ZPRÁVA o hlavních směrech pro rozpočtový postup v roce 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném návrhu plánu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový postup v roce 2007

8. 3. 2006 - (2006/2021(BUD))

Oddíl I                          –  Evropský parlament
Oddíl II                         –  Rada
Oddíl IV                       –  Soudní dvůr
Oddíl V                         –  Účetní dvůr
Oddíl VI                       –  Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII                      –  Výbor regionů
Oddíl VIII A                 –  Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl VIII B                 –  Evropský inspektor ochrany údajů
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Louis Grech


Postup : 2006/2021(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0058/2006

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hlavních směrech pro rozpočtový postup v roce 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném návrhu plánu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový postup v roce 2007
(2006/2021(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na článek 272 této smlouvy,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[1],

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu[3], a zejména na bod 26 této dohody

–   s ohledem na čtvrtou zprávu generálních tajemníků orgánů z května 2005 o vývoji okruhu 5,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2006,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora za rozpočtový rok 2004 o plnění rozpočtu spolu s odpověďmi orgánů[4],

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0058/2006),

A. vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2007 představuje první rok nového finančního výhledu a jednání o novém finančním výhledu na období 2007–2013 ani interinstitucionální dohoda nebyly dosud uzavřeny,

B.  vzhledem k tomu, že je nutné konsolidovat rozšíření z roku 2004 a že pokračovaly přípravy na příští rozšíření, aby se zajistilo, že k 1. lednu 2007 bude vše připraveno,

C. vzhledem k tomu, že v tomto stadiu ročního postupu rozpočtový orgán očekává předběžné odhady ostatních orgánů týkající se jejich správních potřeb,

Obecný rámec

1.      bere na vědomí, že při neexistenci dohody o nové interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí na období 2007–2013 se použije článek 26 stávající interinstitucionální dohody; v případě, že orgány odmítnou současnou interinstitucionální dohodu se použijí ustanovení Smlouvy o EU (Článek. 272);

2.      v březnu 2006 očekává podrobnou zprávu generálních tajemníků o vývoji v okruhu 5, která by posloužila ke zvážení předběžného návrhu rozpočtu na rok 2007;

3.      zdůrazňuje, že návrh rozpočtu na rok 2007 bude muset brát v potaz přistoupení Rumunska a Bulharska dne 1. ledna 2007;

4.      bere na vědomí zavedení účetnictví na akruální bázi ve všech orgánech počínaje finančním výkazem za rozpočtový rok 2005; domnívá se, že tento proces zajistí výkonnější a harmonizovanější přístup pro účely srovnání;

5.      vítá provádění nové nomenklatury Radou, Evropským parlamentem a veřejným ochráncem práv; naléhá na všechny ostatní orgány, aby za účelem jasnosti a srovnatelnosti přijaly stejnou nomenklaturu;

         vítá provádění nové nomenklatury Radou, Evropským parlamentem a veřejným ochráncem práv; naléhá na všechny ostatní orgány, aby za účelem jasnosti a srovnatelnosti přijaly stejnou nomenklaturu; vyzývá ostatní orgány, aby uvedly, zda se domnívají, že je třeba v nové nomenklatuře provést jakékoli změny nebo úpravy, aby byly zohledněny jejich konkrétní správní omezení;

6.      lituje zpoždění v celkovém přijímání zaměstnanců z 10 nových členských států a očekává co nejrychlejší dokončení veškerého zbývajícího přijímání, nejpozději však do prosince 2006;

7.      bere na vědomí, že v průběhu let se plný stav zaměstnanců jednotlivých orgánů zvýšil vytvořením několika dalších pracovních míst; domnívá se, že před předložením jakékoli žádosti o přijímání zaměstnanců, jež není přímo spojeno s procesem rozšíření, je nezbytné provést konsolidaci plánů pracovních míst spolu s přesunem stávajících zaměstnanců; vyzývá všechny orgány, aby harmonizovaly své politiky přijímání zaměstnanců;

8.      vyzývá všechny orgány, aby s přihlédnutím k napjaté finanční situaci předložily realistické žádosti založené na odůvodněných potřebách; vybízí orgány, aby vykonávaly svou činnost s co možná nejnižšími náklady, aniž by tím utrpěly standardy;

9.      domnívá se, že v menších institucích lze dosáhnout významných úspor cestou racionálního sdílení administrativních a lidských zdrojů;

10.    opětovně potvrzuje, že všechny orgány se mají držet politiky nákupu budov; vyzývá všechny orgány, aby předložily střednědobé plány politiky budov, které by zohledňovaly všechny finanční aspekty i statutární nařízení a braly v potaz budoucí požadavky menších institucí a případné sdílení služeb a zdrojů;

11.    žádá, aby orgány předkládaly, kdykoli to bude možné, komplexnější víceleté plány odrážející budoucí politické a lidské zdroje a potřeby týkající se infrastruktur;

12.    bere na vědomí, že v průběhu let se evropským orgánům nepodařilo přesvědčit evropské občany o tom, že opravdu reprezentují jejich zájmy a tužby; nedostatečné znalosti spolu se špatným vnímáním znesnadňují chápání politik EU; domnívá se, že stávající informační služby je nutné zlepšit a že všechny orgány by měly jako prioritu provádět účinnou strategii přístupnou všem evropským občanům;

13.    vyzývá všechny evropské orgány, aby prozkoumaly, zda je uskutečnitelné zřídit Středisko evropských domů v Bruselu při využití stávajících zdrojů, aniž by vznikly další podstatné výdaje; v tomto „srdci Evropy“ by se občané EU mohli volně zapojovat do různých oblastí, včetně kulturních a technických akcí, seminářů odborného vzdělávání a výstav o konkrétních tématech; na základě tohoto scénáře by se větší počet evropských občanů mohl ztotožnit s intelektuální a kulturní rozmanitostí všech evropských členských států;

Evropský parlament

14.    potvrzuje závazek Parlamentu splnit sliby dané občanům EU účinným, hmatatelným a odpovědným způsobem, a tím zlepšit obraz a důvěryhodnost evropských orgánů;

15.    zavazuje se dostát svým povinnostem jakožto jediné demokraticky zvolené zastoupení občanů EU;

16.    domnívá se, že s ohledem na finanční omezení platná v současné době by se měl Parlament držet své pozice v souvislosti s limitem 20 % výdajů v okruhu 5, který si sám stanovil; znovu opakuje, že jeho odhady by měly odrážet skutečné finanční požadavky s cílem zajistit řádné a účinné fungování orgánů Společenství;

Rozpočtová kázeň a přidaná hodnota

17.    naléhá na správu, aby lépe a účinněji využívala zdroje a zamezovala zdvojování funkcí a omezovala činnosti, které nepřispívají k celkovým cílům; očekává větší vnitřní kontrolu výdajů;

18.    lituje zbytečných a přemrštěných nákladů plynoucích z rozptýlení a zdvojení činnosti na třech různých pracovních místech, které přispívá k velmi neúčinné struktuře nákladů; domnívá se, že v úsilí o minimalizaci nákladů je třeba se touto záležitostí opětovně zabývat, a vyzývá správu, aby do 30. června 2006 předložila konkrétní návrhy;

19.    Vyzývá správu, aby srovnala smlouvy se standardy používanými ve velkých soukromých společnostech, a zajistila tak co nejvyšší poměr nákladů a přínosů pro uživatele, se zvláštním zřetelem k poskytovatelům telekomunikačních služeb, k počítačovým službám, k poskytovatelům hardware a software, ke stravování, sportovním zařízením, automobilovým službám a cestovním službám; domnívá se, že před přijetím konečného rozhodnutí je třeba v rámci hodnotícího procesu zohlednit podmínky služebních smluv zaměstnanců; navrhuje, aby správa provedla hodnocení, jak prospěšné je mít podpůrnou službu pro smlouvy a zakázky sloužící všem GŘ;

20.    očekává zprávu o pokroku v oblasti interinstitucionální spolupráce a žádá generálního tajemníka, aby poskytl doporučení ohledně možností a omezení další hmatatelné interinstitucionální spolupráce;

21.    tvrdí, že by se prostředky měly vztahovat na konkrétní činnosti, čímž by se zamezilo rušení položek na konci roku; doporučuje, aby byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky pro oblasti, ve kterých si politická rozhodnutí žádají větší finanční zapojení, jako je tomu v případě WTO; zdůrazňuje, že je třeba se vyhnout, kdekoli je to možné, opravným rozpočtům a převodům;

22.    opětovně zdůrazňuje význam uplatňování zásad řádného finančního řízení a podtrhuje význam úplného provádění sestavování rozpočtu podle činností, což by mělo vést k efektivnějším, průhlednějším, racionálnějším a analytičtějším odhadům;

23.    připomíná své rozhodnutí učinit rozpočet komplexnějším; bere na vědomí zavedení revidované nomenklatury a žádá správu, aby poskytla výboru příslušnému pro rozpočet na rok 2007 informace, které umožní srovnání rozpočtů na roky 2006 a 2007;

24.    žádá správu, aby určila činnosti, které nejsou přínosem pro jeho fungování, a aby zvýšila účinnost prostřednictvím racionalizace pracovních metod, a tím zajistila efektivní využití peněz evropských daňových poplatníků;

Rozšíření

25.    znovu opakuje, že rozšíření zůstává klíčovou politickou prioritou, a zdůrazňuje své odhodlání udělat všechno pro to, aby proběhlo skutečně úspěšně; projevuje uznání za úsilí, které orgány vynaložily při posledním rozšíření, a vyzývá je, aby pokračovaly v úsilí o vyřešení veškerých zbývajících administrativních otázek do konce roku 2006;

26.    bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2006 byla na přípravy na rozšíření pro Rumunsko a Bulharsko vyčleněna částka 23 526 000 EUR; vyzývá správu, aby pro zaměstnance z Rumunska a Bulharska připravila nabídku zvláštních programů odborné přípravy;

27.    vyzývá předsednictvo, aby v případě odložení přistoupení Rumunska a Bulharska předsednictvo zvážilo, zda by bulharským a rumunským smluvním zaměstnancům, kteří již byli přijati Parlamentem, nemělo dát za úkol plnit úlohu styčných úředníků, asistujících v tomto ohledu bulharským a rumunským pozorovatelům;

     Informace

28.    souhlasí s generálním tajemníkem, že Evropský parlament potřebuje silnou a účinnou informační strategii, která bude napomáhat cíli Parlamentu přiblížit Evropu jejím občanům; informační nástroje a strategie, které nepřinášejí očekávané výsledky, je třeba pozastavit; domnívá se, že vyšší výdaje nutně nepřinášejí lepší výsledky; doporučuje, aby všichni poslanci, politické skupiny a správa se zapojily a nesly odpovědnost za svoji příslušnou úlohu v oblasti informovanosti;

29.    považuje za mimořádně naléhavé, aby souběžně s diskusí o zvýšené přítomnosti sdělovacích prostředků byla projednána i struktura rozprav;

30.    vítá novou podobu webových stránek EUROPARL, která je uživatelsky vstřícnější, zvláště pro neodborníky; nicméně pro usnadnění každodenní práce poslanců EP a jejich zaměstnanců je třeba vyvinout účinnější a strukturovanější prezentaci pro vnitřní použití;

31.    poukazuje na to, že významné procento občanů EU nemá přístup k internetu a nepoužívá jej nutně k získávání informací o politikách EU, a že by tudíž měla být náležitě definována úloha informačních kanceláří a jejich řízení by mělo být při posuzování informačních nástrojů Parlamentu koherentní; je třeba věnovat pozornost tomu, jak zamezit zdvojování informací z různých orgánů;

32.    zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat projektu webové televize, nejen co se týče struktury nákladů, ale také hodnoty jejího obsahu; doporučuje, aby všechny hlavní publikační a informační projekty byly připraveny a stále sledovány na pravidelných schůzích za účasti a spolupráce politických skupin s cílem vytvořit vyvážené programy respektující pluralitu názorů; úspěch jakéhokoli projektu bude třeba měřit mírou jeho pozitivního dopadu na občany EU;

Návštěvy

33.    domnívá se, že služba pro návštěvníky Parlamentu má pro poslance EP mimořádný význam; skupinové návštěvy jsou jediným účinným způsobem, jak mohou poslanci přivést představitele veřejného mínění ze svých volebních obvodů do pracovních míst Parlamentu; vyjadřuje tudíž politování nad velkým počtem stížností týkajících se programu pro návštěvníky, zejména co se týče nedostatku termínů a rozdílu mezi příspěvky a skutečnými náklady; zdůrazňuje, že atraktivní a hodnotný program pro návštěvníky je pro rok 2007 jednou z nejvyšších priorit;

34.    lituje, že zlepšení programu pro návštěvníky má dlouhé zpoždění, a domnívá se, že k dalšímu zpoždění by již dojít nemělo; připomíná, že v rozpočtu na rok 2006 bylo vyčleněno 5 milionů eur na zvýšení počtu návštěvníků a proplácení nákladů, jež v současnosti představují cestovní výdaje;

35.    vyzývá ke zlepšení oddělení pro přijímání návštěv Evropského parlamentu v jednotlivých místech konání plenárních zasedání EP a ke zvýšení počtu zasedacích prostor vybavených moderním sdělovacím a informačním zařízením; připomíná, že program pro návštěvníky je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se mohou občané aktivně účastnit na práci Parlamentu a zvyšovat si tak povědomí o EP;

36.    domnívá se, že přímý kontakt s evropskými občany prostřednictvím zlepšené služby pro návštěvníky bude mít násobný efekt, který zlepší způsob, jakým občané vnímají Evropský parlament;

Asistence poslancům – „Nastavit vyšší laťku“

37.    uznává, že nezbytné struktury pro uskutečnění cílů akce „Nastavit vyšší laťku“ („Raising the Game“) jsou nyní připraveny;

38.    vítá návrh generálního tajemníka konsolidovat reformu správy Parlamentu „Nastavit vyšší laťku“, která má za cíl zlepšit služby poskytované poslancům;

39.    bere na vědomí, že bylo splněno pouze omezené množství cílů a že Parlament plný dopad této akce dosud nepocítil;

40.    očekává, že do roku 2007 budou cíle akce úplně splněny a že budou provedeny nezbytné reformy, které poskytnou poslancům praktické a účinné služby, zejména v legislativních záležitostech a pokud jde o informační zdroje a jazykové zařízení;

41.    podporuje záměr generálního tajemníka provést hodnocení stavu uskutečňování projektu;

42.    zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné poskytnout poslancům více asistence při odpovídání na žádosti dotčených občanů týkající se každodenních záležitostí;

43.    doporučuje další podporu oddělení pro korespondenci s občany, aby mohli poslanci tuto službu lépe využívat;

44.    je toho názoru, že rozšířená odpovědnost Parlamentu v oblasti legislativního rozhodování si žádá vyčlenění více zdrojů na podporu této ústřední činnosti, zejména v oblasti získávání informací, knihoven a konkrétních odborných znalostí;

45.    vybízí správu, aby provedla dotazový průzkum kvality služeb a asistence poskytované poslancům a aby dala výsledky průzkumu k dispozici všem poslancům do prvního čtení rozpočtu na rok 2007; žádá generálního tajemníka, aby do průzkumu zapojil všechny poslance, aby se tak zabránilo zavádějícím výsledkům; očekává, že jako reakce na jakékoli větší nedostatky odhalené průzkumem přijdou okamžité návrhy zlepšení;

46.    žádá, aby byla vykonána studie proveditelnosti v souvislosti s možnostmi používání softwaru zdarma a „open source“ softwaru a odborné přípravy zaměstnanců a odborných pracovníků potřebné pro údržbu a bezpečnost takového softwaru;

Statut asistentů poslanců

47.    zdůrazňuje význam osobních asistentů pro práci poslanců a znovu opakuje, že podporuje přijetí skutečného a smysluplného statutu asistentů poslanců; lituje, že v této záležitosti bylo dosaženo jen velmi malého pokroku; naléhavě žádá Radu, aby přijala rozhodnutí o služebním řádu ES: statutu asistentů poslanců EP (KOM(1998)0312), který by v ideálním případě měl vstoupit v platnost do roku 2009;

Odborná příprava a rozvoj

48.    bere na vědomí nedostatek okamžitě dostupné odborné přípravy poskytované asistentům a zaměstnancům při jejich příchodu do Evropského parlamentu; domnívá se, že je třeba zahájit celkovější přístup k rozvoji odborné přípravy a vstupních kurzů, a umožnit tak asistentům a zaměstnancům plnit jejich povinnosti profesionálním způsobem a dosahovat vysokých standardů práce, a že je třeba dále rozvíjet působnost Evropské správní školy;

49.    navrhuje, aby byl vytvořen program stáží pro osoby se zdravotním postižením, a více se tak usnadnila jejich integrace do evropského pracovního prostředí; vyzývá ostatní orgány, aby vytvořily podobný program;

Nemovitý majetek

50.    poukazuje na to, že politika nákupu nemovitostí a budov přinesla pozitivní a hmatatelné výsledky, dala Parlamentu silnou bázi aktiv a vytvořila úspory, které mu následně umožnily využít těchto fondů na jiné projekty;

51.    vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že všechny budovy Parlamentu budou šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky příjemné, zvláště pro osoby se zdravotním postižením;

52.    naléhá na předsednictvo, aby zajistilo, že nedílnou součástí postupu nabývání nemovitostí pro koupi Evropských domů bude rozsáhlé zveřejnění nabídkového řízení v místních sdělovacích prostředcích a že všechny obdržené nabídky budou zahrnuty do složky, která se předloží příslušnému výboru, dříve než bude přijato konečné rozhodnutí;

53.    s ohledem na předpokládaná finanční omezení v nadcházejících rocích vyzývá předsednictvo, aby uvažovalo o víceletém plánu investic do nemovitostí namísto plánu ročního a aby pokračovalo v politice urychlených splátek;

Zaměstnání

54.    vyzývá správu, aby zajistila, že náklady na lidské zdroje budou plně v souladu s provozními požadavky a s finanční situací orgánu, a aby účinně přezkoumala možnost přesunu stávajících zaměstnanců namísto využívání smluvních zaměstnanců;

55.    domnívá se, že dlouhodobě kvalitní legislativní práci orgánu musejí vykonávat zaměstnanci v Parlamentu dlouhodobě angažovaní, a nikoli smluvní zaměstnanci;

56.    pověřuje správu, aby řešila problém nedostatku zaměstnanců v mnoha Evropských domech, včetně tiskového atašé pro každou kancelář; stejnou žádost předložil předchozí zpravodaj, ale nebyla plně realizována;

57.    žádá správu, aby zjistila všechny nestandardní situace týkající se zaměstnání a přijala všechny nezbytné kroky k jejich co nejrychlejšímu vyřešení;

58.    bere na vědomí, že se pravděpodobně objeví problémy v souvislosti se stárnutím zaměstnanců a s růstem počtu osob, které ukončují služební poměr (od roku 2009 ukončí každoročně služební poměr okolo 180 zaměstnanců); žádá správu, aby se náležitě připravila na pravděpodobný nárůst požadavků na finanční prostředky;

59.    připomíná, že do posledního čtvrtletí roku 2006 by měl být zaveden nový software „Streamline“; to by mělo v nadcházejících letech vést ke snížení počtu pracovních míst; tvrdí, že s výjimkou rozšíření a výjimečně omezeného přijímání specializovaných zaměstnanců by nemělo docházet k žádnému dalšímu přijímání nových zaměstnanců, což by v  budoucnosti mělo vést ke skutečným úsporám;

Inventura

60.    bere na vědomí, že v roce 2007 se nebude Parlament pouštět do žádných velkých projektů; proto se domnívá, že je nyní vhodný čas k přezkoumání, hodnocení a provedení smysluplné inventury; vybízí generálního tajemníka, aby provedl všechny nezbytné změny, které z této akce vyplynou;

Zprávy a informace požadované před prvním čtením rozpočtu Parlamentu

61.    vyzývá generálního tajemníka, aby do konce června 2006 poskytl tyto informace, a tím umožnil účinný rozhodovací proces:

- zprávu o „efektivnějším sestavování rozpočtu“, o kterou byl požádán na základě hlavních směrů pro rozpočet na rok 2006 a která dosud nebyla předložena;

- studii o finančním dopadu zavedení irštiny jako dvacátého prvního pracovního jazyka Evropského parlamentu;

- pravidelnou zprávu o stavu příprav na rozšíření o Rumunsko a Bulharsko, a nejpozději v květnu a v září o vývoji přijímání pracovníků z Rumunska a Bulharska;

- aktualizovanou zprávu o stavu přijímání zaměstnanců v souvislosti s rozšířením v roce 2004, v níž budou zvláště zmíněny jazykové služby a uvedeno rozdělení na úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance;

- návrhy jak vytvořit spojení mezi Parlamentem a těmi občany EU, kteří nejsou uživateli internetu nebo k němu nemají přístup;

- souhrnnou zprávu o současné situaci ohledně odborné přípravy a rozvoje v orgánu;

- aktualizovanou zprávu o nabývání nemovitostí Parlamentem v posledních dvou letech spolu s relevantními finančními informacemi a potřebami týkajícími se kancelářských prostor ve vztahu k roku 2004 a k nadcházejícímu rozšíření;

- aktualizovanou zprávu o rozdělení běžných nákladů mezi Komisí a Parlamentem odrážející současné výdaje obou orgánů;

- přehled krátkodobých a střednědobých investičních potřeb v souvislosti s EMAS s cílem dosáhnout dlouhodobě nejlepších možných výsledků ;

62.    do 1. září 2006 požaduje;

Ø Zprávu o přezkumu rozpočtu v polovině období ohledně stavu plnění v tomto roce; to by umožnilo Parlamentu lépe posoudit odhady předložené na rok 2007;

Ø Prezentaci navrhovaných informačních projektů spolu s jejich náklady a přínosy a veškerými relevantními informacemi;

Ø Zprávu o inventuře, a zvláště:

§ o činnostech, které nejsou přínosem pro jeho fungování a o zvýšení účinnosti prostřednictvím racionalizace pracovních metod, čímž se zajistí efektivní využití peněz evropských daňových poplatníků;

§ o pokroku zaznamenaném v souvislosti s římskou zprávou EP a celkovém hodnocení zaměřeném na skutečný pokrok, ke kterému v průběhu let došlo v rámci akce „Nastavit vyšší laťku“, včetně závěrů přezkumu;

§ o interinstitucionální spolupráci a možnostech další hmatatelné interinstitucionální spolupráce např. v oblasti informací, kde by celkovější přístup orgánů mohl zamezit zdvojování;

Ostatní orgány a instituce

Rada

63.    připomíná, že gentlemanská dohoda se vztahuje pouze na správní výdaje; proto se domnívá, že rozpočtovou kázeň je třeba uplatňovat také na prostředky vyčleněné na krytí výdajů na SZBP;

Soudní dvůr

64.    připomíná, že v prosinci 2005 povolil rozpočtový orgán opravný rozpočet č. 6/2005 s cílem zřídit Soud pro veřejnou službu, což by mělo mít za následek významné snížení pracovní zátěže Soudu;

Účetní dvůr

65.    vítá úsilí Účetního dvora vynaložené na zlepšení poskytovaných služeb i zavedení účetnictví na akruální bázi, vyvinuté společně s Radou a Soudním dvorem;

66.    domnívá se, že o nárůstu v plánu pracovních míst by se mělo uvažovat pouze ve střednědobém horizontu a pouze po přezkoumání všech možností přesunu stávajících zaměstnanců;

Výbor regionů

67.    uznává, že Výbor regionů musel čelit obtížné situaci v jazykové službě; doporučuje, aby se Výbor snažil nalézt rovnoměrnější rozložení těch zaměstnanců, které má k dispozici, mezi podpůrné a politické funkce;

68.    s uznáním se vyjadřuje o úsilí, které Výbor regionů vynaložil v oblasti informací a své spolupráce s Komisí, zejména s GŘ pro tisk a komunikaci a GŘ pro regionální politiku, i se stávajícími sítěmi, jako je např. Circom Regional; vyzývá Výbor regionů, aby se o svých zkušenostech v oblasti komunikace podělil s ostatními institucemi;

Evropský hospodářský a sociální výbor

69.    bere na vědomí obnovení dohody o spolupráci mezi Výborem a Komisí; vítá iniciativu Výboru kvalitativně hodnotit stanoviska, která poskytuje Komisi; navrhuje, aby Výbor prozkoumal možnost dosažení podobné spolupráce s Parlamentem;

Součinnost mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů

70.    domnívá se, že vytvoření společné služby bylo pro oba výbory prospěšné; považuje společnou službu za dynamický způsob zamezování zdvojení, redukce nákladů a tvorby týmového ducha bez omezení kvality a účinnosti poskytovaných služeb; vyzývá oba výbory, aby posoudily, které další služby by mohly stejným způsobem sdílet; očekává, že obě strany předloží podrobnou společnou zprávu o této záležitosti před prvním čtením rozpočtu na rok 2007 a začlení do ní konkrétní doporučení;

71.    bere na vědomí potřeby, které mají obě instituce při svých plenárních zasedáních; vyzývá oba výbory, aby provedly hodnocení svých střednědobých požadavků týkajících se zařízení pro velké schůze s cílem lépe využívat zařízení Parlamentu; tyto požadavky budou co nejdříve předloženy Parlamentu ke zvážení;

Evropský veřejný ochránce práv

72.    bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2006 bylo schváleno přijímání dalších zaměstnanců; očekává tudíž, že nebudou předneseny žádné další žádosti o dodatečné přijímání zaměstnanců a že bude předložena konsolidace plánu pracovních míst pro rozpočet na rok 2007;

73.    vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby předložil své střednědobé priority spolu s jejich finančními důsledky, a tím umožnil Parlamentu vzít je v úvahu v odhadech na rok 2007;

Evropský inspektor ochrany údajů

74.    bere na vědomí, že administrativní dohoda o spolupráci mezi generálními tajemníky Evropského parlamentu a Komise, zástupcem generálního tajemníka Rady a inspektorem ochrany údajů vyprší dne 16. ledna 2007; domnívá se, že tato administrativní podpora je obzvláště vítaná v situaci rozpočtové kázně; poukazuje na to, že tuto spolupráci je možné dále posílit zejména usnadněním přístupu k počítačovým zařízením umístěným v různých budovách; vyzývá dotčené orgány, aby před koncem tohoto roku vytvořily rámec pro příští dohodu, která by měla být uzavřena na delší období;

75.    vyzývá evropského inspektora ochrany údajů, aby předložil Parlamentu své střednědobé priority včetně všech finančních důsledků, a tím umožnil Parlamentu provést hodnocení těchto priorit, zvláště pokud se budou týkat oblastí, kde je zapotřebí podpory týkající se budov a logistiky;

*

* *

76.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

  • [1]  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).
  • [4]  Úř. věst. C 301, 30.11.2005, s.1

POSTUP

Název

O hlavních směrech pro rozpočtový postup v roce 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném návrhu plánu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový postup v roce 2007

Číslo postupu

2006/2021(BUD)

Právní zíklad

článek 272 ES

Příslušný výbor

BUDG

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko(a)

VŠECHNY

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Louis Grech
11.1.2006

Předchozí zpravodaj

Valdis Dombrovskis

Datum rozhodnutí o vypracování zprávy

3.2.2006

Projednání ve výboru

20.2.2006

6.3.2006

 

 

 

Datum přijetí

6.3.2006

Výsledek závěrečného hlasování

pro: 27

proti: 0

zdrželi se: 0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A6

8.3.2006

A6-0058/2006

Poznámky

...