MIETINTÖ vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I)

8.3.2006 - (2006/2021(BUD))

Pääluokka I                   –  Parlamentti
Pääluokka II                 –  Neuvosto
Pääluokka IV                –  Tuomioistuin
Pääluokka V                 –  Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI                –  Talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII               –  Alueiden komitea
Pääluokka VIII (A)       –  Oikeusasiamies
Pääluokka VIII (B)       –  Euroopan tietosuojavaltuutettu
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Louis Grech


Menettely : 2006/2021(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0058/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0058/2006
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (2006/2021(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omista varoista 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom[1],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 26 kohdan,

–   ottaa huomioon toimielinten pääsihteerien neljännen kertomuksen toukokuulta 2005 otsakkeen 5 kehityksestä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2004 koskevan vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta ja toimielinten vastaukset[4],

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0058/2006),

A. huomauttaa, että vuoden talousarvio 2007 tulee olemaan ensimmäinen uuteen rahoituskehykseen sisältyvä talousarvio, eikä neuvotteluja uusista rahoitusnäkymistä vuosiksi 2007–2013 ja toimielinten välisestä sopimuksesta ole vielä saatu päätökseen,

B.  toteaa, että vuoden 2004 laajentumista on vielä lujitettava ja seuraavan laajentumisen valmisteluja on jatkettava, jotta varmistutaan, että kaikki on kunnossa 1. tammikuuta 2007 mennessä,

C. toteaa, että vuotuisen menettelyn tässä vaiheessa budjettivallan käyttäjä odottaa muiden toimielinten ennakkoarvioita niiden hallinnollisista tarpeista,

Yleinen kehys

1.  panee merkille, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen yhteisymmärryksen puuttuessa uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta kaudelle 2007–2013 sovellettaisiin periaatteessa nykyisen toimielinten välisen sopimuksen 26 artiklaa; jos jokin toimielimistä ei hyväksy nykyistä toimielinten välistä sopimusta, sovelletaan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä (272 artiklaa);

2.  odottaa pääsihteerien antavan maaliskuussa 2006 otsakkeen 5 kehitystä koskevan yksityiskohtaisen kertomuksen, jota voidaan käyttää perustana varainhoitovuoden 2007 alustavan talousarvioesityksen käsittelyssä;

3.  tähdentää, että varainhoitovuoden 2007 talousarvioesityksessä on otettava huomioon Romanian ja Bulgarian liittyminen unioniin 1. tammikuuta 2007;

4.  panee merkille suoritusperusteisen kirjanpidon käyttöönoton kaikissa toimielimissä varainhoitovuoden 2005 rahoitusselvityksistä alkaen; katsoo, että tällä prosessilla voidaan varmistaa vertailun kannalta virtaviivaisempi ja yhdenmukaisempi lähestymistapa;

5.  on tyytyväinen siihen, että neuvosto, Euroopan parlamentti ja oikeusasiamies ovat ottaneet käyttöön uuden nimikkeistön; kehottaa kaikkia muita toimielimiä ottamaan selkeyden ja vertailukelpoisuuden vuoksi käyttöön saman nimikkeistön; kehottaa muita toimielimiä ilmoittamaan, jos ne pitävät tarpeellisena uuden nimikkeistön muuttamista tai mukauttamista toimielimelle ominaisten hallinnollisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi;

6.  pahoittelee viiveitä henkilöstön rekrytoinnissa kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta ja odottaa, että käynnissä olevat rekrytointimenettelyt saatetaan päätökseen mahdollisimman pian ja viimeistään joulukuussa 2006;

7.  panee merkille, että vuosien mittaan eri toimielinten henkilöstöä on lisätty luomalla useita lisävirkoja; katsoo, että henkilöstötaulukkojen vahvistaminen yhdessä virkojen uudelleenjärjestelyjen kanssa on olennaisen tärkeää ennen rekrytointipyyntöjen jättämistä silloin, kun kyse ei ole laajentumiseen suoranaisesti liittyvistä viroista; kehottaa toimielimiä yhdenmukaistamaan rekrytointipolitiikkaansa;

8.  kehottaa toimielimiä tekemään realistisia pyyntöjä perusteltujen tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon kireän taloudellisen tilanteen; rohkaisee toimielimiä toimimaan mahdollisimman taloudellisesti kyseenalaistamatta asiaa koskevia sääntöjä;

9.  toteaa, että pienemmissä toimielimissä olisi mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä yhdistämällä hallinnolliset voimavarat ja henkilöresurssit rationaalisesti;

10. toteaa jälleen, että kaikkien toimielinten on jatkettava toimiaan kiinteistöjensä ostamiseksi; kehottaa toimielimiä esittämään keskipitkän aikavälin kiinteistöpoliittisia suunnitelmia ottaen huomioon kaikki rahoitukseen liittyvät näkökohdat sekä henkilöstöä koskevat säännöt ja pitäen mielessä pienempien toimielinten tulevat tarpeet sekä mahdollisen yksiköiden ja voimavarojen yhteiskäytön;

11. kehottaa toimielimiä esittämään mahdollisuuksien mukaan entistä kattavampia monivuotisia suunnitelmia, jotka heijastavat tulevia poliittisia, henkilöresurssi- ja infrastruktuuritarpeita;

12. panee merkille, että yhteisön toimielimet eivät ole vuosien kuluessa pystyneet vakuuttamaan Euroopan kansalaisia siitä, että ne todella edustavat heidän etujaan ja odotuksiaan; toteaa, että riittämätön tietämys yhdistettynä huonoihin mielikuviin tekee yhteisön toimien ymmärtämisestä vaikeaa; on sitä mieltä, että nykyisiä tiedotuspalveluja on parannettava ja että toimielinten tulisi panna ensisijaisesti täytäntöön tehokas strategia, joka olisi kaikkien kansalaisten käytettävissä;

13. kehottaa toimielimiä tutkimaan, onko kannattavaa perustaa Brysseliin Eurooppa-talojen keskus käyttäen hyväksi olemassa olevia resursseja ja aiheuttamatta merkittäviä lisäkuluja; katsoo, että tässä "Euroopan sydämessä" unionin kansalaiset voisivat osallistua vapaasti erilaisiin toimiin, joita ovat esimerkiksi kulttuuri- ja tiedetapahtumat, koulutusseminaarit ja näyttelyt eri aiheista; toteaa, että tällä tavoin entistä suurempi osa Euroopan kansalaisista voisi samastua EU:n kaikkien jäsenvaltioiden älylliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen;

Euroopan parlamentti

14. vahvistaa parlamentin sitoumuksen lunastaa EU:n kansalaisille tehdyt lupaukset tehokkaasti, konkreettisesti ja vastuullisesti lujittaen näin yhteisön toimielinten imagoa ja uskottavuutta;

15. sitoutuu täyttämään velvoitteensa ainoana demokraattisesti valittuna EU:n kansalaisia edustavana elimenä;

16. katsoo, että ottaen huomioon tämänhetkiset talousrajoitteet parlamentin olisi pidettävä kiinni omasta 20 %:n rajoituksestaan otsakkeen 5 menoissa; toistaa, että sen arvioiden tulisi heijastaa todellisia rahoitusvaatimuksia, jotta voitaisiin taata toimielinten asianmukainen ja tehokas toiminta;

Budjettikuri ja lisäarvo

17. kehottaa hallintoa käyttämään resursseja paremmin ja tehokkaammin ja välttämään toimien päällekkäisyyttä sekä vähentämään toimia, jotka eivät tuo lisäarvoa yleisille tavoitteille; odottaa menoja koskevan sisäisen valvonnan lisäämistä;

18. pahoittelee tarpeettomia ja kohtuuttomia kustannuksia, joita aiheutuu parlamentin toiminnan jakautumisesta kolmelle työskentelypaikkakunnalle sekä siitä johtuvista päällekkäisyyksistä, joiden vuoksi kustannusrakenne on erittäin tehoton; katsoo, että asiaa olisi tarkasteltava uudelleen kustannusten minimoimiseksi, ja kehottaa hallintoa esittämään asiaa koskevia ehdotuksia 30. kesäkuuta 2006 mennessä;

19. kehottaa hallintoa vertaamaan sopimuksia suurissa yksityisissä yrityksissä käytettyihin standardeihin parhaan kustannushyötysuhteen takaamiseksi käyttäjille tarkkaillen erityisesti televiestintäpalvelujen, atk-palvelujen, laitteisto- ja ohjelmistopalvelujen sekä ravintola-, urheilu-, autokuljetus- ja matkatoimistopalvelujen tarjoajia;

20. odottaa kertomusta edistyksestä toimielinten välisen yhteistyön alalla ja kehottaa pääsihteeriä esittämään suosituksia kestävämmän toimielinten välisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rajoista;

21. puolustaa määrärahojen liittämistä tiettyihin toimiin, jolloin niiden peruutukset vuoden lopussa vältettäisiin; suosittelee, että riittävästi rahoitusta kohdennettaisiin aloille, joilla poliittiset päätökset edellyttävät lujempaa taloudellista sitoumusta, kuten on WTO:n tapauksessa; painottaa, että lisätalousarvioita ja määrärahasiirtoja olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä;

22. korostaa jälleen kerran, että on tärkeää noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatteita, ja tähdentää, että on tärkeää panna toimintoperusteinen talousarvio kokonaisvaltaisesti täytäntöön, koska sen myötä ennakkoarviosta tulisi tehokkaampi, avoimempi, järkeistetympi ja analyyttisempi;

23. muistuttaa päätöksestään tehdä talousarviosta kokonaisvaltaisempi; panee merkille tarkistetun nimikkeistön käyttöönoton ja pyytää hallintoa esittämään vuoden 2007 talousarviosta vastaavalle valiokunnalleen selvityksen, joka mahdollistaa vuosien 2006 ja 2007 talousarvioiden vertailun;

24. pyytää hallintoa yksilöimään toimet, jotka eivät lisää toiminnallista arvoa, ja lisäämään tehokkuutta rationalisoimalla työskentelytapoja varmistaen siten, että Euroopan veronmaksaja saa vastinetta rahoilleen;

Laajentuminen

25. toistaa, että laajentuminen on edelleen keskeinen poliittinen tavoite, ja tähdentää sitoutumistaan todella onnistuneeseen laajentumiseen; antaa tunnustusta toimielinten ponnisteluille viime laajentumisen yhteydessä ja kehottaa niitä jatkamaan ponnistelujaan keskeneräisten hallinnollisten kysymysten ratkaisemiseksi vuoden 2006 loppuun mennessä;

26. panee merkille, että vuoden 2006 talousarviossa Romaniaa ja Bulgariaa koskevan laajentumisen valmisteluun varattiin 23 526 000 euroa; kehottaa hallintoa valmistautumaan asianmukaisten koulutusohjelmien tarjoamiseen Romaniasta ja Bulgariasta tulevalle henkilöstölle;

27. kehottaa puhemiehistöä siinä tapauksessa, että Romanian ja Bulgarian liittymistä lykätään, harkitsemaan, voisivatko parlamenttiin jo rekrytoidut bulgarialaiset ja romanialaiset sopimussuhteiset toimihenkilöt toimia yhteyshenkilöinä ja avustaa Bulgarian ja Romanian tarkkailijoita tässä suhteessa;

Tiedotus

28. on pääsihteerin kanssa yhtä mieltä siitä, että Euroopan parlamentti tarvitsee vahvan ja tehokkaan tiedotusstrategian, joka vastaa parlamentin tavoitetta tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisia; katsoo, että tiedotusmuodot ja -strategiat, jotka eivät tuota odotettua tulosta, olisi lopetettava; toteaa, että parhaita tuloksia ei aina saavuteta kalliimmalla hinnalla; suosittelee, että kaikki jäsenet, poliittiset ryhmät ja hallinto osallistuisivat tiedottamiseen ja kantaisivat siihen liittyen roolinsa mukaisen vastuun;

29. pitää ehdottoman välttämättömänä, että medianäkyvyyden parantamisesta käytävän keskustelun ohella tarkastellaan pian parlamentin keskustelujen rakennetta;

30. on tyytyväinen Europarl-sivuston uuteen asuun, joka on varsinkin amatöörikäyttäjien kannalta entistä miellyttävämpi; toteaa kuitenkin, että sisäistä käyttöä varten olisi kehitettävä tehokkaampi ja jäsennellympi väline parlamentin jäsenten ja henkilöstön päivittäisen työskentelyn helpottamiseksi;

31. tähdentää, että huomattavalla osalla EU:n kansalaisista ei ole Internetin käyttömahdollisuutta eivätkä Internetin käyttäjät välttämättä käytä välinettä EU-tiedon hakuun, minkä vuoksi tiedotustoimistojen rooli olisi määriteltävä asianmukaisesti ja niiden johtamisen olisi oltava yhdenmukaista parlamentin käytössä olevien tiedotusmuotojen kanssa; olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että eri toimielimet eivät tarjoa päällekkäistä tietoa;

32. huomauttaa, että kaikkiin tiedotushankkeisiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi niiden kustannusrakenteen myös niiden sisällön kannalta; suosittelee, että kaikkia suuria julkaisuja ja tiedotushankkeita valmistellaan ja valvotaan jatkuvasti järjestämällä yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa säännöllisiä kokouksia, joihin ne osallistuvat, jotta voitaisiin kehittää tasapainoisia ja mielipiteiden moninaisuutta kunnioittavia ohjelmia; toteaa, että hankkeiden onnistumista on mitattava sillä, mikä on niiden myönteinen vaikutus EU:n kansalaisiin;

Vierailijat

33. katsoo, että parlamentin vierailijayksikkö on äärimmäisen tärkeä palvelu parlamentin jäsenille; toteaa, että vierailijakäynnit ovat jäsenille ainoa tehokas tapa saada oman vaalipiirinsä mielipidevaikuttajat tutustumaan jäsenten työympäristöön parlamentissa; pitää sen vuoksi valitettavana lukuisia vierailuohjelmaa koskevia valituksia, etenkin puutteita aikatauluissa ja avustusten ja todellisten kustannusten välistä eroa; korostaa, että mielenkiintoinen ja laadukas vierailijaohjelma on yksi vuoden 2007 pääprioriteeteista;

34. pitää valitettavana sitä, että vierailijaohjelmaan ei ole tehty vieläkään parannuksia, ja tähdentää, että niitä ei saisi enää lykätä; muistuttaa, että vuoden 2006 talousarviosta varattiin 5 miljoonaa euroa vierailijoiden määrän lisäämiseen ja todellisten matkakulujen korvaamiseen;

35. kannustaa luomaan Euroopan parlamentin vierailijoille paremman vastaanottopalvelun Euroopan parlamentin eri täysistuntopaikoissa ja lisäämään nykyaikaisin viestintä- ja informaatiovälinein varustettujen kokoustilojen määrää; muistuttaa, että vierailijaohjelma on yksi tehokkaimmista tavoista, joilla kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti parlamentin työhön, ja se parantaa näin kansalaisten käsitystä Euroopan parlamentista;

36. on sitä mieltä, että suorat yhteydet Euroopan kansalaisiin parannetun vierailijapalvelun kautta tuottavat kerrannaisvaikutuksen, joka lujittaa Euroopan parlamentin asemaa kansalaisten silmissä;

Jäsenten avustajat – pelin tehostaminen

37. on tyytyväinen siihen, että "pelin tehostaminen" -asiakirjan tavoitteiden täytäntöönpanolle välttämättömät rakenteet ovat nyt olemassa;

38. pitää tervetulleena pääsihteerin ehdotuksia vahvistaa "pelin tehostamiseen" liittyvää parlamentin hallintouudistusta jäsenten palvelujen parantamiseksi;

39. panee merkille, että tähän päivään mennessä on saavutettu ainoastaan muutama tavoite ja parlamentti ei ole vielä hyötynyt täysimääräisesti tästä hankkeesta;

40. odottaa, että hankkeen kaikki tavoitteet saavutetaan ja välttämätön uudistus toteutetaan vuoteen 2007 mennessä, jotta jäsenet saisivat tehokasta käytännön tukea erityisesti lainsäädännössä, tutkimuksessa ja kielipalveluissa;

41. tukee pääsihteerin aikomusta toteuttaa arvio hankkeen täytäntöönpanotilanteesta;

42. tähdentää, että jäsenille on annettava enemmän tukea heidän vastatessaan kansalaisten jokapäiväisiä asioita koskeviin pyyntöihin;

43. suosittelee  kansalaisten yhteydenotoista vastaava yksikön vahvistamista, jotta jäsenet voivat käyttää yksikön palveluja paremmin hyväkseen;

44. katsoo, että parlamentin lisääntyneet lainsäädännölliset päätöksentekovaltuudet edellyttävät enemmän voimavaroja tälle avaintoiminnolle ja erityisesti tutkimukselle, arkistotyölle ja asiantuntija-avulle;

45. kannustaa hallintoa tekemään jäsenille annettavien palvelujen ja avustamisen laatua koskevan tutkimuksen ja tiedottamaan tutkimuksen tuloksista jäsenille varainhoitovuoden 2007 talousarvion ensimmäiseen käsittelyyn mennessä; kehottaa pääsihteeriä ottamaan tutkimukseen mukaan kaikki jäsenet harhaanjohtavien tulosten välttämiseksi; odottaa välittömiä parannusehdotuksia tutkimuksessa todettuihin olennaisiin epäkohtiin;

46. pyytää teettämään toteutettavuustutkimuksen mahdollisuuksista käyttää ilmaisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä siitä, kuinka paljon henkilöstöä ja millaista koulutusta tällaisten ohjelmistojen ylläpito ja turvallinen käyttö edellyttäisivät;

Jäsenten avustajien ohjesääntö

47. painottaa jäsenten henkilökohtaisten avustajien merkitystä näiden työssä ja toistaa tukevansa todellisen ja tarkoituksenmukaisen jäsenten avustajien ohjesäännön hyväksymistä; pitää valitettavana sitä, että asiassa on edetty erittäin hitaasti; kehottaa painokkaasti neuvostoa tekemään päätöksen Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöistä ja Euroopan parlamentin jäsenten avustajien ohjesäännöstä (KOM(1998)0312), joiden pitäisi parhaassa tapauksessa tulla voimaan vuoteen 2009 mennessä;

Koulutus ja kehitys

48. panee merkille, että avustajille ja henkilöstölle ei tarjota riittävästi koulutusta heti heidän astuessaan Euroopan parlamentin palvelukseen; katsoo että olisi käynnistettävä kokonaisvaltaisempi ohjelma koulutuksen kehittämiseksi ja käynnistämiseksi, jotta avustajat ja henkilöstö pystyisivät täyttämään velvoitteensa ammattimaiseen tapaan ja tekemään työtä laadukkaassa ympäristössä ja jotta voitaisiin kehittää edelleen yhteisöjen henkilöstökoulukeskuksen ideaa;

49. ehdottaa, että perustetaan vammaisille henkilöille suunnattu harjoitteluohjelma, jotta helpotettaisiin heidän sulautumistaan unionin työympäristöön; kehottaa muita toimielimiä laatimaan samanlaisen ohjelman;

Kiinteistöt

50. huomauttaa, että kiinteistöjen ja rakennusten hankinta on tuottanut myönteisiä ja kestäviä tuloksia ja luonut parlamentille vahvan omaisuuspohjan sekä saanut aikaan säästöjä, joita on puolestaan käytetty uusien hankkeiden rahoittamiseen;

51. kehottaa puhemiehistöä varmistamaan, että parlamentin kiinteistöt ovat ympäristöllisesti kestäviä sekä käyttäjäystävällisiä erityisesti vammaisten henkilöiden kannalta;

52. vaatii puhemiehistöä varmistamaan, että paikallisissa tiedotusvälineissä laajalti julkaistu tarjouspyyntö on olennainen osa Eurooppa-talojen hankintamenettelyä ja että kaikki saadut tarjoukset sisällytetään asiasta vastaavalle valiokunnalle esitettävään yhteenvetoon ennen lopullisen päätöksen tekemistä;

53. ottaen huomioon tulevina vuosina odotettavissa olevat taloudelliset rajoitteet kehottaa puhemiehistöä harkitsemaan monivuotista kiinteistöinvestointisuunnitelmaa vuotuisen suunnitelman sijasta ja jatkamaan kiinteistöjä koskevien maksujen ennakointia;

Rekrytointi

54. kehottaa hallintoa varmistamaan, että henkilöresurssien kustannukset vastaavat operationaalisia vaatimuksia sekä toimielimen taloudellista tilannetta, ja tutkimaan tehokkaasti mahdollisuutta henkilöstön uudelleenjärjestelyihin sen sijaan, että turvaudutaan sopimussuhteiseen henkilöstöön;

55. on sitä mieltä, että kestävää laatua edellyttävä lainsäädäntötyön valmistelu on annettava parlamenttiin pitkäaikaisesti sitoutuneen henkilökunnan tehtäväksi sopimussuhteisen henkilöstön käyttämisen sijasta;

56. kehottaa hallintoa ratkaisemaan monissa Eurooppa-taloissa vallitsevan henkilöstövajeongelman sekä lehdistöavustajan palkkaamisen kuhunkin toimistoon; toteaa viime vuoden esittelijän esittäneen samankaltaisen kehotuksen, mutta ongelmaa ei ole ratkaistu vielä kattavasti;

57. pyytää hallintoa yksilöimään kaikki rekrytointiin liittyvät epänormaalit tilanteet ja toteuttamaan tarvittavat toimet niiden ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti;

58. toteaa, että ongelmia on odotettavissa, koska henkilöstö ikääntyy, minkä vuoksi palveluksesta pois siirtyvien osuus kasvaa (vuodesta 2009 alkaen eläkkeelle jää noin 180 työntekijää vuodessa); pyytää, että hallinto tekisi määrärahoja koskevia valmisteluja rahoitustarpeen todennäköistä kasvua varten;

59. palauttaa mieliin, että uusi Streamline-ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen mennessä; toteaa, että tämän pitäisi auttaa vähentämään virkojen määrää tulevina vuosina; tähdentää, että laajentumista ja erittäin rajallista asiantuntijahenkilöstön rekrytointia lukuun ottamatta uusia rekrytointeja ei pitäisi suorittaa, joten tulevaisuudessa pitäisi saada aikaan todellisia säästöjä;

Tilannearvio

60. panee merkille, että vuonna 2007 parlamentilla ei ole enää uusia suuria hankkeita; katsoo siksi, että nyt on oikea aika tutkia, arvioida ja toteuttaa tarkoituksenmukainen tilannekatsaus; kannustaa pääsihteeriä toteuttamaan tästä johtuvat välttämättömät muutokset;

Ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä edellytettävät raportit ja tiedot

61. kehottaa pääsihteeriä antamaan seuraavat tiedot kesäkuun 2006 loppuun mennessä päätöksentekomenettelyn tehokkuuden lisäämiseksi:

–   raportti "budjetoinnin tehostamisesta", jota pyydettiin vuoden 2006 talousarvion suuntaviivoissa ja jota ei vielä ole esitetty;

–   tutkimus siitä, miten iirin kielen käyttöönotto Euroopan parlamentin 21. työkieleksi vaikuttaa talousarvioon;

–   säännöllinen kertomus Romaniaa ja Bulgariaa koskevien laajentumisvalmistelujen edistymisestä ja ainakin toukokuussa ja syyskuussa kertomus romanialaisen ja bulgarialaisen henkilöstön palkkaamisen kehityksestä;

–   ajantasaistettu raportti rekrytointitilanteesta vuoden 2004 laajentumiseen liittyen ja erityisesti kielipalvelujen osalta niin, että tiedot esitetään virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten työntekijöiden mukaisesti jaoteltuina;

–   ehdotukset siitä, miten parlamentti voisi pitää yhteyttä niihin EU:n kansalaisiin, jotka eivät ole Internetin käyttäjiä tai joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sitä;

–   kattava raportti toimielimen nykyisestä koulutus- ja kehitystilanteesta;

–   ajantasainen selvitys parlamentin kahden viime vuoden aikana hankkimista kiinteistöistä rahoitusta koskevine tietoineen sekä selvitys vuoden 2004 laajentumisesta ja tulevista laajentumisista aiheutuvasta toimistotilojen tarpeesta;

–   ajantasainen selvitys juoksevien kulujen jakamisesta komission ja parlamentin välillä niin, että otetaan huomioon näiden kahden toimielimen todellisuudessa aiheuttamat menot;

–   luettelo EMAS-järjestelmän lyhyen sekä pitkän aikavälin investointitarpeista parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi pitkällä aikavälillä;

62. pyytää, että sille toimitetaan 1. päivään syyskuuta 2006 mennessä seuraavat asiakirjat:

–   kertomus talousarvion välitarkastuksesta, joka koskee talousarvion toteuttamista kuluvana vuonna; näin parlamentti pystysi arvioimaan paremmin vuoden 2007 ennakkoarviota;

–   esitys ehdotetuista tiedotushankkeista ja niihin liittyvistä kustannuksista ja eduista sekä muista relevanteista seikoista;

–   tilannekatsaus erityisesti seuraavista:

–    toimet, jotka eivät tuota lisäarvoa sen toiminnalle, tehokkuuden lisääminen rationalisoimalla työskentelytapoja varmistaen siten, että eurooppalainen veronmaksaja saa vastinetta rahoilleen;

–    parlamentin Rooma-raportin edistyminen ja arvio nk. "pelin tehostaminen" ‑hankkeessa vuosien aikana saavutetusta todellisesta edistyksestä selvityksen johtopäätökset mukaan lukien;

–    toimielinten välinen yhteistyö ja mahdollisuudet jatkaa konkreettista toimielinten yhteistyötä esimerkiksi tiedotuksen alalla, jossa kokonaisvaltaisemmalla yhteisellä toiminnalla vältettäisiin päällekkäisyyttä;

Muut toimielimet

Neuvosto

63. muistuttaa, että herrasmiessopimusta sovelletaan vain hallintomenoihin; katsoo sen tähden, että budjettikuria olisi noudatettava myös myönnettäessä määrärahoja YUTP:n menoihin;

Yhteisöjen tuomioistuin

64. muistuttaa, että joulukuussa 2005 budjettivallan käyttäjä hyväksyi lisätalousarvion 6/2005 perustaakseen virkamiestuomioistuimen; toteaa, että tällaisen uudelleenjärjestelyn odotetaan vähentävän merkittävästi tuomioistuimen työtaakkaa;

Tilintarkastustuomioistuin

65. pitää tervetulleina tilintarkastustuomioistuimen ponnisteluja palveluidensa parantamiseksi sekä neuvoston ja yhteisöjen tuomioistuimen yhdessä kehittämän suoriteperusteisen kirjanpitojärjestelmän käyttöönottamiseksi;

66. katsoo, että henkilöstön määrän lisäämistä olisi harkittava vain keskipitkällä aikavälillä ja vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että kaikki nykyisen henkilöstön uudelleenjärjestelymahdollisuudet on tutkittu;

Alueiden komitea

67. myöntää, että alueiden komitealla on ollut ongelmia kielipalvelujensa kanssa; suosittelee, että komitea pyrkii parempaan tasapainoon tukitehtäviä sekä poliittisia tehtäviä hoitavan henkilöstönsä välillä;

68. panee tyytyväisenä merkille alueiden komitean tiedotuksen hyväksi toteuttamat toimet sekä sen yhteistyön komission kanssa ja erityisesti lehdistön pääosaston ja aluepolitiikan pääosaston kanssa, sekä olemassa olevat alueellisten verkostojen kanssa, kuten Circom Regional; kehottaa alueiden komiteaa jakamaan tiedotusta koskevat kokemuksensa muiden toimielinten kanssa;

Talous- ja sosiaalikomitea

69. panee merkille, että komitean ja komission välinen yhteistyösopimus on uusittu; pitää tervetulleena komitean aloitetta arvioida laadullisesti komissiolle antamiaan lausuntoja; ehdottaa, että komitea tutkii, onko samankaltaista yhteistyötä mahdollista harjoittaa parlamentin kanssa;

Talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean välinen synergia

70. katsoo, että yhteisen rakenteen luominen on hyödyttänyt molempia komiteoita; pitää tätä yhteistä rakennetta tehokkaana ja dynaamisena keinona välttää päällekkäisyyksiä, alentaa kustannuksia ja kehittää joukkuehenkeä palvelujen laadusta ja tehokkuudesta tinkimättä; kehottaa komiteoita arvioimaan, mitä muita palveluita olisi mahdollista yhdistää samalla tavalla; odottaa molempien osapuolten laativan yksityiskohtaisen yhteisen kertomuksen tästä asiasta ennen vuoden 2007 talousarvion ensimmäistä käsittelyä ja sisällyttävän siihen erityisiä suosituksia;

71. panee merkille molempien toimielinten tarpeet niiden täysistunnoissa; kehottaa komiteoita arvioimaan laajamittaisia kokousjärjestelyjä koskevia keskipitkän aikavälin vaatimuksiaan, jotta parlamentin käyttöön antamia palveluita käytettäisiin paremmin; pyytää, että nämä vaatimukset annetaan parlamentin tarkasteltavaksi mahdollisimman pian;

Oikeusasiamies

72. panee merkille, että vuoden 2006 talousarviossa hyväksyttiin lisähenkilöstön rekrytointi; odottaa siksi, että uusia lisärekrytointipyyntöjä ei enää esitetä ja että oikeusasiamiehen henkilöstötaulukko vahvistetaan vuoden 2007 talousarviossa;

73. kehottaa oikeusasiamiestä esittämään keskipitkän aikavälin prioriteettinsa sekä niiden talousarviovaikutukset, jotta parlamentti voisi ottaa ne huomioon vuotta 2007 koskevassa ennakkoarviossaan;

Euroopan tietosuojavaltuutettu

74. panee merkille, että hallinnollinen sopimus yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja komission pääsihteerien, neuvoston apulaispääsihteerin ja tietosuojavaltuutetun välillä umpeutuu 16. tammikuuta 2007; toteaa, että tämä hallinnollinen tuki on erityisen tervetullut budjettikurin kannalta; korostaa, että tätä yhteistyötä voitaisiin lisätä entisestään erityisesti helpottamalla eri rakennuksissa sijaitsevien atk-laitteiden käyttöä; kehottaa asianomaisia toimielimiä vahvistamaan ennen vuoden loppua kehyksen uudelle sopimukselle, jonka pitäisi olla kestoltaan pidempi;

75. kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään parlamentille keskipitkän aikavälin prioriteettinsa ja niiden kaikki talousarviovaikutukset, jotta parlamentti pystyisi arvioimaan näitä prioriteetteja erityisesti, jos ne sattuvat koskemaan aloja, joilla tarvitaan kiinteistöön tai logistiikkaan liittyvää tukea;

*

* *

76. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

  • [1]  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Sopimus viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
  • [4]  EUVL L 301, 30.11.2005, s. 1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat, pääluokka I – parlamentti, pääluokka II – neuvosto, pääluokka IV – tuomioistuin, pääluokka V – tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – alueiden komitea, pääluokka VIII (A) – oikeusasiamies, pääluokka VIII (B) – Euroopan tietosuojavaltuutettu sekä alustava ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (pääluokka I)

Viiteasiakirjat

2006/2021(BUD)

Oikeusperusta

EY 272 art.

Työjärjestyksen artikla

 

Asiasta vastaava valiokunta

        

BUDG

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

        

kaikki

 

Esittelijä

        Nimitetty (pvä)

Louis Grech

11.1.2006

Alkuperäinen esittelijä

Valdis Dombrovskis

Päätös mietinnön laatimisesta

3.2.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.2.2006

6.3.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.3.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta: 27

vastaan: 0

tyhjää: 0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

8.3.2006

A6-0058/2006

Huomautuksia

...