ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007

8.3.2006 - (2006/2021(BUD))

Τμήμα Ι                 –    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II               –    Συμβούλιο
Τμήμα IV              –    Δικαστήριο
Τμήμα V               –    Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI              –    Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII             –    Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (Α)     –    Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (Β)     –    Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Louis Grech
PR_BUD_others


Διαδικασία : 2006/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0058/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0058/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007

(2006/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1]

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού[3], και ιδιαίτερα το σημείο της 26,

–   έχοντας υπόψη την τετάρτη έκθεση των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων του Μαΐου 2005 σχετικά με το πώς εξελίσσεται η κατηγορία 5,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2004 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[4],

-    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0058/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 2007 σημειώνει το πρώτο έτος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και ότι οι διαπραγματεύσεις για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 και τη διοργανική συμφωνία δεν έχουν μέχρι τούδε ολοκληρωθεί,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση πρέπει να εδραιωθεί και οι προετοιμασίες για την προσεχή διεύρυνση να συνεχισθούν για να εξασφαλισθεί ότι τα πάντα θα είναι στη θέση τους έως την 1η Ιανουαρίου 2007,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αναμένει το σχέδιο προβλέψεων των άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τις διοικητικές ανάγκες τους,

Γενικό Πλαίσιο

1.      σημειώνει ότι ελλείψει συμφωνίας περί μιας νέας διοργανικής συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013 ισχύει κατ' αρχήν το σημείο 26 της εν ισχύι διοργανικής συμφωνίας· στην περίπτωση όπου οιοδήποτε των θεσμικών οργάνων καταγγείλει την εν ισχύι διοργανική συμφωνία ισχύουν οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ (άρθρο 272)·

2.      αναμένει λεπτομερή έκθεση περί του πώς εξελίσσεται η κατηγορία 5 από τους Γενικούς Γραμματείς τον Μάρτιο 2006, η οποία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για την εξέταση του προσχεδίου προϋπολογισμού 2007·

3.      υπογραμμίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2007 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρίας από 1ης Ιανουαρίου 2007·

4.      σημειώνει την εφαρμογή λογιστικής βάσει δεδουλευμένων σε όλα τα θεσμικά όργανα αρχίζοντας με τα δημοσιονομικά δελτία για το οικονομικό έτος 2005· θεωρεί ότι αυτή η διεργασία θα εξασφαλίζει περισσότερο αποτελεσματική και εναρμονισμένη προσέγγιση για λόγους συγκρίσεως·

5.      χαιρετίζει την εφαρμογή νέας ονοματολογίας από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον διαμεσολαβητή· παροτρύνει όλα τα άλλα θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν την ίδια ονοματολογία για λόγους σαφήνειας και συγκρισιμότητας· καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα να υποδείξουν εάν φρονούν ότι στη νέα ονοματολογία πρέπει να επέλθουν αλλαγές ή τροποποιήσεις για να λαμβάνονται υπόψη οι δικοί τους ειδικοί περιορισμοί διοικητικής λειτουργίας·

6.      εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην πρόσληψη προσωπικού από τα 10 νέα κράτη μέλη και αναμένει ότι οιαδήποτε εν εκκρεμότητι πρόσληψη θα περατωθεί το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο 2006·

7.      σημειώνει ότι στη διάρκεια των ετών το συμπληρωματικό προσωπικό των διαφόρων θεσμικών οργάνων έχει αυξηθεί μέσω της δημιουργίας πλειόνων επιπροσθέτων θέσεων· θεωρεί ότι μία εδραίωση των πινάκων προσωπικού από κοινού με αναδιάταξη συνιστούν ουσιαστικές κινήσεις πριν από την υποβολή οιουδήποτε αιτήματος για πρόσληψη υπαλλήλων που δεν συνδέεται άμεσα με τη διεργασία διεύρυνσης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να εναρμονίσουν τις πολιτικές προσλήψεως υπαλλήλων που εφαρμόζουν·

8.      καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υποβάλουν αιτήματα ρεαλιστικά, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται σε αιτιολογημένες ανάγκες λαμβανομένου υπόψη του πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να λειτουργούν στη βάση του χαμηλοτέρου δυνατού κόστους χωρίς να θίγονται βεβαίως τα πρότυπα λειτουργίας·

9.      θεωρεί ότι στα μικρότερου μεγέθους θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να επιτευχθούν ουσιαστικές εξοικονομήσεις χάρις σε ορθολογική συγκέντρωση για από κοινού χρήση διοικητικών και ανθρωπίνων πόρων·

10.    επαναβεβαιώνει ότι η πολιτική της αγορά κτιρίων είναι εκείνη που πρέπει να ακολουθούν όλα τα θεσμικά όργανα· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υποβάλουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για πολιτική κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές πτυχές καθώς επίσης και τους εν ισχύι κανονισμούς έχοντας κατά νου τις μελλοντικές απαιτήσεις των μικροτέρου μεγέθους θεσμικών οργάνων και τη σε τελική φάση ενδεχόμενη συγκέντρωση για από κοινού χρήση υπηρεσιών και πόρων·

11.    ζητεί, οποτεδήποτε είναι τούτο δυνατόν, να παρουσιάζουν τα θεσμικά όργανα περισσότερο περιεκτικά πολυετή σχέδια που να αντικατοπτρίζουν μελλοντικές ανάγκες σε επίπεδο πολιτικής, ανθρωπίνων πόρων και υποδομών·

12.    σημειώνει ότι στη διάρκεια των ετών τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες τους· ανεπαρκής γνώση σε συνδυασμό με κακή αντίληψη καθιστούν την κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ δύσκολη· είναι της γνώμης ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες πληροφόρησης πρέπει να βελτιωθούν και ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει ως προτεραιότητα να εφαρμόζουν αποτελεσματική στρατηγική, προσιτή από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες·

13.    καλεί όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μελετήσουν πόσο εφικτό είναι να ιδρυθεί Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπιτιών στις Βρυξέλλες, με τη χρήση υφισταμένων πόρων και χωρίς να δημιουργηθούν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες· σε αυτή την "Ευρωπαϊκή Καρδιά", οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων εκδηλώσεων στον χώρο του πολιτισμού και της τεχνολογίας, σεμιναρίων καταρτίσεως και εκδηλώσεων επί ειδικών θεμάτων· σε αυτό το σενάριο ένα ευρύτερο τμήμα των Ευρωπαίων πολιτών θα μπορούν να ταυτίζονται με την πολυμορφία της διανόησης και του πολιτισμού όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών·

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

14.    βεβαιώνει την υποχρέωση που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο να ανταποκρίνεται στα υπεσχημένα προς τους πολίτες της ΕΕ κατά τρόπον αποτελεσματικό, χειροπιαστό και πάντοτε αποδίδοντας λογαριασμό και ούτως να ενισχύει την εικόνα και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

15.    δεσμεύεται να επιτελεί τα καθήκοντά του ως ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος αντιπροσωπευτικός φορέας του λαού της ΕΕ·

16.    θεωρεί ότι δεδομένων των οικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος το Κοινοβούλιο πρέπει να επιφυλαχθεί όσον αφορά το να δηλώσει τη θέση του σχετικά με το αυτοεπιβαλλόμενο όριο 20% των δαπανών της κατηγορίας 5· επαναλαμβάνει ότι οι προβλέψεις εσόδων και δαπανών του πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές οικονομικές απαιτήσεις για αν εξασφαλίζεται ,ία αρμόζουσα και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων·

Δημοσιονομική πειθαρχία και προστιθέμενη αξία

17.    παροτρύνει τη Διοίκηση να προβαίνει σε καλλίτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και να αποφεύγει επικάλυψη των καθηκόντων και να μειώσει τις δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στους συνολικούς στόχους· αναμένει περισσότερο εσωτερικό έλεγχο επί των δαπανών·

18.    εκφράζει τη λύπη του για το περιττό και αλόγιστο κόστος που προέρχεται από τον διασκορπισμό και την επανάληψη δραστηριοτήτων σε τρεις διαφορετικούς τόπους εργασίας, στοιχείο που συνεισφέρει σε μία άκρως μη αποτελεσματική δομή κόστους· θεωρεί ότι τούτου πρέπει να επιληφθεί κανείς εκ νέου σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους και καλεί τη Διοίκηση να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις έως τις 30 Ιουνίου 2006·

19.    καλεί τη Διοίκηση να συγκρίνει τις συμβάσεις με τα σταθερότυπα που χρησιμοποιούνται στις μείζονος μεγέθους ιδιωτικές επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει τον καλλίτερο λόγο κόστους/ωφελείας για τους χρήστες· τούτο ισχύει ιδίως για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες υπολογιστών, τους παρόχους υλικού και λογισμικού, την υπηρεσία εστίασης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες οχημάτων και τις υπηρεσίες ταξιδίων·

20.    αναμένει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα της διοργανικής συνεργασίας και ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τις δυνατότητες και τα όρια για περαιτέρω σαφή και συγκεκριμένη διοργανική συνεργασία·

21.    υποστηρίζει ότι οι πιστώσεις πρέπει να σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες για να αποφευχθεί ούτως η ακύρωση πιστώσεων στο τέλος του έτους· συνιστά να χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση σε τομείς όπου η λήψη πολιτικών αποφάσεων καθιστά αναγκαία την ανάληψη μεγαλυτέρων οικονομικών δεσμεύσεων, όπως είναι η περίπτωση του ΠΟΕ· υπογραμμίζει ότι όπου τούτο είναι δυνατό οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί και οι μεταφορές πιστώσεων πρέπει να αποφεύγονται·

22.    τονίζει για μία εισέτι φορά τη σημασία που έχει η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα της οποίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, εξορθολογισμός και ανάλυση στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών·

23.    υπενθυμίζει την απόφασή του να καταστήσει τον προϋπολογισμό περιεκτικότερο· σημειώνει τη θέσπιση της αναθεωρημένης ονοματολογίας και ζητεί από τη Διοίκηση να προβεί ενώπιον της σχετικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό 2007 σε παρουσίαση η οποία να καθιστά δυνατή τη σύγκριση ανάμεσα στους προϋπολογισμούς 2006 και 2007·

24.    ζητεί από τη Διοίκηση να προσδιορίσει δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στις λειτουργίες της και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα μέσω εξορθολογισμού των μεθόδων εργασίας, εξασφαλίζοντας ούτως αξιοποίηση του χρήματος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο·

Διεύρυνση

25.    επαναλαμβάνει ότι η διεύρυνση παραμένει πολιτική προτεραιότητα κλειδί και τονίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει να συμβάλει στην πραγματικά επιτυχή υλοποίησή της· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα θεσμικά όργανα στην τελευταία διεύρυνση και τα καλεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς επίλυση τυχόν εν εκκρεμότητι διοικητικών θεμάτων έως το τέλος 2006·

26.    σημειώνει ότι ποσό € 23 526 000 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2006 για τις σε προενταξιακό στάδιο προετοιμασίες για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία· καλεί τη Διοίκηση να είναι έτοιμη να παράσχει αρκούντως κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για προσωπικό από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

27.    καλεί το Προεδρείο στην περίπτωση μεταθέσεως της προσχωρήσεως Ρουμανίας και Βουλγαρίας να εξετάσει εάν σε κάποιο επί συμβάσει προσωπικό από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έχει ήδη προσληφθεί από το Κοινοβούλιο πρέπει να ανατεθεί ο ρόλος συνδέσμου, παρέχοντας ούτως βοήθεια στους παρατηρητές από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία·

Πληροφόρηση

28.    συμφωνεί με τον Γενικό Γραμματέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται σφριγηλή και αποτελεσματική στρατηγική πληροφόρησης η οποία να ανταποκρίνεται στον στόχο που θέτει το Κοινοβούλιο να φέρει την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της· σε εργαλεία και στρατηγικές πληροφόρησης που δεν φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να τίθεται τέρμα· θεωρεί ότι αύξηση των δαπανών δεν φέρει κατ' ανάγκην καλλίτερα αποτελέσματα· συνιστά όλοι οι βουλευτές, οι πολιτικές ομάδες και η Διοίκηση να εμπλέκονται και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αντιστοίχων ρόλων που διαδραματίζουν στα πεδία της πληροφόρησης·

29.    θεωρεί εξαιρετικά επιτακτικό παράλληλα με τις συζητήσεις με θέμα μία καλλίτερη παρουσία στα μέση ενημερώσεως να εξετασθεί η δομή του διαλόγου·

30.    χαιρετίζει τη νέα μορφή της ιστοθέσης EUROPARL, η οποία είναι περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, ιδίως για τους μη επαγγελματίες· ωστόσο πρέπει να αναπτυχθεί μία μεγαλύτερης ισχύος δομημένη παρουσίαση για εσωτερική χρήση με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των βουλευτών και του προσωπικού τους·

31.    επισημαίνει ότι σημαντικό ποσοστό πολιτών της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο το οποίο και δεν χρησιμοποιούν κατ' ανάγκην για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και ότι κατά συνέπειαν ο ρόλος που διαδραματίζουν τα Γραφεία Πληροφοριών πρέπει να ορίζεται επαρκώς, η δε διαχείρισή τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια προς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο στην πολιτική πληροφόρησης που ακολουθεί· πρέπει να δοθεί προσοχή στους τρόπους με τους οποίους αποφεύγεται η επικάλυψη των ιδίων στοιχείων από διάφορα θεσμικά όργανα·

32.    τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε οιοδήποτε έργο πληροφόρησης όχι μόνον για τη δομή κόστους που έχει αλλά και για την αξία του περιεχομένου του· συνιστά όλα τα μείζονα έργα δημοσιεύσεων και πληροφόρησης να τυγχάνουν προετοιμασίας και να ευρίσκονται σταθερά υπό παρακολούθηση μέσω τακτικών συνεδριάσεων με τη συμμετοχή και συνεργασία των πολιτικών ομάδων για να δημιουργούνται προγράμματα με ισορροπία που να σέβονται τον πλουραλισμό γνωμών· μέτρο για το επίπεδο επιτυχίας οιουδήποτε έργου θα πρέπει να είναι ο θετικό αντίκτυπος στους πολίτες της ΕΕ·

Επισκέπτες

33.    θεωρεί ότι η υπηρεσία επισκεπτών είναι υψίστης σημασίας για τους βουλευτές· οι ομάδες επισκεπτών αποτελούν τον μοναδικό αποτελεσματικό τρόπο που έχουν οι βουλευτές για να φέρουν διαμορφωτές γνώμης από τις εκλογικές τους περιφέρειες στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου· εκφράζει ως εκ τούτου τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό παραπόνων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επισκεπτών, συγκεκριμένα όσον αφορά την έλλειψη διαθεσίμων διαστημάτων χρόνου και τη διαφορά ανάμεσα στις επιχορηγήσεις και το πραγματικό κόστος· τονίζει ότι για το 2007 μία από τις κύριες προτεραιότητες είναι η επίτευξη ενός ελκυστικού και μεγάλης αξίας προγράμματος επισκεπτών·

34.    εκφράζει τη λύπη του διότι οι βελτιώσεις του προγράμματος επισκεπτών έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από μακρού χρόνου και θεωρεί ότι δεν επιδέχονται την παραμικρή καθυστέρηση· υπενθυμίζει ότι στον προϋπολογισμό 2006 ποσό € 5 εκατ. χορηγήθηκαν προς αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και επιστροφή δαπανών η οποία να καλύπτει το πραγματικό κόστος των δαπανών του ταξιδίου·

35.    ζητεί βελτίωση της υπηρεσίας υποδοχής των επισκεπτών στους διαφόρους τόπους διεξαγωγής των συνεδριάσεων της ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αύξηση του αριθμού χώρων συναντήσεως εξοπλισμένων με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα επισκεπτών είναι από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ενεργώς οι πολίτες στο έργο του Κοινοβουλίου βελτιώνοντας ούτως και τον πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

36.    θεωρεί ότι η άμεση επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω μιας βελτιωμένης υπηρεσίας επισκεπτών θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής που θα τονώσει την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Επικούρηση των βουλευτών – Ανεβάζοντας τον πήχυ

37.    αναγνωρίζει ότι οι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων της εκστρατείας "Ανεβάζοντας τον πήχυ" δομές έχουν τώρα δημιουργηθεί·

38.    χαιρετίζει τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για την παγίωση της μεταρρύθμισης της Διοίκησης του Κοινοβουλίου "Ανεβάζοντας τον πήχυ", η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη·

39.    σημειώνει ότι έως σήμερα μόνον ένας περιορισμένος αριθμός των στόχων έχουν επιτευχθεί και ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη ζήσει τον πλήρη αντίκτυπο αυτής της εκστρατείας·

40.    αναμένει ότι έως το 2007 θα έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι που τίθενται και θα έχει υλοποιηθεί η απαραίτητη αναμόρφωση για την παροχή συγκεκριμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους βουλευτές, συγκεκριμένα επί νομοθετικών θεμάτων, θεμάτων έρευνας και εγκαταστάσεων για τις γλώσσες·

41.    υποστηρίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να διεξαγάγει αποτίμηση της καταστάσεως όσον αφορά την υλοποίηση του όλου έργου·

42.    τονίζει ότι είναι επιτακτική η παροχή περισσότερης βοηθείας προς τα μέλη όταν πρόκειται περί ανταποκρίσεως σε αιτήματα από ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με θέματα καθημερινότητας·

43.    συνιστά να προωθηθεί περαιτέρω η "Μονάδα Αλληλογραφίας με τους Πολίτες" ώστε να μπορούν τα μέλη να χρησιμοποιούν καλλίτερα την εν λόγω υπηρεσία·

44.    είναι της γνώμης ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου στη λήψη νομοθετικών αποφάσεων απαιτούν τη χορήγηση περισσοτέρων πόρων προς στήριξη αυτού του κορμού δραστηριότητας, ιδίως στους τομείς έρευνα, βιβλιοθήκη και εμπειρογνωμοσύνη επί ειδικών θεμάτων·

45.    ενθαρρύνει τη Διοίκηση να διεξαγάγει ποιοτική έρευνα όσον αφορά τις υπηρεσίες και την επικούρηση που παρέχονται στους βουλευτές και να έχει θέσει τις διαπιστώσεις από αυτή την έρευνα στη διάθεση των βουλευτών έως την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού 2007· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να περιλάβει όλα τα μέλη στην έρευνα για να αποφευχθούν παραπλανητικά αποτελέσματα· αναμένει άμεσες προτάσεις για βελτιώσεις ως ανταπόκριση σε οιαδήποτε μείζονα αδυναμία ήθελε διαπιστωθεί από την έρευνα·

46.    ζητεί να διεξαχθεί μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις δυνατότητες να χρησιμοποιείται δωρεάν και ανοικτής πηγής λογισμικό και με το προσωπικό και την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτούνται για τη συντήρηση και ασφάλεια του εν λόγω λογισμικού·

Καθεστώς των βοηθών των βουλευτών

47.    υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το έργο που επιτελούν οι προσωπικοί βοηθοί των βουλευτών και επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της εγκρίσεως πραγματικού και ουσιαστικού καθεστώτος για τους βοηθούς των βουλευτών· εκφράζει τη λύπη του διότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος επί του θέματος· παροτρύνει το Συμβούλιο να λάβει απόφαση επί του κανονισμού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: καθεστώς των βοηθών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COM(1998)0312), το οποίο το ιδεώδες θα ήταν να τεθεί εν ισχύι έως το 2009·;

Κατάρτιση και ανάπτυξη

48.    σημειώνει την έλλειψη αμέσως διαθέσιμης κατάρτισης στους βοηθούς και τους υπαλλήλους άμα τη αφίξει τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι πρέπει να θεσπισθεί μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη και παροχή κατάρτισης για να παρέχεται η δυνατότητα στους βοηθούς και το προσωπικό να επιτελούν τα καθήκοντά τους ως επαγγελματίες και να επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου έργο καθώς και να αναπτυχθεί περαιτέρω το πεδίο της Ευρωπαϊκής Σχολής Διοίκησης·

49.    προτείνει να διαμορφωθεί πρόγραμμα ασκήσεως υπέρ των ατόμων με αναπηρία για να διευκολύνει καλλίτερα την ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον· καλεί τα λοιπά θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν παρόμοιο πρόγραμμα·

Ακίνητη περιουσία

50.    επισημαίνει ότι η πολιτική περί αγοράς ακίνητης περιουσίας και κτιρίων έχει φέρει θετικά και απτά αποτελέσματα τόσο παρέχοντας στο Κοινοβούλιο μία στερεά βάση στοιχείων ενεργητικού όσο και επιφέροντας εξοικονομήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους του έδωσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους για άλλα έργα·

51.    καλεί το Προεδρείο να εξασφαλίσει ότι τα κτίρια του Κοινοβουλίου είναι τόσο φιλικά προς το περιβάλλον όσο και προς τον χρήστη, ιδίως προς τα άτομα με αναπηρίες·

52.    παροτρύνει το Προεδρείο να εξασφαλίζει ότι αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας απόκτησης που ακολουθείται για την αγορά των Σπιτιών της Ευρώπης είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται εκτενώς στα κατά τόπους μέσα ενημερώσεως και ότι όλες οι προσφορές που λαμβάνονται περιέχονται στον φάκελλο που παρουσιάζεται στη σχετική επιτροπή πριν από τη λήψη τελικής αποφάσεως·

53.    έχοντας κατά νου ότι προβλέπεται να υπάρξουν οικονομικοί περιορισμοί τα προσεχή έτη, καλεί το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο πολυετούς σχεδίου επενδύσεων σε ακίνητα αντί ετησίου σχεδίου και να συνεχίσει με την πολιτική επίσπευσης των πληρωμών·

Απασχόληση

54.    καλεί τη Διοίκηση να εξασφαλίσει ότι το κόστος των ανθρωπίνων πόρων συμβαδίζει με τις απαιτήσεις λειτουργίας και με την οικονομική κατάσταση του θεσμικού οργάνου και να εξετάσει στην πράξη τη δυνατότητα να αναδιατάξει υφιστάμενο προσωπικό αντί να επαναπαύεται σε προσωπικό επί συμβάσει·

55.    θεωρεί ότι η σε μακροπρόθεσμη βάση ποιότητα του νομοθετικού έργου του Σώματος πρέπει να προέρχεται από προσωπικό με μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Κοινοβούλιο και όχι από τη χρησιμοποίηση προσωπικού επί συμβάσει·

56.    αναθέτει στη Διοίκηση να επιληφθεί του προβλήματος των ελλείψεων προσωπικού σε έναν αριθμό Σπιτιών της Ευρώπης, περιλαμβανομένου και του να υπάρχει υπάλληλος επί του τύπου για έκαστο γραφείο· ταυτόσημο αίτημα είχε διατυπωθεί από τον προηγούμενο εισηγητή, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως·

57.    ζητεί από τη Διοίκηση να προσδιορίσει όλες τις ανώμαλες καταστάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς επίλυσή τους το ταχύτερο δυνατό·

58.    σημειώνει τη μεγάλη πιθανότητα να ανακύψουν προβλήματα λόγω γήρανσης του προσωπικού και του ως εξ αυτής αυξανόμενου αριθμού ατόμων που αποχωρούν εκ της ενεργού υπηρεσίας (με περίπου 180 εργαζόμενους να αποχωρούν κατ' έτος εκ της ενεργού υπηρεσίας από το 2009 και μετέπειτα)· ζητεί από τη Διοίκηση να προβεί σε προετοιμασία πιστώσεων για τις κατά πάσαν πιθανότητα αυξημένες ανάγκες χρηματοδοτήσεως·

59.    υπενθυμίζει ότι έως το τελευταίο τρίμηνο 2006 πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση του νέου λογισμικού Streamline· τούτο θα φέρει κατά πάσαν πιθανότητα μείωση στον αριθμό θέσεων τα προσεχή έτη· πρεσβεύει ότι με εξαίρεση τη διεύρυνση και την σε εξαιρετικά περιορισμένη κλίμακα πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού δεν πρέπει να υπάρξει νέα απασχόληση στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα πραγματική εξοικονόμηση πόρων στο μέλλον·

Αποτίμηση καταστάσεως και προοπτικών

60.    σημειώνει ότι το 2007 το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να αναλάβει νέα μείζονα έργα· θεωρεί ως εκ τούτου ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσει, αξιολογήσει και προβεί σε αποτίμηση καταστάσεως και προοπτικών· ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές που απορρέουν από αυτή την αποτίμηση·

Εκθέσεις και πληροφορίες που ζητούνται πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου

61.    καλεί τον Γενικό Γραμματέα να έχει παράσχει τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία έως τα τέλη Ιουνίου 2006 για να καταστεί δυνατή μία αποτελεσματική διεργασία λήψεως αποφάσεων:

- έκθεση με θέμα "περισσότερο αποτελεσματική κατάρτιση προϋπολογισμού", η οποία είχε ζητηθεί μετά τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2006 και η οποία δεν έχει μέχρι τούδε παρουσιασθεί·

- μελέτη του οικονομικού αντικτύπου από τη θέσπιση της ιρλανδικής ως εικοστής πρώτης γλώσσας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- έκθεση με θέμα την κατάσταση της προετοιμασίας για τη διεύρυνση με την ένταξη Ρουμανίας και Βουλγαρίας·επί τακτικής βάσεως και τουλάχιστον τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο με θέμα την εξέλιξη της προσλήψεως προσωπικού από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία

- επικαιροποιημένη έκθεση με θέμα την κατάσταση προσλήψεων σε σύγκριση προς τη διεύρυνση 2004, ιδίως στον γλωσσικό τομέα, με ανάλυση σε μονίμους υπαλλήλους, εκτάκτους υπαλλήλους και επί συμβάσει προσωπικό·

- προτάσεις περί του πώς να συνδεθεί το Κοινοβούλιο με τους πολίτες της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ή που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό·

- περιεκτική έκθεση με θέμα την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση και ανάπτυξη εντός του θεσμικού οργάνου·

- επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Κοινοβούλιο την τελευταία διετία συνοδευόμενη από τις σχετικές οικονομικές πληροφορίες και τις ανάγκες σε χώρους γραφείου σε σχέση προς τη διεύρυνση 2004 και την επικείμενη διεύρυνση·

- επικαιροποιημένη έκθεση με θέμα τη χορήγηση πιστώσεων για τα τρέχοντα έξοδα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, η οποία να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δαπάνες των δύο οργάνων·

- απογραφή όπου να γίνεται διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών υποδομών οι οποίες σχετίζονται με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) για να επιτευχθούν τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα μακροπροθέσμως·

62.    ζητεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2006:

Ø έκθεση με θέμα ανασκόπηση του προϋπολογισμού στα μέσα της περιόδου όσον αφορά την κατάσταση της εκτέλεσης του τρέχοντος έτους· ούτως το Κοινοβούλιο θα είναι σε καλλίτερη θέση για να αποτιμήσει τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το 2007·

Ø παρουσίαση των προτεινομένων έργων στον τομέα της πληροφόρησης από κοινού με το κόστος και τα ωφελήματα εκάστου και με οιαδήποτε σχετική πληροφορία·

Ø έκθεση με θέμα την αποτίμηση καταστάσεως και προοπτικών και συγκεκριμένα σχετικά με:

§ τις δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στις λειτουργίες του και την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω εξορθολογισμού των μεθόδων εργασίας, εξασφαλίζοντας ούτως αξιοποίηση του χρήματος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο

§ την πρόοδο που σημειώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρώμη και περιεκτική αποτίμηση, εστιασμένη στην πραγματική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάρκεια των ετών στην εκστρατεία "Ανεβάζοντας τον πήχυ" περιλαμβανομένου και του συμπεράσματος της έρευνας·

§ τη διοργανική συνεργασία και τις δυνατότητες για περαιτέρω χειροπιαστή διοργανική συνεργασία, όπως είναι η συνεργασία στο πεδίο της πληροφόρησης όπου με μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση από τα θεσμικά όργανα θα μπορούσε να αποφεύγεται αλληλεπικάλυψη·

Λοιπά όργανα

Συμβούλιο

63.    υπενθυμίζει ότι η συμφωνία κυρίων ισχύει μόνον για τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας· κατά συνέπειαν θεωρεί ότι η λιτότητα προϋπολογισμού πρέπει να ισχύει και για τις πιστώσεις που χορηγούνται προς κάλυψη των δαπανών ΚΕΠΠΑ·

Δικαστήριο

64.    υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο 2005 η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή ενέκρινε τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2005 για να ιδρυθεί το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης· αναμένεται ότι αυτή η αναδιάρθρωση θα φέρει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου·

Ελεγκτικό Συνέδριο

65.    χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ελεγκτικό Συνέδριο προς βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και την έγκριση της λογιστικής βάσει δεδουλευμένων που αναπτύχθηκε από κοινού με το Συμβούλιο και το Δικαστήριο·

66.    θεωρεί ότι αύξηση στον πίνακα προσωπικού πρέπει να εξετασθεί ως ενδεχόμενο μόνον σε μεσοπρόθεσμο ορίζονται και μόνον αφού έχουν διερευνηθεί όλες οι δυνατότητες για την αναδιάταξη του υφισταμένου προσωπικού·

Επιτροπή των Περιφερειών

67.    αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών είχε να αντιμετωπίσει δύσκολη κατάσταση στη γλωσσική υπηρεσία· συνιστά να αναζητήσει η Επιτροπή των Περιφερειών καλλίτερη ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό στήριξης και το προσωπικό πολιτικών καθηκόντων·

68.    αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή των Περιφερειών στο πεδίο της πληροφόρησης και τη συνεργασία της με την Επιτροπή, συγκεκριμένα τη ΓΔ PRESS και τη ΓΔ REGIO, καθώς επίσης και με υφιστάμενα σε επίπεδο περιφερείας δίκτυα, όπως είναι το Circom Regional· καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να γνωστοποιήσει την εμπειρία της στον τομέα της επικοινωνίας και σε άλλα θεσμικά όργανα·

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

69.    σημειώνει την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στο συγκεκριμένο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή· χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να προβεί σε ποιοτική αποτίμηση των γνωμοδοτήσεων που απευθύνει προς την Επιτροπή· προτείνει να διερευνήσει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιτύχει παρόμοια συμφωνία συνεργασίας με το Κοινοβούλιο·

Συνεργία Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Επιτροπής των Περιφερειών

70.    θεωρεί ότι η δημιουργία των κοινών υπηρεσιών έχει αποβεί προς όφελος αμφοτέρων των οργάνων· θεωρεί ότι οι κοινές υπηρεσίες συνιστούν αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο αποφυγής της επικάλυψης, μειώσεως του κόστους και ανάπτυξης συλλογικού πνεύματος χωρίς να μειώνουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχομένης υπηρεσίας· καλεί τις δύο Επιτροπές να αποτιμήσουν ποίες άλλες υπηρεσίες θα μπορούσαν κατά τον ίδιο τρόπο να καταστούν υπηρεσίες από κοινού· αναμένει αμφότερα τα μέρη να υποβάλουν λεπτομερή από κοινού έκθεση επί του θέματος πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού 2007 με ενσωματωμένες συγκεκριμένες συστάσεις·

71.    σημειώνει τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν αμφότερα τα όργανα κατά τις συνεδριάσεις της ολομελείας τους· καλεί τις δύο Επιτροπές να αποτιμήσουν τις μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις τους για εγκαταστάσεις διεξαγωγής μεγάλων συνεδριάσεων με στόχο μία καλλίτερη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου· οι εν λόγω απαιτήσεις θα παρουσιασθούν στο Κοινοβούλιο προς εξέταση το νωρίτερο δυνατό·

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

72.    σημειώνει ότι η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό 2006· αναμένει ως εκ τούτου ότι δεν θα διατυπωθούν περαιτέρω αιτήματα για πρόσθετες προσλήψεις και ότι για τον προϋπολογισμό 2007 θα υποβληθεί πίνακας προσωπικού με γνώμονα την εδραίωση της καταστάσεως·

73.    καλεί τον διαμεσολαβητή να παρουσιάσει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές του και τις συνεπαγωγές τους σε επίπεδο προϋπολογισμού για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να τις εξετάσει στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το 2007·

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

74.    σημειώνει ότι η διοικητική συμφωνία συνεργασίας των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου και του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων θα λήξει στις 16 Ιανουαρίου 2007· θεωρεί ότι αυτή η διοικητική στήριξη πρέπει να χαιρετίζεται ιδιαιτέρως σε μία κατάσταση δημοσιονομικής πειθαρχίας· επισημαίνει ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να ενδυναμωθεί περαιτέρω συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση προσβάσεως σε εξοπλισμό υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο σε διαφορετικά κτίρια· καλεί τα όργανα να ορίσουν πριν από το τέλος του έτους το πλαίσιο για την νέα συμφωνία η οποία να είναι για μακρότερη περίοδο·

75.    καλεί τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να παρουσιάσει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές του και όλες τις σε επίπεδο προϋπολογισμού συνεπαγωγές τους για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να τις αποτιμήσει, ιδίως εάν πρόκειται περί αναγκών σε κτίρια και παροχή υλικοτεχνικής μέριμνας·

*

* *

76.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

  • [1]  ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 42.
  • [2]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [3]  EE C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2005/708/ΕΚ (ΕΕ L 269, 14.10.2005, σ. 24).
  • [4]  ΕΕ C 301, 30.11.2005, σ. 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII(Α) - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα VIII(Β) - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007

Αριθμός διαδικασίας

2006/2021(BUD)

Νομικές βάσεις

Άρθρο 272 ΕΚ

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Επιτροπή(ές) από την(τις) οποία(ες) ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει(ουν)

ΟΛΕΣ

 

 

 

 

Εισηγητής            Ημερομηνία ορισμού

Louis Grech
11.1.2006

Προηγούμενος εισηγητής

Valdis Dombrovskis

Ημερομηνία απόφασης για την εκπόνηση έκθεσης

3.2.2006

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2006

6.3.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ: 27

κατά: 0

αποχές: 0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Αντώνης Σαμαράς, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτές βάσει του άρθρου 178, παρ. 2 παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

8.3.2006

A6-0058/2006

Παρατηρήσεις

...