförandebestämmelserna.

1. Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs skall detta ske enligt principerna i avdelning V i denna del.

 

I genomförandebestämmelserna kan regler skapas för ett förenklat förfarande beroende på uppdragets storlek.

Motivering

Förenkling av administrationen.

Ändringsförslag 117

ARTIKEL 1, LED 61
Artikel 122 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

61. I artikel 122 skall ”artikel 185” ändras till ”artikel 121”.

61. Artikel 122 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 122

 

Institutionernas räkenskaper och räkenskaperna för de organ som avses i artikel 121 skall åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen samt om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret, där bland annat genomförandegraden för anslagen och anslagsöverföringar mellan olika budgetposter redovisas.

Motivering

Detta syftar till att klarlägga målen och innehållet i de olika rapporter som föreskrivs i budgetförordningen. Utanordnarnas årsrapport bör specialiseras på medelutnyttjandet, förverkligandet av målsättningar, utvecklingen av verksamheter och ramarna för internkontrollen medan rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen skulle fokusera på olika aspekter av budgetgenomförandet.

Ändringsförslag 118

ARTIKEL 1, LED 68A (nytt)
Artikel 139, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

68a) I artikel 139 skall punkt 2 ändras på följande sätt:

 

”2. Institutionerna skall till revisionsrätten och till budgetmyndigheten för kännedom översända sina interna finansiella bestämmelser.”

Motivering

Information till budgetmyndigheten.

Ändringsförslag 119

ARTIKEL 1, LED 69B (nytt)
Artikel 143, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

69b) I artikel 143 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Årsrapporten skall innehålla en bedömning av huruvida den ekonomiska förvaltningen har varit sund. Den skall även innehålla en bedömning av huruvida budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen varit effektiv och korrekt.”

Motivering

Differentieringen avser att klargöra att revisionsrätten vid sin granskning inte bör begränsa sig till att bedöma inkomsternas och utgifternas formella laglighet utan även bedöma om de granskade transaktionerna verkligen varit lämpliga.

Ändringsförslag 120

ARTIKEL 1, LED 75
Artikel 153, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

75) I artikel 153 skall punkt 1 ersättas med följande:

utgår

”1. Om kommissionen kan överföra anslag med tillämpning av artikel 23 skall den fatta sitt beslut senast den 31 januari det närmast följande budgetåret, och därvid underrätta budgetmyndigheten tre veckor innan den överför anslag enligt artikel 23.1a.”

 

(Artikel 153.1 motsvarar i sin ändrade form den ursprungliga versionen i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

Motivering

Att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 121

ARTIKEL 1, LED 82A (nytt)
Artikel 160b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

82a) Efter artikel 160a skall följande artikel 160b läggas till:

 

”Artikel 160b

 

Utan hinder av artikel 110 kan, under förutsättning att medel finns tillgängliga för ett visst år, en förslagsinfordran offentliggöras året innan. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet.”

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 110. Genom att möjliggöra offentliggörande redan året innan skall man undvika anhopningen av bidragsförfaranden vid årets början och de förseningar som följer av detta. Sökande måste få rättssäkerhet under hela förfarande. Genom förändringsspärren under pågående förfarande minskas den administrativa bördan för mottagare och kommissionen, förfaranden stramas upp och stödpolitiken blir enhetlig.

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 1, LED 85A (nytt)
Artikel 168, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

85a) I artikel 168.1 skall följande stycke läggas till:

 

”När det gäller gemenskapens externa stöd skall de bestämmelser för medverkan i anbudsförfaranden som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd1 och rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd tillämpas2.”

 

__________

1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.

2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

Motivering

De två förordningarna för att lämna bistånd antogs 2005. De öppnar anbudsförfarandena för personer från länder utanför EU och länder som inte erhåller bidrag och gynnar utvecklingsländer samt tillämpar principen om ömsesidighet för utvecklade länder utanför EU. Dessa bestämmelser måste tillämpas och bör införlivas i budgetförordningen.

Ändringsförslag 123

ARTIKEL 1, LED 87
Artikel 169a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

1a. Följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:

 

a) Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.

 

b) Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.

 

c) Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).

 

d) Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.

 

e) Avskrivningar.

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 113a. I synnerhet icke-statliga organisationer på utvecklingsområdet kan själva inte bära kostnaderna för att ställa säkerheter. De bör dock inte faktiskt utestängas från bidrag bara på grund av detta. Samma sak gäller för icke-statliga organisationer som inte kan göra momsavdrag.

Ändringsförslag 124

ARTIKEL 1, LED 94A (nytt)
Artikel 179, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

94a) I artikel 179 skall punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Institutionerna skall snarast möjligt informera budgetmyndighetens båda grenar, men åtminstone tre veckor innan den tidsfrist går ut före vilken ett beslut måste fattas av budgetmyndigheten, om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten.”

Motivering

För att budgetmyndigheten skall kunna göra en sund ekonomisk bedömning av ett fastighetsprojekt med följder för Europeiska unionens budget, måste de institutioner som avses i artikel 179.3 informera de två grenarna av denna myndighet åtminstone tre veckor innan den tidsfrist går ut före vilken ett beslut måste fattas av budgetmyndigheten. Detta kommer att göra det möjligt för budgetmyndighetens två grenar att begära fler klarlägganden och genomföra ytterligare undersökningar när detta anses nödvändigt.

Ändringsförslag 125

ARTIKEL 1, LED 94B (nytt)
Artikel 183 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

94b) Artikel 183 skall ändras på följande sätt:

 

”Artikel 183

 

Budgetmyndigheten skall godkänna genomförandebestämmelserna till denna budgetförordning.”

Motivering

Att tillvarata parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag 126

ARTIKEL 1, LED 95, LED -A (nytt)
Artikel 185, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

 

-a) I artikel 185 skall punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen skall anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas av gemenskapen och som är juridiska personer. De finansiella bestämmelserna för dessa organ får endast avvika från ramförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.”

Motivering

Av insyns- och redovisningsskäl samt för att samstämmighet skall råda, bör samtliga organ som agerar för unionen, oavsett om de får bidrag som belastar budgeten eller ej, underställas rambudgetförordningen.

Ändringsförslag 127

ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

”3. Vart och ett av de organ som avses i punkt 1 skall inrätta en funktion för intern revision som skall skötas enligt relevanta internationella normer. Kommissionens internrevisor skall bestyrka att den interna revisionsfunktionen uppfyller internationella revisionsnormer, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.

”3. Kommissionens internrevisor skall genomföra revisioner av de organ som avses i punkt 1. De organ som avses i punkt 1 kan upprätta en internrevisionsfunktion. Kommissionens internrevisor kan i vederbörligen motiverade fall delegera sin uppgift till deras internrevisorer. Denna delegering skall ske skriftligen med angivande av skälen för delegeringen och namnen på de ansvariga revisorerna (delegerande och delegerade). Oavsett delegeringen får kommissionens internrevisor genomföra internrevisioner för de organ som avses i punkt 1 och återkalla delegeringen närhelst denne anser det lämpligt.

 

Om en internrevisionsfunktion inrättas av de organ som avses i punkt 1, skall internrevisorn utföra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med de riktlinjer som upprättats av kommissionens internrevisor. I dessa riktlinjer skall ingå att organets internrevisor skall överlämna samtliga sammanställda rapporter till kommissionens internrevisor. Kommissionens internrevisor skall intyga att revisionsfunktionens verksamhet uppfyller internrevisionsnormerna, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.

Motivering

Klargör kommissionens interrevisors ställning. Kommissionens internrevisor har behörighet att delegera uppgifter till organens internrevisionstjänster samtidigt som denne bibehåller kontrollen över och ansvaret för revisionsarbetet inom organet.

Ändringsförslag 128

ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)

4. De organ som avses i punkt 121 skall föra räkenskaper enligt de regler som anges i artikel 133, så att deras räkenskaper kan konsolideras med kommissionens räkenskaper.

utgår

Motivering

Överflödig. Täcks av artikel 133.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Referensnummer

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Ansvarigt utskott

BUDG

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

CONT
16.2.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

17.11.2005

Föredragande av yttrande Utnämning

Ingeborg Gräßle och Borut Pahor
23.5.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Antagande

22.2.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

María del Pilar Ayuso González

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Referensnummer

KOM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

15.7.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

17.11.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

17.11.2005

Föredragande
  Utnämning

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

Tidigare föredragande

 

Behandling i utskott

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Antagande

6.3.2006

Slutomröstning: resultat

för: 28

emot:

nedlagda röster:

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

 

Ingivande

8.3.2006

A6-0057/2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)